Changeset 414


Ignore:
Timestamp:
Dec 13, 2005, 10:59:43 AM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gcalctool (help) temp edition

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gcalctool/gcalctool.gnome-2-12.bg.po

  r409 r414  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:07+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-12-13 21:59+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-13 10:58+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  681681#: gcalctool.xml:518(para)
  682682msgid "To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
  683 msgstr ""
   683msgstr "За да покажете ASCII стойността на символ, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на стойност от ASCII...</guimenuitem></menuchoice>."
  684684
  685685#: gcalctool.xml:523(para)
   
  689689#: gcalctool.xml:524(para)
  690690msgid "Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the current numeric base, appears in the display area. For example, the ASCII value of B in decimal base is 66."
  691 msgstr ""
   691msgstr "Въведете изисквания символ в полето <guilabel>Символ</guilabel> и натиснете <guibutton>Вмъкване</guibutton>. ASCII стойността на този символ, в текущата бройна система, се появява в района на преглед. Примерно, ASCII стойността на B в десетична бройна система е 66."
  692692
  693693#: gcalctool.xml:529(title)
   
  701701#: gcalctool.xml:536(para)
  702702msgid "When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the right of the Basic mode buttons:"
  703 msgstr ""
   703msgstr "Когато преминете към Разширен режим, следните бутони се появяавт в дясно от бутоните на Основния режим."
  704704
  705705#: gcalctool.xml:539(title)
   
  709709#: gcalctool.xml:546(phrase)
  710710msgid "Shows <application>Calculator</application> Advanced mode buttons."
  711 msgstr ""
   711msgstr "Показва бутоните на Разширения режим на <application>Калкулатора</application>."
  712712
  713713#: gcalctool.xml:553(title)
   
  725725#: gcalctool.xml:578(para)
  726726msgid "Uses the next number that you enter to calculate the percentage of the current value in the display area."
  727 msgstr ""
   727msgstr "Използва следващия номер, който въведете, за да пресметне процента от текущата стойност в района на преглед."
  728728
  729729#: gcalctool.xml:579(para)
   
  737737#: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para)
  738738msgid "Reciprocal"
  739 msgstr ""
   739msgstr "Реципрочност"
  740740
  741741#: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable) gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable) gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable) gcalctool.xml:2554(keycap)
   
  745745#: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton)
  746746msgid "1/<placeholder-1/>"
  747 msgstr ""
   747msgstr "1/<placeholder-1/>"
  748748
  749749#: gcalctool.xml:585(para)
  750750msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
  751 msgstr ""
   751msgstr "Разделя 1 на текущата стойност в района на преглед."
  752752
  753753#: gcalctool.xml:586(para)
   
  761761#: gcalctool.xml:591(para)
  762762msgid "Square Root"
  763 msgstr ""
   763msgstr "Корен квадратен"
  764764
  765765#: gcalctool.xml:592(guibutton) gcalctool.xml:2267(guibutton)
  766766msgid "Sqrt"
  767 msgstr ""
   767msgstr "кркв"
  768768
  769769#: gcalctool.xml:593(para)
  770770msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
  771 msgstr ""
   771msgstr "Пресмята квадратния корен на текущата стойност в района на преглед."
  772772
  773773#: gcalctool.xml:594(para)
  774774msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
  775 msgstr ""
   775msgstr "9 <guibutton>кркв</guibutton>"
  776776
  777777#: gcalctool.xml:598(para) gcalctool.xml:2406(para)
  778778msgid "Square"
  779 msgstr ""
   779msgstr "Квадрат"
  780780
  781781#: gcalctool.xml:600(para)
  782782msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
  783 msgstr ""
   783msgstr "Пресмята квадрата на текущата стойност в района на преглед."
  784784
  785785#: gcalctool.xml:601(para)
   
  793793#: gcalctool.xml:605(para)
  794794msgid "Integer Portion"
  795 msgstr ""
   795msgstr "Целочислена част"
  796796
  797797#: gcalctool.xml:606(guibutton) gcalctool.xml:2189(guibutton)
  798798msgid "Int"
  799 msgstr ""
   799msgstr "Цел"
  800800
  801801#: gcalctool.xml:607(para)
  802802msgid "Calculates the integer portion of the current value in the display area."
  803 msgstr ""
   803msgstr "Пресмята целочислената част на текущата стойност в района на преглед."
  804804
  805805#: gcalctool.xml:608(para)
  806806msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
  807 msgstr ""
   807msgstr "-23.45 <guibutton>Цел</guibutton>"
  808808
  809809#: gcalctool.xml:609(para)
   
  813813#: gcalctool.xml:612(para)
  814814msgid "Fractional Portion"
  815 msgstr ""
   815msgstr "Дробна част"
  816816
  817817#: gcalctool.xml:613(guibutton) gcalctool.xml:2375(guibutton)
  818818msgid "Frac"
  819 msgstr ""
   819msgstr "Дроб"
  820820
  821821#: gcalctool.xml:614(para)
  822822msgid "Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
  823 msgstr ""
   823msgstr "Пресмята дробната част на текущата стойност в района на преглед."
  824824
  825825#: gcalctool.xml:615(para)
  826826msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
  827 msgstr ""
   827msgstr "-23.45 <guibutton>Дроб</guibutton>"
  828828
  829829#: gcalctool.xml:616(para)
   
  833833#: gcalctool.xml:619(para)
  834834msgid "Absolute Value"
  835 msgstr ""
   835msgstr "Абсолютна стойност"
  836836
  837837#: gcalctool.xml:620(guibutton) gcalctool.xml:2285(guibutton)
  838838msgid "Abs"
  839 msgstr ""
   839msgstr "Абс"
  840840
  841841#: gcalctool.xml:621(para)
  842842msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
  843 msgstr ""
   843msgstr "Пресмята абсолютната стойност на текущата стойност в района на преглед."
  844844
  845845#: gcalctool.xml:622(para)
  846846msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
  847 msgstr ""
   847msgstr "-23.45 <guibutton>Абс</guibutton>"
  848848
  849849#: gcalctool.xml:623(para)
   
  853853#: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para)
  854854msgid "Parentheses"
  855 msgstr ""
   855msgstr "Скоби"
  856856
  857857#: gcalctool.xml:627(para) gcalctool.xml:2339(para)
  858858msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
  859 msgstr ""
   859msgstr "<guibutton>(</guibutton> и <guibutton>)</guibutton>"
  860860
  861861#: gcalctool.xml:628(para)
  862862msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are performed first. You can nest parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display area is updated."
  863 msgstr ""
   863msgstr "Предоставя предимство в аритметичните пресмятания, ако не използвате Аритметично предимство. Вижте също <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Пресмятанията в скобите се извършват първи. Може да влагате скобите едни в други до каквото ниво пожелаете. Когато последната скоба е затворена, района на преглед се обновява."
  864864
  865865#: gcalctool.xml:630(para)
   
  881881#: gcalctool.xml:643(title)
  882882msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
  883 msgstr ""
   883msgstr "Използване на паметовите регистри на калкулатора"
  884884
  885885#: gcalctool.xml:644(para)
  886886msgid "You can store values in any of the ten <application>Calculator</application> memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
  887 msgstr ""
   887msgstr "Може да запазвате стойности, в който и да е от десетте паметови регистри на <application>Калкулатора</application>: <guilabel>R0</guilabel> до <guilabel>R9</guilabel>."
  888888
  889889#: gcalctool.xml:650(para)
  890890msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions that you can use."
  891 msgstr ""
   891msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> описва паметовите функции, които можете да използвате."
  892892
  893893#: gcalctool.xml:652(title)
  894894msgid "Memory Functions"
  895 msgstr ""
   895msgstr "Паметови функции"
  896896
  897897#: gcalctool.xml:675(para)
  898898msgid "Store Value in Memory Register"
  899 msgstr ""
   899msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
  900900
  901901#: gcalctool.xml:676(guibutton) gcalctool.xml:2261(guibutton)
  902902msgid "Sto"
  903 msgstr ""
   903msgstr "Пам"
  904904
  905905#: gcalctool.xml:677(para)
  906906msgid "Stores the current contents of the display area in the specified memory register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register from the popup menu."
  907 msgstr ""
   907msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пам</guibutton> и после изберете регистър от изскачащото меню."
  908908
  909909#: gcalctool.xml:678(para)
  910910msgid "To clear a memory register during a <application>Calculator</application> session:"
  911 msgstr ""
   911msgstr "За да изчистите паметов регистър по време на сесия на <application>Калкулатора</application>:"
  912912
  913913#: gcalctool.xml:680(para)
  914914msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
  915 msgstr ""
   915msgstr "Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>."
  916916
  917917#: gcalctool.xml:681(para)
  918918msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
  919 msgstr ""
   919msgstr "Натиснете <guibutton>Пам</guibutton>."
  920920
  921921#: gcalctool.xml:682(para)
  922922msgid "Select the memory register from the popup menu."
  923 msgstr ""
   923msgstr "Изберете регистъра от изскачащото меню."
  924924
  925925#: gcalctool.xml:685(para)
  926926msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  927 msgstr ""
   927msgstr "22·<guibutton>Пам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  928928
  929929#: gcalctool.xml:686(para)
  930930msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  931 msgstr ""
   931msgstr "Стойността 22 е запазена в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  932932
  933933#: gcalctool.xml:689(para)
  934934msgid "Retrieve Value From Memory Register"
  935 msgstr ""
   935msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
  936936
  937937#: gcalctool.xml:690(guibutton) gcalctool.xml:2249(guibutton)
  938938msgid "Rcl"
  939 msgstr ""
   939msgstr "Пос"
  940940
  941941#: gcalctool.xml:691(para)
  942942msgid "Retrieves the contents of the specified memory register. Click <guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
  943 msgstr ""
   943msgstr "Извлича съдържанието на определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пос</guibutton> и после изберете паметовия регистър от изскачащото меню."
  944944
  945945#: gcalctool.xml:692(para)
  946946msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  947 msgstr ""
   947msgstr "0·<guibutton>Пос</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  948948
  949949#: gcalctool.xml:693(para)
  950950msgid "The value in the display area is 22."
  951 msgstr ""
   951msgstr "Стойността в района на преглед е 22."
  952952
  953953#: gcalctool.xml:696(para)
  954954msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
  955 msgstr ""
   955msgstr "Заменяне на стойността на паметов регистър с показаната стойност"
  956956
  957957#: gcalctool.xml:697(guibutton) gcalctool.xml:2297(guibutton)
  958958msgid "Exch"
  959 msgstr ""
   959msgstr "Зам"
  960960
  961961#: gcalctool.xml:698(para)
  962962msgid "Exchanges the contents of the specified memory register and the current value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
  963 msgstr ""
   963msgstr "Заменя съдържанието на определен паметов регистър с текущата стойност в района на преглед. Натиснете <guibutton>Зам</guibutton> и после изберете паметов регистър от изскачащото меню."
  964964
  965965#: gcalctool.xml:699(para)
  966966msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  967 msgstr ""
   967msgstr "44 <guibutton>Зам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
  968968
  969969#: gcalctool.xml:700(para)
  970970msgid "The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes from 22 to 44."
  971 msgstr ""
   971msgstr "Стойността в района на преглед се променя от 44 на 22, а стойността на R2 се променя от 22 на 44."
  972972
  973973#: gcalctool.xml:705(para)
   
  985985#: gcalctool.xml:721(para)
  986986msgid "Stores the current contents of the display area in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  987 msgstr ""
   987msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  988988
  989989#: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap)
   
  993993#: gcalctool.xml:725(para)
  994994msgid "Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> into the display area."
  995 msgstr ""
   995msgstr "Извлича текущото съдържание на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel> в района на преглед."
  996996
  997997#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
   
  10011001#: gcalctool.xml:729(para)
  10021002msgid "Exchanges the current value of the display area with the contents of memory register <guilabel>R2</guilabel>."
  1003 msgstr ""
   1003msgstr "Заменя текущата стойност на района на преглед със съдържанието на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
  10041004
  10051005#: gcalctool.xml:740(title)
  10061006msgid "To Perform Financial Calculations"
  1007 msgstr ""
   1007msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
  10081008
  10091009#: gcalctool.xml:741(para)
  10101010msgid "To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
  1011 msgstr ""
   1011msgstr "За да преминете към Финансов режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Финансов режим</guimenuitem></menuchoice>."
  10121012
  10131013#: gcalctool.xml:747(para)
  10141014msgid "When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
  1015 msgstr ""
   1015msgstr "Когато преминете към Финансов режим, следните бутони се появяват над бутоните за Основен и Разширен режим:"
  10161016
  10171017#: gcalctool.xml:751(title)
  10181018msgid "<application>Calculator</application> Financial Mode Buttons"
  1019 msgstr ""
   1019msgstr "Бутоните на <application>Калкулатора</application> за Финансов режим"
  10201020
  10211021#: gcalctool.xml:758(phrase)
  10221022msgid "Shows <application>Calculator</application> Financial mode buttons."
  1023 msgstr ""
   1023msgstr "Показва бутоните за Финансов режим на <application>Калкулатора</application>."
  10241024
  10251025#. ==== End of Figure ====
  10261026#: gcalctool.xml:764(para)
  10271027msgid "To perform financial calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
  1028 msgstr ""
   1028msgstr "За да извършите финансови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
  10291029
  10301030#: gcalctool.xml:767(title)
  10311031msgid "Performing Financial Calculations"
  1032 msgstr ""
   1032msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
  10331033
  10341034#: gcalctool.xml:790(para)
  10351035msgid "Compounding Term"
  1036 msgstr ""
   1036msgstr "Условия на погасяване"
  10371037
  10381038#: gcalctool.xml:791(guibutton) gcalctool.xml:2219(guibutton)
  10391039msgid "Ctrm"
  1040 msgstr ""
   1040msgstr "УсПо"
  10411041
  10421042#: gcalctool.xml:792(para)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.