Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#127 closed defect (fixed)

Малка грешка.

Reported by: luchezar.petkov@… Owned by: zbrox
Priority: lowest Component: bug buddy
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

Когато се стартира bug buddy и информацията за грешки в системата не е актуализирана се появява едно прозорче,където трябва да се избере дали да се актуализира информацията сега или не.Та там е проблема,ето какъв е:


Bug Buddy обновява информация. Информацията за грешки,която се намира на системата Ви е остаряла. "Обновяване" ще оправи това.Ако изберете "не обновявай",ще използвате старите данни.

Без актуализиране | Актуализиране

Както виждате,има малко разминаване в самия превод на диалоговото прозорче и бутончетата.

Attachments (1)

Screenshot.png (13.1 KB) - added by luchezar.petkov@… 17 years ago.
screenshot

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by luchezar.petkov@…

Attachment: Screenshot.png added

screenshot

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Прав сте. Ще го поравим.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

В обяснителния текст са заменени фразите с "актуализиране" и "без актуализиране", защото те са по-коректни.

Note: See TracTickets for help on using tickets.