Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#11 closed enhancement (fixed)

Непълен превод на Balsa

Reported by: Красимира Доганова <krasi@…> Owned by: Ясен Праматаров
Priority: normal Component: balsa
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Много ми харесва Evolution, но почти е невъзможно да се работи на моя компютър. Най-много се доближава Balsa (като красота, не знам за функционалност), но българският превод е непълен и не мога да ползвам тази програма. Мъжът ми се опита та ми пробута Mutt без никакъв успех...

Има ли някаква възможност в скоро време Balsa да е изцяло на български?

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Мога да се заема и аз, стига turin да няма нищо против.

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Status: newassigned

comment:3 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Здрасти, приех билета, заел съм се ;) Balsa е любимата ми програма за поща ;) Само по функционалност отстъпва на Sylpheed-Claws-gtk2, която ползвам за "тежка артилерия" в служебната работа ;)

comment:4 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Здрасти, приех билета, заел съм се ;) Balsa е любимата ми програма за поща ;) Само по функционалност отстъпва на Sylpheed-Claws-gtk2, която ползвам за "тежка артилерия" в служебната работа ;)

comment:5 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

В момента почти всички съобщения, които са видими при нормална работа, са преведени. Остават част от съобщенията за грешки. Програмата е 3/4 преведена. Надявам се това да я прави използваема вече! ;) Затварям тази задача; ако има проблем с непреведени съобщения отново, отвори я пак ;) В скоро време се надявам да довърша и оставащите съобщения за грешки и др.под.

Note: See TracTickets for help on using tickets.