Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#134 closed defect (fixed)

Да се оправи кошмара gnome-doc-utils

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: high Component: gnome-doc-utils
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Този кошмар отново ми тропа на главата. Ужасен е. Няма начин обаче.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Засега съм го оправил с [71]

За повече подобрения ще трябва мънечко практика. Засега - щом се трансформира и е валиден XML - три пъти ура.

Note: See TracTickets for help on using tickets.