Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#1 closed defect (fixed)

Името на програмата е преведено

Reported by: yavorescu Owned by: Ясен Праматаров
Priority: normal Component: galeon
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Името на програмата "Galeon" е преведено на български "Галеон", а имената не трябва да се превеждат.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Започнал съм поправки на моите преводи, Galeon е включен в тях. Утре заминавам, като се върна след зесетина дни, ще довърша преводите и ще ги пратя. Дано съм в крак с плановете за издаване; но така или иначе вече се заемам ;)

comment:3 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.