Changeset 555


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2006, 10:46:26 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Почнах подаването на помощта.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/file-roller/file-roller.HEAD.po

  r426 r555  
  44"Project-Id-Version: file-roller manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-11-22 08:52+0100\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:23+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2006-02-24 22:34+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2006-02-24 22:35+0200\n"
  88"Last-Translator:  Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team:  <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   13
   14#: legal.xml:2(para)
   15msgid ""
   16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
   17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
   18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
   19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
   20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
   21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
   22msgstr ""
   23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
   24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
   25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
   26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
   27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
   28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
   29"разпространяван с това ръководство."
   30
   31#: legal.xml:12(para)
   32msgid ""
   33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
   34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
   35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
   36"section 6 of the license."
   37msgstr ""
   38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
   39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
   40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
   41"описано в раздел 6 от лиценза."
   42
   43#: legal.xml:19(para)
   44msgid ""
   45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
   46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
   47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
   48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
   49"capital letters."
   50msgstr ""
   51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
   52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
   53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
   54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
   55"имената са с главни букви или начални главни букви."
   56
   57#: legal.xml:35(para)
   58msgid ""
   59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
   60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
   61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
   62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
   63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
   64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
   65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
   66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
   67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
   68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
   69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
   70msgstr ""
   71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
   72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
   73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
   74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
   75"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
   76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
   77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
   78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
   79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
   80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
   81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
   82
   83#: legal.xml:55(para)
   84msgid ""
   85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
   86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
   87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
   88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
   89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
   90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
   91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
   92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
   93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
   94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
   95msgstr ""
   96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
   97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
   98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
   99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
   100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
   101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
   102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
   103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
   104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
   105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
   106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
   107
   108#: legal.xml:28(para)
   109msgid ""
   110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
   111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
   112"<placeholder-1/>"
   113msgstr ""
   114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
   115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
   116"<placeholder-1/>"
  13117
  14118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  15119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  16 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:315(None)
  17 msgid "@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; md5=503b7fa5c7e429e138e8f14f154e56fe"
   120#: file-roller.xml:315(None)
   121msgid ""
   122"@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; "
   123"md5=503b7fa5c7e429e138e8f14f154e56fe"
  18124msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  19125
  20126#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  21127#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  22 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1293(None)
  23 msgid "@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; md5=a545ca6dc6bdb473783ee16404ae8094"
   128#: file-roller.xml:1293(None)
   129msgid ""
   130"@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; "
   131"md5=a545ca6dc6bdb473783ee16404ae8094"
  24132msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  25133
  26134#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  27135#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  28 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1312(None)
  29 msgid "@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; md5=b1cfcb619fbbc9b9840bba7d9c3d48b9"
   136#: file-roller.xml:1312(None)
   137msgid ""
   138"@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; "
   139"md5=b1cfcb619fbbc9b9840bba7d9c3d48b9"
  30140msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
  31141
  32142#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  33143#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  34 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1331(None)
  35 msgid "@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; md5=837e45f3999f02d0654b869a629e93c6"
   144#: file-roller.xml:1331(None)
   145msgid ""
   146"@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; "
   147"md5=837e45f3999f02d0654b869a629e93c6"
  36148msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
  37149
  38150#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  39151#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  40 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1350(None)
  41 msgid "@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=3b9299491dbdf4fc78268f03d79ae1b2"
   152#: file-roller.xml:1350(None)
   153msgid ""
   154"@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=3b9299491dbdf4fc78268f03d79ae1b2"
  42155msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
  43156
  44 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:28(title) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:92(revnumber)
   157#: file-roller.xml:28(title) file-roller.xml:92(revnumber)
  45158msgid "<application>File Roller</application> Manual V2.5"
  46159msgstr "Ръководство за <application>File Roller</application>, версия 2.5"
  47160
  48 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:30(para)
   161#: file-roller.xml:30(para)
  49162msgid "User manual for the File Roller Archive Manager."
  50163msgstr "Ръководство за програмата за работа с архиви File Roller"
  51164
  52 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:33(year) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:38(year)
   165#: file-roller.xml:33(year) file-roller.xml:38(year)
  53166msgid "2003"
  54167msgstr "2003"
  55168
  56 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:34(year)
   169#: file-roller.xml:34(year)
  57170msgid "2004"
  58171msgstr "2004"
  59172
  60 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:35(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:70(orgname)
   173#: file-roller.xml:35(holder) file-roller.xml:70(orgname)
  61174msgid "Sun Microsystems"
  62175msgstr "Sun Microsystems"
  63176
  64 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:39(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:127(para)
   177#: file-roller.xml:39(holder) file-roller.xml:127(para)
  65178msgid "Paolo Bacchilega"
  66179msgstr "Paolo Bacchilega"
  67180
  68 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:42(year)
   181#: file-roller.xml:42(year)
  69182msgid "2002"
  70183msgstr "2002"
  71184
  72 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:43(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:135(para)
   185#: file-roller.xml:43(holder) file-roller.xml:135(para)
  73186msgid "Alexander Kirillov"
  74187msgstr "Alexander Kirillov"
  75188
  76 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:58(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:77(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:84(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:96(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:104(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:112(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:120(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:128(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:136(para)
   189#: file-roller.xml:58(publishername) file-roller.xml:77(orgname)
   190#: file-roller.xml:84(orgname) file-roller.xml:96(para)
   191#: file-roller.xml:104(para) file-roller.xml:112(para)
   192#: file-roller.xml:120(para) file-roller.xml:128(para)
   193#: file-roller.xml:136(para)
  77194msgid "GNOME Documentation Project"
  78195msgstr "Проект за документация на GNOME"
  79196
  80 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:2(para)
  81 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  82 msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  83 
  84 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:12(para)
  85 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  86 msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  87 
  88 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:19(para)
  89 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  90 msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  91 
  92 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:35(para)
  93 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  94 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  95 
  96 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:55(para)
  97 msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  98 msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  99 
  100 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:28(para)
  101 msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  102 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
  103 
  104 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:67(firstname)
   197#: file-roller.xml:67(firstname)
  105198msgid "Sun"
  106199msgstr "Екип на Sun"
  107200
  108 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:68(surname)
   201#: file-roller.xml:68(surname)
  109202msgid "GNOME Documentation Team"
  110203msgstr "за документация на GNOME"
  111204
  112 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:74(firstname)
   205#: file-roller.xml:74(firstname)
  113206msgid "Paolo"
  114207msgstr "Paolo"
  115208
  116 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:75(surname)
   209#: file-roller.xml:75(surname)
  117210msgid "Bacchilega"
  118211msgstr "Bacchilega"
  119212
  120 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:81(firstname)
   213#: file-roller.xml:81(firstname)
  121214msgid "Alexander"
  122215msgstr "Alexander"
  123216
  124 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:82(surname)
   217#: file-roller.xml:82(surname)
  125218msgid "Kirillov"
  126219msgstr "Kirillov"
  127220
  128 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:85(email)
   221#: file-roller.xml:85(email)
  129222msgid "kirillov@math.sunysb.edu"
  130223msgstr "kirillov@math.sunysb.edu"
  131224
  132 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:93(date)
  133 msgid "March 2004"
  134 msgstr "март, 2004"
  135 
  136 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:95(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:103(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:111(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:119(para)
   225#: file-roller.xml:95(para) file-roller.xml:103(para)
   226#: file-roller.xml:111(para) file-roller.xml:119(para)
  137227msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  138228msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
  139229
  140 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:100(revnumber)
   230#: file-roller.xml:100(revnumber)
  141231msgid "File Roller Manual V2.4"
  142232msgstr "Ръководство за File Roller, версия 2.4"
  143233
  144 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:101(date)
   234#: file-roller.xml:101(date)
  145235msgid "February 2004"
  146236msgstr "февруари, 2004"
  147237
  148 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:108(revnumber)
   238#: file-roller.xml:108(revnumber)
  149239msgid "File Roller Manual V2.3"
  150240msgstr "Ръководство за File Roller, версия 2.3"
  151241
  152 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:109(date)
   242#: file-roller.xml:109(date)
  153243msgid "August 2003"
  154244msgstr "август, 2003"
  155245
  156 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:116(revnumber)
   246#: file-roller.xml:116(revnumber)
  157247msgid "File Roller Manual V2.2"
  158248msgstr "Ръководство за File Roller, версия 2.2"
  159249
  160 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:117(date)
   250#: file-roller.xml:117(date)
  161251msgid "June 2003"
  162252msgstr "юни, 2003"
  163253
  164 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:124(revnumber)
   254#: file-roller.xml:124(revnumber)
  165255msgid "File Roller Manual V2.1"
  166256msgstr "Ръководство за File Roller, версия 2.1"
  167257
  168 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:125(date)
   258#: file-roller.xml:125(date)
  169259msgid "January 2003"
  170260msgstr "януари, 2003"
  171261
  172 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:132(revnumber)
   262#: file-roller.xml:132(revnumber)
  173263msgid "File Roller Manual V2.0"
  174264msgstr "Ръководство за File Roller, версия 2.0"
  175265
  176 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:133(date)
   266#: file-roller.xml:133(date)
  177267msgid "June 2002"
  178268msgstr "юни, 2002"
  179269
  180 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:141(releaseinfo)
  181 msgid "This manual describes version 2.5.6 of <application>File Roller</application>."
  182 msgstr "Това ръководство е за версия 2.5.6 на <application>File Roller</application>"
  183 
  184 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:144(title)
   270#: file-roller.xml:141(releaseinfo)
   271msgid ""
   272"This manual describes version 2.5.6 of <application>File Roller</"
   273"application>."
   274msgstr ""
   275"Това ръководство е за версия 2.5.6 на <application>File Roller</application>"
   276
   277#: file-roller.xml:144(title)
  185278msgid "Feedback"
  186279msgstr "Обратна връзка"
  187280
  188 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:145(para)
  189 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>File Roller</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  190 msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за работа с архиви File Roller или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  191 
  192 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:152(primary)
   281#: file-roller.xml:145(para)
   282msgid ""
   283"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>File Roller</"
   284"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
   285"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
   286msgstr ""
   287"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
   288"за работа с архиви File Roller или това ръководство, следвайте указанията, "
   289"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
   290"обратна връзка на GNOME</ulink>."
   291
   292#: file-roller.xml:152(primary)
  193293msgid "File Roller"
  194294msgstr "File Roller"
  195295
  196 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:155(primary)
   296#: file-roller.xml:155(primary)
  197297msgid "file-roller"
  198298msgstr "file-roller"
  199299
  200 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:158(primary)
   300#: file-roller.xml:158(primary)
  201301msgid "Archiving"
  202302msgstr "Архивиране"
  203303
  204 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:161(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:165(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:169(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:173(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:177(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:181(primary)
   304#: file-roller.xml:161(primary) file-roller.xml:165(primary)
   305#: file-roller.xml:169(primary) file-roller.xml:173(primary)
   306#: file-roller.xml:177(primary) file-roller.xml:181(primary)
  205307msgid "Archives"
  206308msgstr "Архиви"
  207309
  208 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:162(secondary)
   310#: file-roller.xml:162(secondary)
  209311msgid "Adding files to"
  210312msgstr "Добавяне на файлове към"
  211313
  212 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:166(secondary)
   314#: file-roller.xml:166(secondary)
  213315msgid "Deleting files from"
  214316msgstr "Изтриване на файлове от"
  215317
  216 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:170(secondary)
   318#: file-roller.xml:170(secondary)
  217319msgid "Opening"
  218320msgstr "Отваряне"
  219321
  220 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:174(secondary)
   322#: file-roller.xml:174(secondary)
  221323msgid "Viewing"
  222324msgstr "Преглеждане"
  223325
  224 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:178(secondary)
   326#: file-roller.xml:178(secondary)
  225327msgid "Extracting"
  226328msgstr "Разархивиране"
  227329
  228 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:182(secondary)
   330#: file-roller.xml:182(secondary)
  229331msgid "Creating"
  230332msgstr "Създаване"
  231333
  232 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:190(title)
   334#: file-roller.xml:190(title)
  233335msgid "Introduction"
  234336msgstr "Въведение"
  235337
  236 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:191(para)
  237 msgid "You can use the <application>File Roller</application> application to create, view, modify, or unpack an archive. An archive is a file that acts as a container for other files. An archive can contain many files, folders, and subfolders, usually in compressed form."
  238 msgstr "Може да използвате програмата <application>File Roller</application> за да създавате, преглеждате, променяте или разархивирате архиви. Архивът е файл, който играе ролята на контейнер за други файлове. Архивът може да съдържа много файлове, папки и подпапки, обикновено в компресирана форма."
  239 
  240 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:193(para)
  241 msgid "<application>File Roller</application> provides only a graphical interface, and relies on command-line utilities such as <command>tar</command>, <command>gzip</command>, and <command>bzip2</command> for archive operations."
  242 msgstr "<application>File Roller</application> предоставя само графичния интерфейс и разчита за операциите с архивите на терминални програми като <command>tar</command>, <command>gzip</command> и <command>bzip2</command>."
  243 
  244 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:196(para)
  245 msgid "If you have the appropriate command-line tools installed on your system, <application>File Roller</application> supports RPM and Stuff files, as well as the archive formats listed in the following table."
  246 msgstr "Ако имате подходящите терминални инструменти инсталирани на системата Ви, <application>File Roller</application> поддържа RPM и Stuff файлове, както и файловите формати изписани в таблицата по-долу."
  247 
  248 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:205(para)
   338#: file-roller.xml:191(para)
   339msgid ""
   340"You can use the <application>File Roller</application> application to "
   341"create, view, modify, or unpack an archive. An archive is a file that acts "
   342"as a container for other files. An archive can contain many files, folders, "
   343"and subfolders, usually in compressed form."
   344msgstr ""
   345"Може да използвате програмата <application>File Roller</application> за да "
   346"създавате, преглеждате, променяте или разархивирате архиви. Архивът е файл, "
   347"който играе ролята на контейнер за други файлове. Архивът може да съдържа "
   348"много файлове, папки и подпапки, обикновено в компресирана форма."
   349
   350#: file-roller.xml:193(para)
   351msgid ""
   352"<application>File Roller</application> provides only a graphical interface, "
   353"and relies on command-line utilities such as <command>tar</command>, "
   354"<command>gzip</command>, and <command>bzip2</command> for archive operations."
   355msgstr ""
   356"<application>File Roller</application> предоставя само графичния интерфейс и "
   357"разчита за операциите с архивите на терминални програми като <command>tar</"
   358"command>, <command>gzip</command> и <command>bzip2</command>."
   359
   360#: file-roller.xml:196(para)
   361msgid ""
   362"If you have the appropriate command-line tools installed on your system, "
   363"<application>File Roller</application> supports RPM and Stuff files, as well "
   364"as the archive formats listed in the following table."
   365msgstr ""
   366"Ако имате подходящите терминални инструменти инсталирани на системата Ви, "
   367"<application>File Roller</application> поддържа RPM и Stuff файлове, както и "
   368"файловите формати изписани в таблицата по-долу."
   369
   370#: file-roller.xml:205(para)
  249371msgid "Format"
  250372msgstr "Формат"
  251373
  252 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:207(para)
   374#: file-roller.xml:207(para)
  253375msgid "Filename Extension"
  254376msgstr "Файлово разширение"
  255377
  256 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:212(para)
   378#: file-roller.xml:212(para)
  257379msgid "ARJ archive"
  258380msgstr "Архив, формат ARJ"
  259381
  260 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:213(filename)
   382#: file-roller.xml:213(filename)
  261383msgid ".arj"
  262384msgstr ".arj"
  263385
  264 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:216(para)
   386#: file-roller.xml:216(para)
  265387msgid "Enterprise archive"
  266388msgstr "Архив, формат Enterprise"
  267389
  268 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:217(filename)
   390#: file-roller.xml:217(filename)
  269391msgid ".ear"
  270392msgstr ".ear"
  271393
  272 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:220(para)
   394#: file-roller.xml:220(para)
  273395msgid "Java archive"
  274396msgstr "Архив, формат Java"
  275397
  276 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:221(filename)
   398#: file-roller.xml:221(filename)
  277399msgid ".jar"
  278400msgstr ".jar"
  279401
  280 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:224(para)
   402#: file-roller.xml:224(para)
  281403msgid "LHA archive"
  282404msgstr "Архив, формат LHA"
  283405
  284 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:225(filename)
   406#: file-roller.xml:225(filename)
  285407msgid ".lzh"
  286408msgstr ".lzh"
  287409
  288 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:228(para)
   410#: file-roller.xml:228(para)
  289411msgid "Resource Adapter archive"
  290412msgstr "Архив, формат Resource Adapter"
  291413
  292 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:229(filename)
   414#: file-roller.xml:229(filename)
  293415msgid ".rar"
  294416msgstr ".rar"
  295417
  296 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:232(para)
   418#: file-roller.xml:232(para)
  297419msgid "Uncompressed tar archive"
  298420msgstr "Некомпресиран архив, формат Tar"
  299421
  300 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:233(filename)
   422#: file-roller.xml:233(filename)
  301423msgid ".tar"
  302424msgstr ".tar"
  303425
  304 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:236(para)
   426#: file-roller.xml:236(para)
  305427msgid "Tar archive compressed with <command>bzip</command>"
  306428msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>bzip</command>"
  307429
  308 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:237(para)
   430#: file-roller.xml:237(para)
  309431msgid "<filename>.tar.bz</filename> or <filename>.tbz</filename>"
  310432msgstr "<filename>.tar.bz</filename> или <filename>.tbz</filename>"
  311433
  312 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:240(para)
   434#: file-roller.xml:240(para)
  313435msgid "Tar archive compressed with <command>bzip2</command>"
  314436msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>bzip2</command>"
  315437
  316 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:241(para)
   438#: file-roller.xml:241(para)
  317439msgid "<filename>.tar.bz2</filename> or <filename>.tbz2</filename>"
  318440msgstr "<filename>.tar.bz2</filename> или <filename>.tbz2</filename>"
  319441
  320 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:244(para)
   442#: file-roller.xml:244(para)
  321443msgid "Tar archive compressed with <command>gzip</command>"
  322444msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>gzip</command>"
  323445
  324 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:245(para)
   446#: file-roller.xml:245(para)
  325447msgid "<filename>.tar.gz</filename> or <filename>.tgz</filename>"
  326448msgstr "<filename>.tar.gz</filename> или <filename>.tgz</filename>"
  327449
  328 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:248(para)
   450#: file-roller.xml:248(para)
  329451msgid "Tar archive compressed with <command>lzop</command>"
  330452msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>lzop</command>"
  331453
  332 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:249(para)
   454#: file-roller.xml:249(para)
  333455msgid "<filename>.tar.lzo</filename> or <filename>.tzo</filename>"
  334456msgstr "<filename>.tar.lzo</filename> или <filename>.tzo</filename>"
  335457
  336 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:252(para)
   458#: file-roller.xml:252(para)
  337459msgid "Tar archive compressed with <command>compress</command>"
  338460msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>compress</command>"
  339461
  340 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:253(para)
   462#: file-roller.xml:253(para)
  341463msgid "<filename>.tar.Z</filename> or <filename>.taz</filename>"
  342464msgstr "<filename>.tar.Z</filename> или <filename>.taz</filename>"
  343465
  344 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:256(para)
   466#: file-roller.xml:256(para)
  345467msgid "Web archive"
  346468msgstr "Архив, формат Web"
  347469
  348 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:257(filename)
   470#: file-roller.xml:257(filename)
  349471msgid ".war"
  350472msgstr ".war"
  351473
  352 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:260(para)
   474#: file-roller.xml:260(para)
  353475msgid "PKZIP or WinZip archive"
  354476msgstr "Архив, формат PKZIP или WinZip"
  355477
  356 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:261(filename)
   478#: file-roller.xml:261(filename)
  357479msgid ".zip"
  358480msgstr ".zip"
  359481
  360 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:264(para)
   482#: file-roller.xml:264(para)
  361483msgid "Zoo archive"
  362484msgstr "Архив, формат Zoo"
  363485
  364 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:265(filename)
   486#: file-roller.xml:265(filename)
  365487msgid ".zoo"
  366488msgstr ".zoo"
  367489
  368 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:270(para)
  369 msgid "The most common archive format on UNIX and Linux systems is the tar archive compressed with <command>gzip</command>."
  370 msgstr "Най-често срещаният формат архив за UNIX и GNU/Linux системи е tar, компресиран с <command>gzip</command>."
  371 
  372 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:271(para)
  373 msgid "The most common archive format on Microsoft Windows systems is the archive created with <application>PKZIP</application> or <application>WinZip</application>."
  374 msgstr "Най-често срещаният формат архив за Microsoft Windows системи е архива, създаден с <application>PKZIP</application> или <application>WinZip</application>."
  375 
  376 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:273(title)
   490#: file-roller.xml:270(para)
   491msgid ""
   492"The most common archive format on UNIX and Linux systems is the tar archive "
   493"compressed with <command>gzip</command>."
   494msgstr ""
   495"Най-често срещаният формат архив за UNIX и GNU/Linux системи е tar, "
   496"компресиран с <command>gzip</command>."
   497
   498#: file-roller.xml:271(para)
   499msgid ""
   500"The most common archive format on Microsoft Windows systems is the archive "
   501"created with <application>PKZIP</application> or <application>WinZip</"
   502"application>."
   503msgstr ""
   504"Най-често срещаният формат архив за Microsoft Windows системи е архива, "
   505"създаден с <application>PKZIP</application> или <application>WinZip</"
   506"application>."
   507
   508#: file-roller.xml:273(title)
  377509msgid "Compressed Non-Archive Files"
  378510msgstr "Компресирани не-архивни файлове"
  379511
  380 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:274(para)
  381 msgid "A compressed non-archive file is a file that is created when you use <command>bzip</command>, <command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, <command>lzop</command>, or <command>compress</command> to compress a non-archive file. For example, <filename>file.txt.gz</filename> is created when you use <command>gzip</command> to compress <filename>file.txt</filename>."
  382 msgstr "Компресиран не-архивен файл е файл, който е създаден при използването на <command>bzip</command>, <command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, <command>lzop</command> или <command>compress</command>, за да се компресира не-архивен файл. Примерно, <filename>file.txt.gz</filename> е създаден, когато използвате <command>gzip</command>, за да компресирате <filename>file.txt</filename>."
  383 
  384 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:275(para)
  385 msgid "You can use <application>File Roller</application> to open and extract a compressed non-archive file."
  386 msgstr "Може да използвате <application>File Roller</application>, за да отваряте и разархивирате компресиран не-архивен файл."
  387 
  388 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:276(para)
  389 msgid "You cannot use <application>File Roller</application> to create or modify a compressed non-archive file."
  390 msgstr "Не може да използвате <application>File Roller</application>, за да създавате или модифицирате компресиран не-архивен файл."
  391 
  392 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:282(title)
   512#: file-roller.xml:274(para)
   513msgid ""
   514"A compressed non-archive file is a file that is created when you use "
   515"<command>bzip</command>, <command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, "
   516"<command>lzop</command>, or <command>compress</command> to compress a non-"
   517"archive file. For example, <filename>file.txt.gz</filename> is created when "
   518"you use <command>gzip</command> to compress <filename>file.txt</filename>."
   519msgstr ""
   520"Компресиран не-архивен файл е файл, който е създаден при използването на "
   521"<command>bzip</command>, <command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, "
   522"<command>lzop</command> или <command>compress</command>, за да се компресира "
   523"не-архивен файл. Примерно, <filename>file.txt.gz</filename> е създаден, "
   524"когато използвате <command>gzip</command>, за да компресирате <filename>file."
   525"txt</filename>."
   526
   527#: file-roller.xml:275(para)
   528msgid ""
   529"You can use <application>File Roller</application> to open and extract a "
   530"compressed non-archive file."
   531msgstr ""
   532"Може да използвате <application>File Roller</application>, за да отваряте и "
   533"разархивирате компресиран не-архивен файл."
   534
   535#: file-roller.xml:276(para)
   536msgid ""
   537"You cannot use <application>File Roller</application> to create or modify a "
   538"compressed non-archive file."
   539msgstr ""
   540"Не може да използвате <application>File Roller</application>, за да "
   541"създавате или модифицирате компресиран не-архивен файл."
   542
   543#: file-roller.xml:282(title)
  393544msgid "Getting Started"
  394545msgstr "Първи стъпки"
  395546
  396 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:283(para)
  397 msgid "This section provides information on how to start <application>File Roller</application>, and describes the <application>File Roller</application> user interface."
  398 msgstr "Тази секция предоставя информация за това как да стартирате <application>File Roller</application> и описва потребителския интерфейс на <application>File Roller</application>."
  399 
  400 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:288(title)
   547#: file-roller.xml:283(para)
   548msgid ""
   549"This section provides information on how to start <application>File Roller</"
   550"application>, and describes the <application>File Roller</application> user "
   551"interface."
   552msgstr ""
   553"Тази секция предоставя информация за това как да стартирате "
   554"<application>File Roller</application> и описва потребителския интерфейс на "
   555"<application>File Roller</application>."
   556
   557#: file-roller.xml:288(title)
  401558msgid "To Start <application>File Roller</application>"
  402559msgstr "Стартиране на <application>File Roller</application>"
  403560
  404 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:289(para)
  405 msgid "You can start <application><application>File Roller</application></application> in the following ways:"
  406 msgstr "Може да стартирате <application><application>File Roller</application></application> по следните начини:"
  407 
  408 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:292(term)
   561#: file-roller.xml:289(para)
   562msgid ""
   563"You can start <application><application>File Roller</application></"
   564"application> in the following ways:"
   565msgstr ""
   566"Може да стартирате <application><application>File Roller</application></"
   567"application> по следните начини:"
   568
   569#: file-roller.xml:292(term)
  409570msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  410571msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
  411572
  412 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:294(para)
  413 msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>System Tools</guisubmenu><guimenuitem>Archive Manager</guimenuitem></menuchoice>."
  414 msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Системни инструменти</guisubmenu><guimenuitem>Работа с архиви</guimenuitem></menuchoice>."
  415 
  416 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:298(term)
   573#: file-roller.xml:294(para)
   574msgid ""
   575"Choose <menuchoice><guisubmenu>System Tools</guisubmenu><guimenuitem>Archive "
   576"Manager</guimenuitem></menuchoice>."
   577msgstr ""
   578"Изберете <menuchoice><guisubmenu>Системни инструменти</"
   579"guisubmenu><guimenuitem>Работа с архиви</guimenuitem></menuchoice>."
   580
   581#: file-roller.xml:298(term)
  417582msgid "Command line"
  418583msgstr "От командния ред"
  419584
  420 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:300(para)
   585#: file-roller.xml:300(para)
  421586msgid "Execute the following command: <command>file-roller</command>"
  422587msgstr "Изпълнете следната команда: <command>file-roller</command>"
  423588
  424 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:307(title)
   589#: file-roller.xml:307(title)
  425590msgid "When You Start <application>File Roller</application>"
  426591msgstr "Когато стартирате <application>File Roller</application>"
  427592
  428 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:308(para)
  429 msgid "When you start <application><application>File Roller</application></application>, the following window is displayed:"
  430 msgstr "Когато стартирате <application><application>File Roller</application></application>, се появява следния прозорец:"
  431 
  432 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:311(title)
   593#: file-roller.xml:308(para)
   594msgid ""
   595"When you start <application><application>File Roller</application></"
   596"application>, the following window is displayed:"
   597msgstr ""
   598"Когато стартирате <application><application>File Roller</application></"
   599"application>, се появява следния прозорец:"
   600
   601#: file-roller.xml:311(title)
  433602msgid "<application>File Roller</application> Window"
  434603msgstr "Прозорецът на <application>File Roller</application>"
  435604
  436 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:317(phrase)
   605#: file-roller.xml:317(phrase)
  437606msgid "Shows File Roller main window."
  438607msgstr "Показва главния прозорец на File Roller."
  439608
  440 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:323(para)
  441 msgid "The <application><application>File Roller</application></application> window contains the following elements:"
  442 msgstr "Прозорецът на <application><application>File Roller</application></application> съдържа следните елементи:"
  443 
  444 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:325(term) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:448(para)
   609#: file-roller.xml:323(para)
   610msgid ""
   611"The <application><application>File Roller</application></application> window "
   612"contains the following elements:"
   613msgstr ""
   614"Прозорецът на <application><application>File Roller</application></"
   615"application> съдържа следните елементи:"
   616
   617#: file-roller.xml:325(term) file-roller.xml:448(para)
  445618msgid "Menubar"
  446619msgstr "Лента с менюта"
  447620
  448 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:327(para)
  449 msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with archives in <application><application>File Roller</application></application>."
  450 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всичките команди, които са нужни, за да работите с архиви с <application><application>File Roller</application></application>."
  451 
  452 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:330(term) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:454(para)
   621#: file-roller.xml:327(para)
   622msgid ""
   623"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
   624"with archives in <application><application>File Roller</application></"
   625"application>."
   626msgstr ""
   627"Менютата на лентата с менюта съдържат всичките команди, които са нужни, за "
   628"да работите с архиви с <application><application>File Roller</application></"
   629"application>."
   630
   631#: file-roller.xml:330(term) file-roller.xml:454(para)
  453632msgid "Toolbar"
  454633msgstr "Лента с инструменти"
  455634
  456 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:332(para)
  457 msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. <application>File Roller</application> displays the toolbar by default. To hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice> again."
  458 msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни от лентата с менюта. <application>File Roller</application> показва лентата с инструменти по подразбиране. За да я скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>."
  459 
  460 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:335(term)
   635#: file-roller.xml:332(para)
   636msgid ""
   637"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
   638"menubar. <application>File Roller</application> displays the toolbar by "
   639"default. To hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   640"guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the "
   641"toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</"
   642"guimenuitem></menuchoice> again."
   643msgstr ""
   644"Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни от лентата "
   645"с менюта. <application>File Roller</application> показва лентата с "
   646"инструменти по подразбиране. За да я скриете, изберете "
   647"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</"
   648"guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете "
   649"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</"
   650"guimenuitem></menuchoice>."
   651
   652#: file-roller.xml:335(term)
  461653msgid "Folderbar"
  462654msgstr "Навигационна лента"
  463655
  464 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:337(para)
  465 msgid "The folderbar enables you to navigate among folders within an archive. <application>File Roller</application> displays the folderbar only in folder view. See <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> for more information."
  466 msgstr "Навигационната лента позволява да навигирате из папките в архив. <application>File Roller</application> показва навигационната лента само при изгледа „Показване като папка“. Вижте <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> за повече информация."
  467 
  468 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:340(term)
   656#: file-roller.xml:337(para)
   657msgid ""
   658"The folderbar enables you to navigate among folders within an archive. "
   659"<application>File Roller</application> displays the folderbar only in folder "
   660"view. See <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> for more "
   661"information."
   662msgstr ""
   663"Навигационната лента позволява да навигирате из папките в архив. "
   664"<application>File Roller</application> показва навигационната лента само при "
   665"изгледа „Показване като папка“. Вижте <xref linkend=\"file-roller-view-type-"
   666"folder\"/> за повече информация."
   667
   668#: file-roller.xml:340(term)
  469669msgid "Display area"
  470670msgstr "Район на преглед"
  471671
  472 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:342(para)
   672#: file-roller.xml:342(para)
  473673msgid "The display area displays the contents of the archive."
  474674msgstr "Районът на преглед показва съдържанието на архива."
  475675
  476 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:345(term)
   676#: file-roller.xml:345(term)
  477677msgid "Statusbar"
  478678msgstr "Лента за състоянието"
  479679
  480 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:347(para)
  481 msgid "The statusbar displays information about current <application><application>File Roller</application></application> activity and contextual information about the archive contents. <application>File Roller</application> displays the statusbar by default. To hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice> again."
  482 msgstr "Лентата за състоянието показва информация относно текущата дейност на <application><application>File Roller</application></application> и контекстна информация относно съдържанието на архива. <application>File Roller</application> показва лентата за състоянието по подразбиране. За да я скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>"
  483 
  484 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:351(para)
  485 msgid "When you right-click in the <application><application>File Roller</application></application> window, the application displays a popup menu. The popup menu contains the most common contextual archive commands."
  486 msgstr "Когато натиснете с десния бутон на мишката в прозореца на <application><application>File Roller</application></application>, се появява изскачащо меню. То съдържа най-необходимите команди според контекста на архива."
  487 
  488 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:354(title) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:359(term)
   680#: file-roller.xml:347(para)
   681msgid ""
   682"The statusbar displays information about current "
   683"<application><application>File Roller</application></application> activity "
   684"and contextual information about the archive contents. <application>File "
   685"Roller</application> displays the statusbar by default. To hide the "
   686"statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</"
   687"guimenuitem></menuchoice>. To show the statusbar, choose "
   688"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></"
   689"menuchoice> again."
   690msgstr ""
   691"Лентата за състоянието показва информация относно текущата дейност на "
   692"<application><application>File Roller</application></application> и "
   693"контекстна информация относно съдържанието на архива. <application>File "
   694"Roller</application> показва лентата за състоянието по подразбиране. За да я "
   695"скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за "
   696"състоянието</guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете "
   697"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</"
   698"guimenuitem></menuchoice>"
   699
   700#: file-roller.xml:351(para)
   701msgid ""
   702"When you right-click in the <application><application>File Roller</"
   703"application></application> window, the application displays a popup menu. "
   704"The popup menu contains the most common contextual archive commands."
   705msgstr ""
   706"Когато натиснете с десния бутон на мишката в прозореца на "
   707"<application><application>File Roller</application></application>, се "
   708"появява изскачащо меню. То съдържа най-необходимите команди според контекста "
   709"на архива."
   710
   711#: file-roller.xml:354(title) file-roller.xml:359(term)
  489712msgid "Bookmarks"
  490713msgstr "Отметки"
  491714
  492 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:355(para)
  493 msgid "Several <application>File Roller</application> dialogs contain the following components, which enable you to bookmark frequently accessed folders:"
  494 msgstr "Няколко прозореца на <application>File Roller</application> съдържат следните компоненти, които Ви позволяват да добавяте отметки за често отваряни папки:"
  495 
  496 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:361(para)
   715#: file-roller.xml:355(para)
   716msgid ""
   717"Several <application>File Roller</application> dialogs contain the following "
   718"components, which enable you to bookmark frequently accessed folders:"
   719msgstr ""
   720"Няколко прозореца на <application>File Roller</application> съдържат "
   721"следните компоненти, които Ви позволяват да добавяте отметки за често "
   722"отваряни папки:"
   723
   724#: file-roller.xml:361(para)
  497725msgid "Use this list box to open a bookmarked folder."
  498726msgstr "Използвайте този списък, за да отворите папка с отметка."
  499727
  500 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:362(para)
  501 msgid "<application>File Roller</application> provides the following default bookmarks:"
  502 msgstr "<application>File Roller</application> предоставя по подразбиране следните стандартни отметки:"
  503 
  504 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:370(para)
   728#: file-roller.xml:362(para)
   729msgid ""
   730"<application>File Roller</application> provides the following default "
   731"bookmarks:"
   732msgstr ""
   733"<application>File Roller</application> предоставя по подразбиране следните "
   734"стандартни отметки:"
   735
   736#: file-roller.xml:370(para)
  505737msgid "Bookmark"
  506738msgstr "Отметка"
  507739
  508 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:372(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1186(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1367(guilabel)
   740#: file-roller.xml:372(para) file-roller.xml:1186(guilabel)
   741#: file-roller.xml:1367(guilabel)
  509742msgid "Location"
  510743msgstr "Местоположение"
  511744
  512 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:377(guilabel)
   745#: file-roller.xml:377(guilabel)
  513746msgid "Home"
  514747msgstr "Домашна папка"
  515748
  516 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:378(filename)
   749#: file-roller.xml:378(filename)
  517750msgid "$HOME"
  518751msgstr "$HOME"
  519752
  520 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:381(guilabel)
   753#: file-roller.xml:381(guilabel)
  521754msgid "Desktop"
  522755msgstr "Работен плот"
  523756
  524 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:382(filename)
   757#: file-roller.xml:382(filename)
  525758msgid "$HOME/Desktop"
  526759msgstr "$HOME/Desktop"
  527760
  528 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:385(guilabel)
   761#: file-roller.xml:385(guilabel)
  529762msgid "Filesystem"
  530763msgstr "Файлова система"
  531764
  532 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:386(filename)
   765#: file-roller.xml:386(filename)
  533766msgid "/"
  534767msgstr "/"
  535768
  536 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:392(para)
  537 msgid "$HOME is the home directory specified in the <filename>/etc/passwd</filename> file. <application>File Roller</application> always uses this value, even if the user resets the value of $HOME after login."
  538 msgstr "$HOME е домашната папка, описана във файла <filename>/etc/passwd</filename>. <application>File Roller</application> винаги използва тази стойност, дори ако потребителят пренастрои стойността на $HOME след влизането."
  539 
  540 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:397(term)
   769#: file-roller.xml:392(para)
   770msgid ""
   771"$HOME is the home directory specified in the <filename>/etc/passwd</"
   772"filename> file. <application>File Roller</application> always uses this "
   773"value, even if the user resets the value of $HOME after login."
   774msgstr ""
   775"$HOME е домашната папка, описана във файла <filename>/etc/passwd</filename>. "
   776"<application>File Roller</application> винаги използва тази стойност, дори "
   777"ако потребителят пренастрои стойността на $HOME след влизането."
   778
   779#: file-roller.xml:397(term)
  541780msgid "Files and folders"
  542781msgstr "Файлове и папки"
  543782
  544 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:398(para)
  545 msgid "Use this list box to open a subfolder within the bookmarked folder, or to select a file or folder."
  546 msgstr "Използвайте този списък, за да отворите подпапка в папката с отметка или да изберете файл или папка."
  547 
  548 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:401(guibutton)
   783#: file-roller.xml:398(para)
   784msgid ""
   785"Use this list box to open a subfolder within the bookmarked folder, or to "
   786"select a file or folder."
   787msgstr ""
   788"Използвайте този списък, за да отворите подпапка в папката с отметка или да "
   789"изберете файл или папка."
   790
   791#: file-roller.xml:401(guibutton)
  549792msgid "Add"
  550793msgstr "Добавяне"
  551794
  552 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:402(para)
   795#: file-roller.xml:402(para)
  553796msgid "Click on this button to add a new bookmark to the bookmarks list box."
  554797msgstr "Натиснете този бутон, за да добавите нова отметка към списъка."
  555798
  556 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:405(guibutton)
   799#: file-roller.xml:405(guibutton)
  557800msgid "Remove"
  558801msgstr "Премахване"
  559802
  560 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:406(para)
  561 msgid "Click on this button to remove the selected bookmark from the bookmarks list box."
   803#: file-roller.xml:406(para)
   804msgid ""
   805"Click on this button to remove the selected bookmark from the bookmarks list "
   806"box."
  562807msgstr "Натиснете този бутон, за да махнете избраната отметка от списъка."
  563808
  564 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:409(guibutton)
   809#: file-roller.xml:409(guibutton)
  565810msgid "Up"
  566811msgstr "Нагоре"
  567812
  568 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:410(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1340(para)
   813#: file-roller.xml:410(para) file-roller.xml:1340(para)
  569814msgid "Click on this button to navigate up one level in the folder tree."
  570 msgstr "Натиснете този бутон, за да навигирате едно ниво по-нагоре в дървовидната структура."
  571 
  572 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:422(title)
   815msgstr ""
   816"Натиснете този бутон, за да навигирате едно ниво по-нагоре в дървовидната "
   817"структура."
   818
   819#: file-roller.xml:422(title)
  573820msgid "Working With Archives"
  574821msgstr "Работа с архиви"
  575822
  576 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:423(para)
  577 msgid "When you use <application>File Roller</application> to work with an archive, all changes are saved to disk immediately. For example, if you delete a file from an archive, <application>File Roller</application> deletes the file as soon as you click <guibutton>OK</guibutton>. This behavior is different to that of most applications, which save the changes to disk only when you quit the application or select <guimenuitem>Save</guimenuitem> in the menu."
  578 msgstr "Когато използвате <application>File Roller</application> за работа с архив, всички промени се запазват на твърдия диск незабавно. Примерно, ако изтриете файл от архив, <application>File Roller</application> го изтрива веднага щом натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Това поведение е различно от това на повечето програми, които запазват промените, когато затворите програмата или изберете <guimenuitem>Запазване</guimenuitem> от менюто."
  579 
  580 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:425(para)
  581 msgid "If an archive is very large, or you have a slow system, some archive actions can take significant time. To abort the current action, press <keycap>Esc</keycap>. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>, or click <guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
  582 msgstr "Ако някой архив е много голям или имате бавна система, някои действия по архивите могат да отнемат значително време. За да прекратите текущото действие, натиснете <keycap>Esc</keycap>. Друг начин е да изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Спиране</guimenuitem></menuchoice> или да натиснете <guibutton>Спиране</guibutton> от лентата с инструменти."
  583 
  584 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:437(para)
   823#: file-roller.xml:423(para)
   824msgid ""
   825"When you use <application>File Roller</application> to work with an archive, "
   826"all changes are saved to disk immediately. For example, if you delete a file "
   827"from an archive, <application>File Roller</application> deletes the file as "
   828"soon as you click <guibutton>OK</guibutton>. This behavior is different to "
   829"that of most applications, which save the changes to disk only when you quit "
   830"the application or select <guimenuitem>Save</guimenuitem> in the menu."
   831msgstr ""
   832"Когато използвате <application>File Roller</application> за работа с архив, "
   833"всички промени се запазват на твърдия диск незабавно. Примерно, ако изтриете "
   834"файл от архив, <application>File Roller</application> го изтрива веднага щом "
   835"натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Това поведение е различно от това на "
   836"повечето програми, които запазват промените, когато затворите програмата или "
   837"изберете <guimenuitem>Запазване</guimenuitem> от менюто."
   838
   839#: file-roller.xml:425(para)
   840msgid ""
   841"If an archive is very large, or you have a slow system, some archive actions "
   842"can take significant time. To abort the current action, press <keycap>Esc</"
   843"keycap>. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   844"guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>, or click "
   845"<guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
   846msgstr ""
   847"Ако някой архив е много голям или имате бавна система, някои действия по "
   848"архивите могат да отнемат значително време. За да прекратите текущото "
   849"действие, натиснете <keycap>Esc</keycap>. Друг начин е да изберете "
   850"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Спиране</guimenuitem></"
   851"menuchoice> или да натиснете <guibutton>Спиране</guibutton> от лентата с "
   852"инструменти."
   853
   854#: file-roller.xml:437(para)
  585855msgid "UI Component"
  586856msgstr "Компонент от интерфейса"
  587857
  588 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:439(para)
   858#: file-roller.xml:439(para)
  589859msgid "Action"
  590860msgstr "Действие"
  591861
  592 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:444(para)
   862#: file-roller.xml:444(para)
  593863msgid "Window"
  594864msgstr "Прозорец"
  595865
  596 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:445(para)
  597 msgid "Drag an archive into the <application>File Roller</application> window from another application such as a file manager."
  598 msgstr "Изтеглете архив към прозореца на <application>File Roller</application> от друга програма, като например файлов мениджър."
  599 
  600 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:449(para)
  601 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  602 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  603 
  604 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:450(para)
  605 msgid "If you have recently opened the archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open Recent</guimenuitem></menuchoice>."
  606 msgstr "Ако скоро сте отваряли архива, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Последно отваряни</guimenuitem></menuchoice>."
  607 
  608 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:455(para)
   866#: file-roller.xml:445(para)
   867msgid ""
   868"Drag an archive into the <application>File Roller</application> window from "
   869"another application such as a file manager."
   870msgstr ""
   871"Изтеглете архив към прозореца на <application>File Roller</application> от "
   872"друга програма, като например файлов мениджър."
   873
   874#: file-roller.xml:449(para)
   875msgid ""
   876"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</"
   877"guimenuitem></menuchoice>."
   878msgstr ""
   879"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   880"guimenuitem></menuchoice>."
   881
   882#: file-roller.xml:450(para)
   883msgid ""
   884"If you have recently opened the archive, choose "
   885"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open Recent</"
   886"guimenuitem></menuchoice>."
   887msgstr ""
   888"Ако скоро сте отваряли архива, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</"
   889"guimenu><guimenuitem>Последно отваряни</guimenuitem></menuchoice>."
   890
   891#: file-roller.xml:455(para)
  609892msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button."
  610 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> на лентата с инструменти"
  611 
  612 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:458(para)
   893msgstr ""
   894"Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> на лентата с инструменти"
   895
   896#: file-roller.xml:458(para)
  613897msgid "Right-click popup menu"
  614898msgstr "Изскачащо меню"
  615899
  616 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:459(para)
  617 msgid "Right-click on the archive, then choose <guilabel>Open</guilabel> from the popup menu."
  618 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху архива, после изберете <guilabel>Отваряне</guilabel> от появилото се меню."
  619 
  620 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:462(para)
   900#: file-roller.xml:459(para)
   901msgid ""
   902"Right-click on the archive, then choose <guilabel>Open</guilabel> from the "
   903"popup menu."
   904msgstr ""
   905"Натиснете с десния бутон на мишката върху архива, после изберете "
   906"<guilabel>Отваряне</guilabel> от появилото се меню."
   907
   908#: file-roller.xml:462(para)
  621909msgid "Shortcut keys"
  622910msgstr "Бързи клавиши"
  623911
  624 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:463(para)
   912#: file-roller.xml:463(para)
  625913msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  626 msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  627 
  628 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:428(para)
  629 msgid "In <application>File Roller</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open an archive in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  630 msgstr "Във <application>File Roller</application> можете да изпълнявате едно и също действие по няколко начина. Примерно, може да отваряте архив по един от следните начини: <informaltableframe=\"all\"><tgroupcols=\"2\"colsep=\"1\"rowsep=\"1\"><colspeccolname=\"COLSPEC0\"colwidth=\"50*\"/><colspeccolname=\"COLSPEC1\"colwidth=\"50*\"/><thead><rowvalign=\"top\"><entrycolname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entrycolname=\"COLSPEC1\"align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><rowvalign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  631 
  632 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:469(para)
   914msgstr ""
   915"Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   916
   917#: file-roller.xml:428(para)
   918msgid ""
   919"In <application>File Roller</application>, you can perform the same action "
   920"in several ways. For example, you can open an archive in the following ways: "
   921"<informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1"
   922"\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
   923"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname="
   924"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left"
   925"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
   926"\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/"
   927"><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top"
   928"\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/"
   929"><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/"
   930"></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   931msgstr ""
   932"Във <application>File Roller</application> можете да изпълнявате едно и също "
   933"действие по няколко начина. Примерно, може да отваряте архив по един от "
   934"следните начини: <informaltableframe=\"all\"><tgroupcols=\"2\"colsep=\"1"
   935"\"rowsep=\"1\"><colspeccolname=\"COLSPEC0\"colwidth=\"50*\"/><colspeccolname="
   936"\"COLSPEC1\"colwidth=\"50*\"/><thead><rowvalign=\"top\"><entrycolname="
   937"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entrycolname=\"COLSPEC1\"align=\"left"
   938"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><rowvalign=\"top"
   939"\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-5/"
   940"><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><rowvalign=\"top"
   941"\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-10/"
   942"><placeholder-11/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/"
   943"></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   944
   945#: file-roller.xml:469(para)
  633946msgid "This manual documents functionality from the menubar."
  634947msgstr "Това ръководство описва функционалността от лентата с менюта."
  635948
  636 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:474(title)
   949#: file-roller.xml:474(title)
  637950msgid "Filename Patterns"
  638951msgstr "Шаблони на файлови имена"
  639952
  640 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:475(para)
  641 msgid "<application>File Roller</application> enables you to add, extract, or delete several files at once. To apply an action to all files that match a certain pattern, enter the pattern in the text box. The pattern can include standard wildcard symbols such as <keycap>*</keycap> to match any string, and <keycap>?</keycap> to match any single symbol. You can enter several patterns separated by semicolons. <application>File Roller</application> applies the action to all files that match at least one of the patterns. The examples in the following table show how to use filename patterns to select files."
  642 msgstr "<application>File Roller</application> Ви позволява да добавяте, разархивирате или изтривате по  няколко файла наведнъж. За да приложите действие към всички файлове, които отговарят на даден критерий, въведете шаблона в текстовото поле. Шаблонът може да съдържа стандартни обобщаващи знаци като <keycap>*</keycap>, за отговаряне на който и да е низ, или <keycap>?</keycap>, за отговаряне на който и да е единичен символ. Може да въведете няколко шаблона, разделени от точка и запетая. <application>File Roller</application> прилага действието към всички файлове, които отговарят на поне един от шаблоните. Примерът в следната таблица ще покаже как се използват шаблоните за файлови имена, за да се избират файлове."
  643 
  644 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:484(para)
   953#: file-roller.xml:475(para)
   954msgid ""
   955"<application>File Roller</application> enables you to add, extract, or "
   956"delete several files at once. To apply an action to all files that match a "
   957"certain pattern, enter the pattern in the text box. The pattern can include "
   958"standard wildcard symbols such as <keycap>*</keycap> to match any string, "
   959"and <keycap>?</keycap> to match any single symbol. You can enter several "
   960"patterns separated by semicolons. <application>File Roller</application> "
   961"applies the action to all files that match at least one of the patterns. The "
   962"examples in the following table show how to use filename patterns to select "
   963"files."
   964msgstr ""
   965"<application>File Roller</application> Ви позволява да добавяте, "
   966"разархивирате или изтривате по  няколко файла наведнъж. За да приложите "
   967"действие към всички файлове, които отговарят на даден критерий, въведете "
   968"шаблона в текстовото поле. Шаблонът може да съдържа стандартни обобщаващи "
   969"знаци като <keycap>*</keycap>, за отговаряне на който и да е низ, или "
   970"<keycap>?</keycap>, за отговаряне на който и да е единичен символ. Може да "
   971"въведете няколко шаблона, разделени от точка и запетая. <application>File "
   972"Roller</application> прилага действието към всички файлове, които отговарят "
   973"на поне един от шаблоните. Примерът в следната таблица ще покаже как се "
   974"използват шаблоните за файлови имена, за да се избират файлове."
   975
   976#: file-roller.xml:484(para)
  645977msgid "Pattern"
  646978msgstr "Шаблон"
  647979
  648 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:486(para)
   980#: file-roller.xml:486(para)
  649981msgid "Files Matched"
  650982msgstr "Отговарящи файлове"
  651983
  652 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:491(filename)
   984#: file-roller.xml:491(filename)
  653985msgid "*"
  654986msgstr "*"
  655987
  656 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:492(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1083(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1512(guilabel)
   988#: file-roller.xml:492(para) file-roller.xml:1083(guilabel)
   989#: file-roller.xml:1512(guilabel)
  657990msgid "All files"
  658991msgstr "Всички файлове"
  659992
  660 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:495(filename)
   993#: file-roller.xml:495(filename)
  661994msgid "*.tar*"
  662995msgstr "*.tar*"
  663996
  664 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:496(para)
  665 msgid "All files with extension <filename>tar</filename>, including those in which the <filename>tar</filename> extension is followed by any sequence of symbols, such as <filename>filename.tar.gz</filename>"
  666 msgstr "Всички файлове с разширение <filename>tar</filename>, включително тези, при които <filename>tar</filename> е последвано от каквато и да е поредица от символи, като например <filename>filename.tar.gz</filename>"
  667 
  668 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:499(filename)
   997#: file-roller.xml:496(para)
   998msgid ""
   999"All files with extension <filename>tar</filename>, including those in which "
   1000"the <filename>tar</filename> extension is followed by any sequence of "
   1001"symbols, such as <filename>filename.tar.gz</filename>"
   1002msgstr ""
   1003"Всички файлове с разширение <filename>tar</filename>, включително тези, при "
   1004"които <filename>tar</filename> е последвано от каквато и да е поредица от "
   1005"символи, като например <filename>filename.tar.gz</filename>"
   1006
   1007#: file-roller.xml:499(filename)
  6691008msgid "*.jpg; *.jpeg"
  6701009msgstr "*.jpg; *.jpeg"
  6711010
  672 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:500(para)
  673 msgid "All files with extension <filename>jpg</filename> and all files with extension <filename>jpeg</filename>"
  674 msgstr "Всички файлове с разширение <filename>jpg</filename> и всички файлове с разширение <filename>jpeg</filename>"
  675 
  676 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:510(title)
   1011#: file-roller.xml:500(para)
   1012msgid ""
   1013"All files with extension <filename>jpg</filename> and all files with "
   1014"extension <filename>jpeg</filename>"
   1015msgstr ""
   1016"Всички файлове с разширение <filename>jpg</filename> и всички файлове с "
   1017"разширение <filename>jpeg</filename>"
   1018
   1019#: file-roller.xml:510(title)
  6771020msgid "To Open an Archive"
  6781021msgstr "Отваряне на архив"
  6791022
  680 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:515(para)
  681 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open</guilabel> dialog."
  682 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца за <guilabel>Отваряне</guilabel>."
  683 
  684 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:518(para)
   1023#: file-roller.xml:515(para)
   1024msgid ""
   1025"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</"
   1026"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open</guilabel> dialog."
   1027msgstr ""
   1028"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
   1029"guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца за <guilabel>Отваряне</"
   1030"guilabel>."
   1031
   1032#: file-roller.xml:518(para)
  6851033msgid "Select the archive that you want to open."
  6861034msgstr "Изберете архива, който искате да отворите."
  6871035
  688 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:521(para)
   1036#: file-roller.xml:521(para)
  6891037msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
  6901038msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>."
  6911039
  692 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:511(para)
   1040#: file-roller.xml:511(para)
  6931041msgid "To open an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  6941042msgstr "За да отворите архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
  6951043
  696 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:528(para)
   1044#: file-roller.xml:528(para)
  6971045msgid "The archive name in the window titlebar"
  6981046msgstr "Името на архива в заглавната лента на прозореца"
  6991047
  700 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:531(para)
   1048#: file-roller.xml:531(para)
  7011049msgid "The archive contents in the display area"
  7021050msgstr "Съдържанието на архива в района на преглед"
  7031051
  704 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:534(para)
  705 msgid "The total number of files in the archive, and the size of the archive when uncompressed, in the statusbar"
  706 msgstr "Общият брой файлове в архива и размера на архива, ако не е компресиран, в лентата за състоянието."
  707 
  708 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:525(para)
  709 msgid "<application>File Roller</application> automatically determines the archive type, and displays: <placeholder-1/>"
  710 msgstr "<application>File Roller</application> автоматично определя вида на архива и показва: <placeholder-1/>"
  711 
  712 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:538(para)
  713 msgid "To open another archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>File Roller</application> opens each archive in a new window. To open another archive in the same window, you must first choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice> to close the current archive, then choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  714 msgstr "За да отворите още един архив, изберете отново <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>File Roller</application> отваря всеки архив в нов прозорец. За да отворите друг архив в същия прозорец, трябва първо да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да затворите текущия архив и после да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  715 
  716 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:541(para)
  717 msgid "If you try to open an archive that was created in a format that <application>File Roller</application> does not recognize, the application displays an error message. See <xref linkend=\"file-roller-intro\"/> for a list of supported formats."
  718 msgstr "Ако се опитате да отворите архив, чийто формат не е разпознат от <application>File Roller</application>, програмата ще изведе съобщение за грешка. Вижте <xref linkend=\"file-roller-intro\"/> за списъка с поддържани формати."
  719 
  720 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:548(title)
   1052#: file-roller.xml:534(para)
   1053msgid ""
   1054"The total number of files in the archive, and the size of the archive when "
   1055"uncompressed, in the statusbar"
   1056msgstr ""
   1057"Общият брой файлове в архива и размера на архива, ако не е компресиран, в "
   1058"лентата за състоянието."
   1059
   1060#: file-roller.xml:525(para)
   1061msgid ""
   1062"<application>File Roller</application> automatically determines the archive "
   1063"type, and displays: <placeholder-1/>"
   1064msgstr ""
   1065"<application>File Roller</application> автоматично определя вида на архива и "
   1066"показва: <placeholder-1/>"
   1067
   1068#: file-roller.xml:538(para)
   1069msgid ""
   1070"To open another archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
   1071"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
   1072"<application>File Roller</application> opens each archive in a new window. "
   1073"To open another archive in the same window, you must first choose "
   1074"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></"
   1075"menuchoice> to close the current archive, then choose "
   1076"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
   1077"menuchoice>."
   1078msgstr ""
   1079"За да отворите още един архив, изберете отново <menuchoice><guimenu>Архив</"
   1080"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>File "
   1081"Roller</application> отваря всеки архив в нов прозорец. За да отворите друг "
   1082"архив в същия прозорец, трябва първо да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</"
   1083"guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да затворите "
   1084"текущия архив и после да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</"
   1085"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   1086
   1087#: file-roller.xml:541(para)
   1088msgid ""
   1089"If you try to open an archive that was created in a format that "
   1090"<application>File Roller</application> does not recognize, the application "
   1091"displays an error message. See <xref linkend=\"file-roller-intro\"/> for a "
   1092"list of supported formats."
   1093msgstr ""
   1094"Ако се опитате да отворите архив, чийто формат не е разпознат от "
   1095"<application>File Roller</application>, програмата ще изведе съобщение за "
   1096"грешка. Вижте <xref linkend=\"file-roller-intro\"/> за списъка с поддържани "
   1097"формати."
   1098
   1099#: file-roller.xml:548(title)
  7211100msgid "To Select Files in an Archive"
  7221101msgstr "Избиране на файлове в архив"
  7231102
  724 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:549(para)
  725 msgid "To select all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
  726 msgstr "За да изберете всички файлове в архив, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избиране на всички</guimenuitem></menuchoice>."
  727 
  728 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:551(para)
  729 msgid "To deselect all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Deselect All</guimenuitem></menuchoice>."
  730 msgstr "За да махнете селекцията от всички файлове в архив, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отмяна на избора на всичко</guimenuitem></menuchoice>."
  731 
  732 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:558(title)
   1103#: file-roller.xml:549(para)
   1104msgid ""
   1105"To select all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1106"guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
   1107msgstr ""
   1108"За да изберете всички файлове в архив, изберете "
   1109"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избиране на всички</"
   1110"guimenuitem></menuchoice>."
   1111
   1112#: file-roller.xml:551(para)
   1113msgid ""
   1114"To deselect all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   1115"guimenu><guimenuitem>Deselect All</guimenuitem></menuchoice>."
   1116msgstr ""
   1117"За да махнете селекцията от всички файлове в архив, изберете "
   1118"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отмяна на избора на "
   1119"всичко</guimenuitem></menuchoice>."
   1120
   1121#: file-roller.xml:558(title)
  7331122msgid "To Extract Files From an Archive"
  7341123msgstr "Разархивиране на файлове от архив"
  7351124
  736 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:562(para)
   1125#: file-roller.xml:562(para)
  7371126msgid "Select the files that you want to extract."
  7381127msgstr "Изберете файловете, които искате да разархивирате."
  7391128
  740 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:565(para)
  741 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Extract</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Extract</guilabel> dialog."
  742 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Разархивиране</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца за <guilabel>Разархивиране</guilabel>."
  743 
  744 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:568(para)
  745 msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> extracts the files. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, then press <keycap>Return</keycap>."
  746 msgstr "Определете пътя, където <application>File Roller</application> да разархивира файловете. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да отидете към това местоположение. Друг начин е да въведете пътя в текстовото поле за <guilabel>файловото име</guilabel> и после да натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  747 
  748 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:571(para)
  749 msgid "Select the required extract options. For more information about the extract options, see <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
  750 msgstr "Изберете нужните разархивиращи опции. За повече информация относно тях, вижте <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
  751 
  752 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:574(para)
   1129#: file-roller.xml:565(para)
   1130msgid ""
   1131"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Extract</"
   1132"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Extract</guilabel> dialog."
   1133msgstr ""
   1134"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1135"guimenu><guimenuitem>Разархивиране</guimenuitem></menuchoice>, за да се "
   1136"покаже прозореца за <guilabel>Разархивиране</guilabel>."
   1137
   1138#: file-roller.xml:568(para)
   1139msgid ""
   1140"Specify the path where <application>File Roller</application> extracts the "
   1141"files. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. "
   1142"Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, "
   1143"then press <keycap>Return</keycap>."
   1144msgstr ""
   1145"Определете пътя, където <application>File Roller</application> да "
   1146"разархивира файловете. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да "
   1147"отидете към това местоположение. Друг начин е да въведете пътя в текстовото "
   1148"поле за <guilabel>файловото име</guilabel> и после да натиснете "
   1149"<keycap>Enter</keycap>."
   1150
   1151#: file-roller.xml:571(para)
   1152msgid ""
   1153"Select the required extract options. For more information about the extract "
   1154"options, see <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
   1155msgstr ""
   1156"Изберете нужните разархивиращи опции. За повече информация относно тях, "
   1157"вижте <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
   1158
   1159#: file-roller.xml:574(para)
  7531160msgid "Click <guibutton>Extract</guibutton>."
  7541161msgstr "Натиснете <guibutton>Разархивиране</guibutton>."
  7551162
  756 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:577(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:858(para)
  757 msgid "If all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> displays an error dialog."
  758 msgstr "Ако всички файлове в архива са защитени с парола и не сте определили паролата, <application>File Roller</application> ще покаже съобщение за грешка."
  759 
  760 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:580(para)
  761 msgid "If some but not all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> does not display an error dialog. However, <application>File Roller</application> extracts only the unprotected files to the new archive."
  762 msgstr "Ако някои, но не всички файлове в архива са паролно защитени и не сте въвели паролата, <application>File Roller</application> няма да покаже съобщение за грешка. Обаче само незащитените файлове ще бъдат разархивирани."
  763 
  764 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:583(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:864(para)
  765 msgid "For more information about passwords, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  766 msgstr "За повече информация относно паролите, вижте <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  767 
  768 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:559(para)
  769 msgid "To extract files from an open archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  770 msgstr "За да разархивирате файлове от отворен архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
  771 
  772 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:590(para)
  773 msgid "<application>File Roller</application> also provides ways of extracting files from an archive in a file manager window, without opening a <application>File Roller</application> window. See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
  774 msgstr "<application>File Roller</application> също предоставя начин за разархивиране на файлове от архив чрез прозореца на файловия мениджър, без да се отваря прозорец на <application>File Roller</application>. За повече информация вижте <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
  775 
  776 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:591(para)
  777 msgid "The Extract operation extracts a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files from the archive. The extracted files have the same permissions and modification date as the original files that were added to the archive."
  778 msgstr "Операцията по разархивирането извлича <emphasis>копие</emphasis> на определените файлове от архива. Разархивираните файлове имат същите права и дата на промяна, както и оригиналните файлове от архива."
  779 
  780 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:594(para)
  781 msgid "The Extract operation does not change the contents of the archive. For information on how to delete files from an archive, see <xref linkend=\"file-roller-delete-files\"/>. For information on how to delete an archive, see <xref linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
  782 msgstr "Операцията по разархивирането не променя съдържанието на архива. За повече информация за това как да изтривате файлове от архив, вижте <xref linkend=\"file-roller-delete-files\"/>. За повече информация за това как да изтриете архив, вижте <xref linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
  783 
  784 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:601(title)
   1163#: file-roller.xml:577(para) file-roller.xml:858(para)
   1164msgid ""
   1165"If all of the files in the archive are protected by a password, and you have "
   1166"not specified the password, <application>File Roller</application> displays "
   1167"an error dialog."
   1168msgstr ""
   1169"Ако всички файлове в архива са защитени с парола и не сте определили "
   1170"паролата, <application>File Roller</application> ще покаже съобщение за "
   1171"грешка."
   1172
   1173#: file-roller.xml:580(para)
   1174msgid ""
   1175"If some but not all of the files in the archive are protected by a password, "
   1176"and you have not specified the password, <application>File Roller</"
   1177"application> does not display an error dialog. However, <application>File "
   1178"Roller</application> extracts only the unprotected files to the new archive."
   1179msgstr ""
   1180"Ако някои, но не всички файлове в архива са паролно защитени и не сте въвели "
   1181"паролата, <application>File Roller</application> няма да покаже съобщение за "
   1182"грешка. Обаче само незащитените файлове ще бъдат разархивирани."
   1183
   1184#: file-roller.xml:583(para) file-roller.xml:864(para)
   1185msgid ""
   1186"For more information about passwords, see <xref linkend=\"file-roller-"
   1187"encrypt-files\"/>."
   1188msgstr ""
   1189"За повече информация относно паролите, вижте <xref linkend=\"file-roller-"
   1190"encrypt-files\"/>."
   1191
   1192#: file-roller.xml:559(para)
   1193msgid ""
   1194"To extract files from an open archive, perform the following steps: "
   1195"<placeholder-1/>"
   1196msgstr ""
   1197"За да разархивирате файлове от отворен архив, следвайте следните стъпки: "
   1198"<placeholder-1/>"
   1199
   1200#: file-roller.xml:590(para)
   1201msgid ""
   1202"<application>File Roller</application> also provides ways of extracting "
   1203"files from an archive in a file manager window, without opening a "
   1204"<application>File Roller</application> window. See <xref linkend=\"file-"
   1205"roller-fmgr\"/> for more information."
   1206msgstr ""
   1207"<application>File Roller</application> също предоставя начин за "
   1208"разархивиране на файлове от архив чрез прозореца на файловия мениджър, без "
   1209"да се отваря прозорец на <application>File Roller</application>. За повече "
   1210"информация вижте <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
   1211
   1212#: file-roller.xml:591(para)
   1213msgid ""
   1214"The Extract operation extracts a <emphasis>copy</emphasis> of the specified "
   1215"files from the archive. The extracted files have the same permissions and "
   1216"modification date as the original files that were added to the archive."
   1217msgstr ""
   1218"Операцията по разархивирането извлича <emphasis>копие</emphasis> на "
   1219"определените файлове от архива. Разархивираните файлове имат същите права и "
   1220"дата на промяна, както и оригиналните файлове от архива."
   1221
   1222#: file-roller.xml:594(para)
   1223msgid ""
   1224"The Extract operation does not change the contents of the archive. For "
   1225"information on how to delete files from an archive, see <xref linkend=\"file-"
   1226"roller-delete-files\"/>. For information on how to delete an archive, see "
   1227"<xref linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
   1228msgstr ""
   1229"Операцията по разархивирането не променя съдържанието на архива. За повече "
   1230"информация за това как да изтривате файлове от архив, вижте <xref linkend="
   1231"\"file-roller-delete-files\"/>. За повече информация за това как да изтриете "
   1232"архив, вижте <xref linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
   1233
   1234#: file-roller.xml:601(title)
  7851235msgid "To Close an Archive"
  7861236msgstr "Затваряне на архив"
  7871237
  788 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:602(para)
  789 msgid "To close the current archive but not the <application>File Roller</application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
  790 msgstr "За да затворите текущия архив, но не и прозореца на <application>File Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  791 
  792 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:604(para)
  793 msgid "To close the current archive and the current <application>File Roller</application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  794 msgstr "За да затворите текущия архив и текущия прозорец на <application>File Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
  795 
  796 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:612(title)
   1238#: file-roller.xml:602(para)
   1239msgid ""
   1240"To close the current archive but not the <application>File Roller</"
   1241"application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
   1242"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
   1243msgstr ""
   1244"За да затворите текущия архив, но не и прозореца на <application>File "
   1245"Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</"
   1246"guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   1247
   1248#: file-roller.xml:604(para)
   1249msgid ""
   1250"To close the current archive and the current <application>File Roller</"
   1251"application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
   1252"guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
   1253msgstr ""
   1254"За да затворите текущия архив и текущия прозорец на <application>File "
   1255"Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</"
   1256"guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
   1257
   1258#: file-roller.xml:612(title)
  7971259msgid "Creating Archives"
  7981260msgstr "Създаване на архиви"
  7991261
  800 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:613(para)
  801 msgid "In addition to opening existing archives, you can also create new archives with <application>File Roller</application>."
  802 msgstr "Като допълнение към отваряне на съществуващи архиви, можете също така да създавате нови архиви с <application>File Roller</application>."
  803 
  804 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:616(title)
   1262#: file-roller.xml:613(para)
   1263msgid ""
   1264"In addition to opening existing archives, you can also create new archives "
   1265"with <application>File Roller</application>."
   1266msgstr ""
   1267"Като допълнение към отваряне на съществуващи архиви, можете също така да "
   1268"създавате нови архиви с <application>File Roller</application>."
   1269
   1270#: file-roller.xml:616(title)
  8051271msgid "To Create an Archive"
  8061272msgstr "Създаване на архив"
  8071273
  808 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:621(para)
  809 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New</guilabel> dialog."
  810 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Нов</guilabel> архив."
  811 
  812 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:625(para)
  813 msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> places the new archive. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  814 msgstr "Определете пътя, където <application>File Roller</application> да постави новия архив. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да навигирате към това местоположение. Друг начин е да въведете пътя в текстовото поле за <guilabel>Файлово име</guilabel>."
  815 
  816 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:629(para)
  817 msgid "Enter the name of the new archive, including the file extension, in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  818 msgstr "Въведете името на новия архив, включително файловото разширение, в текстовото поле за <guilabel>Име на файл</guilabel>."
  819 
  820 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:633(para)
  821 msgid "Click <guibutton>New</guibutton>. <application>File Roller</application> creates an empty archive, but does not yet write the archive to disk."
  822 msgstr "Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>. <application>File Roller</application> създава празен архив, но все още не го е записал на твърдия диск."
  823 
  824 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:639(para)
  825 msgid "<application>File Roller</application> writes a new archive to disk only when the archive contains at least one file. If you create a new archive and quit <application>File Roller</application> before you add any files to the archive, <application>File Roller</application> deletes the archive."
  826 msgstr "<application>File Roller</application> записва новия архив, само когато архивът съдържа поне един файл. Ако създадете нов архив и затворите програмата преди да сте добавили файлове в архива, <application>File Roller</application> ще изтрие архива."
  827 
  828 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:637(para)
  829 msgid "Add files to the new archive as described in <xref linkend=\"file-roller-add-files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
  830 msgstr "Добавете файлове към новия архив както е описано в <xref linkend=\"file-roller-add-files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
  831 
  832 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:617(para)
   1274#: file-roller.xml:621(para)
   1275msgid ""
   1276"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></"
   1277"menuchoice> to display the <guilabel>New</guilabel> dialog."
   1278msgstr ""
   1279"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></"
   1280"menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Нов</guilabel> архив."
   1281
   1282#: file-roller.xml:625(para)
   1283msgid ""
   1284"Specify the path where <application>File Roller</application> places the new "
   1285"archive. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. "
   1286"Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
   1287msgstr ""
   1288"Определете пътя, където <application>File Roller</application> да постави "
   1289"новия архив. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да навигирате към "
   1290"това местоположение. Друг начин е да въведете пътя в текстовото поле за "
   1291"<guilabel>Файлово име</guilabel>."
   1292
   1293#: file-roller.xml:629(para)
   1294msgid ""
   1295"Enter the name of the new archive, including the file extension, in the "
   1296"<guilabel>Filename</guilabel> text box."
   1297msgstr ""
   1298"Въведете името на новия архив, включително файловото разширение, в "
   1299"текстовото поле за <guilabel>Име на файл</guilabel>."
   1300
   1301#: file-roller.xml:633(para)
   1302msgid ""
   1303"Click <guibutton>New</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1304"creates an empty archive, but does not yet write the archive to disk."
   1305msgstr ""
   1306"Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1307"създава празен архив, но все още не го е записал на твърдия диск."
   1308
   1309#: file-roller.xml:639(para)
   1310msgid ""
   1311"<application>File Roller</application> writes a new archive to disk only "
   1312"when the archive contains at least one file. If you create a new archive and "
   1313"quit <application>File Roller</application> before you add any files to the "
   1314"archive, <application>File Roller</application> deletes the archive."
   1315msgstr ""
   1316"<application>File Roller</application> записва новия архив, само когато "
   1317"архивът съдържа поне един файл. Ако създадете нов архив и затворите "
   1318"програмата преди да сте добавили файлове в архива, <application>File Roller</"
   1319"application> ще изтрие архива."
   1320
   1321#: file-roller.xml:637(para)
   1322msgid ""
   1323"Add files to the new archive as described in <xref linkend=\"file-roller-add-"
   1324"files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
   1325msgstr ""
   1326"Добавете файлове към новия архив както е описано в <xref linkend=\"file-"
   1327"roller-add-files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
   1328
   1329#: file-roller.xml:617(para)
  8331330msgid "To create an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  8341331msgstr "За да създадете архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
  8351332
  836 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:650(title)
   1333#: file-roller.xml:650(title)
  8371334msgid "To Add Files to an Archive"
  8381335msgstr "Добавяне на файлове към архив"
  8391336
  840 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:655(para)
  841 msgid "Decide where you want to add the files, then open that folder in the archive."
  842 msgstr "Решете къде искате да добавите файловете и отворете тази папка в архива."
  843 
  844 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:658(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:697(para)
  845 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Add</guilabel> dialog."
  846 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Добавяне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Добавяне</guilabel>."
  847 
  848 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:661(para)
   1337#: file-roller.xml:655(para)
   1338msgid ""
   1339"Decide where you want to add the files, then open that folder in the archive."
   1340msgstr ""
   1341"Решете къде искате да добавите файловете и отворете тази папка в архива."
   1342
   1343#: file-roller.xml:658(para) file-roller.xml:697(para)
   1344msgid ""
   1345"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></"
   1346"menuchoice> to display the <guilabel>Add</guilabel> dialog."
   1347msgstr ""
   1348"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Добавяне</"
   1349"guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Добавяне</"
   1350"guilabel>."
   1351
   1352#: file-roller.xml:661(para)
  8491353msgid "Select the files and folders that you want to add."
  8501354msgstr "Изберете файловете и папките, които искате да добавите."
  8511355
  852 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:664(para)
  853 msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>. <application>File Roller</application> adds the files and folders to the current folder in the archive."
  854 msgstr "Натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>. <application>File Roller</application>  добавя файловете и папките към текущата папка в архива."
  855 
  856 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:651(para)
  857 msgid "To add files to an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  858 msgstr "За да добавите файлове към архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
  859 
  860 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:669(para)
  861 msgid "The <guilabel>Add</guilabel> dialog provides several advanced options. See <xref linkend=\"file-roller-advanced-options\"/> for more information."
  862 msgstr "Прозорецът за <guilabel>Добавяне</guilabel> предоставя няколко опции за напреднали. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-advanced-options\"/>."
  863 
  864 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:670(para)
  865 msgid "You can also add files to an archive in a file manager window, without opening a <application>File Roller</application> window. See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
  866 msgstr "Можете също така да добавяте файлове към архив през прозорец на файловия мениджър, без да отваряте прозорец на <application>File Roller</application>. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
  867 
  868 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:671(para)
  869 msgid "The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files or folders to the archive. <application>File Roller</application> does not remove the original files, which remain unchanged in the file system. The copies that are added to the archive have the same permissions and modification date as the original files."
  870 msgstr "Операцията по добавянето добавя <emphasis>копие</emphasis> на определените файлове или папки към архива. <application>File Roller</application> не премахва оригиналните файлове, които остават непроменени на файловата система. Копията, които са добавени към архива, имат същите разрешения и дата на промяна както оригиналните файлове."
  871 
  872 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:675(title)
   1356#: file-roller.xml:664(para)
   1357msgid ""
   1358"Click <guibutton>Add</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1359"adds the files and folders to the current folder in the archive."
   1360msgstr ""
   1361"Натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>. <application>File Roller</"
   1362"application>  добавя файловете и папките към текущата папка в архива."
   1363
   1364#: file-roller.xml:651(para)
   1365msgid ""
   1366"To add files to an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
   1367msgstr ""
   1368"За да добавите файлове към архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   1369
   1370#: file-roller.xml:669(para)
   1371msgid ""
   1372"The <guilabel>Add</guilabel> dialog provides several advanced options. See "
   1373"<xref linkend=\"file-roller-advanced-options\"/> for more information."
   1374msgstr ""
   1375"Прозорецът за <guilabel>Добавяне</guilabel> предоставя няколко опции за "
   1376"напреднали. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-advanced-"
   1377"options\"/>."
   1378
   1379#: file-roller.xml:670(para)
   1380msgid ""
   1381"You can also add files to an archive in a file manager window, without "
   1382"opening a <application>File Roller</application> window. See <xref linkend="
   1383"\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
   1384msgstr ""
   1385"Можете също така да добавяте файлове към архив през прозорец на файловия "
   1386"мениджър, без да отваряте прозорец на <application>File Roller</"
   1387"application>. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/"
   1388">."
   1389
   1390#: file-roller.xml:671(para)
   1391msgid ""
   1392"The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files or "
   1393"folders to the archive. <application>File Roller</application> does not "
   1394"remove the original files, which remain unchanged in the file system. The "
   1395"copies that are added to the archive have the same permissions and "
   1396"modification date as the original files."
   1397msgstr ""
   1398"Операцията по добавянето добавя <emphasis>копие</emphasis> на определените "
   1399"файлове или папки към архива. <application>File Roller</application> не "
   1400"премахва оригиналните файлове, които остават непроменени на файловата "
   1401"система. Копията, които са добавени към архива, имат същите разрешения и "
   1402"дата на промяна както оригиналните файлове."
   1403
   1404#: file-roller.xml:675(title)
  8731405msgid "Advanced Add Options"
  8741406msgstr "Опции по добавянето за напреднали"
  8751407
  876 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:676(para)
  877 msgid "You can use the following advanced options in the <guilabel>Add</guilabel> dialog to automatically select and add all files that satisfy certain criteria:"
  878 msgstr "Може да използвате следните допълнителни опции в прозореца за <guilabel>Добавяне</guilabel>, за да избирате автоматично и добавяте всички файлове, отговарящи на определени критерии:"
  879 
  880 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:681(guilabel)
   1408#: file-roller.xml:676(para)
   1409msgid ""
   1410"You can use the following advanced options in the <guilabel>Add</guilabel> "
   1411"dialog to automatically select and add all files that satisfy certain "
   1412"criteria:"
   1413msgstr ""
   1414"Може да използвате следните допълнителни опции в прозореца за "
   1415"<guilabel>Добавяне</guilabel>, за да избирате автоматично и добавяте всички "
   1416"файлове, отговарящи на определени критерии:"
   1417
   1418#: file-roller.xml:681(guilabel)
  8811419msgid "Add only if newer"
  8821420msgstr "Добавяне, само ако са по-нови"
  8831421
  884 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:683(para)
  885 msgid "Select this option to add the specified file to the archive only if the archive does not contain the specified file, or if the archive contains an older version of the specified file. <application>File Roller</application> uses the modification date to determine which file is the most recent. If the version of the file in the archive is the most recent, <application>File Roller</application> does not add the specified file to the archive."
  886 msgstr "Изберете тази опция, за да добавите избрания файл към архива, само ако архива не го съдържа или само ако архива съдържа по-стара версия на същия файл. <application>File Roller</application> използва датата на промяна за да определи кой файл е най-скорошен. Ако версията на файла в архива е по-скорошна, <application>File Roller</application> не добавя избрания файл към архива."
  887 
  888 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:685(para)
  889 msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the file to the archive and overwrites the previous archive contents."
  890 msgstr "Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя файла към архива и презаписва предишното съдържание на архива."
  891 
  892 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:688(title)
   1422#: file-roller.xml:683(para)
   1423msgid ""
   1424"Select this option to add the specified file to the archive only if the "
   1425"archive does not contain the specified file, or if the archive contains an "
   1426"older version of the specified file. <application>File Roller</application> "
   1427"uses the modification date to determine which file is the most recent. If "
   1428"the version of the file in the archive is the most recent, <application>File "
   1429"Roller</application> does not add the specified file to the archive."
   1430msgstr ""
   1431"Изберете тази опция, за да добавите избрания файл към архива, само ако "
   1432"архива не го съдържа или само ако архива съдържа по-стара версия на същия "
   1433"файл. <application>File Roller</application> използва датата на промяна за "
   1434"да определи кой файл е най-скорошен. Ако версията на файла в архива е по-"
   1435"скорошна, <application>File Roller</application> не добавя избрания файл към "
   1436"архива."
   1437
   1438#: file-roller.xml:685(para)
   1439msgid ""
   1440"If you do not select this option, <application>File Roller</application> "
   1441"adds the file to the archive and overwrites the previous archive contents."
   1442msgstr ""
   1443"Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя "
   1444"файла към архива и презаписва предишното съдържание на архива."
   1445
   1446#: file-roller.xml:688(title)
  8931447msgid "Tip"
  8941448msgstr "Полезно"
  8951449
  896 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:692(para)
  897 msgid "Open the <filename>backup.tar.gz</filename> archive in <application>File Roller</application>."
  898 msgstr "Отворете архива <filename>backup.tar.gz</filename> във <application>File Roller</application>."
  899 
  900 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:701(para)
   1450#: file-roller.xml:692(para)
   1451msgid ""
   1452"Open the <filename>backup.tar.gz</filename> archive in <application>File "
   1453"Roller</application>."
   1454msgstr ""
   1455"Отворете архива <filename>backup.tar.gz</filename> във <application>File "
   1456"Roller</application>."
   1457
   1458#: file-roller.xml:701(para)
  9011459msgid "Select your home folder in the list box."
  9021460msgstr "Изберете от списъка домашната си папка."
  9031461
  904 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:706(para)
   1462#: file-roller.xml:706(para)
  9051463msgid "Select the <guilabel>Add only if newer</guilabel> option."
  9061464msgstr "Изберете опцията <guilabel>Добавяне, само ако са по-нови</guilabel>."
  9071465
  908 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:711(para)
   1466#: file-roller.xml:711(para)
  9091467msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
  9101468msgstr "Натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
  9111469
  912 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:689(para)
  913 msgid "If you use <application>File Roller</application> to create backups, the <guilabel>Add only if newer</guilabel> option is very useful. For example, the archive <filename>backup.tar.gz</filename> contains a week-old backup of your home folder. To update the archive to contain a current backup of your home folder, perform the following steps: <placeholder-1/><application>File Roller</application> automatically adds to the archive all files that you created during the last week, and updates all files that you modified during the last week. However, <application>File Roller</application> does not remove from the archive the files that you deleted during the last week. The archive update operation is much faster than doing a full backup of your home folder."
  914 msgstr "Ако използвате <application>File Roller</application> за да създавате резервни копия, опцията <guilabel>Добавяне, само ако са по-нови</guilabel> е много полезна. Примерно, архивът <filename>backup.tar.gz</filename> съдържа едноседмично резервно копие на домашната Ви папка. За да обновите архива да съдържа текущото състояние на домашната Ви папка, извършете следните стъпки: <placeholder-1/><application>File Roller</application> автоматично добавя към архива всички файлове, създадени през последната седмица и обновява всички файлове, които сте променили през това време. Забележете, че <application>File Roller</application> не премахва от архива файловете, които сте изтрили през тази една седмица. Тази операция по осъвременяването на архива е много по-бърза от направата на пълно копие на домашната папка."
  915 
  916 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:723(guilabel)
   1470#: file-roller.xml:689(para)
   1471msgid ""
   1472"If you use <application>File Roller</application> to create backups, the "
   1473"<guilabel>Add only if newer</guilabel> option is very useful. For example, "
   1474"the archive <filename>backup.tar.gz</filename> contains a week-old backup of "
   1475"your home folder. To update the archive to contain a current backup of your "
   1476"home folder, perform the following steps: <placeholder-1/><application>File "
   1477"Roller</application> automatically adds to the archive all files that you "
   1478"created during the last week, and updates all files that you modified during "
   1479"the last week. However, <application>File Roller</application> does not "
   1480"remove from the archive the files that you deleted during the last week. The "
   1481"archive update operation is much faster than doing a full backup of your "
   1482"home folder."
   1483msgstr ""
   1484"Ако използвате <application>File Roller</application> за да създавате "
   1485"резервни копия, опцията <guilabel>Добавяне, само ако са по-нови</guilabel> е "
   1486"много полезна. Примерно, архивът <filename>backup.tar.gz</filename> съдържа "
   1487"едноседмично резервно копие на домашната Ви папка. За да обновите архива да "
   1488"съдържа текущото състояние на домашната Ви папка, извършете следните стъпки: "
   1489"<placeholder-1/><application>File Roller</application> автоматично добавя "
   1490"към архива всички файлове, създадени през последната седмица и обновява "
   1491"всички файлове, които сте променили през това време. Забележете, че "
   1492"<application>File Roller</application> не премахва от архива файловете, "
   1493"които сте изтрили през тази една седмица. Тази операция по осъвременяването "
   1494"на архива е много по-бърза от направата на пълно копие на домашната папка."
   1495
   1496#: file-roller.xml:723(guilabel)
  9171497msgid "Include files"
  9181498msgstr "Включване на файлове"
  9191499
  920 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:725(para)
  921 msgid "Type a filename pattern in this text box to include files with names that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  922 msgstr "Въведете шаблон за файлово име в полето, за да включите всички файлове с имена, отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно шаблоните на файловите имена, вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  923 
  924 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:731(guilabel)
   1500#: file-roller.xml:725(para)
   1501msgid ""
   1502"Type a filename pattern in this text box to include files with names that "
   1503"match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for "
   1504"more information about filename patterns."
   1505msgstr ""
   1506"Въведете шаблон за файлово име в полето, за да включите всички файлове с "
   1507"имена, отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно "
   1508"шаблоните на файловите имена, вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
   1509
   1510#: file-roller.xml:731(guilabel)
  9251511msgid "Exclude files"
  9261512msgstr "Изключване на файлове"
  9271513
  928 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:733(para)
  929 msgid "Type a filename pattern in this text box to exclude files with names that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  930 msgstr "Въведете шаблон за файлово име в полето, за да изключите всички файлове с име на отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно шаблоните на файловите имена. вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  931 
  932 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:739(guilabel)
   1514#: file-roller.xml:733(para)
   1515msgid ""
   1516"Type a filename pattern in this text box to exclude files with names that "
   1517"match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for "
   1518"more information about filename patterns."
   1519msgstr ""
   1520"Въведете шаблон за файлово име в полето, за да изключите всички файлове с "
   1521"име на отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно "
   1522"шаблоните на файловите имена. вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
   1523
   1524#: file-roller.xml:739(guilabel)
  9331525msgid "Include subfolders"
  9341526msgstr "Включване на подпапки"
  9351527
  936 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:741(para)
  937 msgid "Select this option to add all files that match the specified pattern, from the current folder and from subfolders."
  938 msgstr "Изберете тази опция, за да добавите всички отговарящи на шаблона файлове от текущата папка и от подпапките."
  939 
  940 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:744(para)
   1528#: file-roller.xml:741(para)
   1529msgid ""
   1530"Select this option to add all files that match the specified pattern, from "
   1531"the current folder and from subfolders."
   1532msgstr ""
   1533"Изберете тази опция, за да добавите всички отговарящи на шаблона файлове от "
   1534"текущата папка и от подпапките."
   1535
   1536#: file-roller.xml:744(para)
  9411537msgid "The filename, not the subfolder name, must match the specified pattern."
  9421538msgstr "Името на файла, не на подпапката, трябва да отговарят на шаблона."
  9431539
  944 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:748(para)
  945 msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the matching files from the current folder only."
  946 msgstr "Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя отговарящите файлове само от текущата папка."
  947 
  948 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:754(guilabel)
   1540#: file-roller.xml:748(para)
   1541msgid ""
   1542"If you do not select this option, <application>File Roller</application> "
   1543"adds the matching files from the current folder only."
   1544msgstr ""
   1545"Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя "
   1546"отговарящите файлове само от текущата папка."
   1547
   1548#: file-roller.xml:754(guilabel)
  9491549msgid "Exclude folders that are symbolic links"
  9501550msgstr "Изключване на папки, които са символни връзки"
  9511551
  952 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:756(para)
  953 msgid "Select this option to omit files from folders that are symbolic links. Symbolic links are pointers or shortcuts to other folders."
  954 msgstr "Изберете тази опция, за да пропуснете файлове от папки, които са символни връзки. Символните връзки са показалци или препратки към други папки."
  955 
  956 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:758(para)
  957 msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the matching files from folders that are symbolic links."
  958 msgstr "Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя отговарящите файлове от папки, които са символни връзки."
  959 
  960 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:764(guibutton)
   1552#: file-roller.xml:756(para)
   1553msgid ""
   1554"Select this option to omit files from folders that are symbolic links. "
   1555"Symbolic links are pointers or shortcuts to other folders."
   1556msgstr ""
   1557"Изберете тази опция, за да пропуснете файлове от папки, които са символни "
   1558"връзки. Символните връзки са показалци или препратки към други папки."
   1559
   1560#: file-roller.xml:758(para)
   1561msgid ""
   1562"If you do not select this option, <application>File Roller</application> "
   1563"adds the matching files from folders that are symbolic links."
   1564msgstr ""
   1565"Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> добавя "
   1566"отговарящите файлове от папки, които са символни връзки."
   1567
   1568#: file-roller.xml:764(guibutton)
  9611569msgid "Save Options"
  9621570msgstr "Запазване на опции"
  9631571
  964 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:766(para)
  965 msgid "Click on this button to save the current selection of advanced add options to a file. The <guilabel>Save Options</guilabel> dialog is displayed. Enter a descriptive filename in the <guilabel>Options Name</guilabel> text box, then click <guibutton>Save</guibutton>."
  966 msgstr "Натиснете този бутон, за да запазите текущата селекция от допълнителни опции по добавянето на файл. Показва се прозорецът <guilabel>Запазване на опциите</guilabel>. Въведете описателно файлово име в полето <guilabel>Име на опциите</guilabel>, после натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
  967 
  968 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:772(guibutton)
   1572#: file-roller.xml:766(para)
   1573msgid ""
   1574"Click on this button to save the current selection of advanced add options "
   1575"to a file. The <guilabel>Save Options</guilabel> dialog is displayed. Enter "
   1576"a descriptive filename in the <guilabel>Options Name</guilabel> text box, "
   1577"then click <guibutton>Save</guibutton>."
   1578msgstr ""
   1579"Натиснете този бутон, за да запазите текущата селекция от допълнителни опции "
   1580"по добавянето на файл. Показва се прозорецът <guilabel>Запазване на опциите</"
   1581"guilabel>. Въведете описателно файлово име в полето <guilabel>Име на "
   1582"опциите</guilabel>, после натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
   1583
   1584#: file-roller.xml:772(guibutton)
  9691585msgid "Load Options"
  9701586msgstr "Зареждане на опции"
  9711587
  972 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:774(para)
  973 msgid "Click on this button to load or delete a previously saved selection of advanced add options. The <guilabel>Load Options</guilabel> dialog is displayed."
  974 msgstr "Натиснете този бутон, за да заредите или изтриете запазени опции по добавянето. Появява се прозорецът за <guilabel>Зареждане на опции</guilabel>."
  975 
  976 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:777(para)
  977 msgid "To load a set of options, select the options file in the list box, then click <guibutton>Apply</guibutton>."
  978 msgstr "За да заредите набор от опции, изберете файла с опциите от списъка и после натиснете <guibutton>Прилагане</guibutton>."
  979 
  980 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:782(para)
  981 msgid "To delete a set of options, select the options file in the list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>. Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Load Options</guilabel> dialog."
  982 msgstr "За да изтриете набор от опции, изберете файла с опциите от списъка и после натиснете <guibutton>Премахване</guibutton>. Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Зареждане на опции</guilabel>."
  983 
  984 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:797(title)
   1588#: file-roller.xml:774(para)
   1589msgid ""
   1590"Click on this button to load or delete a previously saved selection of "
   1591"advanced add options. The <guilabel>Load Options</guilabel> dialog is "
   1592"displayed."
   1593msgstr ""
   1594"Натиснете този бутон, за да заредите или изтриете запазени опции по "
   1595"добавянето. Появява се прозорецът за <guilabel>Зареждане на опции</guilabel>."
   1596
   1597#: file-roller.xml:777(para)
   1598msgid ""
   1599"To load a set of options, select the options file in the list box, then "
   1600"click <guibutton>Apply</guibutton>."
   1601msgstr ""
   1602"За да заредите набор от опции, изберете файла с опциите от списъка и после "
   1603"натиснете <guibutton>Прилагане</guibutton>."
   1604
   1605#: file-roller.xml:782(para)
   1606msgid ""
   1607"To delete a set of options, select the options file in the list box, then "
   1608"click <guibutton>Remove</guibutton>. Click <guibutton>Close</guibutton> to "
   1609"close the <guilabel>Load Options</guilabel> dialog."
   1610msgstr ""
   1611"За да изтриете набор от опции, изберете файла с опциите от списъка и после "
   1612"натиснете <guibutton>Премахване</guibutton>. Натиснете <guibutton>Затваряне</"
   1613"guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Зареждане на опции</"
   1614"guilabel>."
   1615
   1616#: file-roller.xml:797(title)
  9851617msgid "Modifying Archives"
  9861618msgstr "Промяна на архиви"
  9871619
  988 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:798(para)
   1620#: file-roller.xml:798(para)
  9891621msgid "You can modify the whole archive in several ways."
  9901622msgstr "Може да променяте целия архив по няколко начина."
  9911623
  992 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:804(title)
   1624#: file-roller.xml:804(title)
  9931625msgid "To Rename an Archive"
  9941626msgstr "Преименуване на архив"
  9951627
  996 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:805(para)
   1628#: file-roller.xml:805(para)
  9971629msgid "To rename an archive, perform the following steps:"
  9981630msgstr "За да преименувате архив, следвайте следните стъпки:"
  9991631
  1000 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:809(para)
   1632#: file-roller.xml:809(para)
  10011633msgid "Open the archive that you want to rename."
  10021634msgstr "Отворете архива, който искате да преименувате."
  10031635
  1004 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:813(para)
  1005 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
  1006 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преименуване</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Преименуване</guilabel>."
  1007 
  1008 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:817(para)
   1636#: file-roller.xml:813(para)
   1637msgid ""
   1638"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Rename</"
   1639"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
   1640msgstr ""
   1641"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преименуване</"
   1642"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за "
   1643"<guilabel>Преименуване</guilabel>."
   1644
   1645#: file-roller.xml:817(para)
  10091646msgid "Enter the new archive name, without a file extension."
  10101647msgstr "Въведете новото име на архива, без файловото разширение."
  10111648
  1012 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:821(para)
  1013 msgid "Click <guibutton>Rename</guibutton>. <application>File Roller</application> renames the archive to the new filename, with the same file extension as the original file."
  1014 msgstr "Натиснете <guibutton>Преименуване</guibutton>. <application>File Roller</application> преименува архива към новото файлово име, със същото файлово разширение като оригиналния файл."
  1015 
  1016 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:824(para)
  1017 msgid "You cannot use <guimenuitem>Rename</guimenuitem> to change the archive format. To change the archive format, you must choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>, as described in <xref linkend=\"file-roller-convert-archive\"/>."
  1018 msgstr "Не може да използвате <guimenuitem>Преименуване</guimenuitem>, за да промените формата на архива. За да промените формата, трябва да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазване като</guimenuitem></menuchoice>, както е описано в <xref linkend=\"file-roller-convert-archive\"/>."
  1019 
  1020 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:834(title)
   1649#: file-roller.xml:821(para)
   1650msgid ""
   1651"Click <guibutton>Rename</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1652"renames the archive to the new filename, with the same file extension as the "
   1653"original file."
   1654msgstr ""
   1655"Натиснете <guibutton>Преименуване</guibutton>. <application>File Roller</"
   1656"application> преименува архива към новото файлово име, със същото файлово "
   1657"разширение като оригиналния файл."
   1658
   1659#: file-roller.xml:824(para)
   1660msgid ""
   1661"You cannot use <guimenuitem>Rename</guimenuitem> to change the archive "
   1662"format. To change the archive format, you must choose "
   1663"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></"
   1664"menuchoice>, as described in <xref linkend=\"file-roller-convert-archive\"/>."
   1665msgstr ""
   1666"Не може да използвате <guimenuitem>Преименуване</guimenuitem>, за да "
   1667"промените формата на архива. За да промените формата, трябва да изберете "
   1668"<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазване като</"
   1669"guimenuitem></menuchoice>, както е описано в <xref linkend=\"file-roller-"
   1670"convert-archive\"/>."
   1671
   1672#: file-roller.xml:834(title)
  10211673msgid "To Convert an Archive to Another Format"
  10221674msgstr "Преобразуване на архив в друг формат"
  10231675
  1024 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:835(para)
  1025 msgid "To convert an archive to another format and save as a new file, perform the following steps:"
  1026 msgstr "За да преобразувате архив в друг формат и да го запазите като нов файл, следвайте следните стъпки:"
  1027 
  1028 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:839(para)
   1676#: file-roller.xml:835(para)
   1677msgid ""
   1678"To convert an archive to another format and save as a new file, perform the "
   1679"following steps:"
   1680msgstr ""
   1681"За да преобразувате архив в друг формат и да го запазите като нов файл, "
   1682"следвайте следните стъпки:"
   1683
   1684#: file-roller.xml:839(para)
  10291685msgid "Open the archive that you want to convert."
  10301686msgstr "Отворете архива, който искате да преобразувате."
  10311687
  1032 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:843(para)
  1033 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Save</guilabel> dialog."
  1034 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазване като</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Запазване</guilabel>."
  1035 
  1036 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:847(para)
  1037 msgid "Enter the new archive name in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  1038 msgstr "Въведете новото име на архива в текстовото поле <guilabel>Файлово име</guilabel>."
  1039 
  1040 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:851(para)
  1041 msgid "Select the new format from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list. Alternatively, enter the filename extension in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, and select <guilabel>Automatic</guilabel> from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list."
  1042 msgstr "Изберете новия формат от падащия списък за <guilabel>Тип на архива</guilabel>. Друг начин е да въведете файловото разширение в текстовото поле <guilabel>Име</guilabel> и изберете <guilabel>Automatic</guilabel> от падащия списък <guilabel>Тип на архива</guilabel>."
  1043 
  1044 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:855(para)
   1688#: file-roller.xml:843(para)
   1689msgid ""
   1690"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</"
   1691"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Save</guilabel> dialog."
   1692msgstr ""
   1693"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазване като</"
   1694"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Запазване</"
   1695"guilabel>."
   1696
   1697#: file-roller.xml:847(para)
   1698msgid ""
   1699"Enter the new archive name in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
   1700msgstr ""
   1701"Въведете новото име на архива в текстовото поле <guilabel>Файлово име</"
   1702"guilabel>."
   1703
   1704#: file-roller.xml:851(para)
   1705msgid ""
   1706"Select the new format from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down "
   1707"list. Alternatively, enter the filename extension in the <guilabel>Filename</"
   1708"guilabel> text box, and select <guilabel>Automatic</guilabel> from the "
   1709"<guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list."
   1710msgstr ""
   1711"Изберете новия формат от падащия списък за <guilabel>Тип на архива</"
   1712"guilabel>. Друг начин е да въведете файловото разширение в текстовото поле "
   1713"<guilabel>Име</guilabel> и изберете <guilabel>Automatic</guilabel> от "
   1714"падащия списък <guilabel>Тип на архива</guilabel>."
   1715
   1716#: file-roller.xml:855(para)
  10451717msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
  10461718msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
  10471719
  1048 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:861(para)
  1049 msgid "If some but not all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> does not display an error dialog. However, <application>File Roller</application> copies only the unprotected files to the new archive."
  1050 msgstr "Ако някои, но не всички файлове в архива са защитени с парола и не сте въвели паролата, <application>File Roller</application> няма да покаже съобщение за грешка. Обаче в новия архив ще бъдат копирани само незащитените файлове."
  1051 
  1052 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:874(title)
   1720#: file-roller.xml:861(para)
   1721msgid ""
   1722"If some but not all of the files in the archive are protected by a password, "
   1723"and you have not specified the password, <application>File Roller</"
   1724"application> does not display an error dialog. However, <application>File "
   1725"Roller</application> copies only the unprotected files to the new archive."
   1726msgstr ""
   1727"Ако някои, но не всички файлове в архива са защитени с парола и не сте "
   1728"въвели паролата, <application>File Roller</application> няма да покаже "
   1729"съобщение за грешка. Обаче в новия архив ще бъдат копирани само незащитените "
   1730"файлове."
   1731
   1732#: file-roller.xml:874(title)
  10531733msgid "To Copy an Archive"
  10541734msgstr "Копиране на архив"
  10551735
  1056 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:875(para)
   1736#: file-roller.xml:875(para)
  10571737msgid "To copy an archive, perform the following steps:"
  10581738msgstr "За да копирате архив, следвайте следните стъпки:"
  10591739
  1060 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:879(para)
   1740#: file-roller.xml:879(para)
  10611741msgid "Open the archive that you want to copy."
  10621742msgstr "Отворете архива, който искате да копирате."
  10631743
  1064 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:883(para)
  1065 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Copy</guilabel> dialog."
  1066 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Копиране</guilabel>."
  1067 
  1068 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:887(para)
  1069 msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> places the copied file. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, then press <keycap>Return</keycap>."
  1070 msgstr "Определете пътя, където <application>File Roller</application> да постави копирания файл. Натиснете два пъти върху запис в списъка, за да отидете към даденото място. Друг начин е да въведете пътя в текстовото поле за <guilabel>Файловото име</guilabel> и после да натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  1071 
  1072 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:891(para)
  1073 msgid "Click <guibutton>Copy</guibutton>. <application>File Roller</application> copies the archive to the specified position."
  1074 msgstr "Натиснете <guibutton>Копиране</guibutton>. <application>File Roller</application> копира архива към избраното място."
  1075 
  1076 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:899(title)
   1744#: file-roller.xml:883(para)
   1745msgid ""
   1746"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Copy</"
   1747"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Copy</guilabel> dialog."
   1748msgstr ""
   1749"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Копиране</"
   1750"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Копиране</"
   1751"guilabel>."
   1752
   1753#: file-roller.xml:887(para)
   1754msgid ""
   1755"Specify the path where <application>File Roller</application> places the "
   1756"copied file. Double-click on an entry in the list box to navigate to that "
   1757"path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> "
   1758"text box, then press <keycap>Return</keycap>."
   1759msgstr ""
   1760"Определете пътя, където <application>File Roller</application> да постави "
   1761"копирания файл. Натиснете два пъти върху запис в списъка, за да отидете към "
   1762"даденото място. Друг начин е да въведете пътя в текстовото поле за "
   1763"<guilabel>Файловото име</guilabel> и после да натиснете <keycap>Enter</"
   1764"keycap>."
   1765
   1766#: file-roller.xml:891(para)
   1767msgid ""
   1768"Click <guibutton>Copy</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1769"copies the archive to the specified position."
   1770msgstr ""
   1771"Натиснете <guibutton>Копиране</guibutton>. <application>File Roller</"
   1772"application> копира архива към избраното място."
   1773
   1774#: file-roller.xml:899(title)
  10771775msgid "To Move an Archive"
  10781776msgstr "Преместване на архив"
  10791777
  1080 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:900(para)
   1778#: file-roller.xml:900(para)
  10811779msgid "To move an archive, perform the following steps:"
  10821780msgstr "За да преместите архив, следвайте следните стъпки:"
  10831781
  1084 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:904(para)
   1782#: file-roller.xml:904(para)
  10851783msgid "Open the archive that you want to move."
  10861784msgstr "Отворете архива, който искате да преместите."
  10871785
  1088 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:908(para)
  1089 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Move</guilabel> dialog."
  1090 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместване</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за <guilabel>Преместване</guilabel>."
  1091 
  1092 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:912(para)
  1093 msgid "Specify the new path for the archive. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  1094 msgstr "Изберете новото място за архива. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да отворите това място. Друг начин е да въведете пътят в текстовото поле за <guilabel>Файловото име</guilabel>."
  1095 
  1096 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:916(para)
  1097 msgid "Click <guibutton>Move</guibutton>. <application>File Roller</application> moves the archive to the specified position."
  1098 msgstr "Натиснете <guibutton>Преместване</guibutton>. <application>File Roller</application> премества архива към определеното място."
  1099 
  1100 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:924(title)
   1786#: file-roller.xml:908(para)
   1787msgid ""
   1788"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move</"
   1789"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Move</guilabel> dialog."
   1790msgstr ""
   1791"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместване</"
   1792"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца за "
   1793"<guilabel>Преместване</guilabel>."
   1794
   1795#: file-roller.xml:912(para)
   1796msgid ""
   1797"Specify the new path for the archive. Double-click on an entry in the list "
   1798"box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the "
   1799"<guilabel>Filename</guilabel> text box."
   1800msgstr ""
   1801"Изберете новото място за архива. Натиснете два пъти върху запис от списъка, "
   1802"за да отворите това място. Друг начин е да въведете пътят в текстовото поле "
   1803"за <guilabel>Файловото име</guilabel>."
   1804
   1805#: file-roller.xml:916(para)
   1806msgid ""
   1807"Click <guibutton>Move</guibutton>. <application>File Roller</application> "
   1808"moves the archive to the specified position."
   1809msgstr ""
   1810"Натиснете <guibutton>Преместване</guibutton>. <application>File Roller</"
   1811"application> премества архива към определеното място."
   1812
   1813#: file-roller.xml:924(title)
  11011814msgid "To Delete an Archive"
  11021815msgstr "Изтриване на архив"
  11031816
  1104 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:925(para)
   1817#: file-roller.xml:925(para)
  11051818msgid "To delete an archive, perform the following steps:"
  11061819msgstr "За да изтриете архив, следвайте следните стъпки:"
  11071820
  1108 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:929(para)
   1821#: file-roller.xml:929(para)
  11091822msgid "Open the archive that you want to delete."
  11101823msgstr "Отворете архива, който искате да изтриете."
  11111824
  1112 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:933(para)
  1113 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem></menuchoice> to move the archive to Trash."
  1114 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместване в кошчето</guimenuitem></menuchoice>, за да преместите архива в Кошчето."
  1115 
  1116 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:935(para)
  1117 msgid "You can restore an archive from Trash, as described in <xref linkend=\"file-roller-restore-archive\"/>."
  1118 msgstr "Може да възвърнете архив от Кошчето, както е описано в <xref linkend=\"file-roller-restore-archive\"/>."
  1119 
  1120 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:943(title)
   1825#: file-roller.xml:933(para)
   1826msgid ""
   1827"Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move to Trash</"
   1828"guimenuitem></menuchoice> to move the archive to Trash."
   1829msgstr ""
   1830"Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместване в "
   1831"кошчето</guimenuitem></menuchoice>, за да преместите архива в Кошчето."
   1832
   1833#: file-roller.xml:935(para)
   1834msgid ""
   1835"You can restore an archive from Trash, as described in <xref linkend=\"file-"
   1836"roller-restore-archive\"/>."
   1837msgstr ""
   1838"Може да възвърнете архив от Кошчето, както е описано в <xref linkend=\"file-"
   1839"roller-restore-archive\"/>."
   1840
   1841#: file-roller.xml:943(title)
  11211842msgid "To Restore an Archive"
  11221843msgstr "Възстановяване на архив"
  11231844
  1124 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:944(para)
  1125 msgid "If a deleted archive is still in Trash, you can restore the archive. To restore an archive, perform the following steps:"
  1126 msgstr "Ако изтрит архив е все още в Кошчето, може да го възстановите. За да го направите, следвайте следните стъпки:"
  1127 
  1128 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:948(para)
   1845#: file-roller.xml:944(para)
   1846msgid ""
   1847"If a deleted archive is still in Trash, you can restore the archive. To "
   1848"restore an archive, perform the following steps:"
   1849msgstr ""
   1850"Ако изтрит архив е все още в Кошчето, може да го възстановите. За да го "
   1851"направите, следвайте следните стъпки:"
   1852
   1853#: file-roller.xml:948(para)
  11291854msgid "Open a file manager window."
  11301855msgstr "Отворете прозорец на файловия мениджър."
  11311856
  1132 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:952(para)
  1133 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Trash</guimenuitem></menuchoice> to view the Trash contents."
  1134 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Места</guimenu><guimenuitem>Кошче</guimenuitem></menuchoice>, за да прегледате съдържанието на Кошчето."
  1135 
  1136 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:956(para)
   1857#: file-roller.xml:952(para)
   1858msgid ""
   1859"Choose <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Trash</"
   1860"guimenuitem></menuchoice> to view the Trash contents."
   1861msgstr ""
   1862"Изберете <menuchoice><guimenu>Места</guimenu><guimenuitem>Кошче</"
   1863"guimenuitem></menuchoice>, за да прегледате съдържанието на Кошчето."
   1864
   1865#: file-roller.xml:956(para)
  11371866msgid "Select the archive that you want to restore."
  11381867msgstr "Изберете архива, който искате да възстановите."
  11391868
  1140 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:960(para)
  1141 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut File</guimenuitem></menuchoice> to remove the archive from Trash."
  1142 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</guimenuitem></menuchoice>, за да премахнете архива от Кошчето."
  1143 
  1144 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:964(para)
   1869#: file-roller.xml:960(para)
   1870msgid ""
   1871"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut File</"
   1872"guimenuitem></menuchoice> to remove the archive from Trash."
   1873msgstr ""
   1874"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</"
   1875"guimenuitem></menuchoice>, за да премахнете архива от Кошчето."
   1876
   1877#: file-roller.xml:964(para)
  11451878msgid "Open the folder where you want to restore the archive."
  11461879msgstr "Отворете папката, където искате да възстановите архива."
  11471880
  1148 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:968(para)
  1149 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste Files</guimenuitem></menuchoice> to restore the archive."
  1150 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне на файлове</guimenuitem></menuchoice>, за да възстановите архива."
  1151 
  1152 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:972(para)
   1881#: file-roller.xml:968(para)
   1882msgid ""
   1883"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste Files</"
   1884"guimenuitem></menuchoice> to restore the archive."
   1885msgstr ""
   1886"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне на "
   1887"файлове</guimenuitem></menuchoice>, за да възстановите архива."
   1888
   1889#: file-roller.xml:972(para)
  11531890msgid "Close the file manager window."
  11541891msgstr "Затворете прозореца на файловия мениджър."
  11551892
  1156 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:981(title)
   1893#: file-roller.xml:981(title)
  11571894msgid "Modifying the Contents of an Archive"
  11581895msgstr "Промяна на съдържанието на архив"
  11591896
  1160 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:982(para)
   1897#: file-roller.xml:982(para)
  11611898msgid "You can modify the contents of an archive in several ways."
  11621899msgstr "Може да променяте съдържанието на архив по няколко начина."
  11631900
  1164 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:988(title)
   1901#: file-roller.xml:988(title)
  11651902msgid "To Encrypt Files in an Archive"
  11661903msgstr "Криптиране на файлове в архив"
  11671904
  1168 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:989(para)
  1169 msgid "For security, you might want to encrypt the files that you add to an archive."
  1170 msgstr "Заради сигурността, може да искате да криптирате файловете, които добавяте в архив."
  1171 
  1172 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:990(para)
  1173 msgid "If the archive format supports encryption, you can specify a password to encrypt the files that you add to the archive. Currently, only <filename>.zip</filename> and <filename>.arj</filename> archives support encryption."
  1174 msgstr "Ако форматът на архива поддържа криптиране, може да определите парола за криптиране на файловете, които добавяте в архива. В момента само архивите <filename>.zip</filename> и <filename>.arj</filename> поддържат криптиране."
  1175 
  1176 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:991(para)
   1905#: file-roller.xml:989(para)
   1906msgid ""
   1907"For security, you might want to encrypt the files that you add to an archive."
   1908msgstr ""
   1909"Заради сигурността, може да искате да криптирате файловете, които добавяте в "
   1910"архив."
   1911
   1912#: file-roller.xml:990(para)
   1913msgid ""
   1914"If the archive format supports encryption, you can specify a password to "
   1915"encrypt the files that you add to the archive. Currently, only <filename>."
   1916"zip</filename> and <filename>.arj</filename> archives support encryption."
   1917msgstr ""
   1918"Ако форматът на архива поддържа криптиране, може да определите парола за "
   1919"криптиране на файловете, които добавяте в архива. В момента само архивите "
   1920"<filename>.zip</filename> и <filename>.arj</filename> поддържат криптиране."
   1921
   1922#: file-roller.xml:991(para)
  11771923msgid "To specify a password for file encryption, perform the following steps:"
  11781924msgstr "За да определите парола за криптирането, следвайте следните стъпки:"
  11791925
  1180 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:993(para)
  1181 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Password</guilabel> dialog."
  1182 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца <guilabel>Парола</guilabel>."
  1183 
  1184 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:994(para)
   1926#: file-roller.xml:993(para)
   1927msgid ""
   1928"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</"
   1929"guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Password</guilabel> "
   1930"dialog."
   1931msgstr ""
   1932"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</"
   1933"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца <guilabel>Парола</"
   1934"guilabel>."
   1935
   1936#: file-roller.xml:994(para)
  11851937msgid "Enter the password in the <guilabel>Password</guilabel> text box."
  11861938msgstr "Въведете паролата в текстовото поле за <guilabel>Парола</guilabel>."
  11871939
  1188 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:995(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1109(para)
   1940#: file-roller.xml:995(para) file-roller.xml:1109(para)
  11891941msgid "Click <guibutton>OK</guibutton>."
  11901942msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
  11911943
  1192 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:997(para)
  1193 msgid "<application>File Roller</application> uses the password to encrypt the files that you add to the current archive, and to decrypt the files that you extract from the current archive. <application>File Roller</application> deletes the password when you close the archive."
  1194 msgstr "<application>File Roller</application> използва паролата да криптира файлове, които добавяте към текущия архив и да декриптира файлове, които разархивирате от него. <application>File Roller</application> изтрива паролата, когато затворите архива."
  1195 
  1196 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:999(para)
  1197 msgid "For information on how to check whether an archive contains encrypted files, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1198 msgstr "За информация по това как да проверите дали архив съдържа криптирани файлове, вижте <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1199 
  1200 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1002(para)
  1201 msgid "The encryption provided by archive utilities is weak and insecure. If security is important, use a strong encryption tool such as <ulink url=\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
  1202 msgstr "Криптирането, предоставено от архивиращи програми е слабо и несигурно. Ако сигурността е важна, използвайте силни инструменти за криптиране като например <ulink url=\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
  1203 
  1204 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1009(title)
   1944#: file-roller.xml:997(para)
   1945msgid ""
   1946"<application>File Roller</application> uses the password to encrypt the "
   1947"files that you add to the current archive, and to decrypt the files that you "
   1948"extract from the current archive. <application>File Roller</application> "
   1949"deletes the password when you close the archive."
   1950msgstr ""
   1951"<application>File Roller</application> използва паролата да криптира "
   1952"файлове, които добавяте към текущия архив и да декриптира файлове, които "
   1953"разархивирате от него. <application>File Roller</application> изтрива "
   1954"паролата, когато затворите архива."
   1955
   1956#: file-roller.xml:999(para)
   1957msgid ""
   1958"For information on how to check whether an archive contains encrypted files, "
   1959"see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
   1960msgstr ""
   1961"За информация по това как да проверите дали архив съдържа криптирани "
   1962"файлове, вижте <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
   1963
   1964#: file-roller.xml:1002(para)
   1965msgid ""
   1966"The encryption provided by archive utilities is weak and insecure. If "
   1967"security is important, use a strong encryption tool such as <ulink url="
   1968"\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
   1969msgstr ""
   1970"Криптирането, предоставено от архивиращи програми е слабо и несигурно. Ако "
   1971"сигурността е важна, използвайте силни инструменти за криптиране като "
   1972"например <ulink url=\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy "
   1973"Guard</ulink>."
   1974
   1975#: file-roller.xml:1009(title)
  12051976msgid "To Rename a File in an Archive"
  12061977msgstr "Преименуване на файл в архив"
  12071978
  1208 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1010(para)
   1979#: file-roller.xml:1010(para)
  12091980msgid "To rename a file in an archive, perform the following steps:"
  12101981msgstr "За да преименувате файл в архив, следвайте следните стъпки:"
  12111982
  1212 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1013(para)
   1983#: file-roller.xml:1013(para)
  12131984msgid "Select the file that you want to rename."
  12141985msgstr "Изберете файла, който искате да преименувате."
  12151986
  1216 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1016(para)
  1217 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
  1218 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Преименуване</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца <guilabel>Преименуване</guilabel>."
  1219 
  1220 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1019(para)
  1221 msgid "Enter the new filename in the <guilabel>New file name</guilabel> text box."
  1222 msgstr "Въведете новото файлово име в текстовото поле за <guilabel>Ново файлово име</guilabel>."
  1223 
  1224 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1022(para)
   1987#: file-roller.xml:1016(para)
   1988msgid ""
   1989"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></"
   1990"menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
   1991msgstr ""
   1992"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   1993"guimenu><guimenuitem>Преименуване</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи "
   1994"прозореца <guilabel>Преименуване</guilabel>."
   1995
   1996#: file-roller.xml:1019(para)
   1997msgid ""
   1998"Enter the new filename in the <guilabel>New file name</guilabel> text box."
   1999msgstr ""
   2000"Въведете новото файлово име в текстовото поле за <guilabel>Ново файлово име</"
   2001"guilabel>."
   2002
   2003#: file-roller.xml:1022(para)
  12252004msgid "Click <guibutton>Rename</guibutton>."
  12262005msgstr "Натиснете <guibutton>Преименуване</guibutton>."
  12272006
  1228 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1030(title)
   2007#: file-roller.xml:1030(title)
  12292008msgid "To Copy Files in an Archive"
  12302009msgstr "Копиране на файлове в архив"
  12312010
  1232 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1031(para)
   2011#: file-roller.xml:1031(para)
  12332012msgid "To copy files in an archive, perform the following steps:"
  12342013msgstr "За да копирате файлове в архив, следвайте следните стъпки:"
  12352014
  1236 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1034(para)
   2015#: file-roller.xml:1034(para)
  12372016msgid "Select the files that you want to copy."
  12382017msgstr "Изберете файловете, които искате да копирате."
  12392018
  1240 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1037(para)
  1241 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  1242 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
  1243 
  1244 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1040(para)
   2019#: file-roller.xml:1037(para)
   2020msgid ""
   2021"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></"
   2022"menuchoice>."
   2023msgstr ""
   2024"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</"
   2025"guimenuitem></menuchoice>."
   2026
   2027#: file-roller.xml:1040(para)
  12452028msgid "Open the location where you want to put the copied files."
  1246 msgstr "Отворете местоположението, където искате да поставите копираните файлове."
  1247 
  1248 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1043(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1063(para)
  1249 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  1250 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  1251 
  1252 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1050(title)
   2029msgstr ""
   2030"Отворете местоположението, където искате да поставите копираните файлове."
   2031
   2032#: file-roller.xml:1043(para) file-roller.xml:1063(para)
   2033msgid ""
   2034"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
   2035"menuchoice>."
   2036msgstr ""
   2037"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</"
   2038"guimenuitem></menuchoice>."
   2039
   2040#: file-roller.xml:1050(title)
  12532041msgid "To Move Files in an Archive"
  12542042msgstr "Преместване на файлове в архив"
  12552043
  1256 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1051(para)
   2044#: file-roller.xml:1051(para)
  12572045msgid "To move files in an archive, perform the following steps:"
  12582046msgstr "За да преместите файлове в архив, следвайте следните стъпки:"
  12592047
  1260 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1054(para)
   2048#: file-roller.xml:1054(para)
  12612049msgid "Select the files that you want to move."
  12622050msgstr "Изберете файловете, които искате да преместите"
  12632051
  1264 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1057(para)
  1265 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
  1266 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</guimenuitem></menuchoice>."
  1267 
  1268 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1060(para)
   2052#: file-roller.xml:1057(para)
   2053msgid ""
   2054"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></"
   2055"menuchoice>."
   2056msgstr ""
   2057"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</"
   2058"guimenuitem></menuchoice>."
   2059
   2060#: file-roller.xml:1060(para)
  12692061msgid "Open the location where you want to put the moved files."
  1270 msgstr "Отворете местоположението, където искате да поставите преместените файлове."
  1271 
  1272 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1070(title)
   2062msgstr ""
   2063"Отворете местоположението, където искате да поставите преместените файлове."
   2064
   2065#: file-roller.xml:1070(title)
  12732066msgid "To Delete Files From an Archive"
  12742067msgstr "Изтриване на файлове от архив"
  12752068
  1276 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1071(para)
   2069#: file-roller.xml:1071(para)
  12772070msgid "To delete files from an archive, perform the following steps:"
  12782071msgstr "За да изтриете файлове от архив, следвайте следните стъпки:"
  12792072
  1280 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1074(para)
   2073#: file-roller.xml:1074(para)
  12812074msgid "Select the files that you want to delete."
  12822075msgstr "Изберете файловете, които искате да изтриете."
  12832076
  1284 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1077(para)
  1285 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Delete</guilabel> dialog."
  1286 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изтриване</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Изтриване</guilabel>."
  1287 
  1288 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1080(para)
   2077#: file-roller.xml:1077(para)
   2078msgid ""
   2079"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></"
   2080"menuchoice> to display the <guilabel>Delete</guilabel> dialog."
   2081msgstr ""
   2082"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изтриване</"
   2083"guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Изтриване</"
   2084"guilabel>."
   2085
   2086#: file-roller.xml:1080(para)
  12892087msgid "Select one of the following delete options:"
  12902088msgstr "Изберете една от следните опции за изтриване:"
  12912089
  1292 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1085(para)
   2090#: file-roller.xml:1085(para)
  12932091msgid "Delete all files from the archive."
  12942092msgstr "Изтриване на всички файлове от архива."
  12952093
  1296 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1091(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1520(guilabel)
   2094#: file-roller.xml:1091(guilabel) file-roller.xml:1520(guilabel)
  12972095msgid "Selected files"
  12982096msgstr "Избрани файлове"
  12992097
  1300 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1093(para)
   2098#: file-roller.xml:1093(para)
  13012099msgid "Delete the selected files from the archive."
  13022100msgstr "Изтриване на избраните файлове от архива."
  13032101
  1304 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1099(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1505(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1528(guilabel)
   2102#: file-roller.xml:1099(guilabel) file-roller.xml:1505(guilabel)
   2103#: file-roller.xml:1528(guilabel)
  13052104msgid "Files"
  13062105msgstr "Файлове"
  13072106
  1308 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1101(para)
  1309 msgid "Delete from the archive all files that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  1310 msgstr "Изтриване от архива на всички файлове, отговарящи на определен шаблон. За повече информация относно шаблони на файловите имена, вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  1311 
  1312 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1120(title)
   2107#: file-roller.xml:1101(para)
   2108msgid ""
   2109"Delete from the archive all files that match the specified pattern. See "
   2110"<xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename "
   2111"patterns."
   2112msgstr ""
   2113"Изтриване от архива на всички файлове, отговарящи на определен шаблон. За "
   2114"повече информация относно шаблони на файловите имена, вижте <xref linkend="
   2115"\"file-roller-pattern\"/>."
   2116
   2117#: file-roller.xml:1120(title)
  13132118msgid "Viewing Archives"
  13142119msgstr "Преглеждане на архиви"
  13152120
  1316 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1121(para)
  1317 msgid "<application>File Roller</application> enables you to view several aspects of an archive."
  1318 msgstr "<application>File Roller</application> Ви предоставя възможността да виждате няколко аспекта на архива."
  1319 
  1320 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1126(title)
   2121#: file-roller.xml:1121(para)
   2122msgid ""
   2123"<application>File Roller</application> enables you to view several aspects "
   2124"of an archive."
   2125msgstr ""
   2126"<application>File Roller</application> Ви предоставя възможността да виждате "
   2127"няколко аспекта на архива."
   2128
   2129#: file-roller.xml:1126(title)
  13212130msgid "To View the Properties of an Archive"
  13222131msgstr "Преглеждане на информация за архив"
  13232132
  1324 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1130(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1166(guilabel)
   2133#: file-roller.xml:1130(guilabel) file-roller.xml:1166(guilabel)
  13252134msgid "Name"
  13262135msgstr "Име"
  13272136
  1328 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1131(para)
   2137#: file-roller.xml:1131(para)
  13292138msgid "The name of the archive."
  13302139msgstr "Името на архива."
  13312140
  1332 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1135(guilabel)
   2141#: file-roller.xml:1135(guilabel)
  13332142msgid "Path"
  13342143msgstr "Местоположение"
  13352144
  1336 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1136(para)
   2145#: file-roller.xml:1136(para)
  13372146msgid "The position of the archive in the file system."
  13382147msgstr "Местоположението на архива във файловата система."
  13392148
  1340 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1140(guilabel)
   2149#: file-roller.xml:1140(guilabel)
  13412150msgid "File size"
  13422151msgstr "Размер на файла"
  13432152
  1344 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1141(para)
  1345 msgid "The size of the archive contents when compressed. To learn the size of the archive contents when uncompressed, check the statusbar."
  1346 msgstr "Размерът на съдържанието на архива, когато е компресирано. За да научите размера на архива, когато е некомпресиран, вижте лентата за състоянието."
  1347 
  1348 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1145(guilabel)
   2153#: file-roller.xml:1141(para)
   2154msgid ""
   2155"The size of the archive contents when compressed. To learn the size of the "
   2156"archive contents when uncompressed, check the statusbar."
   2157msgstr ""
   2158"Размерът на съдържанието на архива, когато е компресирано. За да научите "
   2159"размера на архива, когато е некомпресиран, вижте лентата за състоянието."
   2160
   2161#: file-roller.xml:1145(guilabel)
  13492162msgid "Number of files"
  13502163msgstr "Брой файлове"
  13512164
  1352 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1146(para)
   2165#: file-roller.xml:1146(para)
  13532166msgid "The number of files in the archive."
  13542167msgstr "Броят на файлове в архива."
  13552168
  1356 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1150(guilabel)
   2169#: file-roller.xml:1150(guilabel)
  13572170msgid "Modified on"
  13582171msgstr "Променян на"
  13592172
  1360 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1151(para)
   2173#: file-roller.xml:1151(para)
  13612174msgid "The date and time at which the archive was last modified."
  13622175msgstr "Датата и времето, по което архивът за последен път е бил променян."
  13632176
  1364 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1127(para)
  1365 msgid "To view the properties of an archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Properties</guilabel> dialog. The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays the following information about the archive: <placeholder-1/>"
  1366 msgstr "За да видите информацията за архив, изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът <guilabel>Свойства</guilabel>. Прозорецът за <guilabel>Свойствата</guilabel> показва следната информация относно архива: <placeholder-1/>"
  1367 
  1368 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1161(title)
   2177#: file-roller.xml:1127(para)
   2178msgid ""
   2179"To view the properties of an archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</"
   2180"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice> to display the "
   2181"<guilabel>Properties</guilabel> dialog. The <guilabel>Properties</guilabel> "
   2182"dialog displays the following information about the archive: <placeholder-1/>"
   2183msgstr ""
   2184"За да видите информацията за архив, изберете<menuchoice><guimenu>Архив</"
   2185"guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже "
   2186"прозорецът <guilabel>Свойства</guilabel>. Прозорецът за "
   2187"<guilabel>Свойствата</guilabel> показва следната информация относно архива: "
   2188"<placeholder-1/>"
   2189
   2190#: file-roller.xml:1161(title)
  13692191msgid "To View the Contents of an Archive"
  13702192msgstr "Преглед на съдържанието на архив"
  13712193
  1372 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1167(para)
   2194#: file-roller.xml:1167(para)
  13732195msgid "The name of a file or folder in the archive."
  13742196msgstr "Името на файл или папка в архива."
  13752197
  1376 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1171(guilabel)
   2198#: file-roller.xml:1171(guilabel)
  13772199msgid "Size"
  13782200msgstr "Размер"
  13792201
  1380 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1172(para)
  1381 msgid "The size of the file when the file is extracted from the archive. For a folder, the <guilabel>Size</guilabel> field is blank. For information on how to display the size of the compressed file, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1382 msgstr "Размерът на файла, когато бъде разархивиран. За папките полето за <guilabel>Размера</guilabel> е празно. За повече информация за това как да видите размера на компресирания файл, вижте <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1383 
  1384 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1176(guilabel)
   2202#: file-roller.xml:1172(para)
   2203msgid ""
   2204"The size of the file when the file is extracted from the archive. For a "
   2205"folder, the <guilabel>Size</guilabel> field is blank. For information on how "
   2206"to display the size of the compressed file, see <xref linkend=\"file-roller-"
   2207"extra-info\"/>."
   2208msgstr ""
   2209"Размерът на файла, когато бъде разархивиран. За папките полето за "
   2210"<guilabel>Размера</guilabel> е празно. За повече информация за това как да "
   2211"видите размера на компресирания файл, вижте <xref linkend=\"file-roller-"
   2212"extra-info\"/>."
   2213
   2214#: file-roller.xml:1176(guilabel)
  13852215msgid "Type"
  13862216msgstr "Тип"
  13872217
  1388 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1177(para)
  1389 msgid "The type of the file. For a folder, the value in the <guilabel>Type</guilabel> field is <literal>Folder</literal>."
  1390 msgstr "Видът на файла. За папките, стойността в полето <guilabel>Тип</guilabel> е <literal>Папка</literal>."
  1391 
  1392 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1181(guilabel)
   2218#: file-roller.xml:1177(para)
   2219msgid ""
   2220"The type of the file. For a folder, the value in the <guilabel>Type</"
   2221"guilabel> field is <literal>Folder</literal>."
   2222msgstr ""
   2223"Видът на файла. За папките, стойността в полето <guilabel>Тип</guilabel> е "
   2224"<literal>Папка</literal>."
   2225
   2226#: file-roller.xml:1181(guilabel)
  13932227msgid "Date modified"
  13942228msgstr "Дата на промяна"
  13952229
  1396 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1182(para)
  1397 msgid "The date on which the file was last modified. For a folder, the <guilabel>Date modified</guilabel> field is blank."
  1398 msgstr "Датата, на която файлът е бил последно променян. За папките, полето <guilabel>Дата на промяна</guilabel> е празно."
  1399 
  1400 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1187(para)
  1401 msgid "The path to the file within the archive. For a folder, the <guilabel>Location</guilabel> field is blank."
  1402 msgstr "Пътят до файла в самия архив. За папките, полето <guilabel>Местоположение</guilabel> е празно."
  1403 
  1404 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1163(para)
  1405 msgid "To view the contents of a <application>File Roller</application> archive, use a Bonobo-enabled viewer. <application>File Roller</application> displays the archive contents as a file list with the following columns: <placeholder-1/>"
  1406 msgstr "За да прегледате съдържанието на архив във <application>File Roller</application>, използвайте Bonobo-съвместима програма за преглед. <application>File Roller</application> показва съдържанието на архива като списък с файлове със следните колони: <placeholder-1/>"
  1407 
  1408 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1192(para)
  1409 msgid "If another program has modified the archive since <application>File Roller</application> opened the archive, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Reload</guimenuitem></menuchoice> to reload the archive contents from disk."
  1410 msgstr "Ако друга програма е променяла архива откакто <application>File Roller</application> го е отварял, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Презареждане</guimenuitem></menuchoice>, за да презаредите съдържанието на архива от твърдия диск."
  1411 
  1412 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1194(para)
  1413 msgid "For information on how to customize the way that <application>File Roller</application> displays the archive contents, see <xref linkend=\"file-roller-archive-custom\"/>."
  1414 msgstr "За информация по това как да променяте начина, по който <application>File Roller</application> показва съдържанието на архивите, вижте <xref linkend=\"file-roller-archive-custom\"/>."
  1415 
  1416 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1196(para)
  1417 msgid "For more advanced tasks, use an application installed on your system. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
  1418 msgstr "За по-сложни задачи, използвайте програма инсталирана на системата. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
  1419 
  1420 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1203(title)
   2230#: file-roller.xml:1182(para)
   2231msgid ""
   2232"The date on which the file was last modified. For a folder, the "
   2233"<guilabel>Date modified</guilabel> field is blank."
   2234msgstr ""
   2235"Датата, на която файлът е бил последно променян. За папките, полето "
   2236"<guilabel>Дата на промяна</guilabel> е празно."
   2237
   2238#: file-roller.xml:1187(para)
   2239msgid ""
   2240"The path to the file within the archive. For a folder, the "
   2241"<guilabel>Location</guilabel> field is blank."
   2242msgstr ""
   2243"Пътят до файла в самия архив. За папките, полето <guilabel>Местоположение</"
   2244"guilabel> е празно."
   2245
   2246#: file-roller.xml:1163(para)
   2247msgid ""
   2248"To view the contents of a <application>File Roller</application> archive, "
   2249"use a Bonobo-enabled viewer. <application>File Roller</application> displays "
   2250"the archive contents as a file list with the following columns: <placeholder-"
   2251"1/>"
   2252msgstr ""
   2253"За да прегледате съдържанието на архив във <application>File Roller</"
   2254"application>, използвайте Bonobo-съвместима програма за преглед. "
   2255"<application>File Roller</application> показва съдържанието на архива като "
   2256"списък с файлове със следните колони: <placeholder-1/>"
   2257
   2258#: file-roller.xml:1192(para)
   2259msgid ""
   2260"If another program has modified the archive since <application>File Roller</"
   2261"application> opened the archive, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   2262"guimenu><guimenuitem>Reload</guimenuitem></menuchoice> to reload the archive "
   2263"contents from disk."
   2264msgstr ""
   2265"Ако друга програма е променяла архива откакто <application>File Roller</"
   2266"application> го е отварял, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   2267"guimenu><guimenuitem>Презареждане</guimenuitem></menuchoice>, за да "
   2268"презаредите съдържанието на архива от твърдия диск."
   2269
   2270#: file-roller.xml:1194(para)
   2271msgid ""
   2272"For information on how to customize the way that <application>File Roller</"
   2273"application> displays the archive contents, see <xref linkend=\"file-roller-"
   2274"archive-custom\"/>."
   2275msgstr ""
   2276"За информация по това как да променяте начина, по който <application>File "
   2277"Roller</application> показва съдържанието на архивите, вижте <xref linkend="
   2278"\"file-roller-archive-custom\"/>."
   2279
   2280#: file-roller.xml:1196(para)
   2281msgid ""
   2282"For more advanced tasks, use an application installed on your system. For "
   2283"more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
   2284msgstr ""
   2285"За по-сложни задачи, използвайте програма инсталирана на системата. За "
   2286"повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
   2287
   2288#: file-roller.xml:1203(title)
  14212289msgid "To View a File in an Archive"
  14222290msgstr "Преглед на файл в архив"
  14232291
  1424 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1207(para)
   2292#: file-roller.xml:1207(para)
  14252293msgid "Select the file."
  14262294msgstr "Изберете файла."
  14272295
  1428 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1208(para)
  1429 msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>View File</guimenuitem></menuchoice>."
  1430 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Показване на файл</guimenuitem></menuchoice>."
  1431 
  1432 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1204(para)
  1433 msgid "To view a file in an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  1434 msgstr "За да прегледате файл в архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
  1435 
  1436 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1211(para)
  1437 msgid "<application>File Roller</application> uses information from the <guilabel>File Types and Programs</guilabel> section of Advanced Desktop Preferences to automatically determine the appropriate viewer or application for the file type, and then launches that viewer or application. For more information about the differences between viewers and applications, see <xref linkend=\"file-roller-viewers-applications\"/>. If <application>File Roller</application> cannot determine the appropriate viewer or application, <application>File Roller</application> tries to use a text viewer to display the file contents."
  1438 msgstr "<application>File Roller</application> използва информация от секцията за <guilabel>Типове файлове и програми</guilabel>, за да определи автоматично подходящата програма за преглед или приложение за дадения файлов вид и после стартира нужното. За повече информация относно разликите между проста програма за преглед и пълно приложение, вижте <xref linkend=\"file-roller-viewers-applications\"/>. Ако <application>FileRoller</application> не може да определи подходящата програма за преглед или приложение, ще се стартира текстов редактор, за да се покаже съдържанието на файла."
  1439 
  1440 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1213(para)
  1441 msgid "You can also use a viewer or application specified by you, rather than the default viewer or application, to view a file. To use an external application to open a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Open Files</guimenuitem></menuchoice>. <application>File Roller</application> displays the <guilabel>Open Files</guilabel> dialog, which lists all of the applications that can open files of the specified type. To select one of the applications, click on the application name and then click <guibutton>Open</guibutton>. Alternatively, enter the application name in the <guilabel>Application</guilabel> text box and then click <guibutton>Open</guibutton> to launch the application of your choice."
  1442 msgstr "Също така можете да използвате преглеждаща програма или приложение определно от вас, вместо стандартните такива. За да използвате външна програма за отваряне на файл, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отваряне на файлове</guimenuitem></menuchoice>. <application>File Roller</application> показва прозореца <guilabel>Отваряне на файлове</guilabel>, който изписва всички програми, които могат да отворят файлове от определения вид. За да изберете една програма, натиснете върху името й и после натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. Друг начин е да въведете името на програмата в текстовото поле <guilabel>Програма</guilabel> и после да натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>, за да се стартира лично избраната програма."
  1443 
  1444 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1217(para)
  1445 msgid "You cannot use <application>File Roller</application> to change a file. If you use an application to open a file within a <application>File Roller</application> archive and make any changes to the opened file, <application>File Roller</application><emphasis>does not</emphasis> save the changes in the archive, even if you click <guibutton>Save</guibutton> in the application. <application>File Roller</application> creates a temporary copy of the file, and then passes the temporary copy to the file-editing application. When you close the file-editing application, <application>File Roller</application> deletes the temporary copy of the file and all changes are lost."
  1446 msgstr "Не можете да използвате <application>File Roller</application> за да променяте файл. Ако използвате програма да отворите файл, който е в архив на <application>File Roller</application> и направите промени по отворения файл, <application>File Roller</application> <emphasis>няма</emphasis> да запази промените в архива, дори и да натиснете <guibutton>Запазване</guibutton> в използваната програма. <application>File Roller</application> създава временно копие на файла и после подава временното копие към програмата редактор. Когато я затворите, <application>File Roller</application> изтрива временното копие на файла и всички промени се губят."
  1447 
  1448 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1223(para)
  1449 msgid "<link linkend=\"file-roller-extract\">Extract</link> the file to a temporary location."
  1450 msgstr "<link linkend=\"file-roller-extract\">Разархивиране</link> на файла към временна папка."
  1451 
  1452 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1224(para)
   2296#: file-roller.xml:1208(para)
   2297msgid ""
   2298"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>View File</"
   2299"guimenuitem></menuchoice>."
   2300msgstr ""
   2301"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Показване на "
   2302"файл</guimenuitem></menuchoice>."
   2303
   2304#: file-roller.xml:1204(para)
   2305msgid ""
   2306"To view a file in an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
   2307msgstr ""
   2308"За да прегледате файл в архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   2309
   2310#: file-roller.xml:1211(para)
   2311msgid ""
   2312"<application>File Roller</application> uses information from the "
   2313"<guilabel>File Types and Programs</guilabel> section of Advanced Desktop "
   2314"Preferences to automatically determine the appropriate viewer or application "
   2315"for the file type, and then launches that viewer or application. For more "
   2316"information about the differences between viewers and applications, see "
   2317"<xref linkend=\"file-roller-viewers-applications\"/>. If <application>File "
   2318"Roller</application> cannot determine the appropriate viewer or application, "
   2319"<application>File Roller</application> tries to use a text viewer to display "
   2320"the file contents."
   2321msgstr ""
   2322"<application>File Roller</application> използва информация от секцията за "
   2323"<guilabel>Типове файлове и програми</guilabel>, за да определи автоматично "
   2324"подходящата програма за преглед или приложение за дадения файлов вид и после "
   2325"стартира нужното. За повече информация относно разликите между проста "
   2326"програма за преглед и пълно приложение, вижте <xref linkend=\"file-roller-"
   2327"viewers-applications\"/>. Ако <application>FileRoller</application> не може "
   2328"да определи подходящата програма за преглед или приложение, ще се стартира "
   2329"текстов редактор, за да се покаже съдържанието на файла."
   2330
   2331#: file-roller.xml:1213(para)
   2332msgid ""
   2333"You can also use a viewer or application specified by you, rather than the "
   2334"default viewer or application, to view a file. To use an external "
   2335"application to open a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   2336"guimenu><guimenuitem>Open Files</guimenuitem></menuchoice>. "
   2337"<application>File Roller</application> displays the <guilabel>Open Files</"
   2338"guilabel> dialog, which lists all of the applications that can open files of "
   2339"the specified type. To select one of the applications, click on the "
   2340"application name and then click <guibutton>Open</guibutton>. Alternatively, "
   2341"enter the application name in the <guilabel>Application</guilabel> text box "
   2342"and then click <guibutton>Open</guibutton> to launch the application of your "
   2343"choice."
   2344msgstr ""
   2345"Също така можете да използвате преглеждаща програма или приложение определно "
   2346"от вас, вместо стандартните такива. За да използвате външна програма за "
   2347"отваряне на файл, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</"
   2348"guimenu><guimenuitem>Отваряне на файлове</guimenuitem></menuchoice>. "
   2349"<application>File Roller</application> показва прозореца <guilabel>Отваряне "
   2350"на файлове</guilabel>, който изписва всички програми, които могат да отворят "
   2351"файлове от определения вид. За да изберете една програма, натиснете върху "
   2352"името й и после натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. Друг начин е да "
   2353"въведете името на програмата в текстовото поле <guilabel>Програма</guilabel> "
   2354"и после да натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>, за да се стартира "
   2355"лично избраната програма."
   2356
   2357#: file-roller.xml:1217(para)
   2358msgid ""
   2359"You cannot use <application>File Roller</application> to change a file. If "
   2360"you use an application to open a file within a <application>File Roller</"
   2361"application> archive and make any changes to the opened file, "
   2362"<application>File Roller</application><emphasis>does not</emphasis> save the "
   2363"changes in the archive, even if you click <guibutton>Save</guibutton> in the "
   2364"application. <application>File Roller</application> creates a temporary copy "
   2365"of the file, and then passes the temporary copy to the file-editing "
   2366"application. When you close the file-editing application, <application>File "
   2367"Roller</application> deletes the temporary copy of the file and all changes "
   2368"are lost."
   2369msgstr ""
   2370"Не можете да използвате <application>File Roller</application> за да "
   2371"променяте файл. Ако използвате програма да отворите файл, който е в архив на "
   2372"<application>File Roller</application> и направите промени по отворения "
   2373"файл, <application>File Roller</application> <emphasis>няма</emphasis> да "
   2374"запази промените в архива, дори и да натиснете <guibutton>Запазване</"
   2375"guibutton> в използваната програма. <application>File Roller</application> "
   2376"създава временно копие на файла и после подава временното копие към "
   2377"програмата редактор. Когато я затворите, <application>File Roller</"
   2378"application> изтрива временното копие на файла и всички промени се губят."
   2379
   2380#: file-roller.xml:1223(para)
   2381msgid ""
   2382"<link linkend=\"file-roller-extract\">Extract</link> the file to a temporary "
   2383"location."
   2384msgstr ""
   2385"<link linkend=\"file-roller-extract\">Разархивиране</link> на файла към "
   2386"временна папка."
   2387
   2388#: file-roller.xml:1224(para)
  14532389msgid "Edit the temporary file created in step 1, and then save your changes."
  1454 msgstr "Редактирайте временния файл, създаден в стъпка 1 и после запазете промените."
  1455 
  1456 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1225(para)
  1457 msgid "<link linkend=\"file-roller-add-files\">Add</link> the edited file back into the archive, that is, overwrite the original version of the file."
  1458 msgstr "<link linkend=\"file-roller-add-files\">Добавете</link> редактирания файл обратно към архива, тоест презапишете оригиналната версия на файла."
  1459 
  1460 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1220(para)
  1461 msgid "To edit a file in a <application>File Roller</application> archive and save your changes in the archive: <placeholder-1/>"
  1462 msgstr "За да редактирате файл в архив на <application>File Roller</application> и да запазите промените в архива: <placeholder-1/>"
  1463 
  1464 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1230(title)
   2390msgstr ""
   2391"Редактирайте временния файл, създаден в стъпка 1 и после запазете промените."
   2392
   2393#: file-roller.xml:1225(para)
   2394msgid ""
   2395"<link linkend=\"file-roller-add-files\">Add</link> the edited file back into "
   2396"the archive, that is, overwrite the original version of the file."
   2397msgstr ""
   2398"<link linkend=\"file-roller-add-files\">Добавете</link> редактирания файл "
   2399"обратно към архива, тоест презапишете оригиналната версия на файла."
   2400
   2401#: file-roller.xml:1220(para)
   2402msgid ""
   2403"To edit a file in a <application>File Roller</application> archive and save "
   2404"your changes in the archive: <placeholder-1/>"
   2405msgstr ""
   2406"За да редактирате файл в архив на <application>File Roller</application> и "
   2407"да запазите промените в архива: <placeholder-1/>"
   2408
   2409#: file-roller.xml:1230(title)
  14652410msgid "Viewers and Applications"
  14662411msgstr "Програми за преглед и приложения"
  14672412
  1468 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1231(para)
  1469 msgid "Viewers do not launch a separate application to display the contents of a file. Instead, viewers show the contents of the file inside a file manager window. Viewers usually start much more quickly than applications, but have very limited functionality."
  1470 msgstr "Програмите за преглед не стартират отделно приложение, за да покажат съдържанието на файл. Вместо това, те показват съдържанието на файла в прозорец на файловия мениджър. Обикновено се стартират много по-бързо от приложенията, но имат минимална функционалност."
  1471 
  1472 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1234(para)
  1473 msgid "Viewers are not part of the <application>File Roller</application> application. Viewers are provided by other GNOME applications and use special technology called <application>bonobo</application> which enables the viewers to work inside a file manager window. The number of viewers available to <application>File Roller</application> depends on the <application>bonobo</application>-enabled applications installed on your system."
  1474 msgstr "Програмите за преглед не са част от програмата <application>File Roller</application>. Те са доставени от други програми на GNOME и използват специална технология, наречена <application>bonobo</application>, която им позволява да работят в прозореца на файловия мениджър. Броят на програмите за преглед, налични за <application>File Roller</application>, зависи от <application>bonobo</application>-съвместимите програми, инсталирани на системата Ви."
  1475 
  1476 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1242(title)
   2413#: file-roller.xml:1231(para)
   2414msgid ""
   2415"Viewers do not launch a separate application to display the contents of a "
   2416"file. Instead, viewers show the contents of the file inside a file manager "
   2417"window. Viewers usually start much more quickly than applications, but have "
   2418"very limited functionality."
   2419msgstr ""
   2420"Програмите за преглед не стартират отделно приложение, за да покажат "
   2421"съдържанието на файл. Вместо това, те показват съдържанието на файла в "
   2422"прозорец на файловия мениджър. Обикновено се стартират много по-бързо от "
   2423"приложенията, но имат минимална функционалност."
   2424
   2425#: file-roller.xml:1234(para)
   2426msgid ""
   2427"Viewers are not part of the <application>File Roller</application> "
   2428"application. Viewers are provided by other GNOME applications and use "
   2429"special technology called <application>bonobo</application> which enables "
   2430"the viewers to work inside a file manager window. The number of viewers "
   2431"available to <application>File Roller</application> depends on the "
   2432"<application>bonobo</application>-enabled applications installed on your "
   2433"system."
   2434msgstr ""
   2435"Програмите за преглед не са част от програмата <application>File Roller</"
   2436"application>. Те са доставени от други програми на GNOME и използват "
   2437"специална технология, наречена <application>bonobo</application>, която им "
   2438"позволява да работят в прозореца на файловия мениджър. Броят на програмите "
   2439"за преглед, налични за <application>File Roller</application>, зависи от "
   2440"<application>bonobo</application>-съвместимите програми, инсталирани на "
   2441"системата Ви."
   2442
   2443#: file-roller.xml:1242(title)
  14772444msgid "Customizing the Archive Display"
  14782445msgstr "Персонализиране на показването на архиви"
  14792446
  1480 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1243(para)
  1481 msgid "You can customize the way that <application>File Roller</application> displays the archive contents, as follows:"
  1482 msgstr "Може да персонализирате начина, по който <application>File Roller</application> показва съдържанието на архивите, както следва:"
  1483 
  1484 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1247(para)
  1485 msgid "Switch between folder view and file view. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-type\"/>."
  1486 msgstr "Преминаване към показване като папка и показване на всички файлове и обратно. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-type\"/>."
  1487 
  1488 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1251(para)
  1489 msgid "Specify the order in which to display files in the list. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
  1490 msgstr "Определяне на реда, по който да се показват файловете в списъка. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
  1491 
  1492 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1255(para)
  1493 msgid "Display additional details about the contents of the archive. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1494 msgstr "Показване на допълнителна информация относно съдържанието на архива. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1495 
  1496 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1259(para)
  1497 msgid "<application>File Roller</application> updates the display immediately, when you make any of the above customizations."
  1498 msgstr "<application>File Roller</application> обновява показаното автоматично, когато направите някоя от горните промени."
  1499 
  1500 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1263(title)
   2447#: file-roller.xml:1243(para)
   2448msgid ""
   2449"You can customize the way that <application>File Roller</application> "
   2450"displays the archive contents, as follows:"
   2451msgstr ""
   2452"Може да персонализирате начина, по който <application>File Roller</"
   2453"application> показва съдържанието на архивите, както следва:"
   2454
   2455#: file-roller.xml:1247(para)
   2456msgid ""
   2457"Switch between folder view and file view. For more information, see <xref "
   2458"linkend=\"file-roller-view-type\"/>."
   2459msgstr ""
   2460"Преминаване към показване като папка и показване на всички файлове и "
   2461"обратно. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-type\"/"
   2462">."
   2463
   2464#: file-roller.xml:1251(para)
   2465msgid ""
   2466"Specify the order in which to display files in the list. For more "
   2467"information, see <xref linkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
   2468msgstr ""
   2469"Определяне на реда, по който да се показват файловете в списъка. За повече "
   2470"информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
   2471
   2472#: file-roller.xml:1255(para)
   2473msgid ""
   2474"Display additional details about the contents of the archive. For more "
   2475"information, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
   2476msgstr ""
   2477"Показване на допълнителна информация относно съдържанието на архива. За "
   2478"повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
   2479
   2480#: file-roller.xml:1259(para)
   2481msgid ""
   2482"<application>File Roller</application> updates the display immediately, when "
   2483"you make any of the above customizations."
   2484msgstr ""
   2485"<application>File Roller</application> обновява показаното автоматично, "
   2486"когато направите някоя от горните промени."
   2487
   2488#: file-roller.xml:1263(title)
  15012489msgid "To Set the View Type"
  15022490msgstr "Настройване на вида изглед"
  15032491
  1504 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1264(para)
  1505 msgid "If the archive contains folders, you can show the archive contents in either <link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">folder view</link> or <link linkend=\"file-roller-view-type-file\">file view</link>."
  1506 msgstr "Ако архивът съдържа папки, може да покажете съдържанието му като <link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">папка</link> или <link linkend=\"file-roller-view-type-file\"> да покажете всички файлове наведнъж</link>."
  1507 
  1508 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1268(title)
   2492#: file-roller.xml:1264(para)
   2493msgid ""
   2494"If the archive contains folders, you can show the archive contents in either "
   2495"<link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">folder view</link> or <link "
   2496"linkend=\"file-roller-view-type-file\">file view</link>."
   2497msgstr ""
   2498"Ако архивът съдържа папки, може да покажете съдържанието му като <link "
   2499"linkend=\"file-roller-view-type-folder\">папка</link> или <link linkend="
   2500"\"file-roller-view-type-file\"> да покажете всички файлове наведнъж</link>."
   2501
   2502#: file-roller.xml:1268(title)
  15092503msgid "Folder View"
  15102504msgstr "Показване като папка"
  15112505
  1512 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1269(para)
  1513 msgid "<application>File Roller</application> displays the archive contents in folder view by default. To explicitly select folder view, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View as a Folder</guimenuitem></menuchoice>."
  1514 msgstr "<application>File Roller</application> показва съдържанието на архива по подразбиране като папка. За да укажете изрично преглед като папка, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Преглед като папка</guimenuitem></menuchoice>."
  1515 
  1516 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1271(para)
  1517 msgid "In folder view, <application>File Roller</application> shows folders in the same way as a file manager shows folders. That is, <application>File Roller</application> indicates folders in the display area with a folder icon and the folder name. To view the contents of a folder, double-click on the folder name."
  1518 msgstr "При показването като папка, <application>File Roller</application> показва папките по същия начин както файловия мениджър. Тоест, <application>File Roller</application> показва папките в района на преглед с икона на папка и име на папка. За да прегледате съдържанието на папка, натиснете два пъти върху името й."
  1519 
  1520 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1273(para)
  1521 msgid "The folderbar, which <application>File Roller</application> displays only in folder view, contains the components described in the following table."
  1522 msgstr "Навигационната лента, която <application>File Roller</application> показва само при показването като папка, съдържа компонентите, описани в следната таблица."
  1523 
  1524 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1282(para)
   2506#: file-roller.xml:1269(para)
   2507msgid ""
   2508"<application>File Roller</application> displays the archive contents in "
   2509"folder view by default. To explicitly select folder view, choose "
   2510"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View as a Folder</"
   2511"guimenuitem></menuchoice>."
   2512msgstr ""
   2513"<application>File Roller</application> показва съдържанието на архива по "
   2514"подразбиране като папка. За да укажете изрично преглед като папка, изберете "
   2515"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Преглед като папка</"
   2516"guimenuitem></menuchoice>."
   2517
   2518#: file-roller.xml:1271(para)
   2519msgid ""
   2520"In folder view, <application>File Roller</application> shows folders in the "
   2521"same way as a file manager shows folders. That is, <application>File Roller</"
   2522"application> indicates folders in the display area with a folder icon and "
   2523"the folder name. To view the contents of a folder, double-click on the "
   2524"folder name."
   2525msgstr ""
   2526"При показването като папка, <application>File Roller</application> показва "
   2527"папките по същия начин както файловия мениджър. Тоест, <application>File "
   2528"Roller</application> показва папките в района на преглед с икона на папка и "
   2529"име на папка. За да прегледате съдържанието на папка, натиснете два пъти "
   2530"върху името й."
   2531
   2532#: file-roller.xml:1273(para)
   2533msgid ""
   2534"The folderbar, which <application>File Roller</application> displays only in "
   2535"folder view, contains the components described in the following table."
   2536msgstr ""
   2537"Навигационната лента, която <application>File Roller</application> показва "
   2538"само при показването като папка, съдържа компонентите, описани в следната "
   2539"таблица."
   2540
   2541#: file-roller.xml:1282(para)
  15252542msgid "Component"
  15262543msgstr "Компонент"
  15272544
  1528 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1284(para)
   2545#: file-roller.xml:1284(para)
  15292546msgid "Description"
  15302547msgstr "Описание"
  15312548
  1532 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1296(phrase)
   2549#: file-roller.xml:1296(phrase)
  15332550msgid "Shows icon to navigate backwards in location history list."
  15342551msgstr "Показва иконата за навигиране назад в историята с местоположенията."
  15352552
  1536 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1302(para)
  1537 msgid "Click on this button to navigate backwards in the location history list."
  1538 msgstr "Натиснете този бутон, за да навигирате обратно в историята на посещенията."
  1539 
  1540 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1315(phrase)
   2553#: file-roller.xml:1302(para)
   2554msgid ""
   2555"Click on this button to navigate backwards in the location history list."
   2556msgstr ""
   2557"Натиснете този бутон, за да навигирате обратно в историята на посещенията."
   2558
   2559#: file-roller.xml:1315(phrase)
  15412560msgid "Shows icon to navigate forwards in location history list."
  15422561msgstr "Показва иконата за навигиране напред в историята с местоположенията."
  15432562
  1544 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1321(para)
   2563#: file-roller.xml:1321(para)
  15452564msgid "Click on this button to navigate forwards in the location history list."
  1546 msgstr "Натиснете този бутон, за да навигирате напред в историята на посещенията."
  1547 
  1548 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1334(phrase)
   2565msgstr ""
   2566"Натиснете този бутон, за да навигирате напред в историята на посещенията."
   2567
   2568#: file-roller.xml:1334(phrase)
  15492569msgid "Shows icon to navigate up one level in folder tree."
  1550 msgstr "Показва иконата за навигиране едно ниво нагоре в дървовидната структура."
  1551 
  1552 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1353(phrase)
   2570msgstr ""
   2571"Показва иконата за навигиране едно ниво нагоре в дървовидната структура."
   2572
   2573#: file-roller.xml:1353(phrase)
  15532574msgid "Shows icon to open the top-level folder in the archive."
  1554 msgstr "Показва иконата за навигиране едно ниво надолу в дървовидната структура."
  1555 
  1556 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1359(para)
   2575msgstr ""
   2576"Показва иконата за навигиране едно ниво надолу в дървовидната структура."
   2577
   2578#: file-roller.xml:1359(para)
  15572579msgid "Click on this button to open the top-level folder in the archive."
  1558 msgstr "Натиснете този бутон, за да отворите най-горното ниво от дървовидната структура."
  1559 
  1560 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1371(para)
  1561 msgid "This field shows the full pathname, within the archive, of the current folder."
  1562 msgstr "Това поле показва пълното описание на пътя, в структурата на архива, на текущата папка."
  1563 
  1564 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1374(para)
  1565 msgid "To change to a different level in the folder tree, type the new location in the <guilabel>Location</guilabel> text box then press <keycap>Return</keycap>. <application>File Roller</application> displays the contents of the new location."
  1566 msgstr "За да преминете към различно ниво от дървовидната структура, въведете новото местоположение в текстовото поле <guilabel>Местоположение</guilabel> и после натиснете <keycap>Enter</keycap>. <application>File Roller</application> показва съдържанието на новото местоположение."
  1567 
  1568 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1384(title)
   2580msgstr ""
   2581"Натиснете този бутон, за да отворите най-горното ниво от дървовидната "
   2582"структура."
   2583
   2584#: file-roller.xml:1371(para)
   2585msgid ""
   2586"This field shows the full pathname, within the archive, of the current "
   2587"folder."
   2588msgstr ""
   2589"Това поле показва пълното описание на пътя, в структурата на архива, на "
   2590"текущата папка."
   2591
   2592#: file-roller.xml:1374(para)
   2593msgid ""
   2594"To change to a different level in the folder tree, type the new location in "
   2595"the <guilabel>Location</guilabel> text box then press <keycap>Return</"
   2596"keycap>. <application>File Roller</application> displays the contents of the "
   2597"new location."
   2598msgstr ""
   2599"За да преминете към различно ниво от дървовидната структура, въведете новото "
   2600"местоположение в текстовото поле <guilabel>Местоположение</guilabel> и после "
   2601"натиснете <keycap>Enter</keycap>. <application>File Roller</application> "
   2602"показва съдържанието на новото местоположение."
   2603
   2604#: file-roller.xml:1384(title)
  15692605msgid "File View"
  15702606msgstr "Показване на всички файлове"
  15712607
  1572 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1385(para)
  1573 msgid "To select file view, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View All Files</guimenuitem></menuchoice>."
  1574 msgstr "За да изберете показване на всички файлове, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на всички файлове</guimenuitem></menuchoice>."
  1575 
  1576 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1387(para)
  1577 msgid "In file view, <application>File Roller</application> displays all files in the archive, including files from subfolders, in a single list."
  1578 msgstr "При показването на всички файлове, <application>File Roller</application> показва всички файлове в архива, включително файлове от подпапки, в един цял списък."
  1579 
  1580 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1394(title)
   2608#: file-roller.xml:1385(para)
   2609msgid ""
   2610"To select file view, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   2611"guimenu><guimenuitem>View All Files</guimenuitem></menuchoice>."
   2612msgstr ""
   2613"За да изберете показване на всички файлове, изберете "
   2614"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на всички "
   2615"файлове</guimenuitem></menuchoice>."
   2616
   2617#: file-roller.xml:1387(para)
   2618msgid ""
   2619"In file view, <application>File Roller</application> displays all files in "
   2620"the archive, including files from subfolders, in a single list."
   2621msgstr ""
   2622"При показването на всички файлове, <application>File Roller</application> "
   2623"показва всички файлове в архива, включително файлове от подпапки, в един цял "
   2624"списък."
   2625
   2626#: file-roller.xml:1394(title)
  15812627msgid "To Sort the File List"
  15822628msgstr "Сортиране на списъка с файлове"
  15832629
  1584 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1395(para)
  1585 msgid "You can sort the file list by name, size, type, modification date, or location."
  1586 msgstr "Може да сортирате файловия списък по име, размер, вид, дата на промяна или местоположение."
  1587 
  1588 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1396(para)
  1589 msgid "To specify a sort order, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange Files</guisubmenu></menuchoice> and select the required sort order. Alternatively, click on the heading of the corresponding column."
  1590 msgstr "За да определите ред на сортиране, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Подреждане на файлове</guisubmenu></menuchoice> и изберете нужния ред на сортиране. Друг начин е да натиснете върху горната част на съответната колона."
  1591 
  1592 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1397(para)
  1593 msgid "To reverse the sort order, click on the column heading again, or choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange Files</guisubmenu><guisubmenu>Reversed Order</guisubmenu></menuchoice>."
  1594 msgstr "За да обърнете реда на сортиране, натиснете върху горната част на колоната отново или изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Подреждане на файлове</guisubmenu><guisubmenu>Обратен ред</guisubmenu></menuchoice>."
  1595 
  1596 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1399(para)
  1597 msgid "For example, to sort the file list by modification date, click on the <guilabel>Date modified</guilabel> heading. <application>File Roller</application> rearranges the file list to display the files by modification date, starting with the earliest. To display the latest files first, click on the <guilabel>Date modified</guilabel> heading again."
  1598 msgstr "Примерно, за да сортирате файловия списък по дата на промяна, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Дата на промяна</guilabel>. <application>File Roller</application> пренарежда файловия списък да показва файловете по дата на промяна, започвайки с най-ранните. За да покажете първо най-късните, натиснете отново върху горната част на колоната <guilabel>Дата на промяна</guilabel>."
  1599 
  1600 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1401(para)
  1601 msgid "<application>File Roller</application> always performs a secondary sort based on the file name. In the above example, <application>File Roller</application> sorts by name any files that have the same modification date."
  1602 msgstr "<application>File Roller</application> винаги извършва вторично сортиране базирано на файловото име. В горния пример, <application>File Roller</application> сортира по име всички файлове, които имат същата дата на промяна."
  1603 
  1604 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1406(title)
   2630#: file-roller.xml:1395(para)
   2631msgid ""
   2632"You can sort the file list by name, size, type, modification date, or "
   2633"location."
   2634msgstr ""
   2635"Може да сортирате файловия списък по име, размер, вид, дата на промяна или "
   2636"местоположение."
   2637
   2638#: file-roller.xml:1396(para)
   2639msgid ""
   2640"To specify a sort order, choose <menuchoice><guimenu>View</"
   2641"guimenu><guisubmenu>Arrange Files</guisubmenu></menuchoice> and select the "
   2642"required sort order. Alternatively, click on the heading of the "
   2643"corresponding column."
   2644msgstr ""
   2645"За да определите ред на сортиране, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   2646"guimenu><guisubmenu>Подреждане на файлове</guisubmenu></menuchoice> и "
   2647"изберете нужния ред на сортиране. Друг начин е да натиснете върху горната "
   2648"част на съответната колона."
   2649
   2650#: file-roller.xml:1397(para)
   2651msgid ""
   2652"To reverse the sort order, click on the column heading again, or choose "
   2653"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange Files</"
   2654"guisubmenu><guisubmenu>Reversed Order</guisubmenu></menuchoice>."
   2655msgstr ""
   2656"За да обърнете реда на сортиране, натиснете върху горната част на колоната "
   2657"отново или изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
   2658"guimenu><guisubmenu>Подреждане на файлове</guisubmenu><guisubmenu>Обратен "
   2659"ред</guisubmenu></menuchoice>."
   2660
   2661#: file-roller.xml:1399(para)
   2662msgid ""
   2663"For example, to sort the file list by modification date, click on the "
   2664"<guilabel>Date modified</guilabel> heading. <application>File Roller</"
   2665"application> rearranges the file list to display the files by modification "
   2666"date, starting with the earliest. To display the latest files first, click "
   2667"on the <guilabel>Date modified</guilabel> heading again."
   2668msgstr ""
   2669"Примерно, за да сортирате файловия списък по дата на промяна, натиснете на "
   2670"горната част на колоната <guilabel>Дата на промяна</guilabel>. "
   2671"<application>File Roller</application> пренарежда файловия списък да показва "
   2672"файловете по дата на промяна, започвайки с най-ранните. За да покажете първо "
   2673"най-късните, натиснете отново върху горната част на колоната <guilabel>Дата "
   2674"на промяна</guilabel>."
   2675
   2676#: file-roller.xml:1401(para)
   2677msgid ""
   2678"<application>File Roller</application> always performs a secondary sort "
   2679"based on the file name. In the above example, <application>File Roller</"
   2680"application> sorts by name any files that have the same modification date."
   2681msgstr ""
   2682"<application>File Roller</application> винаги извършва вторично сортиране "
   2683"базирано на файловото име. В горния пример, <application>File Roller</"
   2684"application> сортира по име всички файлове, които имат същата дата на "
   2685"промяна."
   2686
   2687#: file-roller.xml:1406(title)
  16052688msgid "To Display Additional Details"
  16062689msgstr "Показване на допълнителна информация"
  16072690
  1608 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1410(para)
  1609 msgid "If the archive contains no encrypted files, or if the archive contains encrypted files and you have entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> opens the <guilabel>Test Result</guilabel> dialog to list each file in the archive, and indicates that each file has status <literal>OK</literal>."
  1610 msgstr "Ако архивът не съдържа криптирани файлове, или ако архивът съдържа такива файлове, но вие сте въвели правилната парола в полето <guilabel>Парола</guilabel>, <application>File Roller</application> отваря прозореца за <guilabel>Тестовите резултати</guilabel>, за да изпише всеки файл в архива и да индикира, че всеки има статус <literal>OK</literal>."
  1611 
  1612 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1414(para)
  1613 msgid "If the archive contains some encrypted and unencrypted files, and you have not entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> opens the <guilabel>Test Result</guilabel> dialog to list each file in the archive, and indicates that each unencrypted file has status <literal>OK</literal>, and each encrypted file has status <literal>incorrect password</literal>."
  1614 msgstr "Ако архивът съдържа няколко криптирани и няколко некриптирани файлове и Вие не сте въвели правилната парола в полето <guilabel>Парола</guilabel>, <application>File Roller</application> отваря прозореца за <guilabel>Тестови резултати</guilabel>, за да изпише всички файлове в архива и да индикира, че всеки некриптиран файл има статус <literal>OK</literal> и всеки криптиран има статус <literal>неправилна парола</literal>."
  1615 
  1616 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1418(para)
  1617 msgid "If the archive contains only encrypted files and you have not entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> displays an <guilabel>Error</guilabel> dialog."
  1618 msgstr "Ако архивът съдържа само криптирани файлове и не сте въвели правилната парола в полето <guilabel>Парола</guilabel>, <application>File Roller</application> ще покаже прозорец за <guilabel>Грешка</guilabel>."
  1619 
  1620 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1407(para)
  1621 msgid "To check whether an archive contains encrypted files, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Test Integrity</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/> For more information about file encryption, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1622 msgstr "За да проверите дали архив съдържа криптирани файлове, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Изпробване на цялостта</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>За повече информация относно криптирането на файлове, вижте <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1623 
  1624 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1427(para)
  1625 msgid "If you tested the archive in the current <application>File Roller</application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays the results of the last test."
  1626 msgstr "Ако сте тествали архива в текущата сесия на <application>File Roller</application>, прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> показва резултатите от последния тест."
  1627 
  1628 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1431(para)
  1629 msgid "If you did not test the archive in the current <application>File Roller</application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays a list of all files in the archive, but does not indicate any status for the files. Instead, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog provides the compressed size of each file and the percentage of compression, and the date and time at which the file was last modified."
  1630 msgstr "Ако не сте тествали архива в текущата сесия на <application>File Roller</application>, прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> показва списък с всички файлове в архива, но не индикира някакъв статус. Вместо това, прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> предоставя компресирания размер на всеки файл и процента компресия, както и датата и времето, когато файлът е бил променен."
  1631 
  1632 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1424(para)
  1633 msgid "To open the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Last Output</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>"
  1634 msgstr "За да отворите прозореца за <guilabel>Последния изход</guilabel>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Последен изход</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>"
  1635 
  1636 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1442(title)
   2691#: file-roller.xml:1410(para)
   2692msgid ""
   2693"If the archive contains no encrypted files, or if the archive contains "
   2694"encrypted files and you have entered the correct password in the "
   2695"<guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</"
   2696"application> opens the <guilabel>Test Result</guilabel> dialog to list each "
   2697"file in the archive, and indicates that each file has status <literal>OK</"
   2698"literal>."
   2699msgstr ""
   2700"Ако архивът не съдържа криптирани файлове, или ако архивът съдържа такива "
   2701"файлове, но вие сте въвели правилната парола в полето <guilabel>Парола</"
   2702"guilabel>, <application>File Roller</application> отваря прозореца за "
   2703"<guilabel>Тестовите резултати</guilabel>, за да изпише всеки файл в архива и "
   2704"да индикира, че всеки има статус <literal>OK</literal>."
   2705
   2706#: file-roller.xml:1414(para)
   2707msgid ""
   2708"If the archive contains some encrypted and unencrypted files, and you have "
   2709"not entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text "
   2710"box, <application>File Roller</application> opens the <guilabel>Test Result</"
   2711"guilabel> dialog to list each file in the archive, and indicates that each "
   2712"unencrypted file has status <literal>OK</literal>, and each encrypted file "
   2713"has status <literal>incorrect password</literal>."
   2714msgstr ""
   2715"Ако архивът съдържа няколко криптирани и няколко некриптирани файлове и Вие "
   2716"не сте въвели правилната парола в полето <guilabel>Парола</guilabel>, "
   2717"<application>File Roller</application> отваря прозореца за <guilabel>Тестови "
   2718"резултати</guilabel>, за да изпише всички файлове в архива и да индикира, че "
   2719"всеки некриптиран файл има статус <literal>OK</literal> и всеки криптиран "
   2720"има статус <literal>неправилна парола</literal>."
   2721
   2722#: file-roller.xml:1418(para)
   2723msgid ""
   2724"If the archive contains only encrypted files and you have not entered the "
   2725"correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, "
   2726"<application>File Roller</application> displays an <guilabel>Error</"
   2727"guilabel> dialog."
   2728msgstr ""
   2729"Ако архивът съдържа само криптирани файлове и не сте въвели правилната "
   2730"парола в полето <guilabel>Парола</guilabel>, <application>File Roller</"
   2731"application> ще покаже прозорец за <guilabel>Грешка</guilabel>."
   2732
   2733#: file-roller.xml:1407(para)
   2734msgid ""
   2735"To check whether an archive contains encrypted files, choose "
   2736"<menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Test Integrity</"
   2737"guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/> For more information about file "
   2738"encryption, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
   2739msgstr ""
   2740"За да проверите дали архив съдържа криптирани файлове, изберете "
   2741"<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Изпробване на цялостта</"
   2742"guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>За повече информация относно "
   2743"криптирането на файлове, вижте <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
   2744
   2745#: file-roller.xml:1427(para)
   2746msgid ""
   2747"If you tested the archive in the current <application>File Roller</"
   2748"application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays "
   2749"the results of the last test."
   2750msgstr ""
   2751"Ако сте тествали архива в текущата сесия на <application>File Roller</"
   2752"application>, прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> показва "
   2753"резултатите от последния тест."
   2754
   2755#: file-roller.xml:1431(para)
   2756msgid ""
   2757"If you did not test the archive in the current <application>File Roller</"
   2758"application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays a "
   2759"list of all files in the archive, but does not indicate any status for the "
   2760"files. Instead, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog provides the "
   2761"compressed size of each file and the percentage of compression, and the date "
   2762"and time at which the file was last modified."
   2763msgstr ""
   2764"Ако не сте тествали архива в текущата сесия на <application>File Roller</"
   2765"application>, прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> показва списък "
   2766"с всички файлове в архива, но не индикира някакъв статус. Вместо това, "
   2767"прозорецът <guilabel>Последен изход</guilabel> предоставя компресирания "
   2768"размер на всеки файл и процента компресия, както и датата и времето, когато "
   2769"файлът е бил променен."
   2770
   2771#: file-roller.xml:1424(para)
   2772msgid ""
   2773"To open the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog, choose "
   2774"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Last Output</guimenuitem></"
   2775"menuchoice>: <placeholder-1/>"
   2776msgstr ""
   2777"За да отворите прозореца за <guilabel>Последния изход</guilabel>, изберете "
   2778"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Последен изход</"
   2779"guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>"
   2780
   2781#: file-roller.xml:1442(title)
  16372782msgid "Using the File Manager to Work with an Archive"
  16382783msgstr "Използване на файловия мениджър, за да работите с архив"
  16392784
  1640 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1443(para)
  1641 msgid "You can use the file manager to add files to an archive, or to extract files from an archive."
  1642 msgstr "Може да използвате файловия мениджър да добавяте файлове към архив или да разархивирате файлове от архив."
  1643 
  1644 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1448(title)
   2785#: file-roller.xml:1443(para)
   2786msgid ""
   2787"You can use the file manager to add files to an archive, or to extract files "
   2788"from an archive."
   2789msgstr ""
   2790"Може да използвате файловия мениджър да добавяте файлове към архив или да "
   2791"разархивирате файлове от архив."
   2792
   2793#: file-roller.xml:1448(title)
  16452794msgid "To Add Files to an Archive by Using the File Manager"
  16462795msgstr "Добавяне на файлове към архив, използвайки файловия мениджър"
  16472796
  1648 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1451(para)
  1649 msgid "Drag the files into a <application>File Roller</application> window from a file manager window."
  1650 msgstr "Изтеглете файловете от прозорец на <application>File Roller</application> към прозорец на файловия мениджър."
  1651 
  1652 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1453(para)
   2797#: file-roller.xml:1451(para)
   2798msgid ""
   2799"Drag the files into a <application>File Roller</application> window from a "
   2800"file manager window."
   2801msgstr ""
   2802"Изтеглете файловете от прозорец на <application>File Roller</application> "
   2803"към прозорец на файловия мениджър."
   2804
   2805#: file-roller.xml:1453(para)
  16532806msgid "Use the file manager popup menu to add the files to the archive."
  1654 msgstr "Използвайте изскачащото меню на файловия мениджър, за да добавите файлове към архива."
  1655 
  1656 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1449(para)
  1657 msgid "You can use the file manager to add files to an archive, in the following ways: <placeholder-1/>"
  1658 msgstr "Може да използвате файловия мениджър, за да добавяте файлове към архив, по следните начини: <placeholder-1/>"
  1659 
  1660 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1457(para)
  1661 msgid "To use the file manager popup menu to add files to an archive, perform the following steps:"
  1662 msgstr "За да използвате изскачащото меню на файловия мениджър, за да добавяте файлове към архив, следвайте следните стъпки:"
  1663 
  1664 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1459(para)
   2807msgstr ""
   2808"Използвайте изскачащото меню на файловия мениджър, за да добавите файлове "
   2809"към архива."
   2810
   2811#: file-roller.xml:1449(para)
   2812msgid ""
   2813"You can use the file manager to add files to an archive, in the following "
   2814"ways: <placeholder-1/>"
   2815msgstr ""
   2816"Може да използвате файловия мениджър, за да добавяте файлове към архив, по "
   2817"следните начини: <placeholder-1/>"
   2818
   2819#: file-roller.xml:1457(para)
   2820msgid ""
   2821"To use the file manager popup menu to add files to an archive, perform the "
   2822"following steps:"
   2823msgstr ""
   2824"За да използвате изскачащото меню на файловия мениджър, за да добавяте "
   2825"файлове към архив, следвайте следните стъпки:"
   2826
   2827#: file-roller.xml:1459(para)
  16652828msgid "Right-click on the files or folders in a file manager window."
  1666 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху файловете или папките в прозореца на файловия мениджър."
  1667 
  1668 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1461(para)
  1669 msgid "Choose <guimenuitem>Create Archive</guimenuitem> from the file manager popup menu to display the <application>File Roller</application><guilabel>Create Archive</guilabel> dialog."
  1670 msgstr "Изберете <guimenuitem>Създаване на архив</guimenuitem> от изскачащото меню на файловия мениджър, за да се появи прозорецът на <application>File Roller</application> <guilabel>Създаване на архив</guilabel>."
  1671 
  1672 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1463(para)
   2829msgstr ""
   2830"Натиснете с десния бутон на мишката върху файловете или папките в прозореца "
   2831"на файловия мениджър."
   2832
   2833#: file-roller.xml:1461(para)
   2834msgid ""
   2835"Choose <guimenuitem>Create Archive</guimenuitem> from the file manager popup "
   2836"menu to display the <application>File Roller</application><guilabel>Create "
   2837"Archive</guilabel> dialog."
   2838msgstr ""
   2839"Изберете <guimenuitem>Създаване на архив</guimenuitem> от изскачащото меню "
   2840"на файловия мениджър, за да се появи прозорецът на <application>File Roller</"
   2841"application> <guilabel>Създаване на архив</guilabel>."
   2842
   2843#: file-roller.xml:1463(para)
  16732844msgid "Enter the archive name in the <guilabel>Archive</guilabel> text box."
  16742845msgstr "Въведете името на архива в текстовото поле <guilabel>Архив</guilabel>."
  16752846
  1676 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1465(para)
  1677 msgid "Click <guilabel>Create</guilabel> to add the selected files to the root folder of the specified archive."
  1678 msgstr "Натиснете <guilabel>Създаване</guilabel>, за да добавите избраните файлове към главната папка на избрания архив."
  1679 
  1680 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1467(para)
  1681 msgid "To select any of the advanced add options, you must invoke <application>File Roller</application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1682 msgstr "За да изберете някои от допълнителните опции за добавянето, трябва да го стартирате <application>File Roller</application> както е описано в <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1683 
  1684 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1474(title)
   2847#: file-roller.xml:1465(para)
   2848msgid ""
   2849"Click <guilabel>Create</guilabel> to add the selected files to the root "
   2850"folder of the specified archive."
   2851msgstr ""
   2852"Натиснете <guilabel>Създаване</guilabel>, за да добавите избраните файлове "
   2853"към главната папка на избрания архив."
   2854
   2855#: file-roller.xml:1467(para)
   2856msgid ""
   2857"To select any of the advanced add options, you must invoke <application>File "
   2858"Roller</application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/"
   2859">."
   2860msgstr ""
   2861"За да изберете някои от допълнителните опции за добавянето, трябва да го "
   2862"стартирате <application>File Roller</application> както е описано в <xref "
   2863"linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
   2864
   2865#: file-roller.xml:1474(title)
  16852866msgid "To Extract Files From an Archive by Using the File Manager"
  16862867msgstr "Разархивиране на файлове от архив, използвайки файловия мениджър"
  16872868
  1688 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1477(para)
  1689 msgid "Drag the files from a <application>File Roller</application> window into a file manager window."
  1690 msgstr "Изтеглете файловете от прозорец на <application>File Roller</application> в прозорец на файловия мениджър."
  1691 
  1692 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1479(para)
   2869#: file-roller.xml:1477(para)
   2870msgid ""
   2871"Drag the files from a <application>File Roller</application> window into a "
   2872"file manager window."
   2873msgstr ""
   2874"Изтеглете файловете от прозорец на <application>File Roller</application> в "
   2875"прозорец на файловия мениджър."
   2876
   2877#: file-roller.xml:1479(para)
  16932878msgid "Use the file manager popup menu to extract the files from the archive."
  1694 msgstr "Използвайте изскачащото меню на файловия мениджър, за да разархивирате файловете от архива."
  1695 
  1696 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1475(para)
  1697 msgid "You can use the file manager to extract files from an archive, in the following ways: <placeholder-1/>"
  1698 msgstr "Може да използвате файловия мениджър, за да разархивирате файлове от архив, по следните начини: <placeholder-1/>"
  1699 
  1700 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1483(para)
  1701 msgid "To use the file manager popup menu to extract files from an archive, perform the following steps:"
  1702 msgstr "За да използвате изскачащото меню на файловия мениджър за разархивиране, следвайте следните стъпки:"
  1703 
  1704 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1485(para)
   2879msgstr ""
   2880"Използвайте изскачащото меню на файловия мениджър, за да разархивирате "
   2881"файловете от архива."
   2882
   2883#: file-roller.xml:1475(para)
   2884msgid ""
   2885"You can use the file manager to extract files from an archive, in the "
   2886"following ways: <placeholder-1/>"
   2887msgstr ""
   2888"Може да използвате файловия мениджър, за да разархивирате файлове от архив, "
   2889"по следните начини: <placeholder-1/>"
   2890
   2891#: file-roller.xml:1483(para)
   2892msgid ""
   2893"To use the file manager popup menu to extract files from an archive, perform "
   2894"the following steps:"
   2895msgstr ""
   2896"За да използвате изскачащото меню на файловия мениджър за разархивиране, "
   2897"следвайте следните стъпки:"
   2898
   2899#: file-roller.xml:1485(para)
  17052900msgid "Right-click on the archive in a file manager window."
  1706 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху архива в прозореца на файловия мениджър."
  1707 
  1708 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1487(para)
  1709 msgid "Choose <guimenuitem>Extract Here</guimenuitem> to extract all of the archive contents into the directory where the archive is located."
  1710 msgstr "Изберете <guimenuitem>Разархивиране тук</guimenuitem>, за да разархивирате цялото съдържание на архива в папката, където се намира той."
  1711 
  1712 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1490(para)
  1713 msgid "To extract encrypted files, you must invoke <application>File Roller</application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1714 msgstr "За да разархивирате криптирани файлове, трябва да стартирате <application>File Roller</application>, както е описано в <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1715 
  1716 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1497(title)
   2901msgstr ""
   2902"Натиснете с десния бутон на мишката върху архива в прозореца на файловия "
   2903"мениджър."
   2904
   2905#: file-roller.xml:1487(para)
   2906msgid ""
   2907"Choose <guimenuitem>Extract Here</guimenuitem> to extract all of the archive "
   2908"contents into the directory where the archive is located."
   2909msgstr ""
   2910"Изберете <guimenuitem>Разархивиране тук</guimenuitem>, за да разархивирате "
   2911"цялото съдържание на архива в папката, където се намира той."
   2912
   2913#: file-roller.xml:1490(para)
   2914msgid ""
   2915"To extract encrypted files, you must invoke <application>File Roller</"
   2916"application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
   2917msgstr ""
   2918"За да разархивирате криптирани файлове, трябва да стартирате "
   2919"<application>File Roller</application>, както е описано в <xref linkend="
   2920"\"file-roller-to-start\"/>."
   2921
   2922#: file-roller.xml:1497(title)
  17172923msgid "Extract Options"
  17182924msgstr "Опции на разархивирането"
  17192925
  1720 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1499(para)
  1721 msgid "The <guilabel>Extract</guilabel> dialog provides the following options, which are saved when you quit <application>File Roller</application>:"
  1722 msgstr "Прозорецът <guilabel>Разархивиране</guilabel> предоставя следните опции, които са запазени, когато затворите програмата <application>File Roller</application>:"
  1723 
  1724 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1507(para)
   2926#: file-roller.xml:1499(para)
   2927msgid ""
   2928"The <guilabel>Extract</guilabel> dialog provides the following options, "
   2929"which are saved when you quit <application>File Roller</application>:"
   2930msgstr ""
   2931"Прозорецът <guilabel>Разархивиране</guilabel> предоставя следните опции, "
   2932"които са запазени, когато затворите програмата <application>File Roller</"
   2933"application>:"
   2934
   2935#: file-roller.xml:1507(para)
  17252936msgid "Select one of the following extract options:"
  17262937msgstr "Изберете една от следните опции за разархивиране:"
  17272938
  1728 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1514(para)
   2939#: file-roller.xml:1514(para)
  17292940msgid "Extract all files from the archive."
  17302941msgstr "Разархивиране на всички файлове от архива."
  17312942
  1732 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1522(para)
   2943#: file-roller.xml:1522(para)
  17332944msgid "Extract the selected files from the archive."
  17342945msgstr "Разархивиране на избраните файлове от архива."
  17352946
  1736 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1530(para)
  1737 msgid "Extract from the archive all files that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  1738 msgstr "Разархивиране на файловете, които отговарят на определен шаблон. Вижте <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> за повече информация относно шаблоните на файловите имена."
  1739 
  1740 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1540(guilabel)
   2947#: file-roller.xml:1530(para)
   2948msgid ""
   2949"Extract from the archive all files that match the specified pattern. See "
   2950"<xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename "
   2951"patterns."
   2952msgstr ""
   2953"Разархивиране на файловете, които отговарят на определен шаблон. Вижте <xref "
   2954"linkend=\"file-roller-pattern\"/> за повече информация относно шаблоните на "
   2955"файловите имена."
   2956
   2957#: file-roller.xml:1540(guilabel)
  17412958msgid "Re-create folders"
  17422959msgstr "Пресъздаване на папки"
  17432960
  1744 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1541(para)
  1745 msgid "Select this option to reconstruct the folder structure when extracting the specified files."
  1746 msgstr "Изберете тази опция, за да реконструирате структурата от папки, при разархивиране на избраните файлове."
  1747 
  1748 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1545(para)
  1749 msgid "If you select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, <application>File Roller</application> extracts the contents of the subfolder to <filename>/tmp/doc</filename>."
  1750 msgstr "Ако изберете опцията <guilabel> Пресъздаване на папките</guilabel>, <application>File Roller</application> ще разархивира съдържанието на подпапката в <filename>/tmp/doc</filename>."
  1751 
  1752 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1549(para)
  1753 msgid "If you do not select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, <application>File Roller</application> does not create any subfolders. Instead, <application>File Roller</application> extracts all files from the archive, including files from subfolders, to <filename>/tmp</filename>."
  1754 msgstr "Ако не изберете опцията <guilabel>Пресъздаване на папките</guilabel>, <application>File Roller</application> няма да създаде подпапки. Вместо това, <application>File Roller</application> ще разархивира всички файлове в архива, включително и от подпапките, в <filename>/tmp</filename>."
  1755 
  1756 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1543(para)
  1757 msgid "For example, you specify <filename>/tmp</filename> in the <guilabel>Filename</guilabel> text box and choose to extract all files. The archive contains a subfolder called <filename>doc</filename>. <placeholder-1/>"
  1758 msgstr "Например, указали сте <filename>/tmp</filename> в полето <guilabel>Име</guilabel> и сте избрали да разархивирате всички файлове. Архивът съдържа подпапка, наречена <filename>doc</filename>. <placeholder-1/>"
  1759 
  1760 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1558(guilabel)
   2961#: file-roller.xml:1541(para)
   2962msgid ""
   2963"Select this option to reconstruct the folder structure when extracting the "
   2964"specified files."
   2965msgstr ""
   2966"Изберете тази опция, за да реконструирате структурата от папки, при "
   2967"разархивиране на избраните файлове."
   2968
   2969#: file-roller.xml:1545(para)
   2970msgid ""
   2971"If you select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, "
   2972"<application>File Roller</application> extracts the contents of the "
   2973"subfolder to <filename>/tmp/doc</filename>."
   2974msgstr ""
   2975"Ако изберете опцията <guilabel> Пресъздаване на папките</guilabel>, "
   2976"<application>File Roller</application> ще разархивира съдържанието на "
   2977"подпапката в <filename>/tmp/doc</filename>."
   2978
   2979#: file-roller.xml:1549(para)
   2980msgid ""
   2981"If you do not select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, "
   2982"<application>File Roller</application> does not create any subfolders. "
   2983"Instead, <application>File Roller</application> extracts all files from the "
   2984"archive, including files from subfolders, to <filename>/tmp</filename>."
   2985msgstr ""
   2986"Ако не изберете опцията <guilabel>Пресъздаване на папките</guilabel>, "
   2987"<application>File Roller</application> няма да създаде подпапки. Вместо "
   2988"това, <application>File Roller</application> ще разархивира всички файлове в "
   2989"архива, включително и от подпапките, в <filename>/tmp</filename>."
   2990
   2991#: file-roller.xml:1543(para)
   2992msgid ""
   2993"For example, you specify <filename>/tmp</filename> in the "
   2994"<guilabel>Filename</guilabel> text box and choose to extract all files. The "
   2995"archive contains a subfolder called <filename>doc</filename>. <placeholder-1/"
   2996">"
   2997msgstr ""
   2998"Например, указали сте <filename>/tmp</filename> в полето <guilabel>Име</"
   2999"guilabel> и сте избрали да разархивирате всички файлове. Архивът съдържа "
   3000"подпапка, наречена <filename>doc</filename>. <placeholder-1/>"
   3001
   3002#: file-roller.xml:1558(guilabel)
  17613003msgid "Overwrite existing files"
  17623004msgstr "Презаписване на съществуващи файлове"
  17633005
  1764 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1559(para)
  1765 msgid "Select this option to overwrite any files in the destination folder that have the same name as the specified files."
  1766 msgstr "Изберете тази опция, за да презапишете всички файлове в целевата папка, които имат същите имена като определените за разархивиране файлове."
  1767 
  1768 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1561(para)
  1769 msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> does not extract the specified file if an existing file with the same name already exists in the destination folder."
  1770 msgstr "Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> не разархивира определения файл, ако съществува файл със същото име в целевата папка."
  1771 
  1772 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1567(guilabel)
   3006#: file-roller.xml:1559(para)
   3007msgid ""
   3008"Select this option to overwrite any files in the destination folder that "
   3009"have the same name as the specified files."
   3010msgstr ""
   3011"Изберете тази опция, за да презапишете всички файлове в целевата папка, "
   3012"които имат същите имена като определените за разархивиране файлове."
   3013
   3014#: file-roller.xml:1561(para)
   3015msgid ""
   3016"If you do not select this option, <application>File Roller</application> "
   3017"does not extract the specified file if an existing file with the same name "
   3018"already exists in the destination folder."
   3019msgstr ""
   3020"Ако не изберете тази опция, <application>File Roller</application> не "
   3021"разархивира определения файл, ако съществува файл със същото име в целевата "
   3022"папка."
   3023
   3024#: file-roller.xml:1567(guilabel)
  17733025msgid "Do not extract older files"
  17743026msgstr "По-стари файлове да не се разархивират"
  17753027
  1776 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1568(para)
  1777 msgid "This option is only effective while the <guilabel>Overwrite existing files</guilabel> option is selected."
  1778 msgstr "Тази опция е ефективна само ако опцията <guilabel>Презаписване на съществуващи файлове</guilabel> е избрана."
  1779 
  1780 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1570(para)
  1781 msgid "Select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option to extract the specified file only if the destination folder does not contain the specified file, or if the destination folder contains an older version of the specified file. <application>File Roller</application> uses the modification date to determine which file is the most recent. If the version of the file in the archive is older, <application>File Roller</application> does not extract the specified file to the destination folder."
  1782 msgstr "Изберете опцията <guilabel>По-стари файлове да не се разархивират</guilabel>, за да разархивирате избраните файлове само ако в целевата папка няма такива файлове или ако има файлове с по-стара версия от избраните за разархивиране. <application>File Roller</application> използва датата на промяна, за да определи кой файл е най-скорошен. Ако версията на файла в архива е по-стара, <application>File Roller</application> не разархивира дадения файл."
  1783 
  1784 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1572(para)
  1785 msgid "If you do not select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option while the <guilabel>Overwrite existing files</guilabel> option is selected, <application>File Roller</application> extracts the specified file from the archive and overwrites the previous contents of the destination folder."
  1786 msgstr "Ако не изберете опцията <guilabel>По-стари файлове да не се разархивират</guilabel>, докато опцията <guilabel>Презаписване на съществуващите файлове</guilabel> е включена, <application>File Roller</application> ще разархивира избраните файлове от архива и ще презапише предишното съдържание на целевата папка."
  1787 
  1788 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1578(guilabel)
   3028#: file-roller.xml:1568(para)
   3029msgid ""
   3030"This option is only effective while the <guilabel>Overwrite existing files</"
   3031"guilabel> option is selected."
   3032msgstr ""
   3033"Тази опция е ефективна само ако опцията <guilabel>Презаписване на "
   3034"съществуващи файлове</guilabel> е избрана."
   3035
   3036#: file-roller.xml:1570(para)
   3037msgid ""
   3038"Select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option to extract "
   3039"the specified file only if the destination folder does not contain the "
   3040"specified file, or if the destination folder contains an older version of "
   3041"the specified file. <application>File Roller</application> uses the "
   3042"modification date to determine which file is the most recent. If the version "
   3043"of the file in the archive is older, <application>File Roller</application> "
   3044"does not extract the specified file to the destination folder."
   3045msgstr ""
   3046"Изберете опцията <guilabel>По-стари файлове да не се разархивират</"
   3047"guilabel>, за да разархивирате избраните файлове само ако в целевата папка "
   3048"няма такива файлове или ако има файлове с по-стара версия от избраните за "
   3049"разархивиране. <application>File Roller</application> използва датата на "
   3050"промяна, за да определи кой файл е най-скорошен. Ако версията на файла в "
   3051"архива е по-стара, <application>File Roller</application> не разархивира "
   3052"дадения файл."
   3053
   3054#: file-roller.xml:1572(para)
   3055msgid ""
   3056"If you do not select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> "
   3057"option while the <guilabel>Overwrite existing files</guilabel> option is "
   3058"selected, <application>File Roller</application> extracts the specified file "
   3059"from the archive and overwrites the previous contents of the destination "
   3060"folder."
   3061msgstr ""
   3062"Ако не изберете опцията <guilabel>По-стари файлове да не се разархивират</"
   3063"guilabel>, докато опцията <guilabel>Презаписване на съществуващите файлове</"
   3064"guilabel> е включена, <application>File Roller</application> ще разархивира "
   3065"избраните файлове от архива и ще презапише предишното съдържание на целевата "
   3066"папка."
   3067
   3068#: file-roller.xml:1578(guilabel)
  17893069msgid "Password"
  17903070msgstr "Парола"
  17913071
  1792 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1579(para)
  1793 msgid "This option is only enabled if the archive type supports encryption. Currently, only <filename>.zip</filename> and <filename>.arj</filename> archives support encryption."
  1794 msgstr "Тази опция е включена само ако архива е от вид, поддържащ криптиране. В момента такива са само <filename>.zip</filename> и <filename>.arj</filename>."
  1795 
  1796 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1580(para)
  1797 msgid "If the archive contains encrypted files, enter the required password in the <guilabel>Password</guilabel> text box to decrypt the specified files during the extraction process. The required password is the encryption password that was specified when the archive was created. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1798 msgstr "Ако архивът съдържа криптирани файлове, въведете нужната парола в полето за <guilabel>Парола</guilabel>, за да декриптирате избраните файлове по време на процеса по разархивиране. Нужната парола е паролата за криптирането, която е била определена при създаването на архива. За повече информация, вижте <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1799 
  1800 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1583(para)
  1801 msgid "Alternatively, you can enter the required password in the <guilabel>Password</guilabel> dialog. To display the <guilabel>Password</guilabel> dialog, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</guimenuitem></menuchoice>."
  1802 msgstr "Друг начин е да въведете нужната парола в полето за <guilabel>Парола</guilabel>. За да се покаже прозореца за <guilabel>Парола</guilabel>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</guimenuitem></menuchoice>."
  1803 
  1804 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1590(guilabel)
   3072#: file-roller.xml:1579(para)
   3073msgid ""
   3074"This option is only enabled if the archive type supports encryption. "
   3075"Currently, only <filename>.zip</filename> and <filename>.arj</filename> "
   3076"archives support encryption."
   3077msgstr ""
   3078"Тази опция е включена само ако архива е от вид, поддържащ криптиране. В "
   3079"момента такива са само <filename>.zip</filename> и <filename>.arj</filename>."
   3080
   3081#: file-roller.xml:1580(para)
   3082msgid ""
   3083"If the archive contains encrypted files, enter the required password in the "
   3084"<guilabel>Password</guilabel> text box to decrypt the specified files during "
   3085"the extraction process. The required password is the encryption password "
   3086"that was specified when the archive was created. For more information, see "
   3087"<xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
   3088msgstr ""
   3089"Ако архивът съдържа криптирани файлове, въведете нужната парола в полето за "
   3090"<guilabel>Парола</guilabel>, за да декриптирате избраните файлове по време "
   3091"на процеса по разархивиране. Нужната парола е паролата за криптирането, "
   3092"която е била определена при създаването на архива. За повече информация, "
   3093"вижте <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
   3094
   3095#: file-roller.xml:1583(para)
   3096msgid ""
   3097"Alternatively, you can enter the required password in the "
   3098"<guilabel>Password</guilabel> dialog. To display the <guilabel>Password</"
   3099"guilabel> dialog, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
   3100"guimenu><guimenuitem>Password</guimenuitem></menuchoice>."
   3101msgstr ""
   3102"Друг начин е да въведете нужната парола в полето за <guilabel>Парола</"
   3103"guilabel>. За да се покаже прозореца за <guilabel>Парола</guilabel>, "
   3104"изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</"
   3105"guimenuitem></menuchoice>."
   3106
   3107#: file-roller.xml:1590(guilabel)
  18053108msgid "Open destination folder after extraction"
  18063109msgstr "Показване на папката с файловете, след разархивирането"
  18073110
  1808 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1591(para)
  1809 msgid "Select this option to display the contents of the destination folder in a file manager window when the extraction of the specified files is completed."
  1810 msgstr "Изберете тази опция, за да покажете във файловия мениджър съдържанието на целевата папка, когато разархивирането е приключило."
   3111#: file-roller.xml:1591(para)
   3112msgid ""
   3113"Select this option to display the contents of the destination folder in a "
   3114"file manager window when the extraction of the specified files is completed."
   3115msgstr ""
   3116"Изберете тази опция, за да покажете във файловия мениджър съдържанието на "
   3117"целевата папка, когато разархивирането е приключило."
  18113118
  18123119#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  1813 #: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:0(None)
   3120#: file-roller.xml:0(None)
  18143121msgid "translator-credits"
  18153122msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  1816 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.