Changeset 751


Ignore:
Timestamp:
Aug 5, 2006, 1:18:24 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

right-to-read: още няколко абзаца. Вече е преведен разказа - следват другите абзаци. Трябва да проверя как точно да предам надписа за авторското право. Отбелязал съм къде трябва да направя няколко бележки на преводача.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/gnu.org/right-to-read.bg.html

  r745 r751  
  5151
  5252<blockquote><p>
  53              (от <quote>Пътят към Тихо</quote> - сборник статии за
  54               причините за Лунарната революция, публикуван в град
   53             (от <quote>Пътят към Тихо /БЕЛЕЖКА/</quote> - сборник статии
   54              за причините за Лунарната революция, публикуван в град
  5555              Луна през 2096 г.)
  5656</p></blockquote>
   
  137137
  138138<p>
  139 It was also possible to bypass the copyright monitors by installing a
  140 modified system kernel.  Dan would eventually find out about the free
  141 kernels, even entire free operating systems, that had existed around
  142 the turn of the century.  But not only were they illegal, like
  143 debuggers--you could not install one if you had one, without knowing
  144 your computer's root password.  And neither the FBI nor Microsoft
  145 Support would tell you that.</p>
  146 
  147 <p>
  148 Dan concluded that he couldn't simply lend Lissa his computer.  But he
  149 couldn't refuse to help her, because he loved her.  Every chance to
  150 speak with her filled him with delight.  And that she chose him to ask
  151 for help, that could mean she loved him too.</p>
  152 
  153 <p>
  154 Dan resolved the dilemma by doing something even more unthinkable--he
  155 lent her the computer, and told her his password.  This way, if Lissa
  156 read his books, Central Licensing would think he was reading them.  It
  157 was still a crime, but the SPA would not automatically find out about
  158 it.  They would only find out if Lissa reported him.</p>
  159 
  160 <p>
  161 Of course, if the school ever found out that he had given Lissa his
  162 own password, it would be curtains for both of them as students,
  163 regardless of what she had used it for.  School policy was that any
  164 interference with their means of monitoring students' computer use was
  165 grounds for disciplinary action.  It didn't matter whether you did
  166 anything harmful--the offense was making it hard for the
  167 administrators to check on you.  They assumed this meant you were
  168 doing something else forbidden, and they did not need to know what it
  169 was.</p>
  170 
  171 <p>
  172 Students were not usually expelled for this--not directly.  Instead
  173 they were banned from the school computer systems, and would
  174 inevitably fail all their classes.</p>
  175 
  176 <p>
  177 Later, Dan would learn that this kind of university policy started
  178 only in the 1980s, when university students in large numbers began
  179 using computers.  Previously, universities maintained a different
  180 approach to student discipline; they punished activities that were
  181 harmful, not those that merely raised suspicion.</p>
  182 
  183 <p>
  184 Lissa did not report Dan to the SPA.  His decision to help her led to
  185 their marriage, and also led them to question what they had been
  186 taught about piracy as children.  The couple began reading about the
  187 history of copyright, about the Soviet Union and its restrictions on
  188 copying, and even the original United States Constitution.  They moved
  189 to Luna, where they found others who had likewise gravitated away from
  190 the long arm of the SPA.  When the Tycho Uprising began in 2062, the
  191 universal right to read soon became one of its central aims.</p>
   139Човек можеше да заобиколи датчиците за авторски права като инсталира
   140модифицирано ядро на операционната си система.  Един ден Дан щеше да
   141узнае за съществуването на свободни ядра, дори цели операционни
   142системи, които са съществували в началото на века.  Но те не само бяха
   143незакони -- както дебъгерите, но и беше напълно невъзможно да
   144инсталраш такава оперционна система на софтуера са, ко не знаеш
   145неговата най-важна парола. А нито ФБР, нито Майкоросфт щяха да ти я
   146дадат.</p>
   147
   148<p>
   149Дан реши, че не може просто да даде компютъра си на Лиса.  Той не
   150можеше да й откаже, защото я обичаше.  Всяка възможност да говори с
   151нея го изпълваше с наслада.  А това, че тя се реши да го помоли за
   152момощ, това значеше, че и тя го обича.</p>
   153
   154<p>
   155Дан реши проблема като напрви нещо още по немислимо -- той й даде
   156компютъра си и и каза своята парола.  По този начин, дори Лиса да му
   157четеше от книгите, Централното лицензиране щеше да си мисли, че
   158всъщност ги чете той.  Пак си беше престъпление, но АЗС нямаше да
   159научи автоматично за това.  Единствения начин да узнаят беше, ако Лиса
   160докладва за него.</p>
   161
   162<p>
   163Естествено -- ако университетът някога разбереше, че е дал на Лиса
   164паролата си, това щеше да е краят и за двамата като студенти,
   165независимо какво тя използва паролата му.  Училищната политика беше,
   166че всяко пречене на средствата за наблюдение на студентите бе
   167основание за дисциплинарни мерки.  Нямаше значение дали си направил
   168нещо лошо -- нарушението всъщност беше, че затрудняваш администрторите
   169да те наблюдават.  Те просто приемаха, че в такъв случай човек се
   170занимава с нещо збранено и нямаше нужда да разбират какво точно е.</p>
   171
   172<p>
   173Обикновено студентите ня бяха изключвани за това, поне не
   174директно. Вместо това им отказваха достъп до училищните компютърни
   175системи, а уачщите тогава неизменно се проваляха по всички
   176предмети.</p>
   177
   178<p>
   179По-късно Дан щеше да научи, че тази политик в университетите се е
   180появила чак през 80-те години н 20 век, когато студентите са ползвали
   181много често компютрите.  Преди това университетите са се отнасяли
   182различно към дисциплината на студентите и са наказвли само действият,
   183които са били вредни, а не просто тези, които предизвикват съмнение.</p>
   184
   185<p>
   186Лиса не докладва Дан на АЗС.  Неговото решение да й помогне доведе до
   187брака им, както и ги накара да преосмислят и се усъмнят в това, което
   188са ги учили за пиратството като деца.  Двамата започнаха да четат за
   189историята на авторските права, за Съветския съюз и ограниченията върху
   190копирането /БЕЛЕЖКА/ и дори първоначалнат конституция на САЩ
   191/БЕЛЕЖКА/.  Те се преместиха на Луна, където откриха и други хора,
   192които се мъчеха да се откубнат од дългата ръка на АЗС.  Когато през
   1932062г. се вдигна бунта на Тихо, всеобщото право да четеш скоро се
   194превърна в една от основните му цели.</p>
  192195
  193196
   
  195198       id="AuthorsNote">Бележка на автора</a></h4>
  196199
  197 <p>This note was updated in 2002.</p>
   200<p>Тази бележка бе обновена през 2002г.</p>
  198201
  199202<p>
   
  357360
  358361<p>
  359 Copyright 1996 Richard Stallman
   362Авторски права 1996 Ричард Стомън
  360363<br />
   364Дословното копиране и разпространение на цялата статия е позволена за всеки тип носител без нужда от заплащането на такси, стига тази бележка да бъде запазена.
  361365Verbatim copying and distribution of this entire article is
  362366permitted in any medium without royalty provided this notice is
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.