Changeset 622


Ignore:
Timestamp:
Apr 5, 2006, 8:43:35 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

abiword: превода, който е включен в програмата. Допълнително съм коригирал термини, кавички и средната точка. Прекодиран е в UTF-8.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.ABI-2-4-0-STABLE.bg.po

  r621 r622  
  11# Bulgarian translation of AbiWord.OA
  2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2001, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  33# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2001.
  4 # Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2001.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2001.
  55# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2006.
  66#
   
  99"Project-Id-Version: AbiWord 2.4\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-03-29 12:28+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-04-03 18:54+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-04-03 19:04+0300\n"
  1313"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
   16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1818
  1919#.
   
  4848" You cannot use this name. Choose Another \n"
  4949msgstr ""
  50 " - Çàïàçåíî. \n"
  51 " Íå ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òîâà èìå. Èçáåðåòå äðóãî \n"
   50" - Запазено. \n"
   51" Не можете да използвате това име. Изберете друго \n"
  5252
  5353#. DLG_WordCount_Auto_Update
  5454#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:27
  5555msgid " Auto Update"
  56 msgstr " Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå íà âñåêè"
   56msgstr " Автоматично обновяване на всеки"
  5757
  5858#
  5959#. DLG_PageSetup_Percent
  6060#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:29
  61 #, c-format
  6261msgid "% of normal size"
  63 msgstr "% îò íîðìàëíèÿ ðàçìåð"
   62msgstr "% от нормалния размер"
  6463
  6564#. MENU_LABEL_SPELL_SUGGEST_1
   
  9089"Otherwise, please be patient."
  9190msgstr ""
  92 "%s îùå íå å âêëþ÷åíî.\n"
   91"%s още не е включено.\n"
  9392"\n"
  94 "Àêî ñòå ïðîãðàìèñò, ìîæåòå äà äîáàâèòå êîä â %s, ðåä %d\n"
  95 "è äà èçïðàòèòå êðúïêèòå íà:\n"
   93"Ако сте програмист, можете да добавите код в %s, ред %d\n"
   94"и да изпратите кръпките на:\n"
  9695"\n"
  9796"\tabiword-dev@abisource.com\n"
  9897"\n"
  99 "Èíà÷å ïðîÿâåòå òúðïåíèå."
   98"Иначе проявете търпение."
  10099
  101100#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_1
   
  110109#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:47
  111110msgid "&1 None"
  112 msgstr "&1 Áåç"
   111msgstr "&1 Без"
  113112
  114113#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_2
   
  190189#, c-format
  191190msgid "&About %s"
  192 msgstr "&Îòíîñíî %s"
   191msgstr "&Относно %s"
  193192
  194193#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
  195194#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:84
  196195msgid "&Accept revision"
  197 msgstr "&Ïðèåìàíå íà ðåâèçèÿ"
   196msgstr "&Приемане на ревизия"
  198197
  199198#. DLG_Spell_AddToDict
   
  201200#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:87
  202201msgid "&Add"
  203 msgstr "&Äîáàâÿíå"
   202msgstr "&Добавяне"
  204203
  205204#. DLG_PageSetup_Adjust
  206205#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:89
  207206msgid "&Adjust to:"
  208 msgstr "&Íàãëàñÿâàíå íà:"
   207msgstr "&Нагласяване на:"
  209208
  210209#. MENU_LABEL_ALIGN
  211210#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:91
  212211msgid "&Align"
  213 msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå"
   212msgstr "&Подравняване"
  214213
  215214#. DLG_Options_Label_ViewAll
  216215#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:93
  217216msgid "&All"
  218 msgstr "&Âñè÷êî"
   217msgstr "&Всичко"
  219218
  220219#. DLG_ApplyButton
  221220#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:95
  222221msgid "&Apply"
  223 msgstr "&Ïðèëàãàíå"
   222msgstr "&Прилагане"
  224223
  225224#. DLG_Para_LabelAt
  226225#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:97
  227226msgid "&At:"
  228 msgstr "&Ïðåç:"
   227msgstr "&През:"
  229228
  230229#. MENU_LABEL_TOOLS_AUTOSPELL
  231230#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:99
  232231msgid "&Auto Spellcheck"
  233 msgstr "&Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñ"
   232msgstr "&Автоматична проверка на правопис"
  234233
  235234#. MENU_LABEL_TABLE_AUTOFIT
  236235#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:101
  237236msgid "&Autofit Table"
  238 msgstr "&Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàíå íà òàáëèöàòà"
   237msgstr "&Автоматично оразмеряване на таблицата"
  239238
  240239#. DLG_Options_Label_PrefsAutoSave
  241240#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:103
  242241msgid "&Automatically save this Scheme"
  243 msgstr "&Àâòîìàòè÷íî çàïîìíÿíå íà òåçè íàñòðîéêè"
   242msgstr "&Автоматично запомняне на тези настройки"
  244243
  245244#. DLG_DateTime_AvailableFormats
  246245#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:105
  247246msgid "&Available formats:"
  248 msgstr "&Íàëè÷íè ôîðìàòè:"
   247msgstr "&Налични формати:"
  249248
  250249#. DLG_Para_LabelBefore
  251250#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:107
  252251msgid "&Before:"
  253 msgstr "&Ïðåäè:"
   252msgstr "&Преди:"
  254253
  255254#. MENU_LABEL_FMT_BOLD
  256255#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:109
  257256msgid "&Bold"
  258 msgstr "&Ïîëó÷åðíî"
   257msgstr "&Получерно"
  259258
  260259#. DLG_PageSetup_Bottom
  261260#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:111
  262261msgid "&Bottom:"
  263 msgstr "&Îòäîëó:"
   262msgstr "&Отдолу:"
  264263
  265264#. MENU_LABEL_INSERT_BREAK
  266265#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:113
  267266msgid "&Break"
  268 msgstr "&Êðàé"
   267msgstr "&Край"
  269268
  270269#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_CELL
  271270#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:115
  272271msgid "&Cell"
  273 msgstr "&Êëåòêà"
   272msgstr "&Клетка"
  274273
  275274#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_CELLS
   
  277276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:118
  278277msgid "&Cells"
  279 msgstr "&Êëåòêè"
   278msgstr "&Клетки"
  280279
  281280#. MENU_LABEL_ALIGN_CENTER
  282281#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:120
  283282msgid "&Center"
  284 msgstr "&Ïî ñðåäàòà"
   283msgstr "&По средата"
  285284
  286285#. DLG_Spell_Change
  287286#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:122
  288287msgid "&Change"
  289 msgstr "&Ïðîìÿíà"
   288msgstr "&Промяна"
  290289
  291290#. MENU_LABEL_INSERT_CLIPART
  292291#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:124
  293292msgid "&Clip Art"
  294 msgstr "&Êëèï÷å"
   293msgstr "&Клипче"
  295294
  296295#. DLG_CloseButton
   
  298297#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:127
  299298msgid "&Close"
  300 msgstr "&Çàòâàðÿíå"
   299msgstr "&Затваряне"
  301300
  302301#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_COLUMNS
  303302#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:129
  304303msgid "&Column"
  305 msgstr "&Êîëîíà"
   304msgstr "&Колона"
  306305
  307306#. DLG_Break_ColumnBreak
  308307#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:131
  309308msgid "&Column break"
  310 msgstr "&Êðàé íà êîëîíà"
   309msgstr "&Край на колона"
  311310
  312311#. MENU_LABEL_FMT_COLUMNS
  313312#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:133
  314313msgid "&Columns"
  315 msgstr "&Êîëîíè"
   314msgstr "&Колони"
  316315
  317316#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
  318317#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:135
  319318msgid "&Compare documents"
  320 msgstr "&Ñðàâíÿâàíå íà äîêóìåíòè"
   319msgstr "&Сравняване на документи"
  321320
  322321#. MENU_LABEL_EDIT_COPY
  323322#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:137
  324323msgid "&Copy"
  325 msgstr "&Çàïîìíÿíå"
   324msgstr "&Запомняне"
  326325
  327326#. MENU_LABEL_FMT_STYLE_DEFINE
  328327#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139
  329328msgid "&Create and Modify Styles"
  330 msgstr "&Ñúçäàâàíå è ïðîìÿíà"
   329msgstr "&Създаване и промяна"
  331330
  332331#. DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme
  333332#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:141
  334333msgid "&Current Preferences Scheme"
  335 msgstr "&Òåêóùè íàñòðîéêè"
   334msgstr "&Текущи настройки"
  336335
  337336#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE
  338337#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:143
  339338msgid "&Delete"
  340 msgstr "&Èçòðèâàíå"
   339msgstr "&Изтриване"
  341340
  342341#. MENU_LABEL_INSERT_DELETE_HYPERLINK
  343342#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:145
  344343msgid "&Delete hyperlink"
  345 msgstr "&Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
   344msgstr "&Изтриване на хипервръзка"
  346345
  347346#. DLG_Options_Btn_CustomDict
  348347#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:147
  349348msgid "&Dictionary..."
  350 msgstr "&Ðå÷íèê..."
   349msgstr "&Речник..."
  351350
  352351#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER
  353352#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:149
  354353msgid "&Direction Marker"
  355 msgstr "&Ìàðêåð çà ïîñîêàòà"
   354msgstr "&Маркер за посоката"
  356355
  357356#. MENU_LABEL_FMT_DOCUMENT
  358357#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:151
  359358msgid "&Document"
  360 msgstr "&Äîêóìåíò"
   359msgstr "&Документ"
  361360
  362361#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY
  363362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:153
  364363msgid "&Document History"
  365 msgstr "&Èñòîðèÿ íà äîêóìåíò"
   364msgstr "&История на документ"
  366365
  367366#. MENU_LABEL_WINDOW
  368367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:155
  369368msgid "&Documents"
  370 msgstr "&Äîêóìåíòè"
   369msgstr "&Документи"
  371370
  372371#. DLG_Para_PushNoHyphenate
  373372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:157
  374373msgid "&Don't hyphenate"
  375 msgstr "&Áåç ïðåíàñÿíå"
   374msgstr "&Без пренасяне"
  376375
  377376#. DLG_Options_Btn_IgnoreEdit
   
  379378#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:160
  380379msgid "&Edit"
  381 msgstr "&Ðåäàêòèðàíå"
   380msgstr "&Редактиране"
  382381
  383382#. MENU_LABEL_INSERT_EDIT_HYPERLINK
  384383#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:162
  385384msgid "&Edit hyperlink"
  386 msgstr "&Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
   385msgstr "&Редактиране на хипервръзка"
  387386
  388387#. DLG_Options_Label_SmartQuotesEnable
  389388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:164
  390389msgid "&Enable smart quotes"
  391 msgstr "&Âêëþ÷âàíå íà çàêðèâåíè êàâè÷êè"
   390msgstr "&Включване на закривени кавички"
  392391
  393392#. MENU_LABEL_INSERT_ENDNOTE
  394393#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:166
  395394msgid "&Endnote"
  396 msgstr "&Áåëåæêà â êðàÿ"
   395msgstr "&Бележка в края"
  397396
  398397#. DLG_Break_EvenPage
  399398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:168
  400399msgid "&Even page"
  401 msgstr "&×åòíà ñòðàíèöà"
   400msgstr "&Четна страница"
  402401
  403402#. MENU_LABEL_INSERT_FIELD
  404403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:170
  405404msgid "&Field"
  406 msgstr "&Ïîëå"
   405msgstr "&Поле"
  407406
  408407#. DLG_Field_Fields_No_Colon
  409408#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:172
  410409msgid "&Fields"
  411 msgstr "&Ïîëåòà"
   410msgstr "&Полета"
  412411
  413412#. DLG_Field_Fields
  414413#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:174
  415414msgid "&Fields:"
  416 msgstr "&Ïîëåòà:"
   415msgstr "&Полета:"
  417416
  418417#. MENU_LABEL_FILE
  419418#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:176
  420419msgid "&File"
  421 msgstr "&Ôàéë"
   420msgstr "&Файл"
  422421
  423422#. DLG_Options_Label_FileExtension
  424423#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:178
  425424msgid "&File extension:"
  426 msgstr "Ñ &ðàçøèðåíèå:"
   425msgstr "С &разширение:"
  427426
  428427#. MENU_LABEL_EDIT_FIND
  429428#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:180
  430429msgid "&Find"
  431 msgstr "&Òúðñåíå"
   430msgstr "&Търсене"
  432431
  433432#. DLG_FR_FindNextButton
  434433#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:182
  435434msgid "&Find Next"
  436 msgstr "&Ïîâòîðíî òúðñåíå"
   435msgstr "&Повторно търсене"
  437436
  438437#. MENU_LABEL_FMT_FONT
  439438#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:184
  440439msgid "&Font"
  441 msgstr "&Øðèôò"
   440msgstr "&Шрифт"
  442441
  443442#. DLG_PageSetup_Footer
  444443#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:186
  445444msgid "&Footer:"
  446 msgstr "&Äîëåí êîëîíòèòóë:"
   445msgstr "&Долен колонтитул:"
  447446
  448447#. MENU_LABEL_TABLE_FORMAT
  449448#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:188
  450449msgid "&Format Table"
  451 msgstr "&Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
   450msgstr "&Форматиране на таблицата"
  452451
  453452#. MENU_LABEL_INSERT_GRAPHIC
  454453#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:190
  455454msgid "&From File"
  456 msgstr "&Îò ôàéë"
   455msgstr "&От файл"
  457456
  458457#. MENU_LABEL_EDIT_GOTO
  459458#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:192
  460459msgid "&Go To"
  461 msgstr "&Áúðç ïðåõîä"
   460msgstr "&Бърз преход"
  462461
  463462#. DLG_FormatTOC_HasHeading
  464463#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:194
  465464msgid "&Has Heading"
  466 msgstr "Èìà &çàãëàâèå"
   465msgstr "Има &заглавие"
  467466
  468467#. MENU_LABEL_VIEW_HEADFOOT
  469468#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:196
  470469msgid "&Header and Footer"
  471 msgstr "&Êîëîíòèòóëè"
   470msgstr "&Колонтитули"
  472471
  473472#. DLG_PageSetup_Header
  474473#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:198
  475474msgid "&Header:"
  476 msgstr "&Ãîðåí êîëîíòèòóë:"
   475msgstr "&Горен колонтитул:"
  477476
  478477#. DLG_PageSetup_Height
  479478#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:200
  480479msgid "&Height:"
  481 msgstr "&Âèñî÷èíà:"
   480msgstr "&Височина:"
  482481
  483482#. DLG_HelpButton
   
  485484#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:203
  486485msgid "&Help"
  487 msgstr "&Ïîìîù"
   486msgstr "&Помощ"
  488487
  489488#. DLG_Options_Label_ViewHiddenText
  490489#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:205
  491490msgid "&Hidden Text"
  492 msgstr "&Ñêðèò òåêñò"
   491msgstr "&Скрит текст"
  493492
  494493#. DLG_Options_Label_SpellHighlightMisspelledWords
  495494#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:207
  496495msgid "&Highlight misspelled words"
  497 msgstr "&Îñâåòÿâàíå íà ñãðåøåíèòå äóìè"
   496msgstr "&Осветяване на сгрешените думи"
  498497
  499498#. MENU_LABEL_INSERT_HYPERLINK
  500499#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:209
  501500msgid "&Hyperlink"
  502 msgstr "&Õèïåðâðúçêà"
   501msgstr "&Хипервръзка"
  503502
  504503#. DLG_Spell_Ignore
  505504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:211
  506505msgid "&Ignore"
  507 msgstr "&Ïðîïóñêàíå"
   506msgstr "&Пропускане"
  508507
  509508#. MENU_LABEL_SPELL_IGNOREALL
  510509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:213
  511510msgid "&Ignore All"
  512 msgstr "&Ïðîïóñíè âñè÷êè"
   511msgstr "&Пропусни всички"
  513512
  514513#. MENU_LABEL_FMT_IMAGE
   
  516515#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:216
  517516msgid "&Image"
  518 msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
   517msgstr "&Изображение"
  519518
  520519#. MENU_LABEL_FILE_IMPORTSTYLES
  521520#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:218
  522521msgid "&Import Styles"
  523 msgstr "&Âíàñÿíå íà ñòèëîâå"
   522msgstr "&Внасяне на стилове"
  524523
  525524#. MENU_LABEL_WEB_WEBPREVIEW
  526525#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:220
  527526msgid "&In web browser"
  528 msgstr "Ïðåãëåä â &óåá-÷åòåö"
   527msgstr "Преглед в &уеб-четец"
  529528
  530529#. DLG_FormatTOC_InheritLabel
  531530#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:222
  532531msgid "&Inherit label"
  533 msgstr "&Íàñëåäÿâàíå íà åòèêåò"
   532msgstr "&Наследяване на етикет"
  534533
  535534#. DLG_InsertButton
   
  539538#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:226 po/tmp/xap_String_Id.h.h:15
  540539msgid "&Insert"
  541 msgstr "&Âìúêâàíå"
   540msgstr "&Вмъкване"
  542541
  543542#. DLG_Options_Label_AutoSaveInterval
  544543#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:228
  545544msgid "&Interval:"
  546 msgstr "&Ïðåç:"
   545msgstr "&През:"
  547546
  548547#. MENU_LABEL_FMT_ITALIC
  549548#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:230
  550549msgid "&Italic"
  551 msgstr "&Êóðñèâ"
   550msgstr "&Курсив"
  552551
  553552#. MENU_LABEL_INSERT_GOTO_HYPERLINK
  554553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:232
  555554msgid "&Jump to hyperlink"
  556 msgstr "&Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
   555msgstr "&Преход към хипервръзката"
  557556
  558557#. MENU_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
  559558#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:234
  560559msgid "&Justify"
  561 msgstr "&Äâóñòðàííî"
   560msgstr "&Двустранно"
  562561
  563562#. DLG_Para_PushKeepLinesTogether
  564563#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:236
  565564msgid "&Keep lines together"
  566 msgstr "&Áåç ðàçäåëÿíå íà ðåäîâåòå"
   565msgstr "&Без разделяне на редовете"
  567566
  568567#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
  569568#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:238
  570569msgid "&LRM"
  571 msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
   570msgstr "От&ляво надясно"
  572571
  573572#. DLG_PageSetup_Landscape
  574573#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:240
  575574msgid "&Landscape"
  576 msgstr "&Âîäîðàâíî"
   575msgstr "&Водоравно"
  577576
  578577#. MENU_LABEL_TOOLS_LANGUAGE
  579578#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:242
  580579msgid "&Language"
  581 msgstr "&Åçèê"
   580msgstr "&Език"
  582581
  583582#. MENU_LABEL_ALIGN_LEFT
  584583#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:244
  585584msgid "&Left"
  586 msgstr "&Îòëÿâî"
   585msgstr "&Отляво"
  587586
  588587#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_LTR
  589588#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:246
  590589msgid "&Left-to-right text"
  591 msgstr "Îò&ëÿâî íàäÿñíî"
   590msgstr "От&ляво надясно"
  592591
  593592#. DLG_Para_LabelLeft
   
  595594#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:249
  596595msgid "&Left:"
  597 msgstr "&Îòëÿâî:"
   596msgstr "&Отляво:"
  598597
  599598#. MENU_LABEL_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
  600599#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:251
  601600msgid "&Lock layout"
  602 msgstr "&Çàêëþ÷âàíå íà èçãëåäà"
   601msgstr "&Заключване на изгледа"
  603602
  604603#. MENU_LABEL_TOOLS_MAILMERGE
  605604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:253
  606605msgid "&Mail Merge"
  607 msgstr "&Ïîùåíñêà áëàíêà"
   606msgstr "&Пощенска бланка"
  608607
  609608#. MENU_LABEL_INSERT_MAILMERGE
  610609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:255
  611610msgid "&Mail Merge Field"
  612 msgstr "&Ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
   611msgstr "&Поле за пощенска бланка"
  613612
  614613#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_AUTO
  615614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:257
  616615msgid "&Maintain Full History"
  617 msgstr "&Ïîääúðæàíå íà ïúëíà èñòîðèÿ"
   616msgstr "&Поддържане на пълна история"
  618617
  619618#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MARK
  620619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
  621620msgid "&Mark revisions while typing"
  622 msgstr "&Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
   621msgstr "&Отбелязване на ревизиите по време на въвеждане"
  623622
  624623#. DLG_FR_MatchCase
  625624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:261
  626625msgid "&Match case"
  627 msgstr "&Ñúâïàäåíèå íà ìàëêè/ãëàâíè áóêâè"
   626msgstr "&Съвпадение на малки/главни букви"
  628627
  629628#. MENU_LABEL_TABLE_MERGE_CELLS
  630629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:263
  631630msgid "&Merge Cells"
  632 msgstr "&Ñëèâàíå íà êëåòêè"
   631msgstr "&Сливане на клетки"
  633632
  634633#. MENU_LABEL_WINDOW_MORE
  635634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:265
  636635msgid "&More Documents"
  637 msgstr "&Îùå äîêóìåíòè"
   636msgstr "&Още документи"
  638637
  639638#. DLG_Goto_Label_Name
  640639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:267
  641640msgid "&Name:"
  642 msgstr "&Èìå:"
   641msgstr "&Име:"
  643642
  644643#. MENU_LABEL_FILE_NEW
  645644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:269
  646645msgid "&New"
  647 msgstr "&Íîâ"
   646msgstr "&Нов"
  648647
  649648#. MENU_LABEL_WINDOW_NEW
  650649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:271
  651650msgid "&New Window"
  652 msgstr "&Íîâ ïðîçîðåö"
   651msgstr "&Нов прозорец"
  653652
  654653#. MENU_LABEL_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
  655654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:273
  656655msgid "&New using Template"
  657 msgstr "&Íîâ ïî øàáëîí"
   656msgstr "&Нов по шаблон"
  658657
  659658#. DLG_Break_NextPage
  660659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:275
  661660msgid "&Next page"
  662 msgstr "&Ñëåäâàùà ñòðàíèöà"
   661msgstr "&Следваща страница"
  663662
  664663#. MENU_LABEL_VIEW_NORMAL
  665664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:277
  666665msgid "&Normal Layout"
  667 msgstr "&Íîðìàëåí èçãëåä"
   666msgstr "&Нормален изглед"
  668667
  669668#. DLG_Goto_Label_Number
  670669#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:279
  671670msgid "&Number:"
  672 msgstr "&Íîìåð:"
   671msgstr "&Номер:"
  673672
  674673#. DLG_FormatTOC_NumberingType
  675674#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:281
  676675msgid "&Numbering type:"
  677 msgstr "&Âèä íîìåðèðàíå"
   676msgstr "&Вид номериране"
  678677
  679678#. DLG_Break_OddPage
  680679#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:283
  681680msgid "&Odd page"
  682 msgstr "&Íå÷åòíà ñòðàíèöà"
   681msgstr "&Нечетна страница"
  683682
  684683#. MENU_LABEL_FILE_OPEN
  685684#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:285
  686685msgid "&Open"
  687 msgstr "&Îòâàðÿíå"
   686msgstr "&Отваряне"
  688687
  689688#. DLG_MailMerge_OpenFile
  690689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:287
  691690msgid "&Open File"
  692 msgstr "&Îòâàðÿíå íà ôàéë"
   691msgstr "&Отваряне на файл"
  693692
  694693#. MENU_LABEL_FMT_OVERLINE
  695694#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:289
  696695msgid "&Overline"
  697 msgstr "×åðòà &îòãîðå"
   696msgstr "Черта &отгоре"
  698697
  699698#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WIDTH
  700699#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:291
  701700msgid "&Page Width"
  702 msgstr "&Øèðî÷èíà íà ñòðàíèöàòà"
   701msgstr "&Широчина на страницата"
  703702
  704703#. DLG_Break_PageBreak
  705704#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:293
  706705msgid "&Page break"
  707 msgstr "&Êðàé íà ñòðàíèöà"
   706msgstr "&Край на страница"
  708707
  709708#. DLG_FormatTOC_PageNumbering
  710709#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:295
  711710msgid "&Page numbering:"
  712 msgstr "&Íîìåðèðàíå íà ñòðàíèöèòå:"
   711msgstr "&Номериране на страниците:"
  713712
  714713#. MENU_LABEL_FMT_PARAGRAPH
  715714#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:297
  716715msgid "&Paragraph"
  717 msgstr "&Àáçàö"
   716msgstr "&Абзац"
  718717
  719718#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE
  720719#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:299
  721720msgid "&Paste"
  722 msgstr "&Âìúêâàíå"
   721msgstr "&Вмъкване"
  723722
  724723#. MENU_LABEL_INSERT_PICTURE
  725724#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:301
  726725msgid "&Picture"
  727 msgstr "&Èçîáðàæåíèå"
   726msgstr "&Изображение"
  728727
  729728#. MENU_LABEL_TOOLS_PLUGINS
  730729#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:303
  731730msgid "&Plugins"
  732 msgstr "Ï&ðèñòàâêè"
   731msgstr "П&риставки"
  733732
  734733#. DLG_PageSetup_Portrait
  735734#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:305
  736735msgid "&Portrait"
  737 msgstr "&Èçïðàâåíî"
   736msgstr "&Изправено"
  738737
  739738#. MENU_LABEL_FILE_PRINT
  740739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:307
  741740msgid "&Print"
  742 msgstr "Îò&ïå÷àòâàíå"
   741msgstr "От&печатване"
  743742
  744743#. MENU_LABEL_VIEW_PRINT
  745744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:309
  746745msgid "&Print Layout"
  747 msgstr "&Ïå÷àòåí èçãëåä"
   746msgstr "&Печатен изглед"
  748747
  749748#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_PURGE
  750749#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
  751750msgid "&Purge History"
  752 msgstr "&Èç÷èñòâàíå íà èñòîðèÿòà"
   751msgstr "&Изчистване на историята"
  753752
  754753#. MENU_LABEL_FILE_EXIT
  755754#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:313
  756755msgid "&Quit"
  757 msgstr "&Èçõîä"
   756msgstr "&Изход"
  758757
  759758#. MENU_LABEL_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
  760759#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:315
  761760msgid "&RLM"
  762 msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
   761msgstr "От&дясно наляво"
  763762
  764763#. MENU_LABEL_EDIT_REDO
  765764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:317
  766765msgid "&Redo"
  767 msgstr "Íàï&ðåä"
   766msgstr "Нап&ред"
  768767
  769768#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
  770769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:319
  771770msgid "&Reject revision"
  772 msgstr "&Îòõâúðëÿíå íà ðåâèçèÿ"
   771msgstr "&Отхвърляне на ревизия"
  773772
  774773#. DLG_FR_ReplaceButton
  775774#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:321
  776775msgid "&Replace"
  777 msgstr "&Çàìåñòâàíå"
   776msgstr "&Заместване"
  778777
  779778#. DLG_Options_Btn_IgnoreReset
  780779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:323
  781780msgid "&Reset"
  782 msgstr "&Èç÷èñòâàíå"
   781msgstr "&Изчистване"
  783782
  784783#. MENU_LABEL_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
  785784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
  786785msgid "&Reset to default layout"
  787 msgstr "&Âðúùàíå íà èçãëåäà ïî ïîäðàçáèðàíå"
   786msgstr "&Връщане на изгледа по подразбиране"
  788787
  789788#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS
  790789#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:327
  791790msgid "&Revisions"
  792 msgstr "&Ðåâèçèè"
   791msgstr "&Ревизии"
  793792
  794793#. MENU_LABEL_ALIGN_RIGHT
  795794#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:329
  796795msgid "&Right"
  797 msgstr "&Îòäÿñíî"
   796msgstr "&Отдясно"
  798797
  799798#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DO_RTL
  800799#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:331
  801800msgid "&Right-to-left text"
  802 msgstr "Îò&äÿñíî íàëÿâî"
   801msgstr "От&дясно наляво"
  803802
  804803#. DLG_Para_LabelRight
   
  806805#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:334
  807806msgid "&Right:"
  808 msgstr "&Îòäÿñíî:"
   807msgstr "&Отдясно:"
  809808
  810809#. MENU_LABEL_TABLE_DELETE_ROWS
   
  812811#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:337
  813812msgid "&Row"
  814 msgstr "&Ðåä"
   813msgstr "&Ред"
  815814
  816815#. DLG_Options_Label_ViewRuler
  817816#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:339
  818817msgid "&Ruler"
  819 msgstr "&Ëèíèéêà"
   818msgstr "&Линийка"
  820819
  821820#. MENU_LABEL_FILE_SAVE
  822821#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
  823822msgid "&Save"
  824 msgstr "&Çàïèñ"
   823msgstr "&Запис"
  825824
  826825#. MENU_LABEL_FILE_SAVEIMAGE
  827826#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:343
  828827msgid "&Save Image As"
  829 msgstr "Çàïèñ íà &èçîáðàæåíèåòî êàòî"
   828msgstr "Запис на &изображението като"
  830829
  831830#. MENU_LABEL_WEB_SAVEASWEB
  832831#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:345
  833832msgid "&Save web page"
  834 msgstr "Çàïèñ êàòî &èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
   833msgstr "Запис като &интернет-страница"
  835834
  836835#. MENU_LABEL_HELP_SEARCH
  837836#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:347
  838837msgid "&Search for Help"
  839 msgstr "&Òúðñåíå"
   838msgstr "&Търсене"
  840839
  841840#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT
  842841#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:349
  843842msgid "&Select"
  844 msgstr "&Èçáèðàíå"
   843msgstr "&Избиране"
  845844
  846845#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
  847846#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:351
  848847msgid "&Select revision"
  849 msgstr "&Èçáîð íà ðåâèçèÿ"
   848msgstr "&Избор на ревизия"
  850849
  851850#. MENU_LABEL_TOOLS_HISTORY_SHOW
  852851#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:353
  853852msgid "&Show History"
  854 msgstr "Ïîêàçâàíå íà &èñòîðèÿòà"
   853msgstr "Показване на &историята"
  855854
  856855#. MENU_LABEL_VIEW_STATUSBAR
  857856#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:355
  858857msgid "&Show Status Bar"
  859 msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
   858msgstr "&Показване на лента за състоянието"
  860859
  861860#. DLG_Para_LabelSpecial
  862861#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:357
  863862msgid "&Special:"
  864 msgstr "&Îñîáåí:"
   863msgstr "&Особен:"
  865864
  866865#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELLING
  867866#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:359
  868867msgid "&Spelling"
  869 msgstr "&Ïðàâîïèñ"
   868msgstr "&Правопис"
  870869
  871870#. DLG_FormatTOC_StartAt
  872871#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:361
  873872msgid "&Start at:"
  874 msgstr "&Çàïî÷âàíå îò:"
   873msgstr "&Започване от:"
  875874
  876875#. DLG_Options_Label_ViewStatusBar
  877876#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:363
  878877msgid "&Status bar"
  879 msgstr "&Ëåíòà çà ñúñòîÿíèåòî"
   878msgstr "&Лента за състоянието"
  880879
  881880#. MENU_LABEL_FMT_SUBSCRIPT
  882881#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:365
  883882msgid "&Subscript"
  884 msgstr "&Äîëåí èíäåêñ"
   883msgstr "&Долен индекс"
  885884
  886885#. DLG_Para_PushSuppressLineNumbers
  887886#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:367
  888887msgid "&Suppress line numbers"
  889 msgstr "&Ñêðèâàíå íîìåðàòà íà ðåäîâåòå"
   888msgstr "&Скриване номерата на редовете"
  890889
  891890#. DLG_FormatTOC_TabLeader
  892891#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:369
  893892msgid "&Tab leader:"
  894 msgstr "&Ñèìâîëè â òàáóëàöèÿòà:"
   893msgstr "&Символи в табулацията:"
  895894
  896895#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_TABLE
   
  899898#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:373
  900899msgid "&Table"
  901 msgstr "&Òàáëèöà"
   900msgstr "&Таблица"
  902901
  903902#. MENU_LABEL_FMT_TABS
  904903#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:375
  905904msgid "&Tabs"
  906 msgstr "&Òàáóëàöèè"
   905msgstr "&Табулации"
  907906
  908907#. DLG_Para_ButtonTabs
  909908#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:377
  910909msgid "&Tabs..."
  911 msgstr "&Òàáóëàöèè..."
   910msgstr "&Табулации..."
  912911
  913912#. MENU_LABEL_VIEW_TOOLBARS
  914913#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:379
  915914msgid "&Toolbars"
  916 msgstr "&Ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
   915msgstr "&Ленти с инструменти"
  917916
  918917#. MENU_LABEL_TOOLS
  919918#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:381
  920919msgid "&Tools"
  921 msgstr "&Èíñòðóìåíòè"
   920msgstr "&Инструменти"
  922921
  923922#. DLG_PageSetup_Top
  924923#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:383
  925924msgid "&Top:"
  926 msgstr "&Îòãîðå:"
   925msgstr "&Отгоре:"
  927926
  928927#. DLG_Field_Types_No_Colon
  929928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:385
  930929msgid "&Types"
  931 msgstr "&Âèäîâå"
   930msgstr "&Видове"
  932931
  933932#. DLG_Field_Types
  934933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:387
  935934msgid "&Types:"
  936 msgstr "&Âèäîâå:"
   935msgstr "&Видове:"
  937936
  938937#. MENU_LABEL_FMT_UNDERLINE
  939938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:389
  940939msgid "&Underline"
  941 msgstr "&Ïîä÷åðòàâàíå"
   940msgstr "&Подчертаване"
  942941
  943942#. MENU_LABEL_EDIT_UNDO
  944943#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:391
  945944msgid "&Undo"
  946 msgstr "Íà&çàä"
   945msgstr "На&зад"
  947946
  948947#. DLG_Options_Label_ViewUnits
   
  950949#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:394
  951950msgid "&Units:"
  952 msgstr "&Ìåðíè åäèíèöè:"
   951msgstr "&Мерни единици:"
  953952
  954953#. MENU_LABEL_VIEW
   
  956955#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:396 po/tmp/xap_String_Id.h.h:21
  957956msgid "&View"
  958 msgstr "&Èçãëåä"
   957msgstr "&Изглед"
  959958
  960959#. MENU_LABEL_VIEW_WEB
  961960#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:398
  962961msgid "&Web Layout"
  963 msgstr "&Èíòåðíåò èçãëåä"
   962msgstr "&Интернет изглед"
  964963
  965964#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_WHOLE
  966965#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:400
  967966msgid "&Whole Page"
  968 msgstr "&Öÿëà ñòðàíèöà"
   967msgstr "&Цяла страница"
  969968
  970969#. DLG_FR_WholeWord
  971970#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:402
  972971msgid "&Whole word"
  973 msgstr "&Öÿëà äóìà"
   972msgstr "&Цяла дума"
  974973
  975974#. DLG_Para_PushWidowOrphanControl
  976975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:404
  977976msgid "&Widow/Orphan control"
  978 msgstr "&Êîíòðîë çà ïúðâè/ïîñëåäåí ðåä"
   977msgstr "&Контрол за първи/последен ред"
  979978
  980979#. DLG_PageSetup_Width
  981980#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:406
  982981msgid "&Width:"
  983 msgstr "&Øèðî÷èíà:"
   982msgstr "&Широчина:"
  984983
  985984#. MENU_LABEL_TOOLS_WORDCOUNT
  986985#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:408
  987986msgid "&Word Count"
  988 msgstr "&Ïðåáðîÿâàíå íà äóìèòå"
   987msgstr "&Преброяване на думите"
  989988
  990989#. MENU_LABEL_VIEW_ZOOM_MENU
   
  992991#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:411
  993992msgid "&Zoom"
  994 msgstr "&Óâåëè÷åíèå"
   993msgstr "&Увеличение"
  995994
  996995#. DLG_ListRevisions_LevelZero
  997996#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
  998997msgid "(All revisions visible)"
  999 msgstr "(Âñè÷êè ðåâèçèè ñà âèäèìè)"
   998msgstr "(Всички ревизии са видими)"
  1000999
  10011000#. DLG_Spell_NoSuggestions
  10021001#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:415
  10031002msgid "(no spelling suggestions)"
  1004 msgstr "(íÿìà ïðåäëîæåíè âàðèàíòè)"
   1003msgstr "(няма предложени варианти)"
  10051004
  10061005#. DLG_Para_SpecialNone
  10071006#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:417
  10081007msgid "(none)"
  1009 msgstr "(áåç)"
   1008msgstr "(без)"
  10101009
  10111010#. TOOLBAR_LABEL_1COLUMN
   
  10141013#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:421
  10151014msgid "1 Column"
  1016 msgstr "1 êîëîíà"
   1015msgstr "1 колона"
  10171016
  10181017#. TOOLBAR_LABEL_MIDDLE_SPACE
  10191018#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:423
  10201019msgid "1.5 Spacing"
  1021 msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
   1020msgstr "Разстояние 1.5"
  10221021
  10231022#. DLG_Para_SpacingHalf
  10241023#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:425
  10251024msgid "1.5 lines"
  1026 msgstr "1.5 ðåäà"
   1025msgstr "1.5 реда"
  10271026
  10281027#. TOOLBAR_STATUSLINE_MIDDLE_SPACE
   
  10301029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:428
  10311030msgid "1.5 spacing"
  1032 msgstr "Ðàçñòîÿíèå 1.5"
   1031msgstr "Разстояние 1.5"
  10331032
  10341033#. TOOLBAR_LABEL_PARA_12BEFORE
  10351034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:430
  10361035msgid "12 pt before"
  1037 msgstr "12 òî÷êè ðàçñòîÿíèå îòïðåä"
   1036msgstr "12 точки разстояние отпред"
  10381037
  10391038#. TOOLBAR_LABEL_2COLUMN
   
  10421041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:434
  10431042msgid "2 Columns"
  1044 msgstr "2 êîëîíè"
   1043msgstr "2 колони"
  10451044
  10461045#. TOOLBAR_LABEL_3COLUMN
   
  10491048#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:438
  10501049msgid "3 Columns"
  1051 msgstr "3 êîëîíè"
   1050msgstr "3 колони"
  10521051
  10531052#. DLG_Goto_Btn_Prev
  10541053#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:440
  10551054msgid "<< Prev"
  1056 msgstr "<< Ïðåäèøíî"
   1055msgstr "<< Предишно"
  10571056
  10581057#. MSG_Exception
   
  10621061"The current document has been saved to disc with a \".saved\" extension."
  10631062msgstr ""
  1064 "Ïîëó÷è ñå íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Abiword·ñå ñïðå.\n"
  1065 "Òåêóùèÿò äîêóìåíò å çàïèñàí íà äèñêà ñ ðàçøèðåíèå·\".saved\"."
   1063"Получи се непоправима грешка. Abiword се спре.\n"
   1064"Текущият документ е записан на диска с разширение „.saved“."
  10661065
  10671066#. DLG_Options_Label_SpellSuggest
  10681067#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:444
  10691068msgid "A&lways suggest corrections"
  1070 msgstr "&Âèíàãè äà ñå ïðåäëàãàò ïîïðàâêè"
   1069msgstr "&Винаги да се предлагат поправки"
  10711070
  10721071#. FIELD_DateTime_AMPM
   
  10791078#, c-format
  10801079msgid "AbiWord cannot open %s. It appears to be an invalid document"
  1081 msgstr "AbiWord íå ìîæå äà îòâîðè %s. ßâíî å íåâàëèäåí äîêóìåíò."
   1080msgstr "AbiWord не може да отвори %s. Явно е невалиден документ."
  10821081
  10831082#. MSG_SpellSelectionDone
  10841083#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:450
  10851084msgid "AbiWord finished checking the selection."
  1086 msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ ðàçäåë."
   1085msgstr "AbiWord претърси целия раздел."
  10871086
  10881087#. DLG_FR_FinishedReplace
   
  10911090msgid ""
  10921091"AbiWord has finished its search of the document and has made %d replacements."
  1093 msgstr "AbiWord ïðåòúðñè äîêóìåíòà è íàïðàâè %d çàìåñòâàíèÿ."
   1092msgstr "AbiWord претърси документа и направи %d замествания."
  10941093
  10951094#. DLG_FR_FinishedFind
  10961095#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:454
  10971096msgid "AbiWord has finished searching the document."
  1098 msgstr "AbiWord ïðåòúðñè öåëèÿ äîêóìåíò."
   1097msgstr "AbiWord претърси целия документ."
  10991098
  11001099#. WINDOWS_COMCTL_WARNING
   
  11101109"You can use the program, but the toolbar may be missing."
  11111110msgstr ""
  1112 "AbiWord·å ïðåäíàçíà÷åí çà èçïîëçâàíå ñ ïî-íîâà âåðñèÿ íà ñèñòåìíèÿ\n"
  1113 "ôàéë·COMCTL32.DLL îò èíñòàëèðàíàòà íà ñèñòåìàòà âè. (COMCTL32.DLL\n"
  1114 "âåðñèÿ 4.72·èëè ïî-íîâà)\n"
  1115 "Ðåøåíèå íà òîçè ïðîáëåì å äàäåíî â ñïèñúêà ñ ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè\n"
  1116 "â ñàéòà íà AbiSource\n"
   1111"AbiWord е предназначен за използване с по-нова версия на системния\n"
   1112"файл COMCTL32.DLL от инсталираната на системата ви. (COMCTL32.DLL\n"
   1113"версия 4.72 или по-нова)\n"
   1114"Решение на този проблем е дадено в списъка с често задавани въпроси\n"
   1115"в сайта на AbiSource\n"
  11171116"\n"
  11181117"\thttp://www.abisource.com\n"
  11191118"\n"
  1120 "Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå âñå ïàê ïðîãðàìàòà, íî íÿìà äà èìàòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè."
   1119"Можете да използвате все пак програмата, но няма да имате ленти с "
   1120"инструменти."
  11211121
  11221122#. WINDOWS_NEED_UNICOWS
   
  11281128"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
  11291129msgstr ""
  1130 "AbiWord·èìà íóæäà îò ôàéëà·%s.dll\n"
  1131 "Èçòåãëåòå è ãî èíñòàëèðàéòå îò àäðåñà http://www.microsoft.com/msdownload/"
   1130"AbiWord има нужда от файла %s.dll\n"
   1131"Изтеглете и го инсталирайте от адреса http://www.microsoft.com/msdownload/"
  11321132"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
  11331133
   
  11351135#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:460
  11361136msgid "About G&NOME Office"
  1137 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà &ÃÍÎÌ Îôèñ"
   1137msgstr "Информация за &ГНОМ Офис"
  11381138
  11391139#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
  11401140#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:462
  11411141msgid "About the GNOME Office project"
  1142 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîåêòà ÃÍÎÌ Îôèñ"
   1142msgstr "Информация за проекта ГНОМ Офис"
  11431143
  11441144#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_ACCEPT_REVISION
  11451145#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:464
  11461146msgid "Accept the suggested change"
  1147 msgstr "Ïðèåìàíå íà ïðåäëîæåíèÿ åçèê"
   1147msgstr "Приемане на предложения език"
  11481148
  11491149#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_COLUMN
   
  11511151#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:467
  11521152msgid "Add a column to this table after the current column"
  1153 msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
   1153msgstr "Добавяне в таблицата на колона след текущата"
  11541154
  11551155#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_ROW
   
  11571157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:470
  11581158msgid "Add a row to this table after the current row"
  1159 msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
   1159msgstr "Добавяне в таблицата на ред след текущия"
  11601160
  11611161#. MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS
  11621162#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:472
  11631163msgid "Add borders and shading to the selection"
  1164 msgstr "Äîáàâÿíå íà ðàìêà è ñåíêè çà èçáðàíîòî"
   1164msgstr "Добавяне на рамка и сенки за избраното"
  11651165
  11661166#. TOOLBAR_LABEL_ADD_COLUMN
  11671167#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:474
  11681168msgid "Add column after"
  1169 msgstr "Äîáàâÿíå íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
   1169msgstr "Добавяне на колона след текущата"
  11701170
  11711171#. MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS
  11721172#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:476
  11731173msgid "Add or modify bullets and numbering for selected paragraphs"
  1174 msgstr "Äîáàâÿíå/ïðîìÿíà íà òî÷êè è íîìåðàöèÿ çà èçáðàíèòå àáçàöè"
   1174msgstr "Добавяне/промяна на точки и номерация за избраните абзаци"
  11751175
  11761176#. TOOLBAR_LABEL_ADD_ROW
  11771177#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:478
  11781178msgid "Add row after"
  1179 msgstr "Äîáàâÿíå íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
   1179msgstr "Добавяне на ред след текущия"
  11801180
  11811181#. MENU_STATUSLINE_SPELL_ADD
  11821182#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:480
  11831183msgid "Add this word to the custom dictionary"
  1184 msgstr "Äîáàâÿíå íà äóìàòà â ïîòðåáèòåëñêèÿ ðå÷íèê"
   1184msgstr "Добавяне на думата в потребителския речник"
  11851185
  11861186#. DLG_Styles_ModifyTemplate
  11871187#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:482
  11881188msgid "Add to template"
  1189 msgstr "Äîáàâÿíå êúì øàáëîíèòå"
   1189msgstr "Добавяне към шаблоните"
  11901190
  11911191#. DLG_Para_LabelAfter
  11921192#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:484
  11931193msgid "Aft&er:"
  1194 msgstr "&Ñëåä:"
   1194msgstr "&След:"
  11951195
  11961196#. DLG_Para_LabelAlignment
  11971197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:486
  11981198msgid "Ali&gnment:"
  1199 msgstr "&Ïîäðàâíÿâàíå:"
   1199msgstr "&Подравняване:"
  12001200
  12011201#. DLG_Tab_Label_Alignment
   
  12031203#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:489
  12041204msgid "Alignment"
  1205 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
   1205msgstr "Подравняване"
  12061206
  12071207#. DLG_PageNumbers_Alignment
  12081208#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:491
  12091209msgid "Alignment:"
  1210 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå:"
   1210msgstr "Подравняване:"
  12111211
  12121212#. DLG_Styles_LBL_All
   
  12141214#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:493 po/tmp/xap_String_Id.h.h:51
  12151215msgid "All"
  1216 msgstr "Âñè÷êè"
   1216msgstr "Всички"
  12171217
  12181218#. DLG_Options_Label_CheckAllowCustomToolbars
  12191219#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:495
  12201220msgid "Allow Custom Toolbars"
  1221 msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïîòðåáèòåëñêèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
   1221msgstr "Включване на потребителските ленти с инструменти"
  12221222
  12231223#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCKSTYLES
  12241224#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
  12251225msgid "Allow formatting using styles only"
  1226 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ôîðìàòèðàíå ñàìî ñúñ ñòèëîâå"
   1226msgstr "Позволяване на форматиране само със стилове"
  12271227
  12281228#. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
  12291229#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:499
  12301230msgid "Allow screen colors other than white"
  1231 msgstr "Öâåòîâå íà ëèñòà, ðàçëè÷íè îò áÿëî"
   1231msgstr "Цветове на листа, различни от бяло"
  12321232
  12331233#. FIELD_Application
  12341234#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:501
  12351235msgid "Application"
  1236 msgstr "Ïðîãðàìà"
   1236msgstr "Програма"
  12371237
  12381238#. DLG_Options_Label_AppStartup
  12391239#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:503
  12401240msgid "Application Startup"
  1241 msgstr "Íà÷àëíî çàðåæäàíå"
   1241msgstr "Начално зареждане"
  12421242
  12431243#. DLG_Options_Btn_Apply
   
  12451245#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:505 po/tmp/xap_String_Id.h.h:63
  12461246msgid "Apply"
  1247 msgstr "Ïðèëàãàíå"
   1247msgstr "Прилагане"
  12481248
  12491249#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMTPAINTER
   
  12511251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:508
  12521252msgid "Apply the previously copied paragraph formatting onto the selected text"
  1253 msgstr "Ïðèëàãàíå íà êîïèðàíèÿ ïðåäè ôîðìàò íà àáçàö êúì èçáðàíèÿ òåêñò"
   1253msgstr "Прилагане на копирания преди формат на абзац към избрания текст"
  12541254
  12551255#. DLG_Lists_Apply_Current
  12561256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:510
  12571257msgid "Apply to Current List"
  1258 msgstr "Çà òåêóùèÿ ñïèñúê"
   1258msgstr "За текущия списък"
  12591259
  12601260#. DLG_FormatTable_Apply_To
  12611261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:512
  12621262msgid "Apply to:"
  1263 msgstr "Ïðèëàãàíå êúì:"
   1263msgstr "Прилагане към:"
  12641264
  12651265#. DLG_Lists_Arabic_List
  12661266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:514
  12671267msgid "Arabic List"
  1268 msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
   1268msgstr "Арабски цифри"
  12691269
  12701270#. MSG_AutoRevisionOffWarning
   
  12741274"proceed, you will not be able to restore earlier versions of this document."
  12751275msgstr ""
  1276 "Íàèñòèíà ëè íå èñêàòå äà ïîääúðæàòå ïúëíà èñòîðèÿ íà ïðîìåíèòå?·Àêî ïðîäúëæèòå, íÿìà äà ìîæåòå äà âúçñòàíîâÿâàòå ïðåäèøíè âåðñèè íà äîêóìåíòà."
   1276"Наистина ли не искате да поддържате пълна история на промените? Ако "
   1277"продължите, няма да можете да възстановявате предишни версии на документа."
  12771278
  12781279#. DLG_Para_SpacingAtLeast
  12791280#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:518
  12801281msgid "At least"
  1281 msgstr "Íàé-ïëúòíî"
   1282msgstr "Най-плътно"
  12821283
  12831284#. DLG_Lists_Resume
  12841285#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:520
  12851286msgid "Attach to Previous List"
  1286 msgstr "Äîáàâÿíå êúì ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
   1287msgstr "Добавяне към предишния списък"
  12871288
  12881289#. DLG_MetaData_Author_LBL
   
  12901291#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:522 po/tmp/xap_String_Id.h.h:83
  12911292msgid "Author:"
  1292 msgstr "Àâòîð:"
   1293msgstr "Автор:"
  12931294
  12941295#. DLG_Options_Label_AutoSaveUnderline
  12951296#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:524
  12961297msgid "Auto &Save"
  1297 msgstr "&Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
   1298msgstr "&Автоматичен запис"
  12981299
  12991300#. DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent
  13001301#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:526
  13011302msgid "Auto &save current file every"
  1302 msgstr "Çàïèñâàíå íà &òåêóùèÿ ôàéë íà âñåêè "
   1303msgstr "Записване на &текущия файл на всеки "
  13031304
  13041305#. DLG_Options_Label_AutoSave
  13051306#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:528
  13061307msgid "Auto Save"
  1307 msgstr "Àâòîìàòè÷åí çàïèñ"
   1308msgstr "Автоматичен запис"
  13081309
  13091310#. DLG_Options_Label_SpellAutoReplace
  13101311#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:530
  13111312msgid "Auto replace misspelled words"
  1312 msgstr "Àâòîìàòè÷íà çàìÿíà íà ñãðåøåíèòå äóìè"
   1313msgstr "Автоматична замяна на сгрешените думи"
  13131314
  13141315#. DLG_InsertTable_AutoFit_Capital
  13151316#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:532
  13161317msgid "AutoFit Behavior"
  1317 msgstr "Íàñòðîéêè íà àâòîìàòè÷íîòî îðàçìåðÿâàíå"
   1318msgstr "Настройки на автоматичното оразмеряване"
  13181319
  13191320#. DLG_InsertTable_AutoFit
  13201321#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:534
  13211322msgid "AutoFit behavior"
  1322 msgstr "Íàñòðîéêè íà àâòîìàòè÷íîòî îðàçìåðÿâàíå"
   1323msgstr "Настройки на автоматичното оразмеряване"
  13231324
  13241325#. MENU_STATUSLINE_TABLE_AUTOFIT
  13251326#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:536
  13261327msgid "Autofit Table"
  1327 msgstr "Àâòîìàòè÷íî îðàçìåðÿâàåí íà òàáëèöàòà"
   1328msgstr "Автоматично оразмеряваен на таблицата"
  13281329
  13291330#. DLG_Options_Label_Grammar
  13301331#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:538
  13311332msgid "Automatic Grammar Checking"
  1332 msgstr "Àâòîìàòè÷íà ãðàìàòè÷íà ïðîâåðêà"
   1333msgstr "Автоматична граматична проверка"
  13331334
  13341335#. DLG_InsertTable_AutoColSize
  13351336#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:540
  13361337msgid "Automatic column size"
  1337 msgstr "Àâòîìàòè÷íà øèðî÷èíà íà êîëîíèòå"
   1338msgstr "Автоматична широчина на колоните"
  13381339
  13391340#. DLG_Options_Label_CheckAutoLoadPlugins
  13401341#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:542
  13411342msgid "Automatically load all plugins found"
  1342 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàðåæäàíå íà âñè÷êè íàìåðåíè ïðèñòàâêè"
   1343msgstr "Автоматично зареждане на всички намерени приставки"
  13431344
  13441345#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL
  13451346#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:544
  13461347msgid "Automatically spell-check the document"
  1347 msgstr "Àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ãðåøêè"
   1348msgstr "Автоматична проверка на документа за грешки"
  13481349
  13491350#. DLG_Styles_ModifyAutomatic
  13501351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:546
  13511352msgid "Automatically update"
  1352 msgstr "Àâòîìàòè÷íî îáíîâÿâàíå"
   1353msgstr "Автоматично обновяване"
  13531354
  13541355#. MSG_AutoMerge
  13551356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:548
  13561357msgid "Automerge"
  1357 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñëèâàíå"
   1358msgstr "Автоматично сливане"
  13581359
  13591360#. DLG_MailMerge_AvailableFields
  13601361#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:550
  13611362msgid "Available Fields"
  1362 msgstr "Íàëè÷íè ïîëåòà"
   1363msgstr "Налични полета"
  13631364
  13641365#. DLG_DateTime_AvailableFormats_Capital
  13651366#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:552
  13661367msgid "Available Formats"
  1367 msgstr "Íàëè÷íè ôîðìàòè"
   1368msgstr "Налични формати"
  13681369
  13691370#. DLG_Styles_Available
  13701371#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:554
  13711372msgid "Available Styles"
  1372 msgstr "Íàëè÷íè ñòèëîâå"
   1373msgstr "Налични стилове"
  13731374
  13741375#. DLG_Para_LabelBy
  13751376#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:556
  13761377msgid "B&y:"
  1377 msgstr "&Íà:"
   1378msgstr "&На:"
  13781379
  13791380#. DLG_FormatFrame_Background
   
  13811382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:559
  13821383msgid "Background"
  1383 msgstr "Ôîí"
   1384msgstr "Фон"
  13841385
  13851386#. DLG_FormatFrame_Background_Color
   
  13871388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:562
  13881389msgid "Background color:"
  1389 msgstr "Öâÿò íà ôîíà:"
   1390msgstr "Цвят на фона:"
  13901391
  13911392#. DLG_Tab_Radio_Bar
  13921393#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:564
  13931394msgid "Bar"
  1394 msgstr "×åðòà"
   1395msgstr "Черта"
  13951396
  13961397#. TabToggleBarTab
  13971398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:566
  13981399msgid "Bar Tab"
  1399 msgstr "Òàáóëàöèÿ ñ ÷åðòà"
   1400msgstr "Табулация с черта"
  14001401
  14011402#. DLG_Styles_ModifyBasedOn
  14021403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:568
  14031404msgid "Based On:"
  1404 msgstr "Îñíîâàí íà:"
   1405msgstr "Основан на:"
  14051406
  14061407#. DLG_Options_Label_BiDiOptions
  14071408#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:570
  14081409msgid "Bi-Directional Options"
  1409 msgstr "Íàñòðîéêè çà äâóïîñî÷íî ïèñàíå"
   1410msgstr "Настройки за двупосочно писане"
  14101411
  14111412#. TOOLBAR_LABEL_FMT_BOLD
   
  14151416#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:574 po/tmp/xap_String_Id.h.h:111
  14161417msgid "Bold"
  1417 msgstr "Ïîëó÷åð"
   1418msgstr "Получер"
  14181419
  14191420#. MENU_LABEL_INSERT_BOOKMARK
  14201421#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:576
  14211422msgid "Boo&kmark"
  1422 msgstr "Îò&ìåòêà"
   1423msgstr "От&метка"
  14231424
  14241425#. DLG_Goto_Target_Bookmark
  14251426#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:578
  14261427msgid "Bookmark"
  1427 msgstr "Îòìåòêà"
   1428msgstr "Отметка"
  14281429
  14291430#. MSG_BookmarkNotFound
   
  14311432#, c-format
  14321433msgid "Bookmark \"%s\" was not found in this document."
  1433 msgstr "Îòìåòêàòà \"%s\" íå å îòêðèòà â äîêóìåíòà."
   1434msgstr "Отметката „%s“ не е открита в документа."
  14341435
  14351436#. DLG_FormatFrame_Border_Color
   
  14371438#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:583
  14381439msgid "Border color:"
  1439 msgstr "Öâÿò íà ðàìêà:"
   1440msgstr "Цвят на рамка:"
  14401441
  14411442#. DLG_FormatFrame_Borders
   
  14431444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:586
  14441445msgid "Borders"
  1445 msgstr "Ðàìêè"
   1446msgstr "Рамки"
  14461447
  14471448#. MENU_LABEL_FMT_BORDERS
  14481449#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:588
  14491450msgid "Borders and Shading"
  1450 msgstr "Ðàìêà è ñåíêè"
   1451msgstr "Рамка и сенки"
  14511452
  14521453#. BottomMarginStatus
   
  14541455#, c-format
  14551456msgid "Bottom Margin [%s]"
  1456 msgstr "Áÿëî ïîëå îòäîëó (%s)"
   1457msgstr "Бяло поле отдолу (%s)"
  14571458
  14581459#. MENU_LABEL_FMT_BOTTOMLINE
   
  14631464#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:595 po/tmp/xap_String_Id.h.h:115
  14641465msgid "Bottomline"
  1465 msgstr "Ñ ëèíèÿ îòäîëó"
   1466msgstr "С линия отдолу"
  14661467
  14671468#. DLG_Lists_Box_List
   
  14691470#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:597 po/tmp/xap_String_Id.h.h:117
  14701471msgid "Box List"
  1471 msgstr "Êóòèéêè"
   1472msgstr "Кутийки"
  14721473
  14731474#. FIELD_Application_BuildId
  14741475#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:599
  14751476msgid "Build Id."
  1476 msgstr "Íîìåð íà êîìïèëèðàíå"
   1477msgstr "Номер на компилиране"
  14771478
  14781479#. FIELD_Application_Options
  14791480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:601
  14801481msgid "Build Options"
  1481 msgstr "Ïàðàìåòðè ïðè êîìïèëðàíåòî"
   1482msgstr "Параметри при компилрането"
  14821483
  14831484#. FIELD_Application_Target
  14841485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:603
  14851486msgid "Build Target"
  1486 msgstr "Àðõèòåêòóðà íà êîìïèëèðàíå"
   1487msgstr "Архитектура на компилиране"
  14871488
  14881489#. DLG_Lists_Type_bullet
  14891490#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:605
  14901491msgid "Bullet"
  1491 msgstr "Òî÷êè"
   1492msgstr "Точки"
  14921493
  14931494#. DLG_Lists_Bullet_List
   
  14951496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:607 po/tmp/xap_String_Id.h.h:125
  14961497msgid "Bullet List"
  1497 msgstr "Ñïèñúê ñ òî÷êè"
   1498msgstr "Списък с точки"
  14981499
  14991500#. TOOLBAR_LABEL_LISTS_BULLETS
   
  15021503#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
  15031504msgid "Bullets"
  1504 msgstr "Òî÷êè"
   1505msgstr "Точки"
  15051506
  15061507#. MENU_LABEL_FMT_BULLETS
  15071508#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:613
  15081509msgid "Bullets and &Numbering"
  1509 msgstr "&Òî÷êè è íîìåðàöèÿ"
   1510msgstr "&Точки и номерация"
  15101511
  15111512#. DLG_Options_Label_Look
  15121513#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:615
  15131514msgid "Button Style"
  1514 msgstr "Ñòèë íà áóòîíèòå"
   1515msgstr "Стил на бутоните"
  15151516
  15161517#. MENU_LABEL_FMT_TOGGLECASE
  15171518#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:617
  15181519msgid "C&hange Case"
  1519 msgstr "Ñ&ìÿíà íà ðåãèñòúðà"
   1520msgstr "С&мяна на регистъра"
  15201521
  15211522#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
  15221523#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:619
  15231524msgid "C&opy hyperlink location"
  1524 msgstr "Êî&ïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
   1525msgstr "Ко&пиране адреса на препратката"
  15251526
  15261527#. MENU_LABEL_HELP_CREDITS
  15271528#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:621
  15281529msgid "C&redits"
  1529 msgstr "Á&ëàãîäàðíîñòè"
   1530msgstr "Б&лагодарности"
  15301531
  15311532#. MSG_NoBreakInsideTable
  15321533#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
  15331534msgid "Can not insert a Break inside a table"
  1534 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òàáëèöàòà"
   1535msgstr "Не може да бъде вмъкнат разделител в таблицата"
  15351536
  15361537#. MSG_NoBreakInsideFrame
  15371538#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:625
  15381539msgid "Can not insert a Break inside a text box"
  1539 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òåêñòîâîòî ïîëå"
   1540msgstr "Не може да бъде вмъкнат разделител в текстовото поле"
  15401541
  15411542#. DLG_Styles_ErrStyleCantDelete
  15421543#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:627
  15431544msgid "Cannot delete this style"
  1544 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå èçòðèò òîçè ñòèë"
   1545msgstr "Не може да бъде изтрит този стил"
  15451546
  15461547#. DLG_Styles_ErrStyleBuiltin
  15471548#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:629
  15481549msgid "Cannot modify a builtin style"
  1549 msgstr "Íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí âãðàäåí ñòèë"
   1550msgstr "Не може да бъде променен вграден стил"
  15501551
  15511552#. PRINT_CANNOTSTARTPRINTJOB
  15521553#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
  15531554msgid "Cannot start print job"
  1554 msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàïî÷íå ïå÷àòàíå"
   1555msgstr "Не може да се започне печатане"
  15551556
  15561557#. DLG_MetaData_Category_LBL
  15571558#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:633
  15581559msgid "Category:"
  1559 msgstr "Êàòåãîðèÿ:"
   1560msgstr "Категория:"
  15601561
  15611562#. DLG_Tab_Radio_Center
   
  15641565#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:637
  15651566msgid "Center"
  1566 msgstr "Â ñðåäàòà"
   1567msgstr "В средата"
  15671568
  15681569#. TabToggleCenterTab
  15691570#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:639
  15701571msgid "Center Tab"
  1571 msgstr "Öåíòðèðàùà òàáóëàöèÿ"
   1572msgstr "Центрираща табулация"
  15721573
  15731574#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
   
  15751576#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:642
  15761577msgid "Center alignment"
  1577 msgstr "Öåíòðèðàíå"
   1578msgstr "Центриране"
  15781579
  15791580#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_CENTER
  15801581#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:644
  15811582msgid "Center-align the paragraph"
  1582 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà ïî ñðåäàòà"
   1583msgstr "Подравняване на абзаца по средата"
  15831584
  15841585#. DLG_Para_AlignCentered
  15851586#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:646
  15861587msgid "Centered"
  1587 msgstr "Â ñðåäàòà"
   1588msgstr "В средата"
  15881589
  15891590#. DLG_Spell_ChangeTo
  15901591#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:648
  15911592msgid "Change &to:"
  1592 msgstr "Ïðîìÿíà &íà:"
   1593msgstr "Промяна &на:"
  15931594
  15941595#. DLG_Spell_ChangeAll
  15951596#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:650
  15961597msgid "Change A&ll"
  1597 msgstr "Ïðîìÿíà íà &âñè÷êè"
   1598msgstr "Промяна на &всички"
  15981599
  15991600#. DLG_Background_Title
  16001601#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:652
  16011602msgid "Change Background Color"
  1602 msgstr "Ïðîìåíè öâåòà íà ôîíà"
   1603msgstr "Промени цвета на фона"
  16031604
  16041605#. DLG_ToggleCase_Title
  16051606#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:654
  16061607msgid "Change Case"
  1607 msgstr "Ãëàâíè/ìàëêè áóêâè"
   1608msgstr "Главни/малки букви"
  16081609
  16091610#. DLG_Lists_Cur_Change_Start
   
  16131614"List"
  16141615msgstr ""
  1615 "Ïðîìÿíà íà òåêóùèÿ \n"
  1616 "ñïèñúê"
   1616"Промяна на текущия \n"
   1617"списък"
  16171618
  16181619#. DLG_Background_TitleHighlight
  16191620#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:658
  16201621msgid "Change Highlight Color"
  1621 msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà çà ìàðêèðàíå"
   1622msgstr "Промяна на цвета за маркиране"
  16221623
  16231624#. DLG_FormatTOC_ChangeStyle
  16241625#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:660
  16251626msgid "Change Style"
  1626 msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëà"
   1627msgstr "Промяна на стила"
  16271628
  16281629#. DLG_Background_TitleFore
  16291630#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:662
  16301631msgid "Change Text Color"
  1631 msgstr "Ïðîìÿíà íà öâåòà íà òåêñòà"
   1632msgstr "Промяна на цвета на текста"
  16321633
  16331634#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION
  16341635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:664
  16351636msgid "Change directional properties of text"
  1636 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêàòà çà ïîñîêà íà ïèñàíåòî"
   1637msgstr "Промяна на настройката за посока на писането"
  16371638
  16381639#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DOM_DIRECTION
   
  16401641#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:667
  16411642msgid "Change dominant direction of paragraph"
  1642 msgstr "Ïðîìÿíà íà îñíîâíàòà ïîñîêà íà àáçàöà"
   1643msgstr "Промяна на основната посока на абзаца"
  16431644
  16441645#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOGGLECASE
  16451646#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:669
  16461647msgid "Change the case of the selected text"
  1647 msgstr "Ïðîìÿíà íà ðåãèñòúðà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
   1648msgstr "Промяна на регистъра за избрания текст"
  16481649
  16491650#. MENU_STATUSLINE_FMT_FONT
  16501651#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:671
  16511652msgid "Change the font of the selected text"
  1652 msgstr "Ïðîìÿíà íà øðèôòà íà èçáðàíèÿ òåêñò"
   1653msgstr "Промяна на шрифта на избрания текст"
  16531654
  16541655#. MENU_STATUSLINE_FMT_PARAGRAPH
  16551656#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:673
  16561657msgid "Change the format of the selected paragraph"
  1657 msgstr "Ïðîìÿíà íà ôîðìàòèðàíåòî íà èçáðàíèÿ àáçàö"
   1658msgstr "Промяна на форматирането на избрания абзац"
  16581659
  16591660#. MENU_STATUSLINE_FMT_LANGUAGE
   
  16611662#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:676
  16621663msgid "Change the language of the selected text"
  1663 msgstr "Ïðîìÿíà íà åçèêà çà èçáðàíèÿ òåêñò"
   1664msgstr "Промяна на езика за избрания текст"
  16641665
  16651666#. MENU_STATUSLINE_FMT_COLUMNS
  16661667#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:678
  16671668msgid "Change the number of columns"
  1668 msgstr "Ïðîìÿíà íà áðîÿ íà êîëîíèòå"
   1669msgstr "Промяна на броя на колоните"
  16691670
  16701671#. MENU_STATUSLINE_FILE_PAGESETUP
  16711672#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:680
  16721673msgid "Change the printing options"
  1673 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå çà ïå÷àòàíå"
   1674msgstr "Промяна на настройките за печатане"
  16741675
  16751676#. MENU_STATUSLINE_FMT_FRAME
  16761677#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:682
  16771678msgid "Change the properties of the Text Box"
  1678 msgstr "Ïðîìÿíà íàòñðîéêèòå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
   1679msgstr "Промяна натсройките на текстовото поле"
  16791680
  16801681#. MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_1
   
  16891690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:692
  16901691msgid "Change to this suggested spelling"
  1691 msgstr "Çàìÿíà ñ òàçè ïðåäëîæåíà ïîïðàâêà"
   1692msgstr "Замяна с тази предложена поправка"
  16921693
  16931694#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND
  16941695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:694
  16951696msgid "Change your document's page background"
  1696 msgstr "Ïðîìÿíà ôîíîâèÿ öâÿò íà äîêóìåíòà"
   1697msgstr "Промяна фоновия цвят на документа"
  16971698
  16981699#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
  16991700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:696
  17001701msgid "Change your document's page color"
  1701 msgstr "Ïðîìÿíà öâåò íà ñòðàíèöèòå íà äîêóìåíòà"
   1702msgstr "Промяна цвет на страниците на документа"
  17021703
  17031704#. DLG_Styles_ModifyCharacter
  17041705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:698
  17051706msgid "Character"
  1706 msgstr "Çíàê"
   1707msgstr "Знак"
  17071708
  17081709#. FIELD_Numbers_CharCount
  17091710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:700
  17101711msgid "Character Count"
  1711 msgstr "Áðîé çíàöè"
   1712msgstr "Брой знаци"
  17121713
  17131714#. FIELD_Numbers_NbspCount
  17141715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:702
  17151716msgid "Character Count (w/o spaces)"
  1716 msgstr "Áðîé çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
   1717msgstr "Брой знаци (без интервалите)"
  17171718
  17181719#. DLG_Styles_CharPrev
  17191720#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:704
  17201721msgid "Character Preview"
  1721 msgstr "Èçãëåä íà çíàöèòå"
   1722msgstr "Изглед на знаците"
  17221723
  17231724#. DLG_WordCount_Characters_No
  17241725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:706
  17251726msgid "Characters (no spaces):"
  1726 msgstr "Çíàöè (áåç èíòåðâàëèòå)"
   1727msgstr "Знаци (без интервалите)"
  17271728
  17281729#. DLG_WordCount_Characters_Sp
  17291730#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:708
  17301731msgid "Characters (with spaces):"
  1731 msgstr "Çíàöè (âêë. èíòåðâàëèòå)"
   1732msgstr "Знаци (вкл. интервалите)"
  17321733
  17331734#. MENU_LABEL_TOOLS_SPELL
  17341735#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:710
  17351736msgid "Check &Spelling"
  1736 msgstr "&Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
   1737msgstr "&Проверка на правописа"
  17371738
  17381739#. DLG_Options_Label_GrammarCheck
  17391740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:712
  17401741msgid "Check &grammar as you type"
  1741 msgstr "Ïðîâåðêà íà &ãðàìàòèêàòà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
   1742msgstr "Проверка на &граматиката по време на въвеждане"
  17421743
  17431744#. MENU_LABEL_HELP_CHECKVER
  17441745#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:714
  17451746msgid "Check for &Updates"
  1746 msgstr "Ïðîâåðêà çà &íîâà âåðñèÿ"
   1747msgstr "Проверка за &нова версия"
  17471748
  17481749#. MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER
  17491750#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:716
  17501751msgid "Check online for newer versions of AbiWord"
  1751 msgstr "Ïðîâåðêà ïðåç ìðåæàòà çà íîâè âåðñèè íà AbiWord"
   1752msgstr "Проверка през мрежата за нови версии на AbiWord"
  17521753
  17531754#. DLG_Options_Label_SpellCheckAsType
  17541755#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:718
  17551756msgid "Check s&pelling as you type"
  1756 msgstr "Ïðîâåðêà íà &ïðàâîïèñà ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
   1757msgstr "Проверка на &правописа по време на въвеждане"
  17571758
  17581759#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELL
  17591760#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:720
  17601761msgid "Check the document for incorrect spelling"
  1761 msgstr "Ïðîâåðêà íà äîêóìåíòà çà ñãðåøåí ïðàâîïèñ"
   1762msgstr "Проверка на документа за сгрешен правопис"
  17621763
  17631764#. DLG_NEW_Choose
  17641765#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:722
  17651766msgid "Choose"
  1766 msgstr "Èçáåðåòå"
   1767msgstr "Изберете"
  17671768
  17681769#. DLG_Options_Label_ChooseForTransparent
  17691770#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:724
  17701771msgid "Choose Screen Color"
  1771 msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà"
   1772msgstr "Изберете цвят на екрана"
  17721773
  17731774#. DLG_Options_Label_ColorChooserLabel
  17741775#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:726
  17751776msgid "Choose screen color for AbiWord"
  1776 msgstr "Èçáåðåòå öâÿò íà åêðàíà çà AbiWord"
   1777msgstr "Изберете цвят на екрана за AbiWord"
  17771778
  17781779#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SET_VIEW_LEVEL
  17791780#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:728
  17801781msgid "Choose which revision you wish to view"
  1781 msgstr "Èçáîð íà ðåâèçèèòå, êîèòî èñêàòå äà âèäèòå"
   1782msgstr "Избор на ревизиите, които искате да видите"
  17821783
  17831784#. DLG_Goto_Label_Help
   
  17901791"below your current position."
  17911792msgstr ""
  1792 "Èçáåðåòå öåëòà ñè â ëÿâîòî ïîëå.\n"
  1793 "Àêî ïîëçâàòå áóòîíà \"Èäè\", ïîïúëíåòå â ïîëåòî òúðñåíèÿ íîìåð. Ìîæåòå äà "
  1794 "ïîëçâàòå + è - çà îòíîñèòåëíî ïðåìåñòâàíå. Ò.å., àêî íàïèøåòå \"+2\" è ñòå "
  1795 "èçáðàëè \"Ðåä\", \"Èäè\" ùå âè ïðåíåñå 2 ðåäà ñëåä òåêóùîòî âè ðàçïîëîæåíèå."
   1793"Изберете целта си в лявото поле.\n"
   1794"Ако ползвате бутона „Иди“, попълнете в полето търсения номер. Можете да "
   1795"ползвате + и - за относително преместване. Т.е., ако напишете „+2“ и сте "
   1796"избрали „Ред“, „Иди“ ще ви пренесе 2 реда след текущото ви разположение."
  17961797
  17971798#. MENU_LABEL_EDIT_CLEAR
  17981799#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:732
  17991800msgid "Cle&ar"
  1800 msgstr "È&çòðèâàíå"
   1801msgstr "И&зтриване"
  18011802
  18021803#. DLG_Tab_Button_Clear
  18031804#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:734
  18041805msgid "Clear"
  1805 msgstr "Èç÷èñòâàíå"
   1806msgstr "Изчистване"
  18061807
  18071808#. DLG_Tab_Button_ClearAll
  18081809#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:736
  18091810msgid "Clear &All"
  1810 msgstr "Èç÷èñòâàíå íà &âñè÷êî"
   1811msgstr "Изчистване на &всичко"
  18111812
  18121813#. DLG_Background_ClearClr
  18131814#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:738
  18141815msgid "Clear Background Color"
  1815 msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà íà ôîíà"
   1816msgstr "Изчистване цвета на фона"
  18161817
  18171818#. DLG_Background_ClearHighlight
  18181819#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:740
  18191820msgid "Clear Highlight Color"
  1820 msgstr "Èç÷èñòâàíå öâåòà çà ìàðêèðàíå"
   1821msgstr "Изчистване цвета за маркиране"
  18211822
  18221823#. MSG_QueryExit
  18231824#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:742
  18241825msgid "Close all windows and exit?"
  1825 msgstr "Äà çàòâîðÿ âñè÷êî è èçëÿçà?"
   1826msgstr "Да затворя всичко и изляза?"
  18261827
  18271828#. MENU_STATUSLINE_FILE_EXIT
  18281829#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:744
  18291830msgid "Close all windows in the application and exit"
  1830 msgstr "Çàòâàðÿíå íà âñè÷êè ïðîçîðöè è èçõîä"
   1831msgstr "Затваряне на всички прозорци и изход"
  18311832
  18321833#. MENU_STATUSLINE_FILE_CLOSE
  18331834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:746
  18341835msgid "Close the document"
  1835 msgstr "Çàòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
   1836msgstr "Затваряне на документа"
  18361837
  18371838#. MENU_LABEL_TABLE_SELECT_COLUMN
  18381839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:748
  18391840msgid "Co&lumn"
  1840 msgstr "Êî&ëîíà"
   1841msgstr "Ко&лона"
  18411842
  18421843#. DLG_FormatFrame_Color
   
  18451846#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:751 po/tmp/xap_String_Id.h.h:177
  18461847msgid "Color:"
  1847 msgstr "Öâÿò:"
   1848msgstr "Цвят:"
  18481849
  18491850#. DLG_FormatTable_Apply_To_Column
  18501851#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:753
  18511852msgid "Column"
  1852 msgstr "Êîëîíà"
   1853msgstr "Колона"
  18531854
  18541855#. ColumnGapStatus
   
  18561857#, c-format
  18571858msgid "Column Gap [%s]"
  1858 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ìåæäó êîëîíèòå (%s)"
   1859msgstr "Разстояние между колоните (%s)"
  18591860
  18601861#. ColumnStatus
   
  18621863#, c-format
  18631864msgid "Column [%d]"
  1864 msgstr "Êîëîíà [%d]"
   1865msgstr "Колона [%d]"
  18651866
  18661867#. DLG_Column_ColumnTitle
  18671868#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:759
  18681869msgid "Columns"
  1869 msgstr "Êîëîíè"
   1870msgstr "Колони"
  18701871
  18711872#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
  18721873#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:761
  18731874msgid "Columns &Left"
  1874 msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè &îòëÿâî"
   1875msgstr "Вмъкване на колони &отляво"
  18751876
  18761877#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
  18771878#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:763
  18781879msgid "Columns &Right"
  1879 msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíè îò&äÿñíî"
   1880msgstr "Вмъкване на колони от&дясно"
  18801881
  18811882#. DLG_ListRevisions_Column3Label
  18821883#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:765
  18831884msgid "Comment"
  1884 msgstr "Áåëåæêà"
   1885msgstr "Бележка"
  18851886
  18861887#. DLG_MarkRevisions_Comment2Label
  18871888#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:767
  18881889msgid "Comment to be associated with the revision:"
  1889 msgstr "Áåëåæêà êúì ðåâèçèÿòà:"
   1890msgstr "Бележка към ревизията:"
  18901891
  18911892#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_COMPARE_DOCUMENTS
  18921893#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:769
  18931894msgid "Compare active document to another document"
  1894 msgstr "Ñðàâíÿâàíå íà òåêóùèÿ äîêóìåíò ñ äðóã"
   1895msgstr "Сравняване на текущия документ с друг"
  18951896
  18961897#. FIELD_Application_CompileDate
  18971898#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:771
  18981899msgid "Compile Date"
  1899 msgstr "Äàòà íà êîìïèëèðàíå"
   1900msgstr "Дата на компилиране"
  19001901
  19011902#. FIELD_Application_CompileTime
  19021903#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:773
  19031904msgid "Compile Time"
  1904 msgstr "×àñ íà êîìïèëèðàíå"
   1905msgstr "Час на компилиране"
  19051906
  19061907#. DLG_Break_Continuous
  19071908#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:775
  19081909msgid "Con&tinuous"
  1909 msgstr "Íà ñúùàòà ñòðàíèöà"
   1910msgstr "На същата страница"
  19101911
  19111912#. DLG_MarkRevisions_Check1Label
   
  19131914#, c-format
  19141915msgid "Continue previous revision (number %d)"
  1915 msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíà ðåâèçèÿ (íîìåð %d)"
   1916msgstr "Продължаване на предишна ревизия (номер %d)"
  19161917
  19171918#. FIELD_Document_Contributor
  19181919#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:779
  19191920msgid "Contributor"
  1920 msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè)"
   1921msgstr "Сътрудник(-ци)"
  19211922
  19221923#. DLG_MetaData_CoAuthor_LBL
  19231924#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:781
  19241925msgid "Contributor(s):"
  1925 msgstr "Ñúòðóäíèê(-öè):"
   1926msgstr "Сътрудник(-ци):"
  19261927
  19271928#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE
  19281929#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:783
  19291930msgid "Convert Selected Text to a Table"
  1930 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà èçáðàíèÿ òåêñò â òàáëèöà"
   1931msgstr "Преобразуване на избрания текст в таблица"
  19311932
  19321933#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXT
  19331934#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:785
  19341935msgid "Convert Table to Text"
  1935 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
   1936msgstr "Преобразуване на таблицата в текст"
  19361937
  19371938#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE
  19381939#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:787
  19391940msgid "Convert Text to Table"
  1940 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òåêñòà â òàáëèöà"
   1941msgstr "Преобразуване на текста в таблица"
  19411942
  19421943#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXT
  19431944#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:789
  19441945msgid "Convert from a Table to Text"
  1945 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà òàáëèöàòà â òåêñò"
   1946msgstr "Преобразуване на таблицата в текст"
  19461947
  19471948#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_COPY
   
  19501951#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:793
  19511952msgid "Copy"
  1952 msgstr "Çàïîìíÿíå"
   1953msgstr "Запомняне"
  19531954
  19541955#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPYEMBED
  19551956#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:795
  19561957msgid "Copy Embedded Object"
  1957 msgstr "Êîïèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
   1958msgstr "Копиране на вградения обект"
  19581959
  19591960#. MENU_LABEL_EDIT_COPYIMAGE
  19601961#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:797
  19611962msgid "Copy Image"
  1962 msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçîáðàæåíèåòî"
   1963msgstr "Запомняне на изображението"
  19631964
  19641965#. MENU_LABEL_EDIT_COPYEMBED
  19651966#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:799
  19661967msgid "Copy Object"
  1967 msgstr "Êîïèðàíå íà îáåêòà"
   1968msgstr "Копиране на обекта"
  19681969
  19691970#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_FRAME
  19701971#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:801
  19711972msgid "Copy Text Box"
  1972 msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
   1973msgstr "Копиране на текстовото поле"
  19731974
  19741975#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
  19751976#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:803
  19761977msgid "Copy hyperlink location"
  1977 msgstr "Êîïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
   1978msgstr "Копиране адреса на препратката"
  19781979
  19791980#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_FRAME
  19801981#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:805
  19811982msgid "Copy the Text Box to the clipboard"
  1982 msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   1983msgstr "Запомняне на избраното в междинния буфер"
  19831984
  19841985#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT_FRAME
  19851986#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:807
  19861987msgid "Copy the Text Box to the clipboard then remove it"
  1987 msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå è ïðåìàõâàíå îò ñòðàíèöàòà"
   1988msgstr "Копиране на текстовото поле и премахване от страницата"
  19881989
  19891990#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY
  19901991#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:809
  19911992msgid "Copy the selection and put it on the Clipboard"
  1992 msgstr "Çàïîìíÿíå íà èçáðàíîòî â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   1993msgstr "Запомняне на избраното в междинния буфер"
  19931994
  19941995#. MSG_IE_CouldNotOpen
   
  19961997#, c-format
  19971998msgid "Could not open file %s for writing"
  1998 msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí çà çàïèñ"
   1999msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за запис"
  19992000
  20002001#. MSG_OpenFailed
   
  20022003#, c-format
  20032004msgid "Could not open file %s."
  2004 msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí."
   2005msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен."
  20052006
  20062007#. MSG_IE_CouldNotWrite
   
  20082009#, c-format
  20092010msgid "Could not write to file %s"
  2010 msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí"
   2011msgstr "Файлът %s не може да бъде записан"
  20112012
  20122013#. MSG_SaveFailed
   
  20142015#, c-format
  20152016msgid "Could not write to the file %s."
  2016 msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí."
   2017msgstr "Файлът %s не може да бъде записан."
  20172018
  20182019#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT
  20192020#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:819
  20202021msgid "Count the number of words in the document"
  2021 msgstr "Ïðåáðîÿâàíå íà áðîÿ íà äóìèòå â äîêóìåíòà"
   2022msgstr "Преброяване на броя на думите в документа"
  20222023
  20232024#. FIELD_Document_Coverage
  20242025#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:821
  20252026msgid "Coverage"
  2026 msgstr "Îáõâàò"
   2027msgstr "Обхват"
  20272028
  20282029#. DLG_MetaData_Coverage_LBL
  20292030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:823
  20302031msgid "Coverage:"
  2031 msgstr "Îáõâàò:"
   2032msgstr "Обхват:"
  20322033
  20332034#. DLG_NEW_Tab1_FAX1
  20342035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:825
  20352036msgid "Create a fax"
  2036 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ôàêñ"
   2037msgstr "Създаване на факс"
  20372038
  20382039#. DLG_NEW_Tab1_WP1
  20392040#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:827
  20402041msgid "Create a new blank document"
  2041 msgstr "Ñúçäâàíå íà íîâ ïðàçåí äîêóìåíò"
   2042msgstr "Създване на нов празен документ"
  20422043
  20432044#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW
   
  20462047#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:831
  20472048msgid "Create a new document"
  2048 msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
   2049msgstr "Създаване на нов документ"
  20492050
  20502051#. DLG_NEW_Create
  20512052#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:833
  20522053msgid "Create a new document from a template"
  2053 msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò îò øàáëîí"
   2054msgstr "Създаване на нов документ от шаблон"
  20542055
  20552056#. MENU_STATUSLINE_FILE_NEW_USING_TEMPLATE
  20562057#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:835
  20572058msgid "Create a new document using a template"
  2058 msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò ïî øàáëîí"
   2059msgstr "Създаване на нов документ по шаблон"
  20592060
  20602061#. DLG_NEW_StartEmpty
  20612062#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:837
  20622063msgid "Create an empty document"
  2063 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïðàçåí äîêóìåíò"
   2064msgstr "Създаване на празен документ"
  20642065
  20652066#. FIELD_Document_Creator
  20662067#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:839
  20672068msgid "Creator"
  2068 msgstr "Ñúçäàäåí îò"
   2069msgstr "Създаден от"
  20692070
  20702071#. MENU_LABEL_EDIT_CUT
  20712072#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:841
  20722073msgid "Cu&t"
  2073 msgstr "Èçðÿ&çâàíå"
   2074msgstr "Изря&зване"
  20742075
  20752076#. FIELD_Datetime_CurrentDate
  20762077#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:843
  20772078msgid "Current Date"
  2078 msgstr "Òåêóùà äàòà"
   2079msgstr "Текуща дата"
  20792080
  20802081#. DLG_Lists_Current_Font
  20812082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:845
  20822083msgid "Current Font"
  2083 msgstr "Òåêóù øðèôò"
   2084msgstr "Текущ шрифт"
  20842085
  20852086#. DLG_Lists_Current_List_Label
  20862087#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:847
  20872088msgid "Current List Label"
  2088 msgstr "Òåêóù åòèêåò íà ñïèñúêà"
   2089msgstr "Текущ етикет на списъка"
  20892090
  20902091#. DLG_Lists_Current_List_Type
  20912092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:849
  20922093msgid "Current List Type"
  2093 msgstr "Òåêóù âèä íà ñïèñúêà"
   2094msgstr "Текущ вид на списъка"
  20942095
  20952096#. MSG_EmptySelection
  20962097#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:851
  20972098msgid "Current Selection is Empty"
  2098 msgstr "Ïúðâî èçáåðåòå íåùî"
   2099msgstr "Първо изберете нещо"
  20992100
  21002101#. DLG_Styles_DefCurrent
  21012102#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:853
  21022103msgid "Current Settings"
  2103 msgstr "Òåêóùè íàñòðîéêè"
   2104msgstr "Текущи настройки"
  21042105
  21052106#. FIELD_Datetime_CurrentTime
  21062107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:855
  21072108msgid "Current Time"
  2108 msgstr "Òåêóùî âðåìå"
   2109msgstr "Текущо време"
  21092110
  21102111#. DLG_Options_Label_ViewCursorBlink
  21112112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:857
  21122113msgid "Cursor &blink"
  2113 msgstr "&Ìèãàù êóðñîð"
   2114msgstr "&Мигащ курсор"
  21142115
  21152116#. DLG_Options_Label_SpellCustomDict
  21162117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:859
  21172118msgid "Custom Dictionary:"
  2118 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ðå÷íèê:"
   2119msgstr "Потребителски речник:"
  21192120
  21202121#. FIELD_DateTime_Custom
  21212122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:861
  21222123msgid "Customizable date/time"
  2123 msgstr "Íàñòðîéâàåìè äàòà/÷àñ"
   2124msgstr "Настройваеми дата/час"
  21242125
  21252126#. DLG_Lists_Customize
  21262127#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:863
  21272128msgid "Customized List"
  2128 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ñïèñúê"
   2129msgstr "Потребителски списък"
  21292130
  21302131#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_CUT
   
  21332134#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:867
  21342135msgid "Cut"
  2135 msgstr "Èçðÿçâàíå"
   2136msgstr "Изрязване"
  21362137
  21372138#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTEMBED
  21382139#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:869
  21392140msgid "Cut Embedded Object"
  2140 msgstr "Èçðÿçâàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
   2141msgstr "Изрязване на вградения обект"
  21412142
  21422143#. MENU_LABEL_EDIT_CUTIMAGE
  21432144#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:871
  21442145msgid "Cut Image"
  2145 msgstr "Èçðÿçâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
   2146msgstr "Изрязване на изображението"
  21462147
  21472148#. MENU_LABEL_EDIT_CUTEMBED
  21482149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:873
  21492150msgid "Cut Object"
  2150 msgstr "Èçðÿçâàíå íà îáåêòà"
   2151msgstr "Изрязване на обекта"
  21512152
  21522153#. MENU_LABEL_EDIT_CUT_FRAME
  21532154#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:875
  21542155msgid "Cut Text Box"
  2155 msgstr "Èçðÿçâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
   2156msgstr "Изрязване на текстовото поле"
  21562157
  21572158#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT
  21582159#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:877
  21592160msgid "Cut the selection and put it on the Clipboard"
  2160 msgstr "Èçðÿçâàíå èçáðàíîòî è ïîñòàâÿíå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   2161msgstr "Изрязване избраното и поставяне в междинния буфер"
  21612162
  21622163#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION
  21632164#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:879
  21642165msgid "D&irectional"
  2165 msgstr "Äâó&ïîñî÷íî ïèñàíå"
   2166msgstr "Дву&посочно писане"
  21662167
  21672168#. DLG_Lists_Dashed_List
   
  21692170#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:881 po/tmp/xap_String_Id.h.h:225
  21702171msgid "Dashed List"
  2171 msgstr "Òèðåòà"
   2172msgstr "Тирета"
  21722173
  21732174#. FIELD_Document_Date
   
  21752176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:884
  21762177msgid "Date"
  2177 msgstr "Äàòà"
   2178msgstr "Дата"
  21782179
  21792180#. MENU_LABEL_INSERT_DATETIME
  21802181#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:886
  21812182msgid "Date and &Time"
  2182 msgstr "Äàòà è &÷àñ"
   2183msgstr "Дата и &час"
  21832184
  21842185#. FIELD_Type_Datetime
  21852186#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:888
  21862187msgid "Date and Time"
  2187 msgstr "Äàòà è ÷àñ"
   2188msgstr "Дата и час"
  21882189
  21892190#. FIELD_DateTime_DOY
  21902191#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:890
  21912192msgid "Day # in the year"
  2192 msgstr "¹ íà äåí â ãîäèíàòà"
   2193msgstr "№ на ден в годината"
  21932194
  21942195#. DLG_Options_Btn_Default
  21952196#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:892
  21962197msgid "De&faults"
  2197 msgstr "&Ïîäðàçáèðàíå"
   2198msgstr "&Подразбиране"
  21982199
  21992200#. DLG_Tab_Radio_Decimal
  22002201#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:894
  22012202msgid "Decimal"
  2202 msgstr "Äåñåòè÷íî"
   2203msgstr "Десетично"
  22032204
  22042205#. TabToggleDecimalTab
  22052206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:896
  22062207msgid "Decimal Tab"
  2207 msgstr "Òàáóëàöèÿ çà ÷èñëà"
   2208msgstr "Табулация за числа"
  22082209
  22092210#. TOOLBAR_LABEL_UNINDENT
   
  22122213#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:900
  22132214msgid "Decrease indent"
  2214 msgstr "Íàìàëÿâàíå íà îòñòúïà"
   2215msgstr "Намаляване на отстъпа"
  22152216
  22162217#. FIELD_DateTime_DefaultDateNoTime
  22172218#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:902
  22182219msgid "Default date (w/o time)"
  2219 msgstr "Äàòà ïî ïîäðàçáèðàíå (áåç ÷àñà)"
   2220msgstr "Дата по подразбиране (без часа)"
  22202221
  22212222#. FIELD_DateTime_DefaultDate
  22222223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:904
  22232224msgid "Default date representation"
  2224 msgstr "Äàòà è ÷àñ ïî ïîäðàçáèðàíå"
   2225msgstr "Дата и час по подразбиране"
  22252226
  22262227#. DLG_Options_Label_DefaultPageSize
  22272228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:906
  22282229msgid "Default page size"
  2229 msgstr "Ðàçìåð íà ñòðàíèöàòà"
   2230msgstr "Размер на страницата"
  22302231
  22312232#. DLG_Tab_Label_DefaultTS
  22322233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:908
  22332234msgid "Default tab stops:"
  2234 msgstr "Ïîäðàçáèðàíå:"
   2235msgstr "Подразбиране:"
  22352236
  22362237#. DLG_Options_Label_DirectionRtl
  22372238#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:910
  22382239msgid "Default to right-to-left direction of text"
  2239 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îò äÿñíî íà ëÿâî"
   2240msgstr "По подразбиране да се пише от дясно на ляво"
  22402241
  22412242#. DLG_FormatTOC_LevelDefs
  22422243#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:912
  22432244msgid "Define Main Properties"
  2244 msgstr "Çàäàâàíå íà îñíîâíè íàñòðîéêè"
   2245msgstr "Задаване на основни настройки"
  22452246
  22462247#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE
   
  22482249#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:915
  22492250msgid "Define or apply style for the selection"
  2250 msgstr "Äåôèíèðàé èëè ïðèëîæè ñòèë êúì èçáðàíîòî"
   2251msgstr "Дефинирай или приложи стил към избраното"
  22512252
  22522253#. DLG_Styles_Delete
   
  22552256#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:918 po/tmp/xap_String_Id.h.h:239
  22562257msgid "Delete"
  2257 msgstr "Èçòðèâàíå"
   2258msgstr "Изтриване"
  22582259
  22592260#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_CELLS
  22602261#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:920
  22612262msgid "Delete Cells"
  2262 msgstr "Èçòðèâàíå íà êëåòêè"
   2263msgstr "Изтриване на клетки"
  22632264
  22642265#. MENU_LABEL_TABLE_DELETECOLUMN
  22652266#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:922
  22662267msgid "Delete Co&lumn"
  2267 msgstr "Èçòðèâàíå íà &êîëîíè"
   2268msgstr "Изтриване на &колони"
  22682269
  22692270#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_COLUMNS
   
  22712272#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:925
  22722273msgid "Delete Column"
  2273 msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíè"
   2274msgstr "Изтриване на колони"
  22742275
  22752276#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEEMBED
  22762277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:927
  22772278msgid "Delete Embedded Object"
  2278 msgstr "Èçòðèâàíå íà âãðàäåí îáåêò"
   2279msgstr "Изтриване на вграден обект"
  22792280
  22802281#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEIMAGE
  22812282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:929
  22822283msgid "Delete Image"
  2283 msgstr "Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèåòî"
   2284msgstr "Изтриване на изображението"
  22842285
  22852286#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEEMBED
  22862287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:931
  22872288msgid "Delete Object"
  2288 msgstr "Èçòðèâàíå íà îáåêòà"
   2289msgstr "Изтриване на обекта"
  22892290
  22902291#. MENU_LABEL_TABLE_DELETEROW
  22912292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:933
  22922293msgid "Delete Ro&w"
  2293 msgstr "Èçòðèâàíå íà &ðåäîâå"
   2294msgstr "Изтриване на &редове"
  22942295
  22952296#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_ROWS
   
  22972298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:936
  22982299msgid "Delete Row"
  2299 msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåäîâå"
   2300msgstr "Изтриване на редове"
  23002301
  23012302#. MENU_LABEL_TABLE_DELETETABLE
  23022303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:938
  23032304msgid "Delete Tabl&e"
  2304 msgstr "Èçòðèâàíå íà &òàáëèöà"
   2305msgstr "Изтриване на &таблица"
  23052306
  23062307#. MENU_STATUSLINE_TABLE_DELETE_TABLE
   
  23082309#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:941
  23092310msgid "Delete Table"
  2310 msgstr "Èçòðèâàíå íà òàáëèöà"
   2311msgstr "Изтриване на таблица"
  23112312
  23122313#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEFRAME
  23132314#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:943
  23142315msgid "Delete Text Box"
  2315 msgstr "Èçòðèâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
   2316msgstr "Изтриване на текстовото поле"
  23162317
  23172318#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_COLUMN
  23182319#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:945
  23192320msgid "Delete column"
  2320 msgstr "Èçòðèâàíå íà êîëîíà"
   2321msgstr "Изтриване на колона"
  23212322
  23222323#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DELETE_HYPERLINK
  23232324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:947
  23242325msgid "Delete hyperlink"
  2325 msgstr "Èçòðèâàíå íà õèïåðâðúçêà"
   2326msgstr "Изтриване на хипервръзка"
  23262327
  23272328#. TOOLBAR_LABEL_DELETE_ROW
  23282329#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:949
  23292330msgid "Delete row"
  2330 msgstr "Èçòðèâàíå íà ðåä"
   2331msgstr "Изтриване на ред"
  23312332
  23322333#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR
  23332334#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:951
  23342335msgid "Delete the selection"
  2335 msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíîòî"
   2336msgstr "Изтриване на избраното"
  23362337
  23372338#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_COLUMN
   
  23392340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:954
  23402341msgid "Delete this column from its table"
  2341 msgstr "Èçòðèâàíå íà òàçè êîëîíà îò òàáëèöàòà é"
   2342msgstr "Изтриване на тази колона от таблицата й"
  23422343
  23432344#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_ROW
   
  23452346#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:957
  23462347msgid "Delete this row from its table"
  2347 msgstr "Èçòðèâàíå íà òîçè ðåä îò òàáëèöàòà ìó"
   2348msgstr "Изтриване на този ред от таблицата му"
  23482349
  23492350#. DLG_Styles_Description
   
  23522353#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:961
  23532354msgid "Description"
  2354 msgstr "Îïèñàíèå"
   2355msgstr "Описание"
  23552356
  23562357#. DLG_MetaData_Description_LBL
   
  23592360#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:963 po/tmp/xap_String_Id.h.h:242
  23602361msgid "Description:"
  2361 msgstr "Îïèñàíèå:"
   2362msgstr "Описание:"
  23622363
  23632364#. DLG_Lists_Diamond_List
   
  23652366#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:965 po/tmp/xap_String_Id.h.h:244
  23662367msgid "Diamond List"
  2367 msgstr "Äèàìàíòè"
   2368msgstr "Диаманти"
  23682369
  23692370#. DLG_Options_Label_SpellDictionaries
  23702371#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:967
  23712372msgid "Dictionaries"
  2372 msgstr "Ðå÷íèöè"
   2373msgstr "Речници"
  23732374
  23742375#. DLG_HdrFtr_FooterEven
  23752376#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:969
  23762377msgid "Different footer on facing pages"
  2377 msgstr "Ðàçëè÷íè äîëíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
   2378msgstr "Различни долни колонтитули на срещулежащи страници"
  23782379
  23792380#. DLG_HdrFtr_FooterFirst
  23802381#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:971
  23812382msgid "Different footer on first page"
  2382 msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
   2383msgstr "Различен долен колонтитул на първа страница"
  23832384
  23842385#. DLG_HdrFtr_FooterLast
  23852386#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:973
  23862387msgid "Different footer on last page"
  2387 msgstr "Ðàçëè÷åí äîëåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
   2388msgstr "Различен долен колонтитул на последна страница"
  23882389
  23892390#. DLG_HdrFtr_HeaderEven
  23902391#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:975
  23912392msgid "Different header on facing pages"
  2392 msgstr "Ðàçëè÷íè ãîðíè êîëîíòèòóëè íà ñðåùóëåæàùè ñòðàíèöè"
   2393msgstr "Различни горни колонтитули на срещулежащи страници"
  23932394
  23942395#. DLG_HdrFtr_HeaderFirst
  23952396#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:977
  23962397msgid "Different header on first page"
  2397 msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïúðâà ñòðàíèöà"
   2398msgstr "Различен горен колонтитул на първа страница"
  23982399
  23992400#. DLG_HdrFtr_HeaderLast
  24002401#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:979
  24012402msgid "Different header on last page"
  2402 msgstr "Ðàçëè÷åí ãîðåí êîëîíòèòóë íà ïîñëåäíà ñòðàíèöà"
   2403msgstr "Различен горен колонтитул на последна страница"
  24032404
  24042405#. DLG_Styles_StylesLocked
  24052406#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:981
  24062407msgid "Disable all formatting commands, except styles"
  2407 msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà âñè÷êè êîìàíäè çà ôîðìàòèðàíå, îñâåí ñòèëîâåòå"
   2408msgstr "Изключване на всички команди за форматиране, освен стиловете"
  24082409
  24092410#. MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS
  24102411#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:983
  24112412msgid "Display Credits"
  2412 msgstr "Èçïèñâàíå íà áëàãîäàðíîñòè"
   2413msgstr "Изписване на благодарности"
  24132414
  24142415#. MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS
  24152416#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:985
  24162417msgid "Display Help Contents"
  2417 msgstr "Ïîêàçâàíå ñúäúðæàíèåòî íà Ïîìîùòà"
   2418msgstr "Показване съдържанието на Помощта"
  24182419
  24192420#. MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX
  24202421#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:987
  24212422msgid "Display Help Index"
  2422 msgstr "Ïîêàçâàíå íà÷àëîòî íà Ïîìîùòà"
   2423msgstr "Показване началото на Помощта"
  24232424
  24242425#. MENU_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA
  24252426#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:989
  24262427msgid "Display non-printing characters"
  2427 msgstr "Ïîêàçâàíå íà íåïå÷àòàùèòå ñå ñèìâîëè"
   2428msgstr "Показване на непечатащите се символи"
  24282429
  24292430#. MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT
  24302431#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:991
  24312432msgid "Display program information, version number, and copyright"
  2432 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà, íîìåðà íà âåðñèÿòà è àâòîðñêèòå ïðàâà"
   2433msgstr "Информация за програмата, номера на версията и авторските права"
  24332434
  24342435#. DLG_FormatTOC_DispStyle
  24352436#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:993
  24362437msgid "Display style:"
  2437 msgstr "Ñòèë íà ïîêàçâàíå:"
   2438msgstr "Стил на показване:"
  24382439
  24392440#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetAll
   
  24412442msgid "Do you want to reset ignored words in all the documents?"
  24422443msgstr ""
  2443 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè âúâ âñè÷êè äîêóìåíòè?"
   2444"Искате ли да изтриете списъка с игнорираните думи във всички документи?"
  24442445
  24452446#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetCurrent
  24462447#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:997
  24472448msgid "Do you want to reset ignored words in the current document?"
  2448 msgstr "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ñïèñúêà ñ èãíîðèðàíèòå äóìè â òåêóùèÿ äîêóìåíò?"
   2449msgstr "Искате ли да изтриете списъка с игнорираните думи в текущия документ?"
  24492450
  24502451#. FIELD_Type_Document
  24512452#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:999
  24522453msgid "Document"
  2453 msgstr "Äîêóìåíò"
   2454msgstr "Документ"
  24542455
  24552456#. DLG_MetaData_Title
  24562457#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1001
  24572458msgid "Document Properties"
  2458 msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
   2459msgstr "Настройки на документа"
  24592460
  24602461#. DLG_Options_Label_Documents
  24612462#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1003
  24622463msgid "Documents"
  2463 msgstr "Äîêóìåíòè"
   2464msgstr "Документи"
  24642465
  24652466#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartNone
  24662467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1005
  24672468msgid "Don't restart"
  2468 msgstr "Áåç ðåñòàðòèðàíå"
   2469msgstr "Без рестартиране"
  24692470
  24702471#. DLG_Para_SpacingDouble
  24712472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1007
  24722473msgid "Double"
  2473 msgstr "Äâîéíî"
   2474msgstr "Двойно"
  24742475
  24752476#. TOOLBAR_LABEL_DOUBLE_SPACE
  24762477#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1009
  24772478msgid "Double Spacing"
  2478 msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
   2479msgstr "Двойно разстояние"
  24792480
  24802481#. TOOLBAR_STATUSLINE_DOUBLE_SPACE
   
  24822483#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1012
  24832484msgid "Double spacing"
  2484 msgstr "Äâîéíî ðàçñòîÿíèå"
   2485msgstr "Двойно разстояние"
  24852486
  24862487#. MENU_LABEL_EDIT_LATEXEQUATION
  24872488#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1014
  24882489msgid "Edit Equation"
  2489 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèå"
   2490msgstr "Редактиране на уравнение"
  24902491
  24912492#. MENU_LABEL_EDIT_EDITFOOTER
   
  24952496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1019
  24962497msgid "Edit Footer"
  2497 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
   2498msgstr "Редактиране на долен колонтитул"
  24982499
  24992500#. MENU_LABEL_EDIT_EDITHEADER
   
  25032504#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1024
  25042505msgid "Edit Header"
  2505 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðåí êîëîíòèòóë"
   2506msgstr "Редактиране на горен колонтитул"
  25062507
  25072508#. MENU_STATUSLINE_EDIT_LATEXEQUATION
  25082509#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1026
  25092510msgid "Edit Latex Equation"
  2510 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Latex-óðàâíåíèå"
   2511msgstr "Редактиране на Latex-уравнение"
  25112512
  25122513#. MENU_STATUSLINE_INSERT_EDIT_HYPERLINK
  25132514#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1028
  25142515msgid "Edit hyperlink"
  2515 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà õèïåðâðúçêà"
   2516msgstr "Редактиране на хипервръзка"
  25162517
  25172518#. MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT
  25182519#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1030
  25192520msgid "Edit text at the top or bottom of every page"
  2520 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà òåêñòà â íà÷àëîòî è êðàÿ íà âñÿêà ñòðàíèöà"
   2521msgstr "Редактиране на текста в началото и края на всяка страница"
  25212522
  25222523#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER
  25232524#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1032
  25242525msgid "Edit the Footer on the current page"
  2525 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
   2526msgstr "Редактиране на долния колонтитул на текущата страница"
  25262527
  25272528#. MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER
  25282529#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1034
  25292530msgid "Edit the Header on the current page"
  2530 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë íà òåêóùàòà ñòðàíèöà"
   2531msgstr "Редактиране на горния колонтитул на текущата страница"
  25312532
  25322533#. MENU_LABEL_VIEW_LOCKSTYLES
  25332534#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
  25342535msgid "Enable F&ormatting Tools"
  2535 msgstr "Âêëþ÷âàíå íà èíñòðóìåíòèòå çà ôîð&ìàòèðàíå"
   2536msgstr "Включване на инструментите за фор&матиране"
  25362537
  25372538#. DLG_Options_Label_CheckEnableSmoothScrolling
  25382539#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1038
  25392540msgid "Enable Smooth Scrolling"
  2540 msgstr "Âêëþ÷âàíå íà ïëàâíî ïðåëèñòâàíå"
   2541msgstr "Включване на плавно прелистване"
  25412542
  25422543#. FIELD_Numbers_EndnoteAnchor
  25432544#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1040
  25442545msgid "Endnote anchor"
  2545 msgstr "Êîòâè÷êà íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
   2546msgstr "Котвичка на бележката в края"
  25462547
  25472548#. FIELD_Numbers_EndnoteReference
  25482549#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1042
  25492550msgid "Endnote reference"
  2550 msgstr "Ñúäúðæàíèå íà áåëåæêàòà â êðàÿ"
   2551msgstr "Съдържание на бележката в края"
  25512552
  25522553#. DLG_FormatFootnotes_EndStyle
  25532554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1044
  25542555msgid "Endnote style"
  2555 msgstr "Ñòèë íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
   2556msgstr "Стил на бележките в края"
  25562557
  25572558#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION
  25582559#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1046
  25592560msgid "Equation"
  2560 msgstr "Óðàâíåíèå"
   2561msgstr "Уравнение"
  25612562
  25622563#. FIELD_Error
  25632564#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1048
  25642565msgid "Error calculating value!"
  2565 msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñëÿâàíå íà ñòîéíîñòòà!"
   2566msgstr "Грешка при изчисляване на стойността!"
  25662567
  25672568#. SCRIPT_CANTRUN
   
  25692570#, c-format
  25702571msgid "Error executing script %s"
  2571 msgstr "Ãðåøêà ïðè èçïúëíåíèåòî íà ñêðèïòà %s"
   2572msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта %s"
  25722573
  25732574#. MSG_ImportError
   
  25752576#, c-format
  25762577msgid "Error importing file %s."
  2577 msgstr "Ãðåøêà ïðè âìúêâàíå íà ôàéë %s."
   2578msgstr "Грешка при вмъкване на файл %s."
  25782579
  25792580#. MSG_SaveFailedExport
   
  25812582#, c-format
  25822583msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
  2583 msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèòà çà çàïèñ íà %s: íå ìîæàõ äà îòêðèÿ èçíîñèòåë"
   2584msgstr "Грешка при опита за запис на %s: не можах да открия износител"
  25842585
  25852586#. MSG_SaveFailedName
   
  25872588#, c-format
  25882589msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
  2589 msgstr "Ãðåøêà ïðè îïèò çà çàïèñ íà %s: íåâàëèäíî èìå"
   2590msgstr "Грешка при опит за запис на %s: невалидно име"
  25902591
  25912592#. TOOLBAR_LABEL_SCRIPT_PLAY
  25922593#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1058
  25932594msgid "Ex. script"
  2594 msgstr "Èçïúëíåíèå íà ñêðèïò"
   2595msgstr "Изпълнение на скрипт"
  25952596
  25962597#. DLG_Para_SpacingExactly
  25972598#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1060
  25982599msgid "Exactly"
  2599 msgstr "Åäèí äî äðóã"
   2600msgstr "Един до друг"
  26002601
  26012602#. DLG_Latex_Example
  26022603#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1062
  26032604msgid "Example:"
  2604 msgstr "Ïðèìåð:"
   2605msgstr "Пример:"
  26052606
  26062607#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS
  26072608#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1064
  26082609msgid "Execute helper scripts"
  2609 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùíè ñêðèïòîâå"
   2610msgstr "Изпълняване на помощни скриптове"
  26102611
  26112612#. TOOLBAR_STATUSLINE_SCRIPT_PLAY
   
  26132614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1067
  26142615msgid "Execute script"
  2615 msgstr "Èçïúëíÿâàíå íà ïîìîùåí ñêðèïò"
   2616msgstr "Изпълняване на помощен скрипт"
  26162617
  26172618#. DLG_ListRevisions_Label1
  26182619#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1069
  26192620msgid "Existing revisions:"
  2620 msgstr "Ñúùåñòâóâàùè ðåâèçèè:"
   2621msgstr "Съществуващи ревизии:"
  26212622
  26222623#. TB_Extra
  26232624#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1071
  26242625msgid "Extra"
  2625 msgstr "Äîïúëíèòåëíî"
   2626msgstr "Допълнително"
  26262627
  26272628#. DLG_Field_Parameters_Capital
  26282629#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1073
  26292630msgid "Extra Parameters"
  2630 msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè"
   2631msgstr "Допълнителни параметри"
  26312632
  26322633#. DLG_Options_Label_ViewExtraTB
  26332634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1075
  26342635msgid "Extra Toolbar"
  2635 msgstr "Äîïúëíèòåëíà ëåíòà"
   2636msgstr "Допълнителна лента"
  26362637
  26372638#. DLG_Field_Parameters
  26382639#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1077
  26392640msgid "Extra parameters:"
  2640 msgstr "Äîïúëíèòåëíè ïàðàìåòðè:"
   2641msgstr "Допълнителни параметри:"
  26412642
  26422643#. MENU_LABEL_INSERT_FILE
  26432644#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1079
  26442645msgid "F&ile"
  2645 msgstr "&Ôàéë"
   2646msgstr "&Файл"
  26462647
  26472648#. MENU_LABEL_FORMAT
  26482649#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1081
  26492650msgid "F&ormat"
  2650 msgstr "&Ôîðìàòèðàíå"
   2651msgstr "&Форматиране"
  26512652
  26522653#. MENU_LABEL_VIEW_FULLSCREEN
  26532654#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1083
  26542655msgid "F&ull Screen"
  2655 msgstr "&Öÿë åêðàí"
   2656msgstr "&Цял екран"
  26562657
  26572658#. DLG_FR_FindLabel
  26582659#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1085
  26592660msgid "Fi&nd what:"
  2660 msgstr "Íà&ìåðè ñëåäíîòî:"
   2661msgstr "На&мери следното:"
  26612662
  26622663#. DLG_MailMerge_Insert_No_Colon
  26632664#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1087
  26642665msgid "Field Name"
  2665 msgstr "Èìå íà ïîëå"
   2666msgstr "Име на поле"
  26662667
  26672668#. DLG_MailMerge_Insert
  26682669#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1089
  26692670msgid "Field Name:"
  2670 msgstr "Èìå íà ïîëå:"
   2671msgstr "Име на поле:"
  26712672
  26722673#. MSG_IE_UnsupportedType
   
  26742675#, c-format
  26752676msgid "File %s is not of a currently supported file type"
  2676 msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîääúðæàí â ìîìåíòà âèä"
   2677msgstr "Файлът %s е от неподдържан в момента вид"
  26772678
  26782679#. MSG_IE_FakeType
   
  26802681#, c-format
  26812682msgid "File %s is not of the type it claims to be"
  2682 msgstr "Ôàéëúò %s íå å îò çàÿâåíèÿ â äîêóìåíòà âèä"
   2683msgstr "Файлът %s не е от заявения в документа вид"
  26832684
  26842685#. MSG_IE_UnknownType
   
  26862687#, c-format
  26872688msgid "File %s is of unknown type"
  2688 msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîçíàò âèä"
   2689msgstr "Файлът %s е от непознат вид"
  26892690
  26902691#. MSG_IE_FileNotFound
   
  26922693#, c-format
  26932694msgid "File %s not found"
  2694 msgstr "Ôàéëúò %s íå å íàìåðåí"
   2695msgstr "Файлът %s не е намерен"
  26952696
  26962697#. FIELD_Application_Filename
  26972698#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1099
  26982699msgid "File Name"
  2699 msgstr "Èìå íà ôàéë"
   2700msgstr "Име на файл"
  27002701
  27012702#. DLG_FormatTOC_FillStyle
  27022703#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1101
  27032704msgid "Fill style:"
  2704 msgstr "Ñòèë íà çàïúëâàíå:"
   2705msgstr "Стил на запълване:"
  27052706
  27062707#. DLG_FR_FindTitle
  27072708#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
  27082709msgid "Find"
  2709 msgstr "Òúðñåíå"
   2710msgstr "Търсене"
  27102711
  27112712#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
  27122713#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1105
  27132714msgid "Find &next revision"
  2714 msgstr "&Ñëåäâàùà ðåâèçèÿ"
   2715msgstr "&Следваща ревизия"
  27152716
  27162717#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
  27172718#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1107
  27182719msgid "Find &previous revision"
  2719 msgstr "&Ïðåäèøíà ðåâèçèÿ"
   2720msgstr "&Предишна ревизия"
  27202721
  27212722#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
  27222723#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
  27232724msgid "Find next visible revision in the document"
  2724 msgstr "Îòêðèâàíå íà ñëåäâàùàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
   2725msgstr "Откриване на следващата видима ревизия на документа"
  27252726
  27262727#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
  27272728#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
  27282729msgid "Find previous visible revision in the document"
  2729 msgstr "Îòêðèâàíå íà ïðåäèøíàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
   2730msgstr "Откриване на предишната видима ревизия на документа"
  27302731
  27312732#. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
  27322733#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1113
  27332734msgid "Find the specified text"
  2734 msgstr "Íàìèðàíå íà óêàçàíèÿ òåêñò"
   2735msgstr "Намиране на указания текст"
  27352736
  27362737#. FirstLineIndentStatus
   
  27382739#, c-format
  27392740msgid "First Line Indent [%s]"
  2740 msgstr "Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
   2741msgstr "Отстъп на първи ред (%s)"
  27412742
  27422743#. DLG_Para_SpecialFirstLine
  27432744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1117
  27442745msgid "First line"
  2745 msgstr "Ïúðâè ðåä"
   2746msgstr "Първи ред"
  27462747
  27472748#. DLG_InsertTable_FixedColSize
  27482749#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1119
  27492750msgid "Fixed column size:"
  2750 msgstr "Óñòàíîâåí ðàçìåð íà êîëîíà:"
   2751msgstr "Установен размер на колона:"
  27512752
  27522753#. DLG_Lists_FoldingLevel1
  27532754#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
  27542755msgid "Fold below level 1"
  2755 msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 1"
   2756msgstr "Скриване под ниво 1"
  27562757
  27572758#. DLG_Lists_FoldingLevel2
  27582759#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
  27592760msgid "Fold below level 2"
  2760 msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 2"
   2761msgstr "Скриване под ниво 2"
  27612762
  27622763#. DLG_Lists_FoldingLevel3
  27632764#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
  27642765msgid "Fold below level 3"
  2765 msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 3"
   2766msgstr "Скриване под ниво 3"
  27662767
  27672768#. DLG_Lists_FoldingLevel4
  27682769#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1127
  27692770msgid "Fold below level 4"
  2770 msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 4"
   2771msgstr "Скриване под ниво 4"
  27712772
  27722773#. DLG_Para_PreviewFollowParagraph
   
  27762777"Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph"
  27772778msgstr ""
  2778 "Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
  2779 "Ñëåäâàù àáçàö Ñëåäâàù àáçàö "
   2779"Следващ абзац Следващ абзац Следващ абзац Следващ абзац Следващ абзац "
   2780"Следващ абзац Следващ абзац "
  27802781
  27812782#. DLG_Styles_ModifyFont
   
  27872788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1134 po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
  27882789msgid "Font"
  2789 msgstr "Øðèôò"
   2790msgstr "Шрифт"
  27902791
  27912792#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_CHOOSE
  27922793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1136
  27932794msgid "Font Choose"
  2794 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
   2795msgstr "Избор на шрифт"
  27952796
  27962797#. TOOLBAR_LABEL_FMT_SIZE
   
  27992800#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1140
  28002801msgid "Font Size"
  2801 msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
   2802msgstr "Размер на шрифт"
  28022803
  28032804#. TOOLBAR_LABEL_FMT_CHOOSE
  28042805#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1142
  28052806msgid "Font choose"
  2806 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
   2807msgstr "Избор на шрифт"
  28072808
  28082809#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_FORE
   
  28112812#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1146
  28122813msgid "Font color"
  2813 msgstr "Öâÿò íà òåêñòà"
   2814msgstr "Цвят на текста"
  28142815
  28152816#. DLG_Lists_ButtonFont
  28162817#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1148
  28172818msgid "Font..."
  2818 msgstr "Øðèôò..."
   2819msgstr "Шрифт..."
  28192820
  28202821#. DLG_Lists_Font
   
  28222823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1150 po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
  28232824msgid "Font:"
  2824 msgstr "Øðèôò:"
   2825msgstr "Шрифт:"
  28252826
  28262827#. MENU_LABEL_INSERT_FOOTNOTE
  28272828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1152
  28282829msgid "Foot&note"
  2829 msgstr "&Áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   2830msgstr "&Бележка под линия"
  28302831
  28312832#. DLG_PageNumbers_Footer
   
  28332834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1155
  28342835msgid "Footer"
  2835 msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë"
   2836msgstr "Долен колонтитул"
  28362837
  28372838#. DLG_HdrFtr_FooterFrame
  28382839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1157
  28392840msgid "Footer Properties"
  2840 msgstr "Íàñòðîéêè íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
   2841msgstr "Настройки на долния колонтитул"
  28412842
  28422843#. FooterStatus
   
  28442845#, c-format
  28452846msgid "Footer [%s]"
  2846 msgstr "Äîëåí êîëîíòèòóë (%s)"
   2847msgstr "Долен колонтитул (%s)"
  28472848
  28482849#. FIELD_Numbers_FootnoteAnchor
  28492850#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1161
  28502851msgid "Footnote anchor"
  2851 msgstr "Êîòâà íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   2852msgstr "Котва на бележка под линия"
  28522853
  28532854#. FIELD_Numbers_FootnoteReference
  28542855#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
  28552856msgid "Footnote reference"
  2856 msgstr "Ïðåïðàòêà êúì áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   2857msgstr "Препратка към бележка под линия"
  28572858
  28582859#. DLG_FormatFootnotes_FootStyle
  28592860#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
  28602861msgid "Footnote style"
  2861 msgstr "Ñòèë íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   2862msgstr "Стил на бележка под линия"
  28622863
  28632864#. MENU_LABEL_FMT_FOOTNOTES
  28642865#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1167
  28652866msgid "Footnotes and Endnotes"
  2866 msgstr "Áåëåæêè ïîä ëèíèÿ è â êðàÿ"
   2867msgstr "Бележки под линия и в края"
  28672868
  28682869#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
   
  28702871#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1170
  28712872msgid "Force LTR direction of text"
  2872 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
   2873msgstr "По подразбиране отляво надясно"
  28732874
  28742875#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
   
  28762877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1173
  28772878msgid "Force RTL direction of text"
  2878 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
   2879msgstr "По подразбиране отдясно наляво"
  28792880
  28802881#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_LTR
  28812882#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1175
  28822883msgid "Force left-to-right direction of text"
  2883 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòëÿâî íàäÿñíî"
   2884msgstr "По подразбиране да се пише отляво надясно"
  28842885
  28852886#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DO_RTL
  28862887#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1177
  28872888msgid "Force right-to-left direction of text"
  2888 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå äà ñå ïèøå îòäÿñíî íàëÿâî"
   2889msgstr "По подразбиране да се пише отдясно наляво"
  28892890
  28902891#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_LTR
  28912892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1179
  28922893msgid "Force text LTR"
  2893 msgstr "Èçðè÷íî ïèñàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
   2894msgstr "Изрично писане отляво надясно"
  28942895
  28952896#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
  28962897#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1181
  28972898msgid "Force text RTL"
  2898 msgstr "Èçðè÷íî ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
   2899msgstr "Изрично писане отдясно наляво"
  28992900
  29002901#. DLG_Styles_ModifyFormat
   
  29022903#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1184
  29032904msgid "Format"
  2904 msgstr "Ôîðìàòèðàíå"
   2905msgstr "Форматиране"
  29052906
  29062907#. MENU_STATUSLINE_FMT_EMBED
  29072908#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
  29082909msgid "Format Embedded Object"
  2909 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
   2910msgstr "Форматиране на вградения обект"
  29102911
  29112912#. DLG_FormatFootnotes_Endnotes
  29122913#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1188
  29132914msgid "Format Endnotes"
  2914 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ"
   2915msgstr "Форматиране на бележките в края"
  29152916
  29162917#. DLG_FormatFootnotes_Footnotes
  29172918#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1190
  29182919msgid "Format Footnotes"
  2919 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå ïîä ëèíèÿ"
   2920msgstr "Форматиране на бележките под линия"
  29202921
  29212922#. DLG_FormatFootnotes_Title
  29222923#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
  29232924msgid "Format Footnotes and Endnotes"
  2924 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ è ïîä ëèíèÿ"
   2925msgstr "Форматиране на бележките в края и под линия"
  29252926
  29262927#. DLG_HdrFtr_Title
  29272928#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1194
  29282929msgid "Format Header/Footers"
  2929 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
   2930msgstr "Форматиране на колонтитулите"
  29302931
  29312932#. MENU_LABEL_FMT_EMBED
  29322933#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1196
  29332934msgid "Format Object"
  2934 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà îáåêòà"
   2935msgstr "Форматиране на обекта"
  29352936
  29362937#. TOOLBAR_LABEL_FMTPAINTER
  29372938#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1198
  29382939msgid "Format Painter"
  2939 msgstr "Êîïèðàíå íà ôîðìàò"
   2940msgstr "Копиране на формат"
  29402941
  29412942#. DLG_FormatTableTitle
   
  29432944#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1201
  29442945msgid "Format Table"
  2945 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òàáëèöàòà"
   2946msgstr "Форматиране на таблицата"
  29462947
  29472948#. DLG_FormatTOC_Title
  29482949#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1203
  29492950msgid "Format Table of Contents"
  2950 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà ñúäúðæàíèåòî"
   2951msgstr "Форматиране на съдържанието"
  29512952
  29522953#. DLG_FormatFrameTitle
  29532954#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1205
  29542955msgid "Format Text Box"
  2955 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
   2956msgstr "Форматиране на текстово поле"
  29562957
  29572958#. DLG_Options_Label_ViewFormatTB
  29582959#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1207
  29592960msgid "Format Toolbar"
  2960 msgstr "Èíñòðóìåíòè çà ôîðìàòèðàíå"
   2961msgstr "Инструменти за форматиране"
  29612962
  29622963#. MENU_STATUSLINE_FMT_POSIMAGE
  29632964#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1209
  29642965msgid "Format this image"
  2965 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà òîâà èçîáðàæåíèå"
   2966msgstr "Форматиране на това изображение"
  29662967
  29672968#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLIST
  29682969#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
  29692970msgid "Format your document using styles"
  2970 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà äîêóìåíòà ÷ðåç ñòèëîâå"
   2971msgstr "Форматиране на документа чрез стилове"
  29712972
  29722973#. DLG_Lists_Format
   
  29742975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1213 po/tmp/xap_String_Id.h.h:323
  29752976msgid "Format:"
  2976 msgstr "Ôîðìàòèðàíå:"
   2977msgstr "Форматиране:"
  29772978
  29782979#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_FILE
  29792980#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1215
  29802981msgid "From File"
  2981 msgstr "Îò ôàéë"
   2982msgstr "От файл"
  29822983
  29832984#. MENU_LABEL_INSERT_EQUATION_LATEX
  29842985#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1217
  29852986msgid "From LaTeX"
  2986 msgstr "Îò LaTeX"
   2987msgstr "От LaTeX"
  29872988
  29882989#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
   
  29912992#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
  29922993msgid "Full Screen"
  2993 msgstr "Öÿë åêðàí"
   2994msgstr "Цял екран"
  29942995
  29952996#. DLG_FormatTOC_General
   
  29982999#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1225
  29993000msgid "General"
  3000 msgstr "Îáùè íàñòðîéêè"
   3001msgstr "Общи настройки"
  30013002
  30023003#. DLG_Goto_Btn_Goto
  30033004#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1227
  30043005msgid "Go To"
  3005 msgstr "Áúðç ïðåõîä"
   3006msgstr "Бърз преход"
  30063007
  30073008#. DLG_Goto_Label_What
  30083009#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1229
  30093010msgid "Go To &What:"
  3010 msgstr "Áúðç ïðåõîä &êúì:"
   3011msgstr "Бърз преход &към:"
  30113012
  30123013#. DLG_Goto_Title
  30133014#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1231
  30143015msgid "Go to..."
  3015 msgstr "Áúðç ïðåõîä êúì..."
   3016msgstr "Бърз преход към..."
  30163017
  30173018#. DLG_FormatTOC_HasLabel
  30183019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1233
  30193020msgid "H&as label"
  3020 msgstr "&Èìà åòèêåò"
   3021msgstr "&Има етикет"
  30213022
  30223023#. DLG_FormatTOC_HeadingText
  30233024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
  30243025msgid "H&eading text:"
  3025 msgstr "Òåêñò çà &çàãëàâèå:"
   3026msgstr "Текст за &заглавие:"
  30263027
  30273028#. DLG_Lists_Hand_List
   
  30293030#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1237 po/tmp/xap_String_Id.h.h:363
  30303031msgid "Hand List"
  3031 msgstr "Ðú÷è÷êè"
   3032msgstr "Ръчички"
  30323033
  30333034#. DLG_Para_SpecialHanging
  30343035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1239
  30353036msgid "Hanging"
  3036 msgstr "Íàâúòðå"
   3037msgstr "Навътре"
  30373038
  30383039#. DLG_PageNumbers_Header
   
  30403041#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1242
  30413042msgid "Header"
  3042 msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë"
   3043msgstr "Горен колонтитул"
  30433044
  30443045#. DLG_HdrFtr_HeaderFrame
  30453046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1244
  30463047msgid "Header Properties"
  3047 msgstr "Íàñòðîéêè íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
   3048msgstr "Настройки на горния колонтитул"
  30483049
  30493050#. HeaderStatus
   
  30513052#, c-format
  30523053msgid "Header [%s]"
  3053 msgstr "Ãîðåí êîëîíòèòóë (%s)"
   3054msgstr "Горен колонтитул (%s)"
  30543055
  30553056#. MENU_LABEL_FMT_HDRFTR
  30563057#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1248
  30573058msgid "Header/Footers"
  3058 msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà êîëîíòèòóëèòå"
   3059msgstr "Форматиране на колонтитулите"
  30593060
  30603061#. MSG_CHECK_PRINT_MODE
   
  30663067" Would you like to enter Print Layout mode right now?"
  30673068msgstr ""
  3068 "Êîëîíòèòóëè ìîãàò äà ñå ñúçäàâàò è ðåäàêòèðàò ñàìî â ðåæèì Èçãëåä çà "
  3069 "ïå÷àò. \n"
  3070 " Çà äà ãî âêëþ÷èòå, èçáåðåòå Èçãëåä, ïîñëå Èçãëåä çà ïå÷àò îò ìåíþòî. \n"
  3071 " Èñêàòå ëè äà áúäå âêëþ÷åí ðåæèìúò Èçãëåä çà ïå÷àò ñåãà?"
   3069"Колонтитули могат да се създават и редактират само в режим Изглед за "
   3070"печат. \n"
   3071" За да го включите, изберете Изглед, после Изглед за печат от менюто. \n"
   3072" Искате ли да бъде включен режимът Изглед за печат сега?"
  30723073
  30733074#. DLG_Stylist_HeadingStyles
  30743075#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1252
  30753076msgid "Heading Styles"
  3076 msgstr "Ñòèëîâå çà çàãëàâèÿ"
   3077msgstr "Стилове за заглавия"
  30773078
  30783079#. DLG_FormatTOC_HeadingStyle
  30793080#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1254
  30803081msgid "Heading style:"
  3081 msgstr "Ñòèë íà çàãëàâèå:"
   3082msgstr "Стил на заглавие:"
  30823083
  30833084#. DLG_Lists_Heart_List
   
  30853086#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1256 po/tmp/xap_String_Id.h.h:379
  30863087msgid "Heart List"
  3087 msgstr "Ñúðöà"
   3088msgstr "Сърца"
  30883089
  30893090#. DLG_Lists_Hebrew_List
  30903091#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1258
  30913092msgid "Hebrew List"
  3092 msgstr "Åâðåéñêè ëèñò"
   3093msgstr "Еврейски лист"
  30933094
  30943095#. TOOLBAR_LABEL_HELP
   
  30973098#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1262
  30983099msgid "Help"
  3099 msgstr "Ïîìîù"
   3100msgstr "Помощ"
  31003101
  31013102#. MENU_LABEL_HELP_CONTENTS
  31023103#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1264
  31033104msgid "Help &Contents"
  3104 msgstr "&Ðúêîâîäñòâî"
   3105msgstr "&Ръководство"
  31053106
  31063107#. MENU_LABEL_HELP_INDEX
  31073108#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1266
  31083109msgid "Help &Introduction"
  3109 msgstr "&Âúâåäåíèå"
   3110msgstr "&Въведение"
  31103111
  31113112#. DLG_Options_Label_Hide
  31123113#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1268
  31133114msgid "Hide"
  3114 msgstr "Ñêðèâàíå"
   3115msgstr "Скриване"
  31153116
  31163117#. DLG_Options_Label_SpellHideErrors
  31173118#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1270
  31183119msgid "Hide &spelling errors in the document"
  3119 msgstr "&Ñêðèé ïðàâîïèñíèòå ãðåøêè â äîêóìåíòà"
   3120msgstr "&Скрий правописните грешки в документа"
  31203121
  31213122#. DLG_Lists_FoldingLevelexp
  31223123#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
  31233124msgid "Hide text below List Levels"
  3124 msgstr "Ñêðèâàíå íà òåêñòà â ñïèñúêà ïîä íèâà"
   3125msgstr "Скриване на текста в списъка под нива"
  31253126
  31263127#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_BACK
   
  31293130#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1276
  31303131msgid "Highlight"
  3131 msgstr "Îñâåòÿâàíå"
   3132msgstr "Осветяване"
  31323133
  31333134#. DLG_Spell_IgnoreAll
  31343135#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1278
  31353136msgid "I&gnore All"
  3136 msgstr "&Ïðîïóñêàíå íà âñè÷êè"
   3137msgstr "&Пропускане на всички"
  31373138
  31383139#. DLG_FormatTOC_Indent
  31393140#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1280
  31403141msgid "I&ndent:"
  3141 msgstr "&Îòñòúï:"
   3142msgstr "&Отстъп:"
  31423143
  31433144#. InsertModeFieldINS
  31443145#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1282
  31453146msgid "INS"
  3146 msgstr "ÂÌÚÊ"
   3147msgstr "ВМЪК"
  31473148
  31483149#. DLG_Options_Label_Icons
  31493150#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1284
  31503151msgid "Icons"
  3151 msgstr "Êàðòèíêè"
   3152msgstr "Картинки"
  31523153
  31533154#. DLG_Options_Label_Ignore
  31543155#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1286
  31553156msgid "Ignore"
  3156 msgstr "Ïðîïóñêàíå"
   3157msgstr "Пропускане"
  31573158
  31583159#. DLG_Options_Label_SpellIgnoreWords
  31593160#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1288
  31603161msgid "Ignore Words"
  3161 msgstr "Ïðåíåáðåãâàíå íà"
   3162msgstr "Пренебрегване на"
  31623163
  31633164#. MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL
  31643165#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1290
  31653166msgid "Ignore all occurrences of this word in the document"
  3166 msgstr "Ïðîïóñêàíå íà òàçè äóìà â ïðîâåðêàòà íà öåëèÿ äîêóìåíò"
   3167msgstr "Пропускане на тази дума в проверката на целия документ"
  31673168
  31683169#. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
  31693170#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1292
  31703171msgid "Ignored words:"
  3171 msgstr "Ïðîïóñíàòè äóìè:"
   3172msgstr "Пропуснати думи:"
  31723173
  31733174#. DLG_FormatFrame_SetImageBackground
   
  31753176#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1295
  31763177msgid "Image For Background"
  3177 msgstr "Èçîáðàæåíèå çà ôîí"
   3178msgstr "Изображение за фон"
  31783179
  31793180#. DLG_Lists_Implies_List
   
  31813182#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1297 po/tmp/xap_String_Id.h.h:413
  31823183msgid "Implies List"
  3183 msgstr "Ïèòàíêè"
   3184msgstr "Питанки"
  31843185
  31853186#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORTSTYLES
  31863187#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
  31873188msgid "Import style definitions from a document"
  3188 msgstr "Âíàñÿíå îïðåäåëåíèÿ íà ñòèëîâåòå îò âúíøåí äîêóìåíò"
   3189msgstr "Внасяне определения на стиловете от външен документ"
  31893190
  31903191#. DLG_Styles_LBL_InUse
  31913192#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1301
  31923193msgid "In Use"
  3193 msgstr "Èçïîëçâàíè"
   3194msgstr "Използвани"
  31943195
  31953196#. WORD_PassInvalid
  31963197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1303
  31973198msgid "Incorrect Password"
  3198 msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà"
   3199msgstr "Грешна парола"
  31993200
  32003201#. TOOLBAR_LABEL_INDENT
   
  32033204#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1307
  32043205msgid "Increase indent"
  3205 msgstr "Óâåëè÷àâàíå íà îòñòúïà"
   3206msgstr "Увеличаване на отстъпа"
  32063207
  32073208#. DLG_Para_LabelIndentation
  32083209#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1309
  32093210msgid "Indentation"
  3210 msgstr "Îòñòúï"
   3211msgstr "Отстъп"
  32113212
  32123213#. DLG_Para_TabLabelIndentsAndSpacing
  32133214#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1311
  32143215msgid "Indents and Spacing"
  3215 msgstr "Îòñòúïè è ðàçñòîÿíèÿ"
   3216msgstr "Отстъпи и разстояния"
  32163217
  32173218#. DLG_ToggleCase_FirstUpperCase
  32183219#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1313
  32193220msgid "Initial Caps"
  3220 msgstr "Ãëàâíè áóêâè â íà÷àëîòî íà äóìèòå"
   3221msgstr "Главни букви в началото на думите"
  32213222
  32223223#. DLG_FormatFootnotes_EndInitialVal
  32233224#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1315
  32243225msgid "Initial Endnote value"
  3225 msgstr "Íà÷àëíà ñòîéíîñò"
   3226msgstr "Начална стойност"
  32263227
  32273228#. DLG_FormatFootnotes_FootInitialVal
  32283229#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1317
  32293230msgid "Initial Footnote value"
  3230 msgstr "Íà÷àëíà ñòîéíîñò"
   3231msgstr "Начална стойност"
  32313232
  32323233#. DLG_Break_Insert
   
  32353236#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1320 po/tmp/xap_String_Id.h.h:423
  32363237msgid "Insert"
  3237 msgstr "Âìúêâàíå"
   3238msgstr "Вмъкване"
  32383239
  32393240#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTCOLUMN
  32403241#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1322
  32413242msgid "Insert &Columns"
  3242 msgstr "Âìúêâàíå íà &êîëîíè"
   3243msgstr "Вмъкване на &колони"
  32433244
  32443245#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTROW
  32453246#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1324
  32463247msgid "Insert &Rows"
  3247 msgstr "Âìúêâàíå íà &ðåäîâå"
   3248msgstr "Вмъкване на &редове"
  32483249
  32493250#. MENU_LABEL_TABLE_INSERTTABLE
  32503251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1326
  32513252msgid "Insert &Table"
  3252 msgstr "Âìúêâàíå íà &òàáëèöà"
   3253msgstr "Вмъкване на &таблица"
  32533254
  32543255#. DLG_InsertBookmark_Title
   
  32563257#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1329
  32573258msgid "Insert Bookmark"
  3258 msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
   3259msgstr "Вмъкване на отметка"
  32593260
  32603261#. DLG_Break_BreakTitle_Capital
  32613262#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
  32623263msgid "Insert Break"
  3263 msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
   3264msgstr "Вмъкване на разделител"
  32643265
  32653266#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_CELLS
  32663267#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1333
  32673268msgid "Insert Cells"
  3268 msgstr "Âìúêâàíå íà êëåòêè"
   3269msgstr "Вмъкване на клетки"
  32693270
  32703271#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE
  32713272#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1335
  32723273msgid "Insert Clipboard contents"
  3273 msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð"
   3274msgstr "Вмъкване съдържанието на междинния буфер"
  32743275
  32753276#. DLG_DateTime_DateTimeTitle
  32763277#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1337
  32773278msgid "Insert Date and Time"
  3278 msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è ÷àñ"
   3279msgstr "Вмъкване на дата и час"
  32793280
  32803281#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION
  32813282#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1339
  32823283msgid "Insert Equation"
  3283 msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå"
   3284msgstr "Вмъкване на уравнение"
  32843285
  32853286#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_LATEX
  32863287#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1341
  32873288msgid "Insert Equation from a LaTeX expression"
  3288 msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå îò LaTeX-èçðàç"
   3289msgstr "Вмъкване на уравнение от LaTeX-израз"
  32893290
  32903291#. DLG_Field_FieldTitle_Capital
  32913292#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1343
  32923293msgid "Insert Field"
  3293 msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
   3294msgstr "Вмъкване на поле"
  32943295
  32953296#. DLG_InsertHyperlink_Title
   
  32973298#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1346
  32983299msgid "Insert Hyperlink"
  3299 msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
   3300msgstr "Вмъкване на хипервръзка"
  33003301
  33013302#. TOOLBAR_LABEL_IMG
  33023303#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1348
  33033304msgid "Insert Image"
  3304 msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
   3305msgstr "Вмъкване на изображение"
  33053306
  33063307#. DLG_MailMerge_MailMergeTitle
  33073308#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1350
  33083309msgid "Insert Mail Merge Field"
  3309 msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
   3310msgstr "Вмъкване на поле за пощенска бланка"
  33103311
  33113312#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_FILE
  33123313#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1352
  33133314msgid "Insert MathML from a file"
  3314 msgstr "Âìúêâàíå íà MathML îò ôàéë"
   3315msgstr "Вмъкване на MathML от файл"
  33153316
  33163317#. DLG_InsertTable_TableTitle
   
  33193320#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1356
  33203321msgid "Insert Table"
  3321 msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
   3322msgstr "Вмъкване на таблица"
  33223323
  33233324#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER
  33243325#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
  33253326msgid "Insert Unicode direction marker into the document"
  3326 msgstr "Âìúêâàíå íà Unicode-ìàðêåð çà ïîñîêàòà íà ïèñàíå â äîêóìåíòà"
   3327msgstr "Вмъкване на Unicode-маркер за посоката на писане в документа"
  33273328
  33283329#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTER
  33293330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1360
  33303331msgid "Insert a Footer"
  3331 msgstr "Âìúêâàíå íà äîëåí êîëîíòèòóë"
   3332msgstr "Вмъкване на долен колонтитул"
  33323333
  33333334#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HEADER
  33343335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1362
  33353336msgid "Insert a Header"
  3336 msgstr "Âìúêâàíå·íà ãîðåí·êîëîíòèòóë"
   3337msgstr "Вмъкване на горен колонтитул"
  33373338
  33383339#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TABLEOFCONTENTS
  33393340#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1364
  33403341msgid "Insert a Table of Contents based on Headings"
  3341 msgstr "Âìúêâàíå íà ñúäúðæàíèå, èçâëå÷åíî îò çàãëàâèÿòà"
   3342msgstr "Вмъкване на съдържание, извлечено от заглавията"
  33423343
  33433344#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TEXTBOX
  33443345#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1366
  33453346msgid "Insert a Text Box"
  3346 msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâî ïîëå"
   3347msgstr "Вмъкване на текстово поле"
  33473348
  33483349#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_BOOKMARK
   
  33503351#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1369
  33513352msgid "Insert a bookmark into the document"
  3352 msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà â äîêóìåíòà"
   3353msgstr "Вмъкване на отметка в документа"
  33533354
  33543355#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD
  33553356#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1371
  33563357msgid "Insert a calculated field"
  3357 msgstr "Âìúêâàíå íà èç÷èñëåíî ïîëå"
   3358msgstr "Вмъкване на изчислено поле"
  33583359
  33593360#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_BEFORE
  33603361#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1373
  33613362msgid "Insert a column to the left"
  3362 msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòëÿâî"
   3363msgstr "Вмъкване на колона отляво"
  33633364
  33643365#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_COLUMNS_AFTER
   
  33663367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1376
  33673368msgid "Insert a column to the right"
  3368 msgstr "Âìúêâàíå íà êîëîíà îòäÿñíî"
   3369msgstr "Вмъкване на колона отдясно"
  33693370
  33703371#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTNOTE
  33713372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1378
  33723373msgid "Insert a footnote"
  3373 msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
   3374msgstr "Вмъкване на бележка под линия"
  33743375
  33753376#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_HYPERLINK
   
  33773378#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1381
  33783379msgid "Insert a hyperlink into the document"
  3379 msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà â äîêóìåíòà"
   3380msgstr "Вмъкване на хипервръзка в документа"
  33803381
  33813382#. MENU_STATUSLINE_INSERT_MAILMERGE
  33823383#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1383
  33833384msgid "Insert a mail merge field"
  3384 msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
   3385msgstr "Вмъкване на поле за пощенска бланка"
  33853386
  33863387#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_TABLE
   
  33883389#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1386
  33893390msgid "Insert a new table into your document"
  3390 msgstr "Âìúêâàíå íà íîâà òàáëèöà â äîêóìåíòà"
   3391msgstr "Вмъкване на нова таблица в документа"
  33913392
  33923393#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK
  33933394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1388
  33943395msgid "Insert a page, column, or section break"
  3395 msgstr "Âìúêâàíå êðàé íà ñòðàíèöà, êîëîíà èëè ðàçäåë"
   3396msgstr "Вмъкване край на страница, колона или раздел"
  33963397
  33973398#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE
  33983399#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1390
  33993400msgid "Insert a picture"
  3400 msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå"
   3401msgstr "Вмъкване на изображение"
  34013402
  34023403#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
  34033404#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1392
  34043405msgid "Insert a row above"
  3405 msgstr "Âìúêâàíå íà ðåä íàä òåêóùèÿ"
   3406msgstr "Вмъкване на ред над текущия"
  34063407
  34073408#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
   
  34093410#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1395
  34103411msgid "Insert a row below"
  3411 msgstr "Âìúêâàíå·íà·ðåä·ñëåä·òåêóùèÿ"
   3412msgstr "Вмъкване на ред след текущия"
  34123413
  34133414#. MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
  34143415#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1397
  34153416msgid "Insert a symbol or other special character"
  3416 msgstr "Âìúêâàíå íà ñïåöèàëåí ñèìâîë"
   3417msgstr "Вмъкване на специален символ"
  34173418
  34183419#. MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO
  34193420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1399
  34203421msgid "Insert an automatically-updated page number"
  3421 msgstr "Âìúêâàíå íà ñàìîîáíîâÿâàù ñå íîìåð íà ñòðàíèöà"
   3422msgstr "Вмъкване на самообновяващ се номер на страница"
  34223423
  34233424#. MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE
  34243425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1401
  34253426msgid "Insert an endnote"
  3426 msgstr "Âìúêâàíå íà áåëåæêà â êðàÿ"
   3427msgstr "Вмъкване на бележка в края"
  34273428
  34283429#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC
  34293430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1403
  34303431msgid "Insert an existing picture from another file"
  3431 msgstr "Âìúêâàíå íà ñúùåñòâóâàùî èçîáðàæåíèå îò äðóã äîêóìåíò"
   3432msgstr "Вмъкване на съществуващо изображение от друг документ"
  34323433
  34333434#. TOOLBAR_STATUSLINE_IMG
   
  34353436#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1406
  34363437msgid "Insert an image into the document"
  3437 msgstr "Âìúêâàíå íà èçîáðàæåíèå â äîêóìåíòà"
   3438msgstr "Вмъкване на изображение в документа"
  34383439
  34393440#. MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK
  34403441#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1408
  34413442msgid "Insert bookmark"
  3442 msgstr "Âìúêâàíå íà îòìåòêà"
   3443msgstr "Вмъкване на отметка"
  34433444
  34443445#. DLG_Break_BreakTitle
  34453446#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
  34463447msgid "Insert break"
  3447 msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
   3448msgstr "Вмъкване на разделител"
  34483449
  34493450#. MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART
  34503451#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1412
  34513452msgid "Insert clipart"
  3452 msgstr "Âìúêâàíå íà êëèï÷å"
   3453msgstr "Вмъкване на клипче"
  34533454
  34543455#. DLG_Field_FieldTitle
  34553456#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1414
  34563457msgid "Insert field"
  3457 msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå"
   3458msgstr "Вмъкване на поле"
  34583459
  34593460#. MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK
  34603461#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1416
  34613462msgid "Insert hyperlink"
  3462 msgstr "Âìúêâàíå íà õèïåðâðúçêà"
   3463msgstr "Вмъкване на хипервръзка"
  34633464
  34643465#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_LRM
  34653466#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1418
  34663467msgid "Insert left-to-right direction marker (LRM)"
  3467 msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
   3468msgstr "Вмъкване на маркер за писане отляво надясно"
  34683469
  34693470#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
  34703471#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1420
  34713472msgid "Insert right-to-left direction marker (RLM)"
  3472 msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
   3473msgstr "Вмъкване на маркер за писане отдясно наляво"
  34733474
  34743475#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
   
  34763477#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1423
  34773478msgid "Insert symbol"
  3478 msgstr "Âìúêâàíå íà çíàê"
   3479msgstr "Вмъкване на знак"
  34793480
  34803481#. TOOLBAR_LABEL_INSERT_TABLE
  34813482#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1425
  34823483msgid "Insert table"
  3483 msgstr "Âìúêâàíå íà òàáëèöà"
   3484msgstr "Вмъкване на таблица"
  34843485
  34853486#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMROWS
  34863487#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1427
  34873488msgid "Insert the Sum of a Table Column"
  3488 msgstr "Âìúêâàíå ñóìàòà íà ÷èñëàòà â êîëîíàòà"
   3489msgstr "Вмъкване сумата на числата в колоната"
  34893490
  34903491#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_SUMCOLS
  34913492#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
  34923493msgid "Insert the Sum of a Table Row"
  3493 msgstr "Âìúêâàíå íà ñóìàòà íà ðåäà îò òàáëèöàòà"
   3494msgstr "Вмъкване на сумата на реда от таблицата"
  34943495
  34953496#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE
  34963497#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1431
  34973498msgid "Insert the contents of another file"
  3498 msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äðóã ôàéë"
   3499msgstr "Вмъкване съдържанието на друг файл"
  34993500
  35003501#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME
  35013502#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1433
  35023503msgid "Insert the date and/or time"
  3503 msgstr "Âìúêâàíå íà äàòà è/èëè ÷àñ"
   3504msgstr "Вмъкване на дата и/или час"
  35043505
  35053506#. MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL
  35063507#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1435
  35073508msgid "Insert unformatted clipboard contents"
  3508 msgstr "Âìúêâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ìåæäèííèÿ áóôåð íåôîðìàòèðàíî"
   3509msgstr "Вмъкване съдържанието на междинния буфер неформатирано"
  35093510
  35103511#. DLG_Options_Label_ViewUnprintable
  35113512#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1437
  35123513msgid "Invisible &Layout Marks"
  3513 msgstr "Íåâèäèìè ñèìâîëè ïî &èçãëåäà"
   3514msgstr "Невидими символи по &изгледа"
  35143515
  35153516#. TOOLBAR_LABEL_FMT_ITALIC
   
  35193520#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1441 po/tmp/xap_String_Id.h.h:453
  35203521msgid "Italic"
  3521 msgstr "Êóðñèâ"
   3522msgstr "Курсив"
  35223523
  35233524#. MENU_STATUSLINE_INSERT_GOTO_HYPERLINK
  35243525#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
  35253526msgid "Jump to hyperlink"
  3526 msgstr "Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
   3527msgstr "Преход към хипервръзката"
  35273528
  35283529#. DLG_Para_AlignJustified
  35293530#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1445
  35303531msgid "Justified"
  3531 msgstr "Äâóñòðàííî"
   3532msgstr "Двустранно"
  35323533
  35333534#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
  35343535#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1447
  35353536msgid "Justify"
  3536 msgstr "Äâóñòðàííî"
   3537msgstr "Двустранно"
  35373538
  35383539#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
   
  35403541#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1450
  35413542msgid "Justify paragraph"
  3542 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà äâóñòðàííî"
   3543msgstr "Подравняване на абзаца двустранно"
  35433544
  35443545#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY
  35453546#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1452
  35463547msgid "Justify the paragraph"
  3547 msgstr "Äâóñòðàííî ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà"
   3548msgstr "Двустранно подравняване на абзаца"
  35483549
  35493550#. DLG_Para_PushKeepWithNext
  35503551#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1454
  35513552msgid "Keep with ne&xt"
  3552 msgstr "Ïðèëåïâàíå êúì ñëåäâàùèÿ"
   3553msgstr "Прилепване към следващия"
  35533554
  35543555#. FIELD_PieceTable_Test
  35553556#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1456
  35563557msgid "Kevins Test"
  3557 msgstr "Òåñò íà Êåâèí"
   3558msgstr "Тест на Кевин"
  35583559
  35593560#. FIELD_Document_Keywords
  35603561#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1458
  35613562msgid "Keywords"
  3562 msgstr "Êëþ÷îâè äóìè"
   3563msgstr "Ключови думи"
  35633564
  35643565#. DLG_MetaData_Keywords_LBL
  35653566#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1460
  35663567msgid "Keywords:"
  3567 msgstr "Êëþ÷îâè äóìè:"
   3568msgstr "Ключови думи:"
  35683569
  35693570#. DLG_Latex_LatexTitle
   
  35713572#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1463
  35723573msgid "LaTeX Equation"
  3573 msgstr "LaTeX-óðàâíåíèå"
   3574msgstr "LaTeX-уравнение"
  35743575
  35753576#. DLG_Lists_Indent
  35763577#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1465
  35773578msgid "Label Align:"
  3578 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà åòèêåòà:"
   3579msgstr "Подравняване на етикета:"
  35793580
  35803581#. DLG_FormatTOC_DetailsTop
  35813582#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
  35823583msgid "Label Definitions"
  3583 msgstr "Îïðåäåëåíèÿ íà åòèêåòè"
   3584msgstr "Определения на етикети"
  35843585
  35853586#. DLG_Styles_ModifyLanguage
   
  35883589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1471
  35893590msgid "Language"
  3590 msgstr "Åçèê"
   3591msgstr "Език"
  35913592
  35923593#. DLG_Options_Label_LangSettings
  35933594#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1473
  35943595msgid "Language settings"
  3595 msgstr "Íàñòðîéêè íà åçèê"
   3596msgstr "Настройки на език"
  35963597
  35973598#. DLG_MetaData_Languages_LBL
  35983599#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1475
  35993600msgid "Language(s):"
  3600 msgstr "Åçèê(-öè):"
   3601msgstr "Език(-ци):"
  36013602
  36023603#. DLG_Options_Label_Layout
  36033604#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1477
  36043605msgid "Layout"
  3605 msgstr "Èçãëåä"
   3606msgstr "Изглед"
  36063607
  36073608#. DLG_FormatTOC_LayoutDetails
  36083609#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1479
  36093610msgid "Layout Details"
  3610 msgstr "Ïîäðîáíîñòè íà èçãëåäà"
   3611msgstr "Подробности на изгледа"
  36113612
  36123613#. DLG_Tab_Label_Leader
  36133614#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1481
  36143615msgid "Leader"
  3615 msgstr "Ñèìâîëè"
   3616msgstr "Символи"
  36163617
  36173618#. DLG_Para_AlignLeft
   
  36213622#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1486
  36223623msgid "Left"
  3623 msgstr "Îòëÿâî"
   3624msgstr "Отляво"
  36243625
  36253626#. LeftIndentStatus
   
  36273628#, c-format
  36283629msgid "Left Indent [%s]"
  3629 msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s)"
   3630msgstr "Ляв отстъп (%s)"
  36303631
  36313632#. LeftIndentTextIndentStatus
   
  36333634#, c-format
  36343635msgid "Left Indent [%s] First Line Indent [%s]"
  3635 msgstr "Ëÿâ îòñòúï (%s) Îòñòúï íà ïúðâè ðåä (%s)"
   3636msgstr "Ляв отстъп (%s) Отстъп на първи ред (%s)"
  36363637
  36373638#. LeftMarginStatus
   
  36393640#, c-format
  36403641msgid "Left Margin [%s]"
  3641 msgstr "Áÿëî ïîëå îòëÿâî (%s)"
   3642msgstr "Бяло поле отляво (%s)"
  36423643
  36433644#. TabToggleLeftTab
  36443645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1494
  36453646msgid "Left Tab"
  3646 msgstr "Ëÿâà òàáóëàöèÿ"
   3647msgstr "Лява табулация"
  36473648
  36483649#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
   
  36503651#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1497
  36513652msgid "Left alignment"
  3652 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòëÿâî"
   3653msgstr "Подравняване отляво"
  36533654
  36543655#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT
  36553656#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1499
  36563657msgid "Left-align the paragraph"
  3657 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòëÿâî"
   3658msgstr "Подравняване на абзаца отляво"
  36583659
  36593660#. DLG_FormatTOC_Level1
  36603661#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1501
  36613662msgid "Level 1"
  3662 msgstr "Íèâî 1"
   3663msgstr "Ниво 1"
  36633664
  36643665#. DLG_FormatTOC_Level2
  36653666#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1503
  36663667msgid "Level 2"
  3667 msgstr "Íèâî 2"
   3668msgstr "Ниво 2"
  36683669
  36693670#. DLG_FormatTOC_Level3
  36703671#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1505
  36713672msgid "Level 3"
  3672 msgstr "Íèâî 3"
   3673msgstr "Ниво 3"
  36733674
  36743675#. DLG_FormatTOC_Level4
  36753676#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1507
  36763677msgid "Level 4"
  3677 msgstr "Íèâî 4"
   3678msgstr "Ниво 4"
  36783679
  36793680#. DLG_Lists_DelimiterString
  36803681#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1509
  36813682msgid "Level Delimiter:"
  3682 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà íèâî:"
   3683msgstr "Разделител за ниво:"
  36833684
  36843685#. DLG_Lists_Level
  36853686#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1511
  36863687msgid "Level:"
  3687 msgstr "Íèâî:"
   3688msgstr "Ниво:"
  36883689
  36893690#. DLG_Para_LabelLineSpacing
  36903691#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1513
  36913692msgid "Li&ne spacing:"
  3692 msgstr "&Ðàçñòîÿíèå ìåæäó ðåäîâåòå:"
   3693msgstr "&Разстояние между редовете:"
  36933694
  36943695#. DLG_Goto_Target_Line
  36953696#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1515
  36963697msgid "Line"
  3697 msgstr "Ðåä"
   3698msgstr "Ред"
  36983699
  36993700#. FIELD_Numbers_LineCount
  37003701#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1517
  37013702msgid "Line Count"
  3702 msgstr "Áðîé ðåäîâå"
   3703msgstr "Брой редове"
  37033704
  37043705#. MENU_STATUSLINE_FMT_TOPLINE
  37053706#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1519
  37063707msgid "Line above the selection (toggle)"
  3707 msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå íà ÷åðòà íàä èçáðàíîòî"
   3708msgstr "Поставяне/махане на черта над избраното"
  37083709
  37093710#. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
  37103711#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1521
  37113712msgid "Line and Page Breaks"
  3712 msgstr "Êðàé íà ðåä è ñòðàíèöà"
   3713msgstr "Край на ред и страница"
  37133714
  37143715#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE
  37153716#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1523
  37163717msgid "Line below the selection (toggle)"
  3717 msgstr "Ïîñòàâÿíå/ìàõàíå·íà·÷åðòà ïîä èçáðàíîòî"
   3718msgstr "Поставяне/махане на черта под избраното"
  37183719
  37193720#. DLG_Column_Line_Between
  37203721#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1525
  37213722msgid "Line between"
  3722 msgstr "Ðàçäåëåíè ñ ëèíèÿ"
   3723msgstr "Разделени с линия"
  37233724
  37243725#. DLG_WordCount_Lines
  37253726#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1527
  37263727msgid "Lines:"
  3727 msgstr "Ðåäîâå:"
   3728msgstr "Редове:"
  37283729
  37293730#. DLG_Styles_List
  37303731#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1529
  37313732msgid "List"
  3732 msgstr "Ñïèñúê"
   3733msgstr "Списък"
  37333734
  37343735#. FIELD_Numbers_ListLabel
  37353736#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1531
  37363737msgid "List Label"
  3737 msgstr "Åòèêåò íà ñïèñúêà"
   3738msgstr "Етикет на списъка"
  37383739
  37393740#. DLG_Lists_PageProperties
  37403741#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
  37413742msgid "List Properties"
  3742 msgstr "Íàñòðîéêè íà ñïèñúêà"
   3743msgstr "Настройки на списъка"
  37433744
  37443745#. DLG_Stylist_ListStyles
  37453746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1535
  37463747msgid "List Styles"
  3747 msgstr "Ñïèñúê ñúñ ñòèëîâå"
   3748msgstr "Списък със стилове"
  37483749
  37493750#. DLG_Lists_Title
  37503751#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1537
  37513752msgid "Lists for "
  3752 msgstr "Ñïèñúöè çà "
   3753msgstr "Списъци за "
  37533754
  37543755#. MENU_STATUSLINE_VIEW_LOCK_TB_LAYOUT
  37553756#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539
  37563757msgid "Lock the layout of the current toolbars"
  3757 msgstr "Çàêëþ÷âàíå èçãëåäà íà òåêóùèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
   3758msgstr "Заключване изгледа на текущите ленти с инструменти"
  37583759
  37593760#. DLG_Lists_Lower_Case_List
   
  37613762#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1541 po/tmp/xap_String_Id.h.h:489
  37623763msgid "Lower Case List"
  3763 msgstr "Ìàëêè áóêâè"
   3764msgstr "Малки букви"
  37643765
  37653766#. DLG_Lists_Lower_Roman_List
   
  37673768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1543 po/tmp/xap_String_Id.h.h:491
  37683769msgid "Lower Roman List"
  3769 msgstr "Ìàëêè ðèìñêè"
   3770msgstr "Малки римски"
  37703771
  37713772#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
  37723773#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1545
  37733774msgid "M&erge documents"
  3774 msgstr "&Ñëèâàíå íà äîêóìåíòèòå"
   3775msgstr "&Сливане на документите"
  37753776
  37763777#. FIELD_Application_MailMerge
   
  37783779#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
  37793780msgid "Mail Merge"
  3780 msgstr "Ïîùåíñêà áëàíêà"
   3781msgstr "Пощенска бланка"
  37813782
  37823783#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD
  37833784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1550
  37843785msgid "Make the selection bold (toggle)"
  3785 msgstr "Ïî÷åðíÿâàíå íà èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
   3786msgstr "Почерняване на избраното (смяна)"
  37863787
  37873788#. MENU_STATUSLINE_FMT_ITALIC
  37883789#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1552
  37893790msgid "Make the selection italic (toggle)"
  3790 msgstr "Èçáðàíîòî - â êóðñèâ (ñìÿíà)"
   3791msgstr "Избраното - в курсив (смяна)"
  37913792
  37923793#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT
  37933794#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1554
  37943795msgid "Make the selection subscript (toggle)"
  3795 msgstr "Èçáðàíîòî - â äîëåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
   3796msgstr "Избраното - в долен индекс (смяна)"
  37963797
  37973798#. MENU_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT
  37983799#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1556
  37993800msgid "Make the selection superscript (toggle)"
  3800 msgstr "Èçáðàíîòî - â ãîðåí èíäåêñ (ñìÿíà)"
   3801msgstr "Избраното - в горен индекс (смяна)"
  38013802
  38023803#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS
  38033804#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1558
  38043805msgid "Manage changes in document"
  3805 msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà"
   3806msgstr "Управление на промените в документа"
  38063807
  38073808#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS
  38083809#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1560
  38093810msgid "Manage plugins"
  3810 msgstr "Óïðàâëåíèå íà ïðèñòàâêèòå"
   3811msgstr "Управление на приставките"
  38113812
  38123813#. DLG_PageSetup_Margin
  38133814#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
  38143815msgid "Margin"
  3815 msgstr "Ïîëå"
   3816msgstr "Поле"
  38163817
  38173818#. DLG_MarkRevisions_Title
  38183819#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
  38193820msgid "Mark Revisions"
  3820 msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèè"
   3821msgstr "Отбелязване на ревизии"
  38213822
  38223823#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MARK
  38233824#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1566
  38243825msgid "Mark changes as you type"
  3825 msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ïðîìåíèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
   3826msgstr "Отбелязване на промените по време на въвеждане"
  38263827
  38273828#. FIELD_PieceTable_MartinTest
  38283829#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1568
  38293830msgid "Martins Test"
  3830 msgstr "Òåñò íà Ìàðòèí"
   3831msgstr "Тест на Мартин"
  38313832
  38323833#. DLG_Column_Size
  38333834#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1570
  38343835msgid "Max Column size"
  3835 msgstr "Ìàêñ. ðàçìåð íà êîëîíà"
   3836msgstr "Макс. размер на колона"
  38363837
  38373838#. DLG_MergeCells_Above
  38383839#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1572
  38393840msgid "Merge Above"
  3840 msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
   3841msgstr "Сливане нагоре"
  38413842
  38423843#. DLG_MergeCells_Below
  38433844#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
  38443845msgid "Merge Below"
  3845 msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
   3846msgstr "Сливане надолу"
  38463847
  38473848#. DLG_MergeCellsTitle
   
  38503851#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1578
  38513852msgid "Merge Cells"
  3852 msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
   3853msgstr "Сливане на клетки"
  38533854
  38543855#. DLG_MergeCells_Left
  38553856#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
  38563857msgid "Merge Left"
  3857 msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
   3858msgstr "Сливане наляво"
  38583859
  38593860#. DLG_MergeCells_Right
  38603861#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
  38613862msgid "Merge Right"
  3862 msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
   3863msgstr "Сливане надясно"
  38633864
  38643865#. TOOLBAR_LABEL_MERGEABOVE
  38653866#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
  38663867msgid "Merge above"
  3867 msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
   3868msgstr "Сливане нагоре"
  38683869
  38693870#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
  38703871#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1586
  38713872msgid "Merge another document into the active document using revision marks"
  3872 msgstr "Ñëèâàíå íà äðóã äîêóìåíò ñ òåêóùèÿ ïîñðåäñòâîì ðàçäåëèòåëè íà ðåâèçèè"
   3873msgstr "Сливане на друг документ с текущия посредством разделители на ревизии"
  38733874
  38743875#. TOOLBAR_LABEL_MERGEBELOW
  38753876#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
  38763877msgid "Merge below"
  3877 msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
   3878msgstr "Сливане надолу"
  38783879
  38793880#. TOOLBAR_LABEL_MERGE_CELLS
   
  38823883#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1592
  38833884msgid "Merge cells"
  3884 msgstr "Ñëèâàíå íà êëåòêè"
   3885msgstr "Сливане на клетки"
  38853886
  38863887#. TOOLBAR_LABEL_MERGELEFT
  38873888#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1594
  38883889msgid "Merge left"
  3889 msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
   3890msgstr "Сливане наляво"
  38903891
  38913892#. TOOLBAR_LABEL_MERGERIGHT
  38923893#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1596
  38933894msgid "Merge right"
  3894 msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
   3895msgstr "Сливане надясно"
  38953896
  38963897#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEABOVE
   
  38983899#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1599
  38993900msgid "Merge with cell above"
  3900 msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòãîðå"
   3901msgstr "Сливане с клетката отгоре"
  39013902
  39023903#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEBELOW
   
  39043905#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1602
  39053906msgid "Merge with cell below"
  3906 msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäîëó"
   3907msgstr "Сливане с клетката отдолу"
  39073908
  39083909#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGELEFT
   
  39103911#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1605
  39113912msgid "Merge with left cell"
  3912 msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòëÿâî"
   3913msgstr "Сливане с клетката отляво"
  39133914
  39143915#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGERIGHT
   
  39163917#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
  39173918msgid "Merge with right cell"
  3918 msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäÿñíî"
   3919msgstr "Сливане с клетката отдясно"
  39193920
  39203921#. FIELD_DateTime_MilTime
  39213922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1610
  39223923msgid "Military Time"
  3923 msgstr "24 ÷àñîâî âðåìå"
   3924msgstr "24 часово време"
  39243925
  39253926#. DLG_Options_TabLabel_Misc
  39263927#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1612
  39273928msgid "Misc."
  3928 msgstr "Ðàçíè"
   3929msgstr "Разни"
  39293930
  39303931#. DLG_Stylist_MiscStyles
  39313932#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
  39323933msgid "Miscellaneous Styles"
  3933 msgstr "Äðóãè ñòèëîâå"
   3934msgstr "Други стилове"
  39343935
  39353936#. DLG_Styles_ModifyTitle
  39363937#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1616
  39373938msgid "Modify Styles"
  3938 msgstr "Ïðîìÿíà íà ñòèëîâå"
   3939msgstr "Промяна на стилове"
  39393940
  39403941#. DLG_Styles_Modify
  39413942#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1618
  39423943msgid "Modify..."
  3943 msgstr "Ïðîìåíÿíå..."
   3944msgstr "Променяне..."
  39443945
  39453946#. FIELD_DateTime_MonthDayYear
  39463947#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1620
  39473948msgid "Month Day, Year"
  3948 msgstr "Ìåñåö Äåí, Ãîäèíà"
   3949msgstr "Месец Ден, Година"
  39493950
  39503951#. MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO
  39513952#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1622
  39523953msgid "Move the insertion point to a specific location"
  3953 msgstr "Ïðåìåñòâàíå òî÷êàòà íà âìúêâàíå íà îïðåäåëåíî ìÿñòî"
   3954msgstr "Преместване точката на вмъкване на определено място"
  39543955
  39553956#. FIELD_DateTime_MthDayYear
  39563957#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1624
  39573958msgid "Mth. Day, Year"
  3958 msgstr "Ìåñ. Äåí, Ãîäèíà"
   3959msgstr "Мес. Ден, Година"
  39593960
  39603961#. DLG_Para_SpacingMultiple
  39613962#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1626
  39623963msgid "Multiple"
  3963 msgstr "Ïðåç ðåäîâå"
   3964msgstr "През редове"
  39643965
  39653966#. TOOLBAR_LABEL_FILE_NEW
  39663967#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1628
  39673968msgid "New"
  3968 msgstr "Íîâ"
   3969msgstr "Нов"
  39693970
  39703971#. DLG_NEW_Title
  39713972#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1630
  39723973msgid "New Document"
  3973 msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
   3974msgstr "Нов документ"
  39743975
  39753976#. DLG_Lists_New_List_Label
  39763977#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1632
  39773978msgid "New List Label"
  3978 msgstr "Íîâ åòèêåò íà ñïèñúê"
   3979msgstr "Нов етикет на списък"
  39793980
  39803981#. DLG_Lists_New_List_Type
   
  39843985"Type"
  39853986msgstr ""
  3986 "Íîâ âèä \n"
  3987 "ñïèñúê"
   3987"Нов вид \n"
   3988"списък"
  39883989
  39893990#. DLG_Lists_Starting_Value
   
  39933994"Value"
  39943995msgstr ""
  3995 "Íîâà íà÷àëíà \n"
  3996 "ñòîéíîñò"
   3996"Нова начална \n"
   3997"стойност"
  39973998
  39983999#. DLG_Styles_NewTitle
  39994000#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1638
  40004001msgid "New Style"
  4001 msgstr "Íîâ ñòèë"
   4002msgstr "Нов стил"
  40024003
  40034004#. DLG_Styles_New
  40044005#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1640
  40054006msgid "New..."
  4006 msgstr "Íîâ..."
   4007msgstr "Нов..."
  40074008
  40084009#. DLG_Goto_Btn_Next
  40094010#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1642
  40104011msgid "Next >>"
  4011 msgstr "Ñëåäâàùî >>"
   4012msgstr "Следващо >>"
  40124013
  40134014#. DLG_NEW_NoFile
  40144015#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1644
  40154016msgid "No File"
  4016 msgstr "Íÿìà ôàéë"
   4017msgstr "Няма файл"
  40174018
  40184019#. DLG_Lists_FoldingLevel0
  40194020#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
  40204021msgid "No Folding"
  4021 msgstr "Áåç ñêðèâàíå"
   4022msgstr "Без скриване"
  40224023
  40234024#. DLG_Styles_ErrNoStyle
   
  40274028" so it cannot be modified"
  40284029msgstr ""
  4029 "Íå å èçáðàí ñòèë - \n"
  4030 " íå ìîæå äà áúäå ïðîìåíåí"
   4030"Не е избран стил - \n"
   4031" не може да бъде променен"
  40314032
  40324033#. SCRIPT_NOSCRIPTS
  40334034#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1650
  40344035msgid "No scripts found"
  4035 msgstr "Íå ñà îòêðèòè ñêðèïòîâå"
   4036msgstr "Не са открити скриптове"
  40364037
  40374038#. DLG_FormatTOC_None
   
  40414042#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1655
  40424043msgid "None"
  4043 msgstr "Áåç"
   4044msgstr "Без"
  40444045
  40454046#. TOOLBAR_LABEL_PARA_0BEFORE
  40464047#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
  40474048msgid "None before"
  4048 msgstr "Áåç ðàçñòîÿíèå îòïðåä"
   4049msgstr "Без разстояние отпред"
  40494050
  40504051#. MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL
  40514052#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1659
  40524053msgid "Normal View"
  4053 msgstr "Íîðìàëåí èçãëåä"
   4054msgstr "Нормален изглед"
  40544055
  40554056#. DLG_Spell_UnknownWord
  40564057#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1661
  40574058msgid "Not in dictionary&:"
  4058 msgstr " ðå÷íèêà &íÿìà "
   4059msgstr "В речника &няма "
  40594060
  40604061#. DLG_Stylist_FootnoteStyles
  40614062#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
  40624063msgid "Note Styles"
  4063 msgstr "Ñòèëîâå çà áåëåæêè"
   4064msgstr "Стилове за бележки"
  40644065
  40654066#. DLG_Column_Number_Cols
  40664067#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1665
  40674068msgid "Number of Columns"
  4068 msgstr "Áðîé êîëîíè"
   4069msgstr "Брой колони"
  40694070
  40704071#. FIELD_Numbers_PagesCount
  40714072#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1667
  40724073msgid "Number of Pages"
  4073 msgstr "Áðîé ñòðàíèöè"
   4074msgstr "Брой страници"
  40744075
  40754076#. DLG_Column_Number
  40764077#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1669
  40774078msgid "Number of columns"
  4078 msgstr "Áðîé êîëîíè"
   4079msgstr "Брой колони"
  40794080
  40804081#. DLG_InsertTable_NumCols
  40814082#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1671
  40824083msgid "Number of columns:"
  4083 msgstr "Áðîé êîëîíè:"
   4084msgstr "Брой колони:"
  40844085
  40854086#. DLG_InsertTable_NumRows
  40864087#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1673
  40874088msgid "Number of rows:"
  4088 msgstr "Áðîé ðåäîâå:"
   4089msgstr "Брой редове:"
  40894090
  40904091#. DLG_Lists_Type_numbered
  40914092#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1675
  40924093msgid "Numbered"
  4093 msgstr "Íîìåðèðàí"
   4094msgstr "Номериран"
  40944095
  40954096#. DLG_Lists_Numbered_List
   
  40974098#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1677 po/tmp/xap_String_Id.h.h:533
  40984099msgid "Numbered List"
  4099 msgstr "Àðàáñêè öèôðè"
   4100msgstr "Арабски цифри"
  41004101
  41014102#. DLG_FormatFootnotes_FootnoteRestart
   
  41064107#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1683
  41074108msgid "Numbering"
  4108 msgstr "Íîìåðèðàíå"
   4109msgstr "Номериране"
  41094110
  41104111#. FIELD_Type_Numbers
  41114112#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1685
  41124113msgid "Numbers"
  4113 msgstr "×èñëà"
   4114msgstr "Числа"
  41144115
  41154116#. InsertModeFieldOVR
  41164117#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1687
  41174118msgid "OVR"
  4118 msgstr "ÂÐÕÓ"
   4119msgstr "ВРХУ"
  41194120
  41204121#. DLG_Column_One
  41214122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1689
  41224123msgid "One"
  4123 msgstr "Åäíà"
   4124msgstr "Една"
  41244125
  41254126#. MENU_LABEL_FILE_IMPORT
  41264127#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1691
  41274128msgid "Op&en Copy"
  4128 msgstr "Îò&âàðÿíå íà êîïèå"
   4129msgstr "От&варяне на копие"
  41294130
  41304131#. TOOLBAR_LABEL_FILE_OPEN
  41314132#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1693
  41324133msgid "Open"
  4133 msgstr "Îòâàðÿíå"
   4134msgstr "Отваряне"
  41344135
  41354136#. MENU_LABEL_OPEN_TEMPLATE
  41364137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1695
  41374138msgid "Open Template"
  4138 msgstr "Îòâîðè Øàáëîí"
   4139msgstr "Отвори Шаблон"
  41394140
  41404141#. MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT
  41414142#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1697
  41424143msgid "Open a document by making a copy"
  4143 msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò ñ êîïèðàíå"
   4144msgstr "Отваряне на документ с копиране"
  41444145
  41454146#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT
  41464147#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1699
  41474148msgid "Open a recently used document"
  4148 msgstr "Îòâàðÿíå íà ñêîðî èçïîëçâàí äîêóìåíò"
   4149msgstr "Отваряне на скоро използван документ"
  41494150
  41504151#. DLG_NEW_Open
   
  41544155#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1704
  41554156msgid "Open an existing document"
  4156 msgstr "Îòâàðÿíå íà ñúùåñòâóâàù äîêóìåíò"
   4157msgstr "Отваряне на съществуващ документ"
  41574158
  41584159#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW
  41594160#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1706
  41604161msgid "Open another window for the document"
  4161 msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà â íîâ ïðîçîðåö"
   4162msgstr "Отваряне на документа в нов прозорец"
  41624163
  41634164#. MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_1
   
  41724173#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1716
  41734174msgid "Open this document"
  4174 msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíòà"
   4175msgstr "Отваряне на документа"
  41754176
  41764177#. DLG_PageSetup_Orient
  41774178#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1718
  41784179msgid "Orientation..."
  4179 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå..."
   4180msgstr "Разположение..."
  41804181
  41814182#. DLG_Options_TabLabel_Other
  41824183#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1720
  41834184msgid "Other"
  4184 msgstr "Äðóãî"
   4185msgstr "Друго"
  41854186
  41864187#. MSG_IE_NoMemory
   
  41884189#, c-format
  41894190msgid "Out of memory attempting to open %s"
  4190 msgstr "Íåäîñòèã íà ïàìåò ïðè îïèò çà îòâàðÿíå íà %s"
   4191msgstr "Недостиг на памет при опит за отваряне на %s"
  41914192
  41924193#. TOOLBAR_LABEL_FMT_OVERLINE
   
  41964197#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1726 po/tmp/xap_String_Id.h.h:547
  41974198msgid "Overline"
  4198 msgstr "Íàä÷åðòàí"
   4199msgstr "Надчертан"
  41994200
  42004201#. MENU_STATUSLINE_FMT_OVERLINE
  42014202#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1728
  42024203msgid "Overline the selection (toggle)"
  4203 msgstr "×åðòà íàä èçáðàíîòî (ñìÿíà)"
   4204msgstr "Черта над избраното (смяна)"
  42044205
  42054206#. MENU_LABEL_FILE_PROPERTIES
  42064207#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1730
  42074208msgid "P&roperties"
  4208 msgstr "&Íàñòðîéêè"
   4209msgstr "&Настройки"
  42094210
  42104211#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_PURGE
  42114212#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1732
  42124213msgid "P&urge revisions"
  4213 msgstr "Èç&÷èñòâàíå íà ðåâèçèèòå"
   4214msgstr "Из&чистване на ревизиите"
  42144215
  42154216#. MENU_LABEL_EDIT_PASTE_SPECIAL
  42164217#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1734
  42174218msgid "Pa&ste Unformatted"
  4218 msgstr "Â&ìúêâàíå íåôîðìàòèðàíî"
   4219msgstr "В&мъкване неформатирано"
  42194220
  42204221#. DLG_Goto_Target_Page
   
  42224223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1737
  42234224msgid "Page"
  4224 msgstr "Ñòðàíèöà"
   4225msgstr "Страница"
  42254226
  42264227#. DLG_Para_PushPageBreakBefore
  42274228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1739
  42284229msgid "Page &break before"
  4229 msgstr "Êðàé íà &ñòðàíèöà ïðåäè "
   4230msgstr "Край на &страница преди "
  42304231
  42314232#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND
  42324233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1741
  42334234msgid "Page Background"
  4234 msgstr "Ôîí íà ñòðàíèöàòà"
   4235msgstr "Фон на страницата"
  42354236
  42364237#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_COLOR
  42374238#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1743
  42384239msgid "Page C&olor"
  4239 msgstr "&Öâÿò íà ôîíà íà ñòðàíèöàòà"
   4240msgstr "&Цвят на фона на страницата"
  42404241
  42414242#. MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
  42424243#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1745
  42434244msgid "Page Image"
  4244 msgstr "Ôîíîâî èçîáðàæåíèå íà ñòðàíèöàòà"
   4245msgstr "Фоново изображение на страницата"
  42454246
  42464247#. MENU_LABEL_INSERT_PAGENO
  42474248#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1747
  42484249msgid "Page N&umbers"
  4249 msgstr "Íîìåðà íà &ñòðàíèöè"
   4250msgstr "Номера на &страници"
  42504251
  42514252#. FIELD_Numbers_PageNumber
  42524253#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1749
  42534254msgid "Page Number"
  4254 msgstr "Íîìåð íà ñòðàíèöà"
   4255msgstr "Номер на страница"
  42554256
  42564257#. DLG_HdrFtr_PageNumberProperties
  42574258#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1751
  42584259msgid "Page Number Properties"
  4259 msgstr "Íàñòðîéêè íà íîìåðèðàíåòî íà ñòðàíèöèòå"
   4260msgstr "Настройки на номерирането на страниците"
  42604261
  42614262#. DLG_PageNumbers_Title
  42624263#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1753
  42634264msgid "Page Numbers"
  4264 msgstr "Íîìåðà íà ñòðàíèöè"
   4265msgstr "Номера на страници"
  42654266
  42664267#. FIELD_Numbers_PageReference
  42674268#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1755
  42684269msgid "Page Reference"
  4269 msgstr "Ïðåïðàòêà êúì ñòðàíèöà"
   4270msgstr "Препратка към страница"
  42704271
  42714272#. MENU_LABEL_FILE_PAGESETUP
  42724273#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1757
  42734274msgid "Page Set&up"
  4274 msgstr "&Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
   4275msgstr "&Настройка на страница"
  42754276
  42764277#. DLG_PageSetup_Title
  42774278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1759
  42784279msgid "Page Setup"
  4279 msgstr "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöà"
   4280msgstr "Настройка на страница"
  42804281
  42814282#. PageInfoField
   
  42834284#, c-format
  42844285msgid "Page: %d/%d"
  4285 msgstr "Ñòðàíèöà: %d/%d"
   4286msgstr "Страница: %d/%d"
  42864287
  42874288#. DLG_WordCount_Pages
  42884289#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1763
  42894290msgid "Pages:"
  4290 msgstr "Ñòðàíèöè:"
   4291msgstr "Страници:"
  42914292
  42924293#. DLG_Para_LabelPagination
  42934294#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1765
  42944295msgid "Pagination"
  4295 msgstr "Ñòðàíèðàíå"
   4296msgstr "Страниране"
  42964297
  42974298#. DLG_PageSetup_Paper_Size
  42984299#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1767
  42994300msgid "Paper Si&ze:"
  4300 msgstr "Ðàçìåð íà &õàðòèÿòà:"
   4301msgstr "Размер на &хартията:"
  43014302
  43024303#. DLG_PageSetup_Paper
  43034304#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1769
  43044305msgid "Paper..."
  4305 msgstr "Õàðòèÿ..."
   4306msgstr "Хартия..."
  43064307
  43074308#. DLG_Styles_ModifyParagraph
   
  43094310#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1772
  43104311msgid "Paragraph"
  4311 msgstr "Àáçàö"
   4312msgstr "Абзац"
  43124313
  43134314#. FIELD_Numbers_ParaCount
  43144315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1774
  43154316msgid "Paragraph Count"
  4316 msgstr "Áðîé àáçàöè"
   4317msgstr "Брой абзаци"
  43174318
  43184319#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DOM_DIRECTION
  43194320#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1776
  43204321msgid "Paragraph Direction"
  4321 msgstr "Ïîñîêà íà àáçàö"
   4322msgstr "Посока на абзац"
  43224323
  43234324#. DLG_Styles_ParaPrev
  43244325#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1778
  43254326msgid "Paragraph Preview"
  4326 msgstr "Ïðåãëåä íà àáçàö"
   4327msgstr "Преглед на абзац"
  43274328
  43284329#. DLG_WordCount_Paragraphs
  43294330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1780
  43304331msgid "Paragraphs:"
  4331 msgstr "Àáçàöè:"
   4332msgstr "Абзаци:"
  43324333
  43334334#. WORD_PassRequired
  43344335#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1782
  43354336msgid "Password required, this is an encrypted document"
  4336 msgstr "Èçèñêâà ñå ïàðîëà, òîâà å çàêîäèðàí äîêóìåíò"
   4337msgstr "Изисква се парола, това е закодиран документ"
  43374338
  43384339#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_PASTE
   
  43414342#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1786
  43424343msgid "Paste"
  4343 msgstr "Âìúêâàíå"
   4344msgstr "Вмъкване"
  43444345
  43454346#. DLG_MetaData_TAB_Permission
  43464347#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1788
  43474348msgid "Permissions"
  4348 msgstr "Ïðàâà"
   4349msgstr "Права"
  43494350
  43504351#. DLG_Goto_Target_Picture
  43514352#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1790
  43524353msgid "Picture"
  4353 msgstr "Èçîáðàæåíèå"
   4354msgstr "Изображение"
  43544355
  43554356#. FIELD_Type_PieceTable
  43564357#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1792
  43574358msgid "Piece Table"
  4358 msgstr "Òàáëèöà îò ÷àñòè"
   4359msgstr "Таблица от части"
  43594360
  43604361#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndDoc
  43614362#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1794
  43624363msgid "Place at end of document"
  4363 msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà äîêóìåíòà"
   4364msgstr "Поставяне в края на документа"
  43644365
  43654366#. DLG_FormatFootnotes_EndPlaceEndSec
  43664367#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1796
  43674368msgid "Place at end of section"
  4368 msgstr "Ïîñòàâÿíå â êðàÿ íà ðàçäåëà"
   4369msgstr "Поставяне в края на раздела"
  43694370
  43704371#. DLG_FormatFootnotes_EndPlacement
  43714372#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1798
  43724373msgid "Placement"
  4373 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
   4374msgstr "Разположение"
  43744375
  43754376#. DLG_Tab_Label_Position
   
  43774378#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1801
  43784379msgid "Position"
  4379 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå"
   4380msgstr "Разположение"
  43804381
  43814382#. DLG_FormatFrame_PositionTo
  43824383#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1803
  43834384msgid "Position Text Box"
  4384 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
   4385msgstr "Разположение на текстовото поле"
  43854386
  43864387#. DLG_FormatFrame_SetToColumn
  43874388#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
  43884389msgid "Position to Column"
  4389 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî êîëîíàòà"
   4390msgstr "Разположение спрямо колоната"
  43904391
  43914392#. DLG_FormatFrame_SetToPage
  43924393#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1807
  43934394msgid "Position to Page"
  4394 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñòðàíèöàòà"
   4395msgstr "Разположение спрямо страницата"
  43954396
  43964397#. DLG_FormatFrame_SetToParagraph
  43974398#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1809
  43984399msgid "Position to Paragraph"
  4399 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî àáçàöà"
   4400msgstr "Разположение спрямо абзаца"
  44004401
  44014402#. DLG_PageNumbers_Position
  44024403#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1811
  44034404msgid "Position:"
  4404 msgstr "Ðàçïîëîæåíèå:"
   4405msgstr "Разположение:"
  44054406
  44064407#. MENU_LABEL_TOOLS_OPTIONS
  44074408#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1813
  44084409msgid "Pr&eferences"
  4409 msgstr "&Íàñòðîéêè"
   4410msgstr "&Настройки"
  44104411
  44114412#. DLG_Options_TabLabel_Preferences
   
  44134414#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1816
  44144415msgid "Preference Schemes"
  4415 msgstr "Çàïîìíåíè íàñòðîéêè"
   4416msgstr "Запомнени настройки"
  44164417
  44174418#. DLG_Options_OptionsTitle
  44184419#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1818
  44194420msgid "Preferences"
  4420 msgstr "Íàñòðîéêè"
   4421msgstr "Настройки"
  44214422
  44224423#. DLG_Styles_ModifyPreview
   
  44304431#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1826 po/tmp/xap_String_Id.h.h:577
  44314432msgid "Preview"
  4432 msgstr "Ïðåãëåä"
   4433msgstr "Преглед"
  44334434
  44344435#. MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW
   
  44364437#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1829
  44374438msgid "Preview the document as a web page"
  4438 msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà êàòî èíòåðíåò-ñòðàíèöà"
   4439msgstr "Преглед на документа като интернет-страница"
  44394440
  44404441#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW
   
  44434444#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1833
  44444445msgid "Preview the document before printing"
  4445 msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìåíòà ïðåäè îòïå÷àòâàíå"
   4446msgstr "Преглед на документа преди отпечатване"
  44464447
  44474448#. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
   
  44514452"Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph"
  44524453msgstr ""
  4453 "Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
  4454 "Ïðåäèøåí àáçàö Ïðåäèøåí àáçàö "
   4454"Предишен абзац Предишен абзац Предишен абзац Предишен абзац Предишен абзац "
   4455"Предишен абзац Предишен абзац "
  44554456
  44564457#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT
   
  44594460#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1837 po/tmp/xap_String_Id.h.h:582
  44604461msgid "Print"
  4461 msgstr "Ïå÷àò"
   4462msgstr "Печат"
  44624463
  44634464#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_DIRECTLY
  44644465#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1839
  44654466msgid "Print &directly"
  4466 msgstr "&Äèðåêòåí ïå÷àò"
   4467msgstr "&Директен печат"
  44674468
  44684469#. MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT
  44694470#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1841
  44704471msgid "Print Layout"
  4471 msgstr "Èçãëåä çà ïå÷àò"
   4472msgstr "Изглед за печат"
  44724473
  44734474#. MENU_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
  44744475#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1843
  44754476msgid "Print P&review"
  4476 msgstr "Ï&ðåãëåä çà ïå÷àò"
   4477msgstr "П&реглед за печат"
  44774478
  44784479#. TOOLBAR_LABEL_FILE_PRINT_PREVIEW
  44794480#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1845
  44804481msgid "Print Preview"
  4481 msgstr "Ïðåãëåä çà ïå÷àò"
   4482msgstr "Преглед за печат"
  44824483
  44834484#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT
  44844485#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1847
  44854486msgid "Print all or part of the document"
  4486 msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà öåëèÿ äîêóìåíò èëè ÷àñò îò íåãî"
   4487msgstr "Отпечатване на целия документ или част от него"
  44874488
  44884489#. TOOLBAR_STATUSLINE_FILE_PRINT
   
  44904491#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1850
  44914492msgid "Print the document"
  4492 msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà"
   4493msgstr "Отпечатване на документа"
  44934494
  44944495#. MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY
  44954496#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1852
  44964497msgid "Print using the internal PS driver"
  4497 msgstr "Èçïîëçâàíå íà âúòðåøíèÿ PS äðàéâåð"
   4498msgstr "Използване на вътрешния PS драйвер"
  44984499
  44994500#. MSG_PrintingDoc
  45004501#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1854
  45014502msgid "Printing Document.."
  4502 msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà äîêóìåíòà..."
   4503msgstr "Отпечатване на документа..."
  45034504
  45044505#. MSG_PrintStatus
   
  45064507#, c-format
  45074508msgid "Printing page %d of %d"
  4508 msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà ñòðàíèöà %d îò îáùî %d"
   4509msgstr "Отпечатване на страница %d от общо %d"
  45094510
  45104511#. FIELD_Document_Publisher
  45114512#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1858
  45124513msgid "Publisher"
  4513 msgstr "Èçäàòåë"
   4514msgstr "Издател"
  45144515
  45154516#. DLG_MetaData_Publisher_LBL
  45164517#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1860
  45174518msgid "Publisher:"
  4518 msgstr "Èçäàòåë:"
   4519msgstr "Издател:"
  45194520
  45204521#. MENU_LABEL_EDIT_REPLACE
  45214522#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1862
  45224523msgid "R&eplace"
  4523 msgstr "&Çàìÿíà"
   4524msgstr "&Замяна"
   4525
   4526#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DOCD_RTL
   4527#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
   4528msgid "RTL &Document"
   4529msgstr "&Документ с посока отдясно наляво"
  45244530
  45254531#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_DD_RTL
  4526 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1864
   4532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
  45274533msgid "RTL &Paragraph"
  4528 msgstr "&Àáçàö ñ ïîñîêà îòäÿñíî íàëÿâî"
   4534msgstr "&Абзац с посока отдясно наляво"
   4535
   4536#. MENU_LABEL_FMT_DIRECTION_SD_RTL
   4537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
   4538msgid "RTL &Section"
   4539msgstr "&Раздел с посока отдясно наляво"
  45294540
  45304541#. DLG_FR_ReplaceWithLabel
  4531 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1866
   4542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
  45324543msgid "Re&place with:"
  4533 msgstr "&Çàìÿíà ñ:"
   4544msgstr "&Замяна с:"
  45344545
  45354546#. DLG_FR_ReverseFind
  4536 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1868
   4547#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1872
  45374548msgid "Re&verse find"
  4538 msgstr "Òúðñåíå &íàçàä"
   4549msgstr "Търсене &назад"
  45394550
  45404551#. MENU_LABEL_FILE_REVERT
  4541 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1870
   4552#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1874
  45424553msgid "Re&vert"
  4543 msgstr "&Âúçñòàíîâÿâàíå"
   4554msgstr "&Възстановяване"
  45444555
  45454556#. MENU_LABEL_FILE_RECENT
  4546 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1872
   4557#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1876
  45474558msgid "Recent &Files"
  4548 msgstr "Ñêîðî &èçïîëçâàíè ôàéëîâå"
   4559msgstr "Скоро &използвани файлове"
  45494560
  45504561#. TOOLBAR_LABEL_EDIT_REDO
  4551 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1874
   4562#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1878
  45524563msgid "Redo"
  4553 msgstr "Íàïðåä"
   4564msgstr "Напред"
  45544565
  45554566#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REDO
  45564567#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REDO
  4557 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1877
   4568#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1881
  45584569msgid "Redo editing"
  4559 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ïîñëåäíàòà ðåäàêöèÿ"
   4570msgstr "Повтаряне на последната редакция"
  45604571
  45614572#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO
  4562 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1879
   4573#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1883
  45634574msgid "Redo previously undone editing"
  4564 msgstr "Âúçñòàíîâÿâàíå íà îòìåíåíî ïðåäè äåéñòâèå"
   4575msgstr "Възстановяване на отменено преди действие"
  45654576
  45664577#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_MENU
  45674578#. MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM
  4568 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1882
   4579#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1886
  45694580msgid "Reduce or enlarge the document display"
  4570 msgstr "Íàìàëÿâàíå/óâåëè÷àâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà"
   4581msgstr "Намаляване/увеличаване изгледа на документа"
  45714582
  45724583#. DLG_MetaData_Relation_LBL
  4573 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1884
   4584#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1888
  45744585msgid "Relation:"
  4575 msgstr "Îòíîøåíèå:"
   4586msgstr "Отношение:"
  45764587
  45774588#. DLG_Styles_RemoveButton
  4578 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1886
   4589#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1890
  45794590msgid "Remove"
  4580 msgstr "Ïðåìàõâàíå"
   4591msgstr "Премахване"
  45814592
  45824593#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEFOOTER
   
  45844595#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
  45854596#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEFOOTER
  4586 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1891
   4597#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1895
  45874598msgid "Remove Footer"
  4588 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë"
   4599msgstr "Премахване на долния колонтитул"
  45894600
  45904601#. MENU_LABEL_EDIT_REMOVEHEADER
   
  45924603#. TOOLBAR_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
  45934604#. TOOLBAR_TOOLTIP_EDIT_REMOVEHEADER
  4594 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1896
   4605#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
  45954606msgid "Remove Header"
  4596 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë"
   4607msgstr "Премахване на горния колонтитул"
  45974608
  45984609#. DLG_Styles_RemoveLab
  4599 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1898
   4610#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
  46004611msgid "Remove Property from Style"
  4601 msgstr "Ïðåìàõâàíå ñâîéñòâî íà ñòèëà"
   4612msgstr "Премахване свойство на стила"
  46024613
  46034614#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
  4604 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1900
   4615#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
  46054616msgid "Remove Row as Heading"
  4606 msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   4617msgstr "Отмяна на реда като заглавие"
  46074618
  46084619#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT_REMOVE
  4609 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1902
   4620#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
  46104621msgid "Remove Row as the page Heading"
  4611 msgstr "Îòìÿíà íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà ñòðàíèöàòà"
   4622msgstr "Отмяна на реда като заглавие на страницата"
  46124623
  46134624#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_PURGE
  4614 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1904
   4625#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
  46154626msgid "Remove all revision information from the document"
  4616 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äàííèòå çà ðåâèçèè îò äîêóìåíòà"
   4627msgstr "Премахване на данните за ревизии от документа"
  46174628
  46184629#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY_PURGE
  4619 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1906
   4630#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
  46204631msgid "Remove full document history from the document"
  4621 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èñòîðèÿòà ñ ïðîìåíèòå îò äîêóìåíòà"
   4632msgstr "Премахване на историята с промените от документа"
  46224633
  46234634#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER
  4624 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1908
   4635#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
  46254636msgid "Remove the Footer on this page from the Document"
  4626 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà äîëíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
   4637msgstr "Премахване на долния колонтитул от тази страница на документа"
  46274638
  46284639#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER
  4629 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1910
   4640#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
  46304641msgid "Remove the Header on this page from the Document"
  4631 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ãîðíèÿ êîëîíòèòóë îò òàçè ñòðàíèöà íà äîêóìåíòà"
   4642msgstr "Премахване на горния колонтитул от тази страница на документа"
  46324643
  46334644#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUTIMAGE
  4634 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1912
   4645#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
  46354646msgid "Remove the Image and save a copy on the clipboard"
  4636 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî è çàïîìíÿíå íà êîïèå â ìåæäèííèÿ áóôåð"
   4647msgstr "Премахване на изображението и запомняне на копие в междинния буфер"
  46374648
  46384649#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEIMAGE
  4639 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1914
   4650#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
  46404651msgid "Remove the Image from the Document"
  4641 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà èçîáðàæåíèåòî îò äîêóìåíòà"
   4652msgstr "Премахване на изображението от документа"
  46424653
  46434654#. MENU_STATUSLINE_EDIT_DELETEFRAME
  4644 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1916
   4655#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
  46454656msgid "Remove the Text Box from the Document"
  4646 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå îò äîêóìåíòà"
   4657msgstr "Премахване на текстовото поле от документа"
  46474658
  46484659#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_REJECT_REVISION
  4649 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1918
   4660#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
  46504661msgid "Remove the suggested change"
  4651 msgstr "Ïðåìàõâàíå íà ïðåäëîæåíàòà ïðîìÿíà"
   4662msgstr "Премахване на предложената промяна"
  46524663
  46534664#. MENU_LABEL_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
  4654 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1920
   4665#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
  46554666msgid "Repeat Row as Heading"
  4656 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå"
   4667msgstr "Повтаряне на реда като заглавие"
  46574668
  46584669#. MENU_STATUSLINE_TABLE_HEADING_ROWS_REPEAT
  4659 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1922
   4670#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
  46604671msgid "Repeat Row as Heading on each new page"
  4661 msgstr "Ïîâòàðÿíå íà ðåäà êàòî çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
   4672msgstr "Повтаряне на реда като заглавие на всяка страница"
  46624673
  46634674#. DLG_FR_ReplaceTitle
  4664 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1924
   4675#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
  46654676msgid "Replace"
  4666 msgstr "Çàìÿíà"
   4677msgstr "Замяна"
  46674678
  46684679#. DLG_FR_ReplaceAllButton
  4669 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1926
   4680#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
  46704681msgid "Replace &All"
  4671 msgstr "Çàìÿíà íà &âñè÷êè"
   4682msgstr "Замяна на &всички"
  46724683
  46734684#. MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE
  4674 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1928
   4685#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
  46754686msgid "Replace the specified text with different text"
  4676 msgstr "Çàìÿíà íà äàäåí òåêñò ñ äðóã"
   4687msgstr "Замяна на даден текст с друг"
  46774688
  46784689#. MENU_LABEL_HELP_REPORT_BUG
  4679 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1930
   4690#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
  46804691msgid "Report a &Bug"
  4681 msgstr "Äîêëàäâàíå çà &ãðåøêà"
   4692msgstr "Докладване за &грешка"
  46824693
  46834694#. MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG
  4684 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1932
   4695#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
  46854696msgid "Report a bug and help AbiWord become a better product"
  4686 msgstr "Äîêëàäâàéòå çà ãðåøêà è ïîìîãíeòå AbiWord äà ñòàíå ïî-äîáúð ïðîäóêò"
   4697msgstr "Докладвайте за грешка и помогнeте AbiWord да стане по-добър продукт"
  46874698
  46884699#. MENU_STATUSLINE_VIEW_DEFAULT_TB_LAYOUT
  4689 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
   4700#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1938
  46904701msgid "Reset the current toolbar layout to its defaults"
  4691 msgstr "Âðúùàíå íà ïîäðàçáèðàùèÿ ñå èçãëåä íà òåêóùàòà ëåíòà"
   4702msgstr "Връщане на подразбиращия се изглед на текущата лента"
  46924703
  46934704#. MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE
  4694 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1936
   4705#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
  46954706msgid "Resize this image"
  4696 msgstr "Ïðîìÿíà ðàçìåðà íà èçîáðàæåíèåòî"
   4707msgstr "Промяна размера на изображението"
  46974708
  46984709#. DLG_HdrFtr_RestartNumbers
  4699 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1938
   4710#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1942
  47004711msgid "Restart numbering at:"
  4701 msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íà íîìåðàöèÿòà îò:"
   4712msgstr "Рестартиране на номерацията от:"
  47024713
  47034714#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartPage
  4704 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
   4715#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1944
  47054716msgid "Restart on each page"
  4706 msgstr "Îòíà÷àëî íà âñÿêà ñòðàíèöà"
   4717msgstr "Отначало на всяка страница"
  47074718
  47084719#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartSec
  47094720#. DLG_FormatFootnotes_EndRestartSec
  4710 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
   4721#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
  47114722msgid "Restart on each section"
  4712 msgstr "Ðåñòàðòèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
   4723msgstr "Рестартиране при нов раздел"
  47134724
  47144725#. DLG_HdrFtr_RestartCheck
  4715 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
   4726#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
  47164727msgid "Restart page numbers on new sections"
  4717 msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
   4728msgstr "Рестартиране номерацията на страниците при нов раздел"
  47184729
  47194730#. DLG_Lists_Resume_Previous_List
  4720 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1947
   4731#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
  47214732msgid "Resume Previous List"
  4722 msgstr "Ïðîäúëæàâàíå íà ïðåäèøíèÿ ñïèñúê"
   4733msgstr "Продължаване на предишния списък"
  47234734
  47244735#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_AUTO
  4725 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
   4736#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
  47264737msgid "Retain all document changes"
  4727 msgstr "Çàïèñâàíå íà âñè÷êè ïðîìåíè â äîêóìåíòà"
   4738msgstr "Записване на всички промени в документа"
  47284739
  47294740#. MSG_RevertFile
  4730 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1951
   4741#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1955
  47314742msgid "Revert file to last saved state?"
  4732 msgstr "Äà áúäå ëè âúðíàò äîêóìåíòúò â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå?"
   4743msgstr "Да бъде ли върнат документът в последното записано състояние?"
  47334744
  47344745#. MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT
  4735 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1953
   4746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
  47364747msgid "Revert the document to the last saved state"
  4737 msgstr "Âðúùàíå íà äîêóìåíòà â ïîñëåäíîòî çàïèñàíî ñúñòîÿíèå"
   4748msgstr "Връщане на документа в последното записано състояние"
  47384749
  47394750#. MSG_RevertBuffer
  4740 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1955
   4751#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1959
  47414752#, c-format
  47424753msgid "Revert to saved copy of %s?"
  4743 msgstr "Äà áúäå ëè çàðåäåíà çàïèñàíàòà âåðñèÿ íà %s?"
   4754msgstr "Да бъде ли заредена записаната версия на %s?"
  47444755
  47454756#. DLG_ListRevisions_Column1Label
  4746 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
   4757#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1961
  47474758msgid "Revision ID"
  4748 msgstr "Íîìåð íà ðåâèçèÿ"
   4759msgstr "Номер на ревизия"
  47494760
  47504761#. DLG_Para_AlignRight
   
  47524763#. DLG_PageNumbers_Right
  47534764#. TOOLBAR_LABEL_ALIGN_RIGHT
  4754 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1962
   4765#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1966
  47554766msgid "Right"
  4756 msgstr "Îòäÿñíî"
   4767msgstr "Отдясно"
  47574768
  47584769#. RightIndentStatus
  4759 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1964
   4770#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1968
  47604771#, c-format
  47614772msgid "Right Indent [%s]"
  4762 msgstr "Îòñòúï îòäÿñíî (%s)"
   4773msgstr "Отстъп отдясно (%s)"
  47634774
  47644775#. RightMarginStatus
  4765 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1966
   4776#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1970
  47664777#, c-format
  47674778msgid "Right Margin [%s]"
  4768 msgstr "Áÿëî ïîëå îòäÿñíî (%s)"
   4779msgstr "Бяло поле отдясно (%s)"
  47694780
  47704781#. TabToggleRightTab
  4771 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1968
   4782#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1972
  47724783msgid "Right Tab"
  4773 msgstr "Äÿñíà òàáóëàöèÿ"
   4784msgstr "Дясна табулация"
  47744785
  47754786#. TOOLBAR_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
  47764787#. TOOLBAR_TOOLTIP_ALIGN_RIGHT
  4777 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1971
   4788#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
  47784789msgid "Right alignment"
  4779 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå îòäÿñíî"
   4790msgstr "Подравняване отдясно"
  47804791
  47814792#. MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT
  4782 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1973
   4793#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
  47834794msgid "Right-align the paragraph"
  4784 msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå íà àáçàöà îòäÿñíî"
   4795msgstr "Подравняване на абзаца отдясно"
  47854796
  47864797#. DLG_Para_DomDirection
  4787 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1975
   4798#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
  47884799msgid "Right-to-left &dominant"
  4789 msgstr "Ïðåäèìíî ïèñàíå îò äÿñíî íà ëÿâî"
   4800msgstr "Предимно писане от дясно на ляво"
  47904801
  47914802#. FIELD_Document_Rights
  4792 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1977
   4803#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
  47934804msgid "Rights"
  4794 msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà"
   4805msgstr "Авторски права"
  47954806
  47964807#. DLG_MetaData_Rights_LBL
  4797 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1979
   4808#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
  47984809msgid "Rights:"
  4799 msgstr "Àâòîðñêè ïðàâà:"
   4810msgstr "Авторски права:"
  48004811
  48014812#. DLG_FormatTable_Apply_To_Row
  4802 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1981
   4813#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
  48034814msgid "Row"
  4804 msgstr "Ðåä"
   4815msgstr "Ред"
  48054816
  48064817#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_BEFORE
  4807 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1983
   4818#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
  48084819msgid "Rows &Above"
  4809 msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå &îòãîðå"
   4820msgstr "Вмъкване на редове &отгоре"
  48104821
  48114822#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_ROWS_AFTER
  4812 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1985
   4823#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
  48134824msgid "Rows &Below"
  4814 msgstr "Âìúêâàíå íà ðåäîâå îò&äîëó"
   4825msgstr "Вмъкване на редове от&долу"
  48154826
  48164827#. MENU_LABEL_TOOLS_SCRIPTS
  4817 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1987
   4828#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
  48184829msgid "S&cripts"
  4819 msgstr "Ñ&êðèïòîâå"
   4830msgstr "С&криптове"
  48204831
  48214832#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW
  4822 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1989
   4833#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
  48234834msgid "S&how revisions"
  4824 msgstr "&Ïîêàçâàíå íà ðåâèçèèòå"
   4835msgstr "&Показване на ревизиите"
  48254836
  48264837#. MENU_LABEL_TABLE_SPLIT_CELLS
  4827 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1991
   4838#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
  48284839msgid "S&plit Cells"
  4829 msgstr "&Ðàçäåëÿíå íà êëåòêè"
   4840msgstr "&Разделяне на клетки"
  48304841
  48314842#. DLG_Options_Btn_Save
  4832 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1993
   4843#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
  48334844msgid "Sa&ve"
  4834 msgstr "&Çàïèñ"
   4845msgstr "&Запис"
  48354846
  48364847#. MENU_LABEL_FILE_EXPORT
  4837 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1995
   4848#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1999
  48384849msgid "Sav&e Copy"
  4839 msgstr "Çàïèñ íà &êîïèå"
   4850msgstr "Запис на &копие"
  48404851
  48414852#. TOOLBAR_LABEL_FILE_SAVE
  4842 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1997
   4853#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2001
  48434854msgid "Save"
  4844 msgstr "Çàïèñ"
   4855msgstr "Запис"