Changeset 611


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2006, 10:11:17 PM (17 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

AbiWord?: Нова версия, с изчистени неясни. Остават 180 непреведени. Сашо, не довършвай и не преглеждай още - ще я довърша, това е междинен резултат.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/abiword.bg.po

  r226 r611  
  11# Bulgarian translation of AbiWord.OA
  22# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2001.
   3# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2001.
  44# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2001.
  5 # Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
   5# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005, 2006.
  66#
  77msgid ""
   
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2005-09-29 13:21+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-09-29 13:54+0300\n"
  13 "Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-03-27 22:02+0300\n"
   13"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   17"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1818
  1919#.
   
  9797"\tabiword-dev@abisource.com\n"
  9898"\n"
  99 "Èíà÷å, èç÷àêàéòå òúðïåëèâî."
   99"Èíà÷å ïðîÿâåòå òúðïåíèå."
  100100
  101101#. MENU_LABEL_FILE_RECENT_1
   
  206206#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:89
  207207msgid "&Adjust to:"
  208 msgstr "&Íàãëàñÿíå íà:"
   208msgstr "&Íàãëàñÿâàíå íà:"
  209209
  210210#. MENU_LABEL_ALIGN
   
  11371137#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:467
  11381138msgid "Add a column to this table after the current column"
  1139 msgstr ""
   1139msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
  11401140
  11411141#. TOOLBAR_STATUSLINE_ADD_ROW
   
  11431143#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:470
  11441144msgid "Add a row to this table after the current row"
  1145 msgstr ""
   1145msgstr "Äîáàâÿíå â òàáëèöàòà íà ðåä ñëåä òåêóùèÿ"
  11461146
  11471147#. MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS
   
  11531153#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:474
  11541154msgid "Add column after"
  1155 msgstr ""
   1155msgstr "Äîáàâÿíå íà êîëîíà ñëåä òåêóùàòà"
  11561156
  11571157#. MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS
   
  13151315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:538
  13161316msgid "Automatic Grammar Checking"
  1317 msgstr ""
   1317msgstr "Àâòîìàòè÷íà ãðàìàòè÷íà ïðîâåðêà"
  13181318
  13191319#. DLG_InsertTable_AutoColSize
   
  15371537#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
  15381538msgid "Cannot start print job"
  1539 msgstr ""
   1539msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàïî÷íå ïå÷àòàíå"
  15401540
  15411541#. DLG_MetaData_Category_LBL
   
  17341734#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:716
  17351735msgid "Check online for newer versions of AbiWord"
  1736 msgstr ""
   1736msgstr "Ïðîâåðêà ïðåç ìðåæàòà çà íîâè âåðñèè íà AbiWord"
  17371737
  17381738#. DLG_Options_Label_SpellCheckAsType
   
  19811981#, c-format
  19821982msgid "Could not open file %s for writing"
  1983 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s çà çàïèñ"
   1983msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí çà çàïèñ"
  19841984
  19851985#. MSG_OpenFailed
   
  19871987#, c-format
  19881988msgid "Could not open file %s."
  1989 msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s."
   1989msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí."
  19901990
  19911991#. MSG_IE_CouldNotWrite
   
  19931993#, c-format
  19941994msgid "Could not write to file %s"
  1995 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà %s"
   1995msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí"
  19961996
  19971997#. MSG_SaveFailed
   
  19991999#, c-format
  20002000msgid "Could not write to the file %s."
  2001 msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà %s."
   2001msgstr "Ôàéëúò %s íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí."
  20022002
  20032003#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT
   
  20662066#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:845
  20672067msgid "Current Font"
  2068 msgstr "Íàñòîÿù øðèôò"
   2068msgstr "Òåêóù øðèôò"
  20692069
  20702070#. DLG_Lists_Current_List_Label
  20712071#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:847
  20722072msgid "Current List Label"
  2073 msgstr "Íàñòîÿù åòèêåò íà ñïèñúêà"
   2073msgstr "Òåêóù åòèêåò íà ñïèñúêà"
  20742074
  20752075#. DLG_Lists_Current_List_Type
  20762076#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:849
  20772077msgid "Current List Type"
  2078 msgstr "Íàñòîÿù âèä íà ñïèñúêà"
   2078msgstr "Òåêóù âèä íà ñïèñúêà"
  20792079
  20802080#. MSG_EmptySelection
   
  21062106#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:861
  21072107msgid "Customizable date/time"
  2108 msgstr ""
   2108msgstr "Íàñòðîéâàåìè äàòà/÷àñ"
  21092109
  21102110#. DLG_Lists_Customize
   
  23242324#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:954
  23252325msgid "Delete this column from its table"
  2326 msgstr ""
   2326msgstr "Èçòðèâàíå íà òàçè êîëîíà îò òàáëèöàòà é"
  23272327
  23282328#. TOOLBAR_STATUSLINE_DELETE_ROW
   
  23302330#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:957
  23312331msgid "Delete this row from its table"
  2332 msgstr ""
   2332msgstr "Èçòðèâàíå íà òîçè ðåä îò òàáëèöàòà ìó"
  23332333
  23342334#. DLG_Styles_Description
   
  24722472#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1014
  24732473msgid "Edit Equation"
  2474 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèåòî"
   2474msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà óðàâíåíèå"
  24752475
  24762476#. MENU_LABEL_EDIT_EDITFOOTER
   
  26592659#, c-format
  26602660msgid "File %s is not of a currently supported file type"
  2661 msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîääúðæàí ïîíàñòîÿùåì òèï"
   2661msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîääúðæàí â ìîìåíòà âèä"
  26622662
  26632663#. MSG_IE_FakeType
   
  26652665#, c-format
  26662666msgid "File %s is not of the type it claims to be"
  2667 msgstr "Ôàéëúò %s íå å îò òèïà, êîéòî òâúðäè"
   2667msgstr "Ôàéëúò %s íå å îò çàÿâåíèÿ â äîêóìåíòà âèä"
  26682668
  26692669#. MSG_IE_UnknownType
   
  26712671#, c-format
  26722672msgid "File %s is of unknown type"
  2673 msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîçíàò òèï"
   2673msgstr "Ôàéëúò %s å îò íåïîçíàò âèä"
  26742674
  26752675#. MSG_IE_FileNotFound
   
  29782978msgstr "Öÿë åêðàí"
  29792979
   2980#. TOOLBAR_LABEL_VIEW_FULL_SCREEN
   2981#. TOOLBAR_STATUSLINE_VIEW_FULL_SCREEN
   2982#. TOOLBAR_TOOLTIP_VIEW_FULL_SCREEN
   2983#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1221
   2984msgid "Full Screen"
   2985msgstr "Öÿë åêðàí"
   2986
  29802987#. DLG_FormatTOC_General
  29812988#. DLG_Options_Label_General
   
  32463253#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1331
  32473254msgid "Insert Break"
  3248 msgstr ""
   3255msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
  32493256
  32503257#. MENU_STATUSLINE_TABLE_INSERT_CELLS
   
  32713278#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1341
  32723279msgid "Insert Equation from a LaTeX expression"
  3273 msgstr ""
   3280msgstr "Âìúêâàíå íà óðàâíåíèå îò LaTeX-èçðàç"
  32743281
  32753282#. DLG_Field_FieldTitle_Capital
   
  33243331#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1364
  33253332msgid "Insert a Table of Contents based on Headings"
  3326 msgstr ""
   3333msgstr "Âìúêâàíå íà ñúäúðæàíèå, èçâëå÷åíî îò çàãëàâèÿòà"
  33273334
  33283335#. MENU_STATUSLINE_INSERT_TEXTBOX
   
  34303437#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1410
  34313438msgid "Insert break"
  3432 msgstr ""
   3439msgstr "Âìúêâàíå íà ðàçäåëèòåë"
  34333440
  34343441#. MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART
   
  34763483#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1429
  34773484msgid "Insert the Sum of a Table Row"
  3478 msgstr ""
   3485msgstr "Âìúêâàíå íà ñóìàòà íà ðåäà îò òàáëèöàòà"
  34793486
  34803487#. MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE
   
  38033810#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1564
  38043811msgid "Mark Revisions"
  3805 msgstr ""
   3812msgstr "Îòáåëÿçâàíå íà ðåâèçèè"
  38063813
  38073814#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MARK
   
  38233830#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1572
  38243831msgid "Merge Above"
  3825 msgstr ""
   3832msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
  38263833
  38273834#. DLG_MergeCells_Below
  38283835#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1574
  38293836msgid "Merge Below"
  3830 msgstr ""
   3837msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
  38313838
  38323839#. DLG_MergeCellsTitle
   
  38403847#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1580
  38413848msgid "Merge Left"
  3842 msgstr ""
   3849msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
  38433850
  38443851#. DLG_MergeCells_Right
  38453852#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1582
  38463853msgid "Merge Right"
  3847 msgstr ""
   3854msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
  38483855
  38493856#. TOOLBAR_LABEL_MERGEABOVE
  38503857#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1584
  38513858msgid "Merge above"
  3852 msgstr ""
   3859msgstr "Ñëèâàíå íàãîðå"
  38533860
  38543861#. MENU_STATUSLINE_TOOLS_REVISIONS_MERGE_DOCUMENTS
   
  38603867#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1588
  38613868msgid "Merge below"
  3862 msgstr ""
   3869msgstr "Ñëèâàíå íàäîëó"
  38633870
  38643871#. TOOLBAR_LABEL_MERGE_CELLS
   
  38723879#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1594
  38733880msgid "Merge left"
  3874 msgstr ""
   3881msgstr "Ñëèâàíå íàëÿâî"
  38753882
  38763883#. TOOLBAR_LABEL_MERGERIGHT
  38773884#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1596
  38783885msgid "Merge right"
  3879 msgstr ""
   3886msgstr "Ñëèâàíå íàäÿñíî"
  38803887
  38813888#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEABOVE
   
  38833890#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1599
  38843891msgid "Merge with cell above"
  3885 msgstr ""
   3892msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòãîðå"
  38863893
  38873894#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGEBELOW
   
  38893896#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1602
  38903897msgid "Merge with cell below"
  3891 msgstr ""
   3898msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäîëó"
  38923899
  38933900#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGELEFT
   
  38953902#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1605
  38963903msgid "Merge with left cell"
  3897 msgstr ""
   3904msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòëÿâî"
  38983905
  38993906#. TOOLBAR_STATUSLINE_MERGERIGHT
   
  39013908#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1608
  39023909msgid "Merge with right cell"
  3903 msgstr ""
   3910msgstr "Ñëèâàíå ñ êëåòêàòà îòäÿñíî"
  39043911
  39053912#. FIELD_DateTime_MilTime
   
  46954702#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1943
  46964703msgid "Restart on each section"
  4697 msgstr "Ðåñòðèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
   4704msgstr "Ðåñòàðòèðàíå ïðè íîâ ðàçäåë"
  46984705
  46994706#. DLG_HdrFtr_RestartCheck
  47004707#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1945
  47014708msgid "Restart page numbers on new sections"
  4702 msgstr "Ðåñòðèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
   4709msgstr "Ðåñòàðòèðàíå íîìåðàöèÿòà íà ñòðàíèöèòå ïðè íîâ ðàçäåë"
  47034710
  47044711#. DLG_Lists_Resume_Previous_List
   
  52525259#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
  52535260msgid "Simple Toolbar"
   5261msgstr "Îïðîñòåíà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
   5262
   5263#. DLG_Options_Label_ViewSimpleTB
   5264#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2172
   5265msgid "Simple Toolbar"
  52545266msgstr "Ïðîñòà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
  52555267
   
  52785290#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2183
  52795291msgid "Sort Columns in Ascending Order"
  5280 msgstr ""
   5292msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå âúçõîäÿùî"
  52815293
  52825294#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSASCEND
  52835295#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2185
  52845296msgid "Sort Columns in Ascending Order based on Selected Row"
  5285 msgstr ""
   5297msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå âúçõîäÿùî îò èçáðàíèÿ ðåä"
  52865298
  52875299#. MENU_LABEL_TABLE_SORTCOLSDESCEND
  52885300#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2187
  52895301msgid "Sort Columns in Descending Order"
  5290 msgstr ""
   5302msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå íèçõîäÿùî"
  52915303
  52925304#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTCOLSDESCEND
  52935305#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2189
  52945306msgid "Sort Columns in Descending Order based on Selected Row"
  5295 msgstr ""
   5307msgstr "Ïîäðåæäàíå íà êîëîíèòå íèçõîäÿùî îò èçáðàíèÿ ðåä"
  52965308
  52975309#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSASCEND
  52985310#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2191
  52995311msgid "Sort Rows in Ascending Order"
  5300 msgstr ""
   5312msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå âúçõîäÿùî"
  53015313
  53025314#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSASCEND
  53035315#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2193
  53045316msgid "Sort Rows in Ascending Order based on selected Column"
  5305 msgstr ""
   5317msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå âúçõîäÿùî îò èçáðàíàòà êîëîíà"
  53065318
  53075319#. MENU_LABEL_TABLE_SORTROWSDESCEND
  53085320#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2195
  53095321msgid "Sort Rows in Descending Order"
  5310 msgstr ""
   5322msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå íèçõîäÿùî"
  53115323
  53125324#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORTROWSDESCEND
  53135325#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2197
  53145326msgid "Sort Rows in Descending Order based on Selected Column"
  5315 msgstr ""
   5327msgstr "Ïîäðåæäàíå íà ðåäîâåòå íèçõîäÿùî îò èçáðàíàòà êîëîíà"
  53165328
  53175329#. MENU_STATUSLINE_TABLE_SORT
   
  56245636#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2329
  56255637msgid "Sum a Row"
  5626 msgstr ""
   5638msgstr "Ñóìèðàíå íà ðåä"
  56275639
  56285640#. FIELD_Numbers_TableSumRows
   
  56345646#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2333
  56355647msgid "Sum a Table Row"
  5636 msgstr ""
   5648msgstr "Ñóìèðàíå íà ðåä îò òàáëèöàòà"
  56375649
  56385650#. DLG_MetaData_TAB_Summary
   
  60996111#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2519
  61006112msgid "Words (no footnotes/endnotes):"
  6101 msgstr ""
   6113msgstr "Äóìè (áåç áåëåæêè â êðàÿ è ïîä ëèíèÿ):"
  61026114
  61036115#. DLG_Options_Label_SpellUppercase
   
  61406152#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2535
  61416153msgid "You should choose a range from 1 to 120 for the auto save frequency"
  6142 msgstr ""
   6154msgstr "Òðÿáâà äà èçáåðåòå ñòîéíîñò â îáëàñòòà ìåæäó 1 è 120 çà àâòîìàòè÷íîòî çàïèñâàíå."
  61436155
  61446156#. MSG_ConfirmSaveSecondary
  61456157#: po/tmp/ap_String_Id.h.h:2537
  61466158msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
  6147 msgstr ""
   6159msgstr "Ïðîìåíèòå ùå áúäàò çàãóáåíè, àêî íå ãè çàïèøåòå."
  61486160
  61496161#. TOOLBAR_LABEL_ZOOM
   
  66026614#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:165
  66036615msgid "Choose document from the list:"
  6604 msgstr ""
   6616msgstr "Èçáåðåòå äîêóìåíò îò ñïèñúêà:"
  66056617
  66066618#. DLG_CLIPART_Title
   
  71847196#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:421
  71857197msgid "Input Methods"
  7186 msgstr ""
   7198msgstr "Ìåòîäè çà âõîä"
  71877199
  71887200#. DLG_FOSA_InsertObject
   
  73567368msgstr ""
  73577369
   7370#. LANG_MS_MY
   7371#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:497
   7372msgid "Malay"
   7373msgstr ""
   7374
  73587375#. LANG_MI_NZ
  73597376#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:499
   
  76947711#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:646
  76957712msgid "Set Image Size"
  7696 msgstr "Çàäàâàíå·ðàçìåð·íà·èçîáðàæåíèåòî"
   7713msgstr "Çàäàâàíå ðàçìåð íà èçîáðàæåíèåòî"
  76977714
  76987715#. DLG_ULANG_LangTitle
   
  78387855#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:718
  78397856msgid "This operation cannot be undone. Are you sure you want to proceed?"
  7840 msgstr ""
   7857msgstr "Òîâà äåéñòâèå íå ìîæå äà áúäå îòìåíåíî. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîäúëæèòå?"
  78417858
  78427859#. DLG_Image_TightWrap
   
  78487865#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:726
  78497866msgid "To continue anyway, press OK."
  7850 msgstr ""
   7867msgstr "Çà ïðîäúëæàâàíå íàòèñíåòå ÎÊ"
  78517868
  78527869#. MSG_HistoryPartRestore4
  78537870#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:728
  78547871msgid "To quit the restoration attempt, press Cancel."
  7855 msgstr ""
   7872msgstr "Çà ïðåêúñâàíå îïèòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íàòèñíåòå \\"Îòêàç\\""
  78567873
  78577874#. LANG_TR_TR
   
  80258042#: po/tmp/xap_String_Id.h.h:809
  80268043msgid "View Document"
  8027 msgstr ""
   8044msgstr "Ïðåãëåä íà äîêóìååíòà"
  80288045
  80298046#. DLG_MW_Activate
   
  81018118#, c-format
  81028119msgid "You have to save changes to document %s before proceeding. Save now?"
  8103 msgstr ""
   8120msgstr "Òðÿáâà äà çàïàçèòå ïðîìåíèòå â äîêóìåíòà %s ïðåäè äà ïðîäúëæèòå. Äà ñå çàïèøàò ëè ñåãà?"
  81048121
  81058122#. DLG_Zoom_RadioFrameCaption
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.