Changeset 571


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2006, 4:41:55 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено.

Location:
help/procman
Files:
12 added
1 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/procman/procman.HEAD.bg.po

  r567 r571  
  44"Project-Id-Version: procman manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:11+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 15:49+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 15:51+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  15 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  17 
  18 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  19 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  21 
  22 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  23 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  25 
  26 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  27 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  28 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  29 
  30 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  31 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  32 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  33 
  34 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  35 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  36 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: ../C/legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: ../C/legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: ../C/legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: ../C/legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: ../C/legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: ../C/legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   116"<placeholder-1/>"
  37117
  38118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:223(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
   120#: ../C/gnome-system-monitor.xml:223(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; "
   123"md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
  42124msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  43125
  44 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:23(title) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:81(revnumber)
   126#: ../C/gnome-system-monitor.xml:23(title)
   127#: ../C/gnome-system-monitor.xml:81(revnumber)
   128#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:10(title)
  45129msgid "System Monitor Manual V2.1"
  46130msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.1"
  47131
  48 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:26(year) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:32(year)
   132#: ../C/gnome-system-monitor.xml:26(year)
   133#: ../C/gnome-system-monitor.xml:32(year)
  49134msgid "2004"
  50135msgstr "2004"
  51136
  52 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:27(holder) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:56(orgname)
   137#: ../C/gnome-system-monitor.xml:27(holder)
   138#: ../C/gnome-system-monitor.xml:56(orgname)
  53139msgid "Sun Microsystems"
  54140msgstr "Sun Microsystems"
  55141
  56 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:30(year)
   142#: ../C/gnome-system-monitor.xml:30(year)
  57143msgid "2001"
  58144msgstr "2001"
  59145
  60 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:31(year)
   146#: ../C/gnome-system-monitor.xml:31(year)
  61147msgid "2002"
  62148msgstr "2002"
  63149
  64 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:33(holder)
   150#: ../C/gnome-system-monitor.xml:33(holder)
  65151msgid "Bill Day"
  66152msgstr "Bill Day"
  67153
  68 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:44(publishername) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:85(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:95(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:105(para)
   154#: ../C/gnome-system-monitor.xml:44(publishername)
   155#: ../C/gnome-system-monitor.xml:85(para)
   156#: ../C/gnome-system-monitor.xml:95(para)
   157#: ../C/gnome-system-monitor.xml:105(para)
  69158msgid "GNOME Documentation Project"
  70159msgstr "Проект за документация на GNOME"
  71160
  72 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:54(firstname)
   161#: ../C/gnome-system-monitor.xml:54(firstname)
  73162msgid "Sun"
  74163msgstr "Екип на Sun"
  75164
  76 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:55(surname)
   165#: ../C/gnome-system-monitor.xml:55(surname)
  77166msgid "GNOME Documentation Team"
  78167msgstr "за документация на GNOME"
  79168
  80 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:59(firstname)
   169#: ../C/gnome-system-monitor.xml:59(firstname)
  81170msgid "Bill"
  82171msgstr "Bill"
  83172
  84 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:60(surname)
   173#: ../C/gnome-system-monitor.xml:60(surname)
  85174msgid "Day"
  86175msgstr "Day"
  87176
  88 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:61(email)
   177#: ../C/gnome-system-monitor.xml:61(email)
  89178msgid "billday@bellatlantic.net"
  90179msgstr "billday@bellatlantic.net"
  91180
  92 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:84(para)
   181#: ../C/gnome-system-monitor.xml:84(para)
  93182msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  94183msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
  95184
  96 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:89(revnumber)
   185#: ../C/gnome-system-monitor.xml:89(revnumber)
  97186msgid "System Monitor Manual V2.0"
  98187msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.0"
  99188
  100 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:90(date)
   189#: ../C/gnome-system-monitor.xml:90(date)
  101190msgid "November 2002"
  102191msgstr "ноември, 2002"
  103192
  104 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:92(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:102(para)
   193#: ../C/gnome-system-monitor.xml:92(para)
   194#: ../C/gnome-system-monitor.xml:102(para)
  105195msgid "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
  106196msgstr "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
  107197
  108 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:99(revnumber)
   198#: ../C/gnome-system-monitor.xml:99(revnumber)
  109199msgid "Procman Manual V0.11"
  110200msgstr "Ръководство за Procman, версия 0.11"
  111201
  112 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:100(date)
   202#: ../C/gnome-system-monitor.xml:100(date)
  113203msgid "January 2002"
  114204msgstr "януари, 2002"
  115205
  116 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:110(releaseinfo)
   206#: ../C/gnome-system-monitor.xml:110(releaseinfo)
  117207msgid "This manual describes version 2.5.2 of System Monitor."
  118208msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.2 на „Наблюдение на системата“"
  119209
  120 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:114(title)
   210#: ../C/gnome-system-monitor.xml:114(title)
  121211msgid "Feedback"
  122212msgstr "Обратна връзка"
  123213
  124 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:115(para)
  125 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  126 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно „Наблюдение на системата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  127 
  128 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:126(primary)
   214#: ../C/gnome-system-monitor.xml:115(para)
   215msgid ""
   216"To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor "
   217"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
   218"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   219msgstr ""
   220"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно „Наблюдение "
   221"на системата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink "
   222"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на "
   223"GNOME</ulink>."
   224
   225#: ../C/gnome-system-monitor.xml:126(primary)
  129226msgid "System Monitor"
  130227msgstr "Наблюдение на системата"
  131228
  132 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:129(primary)
   229#: ../C/gnome-system-monitor.xml:129(primary)
  133230msgid "gnome-system-monitor"
  134231msgstr "gnome-system-monitor"
  135232
  136 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:132(primary)
   233#: ../C/gnome-system-monitor.xml:132(primary)
  137234msgid "procman"
  138235msgstr "procman"
  139236
  140 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:138(title)
   237#: ../C/gnome-system-monitor.xml:138(title)
  141238msgid "Introduction"
  142239msgstr "Въведение"
  143240
  144 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:139(para)
  145 msgid "The <application>System Monitor</application> application enables you to monitor system processes and usage of system resources. You can also use <application>System Monitor</application> to modify the behavior of your system."
  146 msgstr "Програмата <application>Наблюдение на системата</application> позволява да наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да променяте поведението на системата Ви."
  147 
  148 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:142(para)
  149 msgid "The <application>System Monitor</application> window contains two tabbed sections:"
  150 msgstr "Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа два раздела:"
  151 
  152 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:148(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:251(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1244(title)
   241#: ../C/gnome-system-monitor.xml:139(para)
   242msgid ""
   243"The <application>System Monitor</application> application enables you to "
   244"monitor system processes and usage of system resources. You can also use "
   245"<application>System Monitor</application> to modify the behavior of your "
   246"system."
   247msgstr ""
   248"Програмата <application>Наблюдение на системата</application> позволява да "
   249"наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също "
   250"да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да "
   251"променяте поведението на системата Ви."
   252
   253#: ../C/gnome-system-monitor.xml:142(para)
   254msgid ""
   255"The <application>System Monitor</application> window contains two tabbed "
   256"sections:"
   257msgstr ""
   258"Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа два "
   259"раздела:"
   260
   261#: ../C/gnome-system-monitor.xml:148(guilabel)
   262#: ../C/gnome-system-monitor.xml:251(guilabel)
   263#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1244(title)
  153264msgid "Process Listing"
  154265msgstr "Процеси"
  155266
  156 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:151(para)
  157 msgid "Shows active processes, and how processes are related to each other. Provides detailed information about individual processes, and enables you to control active processes."
  158 msgstr "Показва активните процеси и как те са свързани помежду си. Предоставя подробна информация относно индивидуалните процеси и Ви позволява да контролирате активните."
  159 
  160 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:158(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:264(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1399(title)
   267#: ../C/gnome-system-monitor.xml:151(para)
   268msgid ""
   269"Shows active processes, and how processes are related to each other. "
   270"Provides detailed information about individual processes, and enables you to "
   271"control active processes."
   272msgstr ""
   273"Показва активните процеси и как те са свързани помежду си. Предоставя "
   274"подробна информация относно индивидуалните процеси и Ви позволява да "
   275"контролирате активните."
   276
   277#: ../C/gnome-system-monitor.xml:158(guilabel)
   278#: ../C/gnome-system-monitor.xml:264(guilabel)
   279#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1399(title)
  161280msgid "Resource Monitor"
  162281msgstr "Ресурси"
  163282
  164 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:161(para)
   283#: ../C/gnome-system-monitor.xml:161(para)
  165284msgid "Displays the current usage of the following system resources:"
  166285msgstr "Показва текущата употреба на следните системни ресурси:"
  167286
  168 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:166(para)
   287#: ../C/gnome-system-monitor.xml:166(para)
  169288msgid "CPU (central processing unit) time"
  170289msgstr "Използване на процесорно време"
  171290
  172 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:171(para)
   291#: ../C/gnome-system-monitor.xml:171(para)
  173292msgid "Memory and swap space"
  174293msgstr "Използване на паметта/страницирането"
  175294
  176 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:176(para)
   295#: ../C/gnome-system-monitor.xml:176(para)
  177296msgid "Disk space on each device"
  178297msgstr "Свободно пространство на всяко устройство"
  179298
  180 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:188(title)
   299#: ../C/gnome-system-monitor.xml:188(title)
  181300msgid "Getting Started"
  182301msgstr "Първи стъпки"
  183302
  184 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:192(title)
   303#: ../C/gnome-system-monitor.xml:192(title)
  185304msgid "To Start System Monitor"
  186305msgstr "Стартиране на „Наблюдение на системата“"
  187306
  188 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:193(para)
  189 msgid "You can start <application>System Monitor</application> in the following ways:"
  190 msgstr "Може да стартирате <application>Наблюдение на системата</application> по следните начини:"
  191 
  192 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:196(term)
   307#: ../C/gnome-system-monitor.xml:193(para)
   308msgid ""
   309"You can start <application>System Monitor</application> in the following "
   310"ways:"
   311msgstr ""
   312"Може да стартирате <application>Наблюдение на системата</application> по "
   313"следните начини:"
   314
   315#: ../C/gnome-system-monitor.xml:196(term)
  193316msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  194317msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  195318
  196 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:198(para)
  197 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>System Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
  198 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</guimenu><guimenuitem>Наблюдение на системата</guimenuitem></menuchoice>."
  199 
  200 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:204(term)
   319#: ../C/gnome-system-monitor.xml:198(para)
   320msgid ""
   321"Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>System "
   322"Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
   323msgstr ""
   324"Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</"
   325"guimenu><guimenuitem>Наблюдение на системата</guimenuitem></menuchoice>."
   326
   327#: ../C/gnome-system-monitor.xml:204(term)
  201328msgid "Command line"
  202329msgstr "От командния ред"
  203330
  204 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:206(para)
   331#: ../C/gnome-system-monitor.xml:206(para)
  205332msgid "Execute the following command: <command>gnome-system-monitor</command>"
  206333msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gnome-system-monitor</command>"
  207334
  208 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:214(title)
   335#: ../C/gnome-system-monitor.xml:214(title)
  209336msgid "When You Start System Monitor"
  210337msgstr "Когато стартирате „Наблюдение на системата“"
  211338
  212 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:215(para)
  213 msgid "When you start <application>System Monitor</application>, the following window is displayed:"
  214 msgstr "Когато стартирате <application>Наблюдение на системата</application>, се появява следният прозорец:"
  215 
  216 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:219(title)
   339#: ../C/gnome-system-monitor.xml:215(para)
   340msgid ""
   341"When you start <application>System Monitor</application>, the following "
   342"window is displayed:"
   343msgstr ""
   344"Когато стартирате <application>Наблюдение на системата</application>, се "
   345"появява следният прозорец:"
   346
   347#: ../C/gnome-system-monitor.xml:219(title)
  217348msgid "System Monitor Window"
  218349msgstr "Прозорецът на „Наблюдение на системата“"
  219350
  220 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:225(phrase)
   351#: ../C/gnome-system-monitor.xml:225(phrase)
  221352msgid "Shows System Monitor main window."
  222353msgstr "Показва главния прозорец на „Наблюдение на системата“"
  223354
  224 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:230(para)
  225 msgid "The <application>System Monitor</application> window contains the following elements:"
  226 msgstr "Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа следните елементи:"
  227 
  228 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:235(term)
   355#: ../C/gnome-system-monitor.xml:230(para)
   356msgid ""
   357"The <application>System Monitor</application> window contains the following "
   358"elements:"
   359msgstr ""
   360"Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа "
   361"следните елементи:"
   362
   363#: ../C/gnome-system-monitor.xml:235(term)
  229364msgid "Menubar"
  230365msgstr "Лента с менюта"
  231366
  232 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:237(para)
  233 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application>System Monitor</application>."
  234 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди, нужни за работа с <application>Наблюдение на системата</application>."
  235 
  236 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:243(term)
   367#: ../C/gnome-system-monitor.xml:237(para)
   368msgid ""
   369"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
   370"with <application>System Monitor</application>."
   371msgstr ""
   372"Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди, нужни за работа с "
   373"<application>Наблюдение на системата</application>."
   374
   375#: ../C/gnome-system-monitor.xml:243(term)
  237376msgid "Display area"
  238377msgstr "Район на преглед"
  239378
  240 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:245(para)
  241 msgid "The display area contains the system monitor information. The display area contains the following tabbed sections:"
  242 msgstr "Района на преглед съдържа информацията от следенето на системата. Съдържа следните раздели:"
  243 
  244 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:253(para)
  245 msgid "Contains a <guilabel>Search</guilabel> text box, a <guilabel>View</guilabel> drop-down list, a list of processes organized as a table, a <guilabel>More Info</guilabel> button, and an <guilabel>End Process</guilabel> button."
  246 msgstr "Съдържа поле за <guilabel>Търсене</guilabel>, падащ списък за <guilabel>Изглед</guilabel>, табличен списък на процесите, бутон за <guilabel>Повече информация</guilabel> и бутон за <guilabel>Завършване на процес</guilabel>."
  247 
  248 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:257(para)
  249 msgid "Do not confuse the <guilabel>View</guilabel> drop-down list on the <guilabel>Process Listing</guilabel> tabbed section with the <guilabel>View</guilabel> menu in the menubar."
  250 msgstr "Не бъркайте падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> при раздела <guilabel>Процеси</guilabel> с менюто от лентата с менюта."
  251 
  252 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:266(para)
  253 msgid "Contains a <guilabel>CPU History</guilabel> graph, a <guilabel>Memory and Swap History</guilabel> graph, and a list of <guilabel>Devices</guilabel> organized as a table."
  254 msgstr "Съдържа <guilabel>История за използването на процесора</guilabel>, <guilabel>История за използването на паметта/страницирането</guilabel> и списък с <guilabel>Устройства</guilabel>, организиран като таблица."
  255 
  256 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:274(term)
   379#: ../C/gnome-system-monitor.xml:245(para)
   380msgid ""
   381"The display area contains the system monitor information. The display area "
   382"contains the following tabbed sections:"
   383msgstr ""
   384"Района на преглед съдържа информацията от следенето на системата. Съдържа "
   385"следните раздели:"
   386
   387#: ../C/gnome-system-monitor.xml:253(para)
   388msgid ""
   389"Contains a <guilabel>Search</guilabel> text box, a <guilabel>View</guilabel> "
   390"drop-down list, a list of processes organized as a table, a <guilabel>More "
   391"Info</guilabel> button, and an <guilabel>End Process</guilabel> button."
   392msgstr ""
   393"Съдържа поле за <guilabel>Търсене</guilabel>, падащ списък за "
   394"<guilabel>Изглед</guilabel>, табличен списък на процесите, бутон за "
   395"<guilabel>Повече информация</guilabel> и бутон за <guilabel>Завършване на "
   396"процес</guilabel>."
   397
   398#: ../C/gnome-system-monitor.xml:257(para)
   399msgid ""
   400"Do not confuse the <guilabel>View</guilabel> drop-down list on the "
   401"<guilabel>Process Listing</guilabel> tabbed section with the <guilabel>View</"
   402"guilabel> menu in the menubar."
   403msgstr ""
   404"Не бъркайте падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> при раздела "
   405"<guilabel>Процеси</guilabel> с менюто от лентата с менюта."
   406
   407#: ../C/gnome-system-monitor.xml:266(para)
   408msgid ""
   409"Contains a <guilabel>CPU History</guilabel> graph, a <guilabel>Memory and "
   410"Swap History</guilabel> graph, and a list of <guilabel>Devices</guilabel> "
   411"organized as a table."
   412msgstr ""
   413"Съдържа <guilabel>История за използването на процесора</guilabel>, "
   414"<guilabel>История за използването на паметта/страницирането</guilabel> и "
   415"списък с <guilabel>Устройства</guilabel>, организиран като таблица."
   416
   417#: ../C/gnome-system-monitor.xml:274(term)
  257418msgid "Statusbar"
  258419msgstr "Лента за състоянието"
  259420
  260 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:276(para)
  261 msgid "The statusbar displays information about current <application>System Monitor</application> activity and contextual information about the menu items."
  262 msgstr "Лентата за състояние показва информация относно текущата дейност на <application>Наблюдение на системата</application> и контекстна информация за елементите на менютата."
  263 
  264 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:290(title)
   421#: ../C/gnome-system-monitor.xml:276(para)
   422msgid ""
   423"The statusbar displays information about current <application>System "
   424"Monitor</application> activity and contextual information about the menu "
   425"items."
   426msgstr ""
   427"Лентата за състояние показва информация относно текущата дейност на "
   428"<application>Наблюдение на системата</application> и контекстна информация "
   429"за елементите на менютата."
   430
   431#: ../C/gnome-system-monitor.xml:290(title)
  265432msgid "Usage"
  266433msgstr "Употреба"
  267434
  268 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:293(title)
   435#: ../C/gnome-system-monitor.xml:293(title)
  269436msgid "To Display the Process List"
  270437msgstr "Показване на списъка с процесите"
  271438
  272 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:294(para)
  273 msgid "To display the process list, select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab. The <guilabel>Process Listing</guilabel> tab is displayed by default when you start <application>System Monitor</application>."
  274 msgstr "За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>. Разделът <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
  275 
  276 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:297(para)
  277 msgid "In the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab, the processes are organized as a table. The rows of the table display information about the processes. The columns represent information fields for the processes, such as the name of the user who owns the process, the amount of memory currently being used by the process, and so on. From left to right, the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab displays the following columns by default:"
  278 msgstr "В раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, процесите са организирани като таблица. Редовете на таблицата показват информация за процесите. Колоните представляват информационните полета за процесите, като например името на потребителя, който е собственик на процеса, заетата от него памет и т.н. От лявно на дясно, разделът <guilabel>Процеси</guilabel> показва следните колони по подразбиране:"
  279 
  280 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:302(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1290(guilabel)
   439#: ../C/gnome-system-monitor.xml:294(para)
   440msgid ""
   441"To display the process list, select the <guilabel>Process Listing</guilabel> "
   442"tab. The <guilabel>Process Listing</guilabel> tab is displayed by default "
   443"when you start <application>System Monitor</application>."
   444msgstr ""
   445"За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</"
   446"guilabel>. Разделът <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране "
   447"при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
   448
   449#: ../C/gnome-system-monitor.xml:297(para)
   450msgid ""
   451"In the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab, the processes are organized "
   452"as a table. The rows of the table display information about the processes. "
   453"The columns represent information fields for the processes, such as the name "
   454"of the user who owns the process, the amount of memory currently being used "
   455"by the process, and so on. From left to right, the <guilabel>Process "
   456"Listing</guilabel> tab displays the following columns by default:"
   457msgstr ""
   458"В раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, процесите са организирани като "
   459"таблица. Редовете на таблицата показват информация за процесите. Колоните "
   460"представляват информационните полета за процесите, като например името на "
   461"потребителя, който е собственик на процеса, заетата от него памет и т.н. От "
   462"лявно на дясно, разделът <guilabel>Процеси</guilabel> показва следните "
   463"колони по подразбиране:"
   464
   465#: ../C/gnome-system-monitor.xml:302(para)
   466#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1290(guilabel)
  281467msgid "Process Name"
  282468msgstr "Име на процес"
  283469
  284 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:305(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1306(guilabel)
   470#: ../C/gnome-system-monitor.xml:305(para)
   471#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1306(guilabel)
  285472msgid "User"
  286473msgstr "Потребител"
  287474
  288 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:308(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1322(guilabel)
   475#: ../C/gnome-system-monitor.xml:308(para)
   476#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1322(guilabel)
  289477msgid "Memory"
  290478msgstr "Памет"
  291479
  292 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:311(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1362(guilabel)
   480#: ../C/gnome-system-monitor.xml:311(para)
   481#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1362(guilabel)
  293482msgid "X Server Memory"
  294483msgstr "Памет на X сървъра"
  295484
  296 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:314(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1378(guilabel)
   485#: ../C/gnome-system-monitor.xml:314(para)
   486#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1378(guilabel)
  297487msgid "Nice"
  298488msgstr "Стойност на nice"
  299489
  300 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:317(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1386(guilabel)
   490#: ../C/gnome-system-monitor.xml:317(para)
   491#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1386(guilabel)
  301492msgid "ID"
  302493msgstr "ID"
  303494
  304 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:320(para)
  305 msgid "For information about how to change the columns displayed in the process list, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
  306 msgstr "За информация как да променяте показаните колони в списъка с процеси, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
  307 
  308 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:325(title)
   495#: ../C/gnome-system-monitor.xml:320(para)
   496msgid ""
   497"For information about how to change the columns displayed in the process "
   498"list, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
   499msgstr ""
   500"За информация как да променяте показаните колони в списъка с процеси, вижте "
   501"<xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
   502
   503#: ../C/gnome-system-monitor.xml:325(title)
  309504msgid "Parent Processes, Child Processes, and Threads"
  310505msgstr "Подчинени процеси и нишки"
  311506
  312 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:326(para)
  313 msgid "A parent process is a process that spawns another process. The spawned process is a child process of the original parent process. By default, <application>System Monitor</application> shows process dependencies. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
  314 msgstr "Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране <application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
  315 
  316 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:329(para)
  317 msgid "A thread is a portion of a process that can run independently of and concurrently with other portions of the process. By default, <application>System Monitor</application> does not show threads. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
  318 msgstr "Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с други части от процеса. По подразбиране <application>Наблюдение на системата</application> не показва нишките. За информация относно как да промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
  319 
  320 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:335(title)
   507#: ../C/gnome-system-monitor.xml:326(para)
   508msgid ""
   509"A parent process is a process that spawns another process. The spawned "
   510"process is a child process of the original parent process. By default, "
   511"<application>System Monitor</application> shows process dependencies. For "
   512"information about how to change the default display behavior, see <xref "
   513"linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
   514msgstr ""
   515"Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е "
   516"дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране "
   517"<application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите "
   518"между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното "
   519"поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-"
   520"processlist-viewdeps\"/>."
   521
   522#: ../C/gnome-system-monitor.xml:329(para)
   523msgid ""
   524"A thread is a portion of a process that can run independently of and "
   525"concurrently with other portions of the process. By default, "
   526"<application>System Monitor</application> does not show threads. For "
   527"information about how to change the default display behavior, see <xref "
   528"linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
   529msgstr ""
   530"Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с "
   531"други части от процеса. По подразбиране <application>Наблюдение на "
   532"системата</application> не показва нишките. За информация относно как да "
   533"промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-"
   534"system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
   535
   536#: ../C/gnome-system-monitor.xml:335(title)
  321537msgid "Process Priority and Nice Values"
  322538msgstr "Приоритети на процесите и стойности на nice"
  323539
  324 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:336(para)
  325 msgid "Processes run in order of priority: high-priority processes run before low-priority processes. Child processes generally inherit their priority from their parent process."
  326 msgstr "Процесите вървят по ред на приоритета: процесите с висок приоритет се обработват преди тези с нисък приоритет. Процесите деца обикновено наследяват приоритета от родителските процеси."
  327 
  328 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:339(para)
  329 msgid "The priority of a process is set by the nice value of the process, as follows:"
  330 msgstr "Приоритета на процеса е настроен от стойността на nice на процеса, както следва:"
  331 
  332 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:344(para)
   540#: ../C/gnome-system-monitor.xml:336(para)
   541msgid ""
   542"Processes run in order of priority: high-priority processes run before low-"
   543"priority processes. Child processes generally inherit their priority from "
   544"their parent process."
   545msgstr ""
   546"Процесите вървят по ред на приоритета: процесите с висок приоритет се "
   547"обработват преди тези с нисък приоритет. Процесите деца обикновено "
   548"наследяват приоритета от родителските процеси."
   549
   550#: ../C/gnome-system-monitor.xml:339(para)
   551msgid ""
   552"The priority of a process is set by the nice value of the process, as "
   553"follows:"
   554msgstr ""
   555"Приоритета на процеса е настроен от стойността на nice на процеса, както "
   556"следва:"
   557
   558#: ../C/gnome-system-monitor.xml:344(para)
  333559msgid "A nice value of 0 means that the process has normal priority."
  334560msgstr "Стойност на nice от 0, означава, че процеса има нормален приоритет."
  335561
  336 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:349(para)
   562#: ../C/gnome-system-monitor.xml:349(para)
  337563msgid "The higher the nice value, the lower the priority."
  338 msgstr "Колкото по-висока е стойността на nice, толкова по-нисък е приоритетът."
  339 
  340 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:354(para)
   564msgstr ""
   565"Колкото по-висока е стойността на nice, толкова по-нисък е приоритетът."
   566
   567#: ../C/gnome-system-monitor.xml:354(para)
  341568msgid "The lower the nice value, the higher the priority."
  342569msgstr "Колкото по-ниска е стойността на nice, толкова по-висок е приоритетът."
  343570
  344 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:359(para)
  345 msgid "For information about how to change the priority of a process, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
  346 msgstr "За информация относно как да променяте приоритета на процес, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
  347 
  348 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:367(title)
   571#: ../C/gnome-system-monitor.xml:359(para)
   572msgid ""
   573"For information about how to change the priority of a process, see <xref "
   574"linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
   575msgstr ""
   576"За информация относно как да променяте приоритета на процес, вижте <xref "
   577"linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
   578
   579#: ../C/gnome-system-monitor.xml:367(title)
  349580msgid "To Sort the Process List"
  350581msgstr "Сортиране на списъка с процесите"
  351582
  352 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:368(para)
   583#: ../C/gnome-system-monitor.xml:368(para)
  353584msgid "To sort the process list, perform the following steps:"
  354585msgstr "За да сортирате списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  355586
  356 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:373(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:408(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:427(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:446(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:465(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:514(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:533(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:596(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:626(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:725(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:866(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:907(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:942(para)
  357 msgid "Select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab to display the process list."
  358 msgstr "Изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, за да се покаже списъка с процеси."
  359 
  360 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:378(para)
  361 msgid "By default, the processes are listed by name, in alphabetical order. To list the processes in reverse alphabetical order, click on the <guilabel>Process Name</guilabel> column header."
  362 msgstr "По подразбиране процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</guilabel>."
  363 
  364 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:383(para)
  365 msgid "Click on any column header to sort the processes by the information in that column, in alphabetical or numerical order."
  366 msgstr "Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по информацията, представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
  367 
  368 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:388(para)
  369 msgid "Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
  370 msgstr "Натиснете пак върху горната част на колоната, за да обърнете реда на подреждане."
  371 
  372 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:396(title)
   587#: ../C/gnome-system-monitor.xml:373(para)
   588#: ../C/gnome-system-monitor.xml:408(para)
   589#: ../C/gnome-system-monitor.xml:427(para)
   590#: ../C/gnome-system-monitor.xml:446(para)
   591#: ../C/gnome-system-monitor.xml:465(para)
   592#: ../C/gnome-system-monitor.xml:514(para)
   593#: ../C/gnome-system-monitor.xml:533(para)
   594#: ../C/gnome-system-monitor.xml:596(para)
   595#: ../C/gnome-system-monitor.xml:626(para)
   596#: ../C/gnome-system-monitor.xml:725(para)
   597#: ../C/gnome-system-monitor.xml:866(para)
   598#: ../C/gnome-system-monitor.xml:907(para)
   599#: ../C/gnome-system-monitor.xml:942(para)
   600msgid ""
   601"Select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab to display the process "
   602"list."
   603msgstr ""
   604"Изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, за да се покаже списъка с "
   605"процеси."
   606
   607#: ../C/gnome-system-monitor.xml:378(para)
   608msgid ""
   609"By default, the processes are listed by name, in alphabetical order. To list "
   610"the processes in reverse alphabetical order, click on the <guilabel>Process "
   611"Name</guilabel> column header."
   612msgstr ""
   613"По подразбиране процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете "
   614"азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</"
   615"guilabel>."
   616
   617#: ../C/gnome-system-monitor.xml:383(para)
   618msgid ""
   619"Click on any column header to sort the processes by the information in that "
   620"column, in alphabetical or numerical order."
   621msgstr ""
   622"Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по "
   623"информацията, представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
   624
   625#: ../C/gnome-system-monitor.xml:388(para)
   626msgid ""
   627"Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or "
   628"reverse numerical order."
   629msgstr ""
   630"Натиснете пак върху горната част на колоната, за да обърнете реда на "
   631"подреждане."
   632
   633#: ../C/gnome-system-monitor.xml:396(title)
  373634msgid "To Modify the Contents of the Process List"
  374635msgstr "Промяна съдържанието на списъка с процесите"
  375636
  376 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:397(para)
   637#: ../C/gnome-system-monitor.xml:397(para)
  377638msgid "You can modify the contents of the process list in several ways."
  378 msgstr "Може да променяте съдържанието на списъка с процесите по няколко начина."
  379 
  380 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:402(title)
   639msgstr ""
   640"Може да променяте съдържанието на списъка с процесите по няколко начина."
   641
   642#: ../C/gnome-system-monitor.xml:402(title)
  381643msgid "To Show All Processes"
  382644msgstr "Показване на всички процеси"
  383645
  384 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:403(para)
   646#: ../C/gnome-system-monitor.xml:403(para)
  385647msgid "To show all processes in the process list, perform the following steps:"
  386 msgstr "За да видите всички процеси в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  387 
  388 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:413(para)
  389 msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>All Processes</guilabel>."
  390 msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel>, после изберете <guilabel>Всички процеси</guilabel>."
  391 
  392 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:421(title)
   648msgstr ""
   649"За да видите всички процеси в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
   650
   651#: ../C/gnome-system-monitor.xml:413(para)
   652msgid ""
   653"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
   654"<guilabel>All Processes</guilabel>."
   655msgstr ""
   656"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel>, после изберете "
   657"<guilabel>Всички процеси</guilabel>."
   658
   659#: ../C/gnome-system-monitor.xml:421(title)
  393660msgid "To Show Only Processes Owned by the Current User"
  394661msgstr "Показване само на процесите, собственост на текущия потребител"
  395662
  396 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:422(para)
  397 msgid "To show only the processes that are owned by the current user, perform the following steps:"
  398 msgstr "За да видите процесите, собственост само на текущия потребител, следвайте следните стъпки:"
  399 
  400 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:432(para)
  401 msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>My Processes</guilabel>."
  402 msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете <guilabel>Мои процеси</guilabel>."
  403 
  404 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:440(title)
   663#: ../C/gnome-system-monitor.xml:422(para)
   664msgid ""
   665"To show only the processes that are owned by the current user, perform the "
   666"following steps:"
   667msgstr ""
   668"За да видите процесите, собственост само на текущия потребител, следвайте "
   669"следните стъпки:"
   670
   671#: ../C/gnome-system-monitor.xml:432(para)
   672msgid ""
   673"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
   674"<guilabel>My Processes</guilabel>."
   675msgstr ""
   676"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете "
   677"<guilabel>Мои процеси</guilabel>."
   678
   679#: ../C/gnome-system-monitor.xml:440(title)
  405680msgid "To Show Only Active Processes"
  406681msgstr "Показване само на активните процеси"
  407682
  408 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:441(para)
  409 msgid "To show only the active processes in the process list, perform the following steps:"
  410 msgstr "За да покажете само активните процеси в списъка с процеси, следвайте следните стъпки:"
  411 
  412 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:451(para)
  413 msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>Active Processes</guilabel>."
  414 msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете <guilabel>Активни процеси</guilabel>."
  415 
  416 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:459(title)
   683#: ../C/gnome-system-monitor.xml:441(para)
   684msgid ""
   685"To show only the active processes in the process list, perform the following "
   686"steps:"
   687msgstr ""
   688"За да покажете само активните процеси в списъка с процеси, следвайте "
   689"следните стъпки:"
   690
   691#: ../C/gnome-system-monitor.xml:451(para)
   692msgid ""
   693"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
   694"<guilabel>Active Processes</guilabel>."
   695msgstr ""
   696"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете "
   697"<guilabel>Активни процеси</guilabel>."
   698
   699#: ../C/gnome-system-monitor.xml:459(title)
  417700msgid "To Show Process Dependencies"
  418701msgstr "Показване на процесните зависимости"
  419702
  420 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:460(para)
  421 msgid "To show process dependencies in the process list, perform the following steps:"
  422 msgstr "За да видите зависимостите между процесите в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  423 
  424 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:470(para)
  425 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem></menuchoice>."
  426 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Зависимости</guimenuitem></menuchoice>."
  427 
  428 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:475(para)
  429 msgid "If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is selected, the processes are listed as follows:"
  430 msgstr "Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> е избран, процесите са изписани както следва:"
  431 
  432 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:480(para)
  433 msgid "Parent processes are indicated by a triangle symbol to the left of the process name. Click on the triangle symbol to show or hide the associated child processes."
  434 msgstr "Родителските процеси се индикират с триъгълен символ в ляво от името на процеса. Натиснете върху тригълния символ, за да покажете или скриете асоциираните процеси деца."
  435 
  436 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:485(para)
   703#: ../C/gnome-system-monitor.xml:460(para)
   704msgid ""
   705"To show process dependencies in the process list, perform the following "
   706"steps:"
   707msgstr ""
   708"За да видите зависимостите между процесите в списъка с процесите, следвайте "
   709"следните стъпки:"
   710
   711#: ../C/gnome-system-monitor.xml:470(para)
   712msgid ""
   713"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Process Dependencies</"
   714"guimenuitem></menuchoice>."
   715msgstr ""
   716"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Зависимости</"
   717"guimenuitem></menuchoice>."
   718
   719#: ../C/gnome-system-monitor.xml:475(para)
   720msgid ""
   721"If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is "
   722"selected, the processes are listed as follows:"
   723msgstr ""
   724"Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> е избран, процесите са "
   725"изписани както следва:"
   726
   727#: ../C/gnome-system-monitor.xml:480(para)
   728msgid ""
   729"Parent processes are indicated by a triangle symbol to the left of the "
   730"process name. Click on the triangle symbol to show or hide the associated "
   731"child processes."
   732msgstr ""
   733"Родителските процеси се индикират с триъгълен символ в ляво от името на "
   734"процеса. Натиснете върху тригълния символ, за да покажете или скриете "
   735"асоциираните процеси деца."
   736
   737#: ../C/gnome-system-monitor.xml:485(para)
  437738msgid "Child processes are indented, and listed with their parent process."
  438739msgstr "Процесите деца са изписани при техните родителски процеси."
  439740
  440 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:490(para)
  441 msgid "If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is not selected:"
   741#: ../C/gnome-system-monitor.xml:490(para)
   742msgid ""
   743"If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is not "
   744"selected:"
  442745msgstr "Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> не е избран:"
  443746
  444 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:495(para)
   747#: ../C/gnome-system-monitor.xml:495(para)
  445748msgid "Parent processes and child processes are not distinguishable."
  446749msgstr "Родителските процеси и процесите деца не са различими."
  447750
  448 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:500(para)
   751#: ../C/gnome-system-monitor.xml:500(para)
  449752msgid "All processes are listed in alphabetical order."
  450753msgstr "Всички процеси са изредени в азбучен ред."
  451754
  452 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:508(title)
   755#: ../C/gnome-system-monitor.xml:508(title)
  453756msgid "To Show Threads"
  454757msgstr "Показване на нишки"
  455758
  456 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:509(para)
   759#: ../C/gnome-system-monitor.xml:509(para)
  457760msgid "To show threads in the process list, perform the following steps:"
  458 msgstr "За да покажете нишките в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  459 
  460 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:519(para)
  461 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Threads</guimenuitem></menuchoice>."
  462 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нишки</guimenuitem></menuchoice>."
  463 
  464 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:527(title)
   761msgstr ""
   762"За да покажете нишките в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
   763
   764#: ../C/gnome-system-monitor.xml:519(para)
   765msgid ""
   766"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Threads</"
   767"guimenuitem></menuchoice>."
   768msgstr ""
   769"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нишки</"
   770"guimenuitem></menuchoice>."
   771
   772#: ../C/gnome-system-monitor.xml:527(title)
  465773msgid "To Hide a Process"
  466774msgstr "Скриване на процес"
  467775
  468 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:528(para)
   776#: ../C/gnome-system-monitor.xml:528(para)
  469777msgid "To hide a process, perform the following steps:"
  470778msgstr "За да скриете процес, следвайте следните стъпки:"
  471779
  472 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:538(para)
   780#: ../C/gnome-system-monitor.xml:538(para)
  473781msgid "Select the process that you want to hide."
  474782msgstr "Изберете процеса, който искате да скриете."
  475783
  476 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:543(para)
  477 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hide Process</guimenuitem></menuchoice>."
  478 msgstr "Изберете menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скриване на процес</guimenuitem></menuchoice>."
  479 
  480 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:546(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:920(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:955(para)
  481 msgid "By default, a confirmation alert is displayed. For information about how to display or hide the confirmation alert, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
  482 msgstr "По подразбиране се появява прозорец за подтвърждение. За информация относно как да показвате и скривате това уведомяване, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
  483 
  484 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:551(para)
  485 msgid "Click on the <guibutton>Hide Process</guibutton> button to confirm that you want to hide the process."
  486 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Скриване на процес</guibutton>, за да подтвърдите, че искате да скриете процеса."
  487 
  488 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:559(title)
   784#: ../C/gnome-system-monitor.xml:543(para)
   785msgid ""
   786"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hide Process</"
   787"guimenuitem></menuchoice>."
   788msgstr ""
   789"Изберете menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скриване на "
   790"процес</guimenuitem></menuchoice>."
   791
   792#: ../C/gnome-system-monitor.xml:546(para)
   793#: ../C/gnome-system-monitor.xml:920(para)
   794#: ../C/gnome-system-monitor.xml:955(para)
   795msgid ""
   796"By default, a confirmation alert is displayed. For information about how to "
   797"display or hide the confirmation alert, see <xref linkend=\"gnome-system-"
   798"monitor-prefs-proclist\"/>."
   799msgstr ""
   800"По подразбиране се появява прозорец за подтвърждение. За информация относно "
   801"как да показвате и скривате това уведомяване, вижте <xref linkend=\"gnome-"
   802"system-monitor-prefs-proclist\"/>."
   803
   804#: ../C/gnome-system-monitor.xml:551(para)
   805msgid ""
   806"Click on the <guibutton>Hide Process</guibutton> button to confirm that you "
   807"want to hide the process."
   808msgstr ""
   809"Натиснете бутона <guibutton>Скриване на процес</guibutton>, за да "
   810"подтвърдите, че искате да скриете процеса."
   811
   812#: ../C/gnome-system-monitor.xml:559(title)
  489813msgid "To Re-Display Hidden Processes"
  490814msgstr "Махане на скриването от процес"
  491815
  492 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:560(para)
  493 msgid "To re-display hidden processes in the process list, perform the following steps:"
  494 msgstr "За да покажете отново скрит процес в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  495 
  496 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:565(para)
  497 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hidden Processes</guimenuitem></menuchoice>. If no processes are currently hidden, an information alert is displayed. If any processes are currently hidden, the <guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog is displayed."
  498 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скрити процеси</guimenuitem></menuchoice>. Ако на момента няма скрити процеси се показва предупредителна информация. Ако някой процес на момента е скрит, се показва прозореца <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
  499 
  500 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:570(para)
   816#: ../C/gnome-system-monitor.xml:560(para)
   817msgid ""
   818"To re-display hidden processes in the process list, perform the following "
   819"steps:"
   820msgstr ""
   821"За да покажете отново скрит процес в списъка с процесите, следвайте следните "
   822"стъпки:"
   823
   824#: ../C/gnome-system-monitor.xml:565(para)
   825msgid ""
   826"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hidden Processes</"
   827"guimenuitem></menuchoice>. If no processes are currently hidden, an "
   828"information alert is displayed. If any processes are currently hidden, the "
   829"<guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog is displayed."
   830msgstr ""
   831"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скрити "
   832"процеси</guimenuitem></menuchoice>. Ако на момента няма скрити процеси се "
   833"показва предупредителна информация. Ако някой процес на момента е скрит, се "
   834"показва прозореца <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
   835
   836#: ../C/gnome-system-monitor.xml:570(para)
  501837msgid "Select the processes that you want to re-display in the process list."
  502 msgstr "Изберете процесите, които искате отново да се показват в списъка с процесите."
  503 
  504 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:575(para)
  505 msgid "Click on the <guibutton>Remove From List</guibutton> button. The processes are no longer hidden, and are displayed in the process list."
  506 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Премахване от списъка</guibutton>. Процесите вече не са скрити и се показват отново в списъка с процесите."
  507 
  508 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:580(para)
  509 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog."
  510 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
  511 
  512 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:590(title)
   838msgstr ""
   839"Изберете процесите, които искате отново да се показват в списъка с процесите."
   840
   841#: ../C/gnome-system-monitor.xml:575(para)
   842msgid ""
   843"Click on the <guibutton>Remove From List</guibutton> button. The processes "
   844"are no longer hidden, and are displayed in the process list."
   845msgstr ""
   846"Натиснете бутона <guibutton>Премахване от списъка</guibutton>. Процесите "
   847"вече не са скрити и се показват отново в списъка с процесите."
   848
   849#: ../C/gnome-system-monitor.xml:580(para)
   850msgid ""
   851"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Manage Hidden "
   852"Processes</guilabel> dialog."
   853msgstr ""
   854"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за "
   855"<guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
   856
   857#: ../C/gnome-system-monitor.xml:590(title)
  513858msgid "To Find a Process"
  514859msgstr "Търсене за процес"
  515860
  516 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:591(para)
   861#: ../C/gnome-system-monitor.xml:591(para)
  517862msgid "To find a process in the process list, perform the following steps:"
  518863msgstr "За да откриете процес в списъка с процеси, следвайте следните стъпки:"
  519864
  520 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:601(para)
  521 msgid "Type the name of the process in the <guilabel>Search</guilabel> text box. Wildcards are not supported."
  522 msgstr "Въведете името на процеса в полето за <guilabel>Търсене</guilabel>. Не се поддържат wildcard символи."
  523 
  524 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:606(para)
   865#: ../C/gnome-system-monitor.xml:601(para)
   866msgid ""
   867"Type the name of the process in the <guilabel>Search</guilabel> text box. "
   868"Wildcards are not supported."
   869msgstr ""
   870"Въведете името на процеса в полето за <guilabel>Търсене</guilabel>. Не се "
   871"поддържат wildcard символи."
   872
   873#: ../C/gnome-system-monitor.xml:606(para)
  525874msgid "Press <keycap>Return</keycap>."
  526875msgstr "Натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  527876
  528 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:609(para)
  529 msgid "If the process exists, <application>System Monitor</application> highlights the process name in the process list. Press <keycap>Return</keycap> repeatedly to highlight other occurrences of the process name in the process list."
  530 msgstr "Ако процесът съществува, <application>Наблюдение на системата</application> осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително <keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в списъка с процесите."
  531 
  532 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:612(para)
  533 msgid "If the process does not exist, <application>System Monitor</application> displays an error dialog."
  534 msgstr "Ако процесът не съществува, <application>Наблюдение на системата</application> показва съобщение за грешка."
  535 
  536 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:620(title)
   877#: ../C/gnome-system-monitor.xml:609(para)
   878msgid ""
   879"If the process exists, <application>System Monitor</application> highlights "
   880"the process name in the process list. Press <keycap>Return</keycap> "
   881"repeatedly to highlight other occurrences of the process name in the process "
   882"list."
   883msgstr ""
   884"Ако процесът съществува, <application>Наблюдение на системата</application> "
   885"осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително "
   886"<keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в "
   887"списъка с процесите."
   888
   889#: ../C/gnome-system-monitor.xml:612(para)
   890msgid ""
   891"If the process does not exist, <application>System Monitor</application> "
   892"displays an error dialog."
   893msgstr ""
   894"Ако процесът не съществува, <application>Наблюдение на системата</"
   895"application> показва съобщение за грешка."
   896
   897#: ../C/gnome-system-monitor.xml:620(title)
  537898msgid "To Show or Hide Additional Process Information"
  538899msgstr "Показване и скриване на допълнителна процесна информация"
  539900
  540 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:621(para)
  541 msgid "To show additional information about a process, perform the following steps:"
  542 msgstr "За да видите допълнителна процесна информация относно процес, следвайте следните стъпки:"
  543 
  544 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:631(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:730(para)
   901#: ../C/gnome-system-monitor.xml:621(para)
   902msgid ""
   903"To show additional information about a process, perform the following steps:"
   904msgstr ""
   905"За да видите допълнителна процесна информация относно процес, следвайте "
   906"следните стъпки:"
   907
   908#: ../C/gnome-system-monitor.xml:631(para)
   909#: ../C/gnome-system-monitor.xml:730(para)
  545910msgid "Select the process in the process list."
  546911msgstr "Изберете процеса от списъка с процесите."
  547912
  548 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:636(para)
   913#: ../C/gnome-system-monitor.xml:636(para)
  549914msgid "Click on the <guibutton>More Info</guibutton> button."
  550915msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Повече информация</guibutton>."
  551916
  552 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:641(para)
  553 msgid "<application>System Monitor</application> displays the following additional process information:"
  554 msgstr "<application>Наблюдение на системата</application> показва следната допълнителна процесна информация:"
  555 
  556 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:646(guilabel)
   917#: ../C/gnome-system-monitor.xml:641(para)
   918msgid ""
   919"<application>System Monitor</application> displays the following additional "
   920"process information:"
   921msgstr ""
   922"<application>Наблюдение на системата</application> показва следната "
   923"допълнителна процесна информация:"
   924
   925#: ../C/gnome-system-monitor.xml:646(guilabel)
  557926msgid "Process Info"
  558927msgstr "Информация за процес"
  559928
  560 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:651(guilabel)
   929#: ../C/gnome-system-monitor.xml:651(guilabel)
  561930msgid "Command"
  562931msgstr "Команда"
  563932
  564 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:653(para)
   933#: ../C/gnome-system-monitor.xml:653(para)
  565934msgid "The name of the command that started the process."
  566935msgstr "Името на командата, която е стартирала процеса"
  567936
  568 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:659(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1314(guilabel)
   937#: ../C/gnome-system-monitor.xml:659(guilabel)
   938#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1314(guilabel)
  569939msgid "Status"
  570940msgstr "Състояние"
  571941
  572 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:661(para)
   942#: ../C/gnome-system-monitor.xml:661(para)
  573943msgid "The current status of the process: sleeping or running."
  574944msgstr "Текущият статус на процеса: заспал или стартиран"
  575945
  576 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:667(guilabel)
   946#: ../C/gnome-system-monitor.xml:667(guilabel)
  577947msgid "Priority"
  578948msgstr "Приоритет"
  579949
  580 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:669(para)
   950#: ../C/gnome-system-monitor.xml:669(para)
  581951msgid "The priority of the process, and the associated nice value."
  582952msgstr "Приоритетът на процеса и асоциираната стойност на nice."
  583953
  584 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:677(guilabel)
   954#: ../C/gnome-system-monitor.xml:677(guilabel)
  585955msgid "Memory Usage"
  586956msgstr "Използвана памет"
  587957
  588 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:682(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1048(guilabel)
   958#: ../C/gnome-system-monitor.xml:682(guilabel)
   959#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1048(guilabel)
  589960msgid "Total"
  590961msgstr "Общо"
  591962
  592 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:684(para)
   963#: ../C/gnome-system-monitor.xml:684(para)
  593964msgid "The total amount of memory used by the process."
  594965msgstr "Общото количество на използваната от процеса памет"
  595966
  596 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:690(guilabel)
   967#: ../C/gnome-system-monitor.xml:690(guilabel)
  597968msgid "RSS"
  598969msgstr "RSS"
  599970
  600 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:692(para)
   971#: ../C/gnome-system-monitor.xml:692(para)
  601972msgid "The amount of RSS or physical memory used by the process."
  602973msgstr "Количеството RSS или физическа памет използвана от процеса"
  603974
  604 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:698(guilabel)
   975#: ../C/gnome-system-monitor.xml:698(guilabel)
  605976msgid "Shared"
  606977msgstr "Споделени"
  607978
  608 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:700(para)
   979#: ../C/gnome-system-monitor.xml:700(para)
  609980msgid "The amount of shared memory used by the process."
  610981msgstr "Количеството на споделената памет използвана от процеса"
  611982
  612 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:708(para)
  613 msgid "To hide the additional process information, click on the <guibutton>Less Info</guibutton> button."
  614 msgstr "За да скриете допълнителната процесна информация, натиснете на бутона <guibutton>По-малко информация</guibutton>."
  615 
  616 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:712(para)
  617 msgid "You can also double-click on the process in the process list, to show or hide the additional process information."
  618 msgstr "Можете също така да натиснете два пъти върху процес от списъка, за да показвате и скривате допълнителната процесна информация."
  619 
  620 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:719(title)
   983#: ../C/gnome-system-monitor.xml:708(para)
   984msgid ""
   985"To hide the additional process information, click on the <guibutton>Less "
   986"Info</guibutton> button."
   987msgstr ""
   988"За да скриете допълнителната процесна информация, натиснете на бутона "
   989"<guibutton>По-малко информация</guibutton>."
   990
   991#: ../C/gnome-system-monitor.xml:712(para)
   992msgid ""
   993"You can also double-click on the process in the process list, to show or "
   994"hide the additional process information."
   995msgstr ""
   996"Можете също така да натиснете два пъти върху процес от списъка, за да "
   997"показвате и скривате допълнителната процесна информация."
   998
   999#: ../C/gnome-system-monitor.xml:719(title)
  6211000msgid "To Display Memory Maps for a Process"
  6221001msgstr "Показване на карти на паметта за процес"
  6231002
  624 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:720(para)
   1003#: ../C/gnome-system-monitor.xml:720(para)
  6251004msgid "To display memory maps for a process, perform the following steps:"
  626 msgstr "За да показвате картите на паметта за процес, следвайте следните стъпки:"
  627 
  628 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:735(para)
  629 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Maps</guimenuitem></menuchoice>."
  630 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Карти на паметта</guimenuitem></menuchoice>."
  631 
  632 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:740(para)
  633 msgid "The <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the information in tabular format. The name of the process is displayed above the memory-map table. From left to right, the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the following columns:"
  634 msgstr "Прозорецът за <guilabel>Карти на паметта</guilabel> показва информацията в табуларен формат. Името на процеса е показано над таблицата за картите на паметта. От ляво на дясно, прозорецът показва следните колони:"
  635 
  636 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:745(guilabel)
   1005msgstr ""
   1006"За да показвате картите на паметта за процес, следвайте следните стъпки:"
   1007
   1008#: ../C/gnome-system-monitor.xml:735(para)
   1009msgid ""
   1010"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Maps</"
   1011"guimenuitem></menuchoice>."
   1012msgstr ""
   1013"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Карти на паметта</"
   1014"guimenuitem></menuchoice>."
   1015
   1016#: ../C/gnome-system-monitor.xml:740(para)
   1017msgid ""
   1018"The <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the information in "
   1019"tabular format. The name of the process is displayed above the memory-map "
   1020"table. From left to right, the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog "
   1021"displays the following columns:"
   1022msgstr ""
   1023"Прозорецът за <guilabel>Карти на паметта</guilabel> показва информацията в "
   1024"табуларен формат. Името на процеса е показано над таблицата за картите на "
   1025"паметта. От ляво на дясно, прозорецът показва следните колони:"
   1026
   1027#: ../C/gnome-system-monitor.xml:745(guilabel)
  6371028msgid "Filename"
  6381029msgstr "Име на файл"
  6391030
  640 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:747(para)
  641 msgid "The location of a shared library that is currently used by the process. If this field is blank, the memory information in this row describes memory that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map table."
  642 msgstr "Местоположението на споделената библиотека, която в момента се използва от процеса. Ако това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
  643 
  644 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:753(guilabel)
   1031#: ../C/gnome-system-monitor.xml:747(para)
   1032msgid ""
   1033"The location of a shared library that is currently used by the process. If "
   1034"this field is blank, the memory information in this row describes memory "
   1035"that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map "
   1036"table."
   1037msgstr ""
   1038"Местоположението на споделената библиотека, която в момента се използва от "
   1039"процеса. Ако това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва "
   1040"паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
   1041
   1042#: ../C/gnome-system-monitor.xml:753(guilabel)
  6451043msgid "VM Start"
  6461044msgstr "Начало на ВП"
  6471045
  648 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:755(para)
   1046#: ../C/gnome-system-monitor.xml:755(para)
  6491047msgid "The address at which the memory segment begins."
  6501048msgstr "Адресът, на който започва сегментът от паметта."
  6511049
  652 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:761(guilabel)
   1050#: ../C/gnome-system-monitor.xml:761(guilabel)
  6531051msgid "VM End"
  6541052msgstr "Край на ВП"
  6551053
  656 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:763(para)
   1054#: ../C/gnome-system-monitor.xml:763(para)
  6571055msgid "The address at which the memory segment ends."
  6581056msgstr "Адресът, на който завършва сегментът от паметта."
  6591057
  660 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:769(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1330(guilabel)
   1058#: ../C/gnome-system-monitor.xml:769(guilabel)
   1059#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1330(guilabel)
  6611060msgid "VM Size"
  6621061msgstr "Размер на ВП"
  6631062
  664 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:771(para)
   1063#: ../C/gnome-system-monitor.xml:771(para)
  6651064msgid "The size of the memory segment."
  6661065msgstr "Размерът на сегмента от паметта."
  6671066
  668 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:777(guilabel)
   1067#: ../C/gnome-system-monitor.xml:777(guilabel)
  6691068msgid "Flags"
  6701069msgstr "Флагове"
  6711070
  672 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:779(para)
  673 msgid "The following flags describe the different types of memory-segment access that the process can have:"
  674 msgstr "Следните флагове описват различни видове достъпи до паметови сегменти, които процесите могат да имат:"
  675 
  676 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:784(term)
   1071#: ../C/gnome-system-monitor.xml:779(para)
   1072msgid ""
   1073"The following flags describe the different types of memory-segment access "
   1074"that the process can have:"
   1075msgstr ""
   1076"Следните флагове описват различни видове достъпи до паметови сегменти, които "
   1077"процесите могат да имат:"
   1078
   1079#: ../C/gnome-system-monitor.xml:784(term)
  6771080msgid "p"
  6781081msgstr "p"
  6791082
  680 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:786(para)
  681 msgid "The memory segment is private to the process, and is not accessible to other processes."
  682 msgstr "Паметовия сегмент е частен за процеса и не е достъпен от други процеси."
  683 
  684 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:792(term)
   1083#: ../C/gnome-system-monitor.xml:786(para)
   1084msgid ""
   1085"The memory segment is private to the process, and is not accessible to other "
   1086"processes."
   1087msgstr ""
   1088"Паметовия сегмент е частен за процеса и не е достъпен от други процеси."
   1089
   1090#: ../C/gnome-system-monitor.xml:792(term)
  6851091msgid "r"
  6861092msgstr "r"
  6871093
  688 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:794(para)
   1094#: ../C/gnome-system-monitor.xml:794(para)
  6891095msgid "The process has permission to read from the memory segment."
  6901096msgstr "Процесът има разрешение да чете от паметовия сегмент."
  6911097
  692 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:800(term)
   1098#: ../C/gnome-system-monitor.xml:800(term)
  6931099msgid "s"
  6941100msgstr "s"
  6951101
  696 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:802(para)
   1102#: ../C/gnome-system-monitor.xml:802(para)
  6971103msgid "The memory segment is shared with other processes."
  6981104msgstr "Паметовият сегмент е споделен с други процеси."
  6991105
  700 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:808(term)
   1106#: ../C/gnome-system-monitor.xml:808(term)
  7011107msgid "w"
  7021108msgstr "w"
  7031109
  704 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:810(para)
   1110#: ../C/gnome-system-monitor.xml:810(para)
  7051111msgid "The process has permission to write into the memory segment."
  7061112msgstr "Процесът има разрешение да пише в паметовия сегмент."
  7071113
  708 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:816(term)
   1114#: ../C/gnome-system-monitor.xml:816(term)
  7091115msgid "x"
  7101116msgstr "x"
  7111117
  712 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:818(para)
  713 msgid "The process has permission to execute instructions that are contained within the memory segment."
  714 msgstr "Процесът има разрешение да изпълнява инструкции, които се съдържат в паметовия сегмент."
  715 
  716 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:827(guilabel)
   1118#: ../C/gnome-system-monitor.xml:818(para)
   1119msgid ""
   1120"The process has permission to execute instructions that are contained within "
   1121"the memory segment."
   1122msgstr ""
   1123"Процесът има разрешение да изпълнява инструкции, които се съдържат в "
   1124"паметовия сегмент."
   1125
   1126#: ../C/gnome-system-monitor.xml:827(guilabel)
  7171127msgid "VM offset"
  7181128msgstr "Отместване на ВП"
  7191129
  720 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:829(para)
   1130#: ../C/gnome-system-monitor.xml:829(para)
  7211131msgid "The virtual memory offset of the memory segment."
  7221132msgstr "Отместването на виртуалната памет на паметовия сегмент"
  7231133
  724 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:835(guilabel)
   1134#: ../C/gnome-system-monitor.xml:835(guilabel)
  7251135msgid "Device"
  7261136msgstr "Устройство"
  7271137
  728 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:837(para)
  729 msgid "The major and minor device numbers of the device on which the shared library filename is located."
  730 msgstr "Главния и второстепенния номер на устройството, на което е разположена споделената библиотека."
  731 
  732 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:843(guilabel)
   1138#: ../C/gnome-system-monitor.xml:837(para)
   1139msgid ""
   1140"The major and minor device numbers of the device on which the shared library "
   1141"filename is located."
   1142msgstr ""
   1143"Главния и второстепенния номер на устройството, на което е разположена "
   1144"споделената библиотека."
   1145
   1146#: ../C/gnome-system-monitor.xml:843(guilabel)
  7331147msgid "Inode"
  7341148msgstr "I-възел"
  7351149
  736 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:845(para)
  737 msgid "The inode on the device from which the shared library location is loaded into memory."
  738 msgstr "I-възелът на устройството, от което споделената библиотека се зарежда в паметта."
  739 
  740 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:851(para)
  741 msgid "Click on any column header to sort the data by the information in that column, in alphabetical or numerical order. Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
  742 msgstr "Натиснете върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за да сортирате данните в обратен ред."
  743 
  744 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:854(para)
  745 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog."
  746 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Карти на паметта</guilabel>."
  747 
  748 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:860(title)
   1150#: ../C/gnome-system-monitor.xml:845(para)
   1151msgid ""
   1152"The inode on the device from which the shared library location is loaded "
   1153"into memory."
   1154msgstr ""
   1155"I-възелът на устройството, от което споделената библиотека се зарежда в "
   1156"паметта."
   1157
   1158#: ../C/gnome-system-monitor.xml:851(para)
   1159msgid ""
   1160"Click on any column header to sort the data by the information in that "
   1161"column, in alphabetical or numerical order. Click again on the column header "
   1162"to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
   1163msgstr ""
   1164"Натиснете върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните "
   1165"по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за "
   1166"да сортирате данните в обратен ред."
   1167
   1168#: ../C/gnome-system-monitor.xml:854(para)
   1169msgid ""
   1170"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Memory Maps</"
   1171"guilabel> dialog."
   1172msgstr ""
   1173"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
   1174"<guilabel>Карти на паметта</guilabel>."
   1175
   1176#: ../C/gnome-system-monitor.xml:860(title)
  7491177msgid "To Change the Priority of a Process"
  7501178msgstr "Променяне на приоритета на процеса"
  7511179
  752 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:861(para)
   1180#: ../C/gnome-system-monitor.xml:861(para)
  7531181msgid "To change the priority of a process, perform the following steps:"
  7541182msgstr "За да промените приоритета на процеса, следвайте следните стъпки:"
  7551183
  756 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:871(para)
   1184#: ../C/gnome-system-monitor.xml:871(para)
  7571185msgid "Select the process for which you want to change the priority."
  7581186msgstr "Изберете процеса, за който искате да промените приоритета."
  7591187
  760 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:876(para)
  761 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Change Priority</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Change Priority</guilabel> dialog is displayed."
  762 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Промяна на приоритет</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Промяна на приоритет</guilabel> се появява."
  763 
  764 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:881(para)
   1188#: ../C/gnome-system-monitor.xml:876(para)
   1189msgid ""
   1190"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Change Priority</"
   1191"guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Change Priority</guilabel> dialog "
   1192"is displayed."
   1193msgstr ""
   1194"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Промяна на "
   1195"приоритет</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Промяна на "
   1196"приоритет</guilabel> се появява."
   1197
   1198#: ../C/gnome-system-monitor.xml:881(para)
  7651199msgid "Use the slider to set the nice value of the process."
  7661200msgstr "Използвайте плъзгача, за да настроите стойността на nice за процеса."
  7671201
  768 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:884(para)
  769 msgid "The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the priority."
  770 msgstr "Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, толкова по-висок е приоритетът."
  771 
  772 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:887(para)
  773 msgid "To specify a nice value lower than zero, non-root users must enter the root password."
  774 msgstr "За да се определи стойност на nice по-ниска от нула, всички освен root потребителя, трябва да въведат администраторската парола."
  775 
  776 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:892(para)
   1202#: ../C/gnome-system-monitor.xml:884(para)
   1203msgid ""
   1204"The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, "
   1205"the higher the priority."
   1206msgstr ""
   1207"Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, "
   1208"толкова по-висок е приоритетът."
   1209
   1210#: ../C/gnome-system-monitor.xml:887(para)
   1211msgid ""
   1212"To specify a nice value lower than zero, non-root users must enter the root "
   1213"password."
   1214msgstr ""
   1215"За да се определи стойност на nice по-ниска от нула, всички освен root "
   1216"потребителя, трябва да въведат администраторската парола."
   1217
   1218#: ../C/gnome-system-monitor.xml:892(para)
  7771219msgid "Click on the <guibutton>Change Priority</guibutton> button."
  7781220msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Промяна на приоритет</guibutton>."
  7791221
  780 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:901(title)
   1222#: ../C/gnome-system-monitor.xml:901(title)
  7811223msgid "To End a Process"
  7821224msgstr "Завършване на процес"
  7831225
  784 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:902(para)
   1226#: ../C/gnome-system-monitor.xml:902(para)
  7851227msgid "To end a process, perform the following steps:"
  7861228msgstr "За да завършите процес, следвайте следните стъпки:"
  7871229
  788 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:912(para)
   1230#: ../C/gnome-system-monitor.xml:912(para)
  7891231msgid "Select the process that you want to end."
  7901232msgstr "Изберете процеса, който искате да завършите."
  7911233
  792 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:917(para)
  793 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>End Process</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <guibutton>End Process</guibutton> button."
  794 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завършване на процес</guimenuitem></menuchoice> или натиснете на бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton>."
  795 
  796 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:925(para)
  797 msgid "Click on the <guibutton>End Process</guibutton> button to confirm that you want to end the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish normally."
  798 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton> за да подтвърдите, че искате да завършите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
  799 
  800 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:930(para)
   1234#: ../C/gnome-system-monitor.xml:917(para)
   1235msgid ""
   1236"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>End Process</"
   1237"guimenuitem></menuchoice>, or click on the <guibutton>End Process</"
   1238"guibutton> button."
   1239msgstr ""
   1240"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завършване "
   1241"на процес</guimenuitem></menuchoice> или натиснете на бутона "
   1242"<guibutton>Завършване на процес</guibutton>."
   1243
   1244#: ../C/gnome-system-monitor.xml:925(para)
   1245msgid ""
   1246"Click on the <guibutton>End Process</guibutton> button to confirm that you "
   1247"want to end the process. <application>System Monitor</application> forces "
   1248"the process to finish normally."
   1249msgstr ""
   1250"Натиснете бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton> за да "
   1251"подтвърдите, че искате да завършите процеса. <application>Наблюдение на "
   1252"системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
   1253
   1254#: ../C/gnome-system-monitor.xml:930(para)
  8011255msgid "This is the preferred way to stop a process."
  8021256msgstr "Това е предпочитания начин да се спират процеси."
  8031257
  804 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:936(title)
   1258#: ../C/gnome-system-monitor.xml:936(title)
  8051259msgid "To Terminate a Process"
  8061260msgstr "Убиване на процес"
  8071261
  808 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:937(para)
   1262#: ../C/gnome-system-monitor.xml:937(para)
  8091263msgid "To terminate a process, perform the following steps:"
  8101264msgstr "За да прекратите процес, следвайте следните стъпки:"
  8111265
  812 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:947(para)
   1266#: ../C/gnome-system-monitor.xml:947(para)
  8131267msgid "Select the process that you want to terminate."
  8141268msgstr "Изберете процеса, който искате да терминирате."
  8151269
  816 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:952(para)
  817 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Kill Process</guimenuitem></menuchoice>."
  818 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Убиване на процес</guimenuitem></menuchoice>."
  819 
  820 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:960(para)
  821 msgid "Click on the <guibutton>Kill Process</guibutton> button to confirm that you want to terminate the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish immediately."
  822 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Убиване на процес</guibutton> за да подтвърдите, че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава програмата да спре незабавно."
  823 
  824 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:965(para)
  825 msgid "You usually terminate a process only if you cannot end the process normally as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
  826 msgstr "Обикновено убивате процес, само ако не може да се завърши по нормалния начин, описан в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
  827 
  828 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:971(title)
   1270#: ../C/gnome-system-monitor.xml:952(para)
   1271msgid ""
   1272"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Kill Process</"
   1273"guimenuitem></menuchoice>."
   1274msgstr ""
   1275"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Убиване на "
   1276"процес</guimenuitem></menuchoice>."
   1277
   1278#: ../C/gnome-system-monitor.xml:960(para)
   1279msgid ""
   1280"Click on the <guibutton>Kill Process</guibutton> button to confirm that you "
   1281"want to terminate the process. <application>System Monitor</application> "
   1282"forces the process to finish immediately."
   1283msgstr ""
   1284"Натиснете бутона <guibutton>Убиване на процес</guibutton> за да подтвърдите, "
   1285"че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на системата</"
   1286"application> принуждава програмата да спре незабавно."
   1287
   1288#: ../C/gnome-system-monitor.xml:965(para)
   1289msgid ""
   1290"You usually terminate a process only if you cannot end the process normally "
   1291"as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
   1292msgstr ""
   1293"Обикновено убивате процес, само ако не може да се завърши по нормалния "
   1294"начин, описан в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
   1295
   1296#: ../C/gnome-system-monitor.xml:971(title)
  8291297msgid "To Monitor CPU Usage"
  8301298msgstr "Наблюдение на натоварването на процесора"
  8311299
  832 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:972(para)
  833 msgid "To monitor CPU usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
  834 msgstr "За да наблюдавате натоварването на процесора, изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel>."
  835 
  836 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:975(para)
  837 msgid "<application>System Monitor</application> displays the CPU usage history in graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</application> also displays the current CPU usage, as a percentage."
  838 msgstr "<application>Наблюдение на системата</application> показва историята на използването на процесора в графичен формат. Под графиката, <application>Наблюдение на системата</application> показва също така текущото използване на процесора, като процентна стойност."
  839 
  840 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:982(title)
   1300#: ../C/gnome-system-monitor.xml:972(para)
   1301msgid ""
   1302"To monitor CPU usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
   1303msgstr ""
   1304"За да наблюдавате натоварването на процесора, изберете раздела "
   1305"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
   1306
   1307#: ../C/gnome-system-monitor.xml:975(para)
   1308msgid ""
   1309"<application>System Monitor</application> displays the CPU usage history in "
   1310"graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</"
   1311"application> also displays the current CPU usage, as a percentage."
   1312msgstr ""
   1313"<application>Наблюдение на системата</application> показва историята на "
   1314"използването на процесора в графичен формат. Под графиката, "
   1315"<application>Наблюдение на системата</application> показва също така "
   1316"текущото използване на процесора, като процентна стойност."
   1317
   1318#: ../C/gnome-system-monitor.xml:982(title)
  8411319msgid "To Monitor Memory and Swap Usage"
  8421320msgstr "Наблюдение на използването на паметта/страницирането"
  8431321
  844 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:983(para)
  845 msgid "To monitor memory and swap usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
  846 msgstr "За да наблюдавате използването на паметта и страницирането, изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel>."
  847 
  848 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:986(para)
  849 msgid "<application>System Monitor</application> displays the memory usage history and the swap usage history in graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</application> also displays the following numerical values:"
  850 msgstr "<application>Наблюдение на системата</application> показва истроията на заетостта на паметта и страницирането в графичен формат. Под графиката, <application>Наблюдение на системата</application> показва също така и следните числови стойности:"
  851 
  852 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:991(para)
   1322#: ../C/gnome-system-monitor.xml:983(para)
   1323msgid ""
   1324"To monitor memory and swap usage, select the <guilabel>Resource Monitor</"
   1325"guilabel> tab."
   1326msgstr ""
   1327"За да наблюдавате използването на паметта и страницирането, изберете раздела "
   1328"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
   1329
   1330#: ../C/gnome-system-monitor.xml:986(para)
   1331msgid ""
   1332"<application>System Monitor</application> displays the memory usage history "
   1333"and the swap usage history in graphical format. Underneath the graph, "
   1334"<application>System Monitor</application> also displays the following "
   1335"numerical values:"
   1336msgstr ""
   1337"<application>Наблюдение на системата</application> показва истроията на "
   1338"заетостта на паметта и страницирането в графичен формат. Под графиката, "
   1339"<application>Наблюдение на системата</application> показва също така и "
   1340"следните числови стойности:"
   1341
   1342#: ../C/gnome-system-monitor.xml:991(para)
  8531343msgid "Used memory"
  8541344msgstr "Използвана памет"
  8551345
  856 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:996(para)
   1346#: ../C/gnome-system-monitor.xml:996(para)
  8571347msgid "Total memory"
  8581348msgstr "Общо памет"
  8591349
  860 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1001(para)
   1350#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1001(para)
  8611351msgid "Used swap"
  8621352msgstr "Използвано място за странициране"
  8631353
  864 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1006(para)
   1354#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1006(para)
  8651355msgid "Total swap"
  8661356msgstr "Общо място за странициране"
  8671357
  868 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1015(title)
   1358#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1015(title)
  8691359msgid "To Monitor Disk Space Usage"
  8701360msgstr "Наблюдение използването на дисковото пространство"
  8711361
  872 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1016(para)
  873 msgid "To monitor disk space usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
  874 msgstr "За да наблюдавате използването на дисковото пространство, изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel>."
  875 
  876 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1019(para)
  877 msgid "<application>System Monitor</application> displays the disk space usage information in tabular format. From left to right, the <guilabel>Devices</guilabel> table displays the following columns:"
  878 msgstr "<application>Наблюдение на системата</application> показва информацията за дисковото пространство в табуларна форма. От ляво на дясно, таблицата <guilabel>Устройства</guilabel> показва следните колони:"
  879 
  880 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1024(guilabel)
   1362#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1016(para)
   1363msgid ""
   1364"To monitor disk space usage, select the <guilabel>Resource Monitor</"
   1365"guilabel> tab."
   1366msgstr ""
   1367"За да наблюдавате използването на дисковото пространство, изберете раздела "
   1368"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
   1369
   1370#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1019(para)
   1371msgid ""
   1372"<application>System Monitor</application> displays the disk space usage "
   1373"information in tabular format. From left to right, the <guilabel>Devices</"
   1374"guilabel> table displays the following columns:"
   1375msgstr ""
   1376"<application>Наблюдение на системата</application> показва информацията за "
   1377"дисковото пространство в табуларна форма. От ляво на дясно, таблицата "
   1378"<guilabel>Устройства</guilabel> показва следните колони:"
   1379
   1380#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1024(guilabel)
  8811381msgid "Name"
  8821382msgstr "Име"
  8831383
  884 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1026(para)
   1384#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1026(para)
  8851385msgid "The name of the device."
  8861386msgstr "Името на устройството"
  8871387
  888 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1032(guilabel)
   1388#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1032(guilabel)
  8891389msgid "Directory"
  8901390msgstr "Папка"
  8911391
  892 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1034(para)
   1392#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1034(para)
  8931393msgid "The location of the device."
  8941394msgstr "Местоположението на устройството"
  8951395
  896 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1040(guilabel)
   1396#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1040(guilabel)
  8971397msgid "Type"
  8981398msgstr "Тип"
  8991399
  900 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1042(para)
   1400#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1042(para)
  9011401msgid "The type of the device."
  9021402msgstr "Видът на устройството"
  9031403
  904 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1050(para)
   1404#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1050(para)
  9051405msgid "The total amount of disk space available on the device."
  9061406msgstr "Общото количество дисково пространство, налично на устройството"
  9071407
  908 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1056(guilabel)
   1408#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1056(guilabel)
  9091409msgid "Used"
  9101410msgstr "Използвано"
  9111411
  912 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1058(para)
  913 msgid "The amount of disk space currently used on the device, expressed in bytes and as a percentage."
  914 msgstr "Количеството дисково пространство, което в момента е заедно на устройството, изразено в байтове и като процентна стойност."
  915 
  916 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1067(title)
   1412#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1058(para)
   1413msgid ""
   1414"The amount of disk space currently used on the device, expressed in bytes "
   1415"and as a percentage."
   1416msgstr ""
   1417"Количеството дисково пространство, което в момента е заедно на устройството, "
   1418"изразено в байтове и като процентна стойност."
   1419
   1420#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1067(title)
  9171421msgid "To Customize the Resource Monitor Tabbed Section"
  9181422msgstr "Персонализиране на раздела за ресурси"
  9191423
  920 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1068(para)
  921 msgid "You can customize the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tabbed section in the following ways:"
  922 msgstr "Може да персонализирате раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> по следните начини:"
  923 
  924 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1091(title)
   1424#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1068(para)
   1425msgid ""
   1426"You can customize the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tabbed section "
   1427"in the following ways:"
   1428msgstr ""
   1429"Може да персонализирате раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> по следните "
   1430"начини:"
   1431
   1432#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1091(title)
  9251433msgid "To Change the Background Color of Graphs"
  9261434msgstr "Промяна на фона на графиките"
  9271435
  928 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1092(para)
  929 msgid "To change the background color of the <application>System Monitor</application> graphs, perform the following steps:"
   1436#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1092(para)
   1437msgid ""
   1438"To change the background color of the <application>System Monitor</"
   1439"application> graphs, perform the following steps:"
  9301440msgstr "За да смените фоновия цвят на графиките, следвайте следните стъпки:"
  9311441
  932 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1097(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1136(para)
  933 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is displayed."
  934 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel>."
  935 
  936 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1102(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1141(para)
  937 msgid "Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
  938 msgstr "Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>."
  939 
  940 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1107(para)
  941 msgid "Click on the <guilabel>Background color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
  942 msgstr "Натиснете бутона <guilabel>Фонов цвят</guilabel>. Появява се прозореца <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  943 
  944 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1112(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1151(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1185(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1214(para)
  945 msgid "Choose a color from the <guilabel>Palette</guilabel>, or use the color wheel or the spin boxes to customize the color."
  946 msgstr "Изберете цвят от <guilabel>Палитрата</guilabel> или използвайте полетата, за да персонализирате цвета."
  947 
  948 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1117(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1156(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1190(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1219(para)
  949 msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog."
  950 msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  951 
  952 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1122(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1161(para)
  953 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
  954 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>."
  955 
  956 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1130(title)
   1442#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1097(para)
   1443#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1136(para)
   1444msgid ""
   1445"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
   1446"guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is "
   1447"displayed."
   1448msgstr ""
   1449"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
   1450"guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът <guilabel>Настройки</"
   1451"guilabel>."
   1452
   1453#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1102(para)
   1454#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1141(para)
   1455msgid ""
   1456"Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the "
   1457"<guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
   1458msgstr ""
   1459"Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца "
   1460"<guilabel>Настройки</guilabel>."
   1461
   1462#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1107(para)
   1463msgid ""
   1464"Click on the <guilabel>Background color</guilabel> button. The "
   1465"<guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
   1466msgstr ""
   1467"Натиснете бутона <guilabel>Фонов цвят</guilabel>. Появява се прозореца "
   1468"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   1469
   1470#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1112(para)
   1471#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1151(para)
   1472#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1185(para)
   1473#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1214(para)
   1474msgid ""
   1475"Choose a color from the <guilabel>Palette</guilabel>, or use the color wheel "
   1476"or the spin boxes to customize the color."
   1477msgstr ""
   1478"Изберете цвят от <guilabel>Палитрата</guilabel> или използвайте полетата, за "
   1479"да персонализирате цвета."
   1480
   1481#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1117(para)
   1482#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1156(para)
   1483#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1190(para)
   1484#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1219(para)
   1485msgid ""
   1486"Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Pick a color</"
   1487"guilabel> dialog."
   1488msgstr ""
   1489"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца "
   1490"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   1491
   1492#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1122(para)
   1493#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1161(para)
   1494msgid ""
   1495"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</"
   1496"guilabel> dialog."
   1497msgstr ""
   1498"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
   1499"<guilabel>Настройки</guilabel>."
   1500
   1501#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1130(title)
  9571502msgid "To Change the Grid Color of Graphs"
  9581503msgstr "Промяна цвета на мрежата на графиките"
  9591504
  960 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1131(para)
  961 msgid "To change the grid color of the <application>System Monitor</application> graphs, perform the following steps:"
  962 msgstr "За да промените цвета на мрежата на графиките, следвайте следните стъпки:"
  963 
  964 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1146(para)
  965 msgid "Click on the <guilabel>Grid color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
  966 msgstr "Натиснете бутона <guilabel>Цвят на мрежа</guilabel>. Появява се прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  967 
  968 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1169(title)
   1505#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1131(para)
   1506msgid ""
   1507"To change the grid color of the <application>System Monitor</application> "
   1508"graphs, perform the following steps:"
   1509msgstr ""
   1510"За да промените цвета на мрежата на графиките, следвайте следните стъпки:"
   1511
   1512#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1146(para)
   1513msgid ""
   1514"Click on the <guilabel>Grid color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a "
   1515"color</guilabel> dialog is displayed."
   1516msgstr ""
   1517"Натиснете бутона <guilabel>Цвят на мрежа</guilabel>. Появява се прозорецът "
   1518"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   1519
   1520#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1169(title)
  9691521msgid "To Change the Line Color of the CPU Graph"
  9701522msgstr "Промяна на цвета на линията в графиката за процесора"
  9711523
  972 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1170(para)
  973 msgid "To change the color of the line that represents CPU usage in the <guilabel>CPU History</guilabel> graph, perform the following steps:"
  974 msgstr "За да промените цвета на линията, която представя използването на процесора в графиката за процесорната история, следвайте следните стъпки:"
  975 
  976 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1175(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1204(para)
  977 msgid "Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>System Monitor</guilabel> window, to display the graphs and table that provide information about the usage of system resources."
  978 msgstr "Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца на <guilabel>Наблюдение на системата</guilabel>, за да покажете графиките и таблицата, които предоставят информация за използването на системните ресурси."
  979 
  980 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1180(para)
  981 msgid "Click on the <guibutton>CPU</guibutton> color button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
  982 msgstr "Натиснете цветния бутон за <guibutton>Процесора</guibutton>. Появява се прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  983 
  984 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1198(title)
   1524#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1170(para)
   1525msgid ""
   1526"To change the color of the line that represents CPU usage in the "
   1527"<guilabel>CPU History</guilabel> graph, perform the following steps:"
   1528msgstr ""
   1529"За да промените цвета на линията, която представя използването на процесора "
   1530"в графиката за процесорната история, следвайте следните стъпки:"
   1531
   1532#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1175(para)
   1533#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1204(para)
   1534msgid ""
   1535"Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>System "
   1536"Monitor</guilabel> window, to display the graphs and table that provide "
   1537"information about the usage of system resources."
   1538msgstr ""
   1539"Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца на "
   1540"<guilabel>Наблюдение на системата</guilabel>, за да покажете графиките и "
   1541"таблицата, които предоставят информация за използването на системните "
   1542"ресурси."
   1543
   1544#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1180(para)
   1545msgid ""
   1546"Click on the <guibutton>CPU</guibutton> color button. The <guilabel>Pick a "
   1547"color</guilabel> dialog is displayed."
   1548msgstr ""
   1549"Натиснете цветния бутон за <guibutton>Процесора</guibutton>. Появява се "
   1550"прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   1551
   1552#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1198(title)
  9851553msgid "To Change the Line Colors of the Memory and Swap Graph"
  9861554msgstr "Промяна на цвета на линията в графиката за паметта"
  9871555
  988 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1199(para)
  989 msgid "To change the color of the lines that represent memory and swap usage in the graph, perform the following steps:"
  990 msgstr "За да промените цвета на линиите представящи паметта и страницирането в графиката, следвайте следните стъпки:"
  991 
  992 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1209(para)
  993 msgid "Click on the <guibutton>Used memory</guibutton> or <guibutton>Used swap</guibutton> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
  994 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Използвана памет</guibutton> или <guibutton>Използвано място за странициране</guibutton>. Появява се прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  995 
  996 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1231(title)
   1556#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1199(para)
   1557msgid ""
   1558"To change the color of the lines that represent memory and swap usage in the "
   1559"graph, perform the following steps:"
   1560msgstr ""
   1561"За да промените цвета на линиите представящи паметта и страницирането в "
   1562"графиката, следвайте следните стъпки:"
   1563
   1564#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1209(para)
   1565msgid ""
   1566"Click on the <guibutton>Used memory</guibutton> or <guibutton>Used swap</"
   1567"guibutton> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
   1568msgstr ""
   1569"Натиснете бутона <guibutton>Използвана памет</guibutton> или "
   1570"<guibutton>Използвано място за странициране</guibutton>. Появява се "
   1571"прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   1572
   1573#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1231(title)
  9971574msgid "Preferences"
  9981575msgstr "Настройки"
  9991576
  1000 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1232(para)
  1001 msgid "To configure <application>System Monitor</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following tabbed sections:"
  1002 msgstr "За да настроите <application>Наблюдение на системата</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа следните раздели:"
  1003 
  1004 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1248(guilabel)
   1577#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1232(para)
   1578msgid ""
   1579"To configure <application>System Monitor</application>, choose "
   1580"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></"
   1581"menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the "
   1582"following tabbed sections:"
   1583msgstr ""
   1584"За да настроите <application>Наблюдение на системата</application>, изберете "
   1585"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
   1586"guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа "
   1587"следните раздели:"
   1588
   1589#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1248(guilabel)
  10051590msgid "Behavior"
  10061591msgstr "Поведение"
  10071592
  1008 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1254(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1407(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1438(guilabel)
   1593#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1254(guilabel)
   1594#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1407(guilabel)
   1595#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1438(guilabel)
  10091596msgid "Update interval ... seconds"
  10101597msgstr "Интервал на обновяване ... секунди"
  10111598
  1012 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1256(para)
  1013 msgid "Use this spin box to specify the interval at which you want to update the process list."
  1014 msgstr "Използвайте това поле, за да определите интервала, на който искате да се обновява списъка с процеси."
  1015 
  1016 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1262(guilabel)
   1599#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1256(para)
   1600msgid ""
   1601"Use this spin box to specify the interval at which you want to update the "
   1602"process list."
   1603msgstr ""
   1604"Използвайте това поле, за да определите интервала, на който искате да се "
   1605"обновява списъка с процеси."
   1606
   1607#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1262(guilabel)
  10171608msgid "Show warning dialog when ending or killing processes"
  10181609msgstr "Показване на предупредителен прозорец при спиране на процес"
  10191610
  1020 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1264(para)
  1021 msgid "Select this option to display a confirmation alert when you end a process or terminate a process."
  1022 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва подтвърждение, когато прекратявате процес."
  1023 
  1024 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1270(guilabel)
   1611#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1264(para)
   1612msgid ""
   1613"Select this option to display a confirmation alert when you end a process or "
   1614"terminate a process."
   1615msgstr ""
   1616"Изберете тази опция, за да се показва подтвърждение, когато прекратявате "
   1617"процес."
   1618
   1619#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1270(guilabel)
  10251620msgid "Show warning dialog when hiding processes"
  10261621msgstr "Показване на предупредителен прозорец при скриване на процес"
  10271622
  1028 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1272(para)
  1029 msgid "Select this option to display a confirmation alert when you hide a process."
  1030 msgstr "Изберете тази опция, за да се появява подтвърждение, когато скривате процес."
  1031 
  1032 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1281(guilabel)
   1623#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1272(para)
   1624msgid ""
   1625"Select this option to display a confirmation alert when you hide a process."
   1626msgstr ""
   1627"Изберете тази опция, за да се появява подтвърждение, когато скривате процес."
   1628
   1629#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1281(guilabel)
  10331630msgid "Process Fields"
  10341631msgstr "Полета на процесите"
  10351632
  1036 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1284(para)
  1037 msgid "Use the following options to select which fields are displayed in the process list:"
  1038 msgstr "Използвайте следните опции, за да изберете кои полета да се показват в списъка с процесите."
  1039 
  1040 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1292(para)
  1041 msgid "Select this option to display the name of the process. This column may also contain an icon to indicate the application that is associated with the process."
  1042 msgstr "Изберете тази опция, за да покажете имената на процесите. Тази колона може също да съдържа икона, която индикира програмата, асоциирана с процеса."
  1043 
  1044 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1298(guilabel)
   1633#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1284(para)
   1634msgid ""
   1635"Use the following options to select which fields are displayed in the "
   1636"process list:"
   1637msgstr ""
   1638"Използвайте следните опции, за да изберете кои полета да се показват в "
   1639"списъка с процесите."
   1640
   1641#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1292(para)
   1642msgid ""
   1643"Select this option to display the name of the process. This column may also "
   1644"contain an icon to indicate the application that is associated with the "
   1645"process."
   1646msgstr ""
   1647"Изберете тази опция, за да покажете имената на процесите. Тази колона може "
   1648"също да съдържа икона, която индикира програмата, асоциирана с процеса."
   1649
   1650#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1298(guilabel)
  10451651msgid "Arguments"
  10461652msgstr "Аргументи"
  10471653
  1048 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1300(para)
  1049 msgid "Select this option to display the name of the command, including arguments, that started the process."
  1050 msgstr "Изберете тази опция, за да покажете името на командата, включително аргументите, която е стартирала процеса."
  1051 
  1052 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1308(para)
  1053 msgid "Select this option to display the name of the user who owns the process."
  1054 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва името на потребителя, който е собственик на процеса."
  1055 
  1056 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1316(para)
  1057 msgid "Select this option to display the current status of the process: sleeping or running."
  1058 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва текущото състояние на процеса: спящ или стартиран."
  1059 
  1060 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1324(para)
  1061 msgid "Select this option to display the amount of system memory that is currently being used by the process."
  1062 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството системна памет, което е заето от процеса."
  1063 
  1064 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1332(para)
  1065 msgid "Select this option to display the amount of virtual memory that is allocated to the process."
  1066 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството виртуална памет, което е алокирано към процеса."
  1067 
  1068 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1338(guilabel)
   1654#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1300(para)
   1655msgid ""
   1656"Select this option to display the name of the command, including arguments, "
   1657"that started the process."
   1658msgstr ""
   1659"Изберете тази опция, за да покажете името на командата, включително "
   1660"аргументите, която е стартирала процеса."
   1661
   1662#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1308(para)
   1663msgid ""
   1664"Select this option to display the name of the user who owns the process."
   1665msgstr ""
   1666"Изберете тази опция, за да се показва името на потребителя, който е "
   1667"собственик на процеса."
   1668
   1669#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1316(para)
   1670msgid ""
   1671"Select this option to display the current status of the process: sleeping or "
   1672"running."
   1673msgstr ""
   1674"Изберете тази опция, за да се показва текущото състояние на процеса: спящ "
   1675"или стартиран."
   1676
   1677#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1324(para)
   1678msgid ""
   1679"Select this option to display the amount of system memory that is currently "
   1680"being used by the process."
   1681msgstr ""
   1682"Изберете тази опция, за да се показва количеството системна памет, което е "
   1683"заето от процеса."
   1684
   1685#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1332(para)
   1686msgid ""
   1687"Select this option to display the amount of virtual memory that is allocated "
   1688"to the process."
   1689msgstr ""
   1690"Изберете тази опция, за да се показва количеството виртуална памет, което е "
   1691"алокирано към процеса."
   1692
   1693#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1338(guilabel)
  10691694msgid "Resident Memory"
  10701695msgstr "Постоянна памет"
  10711696
  1072 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1340(para)
  1073 msgid "Select this option to display the amount of physical memory that is allocated to the process."
  1074 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет, което е алокирано към процеса."
  1075 
  1076 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1346(guilabel)
   1697#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1340(para)
   1698msgid ""
   1699"Select this option to display the amount of physical memory that is "
   1700"allocated to the process."
   1701msgstr ""
   1702"Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет, което е "
   1703"алокирано към процеса."
   1704
   1705#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1346(guilabel)
  10771706msgid "Shared Memory"
  10781707msgstr "Споделена памет"
  10791708
  1080 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1348(para)
  1081 msgid "Select this option to display the amount of shared memory that is allocated to the process. Shared memory is memory that can be accessed by another process."
  1082 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството споделена памет, което е алокирано към процеса. Споделената памет е памет, която може да бъде достъпвана и от друг процес."
  1083 
  1084 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1354(guilabel)
   1709#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1348(para)
   1710msgid ""
   1711"Select this option to display the amount of shared memory that is allocated "
   1712"to the process. Shared memory is memory that can be accessed by another "
   1713"process."
   1714msgstr ""
   1715"Изберете тази опция, за да се показва количеството споделена памет, което е "
   1716"алокирано към процеса. Споделената памет е памет, която може да бъде "
   1717"достъпвана и от друг процес."
   1718
   1719#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1354(guilabel)
  10851720msgid "RSS Memory"
  10861721msgstr "RSS памет"
  10871722
  1088 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1356(para)
  1089 msgid "Select this option to display the amount of physical memory, excluding swapped-out pages, that is used by the process."
  1090 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет (без страницирането), което се използва от процеса."
  1091 
  1092 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1364(para)
  1093 msgid "Select this option to display the amount of X server memory that is used by the process."
  1094 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството памет на X сървъра, което се използва от процеса."
  1095 
  1096 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1370(guilabel)
   1723#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1356(para)
   1724msgid ""
   1725"Select this option to display the amount of physical memory, excluding "
   1726"swapped-out pages, that is used by the process."
   1727msgstr ""
   1728"Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет (без "
   1729"страницирането), което се използва от процеса."
   1730
   1731#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1364(para)
   1732msgid ""
   1733"Select this option to display the amount of X server memory that is used by "
   1734"the process."
   1735msgstr ""
   1736"Изберете тази опция, за да се показва количеството памет на X сървъра, което "
   1737"се използва от процеса."
   1738
   1739#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1370(guilabel)
  10971740msgid "% CPU"
  10981741msgstr "% CPU"
  10991742
  1100 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1372(para)
  1101 msgid "Select this option to display the percentage of CPU time currently being used by the process."
  1102 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва процента от процесорното време, което в момента се използва от процеса."
  1103 
  1104 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1380(para)
  1105 msgid "Select this option to display the nice value of the process. The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the priority."
  1106 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва стойността на nice за процеса. Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, толкова по-висок е приоритетът."
  1107 
  1108 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1388(para)
  1109 msgid "Select this option to display the process identifier, also known as the pid. The pid is a number that uniquely identifies the process. You can use the pid to manipulate the process on the command line."
  1110 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва идентификатора за процеса, също познат и като pid. PID е номер, който идентифицира по уникален начин процеса. Може да използвате pid номера, за да манипулирате процеса от командния ред."
  1111 
  1112 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1402(guilabel)
   1743#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1372(para)
   1744msgid ""
   1745"Select this option to display the percentage of CPU time currently being "
   1746"used by the process."
   1747msgstr ""
   1748"Изберете тази опция, за да се показва процента от процесорното време, което "
   1749"в момента се използва от процеса."
   1750
   1751#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1380(para)
   1752msgid ""
   1753"Select this option to display the nice value of the process. The nice value "
   1754"sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the "
   1755"priority."
   1756msgstr ""
   1757"Изберете тази опция, за да се показва стойността на nice за процеса. "
   1758"Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, "
   1759"толкова по-висок е приоритетът."
   1760
   1761#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1388(para)
   1762msgid ""
   1763"Select this option to display the process identifier, also known as the pid. "
   1764"The pid is a number that uniquely identifies the process. You can use the "
   1765"pid to manipulate the process on the command line."
   1766msgstr ""
   1767"Изберете тази опция, за да се показва идентификатора за процеса, също познат "
   1768"и като pid. PID е номер, който идентифицира по уникален начин процеса. Може "
   1769"да използвате pid номера, за да манипулирате процеса от командния ред."
   1770
   1771#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1402(guilabel)
  11131772msgid "Graphs"
  11141773msgstr "Графики"
  11151774
  1116 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1409(para)
  1117 msgid "Use this spin box to specify how often you want to update the <application>System Monitor</application> graphs."
  1118 msgstr "Използвайте полето, за да определите колко често да се опресняват графиките."
  1119 
  1120 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1415(guilabel)
   1775#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1409(para)
   1776msgid ""
   1777"Use this spin box to specify how often you want to update the "
   1778"<application>System Monitor</application> graphs."
   1779msgstr ""
   1780"Използвайте полето, за да определите колко често да се опресняват графиките."
   1781
   1782#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1415(guilabel)
  11211783msgid "Background color"
  11221784msgstr "Фонов цвят"
  11231785
  1124 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1417(para)
  1125 msgid "Use this button to customize the background color of the <application>System Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-background\"/>."
  1126 msgstr "Използвайте този бутон, за да персонализирате фоновия цвят на графиките на <application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-background\"/>."
  1127 
  1128 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1423(guilabel)
   1786#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1417(para)
   1787msgid ""
   1788"Use this button to customize the background color of the <application>System "
   1789"Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-"
   1790"monitor-customize-background\"/>."
   1791msgstr ""
   1792"Използвайте този бутон, за да персонализирате фоновия цвят на графиките на "
   1793"<application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в <xref "
   1794"linkend=\"gnome-system-monitor-customize-background\"/>."
   1795
   1796#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1423(guilabel)
  11291797msgid "Grid color"
  11301798msgstr "Цвят на мрежата"
  11311799
  1132 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1425(para)
  1133 msgid "Use this button to customize the grid color of the <application>System Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-grid\"/>."
  1134 msgstr "Използвайте този бутон, за да персонализирате цвета на мрежата в графиките на <application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-grid\"/>."
  1135 
  1136 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1433(guilabel)
   1800#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1425(para)
   1801msgid ""
   1802"Use this button to customize the grid color of the <application>System "
   1803"Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-"
   1804"monitor-customize-grid\"/>."
   1805msgstr ""
   1806"Използвайте този бутон, за да персонализирате цвета на мрежата в графиките "
   1807"на <application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в "
   1808"<xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-grid\"/>."
   1809
   1810#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1433(guilabel)
  11371811msgid "Devices"
  11381812msgstr "Устройства"
  11391813
  1140 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1440(para)
  1141 msgid "Use this spin box to specify how often you want to update the <guilabel>Devices</guilabel> table."
  1142 msgstr "Използвайте това поле, за да определите колко често искате да се опреснява таблицата <guilabel>Устройства</guilabel>."
   1814#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1440(para)
   1815msgid ""
   1816"Use this spin box to specify how often you want to update the "
   1817"<guilabel>Devices</guilabel> table."
   1818msgstr ""
   1819"Използвайте това поле, за да определите колко често искате да се опреснява "
   1820"таблицата <guilabel>Устройства</guilabel>."
   1821
   1822#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:4(creator)
   1823#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:7(maintainer)
   1824msgid "docs@gnome.org (GDP)"
   1825msgstr "docs@gnome.org (GDP)"
   1826
   1827#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:13(date)
   1828msgid "2004-02-19"
   1829msgstr "2004-02-19"
   1830
   1831#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:18(description)
   1832msgid "User manual for the System Monitor application."
   1833msgstr "Потребителско ръководство на приложението „Наблюдение на системата“"
   1834
   1835#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:21(type)
   1836msgid "user's guide"
   1837msgstr "потребителско ръководство"
  11431838
  11441839#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  1145 #: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:0(None)
   1840#: ../C/gnome-system-monitor-C.omf:0(None)
  11461841msgid "translator-credits"
  11471842msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  1148 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.