Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#117 closed defect (fixed)

Имена на песните

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: sound juicer
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Падащото меню "Имена на песните" в прозорецът за настройки на Sound Juicer е неконсистентно. Това може да бъде видяно в приложената снимка. Като цяло трябва да бъде направено много по-разбираемо за крайния потребител.

Attachments (1)

sj-imena-na-pesnite.png (51.6 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: sj-imena-na-pesnite.png added

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.