Changeset 3606


Ignore:
Timestamp:
Sep 28, 2022, 12:13:29 PM (2 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/672

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3604 r3606  
  33# This file is distributed under the same license as the git package.
  44# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
  5 #
  65# ========================
  76# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
   
  209208# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
  210209# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
  211 #
  212210msgid ""
  213211msgstr ""
  214212"Project-Id-Version: git 2.38\n"
  215213"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  216 "POT-Creation-Date: 2022-09-23 10:54+0200\n"
  217 "PO-Revision-Date: 2022-09-23 11:15+0200\n"
   214"POT-Creation-Date: 2022-09-28 10:59+0200\n"
   215"PO-Revision-Date: 2022-09-28 10:59+0200\n"
  218216"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  219217"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  373371msgstr "индексът не може да бъде обновен"
  374372
  375 #
  376373#, c-format
  377374msgid "Bye.\n"
   
  65846581msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
  65856582
  6586 #
  65876583#, c-format
  65886584msgid "invalid %s"
   
  1833218328"индекса"
  1833318329
  18334 msgid "corrupt bitmap lookup table: xor chain exceed entry count"
   18330msgid "corrupt bitmap lookup table: xor chain exceeds entry count"
  1833518331msgstr ""
  1833618332"повредена таблица със съответствия: веригата за XOR е по-дълга от броя на "
   
  2315523151msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
  2315623152msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "
  23157 
  23158 #~ msgid "(stats|all)"
  23159 #~ msgstr "„stats“/„all“ (статистика/всичко)"
  23160 
  23161 #~ msgid "git maintenance register"
  23162 #~ msgstr "git maintenance register"
  23163 
  23164 #~ msgid "git maintenance unregister"
  23165 #~ msgstr "git maintenance unregister"
  23166 
  23167 #~ msgid "git maintenance stop"
  23168 #~ msgstr "git maintenance stop"
  23169 
  23170 #, c-format
  23171 #~ msgid "could not parse colored hunk header '%.*s'"
  23172 #~ msgstr "заглавната част на оцветеното парче „%.*s“ не може да се анализира"
  23173 
  23174 #, c-format
  23175 #~ msgid "Unknown subcommand: %s"
  23176 #~ msgstr "Непозната подкоманда: %s"
  23177 
  23178 #~ msgid "checked out in another worktree"
  23179 #~ msgstr "изтеглен в друго работно дърво"
  23180 
  23181 #~ msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
  23182 #~ msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
  23183 
  23184 #, c-format
  23185 #~ msgid "invalid subcommand: %s"
  23186 #~ msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
  23187 
  23188 #~ msgid "single arg format must be symmetric range"
  23189 #~ msgstr "вариантът с единствен аргумент изисква симетричен диапазон"
  23190 
  23191 #~ msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
  23192 #~ msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
  23193 
  23194 #~ msgid "git submodule--helper name <path>"
  23195 #~ msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
  23196 
  23197 #, c-format
  23198 #~ msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
  23199 #~ msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
  23200 
  23201 #, c-format
  23202 #~ msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
  23203 #~ msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
  23204 
  23205 #~ msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
  23206 #~ msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
  23207 
  23208 #~ msgid "rebase, merge, checkout or none"
  23209 #~ msgstr ""
  23210 #~ "„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
  23211 #~ "„none“ (нищо да не се прави)"
  23212 
  23213 #~ msgid "bad value for update parameter"
  23214 #~ msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
  23215 
  23216 #~ msgid "Show three-way merge without touching index"
  23217 #~ msgstr "Извеждане на тройно сливане без промяна на индекса"
  23218 
  23219 #, c-format
  23220 #~ msgid "could not create directory for '%s'"
  23221 #~ msgstr "директорията за „%s“ не може да се създадe"
  23222 
  23223 #, c-format
  23224 #~ msgid "Couldn't start hook '%s'\n"
  23225 #~ msgstr "Куката „%s“ не може да се стартира\n"
  23226 
  23227 #, c-format
  23228 #~ msgid ""
  23229 #~ "Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; "
  23230 #~ "old copy renamed to %s"
  23231 #~ msgstr ""
  23232 #~ "Бележка: „%s“ не е актуален и пречи за преминаването към версията с "
  23233 #~ "конфликт.  Старият вариант е преименуван на „%s“"
  23234 
  23235 #, c-format
  23236 #~ msgid "%s: fast-forward"
  23237 #~ msgstr "%s: превъртане"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.