Changeset 560


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2006, 4:54:54 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновено и подадено.

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/evince/evince.HEAD.po

  r557 r560  
  22msgid ""
  33msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: evince 2.12\n"
   4"Project-Id-Version: evince HEAD\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-21 08:50+0100\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:24+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-02-27 16:50+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-02-27 16:53+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-"
   116"1/>"
  13117
  14118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  15119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  16 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:158(None)
  17 msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
   120#: evince.xml:161(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
   123"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
  18124msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  19125
  20 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:25(title) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:85(revnumber)
   126#: evince.xml:25(title)
   127msgid "Evince Document Viewer Manual"
   128msgstr "Ръководство за програмата за разглеждане на документи - Evince"
   129
   130#: evince.xml:27(para)
   131msgid ""
   132"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
   133"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
   134"files"
   135msgstr "Програмата за разглеждане на документи Evince Ви позволява да преглеждате документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) или PostScript."
   136
   137#: evince.xml:33(year)
   138msgid "2005"
   139msgstr "2005"
   140
   141#: evince.xml:34(holder) evince.xml:91(para)
   142msgid "Nickolay V. Shmyrev"
   143msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
   144
   145#: evince.xml:37(year)
   146msgid "2004"
   147msgstr "2004"
   148
   149#: evince.xml:38(holder) evince.xml:61(orgname)
   150msgid "Sun Microsystems"
   151msgstr "Sun Microsystems"
   152
   153#: evince.xml:49(publishername) evince.xml:67(orgname) evince.xml:92(para)
   154msgid "GNOME Documentation Project"
   155msgstr "Проект за документация на GNOME"
   156
   157#: evince.xml:59(firstname)
   158msgid "Sun"
   159msgstr "Екип на Sun"
   160
   161#: evince.xml:60(surname)
   162msgid "GNOME Documentation Team"
   163msgstr "Екипът за документация на GNOME"
   164
   165#: evince.xml:64(firstname)
   166msgid "Nickolay V."
   167msgstr "Nickolay V."
   168
   169#: evince.xml:65(surname)
   170msgid "Shmyrev"
   171msgstr "Shmyrev"
   172
   173#: evince.xml:68(email)
   174msgid "nshmyrev@yandex.ru"
   175msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
   176
   177#: evince.xml:88(revnumber)
  21178msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
  22179msgstr "Ръководство за Evince, версия 1.0"
  23180
  24 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:27(para)
  25 msgid "User manual for the Evince Document Viewer."
  26 msgstr "Ръководство за програмата за преглед на документи Evince."
  27 
  28 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:30(year)
  29 msgid "2005"
  30 msgstr "2005"
  31 
  32 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:31(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:88(para)
  33 msgid "Nickolay V. Shmyrev"
  34 msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
  35 
  36 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:34(year)
  37 msgid "2004"
  38 msgstr "2004"
  39 
  40 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:35(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:58(orgname)
  41 msgid "Sun Microsystems"
  42 msgstr "Sun Microsystems"
  43 
  44 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:46(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:64(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:89(para)
  45 msgid "GNOME Documentation Project"
  46 msgstr "Проект за документация на GNOME"
  47 
  48 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:2(para)
  49 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  50 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  51 
  52 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:12(para)
  53 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  54 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  55 
  56 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:19(para)
  57 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  58 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  59 
  60 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:35(para)
  61 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  62 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  63 
  64 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:55(para)
  65 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  66 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  67 
  68 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:28(para)
  69 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  70 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-1/>"
  71 
  72 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:56(firstname)
  73 msgid "Sun"
  74 msgstr "Екип на Sun"
  75 
  76 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:57(surname)
  77 msgid "GNOME Documentation Team"
  78 msgstr "Екипът за документация на GNOME"
  79 
  80 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:61(firstname)
  81 msgid "Nickolay V."
  82 msgstr "Nickolay V."
  83 
  84 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:62(surname)
  85 msgid "Shmyrev"
  86 msgstr "Shmyrev"
  87 
  88 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:65(email)
  89 msgid "nshmyrev@yandex.ru"
  90 msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
  91 
  92 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:86(date)
   181#: evince.xml:89(date)
  93182msgid "2005-04-06"
  94183msgstr "06-04-2005"
  95184
  96 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:94(releaseinfo)
   185#: evince.xml:97(releaseinfo)
  97186msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
  98 msgstr "Това ръководство е за версия 0.2 на програмата за преглед на документи Evince."
  99 
  100 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:97(title)
   187msgstr ""
   188"Това ръководство е за версия 0.2 на програмата за преглед на документи "
   189"Evince."
   190
   191#: evince.xml:100(title)
  101192msgid "Feedback"
  102193msgstr "Обратна връзка"
  103194
  104 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:98(para)
  105 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  106 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  107 
  108 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:105(primary)
  109 msgid "Evince Document Viewer"
  110 msgstr "Преглед на документи Evince"
  111 
  112 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:108(primary)
   195#: evince.xml:101(para)
   196msgid ""
   197"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
   198"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
   199"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   200msgstr ""
   201"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   202"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
   203"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
   204"обратна връзка на GNOME</ulink>."
   205
   206#: evince.xml:111(primary)
  113207msgid "evince"
  114208msgstr "evince"
  115209
  116 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:116(title)
   210#: evince.xml:119(title)
  117211msgid "Introduction"
  118212msgstr "Въведение"
  119213
  120 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:117(para)
  121 msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
  122 msgstr "Програмата <application>Evince</application> позволява да преглеждате документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) файлове или PostScript файлове. <application>Evince</application> следва стандартите на Freedesktop.org и GNOME, за да предостави интеграция с работната среда."
  123 
  124 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:124(title)
   214#: evince.xml:120(para)
   215msgid ""
   216"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
   217"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
   218"files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</"
   219"application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide "
   220"integration with Desktop Environment."
   221msgstr ""
   222"Програмата <application>Evince</application> позволява да преглеждате "
   223"документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) файлове "
   224"или PostScript файлове. <application>Evince</application> следва стандартите "
   225"на Freedesktop.org и GNOME, за да предостави интеграция с работната среда."
   226
   227#: evince.xml:127(title)
  125228msgid "Getting Started"
  126229msgstr "Първи стъпки"
  127230
  128 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:127(title)
   231#: evince.xml:130(title)
  129232msgid "To Start Evince Document Viewer"
  130233msgstr "Стартиране на Evince"
  131234
  132 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:128(para)
  133 msgid "You can start <application>Evince Document Viewer</application> in the following ways:"
  134 msgstr "Може да стартирате <application>Evince</application> по следните начини:"
  135 
  136 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:132(term)
   235#: evince.xml:131(para)
   236msgid ""
   237"You can start <application>Evince Document Viewer</application> in the "
   238"following ways:"
   239msgstr ""
   240"Може да стартирате <application>Evince</application> по следните начини:"
   241
   242#: evince.xml:135(term)
  137243msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  138244msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  139245
  140 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:134(para)
  141 msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Graphics</guisubmenu><guimenuitem>Evince Document Viewer</guimenuitem></menuchoice>."
  142 msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Графика</guisubmenu><guimenuitem>Преглед на документи</guimenuitem></menuchoice>."
  143 
  144 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:139(term)
   246#: evince.xml:137(para)
   247msgid ""
   248"Choose <menuchoice><guisubmenu>Graphics</guisubmenu><guimenuitem>Evince "
   249"Document Viewer</guimenuitem></menuchoice>."
   250msgstr ""
   251"Изберете <menuchoice><guisubmenu>Графика</guisubmenu><guimenuitem>Преглед на "
   252"документи</guimenuitem></menuchoice>."
   253
   254#: evince.xml:142(term)
  145255msgid "Command line"
  146256msgstr "От командния ред"
  147257
  148 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:141(para)
   258#: evince.xml:144(para)
  149259msgid "Execute the following command: <command>evince</command>"
  150260msgstr "Изпълнете следната команда: <command>evince</command>"
  151261
  152 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:149(title)
   262#: evince.xml:152(title)
  153263msgid "When You Start Evince Document Viewer"
  154264msgstr "Когато стартирате Evince"
  155265
  156 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:150(para)
  157 msgid "When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the following window is displayed."
  158 msgstr "Когато стартирате <application>Evince</application> се появява следният прозорец."
  159 
  160 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:154(title)
   266#: evince.xml:153(para)
   267msgid ""
   268"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
   269"following window is displayed."
   270msgstr ""
   271"Когато стартирате <application>Evince</application> се появява следният "
   272"прозорец."
   273
   274#: evince.xml:157(title)
  161275msgid "Evince Document Viewer Window"
  162276msgstr "Прозорецът на програмата за преглед на документи Evince"
  163277
  164 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:161(phrase)
  165 msgid "Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help menus."
  166 msgstr "Показва главния прозорец на програмата за преглед на документи Evince. Съдържа заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти и район на преглед. Лентата с менюта съдържа менютата Файл, Редактиране, Изглед, Отиване и Помощ."
  167 
  168 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:167(para)
  169 msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the following elements:"
  170 msgstr "Прозорецът на <application>Evince</application> съдържа следните елементи:"
  171 
  172 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:171(term) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:219(para)
   278#: evince.xml:164(phrase)
   279msgid ""
   280"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
   281"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
   282"menus."
   283msgstr ""
   284"Показва главния прозорец на програмата за преглед на документи Evince. "
   285"Съдържа заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти и район на "
   286"преглед. Лентата с менюта съдържа менютата Файл, Редактиране, Изглед, "
   287"Отиване и Помощ."
   288
   289#: evince.xml:170(para)
   290msgid ""
   291"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
   292"following elements:"
   293msgstr ""
   294"Прозорецът на <application>Evince</application> съдържа следните елементи:"
   295
   296#: evince.xml:174(term) evince.xml:222(para)
  173297msgid "Menubar"
  174298msgstr "Лента с менюта"
  175299
  176 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:173(para)
  177 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
  178 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички команди, които са Ви нужни, за да работите с документи чрез <application>Evince</application>."
  179 
  180 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:177(term)
   300#: evince.xml:176(para)
   301msgid ""
   302"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
   303"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
   304msgstr ""
   305"Менютата на лентата с менюта съдържат всички команди, които са Ви нужни, за "
   306"да работите с документи чрез <application>Evince</application>."
   307
   308#: evince.xml:180(term)
  181309msgid "Toolbar"
  182310msgstr "Лента с инструменти"
  183311
  184 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:179(para)
  185 msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
  186 msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от част от командите, които са достъпни през менютата."
  187 
  188 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:183(term)
   312#: evince.xml:182(para)
   313msgid ""
   314"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
   315"menubar."
   316msgstr ""
   317"Лентата с инструменти съдържа набор от част от командите, които са достъпни "
   318"през менютата."
   319
   320#: evince.xml:186(term)
  189321msgid "Display area"
  190322msgstr "Район на преглед"
  191323
  192 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:185(para)
   324#: evince.xml:188(para)
  193325msgid "The display area displays the document."
  194326msgstr "Районът на преглед е там, където се показва документа."
  195327
  196 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:199(para)
   328#: evince.xml:202(para)
  197329msgid "UI Component"
  198330msgstr "Компонент от интерфейса"
  199331
  200 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:201(para)
   332#: evince.xml:204(para)
  201333msgid "Action"
  202334msgstr "Действие"
  203335
  204 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:206(para)
   336#: evince.xml:209(para)
  205337msgid "Window"
  206338msgstr "Прозорец"
  207339
  208 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:210(para)
  209 msgid "Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> window from another application such as a file manager."
  210 msgstr "Изтеглете файл, от друга програма като например файлов мениджър, към прозореца на <application>Evince</application>."
  211 
  212 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:213(para)
   340#: evince.xml:213(para)
   341msgid ""
   342"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
   343"window from another application such as a file manager."
   344msgstr ""
   345"Изтеглете файл, от друга програма като например файлов мениджър, към "
   346"прозореца на <application>Evince</application>."
   347
   348#: evince.xml:216(para)
  213349msgid "Double-click on the file name in the file manager"
  214350msgstr "Натиснете два пъти върху файла във файловия мениджър."
  215351
  216 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:220(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:247(para)
  217 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  218 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  219 
  220 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:224(para)
   352#: evince.xml:223(para) evince.xml:250(para)
   353msgid ""
   354"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
   355"menuchoice>."
   356msgstr ""
   357"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   358"guimenuitem></menuchoice>."
   359
   360#: evince.xml:227(para)
  221361msgid "Shortcut keys"
  222362msgstr "Бързи клавиши"
  223363
  224 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:225(para)
   364#: evince.xml:228(para)
  225365msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  226 msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>О</keycap></keycombo>."
  227 
  228 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:190(para)
  229 msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  230 msgstr "В <application>Evince</application> можете да извършвате едно и също действие по различни начини. Например, може да отварите документ по следните начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  231 
  232 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:231(para)
   366msgstr ""
   367"Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>О</keycap></keycombo>."
   368
   369#: evince.xml:193(para)
   370msgid ""
   371"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
   372"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
   373"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
   374"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
   375"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry "
   376"colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" "
   377"align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
   378"\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top"
   379"\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top"
   380"\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   381msgstr ""
   382"В <application>Evince</application> можете да извършвате едно и също "
   383"действие по различни начини. Например, може да отварите документ по следните "
   384"начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep="
   385"\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
   386"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname="
   387"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left"
   388"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
   389"\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top"
   390"\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top"
   391"\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   392
   393#: evince.xml:234(para)
  233394msgid "This manual documents functionality from the menubar."
  234395msgstr "Това ръководство описва функционалността от лентата с менюта."
  235396
  236 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:239(title)
   397#: evince.xml:242(title)
  237398msgid "Usage"
  238399msgstr "Употреба"
  239400
  240 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:243(title)
   401#: evince.xml:246(title)
  241402msgid "To Open a File"
  242403msgstr "Отваряне на файл"
  243404
  244 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:244(para)
   405#: evince.xml:247(para)
  245406msgid "To open a File, perform the following steps:"
  246407msgstr "За да отворите файл, следвайте следните стъпки:"
  247408
  248 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:251(para)
  249 msgid "In the <guilabel>Load file</guilabel> dialog, select the file you want to open."
  250 msgstr "В прозореца за <guilabel>Зареждане на файл</guilabel>, изберете файла, който искате да отворите."
  251 
  252 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:256(para)
  253 msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
  254 msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Evince</application> показва името на документа в заглавната лента на главния прозорец прозорец."
  255 
  256 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:261(para)
  257 msgid "To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new window."
  258 msgstr "За да отворите друг документ, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>Evince</application> отваря всеки файл в отделен прозорец."
  259 
  260 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:264(para)
  261 msgid "If you try to open a document with format that <application>Evince Document Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
  262 msgstr "Ако се опитате да отворите документ с формат, който <application>Evince</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
  263 
  264 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:270(title)
   409#: evince.xml:254(para)
   410msgid ""
   411"In the <guilabel>Load file</guilabel> dialog, select the file you want to "
   412"open."
   413msgstr ""
   414"В прозореца за <guilabel>Зареждане на файл</guilabel>, изберете файла, който "
   415"искате да отворите."
   416
   417#: evince.xml:259(para)
   418msgid ""
   419"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
   420"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
   421msgstr ""
   422"Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Evince</application> "
   423"показва името на документа в заглавната лента на главния прозорец прозорец."
   424
   425#: evince.xml:264(para)
   426msgid ""
   427"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   428"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
   429"<application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new "
   430"window."
   431msgstr ""
   432"За да отворите друг документ, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</"
   433"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. "
   434"<application>Evince</application> отваря всеки файл в отделен прозорец."
   435
   436#: evince.xml:267(para)
   437msgid ""
   438"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
   439"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
   440"message."
   441msgstr ""
   442"Ако се опитате да отворите документ с формат, който <application>Evince</"
   443"application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
   444
   445#: evince.xml:273(title)
  265446msgid "To Navigate Through a Document"
  266447msgstr "Навигация из документа"
  267448
  268 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:271(para)
   449#: evince.xml:274(para)
  269450msgid "You can navigate through a file as follows:"
  270451msgstr "Може да сменяте прегледа на файл, както следва:"
  271452
  272 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:274(para)
  273 msgid "To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
  274 msgstr "За да видите следващата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Следваща страница</guimenuitem></menuchoice>."
  275 
  276 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:278(para)
  277 msgid "To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
  278 msgstr "За да видите предишната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Предишна страница</guimenuitem></menuchoice>."
  279 
  280 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:282(para)
  281 msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
  282 msgstr "За да видите първата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Първа страница</guimenuitem></menuchoice>."
  283 
  284 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:286(para)
  285 msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
  286 msgstr "За да видите последната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Последна страница</guimenuitem></menuchoice>."
  287 
  288 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:290(para)
  289 msgid "To view a particular page, enter the page number or page label in the text box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
  290 msgstr "За да видите точно определена страница, въведете номера или етикета на страницата в текстовото поле на лентата с инструменти и натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  291 
  292 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:297(title)
   453#: evince.xml:277(para)
   454msgid ""
   455"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
   456"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
   457msgstr ""
   458"За да видите следващата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
   459"guimenu><guimenuitem>Следваща страница</guimenuitem></menuchoice>."
   460
   461#: evince.xml:281(para)
   462msgid ""
   463"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
   464"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
   465msgstr ""
   466"За да видите предишната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
   467"guimenu><guimenuitem>Предишна страница</guimenuitem></menuchoice>."
   468
   469#: evince.xml:285(para)
   470msgid ""
   471"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
   472"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
   473msgstr ""
   474"За да видите първата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
   475"guimenu><guimenuitem>Първа страница</guimenuitem></menuchoice>."
   476
   477#: evince.xml:289(para)
   478msgid ""
   479"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
   480"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
   481msgstr ""
   482"За да видите последната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
   483"guimenu><guimenuitem>Последна страница</guimenuitem></menuchoice>."
   484
   485#: evince.xml:293(para)
   486msgid ""
   487"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
   488"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
   489msgstr ""
   490"За да видите точно определена страница, въведете номера или етикета на "
   491"страницата в текстовото поле на лентата с инструменти и натиснете "
   492"<keycap>Enter</keycap>."
   493
   494#: evince.xml:300(title)
  293495msgid "To Scroll a Page"
  294496msgstr "Прелистване"
  295497
  296 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:298(para)
  297 msgid "To display the page contents that are not currently displayed in the display area, use the following methods:"
  298 msgstr "За да се покаже съдържанието на страница, което не се вижда на момента в района на преглед, използвайте следните методи:"
  299 
  300 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:301(para)
   498#: evince.xml:301(para)
   499msgid ""
   500"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
   501"area, use the following methods:"
   502msgstr ""
   503"За да се покаже съдържанието на страница, което не се вижда на момента в "
   504"района на преглед, използвайте следните методи:"
   505
   506#: evince.xml:304(para)
  301507msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
  302508msgstr "Използвайте интервала или стрелките на клавиатурата."
  303509
  304 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:304(para)
  305 msgid "Drag the display area in the opposite direction to the direction in which you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
  306 msgstr "Изтеглете района на преглед в обратната посока, на която искате да преместите страницата. Примерно, ако искате да прелистите надолу, изтеглете района на преглед нагоре."
  307 
  308 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:307(para)
   510#: evince.xml:307(para)
   511msgid ""
   512"Drag the display area in the opposite direction to the direction in which "
   513"you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display "
   514"area upwards in the window."
   515msgstr ""
   516"Изтеглете района на преглед в обратната посока, на която искате да "
   517"преместите страницата. Примерно, ако искате да прелистите надолу, изтеглете "
   518"района на преглед нагоре."
   519
   520#: evince.xml:310(para)
  309521msgid "Use the scrollbars on the window."
  310522msgstr "Използвайте плъзгача за прелистване отстрани на прозореца."
  311523
  312 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:314(title)
   524#: evince.xml:317(title)
  313525msgid "To Change the Page Size"
  314526msgstr "Промяна размера на страницата"
  315527
  316 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:315(para)
  317 msgid "You can use the following methods to resize a page in the <application>Evince Document Viewer</application> display area:"
  318 msgstr "Може да използвате следните методи, за да преоразмерите страница в района на преглед на <application>Evince</application>:"
  319 
  320 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:320(para)
  321 msgid "To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
  322 msgstr "За да увеличите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
  323 
  324 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:325(para)
  325 msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
  326 msgstr "За да намалите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
  327 
  328 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:330(para)
  329 msgid "To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
  330 msgstr "За да преоразмерите страница, така че да има същата ширина като района на преглед на <application>Evince</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на страницата по ширина</guimenuitem></menuchoice>."
  331 
  332 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:335(para)
  333 msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
  334 msgstr "За да преоразмерите страница, така че пасне като големина на района на преглед на <application>Evince</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на екрана</guimenuitem></menuchoice>."
  335 
  336 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:340(para)
  337 msgid "To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to have the same width and height as the screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</guibutton> button."
  338 msgstr "За да преоразмерите прозореца на <application>Evince</application>, така че да има същата дължина и височина като екрана, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Цял екран</guimenuitem></menuchoice>. За върнете прозореца на <application>Evince</application> към предишните му размери, натиснете на бутона <guibutton>Напускане на режим „Цял екран“</guibutton>."
  339 
  340 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:348(title)
  341 msgid "To View Pages or Document Structore"
  342 msgstr "Преглед на страниците или структурата на документа"
  343 
  344 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:349(para)
   528#: evince.xml:318(para)
   529msgid ""
   530"You can use the following methods to resize a page in the "
   531"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
   532msgstr ""
   533"Може да използвате следните методи, за да преоразмерите страница в района на "
   534"преглед на <application>Evince</application>:"
   535
   536#: evince.xml:323(para)
   537msgid ""
   538"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   539"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
   540msgstr ""
   541"За да увеличите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   542"guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
   543
   544#: evince.xml:328(para)
   545msgid ""
   546"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   547"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
   548msgstr ""
   549"За да намалите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   550"guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
   551
   552#: evince.xml:333(para)
   553msgid ""
   554"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
   555"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   556"guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
   557msgstr ""
   558"За да преоразмерите страница, така че да има същата ширина като района на "
   559"преглед на <application>Evince</application>, изберете "
   560"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на страницата по "
   561"ширина</guimenuitem></menuchoice>."
   562
   563#: evince.xml:338(para)
   564msgid ""
   565"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
   566"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   567"guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
   568msgstr ""
   569"За да преоразмерите страница, така че пасне като големина на района на "
   570"преглед на <application>Evince</application>, изберете "
   571"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на екрана</"
   572"guimenuitem></menuchoice>."
   573
   574#: evince.xml:343(para)
   575msgid ""
   576"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
   577"have the same width and height as the screen, choose "
   578"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
   579"menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> "
   580"window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</"
   581"guibutton> button."
   582msgstr ""
   583"За да преоразмерите прозореца на <application>Evince</application>, така че "
   584"да има същата дължина и височина като екрана, изберете "
   585"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Цял екран</guimenuitem></"
   586"menuchoice>. За върнете прозореца на <application>Evince</application> към "
   587"предишните му размери, натиснете на бутона <guibutton>Напускане на режим "
   588"„Цял екран“</guibutton>."
   589
   590#: evince.xml:351(title)
   591msgid "To View Pages or Document Structure"
   592msgstr "За преглед на страниците или структурата на документа"
   593
   594#: evince.xml:352(para)
  345595msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
  346596msgstr "За преглеждате отметките или страниците, следвайте следните стъпки:"
  347597
  348 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:353(para)
  349 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
  350 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Странична лента</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycap>F9</keycap>."
  351 
  352 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:358(para)
  353 msgid "Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display document structure or pages in the side pane."
  354 msgstr "Използвайте падащия списък в горната част на страничния панел, за да изберете дали да показва стуктурата на документа или страниците."
  355 
  356 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:363(para)
  357 msgid "Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the side pane."
  358 msgstr "Използвайте плъзгачите на страничния панел, за да прегледате необходимия обект или страница в страничния панел."
  359 
  360 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:368(para)
  361 msgid "Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a page to navigate to that page in the document."
  362 msgstr "Натиснете върху някой запис, за да отидете към него в документа. Натиснете на някоя страница, за да отидете към нея в документа."
  363 
  364 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:374(title)
   598#: evince.xml:356(para)
   599msgid ""
   600"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
   601"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
   602msgstr ""
   603"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Странична лента</"
   604"guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycap>F9</keycap>."
   605
   606#: evince.xml:361(para)
   607msgid ""
   608"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
   609"document structure or pages in the side pane."
   610msgstr ""
   611"Използвайте падащия списък в горната част на страничния панел, за да "
   612"изберете дали да показва стуктурата на документа или страниците."
   613
   614#: evince.xml:366(para)
   615msgid ""
   616"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
   617"side pane."
   618msgstr ""
   619"Използвайте плъзгачите на страничния панел, за да прегледате необходимия "
   620"обект или страница в страничния панел."
   621
   622#: evince.xml:371(para)
   623msgid ""
   624"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
   625"page to navigate to that page in the document."
   626msgstr ""
   627"Натиснете върху някой запис, за да отидете към него в документа. Натиснете "
   628"на някоя страница, за да отидете към нея в документа."
   629
   630#: evince.xml:377(title)
  365631msgid "To View the Properties of a Document"
  366632msgstr "Преглед на настройките за документ"
  367633
  368 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:375(para)
  369 msgid "To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
  370 msgstr "За да прегледате настройките за документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>."
  371 
  372 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:381(para)
  373 msgid "The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
  374 msgstr "Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> показва цялата налична информация."
  375 
  376 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:387(title)
   634#: evince.xml:378(para)
   635msgid ""
   636"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   637"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
   638msgstr ""
   639"За да прегледате настройките за документ, изберете "
   640"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></"
   641"menuchoice>."
   642
   643#: evince.xml:384(para)
   644msgid ""
   645"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
   646msgstr ""
   647"Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> показва цялата налична информация."
   648
   649#: evince.xml:390(title)
  377650msgid "To Print a Document"
  378651msgstr "Разпечатване на документ"
  379652
  380 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:388(para)
  381 msgid "To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
  382 msgstr "За да разпечатате документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>."
  383 
  384 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:392(para)
  385 msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
  386 msgstr "Ако не можете да изберете елемента <guimenuitem>Печат</guimenuitem>, авторът на документа е изключил опцията за печат за този документ. За да включите опцията за печат, трябва да въведете главната парола, когато отваряте документа. Вижте <xref linkend=\"evince-password\"/> за повече информация относно паролно защитените файлове."
  387 
  388 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:396(para)
  389 msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
   653#: evince.xml:391(para)
   654msgid ""
   655"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   656"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
   657msgstr ""
   658"За да разпечатате документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   659"guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>."
   660
   661#: evince.xml:395(para)
   662msgid ""
   663"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
   664"author of the document has disabled the print option for this document. To "
   665"enable the print option, you must enter the master password when you open "
   666"the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information "
   667"about password-protected files."
   668msgstr ""
   669"Ако не можете да изберете елемента <guimenuitem>Печат</guimenuitem>, авторът "
   670"на документа е изключил опцията за печат за този документ. За да включите "
   671"опцията за печат, трябва да въведете главната парола, когато отваряте "
   672"документа. Вижте <xref linkend=\"evince-password\"/> за повече информация "
   673"относно паролно защитените файлове."
   674
   675#: evince.xml:399(para)
   676msgid ""
   677"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
  390678msgstr "Прозорецът за <guilabel>Печат</guilabel> има следните раздели:"
  391679
  392 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:402(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:418(title)
   680#: evince.xml:405(link) evince.xml:421(title)
  393681msgid "Job"
  394682msgstr "Задача"
  395683
  396 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:407(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:440(title) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:442(guilabel)
   684#: evince.xml:410(link) evince.xml:443(title) evince.xml:445(guilabel)
  397685msgid "Printer"
  398686msgstr "Принтер"
  399687
  400 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:412(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:534(title)
   688#: evince.xml:415(link) evince.xml:537(title)
  401689msgid "Paper"
  402690msgstr "Хартия"
  403691
  404 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:420(guilabel)
   692#: evince.xml:423(guilabel)
  405693msgid "Print range"
  406694msgstr "Обхват на печата"
  407695
  408 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:422(para)
  409 msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
  410 msgstr "Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да бъдат отпечатани:"
  411 
  412 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:425(guilabel)
   696#: evince.xml:425(para)
   697msgid ""
   698"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
   699msgstr ""
   700"Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да бъдат "
   701"отпечатани:"
   702
   703#: evince.xml:428(guilabel)
  413704msgid "All"
  414705msgstr "Всички"
  415706
  416 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:426(para)
   707#: evince.xml:429(para)
  417708msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
  418709msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате всички станици в документа."
  419710
  420 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:429(guilabel)
   711#: evince.xml:432(guilabel)
  421712msgid "Pages From"
  422713msgstr "Страници от"
  423714
  424 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:430(para)
  425 msgid "Select this option to print the selected range of pages in the document. Use the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
  426 msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате избраният обхват от страници в документа. Използвайте полетата, за да определите първата и последната страница на обхвата."
  427 
  428 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:444(para)
  429 msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the document."
  430 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете принтера, на който искате да отпечатате документа."
  431 
  432 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:446(para)
  433 msgid "The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
  434 msgstr "Опцията <guilabel>Създаване на PDF документ</guilabel> не е поддържана в тази версия на <application>Evince</application>."
  435 
  436 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:452(guilabel)
   715#: evince.xml:433(para)
   716msgid ""
   717"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
   718"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
   719msgstr ""
   720"Изберете тази опция, за да разпечатате избраният обхват от страници в "
   721"документа. Използвайте полетата, за да определите първата и последната "
   722"страница на обхвата."
   723
   724#: evince.xml:447(para)
   725msgid ""
   726"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
   727"document."
   728msgstr ""
   729"Използвайте падащия списък, за да изберете принтера, на който искате да "
   730"отпечатате документа."
   731
   732#: evince.xml:449(para)
   733msgid ""
   734"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
   735"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
   736msgstr ""
   737"Опцията <guilabel>Създаване на PDF документ</guilabel> не е поддържана в "
   738"тази версия на <application>Evince</application>."
   739
   740#: evince.xml:455(guilabel)
  437741msgid "Settings"
  438742msgstr "Настройки"
  439743
  440 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:454(para)
   744#: evince.xml:457(para)
  441745msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
  442746msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете настройки за принтера."
  443747
  444 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:456(para)
  445 msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
  446 msgstr "За да конфигурирате принтера, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. Примерно, може да включите или изключите печатане от двете страни или да настроите печатане в точно време, ако тази функционалност е поддържана от принтера Ви."
  447 
  448 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:460(guilabel)
   748#: evince.xml:459(para)
   749msgid ""
   750"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
   751"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
   752"printing, if this functionality is supported by the printer."
   753msgstr ""
   754"За да конфигурирате принтера, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. "
   755"Примерно, може да включите или изключите печатане от двете страни или да "
   756"настроите печатане в точно време, ако тази функционалност е поддържана от "
   757"принтера Ви."
   758
   759#: evince.xml:463(guilabel)
  449760msgid "Location"
  450761msgstr "Местоположение"
  451762
  452 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:462(para)
  453 msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
  454 msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните печатни дестинации:"
  455 
  456 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:467(guilabel)
   763#: evince.xml:465(para)
   764msgid ""
   765"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
   766msgstr ""
   767"Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните печатни "
   768"дестинации:"
   769
   770#: evince.xml:470(guilabel)
  457771msgid "CUPS"
  458772msgstr "CUPS"
  459773
  460 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:469(para)
   774#: evince.xml:472(para)
  461775msgid "Print the document to a CUPS printer."
  462776msgstr "Разпечатване на документа на CUPS принтер."
  463777
  464 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:473(para)
  465 msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
  466 msgstr "Ако избраният принтер е CUPS принтер, <guilabel>CUPS</guilabel> ще е единственият запис в този падащ списък."
  467 
  468 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:480(guilabel)
   778#: evince.xml:476(para)
   779msgid ""
   780"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
   781"only entry in this drop-down list."
   782msgstr ""
   783"Ако избраният принтер е CUPS принтер, <guilabel>CUPS</guilabel> ще е "
   784"единственият запис в този падащ списък."
   785
   786#: evince.xml:483(guilabel)
  469787msgid "lpr"
  470788msgstr "lpr"
  471789
  472 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:482(para)
   790#: evince.xml:485(para)
  473791msgid "Print the document to a printer."
  474792msgstr "Разпечатване на документа на принтер."
  475793
  476 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:488(guilabel)
   794#: evince.xml:491(guilabel)
  477795msgid "File"
  478796msgstr "Файл"
  479797
  480 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:490(para)
   798#: evince.xml:493(para)
  481799msgid "Print the document to a PostScript file."
  482800msgstr "Разпечатване на документа в PostScript файл."
  483801
  484 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:493(para)
  485 msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
  486 msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорец, където да определите името и местоположението на PostScript файла."
  487 
  488 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:499(guilabel)
   802#: evince.xml:496(para)
   803msgid ""
   804"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
   805"the name and location of the PostScript file."
   806msgstr ""
   807"Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорец, "
   808"където да определите името и местоположението на PostScript файла."
   809
   810#: evince.xml:502(guilabel)
  489811msgid "Custom"
  490812msgstr "По избор"
  491813
  492 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:501(para)
   814#: evince.xml:504(para)
  493815msgid "Use the specified command to print the document."
  494816msgstr "Използване на указаната команда, за да разпечатате документа."
  495817
  496 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:504(para)
  497 msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
  498 msgstr "Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни аргументи."
  499 
  500 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:512(guilabel)
   818#: evince.xml:507(para)
   819msgid ""
   820"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
   821"arguments."
   822msgstr ""
   823"Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни "
   824"аргументи."
   825
   826#: evince.xml:515(guilabel)
  501827msgid "State"
  502828msgstr "Състояние"
  503829
  504 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:514(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:520(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:526(para)
  505 msgid "This functionality is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
  506 msgstr "Тази функционалност не се поддържа от тази версия на <application>Evince</application>."
  507 
  508 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:518(guilabel)
   830#: evince.xml:517(para) evince.xml:523(para) evince.xml:529(para)
   831msgid ""
   832"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
   833"Document Viewer</application>."
   834msgstr ""
   835"Тази функционалност не се поддържа от тази версия на <application>Evince</"
   836"application>."
   837
   838#: evince.xml:521(guilabel)
  509839msgid "Type"
  510840msgstr "Вид"
  511841
  512 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:524(guilabel)
   842#: evince.xml:527(guilabel)
  513843msgid "Comment"
  514844msgstr "Коментар"
  515845
  516 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:536(guilabel)
   846#: evince.xml:539(guilabel)
  517847msgid "Paper size"
  518848msgstr "Размер на хартията"
  519849
  520 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:538(para)
  521 msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the document."
  522 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете размер на хартията, на която искате да печатате."
  523 
  524 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:541(guilabel)
   850#: evince.xml:541(para)
   851msgid ""
   852"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
   853"print the document."
   854msgstr ""
   855"Използвайте този падащ списък, за да изберете размер на хартията, на която "
   856"искате да печатате."
   857
   858#: evince.xml:544(guilabel)
  525859msgid "Width"
  526860msgstr "Ширина"
  527861
  528 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:543(para)
  529 msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
  530 msgstr "Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте близкия падащ списък, за да промените мерната единица."
  531 
  532 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:546(guilabel)
   862#: evince.xml:546(para)
   863msgid ""
   864"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
   865"down list to change the measurement unit."
   866msgstr ""
   867"Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте "
   868"близкия падащ списък, за да промените мерната единица."
   869
   870#: evince.xml:549(guilabel)
  533871msgid "Height"
  534872msgstr "Височина"
  535873
  536 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:548(para)
   874#: evince.xml:551(para)
  537875msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
  538876msgstr "Използвайте това поле, за да определите височината на хартията."
  539877
  540 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:551(guilabel)
   878#: evince.xml:554(guilabel)
  541879msgid "Feed orientation"
  542880msgstr "Ориентация на листоподаването"
  543881
  544 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:553(para)
  545 msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
  546 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на хартията за принтера."
  547 
  548 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:556(guilabel)
   882#: evince.xml:556(para)
   883msgid ""
   884"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
   885"printer."
   886msgstr ""
   887"Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на хартията за "
   888"принтера."
   889
   890#: evince.xml:559(guilabel)
  549891msgid "Page orientation"
  550892msgstr "Ориентация на страницата"
  551893
  552 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:558(para)
   894#: evince.xml:561(para)
  553895msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
  554 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на страницата."
  555 
  556 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:561(guilabel)
   896msgstr ""
   897"Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на страницата."
   898
   899#: evince.xml:564(guilabel)
  557900msgid "Layout"
  558901msgstr "Оформление"
  559902
  560 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:563(para)
  561 msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
  562 msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете оформлението на страницата. Предварителен преглед на всяко оформление се показва в района за <guilabel>Преглед</guilabel>"
  563 
  564 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:566(guilabel)
   903#: evince.xml:566(para)
   904msgid ""
   905"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
   906"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
   907msgstr ""
   908"Използвайте този падащ списък, за да изберете оформлението на страницата. "
   909"Предварителен преглед на всяко оформление се показва в района за "
   910"<guilabel>Преглед</guilabel>"
   911
   912#: evince.xml:569(guilabel)
  565913msgid "Paper Tray"
  566914msgstr "Контейнер за хартията"
  567915
  568 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:568(para)
   916#: evince.xml:571(para)
  569917msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
  570918msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете контейнера за хартията."
  571919
  572 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:578(title)
   920#: evince.xml:581(title)
  573921msgid "To Copy a Document"
  574922msgstr "Копиране на документ"
  575923
  576 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:579(para)
   924#: evince.xml:582(para)
  577925msgid "To copy a file, perform the following steps:"
  578926msgstr "За да копирате файл, следвайте следните стъпки:"
  579927
  580 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:583(para)
  581 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  582 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване на копие</guimenuitem></menuchoice>."
  583 
  584 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:588(para)
  585 msgid "Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
  586 msgstr "Въведете новото файлово име в полето <guilabel>Име</guilabel> в прозореца <guilabel>Запазване на копие</guilabel>."
  587 
  588 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:591(para)
  589 msgid "If necessary, specify the location of the copied document. By default, copies are saved in your home directory."
  590 msgstr "Ако е нужно, определете местоположението на копирания документ. По подразбиране, копията се запазват в домашната Ви папка."
  591 
  592 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:596(para)
   928#: evince.xml:586(para)
   929msgid ""
   930"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
   931"guimenuitem></menuchoice>."
   932msgstr ""
   933"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване на копие</"
   934"guimenuitem></menuchoice>."
   935
   936#: evince.xml:591(para)
   937msgid ""
   938"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
   939"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
   940msgstr ""
   941"Въведете новото файлово име в полето <guilabel>Име</guilabel> в прозореца "
   942"<guilabel>Запазване на копие</guilabel>."
   943
   944#: evince.xml:594(para)
   945msgid ""
   946"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
   947"copies are saved in your home directory."
   948msgstr ""
   949"Ако е нужно, определете местоположението на копирания документ. По "
   950"подразбиране, копията се запазват в домашната Ви папка."
   951
   952#: evince.xml:599(para)
  593953msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
  594954msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
  595955
  596 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:605(title)
   956#: evince.xml:608(title)
  597957msgid "To Work With Password-Protected Documents"
  598958msgstr "Работа с документи, защитени с парола"
  599959
  600 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:606(para)
   960#: evince.xml:609(para)
  601961msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
  602 msgstr "Авторът може да използва следните паролни нива, за да защитава документите:"
  603 
  604 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:611(para)
   962msgstr ""
   963"Авторът може да използва следните паролни нива, за да защитава документите:"
   964
   965#: evince.xml:614(para)
  605966msgid "User password that allows others only to read the document."
  606 msgstr "Потребителска парола, която позволява на други хора само да четат документа."
  607 
  608 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:615(para)
  609 msgid "Master password that allows others to perform additional actions, such as print the document."
  610 msgstr "Главна парола, която позволява други да изпълняват допълнителни действия, като разпечатване на документа."
  611 
  612 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:619(para)
  613 msgid "When you try to open a password-protected document, <application>Evince Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the user password or the master password in the <guilabel>Enter document password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</guibutton>."
  614 msgstr "Когато се опитате да отворите паролно защитен документ, <application>Evince</application> показва прозорец за сигурността. Въведете или потребителската парола, или главната такава в полето за <guilabel>Въвеждане на документна парола</guilabel> и после натиснете <guibutton>Отваряне на документ</guibutton>."
  615 
  616 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:626(title)
   967msgstr ""
   968"Потребителска парола, която позволява на други хора само да четат документа."
   969
   970#: evince.xml:618(para)
   971msgid ""
   972"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
   973"print the document."
   974msgstr ""
   975"Главна парола, която позволява други да изпълняват допълнителни действия, "
   976"като разпечатване на документа."
   977
   978#: evince.xml:622(para)
   979msgid ""
   980"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
   981"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
   982"user password or the master password in the <guilabel>Enter document "
   983"password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</"
   984"guibutton>."
   985msgstr ""
   986"Когато се опитате да отворите паролно защитен документ, <application>Evince</"
   987"application> показва прозорец за сигурността. Въведете или потребителската "
   988"парола, или главната такава в полето за <guilabel>Въвеждане на документна "
   989"парола</guilabel> и после натиснете <guibutton>Отваряне на документ</"
   990"guibutton>."
   991
   992#: evince.xml:629(title)
  617993msgid "To Close a Document"
  618994msgstr "Затваряне на документ"
  619995
  620 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:627(para)
  621 msgid "To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
  622 msgstr "За да затворите документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  623 
  624 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:629(para)
  625 msgid "If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> window open, the application exits."
  626 msgstr "Ако прозорецът е последният отворен <application>Evince</application> прозорец, програмата ще се затвори."
  627 
  628 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:632(para)
  629 msgid "To quit <application>Evince Document Viewer</application> at any time, no matter how many windows are open, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  630 msgstr "За да затворите <application>Evince</application> по всяко време, независимо колко прозорци са отворени, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на програмата</guimenuitem></menuchoice>."
  631 
  632 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:634(para)
  633 msgid "When you quit, <application>Evince Document Viewer</application> closes all documents opened in the current session."
  634 msgstr "Когато затваряте програмата, <application>Evince</application> затваря всички отворени документи в текущата сесия."
   996#: evince.xml:630(para)
   997msgid ""
   998"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   999"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
   1000msgstr ""
   1001"За да затворите документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   1002"guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   1003
   1004#: evince.xml:632(para)
   1005msgid ""
   1006"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
   1007"window open, the application exits."
   1008msgstr ""
   1009"Ако прозорецът е последният отворен <application>Evince</application> "
   1010"прозорец, програмата ще се затвори."
  6351011
  6361012#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  637 #: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:0(None)
   1013#: evince.xml:0(None)
  6381014msgid "translator-credits"
  6391015msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005."
  640 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.