Changeset 364


Ignore:
Timestamp:
Nov 29, 2005, 5:56:17 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

epiphany (help) god edition

 • остават само 5 низа някъде, но аз не мога да ги преведа. дано този превод е по-читав.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/epiphany/epiphany.gnome-2-12.bg.po

  r361 r364  
  66"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  77"POT-Creation-Date: 2005-11-21 08:53+0100\n"
  8 "PO-Revision-Date: 2005-11-28 16:49+0200\n"
   8"PO-Revision-Date: 2005-11-29 17:53+0200\n"
  99"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1010"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   
  387387#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:445(para)
  388388msgid "Print setup allows you to configure how web pages are printed."
  389 msgstr ""
   389msgstr "Настройката на печата Ви позволява да настройвате как да се разпечатват интернет страниците."
  390390
  391391#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:450(term)
  392392msgid "Margins"
  393 msgstr ""
   393msgstr "Граници"
  394394
  395395#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:452(para)
  396396msgid "The distance from the edge of the page to the content."
  397 msgstr ""
   397msgstr "Разстоянието от края на страницата до съдържанието"
  398398
  399399#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:458(term)
   
  403403#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:460(para)
  404404msgid "Print in grayscale or color."
  405 msgstr ""
   405msgstr "Разпечатване в цвят или черно-бяло"
  406406
  407407#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:466(term)
   
  411411#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:468(para)
  412412msgid "Choose whether to display page numbers and current date at the bottom of every page."
  413 msgstr ""
   413msgstr "Изберете дали да се показват номерата на страниците и текущата дата в дъното на всяка страница."
  414414
  415415#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:475(term)
   
  419419#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:477(para)
  420420msgid "Choose whether to display the web page title and address at the top of every page."
  421 msgstr ""
   421msgstr "Изберете дали да се показва заглавието ан интернет страницата и адреса й най-отгоре на страницата."
  422422
  423423#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:484(term)
   
  435435#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:494(para)
  436436msgid "Defines whether the top of the page is the short (portrait) or long (landscape) edge of the paper."
  437 msgstr ""
   437msgstr "Определя дали горния край на страницата е по-късия (портрет) или по-дългия (пейзаж)."
  438438
  439439#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:503(title)
   
  443443#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:504(para)
  444444msgid "With print preview, you can see how a page will look once it has been printed. To print preview the current page, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print Preview</guimenuitem></menuchoice>."
  445 msgstr ""
   445msgstr "С прегледа преди печат, можете да видите как ще изглежда страницата щом бъде разпечатана. За да видите прегледа преди печат, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Преглед, преди печата</guimenuitem></menuchoice>."
  446446
  447447#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:512(title)
   
  451451#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:513(para)
  452452msgid "To print a page, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>. Enter the name of the printer in the <guilabel>Printer</guilabel> field or enter a name in the <guilabel>File</guilabel> field to print to a file."
  453 msgstr ""
   453msgstr "За да разпечатате страница, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>. Въведете името на принтера в полето <guilabel>Принтер</guilabel> или въведете име в полето <guilabel>Файл</guilabel>, ако ще печатате във файл."
  454454
  455455#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:520(para)
  456456msgid "In the <guilabel>Page Range</guilabel> section, choose <guilabel> All Pages</guilabel> to print the entire web page, <guilabel>Selection </guilabel> to print the currently selected part of the web page only or <guilabel>Pages</guilabel> to print the range of pages that you specify."
  457 msgstr ""
   457msgstr "В секцията <guilabel>Обхват на печата</guilabel>, изберете <guilabel>Всичко</guilabel>, за да разпечатате цялата Интернет страница. Изберете <guilabel>Избраното</guilabel>, за да разпечатате текущата избрана част от Интернет страницата или <guilabel>Страници</guilabel>, за да разпечатате обхват от страници, който Вие определите."
  458458
  459459#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:528(title)
   
  463463#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:529(para)
  464464msgid "To search a page for a string, perform the following steps:"
  465 msgstr ""
   465msgstr "За да намерите низ в страница, следвайте следните стъпки:"
  466466
  467467#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:534(para)
  468468msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
  469 msgstr ""
   469msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Търсене</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Търсене</guilabel>."
  470470
  471471#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:541(para)
  472472msgid "Type the string that you want to find, in the <guilabel>Find</guilabel> field."
  473 msgstr ""
   473msgstr "Изберете низа, който искате да намерите, в полето <guilabel>Търсене</guilabel>."
  474474
  475475#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:547(para)
   
  483483#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:561(para)
  484484msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to search the page for the first occurrence of the string. If the string is found, the cursor is moved to the string, and the string is selected."
  485 msgstr ""
   485msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Следващо търсене</guibutton>, за да се намери в страницата първото съвпадение с низа. Ако низът е открит, курсорът се премества към него и низът бива избран."
  486486
  487487#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:569(para)
  488488msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Next</guibutton>."
  489 msgstr ""
   489msgstr "За да откриете следващото съвпадние с низа, натиснете <guibutton>Следващо търсене</guibutton>."
  490490
  491491#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:575(para)
  492492msgid "To find the previous occurrence of the string, click <guibutton>Previous</guibutton>."
  493 msgstr ""
   493msgstr "За да откриете предишно съвпадние, натиснете <guibutton>Предишно търсене</guibutton>."
  494494
  495495#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:581(para)
  496496msgid "To finish the search, click <guibutton>Close </guibutton>."
  497 msgstr ""
   497msgstr "За да приключите с търсенето, натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>."
  498498
  499499#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:589(title)
  500500msgid "To Change the Zoom Factor"
  501 msgstr ""
   501msgstr "Промяна на мащаба"
  502502
  503503#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:590(para)
   
  507507#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:595(para)
  508508msgid "To enlarge the view of a page, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
  509 msgstr ""
   509msgstr "За да увеличите изгледа на страница, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
  510510
  511511#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:601(para)
  512512msgid "To shrink the view of a page, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
  513 msgstr ""
   513msgstr "За да намалите изгледа на страница, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
  514514
  515515#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:608(para)
  516516msgid "To view the page at its actual size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
  517 msgstr ""
   517msgstr "За да видите страницата в реалните й размери, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нормален размер</guimenuitem></menuchoice>."
  518518
  519519#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:617(title)
   
  523523#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:618(para)
  524524msgid "To view the source code of a page, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Page Source</guimenuitem></menuchoice>. The source will be displayed in your default text editor."
  525 msgstr ""
   525msgstr "За да видите изходния код на страница, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Изходен код на страницата</guimenuitem></menuchoice>. Изходният код ще бъде показан в стандартния Ви текстов редактор."
  526526
  527527#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:626(title)
   
  531531#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:627(para)
  532532msgid "Some web pages automatically open new browser windows when viewed. These are known as popup windows. To show or hide a page's popup windows, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Popup Windows</guimenuitem></menuchoice>. When the popups for the page are hidden, the blocked popup icon will show in the statusbar. The tooltip for this icons shows how many popup windows have been blocked."
  533 msgstr ""
   533msgstr "Някои интернет страници автоматично отварят нови прозорци, когато бъдат преглеждани. Това е познато като изскачащи прозорци. За да покажете или скриете изскачащите прозорци от някоя страница, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Изскачащи прозорци</guimenuitem></menuchoice>. Когато изскачащите прозорци за страница са скрити, икона за блокирани изскачащи прозорци ще се появява в лентата за състоянието. Подсказката за тази икона показва точно колко прозореца са били блокирани."
  534534
  535535#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:636(para)
  536536msgid "To set a default popup window behavior for all web pages, see <xref linkend=\"privacy-preferences\"/>."
  537 msgstr ""
   537msgstr "За да настроите за всички Интернет страници стандартно поведение на изскачащите прозорци, вижте <xref linkend=\"privacy-preferences\"/>."
  538538
  539539#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:642(title)
   
  543543#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:643(para)
  544544msgid "Web pages contain links to other web pages, often (but not always) indicated by an underline. To follow a link, left click it."
  545 msgstr ""
   545msgstr "Интернет страниците съдържат връзки към други интернет страници, често (но не винаги) индикирани като подчертани. За да последвате връзка, натиснете с левия бутон на мишката върху нея."
  546546
  547547#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:649(term)
  548548msgid "To open a link as the page specifies"
  549 msgstr ""
   549msgstr "Отваряне на връзка, както определя страницата"
  550550
  551551#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:651(para)
  552552msgid "Left-click a link. The link may open in the current window or a new window according to what the page author specified."
  553 msgstr ""
   553msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката. Връзката може да се отвори в текущия прозорец или в нов, в зависимост от това какво е определил авторът на страницата."
  554554
  555555#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:658(term)
   
  559559#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:660(para)
  560560msgid "Right click it and select <guimenuitem>Open Link in New Tab</guimenuitem>, click with the middle mouse button."
  561 msgstr ""
   561msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката и изберете <guimenuitem>Отваряне на връзката в нов подпрозорец</guimenuitem> или натиснете със средния бутон на мишката."
  562562
  563563#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:667(term)
   
  567567#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:669(para)
  568568msgid "Right-click it and select <guimenuitem>Open Link in New Window</guimenuitem>."
  569 msgstr ""
   569msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката и изберете <guimenuitem>Отваряне на връзката в нов прозорец</guimenuitem>."
  570570
  571571#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:678(title)
   
  575575#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:679(para)
  576576msgid "To save the target of a link, right click it and select <guimenuitem>Download Link</guimenuitem>. The linked file or document will be saved to your download folder which you can set in <xref linkend=\"general-preferences\"/>."
  577 msgstr ""
   577msgstr "За да запазите целта на връзка, натиснете с десния бутон на мишката и изберете <guimenuitem>Изтегляне на връзката</guimenuitem>. Файлът или документът ще бъдат запазени във Вашата папка за изтегляния, която може да настроите в <xref linkend=\"general-preferences\"/>."
  578578
  579579#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:687(title)
   
  591591#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:694(para)
  592592msgid "To rearrange tabs in the current window, select <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Move Tab Left</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Move Tab Right</guimenuitem></menuchoice> to move the current tab. You can also drag tabs to reorder them."
  593 msgstr ""
   593msgstr "За да пренаредите подпрозорците в текущия прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Преместване на подпрозорец на ляво</guimenuitem></menuchoice> или <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Преместване на подпрозорец на дясно</guimenuitem></menuchoice>. Също можете да изтегляте и пускате подпрозорци, за да ги пренареждате."
  594594
  595595#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:701(para)
  596596msgid "To move the current tab to a new window choose <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Detach Tab</guimenuitem></menuchoice>."
  597 msgstr ""
   597msgstr "За да преместите текущия подпрозорец към нов прозорец, изберете <menuchoice><guimenu>Подпрозорци</guimenu><guimenuitem>Откачане на подпрозорец</guimenuitem></menuchoice>."
  598598
  599599#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:707(para)
  600600msgid "You can also access these options by right-clicking the tab header."
  601 msgstr ""
   601msgstr "Може също да имате достъп до тези опции като натиснете се десния бутон на мишката върху подпрозореца."
  602602
  603603#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:717(title)
   
  661661#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:808(para)
  662662msgid "Typing in a topic in the location bar of the main window drops down a list of bookmarks of that category."
  663 msgstr ""
   663msgstr "Въвеждането на тема в лентата за местоположението на главния прозорец ще спусне списък с отметки от тази категория."
  664664
  665665#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:814(para)
   
  925925#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1202(para)
  926926msgid "Smart Bookmarks are a special kind of bookmark that can take one or more arguments. By using Smart Bookmarks, web searches and queries can be performed without loading a query page first."
  927 msgstr ""
   927msgstr "Умните отметки са специален вид отметки, които могат да имат един или повече аргументи. Като използвате Умни отметки, Интернет търсенията и запитванията могат да бъдат извършвани без да се зарежда страница за запитване първо."
  928928
  929929#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1207(para)
  930930msgid "All of your Smart Bookmarks will appear in a drop down menu if you enter some text in the address bar, as shown in <xref linkend=\"ephy-addressbar-smartbookmark-screenshot\"/>. By selecting the Smart Bookmark, a query using the given text will be performed."
  931 msgstr ""
   931msgstr "Всички Ваши Умни отметки ще се появяват в падащо меню, ако въведете някакъв текст в адресната лента, както е показано в <xref linkend=\"ephy-addressbar-smartbookmark-screenshot\"/>. Като изберете Умната отметка, ще бъде извършено запитване с предоставения текст."
  932932
  933933#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1214(title)
  934934msgid "Smart Bookmark in address bar drop down menu"
  935 msgstr ""
   935msgstr "Умна отметка в падащото меню на адресната лента"
  936936
  937937#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1225(para)
  938938msgid "It is also possible to add a Smart Bookmark to a toolbar by selecting <guimenuitem>Show in Bookmarks Bar</guimenuitem> in the bookmark's property dialog. If you do so, you will see its name and a text box, as shown in <xref linkend=\"ephy-bookmarkbar-smartbookmark-screenshot\"/>. You can enter text into the box and press enter to perform the function of the Smart Bookmark."
  939 msgstr ""
   939msgstr "Възможно е също така да добавяте Умни отметки към лентата с инструменти като избирате <guimenuitem>Показване в лентата с отметките</guimenuitem> в прозореца за настройка на отметката. Ако направите това, ще виждате името й и текстово поле, както е показано в <xref linkend=\"ephy-bookmarkbar-smartbookmark-screenshot\"/>. Може да въведете текст в полето и да натиснете Enter, за да изпълните функцията на Умната отметка."
  940940
  941941#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1234(title)
  942942msgid "Smart Bookmark in the bookmarks bar"
  943 msgstr ""
   943msgstr "Умна отметка в лентата за отметки"
  944944
  945945#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1247(title)
  946946msgid "How do I create a Smart Bookmark?"
  947 msgstr ""
   947msgstr "Как се създава Умна отметка?"
  948948
  949949#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1248(para)
  950950msgid "Smart Bookmarks can be created by finding out what address a site uses for searching, for example <command>http://www.google.com/search?q=SEARCHPHRASE</command> will start a Google query for <command>SEARCHPHRASE</command>."
  951 msgstr ""
   951msgstr "Може да създавате Умни отметки като откривате кой адрес даден сайт използва за търсене. Например, <command>http://www.google.com/search?q=ФРАЗА_ЗА_ТЪРСЕНЕ</command> ще стартира търсене за <command>ФРАЗА_ЗА_ТЪРСЕНЕ</command> в Google."
  952952
  953953#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1254(para)
  954954msgid "To make this address a Smart Bookmark, perform the following steps:"
  955 msgstr ""
   955msgstr "За да направите намерения адрес Умна отметка, следвайте следните стъпки:"
  956956
  957957#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1259(para)
  958958msgid "Add a bookmark for <command>http://www.google.com/search?q=SEARCHPHRASE</command>"
  959 msgstr ""
   959msgstr "Добавете отметка за <command>http://www.google.com/search?q=ФРАЗА_ЗА_ТЪРСЕНЕ</command>"
  960960
  961961#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1265(para)
  962962msgid "Open the bookmarks window."
  963 msgstr ""
   963msgstr "Отворете прозореца за отметки."
  964964
  965965#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1270(para)
  966966msgid "In the <guimenuitem>Address</guimenuitem> field of the bookmark's <guimenuitem>Properties</guimenuitem> dialog, replace <command>SEARCHPHRASE</command> with %s."
  967 msgstr ""
   967msgstr "В полето <guimenuitem>Адрес</guimenuitem> на настройките за <guimenuitem>Отметка</guimenuitem>, заменете <command>ФРАЗА_ЗА_ТЪРСЕНЕ</command> с %s."
  968968
  969969#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1277(para)
  970970msgid "(Optional) If you want the Smart Bookmark to appear in the bookmarks bar, as shown in <xref linkend=\"ephy-bookmarkbar-smartbookmark-screenshot\"/>, select <guimenuitem>Show in Bookmarks Bar</guimenuitem> in the bookmark's <guimenuitem>Properties</guimenuitem> dialog."
  971 msgstr ""
   971msgstr "(Незадължително) Ако искате Умната отметка да се появява в лентата с отметки, както е показано в <xref linkend=\"ephy-bookmarkbar-smartbookmark-screenshot\"/>, изберете <guimenuitem>Показване в лентата с отметките</guimenuitem> в прозореца <guimenuitem>Настройки<guimenuitem> за отметката."
  972972
  973973#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1288(title)
  974974msgid "Smart Bookmarks Archive"
  975 msgstr ""
   975msgstr "Архив с Умни отметки"
  976976
  977977#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1289(para)
  978978msgid "An archive containing lots of Smart Bookmarks is available at the <ulink url=\"http://galeon.sourceforge.net/bookmarks/\">Galeon</ulink> web site."
  979 msgstr ""
   979msgstr "Архив съдържащ много Умни отметки е наличн в сайта на <ulink url=\"http://galeon.sourceforge.net/bookmarks/\">Galeon</ulink>."
  980980
  981981#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1300(title)
   
  985985#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1304(title)
  986986msgid "Overview of the Epiphany History System"
  987 msgstr ""
   987msgstr "Преглед на системата за История на Epiphany"
  988988
  989989#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1305(para)
  990990msgid "Epiphany collects history information about locations that are visited by you. This information is stored in a database and can then be accessed later."
  991 msgstr ""
   991msgstr "Epiphany събира информация за историята от посещавани места. Тази информация се запазва в база данни и може да бъде достъпна в по-късен етап."
  992992
  993993#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1310(para)
  994994msgid "As you type in the location bar of the main window, <application>Epiphany</application> searches for matches in the title or address of the locations stored in the history and the bookmark databases. Matches are shown in a list below the location bar."
  995 msgstr ""
   995msgstr "При въвеждане на текст в адресната лента на главния прозорец, <application>Epiphany</application> търси за съвпадения в заглавието или адреса на местоположения запазени в историята и отметките. Съвпаденията се показват в списък под адресната лента."
  996996
  997997#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1317(para)
  998998msgid "You can manage history by opening the history window. This window allows you to search the history, and delete locations you do not want to revisit later."
  999 msgstr ""
   999msgstr "Може да управлявате историята като отваряте прозореца за историята. Този прозорец Ви позволява да търсите из историята и да изтривате местоположения, които не мислите, че ще посещавате по-късно."
  10001000
  10011001#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1322(para)
  10021002msgid "<xref linkend=\"ephy-history-window-screenshot\"/> shows the history window."
  1003 msgstr ""
   1003msgstr "<xref linkend=\"ephy-history-window-screenshot\"/> показва прозореца на историята."
  10041004
  10051005#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1327(title)
   
  10131013#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1341(para)
  10141014msgid "Select <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>History</guimenuitem></menuchoice> to open the history window. You can search for history links, open history links in a new window or a new tab, or delete history from the database."
  1015 msgstr ""
   1015msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>История</guimenuitem></menuchoice>, за да отворите прозореца на историята. Може да търсите връзки, да отваряте връзки в нов прозорец или нов подпрозорец, а можете и да изтривате връзки от историята."
  10161016
  10171017#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1352(title)
  10181018msgid "To Open a History Link in a New Window or Tab"
  1019 msgstr ""
   1019msgstr "Отваряне на връзка от историята в нов прозорец или подпрозорец"
  10201020
  10211021#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1355(term)
  10221022msgid "To open a history link in a new window perform the following steps:"
  1023 msgstr ""
   1023msgstr "За да отворите връзка от историята в нов прозорец, следвайте следните стъпки:"
  10241024
  10251025#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1361(para) /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1383(para)
  10261026msgid "Select the history link that you want to open."
  1027 msgstr ""
   1027msgstr "Изберете връзката, която искате да отворите."
  10281028
  10291029#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1366(para)
  10301030msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open in New Window</guimenuitem></menuchoice>. Alternatively, right-click on the history link, then choose <menuchoice><guimenuitem>Open in New Window</guimenuitem></menuchoice>."
  1031 msgstr ""
   1031msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне в нов прозорец</guimenuitem></menuchoice>. Друг начин е да натиснете с десния бутон на мишката и после да изберете <menuchoice><guimenuitem>Отваряне в нов прозорец</guimenuitem></menuchoice>."
  10321032
  10331033#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1377(term)
  10341034msgid "To Open a history link in a new tab perform the following steps:"
  1035 msgstr ""
   1035msgstr "За да отворите връзка от историята в нов подпрозорец, следвайте следните стъпки:"
  10361036
  10371037#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1388(para)
  10381038msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open in New Tab</guimenuitem></menuchoice>. Alternatively, right-click on the history link, then choose <menuchoice><guimenuitem>Open in New Tab</guimenuitem></menuchoice>."
  1039 msgstr ""
   1039msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне в нов подпрозорец</guimenuitem></menuchoice>. Друг начин е да натиснете с десния бутон на мишката и после да изберете <menuchoice><guimenuitem>Отваряне в нов подпрозорец</guimenuitem></menuchoice>."
  10401040
  10411041#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1401(title)
   
  10451045#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1402(para)
  10461046msgid "To delete a history link perform the following steps:"
  1047 msgstr ""
   1047msgstr "За да изтриете връзка от историята, следвайте следните стъпки:"
  10481048
  10491049#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1407(para)
  10501050msgid "Select the history link that you want to delete."
  1051 msgstr ""
   1051msgstr "Изберете връзката, която искате да изтриете."
  10521052
  10531053#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1412(para)
  10541054msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></menuchoice>. Alternatively, right-click on the history link, then choose <guimenuitem>Delete</guimenuitem>."
  1055 msgstr ""
   1055msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Изтриване</guimenuitem></menuchoice>. Друг начин е да натиснете с десния бутон на мишката и после <guimenuitem>Изтриване</guimenuitem>."
  10561056
  10571057#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1421(title)
  10581058msgid "To Search Your History Links"
  1059 msgstr ""
   1059msgstr "Търсене на връзки в историята"
  10601060
  10611061#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1422(para)
  10621062msgid "You can type into the search entry in the history window. In case any matches are found in the history database, they are shown in a list below. These matches can then be opened in a new window, a new tab or the link address can be copied for pasting in any other application."
  1063 msgstr ""
   1063msgstr "Може да въвеждате в полето за търсене на прозореца на историята. Ако има съвпадения в историята, те се показват в списък долу. Тези съвпадения могат после да бъдат отворени в нов прозорец, нов подпрозорец или да копирате адреса на връзката, за да го поставяте в друга програма."
  10641064
  10651065#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1430(para)
  10661066msgid "Alternatively, anything you enter in the address entry of the <application>Epiphany</application> window is matched against the history database, and shown in a drop down list alongwith other matches from the bookmarks database."
  1067 msgstr ""
   1067msgstr "Също така, всичко което въвеждате в полето за адреси на <application>Epiphany</application> се сравнява с базата данни на историята и се показва падащ списък със съвпадения и от базата данни на отметките."
  10681068
  10691069#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1439(title)
  10701070msgid "To Copy the Address of a History Link"
  1071 msgstr ""
   1071msgstr "Копиране адреса на връзка от историята"
  10721072
  10731073#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1440(para)
  10741074msgid "To copy the address of a history link perform the following steps:"
  1075 msgstr ""
   1075msgstr "За да копирате адрес на връзка от историята, следвайте следните стъпки:"
  10761076
  10771077#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1446(para)
  10781078msgid "Select the history link."
  1079 msgstr ""
   1079msgstr "Изберете връзката от историята."
  10801080
  10811081#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1451(para)
  10821082msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy Address</guimenuitem></menuchoice>. Alternatively, right-click on the history link, then choose <guimenuitem>Copy Address</guimenuitem>."
  1083 msgstr ""
   1083msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране на адрес</guimenuitem></menuchoice>. Друг начин е да натиснете с десния бутон на мишката върху връзката и после да изберете <guimenuitem>Копиране на адрес</guimenuitem>."
  10841084
  10851085#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1464(title)
   
  10891089#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1465(para)
  10901090msgid "<application>Epiphany</application> stores your cookies and passwords in the Personal Data Manager which can be accessed by clicking <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Personal Data</guisubmenu></menuchoice>."
  1091 msgstr ""
   1091msgstr "<application>Epiphany</application> запазва Вашите бисквитки и пароли в управлението на лична информация, което е достъпно чрез натискане на <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guisubmenu>Лична информация</guisubmenu></menuchoice>."
  10921092
  10931093#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1471(title)
   
  10971097#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1472(para)
  10981098msgid "Cookies allow web pages to store pieces of information which can then be accessed by the site when you next visit."
  1099 msgstr ""
   1099msgstr "Бисквитките позволяват на Интернет страниците да запазват части информация, които могат по-късно да са достъпни за сайта при следващото Ви посещение."
  11001100
  11011101#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1476(para)
  11021102msgid "In Personal Data Manager, you can view the cookies stored on your computer and the details contained within them. You can also delete cookies."
  1103 msgstr ""
   1103msgstr "В управлението на личните данни може да преглеждате бисквитките запазени на компютъра Ви и информацията съдържаща се в тях. Може също така да изтривате бисквитки."
  11041104
  11051105#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1482(para)
  11061106msgid "To view the contents of a cookie, select its entry in the list and click <guibutton>Properties</guibutton>."
  1107 msgstr ""
   1107msgstr "За да прегледате съдържанието на бисквитка, изберете записа за нея от списъка и натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>."
  11081108
  11091109#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1488(para)
  11101110msgid "To delete cookies, select all the cookies you want to delete, and click the <guibutton>Delete</guibutton> button."
  1111 msgstr ""
   1111msgstr "За да изтривате бисквитки, изберете всички бисквитки, които искате да изтриете и натиснете бутона <guibutton>Премахване</guibutton>."
  11121112
  11131113#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1494(para)
  11141114msgid "The cookies properties window shows you the following details:"
  1115 msgstr ""
   1115msgstr "Прозорецът за настройките на бисквитките показва следната информация:"
  11161116
  11171117#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1499(term)
   
  11211121#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1501(para)
  11221122msgid "The content of the cookie."
  1123 msgstr ""
   1123msgstr "Съдържанието на бисквитка"
  11241124
  11251125#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1507(term)
   
  11291129#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1509(para)
  11301130msgid "The path within the domain for which the cookie is valid."
  1131 msgstr ""
   1131msgstr "Пътят в сайта, за който бисквитката е валидна."
  11321132
  11331133#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1515(term)
  11341134msgid "Send for"
  1135 msgstr ""
   1135msgstr "Изпращане за"
  11361136
  11371137#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1517(para)
  11381138msgid "When <guilabel>Any type of connection</guilabel>, the cookie can be sent to any server. When <guilabel>Encrypted connections only</guilabel>, the cookie will only be sent to secure servers."
  1139 msgstr ""
   1139msgstr "Когато е <guilabel>Всеки тип връзка с Интернет</guilabel>, бисквитката може да бъде изпратена до всеки сървър. Когато е <guilabel>Само криптирани връзки с интернет</guilabel>, бисквитката ще бъде изпращана само до сигурни сървъри."
  11401140
  11411141#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1526(term)
   
  11451145#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1528(para)
  11461146msgid "The date and time at which the cookie is no longer valid."
  1147 msgstr ""
   1147msgstr "Датата и времето, когато бисквитката вече няма да е валидна."
  11481148
  11491149#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1536(title)
   
  11531153#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1537(para)
  11541154msgid "Many web sites require you to log in using a username and password to gain access to some or all of the site. <application>Epiphany</application> can remember the passwords for you so that you can quickly login in future."
  1155 msgstr ""
   1155msgstr "Много сайтове изискват да сте влезли с потребителско име и парола, за да имате достъп до някаква част от сайта или целия сайт. <application>Epiphany</application> може да запомня паролите вместо Вас, така че за в бъдеще да влизате по-бързо."
  11561156
  11571157#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1542(para)
  11581158msgid "In Personal Data Manager, you can view the sites for which passwords have been stored, and delete them."
  1159 msgstr ""
   1159msgstr "В управлението на личните данни, може да видите сайтовете, за които сте запазили паролите и да ги изтриете."
  11601160
  11611161#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1548(para)
  11621162msgid "To delete passwords, select all the entries you want to delete, and click the <guibutton>Delete</guibutton> button."
  1163 msgstr ""
   1163msgstr "За да изтриете пароли, изберете всички записи, които желаете да изтриете и натиснете бутона <guibutton>Премахване</guibutton>."
  11641164
  11651165#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1559(title)
   
  11691169#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1560(para)
  11701170msgid "When you are downloading files, the download manager provides you with details of the current downloads:"
  1171 msgstr ""
   1171msgstr "Когато изтегляте файлове, управлението за изтегляне на файлове Ви показва информация за текущите изтегляния."
  11721172
  11731173#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1566(para)
  11741174msgid "The <guilabel>%</guilabel> column shows the progress of each download."
  1175 msgstr ""
   1175msgstr "Колоната <guilabel>%</guilabel> показва прогреса на всяко сваляне."
  11761176
  11771177#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1571(para)
  11781178msgid "The <guilabel>Filename</guilabel> is the name of the downloading file. The folder which the file is downloaded to can be specified in <xref linkend=\"general-preferences\"/>. This column also shows the amount of the file downloaded and its total size."
  1179 msgstr ""
   1179msgstr "<guilabel>Файловото име</guilabel> е името на изтеглящия се файл. Папката, в която се изтегля файлът, може да бъде определена в <xref linkend=\"general-preferences\"/>. Тази колона също показва колко от файла е изтеглено, както и целия му размер."
  11801180
  11811181#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1578(para)
  11821182msgid "<guilabel>Remaining</guilabel> gives an estimation of the amount of time to completion. This is a best guess and, depending on the reliability of your connection, this value may vary in accuracy."
  1183 msgstr ""
   1183msgstr "<guilabel>Остават</guilabel> дава приблизително време оставащо до завършването. Това е само предположение и в зависимост от надеждността на връзката Ви, тази стойност може да варира относно точността."
  11841184
  11851185#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1585(para)
  11861186msgid "To cancel a download, select its entry in the download manager and click <guibutton> Stop</guibutton>."
  1187 msgstr ""
   1187msgstr "За да откажете изтегляне, изберете записа му и после натиснете <guibutton>Спиране</guibutton>."
  11881188
  11891189#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1590(para)
  11901190msgid "Once all downloads have finished, or been cancelled, the download manager will close."
  1191 msgstr ""
   1191msgstr "Когато всички изтегляния приключат (или бъдат спрени), управлението на изтеглянията ще се затвори."
  11921192
  11931193#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1598(title)
   
  11971197#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1599(para)
  11981198msgid "When using sites which require you to login, or when using online shopping, it is important to know that the information you submit is secure. <application>Epiphany</application> offers a number of features to help you do this."
  1199 msgstr ""
   1199msgstr "Когато използвате сайтове, които изискват да влезете в тях с потребителско име и парола или при онлайн пазаруване е важно да знаете, че информацията, която прехвърляте е защитена. <application>Epiphany</application> предлага възможности, които да Ви помогнат в това."
  12001200
  12011201#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1605(title)
  12021202msgid "Identifying Secure Sites"
  1203 msgstr ""
   1203msgstr "Разпознаване на сигурни сайтове"
  12041204
  12051205#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1606(para)
  12061206msgid "When viewing web pages, <application>Epiphany</application> displays a padlock icon which shows you whether the current site is secure. When the statusbar is visible, this icon will appear there, otherwise it will be shown in the right-hand side of the address entry. In Fullscreen mode when the toolbar is hidden, the lock icon will be shown in the top right corner of the window on secure sites."
  1207 msgstr ""
   1207msgstr "При разглеждане на Интернет страници, <application>Epiphany</application> показва икона на катинар, която Ви уведомява дали сайтът е сигурен или не. Когато лентата за състоянието е видима, иконата ще се появява там, в противен случай ще бъде показвана в дясната част на полето за въвеждане на адресите. В режим \"Пълен екран\", когато лентата с инструменти е скрита, иконата ще бъде показвана в горния десен ъгъл на прозореца при сигурните сайтове."
  12081208
  12091209#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1617(term)
   
  12211221#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1627(para)
  12221222msgid "Indicates that this site is secure."
  1223 msgstr ""
   1223msgstr "Показва, че този сайт е сигурен."
  12241224
  12251225#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1633(term)
   
  12291229#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1635(para)
  12301230msgid "Indicates that some parts of this page are secure, and others are not. You should consider the page as a whole to be insecure."
  1231 msgstr ""
   1231msgstr "Показва, че части от тази страница са сигурни, а други не са. Трябва да обмислите дали цялата страница не е несигурна."
  12321232
  12331233#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1644(title)
  12341234msgid "Using Certificate Viewer"
  1235 msgstr ""
   1235msgstr "Използване на прегледа на сертификати"
  12361236
  12371237#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1645(para)
  12381238msgid "The certificate viewer presents the details held within the certificate. The <guilabel>General</guilabel> tab provides the following details:"
  1239 msgstr ""
   1239msgstr "Прегледът на сертификати представя подробна информация пазена в сертификата. <guilabel>Общия</guilabel> раздел предоставя следната информация:"
  12401240
  12411241#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1651(term)
  12421242msgid "Common Name"
  1243 msgstr ""
   1243msgstr "Общо име"
  12441244
  12451245#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1653(para)
  12461246msgid "Shows either who issued the certificate, or the domain to which it was issued."
  1247 msgstr ""
   1247msgstr "Показва или кой е издал серфтификата или на кого е бил издаден."
  12481248
  12491249#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1660(term)
   
  12531253#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1662(para)
  12541254msgid "Shows the name of the issuing company, or the name of the company to which is was issued."
  1255 msgstr ""
   1255msgstr "Показва името на издаващата сертификата компания или името на компанията, на която е издаден."
  12561256
  12571257#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1669(term)
  12581258msgid "Organisational Unit"
  1259 msgstr ""
   1259msgstr "Организационна единица"
  12601260
  12611261#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1671(para)
  12621262msgid "Shows the division of the company which issued or received the certificate."
  1263 msgstr ""
   1263msgstr "Показва подразделението на компанията, която е издала или получил сертификата."
  12641264
  12651265#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1677(term)
   
  12691269#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1679(para)
  12701270msgid "A unique identifier for this certificate."
  1271 msgstr ""
   1271msgstr "Уникален идентификатор за този сертификат."
  12721272
  12731273#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1685(term)
   
  12931293#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1703(para) /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1712(para)
  12941294msgid "An identifying string for this certificate. You can check with the issuing company that this string matches the certificate on their records."
  1295 msgstr ""
   1295msgstr "Низ идентификатор за този сертификат. Може да проверите при издаващата компания, дали този низ пасва с техните записи."
  12961296
  12971297#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1710(term)
   
  13011301#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1719(para)
  13021302msgid "The <guilabel>Details</guilabel> tab shows the following information:"
  1303 msgstr ""
   1303msgstr "Раздела за <guilabel>Детайли</guilabel> показва следната информация:"
  13041304
  13051305#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1724(term)
   
  13091309#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1726(para)
  13101310msgid "Some certificates are signed by intermediate authorities who are in turn signed by an authority at a higher level. This list displays the complete certificate chain."
  1311 msgstr ""
   1311msgstr "Някои сертификати са подписани от средни институции, които на свои ред са подписани от по-висшестояща институция. Този списък показва пълната сертификатна верига."
  13121312
  13131313#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1734(term)
   
  13171317#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1736(para)
  13181318msgid "Displays the fields as they appear in the certificate for the selected certificate in the hierarchy."
  1319 msgstr ""
   1319msgstr "Показва полетата, както се появяват в сертификата за избрания сертификат в йерархията."
  13201320
  13211321#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1743(term)
  13221322msgid "Field Value"
  1323 msgstr ""
   1323msgstr "Стойност на поле"
  13241324
  13251325#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1745(para)
  13261326msgid "Displays the value for the selected certificate field."
  1327 msgstr ""
   1327msgstr "Показва стойността за избраното поле на сертификата."
  13281328
  13291329#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1756(title)
   
  13331333#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1760(title)
  13341334msgid "Setting Your Preferences"
  1335 msgstr ""
   1335msgstr "Нагласяне на настройките"
  13361336
  13371337#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1761(para)
  13381338msgid "You can customize <application>Epiphany</application> to suit your personal needs by using the Preferences dialog which can be accessed by selecting <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
  1339 msgstr ""
   1339msgstr "Може да персонализирате <application>Epiphany</application> да отговаря на личните Ви нужди, като използвате прозорецът Настройки, който е достъпен през <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>."
  13401340
  13411341#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1767(title)
   
  13451345#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1772(para)
  13461346msgid "Choose the page displayed when the <guibutton>Home</guibutton> button on the toolbar is clicked, and also when <application>Epiphany</application> is launched, by entering an address in the <guilabel>Home page</guilabel> section."
  1347 msgstr ""
   1347msgstr "Изберете показаната страница, когато бутонът <guibutton>У дома</guibutton> на лентата с инструменти бъде натиснат и също, когато <application>Epiphany</application> се стартира, като въведете адрес в секцията <guilabel>Домашна страница</guilabel>."
  13481348
  13491349#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1779(para)
  13501350msgid "Choose the folder for downloaded files by clicking the <guilabel> Download folder</guilabel> button and selecting a folder. If you select <guilabel>Automatically download and open files</guilabel> you will not be prompted before files are download or opened."
  1351 msgstr ""
   1351msgstr "Изберете папката за изтегляните файлове като натиснете бутона за <guilabel>Папката за изтегляния</guilabel> и изберете папка. Ако изберете <guilabel>Автоматично изтегляне и отваряне на файловете</guilabel>, няма да бъдете запитвани преди изтеглянето и отварянето на файловете."
  13521352
  13531353#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1789(title)
   
  13571357#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1790(para)
  13581358msgid "This section allows you to configure the style of text and the colors used on web pages."
  1359 msgstr ""
   1359msgstr "Тази секция позволява да конфигурирате стила на текста и цветовете използвани на Интернет страниците."
  13601360
  13611361#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1794(para)
  13621362msgid "You can choose different font styles and sizes depending on the language that a page is written in. First select the language you want to configure from the <guilabel>For language</guilabel> drop-down list. To set the font for standard text, where the width of characters varies, use the <guilabel>Variable width</guilabel> drop down list and spin box. To set the font for fixed width text, where the width of characters is always the same, use the <guilabel>Fixed width</guilabel> drop down list and spin box."
  1363 msgstr ""
   1363msgstr "Може да изберете различни стилове шрифтове и размери в зависимост от езика, на който е написана страницата. Първо изберете езика, който искате да настроите от падащия списък <guilabel>За език</guilabel>. За да настроите шрифта за стандартен текст, където ширината на текста варира, използвайте полетата за <guilabel>Променлива ширина</guilabel>. За да настроите шрифта за текст с фиксирана ширина, където ширината на символите е винаги една и съща, използвайте полетата за <guilabel>Фиксирана ширина</guilabel>."
  13641364
  13651365#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1804(para)
  13661366msgid "You can also set a minimum size for web page fonts by using the <guilabel> Minimum size</guilabel> spin box. Fonts smaller than this value will be increased to this size."
  1367 msgstr ""
   1367msgstr "Може също да настроите минимален размер за шрифтове на Интернет страници като използвате полето <guilabel>Минимален размер</guilabel>. Шрифтовете по-малки от тази стойност, ще бъдат увеличени до нея."
  13681368
  13691369#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1809(para)
  13701370msgid "Web pages often specify their own font styles and sizes. You can make <application>Epiphany</application> only use the fonts that you have chosen by selecting the <guilabel>Always use these fonts</guilabel> option."
  1371 msgstr ""
   1371msgstr "Интернет страниците често определят свои стилове и размери шрифтове. Може да направите <application>Epiphany</application> да използва само шрифтовете, които Вие сте избрали като изберете опцията <guilabel>Винаги да се използват тези шрифтове</guilabel>."
  13721372
  13731373#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1814(para)
  13741374msgid "Web pages may also specify their own colors for the background and for fonts. You can make <application>Epiphany</application> always use the colors specifed by your current desktop theme by selecting the <guilabel>Always use the desktop theme colors</guilabel> option."
  1375 msgstr ""
   1375msgstr "Интернет страниците също могат да определят техни цветове за фон или шрифтове. Може да направите така, че <application>Epiphany</application> винаги да използва цветовете определени от темата за работната среда като изберете опцията <guilabel>Винаги да се използва темата с цветове на работната среда</guilabel>."
  13761376
  13771377#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1822(title)
   
  13851385#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1829(para)
  13861386msgid "Select <guilabel>Allow popup windows</guilabel> if you want web pages to be able to launch content in new windows automatically."
  1387 msgstr ""
   1387msgstr "Изберете <guilabel>Позволяване на изскачащите прозорци</guilabel>, ако искате Интернет страниците да могат автоматично да отварят съдържание в нови прозорци."
  13881388
  13891389#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1835(para)
  13901390msgid "Select <guilabel>Enable Java</guilabel> to allow pages to load Java applets - programs which run inside web pages."
  1391 msgstr ""
   1391msgstr "Изберете <guilabel>Включване на Java</guilabel>, за да позволите на страниците да зареждат Java аплети - програми, които вървят в Интернет страниците."
  13921392
  13931393#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1841(para)
  13941394msgid "Select <guilabel>Enable JavaScript</guilabel> to give web pages the capability to use the more advanced programming techniques of the JavaScript language."
  1395 msgstr ""
   1395msgstr "Изберете <guilabel>Включване на JavaScript</guilabel>, за да дадете възможността на страниците да използват по-сложни програмни техники на JavaScript езика."
  13961396
  13971397#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1849(para)
  13981398msgid "Disabling these features may cause some pages to display incorrectly or cause some loss of functionility. For Java to work, you need to install the Java plugin."
  1399 msgstr ""
   1399msgstr "Изключването на тези функции може да доведе до това някои страници да не се показват правилно или да се появяват грешки при функционалността. За да може Java да работи, трябва да инсталирате Java приставката."
  14001400
  14011401#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1855(para)
   
  14051405#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1860(para)
  14061406msgid "Select <guilabel>Always accept</guilabel> to allow any site to set cookies."
  1407 msgstr ""
   1407msgstr "Изберете <guilabel>Винаги да бъдат приемани</guilabel>, за да позволите на всеки сайт да настройва бисквитки."
  14081408
  14091409#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1866(para)
  14101410msgid "Select <guilabel>Only from sites you visit</guilabel> to only allow cookies to be set for sites which you have navigated to."
  1411 msgstr ""
   1411msgstr "Изберете <guilabel>Само от сайтове, които посещавате</guilabel>, за да позволите да настройват·бисквитки сайтове, който сте отворили."
  14121412
  14131413#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1872(para)
  14141414msgid "Select <guilabel>Never accept</guilabel> to prevent sites from setting cookies."
  1415 msgstr ""
   1415msgstr "Изберете <guilabel>Никога да не бъдат приемани</guilabel>, за да предотвратите сайтовете да настройват бисквитки."
  14161416
  14171417#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1879(para)
  14181418msgid "Disabling or restricting cookies may disable access to parts of some sites or disable some of their features."
  1419 msgstr ""
   1419msgstr "Изключване или ограничаване на бисквитките може да забрани достъп до части на някои сайтове или да ограничи някои от техните функции."
  14201420
  14211421#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1884(para)
  14221422msgid "<application>Epiphany</application> stores some of the content of web pages in temporary files to allow faster loading of the content when you next view them. The <guilabel>Disk space</guilabel> spin box allows you to specify the maximum amount of space <application>Epiphany</application> can use for these files. Setting this value to zero will cause <application>Epiphany</application> to never store temporary files. These temporary files can be removed by clicking the <guibutton>Clear</guibutton> button."
  1423 msgstr ""
   1423msgstr "<application>Epiphany</application> запазва част от съдържанието на Интернет страници във временни файлове, за да позволява по-бързо зареждане при следващото им разглеждане. Полето <guilabel>Заемано пространство</guilabel> позволява да определяте максимума пространство, което <application>Epiphany</application> може да заема с такива файлове. Настройване на тази стойност на нула, ще направи така, че <application>Epiphany</application> да не запазва никога временни файлове. Тези временни файлове могат да бъдат премахвани чрез натискане на бутона <guibutton>Изчистване</guibutton>."
  14241424
  14251425#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1894(title)
   
  14291429#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1895(para)
  14301430msgid "The encoding of a page specifies the set of characters that are used in it. The <guilabel>Encodings</guilabel> section configures how <application>Epiphany</application> identifies this set. The <guilabel>Default</guilabel> drop-down list allows you to set an encoding to fall back to when the page doesn't specify one."
  1431 msgstr ""
   1431msgstr "Кодирането на страница определя набора от символи използвани на нея. Секцията <guilabel>Кодирания</guilabel> определя как <application>Epiphany</application> разпознава този набор. Падащото меню <guilabel>По подразбиране</guilabel> позволява да настройвате кодова таблица, която да се използва, когато страницата не е определила своя."
  14321432
  14331433#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1901(para)
  14341434msgid "The <guilabel>Autodetect</guilabel> drop-down list allows you to select a group of encodings from which <application>Epiphany</application> will try to select to right encoding for the page if one is not specified. For example, if you normally visit Chinese pages, for which these may be several different encodings, you might set this to <guilabel>Chinese</guilabel>. To stop <application>Epiphany</application> from trying to guess an encoding, select <guilabel>Off</guilabel>."
  1435 msgstr ""
   1435msgstr "Падащият списък <guilabel>Автоматично засичане</guilabel> Ви позволява да избирате група от кодови таблици, от които <application>Epiphany</application> ще се опита да избере правилната за страницата, ако не е определено кодиране. Примерно, ако обикновено посещавате китайски страници, за които може да има няколко различни кодови таблици, може да настроите това на <guilabel>Китайски</guilabel>. За да спрете <application>Epiphany</application> от опити да познае кодовата таблица, изберете <guilabel>Изключено</guilabel>."
  14361436
  14371437#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1909(para)
  14381438msgid "Some web sites have pages which are available in a number of different languages. You can set your prefered language by selecting an entry from the <guilabel>Language</guilabel> drop down list. If you would like to set one or more fall back languages, in case your prefered language isn't available, click <guibutton>More</guibutton> and add your back up languages to the list. Entries are listed in the order they will be checked with your prefered language at the top. You can reorder entries by dragging them."
  1439 msgstr ""
   1439msgstr "Някои сайтове имат страници, които са налични на няколко различни езика. Може да изберете предпочитания от Вас език като изберете запис от падащия списък <guilabel>Език</guilabel>. Може и да изберете резервни езици, в случай, че предпочитания Ви език не е наличен. Изберете <guibutton>Още</guibutton> и добавете резервните езици в списъка. Записите са изписани по реда, по който ще бъдат проверявани, като се започва с предпочитания от Вас език. Може да пренареждате записите като ги изтегляте и пускате."
  14401440
  14411441#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1922(title)
   
  14451445#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1923(para)
  14461446msgid "You can show and hide browser window components as follows:"
  1447 msgstr ""
   1447msgstr "Може да показвате и скривате прозоръчни компоненти, както следва:"
  14481448
  14491449#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1929(para)
  14501450msgid "To hide the toolbars, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbars </guimenuitem></menuchoice>. To display the toolbar again, choose <menuchoice><guimenu> View</guimenu><guimenuitem>Toolbars</guimenuitem></menuchoice> again."
  1451 msgstr ""
   1451msgstr "За да скриете лентата с инструментите, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. За да покажете отново лентата с инструменти, изберете пак <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>."
  14521452
  14531453#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1939(para)
  14541454msgid "To hide the bookmarks bar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Bookmarks Bar </guimenuitem></menuchoice>. To display the bookmarks bar again, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Bookmarks Bar</guimenuitem></menuchoice> again."
  1455 msgstr ""
   1455msgstr "За да скриете лентата с отметките, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с отметките</guimenuitem></menuchoice>. За да се покаже отново лентата с отметките, изберете пак <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с отметките</guimenuitem></menuchoice>."
  14561456
  14571457#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1949(para)
  14581458msgid "To hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu> View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>. To display the statusbar again, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem> Statusbar</guimenuitem></menuchoice> again."
  1459 msgstr ""
   1459msgstr "За да скриете лентата за състоянието, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>. За да покажете отново лентата за състоянието, изберете пак <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>."
  14601460
  14611461#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1959(para)
  14621462msgid "You can use fullscreen mode to make <application>Epiphany</application> hide most of the window components. For details, see <xref linkend=\"using-fullscreen-mode\"/>."
  1463 msgstr ""
   1463msgstr "Може да използвате режима \"На цял екран\", за да се скрият повечето прозоръчни компоненти на <application>Epiphany</application>. За повече информация, вижте <xref linkend=\"using-fullscreen-mode\"/>."
  14641464
  14651465#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1966(title)
   
  14691469#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1967(para)
  14701470msgid "You can customize the items which appear in your toolbars:"
  1471 msgstr ""
   1471msgstr "Може ад персонализирате елементите, които се появяват в лентите с инструменти:"
  14721472
  14731473#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1972(para)
  14741474msgid "To add or remove buttons from your toolbar, select <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem> Toolbars</guimenuitem></menuchoice>. Drag icons to and from the editor to add or remove them from your toolbar."
  1475 msgstr ""
   1475msgstr "За да добавите или премахвате бутони от лентата с инструменти, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Ленти с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. Изтеглете икони към и от редактора, за да добавите или премахнете иконите от Вашата лента с инструменти."
  14761476
  14771477#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1980(para)
  14781478msgid "To add a new toolbar, click <guibutton>Add Toolbar </guibutton> in the toolbar editor."
  1479 msgstr ""
   1479msgstr "За да добавите нова лента с инструменти, натиснете <guibutton>Добавяне на нова лента с инструменти·</guibutton> в редактора на лентата с инструментите."
  14801480
  14811481#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1986(para)
  14821482msgid "To remove a toolbar, remove all items from it. The toolbar will then automatically be removed."
  1483 msgstr ""
   1483msgstr "За да премахнете лента с инструменти, премахнете всички елементи от нея. Тогава тя автоматично ще бъде премахната."
  14841484
  14851485#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:1992(para)
  14861486msgid "Drag buttons, including bookmarks, to rearrange them either on the same toolbar or between different toolbars."
  1487 msgstr ""
   1487msgstr "Изтегляйте и пускайте бутони, включително отметки, за да ги пренаредите или на същата лента с инструменти или на различна лента с инструменти."
  14881488
  14891489#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2001(title)
   
  14931493#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2002(para)
  14941494msgid "Additional features can be added to <application>Epiphany</application> by installing Extensions. Examples of Extensions include Mouse Gestures which allows page navigation using cursor movements and Error Viewer and Validator which can check web pages for coding errors."
  1495 msgstr ""
   1495msgstr "Може да се добавя допълнителна функционалност към <application>Epiphany</application> чрез инсталирането на Разширения. Примери за Разширения са Жестове на мишката, което позволява навигация чрез движения на курсора и Преглед на грешки и Валидатор, което проверява страниците за грешки в кода."
  14961496
  14971497#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2008(para)
  14981498msgid "Please consult your system administrator to find out whether the extensions you require are installed, or see the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/epiphany/\" type=\"http\">Epiphany Web page</ulink> for installation instructions."
  1499 msgstr ""
   1499msgstr "Консултирайте се с Вашия системен администратор, за да разберете дали разширението, което Ви е нужно е инсталирано или вижте <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/epiphany/\"·type=\"http\">Интернет страницата на Epiphany</ulink> за инсталационни инструкции."
  15001500
  15011501#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2019(title)
   
  15291529#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2065(para)
  15301530msgid "Save the current document to a local folder."
  1531 msgstr ""
   1531msgstr "Запазване на текущия документ в локална папка."
  15321532
  15331533#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2073(keycap)
   
  15931593#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2161(para)
  15941594msgid "Toggle toolbar display."
  1595 msgstr ""
   1595msgstr "Включва и изключва показването на лентата с инструменти."
  15961596
  15971597#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2172(title)
   
  16811681#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2317(title)
  16821682msgid "Tabbed Browsing Shortcuts"
  1683 msgstr ""
   1683msgstr "Бързи клавиши за подпрозорците"
  16841684
  16851685#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2339(keycap)
   
  17251725#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2402(title)
  17261726msgid "Page Viewing Shortcuts"
  1727 msgstr ""
   1727msgstr "Бързи клавиши за разглеждане на страницата"
  17281728
  17291729#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2424(keycap)
   
  17891789#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2543(para)
  17901790msgid "<application>Epiphany</application> was written by Marco Presenti Gritti (<email>marco@gnome.org</email>). To find more information about <application>Epiphany</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/epiphany/\" type=\"http\">Epiphany Web page</ulink>."
  1791 msgstr ""
   1791msgstr "Програмата <application>Epiphany</application> е написана от Marco Presenti Gritti (<email>marco@gnome.org</email>). За повече информация относно <application>Epiphany</application>, посетете <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/epiphany/\"·type=\"http\">Интернет страницата на Epiphany</ulink>."
  17921792
  17931793#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2551(para)
  17941794msgid "This manual was written by David Bordoley (<email>bordoley@msu.edu</email>), Piers Cornwell (<email>piers@gnome.org</email>) and Patanjali Somayaji (<email>patanjali@codito.com</email>)."
  1795 msgstr ""
   1795msgstr "Това ръководство е написано от David Bordoley (<email>bordoley@msu.edu</email>), Piers Cornwell (<email>piers@gnome.org</email>) и Patanjali Somayaji (<email>patanjali@codito.com</email>)."
  17961796
  17971797#: /tmp/doc-l10n/cvs/epiphany.gnome-2-12/C/epiphany.xml:2558(para)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.