Changeset 516


Ignore:
Timestamp:
Feb 2, 2006, 9:57:48 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gcompris/fifth-toe) Обновяване за предстоящата версия 7.3.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po

  r367 r516  
  11# Bulgarian translation of gcompris.
  2 # Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc
   2# Copyright (C) 2005, 2006, Free Software Foundation, Inc
  33# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
  4 # Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
   4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
  55#
  66#
   
  1010"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-11-30 10:22+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-29 18:40+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-02-02 21:52+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-02-02 21:48+0200\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
  2424"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
  25 "for example, then language used for saying the name of colors. - You can "
  26 "save multiple configurations, and switch easily. In the 'Profile' section "
  27 "add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the "
  28 "combobox, then select the boards you want to be active. You can add lot of "
  29 "profiles, with different lists of boards, and different languages. You set "
  30 "the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you "
  31 "want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile "
  32 "from the command line. - You can add users, classes and for each class, you "
  33 "can create groups of users. Note that you can import users from a comma-"
  34 "separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those "
  35 "new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify "
  36 "individual children in GCompris means we can provide individual reports. It "
  37 "also recognizes the children as individuals; they can learn to type in, and "
  38 "recognize their own usernames (login is configurable)."
   25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
   26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
   27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
   28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
   29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
   30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
   31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
   32"choose a profile from the command line.\n"
   33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
   34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
   35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
   36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
   37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
   38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
   39"usernames (login is configurable)."
  3940msgstr ""
  4041"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
  4142"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
  4243"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
  43 "цветовете. - Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между "
  44 "тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила "
  45 "в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. "
  46 "Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни "
  47 "езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като "
  48 "изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да "
  49 "избирате профил и от командния ред. - Може да добавяте потребители и "
  50 "класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. "
  51 "Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. "
  52 "Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще "
  53 "се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може "
  54 "да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални "
  55 "доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се "
  56 "учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането "
  57 "се конфигурира)."
  58 
  59 #: ../boards/administration.xml.in.h:2
   44"цветовете.\n"
   45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
   46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
   47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
   48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
   49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
   50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
   51"профил и от командния ред.\n"
   52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
   53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
   54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
   55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
   56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
   57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
   58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
   59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
   60
   61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
  6062msgid "GCompris Administration Menu"
  6163msgstr "Меню за администриране на GCompris"
  6264
  63 #: ../boards/administration.xml.in.h:3
   65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
  6466msgid ""
  6567"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
  6668"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
  6769"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
  68 "strengths and weakenesses of their children."
   70"strengths and needs of their children."
  6971msgstr ""
  7072"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
   
  7375"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
  7476
  75 #: ../boards/administration.xml.in.h:4
   77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
  7678msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
  7779msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   
  411413msgstr "Задачи по алгебра"
  412414
  413 #: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
  414 #: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
  415 #: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
  416 #: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/memory_group.xml.in.h:2
  417 #: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../boards/mouse.xml.in.h:1
  418 #: ../boards/reading.xml.in.h:2
   415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
  419416msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
  420417msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   
  514511
  515512#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
  516 msgid "Go to Math activities"
   513msgid "Go to calculation activities"
  517514msgstr "Задачи по математика"
   515
   516#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
   517msgid "Various calculation activities."
   518msgstr "Различни задачи по математика."
  518519
  519520#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
   
  588589"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
  589590
   591#: ../boards/awele.xml.in.h:1
   592msgid ""
   593"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
   594"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
   595"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
   596"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
   597"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
   598"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
   599"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
   600"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
   601"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
   602"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
   603"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
   604"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
   605"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
   606"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
   607"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
   608"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
   609"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
   610"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
   611"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
   612"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
   613"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
   614"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
   615msgstr ""
   616"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
   617"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
   618"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
   619"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
   620"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
   621"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
   622"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
   623"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
   624"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
   625"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
   626"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
   627"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
   628"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
   629"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
   630"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
   631"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
   632"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
   633"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
   634"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
   635"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
   636"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
   637"Oware&gt;)"
   638
   639#: ../boards/awele.xml.in.h:2
   640msgid "Oware"
   641msgstr "Оваре"
   642
   643#: ../boards/awele.xml.in.h:3
   644msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
   645msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
   646
   647#: ../boards/awele.xml.in.h:4
   648msgid ""
   649"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
   650"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
   651"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
   652"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
   653"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
   654"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
   655"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
   656msgstr ""
   657"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
   658"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
   659"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
   660"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
   661"семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
   662"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
   663"семената от своята страна на дъската."
   664
  590665#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
  591666#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
   
  600675#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
  601676msgid ""
  602 "In the main board area, a set of objects are displayed. In the vertical box "
  603 "(at the left of the main board) another set of objects are shown, each one "
  604 "matching exactly one object in the main board area. This game challenges you "
  605 "to fine logical link between these objects. How do they fit together? Drag "
  606 "each object to the correct red space in the main area."
   677"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
   678"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
   679"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
   680"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
   681"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
   682"area."
  607683msgstr ""
  608684"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
   
  636712
  637713#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
  638 msgid "Drag and Drop the shapes on their respective target"
   714msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
  639715msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
  640716
   
  706782#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
  707783#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
  708 #: ../boards/gtans.xml.in.h:2 ../boards/hanoi.xml.in.h:3
  709 #: ../boards/memory.xml.in.h:4
   784#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
   785#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
  710786msgid "Mouse-manipulation"
  711787msgstr "Операции с мишката"
   
  722798msgid "The football game"
  723799msgstr "Игра на футбол"
  724 
  725 #: ../boards/boards.xml.in.h:1
  726 msgid "Go to board-based activities"
  727 msgstr "Настолни игри"
  728800
  729801#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
   
  854926msgid ""
  855927"Place each image in the order and\n"
  856 "on the date it has been invented.\n"
   928"on the date it was invented.\n"
  857929"If not sure, research online at wikipedia:\n"
  858930"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
   
  860932"Поставете всяко изображение\n"
  861933"по реда и датата на изобретението.\n"
  862 "Ако не сте сигурни, проверете в\n"
  863 "Уикипедия: &lt;http://wikipedia.org&gt;"
   934"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
   935"&lt;http://wikipedia.org&gt;"
  864936
  865937#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
   
  11061178
  11071179#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
   1180msgid "Colors based activities."
   1181msgstr "Занимания, базирани на цветове."
   1182
   1183#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
  11081184msgid "Go to Color activities"
  11091185msgstr "Занимания с цветове"
   
  11131189msgstr "Опознаване на компютъра"
  11141190
   1191#: ../boards/computer.xml.in.h:2
   1192msgid "Play with computer peripherals."
   1193msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
   1194
  11151195#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
  11161196msgid "Arrange four coins in a row"
   
  11181198
  11191199#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
  1120 msgid "Click anywhere in the line in which you want to drop a piece"
   1200msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
  11211201msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
  11221202
   
  11431223"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  11441224
   1225#: ../boards/crane.xml.in.h:1
   1226msgid "Build the same model"
   1227msgstr "Постройте същия модел"
   1228
   1229#: ../boards/crane.xml.in.h:2
   1230msgid "Drive the crane and copy the model"
   1231msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
   1232
   1233#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
   1234#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
   1235msgid "Motor-coordination"
   1236msgstr "Двигателна координация"
   1237
   1238#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
   1239msgid "Mouse manipulation"
   1240msgstr "Операции с мишката"
   1241
   1242#: ../boards/crane.xml.in.h:5
   1243msgid ""
   1244"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
   1245"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
   1246"move items. To select the item to move, just click on it."
   1247msgstr ""
   1248"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
   1249"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
   1250"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
   1251"него."
   1252
   1253#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
   1254msgid "Colors, sounds, memory..."
   1255msgstr "Цветове, звуци, памет..."
   1256
   1257#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
   1258msgid "Go to discovery activities"
   1259msgstr "Занимания за опознаване"
   1260
  11451261#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
  11461262msgid "Basic counting skills"
   
  11951311"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
  11961312"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
   1313
   1314#: ../boards/electric.xml.in.h:1
   1315msgid "Create and simulate an electric schema"
   1316msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
   1317
   1318#: ../boards/electric.xml.in.h:2
   1319msgid ""
   1320"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
   1321"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
   1322"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
   1323"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
   1324"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
   1325"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
   1326"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
   1327"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
   1328"updated in real time by any user action."
   1329msgstr ""
   1330"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
   1331"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
   1332"свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
   1333"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
   1334"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
   1335"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
   1336"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
   1337"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
   1338"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
   1339"в реално време при всяко действие на потребителя."
   1340
   1341#: ../boards/electric.xml.in.h:3
   1342msgid "Electricity"
   1343msgstr "Електричество"
   1344
   1345#: ../boards/electric.xml.in.h:4
   1346msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
   1347msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
   1348
   1349#: ../boards/electric.xml.in.h:5
   1350msgid ""
   1351"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
   1352"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
   1353msgstr ""
   1354"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
   1355"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
   1356
   1357#: ../boards/electric.xml.in.h:6
   1358msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
   1359msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
  11971360
  11981361#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
   
  12341397"GCompris. Благодарим много и на двамата."
  12351398
  1236 #: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
  1237 #: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
  1238 msgid "Motor-coordination"
  1239 msgstr "Двигателна координация"
  1240 
  12411399#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
  12421400#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
   
  12831441msgstr "Занимания за напреднали"
  12841442
   1443#: ../boards/experience.xml.in.h:2
   1444msgid "Various activities based on physical movement."
   1445msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
   1446
   1447#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
   1448msgid "Go to Experimental activities"
   1449msgstr "Експериментални занимания"
   1450
   1451#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
   1452msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
   1453msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
   1454
  12851455#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
  12861456msgid ""
   
  13561526#: ../boards/fun.xml.in.h:1
  13571527msgid "Go to Amusement activities"
   1528msgstr "Развлекателни занимания"
   1529
   1530#: ../boards/fun.xml.in.h:2
   1531msgid "Various fun activities."
  13581532msgstr "Развлекателни занимания"
  13591533
   
  14321606
  14331607#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
  1434 msgid "Dominican republic"
   1608msgid "Dominican Republic"
  14351609msgstr "Доминиканска република"
  14361610
   
  17871961
  17881962#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
  1789 msgid "Moroco"
   1963#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
   1964msgid "Morocco"
  17901965msgstr "Мароко"
  17911966
   
  19362111msgstr "Еритрея"
  19372112
  1938 #: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
  1939 msgid "Morocco"
  1940 msgstr "Мароко"
  1941 
  19422113#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
  19432114msgid "Regions of France"
  19442115msgstr "Области във Франция"
  19452116
   2117#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
   2118msgid "Geometry"
   2119msgstr "Геометрия"
   2120
   2121#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
   2122msgid "Geometry activities."
   2123msgstr "Занимания по геометрия."
   2124
  19462125#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
  19472126msgid "Keyboard manipulation"
   
  19732152
  19742153#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
  1975 msgid "Practice addition, multiplication, division and substraction."
   2154msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
  19762155msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
  19772156
   
  20052184"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
  20062185"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
  2007 "Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
  2008 "Press the spacebar to eat a number."
   2186"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
   2187"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
   2188"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
   2189"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  20092190msgstr ""
  20102191"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
  20112192"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
  20122193"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
  2013 "второто число е делител на първото. Използвайте стрелките, за да се движите "
  2014 "по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за да изядете "
  2015 "числото."
   2194"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
   2195"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
   2196"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
   2197"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
   2198"интервала, за да изядете числото."
  20162199
  20172200#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
   
  20282211
  20292212#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
  2030 msgid "Practice addition, substraction, multiplication and division."
   2213msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
  20312214msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
  20322215
   
  20522235"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
  20532236"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
  2054 "second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
  2055 "the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
  2056 "the spacebar to eat a number."
   2237"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
   2238"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
   2239"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
   2240"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
   2241"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
   2242"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
   2243"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
   2244"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
   2245"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  20572246msgstr ""
  20582247"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
  20592248"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
  20602249"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
  2061 "дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. "
  2062 "Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
  2063 "четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
   2250"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
   2251"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
   2252"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
   2253"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
   2254"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
   2255"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
   2256"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
   2257"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
   2258"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
   2259"за да изядете числото."
  20642260
  20652261#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
   
  20782274msgid ""
  20792275"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
  2080 "example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
  2081 "the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
  2082 "the spacebar to eat a number."
  2083 msgstr ""
  2084 "Простите числа са числа, които се делят на себе си и на 1. Например, 3 е "
  2085 "просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Използвайте стрелките, за "
  2086 "да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за "
  2087 "да изядете числото."
   2276"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
   2277"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
   2278"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
   2279"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
   2280"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
   2281"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
   2282"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
   2283msgstr ""
   2284"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
   2285"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
   2286"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
   2287"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
   2288"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
   2289"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
   2290"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
   2291"Натиснете интервала, за да изядете число."
  20882292
  20892293#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
   
  20922296
  20932297#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
  2094 msgid "Left-Click the mouse on an activity to select it."
  2095 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  2096 
  2097 #: ../boards/gtans.xml.in.h:1
  2098 msgid ""
  2099 "From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
  2100 "boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
  2101 "be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
  2102 "consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
  2103 "taking the square as the unit: * 5 right isosceles triangles o 2 small (legs "
  2104 "of 1) o 1 medium size (legs of square root of 2) o 2 large size (legs of 2) "
  2105 "* 1 square (side of 1) * 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
  2106 msgstr ""
  2107 "От Уикипедия - свободната енциклопедия: Танграм е китайска загадка. На "
  2108 "китайски името означава „седем блокчета на хитростта“. Често се твърди, че "
  2109 "това е древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800г. "
  2110 "Тя се състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят "
  2111 "във формата на квадрат. Ако приемем страната на малкото квадратче за условна "
  2112 "единица, можем да опишем тановете така - 5 правоъгълни равнобедрени "
  2113 "триъгълници - два малки с катети 1, един среден с катети √2 и два големи с "
  2114 "катети 2; един квадрат със страна 1; и един успоредник със страни 1 и √2, с "
  2115 "остър ъгъл от 45°."
  2116 
  2117 #: ../boards/gtans.xml.in.h:3
  2118 msgid ""
  2119 "Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right click on it "
  2120 "to create a symetrical item. Select an item and drag around it for the "
  2121 "rotation Once the requested shape is created, it will be recognized by the "
  2122 "computer If you need help, click on the shape button, the border of the "
  2123 "shape will be drawn."
  2124 msgstr ""
  2125 "Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
  2126 "на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
  2127 "от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
  2128 "е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
  2129 "фигурата."
  2130 
  2131 #: ../boards/gtans.xml.in.h:4
  2132 msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
  2133 msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
  2134 
  2135 #: ../boards/gtans.xml.in.h:5
  2136 msgid ""
  2137 "The original code has been written by Philippe Banwarth in 1999. It has been "
  2138 "ported to GCompris by Yves Combe in 2005."
  2139 msgstr ""
  2140 "Първоначалният код бе написан от Philippe Banwarth през 1999. Кодът бе "
  2141 "пригоден за GCompris от през 2005."
  2142 
  2143 #: ../boards/gtans.xml.in.h:6
  2144 msgid "The tangram puzzle game"
  2145 msgstr "Пъзел - танграми"
   2298msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
   2299msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
  21462300
  21472301#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
   
  21502304
  21512305#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
  2152 msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number that you must discover."
   2306msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
  21532307msgstr ""
  21542308"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
   
  21622316msgid ""
  21632317"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
  2164 "number in the top right blue entry box. Tux tell you if your number is "
   2318"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
  21652319"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
  2166 "escape area on the right represents how far you are from the right number. "
  2167 "If Tux is above or under the escape area, it means your number is higher or "
  2168 "under the right number."
   2320"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
   2321"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
   2322"under the correct number."
  21692323msgstr ""
  21702324"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
   
  21792333msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
  21802334
  2181 #: ../boards/hanoi.xml.in.h:2 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
  2182 msgid ""
  2183 "Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
  2184 "tower on the right in the empty space on the left."
   2335#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
   2336msgid ""
   2337"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
   2338"the tower on the right in the empty space on the left."
  21852339msgstr ""
  21862340"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   
  21992353msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
  22002354
  2201 #: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
  2202 msgid "Mouse manipulation"
  2203 msgstr "Операции с мишката"
   2355#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
   2356msgid ""
   2357"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
   2358"tower on the right in the empty space on the left."
   2359msgstr ""
   2360"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   2361"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  22042362
  22052363#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
   
  22662424
  22672425#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
  2268 #: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
   2426#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
  22692427#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
  22702428msgid "Reading"
   
  25072665msgstr "ракета"
  25082666
   2667#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
   2668msgid "Discover the keyboard."
   2669msgstr "Опознаване на клавиатурата."
   2670
   2671#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
   2672msgid "Keyboard-manipulation boards"
   2673msgstr "Операции с клавиатурата"
   2674
   2675#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
   2676msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
   2677msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
   2678
   2679#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
   2680msgid ""
   2681"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
   2682"representation"
   2683msgstr ""
   2684"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
   2685"пространство"
   2686
   2687#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
   2688msgid "Find your left and right hands"
   2689msgstr "Открийте левите и десните ръце"
   2690
   2691#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
   2692msgid "None"
   2693msgstr "Няма"
   2694
   2695#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
   2696msgid ""
   2697"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
   2698"button on the left, or the green button on the right."
   2699msgstr ""
   2700"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
   2701"вляво или зеления вдясно."
   2702
  25092703#: ../boards/login.xml.in.h:1
  25102704msgid ""
   
  25222716"In order to activate the login screen, you must \n"
  25232717"first add users in the administration part of GCompris. \n"
  2524 "You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
  2525 "In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
   2718"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
   2719"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
  25262720"you can have a different set of users and select which activities are "
  25272721"available to them.\n"
  2528 "To run GCompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
  2529 "where 'profile'\n"
  2530 "is the name of a profile as you created it in the administration."
   2722"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
   2723"'profile'\n"
   2724"is the name of a profile as you created it in Administration."
  25312725msgstr ""
  25322726"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
  2533 "да добавите потребители от административния интерфейс на Gcompris.\n"
   2727"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
  25342728"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
  25352729"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
   
  25412735
  25422736#: ../boards/login.xml.in.h:10
  2543 msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
   2737msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
  25442738msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
  25452739
  2546 #: ../boards/leftright.xml.in.h:1
  2547 msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
  2548 msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
  2549 
  2550 #: ../boards/leftright.xml.in.h:2
  2551 msgid ""
  2552 "Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
  2553 "representation"
  2554 msgstr ""
  2555 "Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
  2556 "пространство"
  2557 
  2558 #: ../boards/leftright.xml.in.h:3
  2559 msgid "Find your left and right hands"
  2560 msgstr "Открийте левите и десните ръце"
  2561 
  2562 #: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
  2563 msgid "None"
  2564 msgstr "Няма"
  2565 
  2566 #: ../boards/leftright.xml.in.h:5
  2567 msgid ""
  2568 "You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
  2569 "button on the left, or the green button on the right."
  2570 msgstr ""
  2571 "Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
  2572 "вляво или зеления вдясно."
   2740#: ../boards/math.xml.in.h:1
   2741msgid "Mathematical activities."
   2742msgstr "Задачи по математика."
   2743
   2744#: ../boards/math.xml.in.h:2
   2745msgid "Mathematics"
   2746msgstr "Математика"
  25732747
  25742748#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
   
  26452819
  26462820#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
  2647 msgid "Find your way out different type of mazes"
   2821msgid "Find your way out of different types of mazes"
  26482822msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
  26492823
   
  26942868msgstr "Игра на памет с изображения"
  26952869
  2696 #: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
   2870#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
  26972871msgid "Train your memory and remove all the cards"
  26982872msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
   
  27012875msgid "Go to Memory activities"
  27022876msgstr "Занимания за развиване на паметта"
   2877
   2878#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
   2879msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
   2880msgstr ""
   2881"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
  27032882
  27042883#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
   
  27392918
  27402919#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
  2741 msgid "Play the audio memory against Tux"
  2742 msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
   2920msgid "Play the audio memory game against Tux"
   2921msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  27432922
  27442923#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
  2745 msgid ""
  2746 "A set of blank cards is shown. Each pair is associated by the same picture "
  2747 "in their hidden faces. Click on a card to can uncover it and see its hidden "
  2748 "picture. However, you can only see two hidden pictures at once. You have to "
  2749 "remember the position of the pictures to associate them. To remove a pair of "
  2750 "cards, uncover both of them. You play alternatively with Tux, and must take "
  2751 "more pairs of cards than him."
  2752 msgstr ""
  2753 "Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
  2754 "но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
  2755 "но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
  2756 "местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
  2757 "карти, разкрийте и двете. Играете заедно с Тъкс и трябва да вземето повече "
  2758 "ръце от него."
   2924msgid "Have a memory competition with Tux."
   2925msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
  27592926
  27602927#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
   
  27622929msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
  27632930
  2764 #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
  2765 msgid "Play to memory against Tux."
  2766 msgstr "Игра на памет срещу Тъкс."
   2931#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
   2932msgid ""
   2933"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
   2934"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
   2935"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
   2936"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
   2937"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
   2938"twins than he does."
   2939msgstr ""
   2940"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
   2941"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
   2942"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
   2943"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
   2944"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
   2945"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
   2946"намерите повече двойки близнаци от него."
  27672947
  27682948#: ../boards/menu.xml.in.h:1
   
  27802960"    Question Mark - Help\n"
  27812961"    Tool - The configuration menu\n"
  2782 "    Tux Plane - About game\n"
  2783 "The stars, show suitable age groups for each game:\n"
  2784 "    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
  2785 "    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
   2962"    Tux Plane - About GCompris\n"
   2963"The stars show suitable age groups for each game:\n"
   2964"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
   2965"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
  27862966msgstr ""
  27872967"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
   
  27972977"    Въпросителен знак - Помощ\n"
  27982978"    Инструмент - Меню за настройки\n"
  2799 "    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
   2979"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
  28002980"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
  28012981"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
  2802 "    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст"
   2982"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
  28032983
  28042984#: ../boards/menu.xml.in.h:15
   
  28082988#: ../boards/menu.xml.in.h:16
  28092989msgid ""
  2810 "GCompris is a collection of educational games that provides for children "
  2811 "from 2 years old with different activities."
   2990"GCompris is a collection of educational games that provides different "
   2991"activities for children aged 2 and up."
  28122992msgstr ""
  28132993"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   
  28213001"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
  28223002"собственически образователен софтуер."
   3003
   3004#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
   3005msgid "Miscellaneous activities"
   3006msgstr "Разни занимания"
   3007
   3008#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
   3009msgid "Time, Geography, ..."
   3010msgstr "Време, география, ..."
  28233011
  28243012#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
   
  30273215msgstr "Постройте наново мозайката"
  30283216
   3217#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
   3218msgid "Mouse-manipulation activities."
   3219msgstr "Занимания за операции с мишка."
   3220
  30293221#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
  3030 msgid "Mouse-manipulation boards"
  3031 msgstr "Занимания за операции с мишка"
   3222msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
   3223msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
   3224
   3225#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
   3226msgid "Numeration"
   3227msgstr "Броене"
   3228
   3229#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
   3230msgid "Numeration activities."
   3231msgstr "Упражнения по броене."
  30323232
  30333233#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
   
  31383338msgid "Numbers in Order"
  31393339msgstr "Подредени числа"
   3340
   3341#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
   3342msgid "Puzzles"
   3343msgstr "Пъзели"
   3344
   3345#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
   3346msgid "Various puzzles."
   3347msgstr "Различни пъзели."
  31403348
  31413349#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
   
  32483456msgstr "Занимания по четене"
  32493457
   3458#: ../boards/reading.xml.in.h:2
   3459msgid "Reading activities."
   3460msgstr "Занимания по четене."
   3461
  32503462#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
  32513463msgid ""
   
  32643476msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
  32653477
  3266 #: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:3
   3478#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
   3479msgid "Reading training in a limited time"
   3480msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
   3481
   3482#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
   3483msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
   3484msgstr ""
   3485"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
   3486
   3487#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
  32673488msgid "Read training in a limited time"
  32683489msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
  3269 
  3270 #: ../boards/readingv.xml.in.h:2
  3271 msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
  3272 msgstr ""
  3273 "Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
  32743490
  32753491#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
   
  32813497msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
  32823498
  3283 #: ../boards/redraw.xml.in.h:2 ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
   3499#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
  32843500msgid ""
  32853501"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
   
  33033519msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
  33043520
   3521#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
   3522msgid ""
   3523"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
   3524"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
   3525"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
   3526"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
   3527"objects under others."
   3528msgstr ""
   3529"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
   3530"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
   3531"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
   3532"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
   3533
  33053534#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
  33063535msgid "Mirror the given item"
   
  33093538#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
  33103539msgid ""
  3311 "Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
   3540"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
  33123541"first level"
  33133542msgstr ""
   
  34493678
  34503679#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
  3451 msgid ""
  3452 "With the keyboard, type the number corresponding to the number of dots on "
  3453 "the falling dice."
   3680msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
  34543681msgstr ""
  34553682"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
   
  34593686msgid "Numbers with pairs of dice"
  34603687msgstr "Числа със зар"
   3688
   3689#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
   3690msgid "Go to Sound activities"
   3691msgstr "Занимания със звуци"
   3692
   3693#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
   3694msgid "Sound based activities."
   3695msgstr "Занимания със звуци."
   3696
   3697#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
   3698msgid "Strategy games"
   3699msgstr "Стратегически игри"
   3700
   3701#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
   3702msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
   3703msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
  34613704
  34623705#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
   
  35493792msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
  35503793
   3794#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
   3795msgid ""
   3796"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
   3797"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
   3798"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
   3799"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
   3800"taking the square as the unit:\n"
   3801"\t* 5 right isosceles triangles\n"
   3802"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
   3803"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
   3804"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
   3805"\t* 1 square (side of 1)\n"
   3806"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
   3807msgstr ""
   3808"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
   3809"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
   3810"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
   3811"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
   3812"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
   3813"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
   3814"\t\to два малки (с катети 1)\n"
   3815"\t\to един среден (с катети √2)\n"
   3816"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
   3817"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
   3818"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
   3819
   3820#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
   3821msgid ""
   3822"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
   3823"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
   3824"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
   3825"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
   3826"the shape will be drawn."
   3827msgstr ""
   3828"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
   3829"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
   3830"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
   3831"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
   3832"фигурата."
   3833
   3834#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
   3835msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
   3836msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
   3837
   3838#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
   3839msgid ""
   3840"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
   3841"GCompris by Yves Combe in 2005."
   3842msgstr ""
   3843"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
   3844"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
   3845
   3846#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
   3847msgid "The tangram puzzle game"
   3848msgstr "Пъзел - танграми"
   3849
  35513850#: ../boards/target.xml.in.h:1
  35523851msgid ""
   
  35793878msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
  35803879
   3880#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
   3881msgid "A sliding-block puzzle game"
   3882msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
   3883
   3884#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
   3885msgid ""
   3886"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
   3887msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
   3888
  35813889#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
  35823890msgid "Drawing activity (pixmap)"
   
  36003908msgid "mouse and keyboard manipulation"
  36013909msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
  3602 
  3603 #: ../boards/traffic.xml.in.h:1
  3604 msgid "A sliding-block puzzle game"
  3605 msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
  3606 
  3607 #: ../boards/traffic.xml.in.h:2
  3608 msgid ""
  3609 "Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
  3610 msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
  36113910
  36123911#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
   
  38404139
  38414140#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
  3842 msgid "Move the entire stack to the right peg"
  3843 msgstr "Преместете целия куп на дясното колче"
   4141msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
   4142msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
  38444143
  38454144#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
   
  39024201msgid "$ %.0f"
  39034202msgstr "$ %.0f"
  3904 
  3905 #: ../src/boards/paratrooper.c:102
  3906 msgid "Paratrooper"
  3907 msgstr "Парашутист"
  3908 
  3909 #: ../src/boards/paratrooper.c:103
  3910 msgid "Direct the paratrooper to help him land safely"
  3911 msgstr ""
  3912 "Насочвайте парашутиста така, че да му помогнете да се приземи безопасно"
  39134203
  39144204#: ../src/boards/planegame.c:78
   
  42284518#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
  42294519msgid ""
  4230 "You need to provide at least a login, firstname and lastname for your users"
   4520"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
  42314521msgstr ""
  42324522"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
   
  42404530"To import a user list from a file, first select a class.\n"
  42414531"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
  4242 "login;First name;Last name;Birth date\n"
   4532"login;First name;Last name;Date of birth\n"
  42434533"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
  42444534msgstr ""
   
  42854575msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
  42864576
   4577#: ../src/boards/python/electric.py:92
   4578msgid ""
   4579"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
   4580"You can download and install it from:\n"
   4581"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
   4582"To be detected, it must be installed in\n"
   4583"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
   4584"You can still use this activity to draw schematics without computer "
   4585"simulation."
   4586msgstr ""
   4587"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
   4588"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
   4589"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
   4590"За да бъде открит, трябва да се инстлира в\n"
   4591"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
   4592"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
   4593"компютърна симулация."
   4594
  42874595#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
  42884596#, python-format
   
  43554663#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
  43564664#, python-format
  4357 msgid "%d %d"
  4358 msgstr "%d %d"
   4665msgid "%d ÷ %d"
   4666msgstr "%d ÷ %d"
  43594667
  43604668#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
   
  45634871#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
  45644872msgid ""
  4565 "Cannot find Tuxpaint. \n"
  4566 " Install it to use this board !"
   4873"Cannot find Tuxpaint.\n"
   4874"Install it to use this activity !"
  45674875msgstr ""
  45684876"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
   
  45704878
  45714879#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
  4572 msgid "Waiting for Tuxpaint finishes"
  4573 msgstr "Изчакване завършването на Tuxpaint"
   4880msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
   4881msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
  45744882
  45754883#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
   
  47335041
  47345042#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
  4735 #: ../src/gcompris/config.c:221 ../src/gcompris/config.c:230
   5043#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
  47365044#: ../src/gcompris/gameutil.c:1113 ../src/gcompris/help.c:362
  47375045#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
   
  47395047msgstr "Да"
  47405048
  4741 #: ../src/gcompris/board.c:173
   5049#: ../src/gcompris/board.c:176
  47425050msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
  47435051msgstr ""
   
  49455253msgstr "китайски (опростен)"
  49465254
  4947 #: ../src/gcompris/config.c:116
   5255#: ../src/gcompris/config.c:112
   5256msgid "Chinese (Traditional)"
   5257msgstr "китайски (традиционен)"
   5258
   5259#: ../src/gcompris/config.c:117
  49485260msgid "No time limit"
  49495261msgstr "Без ограничение за време"
  49505262
  4951 #: ../src/gcompris/config.c:117
   5263#: ../src/gcompris/config.c:118
  49525264msgid "Slow timer"
  49535265msgstr "Показване на хронометър"
  49545266
  4955 #: ../src/gcompris/config.c:118
   5267#: ../src/gcompris/config.c:119
  49565268msgid "Normal timer"
  49575269msgstr "Нормален хронометър"
  49585270
  4959 #: ../src/gcompris/config.c:119
   5271#: ../src/gcompris/config.c:120
  49605272msgid "Fast timer"
  49615273msgstr "Бърз хронометър"
  49625274
  4963 #: ../src/gcompris/config.c:124
   5275#: ../src/gcompris/config.c:125
  49645276msgid "800x600 (Default for gcompris)"
  49655277msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
  49665278
  4967 #: ../src/gcompris/config.c:129
   5279#: ../src/gcompris/config.c:130
  49685280msgid ""
  49695281"<i>Use Gcompris administration module\n"
   
  49735285"за да филтрирате занимания</i>"
  49745286
  4975 #: ../src/gcompris/config.c:186 ../src/gcompris/config.c:195
   5287#: ../src/gcompris/config.c:187 ../src/gcompris/config.c:196
  49765288msgid "GCompris Configuration"
  49775289msgstr "Настройки на GCompris"
  49785290
  4979 #: ../src/gcompris/config.c:313
   5291#: ../src/gcompris/config.c:314
  49805292msgid "Fullscreen"
  49815293msgstr "На цял екран"
  49825294
  4983 #: ../src/gcompris/config.c:356
   5295#: ../src/gcompris/config.c:357
  49845296msgid "Music"
  49855297msgstr "Музика"
  49865298
  4987 #: ../src/gcompris/config.c:384
   5299#: ../src/gcompris/config.c:385
  49885300msgid "Effect"
  49895301msgstr "Ефекти"
  49905302
  4991 #: ../src/gcompris/config.c:417
   5303#: ../src/gcompris/config.c:418
  49925304#, c-format
  49935305msgid "Couldn't open skin dir: %s"
  49945306msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
  49955307
  4996 #: ../src/gcompris/config.c:453 ../src/gcompris/config.c:817
  4997 #: ../src/gcompris/config.c:828
   5308#: ../src/gcompris/config.c:454 ../src/gcompris/config.c:818
   5309#: ../src/gcompris/config.c:829
  49985310#, c-format
  49995311msgid "Skin : %s"
   
  50285340"проблема на авторите."
  50295341
  5030 #: ../src/gcompris/gcompris.c:120
   5342#: ../src/gcompris/gcompris.c:123
  50315343msgid "run gcompris in fullscreen mode."
  50325344msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
  50335345
  5034 #: ../src/gcompris/gcompris.c:122
   5346#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
  50355347msgid "run gcompris in window mode."
  50365348msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
  50375349
  5038 #: ../src/gcompris/gcompris.c:124
   5350#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
  50395351msgid "run gcompris with sound enabled."
  50405352msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
  50415353
  5042 #: ../src/gcompris/gcompris.c:126
   5354#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
  50435355msgid "run gcompris without sound."
  50445356msgstr "стартиране на GCompris без звук."
  50455357
  5046 #: ../src/gcompris/gcompris.c:128
   5358#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
  50475359msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
  50485360msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
  50495361
  5050 #: ../src/gcompris/gcompris.c:130
   5362#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
  50515363msgid "display only activities with this difficulty level."
  50525364msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
  50535365
  5054 #: ../src/gcompris/gcompris.c:132
   5366#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
  50555367msgid "display debug informations on the console."
  50565368msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
  50575369
  5058 #: ../src/gcompris/gcompris.c:134
   5370#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
  50595371msgid "Print the version of "
  50605372msgstr "Отпечатване на версията на "
  50615373
  5062 #: ../src/gcompris/gcompris.c:136
   5374#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
  50635375msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
  50645376msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
  50655377
  5066 #: ../src/gcompris/gcompris.c:138
   5378#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
  50675379msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
  50685380msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
  50695381
  5070 #: ../src/gcompris/gcompris.c:140
   5382#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
  50715383msgid ""
  50725384"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
   
  50785390"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
  50795391
  5080 #: ../src/gcompris/gcompris.c:142
   5392#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
  50815393msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
  50825394msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
  50835395
  5084 #: ../src/gcompris/gcompris.c:144
   5396#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
  50855397msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
  50865398msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
  50875399
  5088 #: ../src/gcompris/gcompris.c:146
   5400#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
  50895401msgid "Use alternate database for profiles"
  50905402msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
  50915403
  5092 #: ../src/gcompris/gcompris.c:148
   5404#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
  50935405msgid "Use alternate database for logs"
  50945406msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
  50955407
  5096 #: ../src/gcompris/gcompris.c:150
   5408#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
  50975409msgid "Create the alternate database for profiles"
  50985410msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
  50995411
  5100 #: ../src/gcompris/gcompris.c:152
   5412#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
  51015413msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
  51025414msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
  51035415
  5104 #: ../src/gcompris/gcompris.c:154
   5416#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
  51055417msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
  51065418msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
  51075419
  5108 #: ../src/gcompris/gcompris.c:156
   5420#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
  51095421msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
  51105422msgstr ""
   
  51125424"профили"
  51135425
  5114 #: ../src/gcompris/gcompris.c:158
   5426#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
  51155427msgid ""
  51165428"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
   
  51205432"gcompris/shared]"
  51215433
  5122 #: ../src/gcompris/gcompris.c:160
   5434#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
  51235435msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
  51245436msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
  51255437
  5126 #: ../src/gcompris/gcompris.c:774
   5438#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
   5439msgid "Run the experimental activities"
   5440msgstr "Експериментални занимания"
   5441
   5442#: ../src/gcompris/gcompris.c:782
  51275443#, c-format
  51285444msgid ""
   
  51485464"<http://www.fsf.org/philosophy>"
  51495465
  5150 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1142
   5466#: ../src/gcompris/gcompris.c:1170
  51515467#, c-format
  51525468msgid ""
   
  51625478
  51635479#. check the list of possible values for -l, then exit
  5164 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1210
   5480#: ../src/gcompris/gcompris.c:1244
  51655481#, c-format
  51665482msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
  51675483msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
  51685484
  5169 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1211
   5485#: ../src/gcompris/gcompris.c:1245
  51705486#, c-format
  5171 msgid "List of available activity is :\n"
  5172 msgstr "Списъкът с наличните занимания е:\n"
  5173 
  5174 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1354
   5487msgid "The list of available activities is :\n"
   5488msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
   5489
   5490#: ../src/gcompris/gcompris.c:1388
  51755491#, c-format
  51765492msgid "The list of available profiles is:\n"
   
  51825498
  51835499#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
  5184 msgid "Users without class"
   5500msgid "Users without a class"
  51855501msgstr "Потребители без клас"
  51865502
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.