Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#107 closed defect (fixed)

Проблеми в диалоговия прозорец за запазване на промените

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gedit
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

  1. От снимката е видно наличието на изключително големи и ненужни празни пространства
  2. Бутонът "Затваряне без да се запазват промените" трябва да бъде поправен на по-краткото "Без запазване". Това отчасти ще реши проблема с точка 1.

Attachments (1)

gedit-save-settings-dialog.png (17.8 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by kaladan

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.