Changeset 379


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2005, 6:35:11 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

eog (help) an eye for an eye edition

 • пълен превод на документацията на Eye of GNOME
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/eog/eog.gnome-2-12.bg.po

  r371 r379  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-11-30 16:32+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-12-01 18:35+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  99"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  290290#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:258(para)
  291291msgid "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file formats. The <systemitem class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> library determines which file formats <application>Image Viewer</application> can load and save. If the appropriate plugins are installed on your system, <application>Image Viewer</application> will be able to open more image formats than those listed below. The following list is the default supported file formats for reading:"
  292 msgstr ""
   292msgstr "<application>Преглед на изображения</application> поддържа множество файлови формати. Библиотеката <systemitem·class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> определя кои файлови формати могат да се зареждат и записват. Ако на системата Ви са инсталирани подходящите приставки, <application>Преглед на изображения<application> ще може да отваря повече файлови формати от тези изписани долу. Следният списък съдържа стандартно поддържаните файлови формати за четене:"
  293293
  294294#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:265(para)
   
  354354#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:297(para)
  355355msgid "<application>Image Viewer</application> supports the following formats for saving by default:"
  356 msgstr ""
   356msgstr "<application>Преглед на изображения</application> поддържа запазване при следните формати по подразбиране:"
  357357
  358358#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:309(title)
  359359msgid "Image Viewer Features"
  360 msgstr ""
   360msgstr "Функции на Преглед на изображения"
  361361
  362362#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:310(para)
  363363msgid "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help you view your images. You can zoom in and out or view the image full screen. Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are viewing."
  364 msgstr ""
   364msgstr "<application>Преглед на изображения</application> има множество функции, които да Ви помогнат да пеглеждате изображения. Може да увеличавате или намаляте мащаба или да преглеждате на пълен екран. Независимо от нивото на увеличение, <application>Преглед на изображения</application> използва малко памет. Може също да завъртате или преобръщате изображението, което преглеждате."
  365365
  366366#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:315(para)
  367367msgid "The collection view allows the viewing and editing of large image collections. In this view image operations can be applied to all selected images at once."
  368 msgstr ""
   368msgstr "Изгледът като колекция Ви позволява да преглеждате и редактирате големи колекции от изображения. В този вид изглед, операциите по изображения могат да бъдат приложени към всички избрани изображения наведнъж."
  369369
  370370#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:319(para)
  371371msgid "<application>Image Viewer</application> has special support for digital camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be installed on your system. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is also available all JPEG image modifications are lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the image. Beside this all available metadata (like EXIF) will be preserved and updated accordingly."
  372 msgstr ""
   372msgstr "<application>Преглед на изображения</application> има специална поддръжка за цифрови фотоапарати и показва EXIF метаинформацията записана към изображението. Тази функция изисква на системата да бъде инсталирана библиотеката <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem>. Ако <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> е също налична, всички промени на JPEG изображения за без загуба на качество. Тоест, запазване на завъртяни или преобърнати JPEG изображения няма да прекомпресира изображението. Освен това, цялата налична метаинформация (като EXIF) ще бъде представена и обновена според промените."
  373373
  374374#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:333(title)
   
  378378#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:334(para)
  379379msgid "When you start <application>Image Viewer</application>, the following window is displayed:"
  380 msgstr ""
   380msgstr "Когато стартирате <application>Преглед на изображения</application> се показва следният прозорец:"
  381381
  382382#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:336(title)
   
  386386#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:343(phrase)
  387387msgid "Shows Eye of GNOME main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
  388 msgstr ""
   388msgstr "Показва главния прозорец на EoG. Съдържа заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти и района на преглед. Лентата с менюта съдържа менютата Файл, Редактиране, Изглед и Помощ."
  389389
  390390#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:348(para)
  391391msgid "The <application>Image Viewer</application> window contains the following elements:"
  392 msgstr ""
   392msgstr "Прозорецът на <application>Преглед на изображения</application> съдържа следните елементи:"
  393393
  394394#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:351(term)
   
  398398#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:353(para)
  399399msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with files in <application>Image Viewer</application>."
  400 msgstr ""
   400msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички нужни команди, за да работите с файлове в <application>Преглед на изображения</application>."
  401401
  402402#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:357(term)
   
  406406#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:359(para)
  407407msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. To show or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
  408 msgstr ""
   408msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни и през лентата с менюта. За да покажете или скриете лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>."
  409409
  410410#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:363(term)
   
  414414#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:365(para)
  415415msgid "The display area displays the image file."
  416 msgstr ""
   416msgstr "Района на преглед показва изображението."
  417417
  418418#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:369(term)
   
  422422#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:371(para)
  423423msgid "The statusbar provides information about the image. To show or hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
  424 msgstr ""
   424msgstr "Лентата за състоянието предоставя информация за изображението. За да покажете или скриете лентата за състоянието, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>."
  425425
  426426#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:375(para)
  427427msgid "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
  428 msgstr ""
   428msgstr "Повечето действия в <application>Преглед на изображения</application> могат да се извършват по няколко начина. Например, може да отворите файл по следните начини:"
  429429
  430430#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:378(para)
  431431msgid "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window from another application or window."
  432 msgstr ""
   432msgstr "Изтеглете изображение в прозореца на <application>Преглед на изображения</application> от прозорец на друга програма."
  433433
  434434#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:380(para)
  435435msgid "Double-click on an image file in the file manager or other application."
  436 msgstr ""
   436msgstr "Натиснете два пъти върху изображение във файловия мениджър или друга програма."
  437437
  438438#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:382(para)
  439439msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  440 msgstr ""
   440msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice> и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  441441
  442442#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:385(para)
  443443msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  444 msgstr ""
   444msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> от лентата с инструментите и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  445445
  446446#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:388(para)
  447447msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
  448 msgstr ""
   448msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> и изберете изображение от прозореца <application>Зареждане на изображение</application>."
  449449
  450450#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:397(title)
  451451msgid "Viewing Images"
  452 msgstr ""
   452msgstr "Преглеждане на изображения"
  453453
  454454#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:401(title)
  455455msgid "To Open an Image"
  456 msgstr ""
   456msgstr "Отваряне на изображение"
  457457
  458458#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:402(para)
  459459msgid "To open an image, perform the following steps:"
  460 msgstr ""
   460msgstr "За да отворите изображение, следвайте следните стъпки:"
  461461
  462462#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:405(para)
  463463msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  464 msgstr ""
   464msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  465465
  466466#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:409(para)
  467467msgid "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to open."
  468 msgstr ""
   468msgstr "В прозореца <guilabel>Зареждане на изображение</guilabel>, изберете файла, който искате да отворите."
  469469
  470470#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:414(para)
  471471msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays the name of the image file in the titlebar of the window."
  472 msgstr ""
   472msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на изображения</application> показва името на файла в заглавната лента на прозореца."
  473473
  474474#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:419(para)
  475475msgid "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Image Viewer</application> opens each image in a new window. To explicitly open a new window, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>, or click the <guibutton>New</guibutton> button, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
  476 msgstr ""
   476msgstr "За да отворите друго изображение, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>Преглед на изображения</application> отваря всяко изображение в нов прозорец. Просто за да отворите нов прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Нов прозорец</guimenuitem></menuchoice>, или натиснете бутона <guibutton>Нов</guibutton>, или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
  477477
  478478#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:422(para)
  479479msgid "If you try to open an image file format that <application>Image Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
  480 msgstr ""
   480msgstr "Ако опитате да отворите изображение, чийто формат <application>Преглед на изображения</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
  481481
  482482#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:429(title)
  483483msgid "To View the Images in a Folder"
  484 msgstr ""
   484msgstr "Преглед на изображения в папка"
  485485
  486486#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:430(para)
  487487msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
  488 msgstr ""
   488msgstr "За да видите всички изображения в дадена папка, следвайте следните стъпки:"
  489489
  490490#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:433(para)
  491491msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Directory</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  492 msgstr ""
   492msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне на папка</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  493493
  494494#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:437(para)
  495495msgid "In the <guilabel>Open Folder</guilabel> dialog, select the directory you want to open."
  496 msgstr ""
   496msgstr "В прозореца <guilabel>Отваряне на папка</guilabel>, изберете папката, която искате да отворите."
  497497
  498498#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:442(para)
  499499msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays all of the images in the directory in one <application>Image Viewer</application> window. This is known as the collection view."
  500 msgstr ""
   500msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Преглед на изображения</application> в един прозорец показва всички изображения в папката. Това е изгледа като колекция."
  501501
  502502#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:447(para)
  503503msgid "To view all of the images in the directory as a slide show, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
  504 msgstr ""
   504msgstr "За да видите всички изображения в папката като прожекция, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. За да се върнете към изгледа като колекция, натиснете <keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За повече информация относно как да персонализирате прожекцията, вижте <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
  505505
  506506#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:453(title)
  507507msgid "To Scroll an Image"
  508 msgstr ""
   508msgstr "Прелистване на изображение"
  509509
  510510#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:454(para)
  511511msgid "To scroll around an image that is larger than the image window or full screen window, you can use the following methods:"
  512 msgstr ""
   512msgstr "За да прелиствате района на преглед, когато изображението е по-голямо от прозореца, може да използвате следните методи:"
  513513
  514514#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:456(para)
  515515msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
  516 msgstr ""
   516msgstr "Използвайте стрелките на клавиатурата."
  517517
  518518#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:458(para)
  519519msgid "Drag the image opposite to the direction in which you want to scroll. For example, if you want to scroll down the image, drag the image upwards in the window."
  520 msgstr ""
   520msgstr "Изтеглете изображението в противоположната посока на тази, която искате да видите. Примерно, ако искате да прелистите изображението надолу, изтеглете го нагоре в прозореца."
  521521
  522522#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:460(para)
  523523msgid "Use the scrollbars on the window."
  524 msgstr ""
   524msgstr "Използвайте лентите за прелистване на прозореца."
  525525
  526526#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:467(title)
  527527msgid "To Zoom In or Out"
  528 msgstr ""
   528msgstr "Увеличаване и намаляне"
  529529
  530530#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:468(para)
  531531msgid "You can zoom in or out of the image through a variety of methods."
  532 msgstr ""
   532msgstr "Може да увеличавате или намаляте изгледа на изображението по множество методи."
  533533
  534534#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:470(para)
  535535msgid "You can use the middle mouse button to scroll in and out. Scrolling down zooms out; scrolling up zooms in."
  536 msgstr ""
   536msgstr "Може да използвате средния бутон на мишката. Въртене надолу намалява мащаба, въртене нагоре го увеличава."
  537537
  538538#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:471(para)
  539539msgid "You can use the zoom buttons in the toolbar. They are also located in the <guimenu>View</guimenu>. You can zoom in and zoom out. <guilabel>Normal</guilabel> will restore the picture to its original unscaled size. <guilabel>Best Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the window and adapt the size on window resizing."
  540 msgstr ""
   540msgstr "Може да използвате бутоните за мащаба на лентата с инструменти. Те също така се намират и в менюто <guimenu>Изглед</guimenu>. Може да увеличавате и намаляте. <guilabel>Нормален размер</guilabel> ще възвърне изображението към оригиналния му немащабиран размер. <guilabel>Най-добро изпълване</guilabel> ще покаже изображението така, че да пасне в прозореца и да се адаптира към размера му, ако той се преоразмерява."
  541541
  542542#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:472(para)
  543543msgid "The zoom options also have shortcuts. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-</keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. The best fit mode can be entered by pressing <keycap>F</keycap>."
  544 msgstr ""
   544msgstr "Опциите на мащаба също имат бързи клавиши. За увеличаване: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> или <keycap>+</keycap>. За намаляне: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo>·или·<keycap>-</keycap>. За връщане към оригинален раазмер: <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> или <keycap>1</keycap>. За най-добро пасване на изображението: <keycap>F</keycap>."
  545545
  546546#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:478(title)
  547547msgid "To View Image Full Screen/Slideshow"
  548 msgstr ""
   548msgstr "За преглед на цял екран/прожекция"
  549549
  550550#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:479(para)
  551551msgid "To display the image in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the image in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame, titlebar, menubar, or toolbar. To exit from this mode, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. To zoom into or pane around the image the same things apply as for the window mode."
  552 msgstr ""
   552msgstr "За да прегледате изображението на цял екран, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>На цял екран</guimenuitem></menuchoice>. Този режим показва изображението в прозорец, който запълва целия екран. Този прозорец няма рамка, заглавна лента, лента с менюта или лента с инструменти. За да излезете от този режим, натиснете <keycap>Esc</keycap>, или <keycap>F11</keycap>, или <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. За мащаба и прелистването важат същите неща както и за нормалния режим."
  553553
  554554#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:480(para)
  555555msgid "If multiple images are displayed (collection view) the <application>Image Viewer</application> enters the slideshow mode when in fullscreen. To advance to the next image press <keycap>Space</keycap> or use the right/down cursor keys. The previous image can be reached by pressing <keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys. If configured <application>Image Viewer</application> can also auto advance to the next picture after a specified timeout (see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). In this mode the manual navigation still works and the auto advance function can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>."
  556 msgstr ""
   556msgstr "Ако се показват множество изображения (изглед като колекция), <application>Преглед на изображения</application> започва прожекция, когато е на цял екран. За да преминете към следващото изображение натиснете <keycap>Шпация</keycap> или използвайте курсорните клавиши за надясно/надолу. За предишното изображение, натиснете <keycap>Backspace</keycap> или наляво/надолу. Ако е настроена програмата, може също да преминава автоматично към следващото изображение след определено време (вижте <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). В този режим ръчната навигация също работи и функцията за автоматично придвижване може да бъде паузирана/продължена чрез натискане на <keycap>P</keycap>."
  557557
  558558#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:487(title)
  559559msgid "Manipulating Images"
  560 msgstr ""
   560msgstr "Манипулиране на изображения"
  561561
  562562#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:489(para)
  563563msgid "All image manipulations apply to all selected images at once. The modifications are done in memory and alter the original files on disk only when the images are saved with the save function (see <xref linkend=\"eog-save-image\">save</xref>)."
  564 msgstr ""
   564msgstr "Всички манипулации на изображения важат за всички избрани изображения наведнъж. Промените се правят в паметта и променят оригиналните файлове на твърдия диск, само когато изображенията бъдат запазени с функцията за запазване (вижте <xref·linkend=\"eog-save-image\">Запазване</xref>)."
  565565
  566566#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:495(title)
  567567msgid "To Flip an Image"
  568 msgstr ""
   568msgstr "Обръщане на изображение"
  569569
  570570#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:496(para)
  571571msgid "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</guimenuitem></menuchoice>."
  572 msgstr ""
   572msgstr "За да обърнете изображение по хоризонталната му ос, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Хоризонтално обръщане</guimenuitem></menuchoice>."
  573573
  574574#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:501(para)
  575575msgid "To flip an image along the vertical axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></menuchoice>."
  576 msgstr ""
   576msgstr "За да обърнете изображение по вертикалната му ос, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вертикално обръщане</guimenuitem></menuchoice>."
  577577
  578578#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:510(title)
  579579msgid "To Rotate an Image"
  580 msgstr ""
   580msgstr "Завъртане на изображение"
  581581
  582582#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:511(para)
  583583msgid "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
  584 msgstr ""
   584msgstr "За завъртите изображение на 90 градуса, по часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане надясно</guimenuitem></menuchoice>."
  585585
  586586#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:516(para)
  587587msgid "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
  588 msgstr ""
   588msgstr "За завъртите изображение на 90 градуса, обратно на часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане наляво</guimenuitem></menuchoice>."
  589589
  590590#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:521(para)
  591591msgid "To rotate an image 180 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate 180 Degrees</guimenuitem></menuchoice>."
  592 msgstr ""
   592msgstr "За завъртите изображение на 180 градуса, по часовниковата стрелка, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завъртане на 180 градуса</guimenuitem></menuchoice>."
  593593
  594594#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:530(title)
  595595msgid "To Undo an Action"
  596 msgstr ""
   596msgstr "Възстановяване от действие"
  597597
  598598#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:531(para)
  599599msgid "To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>."
  600 msgstr ""
   600msgstr "За да върнете обръщане или завъртане, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Възстановяване</guimenuitem></menuchoice>."
  601601
  602602#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:540(title)
  603603msgid "To Delete an Image"
  604 msgstr ""
   604msgstr "Изтриване на изображение"
  605605
  606606#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:541(para)
  607607msgid "To delete an image <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Delete</guisubmenu></menuchoice>. This operation applies to all currently selected images. You may also use <keycap>DEL</keycap>. <application>Image Viewer</application> will ask you to confirm this operation before deleting the images from disk. After deletion the images can be restored from trash. Only when the trash is emptied the files are really lost."
  608 msgstr ""
   608msgstr "За да изтриете изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Изтриване</guisubmenu></menuchoice>. Тази операция се прилага към всички текущо избрани изображения. Може също да използвате <keycap>DEL</keycap>. <application>Преглед на изображения</application> ще Ви попита за подтвърждение на операцията, преди да бъдат изтрити изображенията от твърдия диск. След изтриване изображенията могат да бъдат възвърнати от Кошчето. Чак след изчистване на Кошчето, файловете се губят наистина."
  609609
  610610#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:554(title)
  611611msgid "Saving"
  612 msgstr ""
   612msgstr "Запазване"
  613613
  614614#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:556(para)
  615615msgid "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save method with least impact to the image data. For example, if an otherwise unmodified image is saved under a different name in the same format, the file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is available on the system all JPEG image modifications are done without loss of image information."
  616 msgstr ""
   616msgstr "<application>Преглед на изображения</application> винаги се опитва да изберете метода на запазване, който има най-малко въздействие върху данните на изображението. Например, ако непроменяно изображение се запази под друго име в същия формат, файлът просто се копира. Ако библиотеката <systemitem·class=\"library\">libjpeg</systemitem> е налична на системата, всички промени по JPEG изображението се правят без загуба на информация."
  617617
  618618#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:563(title)
  619619msgid "To Save an Image"
  620 msgstr ""
   620msgstr "Запазване на изображение"
  621621
  622622#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:564(para)
  623623msgid "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save</guisubmenu></menuchoice>. The image will be saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be saved."
  624 msgstr ""
   624msgstr "За да запазите изображение, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Запазване</guisubmenu></menuchoice>. Изображението ще бъде запазено под същото име и файлов вид. Следователно непроменените изображения няма нужда да се запазват."
  625625
  626626#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:574(title)
  627627msgid "To Save an Image under Different Name"
  628 msgstr ""
   628msgstr "Запазване на изображение под друго име"
  629629
  630630#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:575(para)
  631631msgid "To save an image under a different name or convert it to a different file type <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</guisubmenu></menuchoice>. Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the <guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>. The file is saved in the current folder by default. <application>Image Viewer</application> tries to determine the file type from the given filename suffix. If the image should be saved in another folder or the file type detection failed expand the dialog by clicking on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder navigation and the specification of the file type from the drop down box."
  632 msgstr ""
   632msgstr "За да запазите изображение под друго име или да го преобразувате в друг файлов вид, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guisubmenu>Запазване като</guisubmenu></menuchoice>. Определете файловото име в полето за име в прозореца <guilabel>Запазване на изображение</guilabel>. После натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>. Файлът се запазва по подразбиране в текущата папка. <application>Преглед на изображения</application> се опитва да определи файловия вид от предоставеното от Вас разширение. Ако изображението трябва да се запази в друга папка или ако пропадне засичането на файловия вид, разширете прозореца като изберете <guilabel>Отваряне на други папки</guilabel>. Това позволява навигация из всички папки и определянето на файловия вид от падащото меню."
  633633
  634634#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:582(para)
  635635msgid "<application>Image Viewer</application> can also save multiple images at once. This way a bunch of images can be converted to a different format or apply another name schema. The following window will be displayed if <guilabel>Save As</guilabel> is called for more than one image:"
  636 msgstr ""
   636msgstr "<application>Преглед на изображения</application> може също да запазвате множество изображения наведнъж. По този начин няколко изображения могат да бъдат преобразувани към различен формат или да се приложи еднаква схема на именуване. Следният прозорец ще бъде показан, ако <guilabel>Запазване като</guilabel> е активирано за повече от едно изображение:"
  637637
  638638#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:584(title)
  639639msgid "Save As Dialog"
  640 msgstr ""
   640msgstr "Прозорецът за Запазване като"
  641641
  642642#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(guilabel)
  643643msgid "Save As"
  644 msgstr ""
   644msgstr "Запазване като"
  645645
  646646#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(phrase)
  647647msgid "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving a bunch of images."
  648 msgstr ""
   648msgstr "Показва прозорецът на EoG <placeholder-1/>, когато се запазват множество изображения."
  649649
  650650#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:596(para)
  651651msgid "The folder in which the images will be saved is specified by <guilabel>Destination Folder</guilabel>. Initially the folder is set to to the current folder. The <guilabel>Browse</guilabel> button opens a standard open folder dialog for browsing the filesystem. The resulting filename for each image is specified by <guilabel>Filename Format</guilabel>. The filename schema is constructed by simple characters and special tags. The following special tags are available:"
  652 msgstr ""
   652msgstr "Папката, в която изображенията ще бъдат запазени се определя от <guilabel>Целева папка</guilabel>. Първоначално папката е настроена да бъде текущата. Бутона <guilabel>Разглеждане</guilabel> отваря стандартен прозорец за избор на папка. Крайното име за всеки файл се определя от <guilabel>Формат на името</guilabel>. Схемата за именуване се създава от прости символи и специални етикети. Следните специални етикети са налични:"
  653653
  654654#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:601(para)
  655655msgid "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the fileformat suffix."
  656 msgstr ""
   656msgstr "<guilabel>Файлово име (%f)</guilabel> - Оригиналното файлово име без файловото разширение."
  657657
  658658#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:603(para)
  659659msgid "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at specified counter start)."
  660 msgstr ""
   660msgstr "<guilabel>Брояч (%n)</guilabel> - Автоматично увеличаващо се число (започва от избрано начало)."
  661661
  662662#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:606(para)
  663663msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
  664 msgstr ""
   664msgstr "Всички без тези специални етикети се възприемат като обикновен текст."
  665665
  666666#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:607(para)
  667667msgid "The image format is determined by the drop-down box after the schema definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</guilabel> option to state the the same format as the original file should be used."
  668 msgstr ""
   668msgstr "Форматът на изображенията се определя от падащия списък след определянето на схема. Изберете определен формат или използвайте опцията <guilabel>както е</guilabel>, за да се запази файловия формат на оригиналните файлове."
  669669
  670670#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:610(para)
  671671msgid "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace spaces by underscore</guilabel> is checked. The <guilabel>Start counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use the %n tag for the file format specification."
  672 msgstr ""
   672msgstr "Секцията <guilabel>Опции</guilabel> позволява да заменяте всички интервали с долни черти в изходните файлове, ако е включена опцията <guilabel>Замяна на интервалите с долни черти</guilabel>. Полето <guilabel>Стартиране на брояча на</guilabel> определя от кое число да започва брояча, ако използвате етикета %n за формата на файловото име."
  673673
  674674#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:611(para)
  675675msgid "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the resulting file name according to the above settings for an example filename from the bunch of selected images."
  676 msgstr ""
   676msgstr "Секцията <guilabel>Преглед на файловото име</guilabel> показва как ще изглежда примерно файлово име според горните настройки с произволен файл от избраните изображения."
  677677
  678678#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:620(title)
   
  682682#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:621(para)
  683683msgid "Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be able to change the options for image viewing and slide shows. The changes apply to all open windows instantly."
  684 msgstr ""
   684msgstr "Настройките могат да се променят от <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Ще можете да променяте опциите за преглед на изображения и прожекциите. Промените се прилагат към всички отворени прозорци незабавно."
  685685
  686686#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:625(title)
  687687msgid "Image View"
  688 msgstr ""
   688msgstr "Преглед на изображения"
  689689
  690690#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:628(guilabel)
  691691msgid "Image Interpolation"
  692 msgstr ""
   692msgstr "Заглаждане на пикселите"
  693693
  694694#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:630(para)
  695695msgid "Select the <guilabel>Interpolate image on zoom</guilabel> option to enable image interpolation when you change the zoom factor for the image. If you select this option, <application>Image Viewer</application> uses bilinear interpolation. Bilinear interpolation is a simple and fast method of interpolation. When you zoom in on an image, <application>Image Viewer</application> uses up to four adjacent pixels to compute the colors of the new pixels. When you zoom out of an image, <application>Image Viewer</application> averages regions of color in the existing image to compute the colors of the pixels."
  696 msgstr ""
   696msgstr "Изберете опцията <guilabel>Заглаждане на пикселите при увеличаване на мащаба</guilabel>, за да включите интерполацията при промяна на мащаба. Ако изберете тази опция, <application>Преглед на изображенията</application> използва билинеарна интерполация. Тя е прост и бърз метод за заглаждане. Когато увеличавате изображение, <application>Преглед на изображения</application> използва до 4 близки пиксела, за да пресметне цветовете ан новите пиксели. Когато намаляте изображение, <application>Преглед на изображения</application> усреднява цветните региони в изображението, за да пресметне цветовете на пикселите."
  697697
  698698#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:635(guilabel)
  699699msgid "Transparent Parts"
  700 msgstr ""
   700msgstr "Прозрачни части"
  701701
  702702#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:637(para)
  703703msgid "Select one of the following options to determine how <application>Image Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
  704 msgstr ""
   704msgstr "Изберете една от следните опции, за да се определя как <application>Преглед на изображения</application> показва прозрачните части от изображение:"
  705705
  706706#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:639(guilabel)
  707707msgid "As check pattern"
  708 msgstr ""
   708msgstr "Като шахматна дъска"
  709709
  710710#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:640(para)
  711711msgid "Displays any transparent parts of the image in a check pattern."
  712 msgstr ""
   712msgstr "Показва прозрачните части на изображение като шаблон на шахматна дъска."
  713713
  714714#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:642(guilabel)
  715715msgid "As custom color"
  716 msgstr ""
   716msgstr "Като цвят"
  717717
  718718#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:643(para)
  719719msgid "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you specify. Click on the color selector button to select a color."
  720 msgstr ""
   720msgstr "Показва прозрачните части от изображение като плътен цвят, който определите. Натиснете бутона за избор на цвят, за да изберете цвят."
  721721
  722722#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:645(guimenuitem)
  723723msgid "As background"
  724 msgstr ""
   724msgstr "Като фон"
  725725
  726726#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:646(para)
  727727msgid "Displays any transparent parts of the image in the background color of the <application>Image Viewer</application> application."
  728 msgstr ""
   728msgstr "Показва прозрачните части от изображение като фоновия цвят на <application>Преглед на изображения</application>."
  729729
  730730#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:656(title)
  731731msgid "Slide Show"
  732 msgstr ""
   732msgstr "Прожекция"
  733733
  734734#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:659(guilabel)
  735735msgid "Image Zoom"
  736 msgstr ""
   736msgstr "Мащаб"
  737737
  738738#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:661(para)
  739739msgid "Select the <guilabel>Allow zoom greater than 100% initially</guilabel> option to resize all images to fit the screen during the slide show. If you do not select this option, images that are smaller than the screen size are not resized to fit the screen."
  740 msgstr ""
   740msgstr "Изберете опцията <guilabel>Позволяване на мащаб по-голям от 100%</guilabel>, за да преоразмерявате всички изображения да пасват екрана по време на прожекция. Ако не изберете тази опция, изображенията, които са по-малки от размера на екрана, не се оразмеряват, за да паснат на екрана."
  741741
  742742#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:665(guilabel)
  743743msgid "Sequence"
  744 msgstr ""
   744msgstr "Последователност"
  745745
  746746#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:667(para)
  747747msgid "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly through the list of images during the slide show. If you do not select this option, the slide show returns to the collection view after the last image is displayed."
  748 msgstr ""
   748msgstr "Изберете опцията <guilabel>Последователност на завъртанията</guilabel>, ако искате прожекцията да е циклична и да не спира да показва списъка от изображения. Ако не изберете тази опция, прожекцията се връща при изгледа като колекция, след като е показано последното изображение."
  749749
  750750#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:669(para)
  751751msgid "Use the <guilabel>Show next image automatically after ... seconds</guilabel> spin box to specify how long each image is displayed during the slide show. If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
  752 msgstr ""
   752msgstr "Използвайте полето <guilabel>Смяна на изображението след ... секунди</guilabel>, за да определите колко дълго да се показва изображение по време на прожекцията. Ако настроите тази стойност на нула, функцията за автоматично придвижване е изключена и само ръчното разглеждане е налично (вижте <xref·linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
  753753
  754754#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.