Ignore:
Timestamp:
Feb 13, 2021, 1:42:15 PM (5 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: подаден през робота

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3393 r3394  
  11# Bulgarian translation of GNU gawl po-file.
  2 # Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gawk package.
  44# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021.
  55#
  6 # WARNING: Everywhere NUMBER is translated as N rather than as БРОЙ or ЧИСЛО
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: tar gawk-5.0.64\n"
   6msgid ""
   7msgstr ""
   8"Project-Id-Version: gawk-5.0.64\n"
  119"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1210"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2021-02-12 12:38+0100\n"
   11"PO-Revision-Date: 2021-02-13 12:06+0100\n"
  1412"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1513"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  108106#: awkgram.y:419 awkgram.y:431
  109107msgid "old awk does not support multiple `BEGIN' or `END' rules"
  110 msgstr "старите версии на awk не поддържат повече от едно правило „BEGIN“ и „END“"
   108msgstr ""
   109"старите версии на awk не поддържат повече от едно правило „BEGIN“ и „END“"
  111110
  112111#: awkgram.y:484
   
  117116#: awkgram.y:548
  118117msgid "regexp constant `//' looks like a C++ comment, but is not"
  119 msgstr "константата за регулярен израз „//“ изглежда като коментар на C++, но не е"
   118msgstr ""
   119"константата за регулярен израз „//“ изглежда като коментар на C++, но не е"
  120120
  121121#: awkgram.y:552
  122122#, c-format
  123123msgid "regexp constant `/%s/' looks like a C comment, but is not"
  124 msgstr "константата за регулярен израз „/%s/“ изглежда като коментар на C, но не е"
   124msgstr ""
   125"константата за регулярен израз „/%s/“ изглежда като коментар на C, но не е"
  125126
  126127#: awkgram.y:679
   
  157158#: awkgram.y:1169
  158159msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
  159 msgstr "обикновеният „print“ в правилата „BEGIN“ и „END“ вероятно трябва да е „print \"\"“"
   160msgstr ""
   161"обикновеният „print“ в правилата „BEGIN“ и „END“ вероятно трябва да е „print "
   162"\"\"“"
  160163
  161164#: awkgram.y:1239 awkgram.y:1288
   
  177180#: awkgram.y:1417
  178181msgid "concatenation as I/O `>' redirection target is ambiguous"
  179 msgstr "свързване, защото целта на пренасочването на входа/изхода с „>“ не е еднозначна"
   182msgstr ""
   183"свързване, защото целта на пренасочването на входа/изхода с „>“ не е "
   184"еднозначна"
  180185
  181186#: awkgram.y:1623
   
  219224#, c-format
  220225msgid "cannot use special variable `%s' for indirect function call"
  221 msgstr "специалната променлива „%s“ не може да се ползва за недиректно извикване на функция"
   226msgstr ""
   227"специалната променлива „%s“ не може да се ползва за недиректно извикване на "
   228"функция"
  222229
  223230#: awkgram.y:2043
   
  246253"source files / command-line arguments must contain complete functions or "
  247254"rules"
  248 msgstr "файловете с изходен код/аргументите на командния ред трябва да съдържат цели функции или правила"
   255msgstr ""
   256"файловете с изходен код/аргументите на командния ред трябва да съдържат цели "
   257"функции или правила"
  249258
  250259#: awkgram.y:2855 awkgram.y:2933 awkgram.y:3171 debug.c:536 debug.c:552
   
  324333#, c-format
  325334msgid "%s: %d: tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
  326 msgstr "%s: %d: модификаторът на регулярен израз на tawk „/…/%c“ не работи в gawk"
   335msgstr ""
   336"%s: %d: модификаторът на регулярен израз на tawk „/…/%c“ не работи в gawk"
  327337
  328338#: awkgram.y:3689
   
  405415#, c-format
  406416msgid "%s: string literal as last argument of substitute has no effect"
  407 msgstr "%s: низов литерал като последен аргумент при заместване няма никакъв ефект"
   417msgstr ""
   418"%s: низов литерал като последен аргумент при заместване няма никакъв ефект"
  408419
  409420#: awkgram.y:4609
   
  467478#, c-format
  468479msgid "function `%s': cannot use function name as parameter name"
  469 msgstr "функция „%s“: името на функцията не може да се ползва за име на параметър"
   480msgstr ""
   481"функция „%s“: името на функцията не може да се ползва за име на параметър"
  470482
  471483#: awkgram.y:5094
  472484#, c-format
  473485msgid "function `%s': cannot use special variable `%s' as a function parameter"
  474 msgstr "функция „%s“: специалната променлива „%s“ не може да се ползва за име на параметър"
   486msgstr ""
   487"функция „%s“: специалната променлива „%s“ не може да се ползва за име на "
   488"параметър"
  475489
  476490#: awkgram.y:5098
  477491#, c-format
  478492msgid "function `%s': parameter `%s' cannot contain a namespace"
  479 msgstr "функция „%s“: параметърът „%s“ не може да съдържа пространство от имена"
   493msgstr ""
   494"функция „%s“: параметърът „%s“ не може да съдържа пространство от имена"
  480495
  481496#: awkgram.y:5105
   
  520535msgid ""
  521536"cannot assign a value to the result of a field post-increment expression"
  522 msgstr "не може да се присвои стойност на резултата на последващо увеличаване на поле"
   537msgstr ""
   538"не може да се присвои стойност на резултата на последващо увеличаване на поле"
  523539
  524540#: awkgram.y:5805
   
  530546#, c-format
  531547msgid "identifier %s: qualified names not allowed in traditional / POSIX mode"
  532 msgstr "идентификатор „%s“: квалифицирани имена не са позволени в традиционния (POSIX) режим"
   548msgstr ""
   549"идентификатор „%s“: квалифицирани имена не са позволени в традиционния "
   550"(POSIX) режим"
  533551
  534552#: awkgram.y:6702
  535553#, c-format
  536554msgid "identifier %s: namespace separator is two colons, not one"
  537 msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена трябва да е две двоеточия, не едно"
   555msgstr ""
   556"идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена трябва да е две "
   557"двоеточия, не едно"
  538558
  539559#: awkgram.y:6708
   
  546566msgid ""
  547567"identifier `%s': namespace separator can only appear once in a qualified name"
  548 msgstr "идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена може да се ползва само веднъж в квалифицирано име"
   568msgstr ""
   569"идентификатор „%s“: разделителят за пространство от имена може да се ползва "
   570"само веднъж в квалифицирано име"
  549571
  550572#: awkgram.y:6764 awkgram.y:6815
  551573#, c-format
  552574msgid "using reserved identifier `%s' as a namespace is not allowed"
  553 msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като пространство от имена"
   575msgstr ""
   576"резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като пространство от "
   577"имена"
  554578
  555579#: awkgram.y:6771 awkgram.y:6781
   
  558582"using reserved identifier `%s' as second component of a qualified name is "
  559583"not allowed"
  560 msgstr "резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като втора част от квалифицирано име"
   584msgstr ""
   585"резервираният идентификатор „%s“ не трябва да се ползва като втора част от "
   586"квалифицирано име"
  561587
  562588#: awkgram.y:6799
   
  567593#, c-format
  568594msgid "namespace name `%s' must meet identifier naming rules"
  569 msgstr "името на пространство от имена „%s“ трябва да спазва правилата за идентификатор"
   595msgstr ""
   596"името на пространство от имена „%s“ трябва да спазва правилата за "
   597"идентификатор"
  570598
  571599#: builtin.c:144
   
  596624#, c-format
  597625msgid "fflush: cannot flush: pipe `%.*s' opened for reading, not writing"
  598 msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — програмният канал „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
   626msgstr ""
   627"fflush: буферите не може да се изчистят — програмният канал „%.*s“ е отворен "
   628"за четене, а не за запис"
  599629
  600630#: builtin.c:249
  601631#, c-format
  602632msgid "fflush: cannot flush: file `%.*s' opened for reading, not writing"
  603 msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — файлът „%.*s“ е отворен за четене, а не за запис"
   633msgstr ""
   634"fflush: буферите не може да се изчистят — файлът „%.*s“ е отворен за четене, "
   635"а не за запис"
  604636
  605637#: builtin.c:260
   
  611643#, c-format
  612644msgid "fflush: cannot flush: two-way pipe `%.*s' has closed write end"
  613 msgstr "fflush: буферите не може да се изчистят — страната за запис в двупосочният програмен канал „%.*s“ е затворена"
   645msgstr ""
   646"fflush: буферите не може да се изчистят — страната за запис в двупосочният "
   647"програмен канал „%.*s“ е затворена"
  614648
  615649#: builtin.c:271
  616650#, c-format
  617651msgid "fflush: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
  618 msgstr "fflush: „%.*s“ не е нито отворен файл, нито програмен канал, нито копроцес"
   652msgstr ""
   653"fflush: „%.*s“ не е нито отворен файл, нито програмен канал, нито копроцес"
  619654
  620655#: builtin.c:378 builtin.c:2034
   
  648683#: builtin.c:786 builtin.c:791 builtin.c:944
  649684msgid "fatal: must use `count$' on all formats or none"
  650 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „count$“ трябва да се ползва или за всички формати, или за никои"
   685msgstr ""
   686"ФАТАЛНА ГРЕШКА: „count$“ трябва да се ползва или за всички формати, или за "
   687"никои"
  651688
  652689#: builtin.c:863
  653690#, c-format
  654691msgid "field width is ignored for `%%' specifier"
  655 msgstr "дължината на полето няма значение при ползването на спецификацията „%%“"
   692msgstr ""
   693"дължината на полето няма значение при ползването на спецификацията „%%“"
  656694
  657695#: builtin.c:865
   
  663701#, c-format
  664702msgid "field width and precision are ignored for `%%' specifier"
  665 msgstr "дължината на полето и точността нямат значение при ползването на спецификацията „%%“"
   703msgstr ""
   704"дължината на полето и точността нямат значение при ползването на "
   705"спецификацията „%%“"
  666706
  667707#: builtin.c:918
   
  671711#: builtin.c:927
  672712msgid "fatal: argument index with `$' must be > 0"
  673 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: аргументът-индекс към „$“ трябва да е строго положителен"
   713msgstr ""
   714"ФАТАЛНА ГРЕШКА: аргументът-индекс към „$“ трябва да е строго положителен"
  674715
  675716#: builtin.c:931
   
  677718msgid ""
  678719"fatal: argument index %ld greater than total number of supplied arguments"
  679 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: индексът за аргумент %ld е по-голям от общия брой подадени аргументи"
   720msgstr ""
   721"ФАТАЛНА ГРЕШКА: индексът за аргумент %ld е по-голям от общия брой подадени "
   722"аргументи"
  680723
  681724#: builtin.c:935
   
  685728#: builtin.c:954
  686729msgid "fatal: no `$' supplied for positional field width or precision"
  687 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не е указан „$“ за поле по позиция с дължина или точност"
   730msgstr ""
   731"ФАТАЛНА ГРЕШКА: не е указан „$“ за поле по позиция с дължина или точност"
  688732
  689733#: builtin.c:1024
   
  739783#, c-format
  740784msgid "ignoring unknown format specifier character `%c': no argument converted"
  741 msgstr "прескачане на непознатия знак за форматиране „%c“: никой аргумент не е покрит"
   785msgstr ""
   786"прескачане на непознатия знак за форматиране „%c“: никой аргумент не е покрит"
  742787
  743788#: builtin.c:1635
   
  767812#: builtin.c:1756
  768813msgid "printf: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
  769 msgstr "printf: опит за писане към затворения за запис край на двупосочен програмен канал"
   814msgstr ""
   815"printf: опит за писане към затворения за запис край на двупосочен програмен "
   816"канал"
  770817
  771818#: builtin.c:1832
  772819#, c-format
  773820msgid "substr: length %g is not >= 1"
  774 msgstr "substr: дължината %g не е >= 1"
   821msgstr "substr: дължината %g трябва да е >= 1"
  775822
  776823#: builtin.c:1834
  777824#, c-format
  778825msgid "substr: length %g is not >= 0"
  779 msgstr "substr: дължината %g не е >= 0"
   826msgstr "substr: дължината %g трябва да е >= 0"
  780827
  781828#: builtin.c:1848
   
  787834#, c-format
  788835msgid "substr: length %g too big for string indexing, truncating to %g"
  789 msgstr "substr: дължината %g е прекалено голяма за индексиране на низ, тя ще бъде отрязана до %g"
   836msgstr ""
   837"substr: дължината %g е прекалено голяма за индексиране на низ, тя ще бъде "
   838"отрязана до %g"
  790839
  791840#: builtin.c:1865
   
  812861msgid ""
  813862"substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument (%lu)"
  814 msgstr "substr: дължината %g при начален индекс %g е по-голяма от дължината на първия аргумент (%lu)"
   863msgstr ""
   864"substr: дължината %g при начален индекс %g е по-голяма от дължината на "
   865"първия аргумент (%lu)"
  815866
  816867#: builtin.c:1988
  817868msgid "strftime: format value in PROCINFO[\"strftime\"] has numeric type"
  818 msgstr "strftime: стойността за форматиране в PROCINFO[\"strftime\"] е от цифров вид"
   869msgstr ""
   870"strftime: стойността за форматиране в PROCINFO[\"strftime\"] е от цифров вид"
  819871
  820872#: builtin.c:2008 builtin.c:2500 builtin.c:3438 builtin.c:3477 builtin.c:4032
  821873#, c-format
  822874msgid "%s: received non-numeric second argument"
  823 msgstr "%s: вторият получен аргумент не е число"
   875msgstr "%s: вторият получен аргумент трябва да е число"
  824876
  825877#: builtin.c:2018
  826878msgid "strftime: second argument less than 0 or too big for time_t"
  827 msgstr "strftime: вторият аргумент е или по-малък от 0, или прекалено голям за time_t"
   879msgstr ""
   880"strftime: вторият аргумент е или по-малък от 0, или прекалено голям за time_t"
  828881
  829882#: builtin.c:2025
  830883msgid "strftime: second argument out of range for time_t"
  831 msgstr "strftime: вторият аргумент е извън диапазона на позволени стойности за time_t"
   884msgstr ""
   885"strftime: вторият аргумент е извън диапазона на позволени стойности за time_t"
  832886
  833887#: builtin.c:2041
   
  837891#: builtin.c:2141
  838892msgid "mktime: at least one of the values is out of the default range"
  839 msgstr "mktime: поне една от величините е извън стандартния диапазон на позволени стойности"
   893msgstr ""
   894"mktime: поне една от величините е извън стандартния диапазон на позволени "
   895"стойности"
  840896
  841897#: builtin.c:2177
   
  845901#: builtin.c:2251 builtin.c:2326
  846902msgid "print: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
  847 msgstr "print: опит за писане към затворения за запис край на двупосочен програмен канал"
   903msgstr ""
   904"print: опит за писане към затворения за запис край на двупосочен програмен "
   905"канал"
  848906
  849907#: builtin.c:2349
   
  859917#: builtin.c:2680
  860918msgid "match: third argument is not an array"
  861 msgstr "match: третият аргумент не е масив"
   919msgstr "match: третият аргумент трябва да е масив"
  862920
  863921#: builtin.c:2923
   
  889947#, c-format
  890948msgid "lshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
  891 msgstr "lshift(%f, %f): прекалено големите стойности за побитово изместване дават странни резултати"
   949msgstr ""
   950"lshift(%f, %f): прекалено големите стойности за побитово изместване дават "
   951"странни резултати"
  892952
  893953#: builtin.c:3483
   
  904964#, c-format
  905965msgid "rshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
  906 msgstr "rshift(%f, %f): прекалено големите стойности за побитово изместване дават странни резултати"
   966msgstr ""
   967"rshift(%f, %f): прекалено големите стойности за побитово изместване дават "
   968"странни резултати"
  907969
  908970#: builtin.c:3513 builtin.c:3544 builtin.c:3574
   
  9521014msgid ""
  9531015"typeof detected invalid flags combination `%s'; please file a bug report."
  954 msgstr "„typeof“ засече неправилна комбинация от флагове „%s“.  Молим да докладвате тази грешка."
   1016msgstr ""
   1017"„typeof“ засече неправилна комбинация от флагове „%s“.  Молим да докладвате "
   1018"тази грешка."
  9551019
  9561020#: builtin.c:4172
   
  9961060#: command.y:341
  9971061msgid "cannot use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
  998 msgstr "командата „commands“ не може да се използва за точки за прекъсване или наблюдение"
   1062msgstr ""
   1063"командата „commands“ не може да се използва за точки за прекъсване или "
   1064"наблюдение"
  9991065
  10001066#: command.y:343
   
  10091075#, c-format
  10101076msgid "Type commands for when %s %d is hit, one per line.\n"
  1011 msgstr "Въведете команди за изпълнение, по една на ред, при достигането на %s %d.\n"
   1077msgstr ""
   1078"Въведете команди за изпълнение, по една на ред, при достигането на %s %d.\n"
  10121079
  10131080#: command.y:352
   
  10731140"backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
  10741141"frames."
  1075 msgstr "backtrace [БРОЙ] — извеждане на състоянието на този БРОЙ рамки на изпълнение най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
   1142msgstr ""
   1143"backtrace [БРОЙ] — извеждане на състоянието на този БРОЙ рамки на изпълнение "
   1144"най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
  10761145
  10771146#: command.y:821
  10781147msgid ""
  10791148"break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
  1080 msgstr "break [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на точки на прекъсване на зададеното място."
   1149msgstr ""
   1150"break [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на точки на прекъсване на "
   1151"зададеното място."
  10811152
  10821153#: command.y:823
  10831154msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints previously set."
  1084 msgstr "clear [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изтриване на вече зададени точки на прекъсване."
   1155msgstr ""
   1156"clear [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изтриване на вече зададени точки на "
   1157"прекъсване."
  10851158
  10861159#: command.y:825
   
  10881161"commands [num] - starts a list of commands to be executed at a "
  10891162"breakpoint(watchpoint) hit."
  1090 msgstr "commands [НОМЕР] — начало на списък с команди за изпълнение при това достигане на точката за прекъсване или наблюдение."
   1163msgstr ""
   1164"commands [НОМЕР] — начало на списък с команди за изпълнение при това "
   1165"достигане на точката за прекъсване или наблюдение."
  10911166
  10921167#: command.y:827
  10931168msgid "condition num [expr] - set or clear breakpoint or watchpoint condition."
  1094 msgstr "condition НОМЕР [ИЗРАЗ] — задаване или изчистване на условие при достигане на точка за прекъсване или наблюдение."
   1169msgstr ""
   1170"condition НОМЕР [ИЗРАЗ] — задаване или изчистване на условие при достигане "
   1171"на точка за прекъсване или наблюдение."
  10951172
  10961173#: command.y:829
  10971174msgid "continue [COUNT] - continue program being debugged."
  1098 msgstr "continue [БРОЙ] — продължаване на изпълнението на трасираната програма."
   1175msgstr ""
   1176"continue [БРОЙ] — продължаване на изпълнението на трасираната програма."
  10991177
  11001178#: command.y:831
  11011179msgid "delete [breakpoints] [range] - delete specified breakpoints."
  1102 msgstr "delete [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изтриване на зададените точки на прекъсване."
   1180msgstr ""
   1181"delete [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изтриване на зададените точки на "
   1182"прекъсване."
  11031183
  11041184#: command.y:833
  11051185msgid "disable [breakpoints] [range] - disable specified breakpoints."
  1106 msgstr "disable [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изключване на зададените точки на прекъсване."
   1186msgstr ""
   1187"disable [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — изключване на зададените точки на "
   1188"прекъсване."
  11071189
  11081190#: command.y:835
  11091191msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
  1110 msgstr "display [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променливата при всяко спиране на програмата."
   1192msgstr ""
   1193"display [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променливата при всяко "
   1194"спиране на програмата."
  11111195
  11121196#: command.y:837
   
  11161200#: command.y:839
  11171201msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
  1118 msgstr "dump [ИМЕ_НА_ФАЙЛ] — извеждане на инструкциите във файл или на стандартния изход."
   1202msgstr ""
   1203"dump [ИМЕ_НА_ФАЙЛ] — извеждане на инструкциите във файл или на стандартния "
   1204"изход."
  11191205
  11201206#: command.y:841
  11211207msgid "enable [once|del] [breakpoints] [range] - enable specified breakpoints."
  1122 msgstr "enable [once|del] [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — включване на зададените точки на прекъсване."
   1208msgstr ""
   1209"enable [once|del] [ТОЧКА_НА_ПРЕКЪСВАНЕ…] [ОБХВАТ] — включване на зададените "
   1210"точки на прекъсване."
  11231211
  11241212#: command.y:843
   
  11281216#: command.y:845
  11291217msgid "eval stmt|[p1, p2, ...] - evaluate awk statement(s)."
  1130 msgstr "eval ИЗРАЗ|[ПРОМЕНЛИВА_1, ПРОМЕНЛИВА_2, …] — изчисляване на изрази на awk."
   1218msgstr ""
   1219"eval ИЗРАЗ|[ПРОМЕНЛИВА_1, ПРОМЕНЛИВА_2, …] — изчисляване на изрази на awk."
  11311220
  11321221#: command.y:847
   
  11401229#: command.y:851
  11411230msgid "frame [N] - select and print stack frame number N."
  1142 msgstr "frame [НОМЕР] — избор и отпечатване на рамката за изпълнение с този НОМЕР."
   1231msgstr ""
   1232"frame [НОМЕР] — избор и отпечатване на рамката за изпълнение с този НОМЕР."
  11431233
  11441234#: command.y:853
  11451235msgid "help [command] - print list of commands or explanation of command."
  1146 msgstr "help [КОМАНДА] — извеждане на списъка с команди или обяснение за КОМАНДАта."
   1236msgstr ""
   1237"help [КОМАНДА] — извеждане на списъка с команди или обяснение за КОМАНДАта."
  11471238
  11481239#: command.y:855
   
  11541245"info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
  11551246"display|watch."
  1156 msgstr "info ТЕМА — source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|display|watch."
   1247msgstr ""
   1248"info ТЕМА — source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
   1249"display|watch."
  11571250
  11581251#: command.y:859
  11591252msgid "list [-|+|[filename:]lineno|function|range] - list specified line(s)."
  1160 msgstr "list [-|+|[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]НОМЕР_НА_РЕД|ФУНКЦИЯ|ОБХВАТ] — извеждане на указаните редове."
   1253msgstr ""
   1254"list [-|+|[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]НОМЕР_НА_РЕД|ФУНКЦИЯ|ОБХВАТ] — извеждане на "
   1255"указаните редове."
  11611256
  11621257#: command.y:861
  11631258msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through subroutine calls."
  1164 msgstr "next [БРОЙ] — трасиране на програмата като извикванията на функции са една стъпка."
   1259msgstr ""
   1260"next [БРОЙ] — трасиране на програмата като извикванията на функции са една "
   1261"стъпка."
  11651262
  11661263#: command.y:863
  11671264msgid ""
  11681265"nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
  1169 msgstr "nexti [БРОЙ] — изпълнение на този брой стъпки от програмата като извикванията на функции са една стъпка."
   1266msgstr ""
   1267"nexti [БРОЙ] — изпълнение на този брой стъпки от програмата като "
   1268"извикванията на функции са една стъпка."
  11701269
  11711270#: command.y:865
   
  11751274#: command.y:867
  11761275msgid "print var [var] - print value of a variable or array."
  1177 msgstr "print ПРОМЕНЛИВА [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променлива или масив."
   1276msgstr ""
   1277"print ПРОМЕНЛИВА [ПРОМЕНЛИВА] — извеждане на стойността на променлива или "
   1278"масив."
  11781279
  11791280#: command.y:869
   
  11871288#: command.y:873
  11881289msgid "return [value] - make selected stack frame return to its caller."
  1189 msgstr "return [НОМЕР] — рамката за изпълнение с този номер да се върне към извикалата я."
   1290msgstr ""
   1291"return [НОМЕР] — рамката за изпълнение с този номер да се върне към "
   1292"извикалата я."
  11901293
  11911294#: command.y:875
   
  11991302#: command.y:881
  12001303msgid "set var = value - assign value to a scalar variable."
  1201 msgstr "set ПРОМЕНЛИВА = СТОЙНОСТ — задаване на СТОЙНОСТ на скаларна ПРОМЕНЛИВА."
   1304msgstr ""
   1305"set ПРОМЕНЛИВА = СТОЙНОСТ — задаване на СТОЙНОСТ на скаларна ПРОМЕНЛИВА."
  12021306
  12031307#: command.y:883
  12041308msgid ""
  12051309"silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
  1206 msgstr "silent — без обичайните съобщения при спиране при точка за прекъсване или наблюдение."
   1310msgstr ""
   1311"silent — без обичайните съобщения при спиране при точка за прекъсване или "
   1312"наблюдение."
  12071313
  12081314#: command.y:885
   
  12121318#: command.y:887
  12131319msgid "step [COUNT] - step program until it reaches a different source line."
  1214 msgstr "step [БРОЙ] — изпълнение на този брой стъпки на програмата или до достигане на различен ред код."
   1320msgstr ""
   1321"step [БРОЙ] — изпълнение на този брой стъпки на програмата или до достигане "
   1322"на различен ред код."
  12151323
  12161324#: command.y:889
   
  12201328#: command.y:891
  12211329msgid "tbreak [[filename:]N|function] - set a temporary breakpoint."
  1222 msgstr "tbreak [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на временна точка на прекъсване."
   1330msgstr ""
   1331"tbreak [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — задаване на временна точка на "
   1332"прекъсване."
  12231333
  12241334#: command.y:893
   
  12281338#: command.y:895
  12291339msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic display list."
  1230 msgstr "undisplay [ПРОМЕНЛИВА] — без извеждане на стойността на ПРОМЕНЛИВАта при всяко спиране на програмата."
   1340msgstr ""
   1341"undisplay [ПРОМЕНЛИВА] — без извеждане на стойността на ПРОМЕНЛИВАта при "
   1342"всяко спиране на програмата."
  12311343
  12321344#: command.y:897
   
  12341346"until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
  12351347"line or line N within current frame."
  1236 msgstr "until [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изпълнение докато програмата стигне различен ред или този РЕД в текущата рамка на изпълнение."
   1348msgstr ""
   1349"until [[ИМЕ_НА_ФАЙЛ:]РЕД|ФУНКЦИЯ] — изпълнение докато програмата стигне "
   1350"различен ред или този РЕД в текущата рамка на изпълнение."
  12371351
  12381352#: command.y:899
   
  12521366"where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost (outermost "
  12531367"if N < 0) frames."
  1254 msgstr "where [БРОЙ] — (същото като backtrace) извеждане на състоянието на този БРОЙ рамки на изпълнение най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
   1368msgstr ""
   1369"where [БРОЙ] — (същото като backtrace) извеждане на състоянието на този БРОЙ "
   1370"рамки на изпълнение най-отгоре на стека (или най-отдолу, ако БРОят < 0)."
  12551371
  12561372#: command.y:1016 debug.c:414 gawkapi.c:259 msg.c:146
   
  12941410#: debug.c:257
  12951411msgid "set or show the number of lines to keep in history file."
  1296 msgstr "задаване или извеждане на броя редове, които да се държат във файла с историята."
   1412msgstr ""
   1413"задаване или извеждане на броя редове, които да се държат във файла с "
   1414"историята."
  12971415
  12981416#: debug.c:259
  12991417msgid "set or show the list command window size."
  1300 msgstr "задаване или извеждане на размера на прозореца за извеждане на списъка."
   1418msgstr ""
   1419"задаване или извеждане на размера на прозореца за извеждане на списъка."
  13011420
  13021421#: debug.c:261
   
  13101429#: debug.c:265
  13111430msgid "(un)set or show saving of command history (value=on|off)."
  1312 msgstr "задаване, изтриване или извеждане на състоянието на запазването на историята на командите (СТОЙНОСТ=on|off)."
   1431msgstr ""
   1432"задаване, изтриване или извеждане на състоянието на запазването на историята "
   1433"на командите (СТОЙНОСТ=on|off)."
  13131434
  13141435#: debug.c:267
  13151436msgid "(un)set or show saving of options (value=on|off)."
  1316 msgstr "задаване, изтриване или извеждане на състоянието на опциите (СТОЙНОСТ=on|off)."
   1437msgstr ""
   1438"задаване, изтриване или извеждане на състоянието на опциите (СТОЙНОСТ=on|"
   1439"off)."
  13171440
  13181441#: debug.c:269
  13191442msgid "(un)set or show instruction tracing (value=on|off)."
  1320 msgstr "задаване, изтриване или извеждане на трасирането на инструкции (СТОЙНОСТ=on|off)."
   1443msgstr ""
   1444"задаване, изтриване или извеждане на трасирането на инструкции (СТОЙНОСТ=on|"
   1445"off)."
  13211446
  13221447#: debug.c:358
   
  13411466#, c-format
  13421467msgid "WARNING: source file `%s' modified since program compilation.\n"
  1343 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът с изходен код „%s“ е променян след компилирането на програмата.\n"
   1468msgstr ""
   1469"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът с изходен код „%s“ е променян след компилирането на "
   1470"програмата.\n"
  13441471
  13451472#: debug.c:564
   
  13561483#, c-format
  13571484msgid "source file `%s' modified since start of program execution"
  1358 msgstr "файлът с изходен код „%s“ е променян след началото на изпълнението на програмата."
   1485msgstr ""
   1486"файлът с изходен код „%s“ е променян след началото на изпълнението на "
   1487"програмата."
  13591488
  13601489#: debug.c:745
   
  13771506"Number  Disp  Enabled  Location\n"
  13781507"\n"
  1379 msgstr "Ред     Изв.  Включ.   Място\n\n"
   1508msgstr ""
   1509"Ред     Изв.  Включ.   Място\n"
   1510"\n"
  13801511
  13811512#: debug.c:778
   
  14301561"All defined variables:\n"
  14311562"\n"
  1432 msgstr "Всички дефинирани променливи:\n\n"
   1563msgstr ""
   1564"Всички дефинирани променливи:\n"
   1565"\n"
  14331566
  14341567#: debug.c:880
   
  14361569"All defined functions:\n"
  14371570"\n"
  1438 msgstr "Всички дефинирани функции:\n\n"
   1571msgstr ""
   1572"Всички дефинирани функции:\n"
   1573"\n"
  14391574
  14401575#: debug.c:899
   
  14421577"Auto-display variables:\n"
  14431578"\n"
  1444 msgstr "Променливи за постоянно извеждане:\n\n"
   1579msgstr ""
   1580"Променливи за постоянно извеждане:\n"
   1581"\n"
  14451582
  14461583#: debug.c:902
   
  14481585"Watch variables:\n"
  14491586"\n"
  1450 msgstr "Променливи за оценка:\n\n"
   1587msgstr ""
   1588"Променливи за оценка:\n"
   1589"\n"
  14511590
  14521591#: debug.c:1042
   
  14581597#, c-format
  14591598msgid "`%s' is not an array\n"
  1460 msgstr "„%s“ не е масив\n"
   1599msgstr "„%s“ трябва да е масив\n"
  14611600
  14621601#: debug.c:1068
   
  15471686#, c-format
  15481687msgid "#%ld\tin "
  1549 msgstr "№ld    в "
   1688msgstr "№%ld    в "
  15501689
  15511690#: debug.c:1991
   
  15611700#, c-format
  15621701msgid "Note: breakpoint %d (enabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
  1563 msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (включена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
   1702msgstr ""
   1703"Бележка: точка за прекъсване №%d (включена, ще се прескочи следващите %ld "
   1704"пъти), също зададена на %s:%d"
  15641705
  15651706#: debug.c:2224
   
  15711712#, c-format
  15721713msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
  1573 msgstr "Бележка: точка за прекъсване №%d (изключена, ще се прескочи следващите %ld пъти), също зададена на %s:%d"
   1714msgstr ""
   1715"Бележка: точка за прекъсване №%d (изключена, ще се прескочи следващите %ld "
   1716"пъти), също зададена на %s:%d"
  15741717
  15751718#: debug.c:2238
   
  16431786#, c-format
  16441787msgid "Will ignore next %ld crossing(s) of breakpoint %d.\n"
  1645 msgstr "Следващите %ld достигания на точката за прекъсване №%d ще бъдат пропуснати.\n"
   1788msgstr ""
   1789"Следващите %ld достигания на точката за прекъсване №%d ще бъдат пропуснати.\n"
  16461790
  16471791#: debug.c:2683
   
  16531797#, c-format
  16541798msgid "Can only debug programs provided with the `-f' option.\n"
  1655 msgstr "Само програми подадени с опцията „-f“ могат да бъдат трасирани.\n"
   1799msgstr "Само програми подадени с опцията „-f“ може да бъдат трасирани.\n"
  16561800
  16571801#: debug.c:2925
   
  16771821#, c-format
  16781822msgid "error (%s): cannot restart, ignoring rest of the commands\n"
  1679 msgstr "грешка (%s): рестартирането е невъзможно, останалите действия се прескачат\n"
   1823msgstr ""
   1824"грешка (%s): рестартирането е невъзможно, останалите действия се прескачат\n"
  16801825
  16811826#: debug.c:2967
   
  17111856#, c-format
  17121857msgid "Will ignore next %ld crossings of breakpoint %d.\n"
  1713 msgstr "Следващите %ld достигания на точката за прекъсване №%d ще бъдат пропуснати.\n"
   1858msgstr ""
   1859"Следващите %ld достигания на точката за прекъсване №%d ще бъдат пропуснати.\n"
  17141860
  17151861#: debug.c:3224
  17161862#, c-format
  17171863msgid "'finish' not meaningful in the outermost frame main()\n"
  1718 msgstr "Командата „finish“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
   1864msgstr ""
   1865"Командата „finish“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
  17191866
  17201867#: debug.c:3229
   
  17261873#, c-format
  17271874msgid "'return' not meaningful in the outermost frame main()\n"
  1728 msgstr "Командата „return“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
   1875msgstr ""
   1876"Командата „return“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
  17291877
  17301878#: debug.c:3386
   
  18261974"\t# Function Call Stack:\n"
  18271975"\n"
  1828 msgstr "\n    # Стек с извикванията на функции:\n\n"
   1976msgstr ""
   1977"\n"
   1978"    # Стек с извикванията на функции:\n"
   1979"\n"
  18291980
  18301981#: eval.c:711
   
  18481999#: eval.c:982
  18492000msgid "turning off `--lint' due to assignment to `LINT'"
  1850 msgstr "опцията „--lint“ се изключва, защото на променливата „LINT“ е присвоена стойност"
   2001msgstr ""
   2002"опцията „--lint“ се изключва, защото на променливата „LINT“ е присвоена "
   2003"стойност"
  18512004
  18522005#: eval.c:1176
   
  19172070#, c-format
  19182071msgid "load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible': %s"
  1919 msgstr "load_ext: библиотеката „%s“: не дефинира „plugin_is_GPL_compatible“: %s"
   2072msgstr ""
   2073"load_ext: библиотеката „%s“: не дефинира „plugin_is_GPL_compatible“: %s"
  19202074
  19212075#: ext.c:72
  19222076#, c-format
  19232077msgid "load_ext: library `%s': cannot call function `%s': %s"
  1924 msgstr "load_ext: библиотеката „%s“: функцията „%s“ не може да бъде извикана: %s"
   2078msgstr ""
   2079"load_ext: библиотеката „%s“: функцията „%s“ не може да бъде извикана: %s"
  19252080
  19262081#: ext.c:76
  19272082#, c-format
  19282083msgid "load_ext: library `%s' initialization routine `%s' failed"
  1929 msgstr "load_ext: неуспешно изпълнение на инициализиращата функция „%2$s“ на библиотеката „%1$s“"
   2084msgstr ""
   2085"load_ext: неуспешно изпълнение на инициализиращата функция „%2$s“ на "
   2086"библиотеката „%1$s“"
  19302087
  19312088#: ext.c:92
   
  19362093#, c-format
  19372094msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as function name"
  1938 msgstr "make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като име на друга функция"
   2095msgstr ""
   2096"make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като "
   2097"име на друга функция"
  19392098
  19402099#: ext.c:109
  19412100#, c-format
  19422101msgid "make_builtin: cannot use gawk built-in `%s' as namespace name"
  1943 msgstr "make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като име на пространство от имена"
   2102msgstr ""
   2103"make_builtin: името на вградената функция „%s“ не може да се използва като "
   2104"име на пространство от имена"
  19442105
  19452106#: ext.c:126
   
  19612122#, c-format
  19622123msgid "make_builtin: negative argument count for function `%s'"
  1963 msgstr "make_builtin: отрицателен брой аргументи за функцията „%s“, което е неправилно"
   2124msgstr ""
   2125"make_builtin: отрицателен брой аргументи за функцията „%s“, което е "
   2126"неправилно"
  19642127
  19652128#: ext.c:214
   
  21012264#, c-format
  21022265msgid "inplace::begin: disabling in-place editing for invalid FILENAME `%s'"
  2103 msgstr "inplace::begin: редактирането на място се изключва при неправилно ИМЕ_НА_ФАЙЛ: „%s“"
   2266msgstr ""
   2267"inplace::begin: редактирането на място се изключва при неправилно "
   2268"ИМЕ_НА_ФАЙЛ: „%s“"
  21042269
  21052270#: extension/inplace.c:152
  21062271#, c-format
  21072272msgid "inplace::begin: Cannot stat `%s' (%s)"
  2108 msgstr "inplace::begin: не може да се получи информация за „%s“ чрез „stat“: %s"
   2273msgstr ""
   2274"inplace::begin: не може да се получи информация за „%s“ чрез „stat“: %s"
  21092275
  21102276#: extension/inplace.c:159
   
  21852351
  21862352#: extension/readdir.c:273
  2187 #, c-format, fuzzy
   2353#, c-format
  21882354msgid "dir_take_control_of: opendir/fdopendir failed: %s"
  21892355msgstr "dir_take_control_of: неуспешно изпълнение на „opendir/fdopendir“: %s"
   
  21992365#: extension/rwarray.c:119
  22002366msgid "do_writea: first argument is not a string"
  2201 msgstr "do_writea: първият аргумент не е низ"
   2367msgstr "do_writea: първият аргумент трябва да е низ"
  22022368
  22032369#: extension/rwarray.c:125
  22042370msgid "do_writea: second argument is not an array"
  2205 msgstr "do_writea: вторият аргумент не е масив"
   2371msgstr "do_writea: вторият аргумент трябва да е масив"
  22062372
  22072373#: extension/rwarray.c:172 extension/rwarray0.c:167
   
  22372403#, c-format
  22382404msgid "treating recovered value with unknown type code %d as a string"
  2239 msgstr "възстановената стойност с неизвестен код за вид %d се интерпретира като низ"
   2405msgstr ""
   2406"възстановената стойност с неизвестен код за вид %d се интерпретира като низ"
  22402407
  22412408#: extension/rwarray0.c:114
   
  23012468#: field.c:982
  23022469msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
  2303 msgstr "split: вторият и четвъртият аргумент не може да са същия масив"
   2470msgstr "split: вторият и четвъртият аргумент трябва да не са същия масив"
  23042471
  23052472#: field.c:987
  23062473msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
  2307 msgstr "split: четвъртият аргумент не може да е подмасив на втория"
   2474msgstr "split: четвъртият аргумент трябва да не е подмасив на втория"
  23082475
  23092476#: field.c:990
  23102477msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
  2311 msgstr "split: вторият аргумент не може да е подмасив на четвъртия"
   2478msgstr "split: вторият аргумент трябва да не е подмасив на четвъртия"
  23122479
  23132480#: field.c:1024
   
  23252492#: field.c:1075
  23262493msgid "patsplit: third argument must be non-null"
  2327 msgstr "patsplit: третият аргумент не трябва да е null"
   2494msgstr "patsplit: третият аргумент трябва да не е null"
  23282495
  23292496#: field.c:1079
  23302497msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
  2331 msgstr "patsplit: вторият и четвъртият аргумент не може да са същия масив"
   2498msgstr "patsplit: вторият и четвъртият аргумент трябва да не са същия масив"
  23322499
  23332500#: field.c:1084
  23342501msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
  2335 msgstr "split: четвъртият аргумент не може да е подмасив на втория"
   2502msgstr "split: четвъртият аргумент трябва да не е подмасив на втория"
  23362503
  23372504#: field.c:1087
  23382505msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
  2339 msgstr "split: вторият аргумент не може да е подмасив на четвъртия"
   2506msgstr "split: вторият аргумент трябва да не е подмасив на четвъртия"
  23402507
  23412508#: field.c:1137
   
  23502517#, c-format
  23512518msgid "invalid FIELDWIDTHS value, for field %d, near `%s'"
  2352 msgstr "неправилна стойност на „FIELDWIDTHS“ — да поле №%d, до „%s“"
   2519msgstr "неправилна стойност на „FIELDWIDTHS“ — за поле №%d, до „%s“"
  23532520
  23542521#: field.c:1300
   
  23582525#: field.c:1304
  23592526msgid "old awk does not support regexps as value of `FS'"
  2360 msgstr "старите версии на awk не поддържат регулярни изрази за стойност на „FS“"
   2527msgstr ""
   2528"старите версии на awk не поддържат регулярни изрази за стойност на „FS“"
  23612529
  23622530#: field.c:1431
   
  23702538#: gawkapi.c:178 gawkapi.c:189
  23712539msgid "awk_value_to_node: not in MPFR mode"
  2372 msgstr "awk_value_to_node: извън режим на многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
   2540msgstr ""
   2541"awk_value_to_node: извън режим на многообразна точност с плаваща запетая "
   2542"(MPFR)"
  23732543
  23742544#: gawkapi.c:183 gawkapi.c:194
  23752545msgid "awk_value_to_node: MPFR not supported"
  2376 msgstr "awk_value_to_node: не се поддържа многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
   2546msgstr ""
   2547"awk_value_to_node: не се поддържа многообразна точност с плаваща запетая "
   2548"(MPFR)"
  23772549
  23782550#: gawkapi.c:198
   
  23902562"node_to_awk_value: detected invalid numeric flags combination `%s'; please "
  23912563"file a bug report."
  2392 msgstr "node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от числови флагове „%s“. Молим, подайте доклад за грешка."
   2564msgstr ""
   2565"node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от числови флагове „%s“. "
   2566"Молим, подайте доклад за грешка."
  23932567
  23942568#: gawkapi.c:551
   
  23982572#: gawkapi.c:554
  23992573msgid "node_to_awk_value: received null val"
  2400 msgstr "node_to_awk_value: получен е нулева стойност"
   2574msgstr "node_to_awk_value: получена е нулева стойност"
  24012575
  24022576#: gawkapi.c:610 gawkapi.c:644 gawkapi.c:671 gawkapi.c:704
   
  24052579"node_to_awk_value detected invalid flags combination `%s'; please file a bug "
  24062580"report."
  2407 msgstr "node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от флагове „%s“. Молим, подайте доклад за грешка."
   2581msgstr ""
   2582"node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от флагове „%s“. Молим, "
   2583"подайте доклад за грешка."
  24082584
  24092585#: gawkapi.c:1082
   
  24182594#, c-format
  24192595msgid "api_flatten_array_typed: could not convert index %d to %s"
  2420 msgstr "api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
   2596msgstr ""
   2597"api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
  24212598
  24222599#: gawkapi.c:1222
  24232600#, c-format
  24242601msgid "api_flatten_array_typed: could not convert value %d to %s"
  2425 msgstr "api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
   2602msgstr ""
   2603"api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
  24262604
  24272605#: gawkapi.c:1318 gawkapi.c:1334
  24282606msgid "api_get_mpfr: MPFR not supported"
  2429 msgstr "api_get_mpfr: не се поддържа режим на многообразна точност с плаваща запетая (MPFR)"
   2607msgstr ""
   2608"api_get_mpfr: не се поддържа режим на многообразна точност с плаваща запетая "
   2609"(MPFR)"
  24302610
  24312611#: gawkapi.c:1365
   
  24712651msgid ""
  24722652"filename `%.*s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
  2473 msgstr "името на файл „%.*s“ в пренасочването „%s“ може да е резултат от логически израз"
   2653msgstr ""
   2654"името на файл „%.*s“ в пренасочването „%s“ може да е резултат от логически "
   2655"израз"
  24742656
  24752657#: io.c:844
   
  24812663#, c-format
  24822664msgid "get_file cannot create pipe `%s' with fd %d"
  2483 msgstr "get_file: програмният канал „%s“ не може да се създаде с файлови дескриптор %d"
   2665msgstr ""
   2666"get_file: програмният канал „%s“ не може да се създаде с файлов дескриптор %d"
  24842667
  24852668#: io.c:911
   
  24972680msgid ""
  24982681"get_file socket creation not supported on this platform for `%s' with fd %d"
  2499 msgstr "get_file: тази платформа не поддържа създаването на гнезда за „%s“ с файлов дескриптор %d"
   2682msgstr ""
   2683"get_file: тази платформа не поддържа създаването на гнезда за „%s“ с файлов "
   2684"дескриптор %d"
  25002685
  25012686#: io.c:961
   
  25172702msgid ""
  25182703"reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
  2519 msgstr "достигнато е системното ограничение за отворени файлове: започване на мултиплексиране на файловите дескриптори"
   2704msgstr ""
   2705"достигнато е системното ограничение за отворени файлове: започване на "
   2706"мултиплексиране на файловите дескриптори"
  25202707
  25212708#: io.c:1169
   
  25442731#, c-format
  25452732msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
  2546 msgstr "close: пренасочването „%s“ не е отворено с „|&“, вторият аргумент се прескача"
   2733msgstr ""
   2734"close: пренасочването „%s“ не е отворено с „|&“, вторият аргумент се прескача"
  25472735
  25482736#: io.c:1342
   
  25912779msgstr "грешка при запис към стандартния изход: %s"
  25922780
  2593 # QUOTE
  25942781#: io.c:1418 io.c:1521 main.c:664
  25952782#, c-format
   
  26052792#, c-format
  26062793msgid "co-process flush of pipe to `%s' failed: %s."
  2607 msgstr "неуспешно изчистване на буфера на програмния канал „%s“ на копроцеса: %s."
   2794msgstr ""
   2795"неуспешно изчистване на буфера на програмния канал „%s“ на копроцеса: %s."
  26082796
  26092797#: io.c:1463
   
  26542842#, c-format
  26552843msgid "moving slave pty to stdout in child failed (dup: %s)"
  2656 msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е стандартния изход (dup: %s)"
   2844msgstr ""
   2845"неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е "
   2846"стандартния изход (dup: %s)"
  26572847
  26582848#: io.c:2024 io.c:2076 io.c:2423
   
  26642854#, c-format
  26652855msgid "moving slave pty to stdin in child failed (dup: %s)"
  2666 msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е стандартния вход (dup: %s)"
   2856msgstr ""
   2857"неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е "
   2858"стандартния вход (dup: %s)"
  26672859
  26682860#: io.c:2029 io.c:2081 io.c:2103
   
  26782870#, c-format
  26792871msgid "moving pipe to stdout in child failed (dup: %s)"
  2680 msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния изход (dup: %s)"
   2872msgstr ""
   2873"неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния "
   2874"изход (dup: %s)"
  26812875
  26822876#: io.c:2360 io.c:2426
  26832877#, c-format
  26842878msgid "moving pipe to stdin in child failed (dup: %s)"
  2685 msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния вход (dup: %s)"
   2879msgstr ""
   2880"неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния "
   2881"вход (dup: %s)"
  26862882
  26872883#: io.c:2386 io.c:2655
   
  27142910#: io.c:2814
  27152911msgid "getline: attempt to read from closed read end of two-way pipe"
  2716 msgstr "getline: опит за четене от затворения край за четене от двупосочен програмен канал"
   2912msgstr ""
   2913"getline: опит за четене от затворения край за четене от двупосочен програмен "
   2914"канал"
  27172915
  27182916#: io.c:3138
   
  27382936msgid ""
  27392937"output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
  2740 msgstr "функционалността за обработка на изхода „%s“ е в конфликт с предишно инсталираната „%s“"
   2938msgstr ""
   2939"функционалността за обработка на изхода „%s“ е в конфликт с предишно "
   2940"инсталираната „%s“"
  27412941
  27422942#: io.c:3228
   
  27802980#: main.c:336
  27812981msgid "environment variable `POSIXLY_CORRECT' set: turning on `--posix'"
  2782 msgstr "променливата на средата „POSIXLY_CORRECT“ е зададена: включва се опцията „--posix“"
   2982msgstr ""
   2983"променливата на средата „POSIXLY_CORRECT“ е зададена: включва се опцията „--"
   2984"posix“"
  27832985
  27842986#: main.c:343
   
  27972999#, c-format
  27983000msgid "running %s setuid root may be a security problem"
  2799 msgstr "изпълнението на „%s“ със зададен флаг за изпълнение като „root“ е проблем за сигурността"
   3001msgstr ""
   3002"изпълнението на „%s“ със зададен флаг за изпълнение като „root“ е проблем за "
   3003"сигурността"
  28003004
  28013005#: main.c:421
   
  28163020#: main.c:488
  28173021msgid "no program text at all!"
  2818 msgstr "код на програмата липсва!"
   3022msgstr "липсва код на програмата!"
  28193023
  28203024#: main.c:582
   
  29743178"\n"
  29753179"За докладването на грешки погледнете частта „Bugs“ (Грешки)\n"
  2976 "в „gawk.info“, което съответства на в раздела „Reporting\n"
   3180"в „gawk.info“, което съответства на раздела „Reporting\n"
  29773181"Problems and Bugs“ (Докладване на проблеми и грешки) в\n"
  29783182"отпечатания вариант.  Същата информация е налична на адрес\n"
  29793183"https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Bugs.html.\n"
  2980 "МОЛИМ, не докладвайте грешки през „comp.lang.awk“ или уеб-форум\n"
  2981 "като Stack Overflow.\n"
   3184"МОЛИМ, не докладвайте грешки през „comp.lang.awk“ или\n"
   3185"уеб-форуми като Stack Overflow.\n"
  29823186"\n"
  29833187
   
  29893193msgstr ""
  29903194"gawk е език да търсене и обработка по шаблони.\n"
  2991 "По подразбиране се чете от стандартния вход и се извежда на стандартния изход.\n"
   3195"По подразбиране се чете от стандартния вход и се извежда на стандартния "
   3196"изход.\n"
  29923197"\n"
  29933198
   
  30533258"%s: `%s' argument to `-v' not in `var=value' form\n"
  30543259"\n"
  3055 msgstr "%s: аргументът „%s“ към „-v“ не е във формат „променлива=стойност“\n\n"
   3260msgstr ""
   3261"%s: аргументът „%s“ към „-v“ трябва да е във формат „променлива=стойност“\n"
   3262"\n"
  30563263
  30573264#: main.c:1175
   
  30633270#, c-format
  30643271msgid "`%s' is not a variable name, looking for file `%s=%s'"
  3065 msgstr "„%s“ не е име на променлива, търси се файла „%s=%s“"
   3272msgstr "„%s“ не е име на променлива, търси се файлът „%s=%s“"
  30663273
  30673274#: main.c:1192
  30683275#, c-format
  30693276msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
  3070 msgstr "вградената в gawk функция „%s“ не може да се ползва за име на променлива"
   3277msgstr ""
   3278"вградената в gawk функция „%s“ не може да се ползва за име на променлива"
  30713279
  30723280#: main.c:1197
   
  30993307#, c-format
  31003308msgid "could not pre-open /dev/null for fd %d"
  3101 msgstr "„/dev/null“ не може да се отвори предварително като файлов дескриптор %d"
   3309msgstr ""
   3310"„/dev/null“ не може да се отвори предварително като файлов дескриптор %d"
  31023311
  31033312#: main.c:1599
   
  31773386#: mpfr.c:878
  31783387msgid "%s: argument #%d fractional value %Rg will be truncated"
  3179 msgstr "%s: аргумент №%d ще използва цялата част от числото с плаваща запетая %Rg"
   3388msgstr ""
   3389"%s: аргумент №%d ще използва цялата част от числото с плаваща запетая %Rg"
  31803390
  31813391#: mpfr.c:892
   
  32353445"hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way you "
  32363446"expect"
  3237 msgstr "шестнайсетичното екраниране „\\x%.*s“ на %d знаци, най-вероятно ще се интерпретира по начин различен от това, което очаквате"
   3447msgstr ""
   3448"шестнайсетичното екраниране „\\x%.*s“ на %d знаци, най-вероятно ще се "
   3449"интерпретира по начин различен от това, което очаквате"
  32383450
  32393451#: node.c:648
   
  32463458"Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
  32473459"and your locale."
  3248 msgstr "Получена е сгрешена многобайтова последователност.  Проверете дали локалът съответства на данните"
   3460msgstr ""
   3461"Получена е сгрешена многобайтова последователност.  Проверете дали локалът "
   3462"съответства на данните"
  32493463
  32503464#: posix/gawkmisc.c:177
  32513465#, c-format
  32523466msgid "%s %s `%s': could not get fd flags: (fcntl F_GETFD: %s)"
  3253 msgstr "%s %s „%s“: флаговете на файловия дескриптор не могат да се получат: (fcntl F_GETFD: %s)"
   3467msgstr ""
   3468"%s %s „%s“: флаговете на файловия дескриптор не може да се получат: (fcntl "
   3469"F_GETFD: %s)"
  32543470
  32553471#: posix/gawkmisc.c:189
   
  32713487"\t# %s rule(s)\n"
  32723488"\n"
  3273 msgstr "    # %s правила̀\n\n"
   3489msgstr ""
   3490"    # %s правила̀\n"
   3491"\n"
  32743492
  32753493#: profile.c:283
   
  32783496"\t# Rule(s)\n"
  32793497"\n"
  3280 msgstr "    # Правила̀\n\n"
   3498msgstr ""
   3499"    # Правила̀\n"
   3500"\n"
  32813501
  32823502#: profile.c:371
   
  32943514"%s# Loaded extensions (-l and/or @load)\n"
  32953515"\n"
  3296 msgstr "%s# Заредени разширения (чрез „-l“ и/или „@load“)\n\n"
   3516msgstr ""
   3517"%s# Заредени разширения (чрез „-l“ и/или „@load“)\n"
   3518"\n"
  32973519
  32983520#: profile.c:1348
   
  33023524"# Included files (-i and/or @include)\n"
  33033525"\n"
  3304 msgstr "\n# Вмъкнати файлове (чрез „-i“ и/или „@include“)\n\n"
   3526msgstr ""
   3527"\n"
   3528"# Вмъкнати файлове (чрез „-i“ и/или „@include“)\n"
   3529"\n"
  33053530
  33063531#: profile.c:1412
   
  33143539"\n"
  33153540"\t# Functions, listed alphabetically\n"
  3316 msgstr "\n    # Функции в лексикографски ред\n"
   3541msgstr ""
   3542"\n"
   3543"    # Функции в лексикографски ред\n"
  33173544
  33183545#: profile.c:2041
   
  33253552"behavior of matching a regexp containing NUL characters is not defined by "
  33263553"POSIX"
  3327 msgstr "поведението на регулярен израз съдържащ нулев байт е недефинирано по POSIX"
   3554msgstr ""
   3555"поведението на регулярен израз съдържащ нулев байт е недефинирано по POSIX"
  33283556
  33293557#: re.c:127
   
  33343562#, c-format
  33353563msgid "regexp escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
  3336 msgstr "екраниращата последователност в регулярния израз „\\%c“ се обработва като „%c“"
   3564msgstr ""
   3565"екраниращата последователност в регулярния израз „\\%c“ се обработва като "
   3566"„%c“"
  33373567
  33383568#: re.c:193
  33393569#, c-format
  33403570msgid "regexp escape sequence `\\%c' is not a known regexp operator"
  3341 msgstr "екраниращата последователност в регулярния израз „\\\\%c“ не е познат оператор"
   3571msgstr ""
   3572"екраниращата последователност в регулярния израз „\\\\%c“ не е познат "
   3573"оператор"
  33423574
  33433575#: re.c:663
   
  35133745#, c-format
  35143746msgid "function `%s': cannot use function `%s' as a parameter name"
  3515 msgstr "функция „%s“: функцията „%s“ не може да се ползва като име на параметър"
   3747msgstr ""
   3748"функция „%s“: функцията „%s“ не може да се ползва като име на параметър"
  35163749
  35173750#: symbol.c:821
  35183751msgid "cannot pop main context"
  35193752msgstr "основният контекст не може да бъде изваден"
  3520 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.