Changeset 419


Ignore:
Timestamp:
Dec 14, 2005, 2:42:51 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gnome-terminal (help) terminate edition

 • почти готов превод.само два низа, някой ако може даг и преведе...намерих и грешки по превода на интерфейса, но ще ги докладвам друг път.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gnome-terminal/gnome-terminal.gnome-2-12.bg.po

  r409 r419  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-13 22:26+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-14 14:43+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  214214#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:200(para)
  215215msgid "<application>GNOME Terminal</application> is a terminal emulation application that you can use to perform the following actions:"
  216 msgstr ""
   216msgstr "<application>Терминалът на GNOME</application> е програма за емулиране на терминал, която може да използвате, за да извършвате следните действия:"
  217217
  218218#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:205(term)
  219219msgid "To access a UNIX shell in the GNOME environment"
  220 msgstr ""
   220msgstr "Да достъпвате UNIX команден ред през работната среда GNOME"
  221221
  222222#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:207(para)
  223223msgid "A shell is a program that interprets and executes the commands that you type at a command line prompt. When you start <application>GNOME Terminal</application>, the application starts the default shell that is specified in your system account. You can switch to a different shell at any time."
  224 msgstr ""
   224msgstr "Командния ред е програма, която интерпретира и изпълнява командите, които въведете. Когато стартирате <application>Терминала</application>, програмата стартира стандартния команден ред, който е определен за системата. Може да превключите към друг по всяко време."
  225225
  226226#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:213(term)
  227227msgid "To run any application that is designed to run on VT102, VT220, and <application>xterm</application> terminals"
  228 msgstr ""
   228msgstr "Да стартирате всяка програма, създадена да върви на VT102, VT220 и <application>xterm</application> терминали"
  229229
  230230#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:215(para)
  231231msgid "<application>GNOME Terminal</application> emulates the <application>xterm</application> application developed by the X Consortium. In turn, the <application>xterm</application> application emulates the DEC VT102 terminal and also supports the DEC VT220 escape sequences. An escape sequence is a series of characters that starts with the <keycap>Esc</keycap> character. <application>GNOME Terminal</application> accepts all of the escape sequences that the VT102 and VT220 terminals use for functions such as to position the cursor and to clear the screen."
  232 msgstr ""
   232msgstr "<application>Терминалът</application> емулира програмата <application>xterm</application>, разработена от X·Consortium. На свой ред <application>xterm</application> емулира терминала DEC VT102 и поддържа също така изходните последователности на DEC·VT220. Това са серии от символи, започващи със символа <keycap>Esc</keycap>. <application>Терминалът</application> приема всички такива последователности, които VT102 и VT220 използват за функции, като позициониране на курсора и изчистване на екрана."
  233233
  234234#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:223(title)
  235235msgid "Getting Started"
  236 msgstr ""
   236msgstr "Първи стъпки"
  237237
  238238#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:224(para)
  239239msgid "The following sections describe how to start <application>GNOME Terminal</application>."
  240 msgstr ""
   240msgstr "Следващата секция описва как да стартирате <application>Терминала</application>."
  241241
  242242#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:228(title)
  243243msgid "To Start GNOME Terminal"
  244 msgstr ""
   244msgstr "Стартиране на терминала на GNOME"
  245245
  246246#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:229(para)
  247247msgid "You can start <application>GNOME Terminal</application> in the following ways:"
  248 msgstr ""
   248msgstr "Може да стартирате <application>Терминала</application> по следните начини:"
  249249
  250250#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:234(term)
   
  254254#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:236(para)
  255255msgid "Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>."
  256 msgstr ""
   256msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</guimenu><guimenuitem>Терминал</guimenuitem></menuchoice>."
  257257
  258258#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:241(term)
   
  262262#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:243(para)
  263263msgid "Execute the following command: <command>gnome-terminal</command>"
  264 msgstr ""
   264msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gnome-terminal</command>"
  265265
  266266#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:246(para)
  267267msgid "You can use command line options to modify the way in which you run <application>GNOME Terminal</application>. To view the command line options, execute the following command: <command>gnome-terminal --help</command>"
  268 msgstr ""
   268msgstr "Може да използвате опции за командния ред, за да промените начина, по който се стартира <application>Терминалът</application>. За да прегледате тези опции, изпълнете следната команда: <command>gnome-terminal --help</command>"
  269269
  270270#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:254(title)
  271271msgid "When You First Start GNOME Terminal"
  272 msgstr ""
   272msgstr "Когато стартирате Терминала за пръв път"
  273273
  274274#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:255(para)
  275275msgid "When you start <application>GNOME Terminal</application> for the first time, the application opens a terminal window with a group of default settings. The group of default settings is called the Default profile. The profile name appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application> window."
  276 msgstr ""
   276msgstr "Когато за пръв път стартирате <application>Терминала</application>, програмата отваря терминален прозорец с група стандартни настройки. Групата от стандартни настройки се нарича Стандартен профил. Името на профила се появява в заглавната лента на прозореца на Терминала."
  277277
  278278#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:258(title)
  279279msgid "Example of a Default GNOME Terminal Window"
  280 msgstr ""
   280msgstr "Пример за стандартен прозорец на Терминала на GNOME"
  281281
  282282#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:260(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:266(phrase) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:330(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:336(phrase)
  283283msgid "GNOME Terminal default window"
  284 msgstr ""
   284msgstr "Стандартен прозорец на терминала на GNOME"
  285285
  286286#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:271(para)
  287287msgid "The terminal window displays a command prompt where you can type UNIX commands. The command prompt can be a %, #, &gt;, $, or any other special character. The cursor is positioned at the command prompt. When you type a UNIX command and press <keycap>Return</keycap>, the computer executes the command. By default, <application>GNOME Terminal</application> uses the default shell specified for the user who starts the application."
  288 msgstr ""
   288msgstr "Прозорецът на терминала показва командния ред, където може да въведжате UNIX команди. Командния ред може да е %, #, &gt;, $ или който и да е друг специален символ. Курсорът е поставен на командния ред. Когато въведете команда от UNIX и натиснете <keycap>Enter</keycap>, компютърът изпълнява командата. По подразбиране <application>Терминалът</application> използва стандартната командна обвивка определена от потребителя, който стартира програмата."
  289289
  290290#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:274(para)
  291291msgid "<application>GNOME Terminal</application> also sets the following environment variables:"
  292 msgstr ""
   292msgstr "<application>Терминалът</application> също така настройва следните променливи за средата:"
  293293
  294294#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:280(varname)
  295295msgid "TERM"
  296 msgstr ""
   296msgstr "TERM"
  297297
  298298#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:282(para)
  299299msgid "Set to <literal>xterm</literal> by default."
  300 msgstr ""
   300msgstr "Настроено към <literal>xterm</literal> по подразбиране."
  301301
  302302#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:289(varname)
  303303msgid "COLORTERM"
  304 msgstr ""
   304msgstr "COLORTERM"
  305305
  306306#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:291(para)
  307307msgid "Set to <literal>gnome-terminal</literal> by default."
  308 msgstr ""
   308msgstr "Настроено към <literal>gnome-terminal</literal> по подразбиране."
  309309
  310310#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:298(varname)
  311311msgid "WINDOWID"
  312 msgstr ""
   312msgstr "WINDOWID"
  313313
  314314#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:300(para)
   
  318318#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:309(title)
  319319msgid "Terminal Profiles"
  320 msgstr ""
   320msgstr "Профили на терминала"
  321321
  322322#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:310(para)
  323323msgid "You can create a new profile, and apply the new profile to the terminal to modify characteristics such as font, color and effects, scroll behavior, window title, and compatibility. You can also specify a command that runs automatically when you start <application>GNOME Terminal</application> in the profile."
  324 msgstr ""
   324msgstr "Може да създадете нов профил и да го приложите към терминала, за да промените характеристики като шрифт, цвят и ефекти, поведение на прелистване, заглавие на прозорец и съвместимост. Може също да определите команда, която автоматично да се стартира при пускането на <application>Терминала</application> с този профил."
  325325
  326326#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:312(para)
  327327msgid "You define each terminal profile in the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog, which you access from the <guimenu>Edit</guimenu> menu. You can define as many different profiles as you require. When you start a terminal, you can choose the profile that you want to use for the terminal. Alternatively, you can change the terminal profile while you use the terminal. To specify an initial profile for a terminal when you start the application from a command line, use the following command:"
  328 msgstr ""
   328msgstr "Вие определяте всеки терминален профил в прозореца <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>, който е достъпен от менюто <guimenu>Редактиране</guimenu>. Може да определите колкото желаете профили. Когато стартирате терминала, може да изберете профила, който искате да използвате. Също така може да променяте текущия профил, докато работите с терминала. За да определите начален профил, използвайте следната команда:"
  329329
  330330#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(replaceable)
  331331msgid "profilename"
  332 msgstr ""
   332msgstr "име на профил"
  333333
  334334#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(command)
  335335msgid "gnome-terminal --window-with-profile=<placeholder-1/>"
  336 msgstr ""
   336msgstr "gnome-terminal --window-with-profile=<placeholder-1/>"
  337337
  338338#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:316(para)
  339339msgid "The name of the current profile appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application>, unless you specify a different titlebar name in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  340 msgstr ""
   340msgstr "Името на текущия профил се появява в заглавната лента на <application>Терминала</application>, освен ако не определите друго име за заглавната лента в прозореца за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>"
  341341
  342342#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:318(para)
  343343msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> for information about how to define and use a new terminal profile."
  344 msgstr ""
   344msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> за информация относно как да определяте и използвате нов терминален профил."
  345345
  346346#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:322(title)
  347347msgid "Working With Multiple Terminals"
  348 msgstr ""
   348msgstr "Работа с множество терминали"
  349349
  350350#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:323(para)
  351351msgid "<application>GNOME Terminal</application> provides a tab feature that enables you to open several terminals in a single window. Each terminal opens in a separate tab. Click on the appropriate tab to display the terminal in the window. Each tabbed terminal in a window is a separate subprocess, so you can use each terminal for different tasks. You can apply a different profile to each tabbed terminal in the window."
  352 msgstr ""
   352msgstr "<application>Терминалът</application> предоставя страницираща функция, която Ви позволява да отваряте няколко терминала в един прозорец. Всеки терминал се отваря в отделен подпрозорец. Натиснете на съответния раздел, за да се покаже терминалът в прозореца. Всеки станициран терминал в прозореца е отделен подпроцес, така че може да използвате всеки терминал за различни задачи. Може да приложите различен профил за всеки странициран терминал в прозореца."
  353353
  354354#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:325(para)
  355355msgid "The titlebar of the terminal window shows either the name of the current profile, or the name specified by the current profile. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed\"/> shows a <application>GNOME Terminal</application> window with four tabs. In this case, each of the four tabs has a different profile. The name of the profile in the active tab, Profile 1, appears in the titlebar."
  356 msgstr ""
   356msgstr "Заглавната лента на терминалния прозорец показва или името на текущия профил или името определено от текущия профил. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed\"/> показва прозорец на <application>Терминала </application> с четири подпрозореца. В този случай, всеки от четирите подпрозореца има различен профил. Името на профила в активния подпрозорец, Профил 1, се появява в заглавната лента."
  357357
  358358#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:328(title)
  359359msgid "Example of a Terminal Window With Tabs"
  360 msgstr ""
   360msgstr "Пример на прозорец на Терминала с подпрозорци"
  361361
  362362#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:341(para)
  363363msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> for information about how to open a new tabbed terminal."
  364 msgstr ""
   364msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> за информация относно как да отваряте подпрозорци в терминала."
  365365
  366366#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:349(title)
  367367msgid "Usage"
  368 msgstr ""
   368msgstr "Употреба"
  369369
  370370#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:352(title)
  371371msgid "To Open and Close Terminals"
  372 msgstr ""
   372msgstr "Отваряне и затваряне на терминали"
  373373
  374374#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:355(term)
  375375msgid "To open a new terminal window:"
  376 msgstr ""
   376msgstr "За да отворите нов прозорец на терминала:"
  377377
  378378#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:357(para)
  379379msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Terminal</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
  380 msgstr ""
   380msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на терминал</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
  381381
  382382#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:359(para)
  383383msgid "The new terminal inherits the application settings and default shell from the parent terminal."
  384 msgstr ""
   384msgstr "Новият терминал наследява програмните настройки и стандартния команден ред от родителския терминал."
  385385
  386386#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:364(term)
  387387msgid "To close a terminal window:"
  388 msgstr ""
   388msgstr "За да затворите прозорец на терминала:"
  389389
  390390#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:366(para)
  391391msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Window</guimenuitem></menuchoice>."
  392 msgstr ""
   392msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на прозореца</guimenuitem></menuchoice>."
  393393
  394394#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:368(para)
  395395msgid "This action closes the terminal and any subprocesses that you opened from the terminal. If you close the last terminal window, the <application>GNOME Terminal</application> application exits."
  396 msgstr ""
   396msgstr "Това действие затваря терминала и всички подпроцеси, които сте отворили през него. Ако затворите последния терминален прозорец, програмата <application>Терминал</application> се затваря."
  397397
  398398#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:373(term)
  399399msgid "To add a new tabbed terminal to a window:"
  400 msgstr ""
   400msgstr "За да добавите нов подпрозорец в терминала:"
  401401
  402402#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:375(para)
  403403msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Tab</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
  404 msgstr ""
   404msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Отваряне на подпрозорец</guisubmenu><guimenuitem>Стандартен</guimenuitem></menuchoice>."
  405405
  406406#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:380(term)
  407407msgid "To display a tabbed terminal:"
  408 msgstr ""
   408msgstr "За да покажете подпрозорец в терминала:"
  409409
  410410#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:382(para)
  411411msgid "Click on the tab of the tabbed terminal that you want to display, or select a tab title from the <guimenu>Tabs</guimenu> menu."
  412 msgstr ""
   412msgstr "Натиснете върху някой раздел от терминал с подпрозорци, за да се покаже дадения подпрозорец или изберете заглавие от менюто <guimenu>Подпрозорци</guimenu>."
  413413
  414414#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:385(para)
  415415msgid "Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Next Tab</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Previous Tab</guimenuitem></menuchoice> to navigate between tabs."
  416 msgstr ""
   416msgstr "Друг начин е да изберете <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Следващ подпрозорец</guimenuitem></menuchoice> или <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Предишен подпрозорец</guimenuitem></menuchoice>, за да навигирате между подпрозорците."
  417417
  418418#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:391(term)
  419419msgid "To close a tabbed terminal:"
  420 msgstr ""
   420msgstr "За да затворите подпрозорец в терминала:"
  421421
  422422#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:396(para)
  423423msgid "Display the tabbed terminal that you want to close."
  424 msgstr ""
   424msgstr "Покажете терминала с подпрозорци, който искате да затворите."
  425425
  426426#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:401(para)
  427427msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Tab</guimenuitem></menuchoice>."
  428 msgstr ""
   428msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне на подпрозореца</guimenuitem></menuchoice>."
  429429
  430430#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:411(title)
  431431msgid "To Manage Profiles"
  432 msgstr ""
   432msgstr "Управление на профилите"
  433433
  434434#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:414(term)
  435435msgid "To add a new profile:"
  436 msgstr ""
   436msgstr "За да добавите нов профил:"
  437437
  438438#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:419(para)
  439439msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New Profile</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New Profile</guilabel> dialog."
  440 msgstr ""
   440msgstr "За да се появи прозорецът за <guilabel>Нов профил</guilabel>, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов профил</guimenuitem></menuchoice>."
  441441
  442442#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:423(para)
  443443msgid "Type the new profile name in the <guilabel>Profile name</guilabel> text box."
  444 msgstr ""
   444msgstr "Въведете името на новия профил в полето за <guilabel>Име на профила</guilabel>."
  445445
  446446#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:427(para)
  447447msgid "Use the <guilabel>Base on</guilabel> drop-down list to select the profile on which you want to base the new profile."
  448 msgstr ""
   448msgstr "Използвайте падащия списък <guilabel>На основата на</guilabel>, за да изберете профила, на който да се базира новият профил."
  449449
  450450#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:431(para)
  451451msgid "Click <guibutton>Create</guibutton> to display the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  452 msgstr ""
   452msgstr "Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
  453453
  454454#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:435(para)
  455455msgid "Click <guibutton>Close</guibutton>. <application>GNOME Terminal</application> adds the profile to the <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu></menuchoice> submenu."
  456 msgstr ""
   456msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>. <application>Терминалът</application> добавя профила към подменюто <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Смяна на профила</guisubmenu></menuchoice>."
  457457
  458458#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:443(term)
  459459msgid "To change the profile of a tabbed terminal:"
  460 msgstr ""
   460msgstr "За да промените профила на подпрозорец:"
  461461
  462462#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:448(para)
  463463msgid "Click on the tab of the tabbed terminal for which you want to change the profile."
  464 msgstr ""
   464msgstr "Натиснете върху подпрозореца, на който искате да смените профила."
  465465
  466466#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:452(para)
  467467msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>profilename</replaceable></guimenuitem></menuchoice>."
  468 msgstr ""
   468msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Смяна на профила</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>Име на профил</replaceable></guimenuitem></menuchoice>."
  469469
  470470#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:460(term)
  471471msgid "To edit a profile:"
  472 msgstr ""
   472msgstr "За да редактирате профил:"
  473473
  474474#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:462(para)
  475475msgid "You edit profiles in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog. You can access the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog in the following ways:"
  476 msgstr ""
   476msgstr "Редактирате профили в прозореца <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>. Може да го отворите по следните начини:"
  477477
  478478#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:466(para)
  479479msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Current Profile</guisubmenu></menuchoice>."
  480 msgstr ""
   480msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Текущ профил</guisubmenu></menuchoice>."
  481481
  482482#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:470(para)
  483483msgid "Right-click in the terminal window, then choose <guimenuitem>Edit Current Profile</guimenuitem> from the popup menu."
  484 msgstr ""
   484msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката в прозорец на терминала, после изберете от появилото се меню <guimenuitem>Редактиране на текущия профил</guimenuitem>."
  485485
  486486#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:474(para)
  487487msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Profiles</guisubmenu></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
  488 msgstr ""
   488msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Профили</guisubmenu></menuchoice> и изберете профила, който искате да редактирате, после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
  489489
  490490#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:481(term)
  491491msgid "To delete a profile:"
  492 msgstr ""
   492msgstr "За да изтриете профил:"
  493493
  494494#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:486(para)
  495495msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>."
  496 msgstr ""
   496msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</guimenuitem></menuchoice>."
  497497
  498498#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:490(para)
  499499msgid "Select the name of the profile that you want to delete in the <guilabel>Profiles</guilabel> list, then click <guibutton>Delete</guibutton>. The <guilabel>Delete Profile</guilabel> dialog is displayed."
  500 msgstr ""
   500msgstr "Изберете от списъка името на профила, който искате да изтриете. Натиснете <guibutton>Изтриване</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Изтриване на профил</guilabel>."
  501501
  502502#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:494(para)
  503503msgid "Click <guibutton>Delete</guibutton> to confirm the deletion."
  504 msgstr ""
   504msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Изтриване</guibutton>, за да подтвърдите изтриването."
  505505
  506506#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:498(para)
  507507msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog."
  508 msgstr ""
   508msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на профили</guilabel>."
  509509
  510510#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:508(title)
  511511msgid "To Modify a Terminal Window"
  512 msgstr ""
   512msgstr "Променяне на терминален прозорец"
  513513
  514514#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:511(term)
  515515msgid "To hide the menubar:"
  516 msgstr ""
   516msgstr "За да скриете лентата с менютата:"
  517517
  518518#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:513(para)
  519519msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem></menuchoice>."
  520 msgstr ""
   520msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на менюто</guimenuitem></menuchoice>."
  521521
  522522#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:518(term)
  523523msgid "To show a hidden menubar:"
  524 msgstr ""
   524msgstr "За да покажете скритата лента с менюта:"
  525525
  526526#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:520(para)
  527527msgid "Right-click on the terminal window, then choose <guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem> from the popup menu."
  528 msgstr ""
   528msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху прозорец на терминала и после изберете от появилото се меню <guimenuitem>Показване на менюто</guimenuitem>."
  529529
  530530#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:525(term)
  531531msgid "To change the appearance of the terminal window:"
  532 msgstr ""
   532msgstr "За да промените външния вид на прозорец на терминала:"
  533533
  534534#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:527(para)
  535535msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> for information about the options that you can choose in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog to change the appearance of the terminal window. For example, you can change the background color, or the location of the scrollbar."
  536 msgstr ""
   536msgstr "Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> за информация относно опциите, които може да избирате в прозореца за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>, за да променяте външния вид на прозореца на терминала. Например, може да променяте цвета на фона или местоположението на лентата за прелистване."
  537537
  538538#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:534(title)
  539539msgid "To Work With the Contents of Terminal Windows"
  540 msgstr ""
   540msgstr "Работа със съдържанието на терминалните прозорци"
  541541
  542542#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:537(term)
  543543msgid "To scroll through previous commands and output:"
  544 msgstr ""
   544msgstr "За да прелиствате през предишните команди и изходни съобщения:"
  545545
  546546#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:539(para)
  547547msgid "Perform one of the following actions:"
  548 msgstr ""
   548msgstr "Извършете едно от следните действия:"
  549549
  550550#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:544(para)
  551551msgid "Use the scrollbar, which is usually displayed on the right of the terminal window."
  552 msgstr ""
   552msgstr "Използвайте лентата за прелистване, която обикновено се показва в дясно на прозореца."
  553553
  554554#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:548(para)
  555555msgid "Press the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo>, or <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo> keys."
  556 msgstr ""
   556msgstr "Използвайте клавишите <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo> или·<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo>."
  557557
  558558#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:552(para)
  559559msgid "The number of lines that you can scroll back to in the terminal window is determined by the <guilabel>Scrollback</guilabel> setting in the <guilabel>Scrolling</guilabel> tabbed section of the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
  560 msgstr ""
   560msgstr "Броят на редове, които може да прегледате назад се определя от настройката <guilabel>Прелистване назад</guilabel> в раздела за прелистване в прозореца за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel>."
  561561
  562562#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:557(term)
  563563msgid "To select and copy text:"
  564 msgstr ""
   564msgstr "За да изберете и копирате текст:"
  565565
  566566#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:559(para)
  567567msgid "You can select text in any of the following ways:"
  568 msgstr ""
   568msgstr "Може да избирате текст по някой от следните начини:"
  569569
  570570#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:564(para)
  571571msgid "To select a character at a time, click on the first character that you want to select and drag the mouse to the last character that you want to select."
  572 msgstr ""
   572msgstr "За да избирате по един символ наведнъж, натиснете върху първия символ, който искате да изберете и изтеглете показалеца на мишката към последния символ, който искате да изберете."
  573573
  574574#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:568(para)
  575575msgid "To select a word at a time, double-click on the first word that you want to select and drag the mouse to the last word that you want to select."
  576 msgstr ""
   576msgstr "За да избирате по една дума наведнъж, натиснете два пъти върху първата дума, която искате да изберете и изтеглете мишката към последната дума, която искате да изберете."
  577577
  578578#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:572(para)
  579579msgid "To select a line at a time, triple-click on the first line that you want to select and drag the mouse to the last line that you want to select."
  580 msgstr ""
   580msgstr "За да изберете един ред наведнъж, натиснете три пъти върху първия ред, който искате да изберете и изтеглете мишката към последния ред, който искате да изберете."
  581581
  582582#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:576(para)
  583583msgid "These actions select all text between the first and last items. For all text selections, <application>GNOME Terminal</application> copies the selected text into the clipboard when you release the mouse button. To explicitly copy the selected text, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  584 msgstr ""
   584msgstr "Тези действия избират целия текст между първия и последния избран елемент. За всички текстови селекции, <application>Терминалът</application> копира избрания текст във временната памет, щом отпуснете бутона на мишката. За да копирате изрично избрания текст, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
  585585
  586586#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:581(term)
  587587msgid "To paste text into a terminal:"
  588 msgstr ""
   588msgstr "За да поставите текст в терминала:"
  589589
  590590#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:583(para)
  591591msgid "If you previously copied text to the clipboard, you can paste the text into a terminal by performing one of the following actions:"
  592 msgstr ""
   592msgstr "Ако преди сте копирали текст във временната памет, може да поставите текст в терминала като извършите едно от следните действия:"
  593593
  594594#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:587(para)
  595595msgid "To paste text that you copied by selection only, middle-click at the command prompt. If you do not have a middle mouse button, refer to the X Server documentation for information about how to emulate the middle mouse button."
  596 msgstr ""
   596msgstr "За да поставите текст, който сте копирали само чрез селектирането му, натиснете средния бутон на мишката. Ако нямате среден бутон на мишката, обърнете се към документацията на X сървъра за информация кака да емулирате среден бутон."
  597597
  598598#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:591(para)
  599599msgid "To paste text that you explicitly copied, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  600 msgstr ""
   600msgstr "За да поставите текст, който сте копирали изрично, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  601601
  602602#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:598(term)
  603603msgid "To drag a file name into a terminal window:"
  604 msgstr ""
   604msgstr "За да изтеглите файлово име в терминален прозорец:"
  605605
  606606#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:600(para)
  607607msgid "You can drag a file name to a terminal from another application such as a file manager. The terminal displays the path and the full name of the file."
  608 msgstr ""
   608msgstr "Може да изтеглите файлово име към терминал от друга програма, като например файлов мениджър. Терминалът показва пътя и пълното име на файла."
  609609
  610610#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:605(term)
  611611msgid "To access a link:"
  612 msgstr ""
   612msgstr "За да отворите връзка:"
  613613
  614614#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:607(para)
  615615msgid "To access a Uniform Resource Locator (URL) that is displayed in a terminal, perform the following steps:"
  616 msgstr ""
   616msgstr "За да отваряте URL адреси, които са показани в терминала, следвайте следните стъпки:"
  617617
  618618#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:611(para)
  619619msgid "Move the mouse over the URL until the URL is underlined."
  620 msgstr ""
   620msgstr "Преместете курсора на мишката върху адреса, докато той стане подчертан."
  621621
  622622#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:615(para)
  623623msgid "Right-click on the URL to open a popup menu."
  624 msgstr ""
   624msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху адреса, за да се появи меню."
  625625
  626626#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:619(para)
  627627msgid "Choose <guimenuitem>Open Link</guimenuitem> to start a link application and display the file located at the URL."
  628 msgstr ""
   628msgstr "Изберете <guimenuitem>Отваряне на връзка</guimenuitem>, за да стартирате програмата обработваща дадената връзка и да се покаже файлът от дадения адрес."
  629629
  630630#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:629(title)
  631631msgid "To View the Keyboard Shortcut Settings"
  632 msgstr ""
   632msgstr "Преглед на настройките на бързите клавиши"
  633633
  634634#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:630(para)
  635635msgid "To view the keyboard shortcut settings that are defined for <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Keyboard Shortcuts</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Keyboard Shortcuts</guilabel> dialog contains the following items:"
  636 msgstr ""
   636msgstr "За да прегледате настройките за бързите клавиши за <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Бързи клавиши</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът за <guilabel>Бързите клавиши</guilabel> съдържа следните елементи:"
  637637
  638638#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:634(guilabel)
  639639msgid "Disable all menu access keys (such as Alt+f to open File menu)"
  640 msgstr ""
   640msgstr "Изключване на всички бързи клавиши на менюто (като Alt+Ф, за отваряне на менюто Файл)"
  641641
  642642#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:636(para)
  643643msgid "Select this option to disable the access keys that are defined to enable you to use the keyboard instead of the mouse to select a menu item. Each access key is identified by an underlined letter on a menu or dialog option. In some cases, you must press the <keycap>Alt</keycap> key in combination with the access key to perform the action."
  644 msgstr ""
   644msgstr "Изберете тази опция, за да изключите ускорителите, които са дефинирани, за да ви позволяват да използвате клавиатурата за достъп до менютата, освен мишката. Всеки ускорител е дефиниран от подчертана буква в меню или опция. В някои случаи, трябва да натиснете <keycap>Alt</keycap> в комбинация с друг ускорител, за да извършите дадено действие."
  645645
  646646#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:641(guilabel)
  647647msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
  648 msgstr ""
   648msgstr "Изключване на клавища за достъп до менюто (F10 по подразбиране)"
  649649
  650650#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:643(para)
  651651msgid "Select this option to disable the shortcut key that is defined to enable you to access the <application>GNOME Terminal</application> menus. The default shortcut key to access the menus is <keycap>F10</keycap>."
  652 msgstr ""
   652msgstr "Изберете тази опция, за да изключите бързия клавиш, който е определен да Ви позволява да достъпвате менютата на <application>Терминала</application>. Стандартният бърз клавиш, за достъп до менютата е <keycap>F10</keycap>."
  653653
  654654#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:648(guilabel)
  655655msgid "Shortcut Keys"
  656 msgstr ""
   656msgstr "Бързи клавиши"
  657657
  658658#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:650(para)
  659659msgid "The <guilabel>Shortcut Keys</guilabel> section of the dialog lists the shortcut keys that are defined for each menu item. The shortcut keys enable you to use the keyboard to choose a menu item rather than use the mouse. The shortcut key is usually a combination of keys that you press simultaneously."
  660 msgstr ""
   660msgstr "Секцията <guilabel>Бързи клавиши</guilabel> в прозореца е списък с бързите клавиши, които са определени за всеки елемент от менютата. Бързите клавиши Ви дават възможността да използвате клавиатурата, за да избирате елемент от меню, вместо да използвате мишката. Бързият клавиш обикновено е комбинация от клавиши, които натискате едновременно."
  661661
  662662#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:658(title)
  663663msgid "To Resize the Text"
  664 msgstr ""
   664msgstr "Оразмеряване на текст"
  665665
  666666#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:659(para)
  667667msgid "You can use the following methods to resize the text in the GNOME Terminal window:"
  668 msgstr ""
   668msgstr "Може да използвате следните методи за оразмеряване на текста в прозореца на терминала:"
  669669
  670670#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:661(para)
  671671msgid "To increase the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
  672 msgstr ""
   672msgstr "За да увеличите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
  673673
  674674#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:663(para)
  675675msgid "To decrease the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
  676 msgstr ""
   676msgstr "За да намалите размера на текста, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
  677677
  678678#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:665(para)
  679679msgid "To view the text at actual size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
  680 msgstr ""
   680msgstr "За да виждате текста в реалния му размер, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нормален размер</guimenuitem></menuchoice>."
  681681
  682682#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:668(para)
  683683msgid "To display the <application>GNOME Terminal</application> window in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the text in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame or titlebar. To exit from this mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> again."
  684 msgstr ""
   684msgstr "За да премине към пълен екран, прозорецът на <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. Режимът \"На цял екран\" показва текста в прозорец, който изпълва целия екран. Прозорецът не съдържа рамка или заглавна лента. За да излезете от тозирежим, изберете отново <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>."
  685685
  686686#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:673(title)
  687687msgid "To Change the Terminal Title"
  688 msgstr ""
   688msgstr "Промяна на заглавието на терминала"
  689689
  690690#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:674(para)
  691691msgid "To change the title of the currently displayed terminal, perform the following steps:"
  692 msgstr ""
   692msgstr "За да смените заглавието на текущия показан терминал, изпълнете следните действия:"
  693693
  694694#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:678(para)
  695695msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Set Title</guimenuitem></menuchoice>."
  696 msgstr ""
   696msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Задаване на заглавие</guimenuitem></menuchoice>."
  697697
  698698#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:681(para)
  699699msgid "Type the new title in the <guilabel>Title</guilabel> text box. <application>GNOME Terminal</application> applies the change immediately."
  700 msgstr ""
   700msgstr "Въведете новото заглавие в полето <guilabel>Заглавие</guilabel>. <application>Терминалът</application> прилага промените незабавно."
  701701
  702702#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:684(para)
  703703msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Set Title</guilabel> dialog."
  704 msgstr ""
   704msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Задаване на заглавие</guilabel>."
  705705
  706706#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:690(title)
  707707msgid "To Change the Character Encoding"
  708 msgstr ""
   708msgstr "Промяна на кодовата таблица"
  709709
  710710#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:691(para)
  711711msgid "To change the character encoding, choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu></menuchoice>, then select the appropriate encoding."
  712 msgstr ""
   712msgstr "За да промените кодовата таблица, изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu></menuchoice> и после изберете подходящата кодова таблица."
  713713
  714714#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:696(title)
  715715msgid "To Change the List of Character Encodings"
  716 msgstr ""
   716msgstr "Промяна на списъка с кодови таблици"
  717717
  718718#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:697(para)
  719719msgid "To change the list of character encodings displayed in the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, perform the following steps:"
  720 msgstr ""
   720msgstr "За да промените списъка с кодови таблици, показани в менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изпълнете следните действия:"
  721721
  722722#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:702(para)
  723723msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu><guimenuitem>Add or Remove</guimenuitem></menuchoice>."
  724 msgstr ""
   724msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu><guimenuitem>Добавяне или премахване</guimenuitem></menuchoice>."
  725725
  726726#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:706(para)
  727727msgid "To add an encoding to the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Available encodings</guilabel> list box, then click <guibutton>Add</guibutton>."
  728 msgstr ""
   728msgstr "За да добавите кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка <guilabel>Налични кодови таблици</guilabel> и после натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
  729729
  730730#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:710(para)
  731731msgid "To remove an encoding from the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Encodings shown in menu</guilabel> list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>."
  732 msgstr ""
   732msgstr "За да премахнете кодова таблица към менюто <guisubmenu>Кодова таблица на символите</guisubmenu>, изберете кодовата таблица от списъка <guilabel>Кодови таблици в менюто</guilabel> и после натиснете <guibutton>Премахване</guibutton>."
  733733
  734734#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:714(para)
  735735msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Add or Remove Terminal Encodings</guilabel> dialog."
  736 msgstr ""
   736msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Добавяне или премахване на кодови таблици</guilabel>."
  737737
  738738#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:722(title)
  739739msgid "To Recover Your Terminal"
  740 msgstr ""
   740msgstr "Възстановяване на Вашия терминал"
  741741
  742742#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:723(para)
  743743msgid "This section provides some advice if you have problems with terminals."
  744 msgstr ""
   744msgstr "Тази секция предоставя няколко съвета при случай, че възникне проблем с терминалите."
  745745
  746746#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:728(term)
  747747msgid "To reset the state of the terminal:"
  748 msgstr ""
   748msgstr "За да занулите състоянието на терминала:"
  749749
  750750#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:730(para)
  751751msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset</guimenuitem></menuchoice>."
  752 msgstr ""
   752msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  753753
  754754#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:738(term)
  755755msgid "To reset the terminal and clear the screen:"
  756 msgstr ""
   756msgstr "За да занулите терминала и да изчистите екрана:"
  757757
  758758#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:740(para)
  759759msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset and Clear</guimenuitem></menuchoice>."
  760 msgstr ""
   760msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Терминал</guimenu><guimenuitem>Възстановяване и изчистване</guimenuitem></menuchoice>."
  761761
  762762#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:750(title)
  763763msgid "Preferences"
  764 msgstr ""
   764msgstr "Настройки"
  765765
  766766#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:751(para)
  767767msgid "To configure <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Current Profile</guimenuitem></menuchoice>. To configure another profile that you set up choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
  768 msgstr ""
   768msgstr "За да настроите <application>Терминала</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Текущ профил</guimenuitem></menuchoice>. За да настроите друг профил, който сте създали, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Профили</guimenuitem></menuchoice>, изберете профила, който искате да редактирате и после натиснете <guibutton>Редактиране</guibutton>."
  769769
  770770#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:753(para)
  771771msgid "The <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog contains the following tabbed sections that you can use to configure <application>GNOME Terminal</application>:"
  772 msgstr ""
   772msgstr "Прозорецът за <guilabel>Редактиране на профил</guilabel> съдържа следните раздели, които може да използвате, за да настройвате <application>Терминала</application>:"
  773773
  774774#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:772(title)
  775775msgid "General"
  776 msgstr ""
   776msgstr "Общи"
  777777
  778778#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:776(guilabel)
  779779msgid "Profile name"
  780 msgstr ""
   780msgstr "Име на профила"
  781781
  782782#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:778(para)
  783783msgid "Use this text box to specify the name of the current profile."
  784 msgstr ""
   784msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите името на текущия профил."
  785785
  786786#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:785(guilabel)
  787787msgid "Use the system terminal font"
  788 msgstr ""
   788msgstr "Използване на системния терминален шрифт"
  789789
  790790#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:787(para)
  791791msgid "Select this option to use the standard application font that is specified in the <application>Font</application> preference tool."
  792 msgstr ""
   792msgstr "Изберете тази опция, ако искате да се използва стандартния шрифт за програми определен в инструмента за настройка на <application>Шрифта</application>."
  793793
  794794#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:794(guilabel)
  795795msgid "Font"
  796 msgstr ""
   796msgstr "Шрифт"
  797797
  798798#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:796(para)
  799799msgid "Click on this button to select a font type and font size for the terminal. This button is only enabled if the <guilabel>Use the system terminal font</guilabel> option is unselected."
  800 msgstr ""
   800msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете вида шрифт и размера му за терминала. Този бутон е включен само, ако опцията <guilabel>Използване на системния терминален шрифт</guilabel> не е избрана."
  801801
  802802#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:802(guilabel)
  803803msgid "Profile icon"
  804 msgstr ""
   804msgstr "Икона на профила"
  805805
  806806#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:804(para)
  807807msgid "Click on this button to select an icon to represent terminal windows that use the current profile."
  808 msgstr ""
   808msgstr "Натиснете този бутон, за да изберете икона, която да представя терминалния прозорец при използване на текущия профил."
  809809
  810810#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:811(guilabel)
  811811msgid "Allow bold text"
  812 msgstr ""
   812msgstr "Позволяване на получер текст"
  813813
  814814#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:813(para)
  815815msgid "Select this option to enable the terminal to display bold text."
  816 msgstr ""
   816msgstr "Изберете тази опция, за да позволите на терминала да използва удебелен текст."
  817817
  818818#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:820(guilabel)
  819819msgid "Cursor blinks"
  820 msgstr ""
   820msgstr "Мигащ курсор"
  821821
  822822#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:822(para)
  823823msgid "Select this option to display a cursor that blinks."
  824 msgstr ""
   824msgstr "Изберете тази опция, за да покажете мигащ курсор."
  825825
  826826#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:829(guilabel)
  827827msgid "Show menubar by default in new terminals"
  828 msgstr ""
   828msgstr "Показване на лентата с менюта по подразбиране в новите терминали."
  829829
  830830#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:832(para)
  831831msgid "Select this option to show the menubar on new terminal windows."
  832 msgstr ""
   832msgstr "Изберете тази опция, за да се показват менютата в новите терминални прозорци."
  833833
  834834#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:839(guilabel)
  835835msgid "Terminal bell"
  836 msgstr ""
   836msgstr "Звук на терминала"
  837837
  838838#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:841(para)
  839839msgid "Select this option to disable the terminal bell."
  840 msgstr ""
   840msgstr "Изберете тази опция, за да изключите системния звънец."
  841841
  842842#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:848(guilabel)
  843843msgid "Select-by-word characters"
  844 msgstr ""
   844msgstr "Символи, считани за букви"
  845845
  846846#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:850(para)
  847847msgid "Use this text box to specify characters or groups of characters that <application>GNOME Terminal</application> considers to be words when you select text by word. See <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> for more information about how to select text by word."
  848 msgstr ""
   848msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите символи или групи от символи, които <application>Терминала</application> да възприема като думи, когато избирате текст дума по дума. Вижте <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> за повече информация относно как да избирате текст дума по дума."
  849849
  850850#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:859(title)
  851851msgid "Title and Command"
  852 msgstr ""
   852msgstr "Заглавие и команда"
  853853
  854854#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:863(guilabel)
  855855msgid "Initial title"
  856 msgstr ""
   856msgstr "Начално заглавие"
  857857
  858858#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:865(para)
  859859msgid "Use this text box to specify the initial title of terminals that use the profile. New terminals that are started from the current terminal have the new initial title."
  860 msgstr ""
   860msgstr "Използвайте това текстово поле, за да определите началното заглавие на терминалите, които използват този профил. Новите терминали, които се стартират от текущия терминал имат новото начално заглавие."
  861861
  862862#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:872(guilabel)
  863863msgid "Dynamically-set title"
  864 msgstr ""
   864msgstr "Динамично задаване на заглавието"
  865865
  866866#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:874(para)
  867867msgid "Use this drop-down list to specify how to handle dynamically-set titles, that is, terminal titles set by commands that run in the terminal."
  868 msgstr ""
   868msgstr "Използвайте този падащ списък, за да определите как да се обработват динамично зададени заглавия, тоест заглавия задавани от команди изпълняващи се в терминала."
  869869
  870870#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:881(guilabel)
  871871msgid "Run command as a login shell"
  872 msgstr ""
   872msgstr "Изпълнение на команда като обвивка"
  873873
  874874#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:883(para)
  875875msgid "Select this option to force the command that currently runs inside the terminal to run as a login shell. If the command is not a shell, the setting has no effect."
  876 msgstr ""
   876msgstr "Изберете тази опция, за да принудите командата, която в момента върви в терминала да се изпълнява като обвивка. Ако командата не е обвивка, настройката няма ефект."
  877877
  878878#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:890(guilabel)
  879879msgid "Update utmp/wtmp records when command is launched"
  880 msgstr ""
   880msgstr "Обновяване на utmp/wtmp записите при изпълнение на команда"
  881881
  882882#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:892(para)
  883883msgid "Select this option to insert a new entry in the utmp and wtmp records when a new shell is opened."
  884 msgstr ""
   884msgstr "Изберете тази опция, за да вмъкнете нов запис в utmp и wtmp записите, когато се отваря нова обвивка."
  885885
  886886#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:899(guilabel)
  887887msgid "Run a custom command instead of my shell"
  888 msgstr ""
   888msgstr "Изпълнение на потребителска команда вместо обвивка"
  889889
  890890#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:902(para)
  891891msgid "Select this option to run a specified command, other than the normal shell, in the terminal. Specify the custom command in the <guilabel>Custom command</guilabel> text box."
  892 msgstr ""
   892msgstr "Изберете тази опция, за да се стартира определена команда, различна от стандартната обвивка, в терминала. Определете командата в текстовото поле <guilabel>Потребителска команда</guilabel>."
  893893
  894894#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:909(guilabel)
  895895msgid "When command exits"
  896 msgstr ""
   896msgstr "Когато командата съществува"
  897897
  898898#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:911(para)
  899899msgid "Use this drop-down list to specify what action to perform when the terminal exits."
  900 msgstr ""
   900msgstr "Използвайте този падащ списък, за да определите какво действие да се извършва при затваряне на терминала."
  901901
  902902#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:919(title)
  903903msgid "Colours"
  904 msgstr ""
   904msgstr "Цветове"
  905905
  906906#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:923(guilabel)
  907907msgid "Foreground and Background"
  908 msgstr ""
   908msgstr "Преден план и фон"
  909909
  910910#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:926(para)
  911911msgid "Select the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option to use the colors that are specified in the GNOME Desktop theme that is selected in the <application>Theme</application> preference tool."
  912 msgstr ""
   912msgstr "Изберете опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>, за да се използват цветовете определени в темата на работната среда GNOME, които се избират в инструмента за настройка на <application>Темите</application>."
  913913
  914914#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:929(para)
  915915msgid "Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to specify the foreground and background colors for the terminal. <application>GNOME Terminal</application> supports the following foreground and background color combinations:"
  916 msgstr ""
   916msgstr "Използвайте падащия списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да определите цвета на предния план и фона на терминала. <application>Терминалът</application> поддържа следните комбинации за цвят на предния план и фона:"
  917917
  918918#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:935(guilabel)
  919919msgid "Black on light yellow"
  920 msgstr ""
   920msgstr "Черно на светложълто"
  921921
  922922#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:940(guilabel)
  923923msgid "Black on white"
  924 msgstr ""
   924msgstr "Черно на бяло"
  925925
  926926#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:945(guilabel)
  927927msgid "Gray on black"
  928 msgstr ""
   928msgstr "Сиво на черно"
  929929
  930930#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:950(guilabel)
  931931msgid "Green on black"
  932 msgstr ""
   932msgstr "Зелено на черно"
  933933
  934934#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:955(guilabel)
  935935msgid "White on black"
  936 msgstr ""
   936msgstr "Бяло на черно"
  937937
  938938#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:960(guilabel) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1003(guilabel)
  939939msgid "Custom"
  940 msgstr ""
   940msgstr "Потребителски"
  941941
  942942#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:962(para)
  943943msgid "This option enables you to select colors that are not in the selected color scheme."
  944 msgstr ""
   944msgstr "Тази опция Ви позволява да изберете цветове, които не са в избраната цветова схема."
  945945
  946946#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:967(para)
  947947msgid "The actual display of the foreground and background colors can vary depending on the color scheme that you choose. For example, if you choose <guilabel>White on black</guilabel> and the <guilabel>Linux console</guilabel> color scheme, the application displays the foreground and background colors as light gray on black. The <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  948 msgstr ""
   948msgstr "Реалното показване на цветовете за преден план и фон може да варира, в зависимост на цветовата схема, която изберете. Например, ако изберете <guilabel>Бяло на черно</guilabel> и <guilabel>Линукс конзола</guilabel>, програмата показва цветовете като светло сиво на черно. Падащият списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel> е включенс амо, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  949949
  950950#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:970(para)
  951951msgid "Click on the <guibutton>Text colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal text colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the text color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Text colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  952 msgstr ""
   952msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на текста</guibutton>, за да се появи прозорецът <guilabel>Избор на цвета на текста на терминала</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате да използвате за текста. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Бутонът <guibutton>Цвят на текста</guibutton> е включен само, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  953953
  954954#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:973(para)
  955955msgid "Click on the <guibutton>Background colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal background colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the background color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Background colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
  956 msgstr ""
   956msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Цвят на фона</guibutton>, за да се появи прозорецът <guilabel>Избор на цвета на фона на терминала</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета, който искате да използвате за фона. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Бутонът <guibutton>Цвят на фона</guibutton> е включен само, ако не е избрана опцията <guilabel>Използване на цветовете от системната тема</guilabel>."
  957957
  958958#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:980(guilabel)
  959959msgid "Palette"
  960 msgstr ""
   960msgstr "Палитра"
  961961
  962962#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:982(para)
  963963msgid "A color scheme is a palette of 16 colors. Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to choose the color scheme that you want to use. <application>GNOME Terminal</application> supports the following color schemes:"
  964 msgstr ""
   964msgstr "Цветовата схема е палитра от 16 цвята. Използвайте падащия списък <guilabel>Вградени схеми</guilabel>, за да изберете, коя цветова схема искате да използвате. <application>Терминалът</application> поддържа следните цветови схеми:"
  965965
  966966#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:988(guilabel)
  967967msgid "Linux console"
  968 msgstr ""
   968msgstr "Конзола на линукс"
  969969
  970970#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:993(guilabel)
  971971msgid "Xterm"
  972 msgstr ""
   972msgstr "Xterm"
  973973
  974974#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:998(guilabel)
  975975msgid "Rxvt"
  976 msgstr ""
   976msgstr "Rxvt"
  977977
  978978#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1007(para)
  979979msgid "Each color scheme is slightly different. For example, <guilabel>Linux console</guilabel> uses light gray instead of white. The <guilabel>Custom </guilabel>color scheme enables you to create a customized color palette."
  980 msgstr ""
   980msgstr "Всяка цветова схема е леко различна от другите. Например, <guilabel>Линукс конзола</guilabel> използва светло сиво вместо бяло. <guilabel>Потребителската</guilabel> цветова схема Ви позволява да създавате лична цветова палитра."
  981981
  982982#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1010(para)
  983983msgid "Use the <guilabel>Colour palette</guilabel> to customize the 16 default colors in the custom color palette. To customize a color, click on the color to display the <guilabel>Palette entry</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color, then click <guibutton>OK</guibutton>."
  984 msgstr ""
   984msgstr "Използвайте <guilabel>Цветовата палитра</guilabel>, за да персонализирате 16те стандартни цветове в потребителската палитра. За да промените цвят, натиснете върху него, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Цвят от палитра</guilabel>. Използвайте цветното колело или полетата, за да изберете цвета. После натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
  985985
  986986#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1018(title)
  987987msgid "Effects"
  988 msgstr ""
   988msgstr "Ефекти"
  989989
  990990#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1022(guilabel)
  991991msgid "Background"
  992 msgstr ""
   992msgstr "Цвят на фона"
  993993
  994994#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1024(para)
  995995msgid "Select a background for the terminal window. The options are as follows:"
  996 msgstr ""
   996msgstr "Изберете цвят за фона на терминалния прозорец. Опциите са, както следва:"
  997997
  998998#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1030(guilabel)
  999999msgid "None (use solid colour)"
  1000 msgstr ""
   1000msgstr "Без (използване на плътен цвят)"
  10011001
  10021002#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1032(para)
  10031003msgid "Select this option to use the background color that is specified in the <guilabel>Colours</guilabel> tabbed section as the background color for the terminal."
  1004 msgstr ""
   1004msgstr "Изберете тази опция, за да използвате фоновия цвят, който е определен в раздела <guilabel>Цветове</guilabel> като цвят за фон на терминала."
  10051005
  10061006#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1038(guilabel)
  10071007msgid "Background image"
  1008 msgstr ""
   1008msgstr "Изображение"
  10091009
  10101010#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1040(para)
  10111011msgid "Select this option to use an image file as the background for the terminal. Use the <guilabel>Image file</guilabel> drop-down combination box to specify the location and name of the image file. Alternatively, click <guibutton>Browse</guibutton> to search for and select the image file."
  1012 msgstr ""
   1012msgstr "Изберете тази опция, за да използвате файл с изображение, като фон на терминала. Използвайте полето <guilabel>Файл с изображение</guilabel>, за да определите местоположението и името на изображението. Друг начин е да натиснете <guibutton>Разглеждане</guibutton>, за да намеирте и изберете файла."
  10131013
  10141014#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1043(para)
  10151015msgid "Select the <guilabel>Background image scrolls</guilabel> option to enable the background image to scroll with the text when you scroll through the terminal. If you do not select this option, the background image remains fixed on the terminal background and only the text scrolls. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> option."
  1016 msgstr ""
   1016msgstr "Изберете опцията <guilabel>Плъзгане на фоновото изображение</guilabel>, за да може фоновото изображение да се плъзга с текста, когато прелиствате през терминала. Ако не изберете тази опция, фоновото изображение остава фиксирано на фона на терминала и само текста се прелиства. Тази опция е налична само, ако сте избрали опцията <guilabel>Изображение</guilabel>."
  10171017
  10181018#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1047(guilabel)
  10191019msgid "Transparent background"
  1020 msgstr ""
   1020msgstr "Прозрачен фон"
  10211021
  10221022#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1049(para)
  10231023msgid "Select this option to use a transparent background for the terminal."
  1024 msgstr ""
   1024msgstr "Изберете тази опция, за да се използва прозрачен фон за терминала."
  10251025
  10261026#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1058(guilabel)
   
  10301030#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1061(para)
  10311031msgid "Use this slider to shade or dim the background of the terminal. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> or <guilabel>Transparent background</guilabel> options."
  1032 msgstr ""
   1032msgstr "Използвайте този плъзгач, за да затъмните или замъглите фона на терминала. Тази опция е включена само, ако сте избрали опциите <guilabel>Изобржаение</guilabel> или <guilabel>Прозрачен фон</guilabel>."
  10331033
  10341034#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1070(title)
  10351035msgid "Scrolling"
  1036 msgstr ""
   1036msgstr "Прелистване"
  10371037
  10381038#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1074(guilabel)
  10391039msgid "Scrollbar is"
  1040 msgstr ""
   1040msgstr "Лентата за прелистване е"
  10411041
  10421042#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1076(para)
  10431043msgid "Use this drop-down list to specify the position of the scrollbar on the terminal window."
  1044 msgstr ""
   1044msgstr "Изполвайте този падащ списък, за да определите позицията на лентата за прелистване в терминалния прозорец."
  10451045
  10461046#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1083(guilabel)
  10471047msgid "Scrollback ... lines"
  1048 msgstr ""
   1048msgstr "Прелистване назад ... реда"
  10491049
  10501050#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1085(para)
  10511051msgid "Use this spin box to specify the number of lines that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 100 you can scroll back the last 100 lines displayed in the terminal."
  1052 msgstr ""
   1052msgstr "Използвайте това поле, за да определите броя редове, които могат да се прелистват назад. Например, ако въведете 100, ще може да прелиствате назад през последните 100 реда показани на терминала."
  10531053
  10541054#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1092(guilabel)
  10551055msgid "Scrollback ... kilobytes"
  1056 msgstr ""
   1056msgstr "Прелистване назад ... килобайта"
  10571057
  10581058#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1094(para)
  10591059msgid "Use this spin box to specify the number of kilobytes that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 94 you can scroll back the last 94 kilobytes displayed in the terminal."
  1060 msgstr ""
   1060msgstr "Използвайте това поле, за да определите броя килобайти, които ще можете да прелиствате назад чрез лентата за прелистване. Например, ако определите 94, ще може да прелиствате назад през последните 94 килобайта показани в терминала."
  10611061
  10621062#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1101(guilabel)
  10631063msgid "Scroll on output"
  1064 msgstr ""
   1064msgstr "Прелистване при изходни съобщения"
  10651065
  10661066#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1103(para)
  10671067msgid "Select this option to enable you to scroll the output on the terminal while the terminal continues to display more output from a command."
  1068 msgstr ""
   1068msgstr "Изберете тази опция, за да може да прелиствате през изходните съобщения на терминала, докато терминала продължава да показва още изходни съобщения от команда."
  10691069
  10701070#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1110(guilabel)
  10711071msgid "Scroll on keystroke"
  1072 msgstr ""
   1072msgstr "Прелистване при натискане на клавиш"
  10731073
  10741074#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1112(para)
  10751075msgid "Select this option to enable you to press any key on the keyboard to scroll down the terminal window to the command prompt. This action only applies if you scrolled up the terminal window and you want to return to the command prompt."
  1076 msgstr ""
   1076msgstr "Изберете тази опция, за да може при натискането на кой да е клавиш да се връщате най-долу към командния ред на терминала. Това действие е приложимо само, ако сте прелистили нагоре в терминалния прозорец и искате да се върнете към командния ред."
  10771077
  10781078#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1121(title)
  10791079msgid "Compatibility"
  1080 msgstr ""
   1080msgstr "Съвместимост"
  10811081
  10821082#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1125(guilabel)
  10831083msgid "Backspace key generates"
  1084 msgstr ""
   1084msgstr "Клавишът \"Backspace\" генерира"
  10851085
  10861086#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1127(para)
  10871087msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Backspace</keycap> key to perform."
  1088 msgstr ""
   1088msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да изпълнява клавишът <keycap>Backspace</keycap>."
  10891089
  10901090#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1134(guilabel)
  10911091msgid "Delete key generates"
  1092 msgstr ""
   1092msgstr "Клавишът Delete генерира"
  10931093
  10941094#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1136(para)
  10951095msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Delete</keycap> key to perform."
  1096 msgstr ""
   1096msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете функцията, която искате да изпълнява клавишът <keycap>Delete</keycap>."
  10971097
  10981098#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1143(guibutton)
  10991099msgid "Reset compatibility options to defaults"
  1100 msgstr ""
   1100msgstr "Връщане на настройките за съвместимост по подразбиране"
  11011101
  11021102#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1145(para)
  11031103msgid "Click on this button to reset the options on the <guilabel>Compatibility</guilabel> tabbed section to the default settings."
  1104 msgstr ""
   1104msgstr "Натиснете този бутон, за да върнете настройките на раздела <guilabel>Съвместимост</guilabel>, към подразбиращите се стойности."
  11051105
  11061106#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  11071107#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:0(None)
  11081108msgid "translator-credits"
  1109 msgstr ""
  1110 
   1109msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
   1110
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.