Changeset 415


Ignore:
Timestamp:
Dec 13, 2005, 4:46:10 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gcalctool (help) temp 2 edition

 • не е завършено още.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gcalctool/gcalctool.gnome-2-12.bg.po

  r414 r415  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:07+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-13 10:58+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-13 16:36+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  204204#: gcalctool.xml:184(para)
  205205msgid "The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other modes."
  206 msgstr "Основния режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
   206msgstr "Основният режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
  207207
  208208#: gcalctool.xml:187(link)
   
  977977#: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para) gcalctool.xml:1942(para)
  978978msgid "Keyboard Entry"
  979 msgstr ""
   979msgstr "Въвеждане от клавиатурата"
  980980
  981981#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
   
  10421042#: gcalctool.xml:792(para)
  10431043msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a fixed interest rate of <replaceable>int</replaceable> per compounding period."
  1044 msgstr ""
   1044msgstr "Пресмята броя на погасителните периоди, които са нужни, за да се повиши инвестиция на текущата стойност <replaceable>ТСт</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>БСт</replaceable>, при фиксирана лихва от <replaceable>цчс</replaceable> за погасяващ период."
  10451045
  10461046#: gcalctool.xml:793(para) gcalctool.xml:833(para) gcalctool.xml:882(para) gcalctool.xml:923(para) gcalctool.xml:963(para) gcalctool.xml:1005(para) gcalctool.xml:1047(para) gcalctool.xml:1089(para) gcalctool.xml:1138(para)
  10471047msgid "This function uses the following memory registers:"
  1048 msgstr ""
   1048msgstr "Тази функция използва следните паметови регистри:"
  10491049
  10501050#: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term) gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term) gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term) gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term) gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term) gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
   
  10541054#: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para) gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
  10551055msgid "<replaceable>int</replaceable>, the periodic interest rate"
  1056 msgstr ""
   1056msgstr "<replaceable>цчс</replaceable>, периодичната лихва"
  10571057
  10581058#: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term) gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term) gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term) gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term) gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term) gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
   
  10621062#: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para)
  10631063msgid "<replaceable>fv</replaceable>, the future value"
  1064 msgstr ""
   1064msgstr "<replaceable>бст</replaceable>, бъдещата стойност"
  10651065
  10661066#: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term) gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term) gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term) gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term) gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term) gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
   
  10701070#: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para)
  10711071msgid "<replaceable>pv</replaceable>, the present value"
  1072 msgstr ""
   1072msgstr "<replaceable>тст</replaceable>, текущата стойност"
  10731073
  10741074#: gcalctool.xml:809(para)
  10751075msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To calculate the time period necessary to double your investment, put the following values into the first three memory registers:"
  1076 msgstr ""
   1076msgstr "Току що сте депозирали $8000 в сметка, която изплаща годишна лихва от 9%, начислявани месечно. Имайки предвид годишната лихва, определяте, че месечната лихва е 0.09 / 12 = 0.0075. За да пресметнете нужния времеви период, да удвоите Вашата инвестиия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  10771077
  10781078#: gcalctool.xml:813(para)
   
  10901090#: gcalctool.xml:824(para)
  10911091msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton>."
  1092 msgstr ""
   1092msgstr "Натиснете <guibutton>УсПо</guibutton>."
  10931093
  10941094#: gcalctool.xml:825(para)
   
  10981098#: gcalctool.xml:826(para)
  10991099msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
  1100 msgstr ""
   1100msgstr "Инвестицията се удвоява по стойност за 92.77 месеца."
  11011101
  11021102#: gcalctool.xml:829(para)
  11031103msgid "Double-Declining Depreciation"
  1104 msgstr ""
   1104msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
  11051105
  11061106#: gcalctool.xml:830(guibutton) gcalctool.xml:2153(guibutton)
  11071107msgid "Ddb"
  1108 msgstr ""
   1108msgstr "ДПО"
  11091109
  11101110#: gcalctool.xml:831(para)
   
  11141114#: gcalctool.xml:837(para) gcalctool.xml:1051(para) gcalctool.xml:1093(para)
  11151115msgid "<replaceable>cost</replaceable>, the amount paid for the asset"
  1116 msgstr ""
   1116msgstr "<replaceable>сума</replaceable>, сумата платена за авоара"
  11171117
  11181118#: gcalctool.xml:841(para) gcalctool.xml:1055(para) gcalctool.xml:1097(para)
  11191119msgid "<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of its life"
  1120 msgstr ""
   1120msgstr "<replaceable>възнаграждение</replaceable>, стойността на авоара в края на живота му."
  11211121
  11221122#: gcalctool.xml:845(para) gcalctool.xml:1059(para) gcalctool.xml:1101(para)
  11231123msgid "<replaceable>life</replaceable>, the useful life of the asset"
  1124 msgstr ""
   1124msgstr "<replaceable>живот</replaceable>, полезният живот на авоара"
  11251125
  11261126#: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term) gcalctool.xml:1125(term)
   
  11301130#: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
  11311131msgid "<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation allowance"
  1132 msgstr ""
   1132msgstr "<replaceable>период</replaceable>, времевият период на издръжката за обезценяването"
  11331133
  11341134#: gcalctool.xml:853(para)
  11351135msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-declining balance method, put the following values into the first four memory registers:"
  1136 msgstr ""
   1136msgstr "Купили сте офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Възнаграждението за нея след шест години е $900. За да пресметнете разходите по обезценяването на четвъртата година, използвайки метода на двойно-понижаващото обезценяване, сложете следните стойности в първите четири паметови регистъра:"
  11371137
  11381138#: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
   
  11421142#: gcalctool.xml:873(para)
  11431143msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton>."
  1144 msgstr ""
   1144msgstr "Натиснете <guibutton>ДПО</guibutton>."
  11451145
  11461146#: gcalctool.xml:874(para)
   
  11501150#: gcalctool.xml:875(para)
  11511151msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
  1152 msgstr ""
   1152msgstr "Разхода по обезценяването на четвъртата година е $790.12."
  11531153
  11541154#: gcalctool.xml:878(para)
   
  11581158#: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton)
  11591159msgid "Fv"
  1160 msgstr ""
   1160msgstr "бст"
  11611161
  11621162#: gcalctool.xml:880(para)
  11631163msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
  1164 msgstr ""
   1164msgstr "Пресмята бъдещата стойност на инвестиция, на база на серия от равни вноски, всяка на стойност <replaceable>ППл</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя погасителни периоди в условията."
  11651165
  11661166#: gcalctool.xml:886(para) gcalctool.xml:967(para) gcalctool.xml:1142(para)
  11671167msgid "<replaceable>pmt</replaceable>, the periodic payment"
  1168 msgstr ""
   1168msgstr "<replaceable>ППл</replaceable>, периодична вноска"
  11691169
  11701170#: gcalctool.xml:894(para) gcalctool.xml:975(para)
  11711171msgid "<replaceable>n</replaceable>, the number of periods"
  1172 msgstr ""
   1172msgstr "<replaceable>n</replaceable>, броят периоди"
  11731173
  11741174#: gcalctool.xml:898(para)
   
  11861186#: gcalctool.xml:914(para)
  11871187msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton>."
  1188 msgstr ""
   1188msgstr "Натиснете <guibutton>БСт</guibutton>."
  11891189
  11901190#: gcalctool.xml:915(para)
   
  11981198#: gcalctool.xml:919(para)
  11991199msgid "Periodic Payment"
  1200 msgstr ""
   1200msgstr "Периодично разплащане"
  12011201
  12021202#: gcalctool.xml:920(guibutton) gcalctool.xml:2237(guibutton)
  12031203msgid "Pmt"
  1204 msgstr ""
   1204msgstr "ППл"
  12051205
  12061206#: gcalctool.xml:921(para)
  12071207msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period."
  1208 msgstr ""
   1208msgstr "Пресмята сумата на периодично разплащане за заем, където плащанията се правят на края на всеки период."
  12091209
  12101210#: gcalctool.xml:927(para)
  12111211msgid "<replaceable>prin</replaceable>, the principal"
  1212 msgstr ""
   1212msgstr "<replaceable>принцип</replaceable>,·принципът"
  12131213
  12141214#: gcalctool.xml:935(para) gcalctool.xml:1017(para)
  12151215msgid "<replaceable>n</replaceable>, the term"
  1216 msgstr ""
   1216msgstr "<replaceable>n</replaceable>, срокът"
  12171217
  12181218#: gcalctool.xml:939(para)
  12191219msgid "You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, put the following values into the first three memory registers:"
  1220 msgstr ""
   1220msgstr "Обмисляте ипотека за $120,000 за 30 години при годишна лихва от 11.0%. Имайки предвид годишната лихва, месечната лихва е 0.11 / 12 = 0.00917. Срокът е 30 * 12 = 360 месеца. За да пресметнете месечните погасителни вноски за тази ипотека, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  12211221
  12221222#: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
   
  12341234#: gcalctool.xml:954(para)
  12351235msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton>."
  1236 msgstr ""
   1236msgstr "Натиснете <guibutton>ППл</guibutton>."
  12371237
  12381238#: gcalctool.xml:955(para)
   
  12501250#: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton)
  12511251msgid "Pv"
  1252 msgstr ""
   1252msgstr "ТСт"
  12531253
  12541254#: gcalctool.xml:961(para)
  12551255msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, discounted at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
  1256 msgstr ""
   1256msgstr "Пресмята текущата стойност на инвестиция на база на серия от равни плащания, всяко на стойност <replaceable>ппл</replaceable>, понижаващо при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя разплащателни периоди в срока."
  12571257
  12581258#: gcalctool.xml:979(para)
  12591259msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
  1260 msgstr ""
   1260msgstr "Току що сте спечелили милион долара. Наградата се изплаща в 20 годишни вноски, всяка от $50,000. Годишните плащания се получават в края на всяка година. Ако приемете годишните плащания от $50,000, ще инвестирате парите при лихва от 9%, добавяне годишно."
  12611261
  12621262#: gcalctool.xml:980(para)
  12631263msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option is worth more in today's dollars, put the following values into the first three memory registers:"
  1264 msgstr ""
   1264msgstr "Имате и опцията да получите една голяма сума пари от $400,000 вместо милион за 20 години. За да пресметнете, коя възможност струва повече в днешни пари, сложеет следните стойности в първите три паметови регистри:"
  12651265
  12661266#: gcalctool.xml:985(para)
   
  12741274#: gcalctool.xml:996(para)
  12751275msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton>."
  1276 msgstr ""
   1276msgstr "Натиснете <guibutton>ТСт</guibutton>."
  12771277
  12781278#: gcalctool.xml:997(para)
   
  12821282#: gcalctool.xml:998(para)
  12831283msgid "The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
  1284 msgstr ""
   1284msgstr "$1,000,000 за 20 години ще струва $456,427.28 в днешна валута."
  12851285
  12861286#: gcalctool.xml:1001(para)
  12871287msgid "Periodic Interest Rate"
  1288 msgstr ""
   1288msgstr "Периодична лихва"
  12891289
  12901290#: gcalctool.xml:1002(guibutton) gcalctool.xml:2273(guibutton)
  12911291msgid "Rate"
  1292 msgstr ""
   1292msgstr "Лихва"
  12931293
  12941294#: gcalctool.xml:1003(para)
  12951295msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, over the number of compounding periods in <replaceable>term</replaceable>."
  1296 msgstr ""
   1296msgstr "Пресмята периодичната лихва нужна, за да се увеличи инвестиция от текуща стойност <replaceable>тст</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, за даден брой от разплащателни периоди в <replaceable>срока</replaceable>."
  12971297
  12981298#: gcalctool.xml:1021(para)
  12991299msgid "You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * 12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, put the following values into the first three memory registers:"
  1300 msgstr ""
   1300msgstr "Инвестирали сте $20,000 в бон. Бонът е за 5 години и има зряла стойност от $30,000. Лихвата се добавя месечно. Срокът е 5 * 12 = 60·months. За да пресметнете периодичната лихва за тази инвестиция, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  13011301
  13021302#: gcalctool.xml:1026(para)
   
  13141314#: gcalctool.xml:1037(para)
  13151315msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton>."
  1316 msgstr ""
   1316msgstr "Натиснете <guibutton>Лихва</guibutton>."
  13171317
  13181318#: gcalctool.xml:1038(para)
   
  13221322#: gcalctool.xml:1039(para)
  13231323msgid "The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 = 8.14%."
  1324 msgstr ""
   1324msgstr "Месечната лихва е 0.678%. Годишната лихва е 0.678% * 12 = 8.14%."
  13251325
  13261326#: gcalctool.xml:1043(para)
  13271327msgid "Straight-Line Depreciation"
  1328 msgstr ""
   1328msgstr "Обезценяване по права линия"
  13291329
  13301330#: gcalctool.xml:1044(guibutton) gcalctool.xml:2213(guibutton)
  13311331msgid "Sln"
  1332 msgstr ""
   1332msgstr "ОПЛ"
  13331333
  13341334#: gcalctool.xml:1045(para)
  13351335msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
  1336 msgstr ""
   1336msgstr "Пресмята обезценяването по права линия на авоар за даден период. Сумата на обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Метода на правата линия на обезценяване разпределя равномерно обезценяването по полезен живот на авоара. Полезният живот е броя периоди, обикновено години, през които авоара се оебзценява."
  13371337
  13381338#: gcalctool.xml:1063(para)
  13391339msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, put the following values into the first three memory registers:"
  1340 msgstr ""
   1340msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Спасената стойност след шест години е $900. За да пресметнете годишните разходи по обезценяването, използвайки метода на правата линия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  13411341
  13421342#: gcalctool.xml:1079(para)
  13431343msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton>."
  1344 msgstr ""
   1344msgstr "Натиснете <guibutton>ОПЛ</guibutton>."
  13451345
  13461346#: gcalctool.xml:1080(para)
   
  13501350#: gcalctool.xml:1081(para)
  13511351msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
  1352 msgstr ""
   1352msgstr "Годишното обезценяване е $1183.33."
  13531353
  13541354#: gcalctool.xml:1084(para)
  13551355msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
  1356 msgstr ""
   1356msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
  13571357
  13581358#: gcalctool.xml:1085(guibutton) gcalctool.xml:2303(guibutton)
  13591359msgid "Syd"
  1360 msgstr ""
   1360msgstr "Амо"
  13611361
  13621362#: gcalctool.xml:1086(para)
  13631363msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
  1364 msgstr ""
   1364msgstr "Пресмята обезценяващата издържка на авоар за определен период от време, използвайки метода на амортизацията като сума на обезценяването. Този метод на обезценяване ускорява скоростта на обезценяване, така че има повече разходи по обезценяването в ранните периоди, отколкото в по-късните. Обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Полезният живот е броят периоди, обикновено години, през които даден авоар се обезценява."
  13651365
  13661366#: gcalctool.xml:1109(para)
  13671367msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-years'-digits method, put the following values into the first four memory registers:"
  1368 msgstr ""
   1368msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000."
  13691369
  13701370#: gcalctool.xml:1129(para)
  13711371msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton>."
  1372 msgstr ""
   1372msgstr "Натиснете <guibutton>Амо</guibutton>."
  13731373
  13741374#: gcalctool.xml:1130(para)
   
  13781378#: gcalctool.xml:1131(para)
  13791379msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
  1380 msgstr ""
   1380msgstr "Разходът по обезценяването на четвъртата година е $1014.29."
  13811381
  13821382#: gcalctool.xml:1134(para)
  13831383msgid "Payment Period"
  1384 msgstr ""
   1384msgstr "Период на плащане"
  13851385
  13861386#: gcalctool.xml:1135(guibutton) gcalctool.xml:2279(guibutton)
  13871387msgid "Term"
  1388 msgstr ""
   1388msgstr "Срок"
  13891389
  13901390#: gcalctool.xml:1136(para)
  13911391msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>. Each payment is equal to amount <replaceable>pmt</replaceable>."
  1392 msgstr ""
   1392msgstr "Пресмята броя разплащателни периоди, които са нужни през срока на нормалния анюитет, за да се акумулира бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>. Всяко плащане е равно на количеството <replaceable>ппл</replaceable>."
  13931393
  13941394#: gcalctool.xml:1154(para)
  13951395msgid "You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate $120,000, put the following values into the first three memory registers:"
  1396 msgstr ""
   1396msgstr "Планирате да внесете $1800 в банкова сметка в последния ден на всяка година. Сметката изплаща 11% лихва, внасяна годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете времевия период, който е нужен, за да се акумулират $120,000, поставете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  13971397
  13981398#: gcalctool.xml:1159(para)
   
  14061406#: gcalctool.xml:1170(para)
  14071407msgid "Click <guibutton>Term</guibutton>."
  1408 msgstr ""
   1408msgstr "Натиснете <guibutton>Период</guibutton>."
  14091409
  14101410#: gcalctool.xml:1171(para)
   
  14141414#: gcalctool.xml:1172(para)
  14151415msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
  1416 msgstr ""
   1416msgstr "$120,000 се акумулират в сметката за 20.32 години."
  14171417
  14181418#: gcalctool.xml:1180(title)
  14191419msgid "To Perform Scientific Calculations"
  1420 msgstr ""
   1420msgstr "Извършване на научни пресмятания"
  14211421
  14221422#: gcalctool.xml:1181(para)
  14231423msgid "To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
  1424 msgstr ""
   1424msgstr "За да преминете към Научен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Научен</guimenuitem></menuchoice>."
  14251425
  14261426#: gcalctool.xml:1187(para)
  14271427msgid "When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
  1428 msgstr ""
   1428msgstr "Когато преминете към Научен режим, следните бутони се показват над бутоните за режимите Основен и Разширен:"
  14291429
  14301430#: gcalctool.xml:1191(title)
  14311431msgid "<application>Calculator</application> Scientific Mode Buttons"
  1432 msgstr ""
   1432msgstr "Бутоните за Научен режим на <application>Калкулатора</application>"
  14331433
  14341434#: gcalctool.xml:1198(phrase)
  14351435msgid "Shows <application>Calculator</application> Scientific mode buttons."
  1436 msgstr ""
   1436msgstr "Показва бутоните за Научния режим на <application>Калкулатора</application>"
  14371437
  14381438#: gcalctool.xml:1205(title)
  14391439msgid "To Set the Accuracy"
  1440 msgstr ""
   1440msgstr "Настройване на точността"
  14411441
  14421442#: gcalctool.xml:1206(para)
  14431443msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy level that you require. The current accuracy level is indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 30 significant places can be displayed. The default accuracy is 9 significant places."
  1444 msgstr ""
   1444msgstr "За да настроите точността на района на преглед и паметовите регистри, натиснете <guibutton>Точ</guibutton>, после изберете от изскачащото меню нивото на точност, което Ви е нужно. Текущата точност е индикирана с черен кръг. Може да се показват до 30 значими знака след десетичната запетая. Стандартната точност е 9 позиции."
  14451445
  14461446#: gcalctool.xml:1207(para)
  14471447msgid "To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set Precision</guilabel> popup."
  1448 msgstr ""
   1448msgstr "За да настроите точността над 9, изберете <guilabel>Друго (9)·...</guilabel> и изберете нивото на точност, което Ви е нужно в появилия се прозорец."
  14491449
  14501450#: gcalctool.xml:1208(para)
  14511451msgid "By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click <guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or <guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice> again."
  1452 msgstr ""
   1452msgstr "По подразбиране, завършващите нули не се показват. За да се показват крайните нули, натиснете <guibutton>Точ</guibutton> и после <guilabel>Показване на крайните нули</guilabel> или изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>. Отметка отбелязва дали опцията е включена или не. За да скриете крайните нули, изберете отново <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>."
  14531453
  14541454#: gcalctool.xml:1209(para)
  14551455msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
  1456 msgstr ""
   1456msgstr "Примерите в следната таблица показват как настройките на точността влияят на <replaceable>x</replaceable> в района на преглед, когато използвате десетична основа с включена опцията <guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem>, за пресмятането <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal>:"
  14571457
  14581458#: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
   
  14621462#: gcalctool.xml:1224(para)
  14631463msgid "1 significant place"
  1464 msgstr ""
   1464msgstr "1 позиция"
  14651465
  14661466#: gcalctool.xml:1228(para)
  14671467msgid "2 significant places"
  1468 msgstr ""
   1468msgstr "2 позиции"
  14691469
  14701470#: gcalctool.xml:1229(para)
   
  14741474#: gcalctool.xml:1232(para)
  14751475msgid "3 significant places"
  1476 msgstr ""
   1476msgstr "3 позиции"
  14771477
  14781478#: gcalctool.xml:1233(para)
   
  14821482#: gcalctool.xml:1240(title)
  14831483msgid "To Set the Numeric Base"
  1484 msgstr ""
   1484msgstr "Определяне на бройната система"
  14851485
  14861486#: gcalctool.xml:1241(para)
  14871487msgid "To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
  1488 msgstr ""
   1488msgstr "За да настроите броичната система, изберете един от бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
  14891489
  14901490#: gcalctool.xml:1243(title)
  14911491msgid "Setting the Numeric Base"
  1492 msgstr ""
   1492msgstr "Определяне на бройната система"
  14931493
  14941494#: gcalctool.xml:1260(para)
   
  15021502#: gcalctool.xml:1262(para)
  15031503msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
  1504 msgstr ""
   1504msgstr "Настройва бройната система на двоична, тоест с основа 2."
  15051505
  15061506#: gcalctool.xml:1265(para)
   
  15141514#: gcalctool.xml:1267(para)
  15151515msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
  1516 msgstr ""
   1516msgstr "Настройва бройната система на осмична, тоест с основа 8."
  15171517
  15181518#: gcalctool.xml:1270(para)
   
  15261526#: gcalctool.xml:1272(para)
  15271527msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default numeric base. If you change from Scientific mode to another mode, <application>Calculator</application> automatically sets the numeric base to decimal."
  1528 msgstr ""
   1528msgstr "Настройва бройната система на десетична, тоест с основа 10. Десетичната бройна система е стандартната бройна основа. Ако преминете от Научен режим към друг режим, <application>Калкулатора</application> автоматично настройва бройната система на десетична."
  15291529
  15301530#: gcalctool.xml:1275(para)
  15311531msgid "Hexadecimal Base"
  1532 msgstr ""
   1532msgstr "Шестнайсетична основа"
  15331533
  15341534#: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel)
   
  15381538#: gcalctool.xml:1277(para)
  15391539msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
  1540 msgstr ""
   1540msgstr "Настройва бройната система на шестнайсетична, тоест с основа 16."
  15411541
  15421542#: gcalctool.xml:1284(title)
  15431543msgid "To Set the Display Type"
  1544 msgstr ""
   1544msgstr "Настройване на вида изглед"
  15451545
  15461546#: gcalctool.xml:1285(para)
  15471547msgid "To set the display type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
  1548 msgstr ""
   1548msgstr "За да настроите вида изглед, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
  15491549
  15501550#: gcalctool.xml:1287(title)
  15511551msgid "Setting the Display Type"
  1552 msgstr ""
   1552msgstr "Настройване на вида изглед"
  15531553
  15541554#: gcalctool.xml:1304(para)
  15551555msgid "Engineering Display Type"
  1556 msgstr ""
   1556msgstr "Инжинерен формат"
  15571557
  15581558#: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel)
   
  15611561
  15621562#: gcalctool.xml:1306(para)
   1563#, fuzzy
  15631564msgid "Sets the display type to engineering format. Results are displayed in scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
  1564 msgstr ""
   1565msgstr "Настройване на изгледа към инженерен формат. Резултатите се показват в научен стил. Експонентата е винаги множител на три."
  15651566
  15661567#: gcalctool.xml:1309(para)
  15671568msgid "Fixed-Point Display Type"
  1568 msgstr ""
   1569msgstr "Фиксирана точка"
  15691570
  15701571#: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel)
   
  15741575#: gcalctool.xml:1311(para)
  15751576msgid "Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change from scientific mode to either basic mode or financial mode, <application>Calculator</application> automatically sets the display type to fixed-point format."
  1576 msgstr ""
   1577msgstr "Настройва вида на изгледа към формата с фиксирана точка. Резултатите не се показват в научен стил. Това е стандартния формат на показване. Ако преминете от научен към основен или финансов режим, <application>Калкулаторът</application> автоматично ще настрои формата към фиксирана точка."
  15771578
  15781579#: gcalctool.xml:1314(para)
  15791580msgid "Scientific Display Type"
  1580 msgstr ""
   1581msgstr "Научен формат"
  15811582
  15821583#: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel)
   
  15861587#: gcalctool.xml:1316(para)
  15871588msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed in scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
  1588 msgstr ""
   1589msgstr "Настройване на вида изглед към научен формат. Резултатите се показват в научен стил с фиксиран брой цифри."
  15891590
  15901591#: gcalctool.xml:1323(title)
  15911592msgid "To Set the Trigonometric Type"
  1592 msgstr ""
   1593msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
  15931594
  15941595#: gcalctool.xml:1324(para)
  15951596msgid "To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
  1596 msgstr ""
   1597msgstr "За да настроите тригонометричния вид, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
  15971598
  15981599#: gcalctool.xml:1326(title)
  15991600msgid "Setting the Trigonometric Type"
  1600 msgstr ""
   1601msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
  16011602
  16021603#: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton) gcalctool.xml:2519(guilabel)
   
  16061607#: gcalctool.xml:1345(para)
  16071608msgid "Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric type."
  1608 msgstr ""
   1609msgstr "Настройва тригонометричния тип към градуси. Градусите са стандартния тип."
  16091610
  16101611#: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton) gcalctool.xml:2495(guilabel)
   
  16141615#: gcalctool.xml:1350(para)
  16151616msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
  1616 msgstr ""
   1617msgstr "Настройва тригонометричния тип към градиани."
  16171618
  16181619#: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton) gcalctool.xml:2543(guilabel)
   
  16221623#: gcalctool.xml:1355(para)
  16231624msgid "Sets the trigonometric type to radians."
  1624 msgstr ""
   1625msgstr "Настройва тригонометричния тип към радиани."
  16251626
  16261627#: gcalctool.xml:1362(title)
  16271628msgid "To Set the Trigonometric Options"
  1628 msgstr ""
   1629msgstr "Настройване на тригонометричните опции"
  16291630
  16301631#: gcalctool.xml:1363(para)
  16311632msgid "To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
  1632 msgstr ""
   1633msgstr "За да настроите тригонометричните опции, използвайте опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
  16331634
  16341635#: gcalctool.xml:1365(title)
  16351636msgid "Setting the Trigonometric Options"
  1636 msgstr ""
   1637msgstr "Настройване на тригонометрични опции"
  16371638
  16381639#: gcalctool.xml:1382(para)
   
  16421643#: gcalctool.xml:1383(guibutton) gcalctool.xml:2561(guilabel)
  16431644msgid "Hyp"
  1644 msgstr ""
   1645msgstr "Хип"
  16451646
  16461647#: gcalctool.xml:1384(para)
   
  16541655#: gcalctool.xml:1388(guibutton) gcalctool.xml:2525(guilabel)
  16551656msgid "Inv"
  1656 msgstr ""
   1657msgstr "Инв"
  16571658
  16581659#: gcalctool.xml:1389(para)
   
  16621663#: gcalctool.xml:1394(para)
  16631664msgid "By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect these options."
  1664 msgstr ""
   1665msgstr "По подразбиране опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> не са избрани. Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>, за да махнете избора от тях."
  16651666
  16661667#: gcalctool.xml:1398(title)
  16671668msgid "To Calculate Trigonometric Values"
  1668 msgstr ""
   1669msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
  16691670
  16701671#: gcalctool.xml:1399(para)
  16711672msgid "To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
  1672 msgstr ""
   1673msgstr "За да пресмятате тригонометрични стойности, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
  16731674
  16741675#: gcalctool.xml:1401(title)
  16751676msgid "Calculating Trigonometric Values"
  1676 msgstr ""
   1677msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
  16771678
  16781679#: gcalctool.xml:1424(para)
  16791680msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
  1680 msgstr ""
   1681msgstr "Косинус <literal>Кос</literal>"
  16811682
  16821683#: gcalctool.xml:1425(para)
   
  16861687#: gcalctool.xml:1426(para)
  16871688msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
  1688 msgstr ""
   1689msgstr "Пресмята косинуса на текущата стойност в района на преглед."
  16891690
  16901691#: gcalctool.xml:1427(para)
  16911692msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
  1692 msgstr ""
   1693msgstr "60 <guibutton>Кос</guibutton>"
  16931694
  16941695#: gcalctool.xml:1428(para)
   
  17101711#: gcalctool.xml:1434(para)
  17111712msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  1712 msgstr ""
   1713msgstr "0.5 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  17131714
  17141715#: gcalctool.xml:1438(para)
   
  17261727#: gcalctool.xml:1441(para)
  17271728msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  1728 msgstr ""
   1729msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  17291730
  17301731#: gcalctool.xml:1442(para)
   
  17461747#: gcalctool.xml:1448(para)
  17471748msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
  1748 msgstr ""
   1749msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
  17491750
  17501751#: gcalctool.xml:1449(para)
   
  17541755#: gcalctool.xml:1452(para)
  17551756msgid "Sine <literal>sin</literal>"
  1756 msgstr ""
   1757msgstr "Синус <literal>Син</literal>"
  17571758
  17581759#: gcalctool.xml:1453(para)
   
  17661767#: gcalctool.xml:1455(para)
  17671768msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
  1768 msgstr ""
   1769msgstr "90 <guibutton>Син</guibutton>"
  17691770
  17701771#: gcalctool.xml:1459(para)
   
  17821783#: gcalctool.xml:1462(para)
  17831784msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  1784 msgstr ""
   1785msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  17851786
  17861787#: gcalctool.xml:1463(para)
   
  18021803#: gcalctool.xml:1469(para)
  18031804msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  1804 msgstr ""
   1805msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  18051806
  18061807#: gcalctool.xml:1470(para)
   
  18221823#: gcalctool.xml:1476(para)
  18231824msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
  1824 msgstr ""
   1825msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
  18251826
  18261827#: gcalctool.xml:1477(para)
   
  18301831#: gcalctool.xml:1480(para)
  18311832msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
  1832 msgstr ""
   1833msgstr "Тангенс <literal>tan</literal>"
  18331834
  18341835#: gcalctool.xml:1481(para)
   
  18421843#: gcalctool.xml:1483(para)
  18431844msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
  1844 msgstr ""
   1845msgstr "45 <guibutton>Тан</guibutton>"
  18451846
  18461847#: gcalctool.xml:1487(para)
   
  18581859#: gcalctool.xml:1490(para)
  18591860msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  1860 msgstr ""
   1861msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  18611862
  18621863#: gcalctool.xml:1491(para)
   
  18781879#: gcalctool.xml:1497(para)
  18791880msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  1880 msgstr ""
   1881msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  18811882
  18821883#: gcalctool.xml:1498(para)
   
  18981899#: gcalctool.xml:1504(para)
  18991900msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
  1900 msgstr ""
   1901msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
  19011902
  19021903#: gcalctool.xml:1505(para)
   
  19061907#: gcalctool.xml:1512(title)
  19071908msgid "To Calculate Logarithms"
  1908 msgstr ""
   1909msgstr "Пресмятане на логаритми"
  19091910
  19101911#: gcalctool.xml:1513(para)
   
  19141915#: gcalctool.xml:1515(title)
  19151916msgid "Calculating Logarithms"
  1916 msgstr ""
   1917msgstr "Пресмятане на логаритми"
  19171918
  19181919#: gcalctool.xml:1538(para)
   
  19221923#: gcalctool.xml:1539(guibutton) gcalctool.xml:2183(guibutton)
  19231924msgid "Log"
  1924 msgstr ""
   1925msgstr "Лог"
  19251926
  19261927#: gcalctool.xml:1540(para)
  19271928msgid "Calculates the common logarithm of the current value in the display area."
  1928 msgstr ""
   1929msgstr "Пресмята стандартния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
  19291930
  19301931#: gcalctool.xml:1541(para)
  19311932msgid "10 <guibutton>Log</guibutton>"
  1932 msgstr ""
   1933msgstr "10 <guibutton>Лог</guibutton>"
  19331934
  19341935#: gcalctool.xml:1545(para)
  19351936msgid "Natural Logarithm"
  1936 msgstr ""
   1937msgstr "Натурален логаритъм"
  19371938
  19381939#: gcalctool.xml:1546(guibutton) gcalctool.xml:2225(guibutton)
  19391940msgid "Ln"
  1940 msgstr ""
   1941msgstr "НЛ"
  19411942
  19421943#: gcalctool.xml:1547(para)
  19431944msgid "Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
  1944 msgstr ""
   1945msgstr "Пресмята натуралния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
  19451946
  19461947#: gcalctool.xml:1548(para)
  19471948msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
  1948 msgstr ""
   1949msgstr "10 <guibutton>НЛ</guibutton>"
  19491950
  19501951#: gcalctool.xml:1549(para)
   
  19581959#: gcalctool.xml:1559(title)
  19591960msgid "To Perform Bitwise Calculations"
  1960 msgstr ""
   1961msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
  19611962
  19621963#: gcalctool.xml:1560(para)
   
  19661967#: gcalctool.xml:1562(title)
  19671968msgid "Performing Bitwise Calculations"
  1968 msgstr ""
   1969msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
  19691970
  19701971#: gcalctool.xml:1585(para) gcalctool.xml:2436(para)
  19711972msgid "Bitwise OR"
  1972 msgstr ""
   1973msgstr "Побитово ИЛИ"
  19731974
  19741975#: gcalctool.xml:1586(guibutton) gcalctool.xml:2435(guibutton)
  19751976msgid "Or"
  1976 msgstr ""
   1977msgstr "Или"
  19771978
  19781979#: gcalctool.xml:1587(para)
   
  19821983#: gcalctool.xml:1588(para)
  19831984msgid "10001000 <guibutton>Or</guibutton> 00010001"
  1984 msgstr ""
   1985msgstr "10001000 <guibutton>Или</guibutton> 00010001"
  19851986
  19861987#: gcalctool.xml:1589(para)
   
  19901991#: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para)
  19911992msgid "Bitwise AND"
  1992 msgstr ""
   1993msgstr "Побитово И"
  19931994
  19941995#: gcalctool.xml:1593(guibutton) gcalctool.xml:2333(guibutton)
  19951996msgid "And"
  1996 msgstr ""
   1997msgstr "И"
  19971998
  19981999#: gcalctool.xml:1594(para)
   
  20022003#: gcalctool.xml:1595(para)
  20032004msgid "10101010 <guibutton>And</guibutton> 00110011"
  2004 msgstr ""
   2005msgstr "10101010·<guibutton>И</guibutton>·00110011"
  20052006
  20062007#: gcalctool.xml:1596(para)
   
  20102011#: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para)
  20112012msgid "Bitwise NOT"
  2012 msgstr ""
   2013msgstr "Побитово Не"
  20132014
  20142015#: gcalctool.xml:1600(guibutton) gcalctool.xml:2447(guibutton)
  20152016msgid "Not"
  2016 msgstr ""
   2017msgstr "Не"
  20172018
  20182019#: gcalctool.xml:1601(para)
   
  20222023#: gcalctool.xml:1602(para)
  20232024msgid "1357ACE <guibutton>Not</guibutton>"
  2024 msgstr ""
   2025msgstr "1357ACE·<guibutton>Не</guibutton>"
  20252026
  20262027#: gcalctool.xml:1603(para)
   
  20302031#: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para)
  20312032msgid "Bitwise XOR"
  2032 msgstr ""
   2033msgstr "Побитово XOR"
  20332034
  20342035#: gcalctool.xml:1607(guibutton) gcalctool.xml:2423(guibutton)
  20352036msgid "Xor"
  2036 msgstr ""
   2037msgstr "Xor"
  20372038
  20382039#: gcalctool.xml:1608(para)
   
  20422043#: gcalctool.xml:1609(para)
  20432044msgid "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
  2044 msgstr ""
   2045msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
  20452046
  20462047#: gcalctool.xml:1610(para)
   
  20502051#: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para)
  20512052msgid "Bitwise XNOR"
  2052 msgstr ""
   2053msgstr "Побитово XNOR"
  20532054
  20542055#: gcalctool.xml:1614(guibutton) gcalctool.xml:2231(guibutton)
  20552056msgid "Xnor"
  2056 msgstr ""
   2057msgstr "Xnor"
  20572058
  20582059#: gcalctool.xml:1615(para)
   
  20622063#: gcalctool.xml:1616(para)
  20632064msgid "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
  2064 msgstr ""
   2065msgstr "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
  20652066
  20662067#: gcalctool.xml:1617(para)
   
  20702071#: gcalctool.xml:1624(title)
  20712072msgid "To Enter Exponential Numbers"
  2072 msgstr ""
   2073msgstr "Въвеждане на експоненциални числа"
  20732074
  20742075#: gcalctool.xml:1625(para)
  20752076msgid "To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
  2076 msgstr ""
   2077msgstr "За да въвеждате експоненциални числа, използвайте бутона <guibutton>Екс</guibutton>."
  20772078
  20782079#: gcalctool.xml:1626(para)
   
  20942095#: gcalctool.xml:1635(para)
  20952096msgid "2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base respectively."
  2096 msgstr ""
   2097msgstr "2, 8, 10, или 16 за респективно двоична, осмична, десетична или шестнайсетична бройна система."
  20972098
  20982099#: gcalctool.xml:1638(replaceable)
   
  21022103#: gcalctool.xml:1639(para)
  21032104msgid "Next number that you enter."
  2104 msgstr ""
   2105msgstr "Следващото число, което въвеждате."
  21052106
  21062107#: gcalctool.xml:1644(para)
   
  21102111#: gcalctool.xml:1653(para)
  21112112msgid "Keypad Entry"
  2112 msgstr ""
   2113msgstr "Въведено"
  21132114
  21142115#: gcalctool.xml:1655(para)
  21152116msgid "Calculator Display"
  2116 msgstr ""
   2117msgstr "Формат на калкулатора"
  21172118
  21182119#: gcalctool.xml:1660(guibutton)
   
  21222123#: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton)
  21232124msgid "Exp"
  2124 msgstr ""
   2125msgstr "Екс"
  21252126
  21262127#: gcalctool.xml:1661(para)
   
  21302131#: gcalctool.xml:1667(para)
  21312132msgid "To enter a number in exponential format, use the guidelines in the following table:"
  2132 msgstr ""
   2133msgstr "За да въведете число в експоненциален формат, използвайте насоките от следната таблица:"
  21332134
  21342135#: gcalctool.xml:1675(para) gcalctool.xml:1740(para)
  21352136msgid "Number"
  2136 msgstr ""
   2137msgstr "Число"
  21372138
  21382139#: gcalctool.xml:1677(para)
  21392140msgid "Enter"
  2140 msgstr ""
   2141msgstr "Enter"
  21412142
  21422143#: gcalctool.xml:1679(para)
  21432144msgid "Number Displayed"
  2144 msgstr ""
   2145msgstr "Показано число"
  21452146
  21462147#: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para)
   
  21502151#: gcalctool.xml:1685(para)
  21512152msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2152 msgstr ""
   2153msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  21532154
  21542155#: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
   
  21582159#: gcalctool.xml:1690(para)
  21592160msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2160 msgstr ""
   2161msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  21612162
  21622163#: gcalctool.xml:1694(para)
   
  21662167#: gcalctool.xml:1695(para)
  21672168msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2168 msgstr ""
   2169msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  21692170
  21702171#: gcalctool.xml:1696(para)
   
  21782179#: gcalctool.xml:1700(para)
  21792180msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  2180 msgstr ""
   2181msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
  21812182
  21822183#: gcalctool.xml:1701(para)
   
  21862187#: gcalctool.xml:1708(title)
  21872188msgid "To Use Constant Values"
  2188 msgstr ""
   2189msgstr "Използване на постоянни стойности"
  21892190
  21902191#: gcalctool.xml:1709(para)
   
  21982199#: gcalctool.xml:1720(para)
  21992200msgid "Constant"
  2200 msgstr ""
   2201msgstr "Константа"
  22012202
  22022203#: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap)
   
  22262227#: gcalctool.xml:1751(para)
  22272228msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
  2228 msgstr ""
   2229msgstr "Фактор на превръщане на километър в миля"
  22292230
  22302231#: gcalctool.xml:1752(para)
  22312232msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
  2232 msgstr ""
   2233msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате километрите в час в мили в час. Например, 8 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
  22332234
  22342235#: gcalctool.xml:1753(para)
   
  22462247#: gcalctool.xml:1758(para)
  22472248msgid "Square root of 2"
  2248 msgstr ""
   2249msgstr "Корен квадратен от 2"
  22492250
  22502251#: gcalctool.xml:1761(para)
   
  22662267#: gcalctool.xml:1768(para)
  22672268msgid "pi"
  2268 msgstr ""
   2269msgstr "пи"
  22692270
  22702271#: gcalctool.xml:1771(para)
   
  22782279#: gcalctool.xml:1773(para)
  22792280msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
  2280 msgstr ""
   2281msgstr "Фактор на превръщане на сантиметър в инч"
  22812282
  22822283#: gcalctool.xml:1774(para)
   
  22982299#: gcalctool.xml:1780(para)
  22992300msgid "Degrees in a radian"
  2300 msgstr ""
   2301msgstr "Градуси в радиан"
  23012302
  23022303#: gcalctool.xml:1783(para)
   
  23222323#: gcalctool.xml:1790(para)
  23232324msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
  2324 msgstr ""
   2325msgstr "Фактор на превръщане на грам в унция"
  23252326
  23262327#: gcalctool.xml:1791(para)
   
  23422343#: gcalctool.xml:1797(para)
  23432344msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
  2344 msgstr ""
   2345msgstr "Фактор на превръщане от килоджаул в британска термална единица"
  23452346
  23462347#: gcalctool.xml:1798(para)
   
  23622363#: gcalctool.xml:1804(para)
  23632364msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
  2364 msgstr ""
   2365msgstr "Фактор на превръщане на кубични сантиметри в кубични инчове"
  23652366
  23662367#: gcalctool.xml:1805(para)
   
  23782379#: gcalctool.xml:1812(para)
  23792380msgid "To store a new constant or edit an existing constant, perform the following steps:"
  2380 msgstr ""
   2381msgstr "За да запазите нова константа или да редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
  23812382
  23822383#: gcalctool.xml:1815(para)
   
  24022403#: gcalctool.xml:1832(title)
  24032404msgid "To Use Functions"
  2404 msgstr ""
   2405msgstr "Използване на функции"
  24052406
  24062407#: gcalctool.xml:1833(para)
  24072408msgid "To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu to run that function. If the function is not defined, the value zero is returned."
  2408 msgstr ""
   2409msgstr "За да покажете наличните функции, натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>. Появява се меню със списък на дефинираните функции. Изберете функция от менюто, за да стартирате тази функция. Ако функцията не е определена, върнатата стойност ще бъде нула."
  24092410
  24102411#: gcalctool.xml:1834(para)
  24112412msgid "If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
  2412 msgstr ""
   2413msgstr "Ако използвате бърз клавиш <keycap>F</keycap>, може да използвате клавиатурата, за да определите функцията, както е показано в следния пример:"
  24132414
  24142415#: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap) gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap)
   
  24262427#: gcalctool.xml:1858(para)
  24272428msgid "To store a new function or edit an existing function, perform the following steps:"
  2428 msgstr ""
   2429msgstr "За да запазите нова функция или редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
  24292430
  24302431#: gcalctool.xml:1861(para)
   
  24502451#: gcalctool.xml:1878(title)
  24512452msgid "To Manipulate Binary Numbers"
  2452 msgstr ""
   2453msgstr "Манипулиране на двоични числа"
  24532454
  24542455#: gcalctool.xml:1879(para)
  24552456msgid "To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
  2456 msgstr ""
   2457msgstr "За да манипулирате двоични числа, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
  24572458
  24582459#: gcalctool.xml:1881(title)
  24592460msgid "Manipulating Binary Numbers"
  2460 msgstr ""
   2461msgstr "Манипулиране на двоични числа"
  24612462
  24622463#: gcalctool.xml:1904(para)
  24632464msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
  2464 msgstr ""
   2465msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24652466
  24662467#: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
   
  24742475#: gcalctool.xml:1907(para)
  24752476msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
  2476 msgstr ""
   2477msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1·позиция</guilabel>"
  24772478
  24782479#: gcalctool.xml:1908(para)
   
  24822483#: gcalctool.xml:1911(para)
  24832484msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
  2484 msgstr ""
   2485msgstr "Десен Shift <replaceable>n</replaceable>"
  24852486
  24862487#: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap) gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
   
  24942495#: gcalctool.xml:1914(para)
  24952496msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
  2496 msgstr ""
   2497msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 позиция</guilabel>"
  24972498
  24982499#: gcalctool.xml:1915(para)
   
  25142515#: gcalctool.xml:1921(para)
  25152516msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
  2516 msgstr ""
   2517msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
  25172518
  25182519#: gcalctool.xml:1922(para)
   
  25342535#: gcalctool.xml:1928(para)
  25352536msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
  2536 msgstr ""
   2537msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
  25372538
  25382539#: gcalctool.xml:1929(para)
   
  25422543#: gcalctool.xml:1934(para)
  25432544msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the number of places to shift, as shown in the following examples:"
  2544 msgstr ""
   2545msgstr "Ако използвате бързи клавиши, може да използвате клавиатурата, за да определите броя на местата, които да се преместят, както е показано в следните примери:"
  25452546
  25462547#: gcalctool.xml:1950(para)
  25472548msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
  2548 msgstr ""
   2549msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед с четири места на ляво."
  25492550
  25502551#: gcalctool.xml:1954(para)
  25512552msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
  2552 msgstr ""
   2553msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед 4 места надясно."
  25532554
  25542555#: gcalctool.xml:1962(title)
  25552556msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
  2556 msgstr ""
   2557msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
  25572558
  25582559#: gcalctool.xml:1963(para)
  25592560msgid "To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
  2560 msgstr ""
   2561msgstr "За да извършвате множество научни пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
  25612562
  25622563#: gcalctool.xml:1965(title)
  25632564msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
  2564 msgstr ""
   2565msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
  25652566
  25662567#: gcalctool.xml:1988(para) gcalctool.xml:2430(para)
  25672568msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
  2568 msgstr ""
   2569msgstr "e на степен <replaceable>x</replaceable>"
  25692570
  25702571#: gcalctool.xml:1989(para) gcalctool.xml:2429(para)
  25712572msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  2572 msgstr ""
   2573msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25732574
  25742575#: gcalctool.xml:1990(para)
  25752576msgid "Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the current value in the display area."
  2576 msgstr ""
   2577msgstr "Пресмята стойността на <literal>e</literal> повдигната на степен от текущата стойност на района на преглед."
  25772578
  25782579#: gcalctool.xml:1991(para)
   
  25862587#: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para)
  25872588msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
  2588 msgstr ""
   2589msgstr "10 на степен <replaceable>x</replaceable>"
  25892590
  25902591#: gcalctool.xml:1996(para) gcalctool.xml:2441(para)
  25912592msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  2592 msgstr ""
   2593msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25932594
  25942595#: gcalctool.xml:1997(para)
  25952596msgid "Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the display area."
  2596 msgstr ""
   2597msgstr "Пресмята стойността на 10 повдигната на степен от текущата стойност в района на преглед."
  25972598
  25982599#: gcalctool.xml:1998(para)
  25992600msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  2600 msgstr ""
   2601msgstr "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  26012602
  26022603#: gcalctool.xml:1999(para)
   
  26062607#: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para)
  26072608msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
  2608 msgstr ""
   2609msgstr "x на степен <replaceable>y</replaceable>"
  26092610
  26102611#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
   
  26142615#: gcalctool.xml:2004(para)
  26152616msgid "Raises the current value in the display area to the power of the next value that you enter."
  2616 msgstr ""
   2617msgstr "Повдига текущата стойност в района на преглед на степен от следващата стойност, която въведете."
  26172618
  26182619#: gcalctool.xml:2005(para)
  26192620msgid "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  2620 msgstr ""
   2621msgstr "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  26212622
  26222623#: gcalctool.xml:2009(para)
  26232624msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
  2624 msgstr ""
   2625msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
  26252626
  26262627#: gcalctool.xml:2010(guibutton) gcalctool.xml:2315(guibutton)
  26272628msgid "<placeholder-1/>!"
  2628 msgstr ""
   2629msgstr "<placeholder-1/>!"
  26292630
  26302631#: gcalctool.xml:2011(para)
  26312632msgid "Calculates the factorial of the current value in the display area. <replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This function applies only to positive integers."
  2632 msgstr ""
   2633msgstr "Пресмята факториел от текущата стойност в района на преглед. <replaceable>x</replaceable> факториел е <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. Тази функция е приложима само към положителни цели числа."
  26332634
  26342635#: gcalctool.xml:2012(para)
  26352636msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
  2636 msgstr ""
   2637msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
  26372638
  26382639#: gcalctool.xml:2013(para)
   
  26422643#: gcalctool.xml:2016(para)
  26432644msgid "Random Number Generator"
  2644 msgstr ""
   2645msgstr "Генератор на произволни числа"
  26452646
  26462647#: gcalctool.xml:2017(guibutton) gcalctool.xml:2019(guibutton) gcalctool.xml:2399(guibutton)
  26472648msgid "Rand"
  2648 msgstr ""
   2649msgstr "Случ"
  26492650
  26502651#: gcalctool.xml:2018(para)
  26512652msgid "Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random number in the display area."
  2652 msgstr ""
   2653msgstr "Генерира произволно число от 0.0 до 1.0 и после го показва в района на преглед."
  26532654
  26542655#: gcalctool.xml:2020(para)
   
  26582659#: gcalctool.xml:2023(para)
  26592660msgid "Hexadecimal Numerals"
  2660 msgstr ""
   2661msgstr "Шестнайсетични числа"
  26612662
  26622663#: gcalctool.xml:2024(para)
  26632664msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
  2664 msgstr ""
   2665msgstr "от <guibutton>A</guibutton> до <guibutton>F</guibutton> включително"
  26652666
  26662667#: gcalctool.xml:2025(para)
  26672668msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
  2668 msgstr ""
   2669msgstr "Тези числа са налични само в шестнайсетична бройна система."
  26692670
  26702671#: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para) gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
   
  26742675#: gcalctool.xml:2036(title)
  26752676msgid "To Quit"
  2676 msgstr ""
   2677msgstr "Затваряне на програмата"
  26772678
  26782679#: gcalctool.xml:2037(para)
  26792680msgid "To quit <application>Calculator</application>, choose <menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  2680 msgstr ""
   2681msgstr "За да затворите програмата <application>Калкулатор</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
  26812682
  26822683#: gcalctool.xml:2042(para)
   
  26942695#: gcalctool.xml:2047(link)
  26952696msgid "Numeric base"
  2696 msgstr ""
   2697msgstr "Бройна система"
  26972698
  26982699#: gcalctool.xml:2048(link)
  26992700msgid "Display type"
  2700 msgstr ""
   2701msgstr "Вид на изгледа"
  27012702
  27022703#: gcalctool.xml:2049(link)
  27032704msgid "Trigonometric type"
  2704 msgstr ""
   2705msgstr "Тригонометричен тип"
  27052706
  27062707#: gcalctool.xml:2050(link) gcalctool.xml:2639(guimenuitem)
  27072708msgid "Show Trailing Zeroes"
  2708 msgstr ""
   2709msgstr "Показване на крайните нули"
  27092710
  27102711#: gcalctool.xml:2051(link) gcalctool.xml:2614(guimenuitem)
  27112712msgid "Show Thousands Separator"
  2712 msgstr ""
   2713msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
  27132714
  27142715#: gcalctool.xml:2057(title)
  27152716msgid "Technical Information"
  2716 msgstr ""
   2717msgstr "Техническа информация"
  27172718
  27182719#: gcalctool.xml:2060(title)
  27192720msgid "Order of Operations"
  2720 msgstr ""
   2721msgstr "Ред на операциите"
  27212722
  27222723#: gcalctool.xml:2061(para)
  27232724msgid "By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
  2724 msgstr ""
   2725msgstr "По подразбиране, пресмятанията се извършват използвайки аритметично предимство. Тоест, предимството на аритметичните оператори се взима предвид и резултатът просто се пресмята щом натиснете <guibutton>Enter</guibutton>."
  27252726
  27262727#: gcalctool.xml:2062(para)
  27272728msgid "In the following example, the result of the calculation is 22 because the multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the addition operator, <literal>+</literal>."
  2728 msgstr ""
   2729msgstr "В следния пример, резултатът от пресмятането е 22, защото операторът по умножението, <literal>*</literal>, има предимство пред оператора за събирането, <literal>+</literal>."
  27292730
  27302731#: gcalctool.xml:2064(literal)
   
  27342735#: gcalctool.xml:2066(para)
  27352736msgid "If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Use Arithmetic Precedence</guimenuitem></menuchoice> and ensure that this option is deselected."
  2736 msgstr ""
   2737msgstr "Ако не искате да пресмятате с аритметично предимство, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Използване на аритметично предимство</guimenuitem></menuchoice> и се уверете, че тази опция не е избрана."
  27372738
  27382739#: gcalctool.xml:2067(para)
   
  27422743#: gcalctool.xml:2071(title)
  27432744msgid "Error Conditions"
  2744 msgstr ""
   2745msgstr "Условия за грешка"
  27452746
  27462747#: gcalctool.xml:2074(para)
  27472748msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
  2748 msgstr ""
   2749msgstr "Показва думата <literal>Грешка</literal> в района на преглед."
  27492750
  27502751#: gcalctool.xml:2075(para)
  27512752msgid "Displays an error message in the status bar."
  2752 msgstr ""
   2753msgstr "Показва съобщение за грешка в лентата за състоянието."
  27532754
  27542755#: gcalctool.xml:2076(para)
  27552756msgid "Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
  2756 msgstr ""
   2757msgstr "Прави неналични всички калкулаторни бутони, освен <guibutton>Изч</guibutton>."
  27572758
  27582759#: gcalctool.xml:2077(para)
  27592760msgid "Makes all calculator options unavailable."
  2760 msgstr ""
   2761msgstr "Прави всички калкулаторни опции да бъдат неналични."
  27612762
  27622763#: gcalctool.xml:2078(para)
   
  27662767#: gcalctool.xml:2072(para)
  27672768msgid "If you perform an invalid calculation, <application>Calculator</application> indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
  2768 msgstr ""
   2769msgstr "Ако извършите невалидно пресмятане, <application>Калкулаторът</application> показва съобщение за грешка условията за грешка както следва: <placeholder-1/>"
  27692770
  27702771#: gcalctool.xml:2081(para)
  27712772msgid "To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press <keycap>Delete</keycap>."
  2772 msgstr ""
   2773msgstr "За да изчистите условиетое за грешка, натиснете <guibutton>Изч</guibutton> или клавиша <keycap>Delete</keycap>."
  27732774
  27742775#: gcalctool.xml:2087(title)
  27752776msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
  2776 msgstr ""
   2777msgstr "Бърза справка: Бързи клавиши"
  27772778
  27782779#: gcalctool.xml:2088(para)
   
  27822783#: gcalctool.xml:2090(title)
  27832784msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Buttons"
  2784 msgstr ""
   2785msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Бутони"
  27852786
  27862787#: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
   
  27902791#: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para)
  27912792msgid "See"
  2792 msgstr ""
   2793msgstr "Вижте"
  27932794
  27942795#: gcalctool.xml:2110(para)
  27952796msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
  2796 msgstr ""
   2797msgstr "от <keycap>0</keycap> до <keycap>9</keycap> включително"
  27972798
  27982799#: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton)
   
  28102811#: gcalctool.xml:2123(guibutton)
  28112812msgid "Acc"
  2812 msgstr ""
   2813msgstr "Точ"
  28132814
  28142815#: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton) gcalctool.xml:2595(keycap)
   
  28302831#: gcalctool.xml:2154(para)
  28312832msgid "Double-declining depreciation"
  2832 msgstr ""
   2833msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
  28332834
  28342835#: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton)
   
  28462847#: gcalctool.xml:2177(guibutton)
  28472848msgid "Fun"
  2848 msgstr ""
   2849msgstr "Фнк"
  28492850
  28502851#: gcalctool.xml:2182(keycap)
   
  28542855#: gcalctool.xml:2184(para)
  28552856msgid "Common logarithm"
  2856 msgstr ""
   2857msgstr "Стандартен логаритъм"
  28572858
  28582859#: gcalctool.xml:2188(keycap)
   
  28622863#: gcalctool.xml:2190(para)
  28632864msgid "Integer portion"
  2864 msgstr ""
   2865msgstr "Целочислена част"
  28652866
  28662867#: gcalctool.xml:2194(keycap)
   
  28702871#: gcalctool.xml:2195(guibutton)
  28712872msgid "Cos"
  2872 msgstr ""
   2873msgstr "Кос"
  28732874
  28742875#: gcalctool.xml:2196(para)
   
  28822883#: gcalctool.xml:2201(guibutton)
  28832884msgid "Sin"
  2884 msgstr ""
   2885msgstr "Син"
  28852886
  28862887#: gcalctool.xml:2202(para)
   
  28942895#: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para)
  28952896msgid "Tan"
  2896 msgstr ""
   2897msgstr "Тан"
  28972898
  28982899#: gcalctool.xml:2212(keycap)
   
  29022903#: gcalctool.xml:2214(para)
  29032904msgid "Straight-line depreciation"
  2904 msgstr ""
   2905msgstr "Обезценяване на права линия"
  29052906
  29062907#: gcalctool.xml:2218(keycap)
   
  29102911#: gcalctool.xml:2220(para)
  29112912msgid "Compounding term"
  2912 msgstr ""
   2913msgstr "Срок на погасяване"
  29132914
  29142915#: gcalctool.xml:2224(keycap)
   
  29422943#: gcalctool.xml:2250(para)
  29432944msgid "Retrieve value from memory register"
  2944 msgstr ""
   2945msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
  29452946
  29462947#: gcalctool.xml:2254(keycap)
   
  29502951#: gcalctool.xml:2262(para)
  29512952msgid "Store value in memory register"
  2952 msgstr ""
   2953msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
  29532954
  29542955#: gcalctool.xml:2266(keycap)
   
  29942995#: gcalctool.xml:2298(para)
  29952996msgid "Exchange memory register value and displayed value"
  2996 msgstr ""
   2997msgstr "Замяна на стойността в паметовия регистър и стойността в района на преглед"
  29972998
  29982999#: gcalctool.xml:2302(keycap)
   
  30023003#: gcalctool.xml:2304(para)
  30033004msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
  3004 msgstr ""
   3005msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
  30053006
  30063007#: gcalctool.xml:2314(keycap)
   
  30103011#: gcalctool.xml:2316(para)
  30113012msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
  3012 msgstr ""
   3013msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
  30133014
  30143015#: gcalctool.xml:2321(guibutton)
  30153016msgid "Con"
  3016 msgstr ""
   3017msgstr "Кон"
  30173018
  30183019#: gcalctool.xml:2322(para)
  30193020msgid "Constant value"
  3020 msgstr ""
   3021msgstr "Константна стойност"
  30213022
  30223023#: gcalctool.xml:2332(keycap)
   
  30263027#: gcalctool.xml:2338(para)
  30273028msgid "<keycap>(</keycap> and <keycap>)</keycap>"
  3028 msgstr ""
   3029msgstr "<keycap>(</keycap> и <keycap>)</keycap>"
  30293030
  30303031#: gcalctool.xml:2344(para)
  30313032msgid "<keycap>*</keycap> or <keycap>x</keycap>"
  3032 msgstr ""
   3033msgstr "<keycap>*</keycap> или <keycap>x</keycap>"
  30333034
  30343035#: gcalctool.xml:2374(keycap)
   
  30383039#: gcalctool.xml:2376(para)
  30393040msgid "Fractional portion"
  3040 msgstr ""
   3041msgstr "Дробна част"
  30413042
  30423043#: gcalctool.xml:2382(para)
  30433044msgid "Left shift <replaceable>n</replaceable>"
  3044 msgstr ""
   3045msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
  30453046
  30463047#: gcalctool.xml:2386(para)
  30473048msgid "<keycap>=</keycap> or <keycap>Return</keycap>"
  3048 msgstr ""
   3049msgstr "<keycap>=</keycap> или <keycap>Enter</keycap>"
  30493050
  30503051#: gcalctool.xml:2394(para)
  30513052msgid "Right shift <replaceable>n</replaceable>"
  3052 msgstr ""
   3053msgstr "Десен shift <replaceable>n</replaceable>"
  30533054
  30543055#: gcalctool.xml:2398(keycap)
   
  30583059#: gcalctool.xml:2400(para)
  30593060msgid "Random number generator"
  3060 msgstr ""
   3061msgstr "Генериране на произволни числа"
  30613062
  30623063#: gcalctool.xml:2404(keycap)
   
  31143115#: gcalctool.xml:2465(keycap)
  31153116msgid "Delete"
  3116 msgstr ""
   3117msgstr "Delete"
  31173118
  31183119#: gcalctool.xml:2474(title)
  31193120msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Scientific Mode Options"
  3120 msgstr ""
   3121msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Научен режим"
  31213122
  31223123#: gcalctool.xml:2485(para)
  31233124msgid "Option"
  3124 msgstr ""
   3125msgstr "Опция"
  31253126
  31263127#: gcalctool.xml:2494(keycap) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2506(keycap) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2518(keycap) gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap) gcalctool.xml:2536(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2554(keycap) gcalctool.xml:2560(keycap)
   
  31303131#: gcalctool.xml:2496(para)
  31313132msgid "Set the trigonometric type to gradians."
  3132 msgstr ""
   3133msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градиани"
  31333134
  31343135#: gcalctool.xml:2502(para)
  31353136msgid "Set the numeric base to binary."
  3136 msgstr ""
   3137msgstr "Настройва бройната система към двоична."
  31373138
  31383139#: gcalctool.xml:2508(para)
  31393140msgid "Set the numeric base to decimal."
  3140 msgstr ""
   3141msgstr "Настройване на бройната система към десетична"
  31413142
  31423143#: gcalctool.xml:2514(para)
  31433144msgid "Set the display type to fixed-point format."
  3144 msgstr ""
   3145msgstr "Настройване на вида изглед към фиксирана точка"
  31453146
  31463147#: gcalctool.xml:2518(keycap)
   
  31503151#: gcalctool.xml:2520(para)
  31513152msgid "Set the trigonometric type to degrees."
  3152 msgstr ""
   3153msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градуси."
  31533154
  31543155#: gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap)
   
  31623163#: gcalctool.xml:2532(para)
  31633164msgid "Set the display type to engineering format."
  3164 msgstr ""
   3165msgstr "Настройва вида на изгледа към инженерен формат."
  31653166
  31663167#: gcalctool.xml:2536(keycap)
   
  31703171#: gcalctool.xml:2538(para)
  31713172msgid "Set the numeric base to octal."
  3172 msgstr ""
   3173msgstr "Настройва бройната система към осмична."
  31733174
  31743175#: gcalctool.xml:2544(para)
  31753176msgid "Set the trigonometric type to radians."
  3176 msgstr ""
   3177msgstr "Настройване на тригонометричния тип към радиани."
  31773178
  31783179#: gcalctool.xml:2550(para)
  31793180msgid "Set the display type to scientific format."
  3180 msgstr ""
   3181msgstr "Настройване на изгледа към научен формат"
  31813182
  31823183#: gcalctool.xml:2556(para)
  31833184msgid "Set the numeric base to hexadecimal."
  3184 msgstr ""
   3185msgstr "Настройване на бройната система към шестнайсетична"
  31853186
  31863187#: gcalctool.xml:2562(para)
   
  31903191#: gcalctool.xml:2569(title)
  31913192msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Menu Items"
  3192 msgstr ""
   3193msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Елементи на менютата"
  31933194
  31943195#: gcalctool.xml:2580(para)
   
  32023203#: gcalctool.xml:2591(para)
  32033204msgid "Change to Basic mode"
  3204 msgstr ""
   3205msgstr "Преминаване към Основен режим"
  32053206
  32063207#: gcalctool.xml:2596(guimenu) gcalctool.xml:2608(guimenu) gcalctool.xml:2645(guimenu)
   
  32143215#: gcalctool.xml:2597(para)
  32153216msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
  3216 msgstr ""
   3217msgstr "Копиране на текущата стойност от района на преглед във временната памет"
  32173218
  32183219#: gcalctool.xml:2603(para)
  32193220msgid "Change to Financial mode"
  3220 msgstr ""
   3221msgstr "Преминаване към Финансов режим"
  32213222
  32223223#: gcalctool.xml:2608(guimenuitem)
  32233224msgid "Insert ASCII Value"
  3224 msgstr ""
   3225msgstr "Вмъкване на ASCII стойност"
  32253226
  32263227#: gcalctool.xml:2609(para)
  32273228msgid "Display the <guilabel>Insert ASCII Value</guilabel> dialog"
  3228 msgstr ""
   3229msgstr "Показване на прозореца за <guilabel>Вмъкване на·стойност на ASCII</guilabel>"
  32293230
  32303231#: gcalctool.xml:2615(para)
  32313232msgid "Display the thousands separator"
  3232 msgstr ""
   3233msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
  32333234
  32343235#: gcalctool.xml:2620(keycap)
   
  32383239#: gcalctool.xml:2621(guimenuitem)
  32393240msgid "Memory Registers"
  3240 msgstr ""
   3241msgstr "Паметови регистри"
  32413242
  32423243#: gcalctool.xml:2622(para)
  32433244msgid "Display the <guilabel>Memory Registers</guilabel> window"
  3244 msgstr ""
   3245msgstr "Показване на прозореца за <guilabel>Паметови регистри</guilabel>"
  32453246
  32463247#: gcalctool.xml:2626(keycap)
   
  32503251#: gcalctool.xml:2627(guimenuitem)
  32513252msgid "Quit"
  3252 msgstr ""
   3253msgstr "Напускане"
  32533254
  32543255#: gcalctool.xml:2628(para)
  32553256msgid "Quit the <application>Calculator</application> application"
  3256 msgstr ""
   3257msgstr "Затваряне на програмата <application>Калкулатор</application>"
  32573258
  32583259#: gcalctool.xml:2634(para)
  32593260msgid "Change to Scientific mode"
  3260 msgstr ""
   3261msgstr "Преминаване към Научен режим"
  32613262
  32623263#: gcalctool.xml:2640(para)
  32633264msgid "Show trailing zeroes"
  3264 msgstr ""
   3265msgstr "Показване на завършващите нули"
  32653266
  32663267#: gcalctool.xml:2644(keycap)
   
  32743275#: gcalctool.xml:2646(para)
  32753276msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
  3276 msgstr ""
   3277msgstr "Поставя текущата стойност от временната памет в района на преглед."
  32773278
  32783279#: gcalctool.xml:2650(keycap)
   
  32863287#: gcalctool.xml:2651(guimenuitem)
  32873288msgid "Contents"
  3288 msgstr ""
   3289msgstr "Ръководство"
  32893290
  32903291#: gcalctool.xml:2652(para)
  32913292msgid "Display the <application>Calculator</application> online help"
  3292 msgstr ""
   3293msgstr "Показва от Интернет помощта за <application>Калкулатора</application>."
  32933294
  32943295#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.