Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#113 closed defect (fixed)

Синхронизация на часовника с интернет сървъри

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-system-tools
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В инструмента за настройка на времето в gnome-system-tools има следния низа: "Синхронизация на часовника с интернет сървъри" според мен това не е добър превод и трябва да бъде поправено на "Сверяване на часовника през Интернет". Така ще бъде много по-разбираемо за крайния потребител.

Прилагам снимка.

Attachments (1)

gst-time-synchro.png (25.9 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gst-time-synchro.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Поправено.

Note: See TracTickets for help on using tickets.