Changeset 578


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2006, 8:02:53 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подаено, но има да се обновява. Ростиславе - можеш ли да го погледнеш?

Location:
help/gucharmap
Files:
3 added
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gucharmap/gucharmap.HEAD.bg.po

  r577 r578  
  44"Project-Id-Version: gucharmap manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:20+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 19:43+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 19:44+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  15 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  17 
  18 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  19 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  21 
  22 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  23 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви.\""
  25 ""
  26 ""
  27 
  28 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  29 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  30 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  31 
  32 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  33 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  34 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  35 
  36 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  37 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  38 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: gucharmap.omf.in:5(type)
   15msgid "user's guide"
   16msgstr "потребителско ръководство"
   17
   18#: C/legal.xml:2(para)
   19msgid ""
   20"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   21"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   22"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   23"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   24"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   25"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   26msgstr ""
   27"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   28"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   29"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   30"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   31"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   32"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   33"разпространяван с това ръководство."
   34
   35#: C/legal.xml:12(para)
   36msgid ""
   37"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   38"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   39"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   40"section 6 of the license."
   41msgstr ""
   42"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   43"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   44"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   45"описано в раздел 6 от лиценза."
   46
   47#: C/legal.xml:19(para)
   48msgid ""
   49"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   50"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   51"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   52"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   53"capital letters."
   54msgstr ""
   55"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   56"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   57"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   58"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   59"имената са с главни букви или начални главни букви.\""
   60
   61#: C/legal.xml:35(para)
   62msgid ""
   63"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   64"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   65"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   66"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   67"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   68"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   69"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   70"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   71"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   72"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   73"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   74msgstr ""
   75"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   76"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   77"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   78"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   79"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   80"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   81"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   82"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   83"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   84"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   85"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   86
   87#: C/legal.xml:55(para)
   88msgid ""
   89"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   90"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   91"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   92"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   93"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   94"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   95"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   96"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   97"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   98"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   99msgstr ""
   100"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   101"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   102"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
   103"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   104"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   105"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   106"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   107"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   108"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   109"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   110"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   111
   112#: C/legal.xml:28(para)
   113msgid ""
   114"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   115"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   116"<placeholder-1/>"
   117msgstr ""
   118"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   119"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   120"<placeholder-1/>"
  39121
  40122#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  41123#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  42 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:192(None)
  43 msgid "@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
  44 msgstr "@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
  45 
  46 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:24(title) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:94(revnumber)
  47 msgid "Character Map Manual V2.1"
  48 msgstr "Ръководство за Таблица със символи, версия 2.1"
  49 
  50 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:26(year) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:31(year)
   124#: C/gucharmap.xml:197(None)
   125msgid ""
   126"@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
   127msgstr ""
   128"@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
   129
   130#: C/gucharmap.xml:24(title)
   131msgid "Character Map Manual"
   132msgstr "Ръководство за Таблица със знаци"
   133
   134#: C/gucharmap.xml:26(para)
   135msgid ""
   136"Character Map is a Unicode character map that allows you to select "
   137"characters from a table and insert then in to a text string."
   138msgstr ""
   139
   140#: C/gucharmap.xml:31(year) C/gucharmap.xml:36(year)
  51141msgid "2004"
  52142msgstr "2004"
  53143
  54 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:27(holder) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:55(orgname)
   144#: C/gucharmap.xml:32(holder) C/gucharmap.xml:60(orgname)
  55145msgid "Sun Microsystems"
  56146msgstr "Sun Microsystems"
  57147
  58 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:30(year)
   148#: C/gucharmap.xml:35(year)
  59149msgid "2003"
  60150msgstr "2003"
  61151
  62 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:32(holder)
   152#: C/gucharmap.xml:37(holder)
  63153msgid "Chee Bin HOH"
  64154msgstr "Chee Bin HOH"
  65155
  66 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:43(publishername) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:61(orgname) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:99(para) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:109(para)
   156#: C/gucharmap.xml:48(publishername) C/gucharmap.xml:66(orgname)
   157#: C/gucharmap.xml:104(para) C/gucharmap.xml:114(para)
  67158msgid "GNOME Documentation Project"
  68159msgstr "Проект за документация на GNOME"
  69160
  70 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:53(firstname)
   161#: C/gucharmap.xml:58(firstname)
  71162msgid "Sun"
  72163msgstr "Sun"
  73164
  74 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:54(surname)
   165#: C/gucharmap.xml:59(surname)
  75166msgid "GNOME Documentation Team"
  76167msgstr "за документация на GNOME"
  77168
  78 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:58(firstname)
   169#: C/gucharmap.xml:63(firstname)
  79170msgid "Chee Bin"
  80171msgstr "Chee Bin"
  81172
  82 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:59(surname)
   173#: C/gucharmap.xml:64(surname)
  83174msgid "HOH"
  84175msgstr "HOH"
  85176
  86 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:62(email)
   177#: C/gucharmap.xml:67(email)
  87178msgid "cbhoh@gnome.org"
  88179msgstr "cbhoh@gnome.org"
  89180
  90 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:95(date)
   181#: C/gucharmap.xml:99(revnumber)
   182msgid "Character Map Manual V2.1"
   183msgstr "Ръководство за Таблица със знаци, версия 2.1"
   184
   185#: C/gucharmap.xml:100(date)
  91186msgid "2004-02-26"
  92187msgstr "26-02-2004"
  93188
  94 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:97(para)
   189#: C/gucharmap.xml:102(para)
  95190msgid "Updated for GNOME 2.6, program version 1.3.0."
  96191msgstr "Обновено за GNOME 2.6, програмна версия 1.3.0"
  97192
  98 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:98(para)
   193#: C/gucharmap.xml:103(para)
  99194msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  100195msgstr "Екипът на Sun за документация на GNOME"
  101196
  102 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:103(revnumber)
   197#: C/gucharmap.xml:108(revnumber)
  103198msgid "Unicode Character Map Manual V2.0"
  104 msgstr "Ръководство за таблица със символи на уникод, версия 2.0"
  105 
  106 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:104(date)
   199msgstr "Ръководство за таблица със знаци на Уникод, версия 2.0"
   200
   201#: C/gucharmap.xml:109(date)
  107202msgid "October 2003"
  108203msgstr "Октомври 2003"
  109204
  110 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:106(para)
   205#: C/gucharmap.xml:111(para)
  111206msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
  112207msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
  113208
  114 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:114(releaseinfo)
   209#: C/gucharmap.xml:119(releaseinfo)
  115210msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
  116 msgstr "Това ръководство описва версия 1.3.0 на Таблица със символи"
  117 
  118 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:119(title)
   211msgstr "Това ръководство описва версия 1.3.0 на Таблица със знаци"
   212
   213#: C/gucharmap.xml:124(title)
  119214msgid "Feedback"
  120215msgstr "Обратна връзка"
  121216
  122 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:120(para)
  123 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Character Map</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  124 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  125 
  126 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:128(primary)
   217#: C/gucharmap.xml:125(para)
   218msgid ""
   219"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Character "
   220"Map</application> application or this manual, follow the directions in the "
   221"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
   222"ulink>."
   223msgstr ""
   224"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   225"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
   226"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
   227"обратна връзка на GNOME</ulink>."
   228
   229#: C/gucharmap.xml:133(primary)
  127230msgid "gucharmap"
  128231msgstr "gucharmap"
  129232
  130 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:134(primary)
   233#: C/gucharmap.xml:139(primary)
  131234msgid "Character Map"
  132 msgstr "Таблица със символи"
  133 
  134 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:140(title)
   235msgstr "Таблица със знаци"
   236
   237#: C/gucharmap.xml:145(title)
  135238msgid "Introduction"
  136239msgstr "Въведение"
  137240
  138 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:141(para)
  139 msgid "The <application>Character Map</application> application is a Unicode character map. Unicode is a character set standard with the goal to include all of the characters that are used in all of the written languages in the world."
  140 msgstr ""
  141 
  142 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:144(para)
  143 msgid "You can use <application>Character Map</application> to select characters from a character table, then combine the characters into a text string with standard characters. You can insert the text string that you create into other applications, such as text editor documents."
  144 msgstr ""
  145 
  146 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:147(para)
  147 msgid "<application>Character Map</application> provides accented characters, mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Many of the characters provided by <application>Character Map</application> are not available on a standard keyboard."
  148 msgstr ""
  149 
  150 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:155(title)
   241#: C/gucharmap.xml:146(para)
   242msgid ""
   243"The <application>Character Map</application> application is a Unicode "
   244"character map. Unicode is a character set standard with the goal to include "
   245"all of the characters that are used in all of the written languages in the "
   246"world."
   247msgstr ""
   248
   249#: C/gucharmap.xml:149(para)
   250msgid ""
   251"You can use <application>Character Map</application> to select characters "
   252"from a character table, then combine the characters into a text string with "
   253"standard characters. You can insert the text string that you create into "
   254"other applications, such as text editor documents."
   255msgstr ""
   256
   257#: C/gucharmap.xml:152(para)
   258msgid ""
   259"<application>Character Map</application> provides accented characters, "
   260"mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Many of the "
   261"characters provided by <application>Character Map</application> are not "
   262"available on a standard keyboard."
   263msgstr ""
   264
   265#: C/gucharmap.xml:160(title)
  151266msgid "Getting Started"
  152267msgstr "Първи стъпки"
  153268
  154 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:158(title)
   269#: C/gucharmap.xml:163(title)
  155270msgid "To Start Character Map"
  156 msgstr "Стартиране на Таблица със символи"
  157 
  158 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:159(para)
  159 msgid "You can start <application>Character Map</application> in the following ways:"
  160 msgstr ""
  161 
  162 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:163(term)
   271msgstr "Стартиране на Таблица със знаци"
   272
   273#: C/gucharmap.xml:164(para)
   274msgid ""
   275"You can start <application>Character Map</application> in the following ways:"
   276msgstr ""
   277
   278#: C/gucharmap.xml:168(term)
  163279msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  164280msgstr ""
  165281
  166 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:165(para)
  167 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Character Map</guimenuitem></menuchoice>."
  168 msgstr ""
  169 
  170 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:171(term)
   282#: C/gucharmap.xml:170(para)
   283msgid ""
   284"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Character Map</"
   285"guimenuitem></menuchoice>."
   286msgstr ""
   287
   288#: C/gucharmap.xml:176(term)
  171289msgid "Command line"
  172290msgstr "От командния ред"
  173291
  174 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:173(para)
   292#: C/gucharmap.xml:178(para)
  175293msgid "Execute the following command: <command>gnome-character-map</command>"
  176294msgstr ""
  177295
  178 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:182(title)
   296#: C/gucharmap.xml:187(title)
  179297msgid "When You Start Character Map"
  180298msgstr ""
  181299
  182 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:183(para)
  183 msgid "When you start <application>Character Map</application>, the following window is displayed."
  184 msgstr ""
  185 
  186 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:188(title)
   300#: C/gucharmap.xml:188(para)
   301msgid ""
   302"When you start <application>Character Map</application>, the following "
   303"window is displayed."
   304msgstr ""
   305
   306#: C/gucharmap.xml:193(title)
  187307msgid "Character Map Window"
  188 msgstr "Прозорецът на таблицата със символи"
  189 
  190 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:195(phrase)
   308msgstr "Прозорецът на таблицата със знаци"
   309
   310#: C/gucharmap.xml:200(phrase)
  191311msgid "Shows Character Map window."
  192 msgstr "Показва прозореца на Таблица със символи"
   312msgstr "Показва прозореца на Таблица със знаци"
  193313
  194314#. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
  195 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:205(para)
  196 msgid "The <application>Character Map</application> window contains the following elements:"
  197 msgstr ""
  198 
  199 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:209(term)
   315#: C/gucharmap.xml:210(para)
   316msgid ""
   317"The <application>Character Map</application> window contains the following "
   318"elements:"
   319msgstr ""
   320
   321#: C/gucharmap.xml:214(term)
  200322msgid "Menubar"
  201323msgstr "Лента с менюта"
  202324
  203 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:211(para)
  204 msgid "The menus on the menubar contain most of the commands that you need to work with <application>Character Map</application>."
  205 msgstr ""
  206 
  207 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:217(term)
   325#: C/gucharmap.xml:216(para)
   326msgid ""
   327"The menus on the menubar contain most of the commands that you need to work "
   328"with <application>Character Map</application>."
   329msgstr ""
   330
   331#: C/gucharmap.xml:222(term)
  208332msgid "Toolbar"
  209333msgstr "Лента с инструменти"
  210334
  211 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:219(para)
  212 msgid "The toolbar contains a drop-down list of fonts, font style buttons, and a zoom spin box."
  213 msgstr ""
  214 
  215 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:225(term)
   335#: C/gucharmap.xml:224(para)
   336msgid ""
   337"The toolbar contains a drop-down list of fonts, font style buttons, and a "
   338"zoom spin box."
   339msgstr ""
   340
   341#: C/gucharmap.xml:230(term)
  216342msgid "Display area"
  217343msgstr "Район на преглед"
  218344
  219 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:227(para)
   345#: C/gucharmap.xml:232(para)
  220346msgid "The display area contains the following components:"
  221347msgstr ""
  222348
  223 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:232(para)
  224 msgid "<guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box"
  225 msgstr ""
  226 
  227 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:236(para)
   349#: C/gucharmap.xml:237(para)
   350msgid ""
   351"<guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box"
   352msgstr ""
   353
   354#: C/gucharmap.xml:241(para)
  228355msgid "<guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section"
  229356msgstr ""
  230357
  231 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:240(para)
   358#: C/gucharmap.xml:245(para)
  232359msgid "<guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section"
  233360msgstr ""
  234361
  235 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:244(para)
   362#: C/gucharmap.xml:249(para)
  236363msgid "<guilabel>Text to copy</guilabel> text box"
  237364msgstr ""
  238365
  239 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:248(para)
   366#: C/gucharmap.xml:253(para)
  240367msgid "<guibutton>Copy</guibutton> button"
  241368msgstr ""
  242369
  243 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:255(term)
   370#: C/gucharmap.xml:260(term)
  244371msgid "Statusbar"
  245372msgstr "Лента за състоянието"
  246373
  247 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:257(para)
   374#: C/gucharmap.xml:262(para)
  248375msgid "The statusbar displays information about the selected character."
  249376msgstr ""
  250377
  251 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:267(title)
   378#: C/gucharmap.xml:272(title)
  252379msgid "Usage"
  253380msgstr "Употреба"
  254381
  255 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:270(title)
   382#: C/gucharmap.xml:275(title)
  256383msgid "To Change the Character-Set List"
  257384msgstr ""
  258385
  259 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:271(para)
  260 msgid "To list the character sets by script name, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Script</guimenuitem></menuchoice>."
  261 msgstr ""
  262 
  263 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:274(para)
  264 msgid "To list the character sets by Unicode block, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Unicode Block</guimenuitem></menuchoice>."
  265 msgstr ""
  266 
  267 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:280(title)
   386#: C/gucharmap.xml:276(para)
   387msgid ""
   388"To list the character sets by script name, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   389"guimenu><guimenuitem>By Script</guimenuitem></menuchoice>."
   390msgstr ""
   391
   392#: C/gucharmap.xml:279(para)
   393msgid ""
   394"To list the character sets by Unicode block, choose "
   395"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Unicode Block</"
   396"guimenuitem></menuchoice>."
   397msgstr ""
   398
   399#: C/gucharmap.xml:285(title)
  268400msgid "To Create a Text String"
  269401msgstr ""
  270402
  271 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:281(para)
  272 msgid "To create a text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, perform the following steps:"
  273 msgstr ""
  274 
  275 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:286(para)
  276 msgid "Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box."
  277 msgstr ""
  278 
  279 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:291(para)
   403#: C/gucharmap.xml:286(para)
   404msgid ""
   405"To create a text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, "
   406"perform the following steps:"
   407msgstr ""
   408
   409#: C/gucharmap.xml:291(para)
   410msgid ""
   411"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
   412"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box."
   413msgstr ""
   414
   415#: C/gucharmap.xml:296(para)
  280416msgid "Insert characters in one of the following ways:"
  281417msgstr ""
  282418
  283 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:296(para)
  284 msgid "Double-click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, to insert the character in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
  285 msgstr ""
  286 
  287 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:301(para)
  288 msgid "Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, then press <keycap>Return</keycap> to insert the character in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
  289 msgstr ""
  290 
  291 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:306(para)
  292 msgid "Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, then drag the character to the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
  293 msgstr ""
  294 
  295 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:311(para)
  296 msgid "Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to give focus to the field. If a text string is already in the field, click on the text string at the point where you want to insert the character. Press a character key on your keyboard to insert that character into the field."
  297 msgstr ""
  298 
  299 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:322(title)
   419#: C/gucharmap.xml:301(para)
   420msgid ""
   421"Double-click on a character button in the <guilabel>Character Table</"
   422"guilabel> tabbed section, to insert the character in the <guilabel>Text to "
   423"copy</guilabel> field."
   424msgstr ""
   425
   426#: C/gucharmap.xml:306(para)
   427msgid ""
   428"Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
   429"tabbed section, then press <keycap>Return</keycap> to insert the character "
   430"in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
   431msgstr ""
   432
   433#: C/gucharmap.xml:311(para)
   434msgid ""
   435"Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
   436"tabbed section, then drag the character to the <guilabel>Text to copy</"
   437"guilabel> field."
   438msgstr ""
   439
   440#: C/gucharmap.xml:316(para)
   441msgid ""
   442"Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to give focus to the "
   443"field. If a text string is already in the field, click on the text string at "
   444"the point where you want to insert the character. Press a character key on "
   445"your keyboard to insert that character into the field."
   446msgstr ""
   447
   448#: C/gucharmap.xml:327(title)
  300449msgid "To Copy and Paste Your Text String into an Application"
  301450msgstr ""
  302451
  303 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:323(para)
  304 msgid "To copy and paste the text string from the <guilabel>Text to copy</guilabel> field into an application, perform the following steps:"
  305 msgstr ""
  306 
  307 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:328(para)
  308 msgid "Drag the pointer to select the text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, then click <guibutton>Copy</guibutton>. The selected text string appears highlighted."
  309 msgstr ""
  310 
  311 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:333(para)
  312 msgid "Point to the location in an application where you want to put the text string and middle-click to insert the text string. You can also paste the text string into the application if a Paste facility is available. You can repeat the insertion as many times as you want while the text string is selected. Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to deselect the text string."
  313 msgstr ""
  314 
  315 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:338(para)
  316 msgid "When you paste the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> field into other applications, the text string appears in the current character set of the application."
  317 msgstr ""
  318 
  319 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:341(para)
  320 msgid "If your text string contains non-visible characters, you can only insert the text string into applications that support the full character set."
  321 msgstr ""
  322 
  323 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:344(para)
  324 msgid "If you quit <application>Character Map</application> before you paste the text string into an application, your text string is lost."
  325 msgstr ""
  326 
  327 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:350(title)
   452#: C/gucharmap.xml:328(para)
   453msgid ""
   454"To copy and paste the text string from the <guilabel>Text to copy</guilabel> "
   455"field into an application, perform the following steps:"
   456msgstr ""
   457
   458#: C/gucharmap.xml:333(para)
   459msgid ""
   460"Drag the pointer to select the text string in the <guilabel>Text to copy</"
   461"guilabel> field, then click <guibutton>Copy</guibutton>. The selected text "
   462"string appears highlighted."
   463msgstr ""
   464
   465#: C/gucharmap.xml:338(para)
   466msgid ""
   467"Point to the location in an application where you want to put the text "
   468"string and middle-click to insert the text string. You can also paste the "
   469"text string into the application if a Paste facility is available. You can "
   470"repeat the insertion as many times as you want while the text string is "
   471"selected. Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to deselect "
   472"the text string."
   473msgstr ""
   474
   475#: C/gucharmap.xml:343(para)
   476msgid ""
   477"When you paste the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> field "
   478"into other applications, the text string appears in the current character "
   479"set of the application."
   480msgstr ""
   481
   482#: C/gucharmap.xml:346(para)
   483msgid ""
   484"If your text string contains non-visible characters, you can only insert the "
   485"text string into applications that support the full character set."
   486msgstr ""
   487
   488#: C/gucharmap.xml:349(para)
   489msgid ""
   490"If you quit <application>Character Map</application> before you paste the "
   491"text string into an application, your text string is lost."
   492msgstr ""
   493
   494#: C/gucharmap.xml:355(title)
  328495msgid "To Search for a Character"
  329496msgstr ""
  330497
  331 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:351(para)
   498#: C/gucharmap.xml:356(para)
  332499msgid "To search for a character, perform the following steps:"
  333500msgstr ""
  334501
  335 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:356(para)
  336 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice>."
  337 msgstr ""
  338 
  339 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:361(para)
  340 msgid "Enter the search string in the <guilabel>Search</guilabel> field in the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
  341 msgstr ""
  342 
  343 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:366(para)
   502#: C/gucharmap.xml:361(para)
   503msgid ""
   504"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
   505"menuchoice>."
   506msgstr ""
   507
   508#: C/gucharmap.xml:366(para)
   509msgid ""
   510"Enter the search string in the <guilabel>Search</guilabel> field in the "
   511"<guilabel>Find</guilabel> dialog."
   512msgstr ""
   513
   514#: C/gucharmap.xml:371(para)
  344515msgid "Click <guibutton>Next</guibutton>."
  345516msgstr ""
  346517
  347 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:369(para)
  348 msgid "<application>Character Map</application> highlights the first character that matches the search criteria, in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section. <application>Character Map</application> also displays the Unicode code point and Unicode character name in the status bar."
  349 msgstr ""
  350 
  351 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:372(para)
  352 msgid "If no matching character is found, <application>Character Map</application> displays an information alert."
  353 msgstr ""
  354 
  355 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:377(para)
  356 msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice>."
  357 msgstr ""
  358 
  359 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:382(para)
  360 msgid "Click <guibutton>Previous</guibutton> to find the previous matching character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
  361 msgstr ""
  362 
  363 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:391(title)
   518#: C/gucharmap.xml:374(para)
   519msgid ""
   520"<application>Character Map</application> highlights the first character that "
   521"matches the search criteria, in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
   522"tabbed section. <application>Character Map</application> also displays the "
   523"Unicode code point and Unicode character name in the status bar."
   524msgstr ""
   525
   526#: C/gucharmap.xml:377(para)
   527msgid ""
   528"If no matching character is found, <application>Character Map</application> "
   529"displays an information alert."
   530msgstr ""
   531
   532#: C/gucharmap.xml:382(para)
   533msgid ""
   534"Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching character. "
   535"Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find "
   536"Next</guimenuitem></menuchoice>."
   537msgstr ""
   538
   539#: C/gucharmap.xml:387(para)
   540msgid ""
   541"Click <guibutton>Previous</guibutton> to find the previous matching "
   542"character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</"
   543"guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
   544msgstr ""
   545
   546#: C/gucharmap.xml:396(title)
  364547msgid "To Browse Through all Characters"
  365548msgstr ""
  366549
  367 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:392(para)
  368 msgid "You can browse through the characters in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section in the following ways:"
  369 msgstr ""
  370 
  371 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:397(para)
  372 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Script</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Block</guimenuitem></menuchoice> to select the next character set."
  373 msgstr ""
  374 
  375 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:402(para)
  376 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Script</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Block</guimenuitem></menuchoice> to select the previous character set."
  377 msgstr ""
  378 
  379 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:407(para)
  380 msgid "Use the scrollbar for the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box to select any character set."
  381 msgstr ""
  382 
  383 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:412(para)
  384 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Character</guimenuitem></menuchoice> to select the next character in the Unicode sequence."
  385 msgstr ""
  386 
  387 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:417(para)
  388 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Character</guimenuitem></menuchoice> to select the previous character in the Unicode sequence."
  389 msgstr ""
  390 
  391 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:422(para)
   550#: C/gucharmap.xml:397(para)
   551msgid ""
   552"You can browse through the characters in the <guilabel>Character Table</"
   553"guilabel> tabbed section in the following ways:"
   554msgstr ""
   555
   556#: C/gucharmap.xml:402(para)
   557msgid ""
   558"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Script</"
   559"guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</"
   560"guimenu><guimenuitem>Next Block</guimenuitem></menuchoice> to select the "
   561"next character set."
   562msgstr ""
   563
   564#: C/gucharmap.xml:407(para)
   565msgid ""
   566"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Script</"
   567"guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</"
   568"guimenu><guimenuitem>Previous Block</guimenuitem></menuchoice> to select the "
   569"previous character set."
   570msgstr ""
   571
   572#: C/gucharmap.xml:412(para)
   573msgid ""
   574"Use the scrollbar for the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode "
   575"Block</guilabel> list box to select any character set."
   576msgstr ""
   577
   578#: C/gucharmap.xml:417(para)
   579msgid ""
   580"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Character</"
   581"guimenuitem></menuchoice> to select the next character in the Unicode "
   582"sequence."
   583msgstr ""
   584
   585#: C/gucharmap.xml:422(para)
   586msgid ""
   587"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Character</"
   588"guimenuitem></menuchoice> to select the previous character in the Unicode "
   589"sequence."
   590msgstr ""
   591
   592#: C/gucharmap.xml:427(para)
  392593msgid "Press the arrow keys on the keyboard to browse through the characters."
  393594msgstr ""
  394595
  395 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:427(para)
  396 msgid "Use the <guilabel>Character Table</guilabel> scrollbar to browse through the characters."
  397 msgstr ""
  398 
  399 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:432(para)
  400 msgid "Press the <keycap>Page Up</keycap> and <keycap>Page Down</keycap> keys to browse through the characters page by page."
  401 msgstr ""
  402 
  403 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:437(para)
  404 msgid "Press the <keycap>Home</keycap> key to select the first character in the Unicode sequence. To select the last character, press the <keycap>End</keycap> key."
  405 msgstr ""
  406 
  407 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:445(title)
   596#: C/gucharmap.xml:432(para)
   597msgid ""
   598"Use the <guilabel>Character Table</guilabel> scrollbar to browse through the "
   599"characters."
   600msgstr ""
   601
   602#: C/gucharmap.xml:437(para)
   603msgid ""
   604"Press the <keycap>Page Up</keycap> and <keycap>Page Down</keycap> keys to "
   605"browse through the characters page by page."
   606msgstr ""
   607
   608#: C/gucharmap.xml:442(para)
   609msgid ""
   610"Press the <keycap>Home</keycap> key to select the first character in the "
   611"Unicode sequence. To select the last character, press the <keycap>End</"
   612"keycap> key."
   613msgstr ""
   614
   615#: C/gucharmap.xml:450(title)
  408616msgid "To Display Detailed Information About a Character"
  409617msgstr ""
  410618
  411 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:446(para)
  412 msgid "To display detailed information about a character, perform the following steps:"
  413 msgstr ""
  414 
  415 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:451(para)
  416 msgid "Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box. Example: <guilabel>Basic Latin</guilabel>"
  417 msgstr ""
  418 
  419 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:456(para)
  420 msgid "Select a character from the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section. Example: <guilabel>B</guilabel>"
  421 msgstr ""
  422 
  423 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:461(para)
   619#: C/gucharmap.xml:451(para)
   620msgid ""
   621"To display detailed information about a character, perform the following "
   622"steps:"
   623msgstr ""
   624
   625#: C/gucharmap.xml:456(para)
   626msgid ""
   627"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
   628"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box. Example: <guilabel>Basic Latin</"
   629"guilabel>"
   630msgstr ""
   631
   632#: C/gucharmap.xml:461(para)
   633msgid ""
   634"Select a character from the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed "
   635"section. Example: <guilabel>B</guilabel>"
   636msgstr ""
   637
   638#: C/gucharmap.xml:466(para)
  424639msgid "Click on the <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section."
  425640msgstr ""
  426641
  427 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:466(para)
  428 msgid "The <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section displays the following information about the selected character:"
  429 msgstr ""
  430 
  431 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:471(para)
   642#: C/gucharmap.xml:471(para)
   643msgid ""
   644"The <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section displays the "
   645"following information about the selected character:"
   646msgstr ""
   647
   648#: C/gucharmap.xml:476(para)
  432649msgid "Unicode code point"
  433650msgstr ""
  434651
  435 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:474(para)
   652#: C/gucharmap.xml:479(para)
  436653msgid "Example: <guilabel>U+0042</guilabel>"
  437654msgstr ""
  438655
  439 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:479(para)
   656#: C/gucharmap.xml:484(para)
  440657msgid "Unicode character name"
  441658msgstr ""
  442659
  443 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:482(para)
   660#: C/gucharmap.xml:487(para)
  444661msgid "Example: <guilabel>LATIN CAPITAL LETTER B</guilabel>"
  445662msgstr ""
  446663
  447 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:488(guilabel)
   664#: C/gucharmap.xml:493(guilabel)
  448665msgid "General Character Properties"
  449666msgstr ""
  450667
  451 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:492(para)
   668#: C/gucharmap.xml:497(para)
  452669msgid "Unicode category"
  453670msgstr ""
  454671
  455 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:495(para)
   672#: C/gucharmap.xml:500(para)
  456673msgid "Example: <guilabel>Letter, Uppercase</guilabel>"
  457674msgstr ""
  458675
  459 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:503(guilabel)
   676#: C/gucharmap.xml:508(guilabel)
  460677msgid "Various Useful Representations"
  461678msgstr ""
  462679
  463 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:507(para)
   680#: C/gucharmap.xml:512(para)
  464681msgid "UTF-8 encoding"
  465682msgstr "Кодова таблица UTF-8"
  466683
  467 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:510(para)
   684#: C/gucharmap.xml:515(para)
  468685msgid "Example: <guilabel>0x42</guilabel>"
  469686msgstr ""
  470687
  471 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:515(para)
   688#: C/gucharmap.xml:520(para)
  472689msgid "Octal escaped UTF-8 encoding"
  473690msgstr ""
  474691
  475 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:518(para)
   692#: C/gucharmap.xml:523(para)
  476693msgid "Example: <guilabel>\\102</guilabel>"
  477694msgstr "Пример: <guilabel>\\102</guilabel>"
  478695
  479 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:523(para)
   696#: C/gucharmap.xml:528(para)
  480697msgid "Decimal entity reference"
  481698msgstr ""
  482699
  483 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:526(para)
   700#: C/gucharmap.xml:531(para)
  484701msgid "Example: <guilabel>\"B\"</guilabel>"
  485702msgstr ""
  486703
  487 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:534(guilabel)
   704#: C/gucharmap.xml:539(guilabel)
  488705msgid "Annotations and Cross References"
  489706msgstr ""
  490707
  491 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:536(para)
   708#: C/gucharmap.xml:541(para)
  492709msgid "Example: <guilabel>U+212C SCRIPT CAPITAL B</guilabel>"
  493710msgstr ""
  494711
  495 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:539(para)
   712#: C/gucharmap.xml:544(para)
  496713msgid "Click on the link to display the details for the referenced character."
  497714msgstr ""
  498715
  499 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:547(title)
   716#: C/gucharmap.xml:552(title)
  500717msgid "To Change the Format of a Character"
  501718msgstr ""
  502719
  503 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:548(para)
  504 msgid "To change the format of a character, perform any of the following steps:"
  505 msgstr ""
  506 
  507 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:553(para)
   720#: C/gucharmap.xml:553(para)
   721msgid ""
   722"To change the format of a character, perform any of the following steps:"
   723msgstr ""
   724
   725#: C/gucharmap.xml:558(para)
  508726msgid "To change the font, select a font from the font drop-down list."
  509727msgstr ""
  510728
  511 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:558(para)
  512 msgid "To change the font type to bold type, click on the <guibutton>Bold</guibutton> button."
  513 msgstr ""
  514 
  515 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:563(para)
  516 msgid "To change the font type to italic type, click on the <guibutton>Italic</guibutton> button."
  517 msgstr ""
  518 
  519 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:568(para)
  520 msgid "To increase the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin box."
  521 msgstr ""
  522 
  523 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:573(para)
  524 msgid "To decrease the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin box."
  525 msgstr ""
  526 
  527 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:578(para)
  528 msgid "To display normal font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
  529 msgstr ""
  530 
  531 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:583(para)
   729#: C/gucharmap.xml:563(para)
   730msgid ""
   731"To change the font type to bold type, click on the <guibutton>Bold</"
   732"guibutton> button."
   733msgstr ""
   734
   735#: C/gucharmap.xml:568(para)
   736msgid ""
   737"To change the font type to italic type, click on the <guibutton>Italic</"
   738"guibutton> button."
   739msgstr ""
   740
   741#: C/gucharmap.xml:573(para)
   742msgid ""
   743"To increase the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   744"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin "
   745"box."
   746msgstr ""
   747
   748#: C/gucharmap.xml:578(para)
   749msgid ""
   750"To decrease the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   751"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom "
   752"spin box."
   753msgstr ""
   754
   755#: C/gucharmap.xml:583(para)
   756msgid ""
   757"To display normal font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   758"guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
   759msgstr ""
   760
   761#: C/gucharmap.xml:588(para)
  532762msgid "To magnify the selected character, press <keycap>Shift</keycap>."
  533763msgstr ""
  534764
  535 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:591(title)
   765#: C/gucharmap.xml:596(title)
  536766msgid "To Change the Format of the Character Table"
  537767msgstr ""
  538768
  539 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:592(para)
  540 msgid "To change the format of the character table, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap Columns to Power of Two</guimenuitem></menuchoice>."
  541 msgstr ""
  542 
  543 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:595(para)
  544 msgid "<application>Character Map</application> changes the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section so that the number of columns is a power of two, for example, two columns, four columns, eight columns, and so on. The number of columns depends on the size of the window and the size of the font."
   769#: C/gucharmap.xml:597(para)
   770msgid ""
   771"To change the format of the character table, choose "
   772"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap Columns to Power of "
   773"Two</guimenuitem></menuchoice>."
   774msgstr ""
   775
   776#: C/gucharmap.xml:600(para)
   777msgid ""
   778"<application>Character Map</application> changes the <guilabel>Character "
   779"Table</guilabel> tabbed section so that the number of columns is a power of "
   780"two, for example, two columns, four columns, eight columns, and so on. The "
   781"number of columns depends on the size of the window and the size of the font."
  545782msgstr ""
  546783
  547784#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  548 #: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:0(None)
   785#: C/gucharmap.xml:0(None)
  549786msgid "translator-credits"
  550787msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  551 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.