Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#118 closed defect (fixed)

Изваждане на CD-то, щом свърши

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: sound juicer
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Ако оставим мръсните помисли, които ще се родят в главата на 50% от потребителите, преводът е грозен. Става дума за низът "Изваждане на CD-то, щом свърши" намиращ се в настройките на Sound Juicer. Трябва да стане на "Изваждане на диска след приключване на операциата" или "Изваждане на диска след приключване".

Прилагам снимка.

Attachments (1)

sj-izvajdane.png (29.1 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: sj-izvajdane.png added

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

верно си е мръсно :) оправено е!

Note: See TracTickets for help on using tickets.