Ignore:
Timestamp:
Dec 15, 2005, 7:44:07 AM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gedit (help) final edition

 • има един непреведен низ. не знам какво значи.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gedit/gedit.gnome-2-12.po

  r422 r423  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-12-14 15:55+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-14 18:26+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-15 07:44+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  110110#: gedit.xml:64(contrib) gedit.xml:69(contrib)
  111111msgid "Acknowledgements"
  112 msgstr ""
   112msgstr "Благодарности"
  113113
  114114#: gedit.xml:67(firstname)
   
  550550#: gedit.xml:407(para)
  551551msgid "Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the case of the text that you type."
  552 msgstr ""
   552msgstr "Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте въвели за търсене."
  553553
  554554#: gedit.xml:409(para) gedit.xml:451(para)
  555555msgid "Select the <guilabel>Match entire word only</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the entire words of the text that you type."
  556 msgstr ""
   556msgstr "Изберете опцията <guilabel>Ако съвпада само с цяла дума</guilabel>, за да се откриват съвпадение на низа, които са цели думи в текста."
  557557
  558558#: gedit.xml:411(para) gedit.xml:453(para)
  559559msgid "Select the <guilabel>Search backwards</guilabel> option to search backwards to the beginning of the file."
  560 msgstr ""
   560msgstr "Изберете опцията <guilabel>Търсене на обратно</guilabel>, за да търсите назад към началото на файла."
  561561
  562562#: gedit.xml:413(para) gedit.xml:455(para)
  563563msgid "Select the <guilabel>Wrap around</guilabel> option to search to one end of the file and then continue the search from the other end of the file."
  564 msgstr ""
   564msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим с пренасяне</guilabel>, за да търсите до единия край на файла и после да се продължава търсенето от другия край на файла."
  565565
  566566#: gedit.xml:415(para) gedit.xml:457(para)
  567567msgid "Click <guibutton>Find</guibutton> to search the file for the first occurrence of the string. If <application>gedit</application> finds the string, the application moves the cursor to the string, and selects the string."
  568 msgstr ""
   568msgstr "Натиснете <guibutton>Търсене</guibutton>, за да претърсите файла за първото срещане на низа. Ако <application>gedit</application> намери низа, програмата премества курсора към него и го избира."
  569569
  570570#: gedit.xml:417(para)
  571571msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton> or choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice>. To find the previous occurrence of the string, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
  572 msgstr ""
   572msgstr "За да откриете къде се среща даден низ, натиснете <guibutton>Търсене</guibutton> или изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Намиране на следващ</guimenuitem></menuchoice>. За да откриете предишният път, когато се среща даден низ, изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Намиране на предишен</guimenuitem></menuchoice>."
  573573
  574574#: gedit.xml:419(para) gedit.xml:463(para)
  575575msgid "To finish the search, click <guibutton>Close</guibutton>."
  576 msgstr ""
   576msgstr "За да приключите търсенето, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  577577
  578578#: gedit.xml:425(title)
   
  582582#: gedit.xml:426(para)
  583583msgid "To search a file for a string, and replace the string with an alternative string, perform the following steps:"
  584 msgstr ""
   584msgstr "За да претърсите файл за даден низ и да замените низа с друг низ, следвайте следните стъпки:"
  585585
  586586#: gedit.xml:428(para)
  587587msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Replace</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Replace</guilabel> dialog."
  588 msgstr ""
   588msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Замяна</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Замяна</guilabel>."
  589589
  590590#: gedit.xml:447(para)
  591591msgid "Type the string that you want to use to replace the string that you find, in the <guilabel>Replace with</guilabel> field."
  592 msgstr ""
   592msgstr "Въведете низа, който искате да използвате да замени низа, който търсите, в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
  593593
  594594#: gedit.xml:449(para)
  595595msgid "Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the case of the text that you enter."
  596 msgstr ""
   596msgstr "Изберете опцията <guilabel>Зачитане на малки/големи</guilabel, за да се откриват само съвпадения, които отговарят на регистъра на текста, който сте въвели за търсене."
  597597
  598598#: gedit.xml:459(para)
  599599msgid "Click <guibutton>Replace</guibutton> to replace the occurrence of the string with the text in the <guilabel>Replace with</guilabel> field. Click <guibutton>Replace All</guibutton> to replace all occurrences of the string."
  600 msgstr ""
   600msgstr "Натиснете <guibutton>Замяна</guibutton>, за да замените съвпаденията с низа от полето <guilabel>Замяна с</guilabel>. Натиснете <guibutton>Замяна на всички</guibutton>, за да замените всички съвпадения с въведения низ."
  601601
  602602#: gedit.xml:461(para)
  603603msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton>."
  604 msgstr ""
   604msgstr "За да откриете следващото срещане на низа, натиснете <guibutton>Търсене</guibutton>."
  605605
  606606#: gedit.xml:469(title)
  607607msgid "To Open a File from a URI"
  608 msgstr ""
   608msgstr "Отваряне на файл от адрес (URI)"
  609609
  610610#: gedit.xml:470(para)
  611611msgid "To open a file from a Uniform Resource Identifier (URI), perform the following steps:"
  612 msgstr ""
   612msgstr "За да отворите файл през Uniform Resource Identifier (URI), следвайте следните стъпки:"
  613613
  614614#: gedit.xml:473(para)
  615615msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Location</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open Location</guilabel> dialog."
  616 msgstr ""
   616msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на местоположение</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Отваряне на местоположение</guilabel>."
  617617
  618618#: gedit.xml:476(para)
   
  622622#: gedit.xml:479(para)
  623623msgid "Use the <guilabel>Character coding</guilabel> drop-down list to select the appropriate character coding."
  624 msgstr ""
   624msgstr "Използвайте падащото меню <guilabel>Кодиране на символите</guilabel>, за да изберете подходящата кодова таблица."
  625625
  626626#: gedit.xml:482(para)
  627627msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
  628 msgstr ""
   628msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>."
  629629
  630630#: gedit.xml:485(para)
  631631msgid "Alternatively, type <command>gedit <replaceable>URI</replaceable></command> at a command line, where <replaceable>URI</replaceable> is the URI of the file that you want to open, then press <keycap>Return</keycap>. Valid types of <replaceable>URI</replaceable> include <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal>, and all of the methods supported by <literal>gnome-vfs</literal>."
  632 msgstr ""
   632msgstr "Или просто въведете в командния ред <command>gedit <replaceable>URI</replaceable></command>, където <replaceable>URI</replaceable> е адресът на файла, който искате да отворите. После натиснете <keycap>Enter</keycap>. Валидни видове <replaceable>URI</replaceable> са <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal> и всички методи поддържани от <literal>gnome-vfs</literal>."
  633633
  634634#: gedit.xml:486(para)
  635635msgid "The application opens the file located at the URI in read-only mode."
  636 msgstr ""
   636msgstr "Програмата отваря файла, който се намира на адреса, в режим само за четене."
  637637
  638638#: gedit.xml:490(title)
   
  642642#: gedit.xml:491(para)
  643643msgid "You can use <application>gedit</application> to pipe the output of a command to a text file. For example, to pipe the output of an <command>ls</command> command to a text file, type <command>ls | gedit</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
  644 msgstr ""
   644msgstr "Може да използвате <application>gedit</application>, за да пренасочите изходните съобщения на команда към текстов файл. Например, за да запишете изхода на командата <command>ls</command> в текстов файл, изпълнете командата <command>ls | gedit</command>."
  645645
  646646#: gedit.xml:492(para)
  647647msgid "The output of the <command>ls</command> command is displayed in a new text file in the <application>gedit</application> window."
  648 msgstr ""
   648msgstr "Изходните съобщения на командата <command>ls</command> се появяват в нов текстов файл в прозореца на <application>gedit</application>."
  649649
  650650#: gedit.xml:493(para)
  651651msgid "Alternatively, you can use the Shell command plugin to pipe command output to the current file. For information about how to use the Shell command plugin, see <xref linkend=\"gedit-shell-command-plugin\"/>."
  652 msgstr ""
   652msgstr "Можете също да използвате приставката за командната обвивка, за да пренасочвате изходни съобщения към текущия файл. За информация относно как да използвате тази приставка, вижте <xref linkend=\"gedit-shell-command-plugin\"/>."
  653653
  654654#: gedit.xml:497(title)
  655655msgid "To Position the Cursor on a Specific Line"
  656 msgstr ""
   656msgstr "Поставяне на курсора на определен ред"
  657657
  658658#: gedit.xml:498(para)
  659659msgid "To position the cursor on a specific line in the current file, perform the following steps:"
  660 msgstr ""
   660msgstr "За да поставите курсора на определен ред в текущия файл, извършете следните действия:"
  661661
  662662#: gedit.xml:500(para)
  663663msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Go to Line</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Go to Line</guilabel> dialog."
  664 msgstr ""
   664msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Търсене</guimenu><guimenuitem>Отиване на ред</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозореца <guilabel>Отиване на ред</guilabel>."
  665665
  666666#: gedit.xml:502(para)
  667667msgid "Type the number of the line that you want to move the cursor to in the <guilabel>Line number</guilabel> field."
  668 msgstr ""
   668msgstr "Въведете номера на реда, където искате да преместите курсора, в полето <guilabel>Номер на ред</guilabel>."
  669669
  670670#: gedit.xml:504(para)
  671671msgid "Click <guibutton>Go to Line</guibutton>. The application moves the cursor to the line number that you specify."
  672 msgstr ""
   672msgstr "Натиснете <guibutton>Отиване на ред</guibutton>. Програмата премества курсора към реда с дадения номер."
  673673
  674674#: gedit.xml:506(para)
  675675msgid "To close the <guilabel>Go to Line</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  676 msgstr ""
   676msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Отиване на ред</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  677677
  678678#: gedit.xml:512(title)
   
  682682#: gedit.xml:514(para)
  683683msgid "To set the page options, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog."
  684 msgstr ""
   684msgstr "За да настроите страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Настройки на страницата</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Настройки на страницата</guilabel>."
  685685
  686686#: gedit.xml:516(para)
  687687msgid "The <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
  688 msgstr ""
   688msgstr "Прозорецът <guilabel>Настройки на страницата</guilabel> Ви позволява да определите следните опции за разпечатването:"
  689689
  690690#: gedit.xml:519(title)
  691691msgid "General Tabbed Section"
  692 msgstr ""
   692msgstr "Раздел \"Главни\""
  693693
  694694#: gedit.xml:521(guilabel)
  695695msgid "Print syntax highlighting"
  696 msgstr ""
   696msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  697697
  698698#: gedit.xml:523(para)
  699699msgid "Select this option to print syntax highlighting. For more information about syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
  700 msgstr ""
   700msgstr "Изберете тази опция, за да се разпечатва осветяването на синтаксиса. За повече информация относно осветяването на синтаксиса, вижте <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
  701701
  702702#: gedit.xml:526(guilabel)
  703703msgid "Print page headers"
  704 msgstr ""
   704msgstr "Печатане на колонтитулите"
  705705
  706706#: gedit.xml:528(para)
  707707msgid "Select this option to include a header on each page that you print. You cannot configure the header."
  708 msgstr ""
   708msgstr "Изберете тази опция, за да включите колонтитули във всички страници, които разпечатвате. Не може да настроите колонтитула."
  709709
  710710#: gedit.xml:531(guilabel) gedit.xml:872(guilabel)
   
  714714#: gedit.xml:534(para)
  715715msgid "Select the <guilabel>Print line numbers</guilabel> option to include line numbers when you print a file."
  716 msgstr ""
   716msgstr "Изберете опцията <guilabel>Печатане на номера на редове</guilabel>, за да включите номерата на редовете, когато разпечатвате файл."
  717717
  718718#: gedit.xml:535(para)
  719719msgid "Use the <guilabel>Number every ... lines </guilabel> spin box to specify how often to print the line numbers, for example every 5 lines, every 10 lines, and so on."
  720 msgstr ""
   720msgstr "Използвайте полето <guilabel>Номериране на всеки ... реда</guilabel>, за да определите колко често да се разпечатва номерацията, например на всеки пети ред."
  721721
  722722#: gedit.xml:538(guilabel) gedit.xml:865(guilabel)
   
  726726#: gedit.xml:540(para)
  727727msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a character level, when you print a file. The application counts wrapped lines as one line for line numbering purposes."
  728 msgstr ""
   728msgstr "Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режим с пренасяне</guilabel>, за да се пренася текста на нов ред, на ниво символ, когато разпечатвате файл. Програмата брои пренесения ред като един ред, за целите на номерирането на страницата."
  729729
  730730#: gedit.xml:542(para)
  731731msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a word level, when you print a file."
  732 msgstr ""
   732msgstr "Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, за да пренасяте текст само на ниво думи, при разпечатването на файл."
  733733
  734734#: gedit.xml:550(title)
   
  742742#: gedit.xml:554(para)
  743743msgid "Click on this button to select the font to use to print the body text of a file."
  744 msgstr ""
   744msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за разпечатване тялото на текстовия файл."
  745745
  746746#: gedit.xml:557(guilabel)
   
  750750#: gedit.xml:560(para)
  751751msgid "Click on this button to select the font to use to print line numbers."
  752 msgstr ""
   752msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва  за разпечатване на номерата на редовете."
  753753
  754754#: gedit.xml:563(guilabel)
  755755msgid "Headers and footers"
  756 msgstr ""
   756msgstr "Горен и долен колонтитул"
  757757
  758758#: gedit.xml:565(para)
  759759msgid "Click on this button to select the font to use to print the headers and footers in a file."
  760 msgstr ""
   760msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете шрифта, който да се използва за разпечатване на горния и долен колонтитул."
  761761
  762762#: gedit.xml:569(para)
  763763msgid "To reset the fonts to the default fonts for printing a file from <application>gedit</application>, click <guibutton>Restore Default Fonts</guibutton>."
  764 msgstr ""
   764msgstr "За върнете шрифтовете към стандартните за разпечатването на файл през <application>gedit</application>, натиснете <guibutton>Възстановяване на шрифтовете по подразбиране</guibutton>."
  765765
  766766#: gedit.xml:576(title)
   
  770770#: gedit.xml:577(para)
  771771msgid "You can use <application>gedit</application> to perform the following print operations:"
  772 msgstr ""
   772msgstr "Може да използвате <application>gedit</application>, за да извършвате следните операции по разпечатване:"
  773773
  774774#: gedit.xml:579(para)
  775775msgid "Print a file to a printer."
  776 msgstr ""
   776msgstr "Разпечатване на файл към принтер"
  777777
  778778#: gedit.xml:581(para)
  779779msgid "Print the output of the print command to a file."
  780 msgstr ""
   780msgstr "Разпечатване на изходните съобщения на командата print в ред."
  781781
  782782#: gedit.xml:584(para)
  783783msgid "If you print to a file, <application>gedit</application> sends the output of the file to a pre-press format file. The most common pre-press formats are PostScript and Portable Document Format (PDF)."
  784 msgstr ""
   784msgstr "Ако разпечатвате към файл, <application>gedit</application> изпраща изходните съобщения за файла към предпечатен файлов формат. Най-често срещаните такива формати са PostScript и Portable Document Format (PDF)."
  785785
  786786#: gedit.xml:586(para)
  787787msgid "To preview the pages that you want to print, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print Preview</guimenuitem></menuchoice>."
  788 msgstr ""
   788msgstr "За да прегледате страниците, които искате да разпечатате, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Преглед на документ</guimenuitem></menuchoice>."
  789789
  790790#: gedit.xml:588(para)
  791791msgid "To print the current file to a printer or a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Print</guilabel> dialog."
  792 msgstr ""
   792msgstr "За да разпечатате текущия файл на принтер или във файл, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>. Ще се покаже прозорецът <guilabel>Печат</guilabel>."
  793793
  794794#: gedit.xml:590(para)
  795795msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
  796 msgstr ""
   796msgstr "Прозорецът <guilabel>Печат</guilabel> Ви позволява да определяте следните опции за печат:"
  797797
  798798#: gedit.xml:593(title)
  799799msgid "Job Tabbed Section"
  800 msgstr ""
   800msgstr "Раздел \"Задача\""
  801801
  802802#: gedit.xml:595(guilabel)
   
  806806#: gedit.xml:597(para)
  807807msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
  808 msgstr ""
   808msgstr "Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да се разпечатат:"
  809809
  810810#: gedit.xml:600(guilabel)
   
  814814#: gedit.xml:601(para)
  815815msgid "Select this option to print all of the pages in the file."
  816 msgstr ""
   816msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате всички страници на файла."
  817817
  818818#: gedit.xml:604(guilabel)
   
  822822#: gedit.xml:605(para)
  823823msgid "Select this option to print the specified lines only. Use the <guilabel>From</guilabel> and <guilabel>To</guilabel> spin boxes to specify the line range."
  824 msgstr ""
   824msgstr "Изберете тази опция, за се разпечатат само определени редове. Използвайте полетата <guilabel>От</guilabel> и <guilabel>До</guilabel>, за да определите обхвата."
  825825
  826826#: gedit.xml:608(guilabel)
   
  830830#: gedit.xml:609(para)
  831831msgid "Select this option to print the selected text only. This option is only available if you select text."
  832 msgstr ""
   832msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате само избрания текст. Тази опция е налична само, ако сте избрали текст."
  833833
  834834#: gedit.xml:615(guilabel)
   
  838838#: gedit.xml:617(para)
  839839msgid "Use the <guilabel>Number of copies</guilabel> spin box to specify the number of copies of the file that you want to print."
  840 msgstr ""
   840msgstr "Използвайте полето <guilabel>Брой разпечатки</guilabel>, за да определите броя на копията на файла, които искате да разпечатате."
  841841
  842842#: gedit.xml:618(para)
  843843msgid "If you print multiple copies of the file, select the <guilabel>Collate</guilabel> option to collate the printed copies."
  844 msgstr ""
   844msgstr "Ако печатате множество копия на файла, изберете опцията <guilabel>Подредба</guilabel>, за да подредите разпечатаните копия."
  845845
  846846#: gedit.xml:625(title)
  847847msgid "Printer Tabbed Section"
  848 msgstr ""
   848msgstr "Раздел \"Принтер\""
  849849
  850850#: gedit.xml:627(guilabel)
   
  854854#: gedit.xml:629(para)
  855855msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the file."
  856 msgstr ""
   856msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете с кой принтер да се разпечата файла."
  857857
  858858#: gedit.xml:632(guilabel)
   
  862862#: gedit.xml:634(para)
  863863msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
  864 msgstr ""
   864msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете настройките на принтера."
  865865
  866866#: gedit.xml:636(para)
  867867msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
  868 msgstr ""
   868msgstr "За да настроите принтер, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. Например, може да включите или изключите двустранно разпечатване или да насрочите разпечатване, ако тази функционалност е поддържана от принтера."
  869869
  870870#: gedit.xml:640(guilabel)
   
  874874#: gedit.xml:642(para)
  875875msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
  876 msgstr ""
   876msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните местоположения за разпечатване:"
  877877
  878878#: gedit.xml:647(guilabel)
   
  882882#: gedit.xml:649(para)
  883883msgid "Print the file to a CUPS printer."
  884 msgstr ""
   884msgstr "Разпечатва файла към CUPS принтер."
  885885
  886886#: gedit.xml:653(para)
  887887msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
  888 msgstr ""
   888msgstr "Ако избраният принтер е принтер на CUPS, <guilabel>CUPS</guilabel> e единствения запис в този списък."
  889889
  890890#: gedit.xml:660(guilabel)
   
  894894#: gedit.xml:662(para)
  895895msgid "Print the file to a printer."
  896 msgstr ""
   896msgstr "Разпечатване на файл към принтер."
  897897
  898898#: gedit.xml:668(guilabel)
   
  902902#: gedit.xml:670(para)
  903903msgid "Print the file to a PostScript file."
  904 msgstr ""
   904msgstr "Разпечатва файла в PostScript файл."
  905905
  906906#: gedit.xml:673(para)
  907907msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
  908 msgstr ""
   908msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорецът, където определяте името и местоположението на PostScript файла."
  909909
  910910#: gedit.xml:679(guilabel)
   
  914914#: gedit.xml:681(para)
  915915msgid "Use the specified command to print the file."
  916 msgstr ""
   916msgstr "Използва определената команда, за да разпечата файла."
  917917
  918918#: gedit.xml:684(para)
  919919msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
  920 msgstr ""
   920msgstr "Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни аргументи."
  921921
  922922#: gedit.xml:692(guilabel)
   
  926926#: gedit.xml:694(para) gedit.xml:700(para) gedit.xml:706(para)
  927927msgid "This functionality is not supported in this version of gedit."
  928 msgstr ""
   928msgstr "Тази функционалност не се поддържа в тази версия на gedit."
  929929
  930930#: gedit.xml:698(guilabel)
   
  938938#: gedit.xml:714(title)
  939939msgid "Paper Tabbed Section"
  940 msgstr ""
   940msgstr "Раздел \"Хартия\""
  941941
  942942#: gedit.xml:716(guilabel)
   
  946946#: gedit.xml:718(para)
  947947msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the file."
  948 msgstr ""
   948msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете размера на хартията, на която искате да разпечате файла."
  949949
  950950#: gedit.xml:721(guilabel)
   
  954954#: gedit.xml:723(para)
  955955msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
  956 msgstr ""
   956msgstr "Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте близките падащи списъци, за да промените мерната единица."
  957957
  958958#: gedit.xml:726(guilabel)
   
  962962#: gedit.xml:728(para)
  963963msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
  964 msgstr ""
   964msgstr "Използвайте това поле, за да определите височината на хартията."
  965965
  966966#: gedit.xml:731(guilabel)
   
  970970#: gedit.xml:733(para)
  971971msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
  972 msgstr ""
   972msgstr "Използвайте това поле, за да изберете ориентацията на хартията в принтера."
  973973
  974974#: gedit.xml:736(guilabel)
   
  978978#: gedit.xml:738(para)
  979979msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
  980 msgstr ""
   980msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентация на страницата."
  981981
  982982#: gedit.xml:741(guilabel)
  983983msgid "Layout"
  984 msgstr ""
   984msgstr "Оформление"
  985985
  986986#: gedit.xml:743(para)
  987987msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
  988 msgstr ""
   988msgstr "Използвайте този падащ списък за изберете подредба на страницата. В района на преглед се показва преглед на всяка подредба, която бъде избрана."
  989989
  990990#: gedit.xml:746(guilabel)
   
  994994#: gedit.xml:748(para)
  995995msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
  996 msgstr ""
   996msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете контейнера за хартия."
  997997
  998998#: gedit.xml:757(title)
   
  10021002#: gedit.xml:758(para)
  10031003msgid "To display or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To customize how <application>gedit</application> displays the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Customize Toolbar</guisubmenu></menuchoice>, then select one of the following menu items:"
  1004 msgstr ""
   1004msgstr "За да се показва и скрива лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. За да персонализирате как <application>gedit</application> показва лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Настройки не лентата с инструменти</guisubmenu></menuchoice> и после изберете един от следните елементи за менюто:"
  10051005
  10061006#: gedit.xml:761(guimenuitem)
  10071007msgid "Desktop Default"
  1008 msgstr ""
   1008msgstr "По подразбиране за работната среда"
  10091009
  10101010#: gedit.xml:762(para)
  10111011msgid "Display the default toolbar."
  1012 msgstr ""
   1012msgstr "Показване на стандартната лента с инструменти"
  10131013
  10141014#: gedit.xml:765(guimenuitem)
   
  10181018#: gedit.xml:766(para)
  10191019msgid "Display icons only."
  1020 msgstr ""
   1020msgstr "Показва само икони."
  10211021
  10221022#: gedit.xml:769(guimenuitem)
   
  10261026#: gedit.xml:770(para)
  10271027msgid "Display icons, and display text for all icons."
  1028 msgstr ""
   1028msgstr "Показва икони ипоказва текста за всички икони."
  10291029
  10301030#: gedit.xml:773(guimenuitem)
  10311031msgid "Text for Important Icons"
  1032 msgstr ""
   1032msgstr "Текст за важни икони"
  10331033
  10341034#: gedit.xml:774(para)
  10351035msgid "Display icons, and display text for the important icons."
  1036 msgstr ""
   1036msgstr "Показва икони и показва текст за важните икони."
  10371037
  10381038#: gedit.xml:777(para)
  10391039msgid "To display or hide the output window, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Output Window</guimenuitem></menuchoice>."
  1040 msgstr ""
   1040msgstr "За да покажете или скриете изходния прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Изходни съобщения</guimenuitem></menuchoice>."
  10411041
  10421042#: gedit.xml:782(title)
  10431043msgid "To Set the Syntax Highlighting Mode"
  1044 msgstr ""
   1044msgstr "Настройване на режима с осветяване"
  10451045
  10461046#: gedit.xml:783(para)
  10471047msgid "To set the syntax highlighting mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Highlight Mode</guimenuitem></menuchoice>, then select one of the following menu items:"
  1048 msgstr ""
   1048msgstr "За да настроите осветения синтаксис, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим на осветяване</guimenuitem></menuchoice> и после изберете едно от следните:"
  10491049
  10501050#: gedit.xml:786(guimenuitem)
  10511051msgid "Normal"
  1052 msgstr ""
   1052msgstr "Нормален"
  10531053
  10541054#: gedit.xml:788(para)
  10551055msgid "Do not display any syntax highlighting."
  1056 msgstr ""
   1056msgstr "Да не се показва синтактично осветяване"
  10571057
  10581058#: gedit.xml:792(guisubmenu)
   
  10621062#: gedit.xml:794(para)
  10631063msgid "Display syntax highlighting to edit source code. Use the <guisubmenu>Sources</guisubmenu> submenu to select the source code type."
  1064 msgstr ""
   1064msgstr "Показва осветяване на синтаксис за редактиране на изходен код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Източници</guisubmenu>, за да изберете вида изходен код."
  10651065
  10661066#: gedit.xml:798(guisubmenu)
  10671067msgid "Markup"
  1068 msgstr ""
   1068msgstr "Маркиране"
  10691069
  10701070#: gedit.xml:800(para)
  10711071msgid "Display syntax highlighting to edit markup code. Use the <guisubmenu>Markup</guisubmenu> submenu to select the markup code type."
  1072 msgstr ""
   1072msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира маркиращ код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Маркиране</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  10731073
  10741074#: gedit.xml:804(guisubmenu)
   
  10781078#: gedit.xml:806(para)
  10791079msgid "Display syntax highlighting to edit script code. Use the <guisubmenu>Scripts</guisubmenu> submenu to select the script code type."
  1080 msgstr ""
   1080msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира код за скриптове. Използвайте подменюто <guisubmenu>Скриптове</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  10811081
  10821082#: gedit.xml:810(guisubmenu)
  10831083msgid "Others"
  1084 msgstr ""
   1084msgstr "Други"
  10851085
  10861086#: gedit.xml:812(para)
  10871087msgid "Display syntax highlighting to edit other types of code. Use the <guisubmenu>Others</guisubmenu> submenu to select the code type."
  1088 msgstr ""
   1088msgstr "Показване на синтактичното осветяване, така че да се редактира друг вид код. Използвайте подменюто <guisubmenu>Други</guisubmenu>, за да изберете вида на кода."
  10891089
  10901090#: gedit.xml:816(para)
  10911091msgid "For more information about how to configure syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
  1092 msgstr ""
   1092msgstr "За повече информация относно как да конфигурирате осветяването на синтаксиса, вижте <xref linkend=\"gedit-prefs-syntax\"/>."
  10931093
  10941094#: gedit.xml:823(title)
   
  10981098#: gedit.xml:825(para)
  10991099msgid "To configure <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following categories:"
  1100 msgstr ""
   1100msgstr "За да настроите <application>gedit</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа следните категории:"
  11011101
  11021102#: gedit.xml:835(title)
   
  11061106#: gedit.xml:837(guilabel)
  11071107msgid "Tabs"
  1108 msgstr ""
   1108msgstr "Табулация"
  11091109
  11101110#: gedit.xml:839(para)
  11111111msgid "Use the <guilabel>Tabs width</guilabel> spin box to specify the width of the space that <application> gedit</application> inserts when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
  1112 msgstr ""
   1112msgstr "Използвайте полето за полето за <guilabel>Ширина на табулацията</guilabel>, за да определите ширината на празното пространство, което <application>gedit</application> вмъква, когато натиснете клавиша <keycap>Tab</keycap>."
  11131113
  11141114#: gedit.xml:840(para)
  11151115msgid "Select the <guilabel>Insert spaces instead of tabs</guilabel> option to specify that <application> gedit</application> inserts spaces instead of a tab character when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
  1116 msgstr ""
   1116msgstr "Изберете опцията <guilabel>Вмъкване на интервали вместо табулации</guilabel>, за да определите <application>gedit</application> да вмъква интервали, вместо символ за табулации, при натискане на клавиша <keycap>Tab</keycap>."
  11171117
  11181118#: gedit.xml:843(guilabel)
   
  11221122#: gedit.xml:844(para)
  11231123msgid "Select the <guilabel>Enable auto indentation</guilabel> option to specify that the next line starts at the indentation level of the current line."
  1124 msgstr ""
   1124msgstr "Изберете опцията <guilabel>Enable·auto·indentation</guilabel>, за да определите, че следващият ред започва на същото вдадено ниво, както и текущия ред."
  11251125
  11261126#: gedit.xml:847(guilabel)
   
  11301130#: gedit.xml:849(para)
  11311131msgid "Select the <guilabel>Create a backup copy of files before saving</guilabel> option to create a backup copy of a file each time you save the file. The backup copy of the file contains a ~ at the end of the filename."
  1132 msgstr ""
   1132msgstr "Изберете опцията <guilabel>Създаване на резервно копие на файловете преди запазване</guilabel>, за да се създава резервно копие на файла всеки път, когато той се запазва. Резервното копие на файла има файлово име, завършващо с \"~\"."
  11331133
  11341134#: gedit.xml:850(para)
  11351135msgid "Select the <guilabel>Autosave files every ... minutes</guilabel> option to automatically save the current file at regular intervals. Use the spin box to specify how often you want to save the file."
  1136 msgstr ""
   1136msgstr "Изберете опцията <guilabel>Автоматично запазване на файловете на всеки·...·минути</guilabel>, за да се запазва текущия файл на равни интервали. Използвайте полето, за да определите колко често да се запазва файла."
  11371137
  11381138#: gedit.xml:853(guilabel)
   
  11421142#: gedit.xml:855(para)
  11431143msgid "Select the <guilabel>Limit to ... actions</guilabel> option to set a limit on the number of editing actions that you can undo. Use the spin box to specify the maximum number of actions that you can undo."
  1144 msgstr ""
   1144msgstr "Изберете опцията <guilabel>Ограничаване до ... действия</guilabel>, за да настроите броя на действия, които можете да отменяте. Използвайте полето, за да определите колко да е максималния брой действия, които да се пазят."
  11451145
  11461146#: gedit.xml:856(para)
  11471147msgid "Select the <guilabel>Unlimited undo</guilabel> option to set no limit on the number of editing actions that you can undo."
  1148 msgstr ""
   1148msgstr "Изберете опцията <guilabel>Неограничени връщания назад</guilabel>, за да махнете ограничението на броя отмени, които може да правите по редакциите."
  11491149
  11501150#: gedit.xml:863(title) gedit.xml:1190(guimenu)
   
  11541154#: gedit.xml:867(para)
  11551155msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a character level, when you reach the text window boundary."
  1156 msgstr ""
   1156msgstr "Изберете опцията <guilabel>Разрешаване на режима с пренасяне</guilabel>, за да пренасяте текста на следващия ред, на ниво символ, когато се достигне текстовата граница на прозореца."
  11571157
  11581158#: gedit.xml:868(para)
  11591159msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a word level, when you reach the text window boundary."
  1160 msgstr ""
   1160msgstr "Изберете опцията <guilabel>Без разделяне на думите на два реда</guilabel>, за да се пренася текста на следващия ред, на ниво дума, когато се достигне текстовата граница на прозореца."
  11611161
  11621162#: gedit.xml:874(para)
  11631163msgid "Select the <guilabel>Display line numbers</guilabel> option to display line numbers on the left side of the <application>gedit</application> window."
  1164 msgstr ""
   1164msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на номера на редовете</guilabel>, за да се покажат номерата на редовете в лявата част на прозореца на <application>gedit</application>."
  11651165
  11661166#: gedit.xml:878(guilabel)
   
  11701170#: gedit.xml:880(para)
  11711171msgid "Select the <guilabel>Display right margin</guilabel> option to display a vertical line that indicates the right margin."
  1172 msgstr ""
   1172msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на дясна граница</guilabel>, за да се показва вертикална линия, която да показва дясната граница."
  11731173
  11741174#: gedit.xml:881(para)
  11751175msgid "Use the <guilabel>Right margin at column</guilabel> spin box to specify the location of the vertical line."
  1176 msgstr ""
   1176msgstr "Използвайте полето <guilabel>Дясна граница за колона</guilabel>, за да определите местоположението на вертикалната линия."
  11771177
  11781178#: gedit.xml:888(title)
   
  11861186#: gedit.xml:892(para)
  11871187msgid "Select the <guilabel>Use default theme font</guilabel> option to use the default system font for the text in the <application>gedit</application> text window."
  1188 msgstr ""
   1188msgstr "Изберете опцията <guilabel>Използване на шрифта на темата по подразбиране</guilabel>, за се използва системния шрифт за текста в прозореца на <application>gedit</application>."
  11891189
  11901190#: gedit.xml:893(para)
  11911191msgid "The <guilabel>Editor font</guilabel> field displays the font that <application>gedit</application> uses to display text. Click on the button to specify the font type, style, and size to use for text."
  1192 msgstr ""
   1192msgstr "Полето <guilabel>Шрифт на редактора</guilabel> показва шрифта, който се използва от <application>gedit</application>, за да се показва текст. Натиснете бутона, за да определите вида на шрифта, стила и размера му."
  11931193
  11941194#: gedit.xml:896(guilabel)
   
  11981198#: gedit.xml:898(para)
  11991199msgid "Select the <guilabel>Use default theme colors</guilabel> option to use the default theme colors in the <application>gedit</application> text window."
  1200 msgstr ""
   1200msgstr "Изберете опцията <guilabel>зползване на цветови теми по подразбиране</guilabel>, за да се използват стандартните цветове на темата в прозореца на <application>gedit</application>."
  12011201
  12021202#: gedit.xml:899(para)
  12031203msgid "Click on the <guibutton>Normal text color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a color to use to display normal text in the <application>gedit</application> text window."
  1204 msgstr ""
   1204msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Нормален цвят на текста</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвета, с който да се показва нормалния текст в прозореца на <application>gedit</application>."
  12051205
  12061206#: gedit.xml:900(para)
  12071207msgid "Click on the <guibutton>Background color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a background color for the <application>gedit</application> text window."
  1208 msgstr ""
   1208msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Фонов цвят</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят за текстовия прозорец на <application>gedit</application>."
  12091209
  12101210#: gedit.xml:901(para)
  12111211msgid "Click on the <guibutton>Selected text color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a color to use to display selected text."
  1212 msgstr ""
   1212msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избрания текст</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете цвят, който да се използва за избрания текст."
  12131213
  12141214#: gedit.xml:903(para)
  12151215msgid "Click on the <guibutton>Selection color</guibutton> color button to display the color selector dialog. Select a background color to use to highlight a text selection."
  1216 msgstr ""
   1216msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на избраното</guibutton>, за да се покаже прозореца за избор на цвят. Изберете фоновия цвят, който да се използва при маркирането на текст."
  12171217
  12181218#: gedit.xml:910(title)
   
  12221222#: gedit.xml:912(guilabel)
  12231223msgid "Enable syntax highlighting"
  1224 msgstr ""
   1224msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
  12251225
  12261226#: gedit.xml:914(para)
  12271227msgid "Select this option to highlight the syntax of the text that you edit."
  1228 msgstr ""
   1228msgstr "Изберете тази опция, за се осветява синтаксиса на текста, който редактирате."
  12291229
  12301230#: gedit.xml:917(guilabel)
   
  12341234#: gedit.xml:919(para)
  12351235msgid "Use this drop-down list to select a syntax mode to configure."
  1236 msgstr ""
   1236msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете режим на синтаксиса, който да настроите."
  12371237
  12381238#: gedit.xml:922(guilabel)
   
  12421242#: gedit.xml:924(para)
  12431243msgid "Use this list box to select a syntax element to configure."
  1244 msgstr ""
   1244msgstr "Използвайте този списък, за да изберете синтаксисните елементи, които да настроите."
  12451245
  12461246#: gedit.xml:927(term)
  12471247msgid "Format buttons"
  1248 msgstr ""
   1248msgstr "Бутони на форматирането"
  12491249
  12501250#: gedit.xml:929(para)
  12511251msgid "Use the following buttons to change the format of the selected syntax element:"
  1252 msgstr ""
   1252msgstr "Използвайте следните бутони, за да променяте формата на избраните синтаксисни елементи:"
  12531253
  12541254#: gedit.xml:937(para)
   
  12621262#: gedit.xml:951(phrase)
  12631263msgid "Shows icon for bold format."
  1264 msgstr ""
   1264msgstr "Показва иконата за удебелен текст."
  12651265
  12661266#: gedit.xml:957(para)
   
  12701270#: gedit.xml:969(phrase)
  12711271msgid "Shows icon for italic format."
  1272 msgstr ""
   1272msgstr "Показва иконата за наклонен текст."
  12731273
  12741274#: gedit.xml:975(para)
   
  12781278#: gedit.xml:987(phrase)
  12791279msgid "Shows icon for underline."
  1280 msgstr ""
   1280msgstr "Показва иконата за подчертан текст."
  12811281
  12821282#: gedit.xml:993(para)
   
  12861286#: gedit.xml:1005(phrase)
  12871287msgid "Shows icon for strikethrough."
  1288 msgstr ""
   1288msgstr "Показва иконата за зачеркнат текст."
  12891289
  12901290#: gedit.xml:1011(para)
   
  12981298#: gedit.xml:1023(para)
  12991299msgid "Select this option to change the font color of the selected syntax element. Click on the color button to display the color selector dialog, then select the font color."
  1300 msgstr ""
   1300msgstr "Изберете тази опция, за да промените цвета на шрифта, за избрания синтаксисен елемент. Натиснете бутона за цвета, за да се появи прозорец за избор на цвят и после изберете цвета на шрифта."
  13011301
  13021302#: gedit.xml:1026(guilabel)
   
  13061306#: gedit.xml:1028(para)
  13071307msgid "Select this option to change the background color of the selected syntax element. Click on the color button to display the color selector dialog, then select the background color."
  1308 msgstr ""
   1308msgstr "Изберете тази опция, за да промените фоновия цвят за избрания синтаксисен елемент. Натиснете бутона за цвят, за да се появи прозореца за избор на цвят и после от него изберете цвета на фона."
  13091309
  13101310#: gedit.xml:1031(guibutton)
  13111311msgid "Reset to Default"
  1312 msgstr ""
   1312msgstr "Връщане на стандартни настройки"
  13131313
  13141314#: gedit.xml:1033(para)
  13151315msgid "Click on this button to reset the foreground color and background color of the selected syntax element to the default values."
  1316 msgstr ""
   1316msgstr "Натиснете този бутон, за да се занулят цветовете за текста и за фона на избраните синтаксисни елементи, към стандартните стойности."
  13171317
  13181318#: gedit.xml:1040(title)
   
  13221322#: gedit.xml:1041(para)
  13231323msgid "For information about how to use the <guilabel>Plugins</guilabel> category of the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, see <xref linkend=\"gedit-install-plugins\"/>."
  1324 msgstr ""
   1324msgstr "За информация относно как да се използва категорията <guilabel>Приставки</guilabel> от прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, вижте <xref linkend=\"gedit-install-plugins\"/>."
  13251325
  13261326#: gedit.xml:1047(title)
   
  13301330#: gedit.xml:1048(para)
  13311331msgid "A plugin is a supplementary program that enhances the functionality of an application. The <application>gedit</application> plugins enable you to perform a variety of functions related to text editing from within the <application> gedit</application> window. The following table lists the <application> gedit</application> plugins."
  1332 msgstr ""
   1332msgstr "Приставката е допълнителна програма, която подобрява функционалността на дадена програма. Приставките за <application>gedit</application> Ви позволяват да извършвате множество функции свързани с редактирането на текст през <application>gedit</application>. Следната таблица изброява приставките за <application>gedit</application>."
  13331333
  13341334#: gedit.xml:1055(para) gedit.xml:1130(para)
   
  13381338#: gedit.xml:1056(para)
  13391339msgid "Purpose"
  1340 msgstr ""
   1340msgstr "Цел"
  13411341
  13421342#: gedit.xml:1061(para) gedit.xml:1136(para)
   
  13501350#: gedit.xml:1065(para) gedit.xml:1151(para) gedit.xml:1153(guimenuitem)
  13511351msgid "Document Statistics"
  1352 msgstr ""
   1352msgstr "Статистика за документа"
  13531353
  13541354#: gedit.xml:1066(para)
  13551355msgid "Counts the number of lines, words, characters with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog."
  1356 msgstr ""
   1356msgstr "Брои броят редове, думи, символи с интервалите, символи без интервалите и байтове в текущия файл. Приставката показва резултатите в прозорец за <guilabel>Статистика за документа</guilabel>."
  13571357
  13581358#: gedit.xml:1069(para) gedit.xml:1156(para)
   
  13621362#: gedit.xml:1070(para)
  13631363msgid "Indents the selected lines, or removes the indentation from the selected lines."
  1364 msgstr ""
   1364msgstr "Прави отстъп на избраните редове или премахва отстъпа от избраните редове."
  13651365
  13661366#: gedit.xml:1073(para) gedit.xml:1163(para)
   
  13701370#: gedit.xml:1074(para)
  13711371msgid "Inserts the current date and time into a file."
  1372 msgstr ""
   1372msgstr "Вмъква текущата дата и време във файла."
  13731373
  13741374#: gedit.xml:1077(para) gedit.xml:1168(para)
   
  13781378#: gedit.xml:1078(para)
  13791379msgid "Displays the text output of a shell command in the output window."
  1380 msgstr ""
   1380msgstr "Показва текстовите изходни съобщения на команден ред в изходния прозорец."
  13811381
  13821382#: gedit.xml:1081(para) gedit.xml:1173(para) gedit.xml:1175(guimenuitem)
   
  13861386#: gedit.xml:1082(para)
  13871387msgid "Sorts the selected text."
  1388 msgstr ""
   1388msgstr "Сортира избрания текст."
  13891389
  13901390#: gedit.xml:1085(para) gedit.xml:1178(para)
   
  13941394#: gedit.xml:1086(para)
  13951395msgid "Checks the spelling in the selected text. You can configure <application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you can check the spelling manually, in the specified language."
  1396 msgstr ""
   1396msgstr "Проверява правописа на избрания текст. Може да настроите <application>gedit</application> да проверява правописа автоматично или може да го проверявате ръчно."
  13971397
  13981398#: gedit.xml:1090(para) gedit.xml:1189(para)
   
  14101410#: gedit.xml:1095(para)
  14111411msgid "Inserts the username of the current user into the file."
  1412 msgstr ""
   1412msgstr "Вмъква потребителското име на текущия потребтел във файла."
  14131413
  14141414#: gedit.xml:1100(para)
  14151415msgid "When you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>, the <guilabel>Plugins</guilabel> tabbed section displays the following information:"
  1416 msgstr ""
   1416msgstr "Когато изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>, раздела <guilabel>Приставки</guilabel> показва следната информация."
  14171417
  14181418#: gedit.xml:1102(para)
  14191419msgid "A table that contains two columns:"
  1420 msgstr ""
   1420msgstr "Таблица, която съдържа две колони:"
  14211421
  14221422#: gedit.xml:1105(guilabel)
   
  14261426#: gedit.xml:1107(para)
  14271427msgid "Displays check boxes that you select to load the plugins."
  1428 msgstr ""
   1428msgstr "Показва полета за отметки, които може да включвате, за да зареждате приставки."
  14291429
  14301430#: gedit.xml:1111(guilabel)
   
  14381438#: gedit.xml:1118(para)
  14391439msgid "An <guibutton>About Plugin</guibutton> button: use this button to display a brief description of the selected plugin, including details about the author of the plugin."
  1440 msgstr ""
   1440msgstr "Бутон <guibutton>Относно приставката</guibutton>: използвайте този бутон, за да се показва кратко описание на избраната приставка, включително информация относно автора й."
  14411441
  14421442#: gedit.xml:1120(para)
  14431443msgid "A <guibutton>Configure Plugin</guibutton> button: use this button to open a configuration dialog for the selected plugin, if that plugin is configurable. For example, see <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/>."
  1444 msgstr ""
   1444msgstr "Бутон <guibutton>Настройки на приставката</guibutton>: използвайте този бутон, за да се отвори прозорец за настройките на избраната приставка, ако тя може да се настройва. Например, вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/>."
  14451445
  14461446#: gedit.xml:1123(para)
   
  14901490#: gedit.xml:1165(guimenuitem)
  14911491msgid "Insert Date and Time"
  1492 msgstr ""
   1492msgstr "Вмъкване на дата и време"
  14931493
  14941494#: gedit.xml:1170(guimenuitem)
   
  15261526#: gedit.xml:1207(para) gedit.xml:1228(para) gedit.xml:1365(para)
  15271527msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
  1528 msgstr ""
   1528msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>."
  15291529
  15301530#: gedit.xml:1210(para) gedit.xml:1231(para) gedit.xml:1368(para)
  15311531msgid "Select the <guilabel>Plugins</guilabel> tab."
  1532 msgstr ""
   1532msgstr "Изберете раздела <guilabel>Приставки</guilabel>."
  15331533
  15341534#: gedit.xml:1213(para)
  15351535msgid "Select the check box next to the name of the plugin that you want to load."
  1536 msgstr ""
   1536msgstr "Изберете полето за отметка до името на приставката, която искате да заредите."
  15371537
  15381538#: gedit.xml:1216(para) gedit.xml:1237(para)
  15391539msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
  1540 msgstr ""
   1540msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>."
  15411541
  15421542#: gedit.xml:1223(title)
   
  15541554#: gedit.xml:1234(para)
  15551555msgid "Deselect the check box next to the name of the plugin that you want to remove."
  1556 msgstr ""
   1556msgstr "Махнете избора от полето за отметка до името на приставката, която искате да премахнете."
  15571557
  15581558#: gedit.xml:1243(title)
   
  15621562#: gedit.xml:1244(para)
  15631563msgid "The ChangeCase plugin changes the case of the selected text. To use the ChangeCase plugin, perform the following steps:"
  1564 msgstr ""
   1564msgstr "Приставката за смяна на регистъра на избрания текст, сменя регистъра на избрания текст. За да я използвате, следвайте следните стъпки:"
  15651565
  15661566#: gedit.xml:1246(para)
  15671567msgid "Load the ChangeCase plugin."
  1568 msgstr ""
   1568msgstr "Зареждане на приставката за смяна на регистъра"
  15691569
  15701570#: gedit.xml:1248(para)
   
  15821582#: gedit.xml:1268(para)
  15831583msgid "Change each character to uppercase."
  1584 msgstr ""
   1584msgstr "Променяне на всеки символ към горен регистър."
  15851585
  15861586#: gedit.xml:1269(para)
  15871587msgid "<literal>This text</literal> becomes <literal>THIS TEXT</literal>"
  1588 msgstr ""
   1588msgstr "<literal>Този текст</literal> става <literal>ТОЗИ ТЕКСТ</literal>."
  15891589
  15901590#: gedit.xml:1274(para)
  15911591msgid "Change each character to lowercase."
  1592 msgstr ""
   1592msgstr "Променяне на всички символи към долен регистър."
  15931593
  15941594#: gedit.xml:1275(para)
  15951595msgid "<literal>This Text</literal> becomes <literal>this text</literal>"
  1596 msgstr ""
   1596msgstr "<literal>Този Текст</literal> става <literal>този текст</literal>."
  15971597
  15981598#: gedit.xml:1280(para)
  15991599msgid "Change each lowercase character to uppercase, and change each uppercase character to lowercase."
  1600 msgstr ""
   1600msgstr "Променя всеки символ в долен регистър към горен и променя всеки символ в горен регистър към долен."
  16011601
  16021602#: gedit.xml:1281(para)
   
  16061606#: gedit.xml:1286(para)
  16071607msgid "Change the first character of each word to uppercase."
  1608 msgstr ""
   1608msgstr "Променя първия символ на всяка дума да бъде в горен регистър."
  16091609
  16101610#: gedit.xml:1287(para)
  16111611msgid "<literal>this text</literal> becomes <literal>This Text</literal>"
  1612 msgstr ""
   1612msgstr "<literal>този текст</literal> става <literal>Този Текст</literal>."
  16131613
  16141614#: gedit.xml:1297(title)
   
  16181618#: gedit.xml:1298(para)
  16191619msgid "The Document Statistics plugin counts the number of lines, words, characters with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. To use the Document Statistics plugin, perform the following steps:"
  1620 msgstr ""
   1620msgstr "Приставката за статистика за документа брои броя редове, думи, символи заедно с интервалите, символи без интервалите и байтове в текущия файл. Приставката показва резултатите в прозореца <guilabel>Статистика за документа</guilabel>. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  16211621
  16221622#: gedit.xml:1300(para)
   
  16261626#: gedit.xml:1302(para)
  16271627msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Document Statistics</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. The <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog displays the following information about the file:"
  1628 msgstr ""
   1628msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Статистика за документа</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозореца на приставката. Той показва следната информация за файла:"
  16291629
  16301630#: gedit.xml:1305(para)
   
  16501650#: gedit.xml:1322(para)
  16511651msgid "You can continue to update the <application>gedit</application> file while the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog is open. To refresh the contents of the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click <guibutton>Update</guibutton>."
  1652 msgstr ""
   1652msgstr "Може да продължите да обновявате файла на <application>gedit</application>, докато прозореца на <guilabel>Статистика за документа</guilabel> е отворен. За да обновите съдържанието на прозореца, натиснете <guibutton>Подновяване</guibutton>."
  16531653
  16541654#: gedit.xml:1325(para)
  16551655msgid "To close the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1656 msgstr ""
   1656msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Статистика за документа</guilabel>, натиснете бутона <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  16571657
  16581658#: gedit.xml:1332(title)
   
  16621662#: gedit.xml:1333(para)
  16631663msgid "The Indent lines plugin indents the selected lines, or removes the indentation from the selected lines. To use the Indent lines plugin, perform the following steps:"
  1664 msgstr ""
   1664msgstr "Приставката за отстъпи, прави отстъпите на избраните редове или премахва отстъпите от избраните редове. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  16651665
  16661666#: gedit.xml:1335(para)
   
  16701670#: gedit.xml:1337(para)
  16711671msgid "Select the lines that you want to indent. To indent or unindent a single line, place the cursor anywhere on that line."
  1672 msgstr ""
   1672msgstr "Изберете редовете, които искате да имат отстъп. За да изберете един ред, поставете курсора където и да е на този ред."
  16731673
  16741674#: gedit.xml:1340(para)
  16751675msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Indent</guimenuitem></menuchoice>."
  1676 msgstr ""
   1676msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп надясно</guimenuitem></menuchoice>."
  16771677
  16781678#: gedit.xml:1342(para)
  16791679msgid "To remove the indentation, select the lines and choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Unindent</guimenuitem></menuchoice>."
  1680 msgstr ""
   1680msgstr "За да премахнете отстъпа, изберете редовете и след това Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отстъп наляво</guimenuitem></menuchoice>."
  16811681
  16821682#: gedit.xml:1349(title)
   
  16861686#: gedit.xml:1350(para)
  16871687msgid "The Insert Date/Time plugin inserts the current date and time into a file. To use the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
  1688 msgstr ""
   1688msgstr "Приставката за вмъкване на дата/време вмъква датата и времето във файл. За да използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
  16891689
  16901690#: gedit.xml:1352(para)
   
  16941694#: gedit.xml:1354(para)
  16951695msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1696 msgstr ""
   1696msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата и време</guimenuitem></menuchoice>."
  16971697
  16981698#: gedit.xml:1355(para)
  16991699msgid "If you have not configured the Insert Date/Time plugin to automatically insert the date/time without prompting you for the format, <application>gedit</application> displays the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. Select the appropriate date/time format from the list. Click <guibutton>Insert</guibutton> to close the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. <application>gedit</application> inserts the date/time at the cursor position in the current file."
  1700 msgstr ""
   1700msgstr "Ако не сте настроили приставката за вмъкване на дата и време автоматично да вмъква датата ивремето без да ви пита за формата, <application>gedit</application> показва прозореца за <guilabel>Вмъкване на дата и време</guilabel>. Изберете подходящия формат на датата/времето. Натиснете <guibutton>Вмъкване</guibutton>, за да затворите прозореца. <application>gedit</application> вмъква датата и времето при позицията на курсора в текущия файл."
  17011701
  17021702#: gedit.xml:1356(para)
  17031703msgid "If you have configured <application>gedit</application> to use one particular date/time format, the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog is not displayed. The date/time is automatically entered at the cursor position in the current file."
  1704 msgstr ""
   1704msgstr "Ако сте настроили <application>gedit</application> да използва един формат за дата и време, прозорецът не се показва. Датата и времето се вмъкват автоматично при позицията на курсора в текущия файл."
  17051705
  17061706#: gedit.xml:1357(para)
  17071707msgid "See <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> for information about how to configure the Insert Date/Time plugin."
  1708 msgstr ""
   1708msgstr "Вижте <xref linkend=\"gedit-date-time-configure\"/> за информация относно как да се настрои приставката за вмъкване на датата и времето."
  17091709
  17101710#: gedit.xml:1362(title)
  17111711msgid "To Configure the Insert Date/Time Plugin"
  1712 msgstr ""
   1712msgstr "Настройване на приставката за вмъкване на дата/време"
  17131713
  17141714#: gedit.xml:1363(para)
  17151715msgid "To configure the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
  1716 msgstr ""
   1716msgstr "За да настроите приставката за вмъкване на датата/времето, следвайте следните стъпки:"
  17171717
  17181718#: gedit.xml:1371(para)
  17191719msgid "Select the <guilabel>Insert Date/Time</guilabel> plugin."
  1720 msgstr ""
   1720msgstr "Изберете приставката <guilabel>Вмъкване на дата/време</guilabel>"
  17211721
  17221722#: gedit.xml:1374(para)
  17231723msgid "Click <guibutton>Configure Plugin</guibutton> to display the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
  1724 msgstr ""
   1724msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Настройки на приставка</guibutton>, за да се появи прозореца за настройване на приставката за вмъкване на дата/време."
  17251725
  17261726#: gedit.xml:1377(para)
  17271727msgid "Select one of the options, as follows:"
  1728 msgstr ""
   1728msgstr "Изберете една от следните опции:"
  17291729
  17301730#: gedit.xml:1379(para)
  17311731msgid "To specify the date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Prompt for a format</guilabel> option."
  1732 msgstr ""
   1732msgstr "За да се определя формата на датата/времето всеки път, когато се вмъква, изберете опцията <guilabel>Посочване на формат</guilabel>."
  17331733
  17341734#: gedit.xml:1382(para)
  17351735msgid "To use the same <application>gedit</application>-provided date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use the selected format</guilabel> option, then select the appropriate format from the list. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1736 msgstr ""
   1736msgstr "За да се използва същия предоставен от <application>gedit</application> формат всеки път, когато се вмъква дата/време, изберете опцията <guilabel>Използване на избрания формат</guilabel>. После изберете подходящи формат от списъка. Когато изберете тази опция, <application>gedit</application> не Ви пита за формата, когато изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/време</guimenuitem></menuchoice>."
  17371737
  17381738#: gedit.xml:1385(para)
  17391739msgid "To use the same customized date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use custom format</guilabel> option, then enter the appropriate format in the text box. For more information about how to specify a custom format, see <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
  1740 msgstr ""
   1740msgstr "За да използвате все същия личен формат на датата/времето, всеки път, когато вмъквате дата/време, изберете опцията <guilabel>Use·custom·format</guilabel> и после въведете подходящия формат в полето. За повече информация относно как се определея личен формат, вижте <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. Когато изберете тази опция, <application>gedit</application> няма да Ви пита за формат, всеки път, когато избирате <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на дата/време</guimenuitem></menuchoice>."
  17411741
  17421742#: gedit.xml:1390(para)
  17431743msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
  1744 msgstr ""
   1744msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Настройване на приставката за вмъкване на дата и време</guilabel>."
  17451745
  17461746#: gedit.xml:1393(para)
  17471747msgid "To close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1748 msgstr ""
   1748msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Настройки</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  17491749
  17501750#: gedit.xml:1400(title)
   
  17541754#: gedit.xml:1402(para)
  17551755msgid "The Shell Command plugin enables you to capture the output from a shell command in <application>gedit</application>, by displaying the text output of the shell command in the output window. To use the Shell command plugin, perform the following steps:"
  1756 msgstr ""
   1756msgstr "Приставката за команден ред (shell) Ви позволява да прихващате изхода от терминална програма в <application>gedit</application>, като показва изходните съобщения от командния ред в изходния прозорец. За да използвате приставката, следвайте следните стъпки:"
  17571757
  17581758#: gedit.xml:1404(para)
   
  17621762#: gedit.xml:1407(para)
  17631763msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Run Command</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Run Command</guilabel> dialog."
  1764 msgstr ""
   1764msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Изпълняване на команда</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът <guilabel>Изпълняване на команда</guilabel>."
  17651765
  17661766#: gedit.xml:1410(para)
  17671767msgid "Type the shell command that you want to execute in the <guilabel>Command</guilabel> field."
  1768 msgstr ""
   1768msgstr "Въведете командата, която искате да изпълните, в полето <guilabel>Команда</guilabel>."
  17691769
  17701770#: gedit.xml:1411(para)
  17711771msgid "You can include the following special characters:"
  1772 msgstr ""
   1772msgstr "Може да включите следните специални символи:"
  17731773
  17741774#: gedit.xml:1414(literal)
   
  17781778#: gedit.xml:1415(para)
  17791779msgid "Use these special characters to specify the filename of the current active document, including the path."
  1780 msgstr ""
   1780msgstr "Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на текущия активен документ, включително пътя."
  17811781
  17821782#: gedit.xml:1418(literal)
   
  17861786#: gedit.xml:1419(para)
  17871787msgid "Use these special characters to specify the filename of the current active document, without the path. In this case, <application>gedit</application> looks for the file in the Working directory."
  1788 msgstr ""
   1788msgstr "Използвайте тези специални символи, за да определите файловото име на текущия активен документ, без пътя. В този случай, <application>gedit</application> търси за файла в текущата работна папка."
  17891789
  17901790#: gedit.xml:1423(para)
  17911791msgid "Edit the <guilabel>Working directory</guilabel> field if necessary. By default, the Shell command plugin executes the command you specify in the current directory."
  1792 msgstr ""
   1792msgstr "Редактирайте, ако е нужно полето <guilabel>Работна папка</guilabel>. По подразбиране, приставката изпълнява командата, която въведете, в текущата папка."
  17931793
  17941794#: gedit.xml:1425(para)
  17951795msgid "Select the <guilabel>Show results in Output Window</guilabel> option to display the results of the command in the output window. If you do not select this option, <application>gedit</application> discards the results of the command."
  1796 msgstr ""
   1796msgstr "Изберете опцията <guilabel>Показване на изходните резултати в прозорец</guilabel>, за да се покажат изходните ъобщения от командата в изходния прозорец. Ако не изберете тази опция, <application>gedit</application> не показва резултатите от командата."
  17971797
  17981798#: gedit.xml:1428(para)
  17991799msgid "Click <guibutton>Run</guibutton>. The Shell command plugin executes the command and inserts the text output into the output window."
  1800 msgstr ""
   1800msgstr "Натиснете <guibutton>Стартиране</guibutton>. Приставката изпълнява командата и вмъква изходните съобщения в изходния прозорец."
  18011801
  18021802#: gedit.xml:1431(para)
  18031803msgid "Use the <keycap>Shift</keycap> key to select the text in the output window."
  1804 msgstr ""
   1804msgstr "Използвайте клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да изберете текста в изходния прозорец."
  18051805
  18061806#: gedit.xml:1433(para)
  18071807msgid "Click <guibutton>Copy selected lines</guibutton> to copy the selected text into the buffer."
  1808 msgstr ""
   1808msgstr "Натиснете <guibutton>Копиране на избраните редове</guibutton>, за да копирате избрания текст във временната памет."
  18091809
  18101810#: gedit.xml:1436(para)
  18111811msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice> to paste the selected text into the file."
  1812 msgstr ""
   1812msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>, за да поставите избрания текст във файла."
  18131813
  18141814#: gedit.xml:1439(para)
  18151815msgid "Click <guibutton>Close the output window</guibutton> to close the output window."
  1816 msgstr ""
   1816msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне на изходния прозорец</guibutton>, за да затворите изходния прозорец."
  18171817
  18181818#: gedit.xml:1446(title)
  18191819msgid "To Use the Sort Plugin"
  1820 msgstr ""
   1820msgstr "Използване на приставката за сортиране"
  18211821
  18221822#: gedit.xml:1447(para)
  18231823msgid "The Sort plugin sorts the selected text."
  1824 msgstr ""
   1824msgstr "Приставката за сортиране подрежда избрания текст."
  18251825
  18261826#: gedit.xml:1448(para)
  18271827msgid "You cannot undo the Sort operation, so you should save the file before performing the sort. To revert to the saved version of the file after the sort operation, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Revert</guimenuitem></menuchoice>."
  1828 msgstr ""
   1828msgstr "Не може да върнете действието от операцията по сортиране, така че трябва да запазите файла преди да извършвате сортиране. За да върнете запазената версия на файла, след такава операция, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  18291829
  18301830#: gedit.xml:1451(para)
  18311831msgid "To use the Sort plugin, perform the following steps:"
  1832 msgstr ""
   1832msgstr "За да използвате приставката за сортиране, следвайте следните действия:"
  18331833
  18341834#: gedit.xml:1453(para)
  18351835msgid "Load the Sort plugin."
  1836 msgstr ""
   1836msgstr "Заредете приставката за сортиране."
  18371837
  18381838#: gedit.xml:1455(para)
  18391839msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Sort</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Sort</guilabel> dialog."
  1840 msgstr ""
   1840msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Подреждане</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Подреждане</guilabel>."
  18411841
  18421842#: gedit.xml:1458(para)
  18431843msgid "To arrange the text in reverse sort order, select the <guilabel>Reverse order</guilabel> option."
  1844 msgstr ""
   1844msgstr "За да подредите текста в обратен ред, изберете опцията <guilabel>Обратен ред</guilabel>."
  18451845
  18461846#: gedit.xml:1461(para)
  18471847msgid "To delete duplicate lines, select the <guilabel>Remove duplicates</guilabel> option."
  1848 msgstr ""
   1848msgstr "За да премахнете дублиращите се редове, изберете опцията guilabel>Премахване на повтарящите се</guilabel>."
  18491849
  18501850#: gedit.xml:1464(para)
  18511851msgid "To ignore case sensitivity, select the <guilabel>Ignore case</guilabel> option."
  1852 msgstr ""
   1852msgstr "За да не се взима предвид регистъра на текста, изберете опцията <guilabel>Игнориране на малки/големи</guilabel>."
  18531853
  18541854#: gedit.xml:1467(para)
  18551855msgid "To specify the start position of the sort, use the <guilabel>Start at column</guilabel> spin box."
  1856 msgstr ""
   1856msgstr "За да определите стартовата позиция на подреждането, използвайте полето <guilabel>Започване от колона</guilabel>."
  18571857
  18581858#: gedit.xml:1470(para)
  18591859msgid "To perform the sort operation, click <guibutton>Sort</guibutton>."
  1860 msgstr ""
   1860msgstr "За да се извърши операцията по сортирането, натиснете <guibutton>Подреждане</guibutton>."
  18611861
  18621862#: gedit.xml:1477(title)
  18631863msgid "To Use the Spell Checker Plugin"
  1864 msgstr ""
   1864msgstr "Използване на приставката за проверка на правописа"
  18651865
  18661866#: gedit.xml:1478(para)
  18671867msgid "The Spell checker plugin checks the spelling in the selected text. You can configure <application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you can check the spelling manually, in the specified language. The language setting, and the autocheck spelling properties, apply per document. To use the Spell checker plugin, perform the following steps:"
  1868 msgstr ""
   1868msgstr "Приставката за проверка на правописа, проверява правописа на избрания текст. Може да настроите <application>gedit</application> автоматично да проверява правописа или Вие да го правите ръчно. Настройката на езика и на автоматичната проверка се прилагат само за отделния документ. За да използвате тази приставка, следвайте следните действия:"
  18691869
  18701870#: gedit.xml:1480(para)
  18711871msgid "Load the Spell checker plugin."
  1872 msgstr ""
   1872msgstr "Заредете приставката за проверка на правописа."
  18731873
  18741874#: gedit.xml:1482(para)
  18751875msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Set Language</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Set language</guilabel> dialog. Select the appropriate language from the list. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Set language</guilabel> dialog."
  1876 msgstr ""
   1876msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Избор на език</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозорецът за <guilabel>Избор на език</guilabel>. Изберете подходящия език от списъка. Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца."
  18771877
  18781878#: gedit.xml:1485(para)
  18791879msgid "To check the spelling automatically, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice>. To unset the automatic spell check, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice> again. When automatic spell checking is set, an icon is displayed beside the <guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem> menu item. Automatic spell checking is unset by default, each time <application>gedit</application> starts."
  1880 msgstr ""
   1880msgstr "За да проверявате правописа автоматично, изберете <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Автоматична проверка на правописа</guimenuitem></menuchoice>. За да махнете автоматичната проверка, изберете отново същото меню. Когато автоматичната проверка е включена, до този елемент в менюто се появява икона. Автоматичната проверка на правописа не е включена по подразбиране, всеки път, когато <application>gedit</application> се стартира."
  18811881
  18821882#: gedit.xml:1486(para)
  18831883msgid "Unknown spellings are displayed in a different color, and underlined. Right-click on an unknown spelling, then select <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> from the popup menu:"
  1884 msgstr ""
   1884msgstr "Непознатия правопис се показва в различен цвят и е подчертан. Натиснете с дясното копче върху такава дума и после изберете от появилото се меню <guimenu>Предложения за правопис</guimenu>:"
  18851885
  18861886#: gedit.xml:1489(para)
  18871887msgid "To replace the unknown spelling with another spelling in the list, select the replacement spelling from the <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> popup menu."
  1888 msgstr ""
   1888msgstr "За да замените непознатия правопис с друг от списъка го изберете от списъка на изскачащото меню за предложения."
  18891889
  18901890#: gedit.xml:1492(para)
  18911891msgid "To add the unknown spelling to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></menuchoice>."
  1892 msgstr ""
   1892msgstr "За да добавите непознат правопис към личния си речник, изберете <menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</guimenu><guimenuitem>Добавяне</guimenuitem></menuchoice>."
  18931893
  18941894#: gedit.xml:1495(para)
  18951895msgid "To ignore all occurrences of the unknown spelling, so that they are no longer flagged as unknown but are not added to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Ignore All</guimenuitem></menuchoice>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
  1896 msgstr ""
   1896msgstr "За да игнорирате всички съвпадения на даден непознат правопис, така че вече да не бъде маркиран като непознат, но и да не бъде добавян в личния речник, изберете <menuchoice><guimenu>Предложения за правопис</guimenu><guimenuitem>Игнориране ан всички</guimenuitem></menuchoice>. Непознатата дума се игнорира само за текущата сесия на <application>gedit</application>."
  18971897
  18981898#: gedit.xml:1500(para)
  18991899msgid "To check the spelling manually, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Check Spelling</guimenuitem></menuchoice>."
  1900 msgstr ""
   1900msgstr "За да проверявате ръчно правописа, избирайте <menuchoice><guimenu>Инструменти</guimenu><guimenuitem>Проверка на правописа</guimenuitem></menuchoice>."
  19011901
  19021902#: gedit.xml:1502(para)
  19031903msgid "If there are no spelling errors, an <guilabel>Information</guilabel> dialog displays a message stating that the document does not contain misspelled words. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Information</guilabel> dialog."
  1904 msgstr ""
   1904msgstr "Ако няма грешки в правописа, се появява информационен прозорец, който показва съобщение относнотова, че документа не съдържа сгрешени думи. Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите този прозорец."
  19051905
  19061906#: gedit.xml:1504(para)
  19071907msgid "If there are spelling errors, the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog is displayed:"
  1908 msgstr ""
   1908msgstr "Ако има грешки в правописа, се появява прозорецът за <guilabel>Проверка на правописа</guilabel>:"
  19091909
  19101910#: gedit.xml:1507(para)
  19111911msgid "The <guilabel>Misspelled word</guilabel> is displayed at the top of the dialog."
  1912 msgstr ""
   1912msgstr "<guilabel>Сгрешената дума</guilabel> се показва най-горе в прозореца."
  19131913
  19141914#: gedit.xml:1510(para)
  19151915msgid "A suggested known spelling is displayed in the <guilabel>Change to</guilabel> text box. You can replace this with another known spelling by selecting a spelling from the <guilabel>Suggestions</guilabel> list, or you can enter text directly into the <guilabel>Change to</guilabel> text box."
  1916 msgstr ""
   1916msgstr "Показва се и предложение за познат правопис в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>. Може да замените това с друг познат правопис, като изберете правопис от списъка с <guilabel>Предложения</guilabel> или можете да въведете директно текст в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>."
  19171917
  19181918#: gedit.xml:1513(para)
  19191919msgid "To check the spelling of the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Check Word</guibutton>. If this is a known word, the <guilabel>Suggestions</guilabel> list is replaced with the text <literal>(correct spelling)</literal>. If the word is not known, new entries appear in the <guilabel>Suggestions</guilabel> list."
  1920 msgstr ""
   1920msgstr "За да проверите правописа на текста в полето <guilabel>Замяна с</guilabel>, натиснете <guibutton>Проверка на дума</guibutton>. Ако това е позната дума, списъкът с <guilabel>Предложения</guilabel> се заменя с текста <literal>(няма правописни грешки)</literal>. Ако думата е непозната се появяват нови записи в списъка за <guilabel>Предложения</guilabel>."
  19211921
  19221922#: gedit.xml:1516(para)
  19231923msgid "To ignore the current occurrence of the unknown word, click <guibutton>Ignore</guibutton>. To ignore all occurrences of the unknown word, click <guibutton>Ignore All</guibutton>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
  1924 msgstr ""
   1924msgstr "За да игнорирате текущата непозната дума, натиснете <guibutton>Игнориране</guibutton>. За да игнорирате всички нейни съвпадения, натиснете <guibutton>Игнориране на всички</guibutton>. Непозната дума се игнорира за текущата сесия на <application>gedit</application>."
  19251925
  19261926#: gedit.xml:1519(para)
  19271927msgid "To change the current occurrence of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change</guibutton>. To change all occurrences of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change All</guibutton>."
  1928 msgstr ""
   1928msgstr "За да промените срещането на непознатата дума в текста с полето <guilabel>Замяна с</guilabel>, натиснете <guibutton>Заменяне</guibutton>. За да промените всички повторения на непозната дума в текста, натиснете <guibutton>Замяна на всички</guibutton>."
  19291929
  19301930#: gedit.xml:1522(para)
  19311931msgid "To add the unknown word to your personal dictionary, click <guibutton>Add word</guibutton>."
  1932 msgstr ""
   1932msgstr "За да добавите непознатата дума към личния си речник, натиснете <guibutton>Добавяне на дума</guibutton>."
  19331933
  19341934#: gedit.xml:1525(para)
  19351935msgid "To close the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
  1936 msgstr ""
   1936msgstr "За да затворите прозореца <guilabel>Проверка на правописа</guilabel>, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  19371937
  19381938#: gedit.xml:1534(title)
  19391939msgid "To Use the Tag List Plugin"
  1940 msgstr ""
   1940msgstr "Използване на приставката за списък с етикети"
  19411941
  19421942#: gedit.xml:1535(para)
  19431943msgid "The Tag List plugin displays a window that contains a list of common tags. You can use the window to insert a tag into a file. To use the Tag List plugin, perform the following steps:"
  1944 msgstr ""
   1944msgstr "Приставката за списък с етикети показа прозорец, който съдържа списък с често срещани етикети. Може да използвате прозореца да вмъквате етикети във файл. За да използвате тази приставка, следвайте следните стъпки:"
  19451945
  19461946#: gedit.xml:1537(para)
  19471947msgid "Load the Tag List plugin."
  1948 msgstr ""
   1948msgstr "Заредете приставката за списък с етикети."
  19491949
  19501950#: gedit.xml:1539(para)
  19511951msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Tag List</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window."
  1952 msgstr ""
   1952msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Списък с етикети</guimenuitem></menuchoice>, за да се появи прозоецът на приставката."
  19531953
  19541954#: gedit.xml:1542(para)
  19551955msgid "Select the appropriate tag category from the drop-down list. For example, <literal>HTML - Tags</literal>."
  1956 msgstr ""
   1956msgstr "Изберете правилната категория от падащия списък. Например <literal>HTML - Тагове</literal>."
  19571957
  19581958#: gedit.xml:1545(para)
  19591959msgid "Scroll through the tag list to find the required tag."
  1960 msgstr ""
   1960msgstr "Прелистете през списъка с сетикети, за да откриете търсения от Вас."
  19611961
  19621962#: gedit.xml:1548(para)
  19631963msgid "To insert a tag at the cursor position in the current file, double-click on the tag in the tag list. You can also insert a tag as follows:"
  1964 msgstr ""
   1964msgstr "За да вмъкнете етикет при позицията на курсора в текущия файл, натиснете два пъти върху етикета в списъка. Може също така да вмъквате етикети по следния начин:"
  19651965
  19661966#: gedit.xml:1550(para)
  19671967msgid "To insert a tag in the current file and change the focus from the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window to the editor window, press <keycap>Return</keycap>."
  1968 msgstr ""
   1968msgstr "За да вмъкнете етикет в текущия файл и да промените фокуса от <guilabel>Приставката списък с етикети</guilabel> към редактора, натиснете <keycap>Enter</keycap>."
  19691969
  19701970#: gedit.xml:1553(para)
  19711971msgid "To insert a tag in the current file and maintain the focus on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
  1972 msgstr ""
   1972msgstr "За да вмъкнете етикет в текущия файл и да поддържате фокуса върху прозореца на приставката, натиснете <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Enter</keycap></keycombo>."
  19731973
  19741974#: gedit.xml:1558(para)
  19751975msgid "To close the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, click on the <guibutton>Close Window</guibutton> button in the window frame. Alternatively, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo> when the focus is on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window."
  1976 msgstr ""
   1976msgstr "За да затворите прозореца на списъка с етикети, натиснете бутона за <guibutton>Затваряне на прозорец</guibutton> на рамката на прозореца. Също така можете и да натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>, когато прозорецът на приставката е фокусиран."
  19771977
  19781978#: gedit.xml:1565(title)
  19791979msgid "To Use the User Name Plugin"
  1980 msgstr ""
   1980msgstr "Използвате на приставката за име на потребител"
  19811981
  19821982#: gedit.xml:1566(para)
  19831983msgid "The User name plugin inserts the username of the current user into the file. To use the User name plugin, perform the following steps:"
  1984 msgstr ""
   1984msgstr "Приставката за потребителско име вмъква името на потребителя на текущия потребител в текстовия файл. За да използвате приставката, следвайте следните стъпки:"
  19851985
  19861986#: gedit.xml:1568(para)
  19871987msgid "Load the User name plugin."
  1988 msgstr ""
   1988msgstr "Заредете приставката за име на потребител."
  19891989
  19901990#: gedit.xml:1570(para)
  19911991msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert User Name</guimenuitem></menuchoice> to insert your username at the cursor position in the current file."
  1992 msgstr ""
   1992msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на потребителско име</guimenuitem></menuchoice>, за да поставите Вашето потребителско име при позицията на курсора във файла."
  19931993
  19941994#: legal.xml:2(para)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.