Changeset 616


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2006, 12:30:42 PM (16 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

Abiword: 100%, пълен превод. Поправени са и някои грешки в синтаксис и стил. Сашо, за предаване е. Аз ще продължа, като се обнови за нова версия в cvs-а ;)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r614 r616  
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-03-29 02:19+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-03-29 12:28+0300\n"
  1313"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  353353#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:149
  354354msgid "&Direction Marker"
  355 msgstr ""
   355msgstr "&Ìàðêåð çà ïîñîêàòà"
  356356
  357357#. MENU_LABEL_FMT_DOCUMENT
   
  605605#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:253
  606606msgid "&Mail Merge"
  607 msgstr ""
   607msgstr "&Ïîùåíñêà áëàíêà"
  608608
  609609#. MENU_LABEL_INSERT_MAILMERGE
  610610#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:255
  611611msgid "&Mail Merge Field"
  612 msgstr ""
   612msgstr "&Ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
  613613
  614614#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_AUTO
   
  892892#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:369
  893893msgid "&Tab leader:"
  894 msgstr ""
   894msgstr "&Ñèìâîëè â òàáóëàöèÿòà:"
  895895
  896896#. MENU_LABEL_TABLE_INSERT_TABLE
   
  997997#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
  998998msgid "(All revisions visible)"
  999 msgstr ""
   999msgstr "(Âñè÷êè ðåâèçèè ñà âèäèìè)"
  10001000
  10011001#. DLG_Spell_NoSuggestions
   
  10351035#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:430
  10361036msgid "12 pt before"
  1037 msgstr ""
   1037msgstr "12 òî÷êè ðàçñòîÿíèå îòïðåä"
  10381038
  10391039#. TOOLBAR_LABEL_2COLUMN
   
  13151315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:532
  13161316msgid "AutoFit Behavior"
  1317 msgstr ""
   1317msgstr "Íàñòðîéêè íà àâòîìàòè÷íîòî îðàçìåðÿâàíå"
  13181318
  13191319#. DLG_InsertTable_AutoFit
   
  13921392#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:564
  13931393msgid "Bar"
  1394 msgstr ""
   1394msgstr "×åðòà"
  13951395
  13961396#. TabToggleBarTab
  13971397#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:566
  13981398msgid "Bar Tab"
  1399 msgstr ""
   1399msgstr "Òàáóëàöèÿ ñ ÷åðòà"
  14001400
  14011401#. DLG_Styles_ModifyBasedOn
   
  20242024#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:821
  20252025msgid "Coverage"
  2026 msgstr ""
   2026msgstr "Îáõâàò"
  20272027
  20282028#. DLG_MetaData_Coverage_LBL
  20292029#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:823
  20302030msgid "Coverage:"
  2031 msgstr ""
   2031msgstr "Îáõâàò:"
  20322032
  20332033#. DLG_NEW_Tab1_FAX1
   
  24352435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:993
  24362436msgid "Display style:"
  2437 msgstr ""
   2437msgstr "Ñòèë íà ïîêàçâàíå:"
  24382438
  24392439#. DLG_Options_Prompt_IgnoreResetAll
   
  24662466#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1005
  24672467msgid "Don't restart"
  2468 msgstr ""
   2468msgstr "Áåç ðåñòàðòèðàíå"
  24692469
  24702470#. DLG_Para_SpacingDouble
   
  27532753#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1121
  27542754msgid "Fold below level 1"
  2755 msgstr ""
   2755msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 1"
  27562756
  27572757#. DLG_Lists_FoldingLevel2
  27582758#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1123
  27592759msgid "Fold below level 2"
  2760 msgstr ""
   2760msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 2"
  27612761
  27622762#. DLG_Lists_FoldingLevel3
  27632763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1125
  27642764msgid "Fold below level 3"
  2765 msgstr ""
   2765msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 3"
  27662766
  27672767#. DLG_Lists_FoldingLevel4
  27682768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1127
  27692769msgid "Fold below level 4"
  2770 msgstr ""
   2770msgstr "Ñêðèâàíå ïîä íèâî 4"
  27712771
  27722772#. DLG_Para_PreviewFollowParagraph
   
  28912891#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1179
  28922892msgid "Force text LTR"
  2893 msgstr ""
   2893msgstr "Èçðè÷íî ïèñàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
  28942894
  28952895#. TOOLBAR_LABEL_FMT_DIR_OVERRIDE_RTL
  28962896#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1181
  28972897msgid "Force text RTL"
  2898 msgstr ""
   2898msgstr "Èçðè÷íî ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
  28992899
  29002900#. DLG_Styles_ModifyFormat
   
  29372937#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1198
  29382938msgid "Format Painter"
  2939 msgstr ""
   2939msgstr "Êîïèðàíå íà ôîðìàò"
  29402940
  29412941#. DLG_FormatTableTitle
   
  30233023#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1235
  30243024msgid "H&eading text:"
  3025 msgstr ""
   3025msgstr "Òåêñò çà &çàãëàâèå:"
  30263026
  30273027#. DLG_Lists_Hand_List
   
  31223122#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1272
  31233123msgid "Hide text below List Levels"
  3124 msgstr ""
   3124msgstr "Ñêðèâàíå íà òåêñòà â ñïèñúêà ïîä íèâà"
  31253125
  31263126#. TOOLBAR_LABEL_COLOR_BACK
   
  32233223#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1315
  32243224msgid "Initial Endnote value"
  3225 msgstr ""
   3225msgstr "Íà÷àëíà ñòîéíîñò"
  32263226
  32273227#. DLG_FormatFootnotes_FootInitialVal
  32283228#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1317
  32293229msgid "Initial Footnote value"
  3230 msgstr ""
   3230msgstr "Íà÷àëíà ñòîéíîñò"
  32313231
  32323232#. DLG_Break_Insert
   
  33073307#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1350
  33083308msgid "Insert Mail Merge Field"
  3309 msgstr ""
   3309msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
  33103310
  33113311#. MENU_LABEL_TOOLTIP_INSERT_EQUATION_FILE
   
  33243324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1358
  33253325msgid "Insert Unicode direction marker into the document"
  3326 msgstr ""
   3326msgstr "Âìúêâàíå íà Unicode-ìàðêåð çà ïîñîêàòà íà ïèñàíå â äîêóìåíòà"
  33273327
  33283328#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FOOTER
   
  33823382#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1383
  33833383msgid "Insert a mail merge field"
  3384 msgstr ""
   3384msgstr "Âìúêâàíå íà ïîëå çà ïîùåíñêà áëàíêà"
  33853385
  33863386#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_TABLE
   
  35813581#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1467
  35823582msgid "Label Definitions"
  3583 msgstr ""
   3583msgstr "Îïðåäåëåíèÿ íà åòèêåòè"
  35843584
  35853585#. DLG_Styles_ModifyLanguage
   
  36083608#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1479
  36093609msgid "Layout Details"
  3610 msgstr ""
   3610msgstr "Ïîäðîáíîñòè íà èçãëåäà"
  36113611
  36123612#. DLG_Tab_Label_Leader
  36133613#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1481
  36143614msgid "Leader"
  3615 msgstr "Ëèäåð"
   3615msgstr "Ñèìâîëè"
  36163616
  36173617#. DLG_Para_AlignLeft
   
  37403740#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1533
  37413741msgid "List Properties"
  3742 msgstr ""
   3742msgstr "Íàñòðîéêè íà ñïèñúêà"
  37433743
  37443744#. DLG_Stylist_ListStyles
   
  37783778#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1548
  37793779msgid "Mail Merge"
  3780 msgstr ""
   3780msgstr "Ïîùåíñêà áëàíêà"
  37813781
  37823782#. MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD
   
  39313931#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1614
  39323932msgid "Miscellaneous Styles"
  3933 msgstr ""
   3933msgstr "Äðóãè ñòèëîâå"
  39343934
  39353935#. DLG_Styles_ModifyTitle
   
  40194019#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1646
  40204020msgid "No Folding"
  4021 msgstr ""
   4021msgstr "Áåç ñêðèâàíå"
  40224022
  40234023#. DLG_Styles_ErrNoStyle
   
  40464046#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1657
  40474047msgid "None before"
  4048 msgstr ""
   4048msgstr "Áåç ðàçñòîÿíèå îòïðåä"
  40494049
  40504050#. MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL
   
  40614061#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1663
  40624062msgid "Note Styles"
  4063 msgstr ""
   4063msgstr "Ñòèëîâå çà áåëåæêè"
  40644064
  40654065#. DLG_Column_Number_Cols
   
  47254725#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1949
  47264726msgid "Retain all document changes"
  4727 msgstr ""
   4727msgstr "Çàïèñâàíå íà âñè÷êè ïðîìåíè â äîêóìåíòà"
  47284728
  47294729#. MSG_RevertFile
   
  47464746#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1957
  47474747msgid "Revision ID"
  4748 msgstr ""
   4748msgstr "Íîìåð íà ðåâèçèÿ"
  47494749
  47504750#. DLG_Para_AlignRight
   
  49324932#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2035
  49334933msgid "Section Breaks"
  4934 msgstr ""
   4934msgstr "Óêàçàòåëè çà êðàé íà ðàçäåë"
  49354935
  49364936#. DLG_Break_SectionBreaks
  49374937#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2037
  49384938msgid "Section breaks"
  4939 msgstr ""
   4939msgstr "Óêàçàòåëè çà êðàé íà ðàçäåë"
  49404940
  49414941#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_HISTORY
   
  50765076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2093
  50775077msgid "Set Positioned Image"
  5078 msgstr ""
   5078msgstr "Âìåñòâàíå íà èçîáðàæåíèåòî â òåêñòà"
  50795079
  50805080#. DLG_FormatFrame_SetTextWrapping
   
  51475147#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2122
  51485148msgid "Set this image to be positioned"
  5149 msgstr ""
   5149msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèåòî êàòî ðàçïîëîæåíî ñïðÿìî òåêñòà"
  51505150
  51515151#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS
   
  53495349#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2206
  53505350msgid "Space before: 12 pt"
  5351 msgstr ""
   5351msgstr "Ïðàçíî ìÿñòî îòïðåä: 12 òî÷êè"
  53525352
  53535353#. TOOLBAR_STATUSLINE_PARA_0BEFORE
   
  53555355#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2209
  53565356msgid "Space before: None"
  5357 msgstr ""
   5357msgstr "Ïðàçíî ìÿñòî îòïðåä: ëèïñâà"
  53585358
  53595359#. DLG_Para_LabelSpacing
   
  54205420#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2238
  54215421msgid "Split on Bottom Side"
  5422 msgstr ""
   5422msgstr "Ðàçäåëÿíå â äîëíèÿ êðàé"
  54235423
  54245424#. DLG_SplitCells_Left
  54255425#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2240
  54265426msgid "Split on Left Side"
  5427 msgstr ""
   5427msgstr "Ðàçäåëÿíå â ëåâèÿ êðàé"
  54285428
  54295429#. DLG_SplitCells_Right
  54305430#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2242
  54315431msgid "Split on Right Side"
  5432 msgstr ""
   5432msgstr "Ðàçäåëÿíå â äåñíèÿ êðàé"
  54335433
  54345434#. DLG_SplitCells_Above
  54355435#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2244
  54365436msgid "Split on Top Side"
  5437 msgstr ""
   5437msgstr "Ðàçäåëÿíå â ãîðíèÿ êðàé"
  54385438
  54395439#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
   
  55425542#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2288 po/tmp/xap_String_Id.h.h:670
  55435543msgid "Strike"
  5544 msgstr ""
   5544msgstr "Çà÷åðêíàò"
  55455545
  55465546#. MENU_STATUSLINE_FMT_STRIKE
   
  55525552#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2292
  55535553msgid "Sty&list"
  5554 msgstr ""
   5554msgstr "Ñòè&ëîâå"
  55555555
  55565556#. TOOLBAR_LABEL_FMT_STYLE
   
  56015601#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2313
  56025602msgid "Stylist"
  5603 msgstr ""
   5603msgstr "Ñòèëîâå"
  56045604
  56055605#. FIELD_Document_Subject
   
  57635763#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2382
  57645764msgid "Text &after:"
  5765 msgstr ""
   5765msgstr "Òåêñò &ñëåä:"
  57665766
  57675767#. DLG_FormatTOC_TextBefore
  57685768#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2384
  57695769msgid "Text &before:"
  5770 msgstr ""
   5770msgstr "Òåêñò &ïðåäè:"
  57715771
  57725772#. DLG_Lists_Align
   
  57845784#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2391
  57855785msgid "Text Folding"
  5786 msgstr ""
   5786msgstr "Ñêðèâàíå íà òåêñò"
  57875787
  57885788#. DLG_FormatFrame_TextWrapping
   
  60026002#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2468
  60036003msgid "Use RTL Order"
  6004 msgstr "Ïîëçâàíå íà ïîñîêà ÄË"
   6004msgstr "Ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
  60056005
  60066006#. DLG_Options_Label_HebrewContextGlyphs
  60076007#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2470
  60086008msgid "Use glyph shaping for Hebrew"
  6009 msgstr "Îôîðìÿíå íà áóêâèòå çà Åâðåéñêè"
   6009msgstr "Îôîðìÿíå íà áóêâèòå çà åâðåéñêè"
  60106010
  60116011#. DLG_Options_Label_UI
   
  63906390#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:59
  63916391msgid "Allow extra markup in AWML namespace"
  6392 msgstr ""
   6392msgstr "Äîïúëíèòåëíî ìàðêèðàíå ñ åëåìåíòè îò îáëàñòòà AWML"
  63936393
  63946394#. LANG_AM_ET
   
  65056505#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:109
  65066506msgid "Block Text"
  6507 msgstr ""
   6507msgstr "Òåêñòîâî ïîëå"
  65086508
  65096509#. DLG_UFS_StyleBoldItalic
   
  66456645#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:173
  66466646msgid "Collate"
  6647 msgstr ""
   6647msgstr "Ïîðåäåí ïå÷àò íà åäíàêâèòå ñòðàíèöè"
  66486648
  66496649#. DLG_UP_Color
   
  71727172#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:405
  71737173msgid "Identifier:"
  7174 msgstr ""
   7174msgstr "Èäåíòèôèêàòîð:"
  71757175
  71767176#. DLG_Image_Title
   
  81568156#, c-format
  81578157msgid "diverging after document position %d"
  8158 msgstr ""
   8158msgstr "ðàçëèêè ñëåä ðåä %d â äîêóìåíòà"
  81598159
  81608160#. DLG_DocComparison_Diverging
   
  81628162#, c-format
  81638163msgid "diverging after version %d of %s"
  8164 msgstr ""
   8164msgstr "ðàçëèêè ñëåä âåðñèÿ %d íà %s"
  81658165
  81668166#. DLG_DocComparison_Identical
  81678167#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:857
  81688168msgid "identical"
  8169 msgstr ""
   8169msgstr "åäíàêâî"
  81708170
  81718171#. DLG_Unit_inch
   
  81928192#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:867
  81938193msgid "siblings"
  8194 msgstr ""
   8194msgstr "ïîäîáíè"
  81958195
  81968196#. DLG_DocComparison_Unrelated
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.