Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#129 closed defect (fixed)

"Плейлист" е мизерия

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: muine
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Много е гадно това нещо "плейлист". Не можем ли да го пооправим?

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

чудел съм се как точно да го преведа, но да не е нещо дълго като "списък за изпълнение"...някакви идеи?

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Според мен в контекста на такава програма може да е само „списък“.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

списък не звучи лошо, но все пак се опасявам, че е твърде неинформиращо.

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

comment:5 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

поправям го на "Списък с песни".

Note: See TracTickets for help on using tickets.