Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2006, 9:26:01 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Превел съм онези гадни 3 низа. Това с help-a просто ми лази по нервите. Очевидно ще има доста реорганизации - непоносимо е начина, по който трябва да го добавям.

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gcalctool/gcalctool.HEAD.bg.po

  r560 r561  
  44"Project-Id-Version: gcalctool manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:07+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:19+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-02-28 08:46+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-02-28 08:58+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: legal.xml:2(para)
  15 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  17 
  18 #: legal.xml:12(para)
  19 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  21 
  22 #: legal.xml:19(para)
  23 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  25 
  26 #: legal.xml:35(para)
  27 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  28 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  29 
  30 #: legal.xml:55(para)
  31 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  32 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  33 
  34 #: legal.xml:28(para)
  35 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  36 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   116"<placeholder-1/>"
  37117
  38118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: gcalctool.xml:266(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
  42 msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
   120#: gcalctool.xml:266(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; "
   123"md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
   124msgstr ""
   125"@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; "
   126"md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
  43127
  44128#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  45129#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  46 #: gcalctool.xml:294(None)
  47 msgid "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
  48 msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
   130#: gcalctool.xml:294(None)
   131msgid ""
   132"@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; "
   133"md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
   134msgstr ""
   135"@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; "
   136"md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
  49137
  50138#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  51139#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  52 #: gcalctool.xml:543(None)
  53 msgid "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
  54 msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
   140#: gcalctool.xml:543(None)
   141msgid ""
   142"@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
   143msgstr ""
   144"@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
  55145
  56146#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  57147#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  58 #: gcalctool.xml:755(None)
  59 msgid "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
  60 msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
   148#: gcalctool.xml:755(None)
   149msgid ""
   150"@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; "
   151"md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
   152msgstr ""
   153"@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; "
   154"md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
  61155
  62156#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  63157#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  64 #: gcalctool.xml:1195(None)
  65 msgid "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
  66 msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
  67 
  68 #: gcalctool.xml:24(title)
   158#: gcalctool.xml:1195(None)
   159msgid ""
   160"@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; "
   161"md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
   162msgstr ""
   163"@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; "
   164"md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
   165
   166#: gcalctool.xml:24(title)
  69167msgid "<application>Calculator</application> Manual V2.9"
  70168msgstr "Ръководство за <application>Калкулатор</application>, версия 2.9"
  71169
  72 #: gcalctool.xml:27(year) 
   170#: gcalctool.xml:27(year)
  73171msgid "2003"
  74172msgstr "2003"
  75173
  76 #: gcalctool.xml:28(year) 
   174#: gcalctool.xml:28(year)
  77175msgid "2004"
  78176msgstr "2004"
  79177
  80 #: gcalctool.xml:29(year) 
   178#: gcalctool.xml:29(year)
  81179msgid "2005"
  82180msgstr "2005"
  83181
  84 #: gcalctool.xml:30(holder) 
   182#: gcalctool.xml:30(holder)
  85183msgid "Sun Microsystems"
  86184msgstr "Sun Microsystems"
  87185
  88 #: gcalctool.xml:41(publishername) gcalctool.xml:74(para) gcalctool.xml:83(para) gcalctool.xml:91(para) gcalctool.xml:100(para) gcalctool.xml:109(para) gcalctool.xml:118(para) gcalctool.xml:127(para) gcalctool.xml:136(para) gcalctool.xml:145(para) gcalctool.xml:154(para)
   186#: gcalctool.xml:41(publishername) gcalctool.xml:74(para)
   187#: gcalctool.xml:83(para) gcalctool.xml:91(para) gcalctool.xml:100(para)
   188#: gcalctool.xml:109(para) gcalctool.xml:118(para) gcalctool.xml:127(para)
   189#: gcalctool.xml:136(para) gcalctool.xml:145(para) gcalctool.xml:154(para)
  89190msgid "GNOME Documentation Project"
  90191msgstr "Проект за документация на GNOME"
  91192
  92 #: gcalctool.xml:50(corpauthor) 
   193#: gcalctool.xml:50(corpauthor)
  93194msgid "Sun Microsystems Inc."
  94195msgstr "Sun Microsystems Inc."
  95196
  96 #: gcalctool.xml:69(revnumber) 
   197#: gcalctool.xml:69(revnumber)
  97198msgid "Calculator Manual V2.9"
  98199msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.9"
  99200
  100 #: gcalctool.xml:72(para) gcalctool.xml:81(para) 
   201#: gcalctool.xml:72(para) gcalctool.xml:81(para)
  101202msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
  102203msgstr "Екипът по документацията на Sun Java Desktop System"
  103204
  104 #: gcalctool.xml:78(revnumber) 
   205#: gcalctool.xml:78(revnumber)
  105206msgid "Calculator Manual V2.8"
  106207msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.8"
  107208
  108 #: gcalctool.xml:79(date) 
   209#: gcalctool.xml:79(date)
  109210msgid "August 2004"
  110211msgstr "Август 2004"
  111212
  112 #: gcalctool.xml:87(revnumber) 
   213#: gcalctool.xml:87(revnumber)
  113214msgid "gcalctool Manual V2.7"
  114215msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.7"
  115216
  116 #: gcalctool.xml:88(date) 
   217#: gcalctool.xml:88(date)
  117218msgid "February 2004"
  118219msgstr "Февруари 2004"
  119220
  120 #: gcalctool.xml:90(para) gcalctool.xml:98(para) gcalctool.xml:107(para) gcalctool.xml:116(para) gcalctool.xml:125(para) gcalctool.xml:134(para) gcalctool.xml:143(para) gcalctool.xml:152(para)
   221#: gcalctool.xml:90(para) gcalctool.xml:98(para) gcalctool.xml:107(para)
   222#: gcalctool.xml:116(para) gcalctool.xml:125(para) gcalctool.xml:134(para)
   223#: gcalctool.xml:143(para) gcalctool.xml:152(para)
  121224msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  122225msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
  123226
  124 #: gcalctool.xml:95(revnumber) 
   227#: gcalctool.xml:95(revnumber)
  125228msgid "gcalctool Manual V2.6"
  126229msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.6"
  127230
  128 #: gcalctool.xml:96(date) 
   231#: gcalctool.xml:96(date)
  129232msgid "October 2003"
  130233msgstr "Октомври 2003"
  131234
  132 #: gcalctool.xml:104(revnumber) 
   235#: gcalctool.xml:104(revnumber)
  133236msgid "gcalctool Manual V2.5"
  134237msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.5"
  135238
  136 #: gcalctool.xml:105(date) 
   239#: gcalctool.xml:105(date)
  137240msgid "July 2003"
  138241msgstr "Юли 2003"
  139242
  140 #: gcalctool.xml:113(revnumber) 
   243#: gcalctool.xml:113(revnumber)
  141244msgid "gcalctool Manual V2.4"
  142245msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.4"
  143246
  144 #: gcalctool.xml:114(date) 
   247#: gcalctool.xml:114(date)
  145248msgid "June 2003"
  146249msgstr "Юни 2003"
  147250
  148 #: gcalctool.xml:122(revnumber) 
   251#: gcalctool.xml:122(revnumber)
  149252msgid "gcalctool Manual V2.3"
  150253msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.3"
  151254
  152 #: gcalctool.xml:123(date) gcalctool.xml:132(date) 
   255#: gcalctool.xml:123(date) gcalctool.xml:132(date)
  153256msgid "April 2003"
  154257msgstr "Април 2003"
  155258
  156 #: gcalctool.xml:131(revnumber) 
   259#: gcalctool.xml:131(revnumber)
  157260msgid "gcalctool Manual V2.2"
  158261msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.2"
  159262
  160 #: gcalctool.xml:140(revnumber) 
   263#: gcalctool.xml:140(revnumber)
  161264msgid "gcalctool Manual V2.1"
  162265msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.1"
  163266
  164 #: gcalctool.xml:141(date) gcalctool.xml:150(date) 
   267#: gcalctool.xml:141(date) gcalctool.xml:150(date)
  165268msgid "March 2003"
  166269msgstr "Март 2003"
  167270
  168 #: gcalctool.xml:149(revnumber) 
   271#: gcalctool.xml:149(revnumber)
  169272msgid "gcalctool Manual V2.0"
  170273msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.0"
  171274
  172 #: gcalctool.xml:159(releaseinfo)
  173 msgid "This manual describes version 5.5.37 of <application>Calculator</application>."
  174 msgstr "Това ръководство описва <application>Калкулатор</application>, версия 5.5.37"
  175 
  176 #: gcalctool.xml:162(title)
   275#: gcalctool.xml:159(releaseinfo)
   276msgid ""
   277"This manual describes version 5.5.37 of <application>Calculator</"
   278"application>."
   279msgstr ""
   280"Това ръководство описва <application>Калкулатор</application>, версия 5.5.37"
   281
   282#: gcalctool.xml:162(title)
  177283msgid "Feedback"
  178284msgstr "Обратна връзка"
  179285
  180 #: gcalctool.xml:163(para)
  181 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Calculator</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  182 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата <application>Калкулатор</application> или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  183 
  184 #: gcalctool.xml:170(primary)
   286#: gcalctool.xml:163(para)
   287msgid ""
   288"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Calculator</"
   289"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
   290"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   291msgstr ""
   292"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   293"<application>Калкулатор</application> или това ръководство, следвайте "
   294"указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
   295"\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
   296
   297#: gcalctool.xml:170(primary)
  185298msgid "gcalctool"
  186299msgstr "gcalctool"
  187300
  188 #: gcalctool.xml:173(primary) gcalctool.xml:2627(guimenu) 
   301#: gcalctool.xml:173(primary) gcalctool.xml:2627(guimenu)
  189302msgid "Calculator"
  190303msgstr "Калкулатор"
  191304
  192 #: gcalctool.xml:179(title) 
   305#: gcalctool.xml:179(title)
  193306msgid "Introduction"
  194307msgstr "Въведение"
  195308
  196 #: gcalctool.xml:180(para)
  197 msgid "The <application>Calculator</application> application provides the following modes for different types of mathematical functionality:"
  198 msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя следните режими за различни видове математическа функционалност:"
  199 
  200 #: gcalctool.xml:183(link) gcalctool.xml:2590(guimenuitem)
   309#: gcalctool.xml:180(para)
   310msgid ""
   311"The <application>Calculator</application> application provides the following "
   312"modes for different types of mathematical functionality:"
   313msgstr ""
   314"Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя следните режими "
   315"за различни видове математическа функционалност:"
   316
   317#: gcalctool.xml:183(link) gcalctool.xml:2590(guimenuitem)
  201318msgid "Basic"
  202319msgstr "Основен"
  203320
  204 #: gcalctool.xml:184(para)
  205 msgid "The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other modes."
  206 msgstr "Основният режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
  207 
  208 #: gcalctool.xml:187(link)
   321#: gcalctool.xml:184(para)
   322msgid ""
   323"The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform "
   324"standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in "
   325"Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other "
   326"modes."
   327msgstr ""
   328"Основният режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да "
   329"извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. "
   330"Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
   331
   332#: gcalctool.xml:187(link)
  209333msgid "Advanced"
  210334msgstr "Разширен"
  211335
  212 #: gcalctool.xml:188(para)
  213 msgid "Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in the memory registers. You can use all of the Advanced functions in Financial and Scientific modes."
  214 msgstr "Предоставя допълнителни калкулаторни функции. Може да запазвате числа в 10 различни паметови регистри и лесно да ги извличате и заменяте числата в паметовите регистри. Може да използвате допълнителни функции във финансовия и научен режим."
  215 
  216 #: gcalctool.xml:191(link) gcalctool.xml:2602(guimenuitem)
   336#: gcalctool.xml:188(para)
   337msgid ""
   338"Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 "
   339"different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in "
   340"the memory registers. You can use all of the Advanced functions in Financial "
   341"and Scientific modes."
   342msgstr ""
   343"Предоставя допълнителни калкулаторни функции. Може да запазвате числа в 10 "
   344"различни паметови регистри и лесно да ги извличате и заменяте числата в "
   345"паметовите регистри. Може да използвате допълнителни функции във финансовия "
   346"и научен режим."
   347
   348#: gcalctool.xml:191(link) gcalctool.xml:2602(guimenuitem)
  217349msgid "Financial"
  218350msgstr "Финансов"
  219351
  220 #: gcalctool.xml:192(para) 
   352#: gcalctool.xml:192(para)
  221353msgid "Provides several complex financial functions."
  222354msgstr "Предоставя няколко сложни финансови функции."
  223355
  224 #: gcalctool.xml:195(link) gcalctool.xml:2633(guimenuitem) 
   356#: gcalctool.xml:195(link) gcalctool.xml:2633(guimenuitem)
  225357msgid "Scientific"
  226358msgstr "Научен"
  227359
  228 #: gcalctool.xml:196(para)
  229 msgid "Provides many additional mathematical functions, including trigonometric and bitwise functions. You can also store your own functions and constants, when you use Scientific mode."
  230 msgstr "Предоставя много допълнителни математически функции, включително тригонометрични функции. Може също да запазвате ваши функции и константи, когато използвате научния режим."
  231 
  232 #: gcalctool.xml:200(para)
  233 msgid "You can use <application>Calculator</application> in the following numbering systems:"
  234 msgstr "Може да използвате <application>Калкулатора</application> в следните бройни системи:"
  235 
  236 #: gcalctool.xml:208(para)
   360#: gcalctool.xml:196(para)
   361msgid ""
   362"Provides many additional mathematical functions, including trigonometric and "
   363"bitwise functions. You can also store your own functions and constants, when "
   364"you use Scientific mode."
   365msgstr ""
   366"Предоставя много допълнителни математически функции, включително "
   367"тригонометрични функции. Може също да запазвате ваши функции и константи, "
   368"когато използвате научния режим."
   369
   370#: gcalctool.xml:200(para)
   371msgid ""
   372"You can use <application>Calculator</application> in the following numbering "
   373"systems:"
   374msgstr ""
   375"Може да използвате <application>Калкулатора</application> в следните бройни "
   376"системи:"
   377
   378#: gcalctool.xml:208(para)
  237379msgid "Numbering System"
  238380msgstr "Бройна система"
  239381
  240 #: gcalctool.xml:210(para) 
   382#: gcalctool.xml:210(para)
  241383msgid "Base"
  242384msgstr "Основа"
  243385
  244 #: gcalctool.xml:215(para) 
   386#: gcalctool.xml:215(para)
  245387msgid "Binary"
  246388msgstr "Двоична"
  247389
  248 #: gcalctool.xml:216(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:444(para) gcalctool.xml:599(superscript) gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2405(superscript)
   390#: gcalctool.xml:216(para) gcalctool.xml:408(guibutton)
   391#: gcalctool.xml:444(para) gcalctool.xml:599(superscript)
   392#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:724(keycap)
   393#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:1660(guibutton)
   394#: gcalctool.xml:2405(superscript)
  249395msgid "2"
  250396msgstr "2"
  251397
  252 #: gcalctool.xml:219(para) 
   398#: gcalctool.xml:219(para)
  253399msgid "Octal"
  254400msgstr "Осмична"
  255401
  256 #: gcalctool.xml:220(para) 
   402#: gcalctool.xml:220(para)
  257403msgid "8"
  258404msgstr "8"
  259405
  260 #: gcalctool.xml:223(para) 
   406#: gcalctool.xml:223(para)
  261407msgid "Decimal"
  262408msgstr "Десетична"
  263409
  264 #: gcalctool.xml:224(para) 
   410#: gcalctool.xml:224(para)
  265411msgid "10"
  266412msgstr "10"
  267413
  268 #: gcalctool.xml:227(para) 
   414#: gcalctool.xml:227(para)
  269415msgid "Hexadecimal"
  270416msgstr "Шестнайсетична"
  271417
  272 #: gcalctool.xml:228(para) gcalctool.xml:2006(para) 
   418#: gcalctool.xml:228(para) gcalctool.xml:2006(para)
  273419msgid "16"
  274420msgstr "16"
  275421
  276 #: gcalctool.xml:239(title) 
   422#: gcalctool.xml:239(title)
  277423msgid "Getting Started"
  278424msgstr "Първи стъпки"
  279425
  280 #: gcalctool.xml:240(para)
  281 msgid "You can start <application>Calculator</application> in the following ways:"
  282 msgstr "Може да стартирате <application>Калкулатора</application> по следните начини:"
  283 
  284 #: gcalctool.xml:243(term)
   426#: gcalctool.xml:240(para)
   427msgid ""
   428"You can start <application>Calculator</application> in the following ways:"
   429msgstr ""
   430"Може да стартирате <application>Калкулатора</application> по следните начини:"
   431
   432#: gcalctool.xml:243(term)
  285433msgid "Menu"
  286434msgstr "От менюто"
  287435
  288 #: gcalctool.xml:245(para)
  289 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</guimenuitem></menuchoice>."
  290 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Помощни програми</guimenu><guimenuitem>Калкулатор</guimenuitem></menuchoice>."
  291 
  292 #: gcalctool.xml:251(term)
   436#: gcalctool.xml:245(para)
   437msgid ""
   438"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</"
   439"guimenuitem></menuchoice>."
   440msgstr ""
   441"Изберете <menuchoice><guimenu>Помощни програми</"
   442"guimenu><guimenuitem>Калкулатор</guimenuitem></menuchoice>."
   443
   444#: gcalctool.xml:251(term)
  293445msgid "Command line"
  294446msgstr "От командния ред"
  295447
  296 #: gcalctool.xml:253(para) 
   448#: gcalctool.xml:253(para)
  297449msgid "Execute the following command: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
  298450msgstr "Изпълнете следната команда: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
  299451
  300 #: gcalctool.xml:258(para)
  301 msgid "When you start <application><application>Calculator</application></application>, the following window is displayed:"
  302 msgstr "Когато стартирате <application><application>Калкулатора</application></application> се появява следният прозорец:"
  303 
  304 #: gcalctool.xml:262(title)
   452#: gcalctool.xml:258(para)
   453msgid ""
   454"When you start <application><application>Calculator</application></"
   455"application>, the following window is displayed:"
   456msgstr ""
   457"Когато стартирате <application><application>Калкулатора</application></"
   458"application> се появява следният прозорец:"
   459
   460#: gcalctool.xml:262(title)
  305461msgid "<application>Calculator</application> Basic Mode Window"
  306462msgstr "Прозорецът на <application>Калкулатор</application> в основен режим"
  307463
  308 #: gcalctool.xml:269(phrase) 
   464#: gcalctool.xml:269(phrase)
  309465msgid "Shows <application>Calculator</application> Basic mode window."
  310 msgstr "Показва в основен режим прозореца на <application>Калкулатора</application>."
   466msgstr ""
   467"Показва в основен режим прозореца на <application>Калкулатора</application>."
  311468
  312469#. ==== End of Figure ====
  313 #: gcalctool.xml:275(para)
  314 msgid "The <application><application>Calculator</application></application> window contains the following elements:"
  315 msgstr "Прозорецът на <application><application>Калкулатора</application></application> съдържа следните елементи:"
  316 
  317 #: gcalctool.xml:277(term)
   470#: gcalctool.xml:275(para)
   471msgid ""
   472"The <application><application>Calculator</application></application> window "
   473"contains the following elements:"
   474msgstr ""
   475"Прозорецът на <application><application>Калкулатора</application></"
   476"application> съдържа следните елементи:"
   477
   478#: gcalctool.xml:277(term)
  318479msgid "Menubar"
  319480msgstr "Лента с менюта"
  320481
  321 #: gcalctool.xml:279(para)
  322 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application><application>Calculator</application></application>."
  323 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички командите, които можете да използвате при работа с <application><application>Калкулатора</application></application>."
  324 
  325 #: gcalctool.xml:282(term)
   482#: gcalctool.xml:279(para)
   483msgid ""
   484"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
   485"with <application><application>Calculator</application></application>."
   486msgstr ""
   487"Менютата на лентата с менюта съдържат всички командите, които можете да "
   488"използвате при работа с <application><application>Калкулатора</application></"
   489"application>."
   490
   491#: gcalctool.xml:282(term)
  326492msgid "Display area"
  327493msgstr "Район на преглед"
  328494
  329 #: gcalctool.xml:284(para)
  330 msgid "The display area shows the numbers that you enter, and the results of calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter numbers of up to forty digits."
  331 msgstr "Районът на преглед показва числата, които въвеждате и резултатите от пресмятанията. Ако не използвате аритметично предимство, може да въведате само числа до 40 цифри."
  332 
  333 #: gcalctool.xml:287(term)
   495#: gcalctool.xml:284(para)
   496msgid ""
   497"The display area shows the numbers that you enter, and the results of "
   498"calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter "
   499"numbers of up to forty digits."
   500msgstr ""
   501"Районът на преглед показва числата, които въвеждате и резултатите от "
   502"пресмятанията. Ако не използвате аритметично предимство, може да въведате "
   503"само числа до 40 цифри."
   504
   505#: gcalctool.xml:287(term)
  334506msgid "Mode area"
  335507msgstr "Район на режима"
  336508
  337 #: gcalctool.xml:289(para)
  338 msgid "The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in Financial and Scientific modes."
  339 msgstr "Районът на режима показва бутоните за текущия режим. Бутоните на основния режим са винаги показани. Бутоните на разширения режим са също видими във финансовия и научен режими."
  340 
  341 #: gcalctool.xml:292(term)
   509#: gcalctool.xml:289(para)
   510msgid ""
   511"The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode "
   512"buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in "
   513"Financial and Scientific modes."
   514msgstr ""
   515"Районът на режима показва бутоните за текущия режим. Бутоните на основния "
   516"режим са винаги показани. Бутоните на разширения режим са също видими във "
   517"финансовия и научен режими."
   518
   519#: gcalctool.xml:292(term)
  342520msgid "Popup Menu"
  343521msgstr "Изскачащо меню"
  344522
  345 #: gcalctool.xml:294(phrase) 
   523#: gcalctool.xml:294(phrase)
  346524msgid "Shows popup-menu symbol."
  347525msgstr "Показва символа за изскачащо меню."
  348526
  349 #: gcalctool.xml:294(para)
  350 msgid "The <placeholder-1/> symbol on a <application>Calculator</application> button indicates that a popup menu is displayed when you click on that button."
  351 msgstr "Символът <placeholder-1/> върху бутон на <application>Калкулатора</application> показва, че ще се появи изскачащо меню, когато натиснете този бутон."
  352 
  353 #: gcalctool.xml:298(term)
   527#: gcalctool.xml:294(para)
   528msgid ""
   529"The <placeholder-1/> symbol on a <application>Calculator</application> "
   530"button indicates that a popup menu is displayed when you click on that "
   531"button."
   532msgstr ""
   533"Символът <placeholder-1/> върху бутон на <application>Калкулатора</"
   534"application> показва, че ще се появи изскачащо меню, когато натиснете този "
   535"бутон."
   536
   537#: gcalctool.xml:298(term)
  354538msgid "Status Bar"
  355539msgstr "Лента за състоянието"
  356540
  357 #: gcalctool.xml:300(para) 
   541#: gcalctool.xml:300(para)
  358542msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
  359 msgstr "Лентата за състоянието показва съобщения за статуса на пресмятанията Ви."
  360 
  361 #: gcalctool.xml:307(title)
   543msgstr ""
   544"Лентата за състоянието показва съобщения за статуса на пресмятанията Ви."
   545
   546#: gcalctool.xml:307(title)
  362547msgid "Usage"
  363548msgstr "Употреба"
  364549
  365 #: gcalctool.xml:311(title) 
   550#: gcalctool.xml:311(title)
  366551msgid "To Use Calculator Functions"
  367552msgstr "Използване на функциите на калкулатора"
  368553
  369 #: gcalctool.xml:312(para) 
   554#: gcalctool.xml:312(para)
  370555msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
  371556msgstr "За да извършите пресмятане, използвайте един от следните методи:"
  372557
  373 #: gcalctool.xml:315(para)
  374 msgid "Click on the <application>Calculator</application> buttons to enter numbers and functions."
  375 msgstr "Натискайте бутоните на <application>Калкулатора</application>, за да въвеждате числа и функции."
  376 
  377 #: gcalctool.xml:318(para)
  378 msgid "Give focus to the <application>Calculator</application> window, then use the keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
  379 msgstr "Изберете прозореца на <application>Калкулатора</application> и после използвайте клавиатурата или цифровите бутони, за да определите пресмятането, което искате да извършите. За пълен списък на клавиатурните бързи клавиши, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
  380 
  381 #: gcalctool.xml:321(para)
  382 msgid "The <application>Calculator</application> application automatically displays numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. For example, the following table shows the value that is displayed when you use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
  383 msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> автоматично показва числата с повече от 40 цифри и малки числа като експоненциални числа. Например, следната таблица показва стойността, която се показва, когато използвате десетична основа с точност до 2 значими позиции:"
  384 
  385 #: gcalctool.xml:329(para)
   558#: gcalctool.xml:315(para)
   559msgid ""
   560"Click on the <application>Calculator</application> buttons to enter numbers "
   561"and functions."
   562msgstr ""
   563"Натискайте бутоните на <application>Калкулатора</application>, за да "
   564"въвеждате числа и функции."
   565
   566#: gcalctool.xml:318(para)
   567msgid ""
   568"Give focus to the <application>Calculator</application> window, then use the "
   569"keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to "
   570"perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend="
   571"\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
   572msgstr ""
   573"Изберете прозореца на <application>Калкулатора</application> и после "
   574"използвайте клавиатурата или цифровите бутони, за да определите "
   575"пресмятането, което искате да извършите. За пълен списък на клавиатурните "
   576"бързи клавиши, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
   577
   578#: gcalctool.xml:321(para)
   579msgid ""
   580"The <application>Calculator</application> application automatically displays "
   581"numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. "
   582"For example, the following table shows the value that is displayed when you "
   583"use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
   584msgstr ""
   585"Програмата <application>Калкулатор</application> автоматично показва числата "
   586"с повече от 40 цифри и малки числа като експоненциални числа. Например, "
   587"следната таблица показва стойността, която се показва, когато използвате "
   588"десетична основа с точност до 2 значими позиции:"
   589
   590#: gcalctool.xml:329(para)
  386591msgid "Display"
  387592msgstr "Показва"
  388593
  389 #: gcalctool.xml:331(para) 
   594#: gcalctool.xml:331(para)
  390595msgid "Signifies"
  391596msgstr "Обозначава"
  392597
  393 #: gcalctool.xml:336(para) 
   598#: gcalctool.xml:336(para)
  394599msgid "1.23e+37"
  395600msgstr "1.23e+37"
  396601
  397 #: gcalctool.xml:337(para) 
   602#: gcalctool.xml:337(para)
  398603msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
  399604msgstr "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
  400605
  401 #: gcalctool.xml:340(para) 
   606#: gcalctool.xml:340(para)
  402607msgid "1e-5"
  403608msgstr "1e-5"
  404609
  405 #: gcalctool.xml:341(para) 
   610#: gcalctool.xml:341(para)
  406611msgid "0.00001"
  407612msgstr "0.00001"
  408613
  409 #: gcalctool.xml:347(para)
  410 msgid "For information about how to enter a number in exponential format, see <xref linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
  411 msgstr "За информация относно как да въвеждате число в експоненциален формат, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
  412 
  413 #: gcalctool.xml:350(title)
   614#: gcalctool.xml:347(para)
   615msgid ""
   616"For information about how to enter a number in exponential format, see <xref "
   617"linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
   618msgstr ""
   619"За информация относно как да въвеждате число в експоненциален формат, вижте "
   620"<xref·linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
   621
   622#: gcalctool.xml:350(title)
  414623msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
  415624msgstr "Показване на разделител при големите числа"
  416625
  417 #: gcalctool.xml:351(para)
  418 msgid "To insert a separator between every three digits to the left of the numeric point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
  419 msgstr "За да вмъкнете разделител между всеки три цифри от ляво на десетичната запетая при десетичната основа, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на разделителя за хилядите</guimenuitem></menuchoice>."
  420 
  421 #: gcalctool.xml:354(para)
   626#: gcalctool.xml:351(para)
   627msgid ""
   628"To insert a separator between every three digits to the left of the numeric "
   629"point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   630"guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
   631msgstr ""
   632"За да вмъкнете разделител между всеки три цифри от ляво на десетичната "
   633"запетая при десетичната основа, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   634"guimenu><guimenuitem>Показване на разделителя за хилядите</guimenuitem></"
   635"menuchoice>."
   636
   637#: gcalctool.xml:354(para)
  422638msgid "The separator character is not displayed when you use the C locale."
  423639msgstr "Разделителният символ не се показва, когато използвате локалата C."
  424640
  425 #: gcalctool.xml:359(title) 
   641#: gcalctool.xml:359(title)
  426642msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
  427643msgstr "Копиране и поставяне в района на преглед"
  428644
  429 #: gcalctool.xml:360(para)
  430 msgid "To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the value into another application."
  431 msgstr "За да копирате резултата на пресмятане, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>. Може да поставите стойността в друга програма."
  432 
  433 #: gcalctool.xml:362(para)
  434 msgid "To paste a previously copied value into the display area, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  435 msgstr "За да поставите копирана стойност в района на преглед, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  436 
  437 #: gcalctool.xml:369(title)
   645#: gcalctool.xml:360(para)
   646msgid ""
   647"To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   648"guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the "
   649"value into another application."
   650msgstr ""
   651"За да копирате резултата на пресмятане, изберете "
   652"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</"
   653"guimenuitem></menuchoice>. Може да поставите стойността в друга програма."
   654
   655#: gcalctool.xml:362(para)
   656msgid ""
   657"To paste a previously copied value into the display area, choose "
   658"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
   659"menuchoice>."
   660msgstr ""
   661"За да поставите копирана стойност в района на преглед, изберете "
   662"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</"
   663"guimenuitem></menuchoice>."
   664
   665#: gcalctool.xml:369(title)
  438666msgid "To Perform Basic Calculations"
  439667msgstr "Извършване на основни пресмятания"
  440668
  441 #: gcalctool.xml:370(para)
  442 msgid "Basic mode is displayed by default when you first start <application>Calculator</application>. To explicitly invoke Basic mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
  443 msgstr "Основният режим се показва по подразбиране, когато стартирате за пръв път <application>Калкулатора</application>. За да извикате изрично основния режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Основен режим</guimenuitem></menuchoice>."
  444 
  445 #: gcalctool.xml:372(title)
   669#: gcalctool.xml:370(para)
   670msgid ""
   671"Basic mode is displayed by default when you first start "
   672"<application>Calculator</application>. To explicitly invoke Basic mode, "
   673"choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></"
   674"menuchoice>."
   675msgstr ""
   676"Основният режим се показва по подразбиране, когато стартирате за пръв път "
   677"<application>Калкулатора</application>. За да извикате изрично основния "
   678"режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Основен "
   679"режим</guimenuitem></menuchoice>."
   680
   681#: gcalctool.xml:372(title)
  446682msgid "To Perform Simple Calculations"
  447683msgstr "Извършване на прости пресмятания"
  448684
  449 #: gcalctool.xml:373(para)
  450 msgid "To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
  451 msgstr "За да извършите прости пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
  452 
  453 #: gcalctool.xml:375(title)
   685#: gcalctool.xml:373(para)
   686msgid ""
   687"To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend="
   688"\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
   689msgstr ""
   690"За да извършите прости пресмятания, използвайте бутоните описани в "
   691"<xref·linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
   692
   693#: gcalctool.xml:375(title)
  454694msgid "Performing Simple Calculations"
  455695msgstr "Извършване на прости пресмятания"
  456696
  457 #: gcalctool.xml:385(para) gcalctool.xml:472(para) gcalctool.xml:563(para) gcalctool.xml:662(para) gcalctool.xml:777(para) gcalctool.xml:1251(para) gcalctool.xml:1295(para) gcalctool.xml:1334(para) gcalctool.xml:1373(para) gcalctool.xml:1411(para) gcalctool.xml:1525(para) gcalctool.xml:1572(para) gcalctool.xml:1845(para) gcalctool.xml:1891(para) gcalctool.xml:1975(para) gcalctool.xml:2103(para) gcalctool.xml:2178(para) gcalctool.xml:2487(para) gcalctool.xml:2582(para)
   697#: gcalctool.xml:385(para) gcalctool.xml:472(para) gcalctool.xml:563(para)
   698#: gcalctool.xml:662(para) gcalctool.xml:777(para) gcalctool.xml:1251(para)
   699#: gcalctool.xml:1295(para) gcalctool.xml:1334(para) gcalctool.xml:1373(para)
   700#: gcalctool.xml:1411(para) gcalctool.xml:1525(para) gcalctool.xml:1572(para)
   701#: gcalctool.xml:1845(para) gcalctool.xml:1891(para) gcalctool.xml:1975(para)
   702#: gcalctool.xml:2103(para) gcalctool.xml:2178(para) gcalctool.xml:2487(para)
   703#: gcalctool.xml:2582(para)
  458704msgid "Function"
  459705msgstr "Функция"
  460706
  461 #: gcalctool.xml:387(para) gcalctool.xml:474(para) gcalctool.xml:565(para) gcalctool.xml:664(para) gcalctool.xml:779(para) gcalctool.xml:1253(para) gcalctool.xml:1297(para) gcalctool.xml:1336(para) gcalctool.xml:1375(para) gcalctool.xml:1413(para) gcalctool.xml:1527(para) gcalctool.xml:1574(para) gcalctool.xml:1893(para) gcalctool.xml:1977(para) gcalctool.xml:2101(para)
   707#: gcalctool.xml:387(para) gcalctool.xml:474(para) gcalctool.xml:565(para)
   708#: gcalctool.xml:664(para) gcalctool.xml:779(para) gcalctool.xml:1253(para)
   709#: gcalctool.xml:1297(para) gcalctool.xml:1336(para) gcalctool.xml:1375(para)
   710#: gcalctool.xml:1413(para) gcalctool.xml:1527(para) gcalctool.xml:1574(para)
   711#: gcalctool.xml:1893(para) gcalctool.xml:1977(para) gcalctool.xml:2101(para)
  462712msgid "Button"
  463713msgstr "Бутон"
  464714
  465 #: gcalctool.xml:389(para) gcalctool.xml:476(para) gcalctool.xml:567(para) gcalctool.xml:666(para) gcalctool.xml:715(para) gcalctool.xml:781(para) gcalctool.xml:1255(para) gcalctool.xml:1299(para) gcalctool.xml:1338(para) gcalctool.xml:1377(para) gcalctool.xml:1415(para) gcalctool.xml:1529(para) gcalctool.xml:1576(para) gcalctool.xml:1744(para) gcalctool.xml:1895(para) gcalctool.xml:1944(para) gcalctool.xml:1979(para)
   715#: gcalctool.xml:389(para) gcalctool.xml:476(para) gcalctool.xml:567(para)
   716#: gcalctool.xml:666(para) gcalctool.xml:715(para) gcalctool.xml:781(para)
   717#: gcalctool.xml:1255(para) gcalctool.xml:1299(para) gcalctool.xml:1338(para)
   718#: gcalctool.xml:1377(para) gcalctool.xml:1415(para) gcalctool.xml:1529(para)
   719#: gcalctool.xml:1576(para) gcalctool.xml:1744(para) gcalctool.xml:1895(para)
   720#: gcalctool.xml:1944(para) gcalctool.xml:1979(para)
  466721msgid "Description"
  467722msgstr "Описание"
  468723
  469 #: gcalctool.xml:391(para) gcalctool.xml:478(para) gcalctool.xml:569(para) gcalctool.xml:668(para) gcalctool.xml:783(para) gcalctool.xml:1417(para) gcalctool.xml:1531(para) gcalctool.xml:1578(para) gcalctool.xml:1897(para) gcalctool.xml:1981(para)
   724#: gcalctool.xml:391(para) gcalctool.xml:478(para) gcalctool.xml:569(para)
   725#: gcalctool.xml:668(para) gcalctool.xml:783(para) gcalctool.xml:1417(para)
   726#: gcalctool.xml:1531(para) gcalctool.xml:1578(para) gcalctool.xml:1897(para)
   727#: gcalctool.xml:1981(para)
  470728msgid "Example"
  471729msgstr "Пример"
  472730
  473 #: gcalctool.xml:393(para) gcalctool.xml:480(para) gcalctool.xml:571(para) gcalctool.xml:670(para) gcalctool.xml:785(para) gcalctool.xml:1219(para) gcalctool.xml:1419(para) gcalctool.xml:1533(para) gcalctool.xml:1580(para) gcalctool.xml:1899(para) gcalctool.xml:1983(para)
   731#: gcalctool.xml:393(para) gcalctool.xml:480(para) gcalctool.xml:571(para)
   732#: gcalctool.xml:670(para) gcalctool.xml:785(para) gcalctool.xml:1219(para)
   733#: gcalctool.xml:1419(para) gcalctool.xml:1533(para) gcalctool.xml:1580(para)
   734#: gcalctool.xml:1899(para) gcalctool.xml:1983(para)
  474735msgid "Result"
  475736msgstr "Резултат"
  476737
  477 #: gcalctool.xml:398(para) gcalctool.xml:2112(para) 
   738#: gcalctool.xml:398(para) gcalctool.xml:2112(para)
  478739msgid "Numerals"
  479740msgstr "Цифрови"
  480741
  481 #: gcalctool.xml:399(para) gcalctool.xml:2111(para) 
   742#: gcalctool.xml:399(para) gcalctool.xml:2111(para)
  482743msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
  483744msgstr "от <guibutton>0</guibutton> до <guibutton>9</guibutton> включително"
  484745
  485 #: gcalctool.xml:400(para)
  486 msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, <guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
  487 msgstr "В десетична и шестнайсетична основа, всички числа са налични. В осмична, <guibutton>8</guibutton> и <guibutton>9</guibutton> не са налични. В двоична, само <guibutton>0</guibutton> и <guibutton>1</guibutton> са налични. Стандартната основа е десетичната."
  488 
  489 #: gcalctool.xml:401(guibutton) gcalctool.xml:402(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:430(para) gcalctool.xml:496(para) gcalctool.xml:1456(para) gcalctool.xml:1484(para) gcalctool.xml:1542(para)
   746#: gcalctool.xml:400(para)
   747msgid ""
   748"In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, "
   749"<guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In "
   750"binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are "
   751"available. The default base is decimal."
   752msgstr ""
   753"В десетична и шестнайсетична основа, всички числа са налични. В осмична, "
   754"<guibutton>8</guibutton> и <guibutton>9</guibutton> не са налични. В "
   755"двоична, само <guibutton>0</guibutton> и <guibutton>1</guibutton> са "
   756"налични. Стандартната основа е десетичната."
   757
   758#: gcalctool.xml:401(guibutton) gcalctool.xml:402(para)
   759#: gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:430(para)
   760#: gcalctool.xml:496(para) gcalctool.xml:1456(para) gcalctool.xml:1484(para)
   761#: gcalctool.xml:1542(para)
  490762msgid "1"
  491763msgstr "1"
  492764
  493 #: gcalctool.xml:405(para) gcalctool.xml:2364(para) 
   765#: gcalctool.xml:405(para) gcalctool.xml:2364(para)
  494766msgid "Numeric point"
  495767msgstr "Десетична запетая"
  496768
  497 #: gcalctool.xml:406(guibutton) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:2362(keycap) gcalctool.xml:2363(guibutton)
   769#: gcalctool.xml:406(guibutton) gcalctool.xml:408(guibutton)
   770#: gcalctool.xml:2362(keycap) gcalctool.xml:2363(guibutton)
  498771msgid "."
  499772msgstr "."
  500773
  501 #: gcalctool.xml:407(para) 
   774#: gcalctool.xml:407(para)
  502775msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
  503776msgstr "Започва дробната част от числовия запис."
  504777
  505 #: gcalctool.xml:409(para) gcalctool.xml:1225(para) 
   778#: gcalctool.xml:409(para) gcalctool.xml:1225(para)
  506779msgid "1.2"
  507780msgstr "1.2"
  508781
  509 #: gcalctool.xml:412(para) gcalctool.xml:2388(para) 
   782#: gcalctool.xml:412(para) gcalctool.xml:2388(para)
  510783msgid "Calculate a result"
  511784msgstr "Пресмятане на резултат"
  512785
  513 #: gcalctool.xml:413(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2387(guibutton)
   786#: gcalctool.xml:413(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton)
   787#: gcalctool.xml:2387(guibutton)
  514788msgid "="
  515789msgstr "="
  516790
  517 #: gcalctool.xml:414(para) 
   791#: gcalctool.xml:414(para)
  518792msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
  519793msgstr "Показва резултата от текущото пресмятане в текущата бройна система."
  520794
  521 #: gcalctool.xml:415(para) gcalctool.xml:422(para)
  522 msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  523 msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  524 
  525 #: gcalctool.xml:416(para) gcalctool.xml:423(para) gcalctool.xml:489(para) gcalctool.xml:595(para) gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:1850(keycap)
   795#: gcalctool.xml:415(para) gcalctool.xml:422(para)
   796msgid ""
   797"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   798msgstr ""
   799"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   800
   801#: gcalctool.xml:416(para) gcalctool.xml:423(para) gcalctool.xml:489(para)
   802#: gcalctool.xml:595(para) gcalctool.xml:1725(keycap)
   803#: gcalctool.xml:1850(keycap)
  526804msgid "3"
  527805msgstr "3"
  528806
  529 #: gcalctool.xml:419(para) gcalctool.xml:2352(para) 
   807#: gcalctool.xml:419(para) gcalctool.xml:2352(para)
  530808msgid "Addition"
  531809msgstr "Събиране"
  532810
  533 #: gcalctool.xml:420(guibutton) gcalctool.xml:2350(keycap) gcalctool.xml:2351(guibutton)
   811#: gcalctool.xml:420(guibutton) gcalctool.xml:2350(keycap)
   812#: gcalctool.xml:2351(guibutton)
  534813msgid "+"
  535814msgstr "+"
  536815
  537 #: gcalctool.xml:421(para)
  538 msgid "Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
  539 msgstr "Добавя към текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
  540 
  541 #: gcalctool.xml:426(para) gcalctool.xml:2358(para)
   816#: gcalctool.xml:421(para)
   817msgid ""
   818"Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
   819msgstr ""
   820"Добавя към текущата стойност в района на преглед, следващото число, което "
   821"въведете."
   822
   823#: gcalctool.xml:426(para) gcalctool.xml:2358(para)
  542824msgid "Subtraction"
  543825msgstr "Изваждане"
  544826
  545 #: gcalctool.xml:427(guibutton) gcalctool.xml:2356(keycap) gcalctool.xml:2357(guibutton)
   827#: gcalctool.xml:427(guibutton) gcalctool.xml:2356(keycap)
   828#: gcalctool.xml:2357(guibutton)
  546829msgid "-"
  547830msgstr "-"
  548831
  549 #: gcalctool.xml:428(para)
  550 msgid "Subtracts from the current value in the display area the next number that you enter."
  551 msgstr "Изважда от текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
  552 
  553 #: gcalctool.xml:429(para)
  554 msgid "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  555 msgstr "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  556 
  557 #: gcalctool.xml:433(para) gcalctool.xml:2346(para)
   832#: gcalctool.xml:428(para)
   833msgid ""
   834"Subtracts from the current value in the display area the next number that "
   835"you enter."
   836msgstr ""
   837"Изважда от текущата стойност в района на преглед, следващото число, което "
   838"въведете."
   839
   840#: gcalctool.xml:429(para)
   841msgid ""
   842"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   843msgstr ""
   844"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   845
   846#: gcalctool.xml:433(para) gcalctool.xml:2346(para)
  558847msgid "Multiplication"
  559848msgstr "Умножение"
  560849
  561 #: gcalctool.xml:434(guibutton) gcalctool.xml:2345(guibutton) 
   850#: gcalctool.xml:434(guibutton) gcalctool.xml:2345(guibutton)
  562851msgid "*"
  563852msgstr "*"
  564853
  565 #: gcalctool.xml:435(para)
  566 msgid "Multiplies the current value in the display area by the next number that you enter."
  567 msgstr "Умножава текущата стойност в района на преглед по следващото число, което въведете."
  568 
  569 #: gcalctool.xml:436(para)
  570 msgid "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  571 msgstr "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  572 
  573 #: gcalctool.xml:437(para) gcalctool.xml:866(para) gcalctool.xml:1076(para) gcalctool.xml:1122(para)
   854#: gcalctool.xml:435(para)
   855msgid ""
   856"Multiplies the current value in the display area by the next number that you "
   857"enter."
   858msgstr ""
   859"Умножава текущата стойност в района на преглед по следващото число, което "
   860"въведете."
   861
   862#: gcalctool.xml:436(para)
   863msgid ""
   864"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   865msgstr ""
   866"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   867
   868#: gcalctool.xml:437(para) gcalctool.xml:866(para) gcalctool.xml:1076(para)
   869#: gcalctool.xml:1122(para)
  574870msgid "6"
  575871msgstr "6"
  576872
  577 #: gcalctool.xml:440(para) gcalctool.xml:2370(para) 
   873#: gcalctool.xml:440(para) gcalctool.xml:2370(para)
  578874msgid "Division"
  579875msgstr "Делене"
  580876
  581 #: gcalctool.xml:441(guibutton) gcalctool.xml:2368(keycap) gcalctool.xml:2369(guibutton)
   877#: gcalctool.xml:441(guibutton) gcalctool.xml:2368(keycap)
   878#: gcalctool.xml:2369(guibutton)
  582879msgid "/"
  583880msgstr "/"
  584881
  585 #: gcalctool.xml:442(para)
  586 msgid "Divides the current value in the display area by the next number that you enter."
  587 msgstr "Разделя текущата стойност в района на преглед на следващото число, което въведете."
  588 
  589 #: gcalctool.xml:443(para)
  590 msgid "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  591 msgstr "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  592 
  593 #: gcalctool.xml:447(para) gcalctool.xml:2142(para)
   882#: gcalctool.xml:442(para)
   883msgid ""
   884"Divides the current value in the display area by the next number that you "
   885"enter."
   886msgstr ""
   887"Разделя текущата стойност в района на преглед на следващото число, което "
   888"въведете."
   889
   890#: gcalctool.xml:443(para)
   891msgid ""
   892"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   893msgstr ""
   894"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   895
   896#: gcalctool.xml:447(para) gcalctool.xml:2142(para)
  594897msgid "Change the arithmetic sign"
  595898msgstr "Промяна на аритметичния знак"
  596899
  597 #: gcalctool.xml:448(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2141(guibutton)
   900#: gcalctool.xml:448(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton)
   901#: gcalctool.xml:2141(guibutton)
  598902msgid "+/-"
  599903msgstr "+/-"
  600904
  601 #: gcalctool.xml:449(para)
  602 msgid "Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a positive number."
   905#: gcalctool.xml:449(para)
   906msgid ""
   907"Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a "
   908"positive number."
  603909msgstr "Променя положително число на отрицателно и обратното."
  604910
  605 #: gcalctool.xml:450(para) 
   911#: gcalctool.xml:450(para)
  606912msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
  607913msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
  608914
  609 #: gcalctool.xml:451(para) 
   915#: gcalctool.xml:451(para)
  610916msgid "-8"
  611917msgstr "-8"
  612918
  613 #: gcalctool.xml:459(title) 
   919#: gcalctool.xml:459(title)
  614920msgid "To Erase Characters"
  615921msgstr "Изтриване на символи"
  616922
  617 #: gcalctool.xml:460(para)
  618 msgid "To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
  619 msgstr "За да изтриете символи, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
  620 
  621 #: gcalctool.xml:462(title)
   923#: gcalctool.xml:460(para)
   924msgid ""
   925"To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-"
   926"TBL-erase-char\"/>."
   927msgstr ""
   928"За да изтриете символи, използвайте бутоните описани в <xref·linkend="
   929"\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
   930
   931#: gcalctool.xml:462(title)
  622932msgid "Erasing Characters"
  623933msgstr "Изтриване на символи"
  624934
  625 #: gcalctool.xml:485(para) gcalctool.xml:2452(keycap) gcalctool.xml:2454(para) gcalctool.xml:2459(keycap)
   935#: gcalctool.xml:485(para) gcalctool.xml:2452(keycap) gcalctool.xml:2454(para)
   936#: gcalctool.xml:2459(keycap)
  626937msgid "Backspace"
  627938msgstr "Backspace"
  628939
  629 #: gcalctool.xml:486(guibutton) gcalctool.xml:2453(guibutton) 
   940#: gcalctool.xml:486(guibutton) gcalctool.xml:2453(guibutton)
  630941msgid "Bksp"
  631942msgstr "Bksp"
  632943
  633 #: gcalctool.xml:487(para) 
   944#: gcalctool.xml:487(para)
  634945msgid "Removes the rightmost character from the display area."
  635946msgstr "Премахва най-крайния дясностоящ символ от района на преглед."
  636947
  637 #: gcalctool.xml:488(para)
  638 msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  639 msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  640 
  641 #: gcalctool.xml:492(para)
   948#: gcalctool.xml:488(para)
   949msgid ""
   950"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   951"guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   952msgstr ""
   953"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   954"guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   955
   956#: gcalctool.xml:492(para)
  642957msgid "Clear Entry"
  643958msgstr "Изчистване на запис"
  644959
  645 #: gcalctool.xml:493(guibutton) gcalctool.xml:2460(guibutton) 
   960#: gcalctool.xml:493(guibutton) gcalctool.xml:2460(guibutton)
  646961msgid "CE"
  647962msgstr "CE"
  648963
  649 #: gcalctool.xml:494(para) 
   964#: gcalctool.xml:494(para)
  650965msgid "Removes the current value from the display area."
  651966msgstr "Премахва текущата стойност от района на преглед."
  652967
  653 #: gcalctool.xml:495(para)
  654 msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  655 msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  656 
  657 #: gcalctool.xml:499(para) gcalctool.xml:2467(para)
   968#: gcalctool.xml:495(para)
   969msgid ""
   970"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   971"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   972msgstr ""
   973"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   974"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   975
   976#: gcalctool.xml:499(para) gcalctool.xml:2467(para)
  658977msgid "Clear"
  659978msgstr "Изчистване"
  660979
  661 #: gcalctool.xml:500(guibutton) gcalctool.xml:2466(guibutton) 
   980#: gcalctool.xml:500(guibutton) gcalctool.xml:2466(guibutton)
  662981msgid "Clr"
  663982msgstr "Изч"
  664983
  665 #: gcalctool.xml:501(para)
  666 msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
  667 msgstr "Занулява текущата стойност в района на преглед и премахва предишни пресметнати резултати. <guibutton>Изч</guibutton> също така маха избора от <guilabel>Хип</guilabel> и <guilabel>Инв</guilabel> опциите в Научен режим."
  668 
  669 #: gcalctool.xml:502(para)
  670 msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  671 msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  672 
  673 #: gcalctool.xml:503(para)
   984#: gcalctool.xml:501(para)
   985msgid ""
   986"Resets the current value in the display area to zero and removes any "
   987"previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the "
   988"<guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
   989msgstr ""
   990"Занулява текущата стойност в района на преглед и премахва предишни "
   991"пресметнати резултати. <guibutton>Изч</guibutton> също така маха избора от "
   992"<guilabel>Хип</guilabel> и <guilabel>Инв</guilabel> опциите в Научен режим."
   993
   994#: gcalctool.xml:502(para)
   995msgid ""
   996"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   997"guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   998msgstr ""
   999"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
   1000"guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   1001
   1002#: gcalctool.xml:503(para)
  6741003msgid "0"
  6751004msgstr "0"
  6761005
  677 #: gcalctool.xml:517(title) 
   1006#: gcalctool.xml:517(title)
  6781007msgid "To Display ASCII Values"
  6791008msgstr "Показване на ASCII стойности"
  6801009
  681 #: gcalctool.xml:518(para)
  682 msgid "To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
  683 msgstr "За да покажете ASCII стойността на символ, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на стойност от ASCII...</guimenuitem></menuchoice>."
  684 
  685 #: gcalctool.xml:523(para)
   1010#: gcalctool.xml:518(para)
   1011msgid ""
   1012"To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1013"guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
   1014msgstr ""
   1015"За да покажете ASCII стойността на символ, изберете "
   1016"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на стойност "
   1017"от ASCII...</guimenuitem></menuchoice>."
   1018
   1019#: gcalctool.xml:523(para)
  6861020msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
  6871021msgstr "Появява се прозорецът за вмъкване на ASCII стойност."
  6881022
  689 #: gcalctool.xml:524(para)
  690 msgid "Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the current numeric base, appears in the display area. For example, the ASCII value of B in decimal base is 66."
  691 msgstr "Въведете изисквания символ в полето <guilabel>Символ</guilabel> и натиснете <guibutton>Вмъкване</guibutton>. ASCII стойността на този символ, в текущата бройна система, се появява в района на преглед. Примерно, ASCII стойността на B в десетична бройна система е 66."
  692 
  693 #: gcalctool.xml:529(title)
   1023#: gcalctool.xml:524(para)
   1024msgid ""
   1025"Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, "
   1026"then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, "
   1027"in the current numeric base, appears in the display area. For example, the "
   1028"ASCII value of B in decimal base is 66."
   1029msgstr ""
   1030"Въведете изисквания символ в полето <guilabel>Символ</guilabel> и натиснете "
   1031"<guibutton>Вмъкване</guibutton>. ASCII стойността на този символ, в текущата "
   1032"бройна система, се появява в района на преглед. Примерно, ASCII стойността "
   1033"на B в десетична бройна система е 66."
   1034
   1035#: gcalctool.xml:529(title)
  6941036msgid "To Perform Advanced Calculations"
  6951037msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
  6961038
  697 #: gcalctool.xml:530(para)
  698 msgid "To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
  699 msgstr "За да преминете към Разширен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Разширен режим</guimenuitem></menuchoice>."
  700 
  701 #: gcalctool.xml:536(para)
  702 msgid "When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the right of the Basic mode buttons:"
  703 msgstr "Когато преминете към Разширен режим, следните бутони се появяавт в дясно от бутоните на Основния режим."
  704 
  705 #: gcalctool.xml:539(title)
   1039#: gcalctool.xml:530(para)
   1040msgid ""
   1041"To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1042"guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
   1043msgstr ""
   1044"За да преминете към Разширен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   1045"guimenu><guimenuitem>Разширен режим</guimenuitem></menuchoice>."
   1046
   1047#: gcalctool.xml:536(para)
   1048msgid ""
   1049"When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the "
   1050"right of the Basic mode buttons:"
   1051msgstr ""
   1052"Когато преминете към Разширен режим, следните бутони се появяавт в дясно от "
   1053"бутоните на Основния режим."
   1054
   1055#: gcalctool.xml:539(title)
  7061056msgid "<application>Calculator</application> Advanced Mode Buttons"
  7071057msgstr "Бутони на разширения режим на <application>Калкулатор</application>"
  7081058
  709 #: gcalctool.xml:546(phrase) 
   1059#: gcalctool.xml:546(phrase)
  7101060msgid "Shows <application>Calculator</application> Advanced mode buttons."
  711 msgstr "Показва бутоните на Разширения режим на <application>Калкулатора</application>."
  712 
  713 #: gcalctool.xml:553(title)
   1061msgstr ""
   1062"Показва бутоните на Разширения режим на <application>Калкулатора</"
   1063"application>."
   1064
   1065#: gcalctool.xml:553(title)
  7141066msgid "Performing Advanced Calculations"
  7151067msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
  7161068
  717 #: gcalctool.xml:576(para) gcalctool.xml:2328(para) 
   1069#: gcalctool.xml:576(para) gcalctool.xml:2328(para)
  7181070msgid "Percentage"
  7191071msgstr "Процент"
  7201072
  721 #: gcalctool.xml:577(guibutton) gcalctool.xml:2326(keycap) gcalctool.xml:2327(guibutton)
   1073#: gcalctool.xml:577(guibutton) gcalctool.xml:2326(keycap)
   1074#: gcalctool.xml:2327(guibutton)
  7221075msgid "%"
  7231076msgstr "%"
  7241077
  725 #: gcalctool.xml:578(para)
  726 msgid "Uses the next number that you enter to calculate the percentage of the current value in the display area."
  727 msgstr "Използва следващия номер, който въведете, за да пресметне процента от текущата стойност в района на преглед."
  728 
  729 #: gcalctool.xml:579(para)
  730 msgid "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  731 msgstr "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  732 
  733 #: gcalctool.xml:580(para) gcalctool.xml:870(para) gcalctool.xml:1126(para) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:1953(keycap)
   1078#: gcalctool.xml:578(para)
   1079msgid ""
   1080"Uses the next number that you enter to calculate the percentage of the "
   1081"current value in the display area."
   1082msgstr ""
   1083"Използва следващия номер, който въведете, за да пресметне процента от "
   1084"текущата стойност в района на преглед."
   1085
   1086#: gcalctool.xml:579(para)
   1087msgid ""
   1088"200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   1089msgstr ""
   1090"200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   1091
   1092#: gcalctool.xml:580(para) gcalctool.xml:870(para) gcalctool.xml:1126(para)
   1093#: gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:1953(keycap)
  7341094msgid "4"
  7351095msgstr "4"
  7361096
  737 #: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para) 
   1097#: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para)
  7381098msgid "Reciprocal"
  7391099msgstr "Реципрочност"
  7401100
  741 #: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable) gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable) gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable) gcalctool.xml:2554(keycap)
   1101#: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable)
   1102#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable)
   1103#: gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable)
   1104#: gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable)
   1105#: gcalctool.xml:2554(keycap)
  7421106msgid "x"
  7431107msgstr "x"
  7441108
  745 #: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton) 
   1109#: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton)
  7461110msgid "1/<placeholder-1/>"
  7471111msgstr "1/<placeholder-1/>"
  7481112
  749 #: gcalctool.xml:585(para) 
   1113#: gcalctool.xml:585(para)
  7501114msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
  7511115msgstr "Разделя 1 на текущата стойност в района на преглед."
  7521116
  753 #: gcalctool.xml:586(para) 
   1117#: gcalctool.xml:586(para)
  7541118msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
  7551119msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
  7561120
  757 #: gcalctool.xml:587(para) 
   1121#: gcalctool.xml:587(para)
  7581122msgid "0.25"
  7591123msgstr "0.25"
  7601124
  761 #: gcalctool.xml:591(para) 
   1125#: gcalctool.xml:591(para)
  7621126msgid "Square Root"
  7631127msgstr "Корен квадратен"
  7641128
  765 #: gcalctool.xml:592(guibutton) gcalctool.xml:2267(guibutton) 
   1129#: gcalctool.xml:592(guibutton) gcalctool.xml:2267(guibutton)
  7661130msgid "Sqrt"
  7671131msgstr "кркв"
  7681132
  769 #: gcalctool.xml:593(para) 
   1133#: gcalctool.xml:593(para)
  7701134msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
  7711135msgstr "Пресмята квадратния корен на текущата стойност в района на преглед."
  7721136
  773 #: gcalctool.xml:594(para) 
   1137#: gcalctool.xml:594(para)
  7741138msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
  7751139msgstr "9 <guibutton>кркв</guibutton>"
  7761140
  777 #: gcalctool.xml:598(para) gcalctool.xml:2406(para) 
   1141#: gcalctool.xml:598(para) gcalctool.xml:2406(para)
  7781142msgid "Square"
  7791143msgstr "Квадрат"
  7801144
  781 #: gcalctool.xml:600(para) 
   1145#: gcalctool.xml:600(para)
  7821146msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
  7831147msgstr "Пресмята квадрата на текущата стойност в района на преглед."
  7841148
  785 #: gcalctool.xml:601(para) 
   1149#: gcalctool.xml:601(para)
  7861150msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
  7871151msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
  7881152
  789 #: gcalctool.xml:602(para) 
   1153#: gcalctool.xml:602(para)
  7901154msgid "9"
  7911155msgstr "9"
  7921156
  793 #: gcalctool.xml:605(para) 
   1157#: gcalctool.xml:605(para)
  7941158msgid "Integer Portion"
  7951159msgstr "Целочислена част"
  7961160
  797 #: gcalctool.xml:606(guibutton) gcalctool.xml:2189(guibutton) 
   1161#: gcalctool.xml:606(guibutton) gcalctool.xml:2189(guibutton)
  7981162msgid "Int"
  7991163msgstr "Цел"
  8001164
  801 #: gcalctool.xml:607(para)
  802 msgid "Calculates the integer portion of the current value in the display area."
   1165#: gcalctool.xml:607(para)
   1166msgid ""
   1167"Calculates the integer portion of the current value in the display area."
  8031168msgstr "Пресмята целочислената част на текущата стойност в района на преглед."
  8041169
  805 #: gcalctool.xml:608(para) 
   1170#: gcalctool.xml:608(para)
  8061171msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
  8071172msgstr "-23.45 <guibutton>Цел</guibutton>"
  8081173
  809 #: gcalctool.xml:609(para) 
   1174#: gcalctool.xml:609(para)
  8101175msgid "-23"
  8111176msgstr "-23"
  8121177
  813 #: gcalctool.xml:612(para) 
   1178#: gcalctool.xml:612(para)
  8141179msgid "Fractional Portion"
  8151180msgstr "Дробна част"
  8161181
  817 #: gcalctool.xml:613(guibutton) gcalctool.xml:2375(guibutton) 
   1182#: gcalctool.xml:613(guibutton) gcalctool.xml:2375(guibutton)
  8181183msgid "Frac"
  8191184msgstr "Дроб"
  8201185
  821 #: gcalctool.xml:614(para)
  822 msgid "Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
   1186#: gcalctool.xml:614(para)
   1187msgid ""
   1188"Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
  8231189msgstr "Пресмята дробната част на текущата стойност в района на преглед."
  8241190
  825 #: gcalctool.xml:615(para) 
   1191#: gcalctool.xml:615(para)
  8261192msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
  8271193msgstr "-23.45 <guibutton>Дроб</guibutton>"
  8281194
  829 #: gcalctool.xml:616(para) 
   1195#: gcalctool.xml:616(para)
  8301196msgid "-0.45"
  8311197msgstr "-0.45"
  8321198
  833 #: gcalctool.xml:619(para) 
   1199#: gcalctool.xml:619(para)
  8341200msgid "Absolute Value"
  8351201msgstr "Абсолютна стойност"
  8361202
  837 #: gcalctool.xml:620(guibutton) gcalctool.xml:2285(guibutton) 
   1203#: gcalctool.xml:620(guibutton) gcalctool.xml:2285(guibutton)
  8381204msgid "Abs"
  8391205msgstr "Абс"
  8401206
  841 #: gcalctool.xml:621(para) 
   1207#: gcalctool.xml:621(para)
  8421208msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
  843 msgstr "Пресмята абсолютната стойност на текущата стойност в района на преглед."
  844 
  845 #: gcalctool.xml:622(para)
   1209msgstr ""
   1210"Пресмята абсолютната стойност на текущата стойност в района на преглед."
   1211
   1212#: gcalctool.xml:622(para)
  8461213msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
  8471214msgstr "-23.45 <guibutton>Абс</guibutton>"
  8481215
  849 #: gcalctool.xml:623(para) 
   1216#: gcalctool.xml:623(para)
  8501217msgid "23.45"
  8511218msgstr "23.45"
  8521219
  853 #: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para) 
   1220#: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para)
  8541221msgid "Parentheses"
  8551222msgstr "Скоби"
  8561223
  857 #: gcalctool.xml:627(para) gcalctool.xml:2339(para) 
   1224#: gcalctool.xml:627(para) gcalctool.xml:2339(para)
  8581225msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
  8591226msgstr "<guibutton>(</guibutton> и <guibutton>)</guibutton>"
  8601227
  861 #: gcalctool.xml:628(para)
  862 msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are performed first. You can nest parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display area is updated."
  863 msgstr "Предоставя предимство в аритметичните пресмятания, ако не използвате Аритметично предимство. Вижте също <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Пресмятанията в скобите се извършват първи. Може да влагате скобите едни в други до каквото ниво пожелаете. Когато последната скоба е затворена, района на преглед се обновява."
  864 
  865 #: gcalctool.xml:630(para)
  866 msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  867 msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  868 
  869 #: gcalctool.xml:631(para)
  870 msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
  871 msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
  872 
  873 #: gcalctool.xml:633(para) gcalctool.xml:911(para) gcalctool.xml:993(para)
   1228#: gcalctool.xml:628(para)
   1229msgid ""
   1230"Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using "
   1231"Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. "
   1232"Calculations within parentheses are performed first. You can nest "
   1233"parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display "
   1234"area is updated."
   1235msgstr ""
   1236"Предоставя предимство в аритметичните пресмятания, ако не използвате "
   1237"Аритметично предимство. Вижте също <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/"
   1238">. Пресмятанията в скобите се извършват първи. Може да влагате скобите едни "
   1239"в други до каквото ниво пожелаете. Когато последната скоба е затворена, "
   1240"района на преглед се обновява."
   1241
   1242#: gcalctool.xml:630(para)
   1243msgid ""
   1244"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
   1245"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   1246msgstr ""
   1247"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
   1248"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   1249
   1250#: gcalctool.xml:631(para)
   1251msgid ""
   1252"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
   1253"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
   1254"guibutton>"
   1255msgstr ""
   1256"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
   1257"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
   1258"guibutton>"
   1259
   1260#: gcalctool.xml:633(para) gcalctool.xml:911(para) gcalctool.xml:993(para)
  8741261msgid "20"
  8751262msgstr "20"
  8761263
  877 #: gcalctool.xml:634(para) 
   1264#: gcalctool.xml:634(para)
  8781265msgid "14"
  8791266msgstr "14"
  8801267
  881 #: gcalctool.xml:643(title) 
   1268#: gcalctool.xml:643(title)
  8821269msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
  8831270msgstr "Използване на паметовите регистри на калкулатора"
  8841271
  885 #: gcalctool.xml:644(para)
  886 msgid "You can store values in any of the ten <application>Calculator</application> memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
  887 msgstr "Може да запазвате стойности, в който и да е от десетте паметови регистри на <application>Калкулатора</application>: <guilabel>R0</guilabel> до <guilabel>R9</guilabel>."
  888 
  889 #: gcalctool.xml:650(para)
  890 msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions that you can use."
  891 msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> описва паметовите функции, които можете да използвате."
  892 
  893 #: gcalctool.xml:652(title)
   1272#: gcalctool.xml:644(para)
   1273msgid ""
   1274"You can store values in any of the ten <application>Calculator</application> "
   1275"memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To "
   1276"display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1277"guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
   1278msgstr ""
   1279"Може да запазвате стойности, в който и да е от десетте паметови регистри на "
   1280"<application>Калкулатора</application>: <guilabel>R0</guilabel> до "
   1281"<guilabel>R9</guilabel>."
   1282
   1283#: gcalctool.xml:650(para)
   1284msgid ""
   1285"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions "
   1286"that you can use."
   1287msgstr ""
   1288"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> описва паметовите функции, които "
   1289"можете да използвате."
   1290
   1291#: gcalctool.xml:652(title)
  8941292msgid "Memory Functions"
  8951293msgstr "Паметови функции"
  8961294
  897 #: gcalctool.xml:675(para) 
   1295#: gcalctool.xml:675(para)
  8981296msgid "Store Value in Memory Register"
  8991297msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
  9001298
  901 #: gcalctool.xml:676(guibutton) gcalctool.xml:2261(guibutton) 
   1299#: gcalctool.xml:676(guibutton) gcalctool.xml:2261(guibutton)
  9021300msgid "Sto"
  9031301msgstr "Пам"
  9041302
  905 #: gcalctool.xml:677(para)
  906 msgid "Stores the current contents of the display area in the specified memory register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register from the popup menu."
  907 msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пам</guibutton> и после изберете регистър от изскачащото меню."
  908 
  909 #: gcalctool.xml:678(para)
  910 msgid "To clear a memory register during a <application>Calculator</application> session:"
  911 msgstr "За да изчистите паметов регистър по време на сесия на <application>Калкулатора</application>:"
  912 
  913 #: gcalctool.xml:680(para)
   1303#: gcalctool.xml:677(para)
   1304msgid ""
   1305"Stores the current contents of the display area in the specified memory "
   1306"register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register "
   1307"from the popup menu."
   1308msgstr ""
   1309"Запазва текущото съдържание на района на преглед в определения паметов "
   1310"регистър. Натиснете <guibutton>Пам</guibutton> и после изберете регистър от "
   1311"изскачащото меню."
   1312
   1313#: gcalctool.xml:678(para)
   1314msgid ""
   1315"To clear a memory register during a <application>Calculator</application> "
   1316"session:"
   1317msgstr ""
   1318"За да изчистите паметов регистър по време на сесия на "
   1319"<application>Калкулатора</application>:"
   1320
   1321#: gcalctool.xml:680(para)
  9141322msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
  9151323msgstr "Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>."
  9161324
  917 #: gcalctool.xml:681(para) 
   1325#: gcalctool.xml:681(para)
  9181326msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
  9191327msgstr "Натиснете <guibutton>Пам</guibutton>."
  9201328
  921 #: gcalctool.xml:682(para) 
   1329#: gcalctool.xml:682(para)
  9221330msgid "Select the memory register from the popup menu."
  9231331msgstr "Изберете регистъра от изскачащото меню."
  9241332
  925 #: gcalctool.xml:685(para) 
   1333#: gcalctool.xml:685(para)
  9261334msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9271335msgstr "22·<guibutton>Пам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9281336
  929 #: gcalctool.xml:686(para) 
   1337#: gcalctool.xml:686(para)
  9301338msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  9311339msgstr "Стойността 22 е запазена в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  9321340
  933 #: gcalctool.xml:689(para) 
   1341#: gcalctool.xml:689(para)
  9341342msgid "Retrieve Value From Memory Register"
  9351343msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
  9361344
  937 #: gcalctool.xml:690(guibutton) gcalctool.xml:2249(guibutton) 
   1345#: gcalctool.xml:690(guibutton) gcalctool.xml:2249(guibutton)
  9381346msgid "Rcl"
  9391347msgstr "Пос"
  9401348
  941 #: gcalctool.xml:691(para)
  942 msgid "Retrieves the contents of the specified memory register. Click <guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
  943 msgstr "Извлича съдържанието на определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пос</guibutton> и после изберете паметовия регистър от изскачащото меню."
  944 
  945 #: gcalctool.xml:692(para)
   1349#: gcalctool.xml:691(para)
   1350msgid ""
   1351"Retrieves the contents of the specified memory register. Click "
   1352"<guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup "
   1353"menu."
   1354msgstr ""
   1355"Извлича съдържанието на определения паметов регистър. Натиснете "
   1356"<guibutton>Пос</guibutton> и после изберете паметовия регистър от "
   1357"изскачащото меню."
   1358
   1359#: gcalctool.xml:692(para)
  9461360msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9471361msgstr "0·<guibutton>Пос</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9481362
  949 #: gcalctool.xml:693(para) 
   1363#: gcalctool.xml:693(para)
  9501364msgid "The value in the display area is 22."
  9511365msgstr "Стойността в района на преглед е 22."
  9521366
  953 #: gcalctool.xml:696(para) 
   1367#: gcalctool.xml:696(para)
  9541368msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
  9551369msgstr "Заменяне на стойността на паметов регистър с показаната стойност"
  9561370
  957 #: gcalctool.xml:697(guibutton) gcalctool.xml:2297(guibutton) 
   1371#: gcalctool.xml:697(guibutton) gcalctool.xml:2297(guibutton)
  9581372msgid "Exch"
  9591373msgstr "Зам"
  9601374
  961 #: gcalctool.xml:698(para)
  962 msgid "Exchanges the contents of the specified memory register and the current value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
  963 msgstr "Заменя съдържанието на определен паметов регистър с текущата стойност в района на преглед. Натиснете <guibutton>Зам</guibutton> и после изберете паметов регистър от изскачащото меню."
  964 
  965 #: gcalctool.xml:699(para)
   1375#: gcalctool.xml:698(para)
   1376msgid ""
   1377"Exchanges the contents of the specified memory register and the current "
   1378"value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select "
   1379"the memory register from the popup menu."
   1380msgstr ""
   1381"Заменя съдържанието на определен паметов регистър с текущата стойност в "
   1382"района на преглед. Натиснете <guibutton>Зам</guibutton> и после изберете "
   1383"паметов регистър от изскачащото меню."
   1384
   1385#: gcalctool.xml:699(para)
  9661386msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9671387msgstr "44 <guibutton>Зам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  9681388
  969 #: gcalctool.xml:700(para)
  970 msgid "The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes from 22 to 44."
  971 msgstr "Стойността в района на преглед се променя от 44 на 22, а стойността на R2 се променя от 22 на 44."
  972 
  973 #: gcalctool.xml:705(para)
  974 msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the memory register, as shown in the following examples:"
  975 msgstr "Ако използвате клавиатурни бързи клавиши, може да използвате клавиатурата да определите паметовия регистър, както е показано в следните примери:"
  976 
  977 #: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para) gcalctool.xml:1942(para)
   1389#: gcalctool.xml:700(para)
   1390msgid ""
   1391"The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes "
   1392"from 22 to 44."
   1393msgstr ""
   1394"Стойността в района на преглед се променя от 44 на 22, а стойността на R2 се "
   1395"променя от 22 на 44."
   1396
   1397#: gcalctool.xml:705(para)
   1398msgid ""
   1399"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
   1400"memory register, as shown in the following examples:"
   1401msgstr ""
   1402"Ако използвате клавиатурни бързи клавиши, може да използвате клавиатурата да "
   1403"определите паметовия регистър, както е показано в следните примери:"
   1404
   1405#: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para)
   1406#: gcalctool.xml:1942(para)
  9781407msgid "Keyboard Entry"
  9791408msgstr "Въвеждане от клавиатурата"
  9801409
  981 #: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
   1410#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap)
   1411#: gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
  9821412msgid "S"
  9831413msgstr "S"
  9841414
  985 #: gcalctool.xml:721(para)
  986 msgid "Stores the current contents of the display area in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  987 msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  988 
  989 #: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap)
   1415#: gcalctool.xml:721(para)
   1416msgid ""
   1417"Stores the current contents of the display area in memory register "
   1418"<guilabel>R2</guilabel>."
   1419msgstr ""
   1420"Запазва текущото съдържание на района на преглед в паметовия регистър "
   1421"<guilabel>R2</guilabel>."
   1422
   1423#: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap)
   1424#: gcalctool.xml:2542(keycap)
  9901425msgid "R"
  9911426msgstr "R"
  9921427
  993 #: gcalctool.xml:725(para)
  994 msgid "Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> into the display area."
  995 msgstr "Извлича текущото съдържание на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel> в района на преглед."
  996 
  997 #: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
   1428#: gcalctool.xml:725(para)
   1429msgid ""
   1430"Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> "
   1431"into the display area."
   1432msgstr ""
   1433"Извлича текущото съдържание на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel> в "
   1434"района на преглед."
   1435
   1436#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
  9981437msgid "X"
  9991438msgstr "X"
  10001439
  1001 #: gcalctool.xml:729(para)
  1002 msgid "Exchanges the current value of the display area with the contents of memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  1003 msgstr "Заменя текущата стойност на района на преглед със съдържанието на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  1004 
  1005 #: gcalctool.xml:740(title)
   1440#: gcalctool.xml:729(para)
   1441msgid ""
   1442"Exchanges the current value of the display area with the contents of memory "
   1443"register <guilabel>R2</guilabel>."
   1444msgstr ""
   1445"Заменя текущата стойност на района на преглед със съдържанието на паметовия "
   1446"регистър <guilabel>R2</guilabel>."
   1447
   1448#: gcalctool.xml:740(title)
  10061449msgid "To Perform Financial Calculations"
  10071450msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
  10081451
  1009 #: gcalctool.xml:741(para)
  1010 msgid "To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
  1011 msgstr "За да преминете към Финансов режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Финансов режим</guimenuitem></menuchoice>."
  1012 
  1013 #: gcalctool.xml:747(para)
  1014 msgid "When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
  1015 msgstr "Когато преминете към Финансов режим, следните бутони се появяват над бутоните за Основен и Разширен режим:"
  1016 
  1017 #: gcalctool.xml:751(title)
   1452#: gcalctool.xml:741(para)
   1453msgid ""
   1454"To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   1455"guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
   1456msgstr ""
   1457"За да преминете към Финансов режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   1458"guimenu><guimenuitem>Финансов режим</guimenuitem></menuchoice>."
   1459
   1460#: gcalctool.xml:747(para)
   1461msgid ""
   1462"When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above "
   1463"the Basic and Advanced mode buttons:"
   1464msgstr ""
   1465"Когато преминете към Финансов режим, следните бутони се появяват над "
   1466"бутоните за Основен и Разширен режим:"
   1467
   1468#: gcalctool.xml:751(title)
  10181469msgid "<application>Calculator</application> Financial Mode Buttons"
  10191470msgstr "Бутоните на <application>Калкулатора</application> за Финансов режим"
  10201471
  1021 #: gcalctool.xml:758(phrase) 
   1472#: gcalctool.xml:758(phrase)
  10221473msgid "Shows <application>Calculator</application> Financial mode buttons."
  1023 msgstr "Показва бутоните за Финансов режим на <application>Калкулатора</application>."
   1474msgstr ""
   1475"Показва бутоните за Финансов режим на <application>Калкулатора</application>."
  10241476
  10251477#. ==== End of Figure ====
  1026 #: gcalctool.xml:764(para)
  1027 msgid "To perform financial calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
  1028 msgstr "За да извършите финансови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
  1029 
  1030 #: gcalctool.xml:767(title)
   1478#: gcalctool.xml:764(para)
   1479msgid ""
   1480"To perform financial calculations, use the buttons described in <xref "
   1481"linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
   1482msgstr ""
   1483"За да извършите финансови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref "
   1484"linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
   1485
   1486#: gcalctool.xml:767(title)
  10311487msgid "Performing Financial Calculations"
  10321488msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
  10331489
  1034 #: gcalctool.xml:790(para) 
   1490#: gcalctool.xml:790(para)
  10351491msgid "Compounding Term"
  10361492msgstr "Условия на погасяване"
  10371493
  1038 #: gcalctool.xml:791(guibutton) gcalctool.xml:2219(guibutton) 
   1494#: gcalctool.xml:791(guibutton) gcalctool.xml:2219(guibutton)
  10391495msgid "Ctrm"
  10401496msgstr "УсПо"
  10411497
  1042 #: gcalctool.xml:792(para)
  1043 msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a fixed interest rate of <replaceable>int</replaceable> per compounding period."
  1044 msgstr "Пресмята броя на погасителните периоди, които са нужни, за да се повиши инвестиция на текущата стойност <replaceable>ТСт</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>БСт</replaceable>, при фиксирана лихва от <replaceable>цчс</replaceable> за погасяващ период."
  1045 
  1046 #: gcalctool.xml:793(para) gcalctool.xml:833(para) gcalctool.xml:882(para) gcalctool.xml:923(para) gcalctool.xml:963(para) gcalctool.xml:1005(para) gcalctool.xml:1047(para) gcalctool.xml:1089(para) gcalctool.xml:1138(para)
   1498#: gcalctool.xml:792(para)
   1499msgid ""
   1500"Calculates the number of compounding periods necessary to increase an "
   1501"investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value "
   1502"of <replaceable>fv</replaceable>, at a fixed interest rate of "
   1503"<replaceable>int</replaceable> per compounding period."
   1504msgstr ""
   1505"Пресмята броя на погасителните периоди, които са нужни, за да се повиши "
   1506"инвестиция на текущата стойност <replaceable>ТСт</replaceable> до бъдеща "
   1507"стойност от <replaceable>БСт</replaceable>, при фиксирана лихва от "
   1508"<replaceable>цчс</replaceable> за погасяващ период."
   1509
   1510#: gcalctool.xml:793(para) gcalctool.xml:833(para) gcalctool.xml:882(para)
   1511#: gcalctool.xml:923(para) gcalctool.xml:963(para) gcalctool.xml:1005(para)
   1512#: gcalctool.xml:1047(para) gcalctool.xml:1089(para) gcalctool.xml:1138(para)
  10471513msgid "This function uses the following memory registers:"
  10481514msgstr "Тази функция използва следните паметови регистри:"
  10491515
  1050 #: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term) gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term) gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term) gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term) gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term) gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
   1516#: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term)
   1517#: gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term)
   1518#: gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term)
   1519#: gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term)
   1520#: gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term)
   1521#: gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
  10511522msgid "Register 0"
  10521523msgstr "Регистър 0"
  10531524
  1054 #: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para) gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
   1525#: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para)
   1526#: gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
  10551527msgid "<replaceable>int</replaceable>, the periodic interest rate"
  10561528msgstr "<replaceable>цчс</replaceable>, периодичната лихва"
  10571529
  1058 #: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term) gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term) gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term) gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term) gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term) gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
   1530#: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term)
   1531#: gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term)
   1532#: gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term)
   1533#: gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term)
   1534#: gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term)
   1535#: gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
  10591536msgid "Register 1"
  10601537msgstr "Регистър 1"
  10611538
  1062 #: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para) 
   1539#: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para)
  10631540msgid "<replaceable>fv</replaceable>, the future value"
  10641541msgstr "<replaceable>бст</replaceable>, бъдещата стойност"
  10651542
  1066 #: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term) gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term) gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term) gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term) gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term) gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
   1543#: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term)
   1544#: gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term)
   1545#: gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term)
   1546#: gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term)
   1547#: gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term)
   1548#: gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
  10671549msgid "Register 2"
  10681550msgstr "Регистър 2"
  10691551
  1070 #: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para) 
   1552#: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para)
  10711553msgid "<replaceable>pv</replaceable>, the present value"
  10721554msgstr "<replaceable>тст</replaceable>, текущата стойност"
  10731555
  1074 #: gcalctool.xml:809(para)
  1075 msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To calculate the time period necessary to double your investment, put the following values into the first three memory registers:"
  1076 msgstr "Току що сте депозирали $8000 в сметка, която изплаща годишна лихва от 9%, начислявани месечно. Имайки предвид годишната лихва, определяте, че месечната лихва е 0.09 / 12 = 0.0075. За да пресметнете нужния времеви период, да удвоите Вашата инвестиия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1077 
  1078 #: gcalctool.xml:813(para)
   1556#: gcalctool.xml:809(para)
   1557msgid ""
   1558"You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest "
   1559"rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you "
   1560"determine that the monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To calculate "
   1561"the time period necessary to double your investment, put the following "
   1562"values into the first three memory registers:"
   1563msgstr ""
   1564"Току що сте депозирали $8000 в сметка, която изплаща годишна лихва от 9%, "
   1565"начислявани месечно. Имайки предвид годишната лихва, определяте, че "
   1566"месечната лихва е 0.09 / 12 = 0.0075. За да пресметнете нужния времеви "
   1567"период, да удвоите Вашата инвестиия, сложете следните стойности в първите "
   1568"три паметови регистри:"
   1569
   1570#: gcalctool.xml:813(para)
  10791571msgid "0.0075"
  10801572msgstr "0.0075"
  10811573
  1082 #: gcalctool.xml:817(para) 
   1574#: gcalctool.xml:817(para)
  10831575msgid "16000"
  10841576msgstr "16000"
  10851577
  1086 #: gcalctool.xml:821(para) gcalctool.xml:858(para) gcalctool.xml:1068(para) gcalctool.xml:1114(para)
   1578#: gcalctool.xml:821(para) gcalctool.xml:858(para) gcalctool.xml:1068(para)
   1579#: gcalctool.xml:1114(para)
  10871580msgid "8000"
  10881581msgstr "8000"
  10891582
  1090 #: gcalctool.xml:824(para) 
   1583#: gcalctool.xml:824(para)
  10911584msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton>."
  10921585msgstr "Натиснете <guibutton>УсПо</guibutton>."
  10931586
  1094 #: gcalctool.xml:825(para) 
   1587#: gcalctool.xml:825(para)
  10951588msgid "92.77"
  10961589msgstr "92.77"
  10971590
  1098 #: gcalctool.xml:826(para) 
   1591#: gcalctool.xml:826(para)
  10991592msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
  11001593msgstr "Инвестицията се удвоява по стойност за 92.77 месеца."
  11011594
  1102 #: gcalctool.xml:829(para) 
   1595#: gcalctool.xml:829(para)
  11031596msgid "Double-Declining Depreciation"
  11041597msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
  11051598
  1106 #: gcalctool.xml:830(guibutton) gcalctool.xml:2153(guibutton) 
   1599#: gcalctool.xml:830(guibutton) gcalctool.xml:2153(guibutton)
  11071600msgid "Ddb"
  11081601msgstr "ДПО"
  11091602
  1110 #: gcalctool.xml:831(para)
  1111 msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method."
  1112 msgstr ""
  1113 
  1114 #: gcalctool.xml:837(para) gcalctool.xml:1051(para) gcalctool.xml:1093(para)
   1603#: gcalctool.xml:831(para)
   1604msgid ""
   1605"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
   1606"time, using the double-declining balance method."
   1607msgstr "Изчислява амортизационната норма на актив за указан период от време по метода на снижаващия се остатък."
   1608
   1609#: gcalctool.xml:837(para) gcalctool.xml:1051(para) gcalctool.xml:1093(para)
  11151610msgid "<replaceable>cost</replaceable>, the amount paid for the asset"
  11161611msgstr "<replaceable>сума</replaceable>, сумата платена за авоара"
  11171612
  1118 #: gcalctool.xml:841(para) gcalctool.xml:1055(para) gcalctool.xml:1097(para)
  1119 msgid "<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of its life"
  1120 msgstr "<replaceable>възнаграждение</replaceable>, стойността на авоара в края на живота му."
  1121 
  1122 #: gcalctool.xml:845(para) gcalctool.xml:1059(para) gcalctool.xml:1101(para)
   1613#: gcalctool.xml:841(para) gcalctool.xml:1055(para) gcalctool.xml:1097(para)
   1614msgid ""
   1615"<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of its "
   1616"life"
   1617msgstr ""
   1618"<replaceable>възнаграждение</replaceable>, стойността на авоара в края на "
   1619"живота му."
   1620
   1621#: gcalctool.xml:845(para) gcalctool.xml:1059(para) gcalctool.xml:1101(para)
  11231622msgid "<replaceable>life</replaceable>, the useful life of the asset"
  11241623msgstr "<replaceable>живот</replaceable>, полезният живот на авоара"
  11251624
  1126 #: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term) gcalctool.xml:1125(term)
   1625#: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term)
   1626#: gcalctool.xml:1125(term)
  11271627msgid "Register 3"
  11281628msgstr "Регистър 3"
  11291629
  1130 #: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
  1131 msgid "<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation allowance"
  1132 msgstr "<replaceable>период</replaceable>, времевият период на издръжката за обезценяването"
  1133 
  1134 #: gcalctool.xml:853(para)
  1135 msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-declining balance method, put the following values into the first four memory registers:"
  1136 msgstr "Купили сте офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Възнаграждението за нея след шест години е $900. За да пресметнете разходите по обезценяването на четвъртата година, използвайки метода на двойно-понижаващото обезценяване, сложете следните стойности в първите четири паметови регистъра:"
  1137 
  1138 #: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
   1630#: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
   1631msgid ""
   1632"<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation allowance"
   1633msgstr ""
   1634"<replaceable>период</replaceable>, времевият период на издръжката за "
   1635"обезценяването"
   1636
   1637#: gcalctool.xml:853(para)
   1638msgid ""
   1639"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
   1640"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
   1641"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-"
   1642"declining balance method, put the following values into the first four "
   1643"memory registers:"
   1644msgstr ""
   1645"Купили сте офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест "
   1646"години. Възнаграждението за нея след шест години е $900. За да пресметнете "
   1647"разходите по обезценяването на четвъртата година, използвайки метода на "
   1648"двойно-понижаващото обезценяване, сложете следните стойности в първите "
   1649"четири паметови регистъра:"
   1650
   1651#: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
  11391652msgid "900"
  11401653msgstr "900"
  11411654
  1142 #: gcalctool.xml:873(para) 
   1655#: gcalctool.xml:873(para)
  11431656msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton>."
  11441657msgstr "Натиснете <guibutton>ДПО</guibutton>."
  11451658
  1146 #: gcalctool.xml:874(para) 
   1659#: gcalctool.xml:874(para)
  11471660msgid "790.12"
  11481661msgstr "790.12"
  11491662
  1150 #: gcalctool.xml:875(para) 
   1663#: gcalctool.xml:875(para)
  11511664msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
  11521665msgstr "Разхода по обезценяването на четвъртата година е $790.12."
  11531666
  1154 #: gcalctool.xml:878(para) 
   1667#: gcalctool.xml:878(para)
  11551668msgid "Future Value"
  11561669msgstr "Бъдеща стойност"
  11571670
  1158 #: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton) 
   1671#: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton)
  11591672msgid "Fv"
  11601673msgstr "бст"
  11611674
  1162 #: gcalctool.xml:880(para)
  1163 msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
  1164 msgstr "Пресмята бъдещата стойност на инвестиция, на база на серия от равни вноски, всяка на стойност <replaceable>ППл</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя погасителни периоди в условията."
  1165 
  1166 #: gcalctool.xml:886(para) gcalctool.xml:967(para) gcalctool.xml:1142(para)
   1675#: gcalctool.xml:880(para)
   1676msgid ""
   1677"Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
   1678"payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, at a periodic "
   1679"interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment "
   1680"periods in the term."
   1681msgstr ""
   1682"Пресмята бъдещата стойност на инвестиция, на база на серия от равни вноски, "
   1683"всяка на стойност <replaceable>ППл</replaceable>, при периодична лихва от "
   1684"<replaceable>цчс</replaceable>, за броя погасителни периоди в условията."
   1685
   1686#: gcalctool.xml:886(para) gcalctool.xml:967(para) gcalctool.xml:1142(para)
  11671687msgid "<replaceable>pmt</replaceable>, the periodic payment"
  11681688msgstr "<replaceable>ППл</replaceable>, периодична вноска"
  11691689
  1170 #: gcalctool.xml:894(para) gcalctool.xml:975(para) 
   1690#: gcalctool.xml:894(para) gcalctool.xml:975(para)
  11711691msgid "<replaceable>n</replaceable>, the number of periods"
  11721692msgstr "<replaceable>n</replaceable>, броят периоди"
  11731693
  1174 #: gcalctool.xml:898(para)
  1175 msgid "You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of your account in 20 years, put the following values into the first three memory registers:"
  1176 msgstr "Планирате да депозирате $4000 в банкова сметка на последния ден на всяка година, за следващите 20 години. Сметката плаща 8% лихва, добавяни годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете сумата на банковата си сметка след 20 години, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1177 
  1178 #: gcalctool.xml:903(para)
   1694#: gcalctool.xml:898(para)
   1695msgid ""
   1696"You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for "
   1697"the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. "
   1698"Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of "
   1699"your account in 20 years, put the following values into the first three "
   1700"memory registers:"
   1701msgstr ""
   1702"Планирате да депозирате $4000 в банкова сметка на последния ден на всяка "
   1703"година, за следващите 20 години. Сметката плаща 8% лихва, добавяни годишно. "
   1704"Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете "
   1705"сумата на банковата си сметка след 20 години, сложете следните стойности в "
   1706"първите три паметови регистри:"
   1707
   1708#: gcalctool.xml:903(para)
  11791709msgid "4000"
  11801710msgstr "4000"
  11811711
  1182 #: gcalctool.xml:907(para) 
   1712#: gcalctool.xml:907(para)
  11831713msgid "0.08"
  11841714msgstr "0.08"
  11851715
  1186 #: gcalctool.xml:914(para) 
   1716#: gcalctool.xml:914(para)
  11871717msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton>."
  11881718msgstr "Натиснете <guibutton>БСт</guibutton>."
  11891719
  1190 #: gcalctool.xml:915(para) 
   1720#: gcalctool.xml:915(para)
  11911721msgid "183047.86"
  11921722msgstr "183047.86"
  11931723
  1194 #: gcalctool.xml:916(para) 
   1724#: gcalctool.xml:916(para)
  11951725msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
  11961726msgstr "На края на 20те години, сумата в сметката е $183,047.86."
  11971727
  1198 #: gcalctool.xml:919(para) 
   1728#: gcalctool.xml:919(para)
  11991729msgid "Periodic Payment"
  12001730msgstr "Периодично разплащане"
  12011731
  1202 #: gcalctool.xml:920(guibutton) gcalctool.xml:2237(guibutton) 
   1732#: gcalctool.xml:920(guibutton) gcalctool.xml:2237(guibutton)
  12031733msgid "Pmt"
  12041734msgstr "ППл"
  12051735
  1206 #: gcalctool.xml:921(para)
  1207 msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period."
  1208 msgstr "Пресмята сумата на периодично разплащане за заем, където плащанията се правят на края на всеки период."
  1209 
  1210 #: gcalctool.xml:927(para)
   1736#: gcalctool.xml:921(para)
   1737msgid ""
   1738"Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
   1739"made at the end of each payment period."
   1740msgstr ""
   1741"Пресмята сумата на периодично разплащане за заем, където плащанията се "
   1742"правят на края на всеки период."
   1743
   1744#: gcalctool.xml:927(para)
  12111745msgid "<replaceable>prin</replaceable>, the principal"
  12121746msgstr "<replaceable>принцип</replaceable>,·принципът"
  12131747
  1214 #: gcalctool.xml:935(para) gcalctool.xml:1017(para) 
   1748#: gcalctool.xml:935(para) gcalctool.xml:1017(para)
  12151749msgid "<replaceable>n</replaceable>, the term"
  12161750msgstr "<replaceable>n</replaceable>, срокът"
  12171751
  1218 #: gcalctool.xml:939(para)
  1219 msgid "You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, put the following values into the first three memory registers:"
  1220 msgstr "Обмисляте ипотека за $120,000 за 30 години при годишна лихва от 11.0%. Имайки предвид годишната лихва, месечната лихва е 0.11 / 12 = 0.00917. Срокът е 30 * 12 = 360 месеца. За да пресметнете месечните погасителни вноски за тази ипотека, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1221 
  1222 #: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
   1752#: gcalctool.xml:939(para)
   1753msgid ""
   1754"You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest "
   1755"rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the "
   1756"monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 "
   1757"months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, put the "
   1758"following values into the first three memory registers:"
   1759msgstr ""
   1760"Обмисляте ипотека за $120,000 за 30 години при годишна лихва от 11.0%. "
   1761"Имайки предвид годишната лихва, месечната лихва е 0.11 / 12 = 0.00917. "
   1762"Срокът е 30 * 12 = 360 месеца. За да пресметнете месечните погасителни "
   1763"вноски за тази ипотека, сложете следните стойности в първите три паметови "
   1764"регистри:"
   1765
   1766#: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
  12231767msgid "120000"
  12241768msgstr "120000"
  12251769
  1226 #: gcalctool.xml:947(para) 
   1770#: gcalctool.xml:947(para)
  12271771msgid "0.00917"
  12281772msgstr "0.00917"
  12291773
  1230 #: gcalctool.xml:951(para) 
   1774#: gcalctool.xml:951(para)
  12311775msgid "360"
  12321776msgstr "360"
  12331777
  1234 #: gcalctool.xml:954(para) 
   1778#: gcalctool.xml:954(para)
  12351779msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton>."
  12361780msgstr "Натиснете <guibutton>ППл</guibutton>."
  12371781
  1238 #: gcalctool.xml:955(para) 
   1782#: gcalctool.xml:955(para)
  12391783msgid "1143.15"
  12401784msgstr "1143.15"
  12411785
  1242 #: gcalctool.xml:956(para) 
   1786#: gcalctool.xml:956(para)
  12431787msgid "The monthly repayment is $1143.15."
  12441788msgstr "Месечните разплащания са $1143.15."
  12451789
  1246 #: gcalctool.xml:959(para) 
   1790#: gcalctool.xml:959(para)
  12471791msgid "Present Value"
  12481792msgstr "Сегашна стойност"
  12491793
  1250 #: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton) 
   1794#: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton)
  12511795msgid "Pv"
  12521796msgstr "ТСт"
  12531797
  1254 #: gcalctool.xml:961(para)
  1255 msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, discounted at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
  1256 msgstr "Пресмята текущата стойност на инвестиция на база на серия от равни плащания, всяко на стойност <replaceable>ппл</replaceable>, понижаващо при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя разплащателни периоди в срока."
  1257 
  1258 #: gcalctool.xml:979(para)
  1259 msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
  1260 msgstr "Току що сте спечелили милион долара. Наградата се изплаща в 20 годишни вноски, всяка от $50,000. Годишните плащания се получават в края на всяка година. Ако приемете годишните плащания от $50,000, ще инвестирате парите при лихва от 9%, добавяне годишно."
  1261 
  1262 #: gcalctool.xml:980(para)
  1263 msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option is worth more in today's dollars, put the following values into the first three memory registers:"
  1264 msgstr "Имате и опцията да получите една голяма сума пари от $400,000 вместо милион за 20 години. За да пресметнете, коя възможност струва повече в днешни пари, сложеет следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1265 
  1266 #: gcalctool.xml:985(para)
   1798#: gcalctool.xml:961(para)
   1799msgid ""
   1800"Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
   1801"payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, discounted at a "
   1802"periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of "
   1803"payment periods in the term."
   1804msgstr ""
   1805"Пресмята текущата стойност на инвестиция на база на серия от равни плащания, "
   1806"всяко на стойност <replaceable>ппл</replaceable>, понижаващо при периодична "
   1807"лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя разплащателни периоди в "
   1808"срока."
   1809
   1810#: gcalctool.xml:979(para)
   1811msgid ""
   1812"You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual "
   1813"payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each "
   1814"year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest "
   1815"the money at a rate of 9%, compounded annually."
   1816msgstr ""
   1817"Току що сте спечелили милион долара. Наградата се изплаща в 20 годишни "
   1818"вноски, всяка от $50,000. Годишните плащания се получават в края на всяка "
   1819"година. Ако приемете годишните плащания от $50,000, ще инвестирате парите "
   1820"при лихва от 9%, добавяне годишно."
   1821
   1822#: gcalctool.xml:980(para)
   1823msgid ""
   1824"However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of "
   1825"$400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option "
   1826"is worth more in today's dollars, put the following values into the first "
   1827"three memory registers:"
   1828msgstr ""
   1829"Имате и опцията да получите една голяма сума пари от $400,000 вместо милион "
   1830"за 20 години. За да пресметнете, коя възможност струва повече в днешни пари, "
   1831"сложеет следните стойности в първите три паметови регистри:"
   1832
   1833#: gcalctool.xml:985(para)
  12671834msgid "50000"
  12681835msgstr "50000"
  12691836
  1270 #: gcalctool.xml:989(para) 
   1837#: gcalctool.xml:989(para)
  12711838msgid "0.09"
  12721839msgstr "0.09"
  12731840
  1274 #: gcalctool.xml:996(para) 
   1841#: gcalctool.xml:996(para)
  12751842msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton>."
  12761843msgstr "Натиснете <guibutton>ТСт</guibutton>."
  12771844
  1278 #: gcalctool.xml:997(para) 
   1845#: gcalctool.xml:997(para)
  12791846msgid "456427.28"
  12801847msgstr "456427.28"
  12811848
  1282 #: gcalctool.xml:998(para)
  1283 msgid "The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
   1849#: gcalctool.xml:998(para)
   1850msgid ""
   1851"The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
  12841852msgstr "$1,000,000 за 20 години ще струва $456,427.28 в днешна валута."
  12851853
  1286 #: gcalctool.xml:1001(para) 
   1854#: gcalctool.xml:1001(para)
  12871855msgid "Periodic Interest Rate"
  12881856msgstr "Периодична лихва"
  12891857
  1290 #: gcalctool.xml:1002(guibutton) gcalctool.xml:2273(guibutton) 
   1858#: gcalctool.xml:1002(guibutton) gcalctool.xml:2273(guibutton)
  12911859msgid "Rate"
  12921860msgstr "Лихва"
  12931861
  1294 #: gcalctool.xml:1003(para)
  1295 msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, over the number of compounding periods in <replaceable>term</replaceable>."
  1296 msgstr "Пресмята периодичната лихва нужна, за да се увеличи инвестиция от текуща стойност <replaceable>тст</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, за даден брой от разплащателни периоди в <replaceable>срока</replaceable>."
  1297 
  1298 #: gcalctool.xml:1021(para)
  1299 msgid "You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * 12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, put the following values into the first three memory registers:"
  1300 msgstr "Инвестирали сте $20,000 в бон. Бонът е за 5 години и има зряла стойност от $30,000. Лихвата се добавя месечно. Срокът е 5 * 12 = 60·months. За да пресметнете периодичната лихва за тази инвестиция, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1301 
  1302 #: gcalctool.xml:1026(para)
   1862#: gcalctool.xml:1003(para)
   1863msgid ""
   1864"Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of "
   1865"present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of "
   1866"<replaceable>fv</replaceable>, over the number of compounding periods in "
   1867"<replaceable>term</replaceable>."
   1868msgstr ""
   1869"Пресмята периодичната лихва нужна, за да се увеличи инвестиция от текуща "
   1870"стойност <replaceable>тст</replaceable> до бъдеща стойност от "
   1871"<replaceable>бст</replaceable>, за даден брой от разплащателни периоди в "
   1872"<replaceable>срока</replaceable>."
   1873
   1874#: gcalctool.xml:1021(para)
   1875msgid ""
   1876"You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has "
   1877"a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * "
   1878"12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, "
   1879"put the following values into the first three memory registers:"
   1880msgstr ""
   1881"Инвестирали сте $20,000 в бон. Бонът е за 5 години и има зряла стойност от "
   1882"$30,000. Лихвата се добавя месечно. Срокът е 5 * 12 = 60·months. За да "
   1883"пресметнете периодичната лихва за тази инвестиция, сложете следните "
   1884"стойности в първите три паметови регистри:"
   1885
   1886#: gcalctool.xml:1026(para)
  13031887msgid "30000"
  13041888msgstr "30000"
  13051889
  1306 #: gcalctool.xml:1030(para) 
   1890#: gcalctool.xml:1030(para)
  13071891msgid "20000"
  13081892msgstr "20000"
  13091893
  1310 #: gcalctool.xml:1034(para) gcalctool.xml:1435(para) 
   1894#: gcalctool.xml:1034(para) gcalctool.xml:1435(para)
  13111895msgid "60"
  13121896msgstr "60"
  13131897
  1314 #: gcalctool.xml:1037(para) 
   1898#: gcalctool.xml:1037(para)
  13151899msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton>."
  13161900msgstr "Натиснете <guibutton>Лихва</guibutton>."
  13171901
  1318 #: gcalctool.xml:1038(para) 
   1902#: gcalctool.xml:1038(para)
  13191903msgid ".00678"
  13201904msgstr ".00678"
  13211905
  1322 #: gcalctool.xml:1039(para)
  1323 msgid "The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 = 8.14%."
   1906#: gcalctool.xml:1039(para)
   1907msgid ""
   1908"The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 "
   1909"= 8.14%."
  13241910msgstr "Месечната лихва е 0.678%. Годишната лихва е 0.678% * 12 = 8.14%."
  13251911
  1326 #: gcalctool.xml:1043(para) 
   1912#: gcalctool.xml:1043(para)
  13271913msgid "Straight-Line Depreciation"
  13281914msgstr "Обезценяване по права линия"
  13291915
  1330 #: gcalctool.xml:1044(guibutton) gcalctool.xml:2213(guibutton) 
   1916#: gcalctool.xml:1044(guibutton) gcalctool.xml:2213(guibutton)
  13311917msgid "Sln"
  13321918msgstr "ОПЛ"
  13331919
  1334 #: gcalctool.xml:1045(para)
  1335 msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
  1336 msgstr "Пресмята обезценяването по права линия на авоар за даден период. Сумата на обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Метода на правата линия на обезценяване разпределя равномерно обезценяването по полезен живот на авоара. Полезният живот е броя периоди, обикновено години, през които авоара се оебзценява."
  1337 
  1338 #: gcalctool.xml:1063(para)
  1339 msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, put the following values into the first three memory registers:"
  1340 msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Спасената стойност след шест години е $900. За да пресметнете годишните разходи по обезценяването, използвайки метода на правата линия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1341 
  1342 #: gcalctool.xml:1079(para)
   1920#: gcalctool.xml:1045(para)
   1921msgid ""
   1922"Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
   1923"depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</"
   1924"replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the "
   1925"depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is "
   1926"the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
   1927msgstr ""
   1928"Пресмята обезценяването по права линия на авоар за даден период. Сумата на "
   1929"обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена "
   1930"стойност</replaceable>. Метода на правата линия на обезценяване разпределя "
   1931"равномерно обезценяването по полезен живот на авоара. Полезният живот е броя "
   1932"периоди, обикновено години, през които авоара се оебзценява."
   1933
   1934#: gcalctool.xml:1063(para)
   1935msgid ""
   1936"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
   1937"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
   1938"calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, "
   1939"put the following values into the first three memory registers:"
   1940msgstr ""
   1941"Току що сте закупили офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е "
   1942"шест години. Спасената стойност след шест години е $900. За да пресметнете "
   1943"годишните разходи по обезценяването, използвайки метода на правата линия, "
   1944"сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
   1945
   1946#: gcalctool.xml:1079(para)
  13431947msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton>."
  13441948msgstr "Натиснете <guibutton>ОПЛ</guibutton>."
  13451949
  1346 #: gcalctool.xml:1080(para) 
   1950#: gcalctool.xml:1080(para)
  13471951msgid "1183.33"
  13481952msgstr "1183.33"
  13491953
  1350 #: gcalctool.xml:1081(para) 
   1954#: gcalctool.xml:1081(para)
  13511955msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
  13521956msgstr "Годишното обезценяване е $1183.33."
  13531957
  1354 #: gcalctool.xml:1084(para) 
   1958#: gcalctool.xml:1084(para)
  13551959msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
  13561960msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
  13571961
  1358 #: gcalctool.xml:1085(guibutton) gcalctool.xml:2303(guibutton) 
   1962#: gcalctool.xml:1085(guibutton) gcalctool.xml:2303(guibutton)
  13591963msgid "Syd"
  13601964msgstr "Амо"
  13611965
  1362 #: gcalctool.xml:1086(para)
  1363 msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
  1364 msgstr "Пресмята обезценяващата издържка на авоар за определен период от време, използвайки метода на амортизацията като сума на обезценяването. Този метод на обезценяване ускорява скоростта на обезценяване, така че има повече разходи по обезценяването в ранните периоди, отколкото в по-късните. Обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Полезният живот е броят периоди, обикновено години, през които даден авоар се обезценява."
  1365 
  1366 #: gcalctool.xml:1109(para)
  1367 msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-years'-digits method, put the following values into the first four memory registers:"
   1966#: gcalctool.xml:1086(para)
   1967msgid ""
   1968"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
   1969"time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation "
   1970"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
   1971"occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is "
   1972"<replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The "
   1973"useful life is the number of periods, typically years, over which an asset "
   1974"is depreciated."
   1975msgstr ""
   1976"Пресмята обезценяващата издържка на авоар за определен период от време, "
   1977"използвайки метода на амортизацията като сума на обезценяването. Този метод "
   1978"на обезценяване ускорява скоростта на обезценяване, така че има повече "
   1979"разходи по обезценяването в ранните периоди, отколкото в по-късните. "
   1980"Обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена "
   1981"стойност</replaceable>. Полезният живот е броят периоди, обикновено години, "
   1982"през които даден авоар се обезценява."
   1983
   1984#: gcalctool.xml:1109(para)
   1985msgid ""
   1986"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
   1987"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
   1988"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-"
   1989"years'-digits method, put the following values into the first four memory "
   1990"registers:"
  13681991msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000."
  13691992
  1370 #: gcalctool.xml:1129(para) 
   1993#: gcalctool.xml:1129(para)
  13711994msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton>."
  13721995msgstr "Натиснете <guibutton>Амо</guibutton>."
  13731996
  1374 #: gcalctool.xml:1130(para) 
   1997#: gcalctool.xml:1130(para)
  13751998msgid "1014.29"
  13761999msgstr "1014.29"
  13772000
  1378 #: gcalctool.xml:1131(para) 
   2001#: gcalctool.xml:1131(para)
  13792002msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
  13802003msgstr "Разходът по обезценяването на четвъртата година е $1014.29."
  13812004
  1382 #: gcalctool.xml:1134(para) 
   2005#: gcalctool.xml:1134(para)
  13832006msgid "Payment Period"
  13842007msgstr "Период на плащане"
  13852008
  1386 #: gcalctool.xml:1135(guibutton) gcalctool.xml:2279(guibutton) 
   2009#: gcalctool.xml:1135(guibutton) gcalctool.xml:2279(guibutton)
  13872010msgid "Term"
  13882011msgstr "Срок"
  13892012
  1390 #: gcalctool.xml:1136(para)
  1391 msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>. Each payment is equal to amount <replaceable>pmt</replaceable>."
  1392 msgstr "Пресмята броя разплащателни периоди, които са нужни през срока на нормалния анюитет, за да се акумулира бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>. Всяко плащане е равно на количеството <replaceable>ппл</replaceable>."
  1393 
  1394 #: gcalctool.xml:1154(para)
  1395 msgid "You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate $120,000, put the following values into the first three memory registers:"
  1396 msgstr "Планирате да внесете $1800 в банкова сметка в последния ден на всяка година. Сметката изплаща 11% лихва, внасяна годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете времевия период, който е нужен, за да се акумулират $120,000, поставете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  1397 
  1398 #: gcalctool.xml:1159(para)
   2013#: gcalctool.xml:1136(para)
   2014msgid ""
   2015"Calculates the number of payment periods that are necessary during the term "
   2016"of an ordinary annuity, to accumulate a future value of <replaceable>fv</"
   2017"replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>. "
   2018"Each payment is equal to amount <replaceable>pmt</replaceable>."
   2019msgstr ""
   2020"Пресмята броя разплащателни периоди, които са нужни през срока на нормалния "
   2021"анюитет, за да се акумулира бъдеща стойност от <replaceable>бст</"
   2022"replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>. Всяко "
   2023"плащане е равно на количеството <replaceable>ппл</replaceable>."
   2024
   2025#: gcalctool.xml:1154(para)
   2026msgid ""
   2027"You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. "
   2028"The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the "
   2029"last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate "
   2030"$120,000, put the following values into the first three memory registers:"
   2031msgstr ""
   2032"Планирате да внесете $1800 в банкова сметка в последния ден на всяка година. "
   2033"Сметката изплаща 11% лихва, внасяна годишно. Лихвата се изплаща на последния "
   2034"ден на всяка година. За да пресметнете времевия период, който е нужен, за да "
   2035"се акумулират $120,000, поставете следните стойности в първите три паметови "
   2036"регистри:"
   2037
   2038#: gcalctool.xml:1159(para)
  13992039msgid "1800"
  14002040msgstr "1800"
  14012041
  1402 #: gcalctool.xml:1167(para) 
   2042#: gcalctool.xml:1167(para)
  14032043msgid "0.11"
  14042044msgstr "0.11"
  14052045
  1406 #: gcalctool.xml:1170(para) 
   2046#: gcalctool.xml:1170(para)
  14072047msgid "Click <guibutton>Term</guibutton>."
  14082048msgstr "Натиснете <guibutton>Период</guibutton>."
  14092049
  1410 #: gcalctool.xml:1171(para) 
   2050#: gcalctool.xml:1171(para)
  14112051msgid "20.32"
  14122052msgstr "20.32"
  14132053
  1414 #: gcalctool.xml:1172(para) 
   2054#: gcalctool.xml:1172(para)
  14152055msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
  14162056msgstr "$120,000 се акумулират в сметката за 20.32 години."
  14172057
  1418 #: gcalctool.xml:1180(title) 
   2058#: gcalctool.xml:1180(title)
  14192059msgid "To Perform Scientific Calculations"
  14202060msgstr "Извършване на научни пресмятания"
  14212061
  1422 #: gcalctool.xml:1181(para)
  1423 msgid "To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
  1424 msgstr "За да преминете към Научен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Научен</guimenuitem></menuchoice>."
  1425 
  1426 #: gcalctool.xml:1187(para)
  1427 msgid "When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
  1428 msgstr "Когато преминете към Научен режим, следните бутони се показват над бутоните за режимите Основен и Разширен:"
  1429 
  1430 #: gcalctool.xml:1191(title)
   2062#: gcalctool.xml:1181(para)
   2063msgid ""
   2064"To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   2065"guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
   2066msgstr ""
   2067"За да преминете към Научен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   2068"guimenu><guimenuitem>Научен</guimenuitem></menuchoice>."
   2069
   2070#: gcalctool.xml:1187(para)
   2071msgid ""
   2072"When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed "
   2073"above the Basic and Advanced mode buttons:"
   2074msgstr ""
   2075"Когато преминете към Научен режим, следните бутони се показват над бутоните "
   2076"за режимите Основен и Разширен:"
   2077
   2078#: gcalctool.xml:1191(title)
  14312079msgid "<application>Calculator</application> Scientific Mode Buttons"
  14322080msgstr "Бутоните за Научен режим на <application>Калкулатора</application>"
  14332081
  1434 #: gcalctool.xml:1198(phrase) 
   2082#: gcalctool.xml:1198(phrase)
  14352083msgid "Shows <application>Calculator</application> Scientific mode buttons."
  1436 msgstr "Показва бутоните за Научния режим на <application>Калкулатора</application>"
  1437 
  1438 #: gcalctool.xml:1205(title)
   2084msgstr ""
   2085"Показва бутоните за Научния режим на <application>Калкулатора</application>"
   2086
   2087#: gcalctool.xml:1205(title)
  14392088msgid "To Set the Accuracy"
  14402089msgstr "Настройване на точността"
  14412090
  1442 #: gcalctool.xml:1206(para)
  1443 msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy level that you require. The current accuracy level is indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 30 significant places can be displayed. The default accuracy is 9 significant places."
  1444 msgstr "За да настроите точността на района на преглед и паметовите регистри, натиснете <guibutton>Точ</guibutton>, после изберете от изскачащото меню нивото на точност, което Ви е нужно. Текущата точност е индикирана с черен кръг. Може да се показват до 30 значими знака след десетичната запетая. Стандартната точност е 9 позиции."
  1445 
  1446 #: gcalctool.xml:1207(para)
  1447 msgid "To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set Precision</guilabel> popup."
  1448 msgstr "За да настроите точността над 9, изберете <guilabel>Друго (9)·...</guilabel> и изберете нивото на точност, което Ви е нужно в появилия се прозорец."
  1449 
  1450 #: gcalctool.xml:1208(para)
  1451 msgid "By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click <guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or <guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice> again."
  1452 msgstr "По подразбиране, завършващите нули не се показват. За да се показват крайните нули, натиснете <guibutton>Точ</guibutton> и после <guilabel>Показване на крайните нули</guilabel> или изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>. Отметка отбелязва дали опцията е включена или не. За да скриете крайните нули, изберете отново <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>."
  1453 
  1454 #: gcalctool.xml:1209(para)
  1455 msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
  1456 msgstr "Примерите в следната таблица показват как настройките на точността влияят на <replaceable>x</replaceable> в района на преглед, когато използвате десетична основа с включена опцията <guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem>, за пресмятането <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal>:"
  1457 
  1458 #: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
   2091#: gcalctool.xml:1206(para)
   2092msgid ""
   2093"To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click "
   2094"<guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy "
   2095"level that you require. The current accuracy level is indicated by a "
   2096"preceding black circle in the popup menu. Up to 30 significant places can be "
   2097"displayed. The default accuracy is 9 significant places."
   2098msgstr ""
   2099"За да настроите точността на района на преглед и паметовите регистри, "
   2100"натиснете <guibutton>Точ</guibutton>, после изберете от изскачащото меню "
   2101"нивото на точност, което Ви е нужно. Текущата точност е индикирана с черен "
   2102"кръг. Може да се показват до 30 значими знака след десетичната запетая. "
   2103"Стандартната точност е 9 позиции."
   2104
   2105#: gcalctool.xml:1207(para)
   2106msgid ""
   2107"To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</"
   2108"guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set "
   2109"Precision</guilabel> popup."
   2110msgstr ""
   2111"За да настроите точността над 9, изберете <guilabel>Друго (9)·...</guilabel> "
   2112"и изберете нивото на точност, което Ви е нужно в появилия се прозорец."
   2113
   2114#: gcalctool.xml:1208(para)
   2115msgid ""
   2116"By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click "
   2117"<guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</"
   2118"guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</"
   2119"guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A "
   2120"preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or "
   2121"<guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing "
   2122"Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose "
   2123"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</"
   2124"guimenuitem></menuchoice> again."
   2125msgstr ""
   2126"По подразбиране, завършващите нули не се показват. За да се показват "
   2127"крайните нули, натиснете <guibutton>Точ</guibutton> и после "
   2128"<guilabel>Показване на крайните нули</guilabel> или изберете "
   2129"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните "
   2130"нули</guimenuitem></menuchoice>. Отметка отбелязва дали опцията е включена "
   2131"или не. За да скриете крайните нули, изберете отново "
   2132"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните "
   2133"нули</guimenuitem></menuchoice>."
   2134
   2135#: gcalctool.xml:1209(para)
   2136msgid ""
   2137"The examples in the following table show how the accuracy setting affects "
   2138"<replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, "
   2139"with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, "
   2140"for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
   2141msgstr ""
   2142"Примерите в следната таблица показват как настройките на точността влияят на "
   2143"<replaceable>x</replaceable> в района на преглед, когато използвате "
   2144"десетична основа с включена опцията <guimenuitem>Показване на крайните нули</"
   2145"guimenuitem>, за пресмятането <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></"
   2146"literal>:"
   2147
   2148#: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
  14592149msgid "Accuracy"
  14602150msgstr "Точност"
  14612151
  1462 #: gcalctool.xml:1224(para) 
   2152#: gcalctool.xml:1224(para)
  14632153msgid "1 significant place"
  14642154msgstr "1 позиция"
  14652155
  1466 #: gcalctool.xml:1228(para) 
   2156#: gcalctool.xml:1228(para)
  14672157msgid "2 significant places"
  14682158msgstr "2 позиции"
  14692159
  1470 #: gcalctool.xml:1229(para) 
   2160#: gcalctool.xml:1229(para)
  14712161msgid "1.25"
  14722162msgstr "1.25"
  14732163
  1474 #: gcalctool.xml:1232(para) 
   2164#: gcalctool.xml:1232(para)
  14752165msgid "3 significant places"
  14762166msgstr "3 позиции"
  14772167
  1478 #: gcalctool.xml:1233(para) 
   2168#: gcalctool.xml:1233(para)
  14792169msgid "1.250"
  14802170msgstr "1.250"
  14812171
  1482 #: gcalctool.xml:1240(title) 
   2172#: gcalctool.xml:1240(title)
  14832173msgid "To Set the Numeric Base"
  14842174msgstr "Определяне на бройната система"
  14852175
  1486 #: gcalctool.xml:1241(para)
  1487 msgid "To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
  1488 msgstr "За да настроите броичната система, изберете един от бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
  1489 
  1490 #: gcalctool.xml:1243(title)
   2176#: gcalctool.xml:1241(para)
   2177msgid ""
   2178"To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref "
   2179"linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
   2180msgstr ""
   2181"За да настроите броичната система, изберете един от бутоните описани в "
   2182"<xref·linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
   2183
   2184#: gcalctool.xml:1243(title)
  14912185msgid "Setting the Numeric Base"
  14922186msgstr "Определяне на бройната система"
  14932187
  1494 #: gcalctool.xml:1260(para) 
   2188#: gcalctool.xml:1260(para)
  14952189msgid "Binary Base"
  14962190msgstr "Двоична основа"
  14972191
  1498 #: gcalctool.xml:1261(guibutton) gcalctool.xml:2501(guilabel) 
   2192#: gcalctool.xml:1261(guibutton) gcalctool.xml:2501(guilabel)
  14992193msgid "Bin"
  15002194msgstr "Дво"
  15012195
  1502 #: gcalctool.xml:1262(para) 
   2196#: gcalctool.xml:1262(para)
  15032197msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
  15042198msgstr "Настройва бройната система на двоична, тоест с основа 2."
  15052199
  1506 #: gcalctool.xml:1265(para) 
   2200#: gcalctool.xml:1265(para)
  15072201msgid "Octal Base"
  15082202msgstr "Осмична основа"
  15092203
  1510 #: gcalctool.xml:1266(guibutton) gcalctool.xml:2537(guilabel) 
   2204#: gcalctool.xml:1266(guibutton) gcalctool.xml:2537(guilabel)
  15112205msgid "Oct"
  15122206msgstr "Осм"
  15132207
  1514 #: gcalctool.xml:1267(para) 
   2208#: gcalctool.xml:1267(para)
  15152209msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
  15162210msgstr "Настройва бройната система на осмична, тоест с основа 8."
  15172211
  1518 #: gcalctool.xml:1270(para) 
   2212#: gcalctool.xml:1270(para)
  15192213msgid "Decimal Base"
  15202214msgstr "Десетична основа"
  15212215
  1522 #: gcalctool.xml:1271(guibutton) gcalctool.xml:2507(guilabel) 
   2216#: gcalctool.xml:1271(guibutton) gcalctool.xml:2507(guilabel)
  15232217msgid "Dec"
  15242218msgstr "Дес"
  15252219
  1526 #: gcalctool.xml:1272(para)
  1527 msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default numeric base. If you change from Scientific mode to another mode, <application>Calculator</application> automatically sets the numeric base to decimal."
  1528 msgstr "Настройва бройната система на десетична, тоест с основа 10. Десетичната бройна система е стандартната бройна основа. Ако преминете от Научен режим към друг режим, <application>Калкулатора</application> автоматично настройва бройната система на десетична."
  1529 
  1530 #: gcalctool.xml:1275(para)
   2220#: gcalctool.xml:1272(para)
   2221msgid ""
   2222"Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default "
   2223"numeric base. If you change from Scientific mode to another mode, "
   2224"<application>Calculator</application> automatically sets the numeric base to "
   2225"decimal."
   2226msgstr ""
   2227"Настройва бройната система на десетична, тоест с основа 10. Десетичната "
   2228"бройна система е стандартната бройна основа. Ако преминете от Научен режим "
   2229"към друг режим, <application>Калкулатора</application> автоматично настройва "
   2230"бройната система на десетична."
   2231
   2232#: gcalctool.xml:1275(para)
  15312233msgid "Hexadecimal Base"
  15322234msgstr "Шестнайсетична основа"
  15332235
  1534 #: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel) 
   2236#: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel)
  15352237msgid "Hex"
  15362238msgstr "Шес"
  15372239
  1538 #: gcalctool.xml:1277(para) 
   2240#: gcalctool.xml:1277(para)
  15392241msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
  15402242msgstr "Настройва бройната система на шестнайсетична, тоест с основа 16."
  15412243
  1542 #: gcalctool.xml:1284(title) 
   2244#: gcalctool.xml:1284(title)
  15432245msgid "To Set the Display Type"
  15442246msgstr "Настройване на вида изглед"
  15452247
  1546 #: gcalctool.xml:1285(para)
  1547 msgid "To set the display type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
  1548 msgstr "За да настроите вида изглед, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
  1549 
  1550 #: gcalctool.xml:1287(title)
   2248#: gcalctool.xml:1285(para)
   2249msgid ""
   2250"To set the display type, select one of the buttons described in <xref "
   2251"linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
   2252msgstr ""
   2253"За да настроите вида изглед, изберете един от бутоните описани в <xref "
   2254"linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
   2255
   2256#: gcalctool.xml:1287(title)
  15512257msgid "Setting the Display Type"
  15522258msgstr "Настройване на вида изглед"
  15532259
  1554 #: gcalctool.xml:1304(para) 
   2260#: gcalctool.xml:1304(para)
  15552261msgid "Engineering Display Type"
  15562262msgstr "Инжинерен формат"
  15572263
  1558 #: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel) 
   2264#: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel)
  15592265msgid "Eng"
  15602266msgstr "Инж"
  15612267
  1562 #: gcalctool.xml:1306(para)
  1563 msgid "Sets the display type to engineering format. Results are displayed in scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
  1564 msgstr "Настройване на изгледа към инженерен формат. Резултатите се показват в научен стил. Експонентата винаги се дели на три."
  1565 
  1566 #: gcalctool.xml:1309(para)
   2268#: gcalctool.xml:1306(para)
   2269msgid ""
   2270"Sets the display type to engineering format. Results are displayed in "
   2271"scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
   2272msgstr ""
   2273"Настройване на изгледа към инженерен формат. Резултатите се показват в "
   2274"научен стил. Експонентата винаги се дели на три."
   2275
   2276#: gcalctool.xml:1309(para)
  15672277msgid "Fixed-Point Display Type"
  15682278msgstr "Фиксирана точка"
  15692279
  1570 #: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel) 
   2280#: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel)
  15712281msgid "Fix"
  15722282msgstr "Фик"
  15732283
  1574 #: gcalctool.xml:1311(para)
  1575 msgid "Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change from scientific mode to either basic mode or financial mode, <application>Calculator</application> automatically sets the display type to fixed-point format."
  1576 msgstr "Настройва вида на изгледа към формата с фиксирана точка. Резултатите не се показват в научен стил. Това е стандартния формат на показване. Ако преминете от научен към основен или финансов режим, <application>Калкулаторът</application> автоматично ще настрои формата към фиксирана точка."
  1577 
  1578 #: gcalctool.xml:1314(para)
   2284#: gcalctool.xml:1311(para)
   2285msgid ""
   2286"Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in "
   2287"scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change "
   2288"from scientific mode to either basic mode or financial mode, "
   2289"<application>Calculator</application> automatically sets the display type to "
   2290"fixed-point format."
   2291msgstr ""
   2292"Настройва вида на изгледа към формата с фиксирана точка. Резултатите не се "
   2293"показват в научен стил. Това е стандартния формат на показване. Ако "
   2294"преминете от научен към основен или финансов режим, "
   2295"<application>Калкулаторът</application> автоматично ще настрои формата към "
   2296"фиксирана точка."
   2297
   2298#: gcalctool.xml:1314(para)
  15792299msgid "Scientific Display Type"
  15802300msgstr "Научен формат"
  15812301
  1582 #: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel) 
   2302#: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel)
  15832303msgid "Sci"
  15842304msgstr "Нау"
  15852305
  1586 #: gcalctool.xml:1316(para)
  1587 msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed in scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
  1588 msgstr "Настройване на вида изглед към научен формат. Резултатите се показват в научен стил с фиксиран брой цифри."
  1589 
  1590 #: gcalctool.xml:1323(title)
   2306#: gcalctool.xml:1316(para)
   2307msgid ""
   2308"Sets the display type to scientific format. Results are displayed in "
   2309"scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
   2310msgstr ""
   2311"Настройване на вида изглед към научен формат. Резултатите се показват в "
   2312"научен стил с фиксиран брой цифри."
   2313
   2314#: gcalctool.xml:1323(title)
  15912315msgid "To Set the Trigonometric Type"
  15922316msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
  15932317
  1594 #: gcalctool.xml:1324(para)
  1595 msgid "To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
  1596 msgstr "За да настроите тригонометричния вид, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
  1597 
  1598 #: gcalctool.xml:1326(title)
   2318#: gcalctool.xml:1324(para)
   2319msgid ""
   2320"To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref "
   2321"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
   2322msgstr ""
   2323"За да настроите тригонометричния вид, изберете един от бутоните описани в "
   2324"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
   2325
   2326#: gcalctool.xml:1326(title)
  15992327msgid "Setting the Trigonometric Type"
  16002328msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
  16012329
  1602 #: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton) gcalctool.xml:2519(guilabel)
   2330#: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton)
   2331#: gcalctool.xml:2519(guilabel)
  16032332msgid "Degrees"
  16042333msgstr "Градуси"
  16052334
  1606 #: gcalctool.xml:1345(para)
  1607 msgid "Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric type."
  1608 msgstr "Настройва тригонометричния тип към градуси. Градусите са стандартния тип."
  1609 
  1610 #: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton) gcalctool.xml:2495(guilabel)
   2335#: gcalctool.xml:1345(para)
   2336msgid ""
   2337"Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric "
   2338"type."
   2339msgstr ""
   2340"Настройва тригонометричния тип към градуси. Градусите са стандартния тип."
   2341
   2342#: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton)
   2343#: gcalctool.xml:2495(guilabel)
  16112344msgid "Gradians"
  16122345msgstr "Градиани"
  16132346
  1614 #: gcalctool.xml:1350(para) 
   2347#: gcalctool.xml:1350(para)
  16152348msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
  16162349msgstr "Настройва тригонометричния тип към градиани."
  16172350
  1618 #: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton) gcalctool.xml:2543(guilabel)
   2351#: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton)
   2352#: gcalctool.xml:2543(guilabel)
  16192353msgid "Radians"
  16202354msgstr "Радиани"
  16212355
  1622 #: gcalctool.xml:1355(para) 
   2356#: gcalctool.xml:1355(para)
  16232357msgid "Sets the trigonometric type to radians."
  16242358msgstr "Настройва тригонометричния тип към радиани."
  16252359
  1626 #: gcalctool.xml:1362(title) 
   2360#: gcalctool.xml:1362(title)
  16272361msgid "To Set the Trigonometric Options"
  16282362msgstr "Настройване на тригонометричните опции"
  16292363
  1630 #: gcalctool.xml:1363(para)
  1631 msgid "To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
  1632 msgstr "За да настроите тригонометричните опции, използвайте опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
  1633 
  1634 #: gcalctool.xml:1365(title)
   2364#: gcalctool.xml:1363(para)
   2365msgid ""
   2366"To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend="
   2367"\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
   2368msgstr ""
   2369"За да настроите тригонометричните опции, използвайте опциите описани в <xref "
   2370"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
   2371
   2372#: gcalctool.xml:1365(title)
  16352373msgid "Setting the Trigonometric Options"
  16362374msgstr "Настройване на тригонометрични опции"
  16372375
  1638 #: gcalctool.xml:1382(para) 
   2376#: gcalctool.xml:1382(para)
  16392377msgid "Hyperbolic Option Indicator"
  16402378msgstr "Индикатор за хиперболичната опция"
  16412379
  1642 #: gcalctool.xml:1383(guibutton) gcalctool.xml:2561(guilabel) 
   2380#: gcalctool.xml:1383(guibutton) gcalctool.xml:2561(guilabel)
  16432381msgid "Hyp"
  16442382msgstr "Хип"
  16452383
  1646 #: gcalctool.xml:1384(para) 
   2384#: gcalctool.xml:1384(para)
  16472385msgid "Selects the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
  16482386msgstr "Избира хиперболичната опция за използване с тригонометричните функции."
  16492387
  1650 #: gcalctool.xml:1387(para) 
   2388#: gcalctool.xml:1387(para)
  16512389msgid "Inverse Option Indicator"
  16522390msgstr "Индикатор за обратни тригонометрични функции"
  16532391
  1654 #: gcalctool.xml:1388(guibutton) gcalctool.xml:2525(guilabel) 
   2392#: gcalctool.xml:1388(guibutton) gcalctool.xml:2525(guilabel)
  16552393msgid "Inv"
  16562394msgstr "Инв"
  16572395
  1658 #: gcalctool.xml:1389(para) 
   2396#: gcalctool.xml:1389(para)
  16592397msgid "Selects the inverse option for use with the trigonometric functions."
  16602398msgstr "Избира обръщащата опция за използване с тригонометричните функции."
  16612399
  1662 #: gcalctool.xml:1394(para)
  1663 msgid "By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect these options."
  1664 msgstr "По подразбиране опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> не са избрани. Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>, за да махнете избора от тях."
  1665 
  1666 #: gcalctool.xml:1398(title)
   2400#: gcalctool.xml:1394(para)
   2401msgid ""
   2402"By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-"
   2403"options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect "
   2404"these options."
   2405msgstr ""
   2406"По подразбиране опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options"
   2407"\"/> не са избрани. Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>, за да махнете "
   2408"избора от тях."
   2409
   2410#: gcalctool.xml:1398(title)
  16672411msgid "To Calculate Trigonometric Values"
  16682412msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
  16692413
  1670 #: gcalctool.xml:1399(para)
  1671 msgid "To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
  1672 msgstr "За да пресмятате тригонометрични стойности, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
  1673 
  1674 #: gcalctool.xml:1401(title)
   2414#: gcalctool.xml:1399(para)
   2415msgid ""
   2416"To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref "
   2417"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
   2418msgstr ""
   2419"За да пресмятате тригонометрични стойности, използвайте бутоните описани в "
   2420"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
   2421
   2422#: gcalctool.xml:1401(title)
  16752423msgid "Calculating Trigonometric Values"
  16762424msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
  16772425
  1678 #: gcalctool.xml:1424(para) 
   2426#: gcalctool.xml:1424(para)
  16792427msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
  16802428msgstr "Косинус <literal>Кос</literal>"
  16812429
  1682 #: gcalctool.xml:1425(para)
  1683 msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1684 msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
  1685 
  1686 #: gcalctool.xml:1426(para)
   2430#: gcalctool.xml:1425(para)
   2431msgid ""
   2432"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2433"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2434msgstr ""
   2435"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2436"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
   2437
   2438#: gcalctool.xml:1426(para)
  16872439msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
  16882440msgstr "Пресмята косинуса на текущата стойност в района на преглед."
  16892441
  1690 #: gcalctool.xml:1427(para) 
   2442#: gcalctool.xml:1427(para)
  16912443msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
  16922444msgstr "60 <guibutton>Кос</guibutton>"
  16932445
  1694 #: gcalctool.xml:1428(para) 
   2446#: gcalctool.xml:1428(para)
  16952447msgid "0.5"
  16962448msgstr "0.5"
  16972449
  1698 #: gcalctool.xml:1431(para) 
   2450#: gcalctool.xml:1431(para)
  16992451msgid "Arc Cosine <literal>acos</literal>"
  17002452msgstr "Аркус Косинус <literal>acos</literal>"
  17012453
  1702 #: gcalctool.xml:1432(para)
  1703 msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1704 msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1705 
  1706 #: gcalctool.xml:1433(para)
   2454#: gcalctool.xml:1432(para)
   2455msgid ""
   2456"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2457"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2458msgstr ""
   2459"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2460"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2461
   2462#: gcalctool.xml:1433(para)
  17072463msgid "Calculates the arc cosine of the current value in the display area."
  17082464msgstr "Пресмята аркус косинус на текущата стойност в района на преглед."
  17092465
  1710 #: gcalctool.xml:1434(para) 
   2466#: gcalctool.xml:1434(para)
  17112467msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  17122468msgstr "0.5 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  17132469
  1714 #: gcalctool.xml:1438(para) 
   2470#: gcalctool.xml:1438(para)
  17152471msgid "Hyperbolic Cosine <literal>cosh</literal>"
  17162472msgstr "Хиперболичен Косинус <literal>cosh</literal>"
  17172473
  1718 #: gcalctool.xml:1439(para)
  1719 msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1720 msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
  1721 
  1722 #: gcalctool.xml:1440(para)
  1723 msgid "Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
  1724 msgstr "Пресмята хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
  1725 
  1726 #: gcalctool.xml:1441(para)
   2474#: gcalctool.xml:1439(para)
   2475msgid ""
   2476"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2477"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2478msgstr ""
   2479"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2480"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
   2481
   2482#: gcalctool.xml:1440(para)
   2483msgid ""
   2484"Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
   2485msgstr ""
   2486"Пресмята хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
   2487
   2488#: gcalctool.xml:1441(para)
  17272489msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  17282490msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  17292491
  1730 #: gcalctool.xml:1442(para) 
   2492#: gcalctool.xml:1442(para)
  17312493msgid "1.081072372"
  17322494msgstr "1.081072372"
  17332495
  1734 #: gcalctool.xml:1445(para) 
   2496#: gcalctool.xml:1445(para)
  17352497msgid "Arc Hyperbolic Cosine <literal>acosh</literal>"
  17362498msgstr "Аркус Хиперболичен Косинус <literal>acosh</literal>"
  17372499
  1738 #: gcalctool.xml:1446(para)
  1739 msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1740 msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1741 
  1742 #: gcalctool.xml:1447(para)
  1743 msgid "Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display area."
  1744 msgstr "Пресмята аркус хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
  1745 
  1746 #: gcalctool.xml:1448(para)
  1747 msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  1748 msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  1749 
  1750 #: gcalctool.xml:1449(para)
   2500#: gcalctool.xml:1446(para)
   2501msgid ""
   2502"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2503"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2504msgstr ""
   2505"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2506"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2507
   2508#: gcalctool.xml:1447(para)
   2509msgid ""
   2510"Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display "
   2511"area."
   2512msgstr ""
   2513"Пресмята аркус хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
   2514
   2515#: gcalctool.xml:1448(para)
   2516msgid ""
   2517"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</"
   2518"guibutton>"
   2519msgstr ""
   2520"1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</"
   2521"guibutton>"
   2522
   2523#: gcalctool.xml:1449(para)
  17512524msgid "1.046967915"
  17522525msgstr "1.046967915"
  17532526
  1754 #: gcalctool.xml:1452(para) 
   2527#: gcalctool.xml:1452(para)
  17552528msgid "Sine <literal>sin</literal>"
  17562529msgstr "Синус <literal>Син</literal>"
  17572530
  1758 #: gcalctool.xml:1453(para)
  1759 msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1760 msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
  1761 
  1762 #: gcalctool.xml:1454(para)
   2531#: gcalctool.xml:1453(para)
   2532msgid ""
   2533"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2534"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2535msgstr ""
   2536"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2537"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
   2538
   2539#: gcalctool.xml:1454(para)
  17632540msgid "Calculates the sine of the current value in the display area."
  17642541msgstr "Пресмята синус на текущата стойност в района на преглед."
  17652542
  1766 #: gcalctool.xml:1455(para) 
   2543#: gcalctool.xml:1455(para)
  17672544msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
  17682545msgstr "90 <guibutton>Син</guibutton>"
  17692546
  1770 #: gcalctool.xml:1459(para) 
   2547#: gcalctool.xml:1459(para)
  17712548msgid "Arc Sine <literal>asin</literal>"
  17722549msgstr "Аркус Синус <literal>asin</literal>"
  17732550
  1774 #: gcalctool.xml:1460(para)
  1775 msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1776 msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1777 
  1778 #: gcalctool.xml:1461(para)
   2551#: gcalctool.xml:1460(para)
   2552msgid ""
   2553"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2554"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2555msgstr ""
   2556"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2557"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2558
   2559#: gcalctool.xml:1461(para)
  17792560msgid "Calculates the arc sine of the current value in the display area."
  17802561msgstr "Пресмята аркус синус на текущата стойност в района на преглед."
  17812562
  1782 #: gcalctool.xml:1462(para) 
   2563#: gcalctool.xml:1462(para)
  17832564msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  17842565msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  17852566
  1786 #: gcalctool.xml:1463(para) 
   2567#: gcalctool.xml:1463(para)
  17872568msgid "90"
  17882569msgstr "90"
  17892570
  1790 #: gcalctool.xml:1466(para) 
   2571#: gcalctool.xml:1466(para)
  17912572msgid "Hyperbolic Sine <literal>sinh</literal>"
  17922573msgstr "Хиперболичен Синус <literal>sinh</literal>"
  17932574
  1794 #: gcalctool.xml:1467(para)
  1795 msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1796 msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
  1797 
  1798 #: gcalctool.xml:1468(para)
  1799 msgid "Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
   2575#: gcalctool.xml:1467(para)
   2576msgid ""
   2577"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2578"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2579msgstr ""
   2580"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2581"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
   2582
   2583#: gcalctool.xml:1468(para)
   2584msgid ""
   2585"Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
  18002586msgstr "Пресмята хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
  18012587
  1802 #: gcalctool.xml:1469(para) 
   2588#: gcalctool.xml:1469(para)
  18032589msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  18042590msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  18052591
  1806 #: gcalctool.xml:1470(para) 
   2592#: gcalctool.xml:1470(para)
  18072593msgid "0.410752326"
  18082594msgstr "0.410752326"
  18092595
  1810 #: gcalctool.xml:1473(para) 
   2596#: gcalctool.xml:1473(para)
  18112597msgid "Arc Hyperbolic Sine <literal>asinh</literal>"
  18122598msgstr "Аркус Хиперболичен Синус <literal>asinh</literal>"
  18132599
  1814 #: gcalctool.xml:1474(para)
  1815 msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1816 msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1817 
  1818 #: gcalctool.xml:1475(para)
  1819 msgid "Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
  1820 msgstr "Пресмята аркус хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
  1821 
  1822 #: gcalctool.xml:1476(para)
  1823 msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  1824 msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  1825 
  1826 #: gcalctool.xml:1477(para)
   2600#: gcalctool.xml:1474(para)
   2601msgid ""
   2602"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2603"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2604msgstr ""
   2605"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2606"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2607
   2608#: gcalctool.xml:1475(para)
   2609msgid ""
   2610"Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
   2611msgstr ""
   2612"Пресмята аркус хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
   2613
   2614#: gcalctool.xml:1476(para)
   2615msgid ""
   2616"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</"
   2617"guibutton>"
   2618msgstr ""
   2619"1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</"
   2620"guibutton>"
   2621
   2622#: gcalctool.xml:1477(para)
  18272623msgid "1.248983328"
  18282624msgstr "1.248983328"
  18292625
  1830 #: gcalctool.xml:1480(para) 
   2626#: gcalctool.xml:1480(para)
  18312627msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
  18322628msgstr "Тангенс <literal>tan</literal>"
  18332629
  1834 #: gcalctool.xml:1481(para)
  1835 msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1836 msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
  1837 
  1838 #: gcalctool.xml:1482(para)
   2630#: gcalctool.xml:1481(para)
   2631msgid ""
   2632"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2633"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2634msgstr ""
   2635"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2636"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
   2637
   2638#: gcalctool.xml:1482(para)
  18392639msgid "Calculates the tangent of the current value in the display area."
  18402640msgstr "Пресмята тангенс на текущата стойност в района на преглед."
  18412641
  1842 #: gcalctool.xml:1483(para) 
   2642#: gcalctool.xml:1483(para)
  18432643msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
  18442644msgstr "45 <guibutton>Тан</guibutton>"
  18452645
  1846 #: gcalctool.xml:1487(para) 
   2646#: gcalctool.xml:1487(para)
  18472647msgid "Arc Tangent <literal>atan</literal>"
  18482648msgstr "Аркус Тангенс <literal>atan</literal>"
  18492649
  1850 #: gcalctool.xml:1488(para)
  1851 msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1852 msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1853 
  1854 #: gcalctool.xml:1489(para)
   2650#: gcalctool.xml:1488(para)
   2651msgid ""
   2652"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
   2653"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2654msgstr ""
   2655"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
   2656"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2657
   2658#: gcalctool.xml:1489(para)
  18552659msgid "Calculates the arc tangent of the current value in the display area."
  18562660msgstr "Пресмята аркус тангенс на текущата стойност в района на преглед."
  18572661
  1858 #: gcalctool.xml:1490(para) 
   2662#: gcalctool.xml:1490(para)
  18592663msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  18602664msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  18612665
  1862 #: gcalctool.xml:1491(para) 
   2666#: gcalctool.xml:1491(para)
  18632667msgid "45"
  18642668msgstr "45"
  18652669
  1866 #: gcalctool.xml:1494(para) 
   2670#: gcalctool.xml:1494(para)
  18672671msgid "Hyperbolic Tangent <literal>tanh</literal>"
  18682672msgstr "Хиперболичен тангенс <literal>tanh</literal>"
  18692673
  1870 #: gcalctool.xml:1495(para)
  1871 msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
  1872 msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1873 
  1874 #: gcalctool.xml:1496(para)
  1875 msgid "Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
  1876 msgstr "Пресмята хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
  1877 
  1878 #: gcalctool.xml:1497(para)
   2674#: gcalctool.xml:1495(para)
   2675msgid ""
   2676"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2677"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
   2678msgstr ""
   2679"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2680"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2681
   2682#: gcalctool.xml:1496(para)
   2683msgid ""
   2684"Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
   2685msgstr ""
   2686"Пресмята хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
   2687
   2688#: gcalctool.xml:1497(para)
  18792689msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  18802690msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  18812691
  1882 #: gcalctool.xml:1498(para) 
   2692#: gcalctool.xml:1498(para)
  18832693msgid "0.537049567"
  18842694msgstr "0.537049567"
  18852695
  1886 #: gcalctool.xml:1501(para) 
   2696#: gcalctool.xml:1501(para)
  18872697msgid "Arc Hyperbolic Tangent <literal>atanh</literal>"
  18882698msgstr "Аркус Хиперболичен Тангенс <literal>atanh</literal>"
  18892699
  1890 #: gcalctool.xml:1502(para)
  1891 msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
  1892 msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
  1893 
  1894 #: gcalctool.xml:1503(para)
  1895 msgid "Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display area."
  1896 msgstr "Пресмята аркус хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
  1897 
  1898 #: gcalctool.xml:1504(para)
  1899 msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  1900 msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  1901 
  1902 #: gcalctool.xml:1505(para)
   2700#: gcalctool.xml:1502(para)
   2701msgid ""
   2702"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
   2703"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
   2704msgstr ""
   2705"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
   2706"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
   2707
   2708#: gcalctool.xml:1503(para)
   2709msgid ""
   2710"Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display "
   2711"area."
   2712msgstr ""
   2713"Пресмята аркус хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
   2714
   2715#: gcalctool.xml:1504(para)
   2716msgid ""
   2717"0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</"
   2718"guibutton>"
   2719msgstr ""
   2720"0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</"
   2721"guibutton>"
   2722
   2723#: gcalctool.xml:1505(para)
  19032724msgid "0.693147181"
  19042725msgstr "0.693147181"
  19052726
  1906 #: gcalctool.xml:1512(title) 
   2727#: gcalctool.xml:1512(title)
  19072728msgid "To Calculate Logarithms"
  19082729msgstr "Пресмятане на логаритми"
  19092730
  1910 #: gcalctool.xml:1513(para)
  1911 msgid "To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
  1912 msgstr "За да пресмятате логаритми, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
  1913 
  1914 #: gcalctool.xml:1515(title)
   2731#: gcalctool.xml:1513(para)
   2732msgid ""
   2733"To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend="
   2734"\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
   2735msgstr ""
   2736"За да пресмятате логаритми, използвайте бутоните описани в <xref linkend="
   2737"\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
   2738
   2739#: gcalctool.xml:1515(title)
  19152740msgid "Calculating Logarithms"
  19162741msgstr "Пресмятане на логаритми"
  19172742
  1918 #: gcalctool.xml:1538(para) 
   2743#: gcalctool.xml:1538(para)
  19192744msgid "Common Logarithm Base 10"
  19202745msgstr "Обикновен логаритъм с основа 10"
  19212746
  1922 #: gcalctool.xml:1539(guibutton) gcalctool.xml:2183(guibutton) 
   2747#: gcalctool.xml:1539(guibutton) gcalctool.xml:2183(guibutton)
  19232748msgid "Log"
  19242749msgstr "Лог"
  19252750
  1926 #: gcalctool.xml:1540(para)
  1927 msgid "Calculates the common logarithm of the current value in the display area."
  1928 msgstr "Пресмята стандартния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
  1929 
  1930 #: gcalctool.xml:1541(para)
   2751#: gcalctool.xml:1540(para)
   2752msgid ""
   2753"Calculates the common logarithm of the current value in the display area."
   2754msgstr ""
   2755"Пресмята стандартния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
   2756
   2757#: gcalctool.xml:1541(para)
  19312758msgid "10 <guibutton>Log</guibutton>"
  19322759msgstr "10 <guibutton>Лог</guibutton>"
  19332760
  1934 #: gcalctool.xml:1545(para) 
   2761#: gcalctool.xml:1545(para)
  19352762msgid "Natural Logarithm"
  19362763msgstr "Натурален логаритъм"
  19372764
  1938 #: gcalctool.xml:1546(guibutton) gcalctool.xml:2225(guibutton) 
   2765#: gcalctool.xml:1546(guibutton) gcalctool.xml:2225(guibutton)
  19392766msgid "Ln"
  19402767msgstr "НЛ"
  19412768
  1942 #: gcalctool.xml:1547(para)
  1943 msgid "Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
  1944 msgstr "Пресмята натуралния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
  1945 
  1946 #: gcalctool.xml:1548(para)
   2769#: gcalctool.xml:1547(para)
   2770msgid ""
   2771"Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
   2772msgstr ""
   2773"Пресмята натуралния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
   2774
   2775#: gcalctool.xml:1548(para)
  19472776msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
  19482777msgstr "10 <guibutton>НЛ</guibutton>"
  19492778
  1950 #: gcalctool.xml:1549(para) 
   2779#: gcalctool.xml:1549(para)
  19512780msgid "2.30"
  19522781msgstr "2.30"
  19532782
  1954 #: gcalctool.xml:1555(para)
  1955 msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this version of <application>Calculator</application>."
  1956 msgstr "Обикновения антилогаритъм и натуралния антилогаритъм не се поддържат в тази верися на <application>Калкулатора</application>."
  1957 
  1958 #: gcalctool.xml:1559(title)
   2783#: gcalctool.xml:1555(para)
   2784msgid ""
   2785"Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this "
   2786"version of <application>Calculator</application>."
   2787msgstr ""
   2788"Обикновения антилогаритъм и натуралния антилогаритъм не се поддържат в тази "
   2789"верися на <application>Калкулатора</application>."
   2790
   2791#: gcalctool.xml:1559(title)
  19592792msgid "To Perform Bitwise Calculations"
  19602793msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
  19612794
  1962 #: gcalctool.xml:1560(para)
  1963 msgid "To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
  1964 msgstr "За използвате побитови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
  1965 
  1966 #: gcalctool.xml:1562(title)
   2795#: gcalctool.xml:1560(para)
   2796msgid ""
   2797"To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref linkend="
   2798"\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
   2799msgstr ""
   2800"За използвате побитови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref "
   2801"linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
   2802
   2803#: gcalctool.xml:1562(title)
  19672804msgid "Performing Bitwise Calculations"
  19682805msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
  19692806
  1970 #: gcalctool.xml:1585(para) gcalctool.xml:2436(para) 
   2807#: gcalctool.xml:1585(para) gcalctool.xml:2436(para)
  19712808msgid "Bitwise OR"
  19722809msgstr "Побитово ИЛИ"
  19732810
  1974 #: gcalctool.xml:1586(guibutton) gcalctool.xml:2435(guibutton) 
   2811#: gcalctool.xml:1586(guibutton) gcalctool.xml:2435(guibutton)
  19752812msgid "Or"
  19762813msgstr "Или"
  19772814
  1978 #: gcalctool.xml:1587(para)
  1979 msgid "Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
  1980 msgstr "Извършва побитова операция ИЛИ с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
  1981 
  1982 #: gcalctool.xml:1588(para)
   2815#: gcalctool.xml:1587(para)
   2816msgid ""
   2817"Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and "
   2818"the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
   2819"integers."
   2820msgstr ""
   2821"Извършва побитова операция ИЛИ с текущата стойност на района на преглед и "
   2822"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
   2823"неподписани дълги цели числа."
   2824
   2825#: gcalctool.xml:1588(para)
  19832826msgid "10001000 <guibutton>Or</guibutton> 00010001"
  19842827msgstr "10001000 <guibutton>Или</guibutton> 00010001"
  19852828
  1986 #: gcalctool.xml:1589(para) 
   2829#: gcalctool.xml:1589(para)
  19872830msgid "10011001"
  19882831msgstr "10011001"
  19892832
  1990 #: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para) 
   2833#: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para)
  19912834msgid "Bitwise AND"
  19922835msgstr "Побитово И"
  19932836
  1994 #: gcalctool.xml:1593(guibutton) gcalctool.xml:2333(guibutton) 
   2837#: gcalctool.xml:1593(guibutton) gcalctool.xml:2333(guibutton)
  19952838msgid "And"
  19962839msgstr "И"
  19972840
  1998 #: gcalctool.xml:1594(para)
  1999 msgid "Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
  2000 msgstr "Извършва побитова операция И с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
  2001 
  2002 #: gcalctool.xml:1595(para)
   2841#: gcalctool.xml:1594(para)
   2842msgid ""
   2843"Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area "
   2844"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
   2845"integers."
   2846msgstr ""
   2847"Извършва побитова операция И с текущата стойност на района на преглед и "
   2848"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
   2849"неподписани дълги цели числа."
   2850
   2851#: gcalctool.xml:1595(para)
  20032852msgid "10101010 <guibutton>And</guibutton> 00110011"
  20042853msgstr "10101010·<guibutton>И</guibutton>·00110011"
  20052854
  2006 #: gcalctool.xml:1596(para) 
   2855#: gcalctool.xml:1596(para)
  20072856msgid "00110011"
  20082857msgstr "00110011"
  20092858
  2010 #: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para) 
   2859#: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para)
  20112860msgid "Bitwise NOT"
  20122861msgstr "Побитово Не"
  20132862
  2014 #: gcalctool.xml:1600(guibutton) gcalctool.xml:2447(guibutton) 
   2863#: gcalctool.xml:1600(guibutton) gcalctool.xml:2447(guibutton)
  20152864msgid "Not"
  20162865msgstr "Не"
  20172866
  2018 #: gcalctool.xml:1601(para)
  2019 msgid "Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, treating the number as an unsigned long integer."
  2020 msgstr "Извършва побитова операция НЕ с текущата стойност на района на преглед, възприемайки числото като неподписано дълго цяло число."
  2021 
  2022 #: gcalctool.xml:1602(para)
   2867#: gcalctool.xml:1601(para)
   2868msgid ""
   2869"Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, "
   2870"treating the number as an unsigned long integer."
   2871msgstr ""
   2872"Извършва побитова операция НЕ с текущата стойност на района на преглед, "
   2873"възприемайки числото като неподписано дълго цяло число."
   2874
   2875#: gcalctool.xml:1602(para)
  20232876msgid "1357ACE <guibutton>Not</guibutton>"
  20242877msgstr "1357ACE·<guibutton>Не</guibutton>"
  20252878
  2026 #: gcalctool.xml:1603(para) 
   2879#: gcalctool.xml:1603(para)
  20272880msgid "FECA8531"
  20282881msgstr "FECA8531"
  20292882
  2030 #: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para) 
   2883#: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para)
  20312884msgid "Bitwise XOR"
  20322885msgstr "Побитово XOR"
  20332886
  2034 #: gcalctool.xml:1607(guibutton) gcalctool.xml:2423(guibutton) 
   2887#: gcalctool.xml:1607(guibutton) gcalctool.xml:2423(guibutton)
  20352888msgid "Xor"
  20362889msgstr "Xor"
  20372890
  2038 #: gcalctool.xml:1608(para)
  2039 msgid "Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
  2040 msgstr "Извършва побитова операция XOR с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
  2041 
  2042 #: gcalctool.xml:1609(para)
   2891#: gcalctool.xml:1608(para)
   2892msgid ""
   2893"Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area "
   2894"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
   2895"integers."
   2896msgstr ""
   2897"Извършва побитова операция XOR с текущата стойност на района на преглед и "
   2898"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
   2899"неподписани дълги цели числа."
   2900
   2901#: gcalctool.xml:1609(para)
  20432902msgid "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
  20442903msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
  20452904
  2046 #: gcalctool.xml:1610(para) 
   2905#: gcalctool.xml:1610(para)
  20472906msgid "110"
  20482907msgstr "110"
  20492908
  2050 #: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para) 
   2909#: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para)
  20512910msgid "Bitwise XNOR"
  20522911msgstr "Побитово XNOR"
  20532912
  2054 #: gcalctool.xml:1614(guibutton) gcalctool.xml:2231(guibutton) 
   2913#: gcalctool.xml:1614(guibutton) gcalctool.xml:2231(guibutton)
  20552914msgid "Xnor"
  20562915msgstr "Xnor"
  20572916
  2058 #: gcalctool.xml:1615(para)
  2059 msgid "Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
  2060 msgstr "Извършва побитова операция XNOR с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
  2061 
  2062 #: gcalctool.xml:1616(para)
   2917#: gcalctool.xml:1615(para)
   2918msgid ""
   2919"Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area "
   2920"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
   2921"integers."
   2922msgstr ""
   2923"Извършва побитова операция XNOR с текущата стойност на района на преглед и "
   2924"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
   2925"неподписани дълги цели числа."
   2926
   2927#: gcalctool.xml:1616(para)
  20632928msgid "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
  20642929msgstr "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
  20652930
  2066 #: gcalctool.xml:1617(para) 
   2931#: gcalctool.xml:1617(para)
  20672932msgid "11111111111111111111111111111001"
  20682933msgstr "11111111111111111111111111111001"
  20692934
  2070 #: gcalctool.xml:1624(title) 
   2935#: gcalctool.xml:1624(title)
  20712936msgid "To Enter Exponential Numbers"
  20722937msgstr "Въвеждане на експоненциални числа"
  20732938
  2074 #: gcalctool.xml:1625(para)
  2075 msgid "To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
  2076 msgstr "За да въвеждате експоненциални числа, използвайте бутона <guibutton>Екс</guibutton>."
  2077 
  2078 #: gcalctool.xml:1626(para)
  2079 msgid "The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in scientific notation, that is, <replaceable>mantissa</replaceable> * <replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</replaceable></superscript>:"
  2080 msgstr ""
  2081 
  2082 #: gcalctool.xml:1630(replaceable)
   2939#: gcalctool.xml:1625(para)
   2940msgid ""
   2941"To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
   2942msgstr ""
   2943"За да въвеждате експоненциални числа, използвайте бутона <guibutton>Екс</"
   2944"guibutton>."
   2945
   2946#: gcalctool.xml:1626(para)
   2947msgid ""
   2948"The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in "
   2949"scientific notation, that is, <replaceable>mantissa</replaceable> * "
   2950"<replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</"
   2951"replaceable></superscript>:"
   2952msgstr "Бутонът <guibutton>Екс</guibutton> Ви позволява да въвеждате числата в експоненциален вид - т. нар. научен запис <replaceable>мантиса</replaceable> * <replaceable>основа</replaceable><superscript><replaceable>експонента</replaceable></superscript>:"
   2953
   2954#: gcalctool.xml:1630(replaceable)
  20832955msgid "mantissa"
  20842956msgstr "мантиса"
  20852957
  2086 #: gcalctool.xml:1631(para)
  2087 msgid "Current non-zero value in the display area. If the current value in the display area is zero, the mantissa is 1.0."
  2088 msgstr ""
  2089 
  2090 #: gcalctool.xml:1634(replaceable)
   2958#: gcalctool.xml:1631(para)
   2959msgid ""
   2960"Current non-zero value in the display area. If the current value in the "
   2961"display area is zero, the mantissa is 1.0."
   2962msgstr "Текуща ненулева стойност в райна на преглед. Ако текущата стойност там е 0, то мантисата е 1,0."
   2963
   2964#: gcalctool.xml:1634(replaceable)
  20912965msgid "base"
  20922966msgstr "основа"
  20932967
  2094 #: gcalctool.xml:1635(para)
  2095 msgid "2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base respectively."
  2096 msgstr "2, 8, 10, или 16 за респективно двоична, осмична, десетична или шестнайсетична бройна система."
  2097 
  2098 #: gcalctool.xml:1638(replaceable)
   2968#: gcalctool.xml:1635(para)
   2969msgid ""
   2970"2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base "
   2971"respectively."
   2972msgstr ""
   2973"2, 8, 10, или 16 за респективно двоична, осмична, десетична или "
   2974"шестнайсетична бройна система."
   2975
   2976#: gcalctool.xml:1638(replaceable)
  20992977msgid "exponent"
  21002978msgstr "експонента"
  21012979
  2102 #: gcalctool.xml:1639(para) 
   2980#: gcalctool.xml:1639(para)
  21032981msgid "Next number that you enter."
  21042982msgstr "Следващото число, което въвеждате."
  21052983
  2106 #: gcalctool.xml:1644(para)
  2107 msgid "When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays <literal>. +</literal> to represent <replaceable>base</replaceable> to the power of the next number that you enter. To change the sign of the number, use the <guibutton>+/-</guibutton> button in the last action of the operation. The following example shows the value that is displayed when you use the decimal numeric base:"
  2108 msgstr "Когато натиснете <guibutton>Екс</guibutton>, калкулаторът показва <literal>. +</literal>, за да представи <replaceable>основата</replaceable> на степен следващото число, което въведете. За да промените знака на числото, използвайте бутона <guibutton>+/-</guibutton> в последното действие за операцията. Следният пример показва стойността, която се показва, когато използвате десетична бройна система:"
  2109 
  2110 #: gcalctool.xml:1653(para)
   2984#: gcalctool.xml:1644(para)
   2985msgid ""
   2986"When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays "
   2987"<literal>. +</literal> to represent <replaceable>base</replaceable> to the "
   2988"power of the next number that you enter. To change the sign of the number, "
   2989"use the <guibutton>+/-</guibutton> button in the last action of the "
   2990"operation. The following example shows the value that is displayed when you "
   2991"use the decimal numeric base:"
   2992msgstr ""
   2993"Когато натиснете <guibutton>Екс</guibutton>, калкулаторът показва <literal>. "
   2994"+</literal>, за да представи <replaceable>основата</replaceable> на степен "
   2995"следващото число, което въведете. За да промените знака на числото, "
   2996"използвайте бутона <guibutton>+/-</guibutton> в последното действие за "
   2997"операцията. Следният пример показва стойността, която се показва, когато "
   2998"използвате десетична бройна система:"
   2999
   3000#: gcalctool.xml:1653(para)
  21113001msgid "Keypad Entry"
  21123002msgstr "Въведено"
  21133003
  2114 #: gcalctool.xml:1655(para) 
   3004#: gcalctool.xml:1655(para)
  21153005msgid "Calculator Display"
  21163006msgstr "Формат на калкулатора"
  21173007
  2118 #: gcalctool.xml:1660(guibutton) 
   3008#: gcalctool.xml:1660(guibutton)
  21193009msgid "5"
  21203010msgstr "5"
  21213011
  2122 #: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton) 
   3012#: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton)
  21233013msgid "Exp"
  21243014msgstr "Екс"
  21253015
  2126 #: gcalctool.xml:1661(para) 
   3016#: gcalctool.xml:1661(para)
  21273017msgid "-500"
  21283018msgstr "-500"
  21293019
  2130 #: gcalctool.xml:1667(para)
  2131 msgid "To enter a number in exponential format, use the guidelines in the following table:"
  2132 msgstr "За да въведете число в експоненциален формат, използвайте насоките от следната таблица:"
  2133 
  2134 #: gcalctool.xml:1675(para) gcalctool.xml:1740(para)
   3020#: gcalctool.xml:1667(para)
   3021msgid ""
   3022"To enter a number in exponential format, use the guidelines in the following "
   3023"table:"
   3024msgstr ""
   3025"За да въведете число в експоненциален формат, използвайте насоките от "
   3026"следната таблица:"
   3027
   3028#: gcalctool.xml:1675(para) gcalctool.xml:1740(para)
  21353029msgid "Number"
  21363030msgstr "Число"
  21373031
  2138 #: gcalctool.xml:1677(para) 
   3032#: gcalctool.xml:1677(para)
  21393033msgid "Enter"
  21403034msgstr "Enter"
  21413035
  2142 #: gcalctool.xml:1679(para) 
   3036#: gcalctool.xml:1679(para)
  21433037msgid "Number Displayed"
  21443038msgstr "Показано число"
  21453039
  2146 #: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para) 
   3040#: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para)
  21473041msgid "1200000000"
  21483042msgstr "1200000000"
  21493043
  2150 #: gcalctool.xml:1685(para)
  2151 msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2152 msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2153 
  2154 #: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
   3044#: gcalctool.xml:1685(para)
   3045msgid ""
   3046"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   3047msgstr ""
   3048"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   3049
   3050#: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
  21553051msgid "-1200000000"
  21563052msgstr "-1200000000"
  21573053
  2158 #: gcalctool.xml:1690(para)
  2159 msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2160 msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2161 
  2162 #: gcalctool.xml:1694(para)
   3054#: gcalctool.xml:1690(para)
   3055msgid ""
   3056"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</"
   3057"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
   3058msgstr ""
   3059"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</"
   3060"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
   3061
   3062#: gcalctool.xml:1694(para)
  21633063msgid "0.00000012"
  21643064msgstr "0.00000012"
  21653065
  2166 #: gcalctool.xml:1695(para)
  2167 msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2168 msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2169 
  2170 #: gcalctool.xml:1696(para)
   3066#: gcalctool.xml:1695(para)
   3067msgid ""
   3068"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
   3069"guibutton>"
   3070msgstr ""
   3071"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
   3072"guibutton>"
   3073
   3074#: gcalctool.xml:1696(para)
  21713075msgid "1.2e-7"
  21723076msgstr "1.2e-7"
  21733077
  2174 #: gcalctool.xml:1699(para) 
   3078#: gcalctool.xml:1699(para)
  21753079msgid "-0.00000012"
  21763080msgstr "-0.00000012"
  21773081
  2178 #: gcalctool.xml:1700(para)
  2179 msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2180 msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2181 
  2182 #: gcalctool.xml:1701(para)
   3082#: gcalctool.xml:1700(para)
   3083msgid ""
   3084"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
   3085"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
   3086msgstr ""
   3087"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
   3088"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
   3089
   3090#: gcalctool.xml:1701(para)
  21833091msgid "-1.2e-7"
  21843092msgstr "-1.2e-7"
  21853093
  2186 #: gcalctool.xml:1708(title) 
   3094#: gcalctool.xml:1708(title)
  21873095msgid "To Use Constant Values"
  21883096msgstr "Използване на постоянни стойности"
  21893097
  2190 #: gcalctool.xml:1709(para)
  2191 msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant values. All constant values are specified in decimal numeric base, even if the current numeric base is not decimal."
  2192 msgstr "Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, за да се покаже списък с определени константни стойности. Всички тези стойности са определени в десетична бройна система, дори и ако текущата бройна система не е десетична."
  2193 
  2194 #: gcalctool.xml:1710(para)
  2195 msgid "Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If you use the keyboard shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard to specify the constant, as shown in the following example:"
  2196 msgstr "Изберете константа от менюто, за да въведете стойността и в района на преглед. Ако използвате бързия клавиш <keycap>#</keycap>, може да използвате клавиатурата да определите константата както е показано в следния пример:"
  2197 
  2198 #: gcalctool.xml:1720(para)
   3098#: gcalctool.xml:1709(para)
   3099msgid ""
   3100"Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant "
   3101"values. All constant values are specified in decimal numeric base, even if "
   3102"the current numeric base is not decimal."
   3103msgstr ""
   3104"Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, за да се покаже списък с определени "
   3105"константни стойности. Всички тези стойности са определени в десетична бройна "
   3106"система, дори и ако текущата бройна система не е десетична."
   3107
   3108#: gcalctool.xml:1710(para)
   3109msgid ""
   3110"Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If "
   3111"you use the keyboard shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard "
   3112"to specify the constant, as shown in the following example:"
   3113msgstr ""
   3114"Изберете константа от менюто, за да въведете стойността и в района на "
   3115"преглед. Ако използвате бързия клавиш <keycap>#</keycap>, може да използвате "
   3116"клавиатурата да определите константата както е показано в следния пример:"
   3117
   3118#: gcalctool.xml:1720(para)
  21993119msgid "Constant"
  22003120msgstr "Константа"
  22013121
  2202 #: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap) 
   3122#: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap)
  22033123msgid "#"
  22043124msgstr "#"
  22053125
  2206 #: gcalctool.xml:1726(para) gcalctool.xml:1766(para) 
   3126#: gcalctool.xml:1726(para) gcalctool.xml:1766(para)
  22073127msgid "C3"
  22083128msgstr "C3"
  22093129
  2210 #: gcalctool.xml:1731(para)
  2211 msgid "The <application>Calculator</application> application provides ten default constant values, as described in the following table:"
  2212 msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя 10 стандартни константни стойности, както са описани в следната таблица:"
  2213 
  2214 #: gcalctool.xml:1742(para)
   3130#: gcalctool.xml:1731(para)
   3131msgid ""
   3132"The <application>Calculator</application> application provides ten default "
   3133"constant values, as described in the following table:"
   3134msgstr ""
   3135"Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя 10 стандартни "
   3136"константни стойности, както са описани в следната таблица:"
   3137
   3138#: gcalctool.xml:1742(para)
  22153139msgid "Value"
  22163140msgstr "Стойност"
  22173141
  2218 #: gcalctool.xml:1749(para) 
   3142#: gcalctool.xml:1749(para)
  22193143msgid "C0"
  22203144msgstr "C0"
  22213145
  2222 #: gcalctool.xml:1750(para) 
   3146#: gcalctool.xml:1750(para)
  22233147msgid "0.621"
  22243148msgstr "0.621"
  22253149
  2226 #: gcalctool.xml:1751(para) 
   3150#: gcalctool.xml:1751(para)
  22273151msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
  22283152msgstr "Фактор на превръщане на километър в миля"
  22293153
  2230 #: gcalctool.xml:1752(para)
  2231 msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
  2232 msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате километрите в час в мили в час. Например, 8 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
  2233 
  2234 #: gcalctool.xml:1753(para)
  2235 msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from miles per hour to kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
  2236 msgstr "Разделяне на текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да се преобразува от мили в час към километри в час. Например, 5 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
  2237 
  2238 #: gcalctool.xml:1756(para)
   3154#: gcalctool.xml:1752(para)
   3155msgid ""
   3156"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
   3157"from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</"
   3158"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
   3159msgstr ""
   3160"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3161"преобразувате километрите в час в мили в час. Например, 8 * <guibutton>Кон</"
   3162"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
   3163
   3164#: gcalctool.xml:1753(para)
   3165msgid ""
   3166"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
   3167"from miles per hour to kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</"
   3168"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
   3169msgstr ""
   3170"Разделяне на текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
   3171"се преобразува от мили в час към километри в час. Например, 5 / "
   3172"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
   3173
   3174#: gcalctool.xml:1756(para)
  22393175msgid "C1"
  22403176msgstr "C1"
  22413177
  2242 #: gcalctool.xml:1757(para) 
   3178#: gcalctool.xml:1757(para)
  22433179msgid "1.414213562"
  22443180msgstr "1.414213562"
  22453181
  2246 #: gcalctool.xml:1758(para) 
   3182#: gcalctool.xml:1758(para)
  22473183msgid "Square root of 2"
  22483184msgstr "Корен квадратен от 2"
  22493185
  2250 #: gcalctool.xml:1761(para) 
   3186#: gcalctool.xml:1761(para)
  22513187msgid "C2"
  22523188msgstr "C2"
  22533189
  2254 #: gcalctool.xml:1762(para) 
   3190#: gcalctool.xml:1762(para)
  22553191msgid "2.718281828"
  22563192msgstr "2.718281828"
  22573193
  2258 #: gcalctool.xml:1763(para) gcalctool.xml:2164(keycap) 
   3194#: gcalctool.xml:1763(para) gcalctool.xml:2164(keycap)
  22593195msgid "e"
  22603196msgstr "e"
  22613197
  2262 #: gcalctool.xml:1767(para) 
   3198#: gcalctool.xml:1767(para)
  22633199msgid "3.141592653"
  22643200msgstr "3.141592653"
  22653201
  2266 #: gcalctool.xml:1768(para) 
   3202#: gcalctool.xml:1768(para)
  22673203msgid "pi"
  22683204msgstr "пи"
  22693205
  2270 #: gcalctool.xml:1771(para) 
   3206#: gcalctool.xml:1771(para)
  22713207msgid "C4"
  22723208msgstr "C4"
  22733209
  2274 #: gcalctool.xml:1772(para) 
   3210#: gcalctool.xml:1772(para)
  22753211msgid "0.3937007"
  22763212msgstr "0.3937007"
  22773213
  2278 #: gcalctool.xml:1773(para) 
   3214#: gcalctool.xml:1773(para)
  22793215msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
  22803216msgstr "Фактор на превръщане на сантиметър в инч"
  22813217
  2282 #: gcalctool.xml:1774(para)
  2283 msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from centimeters to inches. For example, 30 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
  2284 msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате сантиметри в инчове. Например, 30 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
  2285 
  2286 #: gcalctool.xml:1775(para)
  2287 msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from inches to centimeters. For example, 12 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
  2288 msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да преобразувате инчове в сантиметри. Например 12 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
  2289 
  2290 #: gcalctool.xml:1778(para)
   3218#: gcalctool.xml:1774(para)
   3219msgid ""
   3220"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
   3221"from centimeters to inches. For example, 30 * <guibutton>Con</"
   3222"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
   3223msgstr ""
   3224"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3225"преобразувате сантиметри в инчове. Например, 30 * <guibutton>Кон</"
   3226"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
   3227
   3228#: gcalctool.xml:1775(para)
   3229msgid ""
   3230"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
   3231"from inches to centimeters. For example, 12 / <guibutton>Con</"
   3232"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
   3233msgstr ""
   3234"Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
   3235"преобразувате инчове в сантиметри. Например 12 / <guibutton>Кон</"
   3236"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
   3237
   3238#: gcalctool.xml:1778(para)
  22913239msgid "C5"
  22923240msgstr "C5"
  22933241
  2294 #: gcalctool.xml:1779(para) 
   3242#: gcalctool.xml:1779(para)
  22953243msgid "57.295779513"
  22963244msgstr "57.295779513"
  22973245
  2298 #: gcalctool.xml:1780(para) 
   3246#: gcalctool.xml:1780(para)
  22993247msgid "Degrees in a radian"
  23003248msgstr "Градуси в радиан"
  23013249
  2302 #: gcalctool.xml:1783(para) 
   3250#: gcalctool.xml:1783(para)
  23033251msgid "C6"
  23043252msgstr "C6"
  23053253
  2306 #: gcalctool.xml:1784(para) 
   3254#: gcalctool.xml:1784(para)
  23073255msgid "1048576"
  23083256msgstr "1048576"
  23093257
  2310 #: gcalctool.xml:1785(para) 
   3258#: gcalctool.xml:1785(para)
  23113259msgid "2 ^ 20"
  23123260msgstr "2 ^ 20"
  23133261
  2314 #: gcalctool.xml:1788(para) 
   3262#: gcalctool.xml:1788(para)
  23153263msgid "C7"
  23163264msgstr "C7"
  23173265
  2318 #: gcalctool.xml:1789(para) 
   3266#: gcalctool.xml:1789(para)
  23193267msgid "0.0353"
  23203268msgstr "0.0353"
  23213269
  2322 #: gcalctool.xml:1790(para) 
   3270#: gcalctool.xml:1790(para)
  23233271msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
  23243272msgstr "Фактор на превръщане на грам в унция"
  23253273
  2326 #: gcalctool.xml:1791(para)
  2327 msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from grams to ounces. For example, 500 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
  2328 msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате грамове в унции. Например, 500 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
  2329 
  2330 #: gcalctool.xml:1792(para)
  2331 msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from ounces to grams. For example, 18 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
  2332 msgstr "Разделете текущата стойноств в района на преглед на тази константа, за да преобразувате унции в грамове. Например, 18 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
  2333 
  2334 #: gcalctool.xml:1795(para)
   3274#: gcalctool.xml:1791(para)
   3275msgid ""
   3276"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
   3277"from grams to ounces. For example, 500 * <guibutton>Con</"
   3278"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
   3279msgstr ""
   3280"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3281"преобразувате грамове в унции. Например, 500 * <guibutton>Кон</"
   3282"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
   3283
   3284#: gcalctool.xml:1792(para)
   3285msgid ""
   3286"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
   3287"from ounces to grams. For example, 18 / <guibutton>Con</"
   3288"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
   3289msgstr ""
   3290"Разделете текущата стойноств в района на преглед на тази константа, за да "
   3291"преобразувате унции в грамове. Например, 18 / <guibutton>Кон</"
   3292"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
   3293
   3294#: gcalctool.xml:1795(para)
  23353295msgid "C8"
  23363296msgstr "C8"
  23373297
  2338 #: gcalctool.xml:1796(para) 
   3298#: gcalctool.xml:1796(para)
  23393299msgid "0.948"
  23403300msgstr "0.948"
  23413301
  2342 #: gcalctool.xml:1797(para) 
   3302#: gcalctool.xml:1797(para)
  23433303msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
  23443304msgstr "Фактор на превръщане от килоджаул в британска термална единица"
  23453305
  2346 #: gcalctool.xml:1798(para)
  2347 msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilojoules to British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
  2348 msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да превърнете килоджаули в британски термални единици. Например, 10 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
  2349 
  2350 #: gcalctool.xml:1799(para)
  2351 msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from British thermal units to kilojoules. For example, 9.48 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
  2352 msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да преобразувате британски термални единици в килоджаули. Например, 9.48 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
  2353 
  2354 #: gcalctool.xml:1802(para)
   3306#: gcalctool.xml:1798(para)
   3307msgid ""
   3308"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
   3309"from kilojoules to British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</"
   3310"guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
   3311msgstr ""
   3312"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3313"превърнете килоджаули в британски термални единици. Например, 10 * "
   3314"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
   3315
   3316#: gcalctool.xml:1799(para)
   3317msgid ""
   3318"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
   3319"from British thermal units to kilojoules. For example, 9.48 / "
   3320"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
   3321msgstr ""
   3322"Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
   3323"преобразувате британски термални единици в килоджаули. Например, 9.48 / "
   3324"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
   3325
   3326#: gcalctool.xml:1802(para)
  23553327msgid "C9"
  23563328msgstr "C9"
  23573329
  2358 #: gcalctool.xml:1803(para) 
   3330#: gcalctool.xml:1803(para)
  23593331msgid "0.061"
  23603332msgstr "0.061"
  23613333
  2362 #: gcalctool.xml:1804(para) 
   3334#: gcalctool.xml:1804(para)
  23633335msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
  23643336msgstr "Фактор на превръщане на кубични сантиметри в кубични инчове"
  23653337
  2366 #: gcalctool.xml:1805(para)
  2367 msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from cubic centimeters to cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
  2368 msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате кубични сантиметри в кубични инчове. Например, 100 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
  2369 
  2370 #: gcalctool.xml:1806(para)
  2371 msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from cubic inches to cubic centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
  2372 msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате кубични инчове в кубични сантиметри. Например, 6.10 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
  2373 
  2374 #: gcalctool.xml:1811(para)
   3338#: gcalctool.xml:1805(para)
   3339msgid ""
   3340"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
   3341"from cubic centimeters to cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</"
   3342"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
   3343msgstr ""
   3344"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3345"преобразувате кубични сантиметри в кубични инчове. Например, 100 * "
   3346"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
   3347
   3348#: gcalctool.xml:1806(para)
   3349msgid ""
   3350"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
   3351"from cubic inches to cubic centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</"
   3352"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
   3353msgstr ""
   3354"Разделете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
   3355"преобразувате кубични инчове в кубични сантиметри. Например, 6.10 / "
   3356"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
   3357
   3358#: gcalctool.xml:1811(para)
  23753359msgid "You can overwrite the default constants to store your own constants."
  2376 msgstr "Може да презаписвате стандартните константи, за да запазвате Ваши собствени."
  2377 
  2378 #: gcalctool.xml:1812(para)
  2379 msgid "To store a new constant or edit an existing constant, perform the following steps:"
  2380 msgstr "За да запазите нова константа или да редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
  2381 
  2382 #: gcalctool.xml:1815(para)
  2383 msgid "Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</guilabel> from the popup menu."
  2384 msgstr "Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, после изберете от появилото се меню <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
  2385 
  2386 #: gcalctool.xml:1818(para)
  2387 msgid "In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that you want to overwrite or edit."
  2388 msgstr "В прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>, изберете константата, която искате да презапишете или редактирате."
  2389 
  2390 #: gcalctool.xml:1821(para)
   3360msgstr ""
   3361"Може да презаписвате стандартните константи, за да запазвате Ваши собствени."
   3362
   3363#: gcalctool.xml:1812(para)
   3364msgid ""
   3365"To store a new constant or edit an existing constant, perform the following "
   3366"steps:"
   3367msgstr ""
   3368"За да запазите нова константа или да редактирате съществуваща, извършете "
   3369"следните стъпки:"
   3370
   3371#: gcalctool.xml:1815(para)
   3372msgid ""
   3373"Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</"
   3374"guilabel> from the popup menu."
   3375msgstr ""
   3376"Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, после изберете от появилото се меню "
   3377"<guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
   3378
   3379#: gcalctool.xml:1818(para)
   3380msgid ""
   3381"In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that "
   3382"you want to overwrite or edit."
   3383msgstr ""
   3384"В прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>, изберете "
   3385"константата, която искате да презапишете или редактирате."
   3386
   3387#: gcalctool.xml:1821(para)
  23913388msgid "Click on the Value field, then enter the new value."
  23923389msgstr "Натиснете на полето Стойност и въведете новата стойност."
  23933390
  2394 #: gcalctool.xml:1824(para) 
   3391#: gcalctool.xml:1824(para)
  23953392msgid "Click on the Description field, then enter the new description."
  23963393msgstr "Натиснете върху полето Описание и въведете новото описание."
  23973394
  2398 #: gcalctool.xml:1827(para)
  2399 msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog."
  2400 msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
  2401 
  2402 #: gcalctool.xml:1832(title)
   3395#: gcalctool.xml:1827(para)
   3396msgid ""
   3397"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
   3398"<guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog."
   3399msgstr ""
   3400"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да "
   3401"затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
   3402
   3403#: gcalctool.xml:1832(title)
  24033404msgid "To Use Functions"
  24043405msgstr "Използване на функции"
  24053406
  2406 #: gcalctool.xml:1833(para)
  2407 msgid "To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu to run that function. If the function is not defined, the value zero is returned."
  2408 msgstr "За да покажете наличните функции, натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>. Появява се меню със списък на дефинираните функции. Изберете функция от менюто, за да стартирате тази функция. Ако функцията не е определена, върнатата стойност ще бъде нула."
  2409 
  2410 #: gcalctool.xml:1834(para)
  2411 msgid "If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
  2412 msgstr "Ако използвате бърз клавиш <keycap>F</keycap>, може да използвате клавиатурата, за да определите функцията, както е показано в следния пример:"
  2413 
  2414 #: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap) gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap)
   3407#: gcalctool.xml:1833(para)
   3408msgid ""
   3409"To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup "
   3410"menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu "
   3411"to run that function. If the function is not defined, the value zero is "
   3412"returned."
   3413msgstr ""
   3414"За да покажете наличните функции, натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>. "
   3415"Появява се меню със списък на дефинираните функции. Изберете функция от "
   3416"менюто, за да стартирате тази функция. Ако функцията не е определена, "
   3417"върнатата стойност ще бъде нула."
   3418
   3419#: gcalctool.xml:1834(para)
   3420msgid ""
   3421"If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the "
   3422"keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
   3423msgstr ""
   3424"Ако използвате бърз клавиш <keycap>F</keycap>, може да използвате "
   3425"клавиатурата, за да определите функцията, както е показано в следния пример:"
   3426
   3427#: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap)
   3428#: gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap)
   3429#: gcalctool.xml:2601(keycap)
  24153430msgid "F"
  24163431msgstr "F"
  24173432
  2418 #: gcalctool.xml:1851(para) 
   3433#: gcalctool.xml:1851(para)
  24193434msgid "F3"
  24203435msgstr "F3"
  24213436
  2422 #: gcalctool.xml:1857(para)
  2423 msgid "The <application>Calculator</application> application does not provide any default functions. You can store up to ten functions."
  2424 msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> не предоставя стандартни функции. Може да запазвате до 10 функции."
  2425 
  2426 #: gcalctool.xml:1858(para)
  2427 msgid "To store a new function or edit an existing function, perform the following steps:"
  2428 msgstr "За да запазите нова функция или редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
  2429 
  2430 #: gcalctool.xml:1861(para)
  2431 msgid "Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</guilabel> from the popup menu."
  2432 msgstr "Натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>, после от появилото се меню изберете <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
  2433 
  2434 #: gcalctool.xml:1864(para)
  2435 msgid "In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or the function that you want to overwrite."
  2436 msgstr "В прозореца за <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>, изберете празен запис или функцията, която искате да презапишете."
  2437 
  2438 #: gcalctool.xml:1867(para)
  2439 msgid "Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard shortcuts to invoke a <application>Calculator</application> button. For example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
  2440 msgstr "Изберете полето за Стойност и въведете нова стойност. Използвайте бързи клавиши за да извикате бутон от калкулатора. Например, въведете <literal>90K</literal>, за да пресметнете синус от 90."
  2441 
  2442 #: gcalctool.xml:1870(para)
  2443 msgid "Click on the Description field, then enter the new description. For example, <literal>Sine 90</literal>."
  2444 msgstr "Изберете полето Описание и после въведете ново описание. Например, <literal>Синус от·90</literal>."
  2445 
  2446 #: gcalctool.xml:1873(para)
  2447 msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog."
  2448 msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да затворите прозореца <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
  2449 
  2450 #: gcalctool.xml:1878(title)
   3437#: gcalctool.xml:1857(para)
   3438msgid ""
   3439"The <application>Calculator</application> application does not provide any "
   3440"default functions. You can store up to ten functions."
   3441msgstr ""
   3442"Програмата <application>Калкулатор</application> не предоставя стандартни "
   3443"функции. Може да запазвате до 10 функции."
   3444
   3445#: gcalctool.xml:1858(para)
   3446msgid ""
   3447"To store a new function or edit an existing function, perform the following "
   3448"steps:"
   3449msgstr ""
   3450"За да запазите нова функция или редактирате съществуваща, извършете следните "
   3451"стъпки:"
   3452
   3453#: gcalctool.xml:1861(para)
   3454msgid ""
   3455"Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</"
   3456"guilabel> from the popup menu."
   3457msgstr ""
   3458"Натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>, после от появилото се меню изберете "
   3459"<guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
   3460
   3461#: gcalctool.xml:1864(para)
   3462msgid ""
   3463"In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or "
   3464"the function that you want to overwrite."
   3465msgstr ""
   3466"В прозореца за <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>, изберете празен "
   3467"запис или функцията, която искате да презапишете."
   3468
   3469#: gcalctool.xml:1867(para)
   3470msgid ""
   3471"Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard "
   3472"shortcuts to invoke a <application>Calculator</application> button. For "
   3473"example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
   3474msgstr ""
   3475"Изберете полето за Стойност и въведете нова стойност. Използвайте бързи "
   3476"клавиши за да извикате бутон от калкулатора. Например, въведете "
   3477"<literal>90K</literal>, за да пресметнете синус от 90."
   3478
   3479#: gcalctool.xml:1870(para)
   3480msgid ""
   3481"Click on the Description field, then enter the new description. For example, "
   3482"<literal>Sine 90</literal>."
   3483msgstr ""
   3484"Изберете полето Описание и после въведете ново описание. Например, "
   3485"<literal>Синус от·90</literal>."
   3486
   3487#: gcalctool.xml:1873(para)
   3488msgid ""
   3489"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
   3490"<guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog."
   3491msgstr ""
   3492"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да "
   3493"затворите прозореца <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
   3494
   3495#: gcalctool.xml:1878(title)
  24513496msgid "To Manipulate Binary Numbers"
  24523497msgstr "Манипулиране на двоични числа"
  24533498
  2454 #: gcalctool.xml:1879(para)
  2455 msgid "To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
  2456 msgstr "За да манипулирате двоични числа, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
  2457 
  2458 #: gcalctool.xml:1881(title)
   3499#: gcalctool.xml:1879(para)
   3500msgid ""
   3501"To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend="
   3502"\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
   3503msgstr ""
   3504"За да манипулирате двоични числа, използвайте бутоните описани в <xref "
   3505"linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
   3506
   3507#: gcalctool.xml:1881(title)
  24593508msgid "Manipulating Binary Numbers"
  24603509msgstr "Манипулиране на двоични числа"
  24613510
  2462 #: gcalctool.xml:1904(para) 
   3511#: gcalctool.xml:1904(para)
  24633512msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24643513msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24653514
  2466 #: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
   3515#: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap)
   3516#: gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
  24673517msgid "&lt;"
  24683518msgstr "&lt;"
  24693519
  2470 #: gcalctool.xml:1906(para)
  2471 msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. The number can be shifted up to 15 places left."
  2472 msgstr "Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на преглед с определен брой позиции на ляво. Натиснете <guibutton>&lt;</guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят може да бъде до 15 места наляво."
  2473 
  2474 #: gcalctool.xml:1907(para)
   3520#: gcalctool.xml:1906(para)
   3521msgid ""
   3522"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
   3523"specified number of places to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, "
   3524"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
   3525"be shifted up to 15 places left."
   3526msgstr ""
   3527"Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на "
   3528"преглед с определен брой позиции на ляво. Натиснете <guibutton>&lt;</"
   3529"guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят "
   3530"може да бъде до 15 места наляво."
   3531
   3532#: gcalctool.xml:1907(para)
  24753533msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
  24763534msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1·позиция</guilabel>"
  24773535
  2478 #: gcalctool.xml:1908(para) 
   3536#: gcalctool.xml:1908(para)
  24793537msgid "1110"
  24803538msgstr "1110"
  24813539
  2482 #: gcalctool.xml:1911(para) 
   3540#: gcalctool.xml:1911(para)
  24833541msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24843542msgstr "Десен Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24853543
  2486 #: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap) gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
   3544#: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap)
   3545#: gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
  24873546msgid "&gt;"
  24883547msgstr "&gt;"
  24893548
  2490 #: gcalctool.xml:1913(para)
  2491 msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. The number can be shifted up to 15 places right."
  2492 msgstr "Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на преглед с определен брой позиции на дясно. Натиснете <guibutton>&gt;</guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят може да бъде до 15 места надясно."
  2493 
  2494 #: gcalctool.xml:1914(para)
   3549#: gcalctool.xml:1913(para)
   3550msgid ""
   3551"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
   3552"specified number of places to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, "
   3553"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
   3554"be shifted up to 15 places right."
   3555msgstr ""
   3556"Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на "
   3557"преглед с определен брой позиции на дясно. Натиснете <guibutton>&gt;</"
   3558"guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят "
   3559"може да бъде до 15 места надясно."
   3560
   3561#: gcalctool.xml:1914(para)
  24953562msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
  24963563msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 позиция</guilabel>"
  24973564
  2498 #: gcalctool.xml:1915(para) 
   3565#: gcalctool.xml:1915(para)
  24993566msgid "101"
  25003567msgstr "101"
  25013568
  2502 #: gcalctool.xml:1918(para) 
   3569#: gcalctool.xml:1918(para)
  25033570msgid "Get a 16-Bit Unsigned Integer"
  25043571msgstr "Взимане на 16-битово неподписано цяло число"
  25053572
  2506 #: gcalctool.xml:1919(guibutton) gcalctool.xml:2417(guibutton) 
   3573#: gcalctool.xml:1919(guibutton) gcalctool.xml:2417(guibutton)
  25073574msgid "&amp;16"
  25083575msgstr "&amp;16"
  25093576
  2510 #: gcalctool.xml:1920(para)
  2511 msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit unsigned integer."
  2512 msgstr "Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 16-битово неподписано цяло число."
  2513 
  2514 #: gcalctool.xml:1921(para)
   3577#: gcalctool.xml:1920(para)
   3578msgid ""
   3579"Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit "
   3580"unsigned integer."
   3581msgstr ""
   3582"Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 16-битово неподписано "
   3583"цяло число."
   3584
   3585#: gcalctool.xml:1921(para)
  25153586msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
  25163587msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
  25173588
  2518 #: gcalctool.xml:1922(para) 
   3589#: gcalctool.xml:1922(para)
  25193590msgid "FFFF"
  25203591msgstr "FFFF"
  25213592
  2522 #: gcalctool.xml:1925(para) 
   3593#: gcalctool.xml:1925(para)
  25233594msgid "Get a 32-Bit Unsigned Integer"
  25243595msgstr "Взимане на 32-битово неподписано цяло число"
  25253596
  2526 #: gcalctool.xml:1926(guibutton) gcalctool.xml:2411(guibutton) 
   3597#: gcalctool.xml:1926(guibutton) gcalctool.xml:2411(guibutton)
  25273598msgid "&amp;32"
  25283599msgstr "&amp;32"
  25293600
  2530 #: gcalctool.xml:1927(para)
  2531 msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit unsigned integer."
  2532 msgstr "Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 32-битово неподписано цяло число."
  2533 
  2534 #: gcalctool.xml:1928(para)
   3601#: gcalctool.xml:1927(para)
   3602msgid ""
   3603"Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit "
   3604"unsigned integer."
   3605msgstr ""
   3606"Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 32-битово неподписано "
   3607"цяло число."
   3608
   3609#: gcalctool.xml:1928(para)
  25353610msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
  25363611msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
  25373612
  2538 #: gcalctool.xml:1929(para) 
   3613#: gcalctool.xml:1929(para)
  25393614msgid "FFFFFFFF"
  25403615msgstr "FFFFFFFF"
  25413616
  2542 #: gcalctool.xml:1934(para)
  2543 msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the number of places to shift, as shown in the following examples:"
  2544 msgstr "Ако използвате бързи клавиши, може да използвате клавиатурата, за да определите броя на местата, които да се преместят, както е показано в следните примери:"
  2545 
  2546 #: gcalctool.xml:1950(para)
  2547 msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
  2548 msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед с четири места на ляво."
  2549 
  2550 #: gcalctool.xml:1954(para)
  2551 msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
  2552 msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед 4 места надясно."
  2553 
  2554 #: gcalctool.xml:1962(title)
   3617#: gcalctool.xml:1934(para)
   3618msgid ""
   3619"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
   3620"number of places to shift, as shown in the following examples:"
   3621msgstr ""
   3622"Ако използвате бързи клавиши, може да използвате клавиатурата, за да "
   3623"определите броя на местата, които да се преместят, както е показано в "
   3624"следните примери:"
   3625
   3626#: gcalctool.xml:1950(para)
   3627msgid ""
   3628"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
   3629msgstr ""
   3630"Премества текущата двоична стойност в района на преглед с четири места на "
   3631"ляво."
   3632
   3633#: gcalctool.xml:1954(para)
   3634msgid ""
   3635"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
   3636msgstr ""
   3637"Премества текущата двоична стойност в района на преглед 4 места надясно."
   3638
   3639#: gcalctool.xml:1962(title)
  25553640msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
  25563641msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
  25573642
  2558 #: gcalctool.xml:1963(para)
  2559 msgid "To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
  2560 msgstr "За да извършвате множество научни пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
  2561 
  2562 #: gcalctool.xml:1965(title)
   3643#: gcalctool.xml:1963(para)
   3644msgid ""
   3645"To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described "
   3646"in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
   3647msgstr ""
   3648"За да извършвате множество научни пресмятания, използвайте бутоните описани "
   3649"в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
   3650
   3651#: gcalctool.xml:1965(title)
  25633652msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
  25643653msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
  25653654
  2566 #: gcalctool.xml:1988(para) gcalctool.xml:2430(para) 
   3655#: gcalctool.xml:1988(para) gcalctool.xml:2430(para)
  25673656msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
  25683657msgstr "e на степен <replaceable>x</replaceable>"
  25693658
  2570 #: gcalctool.xml:1989(para) gcalctool.xml:2429(para) 
   3659#: gcalctool.xml:1989(para) gcalctool.xml:2429(para)
  25713660msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25723661msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25733662
  2574 #: gcalctool.xml:1990(para)
  2575 msgid "Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the current value in the display area."
  2576 msgstr "Пресмята стойността на <literal>e</literal> повдигната на степен от текущата стойност на района на преглед."
  2577 
  2578 #: gcalctool.xml:1991(para)
   3663#: gcalctool.xml:1990(para)
   3664msgid ""
   3665"Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the "
   3666"current value in the display area."
   3667msgstr ""
   3668"Пресмята стойността на <literal>e</literal> повдигната на степен от текущата "
   3669"стойност на района на преглед."
   3670
   3671#: gcalctool.xml:1991(para)
  25793672msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25803673msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25813674
  2582 #: gcalctool.xml:1992(para) 
   3675#: gcalctool.xml:1992(para)
  25833676msgid "7.39"
  25843677msgstr "7.39"
  25853678
  2586 #: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para) 
   3679#: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para)
  25873680msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
  25883681msgstr "10 на степен <replaceable>x</replaceable>"
  25893682
  2590 #: gcalctool.xml:1996(para) gcalctool.xml:2441(para) 
   3683#: gcalctool.xml:1996(para) gcalctool.xml:2441(para)
  25913684msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25923685msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25933686
  2594 #: gcalctool.xml:1997(para)
  2595 msgid "Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the display area."
  2596 msgstr "Пресмята стойността на 10 повдигната на степен от текущата стойност в района на преглед."
  2597 
  2598 #: gcalctool.xml:1998(para)
   3687#: gcalctool.xml:1997(para)
   3688msgid ""
   3689"Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the "
   3690"display area."
   3691msgstr ""
   3692"Пресмята стойността на 10 повдигната на степен от текущата стойност в района "
   3693"на преглед."
   3694
   3695#: gcalctool.xml:1998(para)
  25993696msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  26003697msgstr "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  26013698
  2602 #: gcalctool.xml:1999(para) 
   3699#: gcalctool.xml:1999(para)
  26033700msgid "100"
  26043701msgstr "100"
  26053702
  2606 #: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para) 
   3703#: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para)
  26073704msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
  26083705msgstr "x на степен <replaceable>y</replaceable>"
  26093706
  2610 #: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
   3707#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap)
   3708#: gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
  26113709msgid "y"
  26123710msgstr "y"
  26133711
  2614 #: gcalctool.xml:2004(para)
  2615 msgid "Raises the current value in the display area to the power of the next value that you enter."
  2616 msgstr "Повдига текущата стойност в района на преглед на степен от следващата стойност, която въведете."
  2617 
  2618 #: gcalctool.xml:2005(para)
  2619 msgid "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2620 msgstr "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2621 
  2622 #: gcalctool.xml:2009(para)
   3712#: gcalctool.xml:2004(para)
   3713msgid ""
   3714"Raises the current value in the display area to the power of the next value "
   3715"that you enter."
   3716msgstr ""
   3717"Повдига текущата стойност в района на преглед на степен от следващата "
   3718"стойност, която въведете."
   3719
   3720#: gcalctool.xml:2005(para)
   3721msgid ""
   3722"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
   3723"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   3724msgstr ""
   3725"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
   3726"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
   3727
   3728#: gcalctool.xml:2009(para)
  26233729msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
  26243730msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
  26253731
  2626 #: gcalctool.xml:2010(guibutton) gcalctool.xml:2315(guibutton) 
   3732#: gcalctool.xml:2010(guibutton) gcalctool.xml:2315(guibutton)
  26273733msgid "<placeholder-1/>!"
  26283734msgstr "<placeholder-1/>!"
  26293735
  2630 #: gcalctool.xml:2011(para)
  2631 msgid "Calculates the factorial of the current value in the display area. <replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This function applies only to positive integers."
  2632 msgstr "Пресмята факториел от текущата стойност в района на преглед. <replaceable>x</replaceable> факториел е <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. Тази функция е приложима само към положителни цели числа."
  2633 
  2634 #: gcalctool.xml:2012(para)
   3736#: gcalctool.xml:2011(para)
   3737msgid ""
   3738"Calculates the factorial of the current value in the display area. "
   3739"<replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*"
   3740"(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This "
   3741"function applies only to positive integers."
   3742msgstr ""
   3743"Пресмята факториел от текущата стойност в района на преглед. <replaceable>x</"
   3744"replaceable> факториел е <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</"
   3745"replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. Тази функция е "
   3746"приложима само към положителни цели числа."
   3747
   3748#: gcalctool.xml:2012(para)
  26353749msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
  26363750msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
  26373751
  2638 #: gcalctool.xml:2013(para) 
   3752#: gcalctool.xml:2013(para)
  26393753msgid "24"
  26403754msgstr "24"
  26413755
  2642 #: gcalctool.xml:2016(para) 
   3756#: gcalctool.xml:2016(para)
  26433757msgid "Random Number Generator"
  26443758msgstr "Генератор на произволни числа"
  26453759
  2646 #: gcalctool.xml:2017(guibutton) gcalctool.xml:2019(guibutton) gcalctool.xml:2399(guibutton)
   3760#: gcalctool.xml:2017(guibutton) gcalctool.xml:2019(guibutton)
   3761#: gcalctool.xml:2399(guibutton)
  26473762msgid "Rand"
  26483763msgstr "Случ"
  26493764
  2650 #: gcalctool.xml:2018(para)
  2651 msgid "Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random number in the display area."
  2652 msgstr "Генерира произволно число от 0.0 до 1.0 и после го показва в района на преглед."
  2653 
  2654 #: gcalctool.xml:2020(para)
   3765#: gcalctool.xml:2018(para)
   3766msgid ""
   3767"Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random "
   3768"number in the display area."
   3769msgstr ""
   3770"Генерира произволно число от 0.0 до 1.0 и после го показва в района на "
   3771"преглед."
   3772
   3773#: gcalctool.xml:2020(para)
  26553774msgid "0.14"
  26563775msgstr "0.14"
  26573776
  2658 #: gcalctool.xml:2023(para) 
   3777#: gcalctool.xml:2023(para)
  26593778msgid "Hexadecimal Numerals"
  26603779msgstr "Шестнайсетични числа"
  26613780
  2662 #: gcalctool.xml:2024(para) 
   3781#: gcalctool.xml:2024(para)
  26633782msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
  26643783msgstr "от <guibutton>A</guibutton> до <guibutton>F</guibutton> включително"
  26653784
  2666 #: gcalctool.xml:2025(para) 
   3785#: gcalctool.xml:2025(para)
  26673786msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
  26683787msgstr "Тези числа са налични само в шестнайсетична бройна система."
  26693788
  2670 #: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para) gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
   3789#: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para)
   3790#: gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton)
   3791#: gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
  26713792msgid "B"
  26723793msgstr "B"
  26733794
  2674 #: gcalctool.xml:2036(title) 
   3795#: gcalctool.xml:2036(title)
  26753796msgid "To Quit"
  26763797msgstr "Затваряне на програмата"
  26773798
  2678 #: gcalctool.xml:2037(para)
  2679 msgid "To quit <application>Calculator</application>, choose <menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  2680 msgstr "За да затворите програмата <application>Калкулатор</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
  2681 
  2682 #: gcalctool.xml:2042(para)
  2683 msgid "When you quit <application>Calculator</application>, the current values of the following settings are stored and automatically applied the next time you start <application>Calculator</application>:"
  2684 msgstr "Когато затваряте програмата <application>Калкулатор</application>, текущите стойност на следните настройки се запазват и автоматично се прилагат следващия път, когато стартирате <application>Калкулатора</application>:"
  2685 
  2686 #: gcalctool.xml:2044(para)
  2687 msgid "Mode: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Basic</link>, <link linkend=\"gcalctool-advanced-mode\">Advanced</link>, <link linkend=\"gcalctool-financial-mode\">Financial</link>, or <link linkend=\"gcalctool-scientific-mode\">Scientific</link>"
  2688 msgstr "Режим: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Основен</link>, <link linkend=\"gcalctool-advanced-mode\">Разширен</link>, <link linkend=\"gcalctool-financial-mode\">Финансов</link> или <link linkend=\"gcalctool-scientific-mode\">Научен</link>"
  2689 
  2690 #: gcalctool.xml:2046(para)
  2691 msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed or not displayed"
  2692 msgstr "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Прозорецът за паметовите регистри</link> показан и скрит."
  2693 
  2694 #: gcalctool.xml:2047(link)
   3799#: gcalctool.xml:2037(para)
   3800msgid ""
   3801"To quit <application>Calculator</application>, choose "
   3802"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
   3803"menuchoice>."
   3804msgstr ""
   3805"За да затворите програмата <application>Калкулатор</application>, изберете "
   3806"<menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</"
   3807"guimenuitem></menuchoice>."
   3808
   3809#: gcalctool.xml:2042(para)
   3810msgid ""
   3811"When you quit <application>Calculator</application>, the current values of "
   3812"the following settings are stored and automatically applied the next time "
   3813"you start <application>Calculator</application>:"
   3814msgstr ""
   3815"Когато затваряте програмата <application>Калкулатор</application>, текущите "
   3816"стойност на следните настройки се запазват и автоматично се прилагат "
   3817"следващия път, когато стартирате <application>Калкулатора</application>:"
   3818
   3819#: gcalctool.xml:2044(para)
   3820msgid ""
   3821"Mode: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Basic</link>, <link linkend="
   3822"\"gcalctool-advanced-mode\">Advanced</link>, <link linkend=\"gcalctool-"
   3823"financial-mode\">Financial</link>, or <link linkend=\"gcalctool-scientific-"
   3824"mode\">Scientific</link>"
   3825msgstr ""
   3826"Режим: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Основен</link>, <link linkend="
   3827"\"gcalctool-advanced-mode\">Разширен</link>, <link linkend=\"gcalctool-"
   3828"financial-mode\">Финансов</link> или <link linkend=\"gcalctool-scientific-"
   3829"mode\">Научен</link>"
   3830
   3831#: gcalctool.xml:2046(para)
   3832msgid ""
   3833"<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed "
   3834"or not displayed"
   3835msgstr ""
   3836"<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Прозорецът за паметовите регистри</link> "
   3837"показан и скрит."
   3838
   3839#: gcalctool.xml:2047(link)
  26953840msgid "Numeric base"
  26963841msgstr "Бройна система"
  26973842
  2698 #: gcalctool.xml:2048(link) 
   3843#: gcalctool.xml:2048(link)
  26993844msgid "Display type"
  27003845msgstr "Вид на изгледа"
  27013846
  2702 #: gcalctool.xml:2049(link) 
   3847#: gcalctool.xml:2049(link)
  27033848msgid "Trigonometric type"
  27043849msgstr "Тригонометричен тип"
  27053850
  2706 #: gcalctool.xml:2050(link) gcalctool.xml:2639(guimenuitem) 
   3851#: gcalctool.xml:2050(link) gcalctool.xml:2639(guimenuitem)
  27073852msgid "Show Trailing Zeroes"
  27083853msgstr "Показване на крайните нули"
  27093854
  2710 #: gcalctool.xml:2051(link) gcalctool.xml:2614(guimenuitem) 
   3855#: gcalctool.xml:2051(link) gcalctool.xml:2614(guimenuitem)
  27113856msgid "Show Thousands Separator"
  27123857msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
  27133858
  2714 #: gcalctool.xml:2057(title) 
   3859#: gcalctool.xml:2057(title)
  27153860msgid "Technical Information"
  27163861msgstr "Техническа информация"
  27173862
  2718 #: gcalctool.xml:2060(title) 
   3863#: gcalctool.xml:2060(title)
  27193864msgid "Order of Operations"
  27203865msgstr "Ред на операциите"
  27213866
  2722 #: gcalctool.xml:2061(para)
  2723 msgid "By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
  2724 msgstr "По подразбиране, пресмятанията се извършват използвайки аритметично предимство. Тоест, предимството на аритметичните оператори се взима предвид и резултатът просто се пресмята щом натиснете <guibutton>Enter</guibutton>."
  2725 
  2726 #: gcalctool.xml:2062(para)
  2727 msgid "In the following example, the result of the calculation is 22 because the multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the addition operator, <literal>+</literal>."
  2728 msgstr "В следния пример, резултатът от пресмятането е 22, защото операторът по умножението, <literal>*</literal>, има предимство пред оператора за събирането, <literal>+</literal>."
  2729 
  2730 #: gcalctool.xml:2064(literal)
   3867#: gcalctool.xml:2061(para)
   3868msgid ""
   3869"By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, "
   3870"the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and "
   3871"the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
   3872msgstr ""
   3873"По подразбиране, пресмятанията се извършват използвайки аритметично "
   3874"предимство. Тоест, предимството на аритметичните оператори се взима предвид "
   3875"и резултатът просто се пресмята щом натиснете <guibutton>Enter</guibutton>."
   3876
   3877#: gcalctool.xml:2062(para)
   3878msgid ""
   3879"In the following example, the result of the calculation is 22 because the "
   3880"multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the "
   3881"addition operator, <literal>+</literal>."
   3882msgstr ""
   3883"В следния пример, резултатът от пресмятането е 22, защото операторът по "
   3884"умножението, <literal>*</literal>, има предимство пред оператора за "
   3885"събирането, <literal>+</literal>."
   3886
   3887#: gcalctool.xml:2064(literal)
  27313888msgid "4 + 3 * 6 = 22"
  27323889msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
  27333890
  2734 #: gcalctool.xml:2066(para)
  2735 msgid "If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Use Arithmetic Precedence</guimenuitem></menuchoice> and ensure that this option is deselected."
  2736 msgstr "Ако не искате да пресмятате с аритметично предимство, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Използване на аритметично предимство</guimenuitem></menuchoice> и се уверете, че тази опция не е избрана."
  2737 
  2738 #: gcalctool.xml:2067(para)
  2739 msgid "If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the calculation in the example is 42 because the calculation is performed from left to right."
  2740 msgstr "Ако изберете да не прилагате аритметично предимство, тогава резултатът от пресмятането в примера е 42, защото пресмятането е извършено от ляво на дясно."
  2741 
  2742 #: gcalctool.xml:2071(title)
   3891#: gcalctool.xml:2066(para)
   3892msgid ""
   3893"If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, "
   3894"choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Use Arithmetic "
   3895"Precedence</guimenuitem></menuchoice> and ensure that this option is "
   3896"deselected."
   3897msgstr ""
   3898"Ако не искате да пресмятате с аритметично предимство, изберете "
   3899"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Използване на аритметично "
   3900"предимство</guimenuitem></menuchoice> и се уверете, че тази опция не е "
   3901"избрана."
   3902
   3903#: gcalctool.xml:2067(para)
   3904msgid ""
   3905"If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the "
   3906"calculation in the example is 42 because the calculation is performed from "
   3907"left to right."
   3908msgstr ""
   3909"Ако изберете да не прилагате аритметично предимство, тогава резултатът от "
   3910"пресмятането в примера е 42, защото пресмятането е извършено от ляво на "
   3911"дясно."
   3912
   3913#: gcalctool.xml:2071(title)
  27433914msgid "Error Conditions"
  27443915msgstr "Условия за грешка"
  27453916
  2746 #: gcalctool.xml:2074(para) 
   3917#: gcalctool.xml:2074(para)
  27473918msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
  27483919msgstr "Показва думата <literal>Грешка</literal> в района на преглед."
  27493920
  2750 #: gcalctool.xml:2075(para) 
   3921#: gcalctool.xml:2075(para)
  27513922msgid "Displays an error message in the status bar."
  27523923msgstr "Показва съобщение за грешка в лентата за състоянието."
  27533924
  2754 #: gcalctool.xml:2076(para)
  2755 msgid "Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
  2756 msgstr "Прави неналични всички калкулаторни бутони, освен <guibutton>Изч</guibutton>."
  2757 
  2758 #: gcalctool.xml:2077(para)
   3925#: gcalctool.xml:2076(para)
   3926msgid ""
   3927"Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
   3928msgstr ""
   3929"Прави неналични всички калкулаторни бутони, освен <guibutton>Изч</guibutton>."
   3930
   3931#: gcalctool.xml:2077(para)
  27593932msgid "Makes all calculator options unavailable."
  27603933msgstr "Прави всички калкулаторни опции да бъдат неналични."
  27613934
  2762 #: gcalctool.xml:2078(para)
  2763 msgid "Makes all calculator menu items unavailable, except <menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</guimenuitem></menuchoice>."
  2764 msgstr "Прави всички елементи от менюто на калкулатора неналични, с изключение на <menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice> и <menuchoice><guimenu>Помощ</guimenu><guimenuitem>Ръководство</guimenuitem></menuchoice>."
  2765 
  2766 #: gcalctool.xml:2072(para)
  2767 msgid "If you perform an invalid calculation, <application>Calculator</application> indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
  2768 msgstr "Ако извършите невалидно пресмятане, <application>Калкулаторът</application> показва съобщение за грешка условията за грешка както следва: <placeholder-1/>"
  2769 
  2770 #: gcalctool.xml:2081(para)
  2771 msgid "To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press <keycap>Delete</keycap>."
  2772 msgstr "За да изчистите условиетое за грешка, натиснете <guibutton>Изч</guibutton> или клавиша <keycap>Delete</keycap>."
  2773 
  2774 #: gcalctool.xml:2087(title)
   3935#: gcalctool.xml:2078(para)
   3936msgid ""
   3937"Makes all calculator menu items unavailable, except "
   3938"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
   3939"menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</"
   3940"guimenuitem></menuchoice>."
   3941msgstr ""
   3942"Прави всички елементи от менюто на калкулатора неналични, с изключение на "
   3943"<menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</"
   3944"guimenuitem></menuchoice> и <menuchoice><guimenu>Помощ</"
   3945"guimenu><guimenuitem>Ръководство</guimenuitem></menuchoice>."
   3946
   3947#: gcalctool.xml:2072(para)
   3948msgid ""
   3949"If you perform an invalid calculation, <application>Calculator</application> "
   3950"indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
   3951msgstr ""
   3952"Ако извършите невалидно пресмятане, <application>Калкулаторът</application> "
   3953"показва съобщение за грешка условията за грешка както следва: <placeholder-1/"
   3954">"
   3955
   3956#: gcalctool.xml:2081(para)
   3957msgid ""
   3958"To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press "
   3959"<keycap>Delete</keycap>."
   3960msgstr ""
   3961"За да изчистите условиетое за грешка, натиснете <guibutton>Изч</guibutton> "
   3962"или клавиша <keycap>Delete</keycap>."
   3963
   3964#: gcalctool.xml:2087(title)
  27753965msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
  27763966msgstr "Бърза справка: Бързи клавиши"
  27773967
  2778 #: gcalctool.xml:2088(para)
  2779 msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all of the <application>Calculator</application> keyboard shortcuts."
  2780 msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, и <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> предоставят бърза справка за всички бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>."
  2781 
  2782 #: gcalctool.xml:2090(title)
  2783 msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Buttons"
  2784 msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Бутони"
  2785 
  2786 #: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
   3968#: gcalctool.xml:2088(para)
   3969msgid ""
   3970"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend="
   3971"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref linkend="
   3972"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all "
   3973"of the <application>Calculator</application> keyboard shortcuts."
   3974msgstr ""
   3975"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend="
   3976"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, и <xref linkend="
   3977"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> предоставят бърза справка за "
   3978"всички бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>."
   3979
   3980#: gcalctool.xml:2090(title)
   3981msgid ""
   3982"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</"
   3983"application> Buttons"
   3984msgstr ""
   3985"Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</"
   3986"application>: Бутони"
   3987
   3988#: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
  27873989msgid "Keyboard Shortcut"
  27883990msgstr "Бързи клавиши"
  27893991
  2790 #: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para) 
   3992#: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para)
  27913993msgid "See"
  27923994msgstr "Вижте"
  27933995
  2794 #: gcalctool.xml:2110(para) 
   3996#: gcalctool.xml:2110(para)
  27953997msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
  27963998msgstr "от <keycap>0</keycap> до <keycap>9</keycap> включително"
  27973999
  2798 #: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton) 
   4000#: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton)
  27994001msgid "A"
  28004002msgstr "A"
  28014003
  2802 #: gcalctool.xml:2118(para) gcalctool.xml:2130(para) gcalctool.xml:2136(para) gcalctool.xml:2148(para) gcalctool.xml:2160(para) gcalctool.xml:2172(para)
   4004#: gcalctool.xml:2118(para) gcalctool.xml:2130(para) gcalctool.xml:2136(para)
   4005#: gcalctool.xml:2148(para) gcalctool.xml:2160(para) gcalctool.xml:2172(para)
  28034006msgid "Hexadecimal numerals"
  28044007msgstr "Шестадесетични числа"
  28054008
  2806 #: gcalctool.xml:2122(keycap) gcalctool.xml:2494(keycap) 
   4009#: gcalctool.xml:2122(keycap) gcalctool.xml:2494(keycap)
  28074010msgid "a"
  28084011msgstr "a"
  28094012
  2810 #: gcalctool.xml:2123(guibutton) 
   4013#: gcalctool.xml:2123(guibutton)
  28114014msgid "Acc"
  28124015msgstr "Точ"
  28134016
  2814 #: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton) gcalctool.xml:2595(keycap)
   4017#: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton)
   4018#: gcalctool.xml:2595(keycap)
  28154019msgid "C"
  28164020msgstr "C"
  28174021
  2818 #: gcalctool.xml:2140(keycap) 
   4022#: gcalctool.xml:2140(keycap)
  28194023msgid "c"
  28204024msgstr "c"
  28214025
  2822 #: gcalctool.xml:2146(keycap) gcalctool.xml:2147(guibutton) gcalctool.xml:2506(keycap)
   4026#: gcalctool.xml:2146(keycap) gcalctool.xml:2147(guibutton)
   4027#: gcalctool.xml:2506(keycap)
  28234028msgid "D"
  28244029msgstr "D"
  28254030
  2826 #: gcalctool.xml:2152(keycap) 
   4031#: gcalctool.xml:2152(keycap)
  28274032msgid "d"
  28284033msgstr "d"
  28294034
  2830 #: gcalctool.xml:2154(para) 
   4035#: gcalctool.xml:2154(para)
  28314036msgid "Double-declining depreciation"
  28324037msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
  28334038
  2834 #: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton) 
   4039#: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton)
  28354040msgid "E"
  28364041msgstr "E"
  28374042
  2838 #: gcalctool.xml:2166(para) 
   4043#: gcalctool.xml:2166(para)
  28394044msgid "Exponential"
  28404045msgstr "Експонента"
  28414046
  2842 #: gcalctool.xml:2176(keycap) 
   4047#: gcalctool.xml:2176(keycap)
  28434048msgid "f"
  28444049msgstr "f"
  28454050
  2846 #: gcalctool.xml:2177(guibutton) 
   4051#: gcalctool.xml:2177(guibutton)
  28474052msgid "Fun"
  28484053msgstr "Фнк"
  28494054
  2850 #: gcalctool.xml:2182(keycap) 
   4055#: gcalctool.xml:2182(keycap)
  28514056msgid "G"
  28524057msgstr "G"
  28534058
  2854 #: gcalctool.xml:2184(para) 
   4059#: gcalctool.xml:2184(para)
  28554060msgid "Common logarithm"
  28564061msgstr "Стандартен логаритъм"
  28574062
  2858 #: gcalctool.xml:2188(keycap) 
   4063#: gcalctool.xml:2188(keycap)
  28594064msgid "i"
  28604065msgstr "i"
  28614066
  2862 #: gcalctool.xml:2190(para) 
   4067#: gcalctool.xml:2190(para)
  28634068msgid "Integer portion"
  28644069msgstr "Целочислена част"
  28654070
  2866 #: gcalctool.xml:2194(keycap) 
   4071#: gcalctool.xml:2194(keycap)
  28674072msgid "J"
  28684073msgstr "J"
  28694074
  2870 #: gcalctool.xml:2195(guibutton) 
   4075#: gcalctool.xml:2195(guibutton)
  28714076msgid "Cos"
  28724077msgstr "Кос"
  28734078
  2874 #: gcalctool.xml:2196(para) 
   4079#: gcalctool.xml:2196(para)
  28754080msgid "Cosine"
  28764081msgstr "Косинус"
  28774082
  2878 #: gcalctool.xml:2200(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap) 
   4083#: gcalctool.xml:2200(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap)
  28794084msgid "K"
  28804085msgstr "K"
  28814086
  2882 #: gcalctool.xml:2201(guibutton) 
   4087#: gcalctool.xml:2201(guibutton)
  28834088msgid "Sin"
  28844089msgstr "Син"
  28854090
  2886 #: gcalctool.xml:2202(para) 
   4091#: gcalctool.xml:2202(para)
  28874092msgid "Sine"
  28884093msgstr "Синус"
  28894094
  2890 #: gcalctool.xml:2206(keycap) 
   4095#: gcalctool.xml:2206(keycap)
  28914096msgid "L"
  28924097msgstr "L"
  28934098
  2894 #: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para) 
   4099#: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para)
  28954100msgid "Tan"
  28964101msgstr "Тан"
  28974102
  2898 #: gcalctool.xml:2212(keycap) 
   4103#: gcalctool.xml:2212(keycap)
  28994104msgid "l"
  29004105msgstr "l"
  29014106
  2902 #: gcalctool.xml:2214(para) 
   4107#: gcalctool.xml:2214(para)
  29034108msgid "Straight-line depreciation"
  29044109msgstr "Обезценяване на права линия"
  29054110
  2906 #: gcalctool.xml:2218(keycap) 
   4111#: gcalctool.xml:2218(keycap)
  29074112msgid "m"
  29084113msgstr "m"
  29094114
  2910 #: gcalctool.xml:2220(para) 
   4115#: gcalctool.xml:2220(para)
  29114116msgid "Compounding term"
  29124117msgstr "Срок на погасяване"
  29134118
  2914 #: gcalctool.xml:2224(keycap) 
   4119#: gcalctool.xml:2224(keycap)
  29154120msgid "N"
  29164121msgstr "N"
  29174122
  2918 #: gcalctool.xml:2226(para) 
   4123#: gcalctool.xml:2226(para)
  29194124msgid "Natural logarithm"
  29204125msgstr "Натурален логаритъм"
  29214126
  2922 #: gcalctool.xml:2230(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap) 
   4127#: gcalctool.xml:2230(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap)
  29234128msgid "n"
  29244129msgstr "n"
  29254130
  2926 #: gcalctool.xml:2236(keycap) 
   4131#: gcalctool.xml:2236(keycap)
  29274132msgid "P"
  29284133msgstr "P"
  29294134
  2930 #: gcalctool.xml:2238(para) 
   4135#: gcalctool.xml:2238(para)
  29314136msgid "Periodic payment"
  29324137msgstr "Периодично разплащане"
  29334138
  2934 #: gcalctool.xml:2242(keycap) 
   4139#: gcalctool.xml:2242(keycap)
  29354140msgid "p"
  29364141msgstr "p"
  29374142
  2938 #: gcalctool.xml:2244(para) 
   4143#: gcalctool.xml:2244(para)
  29394144msgid "Present value"
  29404145msgstr "Настояща стойност"
  29414146
  2942 #: gcalctool.xml:2250(para) 
   4147#: gcalctool.xml:2250(para)
  29434148msgid "Retrieve value from memory register"
  29444149msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
  29454150
  2946 #: gcalctool.xml:2254(keycap) 
   4151#: gcalctool.xml:2254(keycap)
  29474152msgid "r"
  29484153msgstr "r"
  29494154
  2950 #: gcalctool.xml:2262(para) 
   4155#: gcalctool.xml:2262(para)
  29514156msgid "Store value in memory register"
  29524157msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
  29534158
  2954 #: gcalctool.xml:2266(keycap) 
   4159#: gcalctool.xml:2266(keycap)
  29554160msgid "s"
  29564161msgstr "s"
  29574162
  2958 #: gcalctool.xml:2268(para) 
   4163#: gcalctool.xml:2268(para)
  29594164msgid "Square root"
  29604165msgstr "Корен квадратен"
  29614166
  2962 #: gcalctool.xml:2272(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap) 
   4167#: gcalctool.xml:2272(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap)
  29634168msgid "T"
  29644169msgstr "T"
  29654170
  2966 #: gcalctool.xml:2274(para) 
   4171#: gcalctool.xml:2274(para)
  29674172msgid "Periodic interest rate"
  29684173msgstr "Периодична лихва"
  29694174
  2970 #: gcalctool.xml:2278(keycap) 
   4175#: gcalctool.xml:2278(keycap)
  29714176msgid "t"
  29724177msgstr "t"
  29734178
  2974 #: gcalctool.xml:2280(para) 
   4179#: gcalctool.xml:2280(para)
  29754180msgid "Payment period"
  29764181msgstr "Период на разплащане"
  29774182
  2978 #: gcalctool.xml:2284(keycap) 
   4183#: gcalctool.xml:2284(keycap)
  29794184msgid "u"
  29804185msgstr "u"
  29814186
  2982 #: gcalctool.xml:2286(para) 
   4187#: gcalctool.xml:2286(para)
  29834188msgid "Absolute value"
  29844189msgstr "Абсолютна стойност"
  29854190
  2986 #: gcalctool.xml:2290(keycap) 
   4191#: gcalctool.xml:2290(keycap)
  29874192msgid "v"
  29884193msgstr "v"
  29894194
  2990 #: gcalctool.xml:2292(para) 
   4195#: gcalctool.xml:2292(para)
  29914196msgid "Future value"
  29924197msgstr "Бъдеща стойност"
  29934198
  2994 #: gcalctool.xml:2298(para) 
   4199#: gcalctool.xml:2298(para)
  29954200msgid "Exchange memory register value and displayed value"
  2996 msgstr "Замяна на стойността в паметовия регистър и стойността в района на преглед"
  2997 
  2998 #: gcalctool.xml:2302(keycap)
   4201msgstr ""
   4202"Замяна на стойността в паметовия регистър и стойността в района на преглед"
   4203
   4204#: gcalctool.xml:2302(keycap)
  29994205msgid "Y"
  30004206msgstr "Y"
  30014207
  3002 #: gcalctool.xml:2304(para) 
   4208#: gcalctool.xml:2304(para)
  30034209msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
  30044210msgstr "Амортизация като сума на