Changeset 394


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2005, 7:00:31 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(help/procman) Още едно почти безполезно ръководство.

Location:
help/procman
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/procman/procman.gnome-2-12.bg.po

  r363 r394  
  22msgid ""
  33msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: procman\n"
   4"Project-Id-Version: procman manual\n"
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-11-29 11:37+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-05 18:49+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  9 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  1414#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
  1515msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  16 msgstr "Предоставя·се·разрешение·за·копиране,·разпространение·и/или·промяна·на·този·документ,·съгласно·условията·на·„Лиценза·за·свободна·документация·на·GNU“,·версия·1.1·или·всяка·следваща·версия,·издадена·от·Фондация·„Свободен·софтуер“;·без·„Непроменливи·раздели“,·„Текстове·на·предната·корица“,·както·и·„Текстове·на·задната·корица“.·Копие·на·лиценза·може·да·бъде·намерено·<ulink·type=\"help\"·url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>·или·във·файла·COPYING-DOCS,·разпространяван·с·това·ръководство."
   16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  1717
  1818#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
  1919msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  20 msgstr "Това·ръководство·е·част·от·колекция·ръководства·за·GNOME,·разпространявани·под·GFDL.·Ако·искате·да·разпространявате·това·ръководство·отделно,·можете·да·го·направите,·като·включите·копие·на·лиценза·към·ръководството,·както·е·описано·в·раздел·6·от·лиценза."
   20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  2121
  2222#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
  2323msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  24 msgstr "Много·от·имената,·използвани·от·компании,·за·да·отличават·собствените·си·продукти·и·услуги,·са·регистрирани·търговски·марки.·Когато·такива·имена·присъстват·в·която·и·да·е·документация·за·GNOME·и·членовете·на·проекта·за·документация·на·GNOME·са·осведомени·за·съответните·търговски·марки,·тогава·имената·са·с·главни·букви·или·начални·главни·букви."
   24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  2525
  2626#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
  2727msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  28 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯ·НА·БАЗА·„КАКТО·Е“,·БЕЗ·КАКВАТО·И·ДА·Е·ГАРАНЦИЯ,·ПРЯКА·ИЛИ·КОСВЕНА,·ВКЛЮЧИТЕЛНО·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ·И·ГАРАНЦИИ,·ЧЕ·ДОКУМЕНТЪТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СА·БЕЗ·ДЕФЕКТИ,·ГОДНИ·ЗА·КОНКРЕТНА·УПОТРЕБА·ИЛИ·НЕНАРУШАВАЩИ.·ЦЕЛИЯТ·РИСК·ОТНОСНО·КАЧЕСТВОТО,·ТОЧНОСТТА·И·ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·Е·ЗА·ВАША·СМЕТКА.·АКО·НЯКОЙ·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СЕ·ОКАЖЕ·ДЕФЕКТЕН·В·КАКВОТО·И·ДА·Е·ОТНОШЕНИЕ,·ВИЕ·(НЕ·ПЪРВОНАЧАЛНИЯ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА)·ПОЕМАТЕ·РАЗХОДИТЕ·ЗА·ВСЯКАКВО·НЕОБХОДИМО·ОБСЛУЖВАНЕ,·ПОПРАВКА·ИЛИ·КОРЕКЦИИ.·ТОВА·ОТКАЗВАНЕ·ОТ·ГАРАНЦИЯТА·ПРЕДСТАВЛЯВА·СЪЩЕСТВЕНА·ЧАСТ·ОТ·ТОЗИ·ЛИЦЕНЗ.·НЕ·Е·РАЗРЕШЕНА·УПОТРЕБАТА·НА·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·ВЕРСИЯ·НА·ДОКУМЕНТА,·ОСВЕН·ПРИ·СПАЗВАНЕ·НА·ТОЗИ·ОТКАЗ·ОТ·ГАРАНЦИЯ;·И"
   28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  2929
  3030#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
  3131msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  32 msgstr "ПРИ·НИКАКВИ·ОБСТОЯТЕЛСТВА·И·ПОД·НИКАКВА·ЮРИДИЧЕСКА·ОСНОВА,·НЕЗАВИСИМО·ДАЛИ·Е·В·НАРУШЕНИЕ·(ВКЛЮЧИТЕЛНО·ПРИЧИНЕНО·ОТ·НЕБРЕЖНОСТ),·ДОГОВОР·ИЛИ·ДРУГО,·АВТОРЪТ,·ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДИСТРИБУТОР·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОСТАВЧИК·НА·КОЯТО·И·ДА·Е·ОТ·ИЗБРОЕНИТЕ·СТРАНИ,·НЯМА·ДА·БЪДЕ·ОТГОВОРЕН·ПРЕД·НИКОГО·ЗА·ВСИЧКИ·ПРЕКИ,·КОСВЕНИ,·СПЕЦИАЛНИ,·СЛУЧАЙНИ·ИЛИ·ПОСЛЕДСТВЕНИ·ЩЕТИ·ОТ·КАКЪВТО·И·ДА·Е·ХАРАКТЕР,·ВКЛЮЧИТЕЛНО,·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ,·ЩЕТИ·ЗА·ЗАГУБА·НА·ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,·СПИРАНЕ·НА·РАБОТАТА,·КОМПЮТЪРНА·ПОВРЕДА·ИЛИ·НЕИЗПРАВНОСТ,·ИЛИ·ВСЯКАКВИ·ДРУГИ·ЩЕТИ·ИЛИ·ЗАГУБИ,·ВЪЗНИКНАЛИ·ИЛИ·СВЪРЗАНИ·С·УПОТРЕБАТА·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ,·ДОРИ·И·КОГАТО·ТАЗИ·СТРАНА·Е·БИЛА·ИНФОРМИРАНА·ЗА·ВЪЗМОЖНОСТТА·ОТ·ТАКИВА·ЩЕТИ."
   32msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  3333
  3434#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
  3535msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  36 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·И·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯТ·ПОД·УСЛОВИЯТА·НА·ЛИЦЕНЗА·ЗА·СВОБОДНА·ДОКУМЕНТАЦИЯ·НА·GNU,·С·ДОПЪЛНИТЕЛНОТО·ПОЯСНЕНИЕ,·ЧЕ:·<placeholder-1/>"
   36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
  3737
  3838#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4040#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:223(None)
  4141msgid "@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
  42 msgstr "@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
   42msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  4343
  4444#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:23(title) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:81(revnumber)
  4545msgid "System Monitor Manual V2.1"
  46 msgstr "Ръководство за Наблюдение на системата, версия 2.1"
   46msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.1"
  4747
  4848#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:26(year) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:32(year)
   
  6868#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:44(publishername) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:85(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:95(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:105(para)
  6969msgid "GNOME Documentation Project"
  70 msgstr "Проект за превод на GNOME"
   70msgstr "Проект за документация на GNOME"
  7171
  7272#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:54(firstname)
  7373msgid "Sun"
  74 msgstr "Sun"
   74msgstr "Екип на Sun"
  7575
  7676#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:55(surname)
  7777msgid "GNOME Documentation Team"
  78 msgstr "за·документация·на·GNOME"
   78msgstr "за документация на GNOME"
  7979
  8080#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:59(firstname)
   
  9696#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:89(revnumber)
  9797msgid "System Monitor Manual V2.0"
  98 msgstr "Ръководство за Наблюдение на системата, версия 2.0"
   98msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.0"
  9999
  100100#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:90(date)
  101101msgid "November 2002"
  102 msgstr "Ноември 2002"
   102msgstr "ноември, 2002"
  103103
  104104#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:92(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:102(para)
   
  112112#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:100(date)
  113113msgid "January 2002"
  114 msgstr "Януари 2002"
   114msgstr "януари, 2002"
  115115
  116116#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:110(releaseinfo)
  117117msgid "This manual describes version 2.5.2 of System Monitor."
  118 msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.2 на Наблюдение на системата"
   118msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.2 на „Наблюдение на системата“"
  119119
  120120#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:114(title)
   
  124124#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:115(para)
  125125msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  126 msgstr "За да докладвате за грешка или да·направите предложение относно аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
   126msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно „Наблюдение на системата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  127127
  128128#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:126(primary)
   
  144144#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:139(para)
  145145msgid "The <application>System Monitor</application> application enables you to monitor system processes and usage of system resources. You can also use <application>System Monitor</application> to modify the behavior of your system."
  146 msgstr "Програмата за <application>Наблюдение на системата</application> Ви позволява да наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да променяте поведението на системата Ви."
   146msgstr "Програмата <application>Наблюдение на системата</application> позволява да наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да променяте поведението на системата Ви."
  147147
  148148#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:142(para)
   
  184184#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:192(title)
  185185msgid "To Start System Monitor"
  186 msgstr "Стартиране на Наблюдение на системата"
   186msgstr "Стартиране на „Наблюдение на системата“"
  187187
  188188#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:193(para)
   
  208208#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:214(title)
  209209msgid "When You Start System Monitor"
  210 msgstr "Когато стартирате Наблюдение на системата"
   210msgstr "Когато стартирате „Наблюдение на системата“"
  211211
  212212#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:215(para)
   
  216216#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:219(title)
  217217msgid "System Monitor Window"
  218 msgstr "Прозорецът на Наблюдение на системата"
   218msgstr "Прозорецът на „Наблюдение на системата“"
  219219
  220220#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:225(phrase)
  221221msgid "Shows System Monitor main window."
  222 msgstr "Показва главния прозорец на Наблюдение на системата"
   222msgstr "Показва главния прозорец на „Наблюдение на системата“"
  223223
  224224#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:230(para)
   
  232232#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:237(para)
  233233msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application>System Monitor</application>."
  234 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди нужни за работа с <application>Наблюдение на системата</application>."
   234msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди, нужни за работа с <application>Наблюдение на системата</application>."
  235235
  236236#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:243(term)
   
  256256#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:274(term)
  257257msgid "Statusbar"
  258 msgstr "Лента за статуса"
   258msgstr "Лента за състоянието"
  259259
  260260#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:276(para)
   
  272272#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:294(para)
  273273msgid "To display the process list, select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab. The <guilabel>Process Listing</guilabel> tab is displayed by default when you start <application>System Monitor</application>."
  274 msgstr "За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>. Раздела <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
   274msgstr "За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>. Разделът <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
  275275
  276276#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:297(para)
   
  312312#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:326(para)
  313313msgid "A parent process is a process that spawns another process. The spawned process is a child process of the original parent process. By default, <application>System Monitor</application> shows process dependencies. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
  314 msgstr "Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране, <application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
   314msgstr "Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране <application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
  315315
  316316#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:329(para)
  317317msgid "A thread is a portion of a process that can run independently of and concurrently with other portions of the process. By default, <application>System Monitor</application> does not show threads. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
  318 msgstr "Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с други части от процеса. По подразбиране, <application>Наблюдение на системата</application> не показва нишките. За информация относно как да промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
   318msgstr "Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с други части от процеса. По подразбиране <application>Наблюдение на системата</application> не показва нишките. За информация относно как да промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
  319319
  320320#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:335(title)
   
  360360#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:378(para)
  361361msgid "By default, the processes are listed by name, in alphabetical order. To list the processes in reverse alphabetical order, click on the <guilabel>Process Name</guilabel> column header."
  362 msgstr "По подразбиране, процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</guilabel>."
   362msgstr "По подразбиране процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</guilabel>."
  363363
  364364#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:383(para)
  365365msgid "Click on any column header to sort the processes by the information in that column, in alphabetical or numerical order."
  366 msgstr "Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по информацията представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
   366msgstr "Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по информацията, представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
  367367
  368368#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:388(para)
   
  376376#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:397(para)
  377377msgid "You can modify the contents of the process list in several ways."
  378 msgstr "Може да променяте съдържанието на списъка с процесите, по няколко начина."
   378msgstr "Може да променяте съдържанието на списъка с процесите по няколко начина."
  379379
  380380#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:402(title)
   
  392392#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:421(title)
  393393msgid "To Show Only Processes Owned by the Current User"
  394 msgstr "Показване само на процесите собственост на текущия потребител"
   394msgstr "Показване само на процесите, собственост на текущия потребител"
  395395
  396396#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:422(para)
  397397msgid "To show only the processes that are owned by the current user, perform the following steps:"
  398 msgstr "За да видите процесите собственост само на текущия потребител, следвайте следните стъпки:"
   398msgstr "За да видите процесите, собственост само на текущия потребител, следвайте следните стъпки:"
  399399
  400400#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:432(para)
   
  420420#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:460(para)
  421421msgid "To show process dependencies in the process list, perform the following steps:"
  422 msgstr "За да видите зависимостите между процесите в списъак с процесите, следвайте следните стъпки:"
   422msgstr "За да видите зависимостите между процесите в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
  423423
  424424#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:470(para)
   
  528528#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:609(para)
  529529msgid "If the process exists, <application>System Monitor</application> highlights the process name in the process list. Press <keycap>Return</keycap> repeatedly to highlight other occurrences of the process name in the process list."
  530 msgstr "Ако процеса съществува, <application>Наблюдение на системата</application> осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително <keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в списъка с процесите."
   530msgstr "Ако процесът съществува, <application>Наблюдение на системата</application> осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително <keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в списъка с процесите."
  531531
  532532#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:612(para)
   
  640640#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:747(para)
  641641msgid "The location of a shared library that is currently used by the process. If this field is blank, the memory information in this row describes memory that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map table."
  642 msgstr "Местоположението на споделената библиотека, която в моменат се използва от процеса. Това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
   642msgstr "Местоположението на споделената библиотека, която в момента се използва от процеса. Ако това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
  643643
  644644#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:753(guilabel)
  645645msgid "VM Start"
  646 msgstr "ВП старт"
   646msgstr "Начало на ВП"
  647647
  648648#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:755(para)
   
  664664#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:771(para)
  665665msgid "The size of the memory segment."
  666 msgstr "Размерът на паметовия сегмент."
   666msgstr "Размерът на сегмента от паметта."
  667667
  668668#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:777(guilabel)
   
  732732#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:843(guilabel)
  733733msgid "Inode"
  734 msgstr "Inode"
   734msgstr ""
  735735
  736736#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:845(para)
   
  740740#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:851(para)
  741741msgid "Click on any column header to sort the data by the information in that column, in alphabetical or numerical order. Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
  742 msgstr "Натиснете, върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за да сортирате данните в обратен ред."
   742msgstr "Натиснете върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за да сортирате данните в обратен ред."
  743743
  744744#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:854(para)
   
  764764#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:881(para)
  765765msgid "Use the slider to set the nice value of the process."
  766 msgstr "Използвайте плъзгача, за да настройте стойността на nice за процеса."
   766msgstr "Използвайте плъзгача, за да настроите стойността на nice за процеса."
  767767
  768768#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:884(para)
   
  796796#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:925(para)
  797797msgid "Click on the <guibutton>End Process</guibutton> button to confirm that you want to end the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish normally."
  798 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton>, за да подтвърдите, че искате да завършите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
   798msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton> за да подтвърдите, че искате да завършите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
  799799
  800800#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:930(para)
   
  820820#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:960(para)
  821821msgid "Click on the <guibutton>Kill Process</guibutton> button to confirm that you want to terminate the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish immediately."
  822 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Убиване на процес</guibutton>, за да подтвърдите, че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава програмата да спре незабавно."
   822msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Убиване на процес</guibutton> за да подтвърдите, че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава програмата да спре незабавно."
  823823
  824824#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:965(para)
  825825msgid "You usually terminate a process only if you cannot end the process normally as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
  826 msgstr "Обикновено убивате процес, само ако не може да се завърши по нормалния начин описан в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
   826msgstr "Обикновено убивате процес, само ако не може да се завърши по нормалния начин, описан в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
  827827
  828828#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:971(title)
   
  904904#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1050(para)
  905905msgid "The total amount of disk space available on the device."
  906 msgstr "Общото количество дисково пространство налично на устройството"
   906msgstr "Общото количество дисково пространство, налично на устройството"
  907907
  908908#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1056(guilabel)
   
  940940#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1107(para)
  941941msgid "Click on the <guilabel>Background color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
  942 msgstr "Натиснете бутона <guilabel>Фонов цвят</guilabel>. Появява се прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
   942msgstr "Натиснете бутона <guilabel>Фонов цвят</guilabel>. Появява се прозореца <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
  943943
  944944#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1112(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1151(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1185(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1214(para)
   
  10401040#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1292(para)
  10411041msgid "Select this option to display the name of the process. This column may also contain an icon to indicate the application that is associated with the process."
  1042 msgstr "Изберете тази опция, за да покажете имената на процесите. Тази колона може също да съдържа икона, която индикира програмата асоциирана с процеса."
   1042msgstr "Изберете тази опция, за да покажете имената на процесите. Тази колона може също да съдържа икона, която индикира програмата, асоциирана с процеса."
  10431043
  10441044#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1298(guilabel)
   
  10881088#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1356(para)
  10891089msgid "Select this option to display the amount of physical memory, excluding swapped-out pages, that is used by the process."
  1090 msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет, (без страницирането) което се използва от процеса."
   1090msgstr "Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет (без страницирането), което се използва от процеса."
  10911091
  10921092#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1364(para)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.