Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#102 closed defect (fixed)

Изходен прозорец

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gedit
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Според мен не ясно какво е "Изходен прозорец". Прозорец от който се излиза или какво? Трябва да му бъде намерен по-ясен превод. Приемам идеи.

Attachments (1)

gedit-izhoden-prozoretz.png (69.3 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (7)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gedit-izhoden-prozoretz.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan

comment:2 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Аз още не мога да разбера за какво служи този прозорец...

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Странно как превеждаш тази програма, а не знаеш какво означава ;-) Дори си превел модула "Команда от шел" така -- "Изпълнение на външна програма и евентуално прихващане на нейния изход в изходния прозорец.". При активиран модул и отворен изходен прозорец, избери от менюто Инструменти -> Изпълянване на команда...; след това напиши нещо просто, напр. ls -la и ще видиш изхода от командата в изходния прозорец, а след изпълнението й - "Изпълнено".

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox

comment:5 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

comment:6 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.