Changeset 549


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2006, 9:32:02 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Същият файл, но прекодиран към UTF-8

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gkrellm.bg.po

  r548 r549  
  1313"Language-Team:  <en@li.org>\n"
  1414"MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
   15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1616"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1717"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
   
  1919#: src/alerts.c:1149
  2020msgid "GKrellM Set Alerts"
  21 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÎÁ ÄÁÔÞÉÃÉÔÅ ÎÁ GKrellM"
   21msgstr "Настройка на датчиците на GKrellM"
  2222
  2323#: src/alerts.c:1161 src/battery.c:1096 src/gui.c:555 src/sensors.c:2711
  2424msgid "Alerts"
  25 msgstr "óÉÇÎÁÌÉ ÚÁ ÔÒÅ×ÏÇÁ"
   25msgstr "Сигнали за тревога"
  2626
  2727#: src/alerts.c:1184
  2828msgid "High Limits"
  29 msgstr "çÏÒÎÁ ÇÒÁÎÉÃÁ"
   29msgstr "Горна граница"
  3030
  3131#: src/alerts.c:1191
  3232msgid "High alarm limit"
  33 msgstr "ôÒÅ×ÏÇÁ"
   33msgstr "Тревога"
  3434
  3535#: src/alerts.c:1197
  3636msgid "High warn limit"
  37 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
   37msgstr "Предупреждение"
  3838
  3939#: src/alerts.c:1204
  4040msgid "Low Limits"
  41 msgstr "äÏÌÎÁ ÇÒÁÎÉÃÁ"
   41msgstr "Долна граница"
  4242
  4343#: src/alerts.c:1210
  4444msgid "Low warn limit"
  45 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
   45msgstr "Предупреждение"
  4646
  4747#: src/alerts.c:1215
  4848msgid "Low alarm limit"
  49 msgstr "ôÒÅ×ÏÇÁ"
   49msgstr "Тревога"
  5050
  5151#: src/alerts.c:1225
  5252msgid "Seconds limit conditions must exist to have an alert"
  53 msgstr "úÁ ÄÁ ÚÁÒÁÂÏÔÉ ÓÉÇÎÁÌÁ Å ÎÕÖÎÏ ÄÁ ÓÅ ÕËÁÖe ÉÎÔÅÒ×ÁÌ ÏÔ ÓÅËÕÎÄÉ"
   53msgstr "За да заработи сигнала е нужно да се укажe интервал от секунди"
  5454
  5555#: src/alerts.c:1237
  5656msgid "Commands - with repeat intervals in seconds"
  57 msgstr "ëÏÍÁÎÄÉ - Ó ÉÎÔÅÒ×ÁÌÉ ÚÁ ÐÏ×ÔÏÒÅÎÉÅ × ÓÅËÕÎÄÉ"
   57msgstr "Команди - с интервали за повторение в секунди"
  5858
  5959#: src/alerts.c:1247
  6060msgid "Alarm command:"
  61 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ-ÔÒÅ×ÏÇÁ:"
   61msgstr "Команда-тревога:"
  6262
  6363#: src/alerts.c:1267
  6464msgid "Warn command:"
  65 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ:"
   65msgstr "Предупреждение:"
  6666
  6767#: src/alerts.c:1291
  6868msgid "A repeat of zero seconds executes the command once per alert."
  6969msgstr ""
  70 "éÎÔÅÒ×ÁÌ ÏÔ 0 ÓÅËÕÎÄÉ ÏÚÎÁÞÁ×Á ÅÄÎÏËÒÁÔÎÏ ÉÚÐßÌÎÅÎÉÅ\n"
  71 "ÎÁ ËÏÍÁÎÄÁÔÁ."
   70"Интервал от 0 секунди означава еднократно изпълнение\n"
   71"на командата."
  7272
  7373#: src/battery.c:566 src/battery.c:971
  7474msgid "GKrellM Battery"
  75 msgstr "âÁÔÅÒÉÑ GKrellM"
   75msgstr "Батерия GKrellM"
  7676
  7777#: src/battery.c:567
   
  8080"could select the Estimated Time option."
  8181msgstr ""
  82 "ðÏËÁÚÁÎÉÑÔÁ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÉÔÅ ÓÁ ÎÅÄÏÓÔßÐÎÉ. íÏÖÅÔÅ\n"
  83 "ÄÁ ×ËÌÀÞÉÔÅ ÏÐÃÉÑ òÁÓÞÅÔ ÎÁ ÷ÒÅÍÅ."
   82"Показанията на батериите са недостъпни. Можете\n"
   83"да включите опция Расчет на Време."
  8484
  8585#: src/battery.c:798 src/battery.c:805 src/battery.c:1194 src/battery.c:1210
  8686msgid "Battery"
  87 msgstr "âÁÔÅÒÉÉ"
   87msgstr "Батерии"
  8888
  8989#: src/battery.c:799
  9090msgid "Battery Percent Limits"
  91 msgstr "ìÉÍÉÔ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÉÔÅ × %"
   91msgstr "Лимит на батериите в %"
  9292
  9393#: src/battery.c:806
  9494msgid "Battery Minutes Remaining Limits"
  95 msgstr "ïÓÔÁ×ÁÝÏ ×ÒÅÍÅ ÎÁ ÒÁÂÏÔÁ, ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÉÔÅ × ÍÉÎÕÔÉ"
   95msgstr "Оставащо време на работа, на батериите в минути"
  9696
  9797#: src/battery.c:972
   
  100100"and the alert must be reconfigured."
  101101msgstr ""
  102 "åÄÉÎÉÃÉÔÅ ÚÁ  ÉÚÍÅÒ×ÁÎÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÉÔÅ ÓÁ ÉÚÍÅÎÅÎÉ, ÐÏËÁÚÁÎÉÑÔÁ\n"
  103 "ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÓÅ ÐÒÅÎÁÓÔÒÏÑÔ"
   102"Единиците за  измерване на батериите са изменени, показанията\n"
   103"трябва да се пренастроят"
  104104
  105105#: src/battery.c:1079 src/mail.c:3622 src/sensors.c:2581
  106106msgid "<h>Setup\n"
  107 msgstr "<h>îÁÓÔÒÏÊËÁ\n"
   107msgstr "<h>Настройка\n"
  108108
  109109#: src/battery.c:1080
  110110msgid "<b>Display Estimated Time\n"
  111 msgstr "<b>ðÏËÁÚ×ÁÎÅ ÎÁ ÐÒÉÂÌÉÚÉÔÅÌÎÏ ÏÓÔÁ×ÁÝÏ ×ÒÅÍÅ\n"
   111msgstr "<b>Показване на приблизително оставащо време\n"
  112112
  113113#: src/battery.c:1081
   
  118118"level, user supplied total battery times, and a linear extrapolation model.\n"
  119119msgstr ""
  120 "áËÏ ÐÏËÁÚÁÎÉÑÔÁ ÚÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ ÎÅ ÓÅ ÁËÔÕÁÌÉÚÉÒÁÔ\n"
  121 "ÏÔ BIOS-Á ÉÌÉ ÔÅÚÉ ÐÏËÁÚÁÎÉÑ ÓÁ ÎÅÄÏÓÔÁÔßÞÎÏ ÔÏÞÎÉ, ×ËÌÀÞÅÔÅ \n"
  122 "ÔÁÚÉ ÏÐÃÉÑ. ôÏÇÁ×Á ÚÁÒÑÄÁ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ É ×ÒÅÍÅÔÏ ÎÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ\n"
  123 "ÝÅ ÓÅ ÉÚÍÅÒ×Á Ó ÕÞÉÔÁÎÅ ÎÁ ÔÅËÕÝÏÔÏ ÓßÓÔÏÑÎÉÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ É\n"
  124 "ÕËÁÚÁÎÉÔÅ ÏÔ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÑ ÓÔÏÊÎÏÓÔÉ ÚÁ ÐßÌÎÏ \n"
  125 "ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ/ÒÁÚÒÅÖÄÁÎÅ Ó ÐÏÍÏÝÁ ÎÁ ÌÉÎÅÊÎÁ ÅËÓÔÒÁÐÏÌÁÃÉÑ.\n"
   120"Ако показанията за зареждане на батерията не се актуализират\n"
   121"от BIOS-а или тези показания са недостатъчно точни, включете \n"
   122"тази опция. Тогава заряда на батерията и времето на зареждане\n"
   123"ще се измерва с учитане на текущото състояние на батерията и\n"
   124"указаните от потребителя стойности за пълно \n"
   125"зареждане/разреждане с помоща на линейна екстраполация.\n"
  126126
  127127#: src/battery.c:1086
  128128msgid "<b>Total Battery Times\n"
  129 msgstr "<b>÷ÒÅÍÅ ÚÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ/ÒÁÚÒÅÖÄÁÎÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ\n"
   129msgstr "<b>Време за зареждане/разреждане на батерията\n"
  130130
  131131#: src/battery.c:1087
   
  134134"battery.\n"
  135135msgstr ""
  136 "õËÁÖÅÔÅ ÔÉÐÉÞÎÉÔÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÚÁ ÐßÌÎÏÔÏ ×ÒÅÍÅ ÎÁ ÒÁÂÏÔÁ É\n"
  137 "×ÒÅÍÅÔÏ ÎÁ ÐßÌÎÏ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ ÎÁ ×ÁÛÁÔÁ ÂÁÔÅÒÉÑ.\n"
   136"Укажете типичните значения за пълното време на работа и\n"
   137"времето на пълно зареждане на вашата батерия.\n"
  138138
  139139#: src/battery.c:1090
  140140msgid "<b>Exponential Charge Model\n"
  141 msgstr "<b>åËÓÐÏÎÅÎÃÉÁÌÅÎ ÍÏÄÅÌ ÎÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ\n"
   141msgstr "<b>Експоненциален модел на зареждане\n"
  142142
  143143#: src/battery.c:1091
   
  148148"Select the exponential model for more accuracy in this case.\n"
  149149msgstr ""
  150 "÷ ÎÑËÏÉ ÓÉÓÔÅÍÉ ÚÁÒÑÄÁ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ ÎÁÒÁÓÔ×Á ÅËÓÐÏÎÅÎÃÉÁÌÎÏ, ÚÁÔÏ×Á\n"
  151 "ÏÂÉËÎÏ×ÅÎÎÉÑ ÌÉÎÅÅÎ ÍÅÔÏÄ ÓÉÌÎÏ ÝÅ ÚÁÎÉÖÁ×Á ×ÒÅÍÅÔÏ ÎÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ\n"
  152 "÷ ÔÁËÉ×Á ÓÌÕÞÁÉ ÅËÓÐÏÎÅÎÃÉÁÌÎÉÑ ÍÅÔÏÄ ÝÅ ÄÁÄÅ ÐÏÙÔÏÞÅÎ ÒÅÚÕÌÔÁÔ\n"
   150"В някои системи заряда на батерията нараства експоненциално, затова\n"
   151"обикновенния линеен метод силно ще занижава времето на зареждане\n"
   152"В такива случаи експоненциалния метод ще даде поыточен резултат\n"
  153153
  154154#: src/battery.c:1098 src/cpu.c:1269 src/disk.c:1326 src/fs.c:2409
   
  156156msgid "Substitution variables may be used in alert commands.\n"
  157157msgstr ""
  158 "ðÒÏÍÅÎÌÉ×ÉÔÅ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ  ÉÓÐÏÌÚÕ×ÁÔ ÚÁ ÆÏÒÍÁÔ\n"
  159 "ÎÁ ËÏÍÁÎÄÎÉÔÅ.\n"
   158"Променливите може да се  исползуват за формат\n"
   159"на командните.\n"
  160160
  161161#: src/battery.c:1099
  162162msgid "\t$p    battery percent level.\n"
  163 msgstr "\t$p    ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ × ÐÒÏÃÅÎÔÉ.\n"
   163msgstr "\t$p    зареждане на батерията в проценти.\n"
  164164
  165165#: src/battery.c:1100
  166166msgid "\t$t    battery time left.\n"
  167 msgstr "\t$t    ÏÓÔÁ×ÁÝÏ ×ÒÅÍÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ.\n"
   167msgstr "\t$t    оставащо време на батерията.\n"
  168168
  169169#: src/battery.c:1101
  170170msgid "\t$n    battery number.\n"
  171 msgstr "\t$n    ÂÒÏÊ ÂÁÔÅÒÉÉ.\n"
   171msgstr "\t$n    брой батерии.\n"
  172172
  173173#: src/battery.c:1102
  174174msgid "\t$o    online state (boolean).\n"
  175 msgstr "\t$o    ÒÅÖÉÍ ÏÎÌÁÊÎ (ÄÁ/ÎÅ).\n"
   175msgstr "\t$o    режим онлайн (да/не).\n"
  176176
  177177#: src/battery.c:1103
  178178msgid "\t$c    charging state (boolean).\n"
  179 msgstr "\t$c    ÒÅÖÉÍ ÚÁÒÑÄËÉ (ÄÁ/ÎÅÔ).\n"
   179msgstr "\t$c    режим зарядки (да/нет).\n"
  180180
  181181#: src/battery.c:1105 src/fs.c:2411 src/inet.c:1793 src/mem.c:1252
  182182msgid "<h>Mouse Button Actions:\n"
  183 msgstr "<h>äÅÊÓÔ×ÉÑ ËÎÏÐÏË ÍÙÛÉ:\n"
   183msgstr "<h>Действия кнопок мыши:\n"
  184184
  185185#: src/battery.c:1106 src/fs.c:2412 src/gui.c:1003 src/inet.c:1794
  186186#: src/mail.c:3663 src/mail.c:3666 src/mem.c:1253
  187187msgid "<b>\tLeft "
  188 msgstr "<b>\tìÑ×"
   188msgstr "<b>\tЛяв"
  189189
  190190#: src/battery.c:1107
   
  193193"\t\tbetween a minutes, percentage, or charging rate display.\n"
  194194msgstr ""
  195 ÂÕÔÏÎ ÐÒÅ×ËÌÀÞ×Á ÒÅÖÉÍ ÍÅÖÄÕ ÍÉÎÕÔÉ, ÐÒÏÃÅÎÔÉ\n"
  196 "\t\tÉ ÓËÏÒÏÓÔÔÁ ÎÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ, ÁËÏ ËÌÉËÎÅÔÅ ÐÏ\n"
  197 "\t\tÉËÏÎËÁÔÁ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ.\n"
   195бутон превключва режим между минути, проценти\n"
   196"\t\tи скоростта на зареждане, ако кликнете по\n"
   197"\t\tиконката на батерията.\n"
  198198
  199199#: src/battery.c:1109 src/inet.c:1797 src/mail.c:3669
  200200msgid "<b>\tMiddle "
  201 msgstr "<b>\tóÒÅÄÅÎ"
   201msgstr "<b>\tСреден"
  202202
  203203#: src/battery.c:1110
  204204msgid " clicking anywhere on the Battery panel also toggles the display mode.\n"
  205205msgstr ""
  206 ÂÕÔÏÎ ÓßÝÏ ÐÒÅ×ËÌÀÞ×Á ÒÅÖÉÍÉÔÅ ÐÒÉ ËÌÉË×ÁÎÅ ËßÄÅÔÏ\n"
  207 "\t\tÉ ÄÁ Å × ÐÁÎÅÌÁ ÎÁ\n"
  208 "\t\tâÁÔÅÒÉÑÔÁ.\n"
   206бутон също превключва режимите при кликване където\n"
   207"\t\tи да е в панела на\n"
   208"\t\tБатерията.\n"
  209209
  210210#: src/battery.c:1125 src/clock.c:665 src/cpu.c:1292 src/disk.c:1351
   
  212212#: src/proc.c:905 src/sensors.c:2727 src/uptime.c:264
  213213msgid "Options"
  214 msgstr "ïÐÃÉÉ"
   214msgstr "Опции"
  215215
  216216#: src/battery.c:1130 src/clock.c:671 src/clock.c:678 src/disk.c:1364
  217217#: src/plugins.c:1612 src/sensors.c:2659
  218218msgid "Enable"
  219 msgstr "÷ËÌÀÞ×ÁÎÅ"
   219msgstr "Включване"
  220220
  221221#: src/battery.c:1135
  222222msgid "Composite Battery"
  223 msgstr "ëÏÍÂÉÎÉÒÁÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑ"
   223msgstr "Комбинирана батерия"
  224224
  225225#: src/battery.c:1139
  226226msgid "Real Batteries"
  227 msgstr "òÅÁÌÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑ"
   227msgstr "Реална батерия"
  228228
  229229#: src/battery.c:1145
  230230msgid "Enable Battery"
  231 msgstr "÷ËÌ. ÎÁ âÁÔÅÒÉÑÔÁ"
   231msgstr "Вкл. на Батерията"
  232232
  233233#: src/battery.c:1154
  234234msgid "Display estimated time remaining and time to charge"
  235 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÒÁÓÞ£ÔÎÏÅ ×ÒÅÍÑ ÚÁÒÑÄËÉ/ÒÁÚÒÑÄËÉ"
   235msgstr "Показывать расчётное время зарядки/разрядки"
  236236
  237237#: src/battery.c:1162
  238238msgid "Total battery run time in hours"
  239 msgstr "òÅÁÌÎÏ ×ÒÅÍÅ ÚÁ ÒÁÂÏÔÁ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ × ÞÁÓÏ×Å"
   239msgstr "Реално време за работа на батерията в часове"
  240240
  241241#: src/battery.c:1166
  242242msgid "Total battery charge time in hours"
  243 msgstr "÷ÒÅÍÅ ÚÁ ÐßÌÎÏ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ ÎÁ ÂÁÔÅÒÉÑÔÁ × ÞÁÓÏ×Å"
   243msgstr "Време за пълно зареждане на батерията в часове"
  244244
  245245#: src/battery.c:1171
  246246msgid "Exponential charge model"
  247 msgstr "åËÓÐÏÎÅÎÃÉÁÌÅÎ ÍÏÄÅÌ ÎÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ"
   247msgstr "Експоненциален модел на зареждане"
  248248
  249249#: src/battery.c:1179 src/inet.c:1987
  250250msgid "Seconds between updates"
  251 msgstr "óÅËÕÎÄÉ ÍÅÖÄÕ ÏÂÎÏ×Ñ×ÁÎÉÑÔÁ"
   251msgstr "Секунди между обновяванията"
  252252
  253253#: src/battery.c:1183 src/clock.c:702 src/cpu.c:1342 src/disk.c:1397
   
  255255#: src/proc.c:945 src/sensors.c:2628 src/uptime.c:262
  256256msgid "Setup"
  257 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
   257msgstr "Настройки"
  258258
  259259#: src/battery.c:1190 src/clock.c:729 src/cpu.c:1374 src/disk.c:1420
   
  261261#: src/uptime.c:271
  262262msgid "Launch Commands"
  263 msgstr "óÔÁÒÔÏ×É ËÏÍÁÎÄÉ"
   263msgstr "Стартови команди"
  264264
  265265#: src/battery.c:1201 src/cpu.c:1392 src/disk.c:1434 src/fs.c:2496
   
  267267#: src/mem.c:1398 src/net.c:3077 src/proc.c:978 src/sensors.c:2782
  268268msgid "Info"
  269 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
   269msgstr "Информация"
  270270
  271271#: src/chart.c:1019
   
  275275#: src/chart.c:2286 src/chart.c:2443
  276276msgid "/Control/Auto mode sticks at peak value"
  277 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/ðÒÉÄßÒÖÁÎÅ ËßÍ ÍÁËÓÉÍÁÌÎÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ"
   277msgstr "/Настройка/Придържане към максимални значения"
  278278
  279279#: src/chart.c:2290 src/chart.c:2441
  280280msgid "/Control/Auto mode recalibrate"
  281 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/ðÅÒÅÓÍÑÔÁÎÅ Á×ÔÏÍÔÉÞÅÎ-ÒÅÖÉÍ"
   281msgstr "/Настройка/Пересмятане автомтичен-режим"
  282282
  283283#: src/chart.c:2439
  284284msgid "/Control"
  285 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ"
   285msgstr "/Настройка"
  286286
  287287#: src/chart.c:2440 src/chart.c:2445 src/chart.c:2451
  288288msgid "/Control/-"
  289 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/-"
   289msgstr "/Настройка/-"
  290290
  291291#: src/chart.c:2446 src/chart.c:2450 src/chart.c:2477
  292292msgid "/Control/Sequence.../1 2 5"
  293 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊ/ðÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌÎÏÓÔ/1 2 5"
   293msgstr "/Настрой/Последователност/1 2 5"
  294294
  295295#: src/chart.c:2448 src/chart.c:2479
  296296msgid "/Control/Sequence.../1 1.5 2 3 5 7"
  297 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊ/ðÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌÎÏÓÔ/1 1.5 2 3 5 7"
   297msgstr "/Настрой/Последователност/1 1.5 2 3 5 7"
  298298
  299299#: src/chart.c:2514
  300300msgid "GKrellM Chart Config"
  301 msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÉÔÅ ÎÁ GKrellM"
   301msgstr "Конфигурация на диаграмите на GKrellM"
  302302
  303303#: src/chart.c:2535
  304304msgid "Line style"
  305 msgstr "ëÏÎÔÕÒ"
   305msgstr "Контур"
  306306
  307307#: src/chart.c:2542
  308308msgid "Inverted"
  309 msgstr "ïÔÇÏÒÅ"
   309msgstr "Отгоре"
  310310
  311311#: src/chart.c:2550
  312312msgid "Split view"
  313 msgstr "òÁÚÄÅÌÑÎÅ ÎÁ ÉÚÇÌÅÄÁ"
   313msgstr "Разделяне на изгледа"
  314314
  315315#: src/chart.c:2562
  316316msgid "Hide"
  317 msgstr "óËÒÉÊ"
   317msgstr "Скрий"
  318318
  319319#: src/chart.c:2577
  320320msgid "Resolution per Grid"
  321 msgstr "òÅÚÏÌÀÃÉÑ ÎÁ ÌÉÎÉÉÔÅ"
   321msgstr "Резолюция на линиите"
  322322
  323323#: src/chart.c:2597
  324324msgid "Auto"
  325 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏ"
   325msgstr "Автоматично"
  326326
  327327#: src/chart.c:2609
  328328msgid "Number of Grids"
  329 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÁ ÌÉÎÉÉÔÅ"
   329msgstr "Количество на линиите"
  330330
  331331#: src/chart.c:2614
  332332msgid "0: Auto    1-5: Constant"
  333 msgstr "0: á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏ    1-5: ðÏÓÔÏÑÎÎÏ"
   333msgstr "0: Автоматично    1-5: Постоянно"
  334334
  335335#: src/chart.c:2623
  336336msgid "Chart height"
  337 msgstr "÷ÉÓÏÞÉÎÁ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ"
   337msgstr "Височина на диаграмата"
  338338
  339339#: src/client.c:1824 src/mail.c:644
  340340msgid "Unable to connect."
  341 msgstr "îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ."
   341msgstr "Невъзможно свързване."
  342342
  343343#: src/clock.c:667 src/clock.c:734 src/clock.c:790
  344344msgid "Calendar"
  345 msgstr "ëÁÌÅÎÄÁÒ"
   345msgstr "Календар"
  346346
  347347#: src/clock.c:673 src/clock.c:741 src/clock.c:751
  348348msgid "Clock"
  349 msgstr "þÁÓÏ×ÎÉË"
   349msgstr "Часовник"
  350350
  351351#: src/clock.c:683
  352352msgid "Display 24 hour instead of 12 hour time"
  353 msgstr "ðÏËÁÖÉ 24 ÞÁÓÁ ×ÍÅÓÔÏ 12 am / 12 pm"
   353msgstr "Покажи 24 часа вместо 12 am / 12 pm"
  354354
  355355#: src/clock.c:690
  356356msgid "Show seconds instead of am/pm in 12 hour time mode"
  357 msgstr "÷ ÒÅÖÉÍ 12 ÞÁÓÁ ÐÏËÁÖÉ ÓÅËÕÎÄÉ ×ÍÅÓÔÏ am/pm"
   357msgstr "В режим 12 часа покажи секунди вместо am/pm"
  358358
  359359#: src/clock.c:697
  360360msgid "Show seconds in 24 hour time mode"
  361 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÓÅËÕÎÄÉ × ÒÅÖÉÍ 24 ÞÁÓÁ"
   361msgstr "Покажи секунди в режим 24 часа"
  362362
  363363#: src/clock.c:704
  364364msgid "Clock Chime Commands"
  365 msgstr "ëÏÍÁÎÄÉ ÎÁ ÁÌÁÒÍÁÔÁ"
   365msgstr "Команди на алармата"
  366366
  367367#: src/clock.c:709
  368368msgid "Hour"
  369 msgstr "þÁÓ"
   369msgstr "Час"
  370370
  371371#: src/clock.c:717
  372372msgid "Quarter hour"
  373 msgstr "þÅÔ×ßÒÔ-ÞÁÓ"
   373msgstr "Четвърт-час"
  374374
  375375#: src/clock.c:727
  376376msgid "Loop hour chime command"
  377 msgstr "ðÏ×ÔÁÒÑÎÅ ÎÁ ÍÅÌÏÄÉÑÔÁ"
   377msgstr "Повтаряне на мелодията"
  378378
  379379#: src/config.c:252
  380380#, c-format
  381381msgid "Bad textcolor line %s\n"
  382 msgstr "îÅ×ÅÒÅÎ ÒÅÄ ÚÁ Ã×ÅÔÁ %s\n"
   382msgstr "Неверен ред за цвета %s\n"
  383383
  384384#: src/config.c:1032 src/config.c:1063
  385385#, c-format
  386386msgid "  Cannot load file image: %s\n"
  387 msgstr "  îÅ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÚÁÒÅÄÉ ËÁÒÔÉÎËÁÔÁ: %s\n"
   387msgstr "  Не може да се зареди картинката: %s\n"
  388388
  389389#: src/config.c:1038
  390390#, c-format
  391391msgid "  Cannot load GdkPixbuf inline data.\n"
  392 msgstr " îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅÔÏ ÎÁ ×ÇÒÁÄÅÎÉÑ GdkPixbuf.\n"
   392msgstr " Невъзможно зареждането на вградения GdkPixbuf.\n"
  393393
  394394#: src/config.c:1069
  395395#, c-format
  396396msgid "  Cannot load xpm: %s\n"
  397 msgstr "  îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅÔÏ ÎÁ xpm: %s\n"
   397msgstr "  Невъзможно зареждането на xpm: %s\n"
  398398
  399399#: src/config.c:1723
   
  403403"    %s\n"
  404404msgstr ""
  405 "îÅËÏÒÅËÔÅÎ ÒÅÄ ÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÁÔÁ:\n"
   405"Некоректен ред на настройката:\n"
  406406"    %s\n"
  407407
   
  409409#, c-format
  410410msgid "Cannot open config file %s for writing.\n"
  411 msgstr "îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ ÄÁ ÓÅ ÚÁÐÉÛÅ ÆÁÊÌ Ó ÎÁÓÔÒÏÊËÉ %s.\n"
   411msgstr "Невъзможно да се запише файл с настройки %s.\n"
  412412
  413413#: src/cpu.c:175
  414414#, c-format
  415415msgid "CPU%s"
  416 msgstr "ðÒÏÃÅÓÏÒ%s"
   416msgstr "Процесор%s"
  417417
  418418#: src/cpu.c:843
  419419msgid "sys time"
  420 msgstr "ÓÉÓÔÅÍÎÏ ×ÒÅÍÅ"
   420msgstr "системно време"
  421421
  422422#: src/cpu.c:844
  423423msgid "user time"
  424 msgstr "ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÓËÏ ×ÒÅÍÅ"
   424msgstr "потребителско време"
  425425
  426426#: src/cpu.c:853 src/cpu.c:857 src/cpu.c:1104
  427427msgid "nice time"
  428 msgstr "ÏÐÔÉÍÁÌÎÏ ×ÒÅÍÅ"
   428msgstr "оптимално време"
  429429
  430430#: src/cpu.c:964 src/cpu.c:1424
  431431msgid "CPU"
  432 msgstr "ðÒÏÃÅÓÏÒ"
   432msgstr "Процесор"
  433433
  434434#: src/cpu.c:965 src/fs.c:1254 src/mem.c:975
  435435msgid "Percent Usage"
  436 msgstr "ðÒÏÃÅÎÔ ÎÁ ÎÁÔÏ×ÁÒ×ÁÎÅ"
   436msgstr "Процент на натоварване"
  437437
  438438#: src/cpu.c:1261 src/disk.c:1319 src/gui.c:975 src/inet.c:1782 src/mem.c:1225
  439439#: src/net.c:2889 src/proc.c:881
  440440msgid "<h>Chart Labels\n"
  441 msgstr "<h>åÔÉËÅÔÉ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÉ\n"
   441msgstr "<h>Етикети на диаграми\n"
  442442
  443443#: src/cpu.c:1262 src/disk.c:1320 src/inet.c:1783 src/mem.c:1226
  444444#: src/net.c:2890 src/proc.c:882
  445445msgid "Substitution variables for the format string for chart labels:\n"
  446 msgstr "ðÒÏÍÅÎÌÉ×É ÐÏËÁÚ×ÁÝÉ ÆÏÒÍÁÔÁ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ:\n"
   446msgstr "Променливи показващи формата на диаграмата:\n"
  447447
  448448#: src/cpu.c:1263
  449449msgid "\t$L    the CPU label\n"
  450 msgstr "\t$L    úÁÇÌÁ×ÉÅ ðÒÏÃÅÓÏÒ\n"
   450msgstr "\t$L    Заглавие Процесор\n"
  451451
  452452#: src/cpu.c:1264
  453453msgid "\t$T    total CPU time percent usage\n"
  454 msgstr "\t$T    ÏÂÝÏ ÎÁÔÏ×ÁÒ×ÁÎÅ ÎÁ ÐÒÏÃÅÓÏÒÁ × %\n"
   454msgstr "\t$T    общо натоварване на процесора в %\n"
  455455
  456456#: src/cpu.c:1265
  457457msgid "\t$s    sys time percent usage\n"
  458 msgstr "\t$s    ÉÚÐÏÌÚ×ÁÎÏ ÓÉÓÔÅÍÎÏ ×ÒÅÍÅ × %\n"
   458msgstr "\t$s    използвано системно време в %\n"
  459459
  460460#: src/cpu.c:1266
  461461msgid "\t$u    user time percent usage\n"
  462 msgstr "\t$u    ÉÚÐÏÌÚ×ÁÎÏ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÓËÏ ×ÒÅÍÅ × %\n"
   462msgstr "\t$u    използвано потребителско време в %\n"
  463463
  464464#: src/cpu.c:1267
  465465msgid "\t$n    nice time percent usage\n"
  466 msgstr "\t$n    ÏÐÔÉÍÁÌÎÏ ×ÒÅÍÅ × %\n"
   466msgstr "\t$n    оптимално време в %\n"
  467467
  468468#: src/cpu.c:1296
  469469msgid "Enable CPU"
  470 msgstr "ðÏËÁÖÉ ðÒÏÃÅÓÏÒ"
   470msgstr "Покажи Процесор"
  471471
  472472#: src/cpu.c:1301
  473473msgid "Exclude nice CPU time from krell even if nice is shown on chart"
  474 msgstr "ðÒÅÍÁÈ×ÁÎÅ ÎÁ ÏÐÔÉÍÁÌÎÏ ×ÒÅÍÅ ÏÔ krell ÄÏÒÉ ÄÁ Å ÕËÁÚÁÎ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ"
   474msgstr "Премахване на оптимално време от krell дори да е указан на диаграмата"
  475475
  476476#: src/cpu.c:1306 src/proc.c:915
  477477msgid "Draw fan and temperature values separately (not alternating)."
  478 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁÔÁ É ÏÂÏÒÏÔÉÔÅ ÎÁ ×ÅÎÔÉÌÁÔÏÒÁ ÐÏÏÔÅÄÅÌÎÏ."
   478msgstr "Покажи температурата и оборотите на вентилатора поотеделно."
  479479
  480480#: src/cpu.c:1313
  481481msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
  482 msgstr "éÚÐÏÌÚ×ÁÊ ×ÉÓÏÞÉÎÁÔÁ ÎÁ ÄÉÇÒÁÍÁÔÁ ÎÁ ðÒÏÃÅÓÏÒÁ ËßÍ ÄÒÕÇÉÔÅ ÄÉÁÇÒÁÍÉ ÎÁ ðÒÏÃÅÓÏÒÉ"
   482msgstr "Използвай височината на диграмата на Процесора към другите диаграми на Процесори"
  483483
  484484#: src/cpu.c:1315
  485485msgid "SMP Charts Select"
  486 msgstr "éÚÂÏÒ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÉ SMP"
   486msgstr "Избор на диаграми SMP"
  487487
  488488#: src/cpu.c:1318
  489489msgid "Real CPUs."
  490 msgstr "òÅÁÌÎÉ ðÒÏÃÅÓÏÒÉ"
   490msgstr "Реални Процесори"
  491491
  492492#: src/cpu.c:1323
  493493msgid "Composite CPU."
  494 msgstr "ëÏÍÂÉÎÉÒÁÎ ðÒÏÃÅÓÏÒ."
   494msgstr "Комбиниран Процесор."
  495495
  496496#: src/cpu.c:1329
  497497msgid "Composite and real"
  498 msgstr "ëÏÍÂÉÎÉÒÁÎÉ É òÅÁÌÎÉ"
   498msgstr "Комбинирани и Реални"
  499499
  500500#: src/cpu.c:1345 src/disk.c:1398 src/inet.c:1989 src/mem.c:1313
  501501#: src/net.c:3046 src/proc.c:946
  502502msgid "Format String for Chart Labels"
  503 msgstr "òÅÄ ÚÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÁÎÅ ÎÁ ÉÚÇÌÅÄÁ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ"
   503msgstr "Ред за форматиране на изгледа на диаграмата"
  504504
  505505#: src/cpu.c:1355
   
  523523#: src/sensors.c:2217 src/sensors.c:2295
  524524msgid "Disk"
  525 msgstr "äÉÓËÏ×Å"
   525msgstr "Дискове"
  526526
  527527#: src/disk.c:735 src/disk.c:1197
  528528msgid "Write bytes"
  529 msgstr "úÁÐÉÓÁÎÏ ÂÁÊÔÏ×Å"
   529msgstr "Записано байтове"
  530530
  531531#: src/disk.c:736 src/disk.c:1194
  532532msgid "Read bytes"
  533 msgstr "ðÒÏÞÅÔÅÎÉ ÂÁÊÔÏ×Å"
   533msgstr "Прочетени байтове"
  534534
  535535#: src/disk.c:747
  536536msgid "Disk I/O blocks per sec"
  537 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉ/éÚÈÏÄÑÝÉ ÐÁËÅÔÉ × ÓÅËÕÎÄÁ "
   537msgstr "Входящи/Изходящи пакети в секунда "
  538538
  539539#: src/disk.c:747
  540540msgid "Disk I/O bytes per sec"
  541 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉ/éÚÈÏÄÑÝÉ ÂÁÊÔÁ × ÓÅËÕÎÄÁ"
   541msgstr "Входящи/Изходящи байта в секунда"
  542542
  543543#: src/disk.c:863 src/net.c:2395
  544544msgid "Bytes per second"
  545 msgstr "âÁÊÔÁ × ÓÅËÕÎÄÁ"
   545msgstr "Байта в секунда"
  546546
  547547#: src/disk.c:1061
  548548msgid "Composite chart combines data for all disks"
  549 msgstr "ïÂÝÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁ Ó ÄÁÎÎÉ ÏÔ ÄÉÓËÏ×ÅÔÅ"
   549msgstr "Обща диаграма с данни от дисковете"
  550550
  551551#: src/disk.c:1321 src/inet.c:1784 src/mem.c:1227 src/net.c:2891
  552552msgid "\t$M    maximum chart value\n"
  553 msgstr "\t$M    ÍÁËÓÉÍÁÌÎÁ ÓÔÏÊÎÏÓ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ\n"
   553msgstr "\t$M    максимална стойнос на диаграмата\n"
  554554
  555555#: src/disk.c:1322
  556556msgid "\t$T    total read bytes + write bytes\n"
  557 msgstr "\t$T    ÷ÓÉÞËÏ ÐÒÏÞÅÔÅÎÉ + ÚÁÐÉÓÁÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   557msgstr "\t$T    Всичко прочетени + записани байта\n"
  558558
  559559#: src/disk.c:1323
  560560msgid "\t$r    read bytes\n"
  561 msgstr "\t$r    ÐÒÏÞÅÔÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   561msgstr "\t$r    прочетени байта\n"
  562562
  563563#: src/disk.c:1324
  564564msgid "\t$w    write bytes\n"
  565 msgstr "\t$w    ÚÁÐÉÓÁÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   565msgstr "\t$w    записани байта\n"
  566566
  567567#: src/disk.c:1411
   
  571571#: src/fs.c:27 src/mem.c:51
  572572msgid "$t - $f free"
  573 msgstr "$t - $f Ó×ÏÂÏÄÎÉ"
   573msgstr "$t - $f свободни"
  574574
  575575#: src/fs.c:853
  576576msgid "GKrellM Mount Error"
  577 msgstr "GKrellM: çÒÅÛËÁ ÐÒÉ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ"
   577msgstr "GKrellM: Грешка при монтиране"
  578578
  579579#: src/fs.c:1521
  580580msgid "Primary"
  581 msgstr "ðßÒ×ÉÞÅÎ"
   581msgstr "Първичен"
  582582
  583583#: src/fs.c:1535 src/fs.c:2224
  584584msgid "Secondary"
  585 msgstr "÷ÔÏÒÉÞÅÎ"
   585msgstr "Вторичен"
  586586
  587587#: src/fs.c:1874 src/fs.c:1968 src/fs.c:1980 src/fs.c:1988
  588588msgid "Entry Error"
  589 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌÎÏ ×ÌÉÚÁÎÅ"
   589msgstr "Неправилно влизане"
  590590
  591591#: src/fs.c:1875
   
  594594"secondary ones.\n"
  595595msgstr ""
  596 "÷ ËÒÁÊÎÁ ÓÍÅÔËÁ ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÉÍÁ ÅÄÉÎ ÏÓÎÏ×ÅÎ ÍÏÎÉÔÏÒ ÚÁ ÄÁ ÍÏÖÅ\n"
  597 "ÄÁ ÓÅ ÐÏËÁÖÅ Ó ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÏ ÝÒÁË×ÁÎÅ ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ\n"
   596"В крайна сметка трябва да има един основен монитор за да може\n"
   597"да се покаже с допълнително щракване на мишката\n"
  598598
  599599#: src/fs.c:1970
  600600msgid "Both a label and a mount point must be entered."
  601 msgstr "ôÒÑÂ×Á ÄÁ ÓÅ ×ß×ÅÄÅ ÅÔÉËÅÔ É ÔÏÞËÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ."
   601msgstr "Трябва да се въведе етикет и точка на монтиране."
  602602
  603603#: src/fs.c:1981
  604604msgid "Both mount and umount commands must be entered."
  605 msgstr "ôÒÑÂ×Á ÄÁ ÓÅ ÕËÁÖÁÔ ËÏÍÁÎÄÉ ÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ É ÄÅÍÏÎÔÉÒÁÎÅ."
   605msgstr "Трябва да се укажат команди за монтиране и демонтиране."
  606606
  607607#: src/fs.c:1989
  608608msgid "Missing ejectable device entry."
  609 msgstr "ìÉÐÓ×ÁÝÏ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï (CD/DVD/-ROM,FDD)"
   609msgstr "Липсващо устройство (CD/DVD/-ROM,FDD)"
  610610
  611611#: src/fs.c:2189 src/fs.c:2313 src/inet.c:1843 src/inet.c:1849 src/inet.c:1934
  612612#: src/inet.c:1954 src/sensors.c:2668
  613613msgid "Label"
  614 msgstr "åÔÉËÅÔ"
   614msgstr "Етикет"
  615615
  616616#: src/fs.c:2198 src/fs.c:2317
  617617msgid "Mount Point"
  618 msgstr "ôÏÞËÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ:"
   618msgstr "Точка на монтиране:"
  619619
  620620#: src/fs.c:2231
  621621msgid "Show if mounted"
  622 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÁËÏ Å ÍÏÎÔÉÒÁÎÏ"
   622msgstr "Покажи ако е монтирано"
  623623
  624624#: src/fs.c:2237
  625625msgid "Enable /etc/fstab mounting"
  626 msgstr "÷ÚÅÍÉ ÏÔ: /etc/fstab"
   626msgstr "Вземи от: /etc/fstab"
  627627
  628628#: src/fs.c:2251
  629629msgid "Ejectable"
  630 msgstr "ó×ÁÌÑÝÏ"
   630msgstr "Свалящо"
  631631
  632632#: src/fs.c:2257
  633633msgid "Device"
  634 msgstr "õÓÔÒÏÊÓÔ×Ï"
   634msgstr "Устройство"
  635635
  636636#: src/fs.c:2272
  637637msgid "mount"
  638 msgstr "ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ"
   638msgstr "монтиране"
  639639
  640640#: src/fs.c:2274
  641641msgid "umount"
  642 msgstr "ÄÅÍÏÎÔÉÒÁÎÅ"
   642msgstr "демонтиране"
  643643
  644644#: src/fs.c:2340
  645645msgid "<h>Mounting\n"
  646 msgstr "<h>íÏÎÔÉÒÁÎÅ\n"
   646msgstr "<h>Монтиране\n"
  647647
  648648#: src/fs.c:2341
   
  654654"\n"
  655655msgstr ""
  656 "õËÁÖÅÔÅ ÔÏÞËÁÔÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ É ÅÔÉËÅÔ ÚÁ ÏÐÉÓ×ÁÎÅÔÏ É\n"
  657 " ÐÏËÁÚ×Á ÓßÏÔÎÏÛÅÎÉÅÔÏ ÎÁ ÉÚÐÏÌÚÕ×ÁÎÉÔÅ É ÄÏÓÔßÐÎÉ ÂÌÏËÏ×Å\n"
  658 "ëÏÍÁÎÄÉÔÅ ÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÚÁ ×ÓÑËÁ ÔÏÞËÁ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÕËÁÖÁÔ Ó\n"
  659 "ÅÄÉÎ ÏÔ ÔÅÚÉ ÓÐÏÓÏÂÉ:\n"
   656"Укажете точката на монтиране и етикет за описването и\n"
   657" показва съотношението на използуваните и достъпни блокове\n"
   658"Командите за монтиране за всяка точка могат да се укажат с\n"
   659"един от тези способи:\n"
  660660"\n"
  661661
  662662#: src/fs.c:2346
  663663msgid "<b>\t1) Mounting using /etc/fstab: "
  664 msgstr "<b>\t1) ó ÐÏÍÏÝÁ ÎÁ /etc/fstab: "
   664msgstr "<b>\t1) С помоща на /etc/fstab: "
  665665
  666666#: src/fs.c:2348
   
  676676"\teither of:\n"
  677677msgstr ""
  678 "\táËÏ ÔÏÞËÁÔÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÐÒÉÓßÓÔ×Á ×  /etc/fstab,\n"
  679 "\tÉ ÉÍÁÔÅ ÐÒÁ×Á ÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ É ÒÁÚÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÔÏÇÁ×Á ËÏÍÁÎÄÉÔÅ ÚÁ\n"
  680 "ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ É ÒÁÚÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÚÁ ÄÁÄÅÎÁ ÔÏÞËÁ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÕËÁÖÁÔ É'\n"
  681 "\tÉÚÐßÌÎÑÔ Ó ÐÏÓÔÁ×ÑÎÅ ÎÁ ÏÐÃÉÑ \"÷ÚÅÍÉ ÏÔ\n"
  682 "\t/etc/fstab\". úÁÐÉÓßÔ × /etc/fstab ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÉÍÁ ÐÁÒÁÍÅÔßÒ \n"
  683 " \"ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌ user\" ÉÌÉ \"ÓÏÂÓÔ×ÅÎÉË owner\",\n"
  684 "\tÚÁ ÄÁ ÓÅ ÏÓÉÇÕÒÑÔ ÔÁËÉ×Á ÐÒÁ×Á (ÉÚËÌÀÞÅÎÉÅ ËÏÇÁÔÏ GKrellM Å ÓÔÁÒÔÉÒÁÎ ÏÔ Root).\n"
  685 "\tîÁÐÒÉÍÅÒ ÁËÏ ÓÔÅ ÓÔÁÒÔÔÉÒÁÌÉ GKrellM ËÁÔÏ ÏÂÉËÎÏ×ÅÎ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌ É ÉÓËÁÔÅ ×ßÚÍÏÖÎÏÓÔ\n "
  686 "\tÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÎÁ ÆÌÏÐÉ, × /etc/fstab ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÉÍÁ ÉÌÉ\n"
   678"\tАко точката на монтиране присъства в  /etc/fstab,\n"
   679"\tи имате права за монтиране и размонтиране тогава командите за\n"
   680"монтиране и размонтиране за дадена точка могат да се укажат и'\n"
   681"\tизпълнят с поставяне на опция \"Вземи от\n"
   682"\t/etc/fstab\". Записът в /etc/fstab трябва да има параметър \n"
   683" \"потребител user\" или \"собственик owner\",\n"
   684"\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от Root).\n"
   685"\tНапример ако сте старттирали GKrellM като обикновен потребител и искате възможност\n "
   686"\tза монтиране на флопи, в /etc/fstab трябва да има или\n"
  687687
  688688#: src/fs.c:2358
   
  692692#: src/fs.c:2359
  693693msgid "\tor\n"
  694 msgstr "\tÉÌÉ\n"
   694msgstr "\tили\n"
  695695
  696696#: src/fs.c:2360
   
  704704#: src/fs.c:2362
  705705msgid "<b>\t2) Mounting using custom commands: "
  706 msgstr "<b>\t2) íÏÎÔÉÒÁÎÅ ÓßÓ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÉ ËÏÍÁÎÄÉ:"
   706msgstr "<b>\t2) Монтиране със собствени команди:"
  707707
  708708#: src/fs.c:2363
   
  714714"\tmethod.  Example mount and umount entries using sudo:\n"
  715715msgstr ""
  716 "\táËÏ GKrellM Å ÓÔÁÒÔÉÒÁÎ ÏÔ root-Á\n"
  717 "\tÉÌÉ ÉÍÁÔÅ sudo-ÐÒÁ×Á ÚÁ  mount, ËÏÍÁÎÄÁÔÁ ÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÍÏÖÅ ÄÁ\n"
  718 "\tÂßÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÁ × ÐÏÌÅÔÏ\"mount command\".áËÏ ÉÚÐÏÌÚ×ÁÔÅ ÔÏÚÉ ÍÅÔÏÄ ÔÏÇÁ×Á\n"
  719 "\tÒÅÁÄËÔÉÒÁÊÔÅ É ÐÏÌÅÔÏ \"umount command\". ðÒÉÍÅÒ ÚÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ É\n"
  720 "\tÒÁÚÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ÐÒÉ Ó ÐÏÍÏÝÁ ÎÁ sudo:\n"
   716"\tАко GKrellM е стартиран от root-а\n"
   717"\tили имате sudo-права за  mount, командата за монтиране може да\n"
   718"\tбъде записана в полето\"mount command\".Ако използвате този метод тогава\n"
   719"\tреадктирайте и полето \"umount command\". Пример за монтиране и\n"
   720"\tразмонтиране при с помоща на sudo:\n"
  721721
  722722#: src/fs.c:2369
   
  736736"\n"
  737737msgstr ""
  738 "\túÁÂÅÌÅÖËÁ: ÔÏÞËÁÔÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ,ÕËÁÚÁÎÁ × ÐÏÌÅÔÏ \"mount comand\"\n"
  739 "\t( /mnt/A × ÔÏÚÉ ÐÒÉÍÅÒ), ÔÒÑÂ×Á ÄÁ Óß×ÐÁÄÁ Ó ÕËÁÚÁÎÏÔÏ × ÐÏÌÅÔÏ \"ëßÄÅ:\"\n"
  740 "\t÷ÉÅ ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÐÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÏÐÃÉÑ NOPASSWD × /etc/sudoers, ÁËÏ ÉÚÐÏÌÚ×ÁÔÅ\n"
   738"\tЗабележка: точката на монтиране,указана в полето \"mount comand\"\n"
   739"\t( /mnt/A в този пример), трябва да съвпада с указаното в полето \"Къде:\"\n"
   740"\tВие трябва да поставите опция NOPASSWD в /etc/sudoers, ако използвате\n"
  741741"\tsudo.\n"
  742742"\n"
   
  744744#: src/fs.c:2377
  745745msgid "<h>Primary and Secondary Monitors\n"
  746 msgstr "<h>ïÓÎÏ×ÎÉ É ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉ ÍÏÎÉÔÏÒÉ\n"
   746msgstr "<h>Основни и допълнителни монитори\n"
  747747
  748748#: src/fs.c:2378
   
  764764"\n"
  765765msgstr ""
  766 "íÏÎÉÔÏÒÉÔÅ ÎÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÔÁ ÓÉÓÔÅÍÁ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÂßÄÁÔ ÚÁÄÁÄÅÎÉ ËÁÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÉ (×ÉÎÁÇÉ\n"
  767 "×ÉÄÉÍÉ) É ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉ, ËÏÉÔÏ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÓËÒÉÑÔ É ÐÏÓÌÅ ÄÁ ÓÅ ÐÏËÁÖÁÔ\n"
  768 "× ÓÌÕÞÁÊ ÎÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔ.îÁÐÒÉÍÅÒ ÍÏÖÅ ÄÁ ÎÁÐÒÁ×ÉÔÅ ÏÓÎÏ×ÅÎÉ ÍÏÎÉÔÏÒÉ ÚÁ\n"
  769 "root, home ÉÌÉ user,ÔÁËÁ ÞÅ ÔÅ ÄÁ ÓÁ ×ÉÎÁÇÉ ×ÉÄÉÍÉ, É ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉ \n"
  770 "ÍÏÎÉÔÏÒÉ ÚÁ ÐÏÙÍÁÌËÏ ÉÚÐÏÌÚ×ÁÎÉÔÅ ÔÏÞËÉ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ ËÁÔÏ\n"
  771 "floppy, zip, backup-ÒÁÚÄÅÌ, ÅËÓÐÏÒÔÉÒÁÎÉ ÆÁÊÌÏ×É ÓÉÓÔÅÍÉ É Ô.Î.\n"
  772 "äÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉÔÅ ÍÏÎÉÔÏÒÉ ÓßÝÏ ÔÁËÁ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÎÁÓÔÒÏÑÔ ÔÁËÁ ÞÅ ÄÁ ÂßÄÁÔ\n"
  773 "×ÉÎÁÇÉ ×ÉÄÉÍÉ ÓÌÅÄ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅÔÏ Ó ÏÔÍÑÔÁÎÅ ÎÁ ÏÐÃÉÑÔÁ\"ðÏËÁÖÉ ÁËÏ Å ÍÏÎÔÉÒÁÎÏ\".\n"
  774 "éÚÐÏÌÚ×ÁÊËÉ ÔÁÚÉ ×ßÚÍÏÖÎÏÓÔ ÷ÉÅ ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ÐÏËÁÖÅÔÅ ÇÒÕÐÁ ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉ\n"
  775 "ÍÏÎÉÔÏÒÉ, ÄÁ ÍÏÎÔÉÒÁÔÅ ÆÁÊÌÏ×Á ÓÉÓÔÅÍÁ É ÄÁ ÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÎÅÊÎÉÑ ÍÏÎÉÔÏÒ ×ÉÄÉÍ\n"
  776 "ÄÁÖÅ ÁËÏ ÓËÒÉÅÔÅ ÄÒÕÇÉÔÅ ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÉ ÍÏÎÉÔÏÒÉ ÍÏÎÔÉÒÁÎÉÑ\n"
  777 "CD-ROM ×ÉÎÁÇÉ ÝÅ Å ÐÏËÁÚÁÎ ËÁÔÏ 100% ÚÁÎÅÔ, ÍÏÎÉÔÏÒ ÚÁ ÎÅÇÏ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÓßÚÄÁÄÅ \n"
  778 "ÐÒÏÓÔÏ ÚÁ ÕÄÏÂÓÔ×Ï ÐÒÉ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ/ÒÁÚÍÏÎÔÉÒÁÎÅ.\n"
   766"Мониторите на файловата система могат да бъдат зададени като основни (винаги\n"
   767"видими) и допълнителни, които могат да се скрият и после да се покажат\n"
   768"в случай на необходимост.Например може да направите основени монитори за\n"
   769"root, home или user,така че те да са винаги видими, и допълнителни \n"
   770"монитори за поымалко използваните точки на монтиране като\n"
   771"floppy, zip, backup-раздел, експортирани файлови системи и т.н.\n"
   772"Допълнителните монитори също така могат да се настроят така че да бъдат\n"
   773"винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано\".\n"
   774"Използвайки тази възможност Вие можете да покажете група допълнителни\n"
   775"монитори, да монтирате файлова система и да оставите нейния монитор видим\n"
   776"даже ако скриете другите допълнителни монитори монтирания\n"
   777"CD-ROM винаги ще е показан като 100% занет, монитор за него може да се създаде \n"
   778"просто за удобство при монтиране/размонтиране.\n"
  779779"\n"
  780780
  781781#: src/fs.c:2395 src/mem.c:1232
  782782msgid "<h>Panel Labels\n"
  783 msgstr "<h>åÔÉËÅÔÉ ÎÁ ðÁÎÅÌÉÔÅ\n"
   783msgstr "<h>Етикети на Панелите\n"
  784784
  785785#: src/fs.c:2396
  786786msgid "Substitution variables for the format string for file system panels:\n"
  787 msgstr "ðÒÏÍÅÎÌÉ×É ÚÁ ÐÏÓÔÁ×ÑÎÅ × ÉÍÅÔÏ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ ÎÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÔÁ ÓÉÓÔÅÍÁ:\n"
   787msgstr "Променливи за поставяне в името на панела на файловата система:\n"
  788788
  789789#: src/fs.c:2397
  790790msgid "\t$t    total capacity\n"
  791 msgstr "\t$t    ÏÂÝ ÏÂÅÍ\n"
   791msgstr "\t$t    общ обем\n"
  792792
  793793#: src/fs.c:2398
  794794msgid "\t$u    used space\n"
  795 msgstr "\t$u    ÚÁÅÔÉ\n"
   795msgstr "\t$u    заети\n"
  796796
  797797#: src/fs.c:2399
  798798msgid "\t$f    free space\n"
  799 msgstr "\t$f    Ó×ÏÂÏÄÎÉ\n"
   799msgstr "\t$f    свободни\n"
  800800
  801801#: src/fs.c:2400
  802802msgid "\t$U    used %,\n"
  803 msgstr "\t$U    ÚÁÅÔÉ %,\n"
   803msgstr "\t$U    заети %,\n"
  804804
  805805#: src/fs.c:2401 src/mem.c:1241
  806806msgid "\t$F    free %\n"
  807 msgstr "\t$F    Ó×ÏÂÏÄÎÉ %\n"
   807msgstr "\t$F    свободни %\n"
  808808
  809809#: src/fs.c:2402
  810810msgid "\t$l    the panel label\n"
  811 msgstr "\t$l    ÅÔÉËÅÔ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ\n"
   811msgstr "\t$l    етикет на панела\n"
  812812
  813813#: src/fs.c:2404
  814814msgid "\t$D    the mount point\n"
  815 msgstr "\t$D    ÔÏÞËÁ ÎÁ ÍÏÎÔÉÒÁÎÅ\n"
   815msgstr "\t$D    точка на монтиране\n"
  816816
  817817#: src/fs.c:2406
  818818msgid "\t$D    the disk\n"
  819 msgstr "\t$D    ÄÉÓË\n"
   819msgstr "\t$D    диск\n"
  820820
  821821#: src/fs.c:2413
  822822msgid "click on a panel to scroll a programmable display\n"
  823 msgstr "ÝÒÁËÎÅÔÅ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ ÚÁ ÄÁ ×ËÌÀÞÉÔÅ ÓËÒÏÌÉÒÁÎÅÔÏ ÎÁ ÄÁÄÅÎÉÑ ÒÅÄ\n"
   823msgstr "щракнете на панела за да включите скролирането на дадения ред\n"
  824824
  825825#: src/fs.c:2414
  826826msgid "\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
  827827msgstr ""
  828 "\t\tÔÅËÓÔÁ ÚÁ ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔÁ ÎÁ ÆÁÊÌÏ×ÁÔÁ ÓÉÓÔÅÍÅ (ÐÏ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ - ÃÅÌÉÑ ÏÂÅÍ\n"
  829 "\t\tÉ Ó×ÏÂÏÄÎÏÔÏ ÍÑÓÔÏ).\n"
   828"\t\tтекста за вместимоста на файловата системе (по подразбиране - целия обем\n"
   829"\t\tи свободното място).\n"
  830830"\n"
  831831
  832832#: src/fs.c:2415
  833833msgid "<b>\tWheel "
  834 msgstr "<b>\tóËÒÏÌ "
   834msgstr "<b>\tСкрол "
  835835
  836836#: src/fs.c:2416
  837837msgid "Shows and hides the secondary file system monitors.\n"
  838 msgstr "óËÒÉÊ/ÐÏËÁÖÉ ÄÏÐßÎÉÔÅÌÎÉÔÅ ÍÏÎÉÔÏÒÉ.\n"
   838msgstr "Скрий/покажи допънителните монитори.\n"
  839839
  840840#: src/fs.c:2436
  841841msgid "Panels"
  842 msgstr "ðÁÎÅÌÉ"
   842msgstr "Панели"
  843843
  844844#: src/fs.c:2452
  845845msgid "Use binary units (MiB, GiG) for reporting disk capacities."
  846 msgstr "éÚÐÏÌÚ×ÁÊ Ä×ÏÉÞÎÉ ÅË×É×ÁÌÅÎÔÉ (MiB, GiG) ÚÁ ÒÁÚÍÅÒ ÎÁ ÄÉÓËÏ×ÅÔÅ."
   846msgstr "Използвай двоични еквиваленти (MiB, GiG) за размер на дисковете."
  847847
  848848#: src/fs.c:2458
  849849msgid "Auto eject when ejectable devices are unmounted"
  850 msgstr "éÚ×ÁÄÉ ÐÒÉ ÄÅÍÏÎÔÉÒÁÎÅ"
   850msgstr "Извади при демонтиране"
  851851
  852852#: src/fs.c:2467
  853853msgid "Seconds between data updates for local mounted file systems"
  854 msgstr "óÅËÕÎÄÉ ÍÅÖÄÕ ÐÒÏ×ÅÒËÉÔÅ ÎÁ ÌÏËÁÌÎÉ ÆÁÊÌÏ×É ÓÉÓÔÅÍÉ"
   854msgstr "Секунди между проверките на локални файлови системи"
  855855
  856856#: src/fs.c:2472
  857857msgid "Seconds between data updates for remote mounted file systems"
  858 msgstr "óÅËÕÎÄÉ ÍÅÖÄÕ ÐÒÏ×ÅÒËÉÔÅ ÎÁ ÍÒÅÖÏ×É ÆÁÊÌÏ×É ÓÉÓÔÅÍÉ"
   858msgstr "Секунди между проверките на мрежови файлови системи"
  859859
  860860#: src/fs.c:2475 src/mem.c:1337
  861861msgid "Format String for Panel Labels"
  862 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÚÁ:"
   862msgstr "Покажи информация за:"
  863863
  864864#: src/fs.c:2483 src/mem.c:1346 src/mem.c:1366
  865865msgid "$t - $u used"
  866 msgstr "$t - $u ÚÁÅÔÏ"
   866msgstr "$t - $u заето"
  867867
  868868#: src/fs.c:2484 src/mem.c:1347 src/mem.c:1367
   
  872872#: src/fs.c:2492
  873873msgid "Format string for FS data display"
  874 msgstr " òÅÄ ÚÁ ÆÏÒÍÁÔÉÒÁÎÅ ÎÁ ÐÏËÁÚÁÎÉÔÅ ÄÁÎÎÉ"
   874msgstr " Ред за форматиране на показаните данни"
  875875
  876876#: src/fs.c:2510
  877877msgid "File System"
  878 msgstr "æÁÊÌÏ×Á óÉÓÔÅÍÁ"
   878msgstr "Файлова Система"
  879879
  880880#: src/gui.c:391
  881881#, c-format
  882882msgid "%s command"
  883 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ %s:"
   883msgstr "Команда %s:"
  884884
  885885#: src/gui.c:409
  886886msgid "comment"
  887 msgstr "ëÏÍÅÎÔÁÒ"
   887msgstr "Коментар"
  888888
  889889#: src/gui.c:753
   
  906906"http://gkrellm.net\n"
  907907"\n"
  908 "òÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑ×Á ÓÅ ÐÏÄ GNU General Public License"
   908"Распространява се под GNU General Public License"
  909909
  910910#: src/gui.c:769
   
  915915"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"
  916916msgstr ""
  917 "ëÏÄ ÚÁ Mac OS X ÎÁÐÉÓÁÎ\n"
   917"Код за Mac OS X написан\n"
  918918"Ben Hines <bhines@alumni.ucsd.edu>\n"
  919 "É\n"
   919"и\n"
  920920"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"
  921921
   
  925925"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"
  926926msgstr ""
  927 "óÉÓÔÅÍÏ-ÚÁ×ÉÓÉÍÉÑÔ ËÏÄ ÚÁ FreeBSD Å ÎÁÐÉÓÁÎ\n"
   927"Системо-зависимият код за FreeBSD е написан\n"
  928928"Hajimu UMEMOTO <ume@mahoroba.org>"
  929929
   
  933933"Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"
  934934msgstr ""
  935 "óÉÓÔÅÍÏ-ÚÁ×ÉÓÉÍÉÑÔ ËÏÄ ÚÁ NetBSD Å ÎÁÐÉÓÁÎ\n"
   935"Системо-зависимият код за NetBSD е написан\n"
  936936"Anthony Mallet <anthony.mallet@useless-ficus.net>"
  937937
   
  941941"Daisuke Yabuki <dxy@acm.org>"
  942942msgstr ""
  943 "óÉÓÔÅÍÏ-ÚÁ×ÉÓÉÍÉÑÔ ËÏÄ ÚÁ Solaris Å ÎÁÐÉÓÁÎ\n"
   943"Системо-зависимият код за Solaris е написан\n"
  944944"Daisuke Yabuki <dxy@acm.org>"
  945945
   
  949949"Bill Nalen <bill@nalens.com>"
  950950msgstr ""
  951 "óÉÓÔÅÍÏ-ÚÁ×ÉÓÉÍÉÑÔ ËÏÄ ÚÁ Windows Å ÎÁÐÉÓÁÎ\n"
   951"Системо-зависимият код за Windows е написан\n"
  952952"Bill Nalen <bill@nalens.com>"
  953953
  954954#: src/gui.c:961
  955955msgid "<h>Krells\n"
  956 msgstr "<h>ëÒÅÌÏ×Å\n"
   956msgstr "<h>Крелове\n"
  957957
  958958#: src/gui.c:962
   
  962962"response data rates, a percentage of some capacity, or something else.\n"
  963963msgstr ""
  964 "ëÒÅÌ - ÔÏ×Á ÓÁ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌÎÉ ÉÎÄÉËÁÔÏÒÉ ÏÔÄÏÌÕ ÎÁ ×ÓÑËÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁ É ÎÁ\n"
  965 "ÉÚÍÅÒ×ÁÝÉÔÅ ÍÏÎÉÔÏÒÉ.÷ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔ ÏÔ ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÅ ÐÏËÁÚ×ÁÔ\n"
  966 "ÓËÏÒÏÓÔÁ ÎÁ ÏÂÎÏ×Ñ×ÁÎÅ, ÐÒÏÃÅÎÔ ÏÔ ÎÑËÁËß× ÏÂßÅÍ ÉÌÉ ÎÅÝÏ ÄÒÕÇÏ.\n"
   964"Крел - това са хоризонтални индикатори отдолу на всяка диаграма и на\n"
   965"измерващите монитори.В зависимост от монитора те показват\n"
   966"скороста на обновяване, процент от някакъв объем или нещо друго.\n"
  967967
  968968#: src/gui.c:966
  969969msgid "<h>Charts\n"
  970 msgstr "<h>äÉÁÇÒÁÍÉ\n"
   970msgstr "<h>Диаграми\n"
  971971
  972972#: src/gui.c:967
   
  978978"some combination of the auto scaling modes may give best results.\n"
  979979msgstr ""
  980 "ðÏ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ ÐÏ×ÅÞÅÔÏ ÄÉÁÇÒÁÍÉ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏ ÐÒÏÍÅÎÑÔ ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÔÏ ÎÁ\n"
  981 "ÌÉÎÉÉÔÅ É ÒÅÚÏÌÀÃÉÑÔÁ ÉÍ ÚÁ ÐÏ-ÄÏÂÒÏ ÐÏËÁÚ×ÁÎÅ ÎÁ ÄÁÎÎÉÔÅ\n"
  982 "÷ÉÅ ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ÐÏÓÔÁ×ÉÔÅ ÆÉËÓÉÒÁÎÏ ËÌÉÞÅÓÔ×Ï ÌÉÎÉÉ ÏÔ 1 ÄÏ 5\n"
  983 "É/ÉÌÉ ÆÉËÓÉÒÁÎÁ ÒÅÚÌÀÃÉÑ × ÐÒÏÚÏÒÅÃÁ ÚÁ ÎÁÓÔÒÏÊÁË ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ. îÏ\n"
  984 "ÎÑËÏÉ ËÏÍÂÉÎÁÃÉÉ Ó Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÎ ÒÅÖÉÍ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÄÁÄÁÔ ÐÏÙÄÏÂßÒ ÒÅÚÕÌÔÁÔ.\n"
   980"По подразбиране повечето диаграми автоматично променят количеството на\n"
   981"линиите и резолюцията им за по-добро показване на данните\n"
   982"Вие можете да поставите фиксирано кличество линии от 1 до 5\n"
   983"и/или фиксирана резлюция в прозореца за настройак на диаграмата. Но\n"
   984"някои комбинации с автоматичен режим могат да дадат поыдобър резултат.\n"
  985985
  986986#: src/gui.c:973 src/gui.c:999
  987987msgid "See the README or do a \"man gkrellm\" for more information.\n"
  988 msgstr "úÁ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ ×ÉÖÔÅ Å README ÉÌÉ × \"man gkrellm\".\n"
   988msgstr "За подробности вижте е README или в \"man gkrellm\".\n"
  989989
  990990#: src/gui.c:976
  991991msgid "Chart label format strings place text on charts using position codes:\n"
  992992msgstr ""
  993 "òÅÄÁ ÎÁ ÆÏÒÍÁÔ ÐÏÍÅÓÔ×Á ÔÅËÓÔÁ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ ÞÒÅÚ ËÏÄ ÎÁ\n"
  994 "ÐÏÚÉÃÉÉÔÅ:\n"
   993"Реда на формат помества текста на диаграмата чрез код на\n"
   994"позициите:\n"
  995995
  996996#: src/gui.c:977
  997997msgid "\t\\t    top left\n"
  998 msgstr "\t\\t    ÇÏÒÅ × ÌÑ×Ï\n"
   998msgstr "\t\\t    горе в ляво\n"
  999999
  10001000#: src/gui.c:978
  10011001msgid "\t\\b    bottom left\n"
  1002 msgstr "\t\\b    ÄÏÌÕ × ÌÑ×Ï\n"
   1002msgstr "\t\\b    долу в ляво\n"
  10031003
  10041004#: src/gui.c:979
  10051005msgid "\t\\n    next line\n"
  1006 msgstr "\t\\n    ÎÏ× ÒÅÄ\n"
   1006msgstr "\t\\n    нов ред\n"
  10071007
  10081008#: src/gui.c:980
  10091009msgid "\t\\N    next line only if last string had visible characters\n"
  1010 msgstr "\t\\N    ÎÏ× ÒÅÄ ÁËÏ × ÐÒÅÄÉÛÎÉÑ ÓÁ ÂÉÌÉ ×ÉÄÉÍÉ ÓÉÍ×ÏÌÉ\n"
   1010msgstr "\t\\N    нов ред ако в предишния са били видими символи\n"
  10111011
  10121012#: src/gui.c:981
  10131013msgid "\t\\p    previous line\n"
  1014 msgstr "\t\\p    ÐÒÅÄÉÛÅÎ ÒÅÄ\n"
   1014msgstr "\t\\p    предишен ред\n"
  10151015
  10161016#: src/gui.c:982
  10171017msgid "\t\\c    center the text\n"
  1018 msgstr "\t\\c    ÃÅÎÔÒÉÒÁÎÅ\n"
   1018msgstr "\t\\c    центриране\n"
  10191019
  10201020#: src/gui.c:983
  10211021msgid "\t\\C    begin drawing text at the center\n"
  1022 msgstr "\t\\C    ÚÁÐÏÞÎÉ ÔÅËÓÔÁ ÏÔ ÃÅÎÔßÒÁ\n"
   1022msgstr "\t\\C    започни текста от центъра\n"
  10231023
  10241024#: src/gui.c:984
  10251025msgid "\t\\r    right justify\n"
  1026 msgstr "\t\\r    ÉÚÒÁ×ÎÑ×ÁÎÅ ÏÔ ÄÑÓÎÏ\n"
   1026msgstr "\t\\r    изравняване от дясно\n"
  10271027
  10281028#: src/gui.c:985
  10291029msgid "\t\\f    use alternate font for the next string\n"
  1030 msgstr "\t\\f    ÉÓÐÏÌÚ×ÁÎÅ ÎÁ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉ×ÅÎ ÛÒÉÆÔ ÚÁ ÔÅËÓÔÁ\n"
   1030msgstr "\t\\f    исползване на алтернативен шрифт за текста\n"
  10311031
  10321032#: src/gui.c:986
  10331033msgid "\t\\w    use the following string to define a field width\n"
  1034 msgstr "\t\\w    ÏÐÒÅÄÅÌÑÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÔÅËÓÔÏÍ ÛÉÒÉÎÕ ÐÏÌÑ\n"
   1034msgstr "\t\\w    определять следующим текстом ширину поля\n"
  10351035
  10361036#: src/gui.c:987
  10371037msgid "\t\\a    draw left justified in the defined field width\n"
  1038 msgstr "\t\\a    ÉÚÒÁ×ÎÉ ÎÁ ÌÑ×Ï ÐÏ ÕËÁÚÁÎÁÔÁ ÛÉÒÉÎÁ ÎÁ ÐÏÌÅÔÏ\n"
   1038msgstr "\t\\a    изравни на ляво по указаната ширина на полето\n"
  10391039
  10401040#: src/gui.c:988
  10411041msgid "\t\\e    draw right justified in the defined field width\n"
  1042 msgstr "\t\\e    ÉÚÒÁ×ÎÉ ÎÁ ÄÑÓÎÏ ÐÏ ÕËÁÚÁÎÁÔÁ ÛÉÒÉÎÁ ÎÁ ÐÏÌÅÔÏ\n"
   1042msgstr "\t\\e    изравни на дясно по указаната ширина на полето\n"
  10431043
  10441044#: src/gui.c:989
  10451045msgid "\t\\.     no-op.  Used to break a string into two strings.\n"
  1046 msgstr "\t\\.     ÎÉÝÏ, ÉÚÐÏÌÚ×Á ÓÅ ÚÁ ÒÁÚÄÅÌÑÎÅ ÎÁ ÒÅÄÁ ÎÁ Ä×Å ÞÁÓÔÉ.\n"
   1046msgstr "\t\\.     нищо, използва се за разделяне на реда на две части.\n"
  10471047
  10481048#: src/gui.c:990
  10491049msgid "\t\\D0   bottom of charts first data view (D2 for second data view ...)\n"
  1050 msgstr "\t\\D0   ÐßÒ×ÉÔÅ ÄÁÎÎÉ ÓÅ ÐÏËÁÚ×ÁÔ ÄÏÌÕ (D2 - ÓÌÅÄ×ÁÝÉÔÅ ÄÁÎÎÉ...)\n"
   1050msgstr "\t\\D0   първите данни се показват долу (D2 - следващите данни...)\n"
  10511051
  10521052#: src/gui.c:991
  10531053msgid "\t\\D1   top of charts first data view (D3 for second data view ...)\n"
  1054 msgstr "\t\\D1   ÐßÒ×ÉÔÅ ÄÁÎÎÉ ÓÅ ÐÏËÁÚ×ÁÔ ÏÔÇÏÒÅ (D3 - ÓÌÅÄ×ÁÝÉÔÅ ÄÁÎÎÉ...)\n"
   1054msgstr "\t\\D1   първите данни се показват отгоре (D3 - следващите данни...)\n"
  10551055
  10561056#: src/gui.c:993
   
  10601060msgstr ""
  10611061"<h>\n"
  1062 "ëÏÍÁÎÄÉ\n"
   1062"Команди\n"
  10631063
  10641064#: src/gui.c:994
   
  10711071"\n"
  10721072msgstr ""
  1073 "íÎÏÇÏ ÏÔ ÍÏÎÉÔÏÒÉÔÅ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÎÁÓÔÒÏÑÔ ÚÁ ÓÔÁÒÔÉÒÁÎÅ ÎÁ ËÏÍÁÎÄÉ.\n"
  1074 "÷ß×ÅÄÅÔÅ ËÏÍÁÎÄÁÔÁ × ÐÏÌÅÔÏ \"ËÏÍÁÎÄÁ\" É ËÏÍÅÎÔÁÒ ÚÁ ÎÅÑ ÁËÏ ÉÓËÁÔÅ\n"
  1075 "ÄÁ ÉÍÁ ÐÏÄÓËÁÚËÁ ÚÁ ÎÅÑ. óÌÅÄ ËÁÔÏ ËÏÍÁÎÄÁÔÁ ÚÁ ÍÏÎÉÔÏÒÁ Å ×ß×ÅÄÅÎÁ\n"
  1076 "ÂÕÔÏÎÁ ÚÁ ÎÅÑ ÓÔÁ×Á ÁËÔÉ×ÅÎ ÐÒÉ ÐÒÅÍÅÓÔ×ÁÎÅ ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ × ÏÂÌÁÓÔÁ ÎÁ \n"
  1077 "ÍÏÎÉÔÏÒÁ\n"
   1073"Много от мониторите може да се настроят за стартиране на команди.\n"
   1074"Въведете командата в полето \"команда\" и коментар за нея ако искате\n"
   1075"да има подсказка за нея. След като командата за монитора е въведена\n"
   1076"бутона за нея става активен при преместване на мишката в областа на \n"
   1077"монитора\n"
  10781078
  10791079#: src/gui.c:1002 src/mail.c:3662
   
  10831083msgstr ""
  10841084"<h>\n"
  1085 "äÅÊÓÔ×ÉÑ ÎÁ ÂÕÔÏÎÉÔÅ ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ:\n"
   1085"Действия на бутоните на мишката:\n"
  10861086
  10871087#: src/gui.c:1004
  10881088msgid "clicking on charts will toggle a display of some extra info.\n"
  10891089msgstr ""
  1090 "âÕÔÏÎÁ ×ËÌÀÞ×Á ÎÁ ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÁ\n"
  1091 "\t\t\tÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ.\n"
   1090"Бутона включва на монитора допълнителна\n"
   1091"\t\t\tинформация.\n"
  10921092
  10931093#: src/gui.c:1005 src/gui.c:1007
  10941094msgid "<b>\tRight "
  1095 msgstr "<b>\täÅÓÅÎ "
   1095msgstr "<b>\tДесен "
  10961096
  10971097#: src/gui.c:1006
  10981098msgid "clicking on charts brings up a chart configuration window.\n"
  10991099msgstr ""
  1100 ÂÕÔÏÎ ÐÒÉ ËÌÉË×ÁÎÅ ×ßÒÈÕ ÄÉÁÇÒÁÍÁ ÉÚ×ÁÖÄÁ ÄÉÁÌÏÇ\n"
  1101 "\t\t\tËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁ.\n"
   1100бутон при кликване върху диаграма изважда диалог\n"
   1101"\t\t\tконфигурация на диаграма.\n"
  11021102
  11031103#: src/gui.c:1008
  11041104msgid "clicking on many panels opens its monitor configuration window.\n"
  11051105msgstr ""
  1106 ÂÕÔÏÎ ÐÒÉ ËÌÉË×ÁÎÅ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ ÎÁ ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÏÔ×ÁÒÑ ÐÒÏÚÏÒÅÃ\n"
  1107 "\t\t\tËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÎÁ ÍÏÎÉÔÏÒÁ.\n"
   1106бутон при кликване на панела на монитора отваря прозорец\n"
   1107"\t\t\tконфигурации на монитора.\n"
  11081108
  11091109#: src/gui.c:1034
  11101110msgid "Hostname display"
  1111 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÉÍÅÔÏ ÎÁ ÈÏÓÔÁ"
   1111msgstr "Покажи името на хоста"
  11121112
  11131113#: src/gui.c:1040
  11141114msgid "Short hostname"
  1115 msgstr "óßËÒÁÔÅÎÏ ÉÍÅ ÎÁ ÍÁÛÉÎÁÔÁ"
   1115msgstr "Съкратено име на машината"
  11161116
  11171117#: src/gui.c:1045
  11181118msgid "System name display"
  1119 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÉÍÅÔÏ ÎÁ ïó É ÉÚÐÏÌÚ×ÁÎÏÔÏ ÑÄÒÏ"
   1119msgstr "Покажи името на ОС и използваното ядро"
  11201120
  11211121#: src/gui.c:1050
  11221122msgid "Remember screen location at exit and move to it at next startup"
  1123 msgstr "úÁÐÏÍÎÉ ÐÏÌÏÖÅÎÉÅÔÏ ÎÁ ÅËÒÁÎÁ ÐÒÉ ÉÚÈÏÄ"
   1123msgstr "Запомни положението на екрана при изход"
  11241124
  11251125#: src/gui.c:1056
  11261126msgid "Allow multiple instances"
  1127 msgstr "òÁÚÒÅÛÉ ÎÑËÏÌËÏ ËÏÐÉÑ"
   1127msgstr "Разреши няколко копия"
  11281128
  11291129#: src/gui.c:1063
  11301130msgid "Make gkrellm a topmost window (restart gkrellm for this to take effect)."
  1131 msgstr "÷ÉÎÁÇÉ ÄÁ Å ÎÁ ÐÒÅÄÅÎ ÐÌÁÎ (ÎÕÖÎÏ Å ÄÁ ÓÅ ÒÅÓÔÁÒÔÉÒÁ gkrellm)."
   1131msgstr "Винаги да е на преден план (нужно е да се рестартира gkrellm)."
  11321132
  11331133#: src/gui.c:1072 src/hostname.c:387
  11341134msgid "gkrellmd server disconnect"
  1135 msgstr "ðÒÅËßÓ×ÁÎÅ ÎÁ ×ÒßÚËÁ Ó gkrellmd"
   1135msgstr "Прекъсване на връзка с gkrellmd"
  11361136
  11371137#: src/gui.c:1080
  11381138msgid "Krell and LED updates per second."
  1139 msgstr "ïÂÎÏ×Ñ×ÁÎÉÑ ÎÁ ËÒÅÌÏ×ÅÔÅ É ÉÎÄÉËÁÔÏÒÉÔÅ × ÓÅË."
   1139msgstr "Обновявания на креловете и индикаторите в сек."
  11401140
  11411141#: src/gui.c:1086
  11421142msgid "GKrellM width"
  1143 msgstr "ûÉÒÉÎÁ ÎÁ GKrellM"
   1143msgstr "Ширина на GKrellM"
  11441144
  11451145#: src/gui.c:1090
  11461146msgid "Properties"
  1147 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
   1147msgstr "Свойства"
  11481148
  11491149#: src/gui.c:1093
  11501150msgid "Set sticky state"
  1151 msgstr "ðÒÉÓßÓÔ×Á ÎÁ×ÓÑËßÄÅ"
   1151msgstr "Присъства навсякъде"
  11521152
  11531153#: src/gui.c:1096
  11541154msgid "Set on top of other windows of the same type"
  1155 msgstr "îÁÄ ×ÓÉÞËÉ ÐÒÏÚÏÒÃÉ"
   1155msgstr "Над всички прозорци"
  11561156
  11571157#: src/gui.c:1099
  11581158msgid "Set below other windows of the same type"
  1159 msgstr "îÁ ÚÁÄÅÎ ÐÌÁÎ"
   1159msgstr "На заден план"
  11601160
  11611161#: src/gui.c:1106
  11621162msgid "Set window type to be a dock or panel"
  1163 msgstr "úÁÄÁÊ ÔÉÐ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÒÅÃÁ dock ÉÌÉ panel"
   1163msgstr "Задай тип на прозорреца dock или panel"
  11641164
  11651165#: src/gui.c:1111
  11661166msgid "Use window manager decorations"
  1167 msgstr "éÚÐÏÌÚ×ÁÊ ÄÅËÏÒÁÃÉÑÔÁ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÃÉÔÅ"
   1167msgstr "Използвай декорацията на прозорците"
  11681168
  11691169#: src/gui.c:1115
  11701170msgid "Do not include on a taskbar"
  1171 msgstr "îÅ ÐÏËÁÚ×ÁÊ × ÐÁÎÅÌÁ ÚÁ ÚÁÄÁÞÉÔÅ"
   1171msgstr "Не показвай в панела за задачите"
  11721172
  11731173#: src/gui.c:1119
  11741174msgid "Do not include on a pager"
  1175 msgstr "îÅ ÐÏËÁÚ×ÁÊ ÎÁ ÐÅÊÄÖÅÒÁ"
   1175msgstr "Не показвай на пейджера"
  11761176
  11771177#: src/gui.c:1129
   
  11801180"You may have to restart gkrellm for them to take effect.\n"
  11811181msgstr ""
  1182 "îÑËÏÉ ÏÔ ÔÅÚÉ ÏÐÃÉÉ ÉÚÉÓË×ÁÔ Óß×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔ ÓßÓ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÉÑ\n"
  1183 "ÉÚÇÅÄ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÃÉÔÅ. íÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÎÁÌÏÖÉ ÒÅÓÔÁÒÔ ÎÁ gkrellm\n"
  1184 "ÚÁ ÄÁ ×ÌÑÚÁÔ × ÓÉÌÁ ÐÒÏÍÅÎÉÔÅ\n"
   1182"Някои от тези опции изискват съвместимост със стандартния\n"
   1183"изгед на прозорците. Може да се наложи рестарт на gkrellm\n"
   1184"за да влязат в сила промените\n"
  11851185
  11861186#: src/gui.c:1515
  11871187#, c-format
  11881188msgid "%d total theme alternatives"
  1189 msgstr "%d ÄÒÕÇÉ ÔÅÍÉ"
   1189msgstr "%d други теми"
  11901190
  11911191#: src/gui.c:1811 src/gui.c:1843
  11921192msgid "Theme"
  1193 msgstr "ôÅÍÁ"
   1193msgstr "Тема"
  11941194
  11951195#: src/gui.c:1815
  11961196msgid "Theme:"
  1197 msgstr "ôÅÍÁ:"
   1197msgstr "Тема:"
  11981198
  11991199#: src/gui.c:1825
  12001200msgid "Author:"
  1201 msgstr "á×ÔÏÒ:"
   1201msgstr "Автор:"
  12021202
  12031203#: src/gui.c:1871
  12041204msgid "Track Gtk theme changes for similarly named themes"
  1205 msgstr "ðÒÏÓÌÅÄÑ×ÁÎÅ ÓÍÑÎÁÔÁ ÎÁ ÔÅÍÉÔÅ ÎÁ Gtk"
   1205msgstr "Проследяване смяната на темите на Gtk"
  12061206
  12071207#: src/gui.c:1878
  12081208msgid "Default"
  1209 msgstr "ðÏ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ"
   1209msgstr "По подразбиране"
  12101210
  12111211#: src/gui.c:1893
  12121212msgid "Scale"
  1213 msgstr "íÁÝÔÁÂ"
   1213msgstr "Мащтаб"
  12141214
  12151215#: src/gui.c:1899
  12161216msgid "Fonts"
  1217 msgstr "ûÒÉÆÔÏ×Å"
   1217msgstr "Шрифтове"
  12181218
  12191219#: src/gui.c:1902
  12201220msgid "Large font"
  1221 msgstr "çÏÌÑÍ ÛÒÉÆÔ"
   1221msgstr "Голям шрифт"
  12221222
  12231223#: src/gui.c:1914 src/gui.c:1928 src/gui.c:1941
  12241224msgid "Browse"
  1225 msgstr "éÚÂÏÒ"
   1225msgstr "Избор"
  12261226
  12271227#: src/gui.c:1916
  12281228msgid "Normal font"
  1229 msgstr "îÏÒÍÁÌÅÎ ÛÒÉÆÔ"
   1229msgstr "Нормален шрифт"
  12301230
  12311231#: src/gui.c:1930
  12321232msgid "Small font"
  1233 msgstr "äÒÅÂÅÎ ÛÒÉÆÔ"
   1233msgstr "Дребен шрифт"
  12341234
  12351235#: src/gui.c:1945
  12361236#, c-format
  12371237msgid "Untar your theme tar files in %s/%s"
  1238 msgstr "òÁÚÁÒÈÉ×ÉÒÁÊÔÅ ÁÒÈÉ×Á Ó ÔÅÍÁÔÁ × %s/%s"
   1238msgstr "Разархивирайте архива с темата в %s/%s"
  12391239
  12401240#: src/gui.c:1954
  12411241msgid "Download themes from the GKrellM theme site at www.muhri.net"
  1242 msgstr "äÒÕÇÉ ÔÅÍÉ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÉÚÔÅÇÌÑÔ ÏÔ ÓÁÊÔÁ ÎÁ GKrellM www.muhri.net"
   1242msgstr "Други теми могат да се изтеглят от сайта на GKrellM www.muhri.net"
  12431243
  12441244#: src/gui.c:2250
  12451245msgid "Configuration"
  1246 msgstr "ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
   1246msgstr "Конфигурация"
  12471247
  12481248#: src/gui.c:2278
  12491249msgid "General"
  1250 msgstr "ïÂÝÉ"
   1250msgstr "Общи"
  12511251
  12521252#: src/gui.c:2283
  12531253msgid "Builtins"
  1254 msgstr "÷ÇÒÁÄÅÎÉ"
   1254msgstr "Вградени"
  12551255
  12561256#: src/gui.c:2303 src/plugins.c:1599
  12571257msgid "Plugins"
  1258 msgstr "ðÌßÇÉÎÉ"
   1258msgstr "Плъгини"
  12591259
  12601260#: src/gui.c:2308
  12611261msgid "Themes"
  1262 msgstr "ôÅÍÉ"
   1262msgstr "Теми"
  12631263
  12641264#: src/gui.c:2313
  12651265msgid "About"
  1266 msgstr "úÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁÔÁ"
   1266msgstr "За програмата"
  12671267
  12681268#: src/gui.c:2338
  12691269msgid "Monitors"
  1270 msgstr "íÏÎÉÔÏÒÉ"
   1270msgstr "Монитори"
  12711271
  12721272#: src/gui.c:2410 src/gui.c:2421
  12731273msgid "/Quit"
  1274 msgstr "/óÐÉÒÁÎÅ ÎÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁÔÁ"
   1274msgstr "/Спиране на програмата"
  12751275
  12761276#: src/gui.c:2417
  12771277msgid "/Configuration"
  1278 msgstr "/ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
   1278msgstr "/Конфигурация"
  12791279
  12801280#: src/gui.c:2418
  12811281msgid "/Theme/Prev"
  1282 msgstr "/ôÅÍÁ/ðÒÅÄÉÛÎÁ"
   1282msgstr "/Тема/Предишна"
  12831283
  12841284#: src/gui.c:2419
  12851285msgid "/Theme/Next"
  1286 msgstr "/ôÅÍÁ/óÌÅÄ×ÁÝÁ"
   1286msgstr "/Тема/Следваща"
  12871287
  12881288#: src/gui.c:2428
  12891289msgid "/Theme prev"
  1290 msgstr "/ôÅÍÁ/ðÒÅÄÉÛÎÁ"
   1290msgstr "/Тема/Предишна"
  12911291
  12921292#: src/gui.c:2429
  12931293msgid "/Theme next"
  1294 msgstr "/ôÅÍÁ/óÌÅÄ×ÁÝÁ"
   1294msgstr "/Тема/Следваща"
  12951295
  12961296#: src/inet.c:601
  12971297#, c-format
  12981298msgid "%s Connections"
  1299 msgstr "%s Ó×ßÒÚ×ÁÎÉÑ"
   1299msgstr "%s свързвания"
  13001300
  13011301#: src/inet.c:693
  13021302msgid "No current connections."
  1303 msgstr "îÑÍÁ ÄÒÕÇÉ Ó×ßÒÚ×ÁÎÉÑ"
   1303msgstr "Няма други свързвания"
  13041304
  13051305#: src/inet.c:920
   
  13101310#: src/inet.c:932
  13111311msgid "TCP hits per minute"
  1312 msgstr "TCP-ÏÐÉÔÁ × ÍÉÎÕÔÁ"
   1312msgstr "TCP-опита в минута"
  13131313
  13141314#: src/inet.c:935
  13151315msgid "TCP hits per hour"
  1316 msgstr "TCP-ÏÐÉÔÁ × ÞÁÓ"
   1316msgstr "TCP-опита в час"
  13171317
  13181318#: src/inet.c:1762
   
  13311331"For example, if you created an inet monitor:\n"
  13321332msgstr ""
  1333 "çÒÁÆÉËÉÔÅ éÎÔÅÒÎÅÔ ÐÏËÁÚ×ÁÔ ÉÓÔÏÒÉÑÔÁ ÎÁ ÏÐÉÔÉÔÅ ÎÁTCP ÐÏ ÐÏÒÔÏ×Å ÎÁ\n"
  1334 "ÍÉÎÕÔÅÎ ÉÌÉ ÞÁÓÏ× ÇÒÁÆÉË. ðÏÄ ÇÒÁÆÉËÁ ÉÍÁ ÐÏÌÏÓÁ, ÎÁ ËÏÑÔÏ\n"
  1335 "ÓÅ ÐÏËÁÚ×ÁÔ ÉÓËÁÎÉÑÔÁ Ó ÉÎÔÅÒ×ÁÌ ÐÒÅÚ ÅÄÎÁ ÓÅËÕÎÁÄÁ. Krell ÉÍÁ\n"
  1336 "ÍÁËÓÉÍÁÌÎÏ ÚÎÁÞÅÎÉÅ 5 ÚÁÐÉÔ×ÁÎÉÑ É ÓßÂÉÒÁ ÄÁÎÎÉÔÅ ×ÅÄÎßÖ × ÓÅËÕÎÄÁ.\n"
  1337 "äÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÁÔÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÐÏËÁÚ×Á ÔÅËÕÝÉÔÅ TCP-ÓßÅÄÉÎÅÎÉÑ.\n"
  1338 "\n"
  1339 "úÁ ×ÓÅËÉ ÍÏÎÉÔÏÒ ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ÕËÁÖÅÔÅ Ä×Á ÔÉÐÁ ÎÁ ÓßÅÄÉÎÅÎÉÑ, Ó ÅÄÉÎ ÉÌÉ\n"
  1340 "Ä×Á ÎÅÎÕÌÅ×É ÐÏÒÔÁ ÚÁ ×ÓÅËÉ ÔÉÐ. íÏÖÅ ÄÁ ÓÅÕËÁÖÁÔ Ä×Á ÐÏÒÔÁ ÐÏÎÅÖÅ ÎÑËÏÉ\n"
  1341 "ÐÏÒÔÏ×Å ÓÁ ×ÚÁÉÍÎÏ Ó×ßÒÚÁÎÉ, É ×ÉÅ ÄÁ ÇÉ ÇÒÕÐÉÒÁÔÅ. îÏÍÅÒÁÔÁ ÎÁ ÐÏÒÔÏ×ÅÔÅ\n"
  1342 "×ÉÖÔÅ × /etc/services.\n"
  1343 "\n"
  1344 "äÁ ÐÒÅÄÐÏÌÏÖÉÍ ÞÅ ÓÔÅ ÓßÚÄÁÌÉ ÍÏÎÉÔÏÒ:\n"
   1333"Графиките Интернет показват историята на опитите наTCP по портове на\n"
   1334"минутен или часов график. Под графика има полоса, на която\n"
   1335"се показват исканията с интервал през една секунада. Krell има\n"
   1336"максимално значение 5 запитвания и събира данните веднъж в секунда.\n"
   1337"Допълнителната информация показва текущите TCP-съединения.\n"
   1338"\n"
   1339"За всеки монитор можете да укажете два типа на съединения, с един или\n"
   1340"два ненулеви порта за всеки тип. Може да сеукажат два порта понеже някои\n"
   1341"портове са взаимно свързани, и вие да ги групирате. Номерата на портовете\n"
   1342"вижте в /etc/services.\n"
   1343"\n"
   1344"Да предположим че сте създали монитор:\n"
  13451345
  13461346#: src/inet.c:1773
   
  13661366"\n"
  13671367msgstr ""
  1368 "áËÏ Å ÏÔÍÅÎÔÎÁÔÁ ÔÏÞËÁÔÁ \"ÄÉÁÐÁÚÏÎ\", ÔÏ ×ÓÉÞËÉ ÐÏÒÔÏ×Å Ó ÎÏÍÅÒÁ ÍÅÖÄÕ\n"
  1369 "ðÏÒÔ 0 É ðÏÒÔ 1 ÓÅ ÐÒÏ×ÅÒÑ×ÁÔ É ÉÚÏÂÒÁÚÑ×ÁÔ ÎÁ ÇÒÁÆÉËÁÔÁ\n"
   1368"Ако е отментната точката \"диапазон\", то всички портове с номера между\n"
   1369"Порт 0 и Порт 1 се проверяват и изобразяват на графиката\n"
  13701370
  13711371#: src/inet.c:1785
  13721372msgid "\t$a    current active connections for Data0\n"
  1373 msgstr "\t$a    ÄÒÕÇÉ ÁËÔÉ×ÎÉ ×ÒßÚËÉ ÚÁ äÁÎÎÉ-0\n"
   1373msgstr "\t$a    други активни връзки за Данни-0\n"
  13741374
  13751375#: src/inet.c:1786
  13761376msgid "\t$cN   total connections in last N minutes (or hours) for Data0\n"
  1377 msgstr "\t$cN   ×ÒßÚËÉ ÚÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÔÅ N ÍÉÎÕÔÉ (ÉÌÉ ÞÁÓÏ×Å) ÚÁ äÁÎÎÉ-0\n"
   1377msgstr "\t$cN   връзки за последните N минути (или часове) за Данни-0\n"
  13781378
  13791379#: src/inet.c:1787
  13801380msgid "\t$l    label for Data0\n"
  1381 msgstr "\t$l     åÔÉËÅÔ ÎÁ äÁÎÎÉ-0\n"
   1381msgstr "\t$l     Етикет на Данни-0\n"
  13821382
  13831383#: src/inet.c:1788
  13841384msgid "\t$A    current active connections for Data1\n"
  1385 msgstr "\t$A    ÁËÔÉ×ÎÉ ×ÒßÚËÉ ÚÁ äÁÎÎÉ-1\n"
   1385msgstr "\t$A    активни връзки за Данни-1\n"
  13861386
  13871387#: src/inet.c:1789
  13881388msgid "\t$CN   total connections in last N minutes (or hours) for Data1\n"
  1389 msgstr "\t$CN   ×ÒßÚËÉ ÚÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÔÅ N ÍÉÎÕÔÉ (ÉÌÉ ÞÁÓÏ×Å) ÚÁ äÁÎÎÉ-1\n"
   1389msgstr "\t$CN   връзки за последните N минути (или часове) за Данни-1\n"
  13901390
  13911391#: src/inet.c:1790
  13921392msgid "\t$L    label for Data1\n"
  1393 msgstr "\t$L     åÔÉËÅÔ ÎÁ äÁÎÎÉ-1\n"
   1393msgstr "\t$L     Етикет на Данни-1\n"
  13941394
  13951395#: src/inet.c:1795
   
  13981398"\t\tcurrent TCP port connections.\n"
  13991399msgstr ""
  1400 "ÂÕÔÏÎÁ ×ËÌÀÞ×Á/ÉÚËÌÀÞ×Á ÄÏÐßÌÎÉÔÅÌÎÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÚÁ\n"
  1401 "\t\tÔÅËÕÝÉ ôóò-×ÒßÚËÉ\n"
   1400"бутона включва/изключва допълнителна информация за\n"
   1401"\t\tтекущи ТСР-връзки\n"
  14021402
  14031403#: src/inet.c:1798
  14041404msgid "click on an inet chart to toggle hour/minute charts.\n"
  14051405msgstr ""
  1406 "ÂÕÔÏÎÁ ÐÒÅ×ËÌÀÞ×Á ÍÉÎÕÔÎÁ É ÞÁÓÏ×Á\n"
  1407 "\t\tÇÒÁÆÉËÁ\n"
   1406"бутона превключва минутна и часова\n"
   1407"\t\tграфика\n"
  14081408
  14091409#: src/inet.c:1825
  14101410msgid "Ports"
  1411 msgstr "ðÏÒÔÏ×Å"
   1411msgstr "Портове"
  14121412
  14131413#: src/inet.c:1831
  14141414msgid "Data0"
  1415 msgstr "äÁÎÎÉ-0"
   1415msgstr "Данни-0"
  14161416
  14171417#: src/inet.c:1835
  14181418msgid "Data1"
  1419 msgstr "äÁÎÎÉ-1"
   1419msgstr "Данни-1"
  14201420
  14211421#: src/inet.c:1845 src/inet.c:1851 src/inet.c:1939 src/inet.c:1959
  14221422msgid "Port0"
  1423 msgstr "ðÏÒÔ 0"
   1423msgstr "Порт 0"
  14241424
  14251425#: src/inet.c:1847 src/inet.c:1853 src/inet.c:1944 src/inet.c:1964
  14261426msgid "Port1"
  1427 msgstr "ðÏÒÔ 1"
   1427msgstr "Порт 1"
  14281428
  14291429#: src/inet.c:1885 src/inet.c:1890
  14301430msgid "Port0 - Port1 is a range"
  1431 msgstr "ðÏÒÔ 0-ðÏÒÔ 1 - ÔÏ×Á Å ÄÉÁÐÁÚÏÎ"
   1431msgstr "Порт 0-Порт 1 - това е диапазон"
  14321432
  14331433#: src/inet.c:2037
  14341434msgid "Internet"
  1435 msgstr "éÎÔÅÒÎÅÔ"
   1435msgstr "Интернет"
  14361436
  14371437#: src/krell.c:945
  14381438#, c-format
  14391439msgid "create_krell: NULL image or style\n"
  1440 msgstr "ÓßÚÄÁÊ_krell: ÐÒÁÚÎÁ (NULL) ËÁÒÔÉÎËÁ ÉÌÉ ÓÔÉÌ\n"
   1440msgstr "създай_krell: празна (NULL) картинка или стил\n"
  14411441
  14421442#: src/mail.c:645
  14431443msgid "Bad response after connect."
  1444 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ 'Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ'."
   1444msgstr "Лош отговор след 'свързване'."
  14451445
  14461446#: src/mail.c:646
  14471447msgid "Bad response after username."
  1448 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ 'username'."
   1448msgstr "Лош отговор след 'username'."
  14491449
  14501450#: src/mail.c:647
  14511451msgid "Bad response after password."
  1452 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ 'password'."
   1452msgstr "Лош отговор след 'password'."
  14531453
  14541454#: src/mail.c:648
  14551455msgid "Bad response after STAT or STATUS."
  1456 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ STAT ÉÌÉ STATUS."
   1456msgstr "Лош отговор след STAT или STATUS."
  14571457
  14581458#: src/mail.c:649
  14591459msgid "Bad response after UIDL."
  1460 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ UIDL."
   1460msgstr "Лош отговор след UIDL."
  14611461
  14621462#: src/mail.c:650
  14631463msgid "Bad APOP response after connect."
  1464 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ APOP ÓÌÅÄ Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ."
   1464msgstr "Лош отговор APOP след свързване."
  14651465
  14661466#: src/mail.c:651
  14671467msgid "Bad CRAM_MD5 response after connect."
  1468 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ CRAM_MD5 ÓÌÅÄ Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ."
   1468msgstr "Лош отговор CRAM_MD5 след свързване."
  14691469
  14701470#: src/mail.c:699
  14711471#, c-format
  14721472msgid "Mail TCP Error: %s - %s\n"
  1473 msgstr "çÒÅÛËÁ TCP × ÐÏÝÁ: %s - %s\n"
   1473msgstr "Грешка TCP в поща: %s - %s\n"
  14741474
  14751475#: src/mail.c:733
  14761476msgid "Cannot initialize SSL method."
  1477 msgstr "îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÉÒÁÎÅ ÐÒÅÚ SSH"
   1477msgstr "Невъзможно инициализиране през SSH"
  14781478
  14791479#: src/mail.c:737
   
  14871487#: src/mail.c:869 src/mail.c:942
  14881488msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
  1489 msgstr "ÎÅ ÓÅ ÒÁÚÛÉÆÒÏ×Á ÏÔÇÏ×ÏÒ × BASE64\n"
   1489msgstr "не се разшифрова отговор в BASE64\n"
  14901490
  14911491#: src/mail.c:877
  14921492#, c-format
  14931493msgid "decoded as %s\n"
  1494 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÉÒÁÎÏ ËÁÔÏ %s\n"
   1494msgstr "расшифрирано като %s\n"
  14951495
  14961496#: src/mail.c:993
  14971497msgid "Bad response after STLS."
  1498 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ STLS."
   1498msgstr "Лош отговор след STLS."
  14991499
  15001500#: src/mail.c:1133
  15011501msgid "Bad response after STARTTLS."
  1502 msgstr "ìÏÛ ÏÔÇÏ×ÏÒ ÓÌÅÄ STARTTLS."
   1502msgstr "Лош отговор след STARTTLS."
  15031503
  15041504#: src/mail.c:1204
   
  15081508"Unseen: %d\n"
  15091509msgstr ""
  1510 "óßÏÂÝÅÎÉÑ: %d\n"
  1511 "îÏ×É: %d\n"
   1510"Съобщения: %d\n"
   1511"Нови: %d\n"
  15121512
  15131513#: src/mail.c:1651
  15141514#, c-format
  15151515msgid "mute"
  1516 msgstr "ÂÅÚ Ú×ÕË"
   1516msgstr "без звук"
  15171517
  15181518#: src/mail.c:1904
  15191519msgid "seen"
  1520 msgstr "ÔßÒÓÉ"
   1520msgstr "търси"
  15211521
  15221522#: src/mail.c:3347
  15231523msgid "GKrellM Config Error"
  1524 msgstr "çÒÅÛËÁ × ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑÔÁ ÎÁ GKrellM"
   1524msgstr "Грешка в конфигурацията на GKrellM"
  15251525
  15261526#: src/mail.c:3348
  15271527msgid "Incomplete mailbox entries"
  1528 msgstr "îÅ ÐÏÐßÌÎÅÎÉ ÐÏÌÅÔÁ ÚÁ ÐÏÝÁ !!!"
   1528msgstr "Не попълнени полета за поща !!!"
  15291529
  15301530#: src/mail.c:3612
  15311531msgid "<h>Mailboxes\n"
  1532 msgstr "<h>ðÏÝÅÎÓËÉ ËÕÔÉÉ\n"
   1532msgstr "<h>Пощенски кутии\n"
  15331533
  15341534#: src/mail.c:3614
  15351535msgid "Mailboxes to monitor can be local or remote mailbox types.\n"
  1536 msgstr "ðÏÝÉÔÅ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÁ ÌÏËÁÌÎÉ ÉÌÉ ÄÁÌÅÞÎÉ.\n"
   1536msgstr "Пощите могат да са локални или далечни.\n"
  15371537
  15381538#: src/mail.c:3615
   
  15411541"a Maildir or MH mail style directory.\n"
  15421542msgstr ""
  1543 "úÁ ÌÏËÁÌÎÉÔÅ ÐÏÝÉ ÐßÔÑ ÍÏÖÅ ÄÁ ÂßÄÅ × mbox-ÆÁÊÌ ÉÌÉ Maildir-\n"
  1544 "ÉÌÉ MH-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ.\n"
   1543"За локалните пощи пътя може да бъде в mbox-файл или Maildir-\n"
   1544"или MH-директория.\n"
  15451545
  15461546#: src/mail.c:3623
  15471547msgid "<b>Mail reading program\n"
  1548 msgstr "<b>ðÒÏÇÒÁÍÁ ÚÁ ÐÏÝÁ\n"
   1548msgstr "<b>Програма за поща\n"
  15491549
  15501550#: src/mail.c:3624
   
  15531553"it can be launched by clicking on the mail monitor message count button.\n"
  15541554msgstr ""
  1555 "áËÏ ×ÉÅ ÕËÁÖÅÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÁ ÚÁ ÐÏÝÁ (÷ÁÛÁ ÐÏÝÁ ÉÌÉ MUA),\n"
  1556 "ÔÑ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÐÕÓËÁ Ó ÝÒÁË×ÁÎÅ ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ ÐÏ ÂÒÏÑÞÁ ÎÁ ÐÉÓÍÁ.\n"
   1555"Ако вие укажете програма за поща (Ваша поща или MUA),\n"
   1556"тя може да се пуска с щракване на мишката по брояча на писма.\n"
  15571557
  15581558#: src/mail.c:3627
  15591559msgid "<b>Sound notify program\n"
  1560 msgstr "<b>ðÒÏÇÒÁÍÁ ÚÁ Ú×ÕËÏ×Ï ÉÚ×ÅÓÔÑ×ÁÎÅ\n"
   1560msgstr "<b>Програма за звуково известяване\n"
  15611561
  15621562#: src/mail.c:3628
   
  15651565"is detected.\n"
  15661566msgstr ""
  1567 "áËÏ ×ÐÉÛÅÔÅ ËÏÍÁÎÄÁ ÚÁ Ú×ÕËÏ×Ï ÉÚ×ÅÓÔÑ×ÁÎÅ, ÔÏ ÔÑ ÝÅ ÓÅ ÓÔÁÒÔÉÒÁ\n"
  1568 "ÐÒÉ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÁ ÎÏ×Á ÐÏÝÁ.\n"
   1567"Ако впишете команда за звуково известяване, то тя ще се стартира\n"
   1568"при наличие на нова поща.\n"
  15691569
  15701570#: src/mail.c:3635
  15711571msgid "<b>fetch/check Program\n"
  1572 msgstr "<b>ÐÒÏÇÒÁÍÁ ÚÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ ÐÏÝÁ\n"
   1572msgstr "<b>програма за проверка на поща\n"
  15731573
  15741574#: src/mail.c:3636
   
  15771577"using the builtin POP3 or IMAP mail checking which is set up in the\n"
  15781578msgstr ""
  1579 "áËÏ ÉÓËÁÔÅ ÄÁ ÉÚÔÅÇÌÑÔÅ ÐÏÝÁ ÉÌÉ ÄÁ ÐÒÏ×ÅÒÑ×ÁÔÅ ÚÁ ÎÏ×Á, ÂÅÚ ÄÁ ÉÚÐÏÌÚ×ÁÔÅ\n"
  1580 "×ÇÒÁÄÅÎÉÑ POP3- ÉÌÉ IMAP-ÁÇÅÎÔ, ËÁËÔÏ ÓÅ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁ ×ËÌÁÄËÅ\n"
   1579"Ако искате да изтегляте поща или да проверявате за нова, без да използвате\n"
   1580"вградения POP3- или IMAP-агент, както се подразбира вкладке\n"
  15811581
  15821582#: src/mail.c:3638 src/mail.c:3656
  15831583msgid "<i>Mailboxes"
  1584 msgstr "<i>ðÏÝÅÎÓËÉ ËÕÔÉÉ"
   1584msgstr "<i>Пощенски кутии"
  15851585
  15861586#: src/mail.c:3639
   
  15971597"Options tab:\n"
  15981598msgstr ""
  1599 ", ÓÄÅÌÁÊÔÅ ÜÔÏ, ÕËÁÚÁ× ËÏÍÁÎÄÕ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÏÞÔÙ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ÍÏÖÎÏ\n"
  1600 "ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉ ÚÁÂÉÒÁÔØ ÐÉÓØÍÁ Ó ÕÄÁÌÅÎÎÏÇÏ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÒÉ ÐÏÍÏÝÉ\n"
  1601 "fetchmail É ÓËÌÁÄÙ×ÁÔØ × ÌÏËÁÌØÎÙÊ ÑÝÉË, ÇÄÅ GKreelM ÍÏÖÅÔ\n"
  1602 "ÓÏÓÞÉÔÁÔØ ÉÈ.\n"
  1603 "\n"
  1604 "ôÁËÖÅ, GKrellM ÍÏÖÅÔ ÓÞÉÔÙ×ÁÔØ ×Ù×ÏÄ ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ,\n"
  1605 "ÐÒÏ×ÅÒÑÀÝÅÊ ÌÏËÁÌØÎÙÅ ÉÌÉ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÐÉÓØÍÁ, É ×Ù×ÏÄÉÔØ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ.\n"
  1606 "åÓÌÉ ÷Ù ÕËÁÚÙ×ÁÅÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ, ÐÏÄÏÂÎÕÀ ÜÔÏÊ, ËÏÔÏÒÁÑ ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÞÔÕ\n"
  1607 "ÂÅÚ ÓËÁÞÉ×ÁÎÉÑ, ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÓÏÏÂÝÉÔØ GKrellM Ï ÜÔÏÍ, ÏÔÍÅÔÉ× \n"
  1608 "×Ï ×ËÌÁÄËÅ \"ïÐÃÉÉ\" ÐÕÎËÔ\n"
   1599", сделайте это, указав команду проверки почты. Например, можно\n"
   1600"периодически забирать письма с удаленного сервера при помощи\n"
   1601"fetchmail и складывать в локальный ящик, где GKreelM может\n"
   1602"сосчитать их.\n"
   1603"\n"
   1604"Также, GKrellM может считывать вывод какой-нибудь программы,\n"
   1605"проверяющей локальные или удаленные письма, и выводить результаты.\n"
   1606"Если Вы указываете команду, подобную этой, которая проверяет почту\n"
   1607"без скачивания, Вы должны сообщить GKrellM об этом, отметив \n"
   1608"во вкладке \"Опции\" пункт\n"
  16091609
  16101610#: src/mail.c:3649
  16111611msgid "<i>\tFetch/check program checks messages only\n"
  1612 msgstr "<i>\tðÒÏÇÒÁÍÁÔÁ ÚÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ ÐÏÝÁ  îå ÉÚÔÅÇÌÑ ÐÉÓÍÁ\n"
   1612msgstr "<i>\tПрограмата за проверка на поща  НЕ изтегля писма\n"
  16131613
  16141614#: src/mail.c:3650
   
  16171617"output of the program "
  16181618msgstr ""
  1619 "úÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÚÁ ÐÉÓÍÁ ÎÁ ÏÔÄÁÌÅÞÅÎ ÓßÒ×ßÒ GKrellM ÍÏÖÅ\n"
  1620 "ÓÞÉÔÙ×ÁÔØ ×Ù×ÏÄ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ "
   1619"За проверка за писма на отдалечен сървър GKrellM може\n"
   1620"считывать вывод программы "
  16211621
  16221622#: src/mail.c:3652
   
  16261626#: src/mail.c:3653
  16271627msgid " (you must append the -c).\n"
  1628 msgstr " (ôÒÑÂ×Á ÄÁ ÄÏÂÁ×ÉÔÅ -c).\n"
   1628msgstr " (Трябва да добавите -c).\n"
  16291629
  16301630#: src/mail.c:3654
   
  16331633"POP3 mailbox in the "
  16341634msgstr ""
  1635 "îÏ ÎÅ ÉÓÐÏÌÚÕ×ÁÊÔÅ ÚÁÅÄÎÏ ÔÅÚÉ ÍÅÔÏÄÉ ÚÁ ÅÄÎÁ ÐÏÝÁ! áËÏ\n"
  1636 "ÓÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÌÉ POP3 ×ß× ÏÔÍÅÔËÉÔÅ "
   1635"Но не исползувайте заедно тези методи за една поща! Ако\n"
   1636"сте настроили POP3 във отметките "
  16371637
  16381638#: src/mail.c:3657
  16391639msgid " tab, then don't check it again with fetchmail.\n"
  1640 msgstr ", ÎÅ ÇÏ ÐÒÏ×ÅÒÑ×ÁÊ ÏÔÎÏ×Ï Ó  fetchmail.\n"
   1640msgstr ", не го проверявай отново с  fetchmail.\n"
  16411641
  16421642#: src/mail.c:3664
  16431643msgid "click the mail count button to launch the mail reading program.\n"
  1644 msgstr "ÝÒÁËÎÅÔÅ ÐÏ ÂÒÏÑÞÁ ÎÁ ÐÉÓÍÁÔÁ ÚÁ ÄÁ ÐÕÓÎÅÔÅ ÐÏÝÅÎÓËÁÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁ\n"
   1644msgstr "щракнете по брояча на писмата за да пуснете пощенската програма\n"
  16451645
  16461646#: src/mail.c:3665
  16471647msgid "\t\tIf options permit, also stop animations and reset remote counts.\n"
  16481648msgstr ""
  1649 "\t\tÐÒÏÇÒÁÍÁÔÁ. áËÏ Å ÕËÁÚÁÎÏ × ïÐÃÉÉÔÅ, ÐÒÅËßÓ×Á ÁÎÉÍÁÃÉÑÔÁ\n"
  1650 "\t\tÉ ÎÕÌÉÒÁ ÂÒÏÑÞÉÔÅ.\n"
   1649"\t\tпрограмата. Ако е указано в Опциите, прекъсва анимацията\n"
   1650"\t\tи нулира броячите.\n"
  16511651
  16521652#: src/mail.c:3667
   
  16551655"\t\tany mute mode or inhibit mail checking option settings.\n"
  16561656msgstr ""
  1657 "ÝÒÁËÎÅÔÅ ÎÁ ÐÌÉËÁ ÚÁ ÄÁ ÐÕÓÎÅÔÅ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÚÁ ÐÏÝÁ ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÏ \n"
  1658 "\t\tÏÔ ÒÅÖÉÍÁ \"ÉÚËÌ.\" ÉÌÉ ÏÐÃÉÑÔÁ \"îÅ ÐÒÏ×ÅÒÑ×ÁÊ ÐÏÝÁ\".\n"
   1657"щракнете на плика за да пуснете проверка за поща независимо \n"
   1658"\t\tот режима \"изкл.\" или опцията \"Не проверявай поща\".\n"
  16591659
  16601660#: src/mail.c:3670
   
  16641664"\t\tchecking.\n"
  16651665msgstr ""
  1666 "ÝÒÁËÎÅÔÅ ÐÏ ÐÁÎÅÌÁ ÎÁ ÍÏÎÉÔÏÒÁ, ÚÁ ÄÁ\n"
  1667 "\t\t×ËÌÀÞÉÔÅ/ÉÚËÌÀÞÉÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÁÔÁ ÚÁ Ú×ÕËÏ×Ï ÉÚ×ÅÓÔÑ×ÁÎÅ É,\n"
  1668 "\t\tÁËÏ Å ÕËÁÚÁÎÏ × ïÐÃÉÉÔÅ, ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ ÐÏÝÁÔÁ.\n"
   1666"щракнете по панела на монитора, за да\n"
   1667"\t\tвключите/изключите програмата за звуково известяване и,\n"
   1668"\t\tако е указано в Опциите, проверка на пощата.\n"
  16691669
  16701670#: src/mail.c:3711
  16711671msgid "Enable Mailcheck"
  1672 msgstr "÷ËÌÀÞ×ÁÎÅ ÎÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÚÁðÏÝÁ"
   1672msgstr "Включване на проверка заПоща"
  16731673
  16741674#: src/mail.c:3723
  16751675msgid "Mail reading program:"
  1676 msgstr "ðÏÝÅÎÓËÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁ"
   1676msgstr "Пощенска програма"
  16771677
  16781678#: src/mail.c:3738
  16791679msgid "Notify (sound) program:"
  1680 msgstr "ðÒÏÇÒÁÍÁ ÚÁ Ú×ÕËÏ×Ï ÉÚ×ÅÓÔÑ×ÁÎÅ"
   1680msgstr "Програма за звуково известяване"
  16811681
  16821682#: src/mail.c:3755
  16831683msgid "Mail fetch/check program:"
  1684 msgstr "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÚÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ ÐÏÝÁ"
   1684msgstr "Программа за проверка на поща"
  16851685
  16861686#: src/mail.c:3774
  16871687msgid "Run fetch/check program at local interval"
  1688 msgstr "óÔÁÒÔÉÒÁÊ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÚÁ ÐÏÝÁ ÎÁ ÉÎÔÅÒ×ÁÌ ÏÔ:"
   1688msgstr "Стартирай проверка за поща на интервал от:"
  16891689
  16901690#: src/mail.c:3784
  16911691msgid "Check local mailboxes every"
  1692 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑ×Á ÌÏËÁÌÎÏ ÎÁ ×ÓÅËÉ"
   1692msgstr "Проверява локално на всеки"
  16931693
  16941694#: src/mail.c:3791
  16951695msgid "seconds"
  1696 msgstr "ÓÅËÕÎÄÉ"
   1696msgstr "секунди"
  16971697
  16981698#: src/mail.c:3797
  16991699msgid "Do remote checks every"
  1700 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑ×Á ÎÁ ÓßÒ×ßÒÁ ÎÁ ×ÓÅËÉ"
   1700msgstr "Проверява на сървъра на всеки"
  17011701
  17021702#: src/mail.c:3799
  17031703msgid "Check mail every"
  1704 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑ×Á ÐÏÝÁÔÁ ÎÁ ×ÓÅËÉ"
   1704msgstr "Проверява пощата на всеки"
  17051705
  17061706#: src/mail.c:3806
  17071707msgid "minutes"
  1708 msgstr "ÍÉÎÕÔÉ"
   1708msgstr "минути"
  17091709
  17101710#: src/mail.c:3809
  17111711msgid "Mailboxes"
  1712 msgstr "ðÏÝÅÎÓËÉ ËÕÔÉÉ"
   1712msgstr "Пощенски кутии"
  17131713
  17141714#: src/mail.c:3825
  17151715msgid "Path name:"
  1716 msgstr "ðßÔ"
   1716msgstr "Път"
  17171717
  17181718#: src/mail.c:3843
  17191719msgid "Server"
  1720 msgstr "óß×ßÒ"
   1720msgstr "Съвър"
  17211721
  17221722#: src/mail.c:3850
  17231723msgid "User name"
  1724 msgstr "ID ÎÁ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÑ"
   1724msgstr "ID на потребителя"
  17251725
  17261726#: src/mail.c:3857
  17271727msgid "Password"
  1728 msgstr "ðÁÒÏÌÁ"
   1728msgstr "Парола"
  17291729
  17301730#: src/mail.c:3865 src/mail.c:3956
  17311731msgid "Protocol"
  1732 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
   1732msgstr "Протокол"
  17331733
  17341734#: src/mail.c:3880
  17351735msgid "Use SSL"
  1736 msgstr "ÉÚÐÏÌÚ×ÁÎÅ ÎÁ SSL"
   1736msgstr "използване на SSL"
  17371737
  17381738#: src/mail.c:3888
  17391739msgid "No"
  1740 msgstr "îÅ"
   1740msgstr "Не"
  17411741
  17421742#: src/mail.c:3896
  17431743msgid "IMAP folder"
  1744 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÎÁ ÓßÒ×ßÒÁ IMAP"
   1744msgstr "Каталог на сървъра IMAP"
  17451745
  17461746#: src/mail.c:3906
  17471747msgid "Specify port"
  1748 msgstr "ðÏÒÔ"
   1748msgstr "Порт"
  17491749
  17501750#: src/mail.c:3925
  17511751msgid "Local mailbox"
  1752 msgstr "ìÏËÁÌÎÁ ÐÏÝÅÎÓËÁ ËÕÔÉÑ"
   1752msgstr "Локална пощенска кутия"
  17531753
  17541754#: src/mail.c:3930
  17551755msgid "Remote mailbox"
  1756 msgstr "ïÔÄÁÌÅÞÅÎÁ ÐÏÝÅÎÓËÁ ËÕÔÉÑ"
   1756msgstr "Отдалечена пощенска кутия"
  17571757
  17581758#: src/mail.c:3966
  17591759msgid "Mailbox"
  1760 msgstr "ðÏÝÁ - ëÕÔÉÑ"
   1760msgstr "Поща - Кутия"
  17611761
  17621762#: src/mail.c:3977
  17631763msgid "Animation"
  1764 msgstr "áÎÉÍÁÃÉÑ"
   1764msgstr "Анимация"
  17651765
  17661766#: src/mail.c:3978
  17671767msgid "Animation Select"
  1768 msgstr "éÚÂÏÒ ÎÁ ÁÎÉÍÁÃÉÑ"
   1768msgstr "Избор на анимация"
  17691769
  17701770#: src/mail.c:3984
  17711771msgid "None"
  1772 msgstr "âÅÚ ÁÎÉÍÁÃÉÑ"
   1772msgstr "Без анимация"
  17731773
  17741774#: src/mail.c:3987
  17751775msgid "Envelope"
  1776 msgstr "ðÌÉË"
   1776msgstr "Плик"
  17771777
  17781778#: src/mail.c:3992
  17791779msgid "Daemon"
  1780 msgstr "äÅÍÏÎ"
   1780msgstr "Демон"
  17811781
  17821782#: src/mail.c:3994
  17831783msgid "Penguin"
  1784 msgstr "ðÉÎÇ×ÉÎ"
   1784msgstr "Пингвин"
  17851785
  17861786#: src/mail.c:3998
  17871787msgid "Both"
  1788 msgstr "é Ä×ÅÔÅ"
   1788msgstr "И двете"
  17891789
  17901790#: src/mail.c:4011
  17911791msgid "Run animation continuously as long as there is a new mail count"
  1792 msgstr "ðÏËÁÚ×ÁÊ ÁÎÉÍÁÃÉÑ ÄÏËÁÔÏ ÉÍÁ ÎÏ×É ÐÉÓÍÁ"
   1792msgstr "Показвай анимация докато има нови писма"
  17931793
  17941794#: src/mail.c:4017
  17951795msgid "Message Counting"
  1796 msgstr "âÒÏÑÞ ÎÁ ÐÉÓÍÁ"
   1796msgstr "Брояч на писма"
  17971797
  17981798#: src/mail.c:4022
  17991799msgid "new/total"
  1800 msgstr "ÎÏ×É/×ÓÉÞËÏ"
   1800msgstr "нови/всичко"
  18011801
  18021802#: src/mail.c:4026
  18031803msgid "new"
  1804 msgstr "ÎÏ×É"
   1804msgstr "нови"
  18051805
  18061806#: src/mail.c:4030
  18071807msgid "do not count"
  1808 msgstr "ÎÅ ÐÒÅÂÒÏÑ×Á"
   1808msgstr "не преброява"
  18091809
  18101810#: src/mail.c:4043
  18111811msgid "Fetch/check program checks messages only (see Mail Info tab)"
  1812 msgstr "ðÒÏÇÒÁÍÍÁÔÁ ÚÁ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ ÐÏÝÁ ÎÅ ÉÚÔÅÇÌÑ ÐÉÓÍÁ (×ÉÖ. éÎÆÏ)"
   1812msgstr "Программата за проверка на поща не изтегля писма (виж. Инфо)"
  18131813
  18141814#: src/mail.c:4048
  18151815msgid "Reset remote message counts when message count button is pressed."
  1816 msgstr "îÕÌÉÒÁÎÅ ÎÁ ÂÒÏÑÞÁ ÎÁ ÐÉÓÍÁÔÁ ÎÁ ÓßÒ×ßÒÁ ÐÒÉ ÎÁÔÉÓËÁÎÅ ÎÁ ÂÕÔÏÎÁ ÎÁ ÂÒÏÑÞÁ"
   1816msgstr "Нулиране на брояча на писмата на сървъра при натискане на бутона на брояча"
  18171817
  18181818#: src/mail.c:4053
  18191819msgid "Count accessed but unseen mail as new (if this status is available)"
  1820 msgstr "ðÒÉÅÍÁÊ ÓÔÁÒÁ ÎÏ ÎÅÐÒÏÞÅÔÅÎÁ ÐÏÝÁ ËÁÔÏ ÎÏ×Á (ÁËÏ Å ×ßÚÍÏÖÎÏ)"
   1820msgstr "Приемай стара но непрочетена поща като нова (ако е възможно)"
  18211821
  18221822#: src/mail.c:4058
  18231823msgid "Mute mode inhibits all mail checking, not just notify (sound) program"
  1824 msgstr "òÅÖÉÍßÔ 'ÔÉÈÏ' ÐÒÅËÒÁÔÑ×Á ÐÒÏ×ÅÒËÁÔÁ ÚÁ ÐÏÝÁ, Á ÎÅ ÓÁÍÏ (Ú×ÕËÏ×ÏÔÏ) ÉÚ×ÅÓÔÑ×ÁÎÅ"
   1824msgstr "Режимът 'тихо' прекратява проверката за поща, а не само (звуковото) известяване"
  18251825
  18261826#: src/mail.c:4063
  18271827msgid "Inhibit all mail checking while the mail reader is running"
  1828 msgstr "îÅ ÐÒÏ×ÅÒÑ×Á ÚÁ ÐÏÝÁ ÐÒÉ ÓÔÁÒÔÉÒÁÎÁ ÐÏÝÅÎÓËÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁ"
   1828msgstr "Не проверява за поща при стартирана пощенска програма"
  18291829
  18301830#: src/mail.c:4068
  18311831msgid "Allow multiple launches of the mail reader program"
  1832 msgstr "òÁÚÒÅÛÉ ÐÕÓËÁÎÅÔÏ ÎÁ ÎÑËÏÌËÏ ÐÏÝÅÎÓËÉ ÐÒÏÇÒÁÍÉ"
   1832msgstr "Разреши пускането на няколко пощенски програми"
  18331833
  18341834#: src/mail.c:4073
  18351835msgid "List mailboxes containing new mail in a tooltip"
  1836 msgstr "ðÏËÁÚ×ÁÊ ÎÏ×ÉÔÅ ÐÉÓÍÁ ËÁÔÏ ÐÏÄÓËÁÚËÉ"
   1836msgstr "Показвай новите писма като подсказки"
  18371837
  18381838#: src/mail.c:4079
  18391839msgid "Ignore .mh_sequences when checking MH mail."
  1840 msgstr "éÇÎÏÒÉÒÁÊ .mh_sequences ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÎÁ MH-ÐÏÝÁ"
   1840msgstr "Игнорирай .mh_sequences при проверка на MH-поща"
  18411841
  18421842#: src/mail.c:4102
  18431843msgid "Mail"
  1844 msgstr "ðÏÝÁ"
   1844msgstr "Поща"
  18451845
  18461846#: src/main.c:121
   
  18521852"Read the Info pages in the config for setup help."
  18531853msgstr ""
  1854 "÷ÉÅ ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ×ÌÅÚÅÔÅ × îÁÓÔÒÏÊËÁ ÎÁ ÐÒÏÇÒÁÍÁÔÁ Ó ÝÒÁË×ÁÎÅ ÎÁ ÄÅÓÎÉÑ ÂÕÔÏÎ\n"
  1855 "ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ ÐÏ ÒÁÍËÁÔÁ ÎÁ  GKrellM ÉÌÉ Ó ÎÁÔÉÓËÁÎÅ ÎÁ ËÌÁ×ÉÛÁ F1,\n"
  1856 "ËÏÇÁÔÏ ËÕÒÓÏÒÁ ÎÁ ÍÉÛËÁÔÁ Å × ÐÒÏÚÏÒÅÃÁ ÎÁ GKrellM.\n"
  1857 "\n"
  1858 "ôßÒÓÅÔÅ ÐÏÍÏÝ × ÒÁÚÄÅÌÁ éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ."
   1854"Вие можете да влезете в Настройка на програмата с щракване на десния бутон\n"
   1855"на мишката по рамката на  GKrellM или с натискане на клавиша F1,\n"
   1856"когато курсора на мишката е в прозореца на GKrellM.\n"
   1857"\n"
   1858"Търсете помощ в раздела Информация."
  18591859
  18601860#: src/main.c:162
  18611861msgid "Error: Could not load all fonts.\n"
  1862 msgstr "çÒÅÛËÁ: îÅ ÍÏÇÁ ÄÁ ÚÁÒÅÄÑ ÎÉËÁËß× ÛÒÉÆÔ.\n"
   1862msgstr "Грешка: Не мога да заредя никакъв шрифт.\n"
  18631863
  18641864#: src/main.c:1684
  18651865msgid "GKrellM Introduction"
  1866 msgstr "÷ß×ÅÖÄÁÎÅ × GKrellM"
   1866msgstr "Въвеждане в GKrellM"
  18671867
  18681868#: src/main.c:1761
   
  19041904"\n"
  19051905msgstr ""
  1906 "ÉÓÐÏÌÚ×ÁÎÅ: gkrellm [ÏÐÃÉÉ]\n"
  1907 "ÏÐÃÉÉ:\n"
  1908 "   -t, --theme theme_dir    õËÁÖÅÔÅ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ Ó ÔÅÍÉ.\n"
  1909 "   -g, --geometry +x+y      ðÏÌÏÖÅÎÉÅ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÅÃÁ ÎÁ ÅËÒÁÎÁ.\n"
  1910 "       --wm                 òÁÚÒÅÛÉ ÄÅËÏÒÁÃÉÉ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÃÉÔÅ.\n"
  1911 "       --m2                 'óÇß×ÁÎÅ ÎÁ ÐÒÏÚÏÒÅÃÁ Ó ÌÑ× ÂÕÔÏÎ ÎÁÍÉÛËÁÔÁ ÐÏ ÒÁÍËÁÔÁ\n"
  1912 "                            (ÚÁ Ä×ÕÂÕÔÏÎÎÉ ÍÉÛËÉ).\n"
  1913 "       --nt                 âÅÚ ÐÒÏÚÒÁÞÎÏÓÔ.\n"
  1914 "   -w, --withdrawn          óÔÁÒÔÉÒÁÎÅ ÎÁ GKrellM × ÓËÒÉÔ ÒÅÖÉÍ.\n"
  1915 "   -c, --config suffix      éÓÐÏÌÚ×ÁÎÅ ÎÁ  ÁÌÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉ ÆÁÊÌÏ×Å ÚÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ,\n"
  1916 "                            ÐÏÌÕÞÁ×ÁÎÉ Ó ÄÏÂÁ×ÑÎÅ \"suffix\" ËßÍ ÉÍÅÎÁÔÁ ÎÁ\n"
  1917 "                            ÆÁÊÌÏ×ÅÔÅ.\n"
  1918 "   -f, --force-host-config  óßÚÄÁ×Á ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÏÎÎÉ ÆÁÊÌÏ×Å Ó ÄÏÂÁ×ÑÎÅ ÎÁ\n"
  1919 "                            ÉÍÅÔÏ ÎÁ ÍÁÛÉÎÁÔÁ ËßÍ ÉÍÅÎÁÔÁ ÎÁ ÆÁÊÌÏ×ÅÔÅ. óÌÅÄ×ÁÝÉÔÅ\n"
  1920 "                            ÓÔÁÒÔÉÒÁÎÉÑ ÝÅ ÉÚÐÏÌÚ×ÁÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏ ÔÅÚÉ\n"
  1921 "                            ÆÁÊÌÏ×Å, ÁËÏ ÎÅ Å ÕËÁÚÁÎÏ Ó ÏÐÃÉÑÔÁ --config.\n"
  1922 "                            ôÏ×Á Å ÕÄÏÂÎÏ ÚÁ ÏÔÄÁÌÅÞÅÎÏ ÓÔÁÒÔÉÒÁÎÅ ÎÁ ÒÁÚÌÉÞÎÉ\n"
  1923 "                            ÍÁÛÉÎÉ × ÅÄÎÁ ÄÏÍÁÛÎÁ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ, ÉÍÅÔÏ ÎÁ ÍÁÛÉÎÁÔÁ\n"
  1924 "                            ÓÅ ÐÏËÁÚ×Á × ÚÁÇÌÁ×ÉÅÔÏ.\n"
  1925 "   -s, --server hostname    óÔÁÒÔÔÉÒÁ ÓÅ × ËÌÉÅÎÔÓËÉ ÒÅÖÉÍ, ×ËÌÀÞ×Á ÓÅ ËßÍ\n"
  1926 "                            \"hostname\" É ÐÏÌÕÞÁ×Á ÄÁÎÉÔÅ ÏÔ ÓßÒ×ßÒÁ "
   1906"исползване: gkrellm [опции]\n"
   1907"опции:\n"
   1908"   -t, --theme theme_dir    Укажете директория с теми.\n"
   1909"   -g, --geometry +x+y      Положение на прозореца на екрана.\n"
   1910"       --wm                 Разреши декорации на прозорците.\n"
   1911"       --m2                 'Сгъване на прозореца с ляв бутон намишката по рамката\n"
   1912"                            (за двубутонни мишки).\n"
   1913"       --nt                 Без прозрачност.\n"
   1914"   -w, --withdrawn          Стартиране на GKrellM в скрит режим.\n"
   1915"   -c, --config suffix      Исползване на  алтернативни файлове за конфигурация,\n"
   1916"                            получавани с добавяне \"suffix\" към имената на\n"
   1917"                            файловете.\n"
   1918"   -f, --force-host-config  Създава конфигурационни файлове с добавяне на\n"
   1919"                            името на машината към имената на файловете. Следващите\n"
   1920"                            стартирания ще използват автоматично тези\n"
   1921"                            файлове, ако не е указано с опцията --config.\n"
   1922"                            Това е удобно за отдалечено стартиране на различни\n"
   1923"                            машини в една домашна директория, името на машината\n"
   1924"                            се показва в заглавието.\n"
   1925"   -s, --server hostname    Старттира се в клиентски режим, включва се към\n"
   1926"                            \"hostname\" и получава даните от сървъра "
  19271927"gkrellmd.\n"
  1928 "   -P, --port server_port   éÓÐÏÌÚ×Á \"server_port\" ÚÁ Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ ÓßÓ ÓßÒ×ßÒÁ.\n"
  1929 "       --nc                 âÌÏËÉÒÁ ×ßÚÍÏÖÎÏÓÔÁ ÄÁ ÓÅ ÐÒÏÍÅÎÉ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑÔÁ.\n"
  1930 "   -p, --plugin plugin.so   ðÒÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÁ ÚÁÒÅÄÉ Ó×ÏÊ ÐÌßÇÉÎ ÚÁ ÔÅÓÔ.\n"
  1931 "       --demo               ÷ËÌÀÞ×Á ÍÎÏÖÅÓÔ×Ï ÍÏÎÉÔÏÒÉ, ÔÁËÁ ÞÅ\n"
  1932 "                            ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÃÉÔÅ ÉÍ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÇÉ ×ÉÄÑÔ. óßÈÒÁÎÑ×ÁÎÅÔÏ ÎÁ\n"
  1933 "                            ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑÔÁ Å ÎÅ×ßÚÍÏÖÎÏ.\n"
  1934 "   -v, --version            ÷ß×ÅÄÉ ÎÏÍÅÒ ÎÁ ×ÅÒÓÉÑÔÁ ÎÁ GKrellM É ÉÚÌÅÚ.\n"
  1935 "   -d, --debug-level n      éÚËÌÀÞÉ ÏÔÌÁÄËÕ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÈ ÞÁÓÔÅÊ ËÏÄÁ.\n"
  1936 "\n"
  1937 "ÎÏÍÅÒÁ debug-level (ÉÓÐÏÌØÚ×ÁÊÔÅ ÐÏÂÉÔÏ×Ï éìé ÚÁ ÎÑËÏÌËÏ ÓÅËÃÉÉ):\n"
  1938 "     0x10  ÐÏÝÁ\n"
  1939 "     0x20  ÍÒÅÖÁ\n"
  1940 "     0x40  ÂÕÔÏÎ ÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ\n"
  1941 "     0x80  ÓÅÎÚÏÒÉ\n"
   1928"   -P, --port server_port   Исползва \"server_port\" за свързване със сървъра.\n"
   1929"       --nc                 Блокира възможноста да се промени конфигурацията.\n"
   1930"   -p, --plugin plugin.so   При разработка зареди свой плъгин за тест.\n"
   1931"       --demo               Включва множество монитори, така че\n"
   1932"                            разработчците им могат да ги видят. Съхраняването на\n"
   1933"                            конфигурацията е невъзможно.\n"
   1934"   -v, --version            Въведи номер на версията на GKrellM и излез.\n"
   1935"   -d, --debug-level n      Изключи отладку определенных частей кода.\n"
   1936"\n"
   1937"номера debug-level (использвайте побитово ИЛИ за няколко секции):\n"
   1938"     0x10  поща\n"
   1939"     0x20  мрежа\n"
   1940"     0x40  бутон на таймера\n"
   1941"     0x80  сензори\n"
  19421942"\n"
  19431943
   
  19521952#: src/main.c:1985
  19531953msgid "aborted"
  1954 msgstr "ïÔËÁÚÁÎÏ"
   1954msgstr "Отказано"
  19551955
  19561956#: src/main.c:1988
   
  19611961#, c-format
  19621962msgid "Bad arg: %s\n"
  1963 msgstr "îÅ×ÅÒÅÎ ÁÒÇÕÍÅÎÔ: %s\n"
   1963msgstr "Неверен аргумент: %s\n"
  19641964
  19651965#: src/mem.c:685
  19661966msgid "Swap Out"
  1967 msgstr "ïÔ ÷ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ"
   1967msgstr "От Временната памет"
  19681968
  19691969#: src/mem.c:686
  19701970msgid "Swap In"
  1971 msgstr "÷ß× ÷ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ"
   1971msgstr "Във Временната памет"
  19721972
  19731973#: src/mem.c:695
   
  19771977#: src/mem.c:804 src/mem.c:1356 src/mem.c:1384
  19781978msgid "Mem"
  1979 msgstr "ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁ ðÁÍÅÔ (RAM)"
   1979msgstr "Оперативна Памет (RAM)"
  19801980
  19811981#: src/mem.c:880 src/mem.c:973 src/mem.c:1278 src/mem.c:1375 src/mem.c:1391
  19821982msgid "Swap"
  1983 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÁ ÐÁÍÅÔ"
   1983msgstr "Временна памет"
  19841984
  19851985#: src/mem.c:971 src/mem.c:1294 src/mem.c:1414
  19861986msgid "Memory"
  1987 msgstr "ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁ ðÁÍÅÔ (RAM)"
   1987msgstr "Оперативна Памет (RAM)"
  19881988
  19891989#: src/mem.c:1218
  19901990msgid "<h>Used and Free\n"
  1991 msgstr "<h>úÁÅÔÏ É ó×ÏÂÏÄÎÏ\n"
   1991msgstr "<h>Заето и Свободно\n"
  19921992
  19931993#: src/mem.c:1219
   
  19991999"the space after the rightmost krell.\n"
  20002000msgstr ""
  2001 "úÁÅÔÁÔÁ É Ó×ÏÂÏÄÎÁ ÐÁÍÅÔ ÓÅ ÉÚÞÉÓÌÑ×Á ÏÔ ÑÄÒÏÔÏ ÏÔ ÓÔÏÊÎÏÓÔÉÔÅ\n"
  2002 "ÎÁ ÉÚ×ÁÖÄÁÎÅ ÉÌÉ ÄÏÂÁ×ÑÎÅ ÎÁ ÐÁÍÅÔ × ÂÕÆÅÒÁ É ËÅÛÁ.\n"
  2003 "÷ÉÖ README É ÓÒÁ×ÎÉ Ó ÒÅÄÁ \"-/+ buffers/cache:\"\n"
  2004 "ËÏÍÁÎÄÁÔÁ free. áËÏ ÉÍÁÔÅ ÔÒÉ ËÒÅÌÁ ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁ ðÁÍÅÔ (RAM),\n"
  2005 "ÔÏ ÄÁÎÎÉÔÅ ÏÔ ÑÄÒÏÔÏ \"raw free\" (Ó×ÏÂÏÄÎÏ)\n"
  2006 "- ÔÏ×Á ÒÁÚÔÏÑÎÉÅ ÚÁ ÎÁÊ-×ÑÒÎÏ ÏÔ ËÒÅÌÏ×ÅÔÅ.\n"
   2001"Заетата и свободна памет се изчислява от ядрото от стойностите\n"
   2002"на изваждане или добавяне на памет в буфера и кеша.\n"
   2003"Виж README и сравни с реда \"-/+ buffers/cache:\"\n"
   2004"командата free. Ако имате три крела Оперативна Памет (RAM),\n"
   2005"то данните от ядрото \"raw free\" (свободно)\n"
   2006"- това разтояние за най-вярно от креловете.\n"
  20072007
  20082008#: src/mem.c:1228
  20092009msgid "\t$T    total swap in blocks + swap out blocks\n"
  2010 msgstr "\t$T    ×ÓÉÞËÏ ÂÌÏËÏ×Å ÷ÿ÷ ×ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ + ïô ×ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ\n"
   2010msgstr "\t$T    всичко блокове ВЪВ временната + ОТ временната памет\n"
  20112011
  20122012#: src/mem.c:1229
  20132013msgid "\t$i    swap in blocks\n"
  2014 msgstr "\t$i    ÂÌÏËÏ×Å ×ß× ×ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ\n"
   2014msgstr "\t$i    блокове във временната памет\n"
  20152015
  20162016#: src/mem.c:1230
  20172017msgid "\t$o    swap out blocks\n"
  2018 msgstr "\t$o    ÂÌÏËÏ×Å ÏÔ ×ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ\n"
   2018msgstr "\t$o    блокове от временната памет\n"
  20192019
  20202020#: src/mem.c:1233
   
  20232023"panels (a MiB is a binary megabyte - 2^20):\n"
  20242024msgstr ""
  2025 "ðÒÏÍÅÎÌÉ×É ÚÁ ÐÏÓÔÁ×ÑÎÅ × ÒÅÄÁ ÚÁ ÆÏÒÍÁÔ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ ÎÁ ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁÔÁ É\n"
  2026 "÷ÒÅÍÅÎÎÁÔÁ ÐÁÍÅÔ (MiB - ÔÏ×Á Å Ä×ÏÉÞÅÎ ÍÅÇÁÂÁÊÔ, 2^20):\n"
   2025"Променливи за поставяне в реда за формат на панела на Оперативната и\n"
   2026"Временната памет (MiB - това е двоичен мегабайт, 2^20):\n"
  20272027
  20282028#: src/mem.c:1236
  20292029msgid "For memory and swap:\n"
  2030 msgstr "úÁ ïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁ É ÷ÒÅÍÅÎÎÁ ÐÁÍÅÔ:\n"
   2030msgstr "За Оперативна и Временна памет:\n"
  20312031
  20322032#: src/mem.c:1237
  20332033msgid "\t$t    total MiB\n"
  2034 msgstr "\t$t    ×ÓÉÞËÏ MiB\n"
   2034msgstr "\t$t    всичко MiB\n"
  20352035
  20362036#: src/mem.c:1238
  20372037msgid "\t$u    used MiB\n"
  2038 msgstr "\t$u    ÚÁÅÔÉ MiB\n"
   2038msgstr "\t$u    заети MiB\n"
  20392039
  20402040#: src/mem.c:1239
  20412041msgid "\t$f    free MiB\n"
  2042 msgstr "\t$f    Ó×ÏÂÏÄÎÉ MiB\n"
   2042msgstr "\t$f    свободни MiB\n"
  20432043
  20442044#: src/mem.c:1240
  20452045msgid "\t$U    used %\n"
  2046 msgstr "\t$U    ÚÁÅÔÉ %\n"
   2046msgstr "\t$U    заети %\n"
  20472047
  20482048#: src/mem.c:1242
  20492049msgid "\t$l    the panel label"
  2050 msgstr "\t$l    ÅÔÉËÅÔ ÎÁ ÐÁÎÅÌÁ"
   2050msgstr "\t$l    етикет на панела"
  20512051
  20522052#: src/mem.c:1244
  20532053msgid "For memory only:\n"
  2054 msgstr "óÁÍÏ ÚÁ ðÁÍÅÔ:\n"
   2054msgstr "Само за Памет:\n"
  20552055
  20562056#: src/mem.c:1245
  20572057msgid "\t$s    shared MiB\n"
  2058 msgstr "\t$s    ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÅÎÉ MiB\n"
   2058msgstr "\t$s    предоставени MiB\n"
  20592059
  20602060#: src/mem.c:1246
  20612061msgid "\t$b    buffered MiB\n"
  2062 msgstr "\t$b    ÂÕÆÅÒÉÒÁÎÏ MiB\n"
   2062msgstr "\t$b    буферирано MiB\n"
  20632063
  20642064#: src/mem.c:1247
  20652065msgid "\t$c    cached MiB\n"
  2066 msgstr "\t$c    ËÅÛÉÒÁÎÏ MiB\n"
   2066msgstr "\t$c    кеширано MiB\n"
  20672067
  20682068#: src/mem.c:1254
   
  20712071"\t\tof memory or swap usage.\n"
  20722072msgstr ""
  2073 "ÂÕÔÏÎÁ ×ËÌÀÞ×Á/ÉÚËÌÀÞ×Á ÐÒÅ×ßÒÔÁÎÅÔÏ ÎÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÚÁ\n"
  2074 "\t\téÚÐÏÌÚ×ÁÎÁÔÁ RAM ÉÌÉ SWAP ÐÁÍÅÔ.\n"
   2073"бутона включва/изключва превъртането на информация за\n"
   2074"\t\tИзползваната RAM или SWAP памет.\n"
  20752075
  20762076#: src/mem.c:1282
  20772077msgid "Enable swap pages in/out chart"
  2078 msgstr "÷ËÌÀÞÉ ÄÉÁÇÒÁÍÁ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÁÔÁ ÚÁ ÷ÒÅÍÅÎÎÁ ÐÁÍÅÔ"
   2078msgstr "Включи диаграма на страницата за Временна памет"
  20792079
  20802080#: src/mem.c:1288
  20812081msgid "Enable swap meter"
  2082 msgstr "÷ËÌÀÞÉ ÄÁÔÞÉËÎÁ ÎÁ ×ÒÅÍÅÎÎÁ ÐÁÍÅÔ"
   2082msgstr "Включи датчикна на временна памет"
  20832083
  20842084#: src/mem.c:1300
  20852085msgid "Enable memory meter"
  2086 msgstr "÷ËÌÀÞÉ ÄÁÔÞÉËÎÁ ÎÁ ÏÐÅÒÁÔÉ×ÎÁ ÐÁÍÅÔ"
   2086msgstr "Включи датчикна на оперативна памет"
  20872087
  20882088#: src/mem.c:1308
  20892089msgid "Show three memory krells:   [used | buffers | cache | raw free]"
  2090 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÔÒÉ ËÒÅÌÌÁ ÚÁ ðÁÍÅÔ: [ÚÁÅÔÏ | ÂÕÆÅÒ | ËÅÛ | Ó×ÏÂÏÄÎÏ]"
   2090msgstr "Покажи три крелла за Памет: [заето | буфер | кеш | свободно]"
  20912091
  20922092#: src/mem.c:1348
  20932093msgid "$t - $u used  $s sh  $b bf  $c ca"
  2094 msgstr "$t - $u ÚÁÅÔÏ  $s ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÅÎÁ  $b ÂÕÆÅÒ  $c ËÅÛ"
   2094msgstr "$t - $u заето  $s предоставена  $b буфер  $c кеш"
  20952095
  20962096#: src/net.c:664
  20972097msgid "Received"
  2098 msgstr "ðÒÉÅÔÉ"
   2098msgstr "Приети"
  20992099
  21002100#: src/net.c:668
  21012101msgid "Transmitted"
  2102 msgstr "éÚÐÒÁÔÅÎÉ"
   2102msgstr "Изпратени"
  21032103
  21042104#: src/net.c:672
  21052105msgid "Total"
  2106 msgstr "÷ÓÉÞËÏ"
   2106msgstr "Всичко"
  21072107
  21082108#: src/net.c:680
  21092109msgid "Connect Time"
  2110 msgstr "÷ÒÅÍÅ ÎÁ ×ÒßÚËÁ"
   2110msgstr "Време на връзка"
  21112111
  21122112#: src/net.c:697
  21132113#, c-format
  21142114msgid "%s Statistics"
  2115 msgstr "%sóÔÁÔÉÓÔÉËÁ"
   2115msgstr "%sСтатистика"
  21162116
  21172117#: src/net.c:717
  21182118msgid "Daily"
  2119 msgstr "úÁ ÄÅÎÑ"
   2119msgstr "За деня"
  21202120
  21212121#: src/net.c:718
  21222122msgid "Date"
  2123 msgstr "äÁÔÁ"
   2123msgstr "Дата"
  21242124
  21252125#: src/net.c:720
  21262126msgid "Weekly"
  2127 msgstr "úÁ ÓÅÄÍÉÃÁ"
   2127msgstr "За седмица"
  21282128
  21292129#: src/net.c:722
  21302130msgid "Week Ending"
  2131 msgstr "ëÒÁÊ ÎÁ ÓÅÄÍÉÃÁ"
   2131msgstr "Край на седмица"
  21322132
  21332133#: src/net.c:724
  21342134msgid "Monthly"
  2135 msgstr "úÁ ÍÅÓÅÃ"
   2135msgstr "За месец"
  21362136
  21372137#: src/net.c:726
  21382138msgid "Month"
  2139 msgstr "íÅÓÅÃ"
   2139msgstr "Месец"
  21402140
  21412141#: src/net.c:783
   
  21562156#: src/net.c:900
  21572157msgid "  **** Stale pppd pppX.pid file detected!\n"
  2158 msgstr "  **** îÁÍÅÒÅÎ Å ÓÔÁÒ ÆÁÊÌ pppX.pid!\n"
   2158msgstr "  **** Намерен е стар файл pppX.pid!\n"
  21592159
  21602160#: src/net.c:1500 src/net.c:2725
  21612161msgid "tx bytes"
  2162 msgstr "éÚÐÒÁÔÅÎÉ ÂÁÊÔÁ"
   2162msgstr "Изпратени байта"
  21632163
  21642164#: src/net.c:1501 src/net.c:2722
  21652165msgid "rx bytes"
  2166 msgstr "ðÒÉÅÔÉ ÂÁÊÔÁ"
   2166msgstr "Приети байта"
  21672167
  21682168#: src/net.c:1512
  21692169msgid "rx/tx bytes per sec"
  2170 msgstr "ðÒÉÅÔÉ/ÐÒÅÄÁÄÅÎÉ ÂÁÊÔÁ × ÓÅËÕÎÄÁ"
   2170msgstr "Приети/предадени байта в секунда"
  21712171
  21722172#: src/net.c:2854
  21732173msgid "<h>Timer Button\n"
  2174 msgstr "<h>âÕÔÏÎ ÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ\n"
   2174msgstr "<h>Бутон на таймера\n"
  21752175
  21762176#: src/net.c:2855
   
  21812181"\tbutton colors can show connect states:\n"
  21822182msgstr ""
  2183 "\tâÕÔÏÎÁ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÉÚÐÏÌÚÕ×Á ËÁÔÏ ÓÁÍÏÓÔÏÑÔÅÌÅÎ ÔÁÊÍÅÒ\n"
  2184 "\tÓ ËÏÍÁÎÄÉÔÅ ÓÔÁÒÔ É ÓÔÏÐ, ÍÁËÁÒ ÞÅ ÏÂÉËÎÏ×ÅÎÎÏ ÇÏ Ó×ßÒÚ×ÁÔ Ó\n"
  2185 "\tËÏÍÕÔÉÒÕÅÍ ÍÒÅÖÏ× ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. ëÏÍÁÎÄÉÔÅ ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÕÐÒÁ×ÌÑ×ÁÔ\n"
  2186 "\tÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ, Á ÒÁÚÌÉÞÎÉÔÅ Ã×ÅÔÏ×Å ÎÁ ÂÕÔÏÎÁ ÏÚÎÁÞÁ×ÁÔ ÓßÓÔÏÑÎÉÅ\n"
  2187 "\tÎÁ ×ÒßÚËÁÔÁ:\n"
   2183"\tБутона може да се използува като самостоятелен таймер\n"
   2184"\tс командите старт и стоп, макар че обикновенно го свързват с\n"
   2185"\tкомутируем мрежов интерфейс. Командите могат да управляват\n"
   2186"\tинтерфейса, а различните цветове на бутона означават състояние\n"
   2187"\tна връзката:\n"
  21882188
  21892189#: src/net.c:2865
   
  21952195"\tuse /dev/modem, then you can configure an alternative with:\n"
  21962196msgstr ""
  2197 "òÅÖÉÍ ïÞÁË×ÁÎÅ - ËÏÇÁÔÏ ÔÅÌÅÆÏÎÎÁÔÁ ÌÉÎÉÑ\n"
  2198 "\tÅ ÂÌÏËÉÒÁÎÁ ÐÒÉ Ó×ßÒÚ×ÁÎÅ Ó ppp, ÒÅÖÉÍ\n"
  2199 "\t\"×ËÌÀÞÅÎÏ\" - ËÏÇÁÔÏ ppp-ÓßÅÄÉÎÅÎÉÅ Å ÕÓÔÁÎÏ×ÅÎÏ. âÌÏËÉÒÏ×ËÁ\n"
  2200 "\tÎÁ ÔÅÌÅÆÏÎÎÁÔÁ ÌÉÎÉÑ ÓÅ ÏÐÒÅÄÅÌÑ ÏÔ ÎÁÌÉÞÉÅÔÏ ÎÁ lock-ÆÁÊÌÁ ÎÁ ÍÏÄÅÍÁ\n"
  2201 "\t/var/lock/LCK..modem. áËÏ ×ÁÛÉÑ pppd-ÄÅÍÏÎ ÎÅ ÉÓÐÏÌÚÕ×Á\n"
  2202 "\t/dev/modem, ÷ÉÅ ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ÎÁÓÔÒÏÉÔÅ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉ×ÅÎ ×ÁÒÉÁÎÔ:\n"
   2197"Режим Очакване - когато телефонната линия\n"
   2198"\tе блокирана при свързване с ppp, режим\n"
   2199"\t\"включено\" - когато ppp-съединение е установено. Блокировка\n"
   2200"\tна телефонната линия се определя от наличието на lock-файла на модема\n"
   2201"\t/var/lock/LCK..modem. Ако вашия pppd-демон не исползува\n"
   2202"\t/dev/modem, Вие можете да настроите алтернативен вариант:\n"
  22032203
  22042204#: src/net.c:2870
   
  22122212"\tthe time stamp of this file is the base for the on line time.\n"
  22132213msgstr ""
  2214 "\tËßÄÅÔÏ ttySx - ÔÏ×Á Å tty-ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Ï, ÉÓÐÏÌÚÕ×ÁÎÏ ÏÔ ÷ÁÛÉÑ ÍÏÄÅÍ.\n"
  2215 "\tòÅÖÉÍ \"×ËÌÀÞÅÎÏ\" ÓÅ ÏÐÒÅÄÅÌÑ ÏÔ ÎÁÌÉÞÉÅÔÏ ÎÁ ÆÁÊÌÁ\n"
  2216 "\t/var/run/pppX.pid, Á ×ÒÅÍÅÔÏ ÎÁ ÓßÚÄÁ×ÁÎÅÔÏ ÍÕ ÓÅ Ñ×Ñ×Á ÎÁÞÁÌÏ ÎÁ\n"
  2217 "\tÏÔÂÒÏÑ×ÁÎÅÔÏ ÎÁ ×ÒÅÍÅÔÏ online.\n"
   2214"\tкъдето ttySx - това е tty-устройство, исползувано от Вашия модем.\n"
   2215"\tРежим \"включено\" се определя от наличието на файла\n"
   2216"\t/var/run/pppX.pid, а времето на създаването му се явява начало на\n"
   2217"\tотброяването на времето online.\n"
  22182218
  22192219#: src/net.c:2877
   
  22252225"\tstate\n"
  22262226msgstr ""
  2227 "òÅÖÉÍ ÉÚÞÁË×ÁÎÅ ÎÁ ÂÕÔÏÎÁ ÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ ÎÅ Å ÐÒÉÍÅÎÉÍ ÚÁ isdn-\n"
  2228 "\tÉÎÔÅÒÆÅÊÓÉ, ËÏÉÔÏ ×ÉÎÁÇÉ ÓÅ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÉÒÁÔ. òÅÖÉÍ\n"
  2229 "\t\"×ËÌÀÞÅÎÏ\" - ÔÏ×Á Å isdn online ÐÒÉ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÉÒÁÎ\n"
  2230 "\tippp-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. ôÁÊÍÅÒ online ÓÅ ÎÕÌÉÒÁ ÐÒÉ ÐÒÅÈÏÄ\n"
  2231 "\tÎÁ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÏÔ ÓßÓÔÏÑÎÉÅ hangup × ÓßÓÔÏÑÎÉÅ online.\n"
   2227"Режим изчакване на бутона на таймера не е применим за isdn-\n"
   2228"\tинтерфейси, които винаги се маршрутизират. Режим\n"
   2229"\t\"включено\" - това е isdn online при маршрутизиран\n"
   2230"\tippp-интерфейс. Таймер online се нулира при преход\n"
   2231"\tна интерфейса от състояние hangup в състояние online.\n"
  22322232"\n"
  22332233
  22342234#: src/net.c:2892
  22352235msgid "\t$T    receive + transmit bytes\n"
  2236 msgstr "\t$T    ÐÒÉÅÔÉ + ÉÚÐÒÁÔÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2236msgstr "\t$T    приети + изпратени байта\n"
  22372237
  22382238#: src/net.c:2893
  22392239msgid "\t$r    receive bytes\n"
  2240 msgstr "\t$r    ÐÒÉÅÔÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2240msgstr "\t$r    приети байта\n"
  22412241
  22422242#: src/net.c:2894
  22432243msgid "\t$t    transmit bytes\n"
  2244 msgstr "\t$t    ÉÚÐÒÁÔÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2244msgstr "\t$t    изпратени байта\n"
  22452245
  22462246#: src/net.c:2895
  22472247msgid "\t$O    cumulative receive + transmit bytes\n"
  2248 msgstr "\t$O    ×ÓÉÞËÏ ÐÒÉÅÔÉ + ÐÒÅÄÁÄÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2248msgstr "\t$O    всичко приети + предадени байта\n"
  22492249
  22502250#: src/net.c:2896
  22512251msgid "\t$i    cumulative receive bytes\n"
  2252 msgstr "\t$i    ×ÓÉÞËÏ ÐÒÉÅÔÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2252msgstr "\t$i    всичко приети байта\n"
  22532253
  22542254#: src/net.c:2897
  22552255msgid "\t$o    cumulative transmit bytes\n"
  2256 msgstr "\t$o    ×ÓÉÞËÏ ÐÒÅÄÁÄÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
   2256msgstr "\t$o    всичко предадени байта\n"
  22572257
  22582258#: src/net.c:2898
  22592259msgid "\t$L    the optional chart label\n"
  2260 msgstr "\t$L    ÎÅÏÂÅÚÁÔÅÌÅÎÏ ÉÍÅ ÚÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁ\n"
   2260msgstr "\t$L    необезателено име за диаграма\n"
  22612261
  22622262#: src/net.c:2899
  22632263msgid "\t$I    the net interface name\n"
  2264 msgstr "\t$I    éÍÅ ÎÁ ÍÒÅÖÏ×ÉÑ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ\n"
   2264msgstr "\t$I    Име на мрежовия интерфейс\n"
  22652265
  22662266#: src/net.c:2901
   
  22702270"cumulative weekly receive + transmit bytes.\n"
  22712271msgstr ""
  2272 "óÕÍÉÒÁÝÉÔÅ ÐÒÏÍÅÎÌÉ×É ÍÏÇÁÔ ÄÁ ÓÅ ÄÏÐßÌÎÑÔ ÓßÓ ÓÕÆÉËÓÁ 'd', 'w'\n"
  2273 "ÉÌÉ 'm' ÚÁ ÄÎÅ×ÎÉÔÅ, ÓÅÄÍÉÞÎÉÔÅ ÉÌÉ ÍÅÓÅÞÎÉÔÅ ÓÕÍÁÒÎÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ.\n"
  2274 "îÁÐÒÉÍÅÒ: $Ow - ÓÕÍÁÒÎÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÐÒÉÅÔÉ É ÐÒÅÄÁÄÅÎÉ ÂÁÊÔÁ\n"
  2275 "ÚÁ ÓÅÄÍÉÃÁ.\n"
   2272"Сумиращите променливи могат да се допълнят със суфикса 'd', 'w'\n"
   2273"или 'm' за дневните, седмичните или месечните сумарни значения.\n"
   2274"Например: $Ow - сумарно количество приети и предадени байта\n"
   2275"за седмица.\n"
  22762276
  22772277#: src/net.c:2927
  22782278msgid "Timer Button"
  2279 msgstr "âÕÔÏÎ ÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ"
   2279msgstr "Бутон на таймера"
  22802280
  22812281#: src/net.c:2933
  22822282msgid "Enable timer button"
  2283 msgstr "÷ËÌÀÞÉ âÕÔÏÎÁ ÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ"
   2283msgstr "Включи Бутона на таймера"
  22842284
  22852285#: src/net.c:2938
  22862286msgid "Show seconds"
  2287 msgstr "ðÏËÁÖÉ ÓÅËÕÎÄÉ"
   2287msgstr "Покажи секунди"
  22882288
  22892289#: src/net.c:2948
   
  22932293#: src/net.c:2962
  22942294msgid "Interface to link to the timer button"
  2295 msgstr "ó×ßÒÖÉ ÂÕÔÏÎÁÎÁ ÔÁÊÍÅÒÁ Ó ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ"
   2295msgstr "Свържи бутонана таймера с интерфейса"
  22962296
  22972297#: src/net.c:2973
  22982298msgid "Start Command"
  2299 msgstr "óÔÁÒÔÉÒÁÝÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
   2299msgstr "Стартираща команда"
  23002300
  23012301#: src/net.c:2984
  23022302msgid "Stop Command"
  2303 msgstr "óÐÉÒÁÝÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
   2303msgstr "Спираща команда"
  23042304
  23052305#: src/net.c:2998
  23062306#, c-format
  23072307msgid "Enable %s"
  2308 msgstr "÷ËÌÀÞÉ %s"
   2308msgstr "Включи %s"
  23092309
  23102310#: src/net.c:3015
  23112311msgid "Force chart to be always shown even if interface is not routed."
  2312 msgstr "÷ÉÎÁÇÉ ÐÏËÁÚ×ÁÊ ÄÁÇÒÁÍÁÔÁ ÄÁÖÅ ÁËÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÎÅ ÓÅ ÍÁÒÛÒÕÔÉÚÉÒÁ."
   2312msgstr "Винаги показвай даграмата даже ако интерфейса не се маршрутизира."
  23132313
  23142314#: src/net.c:3028
  23152315msgid "Optional label for this interface."
  2316 msgstr "îÅÚÁÄßÌÖÉÔÅÌÅÎ ÐÏÄÐÉÓ ÎÁ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ."
   2316msgstr "Незадължителен подпис на интерфейса."
  23172317
  23182318#: src/net.c:3058
   
  23302330#: src/net.c:3074
  23312331msgid "Start day for cumulative monthly transmit and receive bytes"
  2332 msgstr "îÁÞÁÌÅÎ ÄÅÎ ÚÁ ÍÅÓÅÞÎÉÔÅ ÓÕÍÁÒÎÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ"
   2332msgstr "Начален ден за месечните сумарни значения"
  23332333
  23342334#: src/net.c:3093
  23352335msgid "Net"
  2336 msgstr "íÒÅÖÁ"
   2336msgstr "Мрежа"
  23372337
  23382338#: src/net.c:3154
  23392339msgid "Net Timer"
  2340 msgstr "íÒÅÖÏ× ÔÁÊÍÅÒ"
   2340msgstr "Мрежов таймер"
  23412341
  23422342#: src/plugins.c:735
  23432343#, c-format
  23442344msgid "\t%s: placement is %s %s  G:%d\n"
  2345 msgstr "\t%s: ÒÁÚÐÏÌÏÖÅÎ %s %s  G:%d\n"
   2345msgstr "\t%s: разположен %s %s  G:%d\n"
  23462346
  23472347#: src/plugins.c:737
  23482348msgid "after"
  2349 msgstr "ÓÌÅÄ"
   2349msgstr "след"
  23502350
  23512351#: src/plugins.c:737
  23522352msgid "before"
  2353 msgstr "ÐÒÅÄÉ"
   2353msgstr "преди"
  23542354
  23552355#: src/plugins.c:797 src/plugins.c:804
  23562356#, c-format
  23572357msgid "\tError: %s\n"
  2358 msgstr "\tçÒÅÛËÁ: %s\n"
   2358msgstr "\tГрешка: %s\n"
  23592359
  23602360#: src/plugins.c:827
  23612361msgid "\tOoops! plugin returned NULL, aborting\n"
  2362 msgstr "\tõÕÕÐÓ! ÐÌßÇÉÎÁ ×ßÒÎÁ NULL, ÏÔÍÅÎÑÍ\n"
   2362msgstr "\tУуупс! плъгина върна NULL, отменям\n"
  23632363
  23642364#: src/plugins.c:839
  23652365msgid "\tWarning: style name \""
  2366 msgstr "\t÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÓÔÉÌ Ó ÉÍÅ \""
   2366msgstr "\tВнимание: стил с име \""
  23672367
  23682368#: src/plugins.c:840 src/plugins.c:850
   
  23712371"\t\t"
  23722372msgstr ""
  2373 "\" ×ÅÞÅ ÓÅ ÉÚÐÏÌÚÕ×Á:\n"
   2373"\" вече се използува:\n"
  23742374"\t\t"
  23752375
  23762376#: src/plugins.c:849
  23772377msgid "\tWarning: config keyword \""
  2378 msgstr "\t÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÐÁÒÁÍÅÔßÒ ÎÁ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑÔÁ \""
   2378msgstr "\tВнимание: параметър на конфигурацията \""
  23792379
  23802380#: src/plugins.c:1106
  23812381msgid "Ignoring duplicate plugin "
  2382 msgstr "éÇÎÏÒÉÒÁ ÐÏ×ÔÁÒÑÝ ÓÅ ÐÌßÇÉÎ "
   2382msgstr "Игнорира повтарящ се плъгин "
  23832383
  23842384#: src/plugins.c:1138
  23852385msgid "*** Command line plugin:\n"
  2386 msgstr "*** ðÌßÇÉÎ × ËÏÍÁÎÄÅÎ ÒÅÄ:\n"
   2386msgstr "*** Плъгин в команден ред:\n"
  23872387
  23882388#: src/plugins.c:1392
  23892389msgid "GKrellM Place Plugin"
  2390 msgstr "íÑÓÔÏ ÎÁ ÐÌßÇÉÎÁ ÎÁ GKrellM"
   2390msgstr "Място на плъгина на GKrellM"
  23912391
  23922392#: src/plugins.c:1403
  23932393msgid "Builtin Monitors"
  2394 msgstr "÷ÇÒÁÄÅÎÉ ÍÏÎÉÔÏÒÉ"
   2394msgstr "Вградени монитори"
  23952395
  23962396#: src/plugins.c:1433
  23972397msgid "Place Plugin"
  2398 msgstr "ðÒÅÍÅÓÔÉ ÐÌßÇÉÎ"
   2398msgstr "Премести плъгин"
  23992399
  24002400#: src/plugins.c:1439
  24012401msgid "Before selected builtin monitor"
  2402 msgstr "ðÒÅÄ ÕËÁÚÁÎÉÑ ×ÇÒÁÄÅÎ ÍÏÎÉÔÏÒ"
   2402msgstr "Пред указания вграден монитор"
  24032403
  24042404#: src/plugins.c:1446
   
  24082408#: src/plugins.c:1451
  24092409msgid "After selected builtin monitor"
  2410 msgstr "óÌÅÄ ÕËÁÚÁÎÉÑ ×ÇÒÁÄÅÎ ÍÏÎÉÔÏÒ"
   2410msgstr "След указания вграден монитор"
  24112411
  24122412#: src/plugins.c:1459
  24132413msgid "Plugin Defaults"
  2414 msgstr "ðÌßÇÉÎ ÐÏ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ "
   2414msgstr "Плъгин по подразбиране "
  24152415
  24162416#: src/plugins.c:1562
  24172417msgid "from command line"
  2418 msgstr "ÏÔ ËÏÍÁÎÄÅÎ ÒÅÄ"
   2418msgstr "от команден ред"
  24192419
  24202420#: src/plugins.c:1619
  24212421msgid "Plugin"
  2422 msgstr "ðÌßÇÉÎ"
   2422msgstr "Плъгин"
  24232423
  24242424#: src/plugins.c:1640
  24252425msgid "Place"
  2426 msgstr "îá íÑÓÔÏ"
   2426msgstr "НА Място"
  24272427
  24282428#: src/plugins.c:1647
  24292429msgid "Install Log"
  2430 msgstr "ìÏÇ ÎÁ ÉÎÓÔÁÌÁÃÉÑÔÁ"
   2430msgstr "Лог на инсталацията"
  24312431
  24322432#: src/plugins.c:1655
  24332433msgid "No plugins found."
  2434 msgstr "ðÌßÇÉÎÉ ÎÅ ÓÁ ÎÁÍÅÒÅÎÉ."
   2434msgstr "Плъгини не са намерени."
  24352435
  24362436#: src/proc.c:544 src/proc.c:644 src/proc.c:935
  24372437msgid "Load"
  2438 msgstr "úÁÒÅÖÄÁÎÅ"
   2438msgstr "Зареждане"
  24392439
  24402440#: src/proc.c:547
  24412441msgid "Forks"
  2442 msgstr "òÁÚËÌÏÎÅÎÉÑ"
   2442msgstr "Разклонения"
  24432443
  24442444#: src/proc.c:556
  24452445msgid "Average process load per minute"
  2446 msgstr "óÒÅÄÎÏ ÚÁÒÅÄÅÎÉ ÐÒÏÃÅÓÉ × ÍÉÎÕÔÁ"
   2446msgstr "Средно заредени процеси в минута"
  24472447
  24482448#: src/proc.c:658 src/proc.c:928
  24492449msgid "Users"
  2450 msgstr "ðÏÔÒÅÂÉÔÅÌÉ"
   2450msgstr "Потребители"
  24512451
  24522452#: src/proc.c:670 src/proc.c:921
  24532453msgid "Processes"
  2454 msgstr "ðÒÏÃÅÓÉ"
   2454msgstr "Процеси"
  24552455
  24562456#: src/proc.c:873
  24572457msgid "<h>Proc Chart"
  2458 msgstr "<h>äÉÁÇÒÁÍÁ ÎÁ ÐÒÏÃÅÓÉÔÅ"
   2458msgstr "<h>Диаграма на процесите"
  24592459
  24602460#: src/proc.c:875
  24612461msgid "The krell shows process forks with a full scale value of 10 forks.\n"
  24622462msgstr ""
  2463 "ëÒÅÌÌ ÐÏËÁÚ×Á ÒÁÚËÏÌËÏÎÅÎÉÑÔÁ ÎÁ ÐÒÏÃÅÓÉÔÅ Ó ÍÁËÓÉÍÁÌÎÉ ÚÎÁÞÅÎÉÑ\n"
  2464 "10 ÒÁÚËÌÏÎÅÎÉÑ.\n"
   2463"Крелл показва разколконенията на процесите с максимални значения\n"
   2464"10 разклонения.\n"
  24652465
  24662466#: src/proc.c:876
   
  24712471"the number of grids when using a fixed number of grids mode.\n"
  24722472msgstr ""
  2473 "ëÏÇÁÔÏ ÄÁÎÎÉÔÅ ÏÔ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ É ÒÁÚËÌÏÎÅÎÉÑÔÁ ÓÅ ÐÏËÁÚ×ÁÔ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ\n"
  2474 "ÒÅÚÏÌÀÃÉÑÔÁ ÍÏÖÅ ÄÁ ÓÅ ÎÁÓÔÒÏÉ ÓÁÍÏ ÚÁ ÚÁÒÅÖÄÁÎÅÔÏ.\n"
  2475 "òÅÚÏÌÀÃÉÑÔÁ ÎÁ ÒÁÚËÌÏÎÅÎÉÑÔÁ ÓÅ ÎÁÓÔÒÏÊ×Á × 10 ÒÅÖÉÍ -ÎÁ\n"
  2476 "Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÁ ÎÁÓÔÒÏÊËÁ É 50 ÄÅÌÅÎÏ ÎÁ ÞÉÓÌÏÔÏ ÎÁ ÌÉÎÉÉÔÅ \n"
  2477 "× ÒÅÖÉÍ ÎÁ ÆÉËÓÉÒÁÎÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÌÉÎÉÉ\n"
   2473"Когато данните от зареждане и разклоненията се показват на диаграмата\n"
   2474"резолюцията може да се настрои само за зареждането.\n"
   2475"Резолюцията на разклоненията се настройва в 10 режим -на\n"
   2476"автоматична настройка и 50 делено на числото на линиите \n"
   2477"в режим на фиксирано количество линии\n"
  24782478"\n"
  24792479
  24802480#: src/proc.c:883
  24812481msgid "\t$L    maximum chart value (load)\n"
  2482 msgstr "\t$L    ÍÁËÓÉÍÕÍ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ (ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ)\n"
   2482msgstr "\t$L    максимум на диаграмата (зареждане)\n"
  24832483
  24842484#: src/proc.c:884
  24852485msgid "\t$F    maximum chart value (forks)\n"
  2486 msgstr "\t$F    ÍÁËÓÉÍÕÍ ÎÁ ÄÉÁÇÒÁÍÁÔÁ (ÒÁÚËÌÏÎÅÎÉÑ)\n"
   2486msgstr "\t$F    максимум на диаграмата (разклонения)\n"
  24872487
  24882488#: src/proc.c:885
  24892489msgid "\t$l    load\n"
  2490 msgstr "\t$l    ÚÁÒÅÖÄÁÎÅ\n"
   2490msgstr "\t$l    зареждане\n"
  24912491
  24922492#: src/proc.c:886
  24932493msgid "\t$f    forks\n"
  2494 msgstr "\t$f    ÒÁÚËÌÏÎÅÎÉÑ\n"
   2494msgstr "\t$f    разклонения\n"
  24952495
  24962496#: src/proc.c:887
  24972497msgid "\t$p    processes\n"
  2498 msgstr "\t$p    ÐÒÏÃÅÓÉ\n"
   2498msgstr "\t$p    процеси\n"
  24992499
  25002500#: src/proc.c:888
  25012501msgid "\t$u    users\n"
  2502 msgstr "\t$u    ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÉ\n"
   2502msgstr "\t$u    потребители\n"
  25032503
  25042504#: src/proc.c:909
  25052505msgid "Enable Proc chart"
  2506 msgstr "÷ËÌÀÞÉ ÄÉÁÇÒÁÍÁ ÎÁ ÐÒÏÃÅÓÉÔÅ"
   2506msgstr "Включи диаграма на процесите"
  25072507
  25082508#: src/proc.c:957
  25092509msgid "\\f$L\\r\\f$F \\w88\\b\\p\\a$p\\f procs\\n\\e$u\\f users"
  2510 msgstr "\\f$L\\r\\f$F \\w88\\b\\p\\a$p\\f ÐÒÏÃÅÓÁ\\n\\e$u\\f ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÉ"
   2510msgstr "\\f$L\\r\\f$F \\w88\\b\\p\\a$p\\f процеса\\n\\e$u\\f потребители"
  25112511
  25122512#: src/proc.c:971 src/proc.c:1000 src/proc.c:1027
  25132513msgid "Proc"
  2514 msgstr "ðÒÏÃÅÓÉ"
   2514msgstr "Процеси"
  25152515
  25162516#: src/sensors.c:723
   
  25212521#: src/sensors.c:1607 src/sensors.c:2806
  25222522msgid "Sensors"
  2523 msgstr "óÅÎÚÏÒÉ"
   2523msgstr "Сензори"
  25242524
  25252525#: src/sensors.c:1668
  25262526msgid "Sensor Volt Limits"
  2527 msgstr "çÒÁÎÉÃÉ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ ÚÁ ÎÁÐÒÅÖÅÎÉÅ"
   2527msgstr "Граници на датчика за напрежение"
  25282528
  25292529#: src/sensors.c:1672
  25302530msgid "Sensor Temperature Limits (in displayed degree units)"
  2531 msgstr "çÒÁÎÉÃÉ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ ÚÁ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÙ ( × ÇÒÁÄÕÓÉ)"
   2531msgstr "Граници на датчика за температуры ( в градуси)"
  25322532
  25332533#: src/sensors.c:1676
  25342534msgid "Sensor Fan RPM Limits"
  2535 msgstr "çÒÁÎÉÃÉ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ ÚÁ ÏÂÏÒÏÔÉ"
   2535msgstr "Граници на датчика за обороти"
  25362536
  25372537#: src/sensors.c:1956 src/sensors.c:2729
  25382538msgid "Temperatures"
  2539 msgstr "ôÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ"
   2539msgstr "Температура"
  25402540
  25412541#: src/sensors.c:1963
  25422542msgid "Fans"
  2543 msgstr "÷ÅÎÔÉÌÁÔÏÒÉ"
   2543msgstr "Вентилатори"
  25442544
  25452545#: src/sensors.c:1970 src/sensors.c:2738
  25462546msgid "Voltages"
  2547 msgstr "îÁÐÒÅÖÅÎÉÑ"
   2547msgstr "Напрежения"
  25482548
  25492549#: src/sensors.c:2553
   
  25592559#: src/sensors.c:2575
  25602560msgid "<b>No sensors detected.\n"
  2561 msgstr "<b>îÑÍÁ ÏÔËÒÉÔÉ ÓÅÎÚÏÒÉ.\n"
   2561msgstr "<b>Няма открити сензори.\n"
  25622562
  25632563#: src/sensors.c:2582
   
  25672567"see the GKrellM README for more information.\n"
  25682568msgstr ""
  2569 "õËÁÖÅÔÅ ÍÁÝÔÁÂ É ÏÔÍÅÓÔ×ÁÎÅÔÏ ÎÁ ÐÏËÁÚÁÎÉÑÔÁ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ, ÁËÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑÔÁ ÐÏ\n"
  2570 "ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ ÎÅ ÓßÏÔ×ÅÔÓÔ×ÁÔ ÎÁ ×ÁÛÅÔÏ ÄßÎÏ. úÁ ÐÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ\n"
  2571 "×ÉÖÔÅ × 'man gkrellm' ÉÌÉ × ÆÁÊÌÁ README\n"
   2569"Укажете мащтаб и отместването на показанията на датчика, ако значенията по\n"
   2570"подразбиране не съответстват на вашето дъно. За подробности\n"
   2571"вижте в 'man gkrellm' или в файла README\n"
  25722572
  25732573#: src/sensors.c:2585
  25742574msgid "Enter a zero factor and a blank label to restore default values.\n"
  25752575msgstr ""
  2576 "úÁ ÄÁ ×ßÚÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑÔÁ ÐÏ ÐÏÄÒÁÚÂÉÒÁÎÅ , ×ß×ÅÄÅÔÅ ÎÕÌÅ×\n"
  2577 "ÍÎÏÖÉÔÅÌ É ÐÒÁÚÅÎ ÅÔÉËÅÔ.\n"
   2576"За да възстановите значенията по подразбиране , въведете нулев\n"
   2577"множител и празен етикет.\n"
  25782578
  25792579#: src/sensors.c:2587
  25802580msgid "Drag and drop sensor rows to change the displayed order.\n"
  25812581msgstr ""
  2582 "úÁ ÄÁ ÉÚÍÅÎÉÔÅ ÒÅÄÁ ÎÁ ÐÏËÁÚ×ÁÎÅ ÎÁ ÓÅÎÚÏÒ,\n"
  2583 "×ÌÁÞÅÔÅ ÒÅÄÁ ÎÁ ÓÅÎÚÏÒÁ Ó ÍÉÛËÁÔÁ × ÎÁÓÔÒÏÊËÉÔÅ.\n"
   2582"За да измените реда на показване на сензор,\n"
   2583"влачете реда на сензора с мишката в настройките.\n"
  25842584
  25852585#: src/sensors.c:2589
  25862586msgid "Temperature offset values must be in centigrade units.\n"
  2587 msgstr "ôÅÍÐÅÒÁÔÕÒÎÁÔÁ ÓÔÏÊÎÏÓÔ ÓÅ ÏÔÞÉÔÁ  ÐÏ ãÅÌÚÉÊ.\n"
   2587msgstr "Температурната стойност се отчита  по Целзий.\n"
  25882588
  25892589#: src/sensors.c:2592
  25902590msgid "\t$s    current sensor value.\n"
  2591 msgstr "\t$s    ÔÅËÕÝÏ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ.\n"
   2591msgstr "\t$s    текущо значение на датчика.\n"
  25922592
  25932593#: src/sensors.c:2593
  25942594msgid "\t$l    sensor label.\n"
  2595 msgstr "\t$l    ÉÍÅ ÎÁ ÄÁÔÞÉËÁ.\n"
   2595msgstr "\t$l    име на датчика.\n"
  25962596
  25972597#: src/sensors.c:2653
  25982598msgid "Sensor"
  2599 msgstr "óÅÎÚÏÒ"
   2599msgstr "Сензор"
  26002600
  26012601#: src/sensors.c:2691
  26022602msgid "Factor"
  2603 msgstr "óÔÏÊÎÏÓÔ"
   2603msgstr "Стойност"
  26042604
  26052605#: src/sensors.c:2696
  26062606msgid "Offset"
  2607 msgstr "îÁÞÁÌÏ"
   2607msgstr "Начало"
  26082608
  26092609#: src/sensors.c:2701
  26102610msgid "Location"
  2611 msgstr "ðÏÌÏÖÅÎÉÅ"
   2611msgstr "Положение"
  26122612
  26132613#: src/sensors.c:2733
  26142614msgid "Display fahrenheit"
  2615 msgstr "ðÏ æÁÒÅÎÈÁÊÔ"
   2615msgstr "По Фаренхайт"
  26162616
  26172617#: src/sensors.c:2740
  26182618msgid "Normal with labels"
  2619 msgstr "ïÂÉËÎÏ×ÅÎÎÉ ÚÁÅÄÎÏ Ó ÅÔÉËÅÔÉ"
   2619msgstr "Обикновенни заедно с етикети"
  26202620
  26212621#: src/sensors.c:2750
  26222622msgid "Compact with no labels"
  2623 msgstr "ëÏÍÐÁËÔÎÏ ÂÅÚ ÅÔÉËÅÔÉ"
   2623msgstr "Компактно без етикети"
  26242624
  26252625#: src/sensors.c:2761
   
  26372637#: src/uptime.c:269
  26382638msgid "Enable Uptime"
  2639 msgstr "÷ËÌÀÞÉ ×ÒÅÍÅ ÎÁ ÒÁÂÏÔÁ"
   2639msgstr "Включи време на работа"
  26402640
  26412641#: src/uptime.c:275 src/uptime.c:285
  26422642msgid "Uptime"
  2643 msgstr "÷ÒÅÍÅ ÎÁ ÒÁÂÏÔÁ"
   2643msgstr "Време на работа"
  26442644
  26452645#: src/utils.c:105
  26462646#, c-format
  26472647msgid "Unterminated quote\n"
  2648 msgstr "îÅÚÁÔ×ÏÒÅÎÉ ËÁ×ÉÞËÉ\n"
   2648msgstr "Незатворени кавички\n"
  26492649
  26502650#: src/utils.c:221
  26512651#, c-format
  26522652msgid "Cannot create directory: %s\n"
  2653 msgstr "îÅ×ßÚÍÏÖÎÏ ÓßÚÄÁ×ÁÎÅ ÎÁ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ: %s\n"
   2653msgstr "Невъзможно създаване на директория: %s\n"
  26542654
  26552655#: src/winops-x11.c:364
  26562656msgid "Exiting because multiple instances option is off.\n"
  2657 msgstr "éÚÈÏÄ, ÐÏÎÅÖÅ ÎÅ ÓÁ ÒÁÚÒÅÛÅÎÉ ÎÑËÏÌËÏ ËÏÐÉÑ.\n"
   2657msgstr "Изход, понеже не са разрешени няколко копия.\n"
  26582658
  26592659#: src/winops-x11.c:435
  26602660msgid "Warning: -w flag is ignored when the window dock type is set"
  2661 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÆÌÁÇ -w ÓÅ ÉÇÎÏÒÉÒÁ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌÚ×ÁÎÅ ÎÁ ÔÉÐ ÐÒÏÚÏÒÅà 'dock'"
  2662 
   2661msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при исползване на тип прозорец 'dock'"
   2662
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.