Ignore:
Timestamp:
Dec 12, 2005, 10:26:22 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

просто прехвърлям нещата от у нас в хранилището. временни неща. трябва да бъдат преведени преди четвъртък. тежки два дни ще са. и само защото съм объркал един ред при смятането...глупак съм, ей!

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gcalctool/gcalctool.gnome-2-12.bg.po

  r348 r409  
   1#
  12msgid ""
  23msgstr ""
  3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
   4"Project-Id-Version: gcalctool\n"
   5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  46"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:07+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  6 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  7 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-13 21:59+0200\n"
   8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
   9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
  810"MIME-Version: 1.0\n"
  911"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
  1113
  1214#: legal.xml:2(para)
  1315msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  14 msgstr ""
   16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  1517
  1618#: legal.xml:12(para)
  1719msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  18 msgstr ""
   20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  1921
  2022#: legal.xml:19(para)
  2123msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  22 msgstr ""
   24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  2325
  2426#: legal.xml:35(para)
  2527msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  26 msgstr ""
   28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  2729
  2830#: legal.xml:55(para)
  2931msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  30 msgstr ""
   32msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  3133
  3234#: legal.xml:28(para)
  3335msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  34 msgstr ""
   36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
  3537
  3638#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  3840#: gcalctool.xml:266(None)
  3941msgid "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
  40 msgstr ""
   42msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
  4143
  4244#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4446#: gcalctool.xml:294(None)
  4547msgid "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
  46 msgstr ""
   48msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
  4749
  4850#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5052#: gcalctool.xml:543(None)
  5153msgid "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
  52 msgstr ""
   54msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
  5355
  5456#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  5658#: gcalctool.xml:755(None)
  5759msgid "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
  58 msgstr ""
   60msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
  5961
  6062#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  6264#: gcalctool.xml:1195(None)
  6365msgid "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
  64 msgstr ""
   66msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
  6567
  6668#: gcalctool.xml:24(title)
  6769msgid "<application>Calculator</application> Manual V2.9"
  68 msgstr ""
   70msgstr "Ръководство за <application>Калкулатор</application>, версия 2.9"
  6971
  7072#: gcalctool.xml:27(year)
  7173msgid "2003"
  72 msgstr ""
   74msgstr "2003"
  7375
  7476#: gcalctool.xml:28(year)
  7577msgid "2004"
  76 msgstr ""
   78msgstr "2004"
  7779
  7880#: gcalctool.xml:29(year)
  7981msgid "2005"
  80 msgstr ""
   82msgstr "2005"
  8183
  8284#: gcalctool.xml:30(holder)
  8385msgid "Sun Microsystems"
  84 msgstr ""
   86msgstr "Sun Microsystems"
  8587
  8688#: gcalctool.xml:41(publishername) gcalctool.xml:74(para) gcalctool.xml:83(para) gcalctool.xml:91(para) gcalctool.xml:100(para) gcalctool.xml:109(para) gcalctool.xml:118(para) gcalctool.xml:127(para) gcalctool.xml:136(para) gcalctool.xml:145(para) gcalctool.xml:154(para)
  8789msgid "GNOME Documentation Project"
  88 msgstr ""
   90msgstr "Проект за документация на GNOME"
  8991
  9092#: gcalctool.xml:50(corpauthor)
  9193msgid "Sun Microsystems Inc."
  92 msgstr ""
   94msgstr "Sun Microsystems Inc."
  9395
  9496#: gcalctool.xml:69(revnumber)
  9597msgid "Calculator Manual V2.9"
  96 msgstr ""
   98msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.9"
  9799
  98100#: gcalctool.xml:72(para) gcalctool.xml:81(para)
  99101msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
  100 msgstr ""
   102msgstr "Екипът по документацията на Sun Java Desktop System"
  101103
  102104#: gcalctool.xml:78(revnumber)
  103105msgid "Calculator Manual V2.8"
  104 msgstr ""
   106msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.8"
  105107
  106108#: gcalctool.xml:79(date)
  107109msgid "August 2004"
  108 msgstr ""
   110msgstr "Август 2004"
  109111
  110112#: gcalctool.xml:87(revnumber)
  111113msgid "gcalctool Manual V2.7"
  112 msgstr ""
   114msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.7"
  113115
  114116#: gcalctool.xml:88(date)
  115117msgid "February 2004"
  116 msgstr ""
   118msgstr "Февруари 2004"
  117119
  118120#: gcalctool.xml:90(para) gcalctool.xml:98(para) gcalctool.xml:107(para) gcalctool.xml:116(para) gcalctool.xml:125(para) gcalctool.xml:134(para) gcalctool.xml:143(para) gcalctool.xml:152(para)
  119121msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  120 msgstr ""
   122msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
  121123
  122124#: gcalctool.xml:95(revnumber)
  123125msgid "gcalctool Manual V2.6"
  124 msgstr ""
   126msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.6"
  125127
  126128#: gcalctool.xml:96(date)
  127129msgid "October 2003"
  128 msgstr ""
   130msgstr "Октомври 2003"
  129131
  130132#: gcalctool.xml:104(revnumber)
  131133msgid "gcalctool Manual V2.5"
  132 msgstr ""
   134msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.5"
  133135
  134136#: gcalctool.xml:105(date)
  135137msgid "July 2003"
  136 msgstr ""
   138msgstr "Юли 2003"
  137139
  138140#: gcalctool.xml:113(revnumber)
  139141msgid "gcalctool Manual V2.4"
  140 msgstr ""
   142msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.4"
  141143
  142144#: gcalctool.xml:114(date)
  143145msgid "June 2003"
  144 msgstr ""
   146msgstr "Юни 2003"
  145147
  146148#: gcalctool.xml:122(revnumber)
  147149msgid "gcalctool Manual V2.3"
  148 msgstr ""
   150msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.3"
  149151
  150152#: gcalctool.xml:123(date) gcalctool.xml:132(date)
  151153msgid "April 2003"
  152 msgstr ""
   154msgstr "Април 2003"
  153155
  154156#: gcalctool.xml:131(revnumber)
  155157msgid "gcalctool Manual V2.2"
  156 msgstr ""
   158msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.2"
  157159
  158160#: gcalctool.xml:140(revnumber)
  159161msgid "gcalctool Manual V2.1"
  160 msgstr ""
   162msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.1"
  161163
  162164#: gcalctool.xml:141(date) gcalctool.xml:150(date)
  163165msgid "March 2003"
  164 msgstr ""
   166msgstr "Март 2003"
  165167
  166168#: gcalctool.xml:149(revnumber)
  167169msgid "gcalctool Manual V2.0"
  168 msgstr ""
   170msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.0"
  169171
  170172#: gcalctool.xml:159(releaseinfo)
  171173msgid "This manual describes version 5.5.37 of <application>Calculator</application>."
  172 msgstr ""
   174msgstr "Това ръководство описва <application>Калкулатор</application>, версия 5.5.37"
  173175
  174176#: gcalctool.xml:162(title)
  175177msgid "Feedback"
  176 msgstr ""
   178msgstr "Обратна връзка"
  177179
  178180#: gcalctool.xml:163(para)
  179181msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Calculator</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  180 msgstr ""
   182msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата <application>Калкулатор</application> или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  181183
  182184#: gcalctool.xml:170(primary)
  183185msgid "gcalctool"
  184 msgstr ""
   186msgstr "gcalctool"
  185187
  186188#: gcalctool.xml:173(primary) gcalctool.xml:2627(guimenu)
  187189msgid "Calculator"
  188 msgstr ""
   190msgstr "Калкулатор"
  189191
  190192#: gcalctool.xml:179(title)
  191193msgid "Introduction"
  192 msgstr ""
   194msgstr "Въведение"
  193195
  194196#: gcalctool.xml:180(para)
  195197msgid "The <application>Calculator</application> application provides the following modes for different types of mathematical functionality:"
  196 msgstr ""
   198msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя следните режими за различни видове математическа функционалност:"
  197199
  198200#: gcalctool.xml:183(link) gcalctool.xml:2590(guimenuitem)
  199201msgid "Basic"
  200 msgstr ""
   202msgstr "Основен"
  201203
  202204#: gcalctool.xml:184(para)
  203205msgid "The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other modes."
  204 msgstr ""
   206msgstr "Основния режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
  205207
  206208#: gcalctool.xml:187(link)
  207209msgid "Advanced"
  208 msgstr ""
   210msgstr "Разширен"
  209211
  210212#: gcalctool.xml:188(para)
  211213msgid "Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in the memory registers. You can use all of the Advanced functions in Financial and Scientific modes."
  212 msgstr ""
   214msgstr "Предоставя допълнителни калкулаторни функции. Може да запазвате числа в 10 различни паметови регистри и лесно да ги извличате и заменяте числата в паметовите регистри. Може да използвате допълнителни функции във финансовия и научен режим."
  213215
  214216#: gcalctool.xml:191(link) gcalctool.xml:2602(guimenuitem)
  215217msgid "Financial"
  216 msgstr ""
   218msgstr "Финансов"
  217219
  218220#: gcalctool.xml:192(para)
  219221msgid "Provides several complex financial functions."
  220 msgstr ""
   222msgstr "Предоставя няколко сложни финансови функции."
  221223
  222224#: gcalctool.xml:195(link) gcalctool.xml:2633(guimenuitem)
  223225msgid "Scientific"
  224 msgstr ""
   226msgstr "Научен"
  225227
  226228#: gcalctool.xml:196(para)
  227229msgid "Provides many additional mathematical functions, including trigonometric and bitwise functions. You can also store your own functions and constants, when you use Scientific mode."
  228 msgstr ""
   230msgstr "Предоставя много допълнителни математически функции, включително тригонометрични функции. Може също да запазвате ваши функции и константи, когато използвате научния режим."
  229231
  230232#: gcalctool.xml:200(para)
  231233msgid "You can use <application>Calculator</application> in the following numbering systems:"
  232 msgstr ""
   234msgstr "Може да използвате <application>Калкулатора</application> в следните бройни системи:"
  233235
  234236#: gcalctool.xml:208(para)
  235237msgid "Numbering System"
  236 msgstr ""
   238msgstr "Бройна система"
  237239
  238240#: gcalctool.xml:210(para)
  239241msgid "Base"
  240 msgstr ""
   242msgstr "Основа"
  241243
  242244#: gcalctool.xml:215(para)
  243245msgid "Binary"
  244 msgstr ""
   246msgstr "Двоична"
  245247
  246248#: gcalctool.xml:216(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:444(para) gcalctool.xml:599(superscript) gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2405(superscript)
  247249msgid "2"
  248 msgstr ""
   250msgstr "2"
  249251
  250252#: gcalctool.xml:219(para)
  251253msgid "Octal"
  252 msgstr ""
   254msgstr "Осмична"
  253255
  254256#: gcalctool.xml:220(para)
  255257msgid "8"
  256 msgstr ""
   258msgstr "8"
  257259
  258260#: gcalctool.xml:223(para)
  259261msgid "Decimal"
  260 msgstr ""
   262msgstr "Десетична"
  261263
  262264#: gcalctool.xml:224(para)
  263265msgid "10"
  264 msgstr ""
   266msgstr "10"
  265267
  266268#: gcalctool.xml:227(para)
  267269msgid "Hexadecimal"
  268 msgstr ""
   270msgstr "Шестнайсетична"
  269271
  270272#: gcalctool.xml:228(para) gcalctool.xml:2006(para)
  271273msgid "16"
  272 msgstr ""
   274msgstr "16"
  273275
  274276#: gcalctool.xml:239(title)
  275277msgid "Getting Started"
  276 msgstr ""
   278msgstr "Първи стъпки"
  277279
  278280#: gcalctool.xml:240(para)
  279281msgid "You can start <application>Calculator</application> in the following ways:"
  280 msgstr ""
   282msgstr "Може да стартирате <application>Калкулатора</application> по следните начини:"
  281283
  282284#: gcalctool.xml:243(term)
  283285msgid "Menu"
  284 msgstr ""
   286msgstr "От менюто"
  285287
  286288#: gcalctool.xml:245(para)
  287289msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</guimenuitem></menuchoice>."
  288 msgstr ""
   290msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Помощни програми</guimenu><guimenuitem>Калкулатор</guimenuitem></menuchoice>."
  289291
  290292#: gcalctool.xml:251(term)
  291293msgid "Command line"
  292 msgstr ""
   294msgstr "От командния ред"
  293295
  294296#: gcalctool.xml:253(para)
  295297msgid "Execute the following command: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
  296 msgstr ""
   298msgstr "Изпълнете следната команда: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
  297299
  298300#: gcalctool.xml:258(para)
  299301msgid "When you start <application><application>Calculator</application></application>, the following window is displayed:"
  300 msgstr ""
   302msgstr "Когато стартирате <application><application>Калкулатора</application></application> се появява следният прозорец:"
  301303
  302304#: gcalctool.xml:262(title)
  303305msgid "<application>Calculator</application> Basic Mode Window"
  304 msgstr ""
   306msgstr "Прозорецът на <application>Калкулатор</application> в основен режим"
  305307
  306308#: gcalctool.xml:269(phrase)
  307309msgid "Shows <application>Calculator</application> Basic mode window."
  308 msgstr ""
   310msgstr "Показва в основен режим прозореца на <application>Калкулатора</application>."
  309311
  310312#. ==== End of Figure ====
  311313#: gcalctool.xml:275(para)
  312314msgid "The <application><application>Calculator</application></application> window contains the following elements:"
  313 msgstr ""
   315msgstr "Прозорецът на <application><application>Калкулатора</application></application> съдържа следните елементи:"
  314316
  315317#: gcalctool.xml:277(term)
  316318msgid "Menubar"
  317 msgstr ""
   319msgstr "Лента с менюта"
  318320
  319321#: gcalctool.xml:279(para)
  320322msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application><application>Calculator</application></application>."
  321 msgstr ""
   323msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички командите, които можете да използвате при работа с <application><application>Калкулатора</application></application>."
  322324
  323325#: gcalctool.xml:282(term)
  324326msgid "Display area"
  325 msgstr ""
   327msgstr "Район на преглед"
  326328
  327329#: gcalctool.xml:284(para)
  328330msgid "The display area shows the numbers that you enter, and the results of calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter numbers of up to forty digits."
  329 msgstr ""
   331msgstr "Районът на преглед показва числата, които въвеждате и резултатите от пресмятанията. Ако не използвате аритметично предимство, може да въведате само числа до 40 цифри."
  330332
  331333#: gcalctool.xml:287(term)
  332334msgid "Mode area"
  333 msgstr ""
   335msgstr "Район на режима"
  334336
  335337#: gcalctool.xml:289(para)
  336338msgid "The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in Financial and Scientific modes."
  337 msgstr ""
   339msgstr "Районът на режима показва бутоните за текущия режим. Бутоните на основния режим са винаги показани. Бутоните на разширения режим са също видими във финансовия и научен режими."
  338340
  339341#: gcalctool.xml:292(term)
  340342msgid "Popup Menu"
  341 msgstr ""
   343msgstr "Изскачащо меню"
  342344
  343345#: gcalctool.xml:294(phrase)
  344346msgid "Shows popup-menu symbol."
  345 msgstr ""
   347msgstr "Показва символа за изскачащо меню."
  346348
  347349#: gcalctool.xml:294(para)
  348350msgid "The <placeholder-1/> symbol on a <application>Calculator</application> button indicates that a popup menu is displayed when you click on that button."
  349 msgstr ""
   351msgstr "Символът <placeholder-1/> върху бутон на <application>Калкулатора</application> показва, че ще се появи изскачащо меню, когато натиснете този бутон."
  350352
  351353#: gcalctool.xml:298(term)
  352354msgid "Status Bar"
  353 msgstr ""
   355msgstr "Лента за състоянието"
  354356
  355357#: gcalctool.xml:300(para)
  356358msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
  357 msgstr ""
   359msgstr "Лентата за състоянието показва съобщения за статуса на пресмятанията Ви."
  358360
  359361#: gcalctool.xml:307(title)
  360362msgid "Usage"
  361 msgstr ""
   363msgstr "Употреба"
  362364
  363365#: gcalctool.xml:311(title)
  364366msgid "To Use Calculator Functions"
  365 msgstr ""
   367msgstr "Използване на функциите на калкулатора"
  366368
  367369#: gcalctool.xml:312(para)
  368370msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
  369 msgstr ""
   371msgstr "За да извършите пресмятане, използвайте един от следните методи:"
  370372
  371373#: gcalctool.xml:315(para)
  372374msgid "Click on the <application>Calculator</application> buttons to enter numbers and functions."
  373 msgstr ""
   375msgstr "Натискайте бутоните на <application>Калкулатора</application>, за да въвеждате числа и функции."
  374376
  375377#: gcalctool.xml:318(para)
  376378msgid "Give focus to the <application>Calculator</application> window, then use the keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
  377 msgstr ""
   379msgstr "Изберете прозореца на <application>Калкулатора</application> и после използвайте клавиатурата или цифровите бутони, за да определите пресмятането, което искате да извършите. За пълен списък на клавиатурните бързи клавиши, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
  378380
  379381#: gcalctool.xml:321(para)
  380382msgid "The <application>Calculator</application> application automatically displays numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. For example, the following table shows the value that is displayed when you use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
  381 msgstr ""
   383msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> автоматично показва числата с повече от 40 цифри и малки числа като експоненциални числа. Например, следната таблица показва стойността, която се показва, когато използвате десетична основа с точност до 2 значими позиции:"
  382384
  383385#: gcalctool.xml:329(para)
  384386msgid "Display"
  385 msgstr ""
   387msgstr "Показва"
  386388
  387389#: gcalctool.xml:331(para)
  388390msgid "Signifies"
  389 msgstr ""
   391msgstr "Обозначава"
  390392
  391393#: gcalctool.xml:336(para)
  392394msgid "1.23e+37"
  393 msgstr ""
   395msgstr "1.23e+37"
  394396
  395397#: gcalctool.xml:337(para)
  396398msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
  397 msgstr ""
   399msgstr "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
  398400
  399401#: gcalctool.xml:340(para)
  400402msgid "1e-5"
  401 msgstr ""
   403msgstr "1e-5"
  402404
  403405#: gcalctool.xml:341(para)
  404406msgid "0.00001"
  405 msgstr ""
   407msgstr "0.00001"
  406408
  407409#: gcalctool.xml:347(para)
  408410msgid "For information about how to enter a number in exponential format, see <xref linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
  409 msgstr ""
   411msgstr "За информация относно как да въвеждате число в експоненциален формат, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
  410412
  411413#: gcalctool.xml:350(title)
  412414msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
  413 msgstr ""
   415msgstr "Показване на разделител при големите числа"
  414416
  415417#: gcalctool.xml:351(para)
  416418msgid "To insert a separator between every three digits to the left of the numeric point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
  417 msgstr ""
   419msgstr "За да вмъкнете разделител между всеки три цифри от ляво на десетичната запетая при десетичната основа, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на разделителя за хилядите</guimenuitem></menuchoice>."
  418420
  419421#: gcalctool.xml:354(para)
  420422msgid "The separator character is not displayed when you use the C locale."
  421 msgstr ""
   423msgstr "Разделителният символ не се показва, когато използвате локалата C."
  422424
  423425#: gcalctool.xml:359(title)
  424426msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
  425 msgstr ""
   427msgstr "Копиране и поставяне в района на преглед"
  426428
  427429#: gcalctool.xml:360(para)
  428430msgid "To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the value into another application."
  429 msgstr ""
   431msgstr "За да копирате резултата на пресмятане, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>. Може да поставите стойността в друга програма."
  430432
  431433#: gcalctool.xml:362(para)
  432434msgid "To paste a previously copied value into the display area, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  433 msgstr ""
   435msgstr "За да поставите копирана стойност в района на преглед, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  434436
  435437#: gcalctool.xml:369(title)
  436438msgid "To Perform Basic Calculations"
  437 msgstr ""
   439msgstr "Извършване на основни пресмятания"
  438440
  439441#: gcalctool.xml:370(para)
  440442msgid "Basic mode is displayed by default when you first start <application>Calculator</application>. To explicitly invoke Basic mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
  441 msgstr ""
   443msgstr "Основният режим се показва по подразбиране, когато стартирате за пръв път <application>Калкулатора</application>. За да извикате изрично основния режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Основен режим</guimenuitem></menuchoice>."
  442444
  443445#: gcalctool.xml:372(title)
  444446msgid "To Perform Simple Calculations"
  445 msgstr ""
   447msgstr "Извършване на прости пресмятания"
  446448
  447449#: gcalctool.xml:373(para)
  448450msgid "To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
  449 msgstr ""
   451msgstr "За да извършите прости пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
  450452
  451453#: gcalctool.xml:375(title)
  452454msgid "Performing Simple Calculations"
  453 msgstr ""
   455msgstr "Извършване на прости пресмятания"
  454456
  455457#: gcalctool.xml:385(para) gcalctool.xml:472(para) gcalctool.xml:563(para) gcalctool.xml:662(para) gcalctool.xml:777(para) gcalctool.xml:1251(para) gcalctool.xml:1295(para) gcalctool.xml:1334(para) gcalctool.xml:1373(para) gcalctool.xml:1411(para) gcalctool.xml:1525(para) gcalctool.xml:1572(para) gcalctool.xml:1845(para) gcalctool.xml:1891(para) gcalctool.xml:1975(para) gcalctool.xml:2103(para) gcalctool.xml:2178(para) gcalctool.xml:2487(para) gcalctool.xml:2582(para)
  456458msgid "Function"
  457 msgstr ""
   459msgstr "Функция"
  458460
  459461#: gcalctool.xml:387(para) gcalctool.xml:474(para) gcalctool.xml:565(para) gcalctool.xml:664(para) gcalctool.xml:779(para) gcalctool.xml:1253(para) gcalctool.xml:1297(para) gcalctool.xml:1336(para) gcalctool.xml:1375(para) gcalctool.xml:1413(para) gcalctool.xml:1527(para) gcalctool.xml:1574(para) gcalctool.xml:1893(para) gcalctool.xml:1977(para) gcalctool.xml:2101(para)
  460462msgid "Button"
  461 msgstr ""
   463msgstr "Бутон"
  462464
  463465#: gcalctool.xml:389(para) gcalctool.xml:476(para) gcalctool.xml:567(para) gcalctool.xml:666(para) gcalctool.xml:715(para) gcalctool.xml:781(para) gcalctool.xml:1255(para) gcalctool.xml:1299(para) gcalctool.xml:1338(para) gcalctool.xml:1377(para) gcalctool.xml:1415(para) gcalctool.xml:1529(para) gcalctool.xml:1576(para) gcalctool.xml:1744(para) gcalctool.xml:1895(para) gcalctool.xml:1944(para) gcalctool.xml:1979(para)
  464466msgid "Description"
  465 msgstr ""
   467msgstr "Описание"
  466468
  467469#: gcalctool.xml:391(para) gcalctool.xml:478(para) gcalctool.xml:569(para) gcalctool.xml:668(para) gcalctool.xml:783(para) gcalctool.xml:1417(para) gcalctool.xml:1531(para) gcalctool.xml:1578(para) gcalctool.xml:1897(para) gcalctool.xml:1981(para)
  468470msgid "Example"
  469 msgstr ""
   471msgstr "Пример"
  470472
  471473#: gcalctool.xml:393(para) gcalctool.xml:480(para) gcalctool.xml:571(para) gcalctool.xml:670(para) gcalctool.xml:785(para) gcalctool.xml:1219(para) gcalctool.xml:1419(para) gcalctool.xml:1533(para) gcalctool.xml:1580(para) gcalctool.xml:1899(para) gcalctool.xml:1983(para)
  472474msgid "Result"
  473 msgstr ""
   475msgstr "Резултат"
  474476
  475477#: gcalctool.xml:398(para) gcalctool.xml:2112(para)
  476478msgid "Numerals"
  477 msgstr ""
   479msgstr "Цифрови"
  478480
  479481#: gcalctool.xml:399(para) gcalctool.xml:2111(para)
  480482msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
  481 msgstr ""
   483msgstr "от <guibutton>0</guibutton> до <guibutton>9</guibutton> включително"
  482484
  483485#: gcalctool.xml:400(para)
  484486msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, <guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
  485 msgstr ""
   487msgstr "В десетична и шестнайсетична основа, всички числа са налични. В осмична, <guibutton>8</guibutton> и <guibutton>9</guibutton> не са налични. В двоична, само <guibutton>0</guibutton> и <guibutton>1</guibutton> са налични. Стандартната основа е десетичната."
  486488
  487489#: gcalctool.xml:401(guibutton) gcalctool.xml:402(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:430(para) gcalctool.xml:496(para) gcalctool.xml:1456(para) gcalctool.xml:1484(para) gcalctool.xml:1542(para)
  488490msgid "1"
  489 msgstr ""
   491msgstr "1"
  490492
  491493#: gcalctool.xml:405(para) gcalctool.xml:2364(para)
  492494msgid "Numeric point"
  493 msgstr ""
   495msgstr "Десетична запетая"
  494496
  495497#: gcalctool.xml:406(guibutton) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:2362(keycap) gcalctool.xml:2363(guibutton)
  496498msgid "."
  497 msgstr ""
   499msgstr "."
  498500
  499501#: gcalctool.xml:407(para)
  500502msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
  501 msgstr ""
   503msgstr "Започва дробната част от числовия запис."
  502504
  503505#: gcalctool.xml:409(para) gcalctool.xml:1225(para)
  504506msgid "1.2"
  505 msgstr ""
   507msgstr "1.2"
  506508
  507509#: gcalctool.xml:412(para) gcalctool.xml:2388(para)
  508510msgid "Calculate a result"
  509 msgstr ""
   511msgstr "Пресмятане на резултат"
  510512
  511513#: gcalctool.xml:413(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2387(guibutton)
  512514msgid "="
  513 msgstr ""
   515msgstr "="
  514516
  515517#: gcalctool.xml:414(para)
  516518msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
  517 msgstr ""
   519msgstr "Показва резултата от текущото пресмятане в текущата бройна система."
  518520
  519521#: gcalctool.xml:415(para) gcalctool.xml:422(para)
  520522msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  521 msgstr ""
   523msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  522524
  523525#: gcalctool.xml:416(para) gcalctool.xml:423(para) gcalctool.xml:489(para) gcalctool.xml:595(para) gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:1850(keycap)
  524526msgid "3"
  525 msgstr ""
   527msgstr "3"
  526528
  527529#: gcalctool.xml:419(para) gcalctool.xml:2352(para)
  528530msgid "Addition"
  529 msgstr ""
   531msgstr "Събиране"
  530532
  531533#: gcalctool.xml:420(guibutton) gcalctool.xml:2350(keycap) gcalctool.xml:2351(guibutton)
  532534msgid "+"
  533 msgstr ""
   535msgstr "+"
  534536
  535537#: gcalctool.xml:421(para)
  536538msgid "Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
  537 msgstr ""
   539msgstr "Добавя към текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
  538540
  539541#: gcalctool.xml:426(para) gcalctool.xml:2358(para)
  540542msgid "Subtraction"
  541 msgstr ""
   543msgstr "Изваждане"
  542544
  543545#: gcalctool.xml:427(guibutton) gcalctool.xml:2356(keycap) gcalctool.xml:2357(guibutton)
  544546msgid "-"
  545 msgstr ""
   547msgstr "-"
  546548
  547549#: gcalctool.xml:428(para)
  548550msgid "Subtracts from the current value in the display area the next number that you enter."
  549 msgstr ""
   551msgstr "Изважда от текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
  550552
  551553#: gcalctool.xml:429(para)
  552554msgid "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  553 msgstr ""
   555msgstr "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  554556
  555557#: gcalctool.xml:433(para) gcalctool.xml:2346(para)
  556558msgid "Multiplication"
  557 msgstr ""
   559msgstr "Умножение"
  558560
  559561#: gcalctool.xml:434(guibutton) gcalctool.xml:2345(guibutton)
  560562msgid "*"
  561 msgstr ""
   563msgstr "*"
  562564
  563565#: gcalctool.xml:435(para)
  564566msgid "Multiplies the current value in the display area by the next number that you enter."
  565 msgstr ""
   567msgstr "Умножава текущата стойност в района на преглед по следващото число, което въведете."
  566568
  567569#: gcalctool.xml:436(para)
  568570msgid "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  569 msgstr ""
   571msgstr "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  570572
  571573#: gcalctool.xml:437(para) gcalctool.xml:866(para) gcalctool.xml:1076(para) gcalctool.xml:1122(para)
  572574msgid "6"
  573 msgstr ""
   575msgstr "6"
  574576
  575577#: gcalctool.xml:440(para) gcalctool.xml:2370(para)
  576578msgid "Division"
  577 msgstr ""
   579msgstr "Делене"
  578580
  579581#: gcalctool.xml:441(guibutton) gcalctool.xml:2368(keycap) gcalctool.xml:2369(guibutton)
  580582msgid "/"
  581 msgstr ""
   583msgstr "/"
  582584
  583585#: gcalctool.xml:442(para)
  584586msgid "Divides the current value in the display area by the next number that you enter."
  585 msgstr ""
   587msgstr "Разделя текущата стойност в района на преглед на следващото число, което въведете."
  586588
  587589#: gcalctool.xml:443(para)
  588590msgid "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  589 msgstr ""
   591msgstr "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  590592
  591593#: gcalctool.xml:447(para) gcalctool.xml:2142(para)
  592594msgid "Change the arithmetic sign"
  593 msgstr ""
   595msgstr "Промяна на аритметичния знак"
  594596
  595597#: gcalctool.xml:448(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2141(guibutton)
  596598msgid "+/-"
  597 msgstr ""
   599msgstr "+/-"
  598600
  599601#: gcalctool.xml:449(para)
  600602msgid "Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a positive number."
  601 msgstr ""
   603msgstr "Променя положително число на отрицателно и обратното."
  602604
  603605#: gcalctool.xml:450(para)
  604606msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
  605 msgstr ""
   607msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
  606608
  607609#: gcalctool.xml:451(para)
  608610msgid "-8"
  609 msgstr ""
   611msgstr "-8"
  610612
  611613#: gcalctool.xml:459(title)
  612614msgid "To Erase Characters"
  613 msgstr ""
   615msgstr "Изтриване на символи"
  614616
  615617#: gcalctool.xml:460(para)
  616618msgid "To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
  617 msgstr ""
   619msgstr "За да изтриете символи, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
  618620
  619621#: gcalctool.xml:462(title)
  620622msgid "Erasing Characters"
  621 msgstr ""
   623msgstr "Изтриване на символи"
  622624
  623625#: gcalctool.xml:485(para) gcalctool.xml:2452(keycap) gcalctool.xml:2454(para) gcalctool.xml:2459(keycap)
  624626msgid "Backspace"
  625 msgstr ""
   627msgstr "Backspace"
  626628
  627629#: gcalctool.xml:486(guibutton) gcalctool.xml:2453(guibutton)
  628630msgid "Bksp"
  629 msgstr ""
   631msgstr "Bksp"
  630632
  631633#: gcalctool.xml:487(para)
  632634msgid "Removes the rightmost character from the display area."
  633 msgstr ""
   635msgstr "Премахва най-крайния дясностоящ символ от района на преглед."
  634636
  635637#: gcalctool.xml:488(para)
  636638msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  637 msgstr ""
   639msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  638640
  639641#: gcalctool.xml:492(para)
  640642msgid "Clear Entry"
  641 msgstr ""
   643msgstr "Изчистване на запис"
  642644
  643645#: gcalctool.xml:493(guibutton) gcalctool.xml:2460(guibutton)
  644646msgid "CE"
  645 msgstr ""
   647msgstr "CE"
  646648
  647649#: gcalctool.xml:494(para)
  648650msgid "Removes the current value from the display area."
  649 msgstr ""
   651msgstr "Премахва текущата стойност от района на преглед."
  650652
  651653#: gcalctool.xml:495(para)
  652654msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  653 msgstr ""
   655msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  654656
  655657#: gcalctool.xml:499(para) gcalctool.xml:2467(para)
  656658msgid "Clear"
  657 msgstr ""
   659msgstr "Изчистване"
  658660
  659661#: gcalctool.xml:500(guibutton) gcalctool.xml:2466(guibutton)
  660662msgid "Clr"
  661 msgstr ""
   663msgstr "Изч"
  662664
  663665#: gcalctool.xml:501(para)
  664666msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
  665 msgstr ""
   667msgstr "Занулява текущата стойност в района на преглед и премахва предишни пресметнати резултати. <guibutton>Изч</guibutton> също така маха избора от <guilabel>Хип</guilabel> и <guilabel>Инв</guilabel> опциите в Научен режим."
  666668
  667669#: gcalctool.xml:502(para)
  668670msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  669 msgstr ""
   671msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  670672
  671673#: gcalctool.xml:503(para)
  672674msgid "0"
  673 msgstr ""
   675msgstr "0"
  674676
  675677#: gcalctool.xml:517(title)
  676678msgid "To Display ASCII Values"
  677 msgstr ""
   679msgstr "Показване на ASCII стойности"
  678680
  679681#: gcalctool.xml:518(para)
   
  683685#: gcalctool.xml:523(para)
  684686msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
  685 msgstr ""
   687msgstr "Появява се прозорецът за вмъкване на ASCII стойност."
  686688
  687689#: gcalctool.xml:524(para)
   
  691693#: gcalctool.xml:529(title)
  692694msgid "To Perform Advanced Calculations"
  693 msgstr ""
   695msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
  694696
  695697#: gcalctool.xml:530(para)
  696698msgid "To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
  697 msgstr ""
   699msgstr "За да преминете към Разширен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Разширен режим</guimenuitem></menuchoice>."
  698700
  699701#: gcalctool.xml:536(para)
   
  703705#: gcalctool.xml:539(title)
  704706msgid "<application>Calculator</application> Advanced Mode Buttons"
  705 msgstr ""
   707msgstr "Бутони на разширения режим на <application>Калкулатор</application>"
  706708
  707709#: gcalctool.xml:546(phrase)
   
  711713#: gcalctool.xml:553(title)
  712714msgid "Performing Advanced Calculations"
  713 msgstr ""
   715msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
  714716
  715717#: gcalctool.xml:576(para) gcalctool.xml:2328(para)
  716718msgid "Percentage"
  717 msgstr ""
   719msgstr "Процент"
  718720
  719721#: gcalctool.xml:577(guibutton) gcalctool.xml:2326(keycap) gcalctool.xml:2327(guibutton)
  720722msgid "%"
  721 msgstr ""
   723msgstr "%"
  722724
  723725#: gcalctool.xml:578(para)
   
  727729#: gcalctool.xml:579(para)
  728730msgid "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  729 msgstr ""
   731msgstr "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  730732
  731733#: gcalctool.xml:580(para) gcalctool.xml:870(para) gcalctool.xml:1126(para) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:1953(keycap)
  732734msgid "4"
  733 msgstr ""
   735msgstr "4"
  734736
  735737#: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para)
   
  739741#: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable) gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable) gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable) gcalctool.xml:2554(keycap)
  740742msgid "x"
  741 msgstr ""
   743msgstr "x"
  742744
  743745#: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton)
   
  751753#: gcalctool.xml:586(para)
  752754msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
  753 msgstr ""
   755msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
  754756
  755757#: gcalctool.xml:587(para)
  756758msgid "0.25"
  757 msgstr ""
   759msgstr "0.25"
  758760
  759761#: gcalctool.xml:591(para)
   
  783785#: gcalctool.xml:601(para)
  784786msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
  785 msgstr ""
   787msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
  786788
  787789#: gcalctool.xml:602(para)
  788790msgid "9"
  789 msgstr ""
   791msgstr "9"
  790792
  791793#: gcalctool.xml:605(para)
   
  807809#: gcalctool.xml:609(para)
  808810msgid "-23"
  809 msgstr ""
   811msgstr "-23"
  810812
  811813#: gcalctool.xml:612(para)
   
  827829#: gcalctool.xml:616(para)
  828830msgid "-0.45"
  829 msgstr ""
   831msgstr "-0.45"
  830832
  831833#: gcalctool.xml:619(para)
   
  847849#: gcalctool.xml:623(para)
  848850msgid "23.45"
  849 msgstr ""
   851msgstr "23.45"
  850852
  851853#: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para)
   
  863865#: gcalctool.xml:630(para)
  864866msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  865 msgstr ""
   867msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
  866868
  867869#: gcalctool.xml:631(para)
  868870msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
  869 msgstr ""
   871msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
  870872
  871873#: gcalctool.xml:633(para) gcalctool.xml:911(para) gcalctool.xml:993(para)
  872874msgid "20"
  873 msgstr ""
   875msgstr "20"
  874876
  875877#: gcalctool.xml:634(para)
  876878msgid "14"
  877 msgstr ""
   879msgstr "14"
  878880
  879881#: gcalctool.xml:643(title)
   
  971973#: gcalctool.xml:705(para)
  972974msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the memory register, as shown in the following examples:"
  973 msgstr ""
   975msgstr "Ако използвате клавиатурни бързи клавиши, може да използвате клавиатурата да определите паметовия регистър, както е показано в следните примери:"
  974976
  975977#: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para) gcalctool.xml:1942(para)
   
  979981#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
  980982msgid "S"
  981 msgstr ""
   983msgstr "S"
  982984
  983985#: gcalctool.xml:721(para)
   
  987989#: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap)
  988990msgid "R"
  989 msgstr ""
   991msgstr "R"
  990992
  991993#: gcalctool.xml:725(para)
   
  995997#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
  996998msgid "X"
  997 msgstr ""
   999msgstr "X"
  9981000
  9991001#: gcalctool.xml:729(para)
   
  10481050#: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term) gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term) gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term) gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term) gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term) gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
  10491051msgid "Register 0"
  1050 msgstr ""
   1052msgstr "Регистър 0"
  10511053
  10521054#: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para) gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
   
  10561058#: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term) gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term) gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term) gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term) gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term) gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
  10571059msgid "Register 1"
  1058 msgstr ""
   1060msgstr "Регистър 1"
  10591061
  10601062#: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para)
   
  10641066#: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term) gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term) gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term) gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term) gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term) gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
  10651067msgid "Register 2"
  1066 msgstr ""
   1068msgstr "Регистър 2"
  10671069
  10681070#: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para)
   
  10761078#: gcalctool.xml:813(para)
  10771079msgid "0.0075"
  1078 msgstr ""
   1080msgstr "0.0075"
  10791081
  10801082#: gcalctool.xml:817(para)
  10811083msgid "16000"
  1082 msgstr ""
   1084msgstr "16000"
  10831085
  10841086#: gcalctool.xml:821(para) gcalctool.xml:858(para) gcalctool.xml:1068(para) gcalctool.xml:1114(para)
  10851087msgid "8000"
  1086 msgstr ""
   1088msgstr "8000"
  10871089
  10881090#: gcalctool.xml:824(para)
   
  10921094#: gcalctool.xml:825(para)
  10931095msgid "92.77"
  1094 msgstr ""
   1096msgstr "92.77"
  10951097
  10961098#: gcalctool.xml:826(para)
   
  11241126#: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term) gcalctool.xml:1125(term)
  11251127msgid "Register 3"
  1126 msgstr ""
   1128msgstr "Регистър 3"
  11271129
  11281130#: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
   
  11361138#: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
  11371139msgid "900"
  1138 msgstr ""
   1140msgstr "900"
  11391141
  11401142#: gcalctool.xml:873(para)
   
  11441146#: gcalctool.xml:874(para)
  11451147msgid "790.12"
  1146 msgstr ""
   1148msgstr "790.12"
  11471149
  11481150#: gcalctool.xml:875(para)
   
  11521154#: gcalctool.xml:878(para)
  11531155msgid "Future Value"
  1154 msgstr ""
   1156msgstr "Бъдеща стойност"
  11551157
  11561158#: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton)
   
  11721174#: gcalctool.xml:898(para)
  11731175msgid "You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of your account in 20 years, put the following values into the first three memory registers:"
  1174 msgstr ""
   1176msgstr "Планирате да депозирате $4000 в банкова сметка на последния ден на всяка година, за следващите 20 години. Сметката плаща 8% лихва, добавяни годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете сумата на банковата си сметка след 20 години, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
  11751177
  11761178#: gcalctool.xml:903(para)
  11771179msgid "4000"
  1178 msgstr ""
   1180msgstr "4000"
  11791181
  11801182#: gcalctool.xml:907(para)
  11811183msgid "0.08"
  1182 msgstr ""
   1184msgstr "0.08"
  11831185
  11841186#: gcalctool.xml:914(para)
   
  11881190#: gcalctool.xml:915(para)
  11891191msgid "183047.86"
  1190 msgstr ""
   1192msgstr "183047.86"
  11911193
  11921194#: gcalctool.xml:916(para)
  11931195msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
  1194 msgstr ""
   1196msgstr "На края на 20те години, сумата в сметката е $183,047.86."
  11951197
  11961198#: gcalctool.xml:919(para)
   
  12201222#: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
  12211223msgid "120000"
  1222 msgstr ""
   1224msgstr "120000"
  12231225
  12241226#: gcalctool.xml:947(para)
  12251227msgid "0.00917"
  1226 msgstr ""
   1228msgstr "0.00917"
  12271229
  12281230#: gcalctool.xml:951(para)
  12291231msgid "360"
  1230 msgstr ""
   1232msgstr "360"
  12311233
  12321234#: gcalctool.xml:954(para)
   
  12361238#: gcalctool.xml:955(para)
  12371239msgid "1143.15"
  1238 msgstr ""
   1240msgstr "1143.15"
  12391241
  12401242#: gcalctool.xml:956(para)
  12411243msgid "The monthly repayment is $1143.15."
  1242 msgstr ""
   1244msgstr "Месечните разплащания са $1143.15."
  12431245
  12441246#: gcalctool.xml:959(para)
  12451247msgid "Present Value"
  1246 msgstr ""
   1248msgstr "Сегашна стойност"
  12471249
  12481250#: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton)
   
  12641266#: gcalctool.xml:985(para)
  12651267msgid "50000"
  1266 msgstr ""
   1268msgstr "50000"
  12671269
  12681270#: gcalctool.xml:989(para)
  12691271msgid "0.09"
  1270 msgstr ""
   1272msgstr "0.09"
  12711273
  12721274#: gcalctool.xml:996(para)
   
  12761278#: gcalctool.xml:997(para)
  12771279msgid "456427.28"
  1278 msgstr ""
   1280msgstr "456427.28"
  12791281
  12801282#: gcalctool.xml:998(para)
   
  13001302#: gcalctool.xml:1026(para)
  13011303msgid "30000"
  1302 msgstr ""
   1304msgstr "30000"
  13031305
  13041306#: gcalctool.xml:1030(para)
  13051307msgid "20000"
  1306 msgstr ""
   1308msgstr "20000"
  13071309
  13081310#: gcalctool.xml:1034(para) gcalctool.xml:1435(para)
  13091311msgid "60"
  1310 msgstr ""
   1312msgstr "60"
  13111313
  13121314#: gcalctool.xml:1037(para)
   
  13161318#: gcalctool.xml:1038(para)
  13171319msgid ".00678"
  1318 msgstr ""
   1320msgstr ".00678"
  13191321
  13201322#: gcalctool.xml:1039(para)
   
  13441346#: gcalctool.xml:1080(para)
  13451347msgid "1183.33"
  1346 msgstr ""
   1348msgstr "1183.33"
  13471349
  13481350#: gcalctool.xml:1081(para)
   
  13721374#: gcalctool.xml:1130(para)
  13731375msgid "1014.29"
  1374 msgstr ""
   1376msgstr "1014.29"
  13751377
  13761378#: gcalctool.xml:1131(para)
   
  13961398#: gcalctool.xml:1159(para)
  13971399msgid "1800"
  1398 msgstr ""
   1400msgstr "1800"
  13991401
  14001402#: gcalctool.xml:1167(para)
  14011403msgid "0.11"
  1402 msgstr ""
   1404msgstr "0.11"
  14031405
  14041406#: gcalctool.xml:1170(para)
   
  14081410#: gcalctool.xml:1171(para)
  14091411msgid "20.32"
  1410 msgstr ""
   1412msgstr "20.32"
  14111413
  14121414#: gcalctool.xml:1172(para)
   
  14561458#: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
  14571459msgid "Accuracy"
  1458 msgstr ""
   1460msgstr "Точност"
  14591461
  14601462#: gcalctool.xml:1224(para)
   
  14681470#: gcalctool.xml:1229(para)
  14691471msgid "1.25"
  1470 msgstr ""
   1472msgstr "1.25"
  14711473
  14721474#: gcalctool.xml:1232(para)
   
  14761478#: gcalctool.xml:1233(para)
  14771479msgid "1.250"
  1478 msgstr ""
   1480msgstr "1.250"
  14791481
  14801482#: gcalctool.xml:1240(title)
   
  14921494#: gcalctool.xml:1260(para)
  14931495msgid "Binary Base"
  1494 msgstr ""
   1496msgstr "Двоична основа"
  14951497
  14961498#: gcalctool.xml:1261(guibutton) gcalctool.xml:2501(guilabel)
  14971499msgid "Bin"
  1498 msgstr ""
   1500msgstr "Дво"
  14991501
  15001502#: gcalctool.xml:1262(para)
   
  15041506#: gcalctool.xml:1265(para)
  15051507msgid "Octal Base"
  1506 msgstr ""
   1508msgstr "Осмична основа"
  15071509
  15081510#: gcalctool.xml:1266(guibutton) gcalctool.xml:2537(guilabel)
  15091511msgid "Oct"
  1510 msgstr ""
   1512msgstr "Осм"
  15111513
  15121514#: gcalctool.xml:1267(para)
   
  15161518#: gcalctool.xml:1270(para)
  15171519msgid "Decimal Base"
  1518 msgstr ""
   1520msgstr "Десетична основа"
  15191521
  15201522#: gcalctool.xml:1271(guibutton) gcalctool.xml:2507(guilabel)
  15211523msgid "Dec"
  1522 msgstr ""
   1524msgstr "Дес"
  15231525
  15241526#: gcalctool.xml:1272(para)
   
  15321534#: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel)
  15331535msgid "Hex"
  1534 msgstr ""
   1536msgstr "Шес"
  15351537
  15361538#: gcalctool.xml:1277(para)
   
  15561558#: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel)
  15571559msgid "Eng"
  1558 msgstr ""
   1560msgstr "Инж"
  15591561
  15601562#: gcalctool.xml:1306(para)
   
  15681570#: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel)
  15691571msgid "Fix"
  1570 msgstr ""
   1572msgstr "Фик"
  15711573
  15721574#: gcalctool.xml:1311(para)
   
  15801582#: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel)
  15811583msgid "Sci"
  1582 msgstr ""
   1584msgstr "Нау"
  15831585
  15841586#: gcalctool.xml:1316(para)
   
  16001602#: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton) gcalctool.xml:2519(guilabel)
  16011603msgid "Degrees"
  1602 msgstr ""
   1604msgstr "Градуси"
  16031605
  16041606#: gcalctool.xml:1345(para)
   
  16081610#: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton) gcalctool.xml:2495(guilabel)
  16091611msgid "Gradians"
  1610 msgstr ""
   1612msgstr "Градиани"
  16111613
  16121614#: gcalctool.xml:1350(para)
   
  16161618#: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton) gcalctool.xml:2543(guilabel)
  16171619msgid "Radians"
  1618 msgstr ""
   1620msgstr "Радиани"
  16191621
  16201622#: gcalctool.xml:1355(para)
   
  16921694#: gcalctool.xml:1428(para)
  16931695msgid "0.5"
  1694 msgstr ""
   1696msgstr "0.5"
  16951697
  16961698#: gcalctool.xml:1431(para)
   
  17281730#: gcalctool.xml:1442(para)
  17291731msgid "1.081072372"
  1730 msgstr ""
   1732msgstr "1.081072372"
  17311733
  17321734#: gcalctool.xml:1445(para)
   
  17481750#: gcalctool.xml:1449(para)
  17491751msgid "1.046967915"
  1750 msgstr ""
   1752msgstr "1.046967915"
  17511753
  17521754#: gcalctool.xml:1452(para)
   
  17841786#: gcalctool.xml:1463(para)
  17851787msgid "90"
  1786 msgstr ""
   1788msgstr "90"
  17871789
  17881790#: gcalctool.xml:1466(para)
   
  18041806#: gcalctool.xml:1470(para)
  18051807msgid "0.410752326"
  1806 msgstr ""
   1808msgstr "0.410752326"
  18071809
  18081810#: gcalctool.xml:1473(para)
   
  18241826#: gcalctool.xml:1477(para)
  18251827msgid "1.248983328"
  1826 msgstr ""
   1828msgstr "1.248983328"
  18271829
  18281830#: gcalctool.xml:1480(para)
   
  18601862#: gcalctool.xml:1491(para)
  18611863msgid "45"
  1862 msgstr ""
   1864msgstr "45"
  18631865
  18641866#: gcalctool.xml:1494(para)
   
  18801882#: gcalctool.xml:1498(para)
  18811883msgid "0.537049567"
  1882 msgstr ""
   1884msgstr "0.537049567"
  18831885
  18841886#: gcalctool.xml:1501(para)
   
  19001902#: gcalctool.xml:1505(para)
  19011903msgid "0.693147181"
  1902 msgstr ""
   1904msgstr "0.693147181"
  19031905
  19041906#: gcalctool.xml:1512(title)
   
  19481950#: gcalctool.xml:1549(para)
  19491951msgid "2.30"
  1950 msgstr ""
   1952msgstr "2.30"
  19511953
  19521954#: gcalctool.xml:1555(para)
   
  19841986#: gcalctool.xml:1589(para)
  19851987msgid "10011001"
  1986 msgstr ""
   1988msgstr "10011001"
  19871989
  19881990#: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para)
   
  20042006#: gcalctool.xml:1596(para)
  20052007msgid "00110011"
  2006 msgstr ""
   2008msgstr "00110011"
  20072009
  20082010#: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para)
   
  20242026#: gcalctool.xml:1603(para)
  20252027msgid "FECA8531"
  2026 msgstr ""
   2028msgstr "FECA8531"
  20272029
  20282030#: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para)
   
  20442046#: gcalctool.xml:1610(para)
  20452047msgid "110"
  2046 msgstr ""
   2048msgstr "110"
  20472049
  20482050#: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para)
   
  20642066#: gcalctool.xml:1617(para)
  20652067msgid "11111111111111111111111111111001"
  2066 msgstr ""
   2068msgstr "11111111111111111111111111111001"
  20672069
  20682070#: gcalctool.xml:1624(title)
   
  20882090#: gcalctool.xml:1634(replaceable)
  20892091msgid "base"
  2090 msgstr ""
   2092msgstr "основа"
  20912093
  20922094#: gcalctool.xml:1635(para)
   
  20962098#: gcalctool.xml:1638(replaceable)
  20972099msgid "exponent"
  2098 msgstr ""
   2100msgstr "експонента"
  20992101
  21002102#: gcalctool.xml:1639(para)
   
  21162118#: gcalctool.xml:1660(guibutton)
  21172119msgid "5"
  2118 msgstr ""
   2120msgstr "5"
  21192121
  21202122#: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton)
   
  21242126#: gcalctool.xml:1661(para)
  21252127msgid "-500"
  2126 msgstr ""
   2128msgstr "-500"
  21272129
  21282130#: gcalctool.xml:1667(para)
   
  21442146#: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para)
  21452147msgid "1200000000"
  2146 msgstr ""
   2148msgstr "1200000000"
  21472149
  21482150#: gcalctool.xml:1685(para)
   
  21522154#: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
  21532155msgid "-1200000000"
  2154 msgstr ""
   2156msgstr "-1200000000"
  21552157
  21562158#: gcalctool.xml:1690(para)
   
  21602162#: gcalctool.xml:1694(para)
  21612163msgid "0.00000012"
  2162 msgstr ""
   2164msgstr "0.00000012"
  21632165
  21642166#: gcalctool.xml:1695(para)
   
  21682170#: gcalctool.xml:1696(para)
  21692171msgid "1.2e-7"
  2170 msgstr ""
   2172msgstr "1.2e-7"
  21712173
  21722174#: gcalctool.xml:1699(para)
  21732175msgid "-0.00000012"
  2174 msgstr ""
   2176msgstr "-0.00000012"
  21752177
  21762178#: gcalctool.xml:1700(para)
   
  21802182#: gcalctool.xml:1701(para)
  21812183msgid "-1.2e-7"
  2182 msgstr ""
   2184msgstr "-1.2e-7"
  21832185
  21842186#: gcalctool.xml:1708(title)
   
  22002202#: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap)
  22012203msgid "#"
  2202 msgstr ""
   2204msgstr "#"
  22032205
  22042206#: gcalctool.xml:1726(para) gcalctool.xml:1766(para)
  22052207msgid "C3"
  2206 msgstr ""
   2208msgstr "C3"
  22072209
  22082210#: gcalctool.xml:1731(para)
   
  22122214#: gcalctool.xml:1742(para)
  22132215msgid "Value"
  2214 msgstr ""
   2216msgstr "Стойност"
  22152217
  22162218#: gcalctool.xml:1749(para)
  22172219msgid "C0"
  2218 msgstr ""
   2220msgstr "C0"
  22192221
  22202222#: gcalctool.xml:1750(para)
  22212223msgid "0.621"
  2222 msgstr ""
   2224msgstr "0.621"
  22232225
  22242226#: gcalctool.xml:1751(para)
   
  22362238#: gcalctool.xml:1756(para)
  22372239msgid "C1"
  2238 msgstr ""
   2240msgstr "C1"
  22392241
  22402242#: gcalctool.xml:1757(para)
  22412243msgid "1.414213562"
  2242 msgstr ""
   2244msgstr "1.414213562"
  22432245
  22442246#: gcalctool.xml:1758(para)
   
  22482250#: gcalctool.xml:1761(para)
  22492251msgid "C2"
  2250 msgstr ""
   2252msgstr "C2"
  22512253
  22522254#: gcalctool.xml:1762(para)
  22532255msgid "2.718281828"
  2254 msgstr ""
   2256msgstr "2.718281828"
  22552257
  22562258#: gcalctool.xml:1763(para) gcalctool.xml:2164(keycap)
  22572259msgid "e"
  2258 msgstr ""
   2260msgstr "e"
  22592261
  22602262#: gcalctool.xml:1767(para)
  22612263msgid "3.141592653"
  2262 msgstr ""
   2264msgstr "3.141592653"
  22632265
  22642266#: gcalctool.xml:1768(para)
   
  22682270#: gcalctool.xml:1771(para)
  22692271msgid "C4"
  2270 msgstr ""
   2272msgstr "C4"
  22712273
  22722274#: gcalctool.xml:1772(para)
  22732275msgid "0.3937007"
  2274 msgstr ""
   2276msgstr "0.3937007"
  22752277
  22762278#: gcalctool.xml:1773(para)
   
  22882290#: gcalctool.xml:1778(para)
  22892291msgid "C5"
  2290 msgstr ""
   2292msgstr "C5"
  22912293
  22922294#: gcalctool.xml:1779(para)
  22932295msgid "57.295779513"
  2294 msgstr ""
   2296msgstr "57.295779513"
  22952297
  22962298#: gcalctool.xml:1780(para)
   
  23002302#: gcalctool.xml:1783(para)
  23012303msgid "C6"
  2302 msgstr ""
   2304msgstr "C6"
  23032305
  23042306#: gcalctool.xml:1784(para)
  23052307msgid "1048576"
  2306 msgstr ""
   2308msgstr "1048576"
  23072309
  23082310#: gcalctool.xml:1785(para)
  23092311msgid "2 ^ 20"
  2310 msgstr ""
   2312msgstr "2 ^ 20"
  23112313
  23122314#: gcalctool.xml:1788(para)
  23132315msgid "C7"
  2314 msgstr ""
   2316msgstr "C7"
  23152317
  23162318#: gcalctool.xml:1789(para)
  23172319msgid "0.0353"
  2318 msgstr ""
   2320msgstr "0.0353"
  23192321
  23202322#: gcalctool.xml:1790(para)
   
  23322334#: gcalctool.xml:1795(para)
  23332335msgid "C8"
  2334 msgstr ""
   2336msgstr "C8"
  23352337
  23362338#: gcalctool.xml:1796(para)
  23372339msgid "0.948"
  2338 msgstr ""
   2340msgstr "0.948"
  23392341
  23402342#: gcalctool.xml:1797(para)
   
  23522354#: gcalctool.xml:1802(para)
  23532355msgid "C9"
  2354 msgstr ""
   2356msgstr "C9"
  23552357
  23562358#: gcalctool.xml:1803(para)
  23572359msgid "0.061"
  2358 msgstr ""
   2360msgstr "0.061"
  23592361
  23602362#: gcalctool.xml:1804(para)
   
  24122414#: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap) gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap)
  24132415msgid "F"
  2414 msgstr ""
   2416msgstr "F"
  24152417
  24162418#: gcalctool.xml:1851(para)
  24172419msgid "F3"
  2418 msgstr ""
   2420msgstr "F3"
  24192421
  24202422#: gcalctool.xml:1857(para)
   
  24642466#: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
  24652467msgid "&lt;"
  2466 msgstr ""
   2468msgstr "&lt;"
  24672469
  24682470#: gcalctool.xml:1906(para)
   
  24762478#: gcalctool.xml:1908(para)
  24772479msgid "1110"
  2478 msgstr ""
   2480msgstr "1110"
  24792481
  24802482#: gcalctool.xml:1911(para)
   
  24842486#: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap) gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
  24852487msgid "&gt;"
  2486 msgstr ""
   2488msgstr "&gt;"
  24872489
  24882490#: gcalctool.xml:1913(para)
   
  24962498#: gcalctool.xml:1915(para)
  24972499msgid "101"
  2498 msgstr ""
   2500msgstr "101"
  24992501
  25002502#: gcalctool.xml:1918(para)
   
  25042506#: gcalctool.xml:1919(guibutton) gcalctool.xml:2417(guibutton)
  25052507msgid "&amp;16"
  2506 msgstr ""
   2508msgstr "&amp;16"
  25072509
  25082510#: gcalctool.xml:1920(para)
   
  25162518#: gcalctool.xml:1922(para)
  25172519msgid "FFFF"
  2518 msgstr ""
   2520msgstr "FFFF"
  25192521
  25202522#: gcalctool.xml:1925(para)
   
  25242526#: gcalctool.xml:1926(guibutton) gcalctool.xml:2411(guibutton)
  25252527msgid "&amp;32"
  2526 msgstr ""
   2528msgstr "&amp;32"
  25272529
  25282530#: gcalctool.xml:1927(para)
   
  25362538#: gcalctool.xml:1929(para)
  25372539msgid "FFFFFFFF"
  2538 msgstr ""
   2540msgstr "FFFFFFFF"
  25392541
  25402542#: gcalctool.xml:1934(para)
   
  25762578#: gcalctool.xml:1991(para)
  25772579msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  2578 msgstr ""
   2580msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
  25792581
  25802582#: gcalctool.xml:1992(para)
  25812583msgid "7.39"
  2582 msgstr ""
   2584msgstr "7.39"
  25832585
  25842586#: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para)
   
  26002602#: gcalctool.xml:1999(para)
  26012603msgid "100"
  2602 msgstr ""
   2604msgstr "100"
  26032605
  26042606#: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para)
   
  26082610#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
  26092611msgid "y"
  2610 msgstr ""
   2612msgstr "y"
  26112613
  26122614#: gcalctool.xml:2004(para)
   
  26362638#: gcalctool.xml:2013(para)
  26372639msgid "24"
  2638 msgstr ""
   2640msgstr "24"
  26392641
  26402642#: gcalctool.xml:2016(para)
   
  26522654#: gcalctool.xml:2020(para)
  26532655msgid "0.14"
  2654 msgstr ""
   2656msgstr "0.14"
  26552657
  26562658#: gcalctool.xml:2023(para)
   
  26682670#: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para) gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
  26692671msgid "B"
  2670 msgstr ""
   2672msgstr "B"
  26712673
  26722674#: gcalctool.xml:2036(title)
   
  27282730#: gcalctool.xml:2064(literal)
  27292731msgid "4 + 3 * 6 = 22"
  2730 msgstr ""
   2732msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
  27312733
  27322734#: gcalctool.xml:2066(para)
   
  27842786#: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
  27852787msgid "Keyboard Shortcut"
  2786 msgstr ""
   2788msgstr "Бързи клавиши"
  27872789
  27882790#: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para)
   
  27962798#: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton)
  27972799msgid "A"
  2798 msgstr ""
   2800msgstr "A"
  27992801
  28002802#: gcalctool.xml:2118(para) gcalctool.xml:2130(para) gcalctool.xml:2136(para) gcalctool.xml:2148(para) gcalctool.xml:2160(para) gcalctool.xml:2172(para)
  28012803msgid "Hexadecimal numerals"
  2802 msgstr ""
   2804msgstr "Шестадесетични числа"
  28032805
  28042806#: gcalctool.xml:2122(keycap) gcalctool.xml:2494(keycap)
  28052807msgid "a"
  2806 msgstr ""
   2808msgstr "a"
  28072809
  28082810#: gcalctool.xml:2123(guibutton)
   
  28122814#: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton) gcalctool.xml:2595(keycap)
  28132815msgid "C"
  2814 msgstr ""
   2816msgstr "C"
  28152817
  28162818#: gcalctool.xml:2140(keycap)
  28172819msgid "c"
  2818 msgstr ""
   2820msgstr "c"
  28192821
  28202822#: gcalctool.xml:2146(keycap) gcalctool.xml:2147(guibutton) gcalctool.xml:2506(keycap)
  28212823msgid "D"
  2822 msgstr ""
   2824msgstr "D"
  28232825
  28242826#: gcalctool.xml:2152(keycap)
  28252827msgid "d"
  2826 msgstr ""
   2828msgstr "d"
  28272829
  28282830#: gcalctool.xml:2154(para)
   
  28322834#: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton)
  28332835msgid "E"
  2834 msgstr ""
   2836msgstr "E"
  28352837
  28362838#: gcalctool.xml:2166(para)
  28372839msgid "Exponential"
  2838 msgstr ""
   2840msgstr "Експонента"
  28392841
  28402842#: gcalctool.xml:2176(keycap)
  28412843msgid "f"
  2842 msgstr ""
   2844msgstr "f"
  28432845
  28442846#: gcalctool.xml:2177(guibutton)
   
  28482850#: gcalctool.xml:2182(keycap)
  28492851msgid "G"
  2850 msgstr ""
   2852msgstr "G"
  28512853
  28522854#: gcalctool.xml:2184(para)
   
  28562858#: gcalctool.xml:2188(keycap)
  28572859msgid "i"
  2858 msgstr ""
   2860msgstr "i"
  28592861
  28602862#: gcalctool.xml:2190(para)
   
  28642866#: gcalctool.xml:2194(keycap)
  28652867msgid "J"
  2866 msgstr ""
   2868msgstr "J"
  28672869
  28682870#: gcalctool.xml:2195(guibutton)
   
  28722874#: gcalctool.xml:2196(para)
  28732875msgid "Cosine"
  2874 msgstr ""
   2876msgstr "Косинус"
  28752877
  28762878#: gcalctool.xml:2200(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap)
  28772879msgid "K"
  2878 msgstr ""
   2880msgstr "K"
  28792881
  28802882#: gcalctool.xml:2201(guibutton)
   
  28842886#: gcalctool.xml:2202(para)
  28852887msgid "Sine"
  2886 msgstr ""
   2888msgstr "Синус"
  28872889
  28882890#: gcalctool.xml:2206(keycap)
  28892891msgid "L"
  2890 msgstr ""
   2892msgstr "L"
  28912893
  28922894#: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para)
   
  28962898#: gcalctool.xml:2212(keycap)
  28972899msgid "l"
  2898 msgstr ""
   2900msgstr "l"
  28992901
  29002902#: gcalctool.xml:2214(para)
   
  29042906#: gcalctool.xml:2218(keycap)
  29052907msgid "m"
  2906 msgstr ""
   2908msgstr "m"
  29072909
  29082910#: gcalctool.xml:2220(para)
   
  29122914#: gcalctool.xml:2224(keycap)
  29132915msgid "N"
  2914 msgstr ""
   2916msgstr "N"
  29152917
  29162918#: gcalctool.xml:2226(para)
  29172919msgid "Natural logarithm"
  2918 msgstr ""
   2920msgstr "Натурален логаритъм"
  29192921
  29202922#: gcalctool.xml:2230(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap)
  29212923msgid "n"
  2922 msgstr ""
   2924msgstr "n"
  29232925
  29242926#: gcalctool.xml:2236(keycap)
  29252927msgid "P"
  2926 msgstr ""
   2928msgstr "P"
  29272929
  29282930#: gcalctool.xml:2238(para)
  29292931msgid "Periodic payment"
  2930 msgstr ""
   2932msgstr "Периодично разплащане"
  29312933
  29322934#: gcalctool.xml:2242(keycap)
  29332935msgid "p"
  2934 msgstr ""
   2936msgstr "p"
  29352937
  29362938#: gcalctool.xml:2244(para)
  29372939msgid "Present value"
  2938 msgstr ""
   2940msgstr "Настояща стойност"
  29392941
  29402942#: gcalctool.xml:2250(para)
   
  29442946#: gcalctool.xml:2254(keycap)
  29452947msgid "r"
  2946 msgstr ""
   2948msgstr "r"
  29472949
  29482950#: gcalctool.xml:2262(para)
   
  29522954#: gcalctool.xml:2266(keycap)
  29532955msgid "s"
  2954 msgstr ""
   2956msgstr "s"
  29552957
  29562958#: gcalctool.xml:2268(para)
  29572959msgid "Square root"
  2958 msgstr ""
   2960msgstr "Корен квадратен"
  29592961
  29602962#: gcalctool.xml:2272(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap)
  29612963msgid "T"
  2962 msgstr ""
   2964msgstr "T"
  29632965
  29642966#: gcalctool.xml:2274(para)
  29652967msgid "Periodic interest rate"
  2966 msgstr ""
   2968msgstr "Периодична лихва"
  29672969
  29682970#: gcalctool.xml:2278(keycap)
  29692971msgid "t"
  2970 msgstr ""
   2972msgstr "t"
  29712973
  29722974#: gcalctool.xml:2280(para)
  29732975msgid "Payment period"
  2974 msgstr ""
   2976msgstr "Период на разплащане"
  29752977
  29762978#: gcalctool.xml:2284(keycap)
  29772979msgid "u"
  2978 msgstr ""
   2980msgstr "u"
  29792981
  29802982#: gcalctool.xml:2286(para)
  29812983msgid "Absolute value"
  2982 msgstr ""
   2984msgstr "Абсолютна стойност"
  29832985
  29842986#: gcalctool.xml:2290(keycap)
  29852987msgid "v"
  2986 msgstr ""
   2988msgstr "v"
  29872989
  29882990#: gcalctool.xml:2292(para)
  29892991msgid "Future value"
  2990 msgstr ""
   2992msgstr "Бъдеща стойност"
  29912993
  29922994#: gcalctool.xml:2298(para)
   
  29962998#: gcalctool.xml:2302(keycap)
  29972999msgid "Y"
  2998 msgstr ""
   3000msgstr "Y"
  29993001
  30003002#: gcalctool.xml:2304(para)
   
  30043006#: gcalctool.xml:2314(keycap)
  30053007msgid "!"
  3006 msgstr ""
   3008msgstr "!"
  30073009
  30083010#: gcalctool.xml:2316(para)
   
  30203022#: gcalctool.xml:2332(keycap)
  30213023msgid "&amp;"
  3022 msgstr ""
   3024msgstr "&amp;"
  30233025
  30243026#: gcalctool.xml:2338(para)
   
  30323034#: gcalctool.xml:2374(keycap)
  30333035msgid ":"
  3034 msgstr ""
   3036msgstr ":"
  30353037
  30363038#: gcalctool.xml:2376(para)
   
  30523054#: gcalctool.xml:2398(keycap)
  30533055msgid "?"
  3054 msgstr ""
   3056msgstr "?"
  30553057
  30563058#: gcalctool.xml:2400(para)
   
  30603062#: gcalctool.xml:2404(keycap)
  30613063msgid "@"
  3062 msgstr ""
   3064msgstr "@"
  30633065
  30643066#: gcalctool.xml:2410(keycap)
  30653067msgid "["
  3066 msgstr ""
   3068msgstr "["
  30673069
  30683070#: gcalctool.xml:2412(para)
   
  30723074#: gcalctool.xml:2416(keycap)
  30733075msgid "]"
  3074 msgstr ""
   3076msgstr "]"
  30753077
  30763078#: gcalctool.xml:2418(para)
   
  30803082#: gcalctool.xml:2422(keycap)
  30813083msgid "^"
  3082 msgstr ""
   3084msgstr "^"
  30833085
  30843086#: gcalctool.xml:2428(keycap)
  30853087msgid "{"
  3086 msgstr ""
   3088msgstr "{"
  30873089
  30883090#: gcalctool.xml:2434(keycap)
  30893091msgid "|"
  3090 msgstr ""
   3092msgstr "|"
  30913093
  30923094#: gcalctool.xml:2440(keycap)
  30933095msgid "}"
  3094 msgstr ""
   3096msgstr "}"
  30953097
  30963098#: gcalctool.xml:2446(keycap)
  30973099msgid "~"
  3098 msgstr ""
   3100msgstr "~"
  30993101
  31003102#: gcalctool.xml:2458(para)
  31013103msgid "<keycap>Esc</keycap> or"
  3102 msgstr ""
   3104msgstr "<keycap>Esc</keycap> или"
  31033105
  31043106#: gcalctool.xml:2459(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap) gcalctool.xml:2595(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap) gcalctool.xml:2620(keycap) gcalctool.xml:2626(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap) gcalctool.xml:2644(keycap)
  31053107msgid "Ctrl"
  3106 msgstr ""
   3108msgstr "Ctrl"
  31073109
  31083110#: gcalctool.xml:2461(para)
  31093111msgid "Clear entry"
  3110 msgstr ""
   3112msgstr "Изчистване на запис"
  31113113
  31123114#: gcalctool.xml:2465(keycap)
   
  31243126#: gcalctool.xml:2494(keycap) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2506(keycap) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2518(keycap) gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap) gcalctool.xml:2536(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2554(keycap) gcalctool.xml:2560(keycap)
  31253127msgid "Alt"
  3126 msgstr ""
   3128msgstr "Alt"
  31273129
  31283130#: gcalctool.xml:2496(para)
   
  31443146#: gcalctool.xml:2518(keycap)
  31453147msgid "g"
  3146 msgstr ""
   3148msgstr "g"
  31473149
  31483150#: gcalctool.xml:2520(para)
   
  31523154#: gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap)
  31533155msgid "I"
  3154 msgstr ""
   3156msgstr "I"
  31553157
  31563158#: gcalctool.xml:2526(para)
   
  31643166#: gcalctool.xml:2536(keycap)
  31653167msgid "O"
  3166 msgstr ""
   3168msgstr "O"
  31673169
  31683170#: gcalctool.xml:2538(para)
   
  31923194#: gcalctool.xml:2580(para)
  31933195msgid "Menu Item"
  3194 msgstr ""
   3196msgstr "Елемент от меню"
  31953197
  31963198#: gcalctool.xml:2590(guimenu) gcalctool.xml:2602(guimenu) gcalctool.xml:2614(guimenu) gcalctool.xml:2621(guimenu) gcalctool.xml:2633(guimenu) gcalctool.xml:2639(guimenu)
  31973199msgid "View"
  3198 msgstr ""
   3200msgstr "Изглед"
  31993201
  32003202#: gcalctool.xml:2591(para)
   
  32043206#: gcalctool.xml:2596(guimenu) gcalctool.xml:2608(guimenu) gcalctool.xml:2645(guimenu)
  32053207msgid "Edit"
  3206 msgstr ""
   3208msgstr "Редактиране"
  32073209
  32083210#: gcalctool.xml:2596(guimenuitem)
  32093211msgid "Copy"
  3210 msgstr ""
   3212msgstr "Копиране"
  32113213
  32123214#: gcalctool.xml:2597(para)
   
  32323234#: gcalctool.xml:2620(keycap)
  32333235msgid "M"
  3234 msgstr ""
   3236msgstr "M"
  32353237
  32363238#: gcalctool.xml:2621(guimenuitem)
   
  32443246#: gcalctool.xml:2626(keycap)
  32453247msgid "Q"
  3246 msgstr ""
   3248msgstr "Q"
  32473249
  32483250#: gcalctool.xml:2627(guimenuitem)
   
  32643266#: gcalctool.xml:2644(keycap)
  32653267msgid "V"
  3266 msgstr ""
   3268msgstr "V"
  32673269
  32683270#: gcalctool.xml:2645(guimenuitem)
  32693271msgid "Paste"
  3270 msgstr ""
   3272msgstr "Поставяне"
  32713273
  32723274#: gcalctool.xml:2646(para)
   
  32763278#: gcalctool.xml:2650(keycap)
  32773279msgid "F1"
  3278 msgstr ""
   3280msgstr "F1"
  32793281
  32803282#: gcalctool.xml:2651(guimenu)
  32813283msgid "Help"
  3282 msgstr ""
   3284msgstr "Помощ"
  32833285
  32843286#: gcalctool.xml:2651(guimenuitem)
   
  32933295#: gcalctool.xml:0(None)
  32943296msgid "translator-credits"
  3295 msgstr ""
  3296 
   3297msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
   3298
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.