Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 9 years ago

#13 closed defect (fixed)

"Релативна влажност" в Метеорологичния бюлетин

Reported by: Калоян Доганов <kaloian@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-applets
Severity: normal Keywords: LZBmQsvTQWywG
Cc:

Description

В в диалога "Подробности" на Метеорологичния бюлетин едно от полетата с данни посочва "Релативна влажност". Според мен трябва да е "Относителна влажност", защото това е терминът, който се използва на български език.

P.S. Беше ми трудно да разбера за кой компонент да попълня този билет. Като отворя прозореца "Относно" там пише:

"Метеорологичен бюлетин 2.10.1"

В системата за проследяване на грешки нямаме такъв компонент, затова предположих, че трябва да попълня билета за gnome-applets. Възможно е и да греша.

Attachments (1)

weather-applet.png (34.0 KB) - added by anonymous 17 years ago.
Снимка на диалоговия прозорец с грешката

Download all attachments as: .zip

Change History (10)

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: weather-applet.png added

Снимка на диалоговия прозорец с грешката

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from nobody to yavorescu
Status: newassigned

Не грешиш, gweather е част от gnome-applets. За да провериш кои аплети са част от стандартните за GNOME, използвай:

dpkg -L gnome-applets | grep /usr/lib/gnome-applets/

Всички останали са отделни пакети (glunarclock, contact-lookup-applet и т.н.). Допълнително объркване се получава и от факта, че имената са преведени. Но пък и в оригинал имената пак са описателни.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from yavorescu to zbrox
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by kldn

Да, от там е. Апропо, за пакета отговарям аз, може проблемът да бъде назначен на мен.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from zbrox to kaladan

comment:5 Changed 17 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:6 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Не би трябвало да се затварят билети така, тъй като докладвалия грешката получава поща "fixed by anonymous", което не му говори нищо. Аз съм виновен, тъй като все още не съм направил ръководството. Довечера ще демонстрирам как (според мен) би трябвало да се затварят билети.

Калоян е наш човек и ще ме извини за спама ;-)

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Благодарим за доклада, грешката е коригирана съгласно Вашето предложение в ревизия [9].

comment:8 Changed 11 years ago by Millie

Keywords: LZBmQsvTQWywG added
milestone: milestone1

<a href="http://www.allinsursite.com/">car insurance</a> 2914 <a href="http://www.quotesforfree.net/">auto insurance</a> amk

comment:9 Changed 9 years ago by Александър Шопов

Milestone milestone1 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.