Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#119 closed defect (fixed)

Папка за музика

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: sound juicer
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

"Папка за музика" е неточен превод за обозначаване на секцията в настройките на Sound Juicer, в която се посочва къде ще се съхранят кодираните/извлечените файлове. За да бъде по-ясно и по-ползваемо този низ трябва да стане на "Папка за съхраняване на извлечените песни" или "Папка за съхраняване на готовите файлове". Приемам препоръки.

Attachments (1)

sj-papka-za-muzika.png (28.8 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: sj-papka-za-muzika.png added

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

поправено е на "папка за запазване на извлечените файлове".

Note: See TracTickets for help on using tickets.