Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#108 closed defect (fixed)

Синтакс

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gedit
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Не трябва ли да бъде "Синтаксис"?

Attachments (1)

gedit-sintaks.png (26.3 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gedit-sintaks.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Не знам да има официален превод на "syntax highlighting", аз лично го наричам "синтактично оцветяване" и колегите ми винаги разбират за какво става дума.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Навсякъде сме го превеждали "осветяване", което не е много добре. Все пак "оцветяване" се свързва със спиданието "Pif" и други подобни :-)

comment:3 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Съгласен съм, че "осветяване" е по-директен превод на "highlighting".

В повечето случаи подсказването на синтаксиса се постига чрез използване на различни цветове или -- много по-рядко -- шрифтове. Друг термин-синоним на syntax highlighting, който съм срещал, е "syntax coloring". В GNU Emacs се нарича по-странно -- "font locking". :-)

Не държа как ще се превежда, просто споделям опит. Предполагам, че който разбира какво е "синтактично оцветяване" ще разбере и какво е "синтактично осветяване". И двата варианта са достатъчно добри, а да не говорим, че са почти неразличими. ;-)

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Изобщо не спорим, идеята е навсякъде да е еднакво. А сега не е. "Осветяване" или "оцветяване"?

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox

comment:6 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

comment:7 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.