Changeset 565


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2006, 8:12:16 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено

Location:
help/gedit
Files:
2 added
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gedit/gedit.HEAD.po

  r564 r565  
  44"Project-Id-Version: gedit manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-12-14 15:55+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:19+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-03-01 07:43+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-03-01 08:08+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/"
   24"или промяна на този документ, съгласно условията на "
   25"„Лиценза за свободна документация на GNU“,"
   26" версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация "
   27"„Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, "
   28"„Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“."
   29" Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
   30"\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS,"
   31" разпространяван с това ръководство."
   32
   33#: legal.xml:12(para)
   34msgid ""
   35"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   36"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   37"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   38"section 6 of the license."
   39msgstr ""
   40"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME,"
   41" разпространявани под GFDL."
   42" Ако искате да разпространявате това ръководство отделно,"
   43" можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството,"
   44" както е описано в раздел 6 от лиценза."
   45
   46#: legal.xml:19(para)
   47msgid ""
   48"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   49"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   50"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   51"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   52"capital letters."
   53msgstr ""
   54"Много от имената, използвани от компании,"
   55" за да отличават собствените си продукти и услуги,"
   56" са регистрирани търговски марки."
   57" Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки,"
   58" тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
   59
   60#: legal.xml:35(para)
   61msgid ""
   62"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   63"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   64"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   65"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   66"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   67"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   68"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   69"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   70"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   71"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   72"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND "
   73"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   74"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   75"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   76"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   77"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   78"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   79"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   80"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   81"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   82"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   83msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   84
   85#: legal.xml:28(para)
   86msgid ""
   87"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   88"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   89"<placeholder-1/>"
   90msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И МОДИФИЦИРАНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU с допълнителното условие: <placeholder-1/>"
  1391
  1492#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  1593#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  16 #: gedit.xml:226(None)
  17 msgid "@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=65ef55fb44c43c883a271cf28b6c5a0e"
  18 msgstr "@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=65ef55fb44c43c883a271cf28b6c5a0e"
   94#: gedit.xml:231(None)
   95msgid ""
   96"@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=65ef55fb44c43c883a271cf28b6c5a0e"
   97msgstr ""
   98"@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=65ef55fb44c43c883a271cf28b6c5a0e"
  1999
  20100#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  21101#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  22 #: gedit.xml:325(None)
  23 msgid "@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
  24 msgstr "@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
   102#: gedit.xml:330(None)
   103msgid ""
   104"@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; "
   105"md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
   106msgstr ""
   107"@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; "
   108"md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
  25109
  26110#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  27111#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  28 #: gedit.xml:948(None)
  29 msgid "@@image: 'figures/gedit_format_bold.png'; md5=950264711a3f0808bef134fa94b0a582"
  30 msgstr "@@image: 'figures/gedit_format_bold.png'; md5=950264711a3f0808bef134fa94b0a582"
   112#: gedit.xml:953(None)
   113msgid ""
   114"@@image: 'figures/gedit_format_bold.png'; "
   115"md5=950264711a3f0808bef134fa94b0a582"
   116msgstr ""
   117"@@image: 'figures/gedit_format_bold.png'; "
   118"md5=950264711a3f0808bef134fa94b0a582"
  31119
  32120#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  33121#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  34 #: gedit.xml:967(None)
  35 msgid "@@image: 'figures/gedit_format_italic.png'; md5=feb9817676516ae91b9f6b1cd36a5eca"
  36 msgstr "@@image: 'figures/gedit_format_italic.png'; md5=feb9817676516ae91b9f6b1cd36a5eca"
   122#: gedit.xml:972(None)
   123msgid ""
   124"@@image: 'figures/gedit_format_italic.png'; "
   125"md5=feb9817676516ae91b9f6b1cd36a5eca"
   126msgstr ""
   127"@@image: 'figures/gedit_format_italic.png'; "
   128"md5=feb9817676516ae91b9f6b1cd36a5eca"
  37129
  38130#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39131#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: gedit.xml:985(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/gedit_format_underline.png'; md5=58f5848d81ea3f0656ccce82ba32ec9c"
  42 msgstr "@@image: 'figures/gedit_format_underline.png'; md5=58f5848d81ea3f0656ccce82ba32ec9c"
   132#: gedit.xml:990(None)
   133msgid ""
   134"@@image: 'figures/gedit_format_underline.png'; "
   135"md5=58f5848d81ea3f0656ccce82ba32ec9c"
   136msgstr ""
   137"@@image: 'figures/gedit_format_underline.png'; "
   138"md5=58f5848d81ea3f0656ccce82ba32ec9c"
  43139
  44140#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  45141#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  46 #: gedit.xml:1003(None)
  47 msgid "@@image: 'figures/gedit_format_strikethrough.png'; md5=cf962f5d9df721c1f4f4cef2780915ed"
  48 msgstr "@@image: 'figures/gedit_format_strikethrough.png'; md5=cf962f5d9df721c1f4f4cef2780915ed"
  49 
  50 #: gedit.xml:23(title) gedit.xml:93(revnumber)
   142#: gedit.xml:1008(None)
   143msgid ""
   144"@@image: 'figures/gedit_format_strikethrough.png'; "
   145"md5=cf962f5d9df721c1f4f4cef2780915ed"
   146msgstr ""
   147"@@image: 'figures/gedit_format_strikethrough.png'; "
   148"md5=cf962f5d9df721c1f4f4cef2780915ed"
   149
   150#: gedit.xml:22(title) gedit.xml:168(revnumber) gedit-C.omf:10(title)
  51151msgid "gedit Manual V2.8"
  52152msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.8"
  53153
  54 #: gedit.xml:25(year)
   154#: gedit.xml:24(year)
  55155msgid "2002"
  56156msgstr "2002"
  57157
  58 #: gedit.xml:26(year)
   158#: gedit.xml:25(year)
  59159msgid "2003"
  60160msgstr "2003"
  61161
  62 #: gedit.xml:27(year)
   162#: gedit.xml:26(year)
  63163msgid "2004"
  64164msgstr "2004"
  65165
  66 #: gedit.xml:28(holder) gedit.xml:50(orgname)
   166#: gedit.xml:27(holder) gedit.xml:51(orgname)
  67167msgid "Sun Microsystems"
  68168msgstr "Sun Microsystems"
  69169
  70 #: gedit.xml:30(year) gedit.xml:166(date)
   170#: gedit.xml:29(year) gedit.xml:96(date)
  71171msgid "2000"
  72172msgstr "2000"
  73173
  74 #: gedit.xml:31(holder)
   174#: gedit.xml:30(holder)
  75175msgid "Eric Baudais"
  76176msgstr "Eric Baudais"
  77177
  78 #: gedit.xml:42(publishername) gedit.xml:57(orgname) gedit.xml:97(para) gedit.xml:105(para) gedit.xml:113(para) gedit.xml:121(para) gedit.xml:129(para) gedit.xml:137(para) gedit.xml:145(para) gedit.xml:153(para) gedit.xml:161(para) gedit.xml:170(para)
   178#: gedit.xml:41(publishername) gedit.xml:59(orgname) gedit.xml:100(para)
   179#: gedit.xml:108(para) gedit.xml:116(para) gedit.xml:124(para)
   180#: gedit.xml:132(para) gedit.xml:140(para) gedit.xml:148(para)
   181#: gedit.xml:156(para) gedit.xml:164(para) gedit.xml:172(para)
  79182msgid "GNOME Documentation Project"
  80183msgstr "Проектът за превод на документацията на GNOME"
  81184
  82 #: gedit.xml:47(firstname)
  83 msgid "Sun"
  84 msgstr "Sun"
  85 
  86 #: gedit.xml:48(surname)
  87 msgid "GNOME Documentation Team"
  88 msgstr "Екипът за превод на документацията на GNOME"
  89 
  90 #: gedit.xml:54(firstname)
   185#: gedit.xml:48(firstname) gedit.xml:171(para)
   186msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
   187msgstr "Екипът за документацията на Java Desktop System"
   188
   189#: gedit.xml:52(email)
   190msgid "gdocteam@sun.com"
   191msgstr "gdocteam@sun.com"
   192
   193#: gedit.xml:56(firstname)
  91194msgid "Eric"
  92195msgstr "Eric"
  93196
  94 #: gedit.xml:55(surname)
   197#: gedit.xml:57(surname)
  95198msgid "Baudais"
  96199msgstr "Baudais"
  97200
  98 #: gedit.xml:58(email)
   201#: gedit.xml:60(email)
  99202msgid "baudais@okstate.edu"
  100203msgstr "baudais@okstate.edu"
  101204
  102 #: gedit.xml:62(firstname)
   205#: gedit.xml:64(firstname)
  103206msgid "Baris"
  104207msgstr "Baris"
  105208
  106 #: gedit.xml:63(surname)
  107 msgid "Cicek provided information from earlier revisions of the gedit application."
   209#: gedit.xml:65(surname)
   210msgid ""
   211"Cicek provided information from earlier revisions of the gedit application."
  108212msgstr "Cicek предостави информация от ранни редакции на GEdit."
  109213
  110 #: gedit.xml:64(contrib) gedit.xml:69(contrib)
   214#: gedit.xml:66(contrib) gedit.xml:71(contrib)
  111215msgid "Acknowledgements"
  112216msgstr "Благодарности"
  113217
  114 #: gedit.xml:67(firstname)
   218#: gedit.xml:69(firstname)
  115219msgid "Ajit"
  116220msgstr "Ajit"
  117221
  118 #: gedit.xml:68(surname)
   222#: gedit.xml:70(surname)
  119223msgid "George provided information about plugins."
  120224msgstr "George предостави информация относно приставките."
  121225
  122 #: gedit.xml:96(para)
  123 msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
  124 msgstr "Екипът за документацията на Java Desktop System"
  125 
  126 #: gedit.xml:101(revnumber)
   226#: gedit.xml:95(revnumber)
   227msgid "gedit V1.0"
   228msgstr "Gedit, версия 1.0"
   229
   230#: gedit.xml:98(para)
   231msgid "Eric Baudais <email>baudais@okstate.edu</email>"
   232msgstr "Eric Baudais <email>baudais@okstate.edu</email>"
   233
   234#: gedit.xml:104(revnumber)
   235msgid "gedit Manual V2.0"
   236msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.0"
   237
   238#: gedit.xml:105(date)
   239msgid "March 2002"
   240msgstr "Март 2002"
   241
   242#: gedit.xml:107(para) gedit.xml:115(para) gedit.xml:123(para)
   243#: gedit.xml:131(para) gedit.xml:139(para) gedit.xml:147(para)
   244#: gedit.xml:155(para) gedit.xml:163(para)
   245msgid "Sun GNOME Documentation Team"
   246msgstr "Екипът по документация на GNOME на Sun"
   247
   248#: gedit.xml:112(revnumber)
   249msgid "gedit Manual V2.1"
   250msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.1"
   251
   252#: gedit.xml:113(date)
   253msgid "June 2002"
   254msgstr "Юни 2002"
   255
   256#: gedit.xml:120(revnumber)
   257msgid "gedit Manual V2.2"
   258msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.2"
   259
   260#: gedit.xml:121(date)
   261msgid "August 2002"
   262msgstr "Август 2002"
   263
   264#: gedit.xml:128(revnumber)
   265msgid "gedit Manual V2.3"
   266msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.3"
   267
   268#: gedit.xml:129(date)
   269msgid "September 2002"
   270msgstr "Септември 2003"
   271
   272#: gedit.xml:136(revnumber)
   273msgid "gedit Manual V2.4"
   274msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.4"
   275
   276#: gedit.xml:137(date)
   277msgid "January 2003"
   278msgstr "Януари 2003"
   279
   280#: gedit.xml:144(revnumber)
   281msgid "gedit Manual V2.5"
   282msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.5"
   283
   284#: gedit.xml:145(date)
   285msgid "March 2003"
   286msgstr "Март 2003"
   287
   288#: gedit.xml:152(revnumber)
   289msgid "gedit Manual V2.6"
   290msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.6"
   291
   292#: gedit.xml:153(date)
   293msgid "September 2003"
   294msgstr "Септември 2003"
   295
   296#: gedit.xml:160(revnumber)
  127297msgid "gedit Manual V2.7"
  128298msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.7"
  129299
  130 #: gedit.xml:102(date)
   300#: gedit.xml:161(date)
  131301msgid "March 2004"
  132302msgstr "Март 2004"
  133303
  134 #: gedit.xml:104(para) gedit.xml:112(para) gedit.xml:120(para) gedit.xml:128(para) gedit.xml:136(para) gedit.xml:144(para) gedit.xml:152(para) gedit.xml:160(para)
  135 msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  136 msgstr "Екипът по документация на GNOME на Sun"
  137 
  138 #: gedit.xml:109(revnumber)
  139 msgid "gedit Manual V2.6"
  140 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.6"
  141 
  142 #: gedit.xml:110(date)
  143 msgid "September 2003"
  144 msgstr "Септември 2003"
  145 
  146 #: gedit.xml:117(revnumber)
  147 msgid "gedit Manual V2.5"
  148 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.5"
  149 
  150 #: gedit.xml:118(date)
  151 msgid "March 2003"
  152 msgstr "Март 2003"
  153 
  154 #: gedit.xml:125(revnumber)
  155 msgid "gedit Manual V2.4"
  156 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.4"
  157 
  158 #: gedit.xml:126(date)
  159 msgid "January 2003"
  160 msgstr "Януари 2003"
  161 
  162 #: gedit.xml:133(revnumber)
  163 msgid "gedit Manual V2.3"
  164 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.3"
  165 
  166 #: gedit.xml:134(date)
  167 msgid "September 2002"
  168 msgstr "Септември 2003"
  169 
  170 #: gedit.xml:141(revnumber)
  171 msgid "gedit Manual V2.2"
  172 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.2"
  173 
  174 #: gedit.xml:142(date)
  175 msgid "August 2002"
  176 msgstr "Август 2002"
  177 
  178 #: gedit.xml:149(revnumber)
  179 msgid "gedit Manual V2.1"
  180 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.1"
  181 
  182 #: gedit.xml:150(date)
  183 msgid "June 2002"
  184 msgstr "Юни 2002"
  185 
  186 #: gedit.xml:157(revnumber)
  187 msgid "gedit Manual V2.0"
  188 msgstr "Ръководство за GEdit, версия 2.0"
  189 
  190 #: gedit.xml:158(date)
  191 msgid "March 2002"
  192 msgstr "Март 2002"
  193 
  194 #: gedit.xml:165(revnumber)
  195 msgid "gedit V1.0"
  196 msgstr "Gedit, версия 1.0"
  197 
  198 #: gedit.xml:168(para)
  199 msgid "Eric Baudais <email>baudais@okstate.edu</email>"
  200 msgstr "Eric Baudais <email>baudais@okstate.edu</email>"
  201 
  202 #: gedit.xml:174(releaseinfo)
   304#: gedit.xml:176(releaseinfo)
  203305msgid "This manual describes version 2.7.91 of gedit."
  204306msgstr "Това ръководство описва GEdit, версия 2.7.91"
  205307
  206 #: gedit.xml:177(title)
   308#: gedit.xml:179(title)
  207309msgid "Feedback"
  208310msgstr "Обратна връзка"
  209311
  210 #: gedit.xml:178(para)
  211 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>gedit</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  212 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url= \"ghelp:gnome-feedback \" type= \"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  213 
  214 #: gedit.xml:183(primary)
   312#: gedit.xml:180(para)
   313msgid ""
   314"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>gedit</"
   315"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
   316"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   317msgstr ""
   318"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   319"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
   320"описани в <ulink url= \"ghelp:gnome-feedback \" type= \"help\">Страницата за "
   321"обратна връзка на GNOME</ulink>."
   322
   323#: gedit.xml:185(para) gedit-C.omf:18(description)
   324msgid "User manual for the gedit text editor."
   325msgstr "Потребителско ръководство на текстовия редактор gedit."
   326
   327#: gedit.xml:188(primary)
  215328msgid "gedit"
  216329msgstr "gedit"
  217330
  218 #: gedit.xml:184(primary)
   331#: gedit.xml:189(primary)
  219332msgid "text editor"
  220333msgstr "текстов редактор"
  221334
  222 #: gedit.xml:189(title)
   335#: gedit.xml:194(title)
  223336msgid "Introduction"
  224337msgstr "Въведение"
  225338
  226 #: gedit.xml:190(para)
  227 msgid "The <application>gedit</application> application enables you to create and edit text files. You can use <application>gedit</application> plugins to perform a variety of tasks related to text-editing from within the <application>gedit</application> window."
  228 msgstr "Програмата <application>gedit</application> Ви позволява да създавате и редактирате текстови файлове. Може да използвате приставки към <application>gedit</application>, които да извършват най-раазлични задачи свързани с редактиране на текст."
  229 
  230 #: gedit.xml:194(title)
   339#: gedit.xml:195(para)
   340msgid ""
   341"The <application>gedit</application> application enables you to create and "
   342"edit text files. You can use <application>gedit</application> plugins to "
   343"perform a variety of tasks related to text-editing from within the "
   344"<application>gedit</application> window."
   345msgstr ""
   346"Програмата <application>gedit</application> Ви позволява да създавате и "
   347"редактирате текстови файлове. Може да използвате приставки към "
   348"<application>gedit</application>, които да извършват най-раазлични задачи "
   349"свързани с редактиране на текст."
   350
   351#: gedit.xml:199(title)
  231352msgid "Getting Started"
  232353msgstr "Първи стъпки"
  233354
  234 #: gedit.xml:198(title)
   355#: gedit.xml:203(title)
  235356msgid "To Start gedit"
  236357msgstr "Стартиране на GEdit"
  237358
  238 #: gedit.xml:199(para)
   359#: gedit.xml:204(para)
  239360msgid "You can start <application>gedit</application> in the following ways:"
  240361msgstr "Може да стартирате<application>gedit</application> по следните начини:"
  241362
  242 #: gedit.xml:202(term)
   363#: gedit.xml:207(term)
  243364msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  244365msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  245366
  246 #: gedit.xml:204(para)
  247 msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Text Editor</guimenuitem></menuchoice>."
  248 msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Помощни програми</guisubmenu><guimenuitem>Текстов редактор</guimenuitem></menuchoice>."
  249 
  250 #: gedit.xml:208(term)
   367#: gedit.xml:209(para)
   368msgid ""
   369"Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Text "
   370"Editor</guimenuitem></menuchoice>."
   371msgstr ""
   372"Изберете <menuchoice><guisubmenu>Помощни програми</"
   373"guisubmenu><guimenuitem>Текстов редактор</guimenuitem></menuchoice>."
   374
   375#: gedit.xml:213(term)
  251376msgid "Command line"
  252377msgstr "От командния ред"
  253378
  254 #: gedit.xml:210(para)
   379#: gedit.xml:215(para)
  255380msgid "Execute the following command: <command>gedit</command>"
  256381msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gedit</command>"
  257382
  258 #: gedit.xml:218(title)
   383#: gedit.xml:223(title)
  259384msgid "When You Start gedit"
  260385msgstr "Когато стартирате GEdit"
  261386
  262 #: gedit.xml:219(para)
  263 msgid "When you start <application>gedit</application>, the following window is displayed:"
  264 msgstr "Когато стартирате <application>gedit</application> се появява следният прозорец:"
  265 
  266 #: gedit.xml:222(title)
   387#: gedit.xml:224(para)
   388msgid ""
   389"When you start <application>gedit</application>, the following window is "
   390"displayed:"
   391msgstr ""
   392"Когато стартирате <application>gedit</application> се появява следният "
   393"прозорец:"
   394
   395#: gedit.xml:227(title)
  267396msgid "gedit Window"
  268397msgstr "Прозорец на GEdit"
  269398
  270 #: gedit.xml:228(phrase)
   399#: gedit.xml:233(phrase)
  271400msgid "Shows gedit main window."
  272401msgstr "Показва главния прозорец на gedit."
  273402
  274 #: gedit.xml:234(para)
  275 msgid "The <application>gedit</application> window contains the following elements:"
  276 msgstr "Прозорецът на <application>gedit</application> съдържа следните елементи:"
  277 
  278 #: gedit.xml:237(term) gedit.xml:293(para)
   403#: gedit.xml:239(para)
   404msgid ""
   405"The <application>gedit</application> window contains the following elements:"
   406msgstr ""
   407"Прозорецът на <application>gedit</application> съдържа следните елементи:"
   408
   409#: gedit.xml:242(term) gedit.xml:298(para)
  279410msgid "Menubar"
  280411msgstr "Лента с менюта"
  281412
  282 #: gedit.xml:239(para)
  283 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with files in <application>gedit</application>."
  284 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички, команди, от които може да избирате при работа с файлове в <application>gedit</application>."
  285 
  286 #: gedit.xml:242(term) gedit.xml:299(para)
   413#: gedit.xml:244(para)
   414msgid ""
   415"The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with "
   416"files in <application>gedit</application>."
   417msgstr ""
   418"Менютата на лентата с менюта съдържат всички, команди, от които може да "
   419"избирате при работа с файлове в <application>gedit</application>."
   420
   421#: gedit.xml:247(term) gedit.xml:304(para)
  287422msgid "Toolbar"
  288423msgstr "Лента с инструменти"
  289424
  290 #: gedit.xml:244(para)
  291 msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
  292 msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са налични и в менютата."
  293 
  294 #: gedit.xml:247(term)
   425#: gedit.xml:249(para)
   426msgid ""
   427"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
   428"menubar."
   429msgstr ""
   430"Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са налични и в "
   431"менютата."
   432
   433#: gedit.xml:252(term)
  295434msgid "Display area"
  296435msgstr "Район на преглед"
  297436
  298 #: gedit.xml:249(para)
   437#: gedit.xml:254(para)
  299438msgid "The display area contains the text of the file that you are editing."
  300439msgstr "Района на преглед съдържа текста на файла, който редактирате."
  301440
  302 #: gedit.xml:252(term)
   441#: gedit.xml:257(term)
  303442msgid "Output window"
  304443msgstr "Изходен прозорец"
  305444
  306 #: gedit.xml:254(para)
  307 msgid "The output window displays the output returned by the Shell command plugin."
  308 msgstr "Изходният прозорец показва изходните съобщения върнати от приставката за командния ред."
  309 
  310 #: gedit.xml:257(term)
   445#: gedit.xml:259(para)
   446msgid ""
   447"The output window displays the output returned by the Shell command plugin."
   448msgstr ""
   449"Изходният прозорец показва изходните съобщения върнати от приставката за "
   450"командния ред."
   451
   452#: gedit.xml:262(term)
  311453msgid "Statusbar"
  312454msgstr "Лента за състоянието"
  313455
  314 #: gedit.xml:259(para)
  315 msgid "The statusbar displays information about current <application>gedit</application> activity and contextual information about the menu items. The statusbar also displays the following information:"
  316 msgstr "Лентата за състоянието показва информация относно текущата активност на <application>gedit</application> и контекстуална информация относно елементите в менютата. Лентата за състоянието също така показва и следната информация:"
  317 
  318 #: gedit.xml:262(para)
  319 msgid "Cursor position: the line number and column number where the cursor is located."
  320 msgstr "Позиция на курсора: номер на реда и позицията, където се намира в момента курсора."
  321 
  322 #: gedit.xml:265(para)
  323 msgid "Edit mode: If the editor is in insert mode, the statusbar contains the text <guilabel>INS</guilabel>. If the editor is in overwrite mode, the statusbar contains the text <guilabel>OVR</guilabel>. Press the <keycap>Insert</keycap> key to change edit mode."
  324 msgstr "Режим на редактиране: Ако редакторът е в режим вмъкване, лентата за състоянието съдържа текста <guilabel>INS</guilabel>. Ако редакторът е в режим на презаписване, лентата за състоянието съдържа текста <guilabel>OVR</guilabel>. Натиснете клавиша <keycap>Insert</keycap>, за да променяте режима."
  325 
  326 #: gedit.xml:271(para)
  327 msgid "When you right-click in the <application>gedit</application> window, the application displays a popup menu. The popup menu contains the most common text editing commands."
  328 msgstr "Когато натиснете с дясното копче в прозореца на <application>gedit</application>, програмата показва меню. Това меню съдържа най-често използваните команди при работа с текст."
  329 
  330 #: gedit.xml:282(para)
   456#: gedit.xml:264(para)
   457msgid ""
   458"The statusbar displays information about current <application>gedit</"
   459"application> activity and contextual information about the menu items. The "
   460"statusbar also displays the following information:"
   461msgstr ""
   462"Лентата за състоянието показва информация относно текущата активност на "
   463"<application>gedit</application> и контекстуална информация относно "
   464"елементите в менютата. Лентата за състоянието също така показва и следната "
   465"информация:"
   466
   467#: gedit.xml:267(para)
   468msgid ""
   469"Cursor position: the line number and column number where the cursor is "
   470"located."
   471msgstr ""
   472"Позиция на курсора: номер на реда и позицията, където се намира в момента "
   473"курсора."
   474
   475#: gedit.xml:270(para)
   476msgid ""
   477"Edit mode: If the editor is in insert mode, the statusbar contains the text "
   478"<guilabel>INS</guilabel>. If the editor is in overwrite mode, the statusbar "
   479"contains the text <guilabel>OVR</guilabel>. Press the <keycap>Insert</"
   480"keycap> key to change edit mode."
   481msgstr ""
   482"Режим на редактиране: Ако редакторът е в режим вмъкване, лентата за "
   483"състоянието съдържа текста <guilabel>INS</guilabel>. Ако редакторът е в "
   484"режим на презаписване, лентата за състоянието съдържа текста <guilabel>OVR</"
   485"guilabel>. Натиснете клавиша <keycap>Insert</keycap>, за да променяте режима."
   486
   487#: gedit.xml:276(para)
   488msgid ""
   489"When you right-click in the <application>gedit</application> window, the "
   490"application displays a popup menu. The popup menu contains the most common "
   491"text editing commands."
   492msgstr ""
   493"Когато натиснете с дясното копче в прозореца на <application>gedit</"
   494"application>, програмата показва меню. Това меню съдържа най-често "
   495"използваните команди при работа с текст."
   496
   497#: gedit.xml:287(para)
  331498msgid "UI Component"
  332499msgstr "Компонент"
  333500
  334 #: gedit.xml:284(para) gedit.xml:1259(para)
   501#: gedit.xml:289(para) gedit.xml:1264(para)
  335502msgid "Action"
  336503msgstr "Действие"
  337504
  338 #: gedit.xml:289(para)
   505#: gedit.xml:294(para)
  339506msgid "Window"
  340507msgstr "Прозорец"
  341508
  342 #: gedit.xml:290(para)
  343 msgid "Drag a file into the <application>gedit</application> window from another application such as a file manager."
  344 msgstr "Изтеглете файл в прозореца на <application>gedit</application> от друга програма, като например файлов мениджър."
  345 
  346 #: gedit.xml:294(para)
  347 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  348 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  349 
  350 #: gedit.xml:295(para)
  351 msgid "If you have recently opened the file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Recent</guimenuitem></menuchoice>."
  352 msgstr "Ако наскоро сте отворили файла, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на скорошни</guimenuitem></menuchoice>."
  353 
  354 #: gedit.xml:300(para)
   509#: gedit.xml:295(para)
   510msgid ""
   511"Drag a file into the <application>gedit</application> window from another "
   512"application such as a file manager."
   513msgstr ""
   514"Изтеглете файл в прозореца на <application>gedit</application> от друга "
   515"програма, като например файлов мениджър."
   516
   517#: gedit.xml:299(para)
   518msgid ""
   519"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
   520"menuchoice>."
   521msgstr ""
   522"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   523"guimenuitem></menuchoice>."
   524
   525#: gedit.xml:300(para)
   526msgid ""
   527"If you have recently opened the file, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   528"guimenu><guimenuitem>Open Recent</guimenuitem></menuchoice>."
   529msgstr ""
   530"Ако наскоро сте отворили файла, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   531"guimenu><guimenuitem>Отваряне на скорошни</guimenuitem></menuchoice>."
   532
   533#: gedit.xml:305(para)
  355534msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button."
  356 msgstr "Натиснете на бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> в лентата с инструменти."
  357 
  358 #: gedit.xml:303(para)
   535msgstr ""
   536"Натиснете на бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> в лентата с инструменти."
   537
   538#: gedit.xml:308(para)
  359539msgid "Right-click popup menu"
  360540msgstr "От менюто при натисканте с дясното копче"
  361541
  362 #: gedit.xml:304(para)
  363 msgid "Right-click on the file in a file manager window, then choose <guilabel>Open With</guilabel> from the popup menu."
  364 msgstr "Натиснете с дясното копче на мишката върху файл във файловия мениджър и после изберете <guilabel>Отваряне с</guilabel> от появилото се меню."
  365 
  366 #: gedit.xml:307(para)
   542#: gedit.xml:309(para)
   543msgid ""
   544"Right-click on the file in a file manager window, then choose <guilabel>Open "
   545"With</guilabel> from the popup menu."
   546msgstr ""
   547"Натиснете с дясното копче на мишката върху файл във файловия мениджър и "
   548"после изберете <guilabel>Отваряне с</guilabel> от появилото се меню."
   549
   550#: gedit.xml:312(para)
  367551msgid "Shortcut keys"
  368552msgstr "Бързи клавиши"
  369553
  370 #: gedit.xml:308(para)
   554#: gedit.xml:313(para)
  371555msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  372 msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  373 
  374 #: gedit.xml:273(para)
  375 msgid "In <application>gedit</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a file in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  376 msgstr "В <application>gedit</application> може да извършвате едно действие по няколко различни начина. Например, може да отворите файл по следните начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  377 
  378 #: gedit.xml:314(para)
   556msgstr ""
   557"Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   558
   559#: gedit.xml:278(para)
   560msgid ""
   561"In <application>gedit</application>, you can perform the same action in "
   562"several ways. For example, you can open a file in the following ways: "
   563"<informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1"
   564"\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
   565"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname="
   566"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left"
   567"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
   568"\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/"
   569"><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top"
   570"\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/"
   571"><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/"
   572"></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   573msgstr ""
   574"В <application>gedit</application> може да извършвате едно действие по "
   575"няколко различни начина. Например, може да отворите файл по следните начини: "
   576"<informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1"
   577"\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
   578"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname="
   579"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left"
   580"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
   581"\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/"
   582"><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top"
   583"\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/"
   584"><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/"
   585"></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   586
   587#: gedit.xml:319(para)
  379588msgid "This manual documents functionality from the menubar."
  380589msgstr "Това ръководство документира функционалността през менютата."
  381590
  382 #: gedit.xml:320(title)
   591#: gedit.xml:325(title)
  383592msgid "To Open a File"
  384593msgstr "Отваряне на файл"
  385594
  386 #: gedit.xml:321(para)
  387 msgid "To open a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open File</guilabel> dialog. Select the file that you want to open, then click <guibutton>Open</guibutton>. The file is displayed in the <application>gedit</application> window."
  388 msgstr "За да отворите файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът <guilabel>Отваряне на файл</guilabel>. Изберете файла, който искате да отворите и после натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. Файлът се показва в прозореца на <application>gedit</application>."
  389 
  390 #: gedit.xml:322(para)
  391 msgid "You can open multiple files in <application>gedit</application>. The application displays one file at a time in the application window. The application adds a tab for each open file to the window. To display another open file, click on the tab that corresponds to the file. To create a new <application> gedit</application> window for each file that is open, drag the tab corresponding to each file to the desktop background."
  392 msgstr "Може да отворите множество файлове в <application>gedit</application>. Програмата показва един файл наведнъж в прозорец. Добавя се подпрозорец за всеки отворен файл. За да се покаже друг файл, просто изберете неговия подпрозорец. За да се създаде нов прозорец на <application>gedit</application> за всеки отворен файл, изтеглете съответния подпрозорец към фона на работния плот."
  393 
  394 #: gedit.xml:323(para)
  395 msgid "You can also use the <guimenu>Documents</guimenu> menu to move between the open files. You can choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Move to New Window</guimenuitem></menuchoice> to move a document to a new <application> gedit</application> window."
  396 msgstr "Може също да използвате менюто <guimenu>Документи</guimenu>, за да се придвижвате между отворените файлове. Може да изберете <menuchoice><guimenu>Документи</guimenu><guimenuitem>Преместване в нов прозорец</guimenuitem></menuchoice>, за да преместите документ към нов прозорец на <application>gedit</application>."
  397 
  398 #: gedit.xml:325(phrase)
   595#: gedit.xml:326(para)
   596msgid ""
   597"To open a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</"
   598"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open File</guilabel> "
   599"dialog. Select the file that you want to open, then click <guibutton>Open</"
   600"guibutton>. The file is displayed in the <application>gedit</application> "
   601"window."
   602msgstr ""
   603"За да отворите файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   604"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже "
   605"прозорецът <guilabel>Отваряне на файл</guilabel>. Изберете файла, който "
   606"искате да отворите и после натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. Файлът "
   607"се показва в прозореца на <application>gedit</application>."
   608
   609#: gedit.xml:327(para)
   610msgid ""
   611"You can open multiple files in <application>gedit</application>. The "
   612"application displays one file at a time in the application window. The "
   613"application adds a tab for each open file to the window. To display another "
   614"open file, click on the tab that corresponds to the file. To create a new "
   615"<application> gedit</application> window for each file that is open, drag "
   616"the tab corresponding to each file to the desktop background."
   617msgstr ""
   618"Може да отворите множество файлове в <application>gedit</application>. "
   619"Програмата показва един файл наведнъж в прозорец. Добавя се подпрозорец за "
   620"всеки отворен файл. За да се покаже друг файл, просто изберете неговия "
   621"подпрозорец. За да се създаде нов прозорец на <application>gedit</"
   622"application> за всеки отворен файл, изтеглете съответния подпрозорец към "
   623"фона на работния плот."
   624
   625#: gedit.xml:328(para)
   626msgid ""
   627"You can also use the <guimenu>Documents</guimenu> menu to move between the "
   628"open files. You can choose <menuchoice><guimenu>Documents</"
   629"guimenu><guimenuitem>Move to New Window</guimenuitem></menuchoice> to move a "
   630"document to a new <application> gedit</application> window."
   631msgstr ""
   632"Може също да използвате менюто <guimenu>Документи</guimenu>, за да се "
   633"придвижвате между отворените файлове. Може да изберете "
   634"<menuchoice><guimenu>Документи</guimenu><guimenuitem>Преместване в нов "
   635"прозорец</guimenuitem></menuchoice>, за да преместите документ към нов "
   636"прозорец на <application>gedit</application>."
   637
   638#: gedit.xml:330(phrase)
  399639msgid "Shows Recent Files menu icon."
  400640msgstr "Показва иконата в менюто за скорошните файлове"
  401641
  402 #: gedit.xml:325(para)
  403 msgid "The application records the paths and filenames of the five most recent files that you edited and displays the files as menu items on the <menuchoice><guimenu>File</guimenu></menuchoice> menu. You can also click on the <placeholder-1/> icon on the toolbar to display the list of recent files."
  404 msgstr "Програмата записва местоположението на последните пет редактирани файла и показва файловете като елементи от менюто <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu></menuchoice>. Може да натиснете иконата <placeholder-1/> от лентата с инструменти, за да видите списъка с последните файлове."
  405 
  406 #: gedit.xml:329(title)
   642#: gedit.xml:330(para)
   643msgid ""
   644"The application records the paths and filenames of the five most recent "
   645"files that you edited and displays the files as menu items on the "
   646"<menuchoice><guimenu>File</guimenu></menuchoice> menu. You can also click on "
   647"the <placeholder-1/> icon on the toolbar to display the list of recent files."
   648msgstr ""
   649"Програмата записва местоположението на последните пет редактирани файла и "
   650"показва файловете като елементи от менюто <menuchoice><guimenu>Файл</"
   651"guimenu></menuchoice>. Може да натиснете иконата <placeholder-1/> от лентата "
   652"с инструменти, за да видите списъка с последните файлове."
   653
   654#: gedit.xml:334(title)
  407655msgid "To Open Multiple Files from a Command Line"
  408656msgstr "Отваряне на множество файлове от командния ред"
  409657
  410 #: gedit.xml:330(para)
  411 msgid "You can run <application>gedit</application> from a command line and open a single file or multiple files. To open multiple files from a command line, type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
  412 msgstr "Може да стартирате <application>gedit</application> от командния ред и да отворите един или много файлове. За да отворите много файлове от командния ред, въведете следната команда и после натиснете <keycap>Enter</keycap>:"
  413 
  414 #: gedit.xml:331(replaceable)
   658#: gedit.xml:335(para)
   659msgid ""
   660"You can run <application>gedit</application> from a command line and open a "
   661"single file or multiple files. To open multiple files from a command line, "
   662"type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
   663msgstr ""
   664"Може да стартирате <application>gedit</application> от командния ред и да "
   665"отворите един или много файлове. За да отворите много файлове от командния "
   666"ред, въведете следната команда и после натиснете <keycap>Enter</keycap>:"
   667
   668#: gedit.xml:336(replaceable)
  415669msgid "file1.txt file2.txt file3.txt"
  416670msgstr "file1.txt file2.txt file3.txt"
  417671
  418 #: gedit.xml:331(command)
   672#: gedit.xml:336(command)
  419673msgid "gedit <placeholder-1/>"
  420674msgstr "gedit <placeholder-1/>"
  421675
  422 #: gedit.xml:332(para)
  423 msgid "When the application starts, the files that you specify are displayed in the <application>gedit</application> window."
  424 msgstr "Когато програмата се стартира, файловете, които сте определили се появяват в прозореца на <application>gedit</application>."
  425 
  426 #: gedit.xml:333(para)
  427 msgid "For more information on how to run <application>gedit</application> from a command line, see <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry></ulink>."
  428 msgstr "За повече информация относно как да стартирате <application>gedit</application> от командния ред, вижте <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry></ulink>."
  429 
  430 #: gedit.xml:338(title)
   676#: gedit.xml:337(para)
   677msgid ""
   678"When the application starts, the files that you specify are displayed in the "
   679"<application>gedit</application> window."
   680msgstr ""
   681"Когато програмата се стартира, файловете, които сте определили се появяват в "
   682"прозореца на <application>gedit</application>."
   683
   684#: gedit.xml:338(para)
   685msgid ""
   686"For more information on how to run <application>gedit</application> from a "
   687"command line, see <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man"
   688"\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</"
   689"manvolnum></citerefentry></ulink>."
   690msgstr ""
   691"За повече информация относно как да стартирате <application>gedit</"
   692"application> от командния ред, вижте <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man"
   693"\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</"
   694"manvolnum></citerefentry></ulink>."
   695
   696#: gedit.xml:343(title)
  431697msgid "Usage"
  432698msgstr "Употреба"
  433699
  434 #: gedit.xml:342(title)
   700#: gedit.xml:347(title)
  435701msgid "To Create a New File"
  436702msgstr "Създаване на нов текстов файл"
  437703
  438 #: gedit.xml:343(para)
  439 msgid "To create a new file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application displays a new file in the <application>gedit</application> window."
  440 msgstr "За да създадете нов файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></menuchoice>. Програмата показва нов файл в прозореца си."
  441 
  442 #: gedit.xml:347(title)
   704#: gedit.xml:348(para)
   705msgid ""
   706"To create a new file, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   707"guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application "
   708"displays a new file in the <application>gedit</application> window."
   709msgstr ""
   710"За да създадете нов файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   711"guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></menuchoice>. Програмата показва нов "
   712"файл в прозореца си."
   713
   714#: gedit.xml:352(title)
  443715msgid "To Save a File"
  444716msgstr "Запазване на файл"
  445717
  446 #: gedit.xml:348(para)
   718#: gedit.xml:353(para)
  447719msgid "You can save files in the following ways:"
  448720msgstr "Може да запазвате файлове по следните начини:"
  449721
  450 #: gedit.xml:350(para)
  451 msgid "To save changes to an existing file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>."
  452 msgstr "За да запазите промените по съществуващ файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване</guimenuitem></menuchoice>."
  453 
  454 #: gedit.xml:352(para)
  455 msgid "To save a new file or to save an existing file under a new filename, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the <guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
  456 msgstr "За да запазите нов файл или да запазите съществуващ файл под друго име, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване като</guimenuitem></menuchoice>. Въведете име за файла в прозореца <guilabel>Запазване като</guilabel> и после натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
  457 
  458 #: gedit.xml:354(para)
  459 msgid "To save all of the files that are currently open in <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Save All</guimenuitem></menuchoice>."
  460 msgstr "За да запазите всички файлове, които са отворени в <application>gedit</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Документи</guimenu><guimenuitem>Запазване на всички</guimenuitem></menuchoice>."
  461 
  462 #: gedit.xml:357(para)
  463 msgid "To close all of the files that are currently open in <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Close All</guimenuitem></menuchoice>."
  464 msgstr "За да затворите всички файлове, които са отворени в <application>gedit</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Документи</guimenu><guimenuitem>Затваряне на всички</guimenuitem></menuchoice>."
  465 
  466 #: gedit.xml:361(title)
   722#: gedit.xml:355(para)
   723msgid ""
   724"To save changes to an existing file, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   725"guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>."
   726msgstr ""
   727"За да запазите промените по съществуващ файл, изберете "
   728"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване</guimenuitem></"
   729"menuchoice>."
   730
   731#: gedit.xml:357(para)
   732msgid ""
   733"To save a new file or to save an existing file under a new filename, choose "
   734"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></"
   735"menuchoice>. Enter a name for the file in the <guilabel>Save As</guilabel> "
   736"dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
   737msgstr ""
   738"За да запазите нов файл или да запазите съществуващ файл под друго име, "
   739"изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване като</"
   740"guimenuitem></menuchoice>. Въведете име за файла в прозореца "
   741"<guilabel>Запазване като</guilabel> и после натиснете <guibutton>Запазване</"
   742"guibutton>."
   743
   744#: gedit.xml:359(para)
   745msgid ""
   746"To save all of the files that are currently open in <application>gedit</"
   747"application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</"
   748"guimenu><guimenuitem>Save All</guimenuitem></menuchoice>."
   749msgstr ""
   750"За да запазите всички файлове, които са отворени в <application>gedit</"
   751"application>, изберете <menuchoice><guimenu>Документи</"
   752"guimenu><guimenuitem>Запазване на всички</guimenuitem></menuchoice>."
   753
   754#: gedit.xml:362(para)
   755msgid ""
   756"To close all of the files that are currently open in <application>gedit</"
   757"application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</"
   758"guimenu><guimenuitem>Close All</guimenuitem></menuchoice>."
   759msgstr ""
   760"За да затворите всички файлове, които са отворени в <application>gedit</"
   761"application>, изберете <menuchoice><guimenu>Документи</"
   762"guimenu><guimenuitem>Затваряне на всички</guimenuitem></menuchoice>."
   763
   764#: gedit.xml:366(title)
  467765msgid "To Edit Text"
  468766msgstr "Редактиране на текст"
  469767
  470 #: gedit.xml:362(para)
   768#: gedit.xml:367(para)
  471769msgid "You can edit the text of a file in the following ways:"
  472770msgstr "Може да редактирате текста във файл по следните начини:"
  473771
  474 #: gedit.xml:364(para)
   772#: gedit.xml:369(para)
  475773msgid "Type new text from the keyboard."
  476774msgstr "Въведете нов текст чрез клавиатурата."
  477775
  478 #: gedit.xml:366(para)
  479 msgid "To copy the selected text to a buffer, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  480 msgstr "За да копирате избрания текст във временната памет, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
  481 
  482 #: gedit.xml:368(para)
  483 msgid "To delete the selected text from the file and move the selected text to a buffer, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
  484 msgstr "За да изтриете избрания текст от файла и същевременно да го преместите във временната памет, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изрязване</guimenuitem></menuchoice>."
  485 
  486 #: gedit.xml:370(para)
  487 msgid "To permanently delete the selected text from the file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></menuchoice>."
  488 msgstr "За да изтриете за постоянно избрания текст от файла, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изтриване</guimenuitem></menuchoice>."
  489 
  490 #: gedit.xml:372(para)
  491 msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor position, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>. You must cut or copy text before you can paste text into the file."
  492 msgstr "За да вмъкнете съдържанието на временната памет при позицията на курсора, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Постаряне</guimenuitem></menuchoice>. Трябва да изрежете или копирате текст, преди да може да го поставяте в някъде."
  493 
  494 #: gedit.xml:374(para)
  495 msgid "To select all of the text in a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
  496 msgstr "За да изберете целия текст във файл, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избор на всичко</guimenuitem></menuchoice>."
  497 
  498 #: gedit.xml:380(title)
   776#: gedit.xml:371(para)
   777msgid ""
   778"To copy the selected text to a buffer, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   779"guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
   780msgstr ""
   781"За да копирате избрания текст във временната памет, изберете "
   782"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</"
   783"guimenuitem></menuchoice>."
   784
   785#: gedit.xml:373(para)
   786msgid ""
   787"To delete the selected text from the file and move the selected text to a "
   788"buffer, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</"
   789"guimenuitem></menuchoice>."
   790msgstr ""
   791"За да изтриете избрания текст от файла и същевременно да го преместите във "
   792"временната памет, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   793"guimenu><guimenuitem>Изрязване</guimenuitem></menuchoice>."
   794
   795#: gedit.xml:375(para)
   796msgid ""
   797"To permanently delete the selected text from the file, choose "
   798"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></"
   799"menuchoice>."
   800msgstr ""
   801"За да изтриете за постоянно избрания текст от файла, изберете "
   802"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изтриване</"
   803"guimenuitem></menuchoice>."
   804
   805#: gedit.xml:377(para)
   806msgid ""
   807"To insert the contents of the buffer at the cursor position, choose "
   808"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
   809"menuchoice>. You must cut or copy text before you can paste text into the "
   810"file."
   811msgstr ""
   812"За да вмъкнете съдържанието на временната памет при позицията на курсора, "
   813"изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Постаряне</"
   814"guimenuitem></menuchoice>. Трябва да изрежете или копирате текст, преди да "
   815"може да го поставяте в някъде."
   816
   817#: gedit.xml:379(para)
   818msgid ""
   819"To select all of the text in a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   820"guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
   821msgstr ""
   822"За да изберете целия текст във файл, изберете "
   823"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избор на всичко</"
   824"guimenuitem></menuchoice>."
   825
   826#: gedit.xml:385(title)
  499827msgid "To Undo or Redo Edits"
  500828msgstr "Отмяна и повтаряне на редакции"
  501829
  502 #: gedit.xml:381(para)
  503 msgid "To undo an edit, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>. To redo an edit, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Redo</guimenuitem></menuchoice>. The number of previous edits that you can undo is determined by the <guilabel>Undo</guilabel> limit setting in the <xref linkend=\"gedit-prefs-editor\"/> tabbed section of the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
  504 msgstr "За да отмените редакция, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отмяна</guimenuitem></menuchoice>. За да върнете редакция, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Повтаряне</guimenuitem></menuchoice>. Броят на предишните редакции, които може да отмените се определя от ограниченията за <guilabel>Отмяна</guilabel> настроени в раздела <xref·linkend=\"gedit-prefs-editor\"/> на настройките."
  505 
  506 #: gedit.xml:385(title)
   830#: gedit.xml:386(para)
   831msgid ""
   832"To undo an edit, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   833"guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>. To redo an edit, "
   834"choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Redo</guimenuitem></"
   835"menuchoice>. The number of previous edits that you can undo is determined by "
   836"the <guilabel>Undo</guilabel> limit setting in the <xref linkend=\"gedit-"
   837"prefs-editor\"/> tabbed section of the <guilabel>Preferences</guilabel> "
   838"dialog."
   839msgstr ""
   840"За да отмените редакция, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   841"guimenu><guimenuitem>Отмяна</guimenuitem></menuchoice>. За да върнете "
   842"редакция, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   843"guimenu><guimenuitem>Повтаряне</guimenuitem></menuchoice>. Броят на "
   844"предишните редакции, които може да отмените се определя от ограниченията за "
   845"<guilabel>Отмяна</guilabel> настроени в раздела <xref linkend=\"gedit-prefs-"
   846"editor\"/> на настройките."
   847
   848#: gedit.xml:390(title)
  507849msgid "To Find Text"
  508850msgstr "Търсене на текст"
  509851
  510 #: gedit.xml:386(para)
   852#: gedit.xml:391(para)
  511853msgid "To search a file for a string, perform the following steps:"
  512854msgstr "За да търсите низ във файл, следвайте следните стъпки:"
  513855
  514 #: gedit.xml:388(para)
  515 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
  516 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Търсене</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Търсене</guilabel>."
  517 
  518 #: gedit.xml:390(para) gedit.xml:430(para)
  519 msgid "Type the string that you want to find, in the <guilabel>Search for</guilabel> field."
  520 msgstr "Въведете низа, който искате да откриете в полето <guilabel>Търсене за</guilabel>."
  521 
  522 #: gedit.xml:391(para) gedit.xml:431(para)
   856#: gedit.xml:393(para)
   857msgid ""
   858"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
   859"menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
   860msgstr ""
   861"Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Търсене</"
   862"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Търсене</"
   863"guilabel>."
   864
   865#: gedit.xml:395(para) gedit.xml:435(para)
   866msgid ""
   867"Type the string that you want to find, in the <guilabel>Search for</"
   868"guilabel> field."
   869msgstr ""
   870"Въведете низа, който искате да откриете в полето <guilabel>Търсене за</"
   871"guilabel>."
   872
   873#: gedit.xml:396(para) gedit.xml:436(para)
  523874msgid "You can include the following escape sequences:"
  524875msgstr "Може да включите следните изходни последователности:"
  525876
  526 #: gedit.xml:394(literal) gedit.xml:434(literal)
   877#: gedit.xml:399(literal) gedit.xml:439(literal)
  527878msgid "\\n"
  528879msgstr "\\n"
  529880
  530 #: gedit.xml:395(para) gedit.xml:435(para)
   881#: gedit.xml:400(para) gedit.xml:440(para)
  531882msgid "Use this escape sequence to specify a new line."
  532883msgstr "Определя нов ред."
  533884
  534 #: gedit.xml:398(literal) gedit.xml:438(literal)
   885#: gedit.xml:403(literal) gedit.xml:443(literal)
  535886msgid "\\t"
  536887msgstr "\\t"
  537888
  538 #: gedit.xml:399(para) gedit.xml:439(para)
   889#: gedit.xml:404(para) gedit.xml:444(para)
  539890msgid "Use this escape sequence to specify a tab character."
  540891msgstr "Определя табулация."
  541892
  542 #: gedit.xml:402(literal) gedit.xml:442(literal)
   893#: gedit.xml:407(literal) gedit.xml:447(literal)
  543894msgid "\\r"
  544895msgstr "\\r"
  545896
  546 #: gedit.xml:403(para) gedit.xml:443(para)
   897#: gedit.xml:408(para) gedit.xml:448(para)
  547898msgid "Use this escape sequence to specify a carriage return."
  548 msgstr "Използване на тази екранираща последователност за въвеждане на знак за нов ред (carriage return)."
  549 
  550 #: gedit.xml:407(para)
  551 msgid "Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the case of the text that you type."
  552 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте въвели за търсене."
  553 
  554 #: gedit.xml:409(para) gedit.xml:451(para)
  555 msgid "Select the <guilabel>Match entire word only</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the entire words of the text that you type."
  556 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Ако съвпада само с цяла дума</guilabel>, за да се откриват съвпадение на низа, които са цели думи в текста."
  557 
  558 #: gedit.xml:411(para) gedit.xml:453(para)
  559 msgid "Select the <guilabel>Search backwards</guilabel> option to search backwards to the beginning of the file."
  560 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Търсене на обратно</guilabel>, за да търсите назад към началото на файла."
  561 
  562 #: gedit.xml:413(para) gedit.xml:455(para)
  563 msgid "Select the <guilabel>Wrap around</guilabel> option to search to one end of the file and then continue the search from the other end of the file."
  564 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим с пренасяне</guilabel>, за да търсите до единия край на файла и после да се продължава търсенето от другия край на файла."
  565 
  566 #: gedit.xml:415(para) gedit.xml:457(para)
  567 msgid "Click <guibutton>Find</guibutton> to search the file for the first occurrence of the string. If <application>gedit</application> finds the string, the application moves the cursor to the string, and selects the string."
  568 msgstr "Натиснете <guibutton>Търсене</guibutton>, за да претърсите файла за първото срещане на низа. Ако <application>gedit</application> намери низа, програмата премества курсора към него и го избира."
  569 
  570 #: gedit.xml:417(para)
  571 msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton> or choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice>. To find the previous occurrence of the string, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
  572 msgstr "За да откриете къде се среща даден низ, натиснете <guibutton>Търсене</guibutton> или изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Намиране на следващ</guimenuitem></menuchoice>. За да откриете предишният път, когато се среща даден низ, изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Намиране на предишен</guimenuitem></menuchoice>."
  573 
  574 #: gedit.xml:419(para) gedit.xml:463(para)
   899msgstr ""
   900"Използване на тази екранираща последователност за въвеждане на знак за нов "
   901"ред (carriage return)."
   902
   903#: gedit.xml:412(para)
   904msgid ""
   905"Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences "
   906"of the string that match the case of the text that you type."
   907msgstr ""
   908"Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се "
   909"откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте "
   910"въвели за търсене."
   911
   912#: gedit.xml:414(para) gedit.xml:456(para)
   913msgid ""
   914"Select the <guilabel>Match entire word only</guilabel> option to only find "
   915"occurrences of the string that match the entire words of the text that you "
   916"type."
   917msgstr ""
   918"Изберете опцията <guilabel>Ако съвпада само с цяла дума</guilabel>, за да се "
   919"откриват съвпадение на низа, които са цели думи в текста."
   920
   921#: gedit.xml:416(para) gedit.xml:458(para)
   922msgid ""
   923"Select the <guilabel>Search backwards</guilabel> option to search backwards "
   924"to the beginning of the file."
   925msgstr ""
   926"Изберете опцията <guilabel>Търсене на обратно</guilabel>, за да търсите "
   927"назад към началото на файла."
   928
   929#: gedit.xml:418(para) gedit.xml:460(para)
   930msgid ""
   931"Select the <guilabel>Wrap around</guilabel> option to search to one end of "
   932"the file and then continue the search from the other end of the file."
   933msgstr ""
   934"Изберете опцията <guilabel>Режим с пренасяне</guilabel>, за да търсите до "
   935"единия край на файла и после да се продължава търсенето от другия край на "
   936"файла."
   937
   938#: gedit.xml:420(para) gedit.xml:462(para)
   939msgid ""
   940"Click <guibutton>Find</guibutton> to search the file for the first "
   941"occurrence of the string. If <application>gedit</application> finds the "
   942"string, the application moves the cursor to the string, and selects the "
   943"string."
   944msgstr ""
   945"Натиснете <guibutton>Търсене</guibutton>, за да претърсите файла за първото "
   946"срещане на низа. Ако <application>gedit</application> намери низа, "
   947"програмата премества курсора към него и го избира."
   948
   949#: gedit.xml:422(para)
   950msgid ""
   951"To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton> "
   952"or choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</"
   953"guimenuitem></menuchoice>. To find the previous occurrence of the string, "
   954"choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</"
   955"guimenuitem></menuchoice>."
   956msgstr ""
   957"За да откриете къде се среща даден низ, натиснете <guibutton>Търсене</"
   958"guibutton> или изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</"
   959"guimenu><guimenuitem>Намиране на следващ</guimenuitem></menuchoice>. За да "
   960"откриете предишният път, когато се среща даден низ, изберете "
   961"<menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Намиране на предишен</"
   962"guimenuitem></menuchoice>."
   963
   964#: gedit.xml:424(para) gedit.xml:468(para)
  575965msgid "To finish the search, click <guibutton>Close</guibutton>."
  576 msgstr "За да приключите търсенето, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  577 
  578 #: gedit.xml:425(title)
   966msgstr ""
   967"За да приключите търсенето, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
   968
   969#: gedit.xml:430(title)
  579970msgid "To Find and Replace Text"
  580971msgstr "Търсене и замяна на текст"
  581972
  582 #: gedit.xml:426(para)
  583 msgid "To search a file for a string, and replace the string with an alternative string, perform the following steps:"
  584 msgstr "За да претърсите файл за даден низ и да замените низа с друг низ, следвайте следните стъпки:"
  585 
  586 #: gedit.xml:428(para)
  587 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Replace</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Replace</guilabel> dialog."
  588 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Замяна</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Замяна</guilabel>."
  589 
  590 #: gedit.xml:447(para)
  591 msgid "Type the string that you want to use to replace the string that you find, in the <guilabel>Replace with</guilabel> field."
  592 msgstr "Въведете низа, който искате да използвате да замени низа, който търсите, в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
  593 
  594 #: gedit.xml:449(para)
  595 msgid "Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the case of the text that you enter."
  596 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте въвели за търсене."
  597 
  598 #: gedit.xml:459(para)
  599 msgid "Click <guibutton>Replace</guibutton> to replace the occurrence of the string with the text in the <guilabel>Replace with</guilabel> field. Click <guibutton>Replace All</guibutton> to replace all occurrences of the string."
  600 msgstr "Натиснете <guibutton>Замяна</guibutton>, за да замените съвпаденията с низа от полето <guilabel>Замяна с</guilabel>. Натиснете <guibutton>Замяна на всички</guibutton>, за да замените всички съвпадения с въведения низ."
  601 
  602 #: gedit.xml:461(para)
  603 msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton>."
  604 msgstr "За да откриете следващото срещане на низа, натиснете <guibutton>Търсене</guibutton>."
  605 
  606 #: gedit.xml:469(title)
   973#: gedit.xml:431(para)
   974msgid ""
   975"To search a file for a string, and replace the string with an alternative "
   976"string, perform the following steps:"
   977msgstr ""
   978"За да претърсите файл за даден низ и да замените низа с друг низ, следвайте "
   979"следните стъпки:"
   980
   981#: gedit.xml:433(para)
   982msgid ""
   983"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Replace</"
   984"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Replace</guilabel> dialog."
   985msgstr ""
   986"Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Замяна</"
   987"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Замяна</"
   988"guilabel>."
   989
   990#: gedit.xml:452(para)
   991msgid ""
   992"Type the string that you want to use to replace the string that you find, in "
   993"the <guilabel>Replace with</guilabel> field."
   994msgstr ""
   995"Въведете низа, който искате да използвате да замени низа, който търсите, в "
   996"полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
   997
   998#: gedit.xml:454(para)
   999msgid ""
   1000"Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences "
   1001"of the string that match the case of the text that you enter."
   1002msgstr ""
   1003"Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се "
   1004"откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте "
   1005"въвели за търсене."
   1006
   1007#: gedit.xml:464(para)
   1008msgid ""
   1009"Click <guibutton>Replace</guibutton> to replace the occurrence of the string "
   1010"with the text in the <guilabel>Replace with</guilabel> field. Click "
   1011"<guibutton>Replace All</guibutton> to replace all occurrences of the string."
   1012msgstr ""
   1013"Натиснете <guibutton>Замяна</guibutton>, за да замените съвпаденията с низа "
   1014"от полето <guilabel>Замяна с</guilabel>. Натиснете <guibutton>Замяна на "
   1015"всички</guibutton>, за да замените всички съвпадения с въведения низ."
   1016
   1017#: gedit.xml:466(para)
   1018msgid ""
   1019"To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton>."
   1020msgstr ""
   1021"За да откриете следващото срещане на низа, натиснете <guibutton>Търсене</"
   1022"guibutton>."
   1023
   1024#: gedit.xml:474(title)
  6071025msgid "To Open a File from a URI"
  6081026msgstr "Отваряне на файл от адрес (URI)"
  6091027
  610 #: gedit.xml:470(para)
  611 msgid "To open a file from a Uniform Resource Identifier (URI), perform the following steps:"
  612 msgstr "За да отворите файл през Uniform Resource Identifier (URI), следвайте следните стъпки:"
  613 
  614 #: gedit.xml:473(para)
  615 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Location</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open Location</guilabel> dialog."
  616 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на местоположение</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Отваряне на местоположение</guilabel>."
  617 
  618 #: gedit.xml:476(para)
   1028#: gedit.xml:475(para)
   1029msgid ""
   1030"To open a file from a Uniform Resource Identifier (URI), perform the "
   1031"following steps:"
   1032msgstr ""
   1033"За да отворите файл през Uniform Resource Identifier (URI), следвайте "
   1034"следните стъпки:"
   1035
   1036#: gedit.xml:478(para)
   1037msgid ""
   1038"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Location</"
   1039"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open Location</guilabel> "
   1040"dialog."
   1041msgstr ""
   1042"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на "
   1043"местоположение</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за "
   1044"<guilabel>Отваряне на местоположение</guilabel>."
   1045
   1046#: gedit.xml:481(para)
  6191047msgid "Enter the URI of the file that you want to open."
  6201048msgstr "Въведете адреса на файла, който искате да отворите."
  6211049
  622 #: gedit.xml:479(para)
  623 msgid "Use the <guilabel>Character coding</guilabel> drop-down list to select the appropriate character coding."
  624 msgstr "Използвайте падащото меню <guilabel>Кодиране на символите</guilabel>, за да изберете подходящата кодова таблица."
  625 
  626 #: gedit.xml:482(para)
   1050#: gedit.xml:484(para)
   1051msgid ""
   1052"Use the <guilabel>Character coding</guilabel> drop-down list to select the "
   1053"appropriate character coding."
   1054msgstr ""
   1055"Използвайте падащото меню <guilabel>Кодиране на символите</guilabel>, за да "
   1056"изберете подходящата кодова таблица."
   1057
   1058#: gedit.xml:487(para)
  6271059msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
  6281060msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>."
  6291061
  630 #: gedit.xml:485(para)
  631 msgid "Alternatively, type <command>gedit <replaceable>URI</replaceable></command> at a command line, where <replaceable>URI</replaceable> is the URI of the file that you want to open, then press <keycap>Return</keycap>. Valid types of <replaceable>URI</replaceable> include <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal>, and all of the methods supported by <literal>gnome-vfs</literal>."
  632 msgstr "Или просто въведете в командния ред <command>gedit <replaceable>URI</replaceable></command>, където <replaceable>URI</replaceable> е адресът на файла, който искате да отворите. После натиснете <keycap>Enter</keycap>. Валидни видове <replaceable>URI</replaceable> са <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal> и всички методи поддържани от <literal>gnome-vfs</literal>."
  633 
  634 #: gedit.xml:486(para)
   1062#: gedit.xml:490(para)
   1063msgid ""
   1064"Alternatively, type <command>gedit <replaceable>URI</replaceable></command> "
   1065"at a command line, where <replaceable>URI</replaceable> is the URI of the "
   1066"file that you want to open, then press <keycap>Return</keycap>. Valid types "
   1067"of <replaceable>URI</replaceable> include <literal>http:</literal>, "
   1068"<literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal>, and all of the methods "
   1069"supported by <literal>gnome-vfs</literal>."
   1070msgstr ""
   1071"Или просто въведете в командния ред <command>gedit <replaceable>URI</"
   1072"replaceable></command>, където <replaceable>URI</replaceable> е адресът на "
   1073"файла, който искате да отворите. После натиснете <keycap>Enter</keycap>. "
   1074"Валидни видове <replaceable>URI</replaceable> са <literal>http:</literal>, "
   1075"<literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal> и всички методи поддържани "
   1076"от <literal>gnome-vfs</literal>."
   1077
   1078#: gedit.xml:491(para)
  6351079msgid "The application opens the file located at the URI in read-only mode."
  636 msgstr "Програмата отваря файла, който се намира на адреса, в режим само за четене."
  637 
  638 #: gedit.xml:490(title)
   1080msgstr ""
   1081"Програмата отваря файла, който се намира на адреса, в режим само за четене."
   1082
   1083#: gedit.xml:495(title)
  6391084msgid "To Pipe the Output of a Command to a File"
  6401085msgstr "Извеждане на изходните съобщения на команда към файл"
  6411086
  642 #: gedit.xml:491(para)
  643 msgid "You can use <application>gedit</application> to pipe the output of a command to a text file. For example, to pipe the output of an <command>ls</command> command to a text file, type <command>ls | gedit</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
  644 msgstr "Може да използвате <application>gedit</application>, за да пренасочите изходните съобщения на команда към текстов файл. Например, за да запишете изхода на командата <command>ls</command> в текстов файл, изпълнете командата <command>ls | gedit</command>."
  645 
  646 #: gedit.xml:492(para)
  647 msgid "The output of the <command>ls</command> command is displayed in a new text file in the <application>gedit</application> window."
  648 msgstr "Изходните съобщения на командата <command>ls</command> се появяват в нов текстов файл в прозореца на <application>gedit</application>."
  649 
  650 #: gedit.xml:493(para)
  651 msgid "Alternatively, you can use the Shell command plugin to pipe command output to the current file. For information about how to use the Shell command plugin, see <xref linkend=\"gedit-shell-command-plugin\"/>."
  652 msgstr "Можете също да използвате приставката за командната обвивка, за да пренасочвате изходни съобщения към текущия файл. За информация относно как да използвате тази приставка, вижте <xref linkend=\"gedit-shell-command-plugin\"/>."
  653 
  654 #: gedit.xml:497(title)
   1087#: gedit.xml:496(para)
   1088msgid ""
   1089"You can use <application>gedit</application> to pipe the output of a command "
   1090"to a text file. For example, to pipe the output of an <command>ls</command> "
   1091"command to a text file, type <command>ls | gedit</command>, then press "
   1092"<keycap>Return</keycap>."
   1093msgstr ""
   1094"Може да използвате <application>gedit</application>, за да пренасочите "
   1095"изходните съобщения на команда към текстов файл. Например, за да запишете "
   1096"изхода на командата <command>ls</command> в текстов файл, изпълнете "
   1097"командата <command>ls | gedit</command>."
   1098
   1099#: gedit.xml:497(para)
   1100msgid ""
   1101"The output of the <command>ls</command> command is displayed in a new text "
   1102"file in the <application>gedit</application> window."
   1103msgstr ""
   1104"Изходните съобщения на командата <command>ls</command> се появяват в нов "
   1105"текстов файл в прозореца на <application>gedit</application>."
   1106
   1107#: gedit.xml:498(para)
   1108msgid ""
   1109"Alternatively, you can use the Shell command plugin to pipe command output "
   1110"to the current file. For information about how to use the Shell command "
   1111"plugin, see <xref linkend=\"gedit-shell-command-plugin\"/>."
   1112msgstr ""
   1113"Можете също да използвате приставката за командната обвивка, за да "
   1114"пренасочвате изходни съобщения към текущия файл. За информация относно как "
   1115"да използвате тази приставка, вижте <xref linkend=\"gedit-shell-command-"
   1116"plugin\"/>."
   1117
   1118#: gedit.xml:502(title)
  6551119msgid "To Position the Cursor on a Specific Line"
  6561120msgstr "Поставяне на курсора на определен ред"
  6571121
  658 #: gedit.xml:498(para)
  659 msgid "To position the cursor on a specific line in the current file, perform the following steps:"
  660 msgstr "За да поставите курсора на определен ред в текущия файл, извършете следните действия:"
  661 
  662 #: gedit.xml:500(para)
  663 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Go to Line</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Go to Line</guilabel> dialog."
  664 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Отиване на ред</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца <guilabel>Отиване на ред</guilabel>."
  665 
  666 #: gedit.xml:502(para)
  667 msgid "Type the number of the line that you want to move the cursor to in the <guilabel>Line number</guilabel> field."
  668 msgstr "Въведете номера на реда, където искате да преместите курсора, в полето <guilabel>Номер на ред</guilabel>."
  669 
  670 #: gedit.xml:504(para)
  671 msgid "Click <guibutton>Go to Line</guibutton>. The application moves the cursor to the line number that you specify."
  672 msgstr "Натиснете <guibutton>Отиване на ред</guibutton>. Програмата премества курсора към реда с дадения номер."
  673 
  674 #: gedit.xml:506(para)
  675 msgid "To close the <guilabel>Go to Line</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  676 msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Отиване на ред</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  677 
  678 #: gedit.xml:512(title)
   1122#: gedit.xml:503(para)
   1123msgid ""
   1124"To position the cursor on a specific line in the current file, perform the "
   1125"following steps:"
   1126msgstr ""
   1127"За да поставите курсора на определен ред в текущия файл, извършете следните "
   1128"действия:"
   1129
   1130#: gedit.xml:505(para)
   1131msgid ""
   1132"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Go to Line</"
   1133"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Go to Line</guilabel> "
   1134"dialog."
   1135msgstr ""
   1136"Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Отиване на ред</"
   1137"guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца <guilabel>Отиване на "
   1138"ред</guilabel>."
   1139
   1140#: gedit.xml:507(para)
   1141msgid ""
   1142"Type the number of the line that you want to move the cursor to in the "
   1143"<guilabel>Line number</guilabel> field."
   1144msgstr ""
   1145"Въведете номера на реда, където искате да преместите курсора, в полето "
   1146"<guilabel>Номер на ред</guilabel>."
   1147
   1148#: gedit.xml:509(para)
   1149msgid ""
   1150"Click <guibutton>Go to Line</guibutton>. The application moves the cursor to "
   1151"the line number that you specify."
   1152msgstr ""
   1153"Натиснете <guibutton>Отиване на ред</guibutton>. Програмата премества "
   1154"курсора към реда с дадения номер."
   1155
   1156#: gedit.xml:511(para)
   1157msgid ""
   1158"To close the <guilabel>Go to Line</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</"
   1159"guibutton>."
   1160msgstr ""
   1161"За да затворите прозореца <guilabel>Отиване на ред</guilabel>, натиснете "
   1162"<guibutton>Затваряне</guibutton>."
   1163
   1164#: gedit.xml:517(title)
  6791165msgid "To Set the Page Options"
  6801166msgstr "Настройване на страницата"
  6811167
  682 #: gedit.xml:514(para)
  683 msgid "To set the page options, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog."
  684 msgstr "За да настроите страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Настройки на страницата</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Настройки на страницата</guilabel>."
  685 
  686 #: gedit.xml:516(para)
  687 msgid "The <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
  688 msgstr "Прозорецът <guilabel>Настройки на страницата</guilabel> Ви позволява да определите следните опции за разпечатването:"
  689 
  690 #: gedit.xml:519(title)
   1168#: gedit.xml:519(para)
   1169msgid ""
   1170"To set the page options, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   1171"guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice> to display the "
   1172"<guilabel>Page Setup</guilabel> dialog."
   1173msgstr ""
   1174"За да настроите страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   1175"guimenu><guimenuitem>Настройки на страницата</guimenuitem></menuchoice>, за "
   1176"да се появи прозорецът за <guilabel>Настройки на страницата</guilabel>."
   1177
   1178#: gedit.xml:521(para)
   1179msgid ""
   1180"The <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog enables you to specify the "
   1181"following print options:"
   1182msgstr ""
   1183"Прозорецът <guilabel>Настройки на страницата</guilabel> Ви позволява да "
   1184"определите следните опции за разпечатването:"
   1185
   1186#: gedit.xml:524(title)
  6911187msgid "General Tabbed Section"
  6921188msgstr "Раздел \"Главни\""
  6931189
  694 #: gedit.xml:521(guilabel)
   1190#: gedit.xml:526(guilabel)
  6951191msgid "Print syntax highlighting"
  6961192msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  6971193
  698 #: gedit.xml:523(para)
  699 msgid "Select this option to print syntax highlighting. For more information about syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
  700 msgstr "Изберете тази опция, за да се разпечатва осветяването на синтаксиса. За повече информация относно осветяването на синтаксиса, вижте <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
  701 
  702 #: gedit.xml:526(guilabel)
   1194#: gedit.xml:528(para)
   1195msgid ""
   1196"Select this option to print syntax highlighting. For more information about "
   1197"syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
   1198msgstr ""
   1199"Изберете тази опция, за да се разпечатва осветяването на синтаксиса. За "
   1200"повече информация относно осветяването на синтаксиса, вижте <xref linkend="
   1201"\"gedit-set-highlightmode\"/>."
   1202
   1203#: gedit.xml:531(guilabel)
  7031204msgid "Print page headers"
  7041205msgstr "Печатане на колонтитулите"
  7051206
  706 #: gedit.xml:528(para)
  707 msgid "Select this option to include a header on each page that you print. You cannot configure the header."
  708 msgstr "Изберете тази опция, за да включите колонтитули във всички страници, които разпечатвате. Не може да настроите колонтитула."
  709 
  710 #: gedit.xml:531(guilabel) gedit.xml:872(guilabel)
   1207#: gedit.xml:533(para)
   1208msgid ""
   1209"Select this option to include a header on each page that you print. You "
   1210"cannot configure the header."
   1211msgstr ""
   1212"Изберете тази опция, за да включите колонтитули във всички страници, които "
   1213"разпечатвате. Не може да настроите колонтитула."
   1214
   1215#: gedit.xml:536(guilabel) gedit.xml:877(guilabel)
  7111216msgid "Line Numbers"
  7121217msgstr "Номера на редове"
  7131218
  714 #: gedit.xml:534(para)
  715 msgid "Select the <guilabel>Print line numbers</guilabel> option to include line numbers when you print a file."
  716 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Печатане на номера на редове</guilabel>, за да включите номерата на редовете, когато разпечатвате файл."
  717 
  718 #: gedit.xml:535(para)
  719 msgid "Use the <guilabel>Number every ... lines </guilabel> spin box to specify how often to print the line numbers, for example every 5 lines, every 10 lines, and so on."
  720 msgstr "Използвайте полето <guilabel>Номериране на всеки ... реда</guilabel>, за да определите колко често да се разпечатва номерацията, например на всеки пети ред."
  721 
  722 #: gedit.xml:538(guilabel) gedit.xml:865(guilabel)
   1219#: gedit.xml:539(para)
   1220msgid ""
   1221"Select the <guilabel>Print line numbers</guilabel> option to include line "
   1222"numbers when you print a file."
   1223msgstr ""
   1224"Изберете опцията <guilabel>Печатане на номера на редове</guilabel>, за да "
   1225"включите номерата на редовете, когато разпечатвате файл."
   1226
   1227#: gedit.xml:540(para)
   1228msgid ""
   1229"Use the <guilabel>Number every ... lines </guilabel> spin box to specify how "
   1230"often to print the line numbers, for example every 5 lines, every 10 lines, "
   1231"and so on."
   1232msgstr ""
   1233"Използвайте полето <guilabel>Номериране на всеки ... реда</guilabel>, за да "
   1234"определите колко често да се разпечатва номерацията, например на всеки пети "
   1235"ред."
   1236
   1237#: gedit.xml:543(guilabel) gedit.xml:870(guilabel)
  7231238msgid "Text Wrapping"
  7241239msgstr "Режим с пренасяне"
  7251240
  726 #: gedit.xml:540(para)
  727 msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a character level, when you print a file. The application counts wrapped lines as one line for line numbering purposes."
  728 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режим с пренасяне</guilabel>, за да се пренася текста на нов ред, на ниво символ, когато разпечатвате файл. Програмата брои пренесения ред като един ред, за целите на номерирането на страницата."
  729 
  730 #: gedit.xml:542(para)
  731 msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a word level, when you print a file."
  732 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, за да пренасяте текст само на ниво думи, при разпечатването на файл."
  733 
  734 #: gedit.xml:550(title)
   1241#: gedit.xml:545(para)
   1242msgid ""
   1243"Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text "
   1244"onto the next line, at a character level, when you print a file. The "
   1245"application counts wrapped lines as one line for line numbering purposes."
   1246msgstr ""
   1247"Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режим с пренасяне</guilabel>, за "
   1248"да се пренася текста на нов ред, на ниво символ, когато разпечатвате файл. "
   1249"Програмата брои пренесения ред като един ред, за целите на номерирането на "
   1250"страницата."
   1251
   1252#: gedit.xml:547(para)
   1253msgid ""
   1254"Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to "
   1255"wrap text onto the next line, at a word level, when you print a file."
   1256msgstr ""
   1257"Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, "
   1258"за да пренасяте текст само на ниво думи, при разпечатването на файл."
   1259
   1260#: gedit.xml:555(title)
  7351261msgid "Fonts"
  7361262msgstr "Шрифтове"
  7371263
  738 #: gedit.xml:552(guilabel)
   1264#: gedit.xml:557(guilabel)
  7391265msgid "Body"
  7401266msgstr "Тяло"
  7411267
  742 #: gedit.xml:554(para)
  743 msgid "Click on this button to select the font to use to print the body text of a file."
  744 msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за разпечатване тялото на текстовия файл."
  745 
  746 #: gedit.xml:557(guilabel)
   1268#: gedit.xml:559(para)
   1269msgid ""
   1270"Click on this button to select the font to use to print the body text of a "
   1271"file."
   1272msgstr ""
   1273"Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за "
   1274"разпечатване тялото на текстовия файл."
   1275
   1276#: gedit.xml:562(guilabel)
  7471277msgid "Line numbers"
  7481278msgstr "Номера на редове"
  7491279
  750 #: gedit.xml:560(para)
   1280#: gedit.xml:565(para)
  7511281msgid "Click on this button to select the font to use to print line numbers."
  752 msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва  за разпечатване на номерата на редовете."
  753 
  754 #: gedit.xml:563(guilabel)
   1282msgstr ""
   1283"Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва  за "
   1284"разпечатване на номерата на редовете."
   1285
   1286#: gedit.xml:568(guilabel)
  7551287msgid "Headers and footers"
  7561288msgstr "Горен и долен колонтитул"
  7571289
  758 #: gedit.xml:565(para)
  759 msgid "Click on this button to select the font to use to print the headers and footers in a file."
  760 msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за разпечатване на горния и долен колонтитул."
  761 
  762 #: gedit.xml:569(para)
  763 msgid "To reset the fonts to the default fonts for printing a file from <application>gedit</application>, click <guibutton>Restore Default Fonts</guibutton>."
  764 msgstr "За върнете шрифтовете към стандартните за разпечатването на файл през <application>gedit</application>, натиснете <guibutton>Възстановяване на шрифтовете по подразбиране</guibutton>."
  765 
  766 #: gedit.xml:576(title)
   1290#: gedit.xml:570(para)
   1291msgid ""
   1292"Click on this button to select the font to use to print the headers and "
   1293"footers in a file."
   1294msgstr ""
   1295"Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за "
   1296"разпечатване на горния и долен колонтитул."
   1297
   1298#: gedit.xml:574(para)
   1299msgid ""
   1300"To reset the fonts to the default fonts for printing a file from "
   1301"<application>gedit</application>, click <guibutton>Restore Default Fonts</"
   1302"guibutton>."
   1303msgstr ""
   1304"За върнете шрифтовете към стандартните за разпечатването на файл през "
   1305"<application>gedit</application>, натиснете <guibutton>Възстановяване на "
   1306"шрифтовете по подразбиране</guibutton>."
   1307
   1308#: gedit.xml:581(title)
  7671309msgid "To Print a File"
  7681310msgstr "Разпечатване на файл"
  7691311
  770 #: gedit.xml:577(para)
  771 msgid "You can use <application>gedit</application> to perform the following print operations:"
  772 msgstr "Може да използвате <application>gedit</application>, за да извършвате следните операции по разпечатване:"
  773 
  774 #: gedit.xml:579(para)
   1312#: gedit.xml:582(para)
   1313msgid ""
   1314"You can use <application>gedit</application> to perform the following print "
   1315"operations:"
   1316msgstr ""
   1317"Може да използвате <application>gedit</application>, за да извършвате "
   1318"следните операции по разпечатване:"
   1319
   1320#: gedit.xml:584(para)
  7751321msgid "Print a file to a printer."
  7761322msgstr "Разпечатване на файл към принтер"
  7771323
  778 #: gedit.xml:581(para)
   1324#: gedit.xml:586(para)
  7791325msgid "Print the output of the print command to a file."
  7801326msgstr "Разпечатване на изходните съобщения на командата print в ред."
  7811327
  782 #: gedit.xml:584(para)
  783 msgid "If you print to a file, <application>gedit</application> sends the output of the file to a pre-press format file. The most common pre-press formats are PostScript and Portable Document Format (PDF)."
  784 msgstr "Ако разпечатвате към файл, <application>gedit</application> изпраща изходните съобщения за файла към предпечатен файлов формат. Най-често срещаните такива формати са PostScript и Portable Document Format (PDF)."
  785 
  786 #: gedit.xml:586(para)
  787 msgid "To preview the pages that you want to print, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print Preview</guimenuitem></menuchoice>."
  788 msgstr "За да прегледате страниците, които искате да разпечатате, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Преглед на документ</guimenuitem></menuchoice>."
  789 
  790 #: gedit.xml:588(para)
  791 msgid "To print the current file to a printer or a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Print</guilabel> dialog."
  792 msgstr "За да разпечатате текущия файл на принтер или във файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>. Ще се покаже прозорецът <guilabel>Печат</guilabel>."
  793 
  794 #: gedit.xml:590(para)
  795 msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
  796 msgstr "Прозорецът <guilabel>Печат</guilabel> Ви позволява да определяте следните опции за печат:"
  797 
  798 #: gedit.xml:593(title)
   1328#: gedit.xml:589(para)
   1329msgid ""
   1330"If you print to a file, <application>gedit</application> sends the output of "
   1331"the file to a pre-press format file. The most common pre-press formats are "
   1332"PostScript and Portable Document Format (PDF)."
   1333msgstr ""
   1334"Ако разпечатвате към файл, <application>gedit</application> изпраща "
   1335"изходните съобщения за файла към предпечатен файлов формат. Най-често "
   1336"срещаните такива формати са PostScript и Portable Document Format (PDF)."
   1337
   1338#: gedit.xml:591(para)
   1339msgid ""
   1340"To preview the pages that you want to print, choose "
   1341"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print Preview</guimenuitem></"
   1342"menuchoice>."
   1343msgstr ""
   1344"За да прегледате страниците, които искате да разпечатате, изберете "
   1345"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Преглед на документ</"
   1346"guimenuitem></menuchoice>."
   1347
   1348#: gedit.xml:593(para)
   1349msgid ""
   1350"To print the current file to a printer or a file, choose "
   1351"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></"
   1352"menuchoice> to display the <guilabel>Print</guilabel> dialog."
   1353msgstr ""
   1354"За да разпечатате текущия файл на принтер или във файл, изберете "
   1355"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></"
   1356"menuchoice>. Ще се покаже прозорецът <guilabel>Печат</guilabel>."
   1357
   1358#: gedit.xml:595(para)
   1359msgid ""
   1360"The <guilabel>Print</guilabel> dialog enables you to specify the following "
   1361"print options:"
   1362msgstr ""
   1363"Прозорецът <guilabel>Печат</guilabel> Ви позволява да определяте следните "
   1364"опции за печат:"
   1365
   1366#: gedit.xml:598(title)
  7991367msgid "Job Tabbed Section"
  8001368msgstr "Раздел \"Задача\""
  8011369
  802 #: gedit.xml:595(guilabel)
   1370#: gedit.xml:600(guilabel)
  8031371msgid "Print range"
  8041372msgstr "Обхват на печата"
  8051373
  806 #: gedit.xml:597(para)
  807 msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
  808 msgstr "Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да се разпечатат:"
  809 
  810 #: gedit.xml:600(guilabel)
   1374#: gedit.xml:602(para)
   1375msgid ""
   1376"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
   1377msgstr ""
   1378"Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да се "
   1379"разпечатат:"
   1380
   1381#: gedit.xml:605(guilabel)
  8111382msgid "All"
  8121383msgstr "Всичко"
  8131384
  814 #: gedit.xml:601(para)
   1385#: gedit.xml:606(para)
  8151386msgid "Select this option to print all of the pages in the file."
  8161387msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате всички страници на файла."
  8171388
  818 #: gedit.xml:604(guilabel)
   1389#: gedit.xml:609(guilabel)
  8191390msgid "Lines"
  8201391msgstr "Редове"
  8211392
  822 #: gedit.xml:605(para)
  823 msgid "Select this option to print the specified lines only. Use the <guilabel>From</guilabel> and <guilabel>To</guilabel> spin boxes to specify the line range."
  824 msgstr "Изберете тази опция, за се разпечатат само определени редове. Използвайте полетата <guilabel>От</guilabel> и <guilabel>До</guilabel>, за да определите обхвата."
  825 
  826 #: gedit.xml:608(guilabel)
   1393#: gedit.xml:610(para)
   1394msgid ""
   1395"Select this option to print the specified lines only. Use the "
   1396"<guilabel>From</guilabel> and <guilabel>To</guilabel> spin boxes to specify "
   1397"the line range."
   1398msgstr ""
   1399"Изберете тази опция, за се разпечатат само определени редове. Използвайте "
   1400"полетата <guilabel>От</guilabel> и <guilabel>До</guilabel>, за да определите "
   1401"обхвата."
   1402
   1403#: gedit.xml:613(guilabel)
  8271404msgid "Selection"
  8281405msgstr "Избраното"
  8291406
  830 #: gedit.xml:609(para)
  831 msgid "Select this option to print the selected text only. This option is only available if you select text."
  832 msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате само избрания текст. Тази опция е налична само, ако сте избрали текст."
  833 
  834 #: gedit.xml:615(guilabel)
   1407#: gedit.xml:614(para)
   1408msgid ""
   1409"Select this option to print the selected text only. This option is only "
   1410"available if you select text."
   1411msgstr ""
   1412"Изберете тази опция, за да разпечатате само избрания текст. Тази опция е "
   1413"налична само, ако сте избрали текст."
   1414
   1415#: gedit.xml:620(guilabel)
  8351416msgid "Copies"
  8361417msgstr "Копия"
  8371418
  838 #: gedit.xml:617(para)
  839 msgid "Use the <guilabel>Number of copies</guilabel> spin box to specify the number of copies of the file that you want to print."
  840 msgstr "Използвайте полето <guilabel>Брой разпечатки</guilabel>, за да определите броя на копията на файла, които искате да разпечатате."
  841 
  842 #: gedit.xml:618(para)
  843 msgid "If you print multiple copies of the file, select the <guilabel>Collate</guilabel> option to collate the printed copies."
  844 msgstr "Ако печатате множество копия на файла, изберете опцията <guilabel>Подредба</guilabel>, за да подредите разпечатаните копия."
  845 
  846 #: gedit.xml:625(title)
   1419#: gedit.xml:622(para)
   1420msgid ""
   1421"Use the <guilabel>Number of copies</guilabel> spin box to specify the number "
   1422"of copies of the file that you want to print."
   1423msgstr ""
   1424"Използвайте полето <guilabel>Брой разпечатки</guilabel>, за да определите "
   1425"броя на копията на файла, които искате да разпечатате."
   1426
   1427#: gedit.xml:623(para)
   1428msgid ""
   1429"If you print multiple copies of the file, select the <guilabel>Collate</"
   1430"guilabel> option to collate the printed copies."
   1431msgstr ""
   1432"Ако печатате множество копия на файла, изберете опцията <guilabel>Подредба</"
   1433"guilabel>, за да подредите разпечатаните копия."
   1434
   1435#: gedit.xml:630(title)
  8471436msgid "Printer Tabbed Section"
  8481437msgstr "Раздел \"Принтер\""
  8491438
  850 #: gedit.xml:627(guilabel)
   1439#: gedit.xml:632(guilabel)
  8511440msgid "Printer"
  8521441msgstr "Принтер"
  8531442
  854 #: gedit.xml:629(para)
  855 msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the file."
  856 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете с кой принтер да се разпечата файла."
  857 
  858 #: gedit.xml:632(guilabel)
   1443#: gedit.xml:634(para)
   1444msgid ""
   1445"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
   1446"file."
   1447msgstr ""
   1448"Използвайте падащия списък, за да изберете с кой принтер да се разпечата "
   1449"файла."
   1450
   1451#: gedit.xml:637(guilabel)
  8591452msgid "Settings"
  8601453msgstr "Настройки"
  8611454
  862 #: gedit.xml:634(para)
   1455#: gedit.xml:639(para)
  8631456msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
  8641457msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете настройките на принтера."
  8651458
  866 #: gedit.xml:636(para)
  867 msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
  868 msgstr "За да настроите принтер, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. Например, може да включите или изключите двустранно разпечатване или да насрочите разпечатване, ако тази функционалност е поддържана от принтера."
  869 
  870 #: gedit.xml:640(guilabel)
   1459#: gedit.xml:641(para)
   1460msgid ""
   1461"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
   1462"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
   1463"printing, if this functionality is supported by the printer."
   1464msgstr ""
   1465"За да настроите принтер, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. "
   1466"Например, може да включите или изключите двустранно разпечатване или да "
   1467"насрочите разпечатване, ако тази функционалност е поддържана от принтера."
   1468
   1469#: gedit.xml:645(guilabel)
  8711470msgid "Location"
  8721471msgstr "Местоположение"
  8731472
  874 #: gedit.xml:642(para)
  875 msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
  876 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните местоположения за разпечатване:"
  877 
  878 #: gedit.xml:647(guilabel)
   1473#: gedit.xml:647(para)
   1474msgid ""
   1475"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
   1476msgstr ""
   1477"Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните местоположения "
   1478"за разпечатване:"
   1479
   1480#: gedit.xml:652(guilabel)
  8791481msgid "CUPS"
  8801482msgstr "CUPS"
  8811483
  882 #: gedit.xml:649(para)
   1484#: gedit.xml:654(para)
  8831485msgid "Print the file to a CUPS printer."
  8841486msgstr "Разпечатва файла към CUPS принтер."
  8851487
  886 #: gedit.xml:653(para)
  887 msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
  888 msgstr "Ако избраният принтер е принтер на CUPS, <guilabel>CUPS</guilabel> e единствения запис в този списък."
  889 
  890 #: gedit.xml:660(guilabel)
   1488#: gedit.xml:658(para)
   1489msgid ""
   1490"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
   1491"only entry in this drop-down list."
   1492msgstr ""
   1493"Ако избраният принтер е принтер на CUPS, <guilabel>CUPS</guilabel> e "
   1494"единствения запис в този списък."
   1495
   1496#: gedit.xml:665(guilabel)
  8911497msgid "lpr"
  8921498msgstr "lpr"
  8931499
  894 #: gedit.xml:662(para)
   1500#: gedit.xml:667(para)
  8951501msgid "Print the file to a printer."
  8961502msgstr "Разпечатване на файл към принтер."
  8971503
  898 #: gedit.xml:668(guilabel)
   1504#: gedit.xml:673(guilabel)
  8991505msgid "File"
  9001506msgstr "Файл"
  9011507
  902 #: gedit.xml:670(para)
   1508#: gedit.xml:675(para)
  9031509msgid "Print the file to a PostScript file."
  9041510msgstr "Разпечатва файла в PostScript файл."
  9051511
  906 #: gedit.xml:673(para)
  907 msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
  908 msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорецът, където определяте името и местоположението на PostScript файла."
  909 
  910 #: gedit.xml:679(guilabel)
   1512#: gedit.xml:678(para)
   1513msgid ""
   1514"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
   1515"the name and location of the PostScript file."
   1516msgstr ""
   1517"Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорецът, "
   1518"където определяте името и местоположението на PostScript файла."
   1519
   1520#: gedit.xml:684(guilabel)
  9111521msgid "Custom"
  9121522msgstr "Личен"
  9131523
  914 #: gedit.xml:681(para)
   1524#: gedit.xml:686(para)
  9151525msgid "Use the specified command to print the file."
  9161526msgstr "Използва определената команда, за да разпечата файла."
  9171527
  918 #: gedit.xml:684(para)
  919 msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
  920 msgstr "Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни аргументи."
  921 
  922 #: gedit.xml:692(guilabel)
   1528#: gedit.xml:689(para)
   1529msgid ""
   1530"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
   1531"arguments."
   1532msgstr ""
   1533"Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни "
   1534"аргументи."
   1535
   1536#: gedit.xml:697(guilabel)
  9231537msgid "State"
  9241538msgstr "Състояние"
  9251539
  926 #: gedit.xml:694(para) gedit.xml:700(para) gedit.xml:706(para)
   1540#: gedit.xml:699(para) gedit.xml:705(para) gedit.xml:711(para)
  9271541msgid "This functionality is not supported in this version of gedit."
  9281542msgstr "Тази функционалност не се поддържа в тази версия на gedit."
  9291543
  930 #: gedit.xml:698(guilabel)
   1544#: gedit.xml:703(guilabel)
  9311545msgid "Type"
  9321546msgstr "Вид"
  9331547
  934 #: gedit.xml:704(guilabel)
   1548#: gedit.xml:709(guilabel)
  9351549msgid "Comment"
  9361550msgstr "Коментар"
  9371551
  938 #: gedit.xml:714(title)
   1552#: gedit.xml:719(title)
  9391553msgid "Paper Tabbed Section"
  9401554msgstr "Раздел \"Хартия\""
  9411555
  942 #: gedit.xml:716(guilabel)
   1556#: gedit.xml:721(guilabel)
  9431557msgid "Paper size"
  9441558msgstr "Размер на хартията"
  9451559
  946 #: gedit.xml:718(para)
  947 msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the file."
  948 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете размера на хартията, на която искате да разпечате файла."
  949 
  950 #: gedit.xml:721(guilabel)
   1560#: gedit.xml:723(para)
   1561msgid ""
   1562"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
   1563"print the file."
   1564msgstr ""
   1565"Използвайте този падащ списък, за да изберете размера на хартията, на която "
   1566"искате да разпечате файла."
   1567
   1568#: gedit.xml:726(guilabel)
  9511569msgid "Width"
  9521570msgstr "Ширина"
  9531571
  954 #: gedit.xml:723(para)
  955 msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
  956 msgstr "Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте близките падащи списъци, за да промените мерната единица."
  957 
  958 #: gedit.xml:726(guilabel)
   1572#: gedit.xml:728(para)
   1573msgid ""
   1574"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
   1575"down list to change the measurement unit."
   1576msgstr ""
   1577"Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте "
   1578"близките падащи списъци, за да промените мерната единица."
   1579
   1580#: gedit.xml:731(guilabel)
  9591581msgid "Height"
  9601582msgstr "Височина"
  9611583
  962 #: gedit.xml:728(para)
   1584#: gedit.xml:733(para)
  9631585msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
  9641586msgstr "Използвайте това поле, за да определите височината на хартията."
  9651587
  966 #: gedit.xml:731(guilabel)
   1588#: gedit.xml:736(guilabel)
  9671589msgid "Feed orientation"
  9681590msgstr "Ориентация на листоподаването"
  9691591
  970 #: gedit.xml:733(para)
  971 msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
  972 msgstr "Използвайте това поле, за да изберете ориентацията на хартията в принтера."
  973 
  974 #: gedit.xml:736(guilabel)
   1592#: gedit.xml:738(para)
   1593msgid ""
   1594"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
   1595"printer."
   1596msgstr ""
   1597"Използвайте това поле, за да изберете ориентацията на хартията в принтера."
   1598
   1599#: gedit.xml:741(guilabel)
  9751600msgid "Page orientation"
  9761601msgstr "Ориентация на страницата"
  9771602
  978 #: gedit.xml:738(para)
   1603#: gedit.xml:743(para)
  9791604msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
  980 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентация на страницата."
  981 
  982 #: gedit.xml:741(guilabel)
   1605msgstr ""
   1606"Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентация на страницата."
   1607
   1608#: gedit.xml:746(guilabel)
  9831609msgid "Layout"
  9841610msgstr "Оформление"
  9851611
  986 #: gedit.xml:743(para)
  987 msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
  988 msgstr "Използвайте този падащ списък за изберете подредба на страницата. В района на преглед се показва преглед на всяка подредба, която бъде избрана."
  989 
  990 #: gedit.xml:746(guilabel)
   1612#: gedit.xml:748(para)
   1613msgid ""
   1614"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
   1615"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
   1616msgstr ""
   1617"Използвайте този падащ списък за изберете подредба на страницата. В района "
   1618"на преглед се показва преглед на всяка подредба, която бъде избрана."
   1619
   1620#: gedit.xml:751(guilabel)
  9911621msgid "Paper tray"
  9921622msgstr "Контейнер за хартията"
  9931623
  994 #: gedit.xml:748(para)
   1624#: gedit.xml:753(para)
  9951625msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
  9961626msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете контейнера за хартия."
  9971627
  998 #: gedit.xml:757(title)
   1628#: gedit.xml:762(title)
  9991629msgid "To Customize the Toolbar"
  10001630msgstr "Персонализиране на лентата с инструменти"
  10011631
  1002 #: gedit.xml:758(para)
  1003 msgid "To display or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To customize how <application>gedit</application> displays the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Customize Toolbar</guisubmenu></menuchoice>, then select one of the following menu items:"
  1004 msgstr "За да се показва и скрива лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. За да персонализирате как <application>gedit</application> показва лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Настройки не лентата с инструменти</guisubmenu></menuchoice> и после изберете един от следните елементи за менюто:"
  1005 
  1006 #: gedit.xml:761(guimenuitem)
   1632#: gedit.xml:763(para)
   1633msgid ""
   1634"To display or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1635"guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To customize how "
   1636"<application>gedit</application> displays the toolbar, choose "
   1637"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Customize Toolbar</"
   1638"guisubmenu></menuchoice>, then select one of the following menu items:"
   1639msgstr ""
   1640"За да се показва и скрива лентата с инструменти, изберете "
   1641"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</"
   1642"guimenuitem></menuchoice>. За да персонализирате как <application>gedit</"
   1643"application> показва лентата с инструменти, изберете "
   1644"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Настройки не лентата с "
   1645"инструменти</guisubmenu></menuchoice> и после изберете един от следните "
   1646"елементи за менюто:"
   1647
   1648#: gedit.xml:766(guimenuitem)
  10071649msgid "Desktop Default"
  10081650msgstr "По подразбиране за работната среда"
  10091651
  1010 #: gedit.xml:762(para)
   1652#: gedit.xml:767(para)
  10111653msgid "Display the default toolbar."
  10121654msgstr "Показване на стандартната лента с инструменти"
  10131655
  1014 #: gedit.xml:765(guimenuitem)
   1656#: gedit.xml:770(guimenuitem)
  10151657msgid "Icons Only"
  10161658msgstr "Само икони"
  10171659
  1018 #: gedit.xml:766(para)
   1660#: gedit.xml:771(para)
  10191661msgid "Display icons only."
  10201662msgstr "Показва само икони."
  10211663
  1022 #: gedit.xml:769(guimenuitem)
   1664#: gedit.xml:774(guimenuitem)
  10231665msgid "Text for All Icons"
  10241666msgstr "Текст за всички икони"
  10251667
  1026 #: gedit.xml:770(para)
   1668#: gedit.xml:775(para)
  10271669msgid "Display icons, and display text for all icons."
  10281670msgstr "Показва икони ипоказва текста за всички икони."
  10291671
  1030 #: gedit.xml:773(guimenuitem)
   1672#: gedit.xml:778(guimenuitem)
  10311673msgid "Text for Important Icons"
  10321674msgstr "Текст за важни икони"
  10331675
  1034 #: gedit.xml:774(para)
   1676#: gedit.xml:779(para)
  10351677msgid "Display icons, and display text for the important icons."
  10361678msgstr "Показва икони и показва текст за важните икони."
  10371679
  1038 #: gedit.xml:777(para)
  1039 msgid "To display or hide the output window, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Output Window</guimenuitem></menuchoice>."
  1040 msgstr "За да покажете или скриете изходния прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Изходни съобщения</guimenuitem></menuchoice>."
  1041 
  1042 #: gedit.xml:782(title)
   1680#: gedit.xml:782(para)
   1681msgid ""
   1682"To display or hide the output window, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1683"guimenu><guimenuitem>Output Window</guimenuitem></menuchoice>."
   1684msgstr ""
   1685"За да покажете или скриете изходния прозорец, изберете "
   1686"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Изходни съобщения</"
   1687"guimenuitem></menuchoice>."
   1688
   1689#: gedit.xml:787(title)
  10431690msgid "To Set the Syntax Highlighting Mode"
  10441691msgstr "Настройване на режима с осветяване"
  10451692
  1046 #: gedit.xml:783(para)
  1047 msgid "To set the syntax highlighting mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Highlight Mode</guimenuitem></menuchoice>, then select one of the following menu items:"
  1048 msgstr "За да настроите осветения синтаксис, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим на осветяване</guimenuitem></menuchoice> и после изберете едно от следните:"
  1049 
  1050 #: gedit.xml:786(guimenuitem)
   1693#: gedit.xml:788(para)
   1694msgid ""
   1695"To set the syntax highlighting mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1696"guimenu><guimenuitem>Highlight Mode</guimenuitem></menuchoice>, then select "
   1697"one of the following menu items:"
   1698msgstr ""
   1699"За да настроите осветения синтаксис, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   1700"guimenu><guimenuitem>Режим на осветяване</guimenuitem></menuchoice> и после "
   1701"изберете едно от следните:"
   1702
   1703#: gedit.xml:791(guimenuitem)
  10511704msgid "Normal"
  10521705msgstr "Нормален"
  10531706
  1054 #: gedit.xml:788(para)
   1707#: gedit.xml:793(para)
  10551708msgid "Do not display any syntax highlighting."
  10561709msgstr "Да не се показва синтактично осветяване"
  10571710
  1058 #: gedit.xml:792(guisubmenu)
   1711#: gedit.xml:797(guisubmenu)
  10591712msgid "Sources"
  10601713msgstr "Източници"
  10611714
  1062 #: gedit.xml:794(para)
  1063 msgid "Display syntax highlighting to edit source code. Use the <guisubmenu>Sources</guisubmenu> submenu to select the source code type."
  1064 msgstr "Показва осветяване на синтаксис за редактиране на изходен код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Източници</guisubmenu>, за да изберете вида изходен код."
  1065 
  1066 #: gedit.xml:798(guisubmenu)
   1715#: gedit.xml:799(para)
   1716msgid ""
   1717"Display syntax highlighting to edit source code. Use the "
   1718"<guisubmenu>Sources</guisubmenu> submenu to select the source code type."
   1719msgstr ""
   1720"Показва осветяване на синтаксис за редактиране на изходен код. Използвайте "
   1721"подменюто <guisubmenu>Източници</guisubmenu>, за да изберете вида изходен "
   1722"код."
   1723
   1724#: gedit.xml:803(guisubmenu)
  10671725msgid "Markup"
  10681726msgstr "Маркиране"
  10691727
  1070 #: gedit.xml:800(para)
  1071 msgid "Display syntax highlighting to edit markup code. Use the <guisubmenu>Markup</guisubmenu> submenu to select the markup code type."
  1072 msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира маркиращ код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Маркиране</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  1073 
  1074 #: gedit.xml:804(guisubmenu)
   1728#: gedit.xml:805(para)
   1729msgid ""
   1730"Display syntax highlighting to edit markup code. Use the <guisubmenu>Markup</"
   1731"guisubmenu> submenu to select the markup code type."
   1732msgstr ""
   1733"Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира маркиращ код. "
   1734"Използвайте подменюто <guisubmenu>Маркиране</guisubmenu>, за да изберете "
   1735"вида на кода."
   1736
   1737#: gedit.xml:809(guisubmenu)
  10751738msgid "Scripts"
  10761739msgstr "Скриптове"
  10771740
  1078 #: gedit.xml:806(para)
  1079 msgid "Display syntax highlighting to edit script code. Use the <guisubmenu>Scripts</guisubmenu> submenu to select the script code type."
  1080 msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира код за скриптове. Използвайте подменюто <guisubmenu>Скриптове</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  1081 
  1082 #: gedit.xml:810(guisubmenu)
   1741#: gedit.xml:811(para)
   1742msgid ""
   1743"Display syntax highlighting to edit script code. Use the "
   1744"<guisubmenu>Scripts</guisubmenu> submenu to select the script code type."
   1745msgstr ""
   1746"Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира код за "
   1747"скриптове. Използвайте подменюто <guisubmenu>Скриптове</guisubmenu>, за да "
   1748"изберете вида на кода."
   1749
   1750#: gedit.xml:815(guisubmenu)
  10831751msgid "Others"
  10841752msgstr "Други"
  10851753
  1086 #: gedit.xml:812(para)
  1087 msgid "Display syntax highlighting to edit other types of code. Use the <guisubmenu>Others</guisubmenu> submenu to select the code type."
  1088 msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира друг вид код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Други</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  1089 
  1090 #: gedit.xml:816(para)
  1091 msgid "For more information about how to configure syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
  1092 msgstr "За повече информация относно как да конфигурирате осветяването на синтаксиса, вижте <xref linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
  1093 
  1094 #: gedit.xml:823(title)
   1754#: gedit.xml:817(para)
   1755msgid ""
   1756"Display syntax highlighting to edit other types of code. Use the "
   1757"<guisubmenu>Others</guisubmenu> submenu to select the code type."
   1758msgstr ""
   1759"Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира друг вид код. "
   1760"Използвайте подменюто <guisubmenu>Други</guisubmenu>, за да изберете вида на "
   1761"кода."
   1762
   1763#: gedit.xml:821(para)
   1764msgid ""
   1765"For more information about how to configure syntax highlighting, see <xref "
   1766"linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
   1767msgstr ""
   1768"За повече информация относно как да конфигурирате осветяването на "
   1769"синтаксиса, вижте <xref linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
   1770
   1771#: gedit.xml:828(title)
  10951772msgid "Preferences"
  10961773msgstr "Настройки"
  10971774
  1098 #: gedit.xml:825(para)
  1099 msgid "To configure <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following categories:"
  1100 msgstr "За да настроите <application>gedit</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа следните категории:"
  1101 
  1102 #: gedit.xml:835(title)
   1775#: gedit.xml:830(para)
   1776msgid ""
   1777"To configure <application>gedit</application>, choose "
   1778"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></"
   1779"menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the "
   1780"following categories:"
   1781msgstr ""
   1782"За да настроите <application>gedit</application>, изберете "
   1783"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
   1784"guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа "
   1785"следните категории:"
   1786
   1787#: gedit.xml:840(title)
  11031788msgid "Editor"
  11041789msgstr "Редактор"
  11051790
  1106 #: gedit.xml:837(guilabel)
   1791#: gedit.xml:842(guilabel)
  11071792msgid "Tabs"
  11081793msgstr "Табулация"
  11091794
  1110 #: gedit.xml:839(para)
  1111 msgid "Use the <guilabel>Tabs width</guilabel> spin box to specify the width of the space that <application> gedit</application> inserts when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
  1112 msgstr "Използвайте полето за полето за <guilabel>Ширина на табулацията</guilabel>, за да определите ширината на празното пространство, което <application>gedit</application> вмъква, когато натиснете клавиша <keycap>Tab</keycap>."
  1113 
  1114 #: gedit.xml:840(para)
  1115 msgid "Select the <guilabel>Insert spaces instead of tabs</guilabel> option to specify that <application> gedit</application> inserts spaces instead of a tab character when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
  1116 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Вмъкване на интервали вместо табулации</guilabel>, за да определите <application>gedit</application> да вмъква интервали, вместо символ за табулации, при натискане на клавиша <keycap>Tab</keycap>."
  1117 
  1118 #: gedit.xml:843(guilabel)
   1795#: gedit.xml:844(para)
   1796msgid ""
   1797"Use the <guilabel>Tabs width</guilabel> spin box to specify the width of the "
   1798"space that <application> gedit</application> inserts when you press the "
   1799"<keycap>Tab</keycap> key."
   1800msgstr ""
   1801"Използвайте полето за полето за <guilabel>Ширина на табулацията</guilabel>, "
   1802"за да определите ширината на празното пространство, което "
   1803"<application>gedit</application> вмъква, когато натиснете клавиша "
   1804"<keycap>Tab</keycap>."
   1805
   1806#: gedit.xml:845(para)
   1807msgid ""
   1808"Select the <guilabel>Insert spaces instead of tabs</guilabel> option to "
   1809"specify that <application> gedit</application> inserts spaces instead of a "
   1810"tab character when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
   1811msgstr ""
   1812"Изберете опцията <guilabel>Вмъкване на интервали вместо табулации</"
   1813"guilabel>, за да определите <application>gedit</application> да вмъква "
   1814"интервали, вместо символ за табулации, при натискане на клавиша <keycap>Tab</"
   1815"keycap>."
   1816
   1817#: gedit.xml:848(guilabel)
  11191818msgid "Auto Indentation"
  11201819msgstr "Автоматичен отстъп"
  11211820
  1122 #: gedit.xml:844(para)
  1123 msgid "Select the <guilabel>Enable auto indentation</guilabel> option to specify that the next line starts at the indentation level of the current line."
  1124 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Enable·auto·indentation</guilabel>, за да определите, че следващият ред започва на същото вдадено ниво, както и текущия ред."
  1125 
  1126 #: gedit.xml:847(guilabel)
   1821#: gedit.xml:849(para)
   1822msgid ""
   1823"Select the <guilabel>Enable auto indentation</guilabel> option to specify "
   1824"that the next line starts at the indentation level of the current line."
   1825msgstr ""
   1826"Изберете опцията <guilabel>Enable auto indentation</guilabel>, за да "
   1827"определите, че следващият ред започва на същото вдадено ниво, както и "
   1828"текущия ред."
   1829
   1830#: gedit.xml:852(guilabel)
  11271831msgid "File Saving"
  11281832msgstr "Запазване на файлове"
  11291833
  1130 #: gedit.xml:849(para)
  1131 msgid "Select the <guilabel>Create a backup copy of files before saving</guilabel> option to create a backup copy of a file each time you save the file. The backup copy of the file contains a ~ at the end of the filename."
  1132 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Създаване на резервно копие на файловете преди запазване</guilabel>, за да се създава резервно копие на файла всеки път, когато той се запазва. Резервното копие на файла има файлово име, завършващо с \"~\"."
  1133 
  1134 #: gedit.xml:850(para)
  1135 msgid "Select the <guilabel>Autosave files every ... minutes</guilabel> option to automatically save the current file at regular intervals. Use the spin box to specify how often you want to save the file."
  1136 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Автоматично запазване на файловете на всеки·...·минути</guilabel>, за да се запазва текущия файл на равни интервали. Използвайте полето, за да определите колко често да се запазва файла."
  1137 
  1138 #: gedit.xml:853(guilabel)
   1834#: gedit.xml:854(para)
   1835msgid ""
   1836"Select the <guilabel>Create a backup copy of files before saving</guilabel> "
   1837"option to create a backup copy of a file each time you save the file. The "
   1838"backup copy of the file contains a ~ at the end of the filename."
   1839msgstr ""
   1840"Изберете опцията <guilabel>Създаване на резервно копие на файловете преди "
   1841"запазване</guilabel>, за да се създава резервно копие на файла всеки път, "
   1842"когато той се запазва. Резервното копие на файла има файлово име, завършващо "
   1843"с \"~\"."
   1844
   1845#: gedit.xml:855(para)
   1846msgid ""
   1847"Select the <guilabel>Autosave files every ... minutes</guilabel> option to "
   1848"automatically save the current file at regular intervals. Use the spin box "
   1849"to specify how often you want to save the file."
   1850msgstr ""
   1851"Изберете опцията <guilabel>Автоматично запазване на файловете на всеки ..."
   1852" минути</guilabel>, за да се запазва текущия файл на равни интервали. "
   1853"Използвайте полето, за да определите колко често да се запазва файла."
   1854
   1855#: gedit.xml:858(guilabel)
  11391856msgid "Undo"
  11401857msgstr "Отмяна"
  11411858
  1142 #: gedit.xml:855(para)
  1143 msgid "Select the <guilabel>Limit to ... actions</guilabel> option to set a limit on the number of editing actions that you can undo. Use the spin box to specify the maximum number of actions that you can undo."
  1144 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Ограничаване до ... действия</guilabel>, за да настроите броя на действия, които можете да отменяте. Използвайте полето, за да определите колко да е максималния брой действия, които да се пазят."
  1145 
  1146 #: gedit.xml:856(para)
  1147 msgid "Select the <guilabel>Unlimited undo</guilabel> option to set no limit on the number of editing actions that you can undo."
  1148 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Неограничени връщания назад</guilabel>, за да махнете ограничението на броя отмени, които може да правите по редакциите."
  1149 
  1150 #: gedit.xml:863(title) gedit.xml:1190(guimenu)
   1859#: gedit.xml:860(para)
   1860msgid ""
   1861"Select the <guilabel>Limit to ... actions</guilabel> option to set a limit "
   1862"on the number of editing actions that you can undo. Use the spin box to "
   1863"specify the maximum number of actions that you can undo."
   1864msgstr ""
   1865"Изберете опцията <guilabel>Ограничаване до ... действия</guilabel>, за да "
   1866"настроите броя на действия, които можете да отменяте. Използвайте полето, за "
   1867"да определите колко да е максималния брой действия, които да се пазят."
   1868
   1869#: gedit.xml:861(para)
   1870msgid ""
   1871"Select the <guilabel>Unlimited undo</guilabel> option to set no limit on the "
   1872"number of editing actions that you can undo."
   1873msgstr ""
   1874"Изберете опцията <guilabel>Неограничени връщания назад</guilabel>, за да "
   1875"махнете ограничението на броя отмени, които може да правите по редакциите."
   1876
   1877#: gedit.xml:868(title) gedit.xml:1195(guimenu)
  11511878msgid "View"
  11521879msgstr "Изглед"
  11531880
  1154 #: gedit.xml:867(para)
  1155 msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a character level, when you reach the text window boundary."
  1156 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режима с пренасяне</guilabel>, за да пренасяте текста на следващия ред, на ниво символ, когато се достигне текстовата граница на прозореца."
  1157 
  1158 #: gedit.xml:868(para)
  1159 msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a word level, when you reach the text window boundary."
  1160 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, за да се пренася текста на следващия ред, на ниво дума, когато се достигне текстовата граница на прозореца."
  1161 
  1162 #: gedit.xml:874(para)
  1163 msgid "Select the <guilabel>Display line numbers</guilabel> option to display line numbers on the left side of the <application>gedit</application> window."
  1164 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на номера на редовете</guilabel>, за да се покажат номерата на редовете в лявата част на прозореца на <application>gedit</application>."
  1165 
  1166 #: gedit.xml:878(guilabel)
   1881#: gedit.xml:872(para)
   1882msgid ""
   1883"Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text "
   1884"onto the next line, at a character level, when you reach the text window "
   1885"boundary."
   1886msgstr ""
   1887"Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режима с пренасяне</guilabel>, за "
   1888"да пренасяте текста на следващия ред, на ниво символ, когато се достигне "
   1889"текстовата граница на прозореца."
   1890
   1891#: gedit.xml:873(para)
   1892msgid ""
   1893"Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to "
   1894"wrap text onto the next line, at a word level, when you reach the text "
   1895"window boundary."
   1896msgstr ""
   1897"Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, "
   1898"за да се пренася текста на следващия ред, на ниво дума, когато се достигне "
   1899"текстовата граница на прозореца."
   1900
   1901#: gedit.xml:879(para)
   1902msgid ""
   1903"Select the <guilabel>Display line numbers</guilabel> option to display line "
   1904"numbers on the left side of the <application>gedit</application> window."
   1905msgstr ""
   1906"Изберете опцията <guilabel>Показване на номера на редовете</guilabel>, за да "
   1907"се покажат номерата на редовете в лявата част на прозореца на "
   1908"<application>gedit</application>."
   1909
   1910#: gedit.xml:883(guilabel)
  11671911msgid "Right Margin"
  11681912msgstr "Дясна граница"
  11691913
  1170 #: gedit.xml:880(para)
  1171 msgid "Select the <guilabel>Display right margin</guilabel> option to display a vertical line that indicates the right margin."
  1172 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на дясна граница</guilabel>, за да се показва вертикална линия, която да показва дясната граница."
  1173 
  1174 #: gedit.xml:881(para)
  1175 msgid "Use the <guilabel>Right margin at column</guilabel> spin box to specify the location of the vertical line."
  1176 msgstr "Използвайте полето <guilabel>Дясна граница за колона</guilabel>, за да определите местоположението на вертикалната линия."
  1177 
  1178 #: gedit.xml:888(title)
   1914#: gedit.xml:885(para)
   1915msgid ""
   1916"Select the <guilabel>Display right margin</guilabel> option to display a "
   1917"vertical line that indicates the right margin."
   1918msgstr ""
   1919"Изберете опцията <guilabel>Показване на дясна граница</guilabel>, за да се "
   1920"показва вертикална линия, която да показва дясната граница."
   1921
   1922#: gedit.xml:886(para)
   1923msgid ""
   1924"Use the <guilabel>Right margin at column</guilabel> spin box to specify the "
   1925"location of the vertical line."
   1926msgstr ""
   1927"Използвайте полето <guilabel>Дясна граница за колона</guilabel>, за да "
   1928"определите местоположението на вертикалната линия."
   1929
   1930#: gedit.xml:893(title)
  11791931msgid "Font &amp; Colors"
  11801932msgstr "Шрифт и цветове"
  11811933
  1182 #: gedit.xml:890(guilabel)
   1934#: gedit.xml:895(guilabel)
  11831935msgid "Font"
  11841936msgstr "Шрифт"
  11851937
  1186 #: gedit.xml:892(para)
  1187 msgid "Select the <guilabel>Use default theme font</guilabel> option to use the default system font for the text in the <application>gedit</application> text window."
  1188 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Използване на шрифта на темата по подразбиране</guilabel>, за се използва системния шрифт за текста в прозореца на <application>gedit</application>."
  1189 
  1190 #: gedit.xml:893(para)
  1191 msgid "The <guilabel>Editor font</guilabel> field displays the font that <application>gedit</application> uses to display text. Click on the button to specify the font type, style, and size to use for text."
  1192 msgstr "Полето <guilabel>Шрифт на редактора</guilabel> показва шрифта, който се използва от <application>gedit</application>, за да се показва текст. Натиснете бутона, за да определите вида на шрифта, стила и размера му."
  1193 
  1194 #: gedit.xml:896(guilabel)
   1938#: gedit.xml:897(para)
   1939msgid ""
   1940"Select the <guilabel>Use default theme font</guilabel> option to use the "
   1941"default system font for the text in the <application>gedit</application> "
   1942"text window."
   1943msgstr ""
   1944"Изберете опцията <guilabel>Използване на шрифта на темата по подразбиране</"
   1945"guilabel>, за се използва системния шрифт за текста в прозореца на "
   1946"<application>gedit</application>."
   1947
   1948#: gedit.xml:898(para)
   1949msgid ""
   1950"The <guilabel>Editor font</guilabel> field displays the font that "
   1951"<application>gedit</application> uses to display text. Click on the button "
   1952"to specify the font type, style, and size to use for text."
   1953msgstr ""
   1954"Полето <guilabel>Шрифт на редактора</guilabel> показва шрифта, който се "
   1955"използва от <application>gedit</application>, за да се показва текст. "
   1956"Натиснете бутона, за да определите вида на шрифта, стила и размера му."
   1957
   1958#: gedit.xml:901(guilabel)
  11951959msgid "Colors"
  11961960msgstr "Цветове"
  11971961
  1198 #: gedit.xml:898(para)
  1199 msgid "Select the <guilabel>Use default theme colors</guilabel> option to use the default theme colors in the <application>gedit</application> text window."
  1200 msgstr "Изберете опцията <guilabel>зползване на цветови теми по подразбиране</guilabel>, за да се използват стандартните цветове на темата в прозореца на <application>gedit</application>."
  1201 
  1202 #: gedit.xml:899(para)
  1203 msgid "Click on the <guibutton>Normal text color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a color to use to display normal text in the <application>gedit</application> text window."
  1204 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Нормален цвят на текста</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвета, с който да се показва нормалния текст в прозореца на <application>gedit</application>."
  1205 
  1206 #: gedit.xml:900(para)
  1207 msgid "Click on the <guibutton>Background color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a background color for the <application>gedit</application> text window."
  1208 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Фонов цвят</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят за текстовия прозорец на <application>gedit</application>."
  1209 
  1210 #: gedit.xml:901(para)
  1211 msgid "Click on the <guibutton>Selected text color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a color to use to display selected text."
  1212 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избрания текст</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвят, който да се използва за избрания текст."
  1213 
  1214 #: gedit.xml:903(para)
  1215 msgid "Click on the <guibutton>Selection color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a background color to use to highlight a text selection."
  1216 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избраното</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят, който да се използва при маркирането на текст."
  1217 
  1218 #: gedit.xml:910(title)
   1962#: gedit.xml:903(para)
   1963msgid ""
   1964"Select the <guilabel>Use default theme colors</guilabel> option to use the "
   1965"default theme colors in the <application>gedit</application> text window."
   1966msgstr ""
   1967"Изберете опцията <guilabel>зползване на цветови теми по подразбиране</"
   1968"guilabel>, за да се използват стандартните цветове на темата в прозореца на "
   1969"<application>gedit</application>."
   1970
   1971#: gedit.xml:904(para)
   1972msgid ""
   1973"Click on the <guibutton>Normal text color</guibutton> color button to "
   1974"display the color selector dialog. Select a color to use to display normal "
   1975"text in the <application>gedit</application> text window."
   1976msgstr ""
   1977"Натиснете бутона <guibutton>Нормален цвят на текста</guibutton>, за да се "
   1978"покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвета, с който да се показва "
   1979"нормалния текст в прозореца на <application>gedit</application>."
   1980
   1981#: gedit.xml:905(para)
   1982msgid ""
   1983"Click on the <guibutton>Background color</guibutton> color button to display "
   1984"the color selector dialog. Select a background color for the "
   1985"<application>gedit</application> text window."
   1986msgstr ""
   1987"Натиснете бутона <guibutton>Фонов цвят</guibutton>, за да се покаже "
   1988"прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят за текстовия прозорец на "
   1989"<application>gedit</application>."
   1990
   1991#: gedit.xml:906(para)
   1992msgid ""
   1993"Click on the <guibutton>Selected text color</guibutton> color button to "
   1994"display the color selector dialog. Select a color to use to display selected "
   1995"text."
   1996msgstr ""
   1997"Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избрания текст</guibutton>, за да се "
   1998"покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвят, който да се използва за "
   1999"избрания текст."
   2000
   2001#: gedit.xml:908(para)
   2002msgid ""
   2003"Click on the <guibutton>Selection color</guibutton> color button to display "
   2004"the color selector dialog. Select a background color to use to highlight a "
   2005"text selection."
   2006msgstr ""
   2007"Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избраното</guibutton>, за да се покаже "
   2008"прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят, който да се използва при "
   2009"маркирането на текст."
   2010
   2011#: gedit.xml:915(title)
  12192012msgid "Syntax Highlighting"
  12202013msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
  12212014
  1222 #: gedit.xml:912(guilabel)
   2015#: gedit.xml:917(guilabel)
  12232016msgid "Enable syntax highlighting"
  12242017msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
  12252018
  1226 #: gedit.xml:914(para)
   2019#: gedit.xml:919(para)
  12272020msgid "Select this option to highlight the syntax of the text that you edit."
  1228 msgstr "Изберете тази опция, за се осветява синтаксиса на текста, който редактирате."
  1229 
  1230 #: gedit.xml:917(guilabel)
   2021msgstr ""
   2022"Изберете тази опция, за се осветява синтаксиса на текста, който редактирате."
   2023
   2024#: gedit.xml:922(guilabel)
  12312025msgid "Highlight mode"
  12322026msgstr "Режим на отбелязване"
  12332027
  1234 #: gedit.xml:919(para)
   2028#: gedit.xml:924(para)
  12352029msgid "Use this drop-down list to select a syntax mode to configure."
  1236 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете режим на синтаксиса, който да настроите."
  1237 
  1238 #: gedit.xml:922(guilabel)
   2030msgstr ""
   2031"Използвайте падащия списък, за да изберете режим на синтаксиса, който да "
   2032"настроите."
   2033
   2034#: gedit.xml:927(guilabel)
  12392035msgid "Elements"
  12402036msgstr "Елементи"
  12412037
  1242 #: gedit.xml:924(para)
   2038#: gedit.xml:929(para)
  12432039msgid "Use this list box to select a syntax element to configure."
  1244 msgstr "Използвайте този списък, за да изберете синтаксисните елементи, които да настроите."
  1245 
  1246 #: gedit.xml:927(term)
   2040msgstr ""
   2041"Използвайте този списък, за да изберете синтаксисните елементи, които да "
   2042"настроите."
   2043
   2044#: gedit.xml:932(term)
  12472045msgid "Format buttons"
  12482046msgstr "Бутони на форматирането"
  12492047
  1250 #: gedit.xml:929(para)
  1251 msgid "Use the following buttons to change the format of the selected syntax element:"
  1252 msgstr "Използвайте следните бутони, за да променяте формата на избраните синтаксисни елементи:"
  1253 
  1254 #: gedit.xml:937(para)
   2048#: gedit.xml:934(para)
   2049msgid ""
   2050"Use the following buttons to change the format of the selected syntax "
   2051"element:"
   2052msgstr ""
   2053"Използвайте следните бутони, за да променяте формата на избраните "
   2054"синтаксисни елементи:"
   2055
   2056#: gedit.xml:942(para)
  12552057msgid "Button"
  12562058msgstr "Бутон"
  12572059
  1258 #: gedit.xml:939(para)
   2060#: gedit.xml:944(para)
  12592061msgid "Format"
  12602062msgstr "Формат"
  12612063
  1262 #: gedit.xml:951(phrase)
   2064#: gedit.xml:956(phrase)
  12632065msgid "Shows icon for bold format."
  12642066msgstr "Показва иконата за удебелен текст."
  12652067
  1266 #: gedit.xml:957(para)
   2068#: gedit.xml:962(para)
  12672069msgid "Bold"
  12682070msgstr "Удебелен"
  12692071
  1270 #: gedit.xml:969(phrase)
   2072#: gedit.xml:974(phrase)
  12712073msgid "Shows icon for italic format."
  12722074msgstr "Показва иконата за наклонен текст."
  12732075
  1274 #: gedit.xml:975(para)
   2076#: gedit.xml:980(para)
  12752077msgid "Italic"
  12762078msgstr "Наклонен"
  12772079
  1278 #: gedit.xml:987(phrase)
   2080#: gedit.xml:992(phrase)
  12792081msgid "Shows icon for underline."
  12802082msgstr "Показва иконата за подчертан текст."
  12812083
  1282 #: gedit.xml:993(para)
   2084#: gedit.xml:998(para)
  12832085msgid "Underline"
  12842086msgstr "Подчертан"
  12852087
  1286 #: gedit.xml:1005(phrase)
   2088#: gedit.xml:1010(phrase)
  12872089msgid "Shows icon for strikethrough."
  12882090msgstr "Показва иконата за зачеркнат текст."
  12892091
  1290 #: gedit.xml:1011(para)
   2092#: gedit.xml:1016(para)
  12912093msgid "Strikethrough"
  12922094msgstr "Зачеркнат"
  12932095
  1294 #: gedit.xml:1021(guilabel)
   2096#: gedit.xml:1026(guilabel)
  12952097msgid "Foreground"
  12962098msgstr "Текст"
  12972099
  1298 #: gedit.xml:1023(para)
  1299 msgid "Select this option to change the font color of the selected syntax element. Click on the color button to display the color selector dialog, then select the font color."
  1300 msgstr "Изберете тази опция, за да промените цвета на шрифта, за избрания синтаксисен елемент. Натиснете бутона за цвета, за да се появи прозорец за избор на цвят и после изберете цвета на шрифта."
  1301 
  1302 #: gedit.xml:1026(guilabel)
   2100#: gedit.xml:1028(para)
   2101msgid ""
   2102"Select this option to change the font color of the selected syntax element. "
   2103"Click on the color button to display the color selector dialog, then select "
   2104"the font color."
   2105msgstr ""
   2106"Изберете тази опция, за да промените цвета на шрифта, за избрания "
   2107"синтаксисен елемент. Натиснете бутона за цвета, за да се появи прозорец за "
   2108"избор на цвят и после изберете цвета на шрифта."
   2109
   2110#: gedit.xml:1031(guilabel)
  13032111msgid "Background"
  13042112msgstr "Фон"
  13052113
  1306 #: gedit.xml:1028(para)
  1307 msgid "Select this option to change the background color of the selected syntax element. Click on the color button to display the color selector dialog, then select the background color."
  1308 msgstr "Изберете тази опция, за да промените фоновия цвят за избрания синтаксисен елемент. Натиснете бутона за цвят, за да се появи прозореца за избор на цвят и после от него изберете цвета на фона."
  1309 
  1310 #: gedit.xml:1031(guibutton)
   2114#: gedit.xml:1033(para)
   2115msgid ""
   2116"Select this option to change the background color of the selected syntax "
   2117"element. Click on the color button to display the color selector dialog, "
   2118"then select the background color."
   2119msgstr ""
   2120"Изберете тази опция, за да промените фоновия цвят за избрания синтаксисен "
   2121"елемент. Натиснете бутона за цвят, за да се появи прозореца за избор на цвят "
   2122"и после от него изберете цвета на фона."
   2123
   2124#: gedit.xml:1036(guibutton)
  13112125msgid "Reset to Default"
  13122126msgstr "Връщане на стандартни настройки"
  13132127
  1314 #: gedit.xml:1033(para)
  1315 msgid "Click on this button to reset the foreground color and background color of the selected syntax element to the default values."
  1316 msgstr "Натиснете този бутон, за да се занулят цветовете за текста и за фона на избраните синтаксисни елементи, към стандартните стойности."
  1317 
  1318 #: gedit.xml:1040(title)
   2128#: gedit.xml:1038(para)
   2129msgid ""
   2130"Click on this button to reset the foreground color and background color of "
   2131"the selected syntax element to the default values."
   2132msgstr ""
   2133"Натиснете този бутон, за да се занулят цветовете за текста и за фона на "
   2134"избраните синтаксисни елементи, към стандартните стойности."
   2135
   2136#: gedit.xml:1045(title)
  13192137msgid "Plugins"
  13202138msgstr "Приставки"
  13212139
  1322 #: gedit.xml:1041(para)
  1323 msgid "For information about how to use the <guilabel>Plugins</guilabel> category of the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, see <xref linkend=\"gedit-install-plugins\"/>."
  1324 msgstr "За информация относно как да се използва категорията <guilabel>Приставки</guilabel> от прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, вижте <xref linkend=\"gedit-install-plugins\"/>."
  1325 
  1326 #: gedit.xml:1047(title)
   2140#: gedit.xml:1046(para)
   2141msgid ""
   2142"For information about how to use the <guilabel>Plugins</guilabel> category "
   2143"of the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, see <xref linkend=\"gedit-"
   2144"install-plugins\"/>."
   2145msgstr ""
   2146"За информация относно как да се използва категорията <guilabel>Приставки</"
   2147"guilabel> от прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, вижте <xref linkend="
   2148"\"gedit-install-plugins\"/>."
   2149
   2150#: gedit.xml:1052(title)
  13272151msgid "Working with Plugins"
  13282152msgstr "Работа с приставки"
  13292153
  1330 #: gedit.xml:1048(para)
  1331 msgid "A plugin is a supplementary program that enhances the functionality of an application. The <application>gedit</application> plugins enable you to perform a variety of functions related to text editing from within the <application> gedit</application> window. The following table lists the <application> gedit</application> plugins."
  1332 msgstr "Приставката е допълнителна програма, която подобрява функционалността на дадена програма. Приставките за <application>gedit</application> Ви позволяват да извършвате множество функции свързани с редактирането на текст през <application>gedit</application>. Следната таблица изброява приставките за <application>gedit</application>."
  1333 
  1334 #: gedit.xml:1055(para) gedit.xml:1130(para)
   2154#: gedit.xml:1053(para)
   2155msgid ""
   2156"A plugin is a supplementary program that enhances the functionality of an "
   2157"application. The <application>gedit</application> plugins enable you to "
   2158"perform a variety of functions related to text editing from within the "
   2159"<application> gedit</application> window. The following table lists the "
   2160"<application> gedit</application> plugins."
   2161msgstr ""
   2162"Приставката е допълнителна програма, която подобрява функционалността на "
   2163"дадена програма. Приставките за <application>gedit</application> Ви "
   2164"позволяват да извършвате множество функции свързани с редактирането на текст "
   2165"през <application>gedit</application>. Следната таблица изброява приставките "
   2166"за <application>gedit</application>."
   2167
   2168#: gedit.xml:1060(para) gedit.xml:1135(para)
  13352169msgid "Plugin Name"
  13362170msgstr "Име на приставка"
  13372171
  1338 #: gedit.xml:1056(para)
   2172#: gedit.xml:1061(para)
  13392173msgid "Purpose"
  13402174msgstr "Цел"
  13412175
  1342 #: gedit.xml:1061(para) gedit.xml:1136(para)
   2176#: gedit.xml:1066(para) gedit.xml:1141(para)
  13432177msgid "ChangeCase"
  13442178msgstr "Промяна на регистъра"
  13452179
  1346 #: gedit.xml:1062(para)
   2180#: gedit.xml:1067(para)
  13472181msgid "Changes the case of the selected text."
  13482182msgstr "Променя регистъра (малки/големи букви) на избрания текст."
  13492183
  1350 #: gedit.xml:1065(para) gedit.xml:1151(para) gedit.xml:1153(guimenuitem)
   2184#: gedit.xml:1070(para) gedit.xml:1156(para) gedit.xml:1158(guimenuitem)
  13512185msgid "Document Statistics"
  13522186msgstr "Статистика за документа"
  13532187
  1354 #: gedit.xml:1066(para)
  1355 msgid "Counts the number of lines, words, characters with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog."
  1356 msgstr "Брои броят редове, думи, символи с интервалите, символи без интервалите и байтове в текущия файл. Приставката показва резултатите в прозорец за <guilabel>Статистика за документа</guilabel>."
  1357 
  1358 #: gedit.xml:1069(para) gedit.xml:1156(para)
   2188#: gedit.xml:1071(para)
   2189msgid ""
   2190"Counts the number of lines, words, characters with spaces, characters "
   2191"without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the "
   2192"results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog."
   2193msgstr ""
   2194"Брои броят редове, думи, символи с интервалите, символи без интервалите и "
   2195"байтове в текущия файл. Приставката показва резултатите в прозорец за "
   2196"<guilabel>Статистика за документа</guilabel>."
   2197
   2198#: gedit.xml:1074(para) gedit.xml:1161(para)
  13592199msgid "Indent lines"
  13602200msgstr "Отстъп надясно на редовете"
  13612201
  1362 #: gedit.xml:1070(para)
  1363 msgid "Indents the selected lines, or removes the indentation from the selected lines."
  1364 msgstr "Прави отстъп на избраните редове или премахва отстъпа от избраните редове."
  1365 
  1366 #: gedit.xml:1073(para) gedit.xml:1163(para)
   2202#: gedit.xml:1075(para)
   2203msgid ""
   2204"Indents the selected lines, or removes the indentation from the selected "
   2205"lines."
   2206msgstr ""
   2207"Прави отстъп на избраните редове или премахва отстъпа от избраните редове."
   2208
   2209#: gedit.xml:1078(para) gedit.xml:1168(para)
  13672210msgid "Insert Date/Time"
  13682211msgstr "Вмъкване на дата/време"
  13692212
  1370 #: gedit.xml:1074(para)
   2213#: gedit.xml:1079(para)
  13712214msgid "Inserts the current date and time into a file."
  13722215msgstr "Вмъква текущата дата и време във файла."
  13732216
  1374 #: gedit.xml:1077(para) gedit.xml:1168(para)
   2217#: gedit.xml:1082(para) gedit.xml:1173(para)
  13752218msgid "Shell command"
  13762219msgstr "Команда от шел"
  13772220
  1378 #: gedit.xml:1078(para)
   2221#: gedit.xml:1083(para)
  13792222msgid "Displays the text output of a shell command in the output window."
  1380 msgstr "Показва текстовите изходни съобщения на команден ред в изходния прозорец."
  1381 
  1382 #: gedit.xml:1081(para) gedit.xml:1173(para) gedit.xml:1175(guimenuitem)
   2223msgstr ""
   2224"Показва текстовите изходни съобщения на команден ред в изходния прозорец."
   2225
   2226#: gedit.xml:1086(para) gedit.xml:1178(para) gedit.xml:1180(guimenuitem)
  13832227msgid "Sort"
  13842228msgstr "Подреждане"
  13852229
  1386 #: gedit.xml:1082(para)
   2230#: gedit.xml:1087(para)
  13872231msgid "Sorts the selected text."
  13882232msgstr "Сортира избрания текст."
  13892233
  1390 #: gedit.xml:1085(para) gedit.xml:1178(para)
   2234#: gedit.xml:1090(para) gedit.xml:1183(para)
  13912235msgid "Spell checker"
  13922236msgstr "Проверка на правописа"
  13932237
  1394 #: gedit.xml:1086(para)
  1395 msgid "Checks the spelling in the selected text. You can configure <application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you can check the spelling manually, in the specified language."
  1396 msgstr "Проверява правописа на избрания текст. Може да настроите <application>gedit</application> да проверява правописа автоматично или може да го проверявате ръчно."
  1397 
  1398 #: gedit.xml:1090(para) gedit.xml:1189(para)
   2238#: gedit.xml:1091(para)
   2239msgid ""
   2240"Checks the spelling in the selected text. You can configure "
   2241"<application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you "
   2242"can check the spelling manually, in the specified language."
   2243msgstr ""
   2244"Проверява правописа на избрания текст. Може да настроите <application>gedit</"
   2245"application> да проверява правописа автоматично или може да го проверявате "
   2246"ръчно."
   2247
   2248#: gedit.xml:1095(para) gedit.xml:1194(para)
  13992249msgid "Tag list"
  14002250msgstr "Списък с етикети"
  14012251
  1402 #: gedit.xml:1091(para)
  1403 msgid "Displays a window that contains a list of common tags. You can use the window to insert a tag into a file."
  1404 msgstr "Показва прозорец, който съдържа списък с често срещани етикети. Може да използвате прозореца, за да вмъквате етикети във файла."
  1405 
  1406 #: gedit.xml:1094(para) gedit.xml:1194(para)
   2252#: gedit.xml:1096(para)
   2253msgid ""
   2254"Displays a window that contains a list of common tags. You can use the "
   2255"window to insert a tag into a file."
   2256msgstr ""
   2257"Показва прозорец, който съдържа списък с често срещани етикети. Може да "
   2258"използвате прозореца, за да вмъквате етикети във файла."
   2259
   2260#: gedit.xml:1099(para) gedit.xml:1199(para)
  14072261msgid "User name"
  14082262msgstr "Име на потребител"
  14092263
  1410 #: gedit.xml:1095(para)
   2264#: gedit.xml:1100(para)
  14112265msgid "Inserts the username of the current user into the file."
  14122266msgstr "Вмъква потребителското име на текущия потребтел във файла."
  14132267
  1414 #: gedit.xml:1100(para)
  1415 msgid "When you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>, the <guilabel>Plugins</guilabel> tabbed section displays the following information:"
  1416 msgstr "Когато изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>, раздела <guilabel>Приставки</guilabel> показва следната информация."
  1417 
  1418 #: gedit.xml:1102(para)
   2268#: gedit.xml:1105(para)
   2269msgid ""
   2270"When you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
   2271"guimenuitem></menuchoice>, the <guilabel>Plugins</guilabel> tabbed section "
   2272"displays the following information:"
   2273msgstr ""
   2274"Когато изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   2275"guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>, раздела "
   2276"<guilabel>Приставки</guilabel> показва следната информация."
   2277
   2278#: gedit.xml:1107(para)
  14192279msgid "A table that contains two columns:"
  14202280msgstr "Таблица, която съдържа две колони:"
  14212281
  1422 #: gedit.xml:1105(guilabel)
   2282#: gedit.xml:1110(guilabel)
  14232283msgid "Enabled"
  14242284msgstr "Активен"
  14252285
  1426 #: gedit.xml:1107(para)
   2286#: gedit.xml:1112(para)
  14272287msgid "Displays check boxes that you select to load the plugins."
  1428 msgstr "Показва полета за отметки, които може да включвате, за да зареждате приставки."
  1429 
  1430 #: gedit.xml:1111(guilabel)
   2288msgstr ""
   2289"Показва полета за отметки, които може да включвате, за да зареждате "
   2290"приставки."
   2291
   2292#: gedit.xml:1116(guilabel)
  14312293msgid "Plugin"
  14322294msgstr "Приставка"
  14332295
  1434 #: gedit.xml:1113(para)
  1435 msgid "Displays a list of the plugins that you can use with <application>gedit</application>."
  1436 msgstr "Показва списък с приставките, които може да използвате с <application>gedit</application>."
  1437 
  1438 #: gedit.xml:1118(para)
  1439 msgid "An <guibutton>About Plugin</guibutton> button: use this button to display a brief description of the selected plugin, including details about the author of the plugin."
  1440 msgstr "Бутон <guibutton>Относно приставката</guibutton>: използвайте този бутон, за да се показва кратко описание на избраната приставка, включително информация относно автора й."
  1441 
  1442 #: gedit.xml:1120(para)
  1443 msgid "A <guibutton>Configure Plugin</guibutton> button: use this button to open a configuration dialog for the selected plugin, if that plugin is configurable. For example, see <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/>."
  1444 msgstr "Бутон <guibutton>Настройки на приставката</guibutton>: използвайте този бутон, за да се отвори прозорец за настройките на избраната приставка, ако тя може да се настройва. Например, вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/>."
  1445 
  1446 #: gedit.xml:1123(para)
  1447 msgid "When you load a plugin, <application>gedit</application> adds the plugin to the appropriate <application>gedit</application> menu, as described in the following table."
  1448 msgstr "Когато заредите приставка, <application>gedit</application> я добавя към съответното меню, както е описано в следната таблица."
  1449 
  1450 #: gedit.xml:1131(para)
   2296#: gedit.xml:1118(para)
   2297msgid ""
   2298"Displays a list of the plugins that you can use with <application>gedit</"
   2299"application>."
   2300msgstr ""
   2301"Показва списък с приставките, които може да използвате с <application>gedit</"
   2302"application>."
   2303
   2304#: gedit.xml:1123(para)
   2305msgid ""
   2306"An <guibutton>About Plugin</guibutton> button: use this button to display a "
   2307"brief description of the selected plugin, including details about the author "
   2308"of the plugin."
   2309msgstr ""
   2310"Бутон <guibutton>Относно приставката</guibutton>: използвайте този бутон, за "
   2311"да се показва кратко описание на избраната приставка, включително информация "
   2312"относно автора й."
   2313
   2314#: gedit.xml:1125(para)
   2315msgid ""
   2316"A <guibutton>Configure Plugin</guibutton> button: use this button to open a "
   2317"configuration dialog for the selected plugin, if that plugin is "
   2318"configurable. For example, see <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/>."
   2319msgstr ""
   2320"Бутон <guibutton>Настройки на приставката</guibutton>: използвайте този "
   2321"бутон, за да се отвори прозорец за настройките на избраната приставка, ако "
   2322"тя може да се настройва. Например, вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-"
   2323"configure\"/>."
   2324
   2325#: gedit.xml:1128(para)
   2326msgid ""
   2327"When you load a plugin, <application>gedit</application> adds the plugin to "
   2328"the appropriate <application>gedit</application> menu, as described in the "
   2329"following table."
   2330msgstr ""
   2331"Когато заредите приставка, <application>gedit</application> я добавя към "
   2332"съответното меню, както е описано в следната таблица."
   2333
   2334#: gedit.xml:1136(para)
  14512335msgid "Added to Menu"
  14522336msgstr "Добавена в меню"
  14532337
  1454 #: gedit.xml:1137(guimenu) gedit.xml:1140(guimenu) gedit.xml:1143(guimenu) gedit.xml:1146(guimenu) gedit.xml:1157(guimenu) gedit.xml:1159(guimenu) gedit.xml:1164(guimenu) gedit.xml:1174(guimenu) gedit.xml:1195(guimenu) gedit.xml:1266(guimenu) gedit.xml:1272(guimenu) gedit.xml:1278(guimenu) gedit.xml:1284(guimenu)
   2338#: gedit.xml:1142(guimenu) gedit.xml:1145(guimenu) gedit.xml:1148(guimenu)
   2339#: gedit.xml:1151(guimenu) gedit.xml:1162(guimenu) gedit.xml:1164(guimenu)
   2340#: gedit.xml:1169(guimenu) gedit.xml:1179(guimenu) gedit.xml:1200(guimenu)
   2341#: gedit.xml:1271(guimenu) gedit.xml:1277(guimenu) gedit.xml:1283(guimenu)
   2342#: gedit.xml:1289(guimenu)
  14552343msgid "Edit"
  14562344msgstr "Редактиране"
  14572345
  1458 #: gedit.xml:1138(guisubmenu) gedit.xml:1141(guisubmenu) gedit.xml:1144(guisubmenu) gedit.xml:1147(guisubmenu) gedit.xml:1267(guisubmenu) gedit.xml:1273(guisubmenu) gedit.xml:1279(guisubmenu) gedit.xml:1285(guisubmenu)
   2346#: gedit.xml:1143(guisubmenu) gedit.xml:1146(guisubmenu)
   2347#: gedit.xml:1149(guisubmenu) gedit.xml:1152(guisubmenu)
   2348#: gedit.xml:1272(guisubmenu) gedit.xml:1278(guisubmenu)
   2349#: gedit.xml:1284(guisubmenu) gedit.xml:1290(guisubmenu)
  14592350msgid "Change Case"
  14602351msgstr "Смяна на регистъра"
  14612352
  1462 #: gedit.xml:1139(guimenuitem) gedit.xml:1267(guimenuitem)
   2353#: gedit.xml:1144(guimenuitem) gedit.xml:1272(guimenuitem)
  14632354msgid "All Upper Case"
  14642355msgstr "Само големи букви"
  14652356
  1466 #: gedit.xml:1142(guimenuitem) gedit.xml:1273(guimenuitem)
   2357#: gedit.xml:1147(guimenuitem) gedit.xml:1278(guimenuitem)
  14672358msgid "All Lower Case"
  14682359msgstr "Само малки букви"
  14692360
  1470 #: gedit.xml:1145(guimenuitem) gedit.xml:1279(guimenuitem)
   2361#: gedit.xml:1150(guimenuitem) gedit.xml:1284(guimenuitem)
  14712362msgid "Invert Case"
  14722363msgstr "Обръщане на регистъра"
  14732364
  1474 #: gedit.xml:1148(guimenuitem) gedit.xml:1285(guimenuitem)
   2365#: gedit.xml:1153(guimenuitem) gedit.xml:1290(guimenuitem)
  14752366msgid "Title Case"
  14762367msgstr "Капитализация като заглавие"
  14772368
  1478 #: gedit.xml:1152(guimenu) gedit.xml:1169(guimenu) gedit.xml:1180(guimenu) gedit.xml:1182(guimenu) gedit.xml:1184(guimenu)
   2369#: gedit.xml:1157(guimenu) gedit.xml:1174(guimenu) gedit.xml:1185(guimenu)
   2370#: gedit.xml:1187(guimenu) gedit.xml:1189(guimenu)
  14792371msgid "Tools"
  14802372msgstr "Инструменти"
  14812373
  1482 #: gedit.xml:1158(guimenuitem)
   2374#: gedit.xml:1163(guimenuitem)
  14832375msgid "Indent"
  14842376msgstr "Отстъп надясно"
  14852377
  1486 #: gedit.xml:1160(guimenuitem)
   2378#: gedit.xml:1165(guimenuitem)
  14872379msgid "Unindent"
  14882380msgstr "Отстъп наляво"
  14892381
  1490 #: gedit.xml:1165(guimenuitem)
   2382#: gedit.xml:1170(guimenuitem)
  14912383msgid "Insert Date and Time"
  14922384msgstr "Вмъкване на дата и време"
  14932385
  1494 #: gedit.xml:1170(guimenuitem)
   2386#: gedit.xml:1175(guimenuitem)
  14952387msgid "Run Command"
  14962388msgstr "Изпълняване на команда"
  14972389
  1498 #: gedit.xml:1181(guimenuitem)
   2390#: gedit.xml:1186(guimenuitem)
  14992391msgid "Check Spelling"
  15002392msgstr "Проверка на правописа"
  15012393
  1502 #: gedit.xml:1183(guimenuitem)
   2394#: gedit.xml:1188(guimenuitem)
  15032395msgid "Autocheck Spelling"
  15042396msgstr "Автоматична проверка на правописа"
  15052397
  1506 #: gedit.xml:1185(guimenuitem)
   2398#: gedit.xml:1190(guimenuitem)
  15072399msgid "Set Language"
  15082400msgstr "Избор на език"
  15092401
  1510 #: gedit.xml:1191(guimenuitem)
   2402#: gedit.xml:1196(guimenuitem)
  15112403msgid "Tag List"
  15122404msgstr "Списък с етикети"
  15132405
  1514 #: gedit.xml:1196(guimenuitem)
   2406#: gedit.xml:1201(guimenuitem)
  15152407msgid "Insert User Name"
  15162408msgstr "Вмъкване на име на потребител"
  15172409
  1518 #: gedit.xml:1203(title)
   2410#: gedit.xml:1208(title)
  15192411msgid "To Load a gedit Plugin"
  15202412msgstr "Зареждане на приставка за gedit"
  15212413
  1522 #: gedit.xml:1204(para)
  1523 msgid "To load a <application>gedit</application> plugin, perform the following steps:"
  1524 msgstr "За да заредите приставка на <application>gedit</application>, следвайте следните стъпки:"
  1525 
  1526 #: gedit.xml:1207(para) gedit.xml:1228(para) gedit.xml:1365(para)
  1527 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
  1528 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>."
  1529 
  1530 #: gedit.xml:1210(para) gedit.xml:1231(para) gedit.xml:1368(para)
   2414#: gedit.xml:1209(para)
   2415msgid ""
   2416"To load a <application>gedit</application> plugin, perform the following "
   2417"steps:"
   2418msgstr ""
   2419"За да заредите приставка на <application>gedit</application>, следвайте "
   2420"следните стъпки:"
   2421
   2422#: gedit.xml:1212(para) gedit.xml:1233(para) gedit.xml:1370(para)
   2423msgid ""
   2424"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
   2425"guimenuitem></menuchoice>."
   2426msgstr ""
   2427"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
   2428"guimenuitem></menuchoice>."
   2429
   2430#: gedit.xml:1215(para) gedit.xml:1236(para) gedit.xml:1373(para)
  15312431msgid "Select the <guilabel>Plugins</guilabel> tab."
  15322432msgstr "Изберете раздела <guilabel>Приставки</guilabel>."
  15332433
  1534 #: gedit.xml:1213(para)
  1535 msgid "Select the check box next to the name of the plugin that you want to load."
  1536 msgstr "Изберете полето за отметка до името на приставката, която искате да заредите."
  1537 
  1538 #: gedit.xml:1216(para) gedit.xml:1237(para)
  1539 msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
  1540 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>."
  1541 
  1542 #: gedit.xml:1223(title)
   2434#: gedit.xml:1218(para)
   2435msgid ""
   2436"Select the check box next to the name of the plugin that you want to load."
   2437msgstr ""
   2438"Изберете полето за отметка до името на приставката, която искате да заредите."
   2439
   2440#: gedit.xml:1221(para) gedit.xml:1242(para)
   2441msgid ""
   2442"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</"
   2443"guilabel> dialog."
   2444msgstr ""
   2445"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
   2446"<guilabel>Настройки</guilabel>."
   2447
   2448#: gedit.xml:1228(title)
  15432449msgid "To Remove a gedit Plugin"
  15442450msgstr "Премахване на приставка за gedit"
  15452451
  1546 #: gedit.xml:1224(para)
   2452#: gedit.xml:1229(para)
  15472453msgid "A plugin remains loaded when you quit <application>gedit</application>."
  1548 msgstr "Приставката остава заредена, когато затворите <application>gedit</application>."
  1549 
  1550 #: gedit.xml:1225(para)
  1551 msgid "To remove a <application>gedit</application> plugin, perform the following steps:"
  1552 msgstr "За да премахнете приставка на <application>gedit</application>, следвайте следните стъпки:"
  1553 
  1554 #: gedit.xml:1234(para)
  1555 msgid "Deselect the check box next to the name of the plugin that you want to remove."
  1556 msgstr "Махнете избора от полето за отметка до името на приставката, която искате да премахнете."
  1557 
  1558 #: gedit.xml:1243(title)
   2454msgstr ""
   2455"Приставката остава заредена, когато затворите <application>gedit</"
   2456"application>."
   2457
   2458#: gedit.xml:1230(para)
   2459msgid ""
   2460"To remove a <application>gedit</application> plugin, perform the following "
   2461"steps:"
   2462msgstr ""
   2463"За да премахнете приставка на <application>gedit</application>, следвайте "
   2464"следните стъпки:"
   2465
   2466#: gedit.xml:1239(para)
   2467msgid ""
   2468"Deselect the check box next to the name of the plugin that you want to "
   2469"remove."
   2470msgstr ""
   2471"Махнете избора от полето за отметка до името на приставката, която искате да "
   2472"премахнете."
   2473
   2474#: gedit.xml:1248(title)
  15592475msgid "To Use the ChangeCase Plugin"
  15602476msgstr "Използване на приставката за промяна на регистъра"
  15612477
  1562 #: gedit.xml:1244(para)
  1563 msgid "The ChangeCase plugin changes the case of the selected text. To use the ChangeCase plugin, perform the following steps:"
  1564 msgstr "Приставката за смяна на регистъра на избрания текст, сменя регистъра на избрания текст. За да я използвате, следвайте следните стъпки:"
  1565 
  1566 #: gedit.xml:1246(para)
   2478#: gedit.xml:1249(para)
   2479msgid ""
   2480"The ChangeCase plugin changes the case of the selected text. To use the "
   2481"ChangeCase plugin, perform the following steps:"
   2482msgstr ""
   2483"Приставката за смяна на регистъра на избрания текст, сменя регистъра на "
   2484"избрания текст. За да я използвате, следвайте следните стъпки:"
   2485
   2486#: gedit.xml:1251(para)
  15672487msgid "Load the ChangeCase plugin."
  15682488msgstr "Зареждане на приставката за смяна на регистъра"
  15692489
  1570 #: gedit.xml:1248(para)
   2490#: gedit.xml:1253(para)
  15712491msgid "Choose one of the following menu items:"
  15722492msgstr "Изберете един от следните елементи на меню:"
  15732493
  1574 #: gedit.xml:1257(para)
   2494#: gedit.xml:1262(para)
  15752495msgid "Menu Item"
  15762496msgstr "Елемент от меню"
  15772497
  1578 #: gedit.xml:1261(para)
   2498#: gedit.xml:1266(para)
  15792499msgid "Example"
  15802500msgstr "Пример"
  15812501
  1582 #: gedit.xml:1268(para)
   2502#: gedit.xml:1273(para)
  15832503msgid "Change each character to uppercase."
  15842504msgstr "Променяне на всеки символ към горен регистър."
  15852505
  1586 #: gedit.xml:1269(para)
   2506#: gedit.xml:1274(para)
  15872507msgid "<literal>This text</literal> becomes <literal>THIS TEXT</literal>"
  15882508msgstr "<literal>Този текст</literal> става <literal>ТОЗИ ТЕКСТ</literal>."
  15892509
  1590 #: gedit.xml:1274(para)
   2510#: gedit.xml:1279(para)
  15912511msgid "Change each character to lowercase."
  15922512msgstr "Променяне на всички символи към долен регистър."
  15932513
  1594 #: gedit.xml:1275(para)
   2514#: gedit.xml:1280(para)
  15952515msgid "<literal>This Text</literal> becomes <literal>this text</literal>"
  15962516msgstr "<literal>Този Текст</literal> става <literal>този текст</literal>."
  15972517
  1598 #: gedit.xml:1280(para)
  1599 msgid "Change each lowercase character to uppercase, and change each uppercase character to lowercase."
  1600 msgstr "Променя всеки символ в долен регистър към горен и променя всеки символ в горен регистър към долен."
  1601 
  1602 #: gedit.xml:1281(para)
   2518#: gedit.xml:1285(para)
   2519msgid ""
   2520"Change each lowercase character to uppercase, and change each uppercase "
   2521"character to lowercase."
   2522msgstr ""
   2523"Променя всеки символ в долен регистър към горен и променя всеки символ в "
   2524"горен регистър към долен."
   2525
   2526#: gedit.xml:1286(para)
  16032527msgid "<literal>This Text</literal> becomes <literal>tHIS tEXT</literal>"
  1604 msgstr "<literal>Този Текст</literal> се превръща в <literal>тОЗИ тЕКСТ</literal>."
  1605 
  1606 #: gedit.xml:1286(para)
   2528msgstr ""
   2529"<literal>Този Текст</literal> се превръща в <literal>тОЗИ тЕКСТ</literal>."
   2530
   2531#: gedit.xml:1291(para)
  16072532msgid "Change the first character of each word to uppercase."
  16082533msgstr "Променя първия символ на всяка дума да бъде в горен регистър."
  16092534
  1610 #: gedit.xml:1287(para)
   2535#: gedit.xml:1292(para)
  16112536msgid "<literal>this text</literal> becomes <literal>This Text</literal>"
  16122537msgstr "<literal>този текст</literal> става <literal>Този Текст</literal>."
  16132538
  1614 #: gedit.xml:1297(title)
   2539#: gedit.xml:1302(title)
  16152540msgid "To Use the Document Statistics Plugin"
  16162541msgstr "Използване на приставката за статистика за документа"
  16172542
  1618 #: gedit.xml:1298(para)
  1619 msgid "The Document Statistics plugin counts the number of lines, words, characters with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. To use the Document Statistics plugin, perform the following steps:"
  1620 msgstr "Приставката за статистика за документа брои броя редове, думи, символи заедно с интервалите, символи без интервалите и байтове в текущия файл. Приставката показва резултатите в прозореца <guilabel>Статистика за документа</guilabel>. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  1621 
  1622 #: gedit.xml:1300(para)
   2543#: gedit.xml:1303(para)
   2544msgid ""
   2545"The Document Statistics plugin counts the number of lines, words, characters "
   2546"with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The "
   2547"plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> "
   2548"dialog. To use the Document Statistics plugin, perform the following steps:"
   2549msgstr ""
   2550"Приставката за статистика за документа брои броя редове, думи, символи "
   2551"заедно с интервалите, символи без интервалите и байтове в текущия файл. "
   2552"Приставката показва резултатите в прозореца <guilabel>Статистика за "
   2553"документа</guilabel>. За да използвате тази приставка, следвайте следните "
   2554"стъпки:"
   2555
   2556#: gedit.xml:1305(para)
  16232557msgid "Load the Document Statistics plugin."
  16242558msgstr "Зареждане на приставката за статистика за документ"
  16252559
  1626 #: gedit.xml:1302(para)
  1627 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Document Statistics</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. The <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog displays the following information about the file:"
  1628 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Статистика за документа</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца на приставката. Той показва следната информация за файла:"
  1629 
  1630 #: gedit.xml:1305(para)
   2560#: gedit.xml:1307(para)
   2561msgid ""
   2562"Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Document Statistics</"
   2563"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Document Statistics</"
   2564"guilabel> dialog. The <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog "
   2565"displays the following information about the file:"
   2566msgstr ""
   2567"Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Статистика "
   2568"за документа</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца на "
   2569"приставката. Той показва следната информация за файла:"
   2570
   2571#: gedit.xml:1310(para)
  16312572msgid "Number of lines in the current document."
  16322573msgstr "Брой редове в текущия документ"
  16332574
  1634 #: gedit.xml:1308(para)
   2575#: gedit.xml:1313(para)
  16352576msgid "Number of words in the current document."
  16362577msgstr "Брой думи в текущия документ"
  16372578
  1638 #: gedit.xml:1311(para)
   2579#: gedit.xml:1316(para)
  16392580msgid "Number of characters, including spaces, in the current document."
  16402581msgstr "Брой символи, включително интервали, в текущия документ"
  16412582
  1642 #: gedit.xml:1314(para)
   2583#: gedit.xml:1319(para)
  16432584msgid "Number of characters, not including spaces, in the current document."
  16442585msgstr "Брой символи, без интервалите, в текущия документ"
  16452586
  1646 #: gedit.xml:1317(para)
   2587#: gedit.xml:1322(para)
  16472588msgid "Number of bytes in the current document."
  16482589msgstr "Брой байта в текущия документ"
  16492590
  1650 #: gedit.xml:1322(para)
  1651 msgid "You can continue to update the <application>gedit</application> file while the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog is open. To refresh the contents of the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click <guibutton>Update</guibutton>."
  1652 msgstr "Може да продължите да обновявате файла на <application>gedit</application>, докато прозореца на <guilabel>Статистика за документа</guilabel> е отворен. За да обновите съдържанието на прозореца, натиснете <guibutton>Подновяване</guibutton>."
  1653 
  1654 #: gedit.xml:1325(para)
  1655 msgid "To close the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1656 msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Статистика за документа</guilabel>, натиснете бутона <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  1657 
  1658 #: gedit.xml:1332(title)
   2591#: gedit.xml:1327(para)
   2592msgid ""
   2593"You can continue to update the <application>gedit</application> file while "
   2594"the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog is open. To refresh the "
   2595"contents of the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click "
   2596"<guibutton>Update</guibutton>."
   2597msgstr ""
   2598"Може да продължите да обновявате файла на <application>gedit</application>, "
   2599"докато прозореца на <guilabel>Статистика за документа</guilabel> е отворен. "
   2600"За да обновите съдържанието на прозореца, натиснете <guibutton>Подновяване</"
   2601"guibutton>."
   2602
   2603#: gedit.xml:1330(para)
   2604msgid ""
   2605"To close the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click "
   2606"<guibutton>Close</guibutton>."
   2607msgstr ""
   2608"За да затворите прозореца <guilabel>Статистика за документа</guilabel>, "
   2609"натиснете бутона <guibutton>Затваряне</guibutton>."
   2610
   2611#: gedit.xml:1337(title)
  16592612msgid "To Use the Indent Lines Plugin"
  16602613msgstr "Използване на приставката за отстъп"
  16612614
  1662 #: gedit.xml:1333(para)
  1663 msgid "The Indent lines plugin indents the selected lines, or removes the indentation from the selected lines. To use the Indent lines plugin, perform the following steps:"
  1664 msgstr "Приставката за отстъпи, прави отстъпите на избраните редове или премахва отстъпите от избраните редове. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  1665 
  1666 #: gedit.xml:1335(para)
   2615#: gedit.xml:1338(para)
   2616msgid ""
   2617"The Indent lines plugin indents the selected lines, or removes the "
   2618"indentation from the selected lines. To use the Indent lines plugin, perform "
   2619"the following steps:"
   2620msgstr ""
   2621"Приставката за отстъпи, прави отстъпите на избраните редове или премахва "
   2622"отстъпите от избраните редове. За да използвате тази приставка, следвайте "
   2623"следните стъпки:"
   2624
   2625#: gedit.xml:1340(para)
  16672626msgid "Load the Indent lines plugin."
  16682627msgstr "Зареждане на приставката за отстъп"
  16692628
  1670 #: gedit.xml:1337(para)
  1671 msgid "Select the lines that you want to indent. To indent or unindent a single line, place the cursor anywhere on that line."
  1672 msgstr "Изберете редовете, които искате да имат отстъп. За да изберете един ред, поставете курсора където и да е на този ред."
  1673 
  1674 #: gedit.xml:1340(para)
  1675 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Indent</guimenuitem></menuchoice>."
  1676 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп надясно</guimenuitem></menuchoice>."
  1677 
  1678 #: gedit.xml:1342(para)
  1679 msgid "To remove the indentation, select the lines and choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Unindent</guimenuitem></menuchoice>."
  1680 msgstr "За да премахнете отстъпа, изберете редовете и след това Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп наляво</guimenuitem></menuchoice>."
  1681 
  1682 #: gedit.xml:1349(title)
   2629#: gedit.xml:1342(para)
   2630msgid ""
   2631"Select the lines that you want to indent. To indent or unindent a single "
   2632"line, place the cursor anywhere on that line."
   2633msgstr ""
   2634"Изберете редовете, които искате да имат отстъп. За да изберете един ред, "
   2635"поставете курсора където и да е на този ред."
   2636
   2637#: gedit.xml:1345(para)
   2638msgid ""
   2639"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Indent</guimenuitem></"
   2640"menuchoice>."
   2641msgstr ""
   2642"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп "
   2643"надясно</guimenuitem></menuchoice>."
   2644
   2645#: gedit.xml:1347(para)
   2646msgid ""
   2647"To remove the indentation, select the lines and choose "
   2648"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Unindent</guimenuitem></"
   2649"menuchoice>."
   2650msgstr ""
   2651"За да премахнете отстъпа, изберете редовете и след това Изберете "
   2652"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп наляво</"
   2653"guimenuitem></menuchoice>."
   2654
   2655#: gedit.xml:1354(title)
  16832656msgid "To Use the Insert Date/Time Plugin"
  16842657msgstr "Използване на приставката за вмъкване на дата/време"
  16852658
  1686 #: gedit.xml:1350(para)
  1687 msgid "The Insert Date/Time plugin inserts the current date and time into a file. To use the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
  1688 msgstr "Приставката за вмъкване на дата/време вмъква датата и времето във файл. За да използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
  1689 
  1690 #: gedit.xml:1352(para)
   2659#: gedit.xml:1355(para)
   2660msgid ""
   2661"The Insert Date/Time plugin inserts the current date and time into a file. "
   2662"To use the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
   2663msgstr ""
   2664"Приставката за вмъкване на дата/време вмъква датата и времето във файл. За "
   2665"да използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
   2666
   2667#: gedit.xml:1357(para)
  16912668msgid "Load the Insert Date/Time plugin."
  16922669msgstr "Зареждане на приставката за вмъкване на дата/време"
  16932670
  1694 #: gedit.xml:1354(para)
  1695 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1696 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата и време</guimenuitem></menuchoice>."
  1697 
  1698 #: gedit.xml:1355(para)
  1699 msgid "If you have not configured the Insert Date/Time plugin to automatically insert the date/time without prompting you for the format, <application>gedit</application> displays the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. Select the appropriate date/time format from the list. Click <guibutton>Insert</guibutton> to close the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. <application>gedit</application> inserts the date/time at the cursor position in the current file."
  1700 msgstr "Ако не сте настроили приставката за вмъкване на дата и време автоматично да вмъква датата ивремето без да ви пита за формата, <application>gedit</application> показва прозореца за <guilabel>Вмъкване на дата и време</guilabel>. Изберете подходящия формат на датата/времето. Натиснете <guibutton>Вмъкване</guibutton>, за да затворите прозореца. <application>gedit</application> вмъква датата и времето при позицията на курсора в текущия файл."
  1701 
  1702 #: gedit.xml:1356(para)
  1703 msgid "If you have configured <application>gedit</application> to use one particular date/time format, the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog is not displayed. The date/time is automatically entered at the cursor position in the current file."
  1704 msgstr "Ако сте настроили <application>gedit</application> да използва един формат за дата и време, прозорецът не се показва. Датата и времето се вмъкват автоматично при позицията на курсора в текущия файл."
  1705 
  1706 #: gedit.xml:1357(para)
  1707 msgid "See <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> for information about how to configure the Insert Date/Time plugin."
  1708 msgstr "Вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> за информация относно как да се настрои приставката за вмъкване на датата и времето."
  1709 
  1710 #: gedit.xml:1362(title)
   2671#: gedit.xml:1359(para)
   2672msgid ""
   2673"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</"
   2674"guimenuitem></menuchoice>."
   2675msgstr ""
   2676"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на "
   2677"дата и време</guimenuitem></menuchoice>."
   2678
   2679#: gedit.xml:1360(para)
   2680msgid ""
   2681"If you have not configured the Insert Date/Time plugin to automatically "
   2682"insert the date/time without prompting you for the format, "
   2683"<application>gedit</application> displays the <guilabel>Insert Date and "
   2684"Time</guilabel> dialog. Select the appropriate date/time format from the "
   2685"list. Click <guibutton>Insert</guibutton> to close the <guilabel>Insert Date "
   2686"and Time</guilabel> dialog. <application>gedit</application> inserts the "
   2687"date/time at the cursor position in the current file."
   2688msgstr ""
   2689"Ако не сте настроили приставката за вмъкване на дата и време автоматично да "
   2690"вмъква датата ивремето без да ви пита за формата, <application>gedit</"
   2691"application> показва прозореца за <guilabel>Вмъкване на дата и време</"
   2692"guilabel>. Изберете подходящия формат на датата/времето. Натиснете "
   2693"<guibutton>Вмъкване</guibutton>, за да затворите прозореца. "
   2694"<application>gedit</application> вмъква датата и времето при позицията на "
   2695"курсора в текущия файл."
   2696
   2697#: gedit.xml:1361(para)
   2698msgid ""
   2699"If you have configured <application>gedit</application> to use one "
   2700"particular date/time format, the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> "
   2701"dialog is not displayed. The date/time is automatically entered at the "
   2702"cursor position in the current file."
   2703msgstr ""
   2704"Ако сте настроили <application>gedit</application> да използва един формат "
   2705"за дата и време, прозорецът не се показва. Датата и времето се вмъкват "
   2706"автоматично при позицията на курсора в текущия файл."
   2707
   2708#: gedit.xml:1362(para)
   2709msgid ""
   2710"See <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> for information about how "
   2711"to configure the Insert Date/Time plugin."
   2712msgstr ""
   2713"Вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> за информация относно "
   2714"как да се настрои приставката за вмъкване на датата и времето."
   2715
   2716#: gedit.xml:1367(title)
  17112717msgid "To Configure the Insert Date/Time Plugin"
  17122718msgstr "Настройване на приставката за вмъкване на дата/време"
  17132719
  1714 #: gedit.xml:1363(para)
   2720#: gedit.xml:1368(para)
  17152721msgid "To configure the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
  1716 msgstr "За да настроите приставката за вмъкване на датата/времето, следвайте следните стъпки:"
  1717 
  1718 #: gedit.xml:1371(para)
   2722msgstr ""
   2723"За да настроите приставката за вмъкване на датата/времето, следвайте "
   2724"следните стъпки:"
   2725
   2726#: gedit.xml:1376(para)
  17192727msgid "Select the <guilabel>Insert Date/Time</guilabel> plugin."
  17202728msgstr "Изберете приставката <guilabel>Вмъкване на дата/време</guilabel>"
  17212729
  1722 #: gedit.xml:1374(para)
  1723 msgid "Click <guibutton>Configure Plugin</guibutton> to display the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
  1724 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Настройки на приставка</guibutton>, за да се появи прозореца за настройване на приставката за вмъкване на дата/време."
  1725 
  1726 #: gedit.xml:1377(para)
   2730#: gedit.xml:1379(para)
   2731msgid ""
   2732"Click <guibutton>Configure Plugin</guibutton> to display the "
   2733"<guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
   2734msgstr ""
   2735"Натиснете бутона <guibutton>Настройки на приставка</guibutton>, за да се "
   2736"появи прозореца за настройване на приставката за вмъкване на дата/време."
   2737
   2738#: gedit.xml:1382(para)
  17272739msgid "Select one of the options, as follows:"
  17282740msgstr "Изберете една от следните опции:"
  17292741
  1730 #: gedit.xml:1379(para)
  1731 msgid "To specify the date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Prompt for a format</guilabel> option."
  1732 msgstr "За да се определя формата на датата/времето всеки път, когато се вмъква, изберете опцията <guilabel>Посочване на формат</guilabel>."
  1733 
  1734 #: gedit.xml:1382(para)
  1735 msgid "To use the same <application>gedit</application>-provided date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use the selected format</guilabel> option, then select the appropriate format from the list. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1736 msgstr "За да се използва същия предоставен от <application>gedit</application> формат всеки път, когато се вмъква дата/време, изберете опцията <guilabel>Използване на избрания формат</guilabel>. После изберете подходящи формат от списъка. Когато изберете тази опция, <application>gedit</application> не Ви пита за формата, когато изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/време</guimenuitem></menuchoice>."
  1737 
  1738 #: gedit.xml:1385(para)
  1739 msgid "To use the same customized date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use custom format</guilabel> option, then enter the appropriate format in the text box. For more information about how to specify a custom format, see <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1740 msgstr "За да използвате все същия личен формат на датата/времето, всеки път, когато вмъквате дата/време, изберете опцията <guilabel>Use·custom·format</guilabel> и после въведете подходящия формат в полето. За повече информация относно как се определея личен формат, вижте <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. Когато изберете тази опция, <application>gedit</application> няма да Ви пита за формат, всеки път, когато избирате <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/време</guimenuitem></menuchoice>."
  1741 
  1742 #: gedit.xml:1390(para)
  1743 msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
  1744 msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Настройване на приставката за вмъкване на дата и време</guilabel>."
  1745 
  1746 #: gedit.xml:1393(para)
  1747 msgid "To close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1748 msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  1749 
  1750 #: gedit.xml:1400(title)
   2742#: gedit.xml:1384(para)
   2743msgid ""
   2744"To specify the date/time format each time you insert the date/time, select "
   2745"the <guilabel>Prompt for a format</guilabel> option."
   2746msgstr ""
   2747"За да се определя формата на датата/времето всеки път, когато се вмъква, "
   2748"изберете опцията <guilabel>Посочване на формат</guilabel>."
   2749
   2750#: gedit.xml:1387(para)
   2751msgid ""
   2752"To use the same <application>gedit</application>-provided date/time format "
   2753"each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use the selected "
   2754"format</guilabel> option, then select the appropriate format from the list. "
   2755"When you select this option, <application>gedit</application> does not "
   2756"prompt you for the date/time format when you choose "
   2757"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</"
   2758"guimenuitem></menuchoice>."
   2759msgstr ""
   2760"За да се използва същия предоставен от <application>gedit</application> "
   2761"формат всеки път, когато се вмъква дата/време, изберете опцията "
   2762"<guilabel>Използване на избрания формат</guilabel>. После изберете подходящи "
   2763"формат от списъка. Когато изберете тази опция, <application>gedit</"
   2764"application> не Ви пита за формата, когато изберете "
   2765"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/"
   2766"време</guimenuitem></menuchoice>."
   2767
   2768#: gedit.xml:1390(para)
   2769msgid ""
   2770"To use the same customized date/time format each time you insert the date/"
   2771"time, select the <guilabel>Use custom format</guilabel> option, then enter "
   2772"the appropriate format in the text box. For more information about how to "
   2773"specify a custom format, see <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man"
   2774"\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</"
   2775"manvolnum></citerefentry></ulink>. When you select this option, "
   2776"<application>gedit</application> does not prompt you for the date/time "
   2777"format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   2778"guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
   2779msgstr ""
   2780"За да използвате все същия личен формат на датата/времето, всеки път, когато "
   2781"вмъквате дата/време, изберете опцията <guilabel>Use custom format</guilabel> "
   2782"и после въведете подходящия формат в полето. За повече информация относно "
   2783"как се определея личен формат, вижте <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man"
   2784"\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</"
   2785"manvolnum></citerefentry></ulink>. Когато изберете тази опция, "
   2786"<application>gedit</application> няма да Ви пита за формат, всеки път, "
   2787"когато избирате <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   2788"guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/време</guimenuitem></menuchoice>."
   2789
   2790#: gedit.xml:1395(para)
   2791msgid ""
   2792"Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Configure insert date/"
   2793"time plugin</guilabel> dialog."
   2794msgstr ""
   2795"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца за "
   2796"<guilabel>Настройване на приставката за вмъкване на дата и време</guilabel>."
   2797
   2798#: gedit.xml:1398(para)
   2799msgid ""
   2800"To close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, click "
   2801"<guibutton>Close</guibutton>."
   2802msgstr ""
   2803"За да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, натиснете "
   2804"<guibutton>Затваряне</guibutton>."
   2805
   2806#: gedit.xml:1405(title)
  17512807msgid "To Use the Shell Command Plugin"
  17522808msgstr "Използване на приставката за команди за шел"
  17532809
  1754 #: gedit.xml:1402(para)
  1755 msgid "The Shell Command plugin enables you to capture the output from a shell command in <application>gedit</application>, by displaying the text output of the shell command in the output window. To use the Shell command plugin, perform the following steps:"
  1756 msgstr "Приставката за команден ред (shell) Ви позволява да прихващате изхода от терминална програма в <application>gedit</application>, като показва изходните съобщения от командния ред в изходния прозорец. За да използвате приставката, следвайте следните стъпки:"
  1757 
  1758 #: gedit.xml:1404(para)
   2810#: gedit.xml:1407(para)
   2811msgid ""
   2812"The Shell Command plugin enables you to capture the output from a shell "
   2813"command in <application>gedit</application>, by displaying the text output "
   2814"of the shell command in the output window. To use the Shell command plugin, "
   2815"perform the following steps:"
   2816msgstr ""
   2817"Приставката за команден ред (shell) Ви позволява да прихващате изхода от "
   2818"терминална програма в <application>gedit</application>, като показва "
   2819"изходните съобщения от командния ред в изходния прозорец. За да използвате "
   2820"приставката, следвайте следните стъпки:"
   2821
   2822#: gedit.xml:1409(para)
  17592823msgid "Load the Shell command plugin."
  17602824msgstr "Зареждане на приставката за шел команда"
  17612825
  1762 #: gedit.xml:1407(para)
  1763 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Run Command</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Run Command</guilabel> dialog."
  1764 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Изпълняване на команда</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Изпълняване на команда</guilabel>."
  1765 
  1766 #: gedit.xml:1410(para)
  1767 msgid "Type the shell command that you want to execute in the <guilabel>Command</guilabel> field."
  1768 msgstr "Въведете командата, която искате да изпълните, в полето <guilabel>Команда</guilabel>."
  1769 
  1770 #: gedit.xml:1411(para)
   2826#: gedit.xml:1412(para)
   2827msgid ""
   2828"Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Run Command</"
   2829"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Run Command</guilabel> "
   2830"dialog."
   2831msgstr ""
   2832"Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Изпълняване "
   2833"на команда</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът "
   2834"<guilabel>Изпълняване на команда</guilabel>."
   2835
   2836#: gedit.xml:1415(para)
   2837msgid ""
   2838"Type the shell command that you want to execute in the <guilabel>Command</"
   2839"guilabel> field."
   2840msgstr ""
   2841"Въведете командата, която искате да изпълните, в полето <guilabel>Команда</"
   2842"guilabel>."
   2843
   2844#: gedit.xml:1416(para)
  17712845msgid "You can include the following special characters:"
  17722846msgstr "Може да включите следните специални символи:"
  17732847
  1774 #: gedit.xml:1414(literal)
   2848#: gedit.xml:1419(literal)
  17752849msgid "%f"
  17762850msgstr "%f"
  17772851
  1778 #: gedit.xml:1415(para)
  1779 msgid "Use these special characters to specify the filename of the current active document, including the path."
  1780 msgstr "Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на текущия активен документ, включително пътя."
  1781 
  1782 #: gedit.xml:1418(literal)
   2852#: gedit.xml:1420(para)
   2853msgid ""
   2854"Use these special characters to specify the filename of the current active "
   2855"document, including the path."
   2856msgstr ""
   2857"Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на "
   2858"текущия активен документ, включително пътя."
   2859
   2860#: gedit.xml:1423(literal)
  17832861msgid "%n"
  17842862msgstr "%n"
  17852863
  1786 #: gedit.xml:1419(para)
  1787 msgid "Use these special characters to specify the filename of the current active document, without the path. In this case, <application>gedit</application> looks for the file in the Working directory."
  1788 msgstr "Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на текущия активен документ, без пътя. В този случай, <application>gedit</application> търси за файла в текущата работна папка."
  1789 
  1790 #: gedit.xml:1423(para)
  1791 msgid "Edit the <guilabel>Working directory</guilabel> field if necessary. By default, the Shell command plugin executes the command you specify in the current directory."
  1792 msgstr "Редактирайте, ако е нужно полето <guilabel>Работна папка</guilabel>. По подразбиране, приставката изпълнява командата, която въведете, в текущата папка."
  1793 
  1794 #: gedit.xml:1425(para)
  1795 msgid "Select the <guilabel>Show results in Output Window</guilabel> option to display the results of the command in the output window. If you do not select this option, <application>gedit</application> discards the results of the command."
  1796 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на изходните резултати в прозорец</guilabel>, за да се покажат изходните ъобщения от командата в изходния прозорец. Ако не изберете тази опция, <application>gedit</application> не показва резултатите от командата."
  1797 
  1798 #: gedit.xml:1428(para)
  1799 msgid "Click <guibutton>Run</guibutton>. The Shell command plugin executes the command and inserts the text output into the output window."
  1800 msgstr "Натиснете <guibutton>Стартиране</guibutton>. Приставката изпълнява командата и вмъква изходните съобщения в изходния прозорец."
  1801 
  1802 #: gedit.xml:1431(para)
  1803 msgid "Use the <keycap>Shift</keycap> key to select the text in the output window."
  1804 msgstr "Използвайте клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да изберете текста в изходния прозорец."
  1805 
  1806 #: gedit.xml:1433(para)
  1807 msgid "Click <guibutton>Copy selected lines</guibutton> to copy the selected text into the buffer."
  1808 msgstr "Натиснете <guibutton>Копиране на избраните редове</guibutton>, за да копирате избрания текст във временната памет."
  1809 
  1810 #: gedit.xml:1436(para)
  1811 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice> to paste the selected text into the file."
  1812 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>, за да поставите избрания текст във файла."
  1813 
  1814 #: gedit.xml:1439(para)
  1815 msgid "Click <guibutton>Close the output window</guibutton> to close the output window."
  1816 msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне на изходния прозорец</guibutton>, за да затворите изходния прозорец."
  1817 
  1818 #: gedit.xml:1446(title)
   2864#: gedit.xml:1424(para)
   2865msgid ""
   2866"Use these special characters to specify the filename of the current active "
   2867"document, without the path. In this case, <application>gedit</application> "
   2868"looks for the file in the Working directory."
   2869msgstr ""
   2870"Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на "
   2871"текущия активен документ, без пътя. В този случай, <application>gedit</"
   2872"application> търси за файла в текущата работна папка."
   2873
   2874#: gedit.xml:1428(para)
   2875msgid ""
   2876"Edit the <guilabel>Working directory</guilabel> field if necessary. By "
   2877"default, the Shell command plugin executes the command you specify in the "
   2878"current directory."
   2879msgstr ""
   2880"Редактирайте, ако е нужно полето <guilabel>Работна папка</guilabel>. По "
   2881"подразбиране, приставката изпълнява командата, която въведете, в текущата "
   2882"папка."
   2883
   2884#: gedit.xml:1430(para)
   2885msgid ""
   2886"Select the <guilabel>Show results in Output Window</guilabel> option to "
   2887"display the results of the command in the output window. If you do not "
   2888"select this option, <application>gedit</application> discards the results of "
   2889"the command."
   2890msgstr ""
   2891"Изберете опцията <guilabel>Показване на изходните резултати в прозорец</"
   2892"guilabel>, за да се покажат изходните ъобщения от командата в изходния "
   2893"прозорец. Ако не изберете тази опция, <application>gedit</application> не "
   2894"показва резултатите от командата."
   2895
   2896#: gedit.xml:1433(para)
   2897msgid ""
   2898"Click <guibutton>Run</guibutton>. The Shell command plugin executes the "
   2899"command and inserts the text output into the output window."
   2900msgstr ""
   2901"Натиснете <guibutton>Стартиране</guibutton>. Приставката изпълнява командата "
   2902"и вмъква изходните съобщения в изходния прозорец."
   2903
   2904#: gedit.xml:1436(para)
   2905msgid ""
   2906"Use the <keycap>Shift</keycap> key to select the text in the output window."
   2907msgstr ""
   2908"Използвайте клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да изберете текста в изходния "
   2909"прозорец."
   2910
   2911#: gedit.xml:1438(para)
   2912msgid ""
   2913"Click <guibutton>Copy selected lines</guibutton> to copy the selected text "
   2914"into the buffer."
   2915msgstr ""
   2916"Натиснете <guibutton>Копиране на избраните редове</guibutton>, за да "
   2917"копирате избрания текст във временната памет."
   2918
   2919#: gedit.xml:1441(para)
   2920msgid ""
   2921"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
   2922"menuchoice> to paste the selected text into the file."
   2923msgstr ""
   2924"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</"
   2925"guimenuitem></menuchoice>, за да поставите избрания текст във файла."
   2926
   2927#: gedit.xml:1444(para)
   2928msgid ""
   2929"Click <guibutton>Close the output window</guibutton> to close the output "
   2930"window."
   2931msgstr ""
   2932"Натиснете <guibutton>Затваряне на изходния прозорец</guibutton>, за да "
   2933"затворите изходния прозорец."
   2934
   2935#: gedit.xml:1451(title)
  18192936msgid "To Use the Sort Plugin"
  18202937msgstr "Използване на приставката за сортиране"
  18212938
  1822 #: gedit.xml:1447(para)
   2939#: gedit.xml:1452(para)
  18232940msgid "The Sort plugin sorts the selected text."
  18242941msgstr "Приставката за сортиране подрежда избрания текст."
  18252942
  1826 #: gedit.xml:1448(para)
  1827 msgid "You cannot undo the Sort operation, so you should save the file before performing the sort. To revert to the saved version of the file after the sort operation, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Revert</guimenuitem></menuchoice>."
  1828 msgstr "Не може да върнете действието от операцията по сортиране, така че трябва да запазите файла преди да извършвате сортиране. За да върнете запазената версия на файла, след такава операция, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  1829 
  1830 #: gedit.xml:1451(para)
   2943#: gedit.xml:1453(para)
   2944msgid ""
   2945"You cannot undo the Sort operation, so you should save the file before "
   2946"performing the sort. To revert to the saved version of the file after the "
   2947"sort operation, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   2948"guimenu><guimenuitem>Revert</guimenuitem></menuchoice>."
   2949msgstr ""
   2950"Не може да върнете действието от операцията по сортиране, така че трябва да "
   2951"запазите файла преди да извършвате сортиране. За да върнете запазената "
   2952"версия на файла, след такава операция, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   2953"guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
   2954
   2955#: gedit.xml:1456(para)
  18312956msgid "To use the Sort plugin, perform the following steps:"
  1832 msgstr "За да използвате приставката за сортиране, следвайте следните действия:"
  1833 
  1834 #: gedit.xml:1453(para)
   2957msgstr ""
   2958"За да използвате приставката за сортиране, следвайте следните действия:"
   2959
   2960#: gedit.xml:1458(para)
  18352961msgid "Load the Sort plugin."
  18362962msgstr "Заредете приставката за сортиране."
  18372963
  1838 #: gedit.xml:1455(para)
  1839 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Sort</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Sort</guilabel> dialog."
  1840 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Подреждане</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Подреждане</guilabel>."
  1841 
  1842 #: gedit.xml:1458(para)
  1843 msgid "To arrange the text in reverse sort order, select the <guilabel>Reverse order</guilabel> option."
  1844 msgstr "За да подредите текста в обратен ред, изберете опцията <guilabel>Обратен ред</guilabel>."
  1845 
  1846 #: gedit.xml:1461(para)
  1847 msgid "To delete duplicate lines, select the <guilabel>Remove duplicates</guilabel> option."
  1848 msgstr "За да премахнете дублиращите се редове, изберете опцията guilabel>Премахване на повтарящите се</guilabel>."
  1849 
  1850 #: gedit.xml:1464(para)
  1851 msgid "To ignore case sensitivity, select the <guilabel>Ignore case</guilabel> option."
  1852 msgstr "За да не се взима предвид регистъра на текста, изберете опцията <guilabel>Игнориране на малки/големи</guilabel>."
  1853 
  1854 #: gedit.xml:1467(para)
  1855 msgid "To specify the start position of the sort, use the <guilabel>Start at column</guilabel> spin box."
  1856 msgstr "За да определите стартовата позиция на подреждането, използвайте полето <guilabel>Започване от колона</guilabel>."
  1857 
  1858 #: gedit.xml:1470(para)
   2964#: gedit.xml:1460(para)
   2965msgid ""
   2966"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Sort</guimenuitem></"
   2967"menuchoice> to display the <guilabel>Sort</guilabel> dialog."
   2968msgstr ""
   2969"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Подреждане</"
   2970"guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за "
   2971"<guilabel>Подреждане</guilabel>."
   2972
   2973#: gedit.xml:1463(para)
   2974msgid ""
   2975"To arrange the text in reverse sort order, select the <guilabel>Reverse "
   2976"order</guilabel> option."
   2977msgstr ""
   2978"За да подредите текста в обратен ред, изберете опцията <guilabel>Обратен "
   2979"ред</guilabel>."
   2980
   2981#: gedit.xml:1466(para)
   2982msgid ""
   2983"To delete duplicate lines, select the <guilabel>Remove duplicates</guilabel> "
   2984"option."
   2985msgstr ""
   2986"За да премахнете дублиращите се редове, изберете опцията guilabel>Премахване "
   2987"на повтарящите се</guilabel>."
   2988
   2989#: gedit.xml:1469(para)
   2990msgid ""
   2991"To ignore case sensitivity, select the <guilabel>Ignore case</guilabel> "
   2992"option."
   2993msgstr ""
   2994"За да не се взима предвид регистъра на текста, изберете опцията "
   2995"<guilabel>Игнориране на малки/големи</guilabel>."
   2996
   2997#: gedit.xml:1472(para)
   2998msgid ""
   2999"To specify the start position of the sort, use the <guilabel>Start at "
   3000"column</guilabel> spin box."
   3001msgstr ""
   3002"За да определите стартовата позиция на подреждането, използвайте полето "
   3003"<guilabel>Започване от колона</guilabel>."
   3004
   3005#: gedit.xml:1475(para)
  18593006msgid "To perform the sort operation, click <guibutton>Sort</guibutton>."
  1860 msgstr "За да се извърши операцията по сортирането, натиснете <guibutton>Подреждане</guibutton>."
  1861 
  1862 #: gedit.xml:1477(title)
   3007msgstr ""
   3008"За да се извърши операцията по сортирането, натиснете <guibutton>Подреждане</"
   3009"guibutton>."
   3010
   3011#: gedit.xml:1482(title)
  18633012msgid "To Use the Spell Checker Plugin"
  18643013msgstr "Използване на приставката за проверка на правописа"
  18653014
  1866 #: gedit.xml:1478(para)
  1867 msgid "The Spell checker plugin checks the spelling in the selected text. You can configure <application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you can check the spelling manually, in the specified language. The language setting, and the autocheck spelling properties, apply per document. To use the Spell checker plugin, perform the following steps:"
  1868 msgstr "Приставката за проверка на правописа, проверява правописа на избрания текст. Може да настроите <application>gedit</application> автоматично да проверява правописа или Вие да го правите ръчно. Настройката на езика и на автоматичната проверка се прилагат само за отделния документ. За да използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
  1869 
  1870 #: gedit.xml:1480(para)
   3015#: gedit.xml:1483(para)
   3016msgid ""
   3017"The Spell checker plugin checks the spelling in the selected text. You can "
   3018"configure <application>gedit</application> to check the spelling "
   3019"automatically, or you can check the spelling manually, in the specified "
   3020"language. The language setting, and the autocheck spelling properties, apply "
   3021"per document. To use the Spell checker plugin, perform the following steps:"
   3022msgstr ""
   3023"Приставката за проверка на правописа, проверява правописа на избрания текст. "
   3024"Може да настроите <application>gedit</application> автоматично да проверява "
   3025"правописа или Вие да го правите ръчно. Настройката на езика и на "
   3026"автоматичната проверка се прилагат само за отделния документ. За да "
   3027"използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
   3028
   3029#: gedit.xml:1485(para)
  18713030msgid "Load the Spell checker plugin."
  18723031msgstr "Заредете приставката за проверка на правописа."
  18733032
  1874 #: gedit.xml:1482(para)
  1875 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Set Language</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Set language</guilabel> dialog. Select the appropriate language from the list. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Set language</guilabel> dialog."
  1876 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Избор на език</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Избор на език</guilabel>. Изберете подходящия език от списъка. Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца."
  1877 
  1878 #: gedit.xml:1485(para)
  1879 msgid "To check the spelling automatically, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice>. To unset the automatic spell check, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice> again. When automatic spell checking is set, an icon is displayed beside the <guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem> menu item. Automatic spell checking is unset by default, each time <application>gedit</application> starts."
  1880 msgstr "За да проверявате правописа автоматично, изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Автоматична проверка на правописа</guimenuitem></menuchoice>. За да махнете автоматичната проверка, изберете отново същото меню. Когато автоматичната проверка е включена, до този елемент в менюто се появява икона. Автоматичната проверка на правописа не е включена по подразбиране, всеки път, когато <application>gedit</application> се стартира."
  1881 
  1882 #: gedit.xml:1486(para)
  1883 msgid "Unknown spellings are displayed in a different color, and underlined. Right-click on an unknown spelling, then select <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> from the popup menu:"
  1884 msgstr "Непознатия правопис се показва в различен цвят и е подчертан. Натиснете с дясното копче върху такава дума и после изберете от появилото се меню <guimenu>Предложения за правопис</guimenu>:"
  1885 
  1886 #: gedit.xml:1489(para)
  1887 msgid "To replace the unknown spelling with another spelling in the list, select the replacement spelling from the <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> popup menu."
  1888 msgstr "За да замените непознатия правопис с друг от списъка го изберете от списъка на изскачащото меню за предложения."
  1889 
  1890 #: gedit.xml:1492(para)
  1891 msgid "To add the unknown spelling to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></menuchoice>."
  1892 msgstr "За да добавите непознат правопис към личния си речник, изберете <menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</guimenu><guimenuitem>Добавяне</guimenuitem></menuchoice>."
  1893 
  1894 #: gedit.xml:1495(para)
  1895 msgid "To ignore all occurrences of the unknown spelling, so that they are no longer flagged as unknown but are not added to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Ignore All</guimenuitem></menuchoice>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
  1896 msgstr "За да игнорирате всички съвпадения на даден непознат правопис, така че вече да не бъде маркиран като непознат, но и да не бъде добавян в личния речник, изберете <menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</guimenu><guimenuitem>Игнориране ан всички</guimenuitem></menuchoice>. Непознатата дума се игнорира само за текущата сесия на <application>gedit</application>."
  1897 
  1898 #: gedit.xml:1500(para)
  1899 msgid "To check the spelling manually, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Check Spelling</guimenuitem></menuchoice>."
  1900 msgstr "За да проверявате ръчно правописа, избирайте <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Проверка на правописа</guimenuitem></menuchoice>."
  1901 
  1902 #: gedit.xml:1502(para)
  1903 msgid "If there are no spelling errors, an <guilabel>Information</guilabel> dialog displays a message stating that the document does not contain misspelled words. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Information</guilabel> dialog."
  1904 msgstr "Ако няма грешки в правописа, се появява информационен прозорец, който показва съобщение относнотова, че документа не съдържа сгрешени думи. Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите този прозорец."
  1905 
  1906 #: gedit.xml:1504(para)
  1907 msgid "If there are spelling errors, the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog is displayed:"
  1908 msgstr "Ако има грешки в правописа, се появява прозорецът за <guilabel>Проверка на правописа</guilabel>:"
  1909 
  1910 #: gedit.xml:1507(para)
  1911 msgid "The <guilabel>Misspelled word</guilabel> is displayed at the top of the dialog."
   3033#: gedit.xml:1487(para)
   3034msgid ""
   3035"Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Set Language</"
   3036"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Set language</guilabel> "
   3037"dialog. Select the appropriate language from the list. Click <guibutton>OK</"
   3038"guibutton> to close the <guilabel>Set language</guilabel> dialog."
   3039msgstr ""
   3040"Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Избор на "
   3041"език</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за "
   3042"<guilabel>Избор на език</guilabel>. Изберете подходящия език от списъка. "
   3043"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца."
   3044
   3045#: gedit.xml:1490(para)
   3046msgid ""
   3047"To check the spelling automatically, choose <menuchoice><guimenu>Tools</"
   3048"guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice>. To unset "
   3049"the automatic spell check, choose <menuchoice><guimenu>Tools</"
   3050"guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice> again. "
   3051"When automatic spell checking is set, an icon is displayed beside the "
   3052"<guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem> menu item. Automatic spell "
   3053"checking is unset by default, each time <application>gedit</application> "
   3054"starts."
   3055msgstr ""
   3056"За да проверявате правописа автоматично, изберете "
   3057"<menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Автоматична проверка "
   3058"на правописа</guimenuitem></menuchoice>. За да махнете автоматичната "
   3059"проверка, изберете отново същото меню. Когато автоматичната проверка е "
   3060"включена, до този елемент в менюто се появява икона. Автоматичната проверка "
   3061"на правописа не е включена по подразбиране, всеки път, когато "
   3062"<application>gedit</application> се стартира."
   3063
   3064#: gedit.xml:1491(para)
   3065msgid ""
   3066"Unknown spellings are displayed in a different color, and underlined. Right-"
   3067"click on an unknown spelling, then select <guimenu>Spelling Suggestions</"
   3068"guimenu> from the popup menu:"
   3069msgstr ""
   3070"Непознатия правопис се показва в различен цвят и е подчертан. Натиснете с "
   3071"дясното копче върху такава дума и после изберете от появилото се меню "
   3072"<guimenu>Предложения за правопис</guimenu>:"
   3073
   3074#: gedit.xml:1494(para)
   3075msgid ""
   3076"To replace the unknown spelling with another spelling in the list, select "
   3077"the replacement spelling from the <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> "
   3078"popup menu."
   3079msgstr ""
   3080"За да замените непознатия правопис с друг от списъка го изберете от списъка "
   3081"на изскачащото меню за предложения."
   3082
   3083#: gedit.xml:1497(para)
   3084msgid ""
   3085"To add the unknown spelling to your personal dictionary, select "
   3086"<menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Add</"
   3087"guimenuitem></menuchoice>."
   3088msgstr ""
   3089"За да добавите непознат правопис към личния си речник, изберете "
   3090"<menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</guimenu><guimenuitem>Добавяне</"
   3091"guimenuitem></menuchoice>."
   3092
   3093#: gedit.xml:1500(para)
   3094msgid ""
   3095"To ignore all occurrences of the unknown spelling, so that they are no "
   3096"longer flagged as unknown but are not added to your personal dictionary, "
   3097"select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</"
   3098"guimenu><guimenuitem>Ignore All</guimenuitem></menuchoice>. The unknown word "
   3099"is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
   3100msgstr ""
   3101"За да игнорирате всички съвпадения на даден непознат правопис, така че вече "
   3102"да не бъде маркиран като непознат, но и да не бъде добавян в личния речник, "
   3103"изберете <menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</"
   3104"guimenu><guimenuitem>Игнориране ан всички</guimenuitem></menuchoice>. "
   3105"Непознатата дума се игнорира само за текущата сесия на <application>gedit</"
   3106"application>."
   3107
   3108#: gedit.xml:1505(para)
   3109msgid ""
   3110"To check the spelling manually, choose <menuchoice><guimenu>Tools</"
   3111"guimenu><guimenuitem>Check Spelling</guimenuitem></menuchoice>."
   3112msgstr ""
   3113"За да проверявате ръчно правописа, избирайте "
   3114"<menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Проверка на "
   3115"правописа</guimenuitem></menuchoice>."
   3116
   3117#: gedit.xml:1507(para)
   3118msgid ""
   3119"If there are no spelling errors, an <guilabel>Information</guilabel> dialog "
   3120"displays a message stating that the document does not contain misspelled "
   3121"words. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Information</"
   3122"guilabel> dialog."
   3123msgstr ""
   3124"Ако няма грешки в правописа, се появява информационен прозорец, който "
   3125"показва съобщение относнотова, че документа не съдържа сгрешени думи. "
   3126"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите този прозорец."
   3127
   3128#: gedit.xml:1509(para)
   3129msgid ""
   3130"If there are spelling errors, the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog "
   3131"is displayed:"
   3132msgstr ""
   3133"Ако има грешки в правописа, се появява прозорецът за <guilabel>Проверка на "
   3134"правописа</guilabel>:"
   3135
   3136#: gedit.xml:1512(para)
   3137msgid ""
   3138"The <guilabel>Misspelled word</guilabel> is displayed at the top of the "
   3139"dialog."
  19123140msgstr "<guilabel>Сгрешената дума</guilabel> се показва най-горе в прозореца."
  19133141
  1914 #: gedit.xml:1510(para)
  1915 msgid "A suggested known spelling is displayed in the <guilabel>Change to</guilabel> text box. You can replace this with another known spelling by selecting a spelling from the <guilabel>Suggestions</guilabel> list, or you can enter text directly into the <guilabel>Change to</guilabel> text box."
  1916 msgstr "Показва се и предложение за познат правопис в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>. Може да замените това с друг познат правопис, като изберете правопис от списъка с <guilabel>Предложения</guilabel> или можете да въведете директно текст в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
  1917 
  1918 #: gedit.xml:1513(para)
  1919 msgid "To check the spelling of the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Check Word</guibutton>. If this is a known word, the <guilabel>Suggestions</guilabel> list is replaced with the text <literal>(correct spelling)</literal>. If the word is not known, new entries appear in the <guilabel>Suggestions</guilabel> list."
  1920 msgstr "За да проверите правописа на текста в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>, натиснете <guibutton>Проверка на дума</guibutton>. Ако това е позната дума, списъкът с <guilabel>Предложения</guilabel> се заменя с текста <literal>(няма правописни грешки)</literal>. Ако думата е непозната се появяват нови записи в списъка за <guilabel>Предложения</guilabel>."
  1921 
  1922 #: gedit.xml:1516(para)
  1923 msgid "To ignore the current occurrence of the unknown word, click <guibutton>Ignore</guibutton>. To ignore all occurrences of the unknown word, click <guibutton>Ignore All</guibutton>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
  1924 msgstr "За да игнорирате текущата непозната дума, натиснете <guibutton>Игнориране</guibutton>. За да игнорирате всички нейни съвпадения, натиснете <guibutton>Игнориране на всички</guibutton>. Непозната дума се игнорира за текущата сесия на <application>gedit</application>."
  1925 
  1926 #: gedit.xml:1519(para)
  1927 msgid "To change the current occurrence of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change</guibutton>. To change all occurrences of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change All</guibutton>."
  1928 msgstr "За да промените срещането на непознатата дума в текста с полето <guilabel>Замяна с</guilabel>, натиснете <guibutton>Заменяне</guibutton>. За да промените всички повторения на непозната дума в текста, натиснете <guibutton>Замяна на всички</guibutton>."
  1929 
  1930 #: gedit.xml:1522(para)
  1931 msgid "To add the unknown word to your personal dictionary, click <guibutton>Add word</guibutton>."
  1932 msgstr "За да добавите непознатата дума към личния си речник, натиснете <guibutton>Добавяне на дума</guibutton>."
  1933 
  1934 #: gedit.xml:1525(para)
  1935 msgid "To close the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1936 msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Проверка на правописа</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  1937 
  1938 #: gedit.xml:1534(title)
   3142#: gedit.xml:1515(para)
   3143msgid ""
   3144"A suggested known spelling is displayed in the <guilabel>Change to</"
   3145"guilabel> text box. You can replace this with another known spelling by "
   3146"selecting a spelling from the <guilabel>Suggestions</guilabel> list, or you "
   3147"can enter text directly into the <guilabel>Change to</guilabel> text box."
   3148msgstr ""
   3149"Показва се и предложение за познат правопис в полето <guilabel>Замяна с</"
   3150"guilabel>. Може да замените това с друг познат правопис, като изберете "
   3151"правопис от списъка с <guilabel>Предложения</guilabel> или можете да "
   3152"въведете директно текст в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
   3153
   3154#: gedit.xml:1518(para)
   3155msgid ""
   3156"To check the spelling of the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text "
   3157"box, click <guibutton>Check Word</guibutton>. If this is a known word, the "
   3158"<guilabel>Suggestions</guilabel> list is replaced with the text <literal>"
   3159"(correct spelling)</literal>. If the word is not known, new entries appear "
   3160"in the <guilabel>Suggestions</guilabel> list."
   3161msgstr ""
   3162"За да проверите правописа на текста в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>, "
   3163"натиснете <guibutton>Проверка на дума</guibutton>. Ако това е позната дума, "
   3164"списъкът с <guilabel>Предложения</guilabel> се заменя с текста <literal>"
   3165"(няма правописни грешки)</literal>. Ако думата е непозната се появяват нови "
   3166"записи в списъка за <guilabel>Предложения</guilabel>."
   3167
   3168#: gedit.xml:1521(para)
   3169msgid ""
   3170"To ignore the current occurrence of the unknown word, click "
   3171"<guibutton>Ignore</guibutton>. To ignore all occurrences of the unknown "
   3172"word, click <guibutton>Ignore All</guibutton>. The unknown word is ignored "
   3173"in the current <application>gedit</application> session only."
   3174msgstr ""
   3175"За да игнорирате текущата непозната дума, натиснете <guibutton>Игнориране</"
   3176"guibutton>. За да игнорирате всички нейни съвпадения, натиснете "
   3177"<guibutton>Игнориране на всички</guibutton>. Непозната дума се игнорира за "
   3178"текущата сесия на <application>gedit</application>."
   3179
   3180#: gedit.xml:1524(para)
   3181msgid ""
   3182"To change the current occurrence of the unknown word to the text in the "
   3183"<guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change</"
   3184"guibutton>. To change all occurrences of the unknown word to the text in the "
   3185"<guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change All</"
   3186"guibutton>."
   3187msgstr ""
   3188"За да промените срещането на непознатата дума в текста с полето "
   3189"<guilabel>Замяна с</guilabel>, натиснете <guibutton>Заменяне</guibutton>. За "
   3190"да промените всички повторения на непозната дума в текста, натиснете "
   3191"<guibutton>Замяна на всички</guibutton>."
   3192
   3193#: gedit.xml:1527(para)
   3194msgid ""
   3195"To add the unknown word to your personal dictionary, click <guibutton>Add "
   3196"word</guibutton>."
   3197msgstr ""
   3198"За да добавите непознатата дума към личния си речник, натиснете "
   3199"<guibutton>Добавяне на дума</guibutton>."
   3200
   3201#: gedit.xml:1530(para)
   3202msgid ""
   3203"To close the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog, click "
   3204"<guibutton>Close</guibutton>."
   3205msgstr ""
   3206"За да затворите прозореца <guilabel>Проверка на правописа</guilabel>, "
   3207"натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
   3208
   3209#: gedit.xml:1539(title)
  19393210msgid "To Use the Tag List Plugin"
  19403211msgstr "Използване на приставката за списък с етикети"
  19413212
  1942 #: gedit.xml:1535(para)
  1943 msgid "The Tag List plugin displays a window that contains a list of common tags. You can use the window to insert a tag into a file. To use the Tag List plugin, perform the following steps:"
  1944 msgstr "Приставката за списък с етикети показа прозорец, който съдържа списък с често срещани етикети. Може да използвате прозореца да вмъквате етикети във файл. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  1945 
  1946 #: gedit.xml:1537(para)
   3213#: gedit.xml:1540(para)
   3214msgid ""
   3215"The Tag List plugin displays a window that contains a list of common tags. "
   3216"You can use the window to insert a tag into a file. To use the Tag List "
   3217"plugin, perform the following steps:"
   3218msgstr ""
   3219"Приставката за списък с етикети показа прозорец, който съдържа списък с "
   3220"често срещани етикети. Може да използвате прозореца да вмъквате етикети във "
   3221"файл. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
   3222
   3223#: gedit.xml:1542(para)
  19473224msgid "Load the Tag List plugin."
  19483225msgstr "Заредете приставката за списък с етикети."
  19493226
  1950 #: gedit.xml:1539(para)
  1951 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Tag List</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window."
  1952 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Списък с етикети</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозоецът на приставката."
  1953 
  1954 #: gedit.xml:1542(para)
  1955 msgid "Select the appropriate tag category from the drop-down list. For example, <literal>HTML - Tags</literal>."
  1956 msgstr "Изберете правилната категория от падащия списък. Например <literal>HTML - Тагове</literal>."
  1957 
  1958 #: gedit.xml:1545(para)
   3227#: gedit.xml:1544(para)
   3228msgid ""
   3229"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Tag List</"
   3230"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Tag list plugin</"
   3231"guilabel> window."
   3232msgstr ""
   3233"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Списък с етикети</"
   3234"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозоецът на приставката."
   3235
   3236#: gedit.xml:1547(para)
   3237msgid ""
   3238"Select the appropriate tag category from the drop-down list. For example, "
   3239"<literal>HTML - Tags</literal>."
   3240msgstr ""
   3241"Изберете правилната категория от падащия списък. Например <literal>HTML - "
   3242"Тагове</literal>."
   3243
   3244#: gedit.xml:1550(para)
  19593245msgid "Scroll through the tag list to find the required tag."
  19603246msgstr "Прелистете през списъка с сетикети, за да откриете търсения от Вас."
  19613247
  1962 #: gedit.xml:1548(para)
  1963 msgid "To insert a tag at the cursor position in the current file, double-click on the tag in the tag list. You can also insert a tag as follows:"
  1964 msgstr "За да вмъкнете етикет при позицията на курсора в текущия файл, натиснете два пъти върху етикета в списъка. Може също така да вмъквате етикети по следния начин:"
  1965 
  1966 #: gedit.xml:1550(para)
  1967 msgid "To insert a tag in the current file and change the focus from the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window to the editor window, press <keycap>Return</keycap>."
  1968 msgstr "За да вмъкнете етикет в текущия файл и да промените фокуса от <guilabel>Приставката списък с етикети</guilabel> към редактора, натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  1969 
  1970 #: gedit.xml:1553(para)
  1971 msgid "To insert a tag in the current file and maintain the focus on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
  1972 msgstr "За да вмъкнете етикет в текущия файл и да поддържате фокуса върху прозореца на приставката, натиснете <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo>."
  1973 
  1974 #: gedit.xml:1558(para)
  1975 msgid "To close the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, click on the <guibutton>Close Window</guibutton> button in the window frame. Alternatively, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo> when the focus is on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window."
  1976 msgstr "За да затворите прозореца на списъка с етикети, натиснете бутона за <guibutton>Затваряне на прозорец</guibutton> на рамката на прозореца. Също така можете и да натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>, когато прозорецът на приставката е фокусиран."
  1977 
  1978 #: gedit.xml:1565(title)
   3248#: gedit.xml:1553(para)
   3249msgid ""
   3250"To insert a tag at the cursor position in the current file, double-click on "
   3251"the tag in the tag list. You can also insert a tag as follows:"
   3252msgstr ""
   3253"За да вмъкнете етикет при позицията на курсора в текущия файл, натиснете два "
   3254"пъти върху етикета в списъка. Може също така да вмъквате етикети по следния "
   3255"начин:"
   3256
   3257#: gedit.xml:1555(para)
   3258msgid ""
   3259"To insert a tag in the current file and change the focus from the "
   3260"<guilabel>Tag list plugin</guilabel> window to the editor window, press "
   3261"<keycap>Return</keycap>."
   3262msgstr ""
   3263"За да вмъкнете етикет в текущия файл и да промените фокуса от "
   3264"<guilabel>Приставката списък с етикети</guilabel> към редактора, натиснете "
   3265"<keycap>Enter</keycap>."
   3266
   3267#: gedit.xml:1558(para)
   3268msgid ""
   3269"To insert a tag in the current file and maintain the focus on the "
   3270"<guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, press <keycombo><keycap>Shift</"
   3271"keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
   3272msgstr ""
   3273"За да вмъкнете етикет в текущия файл и да поддържате фокуса върху прозореца "
   3274"на приставката, натиснете <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Enter</"
   3275"keycap></keycombo>."
   3276
   3277#: gedit.xml:1563(para)
   3278msgid ""
   3279"To close the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, click on the "
   3280"<guibutton>Close Window</guibutton> button in the window frame. "
   3281"Alternatively, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></"
   3282"keycombo> when the focus is on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> "
   3283"window."
   3284msgstr ""
   3285"За да затворите прозореца на списъка с етикети, натиснете бутона за "
   3286"<guibutton>Затваряне на прозорец</guibutton> на рамката на прозореца. Също "
   3287"така можете и да натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</"
   3288"keycap></keycombo>, когато прозорецът на приставката е фокусиран."
   3289
   3290#: gedit.xml:1570(title)
  19793291msgid "To Use the User Name Plugin"
  19803292msgstr "Използвате на приставката за име на потребител"
  19813293
  1982 #: gedit.xml:1566(para)
  1983 msgid "The User name plugin inserts the username of the current user into the file. To use the User name plugin, perform the following steps:"
  1984 msgstr "Приставката за потребителско име вмъква името на потребителя на текущия потребител в текстовия файл. За да използвате приставката, следвайте следните стъпки:"
  1985 
  1986 #: gedit.xml:1568(para)
   3294#: gedit.xml:1571(para)
   3295msgid ""
   3296"The User name plugin inserts the username of the current user into the file. "
   3297"To use the User name plugin, perform the following steps:"
   3298msgstr ""
   3299"Приставката за потребителско име вмъква името на потребителя на текущия "
   3300"потребител в текстовия файл. За да използвате приставката, следвайте "
   3301"следните стъпки:"
   3302
   3303#: gedit.xml:1573(para)
  19873304msgid "Load the User name plugin."
  19883305msgstr "Заредете приставката за име на потребител."
  19893306
  1990 #: gedit.xml:1570(para)
  1991 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert User Name</guimenuitem></menuchoice> to insert your username at the cursor position in the current file."
  1992 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на потребителско име</guimenuitem></menuchoice>, за да поставите Вашето потребителско име при позицията на курсора във файла."
  1993 
  1994 #: legal.xml:2(para)
  1995 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  1996 msgstr "Предоставя·се·разрешение·за·копиране,·разпространение·и/или·промяна·на·този·документ,·съгласно·условията·на·„Лиценза·за·свободна·документация·на·GNU“,·версия·1.1·или·всяка·следваща·версия,·издадена·от·Фондация·„Свободен·софтуер“;·без·„Непроменливи·раздели“,·„Текстове·на·предната·корица“,·както·и·„Текстове·на·задната·корица“.·Копие·на·лиценза·може·да·бъде·намерено·<ulink·type=\"help\"·url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>·или·във·файла·COPYING-DOCS,·разпространяван·с·това·ръководство."
  1997 
  1998 #: legal.xml:12(para)
  1999 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  2000 msgstr "Това·ръководство·е·част·от·колекция·ръководства·за·GNOME,·разпространявани·под·GFDL.·Ако·искате·да·разпространявате·това·ръководство·отделно,·можете·да·го·направите,·като·включите·копие·на·лиценза·към·ръководството,·както·е·описано·в·раздел·6·от·лиценза."
  2001 
  2002 #: legal.xml:19(para)
  2003 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  2004 msgstr "Много·от·имената,·използвани·от·компании,·за·да·отличават·собствените·си·продукти·и·услуги,·са·регистрирани·търговски·марки.·Когато·такива·имена·присъстват·в·която·и·да·е·документация·за·GNOME·и·членовете·на·проекта·за·документация·на·GNOME·са·осведомени·за·съответните·търговски·марки,·тогава·имената·са·с·главни·букви·или·начални·главни·букви."
  2005 
  2006 #: legal.xml:35(para)
  2007 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  2008 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯ·НА·БАЗА·„КАКТО·Е“,·БЕЗ·КАКВАТО·И·ДА·Е·ГАРАНЦИЯ,·ПРЯКА·ИЛИ·КОСВЕНА,·ВКЛЮЧИТЕЛНО·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ·И·ГАРАНЦИИ,·ЧЕ·ДОКУМЕНТЪТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СА·БЕЗ·ДЕФЕКТИ,·ГОДНИ·ЗА·КОНКРЕТНА·УПОТРЕБА·ИЛИ·НЕНАРУШАВАЩИ.·ЦЕЛИЯТ·РИСК·ОТНОСНО·КАЧЕСТВОТО,·ТОЧНОСТТА·И·ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·Е·ЗА·ВАША·СМЕТКА.·АКО·НЯКОЙ·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СЕ·ОКАЖЕ·ДЕФЕКТЕН·В·КАКВОТО·И·ДА·Е·ОТНОШЕНИЕ,·ВИЕ·(НЕ·ПЪРВОНАЧАЛНИЯ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА)·ПОЕМАТЕ·РАЗХОДИТЕ·ЗА·ВСЯКАКВО·НЕОБХОДИМО·ОБСЛУЖВАНЕ,·ПОПРАВКА·ИЛИ·КОРЕКЦИИ.·ТОВА·ОТКАЗВАНЕ·ОТ·ГАРАНЦИЯТА·ПРЕДСТАВЛЯВА·СЪЩЕСТВЕНА·ЧАСТ·ОТ·ТОЗИ·ЛИЦЕНЗ.·НЕ·Е·РАЗРЕШЕНА·УПОТРЕБАТА·НА·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·ВЕРСИЯ·НА·ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ·СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ;·И"
  2009 ""
  2010 ""
  2011 
  2012 #: legal.xml:55(para)
  2013 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  2014 msgstr "ПРИ·НИКАКВИ·ОБСТОЯТЕЛСТВА·И·ПОД·НИКАКВА·ЮРИДИЧЕСКА·ОСНОВА,·НЕЗАВИСИМО·ДАЛИ·Е·В·НАРУШЕНИЕ·(ВКЛЮЧИТЕЛНО·ПРИЧИНЕНО·ОТ·НЕБРЕЖНОСТ),·ДОГОВОР·ИЛИ·ДРУГО,·АВТОРЪТ,·ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДИСТРИБУТОР·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОСТАВЧИК·НА·КОЯТО·И·ДА·Е·ОТ·ИЗБРОЕНИТЕ·СТРАНИ,·НЯМА·ДА·БЪДЕ·ОТГОВОРЕН·ПРЕД·НИКОГО·ЗА·ВСИЧКИ·ПРЕКИ,·КОСВЕНИ,·СПЕЦИАЛНИ,·СЛУЧАЙНИ·ИЛИ·ПОСЛЕДСТВЕНИ·ЩЕТИ·ОТ·КАКЪВТО·И·ДА·Е·ХАРАКТЕР,·ВКЛЮЧИТЕЛНО,·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ,·ЩЕТИ·ЗА·ЗАГУБА·НА·ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,·СПИРАНЕ·НА·РАБОТАТА,·КОМПЮТЪРНА·ПОВРЕДА·ИЛИ·НЕИЗПРАВНОСТ,·ИЛИ·ВСЯКАКВИ·ДРУГИ·ЩЕТИ·ИЛИ·ЗАГУБИ,·ВЪЗНИКНАЛИ·ИЛИ·СВЪРЗАНИ·С·УПОТРЕБАТА·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ,·ДОРИ·И·КОГАТО·ТАЗИ·СТРАНА·Е·БИЛА·ИНФОРМИРАНА·ЗА·ВЪЗМОЖНОСТТА·ОТ·ТАКИВА·ЩЕТИ."
  2015 
  2016 #: legal.xml:28(para)
  2017 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  2018 msgstr ""
  2019 ""
   3307#: gedit.xml:1575(para)
   3308msgid ""
   3309"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert User Name</"
   3310"guimenuitem></menuchoice> to insert your username at the cursor position in "
   3311"the current file."
   3312msgstr ""
   3313"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на "
   3314"потребителско име</guimenuitem></menuchoice>, за да поставите Вашето "
   3315"потребителско име при позицията на курсора във файла."
   3316
   3317#: gedit-C.omf:4(creator) gedit-C.omf:7(maintainer)
   3318msgid "gdocteam@sun.com (Sun Java Desktop System Documentation Team)"
   3319msgstr "gdocteam@sun.com (Екипът за документацията на Java Desktop System)"
   3320
   3321#: gedit-C.omf:13(date)
   3322msgid "2004-08-24"
   3323msgstr "2004-08-24"
   3324
   3325#: gedit-C.omf:21(type)
   3326msgid "user's guide"
   3327msgstr "потребителско ръководство"
  20203328
  20213329#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  2022 #: legal.xml:0(None)
   3330#: gedit-C.omf:0(None)
  20233331msgid "translator-credits"
  20243332msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  2025 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.