Changeset 753


Ignore:
Timestamp:
Aug 18, 2006, 11:35:03 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

right-to-read.bg.html: още няколо абзаца.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/gnu.org/right-to-read.bg.html

  r751 r753  
  101101да му се налага да плаща.  Имало е независими учени, които са чели
  102102хиляди страници, без да им се е налагало да имат държавни субсидии.
  103 Но през 90-те години на 20 век But in the 1990s, both commercial
  104 and nonprofit journal publishers had begun charging fees for access.
  105 By 2047, libraries offering free public access to scholarly literature
  106 were a dim memory.</p>
   103Но през 90-те години на 20 век както търгвските, така и нестопанскте
   104издатели на журнали започнаха да изискват такси за достъп до
   105изданията.  През 2047г. библиотеки, които предоставят свободен,
   106публичен достъп до научната литератра бяха се превърнали в даечен
   107спомен.</p>
  107108
  108109<p>
   
  201202
  202203<p>
  203 The right to read is a battle being fought today.  Although it may
  204 take 50 years for our present way of life to fade into obscurity, most
  205 of the specific laws and practices described above have already been
  206 proposed; many have been enacted into law in the US and elsewhere.  In
  207 the US, the 1998 Digital Millenium Copyright Act established the legal
  208 basis to restrict the reading and lending of computerized books (and
  209 other data too).  The European Union imposed similar restrictions in a
  210 2001 copyright directive.</p>
  211 
  212 <p>
  213 Until recently, there was one exception: the idea that the FBI and
  214 Microsoft will keep the root passwords for personal computers, and not
  215 let you have them, was not proposed until 2002.  It is called "trusted
  216 computing" or "palladium".</p>
  217 
  218 <p>
  219 In 2001, Disney-funded Senator Hollings proposed a bill called the
  220 SSSCA that would require every new computer to have mandatory
  221 copy-restriction facilities that the user cannot bypass.  Following
  222 the Clipper chip and similar US government key-escrow proposals, this
  223 shows a long-term trend: computer systems are increasingly set up to
  224 give absentees with clout control over the people actually using the
  225 computer system.  The SSSCA has since been renamed to the CBDTPA
  226 (think of it as the "Consume But Don't Try Programming Act").</p>
  227 
  228 <p>
  229 In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of
  230 the Americas treaty to impose the same rules on all the countries in
  231 the Western Hemisphere.  The FTAA is one of the so-called "free trade"
  232 treaties, actually designed to give business increased power over
  233 democratic governments; imposing laws like the DMCA is typical of this
  234 spirit.  The <a href="http://www.eff.org">Electronic Frontier
  235 Foundation</a> asks people to explain to the other governments why
  236 they should oppose this plan.</p>
  237 
  238 <p>
  239 The SPA, which actually stands for Software Publisher's Association,
  240 has been replaced in this police-like role by the BSA or Business
  241 Software Alliance.  It is not, today, an official police force;
  242 unofficially, it acts like one.  Using methods reminiscent of the
  243 erstwhile Soviet Union, it invites people to inform on their coworkers
  244 and friends.  A BSA terror campaign in Argentina in 2001 made veiled
  245 threats that people sharing software would be raped in prison.</p>
  246 
  247 <p>
  248 When this story was written, the SPA was threatening small
  249 Internet service providers, demanding they permit the SPA to monitor
  250 all users.  Most ISPs surrender when threatened, because they cannot
  251 afford to fight back in court.  (Atlanta Journal-Constitution, 1 Oct
  252 96, D3.)  At least one ISP, Community ConneXion in Oakland CA, refused
  253 the demand and was actually sued.  The SPA later dropped the suit,
  254 but obtained the DMCA which gave them the power they sought.</p>
   204Правото да четеш е битка, която се води днес.  Въпреки, че може да
   205отнеме 50 години, за да потъне днешният начин на живот в забвение,
   206повечето от описаните по-горе действия и закони вече са предложени.
   207Много от тях вече са дейсващи закони в САЩ и други страни. През
   2081998г. Digital Millenium Copyright Act (Закон за авторските права в
   209цифровото хилядолетие - DMCA) установи законовата рамка в САЩ за
   210ограничаването на четенето и даването на заем на книгите в електронен
   211вид (както и на други данни).  Европейският съюз въведе подобни
   212ограничения с директива през 2001г.</p>
   213
   214<p>
   215Доскоро имаше едно изключение -- идеята, че ФБР и Майкрософт ще държат
   216най-важните пароли на персоналните компютри и нама да ви ги дават, не
   217бе предложена до 2002г.  Това бива наричано "trusted computing"
   218(доверено ползване на компютри) или "palladium".</p>
   219
   220<p>
   221През 2001г. сенатор Хулингс, който е спонсориран от компанията Дисни
   222предложи закон, който се нарича SSSCA, който изисква всеки нов комютър
   223да е снабден с инфраструктура предотвратяваща копирането и която не
   224може да бъде заобиколена от потребителите.  Това показва една
   225дълготрайна тенденция -- започвайки още с чипа Clipper /БЕЛЕЖКА/ и
   226други подобни предложения за предоставяне на ключовете на
   227американското правителство: компютърните системи биват създавани по
   228начин, който дава възможност на трети лица нерисъствено да да
   229контролират хората, които всъщност използват компютърните
   230системи. Законът SSSCA е преименуван на CBDTPA (можете да мислите за
   231него като закона "Consume But Don't Try Programming Act" (консумирай,
   232но не се пробвай да програмираш)).</p>
   233
   234<p>
   235През 2001г. САЩ започнаха да използват Американската зона за свободна
   236търговия, за да налагат същите правила във всички държави от западното
   237полукълбо.  FTAA е едно от т. нар. споразумения за "свободна
   238търговия", което всъщност е създадено, за да даде на бизнеса по-голям
   239контрол над демократичните правителства.  Налагането на закони като
   240DMCA е типично в този дух.  <a href="http://www.eff.org">Electronic
   241Frontier Foundation (Фондацията за електронни граници)</a> моли хората
   242да обяснят на другите правителства защо те трябва да се противопотавят
   243на този план.</p>
   244
   245<p>
   246АПС всъщност е Асоциация на публикуващите софтуер.  Тя е изместена в
   247полицейската си роля от BSA -- Business Software Alliance (СИБС --
   248Съюз на издателите на бизнес софтуер).  Днес те не са официално
   249полицейско подразделение, но неофициално те действат като такова.
   250Като използват методи, които напомнят за някогашния Съветски съюз, те
   251насърчават хората да предават колегите и приятелите си.  Кампания на
   252BSA целяща да всее страх проведена в Аржентина през 2001г. отправяше
   253завоалирни заплахи, че хората, които споделят софтуер, ще бъдат
   254изнасилвани в затворите.</p>
   255
   256<p>
   257Когато тази история беше написана, АПС заплашваше малките доставчици
   258на Интернет, че те трябва да предоставят възможност на АПС да
   259наблюдава всички потребители.  Повечето доставчици се предават, когато
   260бъдат заплашени, защото не могат да си позволят да се защитават в
   261съда.  (Atlanta Journal-Constitution, 1 Oct 96, D3.)   Поне един
   262доставчик -- Community ConneXion в Oakland CA отказа да се поддаде на
   263исканията и е бил съден.  По-късно АПС преустанови делото, но получи
   264DMCA, което им даваше властта, коят искаха.</p>
  255265
  256266<p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.