Changeset 577


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2006, 6:28:43 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено

Location:
help/gnome-terminal
Files:
4 added
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gnome-terminal/gnome-terminal.HEAD.bg.po

  r575 r577  
  44"Project-Id-Version: gnome-terminal manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:21+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 18:16+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 18:18+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  15 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  17 
  18 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  19 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  21 
  22 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  23 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  25 
  26 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  27 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  28 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  29 
  30 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  31 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  32 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  33 
  34 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  35 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  36 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: ../C/legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: ../C/legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: ../C/legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: ../C/legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: ../C/legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: ../C/legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   116"<placeholder-1/>"
  37117
  38118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:263(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
  42 msgstr "@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
   120#: ../C/gnome-terminal.xml:263(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; "
   123"md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
   124msgstr ""
   125"@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; "
   126"md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
  43127
  44128#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  45129#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  46 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:333(None)
  47 msgid "@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
  48 msgstr "@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
  49 
  50 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:18(title) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:72(revnumber)
   130#: ../C/gnome-terminal.xml:333(None)
   131msgid ""
   132"@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; "
   133"md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
   134msgstr ""
   135"@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; "
   136"md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
   137
   138#: ../C/gnome-terminal.xml:18(title) ../C/gnome-terminal.xml:72(revnumber)
   139#: ../C/gnome-terminal-C.omf:10(title)
  51140msgid "GNOME Terminal Manual V2.8"
  52141msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.8"
  53142
  54 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:20(year)
   143#: ../C/gnome-terminal.xml:20(year)
  55144msgid "2002"
  56145msgstr "2002"
  57146
  58 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:21(year)
   147#: ../C/gnome-terminal.xml:21(year)
  59148msgid "2003"
  60149msgstr "2003"
  61150
  62 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:22(year)
   151#: ../C/gnome-terminal.xml:22(year)
  63152msgid "2004"
  64153msgstr "2004"
  65154
  66 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:23(holder) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:45(orgname)
   155#: ../C/gnome-terminal.xml:23(holder) ../C/gnome-terminal.xml:45(orgname)
  67156msgid "Sun Microsystems"
  68157msgstr "Sun Microsystems"
  69158
  70 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:26(year) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:30(year) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:34(year)
   159#: ../C/gnome-terminal.xml:26(year) ../C/gnome-terminal.xml:30(year)
   160#: ../C/gnome-terminal.xml:34(year)
  71161msgid "2000"
  72162msgstr "2000"
  73163
  74 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:27(holder)
   164#: ../C/gnome-terminal.xml:27(holder)
  75165msgid "Miguel de Icaza"
  76166msgstr "Miguel de Icaza"
  77167
  78 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:31(holder)
   168#: ../C/gnome-terminal.xml:31(holder)
  79169msgid "Michael Zucchi"
  80170msgstr "Michael Zucchi"
  81171
  82 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:35(holder)
   172#: ../C/gnome-terminal.xml:35(holder)
  83173msgid "Alexander Kirillov"
  84174msgstr "Alexander Kirillov"
  85175
  86 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:38(publishername) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:52(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:59(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:66(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:78(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:88(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:96(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:106(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:118(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:130(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:142(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:154(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:166(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:179(para)
   176#: ../C/gnome-terminal.xml:38(publishername)
   177#: ../C/gnome-terminal.xml:52(orgname) ../C/gnome-terminal.xml:59(orgname)
   178#: ../C/gnome-terminal.xml:66(orgname) ../C/gnome-terminal.xml:78(para)
   179#: ../C/gnome-terminal.xml:88(para) ../C/gnome-terminal.xml:96(para)
   180#: ../C/gnome-terminal.xml:106(para) ../C/gnome-terminal.xml:118(para)
   181#: ../C/gnome-terminal.xml:130(para) ../C/gnome-terminal.xml:142(para)
   182#: ../C/gnome-terminal.xml:154(para) ../C/gnome-terminal.xml:166(para)
   183#: ../C/gnome-terminal.xml:179(para)
  87184msgid "GNOME Documentation Project"
  88185msgstr "Проектът за превод на GNOME"
  89186
  90 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:42(firstname)
   187#: ../C/gnome-terminal.xml:42(firstname)
  91188msgid "Sun"
  92189msgstr "Sun"
  93190
  94 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:43(surname)
   191#: ../C/gnome-terminal.xml:43(surname)
  95192msgid "GNOME Documentation Team"
  96193msgstr "Екипът за превод на GNOME"
  97194
  98 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:49(firstname)
   195#: ../C/gnome-terminal.xml:49(firstname)
  99196msgid "Miguel"
  100197msgstr "Miguel"
  101198
  102 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:50(surname)
   199#: ../C/gnome-terminal.xml:50(surname)
  103200msgid "de Icaza"
  104201msgstr "de Icaza"
  105202
  106 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:56(firstname)
   203#: ../C/gnome-terminal.xml:56(firstname)
  107204msgid "Michael"
  108205msgstr "Michael"
  109206
  110 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:57(surname)
   207#: ../C/gnome-terminal.xml:57(surname)
  111208msgid "Zucchi"
  112209msgstr "Zucchi"
  113210
  114 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:63(firstname)
   211#: ../C/gnome-terminal.xml:63(firstname)
  115212msgid "Alexander"
  116213msgstr "Alexander"
  117214
  118 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:64(surname)
   215#: ../C/gnome-terminal.xml:64(surname)
  119216msgid "Kirillov"
  120217msgstr "Kirillov"
  121218
  122 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:75(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:87(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:95(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:103(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:115(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:127(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:139(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:151(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:163(para)
   219#: ../C/gnome-terminal.xml:75(para) ../C/gnome-terminal.xml:87(para)
   220#: ../C/gnome-terminal.xml:95(para) ../C/gnome-terminal.xml:103(para)
   221#: ../C/gnome-terminal.xml:115(para) ../C/gnome-terminal.xml:127(para)
   222#: ../C/gnome-terminal.xml:139(para) ../C/gnome-terminal.xml:151(para)
   223#: ../C/gnome-terminal.xml:163(para)
  123224msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  124225msgstr "Екипът на Sun за документацията на GNOME"
  125226
  126 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:84(revnumber)
   227#: ../C/gnome-terminal.xml:84(revnumber)
  127228msgid "GNOME Terminal Manual V2.7"
  128229msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.7"
  129230
  130 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:85(date)
   231#: ../C/gnome-terminal.xml:85(date)
  131232msgid "November 2003"
  132233msgstr "Ноември 2003"
  133234
  134 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:92(revnumber)
   235#: ../C/gnome-terminal.xml:92(revnumber)
  135236msgid "GNOME Terminal Manual V2.6"
  136237msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.6"
  137238
  138 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:93(date)
   239#: ../C/gnome-terminal.xml:93(date)
  139240msgid "September 2003"
  140241msgstr "Септември 2003"
  141242
  142 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:100(revnumber)
   243#: ../C/gnome-terminal.xml:100(revnumber)
  143244msgid "GNOME Terminal Manual V2.5"
  144245msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.5"
  145246
  146 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:101(date)
   247#: ../C/gnome-terminal.xml:101(date)
  147248msgid "May 2003"
  148249msgstr "Май 2003"
  149250
  150 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:112(revnumber)
   251#: ../C/gnome-terminal.xml:112(revnumber)
  151252msgid "GNOME Terminal Manual V2.4"
  152253msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.4"
  153254
  154 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:113(date)
   255#: ../C/gnome-terminal.xml:113(date)
  155256msgid "January 2003"
  156257msgstr "Януари 2003"
  157258
  158 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:124(revnumber)
   259#: ../C/gnome-terminal.xml:124(revnumber)
  159260msgid "GNOME Terminal Manual V2.3"
  160261msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.3"
  161262
  162 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:125(date) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:137(date) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:149(date)
   263#: ../C/gnome-terminal.xml:125(date) ../C/gnome-terminal.xml:137(date)
   264#: ../C/gnome-terminal.xml:149(date)
  163265msgid "August 2002"
  164266msgstr "Август 2002"
  165267
  166 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:136(revnumber)
   268#: ../C/gnome-terminal.xml:136(revnumber)
  167269msgid "GNOME Terminal Manual V2.2"
  168270msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.2"
  169271
  170 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:148(revnumber)
   272#: ../C/gnome-terminal.xml:148(revnumber)
  171273msgid "GNOME Terminal Manual V2.1"
  172274msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.1"
  173275
  174 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:160(revnumber)
   276#: ../C/gnome-terminal.xml:160(revnumber)
  175277msgid "GNOME Terminal Manual V2.0"
  176278msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.0"
  177279
  178 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:161(date)
   280#: ../C/gnome-terminal.xml:161(date)
  179281msgid "April 2002"
  180282msgstr "Април 2002"
  181283
  182 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:172(revnumber)
   284#: ../C/gnome-terminal.xml:172(revnumber)
  183285msgid "GNOME Terminal User's Guide"
  184286msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME"
  185287
  186 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:173(date)
   288#: ../C/gnome-terminal.xml:173(date)
  187289msgid "May 2000"
  188290msgstr "Май 2000"
  189291
  190 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:175(para)
  191 msgid "Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</email>"
  192 msgstr "Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</email>"
  193 
  194 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:185(releaseinfo)
   292#: ../C/gnome-terminal.xml:175(para)
   293msgid ""
   294"Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</"
   295"email>"
   296msgstr ""
   297"Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</"
   298"email>"
   299
   300#: ../C/gnome-terminal.xml:185(releaseinfo)
  195301msgid "This manual describes version 2.5.90 of GNOME Terminal."
  196302msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.90 на Терминал на GNOME."
  197303
  198 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:188(title)
   304#: ../C/gnome-terminal.xml:188(title)
  199305msgid "Feedback"
  200306msgstr "Обратна връзка"
  201307
  202 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:189(para)
  203 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the GNOME Terminal application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  204 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно GNOME Terminal или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  205 
  206 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:196(primary)
   308#: ../C/gnome-terminal.xml:189(para)
   309msgid ""
   310"To report a bug or make a suggestion regarding the GNOME Terminal "
   311"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
   312"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   313msgstr ""
   314"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно GNOME "
   315"Terminal или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url="
   316"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на "
   317"GNOME</ulink>."
   318
   319#: ../C/gnome-terminal.xml:196(primary)
  207320msgid "terminal application"
  208321msgstr "терминал"
  209322
  210 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:199(title)
   323#: ../C/gnome-terminal.xml:199(title)
  211324msgid "Introduction"
  212325msgstr "Въведение"
  213326
  214 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:200(para)
  215 msgid "<application>GNOME Terminal</application> is a terminal emulation application that you can use to perform the following actions:"
  216 msgstr "<application>Терминалът на GNOME</application> е програма за емулиране на терминал, която може да използвате, за да извършвате следните действия:"
  217 
  218 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:205(term)
   327#: ../C/gnome-terminal.xml:200(para)
   328msgid ""
   329"<application>GNOME Terminal</application> is a terminal emulation "
   330"application that you can use to perform the following actions:"
   331msgstr ""
   332"<application>Терминалът на GNOME</application> е програма за емулиране на "
   333"терминал, която може да използвате, за да извършвате следните действия:"
   334
   335#: ../C/gnome-terminal.xml:205(term)
  219336msgid "To access a UNIX shell in the GNOME environment"
  220337msgstr "Да достъпвате UNIX команден ред през работната среда GNOME"
  221338
  222 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:207(para)
  223 msgid "A shell is a program that interprets and executes the commands that you type at a command line prompt. When you start <application>GNOME Terminal</application>, the application starts the default shell that is specified in your system account. You can switch to a different shell at any time."
  224 msgstr "Командния ред е програма, която интерпретира и изпълнява командите, които въведете. Когато стартирате <application>Терминала</application>, програмата стартира стандартния команден ред, който е определен за системата. Може да превключите към друг по всяко време."
  225 
  226 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:213(term)
  227 msgid "To run any application that is designed to run on VT102, VT220, and <application>xterm</application> terminals"
  228 msgstr "Да стартирате всяка програма, създадена да върви на VT102, VT220 и <application>xterm</application> терминали"
  229 
  230 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:215(para)
  231 msgid "<application>GNOME Terminal</application> emulates the <application>xterm</application> application developed by the X Consortium. In turn, the <application>xterm</application> application emulates the DEC VT102 terminal and also supports the DEC VT220 escape sequences. An escape sequence is a series of characters that starts with the <keycap>Esc</keycap> character. <application>GNOME Terminal</application> accepts all of the escape sequences that the VT102 and VT220 terminals use for functions such as to position the cursor and to clear the screen."
  232 msgstr "<application>Терминалът</application> емулира програмата <application>xterm</application>, разработена от X·Consortium. На свой ред <application>xterm</application> емулира терминала DEC VT102 и поддържа също така изходните последователности на DEC·VT220. Това са серии от символи, започващи със символа <keycap>Esc</keycap>. <application>Терминалът</application> приема всички такива последователности, които VT102 и VT220 използват за функции, като позициониране на курсора и изчистване на екрана."
  233 
  234 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:223(title)
   339#: ../C/gnome-terminal.xml:207(para)
   340msgid ""
   341"A shell is a program that interprets and executes the commands that you type "
   342"at a command line prompt. When you start <application>GNOME Terminal</"
   343"application>, the application starts the default shell that is specified in "
   344"your system account. You can switch to a different shell at any time."
   345msgstr ""
   346"Командния ред е програма, която интерпретира и изпълнява командите, които "
   347"въведете. Когато стартирате <application>Терминала</application>, програмата "
   348"стартира стандартния команден ред, който е определен за системата. Може да "
   349"превключите към друг по всяко време."
   350
   351#: ../C/gnome-terminal.xml:213(term)
   352msgid ""
   353"To run any application that is designed to run on VT102, VT220, and "
   354"<application>xterm</application> terminals"
   355msgstr ""
   356"Да стартирате всяка програма, създадена да върви на VT102, VT220 и "
   357"<application>xterm</application> терминали"
   358
   359#: ../C/gnome-terminal.xml:215(para)
   360msgid ""
   361"<application>GNOME Terminal</application> emulates the <application>xterm</"
   362"application> application developed by the X Consortium. In turn, the "
   363"<application>xterm</application> application emulates the DEC VT102 terminal "
   364"and also supports the DEC VT220 escape sequences. An escape sequence is a "
   365"series of characters that starts with the <keycap>Esc</keycap> character. "
   366"<application>GNOME Terminal</application> accepts all of the escape "
   367"sequences that the VT102 and VT220 terminals use for functions such as to "
   368"position the cursor and to clear the screen."
   369msgstr ""
   370"<application>Терминалът</application> емулира програмата <application>xterm</"
   371"application>, разработена от X·Consortium. На свой ред <application>xterm</"
   372"application> емулира терминала DEC VT102 и поддържа също така изходните "
   373"последователности на DEC·VT220. Това са серии от символи, започващи със "
   374"символа <keycap>Esc</keycap>. <application>Терминалът</application> приема "
   375"всички такива последователности, които VT102 и VT220 използват за функции, "
   376"като позициониране на курсора и изчистване на екрана."
   377
   378#: ../C/gnome-terminal.xml:223(title)
  235379msgid "Getting Started"
  236380msgstr "Първи стъпки"
  237381
  238 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:224(para)
  239 msgid "The following sections describe how to start <application>GNOME Terminal</application>."
  240 msgstr "Следващата секция описва как да стартирате <application>Терминала</application>."
  241 
  242 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:228(title)
   382#: ../C/gnome-terminal.xml:224(para)
   383msgid ""
   384"The following sections describe how to start <application>GNOME Terminal</"
   385"application>."
   386msgstr ""
   387"Следващата секция описва как да стартирате <application>Терминала</"
   388"application>."
   389
   390#: ../C/gnome-terminal.xml:228(title)
  243391msgid "To Start GNOME Terminal"
  244392msgstr "Стартиране на терминала на GNOME"
  245393
  246 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:229(para)
  247 msgid "You can start <application>GNOME Terminal</application> in the following ways:"
  248 msgstr "Може да стартирате <application>Терминала</application> по следните начини:"
  249 
  250 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:234(term)
   394#: ../C/gnome-terminal.xml:229(para)
   395msgid ""
   396"You can start <application>GNOME Terminal</application> in the following "
   397"ways:"
   398msgstr ""
   399"Може да стартирате <application>Терминала</application> по следните начини:"
   400
   401#: ../C/gnome-terminal.xml:234(term)
  251402msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  252403msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  253404
  254 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:236(para)
  255 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>."
  256 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</guimenu><guimenuitem>Терминал</guimenuitem></menuchoice>."
  257 
  258 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:241(term)
   405#: ../C/gnome-terminal.xml:236(para)
   406msgid ""
   407"Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>Terminal</"
   408"guimenuitem></menuchoice>."
   409msgstr ""
   410"Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</"
   411"guimenu><guimenuitem>Терминал</guimenuitem></menuchoice>."
   412
   413#: ../C/gnome-terminal.xml:241(term)
  259414msgid "Command line"
  260415msgstr "От командния ред"
  261416
  262 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:243(para)
   417#: ../C/gnome-terminal.xml:243(para)
  263418msgid "Execute the following command: <command>gnome-terminal</command>"
  264419msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gnome-terminal</command>"
  265420
  266 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:246(para)
  267 msgid "You can use command line options to modify the way in which you run <application>GNOME Terminal</application>. To view the command line options, execute the following command: <command>gnome-terminal --help</command>"
  268 msgstr "Може да използвате опции за командния ред, за да промените начина, по който се стартира <application>Терминалът</application>. За да прегледате тези опции, изпълнете следната команда: <command>gnome-terminal --help</command>"
  269 
  270 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:254(title)
   421#: ../C/gnome-terminal.xml:246(para)
   422msgid ""
   423"You can use command line options to modify the way in which you run "
   424"<application>GNOME Terminal</application>. To view the command line options, "
   425"execute the following command: <command>gnome-terminal --help</command>"
   426msgstr ""
   427"Може да използвате опции за командния ред, за да промените начина, по който "
   428"се стартира <application>Терминалът</application>. За да прегледате тези "
   429"опции, изпълнете следната команда: <command>gnome-terminal --help</command>"
   430
   431#: ../C/gnome-terminal.xml:254(title)
  271432msgid "When You First Start GNOME Terminal"
  272433msgstr "Когато стартирате Терминала за пръв път"
  273434
  274 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:255(para)
  275 msgid "When you start <application>GNOME Terminal</application> for the first time, the application opens a terminal window with a group of default settings. The group of default settings is called the Default profile. The profile name appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application> window."
  276 msgstr "Когато за пръв път стартирате <application>Терминала</application>, програмата отваря терминален прозорец с група стандартни настройки. Групата от стандартни настройки се нарича Стандартен профил. Името на профила се появява в заглавната лента на прозореца на Терминала."
  277 
  278 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:258(title)
   435#: ../C/gnome-terminal.xml:255(para)
   436msgid ""
   437"When you start <application>GNOME Terminal</application> for the first time, "
   438"the application opens a terminal window with a group of default settings. "
   439"The group of default settings is called the Default profile. The profile "
   440"name appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</"
   441"application> window."
   442msgstr ""
   443"Когато за пръв път стартирате <application>Терминала</application>, "
   444"програмата отваря терминален прозорец с група стандартни настройки. Групата "
   445"от стандартни настройки се нарича Стандартен профил. Името на профила се "
   446"появява в заглавната лента на прозореца на Терминала."
   447
   448#: ../C/gnome-terminal.xml:258(title)
  279449msgid "Example of a Default GNOME Terminal Window"
  280450msgstr "Пример за стандартен прозорец на Терминала на GNOME"
  281451
  282 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:260(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:266(phrase) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:330(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:336(phrase)
   452#: ../C/gnome-terminal.xml:260(screeninfo) ../C/gnome-terminal.xml:266(phrase)
   453#: ../C/gnome-terminal.xml:330(screeninfo) ../C/gnome-terminal.xml:336(phrase)
  283454msgid "GNOME Terminal default window"
  284455msgstr "Стандартен прозорец на терминала на GNOME"
  285456
  286 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:271(para)
  287 msgid "The terminal window displays a command prompt where you can type UNIX commands. The command prompt can be a %, #, &gt;, $, or any other special character. The cursor is positioned at the command prompt. When you type a UNIX command and press <keycap>Return</keycap>, the computer executes the command. By default, <application>GNOME Terminal</application> uses the default shell specified for the user who starts the application."
  288 msgstr "Прозорецът на терминала показва командния ред, където може да въведжате UNIX команди. Командния ред може да е %, #, &gt;, $ или който и да е друг специален символ. Курсорът е поставен на командния ред. Когато въведете команда от UNIX и натиснете <keycap>Enter</keycap>, компютърът изпълнява командата. По подразбиране <application>Терминалът</application> използва стандартната командна обвивка определена от потребителя, който стартира програмата."
  289 
  290 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:274(para)
  291 msgid "<application>GNOME Terminal</application> also sets the following environment variables:"
  292 msgstr "<application>Терминалът</application> също така настройва следните променливи за средата:"
  293 
  294 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:280(varname)
   457#: ../C/gnome-terminal.xml:271(para)
   458msgid ""
   459"The terminal window displays a command prompt where you can type UNIX "
   460"commands. The command prompt can be a %, #, &gt;, $, or any other special "
   461"character. The cursor is positioned at the command prompt. When you type a "
   462"UNIX command and press <keycap>Return</keycap>, the computer executes the "
   463"command. By default, <application>GNOME Terminal</application> uses the "
   464"default shell specified for the user who starts the application."
   465msgstr ""
   466"Прозорецът на терминала показва командния ред, където може да въведжате UNIX "
   467"команди. Командния ред може да е %, #, &gt;, $ или който и да е друг "
   468"специален символ. Курсорът е поставен на командния ред. Когато въведете "
   469"команда от UNIX и натиснете <keycap>Enter</keycap>, компютърът изпълнява "
   470"командата. По подразбиране <application>Терминалът</application> използва "
   471"стандартната командна обвивка определена от потребителя, който стартира "
   472"програмата."
   473
   474#: ../C/gnome-terminal.xml:274(para)
   475msgid ""
   476"<application>GNOME Terminal</application> also sets the following "
   477"environment variables:"
   478msgstr ""
   479"<application>Терминалът</application> също така настройва следните "
   480"променливи за средата:"
   481
   482#: ../C/gnome-terminal.xml:280(varname)
  295483msgid "TERM"
  296484msgstr "TERM"
  297485
  298 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:282(para)
   486#: ../C/gnome-terminal.xml:282(para)
  299487msgid "Set to <literal>xterm</literal> by default."
  300488msgstr "Настроено към <literal>xterm</literal> по подразбиране."
  301489
  302 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:289(varname)
   490#: ../C/gnome-terminal.xml:289(varname)
  303491msgid "COLORTERM"
  304492msgstr "COLORTERM"
  305493
  306 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:291(para)
   494#: ../C/gnome-terminal.xml:291(para)
  307495msgid "Set to <literal>gnome-terminal</literal> by default."
  308496msgstr "Настроено към <literal>gnome-terminal</literal> по подразбиране."
  309497
  310 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:298(varname)
   498#: ../C/gnome-terminal.xml:298(varname)
  311499msgid "WINDOWID"
  312500msgstr "WINDOWID"
  313501
  314 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:300(para)
   502#: ../C/gnome-terminal.xml:300(para)
  315503msgid "Set to the X11 window identifier by default."
  316504msgstr "По подразбиране да е идентификаторът на X Window."
  317505
  318 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:309(title)
   506#: ../C/gnome-terminal.xml:309(title)
  319507msgid "Terminal Profiles"
  320508msgstr "Профили на терминала"
  321509
  322 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:310(para)
  323 msgid "You can create a new profile, and apply the new profile to the terminal to modify characteristics such as font, color and effects, scroll behavior, window title, and compatibility. You can also specify a command that runs automatically when you start <application>GNOME Terminal</application> in the profile."
  324 msgstr "Може да създадете нов профил и да го приложите към терминала, за да промените характеристики като шрифт, цвят и ефекти, поведение на прелистване, заглавие на прозорец и съвместимост. Може също да определите команда, която автоматично да се стартира при пускането на <application>Терминала</application> с този профил."
  325 
  326 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:312(para)
  327 msgid "You define each terminal profile in the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog, which you access from the <guimenu>Edit</guimenu> menu. You can define as many different profiles as you require. When you start a terminal, you can choose the profile that you want to use for the terminal. Alternatively, you can change the terminal profile while you use the terminal. To specify an initial profile for a terminal when you start the application from a command line, use the following command:"
  328 msgstr "Вие определяте всеки терминален профил в прозореца <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>, който е достъпен от менюто <guimenu>Редактиране</guimenu>. Може да определите колкото желаете профили. Когато стартирате терминала, може да изберете профила, който искате да използвате. Също така може да променяте текущия профил, докато работите с терминала. За да определите начален профил, използвайте следната команда:"
  329 
  330 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(replaceable)
   510#: ../C/gnome-terminal.xml:310(para)
   511msgid ""
   512"You can create a new profile, and apply the new profile to the terminal to "
   513"modify characteristics such as font, color and effects, scroll behavior, "
   514"window title, and compatibility. You can also specify a command that runs "
   515"automatically when you start <application>GNOME Terminal</application> in "
   516"the profile."
   517msgstr ""
   518"Може да създадете нов профил и да го приложите към терминала, за да "
   519"промените характеристики като шрифт, цвят и ефекти, поведение на "
   520"прелистване, заглавие на прозорец и съвместимост. Може също да определите "
   521"команда, която автоматично да се стартира при пускането на "
   522"<application>Терминала</application> с този профил."
   523
   524#: ../C/gnome-terminal.xml:312(para)
   525msgid ""
   526"You define each terminal profile in the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> "
   527"dialog, which you access from the <guimenu>Edit</guimenu> menu. You can "
   528"define as many different profiles as you require. When you start a terminal, "
   529"you can choose the profile that you want to use for the terminal. "
   530"Alternatively, you can change the terminal profile while you use the "
   531"terminal. To specify an initial profile for a terminal when you start the "
   532"application from a command line, use the following command:"
   533msgstr ""
   534"Вие определяте всеки терминален профил в прозореца <guilabel>Редактиране на "
   535"профили</guilabel>, който е достъпен от менюто <guimenu>Редактиране</"
   536"guimenu>. Може да определите колкото желаете профили. Когато стартирате "
   537"терминала, може да изберете профила, който искате да използвате. Също така "
   538"може да променяте текущия профил, докато работите с терминала. За да "
   539"определите начален профил, използвайте следната команда:"
   540
   541#: ../C/gnome-terminal.xml:314(replaceable)
  331542msgid "profilename"
  332543msgstr "име на профил"
  333544
  334 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(command)
   545#: ../C/gnome-terminal.xml:314(command)
  335546msgid "gnome-terminal --window-with-profile=<placeholder-1/>"
  336547msgstr "gnome-terminal --window-with-profile=<placeholder-1/>"
  337548
  338 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:316(para)
  339 msgid "The name of the current profile appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application>, unless you specify a different titlebar name in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  340 msgstr "Името на текущия профил се появява в заглавната лента на <application>Терминала</application>, освен ако не определите друго име за заглавната лента в прозореца за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>"
  341 
  342 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:318(para)
  343 msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> for information about how to define and use a new terminal profile."
  344 msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> за информация относно как да определяте и използвате нов терминален профил."
  345 
  346 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:322(title)
   549#: ../C/gnome-terminal.xml:316(para)
   550msgid ""
   551"The name of the current profile appears in the titlebar of the "
   552"<application>GNOME Terminal</application>, unless you specify a different "
   553"titlebar name in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
   554msgstr ""
   555"Името на текущия профил се появява в заглавната лента на "
   556"<application>Терминала</application>, освен ако не определите друго име за "
   557"заглавната лента в прозореца за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>"
   558
   559#: ../C/gnome-terminal.xml:318(para)
   560msgid ""
   561"See <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> for information about "
   562"how to define and use a new terminal profile."
   563msgstr ""
   564"Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> за информация "
   565"относно как да определяте и използвате нов терминален профил."
   566
   567#: ../C/gnome-terminal.xml:322(title)
  347568msgid "Working With Multiple Terminals"
  348569msgstr "Работа с множество терминали"
  349570
  350 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:323(para)
  351 msgid "<application>GNOME Terminal</application> provides a tab feature that enables you to open several terminals in a single window. Each terminal opens in a separate tab. Click on the appropriate tab to display the terminal in the window. Each tabbed terminal in a window is a separate subprocess, so you can use each terminal for different tasks. You can apply a different profile to each tabbed terminal in the window."
  352 msgstr "<application>Терминалът</application> предоставя страницираща функция, която Ви позволява да отваряте няколко терминала в един прозорец. Всеки терминал се отваря в отделен подпрозорец. Натиснете на съответния раздел, за да се покаже терминалът в прозореца. Всеки станициран терминал в прозореца е отделен подпроцес, така че може да използвате всеки терминал за различни задачи. Може да приложите различен профил за всеки странициран терминал в прозореца."
  353 
  354 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:325(para)
  355 msgid "The titlebar of the terminal window shows either the name of the current profile, or the name specified by the current profile. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed\"/> shows a <application>GNOME Terminal</application> window with four tabs. In this case, each of the four tabs has a different profile. The name of the profile in the active tab, Profile 1, appears in the titlebar."
  356 msgstr "Заглавната лента на терминалния прозорец показва или името на текущия профил или името определено от текущия профил. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed\"/> показва прозорец на <application>Терминала </application> с четири подпрозореца. В този случай, всеки от четирите подпрозореца има различен профил. Името на профила в активния подпрозорец, Профил 1, се появява в заглавната лента."
  357 
  358 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:328(title)
   571#: ../C/gnome-terminal.xml:323(para)
   572msgid ""
   573"<application>GNOME Terminal</application> provides a tab feature that "
   574"enables you to open several terminals in a single window. Each terminal "
   575"opens in a separate tab. Click on the appropriate tab to display the "
   576"terminal in the window. Each tabbed terminal in a window is a separate "
   577"subprocess, so you can use each terminal for different tasks. You can apply "
   578"a different profile to each tabbed terminal in the window."
   579msgstr ""
   580"<application>Терминалът</application> предоставя страницираща функция, която "
   581"Ви позволява да отваряте няколко терминала в един прозорец. Всеки терминал "
   582"се отваря в отделен подпрозорец. Натиснете на съответния раздел, за да се "
   583"покаже терминалът в прозореца. Всеки станициран терминал в прозореца е "
   584"отделен подпроцес, така че може да използвате всеки терминал за различни "
   585"задачи. Може да приложите различен профил за всеки странициран терминал в "
   586"прозореца."
   587
   588#: ../C/gnome-terminal.xml:325(para)
   589msgid ""
   590"The titlebar of the terminal window shows either the name of the current "
   591"profile, or the name specified by the current profile. <xref linkend=\"gnome-"
   592"terminal-tabbed\"/> shows a <application>GNOME Terminal</application> window "
   593"with four tabs. In this case, each of the four tabs has a different profile. "
   594"The name of the profile in the active tab, Profile 1, appears in the "
   595"titlebar."
   596msgstr ""
   597"Заглавната лента на терминалния прозорец показва или името на текущия профил "
   598"или името определено от текущия профил. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed"
   599"\"/> показва прозорец на <application>Терминала </application> с четири "
   600"подпрозореца. В този случай, всеки от четирите подпрозореца има различен "
   601"профил. Името на профила в активния подпрозорец, Профил 1, се появява в "
   602"заглавната лента."
   603
   604#: ../C/gnome-terminal.xml:328(title)
  359605msgid "Example of a Terminal Window With Tabs"
  360606msgstr "Пример на прозорец на Терминала с подпрозорци"
  361607
  362 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:341(para)
  363 msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> for information about how to open a new tabbed terminal."
  364 msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> за информация относно как да отваряте подпрозорци в терминала."
  365 
  366 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:349(title)
   608#: ../C/gnome-terminal.xml:341(para)
   609msgid ""
   610"See <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> for information about how to "
   611"open a new tabbed terminal."
   612msgstr ""
   613"Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> за информация относно как "
   614"да отваряте подпрозорци в терминала."
   615
   616#: ../C/gnome-terminal.xml:349(title)
  367617msgid "Usage"
  368618msgstr "Употреба"
  369619
  370 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:352(title)
   620#: ../C/gnome-terminal.xml:352(title)
  371621msgid "To Open and Close Terminals"
  372622msgstr "Отваряне и затваряне на терминали"
  373623
  374 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:355(term)
   624#: ../C/gnome-terminal.xml:355(term)
  375625msgid "To open a new terminal window:"
  376626msgstr "За да отворите нов прозорец на терминала:"
  377627
  378 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:357(para)
  379 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Terminal</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
  380 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на терминал</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
  381 
  382 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:359(para)
  383 msgid "The new terminal inherits the application settings and default shell from the parent terminal."
  384 msgstr "Новият терминал наследява програмните настройки и стандартния команден ред от родителския терминал."
  385 
  386 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:364(term)
   628#: ../C/gnome-terminal.xml:357(para)
   629msgid ""
   630"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Terminal</"
   631"guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
   632msgstr ""
   633"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на "
   634"терминал</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
   635
   636#: ../C/gnome-terminal.xml:359(para)
   637msgid ""
   638"The new terminal inherits the application settings and default shell from "
   639"the parent terminal."
   640msgstr ""
   641"Новият терминал наследява програмните настройки и стандартния команден ред "
   642"от родителския терминал."
   643
   644#: ../C/gnome-terminal.xml:364(term)
  387645msgid "To close a terminal window:"
  388646msgstr "За да затворите прозорец на терминала:"
  389647
  390 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:366(para)
  391 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Window</guimenuitem></menuchoice>."
  392 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на прозореца</guimenuitem></menuchoice>."
  393 
  394 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:368(para)
  395 msgid "This action closes the terminal and any subprocesses that you opened from the terminal. If you close the last terminal window, the <application>GNOME Terminal</application> application exits."
  396 msgstr "Това действие затваря терминала и всички подпроцеси, които сте отворили през него. Ако затворите последния терминален прозорец, програмата <application>Терминал</application> се затваря."
  397 
  398 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:373(term)
   648#: ../C/gnome-terminal.xml:366(para)
   649msgid ""
   650"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Window</"
   651"guimenuitem></menuchoice>."
   652msgstr ""
   653"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на "
   654"прозореца</guimenuitem></menuchoice>."
   655
   656#: ../C/gnome-terminal.xml:368(para)
   657msgid ""
   658"This action closes the terminal and any subprocesses that you opened from "
   659"the terminal. If you close the last terminal window, the <application>GNOME "
   660"Terminal</application> application exits."
   661msgstr ""
   662"Това действие затваря терминала и всички подпроцеси, които сте отворили през "
   663"него. Ако затворите последния терминален прозорец, програмата "
   664"<application>Терминал</application> се затваря."
   665
   666#: ../C/gnome-terminal.xml:373(term)
  399667msgid "To add a new tabbed terminal to a window:"
  400668msgstr "За да добавите нов подпрозорец в терминала:"
  401669
  402 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:375(para)
  403 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Tab</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
  404 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на подпрозорец</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
  405 
  406 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:380(term)
   670#: ../C/gnome-terminal.xml:375(para)
   671msgid ""
   672"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Tab</"
   673"guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
   674msgstr ""
   675"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на "
   676"подпрозорец</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
   677
   678#: ../C/gnome-terminal.xml:380(term)
  407679msgid "To display a tabbed terminal:"
  408680msgstr "За да покажете подпрозорец в терминала:"
  409681
  410 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:382(para)
  411 msgid "Click on the tab of the tabbed terminal that you want to display, or select a tab title from the <guimenu>Tabs</guimenu> menu."
  412 msgstr "Натиснете върху някой раздел от терминал с подпрозорци, за да се покаже дадения подпрозорец или изберете заглавие от менюто <guimenu>Подпрозорци</guimenu>."
  413 
  414 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:385(para)
  415 msgid "Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Next Tab</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Previous Tab</guimenuitem></menuchoice> to navigate between tabs."
  416 msgstr "Друг начин е да изберете <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Следващ подпрозорец</guimenuitem></menuchoice> или <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Предишен подпрозорец</guimenuitem></menuchoice>, за да навигирате между подпрозорците."
  417 
  418 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:391(term)
   682#: ../C/gnome-terminal.xml:382(para)
   683msgid ""
   684"Click on the tab of the tabbed terminal that you want to display, or select "
   685"a tab title from the <guimenu>Tabs</guimenu> menu."
   686msgstr ""
   687"Натиснете върху някой раздел от терминал с подпрозорци, за да се покаже "
   688"дадения подпрозорец или изберете заглавие от менюто <guimenu>Подпрозорци</"
   689"guimenu>."
   690
   691#: ../C/gnome-terminal.xml:385(para)
   692msgid ""
   693"Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Next "
   694"Tab</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Tabs</"
   695"guimenu><guimenuitem>Previous Tab</guimenuitem></menuchoice> to navigate "
   696"between tabs."
   697msgstr ""
   698"Друг начин е да изберете <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</"
   699"guimenu><guimenuitem>Следващ подпрозорец</guimenuitem></menuchoice> или "
   700"<menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Предишен подпрозорец</"
   701"guimenuitem></menuchoice>, за да навигирате между подпрозорците."
   702
   703#: ../C/gnome-terminal.xml:391(term)
  419704msgid "To close a tabbed terminal:"
  420705msgstr "За да затворите подпрозорец в терминала:"
  421706
  422 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:396(para)
   707#: ../C/gnome-terminal.xml:396(para)
  423708msgid "Display the tabbed terminal that you want to close."
  424709msgstr "Покажете терминала с подпрозорци, който искате да затворите."
  425710
  426 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:401(para)
  427 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Tab</guimenuitem></menuchoice>."
  428 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на подпрозореца</guimenuitem></menuchoice>."
  429 
  430 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:411(title)
   711#: ../C/gnome-terminal.xml:401(para)
   712msgid ""
   713"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Tab</"
   714"guimenuitem></menuchoice>."
   715msgstr ""
   716"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на "
   717"подпрозореца</guimenuitem></menuchoice>."
   718
   719#: ../C/gnome-terminal.xml:411(title)
  431720msgid "To Manage Profiles"
  432721msgstr "Управление на профилите"
  433722
  434 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:414(term)
   723#: ../C/gnome-terminal.xml:414(term)
  435724msgid "To add a new profile:"
  436725msgstr "За да добавите нов профил:"
  437726
  438 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:419(para)
  439 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New Profile</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New Profile</guilabel> dialog."
  440 msgstr "За да се появи прозорецът за <guilabel>Нов профил</guilabel>, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов профил</guimenuitem></menuchoice>."
  441 
  442 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:423(para)
  443 msgid "Type the new profile name in the <guilabel>Profile name</guilabel> text box."
  444 msgstr "Въведете името на новия профил в полето за <guilabel>Име на профила</guilabel>."
  445 
  446 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:427(para)
  447 msgid "Use the <guilabel>Base on</guilabel> drop-down list to select the profile on which you want to base the new profile."
  448 msgstr "Използвайте падащия списък <guilabel>На основата на</guilabel>, за да изберете профила, на който да се базира новият профил."
  449 
  450 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:431(para)
  451 msgid "Click <guibutton>Create</guibutton> to display the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  452 msgstr "Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
  453 
  454 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:435(para)
  455 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton>. <application>GNOME Terminal</application> adds the profile to the <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu></menuchoice> submenu."
  456 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>. <application>Терминалът</application> добавя профила към подменюто <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Смяна на профила</guisubmenu></menuchoice>."
  457 
  458 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:443(term)
   727#: ../C/gnome-terminal.xml:419(para)
   728msgid ""
   729"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New Profile</"
   730"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New Profile</guilabel> "
   731"dialog."
   732msgstr ""
   733"За да се появи прозорецът за <guilabel>Нов профил</guilabel>, изберете "
   734"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов профил</guimenuitem></"
   735"menuchoice>."
   736
   737#: ../C/gnome-terminal.xml:423(para)
   738msgid ""
   739"Type the new profile name in the <guilabel>Profile name</guilabel> text box."
   740msgstr ""
   741"Въведете името на новия профил в полето за <guilabel>Име на профила</"
   742"guilabel>."
   743
   744#: ../C/gnome-terminal.xml:427(para)
   745msgid ""
   746"Use the <guilabel>Base on</guilabel> drop-down list to select the profile on "
   747"which you want to base the new profile."
   748msgstr ""
   749"Използвайте падащия списък <guilabel>На основата на</guilabel>, за да "
   750"изберете профила, на който да се базира новият профил."
   751
   752#: ../C/gnome-terminal.xml:431(para)
   753msgid ""
   754"Click <guibutton>Create</guibutton> to display the <guilabel>Editing "
   755"Profile</guilabel> dialog."
   756msgstr ""
   757"Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>, за да се покаже прозорецът за "
   758"<guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
   759
   760#: ../C/gnome-terminal.xml:435(para)
   761msgid ""
   762"Click <guibutton>Close</guibutton>. <application>GNOME Terminal</"
   763"application> adds the profile to the <menuchoice><guimenu>Terminal</"
   764"guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu></menuchoice> submenu."
   765msgstr ""
   766"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>. <application>Терминалът</"
   767"application> добавя профила към подменюто <menuchoice><guimenu>Терминал</"
   768"guimenu><guisubmenu>Смяна на профила</guisubmenu></menuchoice>."
   769
   770#: ../C/gnome-terminal.xml:443(term)
  459771msgid "To change the profile of a tabbed terminal:"
  460772msgstr "За да промените профила на подпрозорец:"
  461773
  462 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:448(para)
  463 msgid "Click on the tab of the tabbed terminal for which you want to change the profile."
   774#: ../C/gnome-terminal.xml:448(para)
   775msgid ""
   776"Click on the tab of the tabbed terminal for which you want to change the "
   777"profile."
  464778msgstr "Натиснете върху подпрозореца, на който искате да смените профила."
  465779
  466 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:452(para)
  467 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>profilename</replaceable></guimenuitem></menuchoice>."
  468 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Смяна на профила</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>Име на профил</replaceable></guimenuitem></menuchoice>."
  469 
  470 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:460(term)
   780#: ../C/gnome-terminal.xml:452(para)
   781msgid ""
   782"Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</"
   783"guisubmenu><guimenuitem><replaceable>profilename</replaceable></"
   784"guimenuitem></menuchoice>."
   785msgstr ""
   786"Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Смяна на "
   787"профила</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>Име на профил</replaceable></"
   788"guimenuitem></menuchoice>."
   789
   790#: ../C/gnome-terminal.xml:460(term)
  471791msgid "To edit a profile:"
  472792msgstr "За да редактирате профил:"
  473793
  474 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:462(para)
  475 msgid "You edit profiles in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog. You can access the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog in the following ways:"
  476 msgstr "Редактирате профили в прозореца <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>. Може да го отворите по следните начини:"
  477 
  478 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:466(para)
  479 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Current Profile</guisubmenu></menuchoice>."
  480 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Текущ профил</guisubmenu></menuchoice>."
  481 
  482 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:470(para)
  483 msgid "Right-click in the terminal window, then choose <guimenuitem>Edit Current Profile</guimenuitem> from the popup menu."
  484 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката в прозорец на терминала, после изберете от появилото се меню <guimenuitem>Редактиране на текущия профил</guimenuitem>."
  485 
  486 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:474(para)
  487 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Profiles</guisubmenu></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
  488 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Профили</guisubmenu></menuchoice> и изберете профила, който искате да редактирате, после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
  489 
  490 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:481(term)
   794#: ../C/gnome-terminal.xml:462(para)
   795msgid ""
   796"You edit profiles in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog. You "
   797"can access the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog in the following "
   798"ways:"
   799msgstr ""
   800"Редактирате профили в прозореца <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>. "
   801"Може да го отворите по следните начини:"
   802
   803#: ../C/gnome-terminal.xml:466(para)
   804msgid ""
   805"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Current Profile</"
   806"guisubmenu></menuchoice>."
   807msgstr ""
   808"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Текущ профил</"
   809"guisubmenu></menuchoice>."
   810
   811#: ../C/gnome-terminal.xml:470(para)
   812msgid ""
   813"Right-click in the terminal window, then choose <guimenuitem>Edit Current "
   814"Profile</guimenuitem> from the popup menu."
   815msgstr ""
   816"Натиснете с десния бутон на мишката в прозорец на терминала, после изберете "
   817"от появилото се меню <guimenuitem>Редактиране на текущия профил</"
   818"guimenuitem>."
   819
   820#: ../C/gnome-terminal.xml:474(para)
   821msgid ""
   822"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Profiles</guisubmenu></"
   823"menuchoice>, select the profile you want to edit, then click "
   824"<guibutton>Edit</guibutton>."
   825msgstr ""
   826"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Профили</"
   827"guisubmenu></menuchoice> и изберете профила, който искате да редактирате, "
   828"после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
   829
   830#: ../C/gnome-terminal.xml:481(term)
  491831msgid "To delete a profile:"
  492832msgstr "За да изтриете профил:"
  493833
  494 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:486(para)
  495 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>."
  496 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</guimenuitem></menuchoice>."
  497 
  498 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:490(para)
  499 msgid "Select the name of the profile that you want to delete in the <guilabel>Profiles</guilabel> list, then click <guibutton>Delete</guibutton>. The <guilabel>Delete Profile</guilabel> dialog is displayed."
  500 msgstr "Изберете от списъка името на профила, който искате да изтриете. Натиснете <guibutton>Изтриване</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Изтриване на профил</guilabel>."
  501 
  502 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:494(para)
   834#: ../C/gnome-terminal.xml:486(para)
   835msgid ""
   836"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</"
   837"guimenuitem></menuchoice>."
   838msgstr ""
   839"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</"
   840"guimenuitem></menuchoice>."
   841
   842#: ../C/gnome-terminal.xml:490(para)
   843msgid ""
   844"Select the name of the profile that you want to delete in the "
   845"<guilabel>Profiles</guilabel> list, then click <guibutton>Delete</"
   846"guibutton>. The <guilabel>Delete Profile</guilabel> dialog is displayed."
   847msgstr ""
   848"Изберете от списъка името на профила, който искате да изтриете. Натиснете "
   849"<guibutton>Изтриване</guibutton>. Появява се прозорецът за "
   850"<guilabel>Изтриване на профил</guilabel>."
   851
   852#: ../C/gnome-terminal.xml:494(para)
  503853msgid "Click <guibutton>Delete</guibutton> to confirm the deletion."
  504 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Изтриване</guibutton>, за да подтвърдите изтриването."
  505 
  506 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:498(para)
  507 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog."
  508 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
  509 
  510 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:508(title)
   854msgstr ""
   855"Натиснете бутона <guibutton>Изтриване</guibutton>, за да подтвърдите "
   856"изтриването."
   857
   858#: ../C/gnome-terminal.xml:498(para)
   859msgid ""
   860"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Edit Profiles</"
   861"guilabel> dialog."
   862msgstr ""
   863"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за "
   864"<guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
   865
   866#: ../C/gnome-terminal.xml:508(title)
  511867msgid "To Modify a Terminal Window"
  512868msgstr "Променяне на терминален прозорец"
  513869
  514 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:511(term)
   870#: ../C/gnome-terminal.xml:511(term)
  515871msgid "To hide the menubar:"
  516872msgstr "За да скриете лентата с менютата:"
  517873
  518 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:513(para)
  519 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem></menuchoice>."
  520 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на менюто</guimenuitem></menuchoice>."
  521 
  522 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:518(term)
   874#: ../C/gnome-terminal.xml:513(para)
   875msgid ""
   876"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Menubar</"
   877"guimenuitem></menuchoice>."
   878msgstr ""
   879"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на "
   880"менюто</guimenuitem></menuchoice>."
   881
   882#: ../C/gnome-terminal.xml:518(term)
  523883msgid "To show a hidden menubar:"
  524884msgstr "За да покажете скритата лента с менюта:"
  525885
  526 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:520(para)
  527 msgid "Right-click on the terminal window, then choose <guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem> from the popup menu."
  528 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху прозорец на терминала и после изберете от появилото се меню <guimenuitem>Показване на менюто</guimenuitem>."
  529 
  530 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:525(term)
   886#: ../C/gnome-terminal.xml:520(para)
   887msgid ""
   888"Right-click on the terminal window, then choose <guimenuitem>Show Menubar</"
   889"guimenuitem> from the popup menu."
   890msgstr ""
   891"Натиснете с десния бутон на мишката върху прозорец на терминала и после "
   892"изберете от появилото се меню <guimenuitem>Показване на менюто</guimenuitem>."
   893
   894#: ../C/gnome-terminal.xml:525(term)
  531895msgid "To change the appearance of the terminal window:"
  532896msgstr "За да промените външния вид на прозорец на терминала:"
  533897
  534 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:527(para)
  535 msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> for information about the options that you can choose in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog to change the appearance of the terminal window. For example, you can change the background color, or the location of the scrollbar."
  536 msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> за информация относно опциите, които може да избирате в прозореца за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>, за да променяте външния вид на прозореца на терминала. Например, може да променяте цвета на фона или местоположението на лентата за прелистване."
  537 
  538 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:534(title)
   898#: ../C/gnome-terminal.xml:527(para)
   899msgid ""
   900"See <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> for information about the "
   901"options that you can choose in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> "
   902"dialog to change the appearance of the terminal window. For example, you can "
   903"change the background color, or the location of the scrollbar."
   904msgstr ""
   905"Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> за информация относно "
   906"опциите, които може да избирате в прозореца за <guilabel>Редактиране на "
   907"профил</guilabel>, за да променяте външния вид на прозореца на терминала. "
   908"Например, може да променяте цвета на фона или местоположението на лентата за "
   909"прелистване."
   910
   911#: ../C/gnome-terminal.xml:534(title)
  539912msgid "To Work With the Contents of Terminal Windows"
  540913msgstr "Работа със съдържанието на терминалните прозорци"
  541914
  542 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:537(term)
   915#: ../C/gnome-terminal.xml:537(term)
  543916msgid "To scroll through previous commands and output:"
  544917msgstr "За да прелиствате през предишните команди и изходни съобщения:"
  545918
  546 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:539(para)
   919#: ../C/gnome-terminal.xml:539(para)
  547920msgid "Perform one of the following actions:"
  548921msgstr "Извършете едно от следните действия:"
  549922
  550 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:544(para)
  551 msgid "Use the scrollbar, which is usually displayed on the right of the terminal window."
  552 msgstr "Използвайте лентата за прелистване, която обикновено се показва в дясно на прозореца."
  553 
  554 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:548(para)
  555 msgid "Press the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo>, or <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo> keys."
  556 msgstr "Използвайте клавишите <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo> или·<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo>."
  557 
  558 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:552(para)
  559 msgid "The number of lines that you can scroll back to in the terminal window is determined by the <guilabel>Scrollback</guilabel> setting in the <guilabel>Scrolling</guilabel> tabbed section of the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  560 msgstr "Броят на редове, които може да прегледате назад се определя от настройката <guilabel>Прелистване назад</guilabel> в раздела за прелистване в прозореца за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>."
  561 
  562 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:557(term)
   923#: ../C/gnome-terminal.xml:544(para)
   924msgid ""
   925"Use the scrollbar, which is usually displayed on the right of the terminal "
   926"window."
   927msgstr ""
   928"Използвайте лентата за прелистване, която обикновено се показва в дясно на "
   929"прозореца."
   930
   931#: ../C/gnome-terminal.xml:548(para)
   932msgid ""
   933"Press the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></"
   934"keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></"
   935"keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo>, "
   936"or <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo> keys."
   937msgstr ""
   938"Използвайте клавишите <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</"
   939"keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</"
   940"keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></"
   941"keycombo> или·<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></"
   942"keycombo>."
   943
   944#: ../C/gnome-terminal.xml:552(para)
   945msgid ""
   946"The number of lines that you can scroll back to in the terminal window is "
   947"determined by the <guilabel>Scrollback</guilabel> setting in the "
   948"<guilabel>Scrolling</guilabel> tabbed section of the <guilabel>Editing "
   949"Profile</guilabel> dialog."
   950msgstr ""
   951"Броят на редове, които може да прегледате назад се определя от настройката "
   952"<guilabel>Прелистване назад</guilabel> в раздела за прелистване в прозореца "
   953"за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>."
   954
   955#: ../C/gnome-terminal.xml:557(term)
  563956msgid "To select and copy text:"
  564957msgstr "За да изберете и копирате текст:"
  565958
  566 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:559(para)
   959#: ../C/gnome-terminal.xml:559(para)
  567960msgid "You can select text in any of the following ways:"
  568961msgstr "Може да избирате текст по някой от следните начини:"
  569962
  570 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:564(para)
  571 msgid "To select a character at a time, click on the first character that you want to select and drag the mouse to the last character that you want to select."
  572 msgstr "За да избирате по един символ наведнъж, натиснете върху първия символ, който искате да изберете и изтеглете показалеца на мишката към последния символ, който искате да изберете."
  573 
  574 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:568(para)
  575 msgid "To select a word at a time, double-click on the first word that you want to select and drag the mouse to the last word that you want to select."
  576 msgstr "За да избирате по една дума наведнъж, натиснете два пъти върху първата дума, която искате да изберете и изтеглете мишката към последната дума, която искате да изберете."
  577 
  578 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:572(para)
  579 msgid "To select a line at a time, triple-click on the first line that you want to select and drag the mouse to the last line that you want to select."
  580 msgstr "За да изберете един ред наведнъж, натиснете три пъти върху първия ред, който искате да изберете и изтеглете мишката към последния ред, който искате да изберете."
  581 
  582 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:576(para)
  583 msgid "These actions select all text between the first and last items. For all text selections, <application>GNOME Terminal</application> copies the selected text into the clipboard when you release the mouse button. To explicitly copy the selected text, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  584 msgstr "Тези действия избират целия текст между първия и последния избран елемент. За всички текстови селекции, <application>Терминалът</application> копира избрания текст във временната памет, щом отпуснете бутона на мишката. За да копирате изрично избрания текст, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
  585 
  586 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:581(term)
   963#: ../C/gnome-terminal.xml:564(para)
   964msgid ""
   965"To select a character at a time, click on the first character that you want "
   966"to select and drag the mouse to the last character that you want to select."
   967msgstr ""
   968"За да избирате по един символ наведнъж, натиснете върху първия символ, който "
   969"искате да изберете и изтеглете показалеца на мишката към последния символ, "
   970"който искате да изберете."
   971
   972#: ../C/gnome-terminal.xml:568(para)
   973msgid ""
   974"To select a word at a time, double-click on the first word that you want to "
   975"select and drag the mouse to the last word that you want to select."
   976msgstr ""
   977"За да избирате по една дума наведнъж, натиснете два пъти върху първата дума, "
   978"която искате да изберете и изтеглете мишката към последната дума, която "
   979"искате да изберете."
   980
   981#: ../C/gnome-terminal.xml:572(para)
   982msgid ""
   983"To select a line at a time, triple-click on the first line that you want to "
   984"select and drag the mouse to the last line that you want to select."
   985msgstr ""
   986"За да изберете един ред наведнъж, натиснете три пъти върху първия ред, който "
   987"искате да изберете и изтеглете мишката към последния ред, който искате да "
   988"изберете."
   989
   990#: ../C/gnome-terminal.xml:576(para)
   991msgid ""
   992"These actions select all text between the first and last items. For all text "
   993"selections, <application>GNOME Terminal</application> copies the selected "
   994"text into the clipboard when you release the mouse button. To explicitly "
   995"copy the selected text, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   996"guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
   997msgstr ""
   998"Тези действия избират целия текст между първия и последния избран елемент. "
   999"За всички текстови селекции, <application>Терминалът</application> копира "
   1000"избрания текст във временната памет, щом отпуснете бутона на мишката. За да "
   1001"копирате изрично избрания текст, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1002"guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
   1003
   1004#: ../C/gnome-terminal.xml:581(term)
  5871005msgid "To paste text into a terminal:"
  5881006msgstr "За да поставите текст в терминала:"
  5891007
  590 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:583(para)
  591 msgid "If you previously copied text to the clipboard, you can paste the text into a terminal by performing one of the following actions:"
  592 msgstr "Ако преди сте копирали текст във временната памет, може да поставите текст в терминала като извършите едно от следните действия:"
  593 
  594 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:587(para)
  595 msgid "To paste text that you copied by selection only, middle-click at the command prompt. If you do not have a middle mouse button, refer to the X Server documentation for information about how to emulate the middle mouse button."
  596 msgstr "За да поставите текст, който сте копирали само чрез селектирането му, натиснете средния бутон на мишката. Ако нямате среден бутон на мишката, обърнете се към документацията на X сървъра за информация кака да емулирате среден бутон."
  597 
  598 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:591(para)
  599 msgid "To paste text that you explicitly copied, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  600 msgstr "За да поставите текст, който сте копирали изрично, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  601 
  602 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:598(term)
   1008#: ../C/gnome-terminal.xml:583(para)
   1009msgid ""
   1010"If you previously copied text to the clipboard, you can paste the text into "
   1011"a terminal by performing one of the following actions:"
   1012msgstr ""
   1013"Ако преди сте копирали текст във временната памет, може да поставите текст в "
   1014"терминала като извършите едно от следните действия:"
   1015
   1016#: ../C/gnome-terminal.xml:587(para)
   1017msgid ""
   1018"To paste text that you copied by selection only, middle-click at the command "
   1019"prompt. If you do not have a middle mouse button, refer to the X Server "
   1020"documentation for information about how to emulate the middle mouse button."
   1021msgstr ""
   1022"За да поставите текст, който сте копирали само чрез селектирането му, "
   1023"натиснете средния бутон на мишката. Ако нямате среден бутон на мишката, "
   1024"обърнете се към документацията на X сървъра за информация кака да емулирате "
   1025"среден бутон."
   1026
   1027#: ../C/gnome-terminal.xml:591(para)
   1028msgid ""
   1029"To paste text that you explicitly copied, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1030"guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
   1031msgstr ""
   1032"За да поставите текст, който сте копирали изрично, изберете "
   1033"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</"
   1034"guimenuitem></menuchoice>."
   1035
   1036#: ../C/gnome-terminal.xml:598(term)
  6031037msgid "To drag a file name into a terminal window:"
  6041038msgstr "За да изтеглите файлово име в терминален прозорец:"
  6051039
  606 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:600(para)
  607 msgid "You can drag a file name to a terminal from another application such as a file manager. The terminal displays the path and the full name of the file."
  608 msgstr "Може да изтеглите файлово име към терминал от друга програма, като например файлов мениджър. Терминалът показва пътя и пълното име на файла."
  609 
  610 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:605(term)
   1040#: ../C/gnome-terminal.xml:600(para)
   1041msgid ""
   1042"You can drag a file name to a terminal from another application such as a "
   1043"file manager. The terminal displays the path and the full name of the file."
   1044msgstr ""
   1045"Може да изтеглите файлово име към терминал от друга програма, като например "
   1046"файлов мениджър. Терминалът показва пътя и пълното име на файла."
   1047
   1048#: ../C/gnome-terminal.xml:605(term)
  6111049msgid "To access a link:"
  6121050msgstr "За да отворите връзка:"
  6131051
  614 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:607(para)
  615 msgid "To access a Uniform Resource Locator (URL) that is displayed in a terminal, perform the following steps:"
  616 msgstr "За да отваряте URL адреси, които са показани в терминала, следвайте следните стъпки:"
  617 
  618 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:611(para)
   1052#: ../C/gnome-terminal.xml:607(para)
   1053msgid ""
   1054"To access a Uniform Resource Locator (URL) that is displayed in a terminal, "
   1055"perform the following steps:"
   1056msgstr ""
   1057"За да отваряте URL адреси, които са показани в терминала, следвайте следните "
   1058"стъпки:"
   1059
   1060#: ../C/gnome-terminal.xml:611(para)
  6191061msgid "Move the mouse over the URL until the URL is underlined."
  620 msgstr "Преместете курсора на мишката върху адреса, докато той стане подчертан."
  621 
  622 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:615(para)
   1062msgstr ""
   1063"Преместете курсора на мишката върху адреса, докато той стане подчертан."
   1064
   1065#: ../C/gnome-terminal.xml:615(para)
  6231066msgid "Right-click on the URL to open a popup menu."
  6241067msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху адреса, за да се появи меню."
  6251068
  626 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:619(para)
  627 msgid "Choose <guimenuitem>Open Link</guimenuitem> to start a link application and display the file located at the URL."
  628 msgstr "Изберете <guimenuitem>Отваряне на връзка</guimenuitem>, за да стартирате програмата обработваща дадената връзка и да се покаже файлът от дадения адрес."
  629 
  630 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:629(title)
   1069#: ../C/gnome-terminal.xml:619(para)
   1070msgid ""
   1071"Choose <guimenuitem>Open Link</guimenuitem> to start a link application and "
   1072"display the file located at the URL."
   1073msgstr ""
   1074"Изберете <guimenuitem>Отваряне на връзка</guimenuitem>, за да стартирате "
   1075"програмата обработваща дадената връзка и да се покаже файлът от дадения "
   1076"адрес."
   1077
   1078#: ../C/gnome-terminal.xml:629(title)
  6311079msgid "To View the Keyboard Shortcut Settings"
  6321080msgstr "Преглед на настройките на бързите клавиши"
  6331081
  634 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:630(para)
  635 msgid "To view the keyboard shortcut settings that are defined for <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Keyboard Shortcuts</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Keyboard Shortcuts</guilabel> dialog contains the following items:"
  636 msgstr "За да прегледате настройките за бързите клавиши за <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Бързи клавиши</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът за <guilabel>Бързите клавиши</guilabel> съдържа следните елементи:"
  637 
  638 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:634(guilabel)
   1082#: ../C/gnome-terminal.xml:630(para)
   1083msgid ""
   1084"To view the keyboard shortcut settings that are defined for "
   1085"<application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1086"guimenu><guimenuitem>Keyboard Shortcuts</guimenuitem></menuchoice>. The "
   1087"<guilabel>Keyboard Shortcuts</guilabel> dialog contains the following items:"
   1088msgstr ""
   1089"За да прегледате настройките за бързите клавиши за <application>Терминала</"
   1090"application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1091"guimenu><guimenuitem>Бързи клавиши</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът за "
   1092"<guilabel>Бързите клавиши</guilabel> съдържа следните елементи:"
   1093
   1094#: ../C/gnome-terminal.xml:634(guilabel)
  6391095msgid "Disable all menu access keys (such as Alt+f to open File menu)"
  640 msgstr "Изключване на всички бързи клавиши на менюто (като Alt+Ф, за отваряне на менюто Файл)"
  641 
  642 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:636(para)
  643 msgid "Select this option to disable the access keys that are defined to enable you to use the keyboard instead of the mouse to select a menu item. Each access key is identified by an underlined letter on a menu or dialog option. In some cases, you must press the <keycap>Alt</keycap> key in combination with the access key to perform the action."
  644 msgstr "Изберете тази опция, за да изключите ускорителите, които са дефинирани, за да ви позволяват да използвате клавиатурата за достъп до менютата, освен мишката. Всеки ускорител е дефиниран от подчертана буква в меню или опция. В някои случаи, трябва да натиснете <keycap>Alt</keycap> в комбинация с друг ускорител, за да извършите дадено действие."
  645 
  646 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:641(guilabel)
   1096msgstr ""
   1097"Изключване на всички бързи клавиши на менюто (като Alt+Ф, за отваряне на "
   1098"менюто Файл)"
   1099
   1100#: ../C/gnome-terminal.xml:636(para)
   1101msgid ""
   1102"Select this option to disable the access keys that are defined to enable you "
   1103"to use the keyboard instead of the mouse to select a menu item. Each access "
   1104"key is identified by an underlined letter on a menu or dialog option. In "
   1105"some cases, you must press the <keycap>Alt</keycap> key in combination with "
   1106"the access key to perform the action."
   1107msgstr ""
   1108"Изберете тази опция, за да изключите ускорителите, които са дефинирани, за "
   1109"да ви позволяват да използвате клавиатурата за достъп до менютата, освен "
   1110"мишката. Всеки ускорител е дефиниран от подчертана буква в меню или опция. В "
   1111"някои случаи, трябва да натиснете <keycap>Alt</keycap> в комбинация с друг "
   1112"ускорител, за да извършите дадено действие."
   1113
   1114#: ../C/gnome-terminal.xml:641(guilabel)
  6471115msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
  6481116msgstr "Изключване на клавища за достъп до менюто (F10 по подразбиране)"
  6491117
  650 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:643(para)
  651 msgid "Select this option to disable the shortcut key that is defined to enable you to access the <application>GNOME Terminal</application> menus. The default shortcut key to access the menus is <keycap>F10</keycap>."
  652 msgstr "Изберете тази опция, за да изключите бързия клавиш, който е определен да Ви позволява да достъпвате менютата на <application>Терминала</application>. Стандартният бърз клавиш, за достъп до менютата е <keycap>F10</keycap>."
  653 
  654 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:648(guilabel)
   1118#: ../C/gnome-terminal.xml:643(para)
   1119msgid ""
   1120"Select this option to disable the shortcut key that is defined to enable you "
   1121"to access the <application>GNOME Terminal</application> menus. The default "
   1122"shortcut key to access the menus is <keycap>F10</keycap>."
   1123msgstr ""
   1124"Изберете тази опция, за да изключите бързия клавиш, който е определен да Ви "
   1125"позволява да достъпвате менютата на <application>Терминала</application>. "
   1126"Стандартният бърз клавиш, за достъп до менютата е <keycap>F10</keycap>."
   1127
   1128#: ../C/gnome-terminal.xml:648(guilabel)
  6551129msgid "Shortcut Keys"
  6561130msgstr "Бързи клавиши"
  6571131
  658 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:650(para)
  659 msgid "The <guilabel>Shortcut Keys</guilabel> section of the dialog lists the shortcut keys that are defined for each menu item. The shortcut keys enable you to use the keyboard to choose a menu item rather than use the mouse. The shortcut key is usually a combination of keys that you press simultaneously."
  660 msgstr "Секцията <guilabel>Бързи клавиши</guilabel> в прозореца е списък с бързите клавиши, които са определени за всеки елемент от менютата. Бързите клавиши Ви дават възможността да използвате клавиатурата, за да избирате елемент от меню, вместо да използвате мишката. Бързият клавиш обикновено е комбинация от клавиши, които натискате едновременно."
  661 
  662 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:658(title)
   1132#: ../C/gnome-terminal.xml:650(para)
   1133msgid ""
   1134"The <guilabel>Shortcut Keys</guilabel> section of the dialog lists the "
   1135"shortcut keys that are defined for each menu item. The shortcut keys enable "
   1136"you to use the keyboard to choose a menu item rather than use the mouse. The "
   1137"shortcut key is usually a combination of keys that you press simultaneously."
   1138msgstr ""
   1139"Секцията <guilabel>Бързи клавиши</guilabel> в прозореца е списък с бързите "
   1140"клавиши, които са определени за всеки елемент от менютата. Бързите клавиши "
   1141"Ви дават възможността да използвате клавиатурата, за да избирате елемент от "
   1142"меню, вместо да използвате мишката. Бързият клавиш обикновено е комбинация "
   1143"от клавиши, които натискате едновременно."
   1144
   1145#: ../C/gnome-terminal.xml:658(title)
  6631146msgid "To Resize the Text"
  6641147msgstr "Оразмеряване на текст"
  6651148
  666 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:659(para)
  667 msgid "You can use the following methods to resize the text in the GNOME Terminal window:"
  668 msgstr "Може да използвате следните методи за оразмеряване на текста в прозореца на терминала:"
  669 
  670 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:661(para)
  671 msgid "To increase the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
  672 msgstr "За да увеличите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
  673 
  674 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:663(para)
  675 msgid "To decrease the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
  676 msgstr "За да намалите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
  677 
  678 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:665(para)
  679 msgid "To view the text at actual size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
  680 msgstr "За да виждате текста в реалния му размер, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нормален размер</guimenuitem></menuchoice>."
  681 
  682 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:668(para)
  683 msgid "To display the <application>GNOME Terminal</application> window in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the text in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame or titlebar. To exit from this mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> again."
  684 msgstr "За да премине към пълен екран, прозорецът на <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. Режимът \"На цял екран\" показва текста в прозорец, който изпълва целия екран. Прозорецът не съдържа рамка или заглавна лента. За да излезете от тозирежим, изберете отново <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>."
  685 
  686 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:673(title)
   1149#: ../C/gnome-terminal.xml:659(para)
   1150msgid ""
   1151"You can use the following methods to resize the text in the GNOME Terminal "
   1152"window:"
   1153msgstr ""
   1154"Може да използвате следните методи за оразмеряване на текста в прозореца на "
   1155"терминала:"
   1156
   1157#: ../C/gnome-terminal.xml:661(para)
   1158msgid ""
   1159"To increase the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1160"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
   1161msgstr ""
   1162"За да увеличите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   1163"guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
   1164
   1165#: ../C/gnome-terminal.xml:663(para)
   1166msgid ""
   1167"To decrease the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1168"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
   1169msgstr ""
   1170"За да намалите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   1171"guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
   1172
   1173#: ../C/gnome-terminal.xml:665(para)
   1174msgid ""
   1175"To view the text at actual size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1176"guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
   1177msgstr ""
   1178"За да виждате текста в реалния му размер, изберете "
   1179"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нормален размер</"
   1180"guimenuitem></menuchoice>."
   1181
   1182#: ../C/gnome-terminal.xml:668(para)
   1183msgid ""
   1184"To display the <application>GNOME Terminal</application> window in full-"
   1185"screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full "
   1186"Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the text in a "
   1187"window that fills the full screen. The window does not contain a window "
   1188"frame or titlebar. To exit from this mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1189"guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> again."
   1190msgstr ""
   1191"За да премине към пълен екран, прозорецът на <application>Терминала</"
   1192"application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На "
   1193"цял екран</guimenuitem></menuchoice>. Режимът \"На цял екран\" показва "
   1194"текста в прозорец, който изпълва целия екран. Прозорецът не съдържа рамка "
   1195"или заглавна лента. За да излезете от тозирежим, изберете отново "
   1196"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</"
   1197"guimenuitem></menuchoice>."
   1198
   1199#: ../C/gnome-terminal.xml:673(title)
  6871200msgid "To Change the Terminal Title"
  6881201msgstr "Промяна на заглавието на терминала"
  6891202
  690 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:674(para)
  691 msgid "To change the title of the currently displayed terminal, perform the following steps:"
  692 msgstr "За да смените заглавието на текущия показан терминал, изпълнете следните действия:"
  693 
  694 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:678(para)
  695 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Set Title</guimenuitem></menuchoice>."
  696 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Задаване на заглавие</guimenuitem></menuchoice>."
  697 
  698 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:681(para)
  699 msgid "Type the new title in the <guilabel>Title</guilabel> text box. <application>GNOME Terminal</application> applies the change immediately."
  700 msgstr "Въведете новото заглавие в полето <guilabel>Заглавие</guilabel>. <application>Терминалът</application> прилага промените незабавно."
  701 
  702 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:684(para)
  703 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Set Title</guilabel> dialog."
  704 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Задаване на заглавие</guilabel>."
  705 
  706 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:690(title)
   1203#: ../C/gnome-terminal.xml:674(para)
   1204msgid ""
   1205"To change the title of the currently displayed terminal, perform the "
   1206"following steps:"
   1207msgstr ""
   1208"За да смените заглавието на текущия показан терминал, изпълнете следните "
   1209"действия:"
   1210
   1211#: ../C/gnome-terminal.xml:678(para)
   1212msgid ""
   1213"Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Set Title</"
   1214"guimenuitem></menuchoice>."
   1215msgstr ""
   1216"Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Задаване на "
   1217"заглавие</guimenuitem></menuchoice>."
   1218
   1219#: ../C/gnome-terminal.xml:681(para)
   1220msgid ""
   1221"Type the new title in the <guilabel>Title</guilabel> text box. "
   1222"<application>GNOME Terminal</application> applies the change immediately."
   1223msgstr ""
   1224"Въведете новото заглавие в полето <guilabel>Заглавие</guilabel>. "
   1225"<application>Терминалът</application> прилага промените незабавно."
   1226
   1227#: ../C/gnome-terminal.xml:684(para)
   1228msgid ""
   1229"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Set Title</"
   1230"guilabel> dialog."
   1231msgstr ""
   1232"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
   1233"<guilabel>Задаване на заглавие</guilabel>."
   1234
   1235#: ../C/gnome-terminal.xml:690(title)
  7071236msgid "To Change the Character Encoding"
  7081237msgstr "Промяна на кодовата таблица"
  7091238
  710 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:691(para)
  711 msgid "To change the character encoding, choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu></menuchoice>, then select the appropriate encoding."
  712 msgstr "За да промените кодовата таблица, изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu></menuchoice> и после изберете подходящата кодова таблица."
  713 
  714 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:696(title)
   1239#: ../C/gnome-terminal.xml:691(para)
   1240msgid ""
   1241"To change the character encoding, choose <menuchoice><guimenu>Terminal</"
   1242"guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu></menuchoice>, then "
   1243"select the appropriate encoding."
   1244msgstr ""
   1245"За да промените кодовата таблица, изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</"
   1246"guimenu><guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu></menuchoice> и "
   1247"после изберете подходящата кодова таблица."
   1248
   1249#: ../C/gnome-terminal.xml:696(title)
  7151250msgid "To Change the List of Character Encodings"
  7161251msgstr "Промяна на списъка с кодови таблици"
  7171252
  718 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:697(para)
  719 msgid "To change the list of character encodings displayed in the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, perform the following steps:"
  720 msgstr "За да промените списъка с кодови таблици, показани в менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изпълнете следните действия:"
  721 
  722 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:702(para)
  723 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu><guimenuitem>Add or Remove</guimenuitem></menuchoice>."
  724 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu><guimenuitem>Добавяне или премахване</guimenuitem></menuchoice>."
  725 
  726 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:706(para)
  727 msgid "To add an encoding to the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Available encodings</guilabel> list box, then click <guibutton>Add</guibutton>."
  728 msgstr "За да добавите кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка <guilabel>Налични кодови таблици</guilabel> и после натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
  729 
  730 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:710(para)
  731 msgid "To remove an encoding from the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Encodings shown in menu</guilabel> list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>."
  732 msgstr "За да премахнете кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка <guilabel>Кодови таблици в менюто</guilabel> и после натиснете <guibutton>Премахване</guibutton>."
  733 
  734 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:714(para)
  735 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Add or Remove Terminal Encodings</guilabel> dialog."
  736 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Добавяне или премахване на кодови таблици</guilabel>."
  737 
  738 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:722(title)
   1253#: ../C/gnome-terminal.xml:697(para)
   1254msgid ""
   1255"To change the list of character encodings displayed in the <guisubmenu>Set "
   1256"Character Encoding</guisubmenu> menu, perform the following steps:"
   1257msgstr ""
   1258"За да промените списъка с кодови таблици, показани в менюто "
   1259"<guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изпълнете следните "
   1260"действия:"
   1261
   1262#: ../C/gnome-terminal.xml:702(para)
   1263msgid ""
   1264"Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character "
   1265"Encoding</guisubmenu><guimenuitem>Add or Remove</guimenuitem></menuchoice>."
   1266msgstr ""
   1267"Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Кодова таблица "
   1268"на символите</guisubmenu><guimenuitem>Добавяне или премахване</guimenuitem></"
   1269"menuchoice>."
   1270
   1271#: ../C/gnome-terminal.xml:706(para)
   1272msgid ""
   1273"To add an encoding to the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> "
   1274"menu, select the encoding in the <guilabel>Available encodings</guilabel> "
   1275"list box, then click <guibutton>Add</guibutton>."
   1276msgstr ""
   1277"За да добавите кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на "
   1278"символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка "
   1279"<guilabel>Налични кодови таблици</guilabel> и после натиснете "
   1280"<guibutton>Добавяне</guibutton>."
   1281
   1282#: ../C/gnome-terminal.xml:710(para)
   1283msgid ""
   1284"To remove an encoding from the <guisubmenu>Set Character Encoding</"
   1285"guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Encodings shown in "
   1286"menu</guilabel> list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>."
   1287msgstr ""
   1288"За да премахнете кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на "
   1289"символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка "
   1290"<guilabel>Кодови таблици в менюто</guilabel> и после натиснете "
   1291"<guibutton>Премахване</guibutton>."
   1292
   1293#: ../C/gnome-terminal.xml:714(para)
   1294msgid ""
   1295"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Add or Remove "
   1296"Terminal Encodings</guilabel> dialog."
   1297msgstr ""
   1298"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
   1299"<guilabel>Добавяне или премахване на кодови таблици</guilabel>."
   1300
   1301#: ../C/gnome-terminal.xml:722(title)
  7391302msgid "To Recover Your Terminal"
  7401303msgstr "Възстановяване на Вашия терминал"
  7411304
  742 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:723(para)
   1305#: ../C/gnome-terminal.xml:723(para)
  7431306msgid "This section provides some advice if you have problems with terminals."
  744 msgstr "Тази секция предоставя няколко съвета при случай, че възникне проблем с терминалите."
  745 
  746 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:728(term)
   1307msgstr ""
   1308"Тази секция предоставя няколко съвета при случай, че възникне проблем с "
   1309"терминалите."
   1310
   1311#: ../C/gnome-terminal.xml:728(term)
  7471312msgid "To reset the state of the terminal:"
  7481313msgstr "За да занулите състоянието на терминала:"
  7491314
  750 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:730(para)
  751 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset</guimenuitem></menuchoice>."
  752 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  753 
  754 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:738(term)
   1315#: ../C/gnome-terminal.xml:730(para)
   1316msgid ""
   1317"Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset</"
   1318"guimenuitem></menuchoice>."
   1319msgstr ""
   1320"Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</"
   1321"guimenuitem></menuchoice>."
   1322
   1323#: ../C/gnome-terminal.xml:738(term)
  7551324msgid "To reset the terminal and clear the screen:"
  7561325msgstr "За да занулите терминала и да изчистите екрана:"
  7571326
  758 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:740(para)
  759 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset and Clear</guimenuitem></menuchoice>."
  760 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване и изчистване</guimenuitem></menuchoice>."
  761 
  762 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:750(title)
   1327#: ../C/gnome-terminal.xml:740(para)
   1328msgid ""
   1329"Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset and Clear</"
   1330"guimenuitem></menuchoice>."
   1331msgstr ""
   1332"Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване "
   1333"и изчистване</guimenuitem></menuchoice>."
   1334
   1335#: ../C/gnome-terminal.xml:750(title)
  7631336msgid "Preferences"
  7641337msgstr "Настройки"
  7651338
  766 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:751(para)
  767 msgid "To configure <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Current Profile</guimenuitem></menuchoice>. To configure another profile that you set up choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
  768 msgstr "За да настроите <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Текущ профил</guimenuitem></menuchoice>. За да настроите друг профил, който сте създали, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</guimenuitem></menuchoice>, изберете профила, който искате да редактирате и после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
  769 
  770 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:753(para)
  771 msgid "The <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog contains the following tabbed sections that you can use to configure <application>GNOME Terminal</application>:"
  772 msgstr "Прозорецът за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel> съдържа следните раздели, които може да използвате, за да настройвате <application>Терминала</application>:"
  773 
  774 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:772(title)
   1339#: ../C/gnome-terminal.xml:751(para)
   1340msgid ""
   1341"To configure <application>GNOME Terminal</application>, choose "
   1342"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Current Profile</"
   1343"guimenuitem></menuchoice>. To configure another profile that you set up "
   1344"choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</"
   1345"guimenuitem></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click "
   1346"<guibutton>Edit</guibutton>."
   1347msgstr ""
   1348"За да настроите <application>Терминала</application>, изберете "
   1349"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Текущ профил</"
   1350"guimenuitem></menuchoice>. За да настроите друг профил, който сте създали, "
   1351"изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</"
   1352"guimenuitem></menuchoice>, изберете профила, който искате да редактирате и "
   1353"после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
   1354
   1355#: ../C/gnome-terminal.xml:753(para)
   1356msgid ""
   1357"The <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog contains the following "
   1358"tabbed sections that you can use to configure <application>GNOME Terminal</"
   1359"application>:"
   1360msgstr ""
   1361"Прозорецът за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel> съдържа следните "
   1362"раздели, които може да използвате, за да настройвате <application>Терминала</"
   1363"application>:"
   1364
   1365#: ../C/gnome-terminal.xml:772(title)
  7751366msgid "General"
  7761367msgstr "Общи"
  7771368
  778 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:776(guilabel)
   1369#: ../C/gnome-terminal.xml:776(guilabel)
  7791370msgid "Profile name"
  7801371msgstr "Име на профила"
  7811372
  782 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:778(para)
   1373#: ../C/gnome-terminal.xml:778(para)
  7831374msgid "Use this text box to specify the name of the current profile."
  784 msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите името на текущия профил."
  785 
  786 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:785(guilabel)
   1375msgstr ""
   1376"Използвайте това текстово поле, за да определите името на текущия профил."
   1377
   1378#: ../C/gnome-terminal.xml:785(guilabel)
  7871379msgid "Use the system terminal font"
  7881380msgstr "Използване на системния терминален шрифт"
  7891381
  790 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:787(para)
  791 msgid "Select this option to use the standard application font that is specified in the <application>Font</application> preference tool."
  792 msgstr "Изберете тази опция, ако искате да се използва стандартния шрифт за програми определен в инструмента за настройка на <application>Шрифта</application>."
  793 
  794 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:794(guilabel)
   1382#: ../C/gnome-terminal.xml:787(para)
   1383msgid ""
   1384"Select this option to use the standard application font that is specified in "
   1385"the <application>Font</application> preference tool."
   1386msgstr ""
   1387"Изберете тази опция, ако искате да се използва стандартния шрифт за програми "
   1388"определен в инструмента за настройка на <application>Шрифта</application>."
   1389
   1390#: ../C/gnome-terminal.xml:794(guilabel)
  7951391msgid "Font"
  7961392msgstr "Шрифт"
  7971393
  798 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:796(para)
  799 msgid "Click on this button to select a font type and font size for the terminal. This button is only enabled if the <guilabel>Use the system terminal font</guilabel> option is unselected."
  800 msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете вида шрифт и размера му за терминала. Този бутон е включен само, ако опцията <guilabel>Използване на системния терминален шрифт</guilabel> не е избрана."
  801 
  802 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:802(guilabel)
   1394#: ../C/gnome-terminal.xml:796(para)
   1395msgid ""
   1396"Click on this button to select a font type and font size for the terminal. "
   1397"This button is only enabled if the <guilabel>Use the system terminal font</"
   1398"guilabel> option is unselected."
   1399msgstr ""
   1400"Натиснете този бутон, за да изберете вида шрифт и размера му за терминала. "
   1401"Този бутон е включен само, ако опцията <guilabel>Използване на системния "
   1402"терминален шрифт</guilabel> не е избрана."
   1403
   1404#: ../C/gnome-terminal.xml:802(guilabel)
  8031405msgid "Profile icon"
  8041406msgstr "Икона на профила"
  8051407
  806 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:804(para)
  807 msgid "Click on this button to select an icon to represent terminal windows that use the current profile."
  808 msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете икона, която да представя терминалния прозорец при използване на текущия профил."
  809 
  810 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:811(guilabel)
   1408#: ../C/gnome-terminal.xml:804(para)
   1409msgid ""
   1410"Click on this button to select an icon to represent terminal windows that "
   1411"use the current profile."
   1412msgstr ""
   1413"Натиснете този бутон, за да изберете икона, която да представя терминалния "
   1414"прозорец при използване на текущия профил."
   1415
   1416#: ../C/gnome-terminal.xml:811(guilabel)
  8111417msgid "Allow bold text"
  8121418msgstr "Позволяване на получер текст"
  8131419
  814 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:813(para)
   1420#: ../C/gnome-terminal.xml:813(para)
  8151421msgid "Select this option to enable the terminal to display bold text."
  816 msgstr "Изберете тази опция, за да позволите на терминала да използва удебелен текст."
  817 
  818 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:820(guilabel)
   1422msgstr ""
   1423"Изберете тази опция, за да позволите на терминала да използва удебелен текст."
   1424
   1425#: ../C/gnome-terminal.xml:820(guilabel)
  8191426msgid "Cursor blinks"
  8201427msgstr "Мигащ курсор"
  8211428
  822 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:822(para)
   1429#: ../C/gnome-terminal.xml:822(para)
  8231430msgid "Select this option to display a cursor that blinks."
  8241431msgstr "Изберете тази опция, за да покажете мигащ курсор."
  8251432
  826 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:829(guilabel)
   1433#: ../C/gnome-terminal.xml:829(guilabel)
  8271434msgid "Show menubar by default in new terminals"
  8281435msgstr "Показване на лентата с менюта по подразбиране в новите терминали."
  8291436
  830 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:832(para)
   1437#: ../C/gnome-terminal.xml:832(para)
  8311438msgid "Select this option to show the menubar on new terminal windows."
  832 msgstr "Изберете тази опция, за да се показват менютата в новите терминални прозорци."
  833 
  834 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:839(guilabel)
   1439msgstr ""
   1440"Изберете тази опция, за да се показват менютата в новите терминални прозорци."
   1441
   1442#: ../C/gnome-terminal.xml:839(guilabel)
  8351443msgid "Terminal bell"
  8361444msgstr "Звук на терминала"
  8371445
  838 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:841(para)
   1446#: ../C/gnome-terminal.xml:841(para)
  8391447msgid "Select this option to disable the terminal bell."
  8401448msgstr "Изберете тази опция, за да изключите системния звънец."
  8411449
  842 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:848(guilabel)
   1450#: ../C/gnome-terminal.xml:848(guilabel)
  8431451msgid "Select-by-word characters"
  8441452msgstr "Символи, считани за букви"
  8451453
  846 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:850(para)
  847 msgid "Use this text box to specify characters or groups of characters that <application>GNOME Terminal</application> considers to be words when you select text by word. See <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> for more information about how to select text by word."
  848 msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите символи или групи от символи, които <application>Терминала</application> да възприема като думи, когато избирате текст дума по дума. Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> за повече информация относно как да избирате текст дума по дума."
  849 
  850 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:859(title)
   1454#: ../C/gnome-terminal.xml:850(para)
   1455msgid ""
   1456"Use this text box to specify characters or groups of characters that "
   1457"<application>GNOME Terminal</application> considers to be words when you "
   1458"select text by word. See <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> for "
   1459"more information about how to select text by word."
   1460msgstr ""
   1461"Използвайте това текстово поле, за да определите символи или групи от "
   1462"символи, които <application>Терминала</application> да възприема като думи, "
   1463"когато избирате текст дума по дума. Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-"
   1464"contents\"/> за повече информация относно как да избирате текст дума по дума."
   1465
   1466#: ../C/gnome-terminal.xml:859(title)
  8511467msgid "Title and Command"
  8521468msgstr "Заглавие и команда"
  8531469
  854 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:863(guilabel)
   1470#: ../C/gnome-terminal.xml:863(guilabel)
  8551471msgid "Initial title"
  8561472msgstr "Начално заглавие"
  8571473
  858 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:865(para)
  859 msgid "Use this text box to specify the initial title of terminals that use the profile. New terminals that are started from the current terminal have the new initial title."
  860 msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите началното заглавие на терминалите, които използват този профил. Новите терминали, които се стартират от текущия терминал имат новото начално заглавие."
  861 
  862 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:872(guilabel)
   1474#: ../C/gnome-terminal.xml:865(para)
   1475msgid ""
   1476"Use this text box to specify the initial title of terminals that use the "
   1477"profile. New terminals that are started from the current terminal have the "
   1478"new initial title."
   1479msgstr ""
   1480"Използвайте това текстово поле, за да определите началното заглавие на "
   1481"терминалите, които използват този профил. Новите терминали, които се "
   1482"стартират от текущия терминал имат новото начално заглавие."
   1483
   1484#: ../C/gnome-terminal.xml:872(guilabel)
  8631485msgid "Dynamically-set title"
  8641486msgstr "Динамично задаване на заглавието"
  8651487
  866 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:874(para)
  867 msgid "Use this drop-down list to specify how to handle dynamically-set titles, that is, terminal titles set by commands that run in the terminal."
  868 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да определите как да се обработват динамично зададени заглавия, тоест заглавия задавани от команди изпълняващи се в терминала."
  869 
  870 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:881(guilabel)
   1488#: ../C/gnome-terminal.xml:874(para)
   1489msgid ""
   1490"Use this drop-down list to specify how to handle dynamically-set titles, "
   1491"that is, terminal titles set by commands that run in the terminal."
   1492msgstr ""
   1493"Използвайте този падащ списък, за да определите как да се обработват "
   1494"динамично зададени заглавия, тоест заглавия задавани от команди изпълняващи "
   1495"се в терминала."
   1496
   1497#: ../C/gnome-terminal.xml:881(guilabel)
  8711498msgid "Run command as a login shell"
  8721499msgstr "Изпълнение на команда като обвивка"
  8731500
  874 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:883(para)
  875 msgid "Select this option to force the command that currently runs inside the terminal to run as a login shell. If the command is not a shell, the setting has no effect."
  876 msgstr "Изберете тази опция, за да принудите командата, която в момента върви в терминала да се изпълнява като обвивка. Ако командата не е обвивка, настройката няма ефект."
  877 
  878 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:890(guilabel)
   1501#: ../C/gnome-terminal.xml:883(para)
   1502msgid ""
   1503"Select this option to force the command that currently runs inside the "
   1504"terminal to run as a login shell. If the command is not a shell, the setting "
   1505"has no effect."
   1506msgstr ""
   1507"Изберете тази опция, за да принудите командата, която в момента върви в "
   1508"терминала да се изпълнява като обвивка. Ако командата не е обвивка, "
   1509"настройката няма ефект."
   1510
   1511#: ../C/gnome-terminal.xml:890(guilabel)
  8791512msgid "Update utmp/wtmp records when command is launched"
  8801513msgstr "Обновяване на utmp/wtmp записите при изпълнение на команда"
  8811514
  882 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:892(para)
  883 msgid "Select this option to insert a new entry in the utmp and wtmp records when a new shell is opened."
  884 msgstr "Изберете тази опция, за да вмъкнете нов запис в utmp и wtmp записите, когато се отваря нова обвивка."
  885 
  886 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:899(guilabel)
   1515#: ../C/gnome-terminal.xml:892(para)
   1516msgid ""
   1517"Select this option to insert a new entry in the utmp and wtmp records when a "
   1518"new shell is opened."
   1519msgstr ""
   1520"Изберете тази опция, за да вмъкнете нов запис в utmp и wtmp записите, когато "
   1521"се отваря нова обвивка."
   1522
   1523#: ../C/gnome-terminal.xml:899(guilabel)
  8871524msgid "Run a custom command instead of my shell"
  8881525msgstr "Изпълнение на потребителска команда вместо обвивка"
  8891526
  890 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:902(para)
  891 msgid "Select this option to run a specified command, other than the normal shell, in the terminal. Specify the custom command in the <guilabel>Custom command</guilabel> text box."
  892 msgstr "Изберете тази опция, за да се стартира определена команда, различна от стандартната обвивка, в терминала. Определете командата в текстовото поле <guilabel>Потребителска команда</guilabel>."
  893 
  894 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:909(guilabel)
   1527#: ../C/gnome-terminal.xml:902(para)
   1528msgid ""
   1529"Select this option to run a specified command, other than the normal shell, "
   1530"in the terminal. Specify the custom command in the <guilabel>Custom command</"
   1531"guilabel> text box."
   1532msgstr ""
   1533"Изберете тази опция, за да се стартира определена команда, различна от "
   1534"стандартната обвивка, в терминала. Определете командата в текстовото поле "
   1535"<guilabel>Потребителска команда</guilabel>."
   1536
   1537#: ../C/gnome-terminal.xml:909(guilabel)
  8951538msgid "When command exits"
  8961539msgstr "Когато командата съществува"
  8971540
  898 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:911(para)
  899 msgid "Use this drop-down list to specify what action to perform when the terminal exits."
  900 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да определите какво действие да се извършва при затваряне на терминала."
  901 
  902 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:919(title)
   1541#: ../C/gnome-terminal.xml:911(para)
   1542msgid ""
   1543"Use this drop-down list to specify what action to perform when the terminal "
   1544"exits."
   1545msgstr ""
   1546"Използвайте този падащ списък, за да определите какво действие да се "
   1547"извършва при затваряне на терминала."
   1548
   1549#: ../C/gnome-terminal.xml:919(title)
  9031550msgid "Colours"
  9041551msgstr "Цветове"
  9051552
  906 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:923(guilabel)
   1553#: ../C/gnome-terminal.xml:923(guilabel)
  9071554msgid "Foreground and Background"
  9081555msgstr "Преден план и фон"
  9091556
  910 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:926(para)
  911 msgid "Select the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option to use the colors that are specified in the GNOME Desktop theme that is selected in the <application>Theme</application> preference tool."
  912 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>, за да се използват цветовете определени в темата на работната среда GNOME, които се избират в инструмента за настройка на <application>Темите</application>."
  913 
  914 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:929(para)
  915 msgid "Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to specify the foreground and background colors for the terminal. <application>GNOME Terminal</application> supports the following foreground and background color combinations:"
  916 msgstr "Използвайте падащия списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да определите цвета на предния план и фона на терминала. <application>Терминалът</application> поддържа следните комбинации за цвят на предния план и фона:"
  917 
  918 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:935(guilabel)
   1557#: ../C/gnome-terminal.xml:926(para)
   1558msgid ""
   1559"Select the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option to use "
   1560"the colors that are specified in the GNOME Desktop theme that is selected in "
   1561"the <application>Theme</application> preference tool."
   1562msgstr ""
   1563"Изберете опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</"
   1564"guilabel>, за да се използват цветовете определени в темата на работната "
   1565"среда GNOME, които се избират в инструмента за настройка на "
   1566"<application>Темите</application>."
   1567
   1568#: ../C/gnome-terminal.xml:929(para)
   1569msgid ""
   1570"Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to specify the "
   1571"foreground and background colors for the terminal. <application>GNOME "
   1572"Terminal</application> supports the following foreground and background "
   1573"color combinations:"
   1574msgstr ""
   1575"Използвайте падащия списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да "
   1576"определите цвета на предния план и фона на терминала. "
   1577"<application>Терминалът</application> поддържа следните комбинации за цвят "
   1578"на предния план и фона:"
   1579
   1580#: ../C/gnome-terminal.xml:935(guilabel)
  9191581msgid "Black on light yellow"
  9201582msgstr "Черно на светложълто"
  9211583
  922 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:940(guilabel)
   1584#: ../C/gnome-terminal.xml:940(guilabel)
  9231585msgid "Black on white"
  9241586msgstr "Черно на бяло"
  9251587
  926 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:945(guilabel)
   1588#: ../C/gnome-terminal.xml:945(guilabel)
  9271589msgid "Gray on black"
  9281590msgstr "Сиво на черно"
  9291591
  930 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:950(guilabel)
   1592#: ../C/gnome-terminal.xml:950(guilabel)
  9311593msgid "Green on black"
  9321594msgstr "Зелено на черно"
  9331595
  934 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:955(guilabel)
   1596#: ../C/gnome-terminal.xml:955(guilabel)
  9351597msgid "White on black"
  9361598msgstr "Бяло на черно"
  9371599
  938 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:960(guilabel) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1003(guilabel)
   1600#: ../C/gnome-terminal.xml:960(guilabel)
   1601#: ../C/gnome-terminal.xml:1003(guilabel)
  9391602msgid "Custom"
  9401603msgstr "Потребителски"
  9411604
  942 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:962(para)
  943 msgid "This option enables you to select colors that are not in the selected color scheme."
  944 msgstr "Тази опция Ви позволява да изберете цветове, които не са в избраната цветова схема."
  945 
  946 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:967(para)
  947 msgid "The actual display of the foreground and background colors can vary depending on the color scheme that you choose. For example, if you choose <guilabel>White on black</guilabel> and the <guilabel>Linux console</guilabel> color scheme, the application displays the foreground and background colors as light gray on black. The <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  948 msgstr "Реалното показване на цветовете за преден план и фон може да варира, в зависимост на цветовата схема, която изберете. Например, ако изберете <guilabel>Бяло на черно</guilabel> и <guilabel>Линукс конзола</guilabel>, програмата показва цветовете като светло сиво на черно. Падащият списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel> е включенс амо, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  949 
  950 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:970(para)
  951 msgid "Click on the <guibutton>Text colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal text colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the text color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Text colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  952 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на текста</guibutton>, за да се появи прозорецът <guilabel>Избор на цвета на текста на терминала</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате да използвате за текста. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Бутонът <guibutton>Цвят на текста</guibutton> е включен само, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  953 
  954 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:973(para)
  955 msgid "Click on the <guibutton>Background colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal background colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the background color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Background colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  956 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на фона</guibutton>, за да се появи прозорецът <guilabel>Избор на цвета на фона на терминала</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате да използвате за фона. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Бутонът <guibutton>Цвят на фона</guibutton> е включен само, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  957 
  958 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:980(guilabel)
   1605#: ../C/gnome-terminal.xml:962(para)
   1606msgid ""
   1607"This option enables you to select colors that are not in the selected color "
   1608"scheme."
   1609msgstr ""
   1610"Тази опция Ви позволява да изберете цветове, които не са в избраната цветова "
   1611"схема."
   1612
   1613#: ../C/gnome-terminal.xml:967(para)
   1614msgid ""
   1615"The actual display of the foreground and background colors can vary "
   1616"depending on the color scheme that you choose. For example, if you choose "
   1617"<guilabel>White on black</guilabel> and the <guilabel>Linux console</"
   1618"guilabel> color scheme, the application displays the foreground and "
   1619"background colors as light gray on black. The <guilabel>Built-in schemes</"
   1620"guilabel> drop-down list is only enabled if the <guilabel>Use colours from "
   1621"system theme</guilabel> option is unselected."
   1622msgstr ""
   1623"Реалното показване на цветовете за преден план и фон може да варира, в "
   1624"зависимост на цветовата схема, която изберете. Например, ако изберете "
   1625"<guilabel>Бяло на черно</guilabel> и <guilabel>Линукс конзола</guilabel>, "
   1626"програмата показва цветовете като светло сиво на черно. Падащият списък "
   1627"<guilabel>Вградени схеми</guilabel> е включенс амо, ако не е избрана опцията "
   1628"<guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
   1629
   1630#: ../C/gnome-terminal.xml:970(para)
   1631msgid ""
   1632"Click on the <guibutton>Text colour</guibutton> button to display the "
   1633"<guilabel>Choose terminal text colour</guilabel> dialog. Use the color wheel "
   1634"or the spin boxes to customize the color that you want to use as the text "
   1635"color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Text colour</"
   1636"guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system "
   1637"theme</guilabel> option is unselected."
   1638msgstr ""
   1639"Натиснете бутона <guibutton>Цвят на текста</guibutton>, за да се появи "
   1640"прозорецът <guilabel>Избор на цвета на текста на терминала</guilabel>. "
   1641"Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате "
   1642"да използвате за текста. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. "
   1643"Бутонът <guibutton>Цвят на текста</guibutton> е включен само, ако не е "
   1644"избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</"
   1645"guilabel>."
   1646
   1647#: ../C/gnome-terminal.xml:973(para)
   1648msgid ""
   1649"Click on the <guibutton>Background colour</guibutton> button to display the "
   1650"<guilabel>Choose terminal background colour</guilabel> dialog. Use the color "
   1651"wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the "
   1652"background color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The "
   1653"<guibutton>Background colour</guibutton> button is only enabled if the "
   1654"<guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
   1655msgstr ""
   1656"Натиснете бутона <guibutton>Цвят на фона</guibutton>, за да се появи "
   1657"прозорецът <guilabel>Избор на цвета на фона на терминала</guilabel>. "
   1658"Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате "
   1659"да използвате за фона. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Бутонът "
   1660"<guibutton>Цвят на фона</guibutton> е включен само, ако не е избрана опцията "
   1661"<guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
   1662
   1663#: ../C/gnome-terminal.xml:980(guilabel)
  9591664msgid "Palette"
  9601665msgstr "Палитра"
  9611666
  962 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:982(para)
  963 msgid "A color scheme is a palette of 16 colors. Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to choose the color scheme that you want to use. <application>GNOME Terminal</application> supports the following color schemes:"
  964 msgstr "Цветовата схема е палитра от 16 цвята. Използвайте падащия списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да изберете, коя цветова схема искате да използвате. <application>Терминалът</application> поддържа следните цветови схеми:"
  965 
  966 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:988(guilabel)
   1667#: ../C/gnome-terminal.xml:982(para)
   1668msgid ""
   1669"A color scheme is a palette of 16 colors. Use the <guilabel>Built-in "
   1670"schemes</guilabel> drop-down list to choose the color scheme that you want "
   1671"to use. <application>GNOME Terminal</application> supports the following "
   1672"color schemes:"
   1673msgstr ""
   1674"Цветовата схема е палитра от 16 цвята. Използвайте падащия списък "
   1675"<guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да изберете, коя цветова схема "
   1676"искате да използвате. <application>Терминалът</application> поддържа "
   1677"следните цветови схеми:"
   1678
   1679#: ../C/gnome-terminal.xml:988(guilabel)
  9671680msgid "Linux console"
  9681681msgstr "Конзола на линукс"
  9691682
  970 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:993(guilabel)
   1683#: ../C/gnome-terminal.xml:993(guilabel)
  9711684msgid "Xterm"
  9721685msgstr "Xterm"
  9731686
  974 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:998(guilabel)
   1687#: ../C/gnome-terminal.xml:998(guilabel)
  9751688msgid "Rxvt"
  9761689msgstr "Rxvt"
  9771690
  978 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1007(para)
  979 msgid "Each color scheme is slightly different. For example, <guilabel>Linux console</guilabel> uses light gray instead of white. The <guilabel>Custom </guilabel>color scheme enables you to create a customized color palette."
  980 msgstr "Всяка цветова схема е леко различна от другите. Например, <guilabel>Линукс конзола</guilabel> използва светло сиво вместо бяло. <guilabel>Потребителската</guilabel> цветова схема Ви позволява да създавате лична цветова палитра."
  981 
  982 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1010(para)
  983 msgid "Use the <guilabel>Colour palette</guilabel> to customize the 16 default colors in the custom color palette. To customize a color, click on the color to display the <guilabel>Palette entry</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color, then click <guibutton>OK</guibutton>."
  984 msgstr "Използвайте <guilabel>Цветовата палитра</guilabel>, за да персонализирате 16те стандартни цветове в потребителската палитра. За да промените цвят, натиснете върху него, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Цвят от палитра</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
  985 
  986 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1018(title)
   1691#: ../C/gnome-terminal.xml:1007(para)
   1692msgid ""
   1693"Each color scheme is slightly different. For example, <guilabel>Linux "
   1694"console</guilabel> uses light gray instead of white. The <guilabel>Custom </"
   1695"guilabel>color scheme enables you to create a customized color palette."
   1696msgstr ""
   1697"Всяка цветова схема е леко различна от другите. Например, <guilabel>Линукс "
   1698"конзола</guilabel> използва светло сиво вместо бяло. "
   1699"<guilabel>Потребителската</guilabel> цветова схема Ви позволява да създавате "
   1700"лична цветова палитра."
   1701
   1702#: ../C/gnome-terminal.xml:1010(para)
   1703msgid ""
   1704"Use the <guilabel>Colour palette</guilabel> to customize the 16 default "
   1705"colors in the custom color palette. To customize a color, click on the color "
   1706"to display the <guilabel>Palette entry</guilabel> dialog. Use the color "
   1707"wheel or the spin boxes to customize the color, then click <guibutton>OK</"
   1708"guibutton>."
   1709msgstr ""
   1710"Използвайте <guilabel>Цветовата палитра</guilabel>, за да персонализирате "
   1711"16те стандартни цветове в потребителската палитра. За да промените цвят, "
   1712"натиснете върху него, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Цвят от "
   1713"палитра</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете "
   1714"цвета. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
   1715
   1716#: ../C/gnome-terminal.xml:1018(title)
  9871717msgid "Effects"
  9881718msgstr "Ефекти"
  9891719
  990 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1022(guilabel)
   1720#: ../C/gnome-terminal.xml:1022(guilabel)
  9911721msgid "Background"
  9921722msgstr "Цвят на фона"
  9931723
  994 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1024(para)
  995 msgid "Select a background for the terminal window. The options are as follows:"
  996 msgstr "Изберете цвят за фона на терминалния прозорец. Опциите са, както следва:"
  997 
  998 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1030(guilabel)
   1724#: ../C/gnome-terminal.xml:1024(para)
   1725msgid ""
   1726"Select a background for the terminal window. The options are as follows:"
   1727msgstr ""
   1728"Изберете цвят за фона на терминалния прозорец. Опциите са, както следва:"
   1729
   1730#: ../C/gnome-terminal.xml:1030(guilabel)
  9991731msgid "None (use solid colour)"
  10001732msgstr "Без (използване на плътен цвят)"
  10011733
  1002 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1032(para)
  1003 msgid "Select this option to use the background color that is specified in the <guilabel>Colours</guilabel> tabbed section as the background color for the terminal."
  1004 msgstr "Изберете тази опция, за да използвате фоновия цвят, който е определен в раздела <guilabel>Цветове</guilabel> като цвят за фон на терминала."
  1005 
  1006 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1038(guilabel)
   1734#: ../C/gnome-terminal.xml:1032(para)
   1735msgid ""
   1736"Select this option to use the background color that is specified in the "
   1737"<guilabel>Colours</guilabel> tabbed section as the background color for the "
   1738"terminal."
   1739msgstr ""
   1740"Изберете тази опция, за да използвате фоновия цвят, който е определен в "
   1741"раздела <guilabel>Цветове</guilabel> като цвят за фон на терминала."
   1742
   1743#: ../C/gnome-terminal.xml:1038(guilabel)
  10071744msgid "Background image"
  10081745msgstr "Изображение"
  10091746
  1010 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1040(para)
  1011 msgid "Select this option to use an image file as the background for the terminal. Use the <guilabel>Image file</guilabel> drop-down combination box to specify the location and name of the image file. Alternatively, click <guibutton>Browse</guibutton> to search for and select the image file."
  1012 msgstr "Изберете тази опция, за да използвате файл с изображение, като фон на терминала. Използвайте полето <guilabel>Файл с изображение</guilabel>, за да определите местоположението и името на изображението. Друг начин е да натиснете <guibutton>Разглеждане</guibutton>, за да намеирте и изберете файла."
  1013 
  1014 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1043(para)
  1015 msgid "Select the <guilabel>Background image scrolls</guilabel> option to enable the background image to scroll with the text when you scroll through the terminal. If you do not select this option, the background image remains fixed on the terminal background and only the text scrolls. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> option."
  1016 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Плъзгане на фоновото изображение</guilabel>, за да може фоновото изображение да се плъзга с текста, когато прелиствате през терминала. Ако не изберете тази опция, фоновото изображение остава фиксирано на фона на терминала и само текста се прелиства. Тази опция е налична само, ако сте избрали опцията <guilabel>Изображение</guilabel>."
  1017 
  1018 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1047(guilabel)
   1747#: ../C/gnome-terminal.xml:1040(para)
   1748msgid ""
   1749"Select this option to use an image file as the background for the terminal. "
   1750"Use the <guilabel>Image file</guilabel> drop-down combination box to specify "
   1751"the location and name of the image file. Alternatively, click "
   1752"<guibutton>Browse</guibutton> to search for and select the image file."
   1753msgstr ""
   1754"Изберете тази опция, за да използвате файл с изображение, като фон на "
   1755"терминала. Използвайте полето <guilabel>Файл с изображение</guilabel>, за да "
   1756"определите местоположението и името на изображението. Друг начин е да "
   1757"натиснете <guibutton>Разглеждане</guibutton>, за да намеирте и изберете "
   1758"файла."
   1759
   1760#: ../C/gnome-terminal.xml:1043(para)
   1761msgid ""
   1762"Select the <guilabel>Background image scrolls</guilabel> option to enable "
   1763"the background image to scroll with the text when you scroll through the "
   1764"terminal. If you do not select this option, the background image remains "
   1765"fixed on the terminal background and only the text scrolls. This option is "
   1766"only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> option."
   1767msgstr ""
   1768"Изберете опцията <guilabel>Плъзгане на фоновото изображение</guilabel>, за "
   1769"да може фоновото изображение да се плъзга с текста, когато прелиствате през "
   1770"терминала. Ако не изберете тази опция, фоновото изображение остава фиксирано "
   1771"на фона на терминала и само текста се прелиства. Тази опция е налична само, "
   1772"ако сте избрали опцията <guilabel>Изображение</guilabel>."
   1773
   1774#: ../C/gnome-terminal.xml:1047(guilabel)
  10191775msgid "Transparent background"
  10201776msgstr "Прозрачен фон"
  10211777
  1022 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1049(para)
   1778#: ../C/gnome-terminal.xml:1049(para)
  10231779msgid "Select this option to use a transparent background for the terminal."
  10241780msgstr "Изберете тази опция, за да се използва прозрачен фон за терминала."
  10251781
  1026 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1058(guilabel)
   1782#: ../C/gnome-terminal.xml:1058(guilabel)
  10271783msgid "Shade transparent or image background"
  10281784msgstr "Прозрачен фон"
  10291785
  1030 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1061(para)
  1031 msgid "Use this slider to shade or dim the background of the terminal. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> or <guilabel>Transparent background</guilabel> options."
  1032 msgstr "Използвайте този плъзгач, за да затъмните или замъглите фона на терминала. Тази опция е включена само, ако сте избрали опциите <guilabel>Изобржаение</guilabel> или <guilabel>Прозрачен фон</guilabel>."
  1033 
  1034 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1070(title)
   1786#: ../C/gnome-terminal.xml:1061(para)
   1787msgid ""
   1788"Use this slider to shade or dim the background of the terminal. This option "
   1789"is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> or "
   1790"<guilabel>Transparent background</guilabel> options."
   1791msgstr ""
   1792"Използвайте този плъзгач, за да затъмните или замъглите фона на терминала. "
   1793"Тази опция е включена само, ако сте избрали опциите <guilabel>Изобржаение</"
   1794"guilabel> или <guilabel>Прозрачен фон</guilabel>."
   1795
   1796#: ../C/gnome-terminal.xml:1070(title)
  10351797msgid "Scrolling"
  10361798msgstr "Прелистване"
  10371799
  1038 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1074(guilabel)
   1800#: ../C/gnome-terminal.xml:1074(guilabel)
  10391801msgid "Scrollbar is"
  10401802msgstr "Лентата за прелистване е"
  10411803
  1042 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1076(para)
  1043 msgid "Use this drop-down list to specify the position of the scrollbar on the terminal window."
  1044 msgstr "Изполвайте този падащ списък, за да определите позицията на лентата за прелистване в терминалния прозорец."
  1045 
  1046 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1083(guilabel)
   1804#: ../C/gnome-terminal.xml:1076(para)
   1805msgid ""
   1806"Use this drop-down list to specify the position of the scrollbar on the "
   1807"terminal window."
   1808msgstr ""
   1809"Изполвайте този падащ списък, за да определите позицията на лентата за "
   1810"прелистване в терминалния прозорец."
   1811
   1812#: ../C/gnome-terminal.xml:1083(guilabel)
  10471813msgid "Scrollback ... lines"
  10481814msgstr "Прелистване назад ... реда"
  10491815
  1050 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1085(para)
  1051 msgid "Use this spin box to specify the number of lines that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 100 you can scroll back the last 100 lines displayed in the terminal."
  1052 msgstr "Използвайте това поле, за да определите броя редове, които могат да се прелистват назад. Например, ако въведете 100, ще може да прелиствате назад през последните 100 реда показани на терминала."
  1053 
  1054 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1092(guilabel)
   1816#: ../C/gnome-terminal.xml:1085(para)
   1817msgid ""
   1818"Use this spin box to specify the number of lines that you can scroll back "
   1819"using the scrollbar. For example, if you specify 100 you can scroll back the "
   1820"last 100 lines displayed in the terminal."
   1821msgstr ""
   1822"Използвайте това поле, за да определите броя редове, които могат да се "
   1823"прелистват назад. Например, ако въведете 100, ще може да прелиствате назад "
   1824"през последните 100 реда показани на терминала."
   1825
   1826#: ../C/gnome-terminal.xml:1092(guilabel)
  10551827msgid "Scrollback ... kilobytes"
  10561828msgstr "Прелистване назад ... килобайта"
  10571829
  1058 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1094(para)
  1059 msgid "Use this spin box to specify the number of kilobytes that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 94 you can scroll back the last 94 kilobytes displayed in the terminal."
  1060 msgstr "Използвайте това поле, за да определите броя килобайти, които ще можете да прелиствате назад чрез лентата за прелистване. Например, ако определите 94, ще може да прелиствате назад през последните 94 килобайта показани в терминала."
  1061 
  1062 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1101(guilabel)
   1830#: ../C/gnome-terminal.xml:1094(para)
   1831msgid ""
   1832"Use this spin box to specify the number of kilobytes that you can scroll "
   1833"back using the scrollbar. For example, if you specify 94 you can scroll back "
   1834"the last 94 kilobytes displayed in the terminal."
   1835msgstr ""
   1836"Използвайте това поле, за да определите броя килобайти, които ще можете да "
   1837"прелиствате назад чрез лентата за прелистване. Например, ако определите 94, "
   1838"ще може да прелиствате назад през последните 94 килобайта показани в "
   1839"терминала."
   1840
   1841#: ../C/gnome-terminal.xml:1101(guilabel)
  10631842msgid "Scroll on output"
  10641843msgstr "Прелистване при изходни съобщения"
  10651844
  1066 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1103(para)
  1067 msgid "Select this option to enable you to scroll the output on the terminal while the terminal continues to display more output from a command."
  1068 msgstr "Изберете тази опция, за да може да прелиствате през изходните съобщения на терминала, докато терминала продължава да показва още изходни съобщения от команда."
  1069 
  1070 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1110(guilabel)
   1845#: ../C/gnome-terminal.xml:1103(para)
   1846msgid ""
   1847"Select this option to enable you to scroll the output on the terminal while "
   1848"the terminal continues to display more output from a command."
   1849msgstr ""
   1850"Изберете тази опция, за да може да прелиствате през изходните съобщения на "
   1851"терминала, докато терминала продължава да показва още изходни съобщения от "
   1852"команда."
   1853
   1854#: ../C/gnome-terminal.xml:1110(guilabel)
  10711855msgid "Scroll on keystroke"
  10721856msgstr "Прелистване при натискане на клавиш"
  10731857
  1074 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1112(para)
  1075 msgid "Select this option to enable you to press any key on the keyboard to scroll down the terminal window to the command prompt. This action only applies if you scrolled up the terminal window and you want to return to the command prompt."
  1076 msgstr "Изберете тази опция, за да може при натискането на кой да е клавиш да се връщате най-долу към командния ред на терминала. Това действие е приложимо само, ако сте прелистили нагоре в терминалния прозорец и искате да се върнете към командния ред."
  1077 
  1078 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1121(title)
   1858#: ../C/gnome-terminal.xml:1112(para)
   1859msgid ""
   1860"Select this option to enable you to press any key on the keyboard to scroll "
   1861"down the terminal window to the command prompt. This action only applies if "
   1862"you scrolled up the terminal window and you want to return to the command "
   1863"prompt."
   1864msgstr ""
   1865"Изберете тази опция, за да може при натискането на кой да е клавиш да се "
   1866"връщате най-долу към командния ред на терминала. Това действие е приложимо "
   1867"само, ако сте прелистили нагоре в терминалния прозорец и искате да се "
   1868"върнете към командния ред."
   1869
   1870#: ../C/gnome-terminal.xml:1121(title)
  10791871msgid "Compatibility"
  10801872msgstr "Съвместимост"
  10811873
  1082 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1125(guilabel)
   1874#: ../C/gnome-terminal.xml:1125(guilabel)
  10831875msgid "Backspace key generates"
  10841876msgstr "Клавишът \"Backspace\" генерира"
  10851877
  1086 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1127(para)
  1087 msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Backspace</keycap> key to perform."
  1088 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да изпълнява клавишът <keycap>Backspace</keycap>."
  1089 
  1090 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1134(guilabel)
   1878#: ../C/gnome-terminal.xml:1127(para)
   1879msgid ""
   1880"Use the drop-down list to select the function that you want the "
   1881"<keycap>Backspace</keycap> key to perform."
   1882msgstr ""
   1883"Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да "
   1884"изпълнява клавишът <keycap>Backspace</keycap>."
   1885
   1886#: ../C/gnome-terminal.xml:1134(guilabel)
  10911887msgid "Delete key generates"
  10921888msgstr "Клавишът Delete генерира"
  10931889
  1094 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1136(para)
  1095 msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Delete</keycap> key to perform."
  1096 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да изпълнява клавишът <keycap>Delete</keycap>."
  1097 
  1098 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1143(guibutton)
   1890#: ../C/gnome-terminal.xml:1136(para)
   1891msgid ""
   1892"Use the drop-down list to select the function that you want the "
   1893"<keycap>Delete</keycap> key to perform."
   1894msgstr ""
   1895"Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да "
   1896"изпълнява клавишът <keycap>Delete</keycap>."
   1897
   1898#: ../C/gnome-terminal.xml:1143(guibutton)
  10991899msgid "Reset compatibility options to defaults"
  11001900msgstr "Връщане на настройките за съвместимост по подразбиране"
  11011901
  1102 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1145(para)
  1103 msgid "Click on this button to reset the options on the <guilabel>Compatibility</guilabel> tabbed section to the default settings."
  1104 msgstr "Натиснете този бутон, за да върнете настройките на раздела <guilabel>Съвместимост</guilabel>, към подразбиращите се стойности."
   1902#: ../C/gnome-terminal.xml:1145(para)
   1903msgid ""
   1904"Click on this button to reset the options on the <guilabel>Compatibility</"
   1905"guilabel> tabbed section to the default settings."
   1906msgstr ""
   1907"Натиснете този бутон, за да върнете настройките на раздела "
   1908"<guilabel>Съвместимост</guilabel>, към подразбиращите се стойности."
   1909
   1910#: ../C/gnome-terminal-C.omf:4(creator)
   1911#: ../C/gnome-terminal-C.omf:7(maintainer)
   1912msgid "docs@gnome.org (GDP)"
   1913msgstr "docs@gnome.org (GDP)"
   1914
   1915#: ../C/gnome-terminal-C.omf:13(date)
   1916msgid "2004-03-03"
   1917msgstr "2004-03-03"
   1918
   1919#: ../C/gnome-terminal-C.omf:18(description)
   1920msgid "User manual for the GNOME Terminal application."
   1921msgstr "Потребителско ръководство за терминала на GNOME"
   1922
   1923#: ../C/gnome-terminal-C.omf:21(type)
   1924msgid "user's guide"
   1925msgstr "потребителско ръководство"
  11051926
  11061927#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  1107 #: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:0(None)
   1928#: ../C/gnome-terminal-C.omf:0(None)
  11081929msgid "translator-credits"
  11091930msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  1110 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.