Changeset 831


Ignore:
Timestamp:
Oct 7, 2006, 9:42:18 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

anarchism: преведени първи абзаци. Преводът ще е труден, но за сметка на това - дълъг. Културните препратки ще са важни. Ще гледам да запазя цветистостта на изразите и вмъкнатите изречения.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/emoglen/anarchism.bg.xml

  r829 r831  
  77
  88<!-- <html><head>  -->
  9 <!-- base href="http://firstmonday.org/issues/issue4_8/moglen/index.html" --><title>Anarchism Triumphant</title>
   9<!-- base
   10     href="http://firstmonday.org/issues/issue4_8/moglen/index.html"
   11-->
   12
   13<title>Триумфиращият анархизъм</title>
  1014<!--
  1115<meta name="Description" content="This paper shows why free software, far from
   
  3741<para><ulink url="http://firstmonday.org/issues/issue4_8/moglen/index.html#author"><!-- <img src="anarchism_files/moglen.gif" alt="Anarchism Triumphant: Free Software and the Death of Copyright" border="0">--> </ulink></para>
  3842
  39 <para><blockquote> <para>The spread of the Linux operating system
  40 kernel has directed attention at the free software movement. This
  41 paper shows why free software, far from being a marginal participant
  42 in the commercial software market, is the vital first step in the
  43 withering away of the intellectual property
  44 system.</para></blockquote> </para>
  45 
  46 <!-- Should be automatically generated
  47 <h2>Contents</h2>
  48 
  49 <para><a href="#m1">I. Software as Property: The Theoretical Paradox</a><br>
  50 <a href="#m2">II. Software as Property: The Practical Problem</a><br>
  51 <a href="#m3">III. Anarchism as a Mode of Production</a><br>
  52 <a href="#m4">IV. Their Lordships Die in the Dark?</a><br>
  53 <a href="#m5">Conclusion</a></para>
  54 -->
   43<blockquote><para>Разпространението на ядрото за операционни системи
   44Линукс насочи вниманието към движението за свободен софтуер.  Това есе
   45показва защо свободният софтуер, който далеч не е нищожен участник в
   46пазара на комерсиален софтуер, е важната първа стъпка в премахването
   47на системата на интелектуална собственост.</para></blockquote>
   48
  5549<section>
  56 <title>I. Software as Property: The Theoretical Paradox</title>
  57 
  58 <para><emphasis>SOFTWARE</emphasis>: no other word so thoroughly
  59 connotes the practical and social effects of the digital
  60 revolution. Originally, the term was purely technical, and denoted the
  61 parts of a computer system that, unlike "hardware," which was
  62 unchangeably manufactured in system electronics, could be altered
  63 freely. The first software amounted to the plug configuration of
  64 cables or switches on the outside panels of an electronic device, but
  65 as soon as linguistic means of altering computer behavior had been
  66 developed, "software" mostly denoted the expressions in more or less
  67 human-readable language that both described and controlled machine
  68 behavior <footnote> <para>1. The distinction was only approximate in
  69 its original context. By the late 1960's certain portions of the basic
  70 operation of hardware were controlled by programs digitally encoded in
  71 the electronics of computer equipment, not subject to change after the
  72 units left the factory. Such symbolic but unmodifiable components were
  73 known in the trade as "microcode," but it became conventional to refer
  74 to them as "firmware." Softness, the term "firmware" demonstrated,
  75 referred primarily to users' ability to alter symbols determining
  76 machine behavior. As the digital revolution has resulted in the
  77 widespread use of computers by technical incompetents, most
  78 traditional software - application programs, operating systems,
  79 numerical control instructions, and so fort - is, for most of its
  80 users, firmware. It may be symbolic rather than electronic in its
  81 construction, but they couldn't change it even if they wanted to,
  82 which they often - impotently and resentfully - do. This "firming of
  83 software" is a primary condition of the propertarian approach to the
  84 legal organization of digital society, which is the subject of this
  85 paper.</para> </footnote> .</para>
   50<title>Софтуерът като собственост: Теоретичният парадокс</title>
   51
   52<para><emphasis>Софтуер</emphasis>: никоя друга дума не въплъщава
   53толкова пълно рактическите и социалните ефекти на цифровата революция.
   54Първоначално терминът е бил чисто технически и е означавал частите на
   55една компютърна система, която за разлика от "хардуера" -- направен
   56непроменим от производителя си в електрониката на системата, е можел
   57свободно да бъде променян.  Първият софтуер е представлявал начина на
   58включване на кабели и прекъсвачи на външните панели на електронни
   59устройства, но още с появата на езикови средства за промяната на
   60поведението на компютъра, "софтуер" започнал да обозначава предимно
   61изразяванията в повече или по-малко понятех за хората език, който
   62както описвал, така и контролирал поведението на машината<footnote>
   63<para>1. Тази отлика е била само приблизителна в първоначалния
   64контекст.  В края на 60-те определена част от основните операции на
   65хардуера са контролирани от програми, които са цифрово кодирани в
   66електрониката на компютърното оборудване, които не могат да бъдат
   67променяни веднъж след като продукцията е излязла от фабриката.  Такива
   68символни, но непроменими компоненти, са били известни като "микрокод"
   69на жаргона на индустрията, но стана обичайно те да се наричат
   70"фърмуеър".  Изменчивостта, както бе показано от термина
   71"фърмуеър"<!-- БЕЛЕЖКА ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА КОРЕНИТЕ НА ДУМИТЕ СОФТУЕР,
   72ХАРДУЕР, ФЪРМУЕР -->,се отнася главно към възможността на
   73потребителите да изменят символите, които определят поведението на
   74машината.  Понеже цифровата революция доведе до широката употреба на
   75компютрите от технически некомпетентни лица, повечето от традиционния
   76софтуер -- приложни програми, операционни системи, инструкции за
   77числово управление и т. н. -- е, за повечето от потребителите си,
   78фърмуер.  Може да е символен, а не електронен в начина, по който е
   79направен, но те не могат да го променят, дори и да искат, нещо което
   80те често, но безсилно и с негодуванние правят.  Това "затвърдяване на
   81софтуера" е основното условие на собственическия подход към законовата
   82организация на цифровото обществео, което е темата на този
   83доклад.</para></footnote>.</para>
  8684
  8785<para>That was then and this is now. Technology based on the
  8886manipulation of digitally-encoded information is now socially dominant
  8987in most aspects of human culture in the "developed" societies
  90 <footnote> <para>2. Within the present generation, the very conception
   88<footnote><para>2. Within the present generation, the very conception
  9189of social "development" is shifting away from possession of heavy
  9290industry based on the internal-combustion engine to "post-industry"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.