Changeset 614


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2006, 2:26:21 AM (16 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

Abiword: Отново, че файлът беше повреден. Не е за предаване още.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r613 r614  
  29932993msgstr "Öÿë åêðàí"
  29942994
  2995 #. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
  2996 #. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_FULL_SCREEN
  2997 #. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_FULL_SCREEN
  2998 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
  2999 msgid "Full Screen"
  3000 msgstr "Öÿë åêðàí"
  3001 
  30022995#. DLG_FormatTOC_General
  30032996#. DLG_Options_Label_General
   
  52765269msgstr "Îïðîñòåíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52775270
  5278 #. DLG_Options_Label_ViewSimpleTB
  5279 #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
  5280 msgid "Simple Toolbar"
  5281 msgstr "Îïðîñòåíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  5282 
  52835271#. DLG_Para_SpacingSingle
  52845272#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2174
   
  73917379msgstr "Ìàëàéñêè"
  73927380
  7393 #. LANG_MS_MY
  7394 #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
  7395 msgid "Malay"
  7396 msgstr "Ìàëàéñêè"
  7397 
  73987381#. LANG_MI_NZ
  73997382#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
   
  78697852"restore this version instead? To partially restore version %d press No."
  78707853msgstr ""
  7871 "Íàé-áëèçêàòà âåðñèÿ, êîÿòî ìîæå äà áúäå âúçñòàíîâåíà èçöÿëî å %d. Èñêàòå ëè òÿ äà áúäå âúçñòàíîâåíà? Çà ÷àñòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà âåðñèÿ %d íàòèñíåòå \\"Íå\\"."
   7854"Íàé-áëèçêàòà âåðñèÿ, êîÿòî ìîæå äà áúäå âúçñòàíîâåíà èçöÿëî å %d. Èñêàòå ëè òÿ äà áúäå âúçñòàíîâåíà? Çà ÷àñòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà âåðñèÿ %d íàòèñíåòå \"Íå\"."
  78727855
  78737856#. DLG_UP_InvalidPrintString
   
  78947877#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
  78957878msgid "To quit the restoration attempt, press Cancel."
  7896 msgstr "Çà ïðåêúñâàíå îïèòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íàòèñíåòå \\"Îòêàç\\""
   7879msgstr "Çà ïðåêúñâàíå îïèòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íàòèñíåòå \"Îòêàç\""
  78977880
  78987881#. LANG_TR_TR
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.