Changeset 613


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2006, 2:22:42 AM (16 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

Abiword: Още поправки, оправени да езиците. Остават 61 непреведени. Не го предавай още.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r611 r613  
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-03-27 22:02+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-03-29 02:19+0300\n"
  1313"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  554554#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:232
  555555msgid "&Jump to hyperlink"
  556 msgstr ""
   556msgstr "&Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
  557557
  558558#. MENU_LABEL_ALIGN_JUSTIFY
   
  615615#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:257
  616616msgid "&Maintain Full History"
  617 msgstr ""
   617msgstr "&Ïîääúðæàíå íà ïúëíà èñòîðèÿ"
  618618
  619619#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_MARK
  620620#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
  621621msgid "&Mark revisions while typing"
  622 msgstr ""
   622msgstr "&Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèèòå ïî âðåìå íà âúâåæäàíå"
  623623
  624624#. DLG_FR_MatchCase
   
  785785#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
  786786msgid "&Reset to default layout"
  787 msgstr ""
   787msgstr "&Âðúùàíå íà èçãëåäà ïî ïîäðàçáèðàíå"
  788788
  789789#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS
   
  10621062"The current document has been saved to disc with a \".saved\" extension."
  10631063msgstr ""
   1064"Ïîëó÷è ñå íåïîïðàâèìà ãðåøêà. Abiword·ñå ñïðå.\n"
   1065"Òåêóùèÿò äîêóìåíò å çàïèñàí íà äèñêà ñ ðàçøèðåíèå·\".saved\"."
  10641066
  10651067#. DLG_Options_Label_SpellSuggest
   
  11081110"You can use the program, but the toolbar may be missing."
  11091111msgstr ""
   1112"AbiWord·å ïðåäíàçíà÷åí çà èçïîëçâàíå ñ ïî-íîâà âåðñèÿ íà ñèñòåìíèÿ\n"
   1113"ôàéë·COMCTL32.DLL îò èíñòàëèðàíàòà íà ñèñòåìàòà âè. (COMCTL32.DLL\n"
   1114"âåðñèÿ 4.72·èëè ïî-íîâà)\n"
   1115"Ðåøåíèå íà òîçè ïðîáëåì å äàäåíî â ñïèñúêà ñ ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè\n"
   1116"â ñàéòà íà AbiSource\n"
   1117"\n"
   1118"\thttp://www.abisource.com\n"
   1119"\n"
   1120"Ìîæåòå äà èçïîëçâàòå âñå ïàê ïðîãðàìàòà, íî íÿìà äà èìàòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè."
  11101121
  11111122#. WINDOWS_NEED_UNICOWS
   
  11171128"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
  11181129msgstr ""
   1130"AbiWord·èìà íóæäà îò ôàéëà·%s.dll\n"
   1131"Èçòåãëåòå è ãî èíñòàëèðàéòå îò àäðåñà http://www.microsoft.com/msdownload/"
   1132"platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm"
  11191133
  11201134#. MENU_LABEL_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE
   
  12101224#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
  12111225msgid "Allow formatting using styles only"
  1212 msgstr ""
   1226msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ôîðìàòèðàíå ñàìî ñúñ ñòèëîâå"
  12131227
  12141228#. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
   
  12371251#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:508
  12381252msgid "Apply the previously copied paragraph formatting onto the selected text"
  1239 msgstr ""
   1253msgstr "Ïðèëàãàíå íà êîïèðàíèÿ ïðåäè ôîðìàò íà àáçàö êúì èçáðàíèÿ òåêñò"
  12401254
  12411255#. DLG_Lists_Apply_Current
   
  12601274"proceed, you will not be able to restore earlier versions of this document."
  12611275msgstr ""
   1276"Íàèñòèíà ëè íå èñêàòå äà ïîääúðæàòå ïúëíà èñòîðèÿ íà ïðîìåíèòå?·Àêî ïðîäúëæèòå, íÿìà äà ìîæåòå äà âúçñòàíîâÿâàòå ïðåäèøíè âåðñèè íà äîêóìåíòà."
  12621277
  12631278#. DLG_Para_SpacingAtLeast
   
  14221437#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:583
  14231438msgid "Border color:"
  1424 msgstr ""
   1439msgstr "Öâÿò íà ðàìêà:"
  14251440
  14261441#. DLG_FormatFrame_Borders
   
  14281443#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:586
  14291444msgid "Borders"
  1430 msgstr ""
   1445msgstr "Ðàìêè"
  14311446
  14321447#. MENU_LABEL_FMT_BORDERS
   
  15071522#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:619
  15081523msgid "C&opy hyperlink location"
  1509 msgstr ""
   1524msgstr "Êî&ïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
  15101525
  15111526#. MENU_LABEL_HELP_CREDITS
   
  15171532#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
  15181533msgid "Can not insert a Break inside a table"
  1519 msgstr ""
   1534msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òàáëèöàòà"
  15201535
  15211536#. MSG_NoBreakInsideFrame
  15221537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:625
  15231538msgid "Can not insert a Break inside a text box"
  1524 msgstr ""
   1539msgstr "Íå ìîæå äà áúäå âìúêíàò ðàçäåëèòåë â òåêñòîâîòî ïîëå"
  15251540
  15261541#. DLG_Styles_ErrStyleCantDelete
   
  16191634#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:664
  16201635msgid "Change directional properties of text"
  1621 msgstr ""
   1636msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêàòà çà ïîñîêà íà ïèñàíåòî"
  16221637
  16231638#. TOOLBAR_STATUSLINE_FMT_DOM_DIRECTION
   
  16741689#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:692
  16751690msgid "Change to this suggested spelling"
  1676 msgstr ""
   1691msgstr "Çàìÿíà ñ òàçè ïðåäëîæåíà ïîïðàâêà"
  16771692
  16781693#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND
   
  19401955#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:795
  19411956msgid "Copy Embedded Object"
  1942 msgstr ""
   1957msgstr "Êîïèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
  19431958
  19441959#. MENU_LABEL_EDIT_COPYIMAGE
   
  19501965#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:799
  19511966msgid "Copy Object"
  1952 msgstr ""
   1967msgstr "Êîïèðàíå íà îáåêòà"
  19531968
  19541969#. MENU_LABEL_EDIT_COPY_FRAME
  19551970#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:801
  19561971msgid "Copy Text Box"
  1957 msgstr ""
   1972msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
  19581973
  19591974#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_HYPERLINK_LOCATION
  19601975#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:803
  19611976msgid "Copy hyperlink location"
  1962 msgstr ""
   1977msgstr "Êîïèðàíå àäðåñà íà ïðåïðàòêàòà"
  19631978
  19641979#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY_FRAME
   
  19701985#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:807
  19711986msgid "Copy the Text Box to the clipboard then remove it"
  1972 msgstr ""
   1987msgstr "Êîïèðàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå è ïðåìàõâàíå îò ñòðàíèöàòà"
  19731988
  19741989#. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY
   
  21232138#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:869
  21242139msgid "Cut Embedded Object"
  2125 msgstr ""
   2140msgstr "Èçðÿçâàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
  21262141
  21272142#. MENU_LABEL_EDIT_CUTIMAGE
   
  21382153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:875
  21392154msgid "Cut Text Box"
  2140 msgstr ""
   2155msgstr "Èçðÿçâàíå íà òåêñòîâîòî ïîëå"
  21412156
  21422157#. MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT
   
  22272242#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:912
  22282243msgid "Define Main Properties"
  2229 msgstr ""
   2244msgstr "Çàäàâàíå íà îñíîâíè íàñòðîéêè"
  22302245
  22312246#. MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE
   
  22612276#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:927
  22622277msgid "Delete Embedded Object"
  2263 msgstr ""
   2278msgstr "Èçòðèâàíå íà âãðàäåí îáåêò"
  22642279
  22652280#. MENU_LABEL_EDIT_DELETEIMAGE
   
  23902405#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:981
  23912406msgid "Disable all formatting commands, except styles"
  2392 msgstr ""
   2407msgstr "Èçêëþ÷âàíå íà âñè÷êè êîìàíäè çà ôîðìàòèðàíå, îñâåí ñòèëîâåòå"
  23932408
  23942409#. MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS
   
  25182533#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1036
  25192534msgid "Enable F&ormatting Tools"
  2520 msgstr ""
   2535msgstr "Âêëþ÷âàíå íà èíñòðóìåíòèòå çà ôîð&ìàòèðàíå"
  25212536
  25222537#. DLG_Options_Label_CheckEnableSmoothScrolling
   
  26922707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1103
  26932708msgid "Find"
  2694 msgstr ""
   2709msgstr "Òúðñåíå"
  26952710
  26962711#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_FIND_NEXT
   
  27072722#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1109
  27082723msgid "Find next visible revision in the document"
  2709 msgstr ""
   2724msgstr "Îòêðèâàíå íà ñëåäâàùàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
  27102725
  27112726#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_FIND_PREV
  27122727#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1111
  27132728msgid "Find previous visible revision in the document"
  2714 msgstr ""
   2729msgstr "Îòêðèâàíå íà ïðåäèøíàòà âèäèìà ðåâèçèÿ íà äîêóìåíòà"
  27152730
  27162731#. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
   
  28442859#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
  28452860msgid "Footnote style"
  2846 msgstr ""
   2861msgstr "Ñòèë íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
  28472862
  28482863#. MENU_LABEL_FMT_FOOTNOTES
   
  28922907#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1186
  28932908msgid "Format Embedded Object"
  2894 msgstr ""
   2909msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
  28952910
  28962911#. DLG_FormatFootnotes_Endnotes
   
  29072922#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1192
  29082923msgid "Format Footnotes and Endnotes"
  2909 msgstr ""
   2924msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà áåëåæêèòå â êðàÿ è ïîä ëèíèÿ"
  29102925
  29112926#. DLG_HdrFtr_Title
   
  29532968#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1211
  29542969msgid "Format your document using styles"
  2955 msgstr ""
   2970msgstr "Ôîðìàòèðàíå íà äîêóìåíòà ÷ðåç ñòèëîâå"
  29562971
  29572972#. DLG_Lists_Format
   
  31783193#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1299
  31793194msgid "Import style definitions from a document"
  3180 msgstr ""
   3195msgstr "Âíàñÿíå îïðåäåëåíèÿ íà ñòèëîâåòå îò âúíøåí äîêóìåíò"
  31813196
  31823197#. DLG_Styles_LBL_InUse
   
  34573472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1418
  34583473msgid "Insert left-to-right direction marker (LRM)"
  3459 msgstr ""
   3474msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòëÿâî íàäÿñíî"
  34603475
  34613476#. MENU_STATUSLINE_INSERT_DIRECTIONMARKER_RLM
  34623477#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1420
  34633478msgid "Insert right-to-left direction marker (RLM)"
  3464 msgstr ""
   3479msgstr "Âìúêâàíå íà ìàðêåð çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî"
  34653480
  34663481#. TOOLBAR_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL
   
  35163531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1443
  35173532msgid "Jump to hyperlink"
  3518 msgstr ""
   3533msgstr "Ïðåõîä êúì õèïåðâðúçêàòà"
  35193534
  35203535#. DLG_Para_AlignJustified
   
  37473762#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1539
  37483763msgid "Lock the layout of the current toolbars"
  3749 msgstr ""
   3764msgstr "Çàêëþ÷âàíå èçãëåäà íà òåêóùèòå ëåíòè ñ èíñòðóìåíòè"
  37503765
  37513766#. DLG_Lists_Lower_Case_List
   
  38053820#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1562
  38063821msgid "Margin"
  3807 msgstr ""
   3822msgstr "Ïîëå"
  38083823
  38093824#. DLG_MarkRevisions_Title
   
  38623877#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1586
  38633878msgid "Merge another document into the active document using revision marks"
  3864 msgstr ""
   3879msgstr "Ñëèâàíå íà äðóã äîêóìåíò ñ òåêóùèÿ ïîñðåäñòâîì ðàçäåëèòåëè íà ðåâèçèè"
  38653880
  38663881#. TOOLBAR_LABEL_MERGEBELOW
   
  43794394#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1805
  43804395msgid "Position to Column"
  4381 msgstr ""
   4396msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî êîëîíàòà"
  43824397
  43834398#. DLG_FormatFrame_SetToPage
   
  45654580#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1884
  45664581msgid "Relation:"
  4567 msgstr ""
   4582msgstr "Îòíîøåíèå:"
  45684583
  45694584#. DLG_Styles_RemoveButton
   
  46814696#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1934
  46824697msgid "Reset the current toolbar layout to its defaults"
  4683 msgstr ""
   4698msgstr "Âðúùàíå íà ïîäðàçáèðàùèÿ ñå èçãëåä íà òåêóùàòà ëåíòà"
  46844699
  46854700#. MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE
   
  46964711#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1940
  46974712msgid "Restart on each page"
  4698 msgstr ""
   4713msgstr "Îòíà÷àëî íà âñÿêà ñòðàíèöà"
  46994714
  47004715#. DLG_FormatFootnotes_FootRestartSec
   
  48654880#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2009
  48664881msgid "Save the Embedded Object"
  4867 msgstr ""
   4882msgstr "Çàïèñâàíå íà âãðàäåíèÿ îáåêò"
  48684883
  48694884#. MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE
   
  49855000#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2059
  49865001msgid "Select a target bookmark from the list."
  4987 msgstr "Èçáåðåòå öåëòà - îòìåòêà îò ëèñòà."
   5002msgstr "Èçáåðåòå öåëòà - îòìåòêà îò ñïèñúêà."
  49885003
  49895004#. DLG_FormatFrame_SelectImage
   
  50175032#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2072
  50185033msgid "Separate table items with commas"
  5019 msgstr ""
   5034msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñúñ çàïåòàè"
  50205035
  50215036#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
  50225037#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2074
  50235038msgid "Separate table items with commas and tabs"
  5024 msgstr ""
   5039msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñúñ çàïåòàè è òàáóëàöèè"
  50255040
  50265041#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TABLETOTEXTTABS
  50275042#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2076
  50285043msgid "Separate table items with tabs"
  5029 msgstr ""
   5044msgstr "Îòäåëÿíå ÷àñòèòå íà òàáëèöàòà ñ òàáóëàöèè"
  50305045
  50315046#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMAS
  50325047#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2078
  50335048msgid "Separate with commas"
  5034 msgstr ""
   5049msgstr "Ðàçäåëÿíå ñúñ çàïåòàè"
  50355050
  50365051#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTCOMMASTABS
  50375052#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2080
  50385053msgid "Separate with commas and tabs"
  5039 msgstr ""
   5054msgstr "Ðàçäåëÿíå ñúñ çàïåòàè è òàáóëàöèè"
  50405055
  50415056#. MENU_LABEL_TABLE_TABLETOTEXTTABS
   
  50735088#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2095
  50745089msgid "Set Text Wrapping"
  5075 msgstr ""
   5090msgstr "Çàäàâàíå íà çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  50765091
  50775092#. MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND_PAGE_IMAGE
  50785093#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2097
  50795094msgid "Set an image as a background for your page"
  5080 msgstr ""
   5095msgstr "Çàäàâàíå íà èçîáðàæåíèå çà ôîí íà ñòðàíèöàòà"
  50815096
  50825097#. MENU_STATUSLINE_FMT_DIRECTION_DD_RTL
   
  51145129#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2112
  51155130msgid "Set the type and styles of the Table of Contents"
  5116 msgstr "Çàäàâàíå âèäà ñòèëà íà ñúäúðæàíèåòî"
   5131msgstr "Çàäàâàíå âèäà è ñòèëà íà ñúäúðæàíèåòî"
  51175132
  51185133#. MENU_STATUSLINE_FMT_FOOTNOTES
   
  51345149#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2120
  51355150msgid "Set this Row as the Heading on each page"
  5136 msgstr ""
   5151msgstr "Çàäàâàíå íà òîçè ðåä çà çàãëàâèå íà âñÿêà ñòðàíèöà"
  51375152
  51385153#. MENU_STATUSLINE_FMT_SETPOSIMAGE
   
  51755190#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2136
  51765191msgid "Show For&matting Marks"
  5177 msgstr "&Ïîêàæè çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
   5192msgstr "&Ïîêàçâàíå çíàöèòå çà ôîðìàòèðàíå"
  51785193
  51795194#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
  51805195#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2138
  51815196msgid "Show document &before revisions"
  5182 msgstr ""
   5197msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà &ïðåäè ðåâèçèèòå"
  51835198
  51845199#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
  51855200#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2140
  51865201msgid "Show document a&fter revisions"
  5187 msgstr ""
   5202msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà &ñëåä ðåâèçèèòå"
  51885203
  51895204#. MENU_LABEL_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
  51905205#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2142
  51915206msgid "Show document after &previous revisions"
  5192 msgstr ""
   5207msgstr "Ïîêàçâàíå íà äîêóìåíòà ñëåä &ñêîðîøíèòå ðåâèçèè"
  51935208
  51945209#. MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE
   
  52185233#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2155
  52195234msgid "Show revisions that are present in document"
  5220 msgstr ""
   5235msgstr "Ïîêàçâàíå íà íàëè÷íèòå ðåâèçèè â äîêóìåíòà"
  52215236
  52225237#. DLG_Options_Label_ShowSplash
  52235238#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2157
  52245239msgid "Show the AbiWord splash screen on application startup"
  5225 msgstr "Ïîêàçâàíå íà êàðòèíêà ïðè çàðåæäàíå"
   5240msgstr "Ïîêàçâàíå íà íà÷àëíèÿ åêðàí íà AbiWord ïðè çàðåæäàíå"
  52265241
  52275242#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTERPREV
  52285243#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2159
  52295244msgid "Show what the document looks like after previous revisions"
  5230 msgstr ""
   5245msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ñëåä ñêîðîøíèòå ðåâèçèè"
  52315246
  52325247#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_AFTER
  52335248#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2161
  52345249msgid "Show what the document looks like after revisions"
  5235 msgstr ""
   5250msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ñëåä ðåâèçèèòå"
  52365251
  52375252#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_SHOW_BEFORE
  52385253#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2163
  52395254msgid "Show what the document looks like before revisions"
  5240 msgstr ""
   5255msgstr "Ïîêàçâàíå èçãëåäà íà äîêóìåíòà ïðåäè ðåâèçèèòå"
  52415256
  52425257#. DLG_Options_Label_ViewShowHide
   
  52645279#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
  52655280msgid "Simple Toolbar"
  5266 msgstr "Ïðîñòà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
   5281msgstr "Îïðîñòåíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52675282
  52685283#. DLG_Para_SpacingSingle
   
  54375452#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2246
  54385453msgid "Split on all delimiters except spaces"
  5439 msgstr ""
   5454msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî âñè÷êè ðàçäåëèòåëè, îñâåí èíòåðâàëèòå"
  54405455
  54415456#. MENU_STATUSLINE_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
  54425457#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2248
  54435458msgid "Split on all word delimiters including spaces"
  5444 msgstr ""
   5459msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî âñè÷êè ðàçäåëèòåëè, âêëþ÷èòåëíî èíòåðâàëèòå"
  54455460
  54465461#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_NOSPACES
  54475462#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2250
  54485463msgid "Split text at commas or tabs"
  5449 msgstr ""
   5464msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî çàïåòàè èëè òàáóëàöèè"
  54505465
  54515466#. MENU_LABEL_TABLE_TEXTTOTABLE_ALL
  54525467#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2252
  54535468msgid "Split text at spaces, commas, or tabs"
  5454 msgstr ""
   5469msgstr "Ðàçäåëÿíå íà òåêñòà ïî èíòåðâàëè, çàïåòàè èëè òàáóëàöèè"
  54555470
  54565471#. TOOLBAR_STATUSLINE_SPLIT_CELLS
   
  55165531#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2278
  55175532msgid "Start revision distinct from the current one"
  5518 msgstr ""
   5533msgstr "Çàïî÷âàíå íà ðàçëè÷íà îò òåêóùàòà ðåâèçèÿ"
  55195534
  55205535#. DLG_WordCount_Statistics
   
  57125727#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2361
  57135728msgid "Table Toolbar"
  5714 msgstr ""
   5729msgstr "Ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè çà òàáëèöè"
  57155730
  57165731#. TOC_TocHeading
   
  57245739#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2367
  57255740msgid "Table of Contents List Label"
  5726 msgstr ""
   5741msgstr "Ñïèñú÷åí óêàçàòåë â ñúäúðæàíèåòî"
  57275742
  57285743#. FIELD_Numbers_TOCPageNumber
  57295744#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2369
  57305745msgid "Table of Contents Page"
  5731 msgstr ""
   5746msgstr "Ñòðàíèöà ñúñ ñúäúðæàíèåòî"
  57325747
  57335748#. DLG_InsertTable_TableSize
   
  57865801#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2393
  57875802msgid "Text Wrapping"
  5788 msgstr ""
   5803msgstr "Çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  57895804
  57905805#. DLG_Options_Label_Both
   
  57995814"merge them, but the result might be meaningless."
  58005815msgstr ""
   5816"Äîêóìåíòèòå, êîèòî îïèòâàòå äà ñìåñèòå, ñà íåñúâìåñòèìè. AbiWord·ùå îïèòà äà ãè ñìåñè, íî ðåçóëòàòúò ùå å áåçñìèñëåí."
  58015817
  58025818#. DLG_PageSetup_ErrBigMargins
   
  58115827"start the application"
  58125828msgstr ""
   5829"Íàñòðîéêàòà çà íîâèÿ åçèê ùå âëåçå â äåéñòâèå ïðè ñëåäâàùîòî çàðåæäàíå íà ïðîãðàìàòà"
  58135830
  58145831#. MSG_SpellDone
   
  58515868"Please see AbiWord documentation for information on working with revisions."
  58525869msgstr ""
   5870"Òîçè äîêóìåíò ñúäúðæà ðåâèçèè, êîèòî â ìîìåíòà ñà îòáåëÿçàíè êàòî ñêðèòè.·"
   5871"Îáúðíåòå ñå êúì äîêóìåíòàöèÿòà íà AbiWord·çà ïîäðîáíîñòè çà ðàáîòàòà ñ ðåâèçèè."
  58535872
  58545873#. DLG_Para_PreviewSampleFallback
   
  62946313#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:27
  62956314msgid "(test skipped)"
  6296 msgstr ""
   6315msgstr "(ïðîâåðêàòà å ïðîïóñíàòà)"
  62976316
  62986317#. DLG_NoSaveFile_DirNotExist
   
  63136332"Please download and install Aspell from http://aspell.net/win32/"
  63146333msgstr ""
   6334"AbiWord·íå ìîæå äà îòêðèå ôàéëà çà ïðàâîïèñ·%s.dll\n"
   6335"Èçòåãëåòå è èíñòàëèðàéòå Aspell·îò àäðåñ http://aspell.net/win32/"
  63156336
  63166337#. MSG_HistoryPartRestore1
   
  63216342"information is incomplete."
  63226343msgstr ""
   6344"AbiWord·íå ìîæå äà âúçñòàíîâè èçöÿëî âåðñèÿ %d·íà äîêóìåíòà, çàùîòî äàííèòå çà âåðñèÿòà ñà íåïúëíè."
  63236345
  63246346#. MSG_HistoryNoRestore
   
  63296351"information is missing."
  63306352msgstr ""
   6353"AbiWord·íå ìîæå äà âúçñòàíîâè âåðñèÿ·%d·íà äîêóìåíòà, çàùîòî äàííèòå çà âåðñèÿòà ëèïñâàò."
  63316354
  63326355#. DLG_UP_PrintPreviewTitle
   
  63546377#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:47
  63556378msgid "Akan"
  6356 msgstr ""
   6379msgstr "Àêàíà"
  63576380
  63586381#. LANG_SQ_AL
   
  64246447#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:79
  64256448msgid "Assamese"
  6426 msgstr "Èíäèéñêè (Àñàìåçå)"
   6449msgstr "Àñàìñêè (Èíäèÿ)"
  64276450
  64286451#. LANG_AST_ES
  64296452#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:81
  64306453msgid "Asturian (Spain)"
  6431 msgstr ""
   6454msgstr "Àñòóðñêè (Èñïàíèÿ)"
  64326455
  64336456#. DLG_Options_Label_DirMarkerAfterClosingParenthesis
  64346457#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:85
  64356458msgid "Auto-insert direction markers"
  6436 msgstr ""
   6459msgstr "Àâòîìàòè÷íî âìúêâàíå íà ìàðêåðè çà ïîñîêàòà"
  64376460
  64386461#. DLG_History_Version_AutoRevisioned
   
  65496572#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:139
  65506573msgid "Chapter Heading"
  6551 msgstr ""
   6574msgstr "Çàãëàâèå íà ãëàâà"
  65526575
  65536576#. LANG_ZH_HK
   
  66846707#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:195
  66856708msgid "Cornish"
  6686 msgstr ""
   6709msgstr "Êîðíñêè"
  66876710
  66886711#. LANG_CO_FR
   
  67706793#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:231
  67716794msgid "Declare as XML (version 1.0)"
  6772 msgstr ""
   6795msgstr "Îáÿâÿâàíå êàòî XML (âåðñèÿ 1.0)"
  67736796
  67746797#. DLG_ULANG_DefaultLangLabel
   
  67806803#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:235
  67816804msgid "Define Image Placement"
  6782 msgstr ""
   6805msgstr "Çàäàâàíå ðàçïîëîæåíèå íà èçîáðàæåíèåòî"
  67836806
  67846807#. DLG_Image_TextWrapping
  67856808#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:237
  67866809msgid "Define Text Wrapping"
  6787 msgstr ""
   6810msgstr "Çàäàâàíå íà çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  67886811
  67896812#. DLG_Remove_Icon
   
  68356858#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:264
  68366859msgid "Embed (CSS) style sheet"
  6837 msgstr ""
   6860msgstr "Âãðàæäàíå íà CSS-ñòèëîâå"
  68386861
  68396862#. DLG_UP_EmbedFonts
   
  68456868#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:268
  68466869msgid "Embed images in URLs (Base64-encoded)"
  6847 msgstr ""
   6870msgstr "Âãðàæäàíå íà èçîáðàæåíèÿ â URL (Base64-êîäèðàíè)"
  68486871
  68496872#. DLG_UENC_EncTitle
   
  69356958#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:304
  69366959msgid "Farsi"
  6937 msgstr ""
   6960msgstr "Ôàðñè"
  69386961
  69396962#. DLG_UP_File
   
  69666989#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:321
  69676990msgid "Footnote Text"
  6968 msgstr ""
   6991msgstr "Òåêñò íà áåëåæêà ïîä ëèíèÿ"
  69696992
  69706993#. LANG_FR_BE
   
  71317154#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:393
  71327155msgid "Hidden"
  7133 msgstr ""
   7156msgstr "Ñêðèòî"
  71347157
  71357158#. DLG_UFS_BGColorTab
   
  71717194#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:409
  71727195msgid "Image floats above text"
  7173 msgstr ""
   7196msgstr "Èçîáðàæåíèåòî å íàä òåêñòà"
  71747197
  71757198#. DLG_Image_InLine
  71767199#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:411
  71777200msgid "Image placed in-line (no text wrapping)"
  7178 msgstr ""
   7201msgstr "Èçîáðàæåíèåòî å â ðåäà (áåç çàãðúùàíå â òåêñò)"
  71797202
  71807203#. DLG_FOSA_ImportTitle
   
  72067229#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:427
  72077230msgid "Insert Embeddable Object file:"
  7208 msgstr ""
   7231msgstr "Âìúêâàíå íà âãðàäåí îáåêò îò ôàéë:"
  72097232
  72107233#. DLG_FOSA_InsertTitle
   
  72467269#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:443
  72477270msgid "Interlingua"
  7248 msgstr ""
   7271msgstr "Èíòåðëèíãóà"
  72497272
  72507273#. LANG_IU_CA
  72517274#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:445
  72527275msgid "Inuktitut"
  7253 msgstr ""
   7276msgstr "Èíóêòèòóò"
  72547277
  72557278#. DLG_InvalidPathname
   
  72967319#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:465
  72977320msgid "Kannada"
  7298 msgstr ""
   7321msgstr "Êàííàäà"
  72997322
  73007323#. LANG_KO_KR
   
  73667389#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
  73677390msgid "Malay"
  7368 msgstr ""
   7391msgstr "Ìàëàéñêè"
  73697392
  73707393#. LANG_MS_MY
  73717394#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
  73727395msgid "Malay"
  7373 msgstr ""
   7396msgstr "Ìàëàéñêè"
  73747397
  73757398#. LANG_MI_NZ
  73767399#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
  73777400msgid "Maori"
  7378 msgstr "Ìàîðè"
   7401msgstr "Ìàîðñêè"
  73797402
  73807403#. LANG_MR_IN
  73817404#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:501
  73827405msgid "Marathi"
  7383 msgstr ""
   7406msgstr "Ìàðàòõè"
  73847407
  73857408#. LANG_MH_MH
   
  74317454#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:521
  74327455msgid "Norwegian Bokmal"
  7433 msgstr "Íîðâåæêè Bokmal"
   7456msgstr "Íîðâåæêè áîêìàë"
  74347457
  74357458#. LANG_NN_NO
  74367459#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:523
  74377460msgid "Norwegian Nynorsk"
  7438 msgstr "Íîðâåæêè Nynorsk"
   7461msgstr "Íîðâåæêè íèíîðñê"
  74397462
  74407463#. DLG_PLUGIN_MANAGER_NOT_AVAILABLE
  74417464#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:525
  74427465msgid "Not available"
  7443 msgstr ""
   7466msgstr "Íå å íàëè÷íî"
  74447467
  74457468#. STYLE_NUMHEAD1
   
  75417564#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:569
  75427565msgid "Position relative to its Column"
  7543 msgstr ""
   7566msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñúîòâåòíàòà êîëîíà"
  75447567
  75457568#. DLG_Image_PlacePage
  75467569#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:571
  75477570msgid "Position relative to its Page"
  7548 msgstr ""
   7571msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî ñúîòâåòíàòà ñòðàíèöà"
  75497572
  75507573#. DLG_Image_PlaceParagraph
  75517574#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:573
  75527575msgid "Position relative to nearest paragraph"
  7553 msgstr ""
   7576msgstr "Ðàçïîëîæåíèå ñïðÿìî íàé-áëèçêèÿ àáçàö"
  75547577
  75557578#. DLG_Image_Aspect
   
  75967619#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:596
  75977620msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
  7598 msgstr ""
   7621msgstr "Ïåíäæàáñêè (Ãóðìóðêõè)"
  75997622
  76007623#. LANG_PA_PK
  76017624#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:598
  76027625msgid "Punjabi (Shahmukhi)"
  7603 msgstr ""
   7626msgstr "Ïåíäæàáñêè (Øàõìóêõè)"
  76047627
  76057628#. LANG_QU_BO
  76067629#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:600
  76077630msgid "Quechua"
  7608 msgstr ""
   7631msgstr "Êå÷óà"
  76097632
  76107633#. DLG_UFS_StyleRegular
   
  76167639#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:604
  76177640msgid "Relationship:"
  7618 msgstr ""
   7641msgstr "Ñúîòíîøåíèå:"
  76197642
  76207643#. DLG_Restore
   
  77517774#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:666
  77527775msgid "Square text wrapping"
  7753 msgstr ""
   7776msgstr "Êâàäðàòíî çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  77547777
  77557778#. DLG_DocComparison_Styles
   
  77917814#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:694
  77927815msgid "Telugu"
  7793 msgstr ""
   7816msgstr "Òåëóãó"
  77947817
  77957818#. DLG_UFS_ColorTab
   
  78017824#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:698
  78027825msgid "Text wrapped on both sides of the Image"
  7803 msgstr ""
   7826msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îò äâåòå ñòðàíè"
  78047827
  78057828#. DLG_Image_WrappedLeft
  78067829#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:700
  78077830msgid "Text wrapped to the Left of the Image"
  7808 msgstr ""
   7831msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îòëÿâî"
  78097832
  78107833#. DLG_Image_WrappedRight
  78117834#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:702
  78127835msgid "Text wrapped to the Right of the Image"
  7813 msgstr ""
   7836msgstr "Òåêñòúò çàãðúùà èçîáðàæåíèåòî îòäÿñíî"
  78147837
  78157838#. LANG_TH_TH
   
  78467869"restore this version instead? To partially restore version %d press No."
  78477870msgstr ""
   7871"Íàé-áëèçêàòà âåðñèÿ, êîÿòî ìîæå äà áúäå âúçñòàíîâåíà èçöÿëî å %d. Èñêàòå ëè òÿ äà áúäå âúçñòàíîâåíà? Çà ÷àñòè÷íî âúçñòàíîâÿâàíå íà âåðñèÿ %d íàòèñíåòå \\"Íå\\"."
  78487872
  78497873#. DLG_UP_InvalidPrintString
   
  78607884#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:722
  78617885msgid "Tight text wrapping"
  7862 msgstr ""
   7886msgstr "Ïëúòíî çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  78637887
  78647888#. MSG_HistoryPartRestore3
   
  78957919#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:742
  78967920msgid "Type of text wrapping"
  7897 msgstr ""
   7921msgstr "Âèä çàãðúùàíå íà òåêñòà"
  78987922
  78997923#. ENC_WEST_ASCII
   
  80018025#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:790
  80028026msgid "Urdu"
  8003 msgstr ""
   8027msgstr "Óðäó"
  80048028
  80058029#. LANG_UZ_UZ
   
  81128136#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:837
  81138137msgid "Yiddish"
  8114 msgstr ""
   8138msgstr "Èäèø"
  81158139
  81168140#. MSG_HistoryConfirmSave
   
  81908214#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:869
  81918215msgid "unrelated"
  8192 msgstr ""
  8193 
   8216msgstr "íåñâúðçàíî"
   8217
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.