Changeset 558


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2006, 4:42:30 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено + картинки

Location:
help/eog
Files:
3 added
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/eog/eog.HEAD.bg.po

  r557 r558  
  44"Project-Id-Version: eog manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:25+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-02-27 16:27+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-02-27 16:28+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  13 
  14 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  15 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  17 
  18 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  19 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  21 
  22 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  23 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  25 
  26 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  27 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  28 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  29 
  30 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  31 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  32 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  33 
  34 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  35 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  36 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   116"<placeholder-1/>"
  37117
  38118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:340(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
  42 msgstr "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
   120#: eog.xml:340(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
   123msgstr ""
   124"@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
  43125
  44126#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  45127#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  46 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:588(None)
  47 msgid "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
  48 msgstr "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
  49 
  50 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:24(title)
   128#: eog.xml:588(None)
   129msgid ""
   130"@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; "
   131"md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
   132msgstr ""
   133"@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; "
   134"md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
   135
   136#: eog.xml:24(title)
  51137msgid "Image Viewer Manual"
  52138msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения"
  53139
  54 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:27(year)
   140#: eog.xml:27(year)
  55141msgid "2002"
  56142msgstr "2002"
  57143
  58 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:28(year)
   144#: eog.xml:28(year)
  59145msgid "2003"
  60146msgstr "2003"
  61147
  62 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:29(year)
   148#: eog.xml:29(year)
  63149msgid "2004"
  64150msgstr "2004"
  65151
  66 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:30(holder) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:88(orgname)
   152#: eog.xml:30(holder) eog.xml:88(orgname)
  67153msgid "Sun Microsystems"
  68154msgstr "Sun Microsystems"
  69155
  70 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:33(year) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:37(year) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:196(date)
   156#: eog.xml:33(year) eog.xml:37(year) eog.xml:196(date)
  71157msgid "2000"
  72158msgstr "2000"
  73159
  74 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:34(holder)
   160#: eog.xml:34(holder)
  75161msgid "Eliot Landrum"
  76162msgstr "Eliot Landrum"
  77163
  78 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:38(holder)
   164#: eog.xml:38(holder)
  79165msgid "The Free Software Foundation"
  80166msgstr "Фондация Свободен Софтуер"
  81167
  82 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:52(publishername) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:64(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:72(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:80(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:95(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:103(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:126(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:127(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:135(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:143(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:151(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:159(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:167(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:175(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:183(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:191(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:204(para)
   168#: eog.xml:52(publishername) eog.xml:64(orgname) eog.xml:72(orgname)
   169#: eog.xml:80(orgname) eog.xml:95(orgname) eog.xml:103(orgname)
   170#: eog.xml:126(para) eog.xml:127(para) eog.xml:135(para) eog.xml:143(para)
   171#: eog.xml:151(para) eog.xml:159(para) eog.xml:167(para) eog.xml:175(para)
   172#: eog.xml:183(para) eog.xml:191(para) eog.xml:204(para)
  83173msgid "GNOME Documentation Project"
  84174msgstr "Проект за документация на GNOME"
  85175
  86 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:61(firstname)
   176#: eog.xml:61(firstname)
  87177msgid "Jens"
  88178msgstr "Jens"
  89179
  90 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:62(surname)
   180#: eog.xml:62(surname)
  91181msgid "Finke"
  92182msgstr "Finke"
  93183
  94 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:66(email)
   184#: eog.xml:66(email)
  95185msgid "jens@triq.net"
  96186msgstr "jens@triq.net"
  97187
  98 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:69(firstname)
   188#: eog.xml:69(firstname)
  99189msgid "Angela"
  100190msgstr "Angela"
  101191
  102 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:70(surname)
   192#: eog.xml:70(surname)
  103193msgid "Boyle"
  104194msgstr "Boyle"
  105195
  106 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:74(email)
   196#: eog.xml:74(email)
  107197msgid "aboyle@aboyle.com"
  108198msgstr "aboyle@aboyle.com"
  109199
  110 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:77(firstname)
   200#: eog.xml:77(firstname)
  111201msgid "Stuart"
  112202msgstr "Stuart"
  113203
  114 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:78(surname)
   204#: eog.xml:78(surname)
  115205msgid "Ellis"
  116206msgstr "Ellis"
  117207
  118 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:82(email)
   208#: eog.xml:82(email)
  119209msgid "s.ellis@ftml.net"
  120210msgstr "s.ellis@ftml.net"
  121211
  122 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:85(firstname)
   212#: eog.xml:85(firstname)
  123213msgid "Sun"
  124214msgstr "Sun"
  125215
  126 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:86(surname)
   216#: eog.xml:86(surname)
  127217msgid "GNOME Documentation Team"
  128218msgstr "за документация на GNOME"
  129219
  130 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:92(firstname)
   220#: eog.xml:92(firstname)
  131221msgid "Eliot"
  132222msgstr "Eliot"
  133223
  134 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:93(surname)
   224#: eog.xml:93(surname)
  135225msgid "Landrum"
  136226msgstr "Landrum"
  137227
  138 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:97(email)
   228#: eog.xml:97(email)
  139229msgid "eliot@landrum.cx"
  140230msgstr "eliot@landrum.cx"
  141231
  142 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:100(firstname)
   232#: eog.xml:100(firstname)
  143233msgid "Federico"
  144234msgstr "Federico"
  145235
  146 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:101(surname)
   236#: eog.xml:101(surname)
  147237msgid "Mena Quintero"
  148238msgstr "Mena Quintero"
  149239
  150 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:105(email)
   240#: eog.xml:105(email)
  151241msgid "federico@gnu.org"
  152242msgstr "federico@gnu.org"
  153243
  154 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:123(revnumber)
   244#: eog.xml:123(revnumber)
  155245msgid "Image Viewer Manual V2.8"
  156246msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения, версия 2.8"
  157247
  158 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:131(revnumber)
   248#: eog.xml:131(revnumber)
  159249msgid "Image Viewer Manual V2.7"
  160250msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения, версия 2.7"
  161251
  162 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:132(date)
   252#: eog.xml:132(date)
  163253msgid "February 2004"
  164254msgstr "Февруари 2004"
  165255
  166 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:134(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:142(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:150(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:158(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:166(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:174(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:182(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:190(para)
   256#: eog.xml:134(para) eog.xml:142(para) eog.xml:150(para) eog.xml:158(para)
   257#: eog.xml:166(para) eog.xml:174(para) eog.xml:182(para) eog.xml:190(para)
  167258msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  168259msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
  169260
  170 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:139(revnumber)
   261#: eog.xml:139(revnumber)
  171262msgid "Eye of GNOME Manual V2.6"
  172263msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.6"
  173264
  174 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:140(date)
   265#: eog.xml:140(date)
  175266msgid "November 2003"
  176267msgstr "Ноември 2003"
  177268
  178 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:147(revnumber)
   269#: eog.xml:147(revnumber)
  179270msgid "Eye of GNOME Manual V2.5"
  180271msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.5"
  181272
  182 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:148(date)
   273#: eog.xml:148(date)
  183274msgid "September 2003"
  184275msgstr "Септември 2003"
  185276
  186 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:155(revnumber)
   277#: eog.xml:155(revnumber)
  187278msgid "Eye of GNOME Manual V2.4"
  188279msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.4"
  189280
  190 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:156(date)
   281#: eog.xml:156(date)
  191282msgid "January 2003"
  192283msgstr "Януари 2003"
  193284
  194 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:163(revnumber)
   285#: eog.xml:163(revnumber)
  195286msgid "Eye of GNOME Manual V2.3"
  196287msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.3"
  197288
  198 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:164(date)
   289#: eog.xml:164(date)
  199290msgid "October 2002"
  200291msgstr "Октомври 2002"
  201292
  202 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:171(revnumber)
   293#: eog.xml:171(revnumber)
  203294msgid "Eye of GNOME Manual V2.2"
  204295msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.2"
  205296
  206 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:172(date)
   297#: eog.xml:172(date)
  207298msgid "August 2002"
  208299msgstr "Август 2002"
  209300
  210 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:179(revnumber)
   301#: eog.xml:179(revnumber)
  211302msgid "Eye of GNOME Manual V2.1"
  212303msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.1"
  213304
  214 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:180(date)
   305#: eog.xml:180(date)
  215306msgid "July 2002"
  216307msgstr "Юли 2002"
  217308
  218 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:187(revnumber)
   309#: eog.xml:187(revnumber)
  219310msgid "Eye of GNOME Manual V2.0"
  220311msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.0"
  221312
  222 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:188(date)
   313#: eog.xml:188(date)
  223314msgid "May 2002"
  224315msgstr "Май 2002"
  225316
  226 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:195(revnumber)
   317#: eog.xml:195(revnumber)
  227318msgid "Eye of GNOME User's Guide"
  228319msgstr "Ръководство за Eog"
  229320
  230 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:198(para)
   321#: eog.xml:198(para)
  231322msgid "Eliot Landrum <email>eliot@landrum.cx</email>"
  232323msgstr "Eliot Landrum <email>eliot@landrum.cx</email>"
  233324
  234 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:201(para)
   325#: eog.xml:201(para)
  235326msgid "Federico Mena Quintero <email>federico@gnu.org</email>"
  236327msgstr "Federico Mena Quintero <email>federico@gnu.org</email>"
  237328
  238 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:208(releaseinfo)
   329#: eog.xml:208(releaseinfo)
  239330msgid "This manual describes version 2.8 of Image Viewer."
  240 msgstr "Това ръководство описва версия 2.8 на програмата за преглед на изображения."
  241 
  242 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:211(title)
   331msgstr ""
   332"Това ръководство описва версия 2.8 на програмата за преглед на изображения."
   333
   334#: eog.xml:211(title)
  243335msgid "Feedback"
  244336msgstr "Обратна връзка"
  245337
  246 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:212(para)
  247 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  248 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  249 
  250 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:219(primary)
   338#: eog.xml:212(para)
   339msgid ""
   340"To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer application "
   341"or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-"
   342"feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   343msgstr ""
   344"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   345"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
   346"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
   347"обратна връзка на GNOME</ulink>."
   348
   349#: eog.xml:219(primary)
  251350msgid "Eye of GNOME"
  252351msgstr "EoG"
  253352
  254 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:226(title)
   353#: eog.xml:226(title)
  255354msgid "Introduction"
  256355msgstr "Въведение"
  257356
  258 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:227(para)
  259 msgid "The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application enables you to view single image files, as well as large image collections."
  260 msgstr "Програмата за преглед на изображения <application>EoG</application> Ви позволява да прегледжате единични изображения, както и големи колекции от изображения."
  261 
  262 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:232(title)
   357#: eog.xml:227(para)
   358msgid ""
   359"The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application enables "
   360"you to view single image files, as well as large image collections."
   361msgstr ""
   362"Програмата за преглед на изображения <application>EoG</application> Ви "
   363"позволява да прегледжате единични изображения, както и големи колекции от "
   364"изображения."
   365
   366#: eog.xml:232(title)
  263367msgid "Starting Image Viewer"
  264368msgstr "Стартиране на прегледа на изображения"
  265369
  266 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:233(para)
  267 msgid "You can start <application>Image Viewer</application> in the following ways:"
  268 msgstr "Може да стартирате <application>Преглед на изображения</application> по следните начини:"
  269 
  270 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:236(para)
  271 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
  272 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Графика</guimenu><guimenuitem>Преглед на изображения (EoG)</guimenuitem></menuchoice> от менюто <guimenu>Програми</guimenu>."
  273 
  274 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:241(para)
  275 msgid "Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as <application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run Application</application> dialog."
  276 msgstr "Изпълнете командата <command>eog</command> от терминал, като например <application>gnome-terminal</application> или от прозореца <application>Стартиране на програма</application>."
  277 
  278 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:249(title)
   370#: eog.xml:233(para)
   371msgid ""
   372"You can start <application>Image Viewer</application> in the following ways:"
   373msgstr ""
   374"Може да стартирате <application>Преглед на изображения</application> по "
   375"следните начини:"
   376
   377#: eog.xml:236(para)
   378msgid ""
   379"Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</"
   380"guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
   381msgstr ""
   382"Изберете <menuchoice><guimenu>Графика</guimenu><guimenuitem>Преглед на "
   383"изображения (EoG)</guimenuitem></menuchoice> от менюто <guimenu>Програми</"
   384"guimenu>."
   385
   386#: eog.xml:241(para)
   387msgid ""
   388"Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as "
   389"<application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run "
   390"Application</application> dialog."
   391msgstr ""
   392"Изпълнете командата <command>eog</command> от терминал, като например "
   393"<application>gnome-terminal</application> или от прозореца "
   394"<application>Стартиране на програма</application>."
   395
   396#: eog.xml:249(title)
  279397msgid "Closing Image Viewer"
  280398msgstr "Затваряне на прегледа на изображения"
  281399
  282 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:250(para)
  283 msgid "To close a <application>Image Viewer</application> window choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. This will shut down the window you are currently in."
  284 msgstr "За да затворите прозорец на <application>Преглед на изображения</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. Това ще затвори текущия прозорец."
  285 
  286 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:257(title)
   400#: eog.xml:250(para)
   401msgid ""
   402"To close a <application>Image Viewer</application> window choose "
   403"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></"
   404"menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></"
   405"keycombo>. This will shut down the window you are currently in."
   406msgstr ""
   407"За да затворите прозорец на <application>Преглед на изображения</"
   408"application>, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   409"guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice> или натиснете "
   410"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. Това ще "
   411"затвори текущия прозорец."
   412
   413#: eog.xml:257(title)
  287414msgid "Supported File Types"
  288415msgstr "Поддържани файлови видове"
  289416
  290 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:258(para)
  291 msgid "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file formats. The <systemitem class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> library determines which file formats <application>Image Viewer</application> can load and save. If the appropriate plugins are installed on your system, <application>Image Viewer</application> will be able to open more image formats than those listed below. The following list is the default supported file formats for reading:"
  292 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> поддържа множество файлови формати. Библиотеката <systemitem·class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> определя кои файлови формати могат да се зареждат и записват. Ако на системата Ви са инсталирани подходящите приставки, <application>Преглед на изображения<application> ще може да отваря повече файлови формати от тези изписани долу. Следният списък съдържа стандартно поддържаните файлови формати за четене:"
  293 
  294 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:265(para)
   417#: eog.xml:258(para)
   418msgid ""
   419"<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file "
   420"formats. The <systemitem class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> library "
   421"determines which file formats <application>Image Viewer</application> can "
   422"load and save. If the appropriate plugins are installed on your system, "
   423"<application>Image Viewer</application> will be able to open more image "
   424"formats than those listed below. The following list is the default supported "
   425"file formats for reading:"
   426msgstr ""
   427"<application>Преглед на изображения</application> поддържа множество файлови "
   428"формати. Библиотеката <systemitem·class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> "
   429"определя кои файлови формати могат да се зареждат и записват. Ако на "
   430"системата Ви са инсталирани подходящите приставки, <application>Преглед на "
   431"изображения<application> ще може да отваря повече файлови формати от тези "
   432"изписани долу. Следният списък съдържа стандартно поддържаните файлови "
   433"формати за четене:"
   434
   435#: eog.xml:265(para)
  295436msgid "ANI - Animation"
  296437msgstr "ANI - Анимация"
  297438
  298 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:267(para)
   439#: eog.xml:267(para)
  299440msgid "BMP - Windows Bitmap"
  300441msgstr "BMP - Растер на Windows"
  301442
  302 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:269(para)
   443#: eog.xml:269(para)
  303444msgid "GIF - Graphics Interchange Format"
  304445msgstr "GIF - Формат за графична обмяна"
  305446
  306 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:271(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:299(para)
   447#: eog.xml:271(para) eog.xml:299(para)
  307448msgid "ICO - Windows Icon"
  308449msgstr "ICO - Икона на Windows"
  309450
  310 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:273(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:301(para)
   451#: eog.xml:273(para) eog.xml:301(para)
  311452msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
  312453msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
  313454
  314 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:275(para)
   455#: eog.xml:275(para)
  315456msgid "PCX - PC Paintbrush"
  316457msgstr "PCX - PC Paintbrush"
  317458
  318 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:277(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:303(para)
   459#: eog.xml:277(para) eog.xml:303(para)
  319460msgid "PNG - Portable Network Graphics"
  320461msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
  321462
  322 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:279(para)
   463#: eog.xml:279(para)
  323464msgid "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
  324465msgstr "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
  325466
  326 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:281(para)
   467#: eog.xml:281(para)
  327468msgid "RAS - Sun Raster"
  328469msgstr "RAS - Растер на Sun"
  329470
  330 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:283(para)
   471#: eog.xml:283(para)
  331472msgid "SVG - Scaleable Vector Graphics"
  332473msgstr "SVG - Scaleable Vector Graphics"
  333474
  334 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:285(para)
   475#: eog.xml:285(para)
  335476msgid "TGA - Targa"
  336477msgstr "TGA - Targa"
  337478
  338 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:287(para)
   479#: eog.xml:287(para)
  339480msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
  340481msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
  341482
  342 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:289(para)
   483#: eog.xml:289(para)
  343484msgid "WBMP - Wireless Bitmap"
  344485msgstr "WBMP - Wireless Bitmap"
  345486
  346 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:291(para)
   487#: eog.xml:291(para)
  347488msgid "XBM - X Bitmap"
  348489msgstr "XBM - X Bitmap"
  349490
  350 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:293(para)
   491#: eog.xml:293(para)
  351492msgid "XPM - X Pixmap"
  352493msgstr "XPM - X Pixmap"
  353494
  354 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:297(para)
  355 msgid "<application>Image Viewer</application> supports the following formats for saving by default:"
  356 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> поддържа запазване при следните формати по подразбиране:"
  357 
  358 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:309(title)
   495#: eog.xml:297(para)
   496msgid ""
   497"<application>Image Viewer</application> supports the following formats for "
   498"saving by default:"
   499msgstr ""
   500"<application>Преглед на изображения</application> поддържа запазване при "
   501"следните формати по подразбиране:"
   502
   503#: eog.xml:309(title)
  359504msgid "Image Viewer Features"
  360505msgstr "Функции на Преглед на изображения"
  361506
  362 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:310(para)
  363 msgid "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help you view your images. You can zoom in and out or view the image full screen. Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are viewing."
  364 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> има множество функции, които да Ви помогнат да пеглеждате изображения. Може да увеличавате или намаляте мащаба или да преглеждате на пълен екран. Независимо от нивото на увеличение, <application>Преглед на изображения</application> използва малко памет. Може също да завъртате или преобръщате изображението, което преглеждате."
  365 
  366 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:315(para)
  367 msgid "The collection view allows the viewing and editing of large image collections. In this view image operations can be applied to all selected images at once."
  368 msgstr "Изгледът като колекция Ви позволява да преглеждате и редактирате големи колекции от изображения. В този вид изглед, операциите по изображения могат да бъдат приложени към всички избрани изображения наведнъж."
  369 
  370 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:319(para)
  371 msgid "<application>Image Viewer</application> has special support for digital camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be installed on your system. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is also available all JPEG image modifications are lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the image. Beside this all available metadata (like EXIF) will be preserved and updated accordingly."
  372 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> има специална поддръжка за цифрови фотоапарати и показва EXIF метаинформацията записана към изображението. Тази функция изисква на системата да бъде инсталирана библиотеката <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem>. Ако <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> е също налична, всички промени на JPEG изображения за без загуба на качество. Тоест, запазване на завъртяни или преобърнати JPEG изображения няма да прекомпресира изображението. Освен това, цялата налична метаинформация (като EXIF) ще бъде представена и обновена според промените."
  373 
  374 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:333(title)
   507#: eog.xml:310(para)
   508msgid ""
   509"<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help "
   510"you view your images. You can zoom in and out or view the image full screen. "
   511"Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</application> uses "
   512"a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are "
   513"viewing."
   514msgstr ""
   515"<application>Преглед на изображения</application> има множество функции, "
   516"които да Ви помогнат да пеглеждате изображения. Може да увеличавате или "
   517"намаляте мащаба или да преглеждате на пълен екран. Независимо от нивото на "
   518"увеличение, <application>Преглед на изображения</application> използва малко "
   519"памет. Може също да завъртате или преобръщате изображението, което "
   520"преглеждате."
   521
   522#: eog.xml:315(para)
   523msgid ""
   524"The collection view allows the viewing and editing of large image "
   525"collections. In this view image operations can be applied to all selected "
   526"images at once."
   527msgstr ""
   528"Изгледът като колекция Ви позволява да преглеждате и редактирате големи "
   529"колекции от изображения. В този вид изглед, операциите по изображения могат "
   530"да бъдат приложени към всички избрани изображения наведнъж."
   531
   532#: eog.xml:319(para)
   533msgid ""
   534"<application>Image Viewer</application> has special support for digital "
   535"camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This "
   536"feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be "
   537"installed on your system. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</"
   538"systemitem> is also available all JPEG image modifications are lossless. "
   539"That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the "
   540"image. Beside this all available metadata (like EXIF) will be preserved and "
   541"updated accordingly."
   542msgstr ""
   543"<application>Преглед на изображения</application> има специална поддръжка за "
   544"цифрови фотоапарати и показва EXIF метаинформацията записана към "
   545"изображението. Тази функция изисква на системата да бъде инсталирана "
   546"библиотеката <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem>. Ако "
   547"<systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> е също налична, всички "
   548"промени на JPEG изображения за без загуба на качество. Тоест, запазване на "
   549"завъртяни или преобърнати JPEG изображения няма да прекомпресира "
   550"изображението. Освен това, цялата налична метаинформация (като EXIF) ще бъде "
   551"представена и обновена според промените."
   552
   553#: eog.xml:333(title)
  375554msgid "Getting Started"
  376555msgstr "Първи стъпки"
  377556
  378 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:334(para)
  379 msgid "When you start <application>Image Viewer</application>, the following window is displayed:"
  380 msgstr "Когато стартирате <application>Преглед на изображения</application> се показва следният прозорец:"
  381 
  382 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:336(title)
   557#: eog.xml:334(para)
   558msgid ""
   559"When you start <application>Image Viewer</application>, the following window "
   560"is displayed:"
   561msgstr ""
   562"Когато стартирате <application>Преглед на изображения</application> се "
   563"показва следният прозорец:"
   564
   565#: eog.xml:336(title)
  383566msgid "Image Viewer Start Up Window"
  384567msgstr "Начелен прозорец на прегледа на изображения"
  385568
  386 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:343(phrase)
  387 msgid "Shows Eye of GNOME main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
  388 msgstr "Показва главния прозорец на EoG. Съдържа заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти и района на преглед. Лентата с менюта съдържа менютата Файл, Редактиране, Изглед и Помощ."
  389 
  390 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:348(para)
  391 msgid "The <application>Image Viewer</application> window contains the following elements:"
  392 msgstr "Прозорецът на <application>Преглед на изображения</application> съдържа следните елементи:"
  393 
  394 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:351(term)
   569#: eog.xml:343(phrase)
   570msgid ""
   571"Shows Eye of GNOME main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and "
   572"display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
   573msgstr ""
   574"Показва главния прозорец на EoG. Съдържа заглавна лента, лента с менюта, "
   575"лента с инструменти и района на преглед. Лентата с менюта съдържа менютата "
   576"Файл, Редактиране, Изглед и Помощ."
   577
   578#: eog.xml:348(para)
   579msgid ""
   580"The <application>Image Viewer</application> window contains the following "
   581"elements:"
   582msgstr ""
   583"Прозорецът на <application>Преглед на изображения</application> съдържа "
   584"следните елементи:"
   585
   586#: eog.xml:351(term)
  395587msgid "Menubar"
  396588msgstr "Лента с менюта"
  397589
  398 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:353(para)
  399 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with files in <application>Image Viewer</application>."
  400 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички нужни команди, за да работите с файлове в <application>Преглед на изображения</application>."
  401 
  402 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:357(term)
   590#: eog.xml:353(para)
   591msgid ""
   592"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
   593"with files in <application>Image Viewer</application>."
   594msgstr ""
   595"Менютата на лентата с менюта съдържат всички нужни команди, за да работите с "
   596"файлове в <application>Преглед на изображения</application>."
   597
   598#: eog.xml:357(term)
  403599msgid "Toolbar"
  404600msgstr "Лента с инструменти"
  405601
  406 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:359(para)
  407 msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. To show or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
  408 msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни и през лентата с менюта. За да покажете или скриете лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>."
  409 
  410 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:363(term)
   602#: eog.xml:359(para)
   603msgid ""
   604"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
   605"menubar. To show or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   606"guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
   607msgstr ""
   608"Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни и през "
   609"лентата с менюта. За да покажете или скриете лентата с инструменти, изберете "
   610"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</"
   611"guimenuitem></menuchoice>."
   612
   613#: eog.xml:363(term)
  411614msgid "Display area"
  412615msgstr "Район на преглед"
  413616
  414 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:365(para)
   617#: eog.xml:365(para)
  415618msgid "The display area displays the image file."
  416619msgstr "Района на преглед показва изображението."
  417620
  418 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:369(term)
   621#: eog.xml:369(term)
  419622msgid "Statusbar"
  420623msgstr "Лента за състоянието"
  421624
  422 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:371(para)
  423 msgid "The statusbar provides information about the image. To show or hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
  424 msgstr "Лентата за състоянието предоставя информация за изображението. За да покажете или скриете лентата за състоянието, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>."
  425 
  426 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:375(para)
  427 msgid "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
  428 msgstr "Повечето действия в <application>Преглед на изображения</application> могат да се извършват по няколко начина. Например, може да отворите файл по следните начини:"
  429 
  430 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:378(para)
  431 msgid "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window from another application or window."
  432 msgstr "Изтеглете изображение в прозореца на <application>Преглед на изображения</application> от прозорец на друга програма."
  433 
  434 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:380(para)
   625#: eog.xml:371(para)
   626msgid ""
   627"The statusbar provides information about the image. To show or hide the "
   628"statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</"
   629"guimenuitem></menuchoice>."
   630msgstr ""
   631"Лентата за състоянието предоставя информация за изображението. За да "
   632"покажете или скриете лентата за състоянието, изберете "
   633"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</"
   634"guimenuitem></menuchoice>."
   635
   636#: eog.xml:375(para)
   637msgid ""
   638"Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed "
   639"several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
   640msgstr ""
   641"Повечето действия в <application>Преглед на изображения</application> могат "
   642"да се извършват по няколко начина. Например, може да отворите файл по "
   643"следните начини:"
   644
   645#: eog.xml:378(para)
   646msgid ""
   647"Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window "
   648"from another application or window."
   649msgstr ""
   650"Изтеглете изображение в прозореца на <application>Преглед на изображения</"
   651"application> от прозорец на друга програма."
   652
   653#: eog.xml:380(para)
  435654msgid "Double-click on an image file in the file manager or other application."
  436 msgstr "Натиснете два пъти върху изображение във файловия мениджър или друга програма."
  437 
  438 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:382(para)
  439 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  440 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice> и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  441 
  442 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:385(para)
  443 msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  444 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> от лентата с инструментите и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  445 
  446 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:388(para)
  447 msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  448 msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  449 
  450 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:397(title)
   655msgstr ""
   656"Натиснете два пъти върху изображение във файловия мениджър или друга "
   657"програма."
   658
   659#: eog.xml:382(para)
   660msgid ""
   661"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
   662"menuchoice> and select an image file in the <application>Load Image</"
   663"application> dialog."
   664msgstr ""
   665"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   666"guimenuitem></menuchoice> и изберете изображение от прозореца "
   667"<application>Зареждане на изображение</application>."
   668
   669#: eog.xml:385(para)
   670msgid ""
   671"Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button and select an image "
   672"file in the <application>Load Image</application> dialog."
   673msgstr ""
   674"Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> от лентата с инструментите "
   675"и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</"
   676"application>."
   677
   678#: eog.xml:388(para)
   679msgid ""
   680"Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and "
   681"select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
   682msgstr ""
   683"Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> и "
   684"изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</"
   685"application>."
   686
   687#: eog.xml:397(title)
  451688msgid "Viewing Images"
  452689msgstr "Преглеждане на изображения"
  453690
  454 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:401(title)
   691#: eog.xml:401(title)
  455692msgid "To Open an Image"
  456693msgstr "Отваряне на изображение"
  457694
  458 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:402(para)
   695#: eog.xml:402(para)
  459696msgid "To open an image, perform the following steps:"
  460697msgstr "За да отворите изображение, следвайте следните стъпки:"
  461698
  462 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:405(para)
  463 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  464 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  465 
  466 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:409(para)
  467 msgid "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to open."
  468 msgstr "В прозореца <guilabel>Зареждане на изображение</guilabel>, изберете файла, който искате да отворите."
  469 
  470 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:414(para)
  471 msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays the name of the image file in the titlebar of the window."
  472 msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на изображения</application> показва името на файла в заглавната лента на прозореца."
  473 
  474 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:419(para)
  475 msgid "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Image Viewer</application> opens each image in a new window. To explicitly open a new window, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>, or click the <guibutton>New</guibutton> button, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
  476 msgstr "За да отворите друго изображение, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>Преглед на изображения</application> отваря всяко изображение в нов прозорец. Просто за да отворите нов прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов прозорец</guimenuitem></menuchoice>, или натиснете бутона <guibutton>Нов</guibutton>, или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
  477 
  478 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:422(para)
  479 msgid "If you try to open an image file format that <application>Image Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
  480 msgstr "Ако опитате да отворите изображение, чийто формат <application>Преглед на изображения</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
  481 
  482 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:429(title)
   699#: eog.xml:405(para)
   700msgid ""
   701"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
   702"menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></"
   703"keycombo>."
   704msgstr ""
   705"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   706"guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</"
   707"keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   708
   709#: eog.xml:409(para)
   710msgid ""
   711"In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to "
   712"open."
   713msgstr ""
   714"В прозореца <guilabel>Зареждане на изображение</guilabel>, изберете файла, "
   715"който искате да отворите."
   716
   717#: eog.xml:414(para)
   718msgid ""
   719"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> "
   720"displays the name of the image file in the titlebar of the window."
   721msgstr ""
   722"Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на "
   723"изображения</application> показва името на файла в заглавната лента на "
   724"прозореца."
   725
   726#: eog.xml:419(para)
   727msgid ""
   728"To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   729"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
   730"<application>Image Viewer</application> opens each image in a new window. To "
   731"explicitly open a new window, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   732"guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>, or click the "
   733"<guibutton>New</guibutton> button, or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
   734"keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
   735msgstr ""
   736"За да отворите друго изображение, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</"
   737"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. "
   738"<application>Преглед на изображения</application> отваря всяко изображение в "
   739"нов прозорец. Просто за да отворите нов прозорец, изберете "
   740"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов прозорец</guimenuitem></"
   741"menuchoice>, или натиснете бутона <guibutton>Нов</guibutton>, или натиснете "
   742"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
   743
   744#: eog.xml:422(para)
   745msgid ""
   746"If you try to open an image file format that <application>Image Viewer</"
   747"application> does not recognize, the application displays an error message."
   748msgstr ""
   749"Ако опитате да отворите изображение, чийто формат <application>Преглед на "
   750"изображения</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за "
   751"грешка."
   752
   753#: eog.xml:429(title)
  483754msgid "To View the Images in a Folder"
  484755msgstr "Преглед на изображения в папка"
  485756
  486 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:430(para)
   757#: eog.xml:430(para)
  487758msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
  488 msgstr "За да видите всички изображения в дадена папка, следвайте следните стъпки:"
  489 
  490 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:433(para)
  491 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Directory</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  492 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на папка</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  493 
  494 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:437(para)
  495 msgid "In the <guilabel>Open Folder</guilabel> dialog, select the directory you want to open."
  496 msgstr "В прозореца <guilabel>Отваряне на папка</guilabel>, изберете папката, която искате да отворите."
  497 
  498 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:442(para)
  499 msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays all of the images in the directory in one <application>Image Viewer</application> window. This is known as the collection view."
  500 msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на изображения</application> в един прозорец показва всички изображения в папката. Това е изгледа като колекция."
  501 
  502 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:447(para)
  503 msgid "To view all of the images in the directory as a slide show, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
  504 msgstr "За да видите всички изображения в папката като прожекция, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. За да се върнете към изгледа като колекция, натиснете <keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За повече информация относно как да персонализирате прожекцията, вижте <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
  505 
  506 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:453(title)
   759msgstr ""
   760"За да видите всички изображения в дадена папка, следвайте следните стъпки:"
   761
   762#: eog.xml:433(para)
   763msgid ""
   764"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Directory</"
   765"guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Shift</"
   766"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   767msgstr ""
   768"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на папка</"
   769"guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Shift</"
   770"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   771
   772#: eog.xml:437(para)
   773msgid ""
   774"In the <guilabel>Open Folder</guilabel> dialog, select the directory you "
   775"want to open."
   776msgstr ""
   777"В прозореца <guilabel>Отваряне на папка</guilabel>, изберете папката, която "
   778"искате да отворите."
   779
   780#: eog.xml:442(para)
   781msgid ""
   782"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> "
   783"displays all of the images in the directory in one <application>Image "
   784"Viewer</application> window. This is known as the collection view."
   785msgstr ""
   786"Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на "
   787"изображения</application> в един прозорец показва всички изображения в "
   788"папката. Това е изгледа като колекция."
   789
   790#: eog.xml:447(para)
   791msgid ""
   792"To view all of the images in the directory as a slide show, choose "
   793"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
   794"menuchoice>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</"
   795"keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</"
   796"keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to "
   797"customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
   798msgstr ""
   799"За да видите всички изображения в папката като прожекция, изберете "
   800"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</"
   801"guimenuitem></menuchoice>. За да се върнете към изгледа като колекция, "
   802"натиснете <keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или "
   803"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За повече "
   804"информация относно как да персонализирате прожекцията, вижте <xref linkend="
   805"\"eog-prefs-slideshow\"/>."
   806
   807#: eog.xml:453(title)
  507808msgid "To Scroll an Image"
  508809msgstr "Прелистване на изображение"
  509810
  510 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:454(para)
  511 msgid "To scroll around an image that is larger than the image window or full screen window, you can use the following methods:"
  512 msgstr "За да прелиствате района на преглед, когато изображението е по-голямо от прозореца, може да използвате следните методи:"
  513 
  514 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:456(para)
   811#: eog.xml:454(para)
   812msgid ""
   813"To scroll around an image that is larger than the image window or full "
   814"screen window, you can use the following methods:"
   815msgstr ""
   816"За да прелиствате района на преглед, когато изображението е по-голямо от "
   817"прозореца, може да използвате следните методи:"
   818
   819#: eog.xml:456(para)
  515820msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
  516821msgstr "Използвайте стрелките на клавиатурата."
  517822
  518 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:458(para)
  519 msgid "Drag the image opposite to the direction in which you want to scroll. For example, if you want to scroll down the image, drag the image upwards in the window."
  520 msgstr "Изтеглете изображението в противоположната посока на тази, която искате да видите. Примерно, ако искате да прелистите изображението надолу, изтеглете го нагоре в прозореца."
  521 
  522 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:460(para)
   823#: eog.xml:458(para)
   824msgid ""
   825"Drag the image opposite to the direction in which you want to scroll. For "
   826"example, if you want to scroll down the image, drag the image upwards in the "
   827"window."
   828msgstr ""
   829"Изтеглете изображението в противоположната посока на тази, която искате да "
   830"видите. Примерно, ако искате да прелистите изображението надолу, изтеглете "
   831"го нагоре в прозореца."
   832
   833#: eog.xml:460(para)
  523834msgid "Use the scrollbars on the window."
  524835msgstr "Използвайте лентите за прелистване на прозореца."
  525836
  526 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:467(title)
   837#: eog.xml:467(title)
  527838msgid "To Zoom In or Out"
  528839msgstr "Увеличаване и намаляне"
  529840
  530 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:468(para)
   841#: eog.xml:468(para)
  531842msgid "You can zoom in or out of the image through a variety of methods."
  532 msgstr "Може да увеличавате или намаляте изгледа на изображението по множество методи."
  533 
  534 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:470(para)
  535 msgid "You can use the middle mouse button to scroll in and out. Scrolling down zooms out; scrolling up zooms in."
  536 msgstr "Може да използвате средния бутон на мишката. Въртене надолу намалява мащаба, въртене нагоре го увеличава."
  537 
  538 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:471(para)
  539 msgid "You can use the zoom buttons in the toolbar. They are also located in the <guimenu>View</guimenu>. You can zoom in and zoom out. <guilabel>Normal</guilabel> will restore the picture to its original unscaled size. <guilabel>Best Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the window and adapt the size on window resizing."
  540 msgstr "Може да използвате бутоните за мащаба на лентата с инструменти. Те също така се намират и в менюто <guimenu>Изглед</guimenu>. Може да увеличавате и намаляте. <guilabel>Нормален размер</guilabel> ще възвърне изображението към оригиналния му немащабиран размер. <guilabel>Най-добро изпълване</guilabel> ще покаже изображението така, че да пасне в прозореца и да се адаптира към размера му, ако той се преоразмерява."
  541 
  542 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:472(para)
  543 msgid "The zoom options also have shortcuts. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-</keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. The best fit mode can be entered by pressing <keycap>F</keycap>."
  544 msgstr "Опциите на мащаба също имат бързи клавиши. За увеличаване: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> или <keycap>+</keycap>. За намаляне: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo>·или·<keycap>-</keycap>. За връщане към оригинален раазмер: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> или <keycap>1</keycap>. За най-добро пасване на изображението: <keycap>F</keycap>."
  545 
  546 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:478(title)
   843msgstr ""
   844"Може да увеличавате или намаляте изгледа на изображението по множество "
   845"методи."
   846
   847#: eog.xml:470(para)
   848msgid ""
   849"You can use the middle mouse button to scroll in and out. Scrolling down "
   850"zooms out; scrolling up zooms in."
   851msgstr ""
   852"Може да използвате средния бутон на мишката. Въртене надолу намалява мащаба, "
   853"въртене нагоре го увеличава."
   854
   855#: eog.xml:471(para)
   856msgid ""
   857"You can use the zoom buttons in the toolbar. They are also located in the "
   858"<guimenu>View</guimenu>. You can zoom in and zoom out. <guilabel>Normal</"
   859"guilabel> will restore the picture to its original unscaled size. "
   860"<guilabel>Best Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the "
   861"window and adapt the size on window resizing."
   862msgstr ""
   863"Може да използвате бутоните за мащаба на лентата с инструменти. Те също така "
   864"се намират и в менюто <guimenu>Изглед</guimenu>. Може да увеличавате и "
   865"намаляте. <guilabel>Нормален размер</guilabel> ще възвърне изображението към "
   866"оригиналния му немащабиран размер. <guilabel>Най-добро изпълване</guilabel> "
   867"ще покаже изображението така, че да пасне в прозореца и да се адаптира към "
   868"размера му, ако той се преоразмерява."
   869
   870#: eog.xml:472(para)
   871msgid ""
   872"The zoom options also have shortcuts. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</"
   873"keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, "
   874"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-</"
   875"keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</"
   876"keycap><keycap>=</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. The best fit "
   877"mode can be entered by pressing <keycap>F</keycap>."
   878msgstr ""
   879"Опциите на мащаба също имат бързи клавиши. За увеличаване: "
   880"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> или <keycap>+</"
   881"keycap>. За намаляне: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></"
   882"keycombo>·или·<keycap>-</keycap>. За връщане към оригинален раазмер: "
   883"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> или <keycap>1</"
   884"keycap>. За най-добро пасване на изображението: <keycap>F</keycap>."
   885
   886#: eog.xml:478(title)
  547887msgid "To View Image Full Screen/Slideshow"
  548888msgstr "За преглед на цял екран/прожекция"
  549889
  550 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:479(para)
  551 msgid "To display the image in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the image in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame, titlebar, menubar, or toolbar. To exit from this mode, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. To zoom into or pane around the image the same things apply as for the window mode."
  552 msgstr "За да прегледате изображението на цял екран, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. Този режим показва изображението в прозорец, който запълва целия екран. Този прозорец няма рамка, заглавна лента, лента с менюта или лента с инструменти. За да излезете от този режим, натиснете <keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За мащаба и прелистването важат същите неща както и за нормалния режим."
  553 
  554 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:480(para)
  555 msgid "If multiple images are displayed (collection view) the <application>Image Viewer</application> enters the slideshow mode when in fullscreen. To advance to the next image press <keycap>Space</keycap> or use the right/down cursor keys. The previous image can be reached by pressing <keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys. If configured <application>Image Viewer</application> can also auto advance to the next picture after a specified timeout (see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). In this mode the manual navigation still works and the auto advance function can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>."
  556 msgstr "Ако се показват множество изображения (изглед като колекция), <application>Преглед на изображения</application> започва прожекция, когато е на цял екран. За да преминете към следващото изображение натиснете <keycap>Шпация</keycap> или използвайте курсорните клавиши за надясно/надолу. За предишното изображение, натиснете <keycap>Backspace</keycap> или наляво/надолу. Ако е настроена програмата, може също да преминава автоматично към следващото изображение след определено време (вижте <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). В този режим ръчната навигация също работи и функцията за автоматично придвижване може да бъде паузирана/продължена чрез натискане на <keycap>P</keycap>."
  557 
  558 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:487(title)
   890#: eog.xml:479(para)
   891msgid ""
   892"To display the image in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   893"guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen "
   894"mode displays the image in a window that fills the full screen. The window "
   895"does not contain a window frame, titlebar, menubar, or toolbar. To exit from "
   896"this mode, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or "
   897"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. To zoom into "
   898"or pane around the image the same things apply as for the window mode."
   899msgstr ""
   900"За да прегледате изображението на цял екран, изберете "
   901"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</"
   902"guimenuitem></menuchoice>. Този режим показва изображението в прозорец, "
   903"който запълва целия екран. Този прозорец няма рамка, заглавна лента, лента с "
   904"менюта или лента с инструменти. За да излезете от този режим, натиснете "
   905"<keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или <keycombo><keycap>Ctrl</"
   906"keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За мащаба и прелистването важат същите "
   907"неща както и за нормалния режим."
   908
   909#: eog.xml:480(para)
   910msgid ""
   911"If multiple images are displayed (collection view) the <application>Image "
   912"Viewer</application> enters the slideshow mode when in fullscreen. To "
   913"advance to the next image press <keycap>Space</keycap> or use the right/down "
   914"cursor keys. The previous image can be reached by pressing "
   915"<keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys. If configured "
   916"<application>Image Viewer</application> can also auto advance to the next "
   917"picture after a specified timeout (see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/"
   918">). In this mode the manual navigation still works and the auto advance "
   919"function can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>."
   920msgstr ""
   921"Ако се показват множество изображения (изглед като колекция), "
   922"<application>Преглед на изображения</application> започва прожекция, когато "
   923"е на цял екран. За да преминете към следващото изображение натиснете "
   924"<keycap>Шпация</keycap> или използвайте курсорните клавиши за надясно/"
   925"надолу. За предишното изображение, натиснете <keycap>Backspace</keycap> или "
   926"наляво/надолу. Ако е настроена програмата, може също да преминава "
   927"автоматично към следващото изображение след определено време (вижте <xref "
   928"linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). В този режим ръчната навигация също "
   929"работи и функцията за автоматично придвижване може да бъде паузирана/"
   930"продължена чрез натискане на <keycap>P</keycap>."
   931
   932#: eog.xml:487(title)
  559933msgid "Manipulating Images"
  560934msgstr "Манипулиране на изображения"
  561935
  562 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:489(para)
  563 msgid "All image manipulations apply to all selected images at once. The modifications are done in memory and alter the original files on disk only when the images are saved with the save function (see <xref linkend=\"eog-save-image\">save</xref>)."
  564 msgstr "Всички манипулации на изображения важат за всички избрани изображения наведнъж. Промените се правят в паметта и променят оригиналните файлове на твърдия диск, само когато изображенията бъдат запазени с функцията за запазване (вижте <xref·linkend=\"eog-save-image\">Запазване</xref>)."
  565 
  566 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:495(title)
   936#: eog.xml:489(para)
   937msgid ""
   938"All image manipulations apply to all selected images at once. The "
   939"modifications are done in memory and alter the original files on disk only "
   940"when the images are saved with the save function (see <xref linkend=\"eog-"
   941"save-image\">save</xref>)."
   942msgstr ""
   943"Всички манипулации на изображения важат за всички избрани изображения "
   944"наведнъж. Промените се правят в паметта и променят оригиналните файлове на "
   945"твърдия диск, само когато изображенията бъдат запазени с функцията за "
   946"запазване (вижте <xref·linkend=\"eog-save-image\">Запазване</xref>)."
   947
   948#: eog.xml:495(title)
  567949msgid "To Flip an Image"
  568950msgstr "Обръщане на изображение"
  569951
  570 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:496(para)
  571 msgid "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</guimenuitem></menuchoice>."
  572 msgstr "За да обърнете изображение по хоризонталната му ос, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Хоризонтално обръщане</guimenuitem></menuchoice>."
  573 
  574 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:501(para)
  575 msgid "To flip an image along the vertical axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></menuchoice>."
  576 msgstr "За да обърнете изображение по вертикалната му ос, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вертикално обръщане</guimenuitem></menuchoice>."
  577 
  578 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:510(title)
   952#: eog.xml:496(para)
   953msgid ""
   954"To flip an image along the horizontal axis of the image, choose "
   955"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</"
   956"guimenuitem></menuchoice>."
   957msgstr ""
   958"За да обърнете изображение по хоризонталната му ос, изберете "
   959"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Хоризонтално "
   960"обръщане</guimenuitem></menuchoice>."
   961
   962#: eog.xml:501(para)
   963msgid ""
   964"To flip an image along the vertical axis of the image, choose "
   965"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></"
   966"menuchoice>."
   967msgstr ""
   968"За да обърнете изображение по вертикалната му ос, изберете "
   969"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вертикално обръщане</"
   970"guimenuitem></menuchoice>."
   971
   972#: eog.xml:510(title)
  579973msgid "To Rotate an Image"
  580974msgstr "Завъртане на изображение"
  581975
  582 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:511(para)
  583 msgid "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
  584 msgstr "За завъртите изображение на 90 градуса, по часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане надясно</guimenuitem></menuchoice>."
  585 
  586 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:516(para)
  587 msgid "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
  588 msgstr "За завъртите изображение на 90 градуса, обратно на часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане наляво</guimenuitem></menuchoice>."
  589 
  590 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:521(para)
  591 msgid "To rotate an image 180 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate 180 Degrees</guimenuitem></menuchoice>."
  592 msgstr "За завъртите изображение на 180 градуса, по часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане на 180 градуса</guimenuitem></menuchoice>."
  593 
  594 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:530(title)
   976#: eog.xml:511(para)
   977msgid ""
   978"To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose "
   979"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</"
   980"guimenuitem></menuchoice>."
   981msgstr ""
   982"За завъртите изображение на 90 градуса, по часовниковата стрелка, изберете "
   983"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане надясно</"
   984"guimenuitem></menuchoice>."
   985
   986#: eog.xml:516(para)
   987msgid ""
   988"To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose "
   989"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</"
   990"guimenuitem></menuchoice>."
   991msgstr ""
   992"За завъртите изображение на 90 градуса, обратно на часовниковата стрелка, "
   993"изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане "
   994"наляво</guimenuitem></menuchoice>."
   995
   996#: eog.xml:521(para)
   997msgid ""
   998"To rotate an image 180 degrees in a clockwise direction, choose "
   999"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate 180 Degrees</"
   1000"guimenuitem></menuchoice>."
   1001msgstr ""
   1002"За завъртите изображение на 180 градуса, по часовниковата стрелка, изберете "
   1003"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане на 180 "
   1004"градуса</guimenuitem></menuchoice>."
   1005
   1006#: eog.xml:530(title)
  5951007msgid "To Undo an Action"
  5961008msgstr "Възстановяване от действие"
  5971009
  598 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:531(para)
  599 msgid "To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>."
  600 msgstr "За да върнете обръщане или завъртане, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  601 
  602 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:540(title)
   1010#: eog.xml:531(para)
   1011msgid ""
   1012"To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1013"guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>."
   1014msgstr ""
   1015"За да върнете обръщане или завъртане, изберете "
   1016"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</"
   1017"guimenuitem></menuchoice>."
   1018
   1019#: eog.xml:540(title)
  6031020msgid "To Delete an Image"
  6041021msgstr "Изтриване на изображение"
  6051022
  606 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:541(para)
  607 msgid "To delete an image <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Delete</guisubmenu></menuchoice>. This operation applies to all currently selected images. You may also use <keycap>DEL</keycap>. <application>Image Viewer</application> will ask you to confirm this operation before deleting the images from disk. After deletion the images can be restored from trash. Only when the trash is emptied the files are really lost."
  608 msgstr "За да изтриете изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Изтриване</guisubmenu></menuchoice>. Тази операция се прилага към всички текущо избрани изображения. Може също да използвате <keycap>DEL</keycap>. <application>Преглед на изображения</application> ще Ви попита за подтвърждение на операцията, преди да бъдат изтрити изображенията от твърдия диск. След изтриване изображенията могат да бъдат възвърнати от Кошчето. Чак след изчистване на Кошчето, файловете се губят наистина."
  609 
  610 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:554(title)
   1023#: eog.xml:541(para)
   1024msgid ""
   1025"To delete an image <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Delete</"
   1026"guisubmenu></menuchoice>. This operation applies to all currently selected "
   1027"images. You may also use <keycap>DEL</keycap>. <application>Image Viewer</"
   1028"application> will ask you to confirm this operation before deleting the "
   1029"images from disk. After deletion the images can be restored from trash. Only "
   1030"when the trash is emptied the files are really lost."
   1031msgstr ""
   1032"За да изтриете изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1033"guimenu><guisubmenu>Изтриване</guisubmenu></menuchoice>. Тази операция се "
   1034"прилага към всички текущо избрани изображения. Може също да използвате "
   1035"<keycap>DEL</keycap>. <application>Преглед на изображения</application> ще "
   1036"Ви попита за подтвърждение на операцията, преди да бъдат изтрити "
   1037"изображенията от твърдия диск. След изтриване изображенията могат да бъдат "
   1038"възвърнати от Кошчето. Чак след изчистване на Кошчето, файловете се губят "
   1039"наистина."
   1040
   1041#: eog.xml:554(title)
  6111042msgid "Saving"
  6121043msgstr "Запазване"
  6131044
  614 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:556(para)
  615 msgid "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save method with least impact to the image data. For example, if an otherwise unmodified image is saved under a different name in the same format, the file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is available on the system all JPEG image modifications are done without loss of image information."
  616 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> винаги се опитва да изберете метода на запазване, който има най-малко въздействие върху данните на изображението. Например, ако непроменяно изображение се запази под друго име в същия формат, файлът просто се копира. Ако библиотеката <systemitem·class=\"library\">libjpeg</systemitem> е налична на системата, всички промени по JPEG изображението се правят без загуба на информация."
  617 
  618 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:563(title)
   1045#: eog.xml:556(para)
   1046msgid ""
   1047"<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save "
   1048"method with least impact to the image data. For example, if an otherwise "
   1049"unmodified image is saved under a different name in the same format, the "
   1050"file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> "
   1051"is available on the system all JPEG image modifications are done without "
   1052"loss of image information."
   1053msgstr ""
   1054"<application>Преглед на изображения</application> винаги се опитва да "
   1055"изберете метода на запазване, който има най-малко въздействие върху данните "
   1056"на изображението. Например, ако непроменяно изображение се запази под друго "
   1057"име в същия формат, файлът просто се копира. Ако библиотеката "
   1058"<systemitem·class=\"library\">libjpeg</systemitem> е налична на системата, "
   1059"всички промени по JPEG изображението се правят без загуба на информация."
   1060
   1061#: eog.xml:563(title)
  6191062msgid "To Save an Image"
  6201063msgstr "Запазване на изображение"
  6211064
  622 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:564(para)
  623 msgid "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save</guisubmenu></menuchoice>. The image will be saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be saved."
  624 msgstr "За да запазите изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Запазване</guisubmenu></menuchoice>. Изображението ще бъде запазено под същото име и файлов вид. Следователно непроменените изображения няма нужда да се запазват."
  625 
  626 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:574(title)
   1065#: eog.xml:564(para)
   1066msgid ""
   1067"To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</"
   1068"guimenu><guisubmenu>Save</guisubmenu></menuchoice>. The image will be saved "
   1069"under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be "
   1070"saved."
   1071msgstr ""
   1072"За да запазите изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   1073"guimenu><guisubmenu>Запазване</guisubmenu></menuchoice>. Изображението ще "
   1074"бъде запазено под същото име и файлов вид. Следователно непроменените "
   1075"изображения няма нужда да се запазват."
   1076
   1077#: eog.xml:574(title)
  6271078msgid "To Save an Image under Different Name"
  6281079msgstr "Запазване на изображение под друго име"
  6291080
  630 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:575(para)
  631 msgid "To save an image under a different name or convert it to a different file type <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</guisubmenu></menuchoice>. Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the <guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>. The file is saved in the current folder by default. <application>Image Viewer</application> tries to determine the file type from the given filename suffix. If the image should be saved in another folder or the file type detection failed expand the dialog by clicking on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder navigation and the specification of the file type from the drop down box."
  632 msgstr "За да запазите изображение под друго име или да го преобразувате в друг файлов вид, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Запазване като</guisubmenu></menuchoice>. Определете файловото име в полето за име в прозореца <guilabel>Запазване на изображение</guilabel>. После натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>. Файлът се запазва по подразбиране в текущата папка. <application>Преглед на изображения</application> се опитва да определи файловия вид от предоставеното от Вас разширение. Ако изображението трябва да се запази в друга папка или ако пропадне засичането на файловия вид, разширете прозореца като изберете <guilabel>Отваряне на други папки</guilabel>. Това позволява навигация из всички папки и определянето на файловия вид от падащото меню."
  633 
  634 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:582(para)
  635 msgid "<application>Image Viewer</application> can also save multiple images at once. This way a bunch of images can be converted to a different format or apply another name schema. The following window will be displayed if <guilabel>Save As</guilabel> is called for more than one image:"
  636 msgstr "<application>Преглед на изображения</application> може също да запазвате множество изображения наведнъж. По този начин няколко изображения могат да бъдат преобразувани към различен формат или да се приложи еднаква схема на именуване. Следният прозорец ще бъде показан, ако <guilabel>Запазване като</guilabel> е активирано за повече от едно изображение:"
  637 
  638 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:584(title)
   1081#: eog.xml:575(para)
   1082msgid ""
   1083"To save an image under a different name or convert it to a different file "
   1084"type <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</guisubmenu></"
   1085"menuchoice>. Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in "
   1086"the <guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</"
   1087"guibutton>. The file is saved in the current folder by default. "
   1088"<application>Image Viewer</application> tries to determine the file type "
   1089"from the given filename suffix. If the image should be saved in another "
   1090"folder or the file type detection failed expand the dialog by clicking on "
   1091"<guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder "
   1092"navigation and the specification of the file type from the drop down box."
   1093msgstr ""
   1094"За да запазите изображение под друго име или да го преобразувате в друг "
   1095"файлов вид, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
   1096"guimenu><guisubmenu>Запазване като</guisubmenu></menuchoice>. Определете "
   1097"файловото име в полето за име в прозореца <guilabel>Запазване на "
   1098"изображение</guilabel>. После натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>. "
   1099"Файлът се запазва по подразбиране в текущата папка. <application>Преглед на "
   1100"изображения</application> се опитва да определи файловия вид от "
   1101"предоставеното от Вас разширение. Ако изображението трябва да се запази в "
   1102"друга папка или ако пропадне засичането на файловия вид, разширете прозореца "
   1103"като изберете <guilabel>Отваряне на други папки</guilabel>. Това позволява "
   1104"навигация из всички папки и определянето на файловия вид от падащото меню."
   1105
   1106#: eog.xml:582(para)
   1107msgid ""
   1108"<application>Image Viewer</application> can also save multiple images at "
   1109"once. This way a bunch of images can be converted to a different format or "
   1110"apply another name schema. The following window will be displayed if "
   1111"<guilabel>Save As</guilabel> is called for more than one image:"
   1112msgstr ""
   1113"<application>Преглед на изображения</application> може също да запазвате "
   1114"множество изображения наведнъж. По този начин няколко изображения могат да "
   1115"бъдат преобразувани към различен формат или да се приложи еднаква схема на "
   1116"именуване. Следният прозорец ще бъде показан, ако <guilabel>Запазване като</"
   1117"guilabel> е активирано за повече от едно изображение:"
   1118
   1119#: eog.xml:584(title)
  6391120msgid "Save As Dialog"
  6401121msgstr "Прозорецът за Запазване като"
  6411122
  642 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(guilabel)
   1123#: eog.xml:591(guilabel)
  6431124msgid "Save As"
  6441125msgstr "Запазване като"
  6451126
  646 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(phrase)
  647 msgid "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving a bunch of images."
  648 msgstr "Показва прозорецът на EoG <placeholder-1/>, когато се запазват множество изображения."
  649 
  650 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:596(para)
  651 msgid "The folder in which the images will be saved is specified by <guilabel>Destination Folder</guilabel>. Initially the folder is set to to the current folder. The <guilabel>Browse</guilabel> button opens a standard open folder dialog for browsing the filesystem. The resulting filename for each image is specified by <guilabel>Filename Format</guilabel>. The filename schema is constructed by simple characters and special tags. The following special tags are available:"
  652 msgstr "Папката, в която изображенията ще бъдат запазени се определя от <guilabel>Целева папка</guilabel>. Първоначално папката е настроена да бъде текущата. Бутона <guilabel>Разглеждане</guilabel> отваря стандартен прозорец за избор на папка. Крайното име за всеки файл се определя от <guilabel>Формат на името</guilabel>. Схемата за именуване се създава от прости символи и специални етикети. Следните специални етикети са налични:"
  653 
  654 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:601(para)
  655 msgid "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the fileformat suffix."
  656 msgstr "<guilabel>Файлово име (%f)</guilabel> - Оригиналното файлово име без файловото разширение."
  657 
  658 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:603(para)
  659 msgid "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at specified counter start)."
  660 msgstr "<guilabel>Брояч (%n)</guilabel> - Автоматично увеличаващо се число (започва от избрано начало)."
  661 
  662 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:606(para)
   1127#: eog.xml:591(phrase)
   1128msgid ""
   1129"Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving a bunch of images."
   1130msgstr ""
   1131"Показва прозорецът на EoG <placeholder-1/>, когато се запазват множество "
   1132"изображения."
   1133
   1134#: eog.xml:596(para)
   1135msgid ""
   1136"The folder in which the images will be saved is specified by "
   1137"<guilabel>Destination Folder</guilabel>. Initially the folder is set to to "
   1138"the current folder. The <guilabel>Browse</guilabel> button opens a standard "
   1139"open folder dialog for browsing the filesystem. The resulting filename for "
   1140"each image is specified by <guilabel>Filename Format</guilabel>. The "
   1141"filename schema is constructed by simple characters and special tags. The "
   1142"following special tags are available:"
   1143msgstr ""
   1144"Папката, в която изображенията ще бъдат запазени се определя от "
   1145"<guilabel>Целева папка</guilabel>. Първоначално папката е настроена да бъде "
   1146"текущата. Бутона <guilabel>Разглеждане</guilabel> отваря стандартен прозорец "
   1147"за избор на папка. Крайното име за всеки файл се определя от "
   1148"<guilabel>Формат на името</guilabel>. Схемата за именуване се създава от "
   1149"прости символи и специални етикети. Следните специални етикети са налични:"
   1150
   1151#: eog.xml:601(para)
   1152msgid ""
   1153"<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the "
   1154"fileformat suffix."
   1155msgstr ""
   1156"<guilabel>Файлово име (%f)</guilabel> - Оригиналното файлово име без "
   1157"файловото разширение."
   1158
   1159#: eog.xml:603(para)
   1160msgid ""
   1161"<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at "
   1162"specified counter start)."
   1163msgstr ""
   1164"<guilabel>Брояч (%n)</guilabel> - Автоматично увеличаващо се число (започва "
   1165"от избрано начало)."
   1166
   1167#: eog.xml:606(para)
  6631168msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
  6641169msgstr "Всички без тези специални етикети се възприемат като обикновен текст."
  6651170
  666 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:607(para)
  667 msgid "The image format is determined by the drop-down box after the schema definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</guilabel> option to state the the same format as the original file should be used."
  668 msgstr "Форматът на изображенията се определя от падащия списък след определянето на схема. Изберете определен формат или използвайте опцията <guilabel>както е</guilabel>, за да се запази файловия формат на оригиналните файлове."
  669 
  670 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:610(para)
  671 msgid "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace spaces by underscore</guilabel> is checked. The <guilabel>Start counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use the %n tag for the file format specification."
  672 msgstr "Секцията <guilabel>Опции</guilabel> позволява да заменяте всички интервали с долни черти в изходните файлове, ако е включена опцията <guilabel>Замяна на интервалите с долни черти</guilabel>. Полето <guilabel>Стартиране на брояча на</guilabel> определя от кое число да започва брояча, ако използвате етикета %n за формата на файловото име."
  673 
  674 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:611(para)
  675 msgid "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the resulting file name according to the above settings for an example filename from the bunch of selected images."
  676 msgstr "Секцията <guilabel>Преглед на файловото име</guilabel> показва как ще изглежда примерно файлово име според горните настройки с произволен файл от избраните изображения."
  677 
  678 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:620(title)
   1171#: eog.xml:607(para)
   1172msgid ""
   1173"The image format is determined by the drop-down box after the schema "
   1174"definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</"
   1175"guilabel> option to state the the same format as the original file should be "
   1176"used."
   1177msgstr ""
   1178"Форматът на изображенията се определя от падащия списък след определянето на "
   1179"схема. Изберете определен формат или използвайте опцията <guilabel>както е</"
   1180"guilabel>, за да се запази файловия формат на оригиналните файлове."
   1181
   1182#: eog.xml:610(para)
   1183msgid ""
   1184"The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space "
   1185"characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace "
   1186"spaces by underscore</guilabel> is checked. The <guilabel>Start counter at</"
   1187"guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use "
   1188"the %n tag for the file format specification."
   1189msgstr ""
   1190"Секцията <guilabel>Опции</guilabel> позволява да заменяте всички интервали с "
   1191"долни черти в изходните файлове, ако е включена опцията <guilabel>Замяна на "
   1192"интервалите с долни черти</guilabel>. Полето <guilabel>Стартиране на брояча "
   1193"на</guilabel> определя от кое число да започва брояча, ако използвате "
   1194"етикета %n за формата на файловото име."
   1195
   1196#: eog.xml:611(para)
   1197msgid ""
   1198"The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the "
   1199"resulting file name according to the above settings for an example filename "
   1200"from the bunch of selected images."
   1201msgstr ""
   1202"Секцията <guilabel>Преглед на файловото име</guilabel> показва как ще "
   1203"изглежда примерно файлово име според горните настройки с произволен файл от "
   1204"избраните изображения."
   1205
   1206#: eog.xml:620(title)
  6791207msgid "Preferences"
  6801208msgstr "Настройки"
  6811209
  682 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:621(para)
  683 msgid "Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be able to change the options for image viewing and slide shows. The changes apply to all open windows instantly."
  684 msgstr "Настройките могат да се променят от <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Ще можете да променяте опциите за преглед на изображения и прожекциите. Промените се прилагат към всички отворени прозорци незабавно."
  685 
  686 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:625(title)
   1210#: eog.xml:621(para)
   1211msgid ""
   1212"Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1213"guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be "
   1214"able to change the options for image viewing and slide shows. The changes "
   1215"apply to all open windows instantly."
   1216msgstr ""
   1217"Настройките могат да се променят от <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1218"guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Ще можете да "
   1219"променяте опциите за преглед на изображения и прожекциите. Промените се "
   1220"прилагат към всички отворени прозорци незабавно."
   1221
   1222#: eog.xml:625(title)
  6871223msgid "Image View"
  6881224msgstr "Преглед на изображения"
  6891225
  690 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:628(guilabel)
   1226#: eog.xml:628(guilabel)
  6911227msgid "Image Interpolation"
  6921228msgstr "Заглаждане на пикселите"
  6931229
  694 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:630(para)
  695 msgid "Select the <guilabel>Interpolate image on zoom</guilabel> option to enable image interpolation when you change the zoom factor for the image. If you select this option, <application>Image Viewer</application> uses bilinear interpolation. Bilinear interpolation is a simple and fast method of interpolation. When you zoom in on an image, <application>Image Viewer</application> uses up to four adjacent pixels to compute the colors of the new pixels. When you zoom out of an image, <application>Image Viewer</application> averages regions of color in the existing image to compute the colors of the pixels."
  696 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Заглаждане на пикселите при увеличаване на мащаба</guilabel>, за да включите интерполацията при промяна на мащаба. Ако изберете тази опция, <application>Преглед на изображенията</application> използва билинеарна интерполация. Тя е прост и бърз метод за заглаждане. Когато увеличавате изображение, <application>Преглед на изображения</application> използва до 4 близки пиксела, за да пресметне цветовете ан новите пиксели. Когато намаляте изображение, <application>Преглед на изображения</application> усреднява цветните региони в изображението, за да пресметне цветовете на пикселите."
  697 
  698 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:635(guilabel)
   1230#: eog.xml:630(para)
   1231msgid ""
   1232"Select the <guilabel>Interpolate image on zoom</guilabel> option to enable "
   1233"image interpolation when you change the zoom factor for the image. If you "
   1234"select this option, <application>Image Viewer</application> uses bilinear "
   1235"interpolation. Bilinear interpolation is a simple and fast method of "
   1236"interpolation. When you zoom in on an image, <application>Image Viewer</"
   1237"application> uses up to four adjacent pixels to compute the colors of the "
   1238"new pixels. When you zoom out of an image, <application>Image Viewer</"
   1239"application> averages regions of color in the existing image to compute the "
   1240"colors of the pixels."
   1241msgstr ""
   1242"Изберете опцията <guilabel>Заглаждане на пикселите при увеличаване на "
   1243"мащаба</guilabel>, за да включите интерполацията при промяна на мащаба. Ако "
   1244"изберете тази опция, <application>Преглед на изображенията</application> "
   1245"използва билинеарна интерполация. Тя е прост и бърз метод за заглаждане. "
   1246"Когато увеличавате изображение, <application>Преглед на изображения</"
   1247"application> използва до 4 близки пиксела, за да пресметне цветовете ан "
   1248"новите пиксели. Когато намаляте изображение, <application>Преглед на "
   1249"изображения</application> усреднява цветните региони в изображението, за да "
   1250"пресметне цветовете на пикселите."
   1251
   1252#: eog.xml:635(guilabel)
  6991253msgid "Transparent Parts"
  7001254msgstr "Прозрачни части"
  7011255
  702 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:637(para)
  703 msgid "Select one of the following options to determine how <application>Image Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
  704 msgstr "Изберете една от следните опции, за да се определя как <application>Преглед на изображения</application> показва прозрачните части от изображение:"
  705 
  706 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:639(guilabel)
   1256#: eog.xml:637(para)
   1257msgid ""
   1258"Select one of the following options to determine how <application>Image "
   1259"Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
   1260msgstr ""
   1261"Изберете една от следните опции, за да се определя как <application>Преглед "
   1262"на изображения</application> показва прозрачните части от изображение:"
   1263
   1264#: eog.xml:639(guilabel)
  7071265msgid "As check pattern"
  7081266msgstr "Като шахматна дъска"
  7091267
  710 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:640(para)
   1268#: eog.xml:640(para)
  7111269msgid "Displays any transparent parts of the image in a check pattern."
  712 msgstr "Показва прозрачните части на изображение като шаблон на шахматна дъска."
  713 
  714 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:642(guilabel)
   1270msgstr ""
   1271"Показва прозрачните части на изображение като шаблон на шахматна дъска."
   1272
   1273#: eog.xml:642(guilabel)
  7151274msgid "As custom color"
  7161275msgstr "Като цвят"
  7171276
  718 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:643(para)
  719 msgid "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you specify. Click on the color selector button to select a color."
  720 msgstr "Показва прозрачните части от изображение като плътен цвят, който определите. Натиснете бутона за избор на цвят, за да изберете цвят."
  721 
  722 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:645(guimenuitem)
   1277#: eog.xml:643(para)
   1278msgid ""
   1279"Displays any transparent parts of the image in a solid color that you "
   1280"specify. Click on the color selector button to select a color."
   1281msgstr ""
   1282"Показва прозрачните части от изображение като плътен цвят, който определите. "
   1283"Натиснете бутона за избор на цвят, за да изберете цвят."
   1284
   1285#: eog.xml:645(guimenuitem)
  7231286msgid "As background"
  7241287msgstr "Като фон"
  7251288
  726 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:646(para)
  727 msgid "Displays any transparent parts of the image in the background color of the <application>Image Viewer</application> application."
  728 msgstr "Показва прозрачните части от изображение като фоновия цвят на <application>Преглед на изображения</application>."
  729 
  730 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:656(title)
   1289#: eog.xml:646(para)
   1290msgid ""
   1291"Displays any transparent parts of the image in the background color of the "
   1292"<application>Image Viewer</application> application."
   1293msgstr ""
   1294"Показва прозрачните части от изображение като фоновия цвят на "
   1295"<application>Преглед на изображения</application>."
   1296
   1297#: eog.xml:656(title)
  7311298msgid "Slide Show"
  7321299msgstr "Прожекция"
  7331300
  734 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:659(guilabel)
   1301#: eog.xml:659(guilabel)
  7351302msgid "Image Zoom"
  7361303msgstr "Мащаб"
  7371304
  738 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:661(para)
  739 msgid "Select the <guilabel>Allow zoom greater than 100% initially</guilabel> option to resize all images to fit the screen during the slide show. If you do not select this option, images that are smaller than the screen size are not resized to fit the screen."
  740 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Позволяване на мащаб по-голям от 100%</guilabel>, за да преоразмерявате всички изображения да пасват екрана по време на прожекция. Ако не изберете тази опция, изображенията, които са по-малки от размера на екрана, не се оразмеряват, за да паснат на екрана."
  741 
  742 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:665(guilabel)
   1305#: eog.xml:661(para)
   1306msgid ""
   1307"Select the <guilabel>Allow zoom greater than 100% initially</guilabel> "
   1308"option to resize all images to fit the screen during the slide show. If you "
   1309"do not select this option, images that are smaller than the screen size are "
   1310"not resized to fit the screen."
   1311msgstr ""
   1312"Изберете опцията <guilabel>Позволяване на мащаб по-голям от 100%</guilabel>, "
   1313"за да преоразмерявате всички изображения да пасват екрана по време на "
   1314"прожекция. Ако не изберете тази опция, изображенията, които са по-малки от "
   1315"размера на екрана, не се оразмеряват, за да паснат на екрана."
   1316
   1317#: eog.xml:665(guilabel)
  7431318msgid "Sequence"
  7441319msgstr "Последователност"
  7451320
  746 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:667(para)
  747 msgid "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly through the list of images during the slide show. If you do not select this option, the slide show returns to the collection view after the last image is displayed."
  748 msgstr "Изберете опцията <guilabel>Последователност на завъртанията</guilabel>, ако искате прожекцията да е циклична и да не спира да показва списъка от изображения. Ако не изберете тази опция, прожекцията се връща при изгледа като колекция, след като е показано последното изображение."
  749 
  750 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:669(para)
  751 msgid "Use the <guilabel>Show next image automatically after ... seconds</guilabel> spin box to specify how long each image is displayed during the slide show. If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
  752 msgstr "Използвайте полето <guilabel>Смяна на изображението след ... секунди</guilabel>, за да определите колко дълго да се показва изображение по време на прожекцията. Ако настроите тази стойност на нула, функцията за автоматично придвижване е изключена и само ръчното разглеждане е налично (вижте <xref·linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
   1321#: eog.xml:667(para)
   1322msgid ""
   1323"Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly "
   1324"through the list of images during the slide show. If you do not select this "
   1325"option, the slide show returns to the collection view after the last image "
   1326"is displayed."
   1327msgstr ""
   1328"Изберете опцията <guilabel>Последователност на завъртанията</guilabel>, ако "
   1329"искате прожекцията да е циклична и да не спира да показва списъка от "
   1330"изображения. Ако не изберете тази опция, прожекцията се връща при изгледа "
   1331"като колекция, след като е показано последното изображение."
   1332
   1333#: eog.xml:669(para)
   1334msgid ""
   1335"Use the <guilabel>Show next image automatically after ... seconds</guilabel> "
   1336"spin box to specify how long each image is displayed during the slide show. "
   1337"If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and "
   1338"only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen"
   1339"\">fullscreen/slideshow</xref>)"
   1340msgstr ""
   1341"Използвайте полето <guilabel>Смяна на изображението след ... секунди</"
   1342"guilabel>, за да определите колко дълго да се показва изображение по време "
   1343"на прожекцията. Ако настроите тази стойност на нула, функцията за "
   1344"автоматично придвижване е изключена и само ръчното разглеждане е налично "
   1345"(вижте <xref·linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
  7531346
  7541347#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  755 #: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:0(None)
   1348#: eog.xml:0(None)
  7561349msgid "translator-credits"
  757 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
  758 
   1350msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2006."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.