Changeset 3390


Ignore:
Timestamp:
Feb 8, 2021, 11:32:29 PM (20 months ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gawk: временна версия

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/gawk-5.0.64.bg.po

  r3389 r3390  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gawk@gnu.org\n"
  1212"POT-Creation-Date: 2020-03-15 15:25+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2021-01-31 23:07+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2021-02-08 22:30+0100\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  169169#: awkgram.y:1275 awkgram.y:1279
  170170msgid "`delete(array)' is a non-portable tawk extension"
  171 msgstr "„delete(МАСИВ)“ е разширение на tawk, което не е широко разпространено"
   171msgstr "„delete(МАСИВ)“ е разширение на tawk, което не се поддържа навсякъде"
  172172
  173173#: awkgram.y:1415
   
  210210#: awkgram.y:1923
  211211msgid "call of `length' without parentheses is not portable"
  212 msgstr "ползване на „length“ без скоби не се поддържа широко"
   212msgstr "ползване на „length“ без скоби не се поддържа навсякъде"
  213213
  214214#: awkgram.y:1997
   
  734734#, c-format
  735735msgid "%%%c format is POSIX standard but not portable to other awks"
  736 msgstr "форматът „%%%c“ е в стандарта POSIX, но не се поддържа от другите реализации на awk"
   736msgstr "форматът „%%%c“ е в стандарта POSIX, но не се поддържа навсякъде"
  737737
  738738#: builtin.c:1630
   
  17011701#, c-format
  17021702msgid "Not stopped at any breakpoint; argument ignored.\n"
  1703 msgstr ""
   1703msgstr "При никоя точка на прекъсване не се спира, аргументът се прескача.\n"
  17041704
  17051705#: debug.c:3032
   
  17111711#, c-format
  17121712msgid "Will ignore next %ld crossings of breakpoint %d.\n"
  1713 msgstr ""
   1713msgstr "Следващите %ld достигания на точката за прекъсване %d ще бъдат пропуснати.\n"
  17141714
  17151715#: debug.c:3224
  17161716#, c-format
  17171717msgid "'finish' not meaningful in the outermost frame main()\n"
  1718 msgstr ""
   1718msgstr "Командата „finish“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
  17191719
  17201720#: debug.c:3229
   
  17261726#, c-format
  17271727msgid "'return' not meaningful in the outermost frame main()\n"
  1728 msgstr ""
   1728msgstr "Командата „return“ е безсмислена на нивото на основната рамка на „main()“\n"
  17291729
  17301730#: debug.c:3386
  17311731#, c-format
  17321732msgid "cannot find specified location in function `%s'\n"
  1733 msgstr ""
   1733msgstr "указаното местоположение не може да бъде открито във функцията „%s“\n"
  17341734
  17351735#: debug.c:3394
   
  17901790#, c-format
  17911791msgid "`%s' not allowed in current context; statement ignored"
  1792 msgstr ""
   1792msgstr "Командата „%s“ не е позволена в текущия контекст и се прескача"
  17931793
  17941794#: debug.c:5529
  17951795msgid "`return' not allowed in current context; statement ignored"
  1796 msgstr ""
   1796msgstr "Командата „return“ не е позволена в текущия контекст и се прескача"
  17971797
  17981798#: debug.c:5753
   
  18481848#: eval.c:982
  18491849msgid "turning off `--lint' due to assignment to `LINT'"
  1850 msgstr ""
   1850msgstr "опцията „--lint“ се изключва, защото на променливата „LINT“ е присвоена стойност"
  18511851
  18521852#: eval.c:1176
   
  18581858#, c-format
  18591859msgid "reference to uninitialized variable `%s'"
  1860 msgstr ""
   1860msgstr "указател към неинициализирана променлива „%s“"
  18611861
  18621862#: eval.c:1195
  18631863msgid "attempt to field reference from non-numeric value"
  1864 msgstr ""
   1864msgstr "опит за указател към поле от нечислова стойност"
  18651865
  18661866#: eval.c:1197
  18671867msgid "attempt to field reference from null string"
  1868 msgstr ""
   1868msgstr "опит за указател към поле от нулев низ"
  18691869
  18701870#: eval.c:1205
   
  18811881#, c-format
  18821882msgid "function `%s' called with more arguments than declared"
  1883 msgstr ""
   1883msgstr "функцията „%s“ е извикана с повече аргументи от декларираното"
  18841884
  18851885#: eval.c:1475
   
  20702070#: extension/fnmatch.c:175
  20712071msgid "fnmatch init: could not add FNM_NOMATCH variable"
  2072 msgstr ""
   2072msgstr "fnmatch init: променливата „FNM_NOMATCH“ не може да се добави"
  20732073
  20742074#: extension/fnmatch.c:185
  20752075#, c-format
  20762076msgid "fnmatch init: could not set array element %s"
  2077 msgstr ""
   2077msgstr "fnmatch init: eлементът от масив „%s“ не може да се зададе"
  20782078
  20792079#: extension/fnmatch.c:195
  20802080msgid "fnmatch init: could not install FNM array"
  2081 msgstr ""
   2081msgstr "fnmatch init: could not install FNM array"
  20822082
  20832083#: extension/fork.c:92
   
  22372237#, c-format
  22382238msgid "treating recovered value with unknown type code %d as a string"
  2239 msgstr ""
   2239msgstr "възстановената стойност с неизвестен код за вид %d се интерпретира като низ"
  22402240
  22412241#: extension/rwarray0.c:114
   
  22812281#: field.c:402
  22822282msgid "decrementing NF is not portable to many awk versions"
  2283 msgstr "намаляването на „NF“ не се поддържа от много варианти на awk"
   2283msgstr "намаляването на „NF“ не се поддържа навсякъде"
  22842284
  22852285#: field.c:846
  22862286msgid "accessing fields from an END rule may not be portable"
  2287 msgstr ""
   2287msgstr "достъпът до полета от крайното правило „END“ не се поддържа навсякъде"
  22882288
  22892289#: field.c:964 field.c:971
   
  23012301#: field.c:982
  23022302msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
  2303 msgstr ""
   2303msgstr "split: вторият и четвъртият аргумент не може да са същия масив"
  23042304
  23052305#: field.c:987
  23062306msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
  2307 msgstr ""
   2307msgstr "split: четвъртият аргумент не може да е подмасив на втория"
  23082308
  23092309#: field.c:990
  23102310msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
  2311 msgstr ""
   2311msgstr "split: вторият аргумент не може да е подмасив на четвъртия"
  23122312
  23132313#: field.c:1024
  23142314msgid "split: null string for third arg is a non-standard extension"
  2315 msgstr ""
   2315msgstr "split: нулев низ за трети аргумент не се поддържа навсякъде"
  23162316
  23172317#: field.c:1061
  23182318msgid "patsplit: fourth argument is not an array"
  2319 msgstr ""
   2319msgstr "patsplit: четвъртият аргумент трябва да е масив"
  23202320
  23212321#: field.c:1066
  23222322msgid "patsplit: second argument is not an array"
  2323 msgstr ""
   2323msgstr "patsplit: вторият аргумент трябва да е масив"
  23242324
  23252325#: field.c:1075
  23262326msgid "patsplit: third argument must be non-null"
  2327 msgstr ""
   2327msgstr "patsplit: третият аргумент не трябва да е null"
  23282328
  23292329#: field.c:1079
  23302330msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
  2331 msgstr ""
   2331msgstr "patsplit: вторият и четвъртият аргумент не може да са същия масив"
  23322332
  23332333#: field.c:1084
  23342334msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
  2335 msgstr ""
   2335msgstr "split: четвъртият аргумент не може да е подмасив на втория"
  23362336
  23372337#: field.c:1087
  23382338msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
  2339 msgstr ""
   2339msgstr "split: вторият аргумент не може да е подмасив на четвъртия"
  23402340
  23412341#: field.c:1137
  23422342msgid "`FIELDWIDTHS' is a gawk extension"
  2343 msgstr ""
   2343msgstr "„FIELDWIDTHS“ е разширение на gawk"
  23442344
  23452345#: field.c:1206
  23462346msgid "`*' must be the last designator in FIELDWIDTHS"
  2347 msgstr ""
   2347msgstr "„*“ трябва да е последният обозначител във „FIELDWIDTHS“"
  23482348
  23492349#: field.c:1227
  23502350#, c-format
  23512351msgid "invalid FIELDWIDTHS value, for field %d, near `%s'"
  2352 msgstr ""
   2352msgstr "неправилна стойност на „FIELDWIDTHS“ — да поле №%d, до „%s“"
  23532353
  23542354#: field.c:1300
  23552355msgid "null string for `FS' is a gawk extension"
  2356 msgstr ""
   2356msgstr "стойност нулев низ за „FS“ е разширение на gawk"
  23572357
  23582358#: field.c:1304
  23592359msgid "old awk does not support regexps as value of `FS'"
  2360 msgstr ""
   2360msgstr "старите версии на awk не поддържат регулярни изрази за стойност на „FS“"
  23612361
  23622362#: field.c:1431
   
  23832383#: gawkapi.c:385
  23842384msgid "add_ext_func: received NULL name_space parameter"
  2385 msgstr ""
   2385msgstr "add_ext_func: параметърът name_space не трябва да е нулев"
  23862386
  23872387#: gawkapi.c:523
   
  23902390"node_to_awk_value: detected invalid numeric flags combination `%s'; please "
  23912391"file a bug report."
  2392 msgstr ""
   2392msgstr "node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от числови флагове „%s“. Молим, подайте доклад за грешка."
  23932393
  23942394#: gawkapi.c:551
  23952395msgid "node_to_awk_value: received null node"
  2396 msgstr ""
   2396msgstr "node_to_awk_value: получен е нулев възел"
  23972397
  23982398#: gawkapi.c:554
  23992399msgid "node_to_awk_value: received null val"
  2400 msgstr ""
   2400msgstr "node_to_awk_value: получен е нулева стойност"
  24012401
  24022402#: gawkapi.c:610 gawkapi.c:644 gawkapi.c:671 gawkapi.c:704
   
  24052405"node_to_awk_value detected invalid flags combination `%s'; please file a bug "
  24062406"report."
  2407 msgstr ""
   2407msgstr "node_to_awk_value: засечена е неправилна комбинация от флагове „%s“. Молим, подайте доклад за грешка."
  24082408
  24092409#: gawkapi.c:1082
  24102410msgid "remove_element: received null array"
  2411 msgstr ""
   2411msgstr "remove_element: получен е нулев низ"
  24122412
  24132413#: gawkapi.c:1085
  24142414msgid "remove_element: received null subscript"
  2415 msgstr ""
   2415msgstr "remove_element: получен е нулев индекс"
  24162416
  24172417#: gawkapi.c:1217
  24182418#, c-format
  24192419msgid "api_flatten_array_typed: could not convert index %d to %s"
  2420 msgstr ""
   2420msgstr "api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
  24212421
  24222422#: gawkapi.c:1222
  24232423#, c-format
  24242424msgid "api_flatten_array_typed: could not convert value %d to %s"
  2425 msgstr ""
   2425msgstr "api_flatten_array_typed: индексът не може да се преобразува от %d към „%s“"
  24262426
  24272427#: gawkapi.c:1318 gawkapi.c:1334
   
  24312431#: gawkapi.c:1365
  24322432msgid "cannot find end of BEGINFILE rule"
  2433 msgstr ""
   2433msgstr "краят на правилото „BEGINFILE“ не може да се открие"
  24342434
  24352435#: gawkapi.c:1419
   
  24412441#, c-format
  24422442msgid "command line argument `%s' is a directory: skipped"
  2443 msgstr ""
   2443msgstr "аргументът на командния ред „%s“ е директория и се прескача"
  24442444
  24452445#: io.c:429 io.c:546
   
  24602460#, c-format
  24612461msgid "expression in `%s' redirection is a number"
  2462 msgstr ""
   2462msgstr "изразът в пренасочването „%s“ дава число"
  24632463
  24642464#: io.c:791
  24652465#, c-format
  24662466msgid "expression for `%s' redirection has null string value"
  2467 msgstr ""
   2467msgstr "изразът в пренасочването „%s“ дава нулев низ"
  24682468
  24692469#: io.c:796
   
  24712471msgid ""
  24722472"filename `%.*s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
  2473 msgstr ""
   2473msgstr "името на файл „%.*s“ в пренасочването „%s“ може да е резултат от логически израз"
  24742474
  24752475#: io.c:844
  24762476#, c-format
  24772477msgid "unnecessary mixing of `>' and `>>' for file `%.*s'"
  2478 msgstr ""
   2478msgstr "ненужно смесване на „>“ и „>>“ за файла „%.*s“"
  24792479
  24802480#: io.c:896 io.c:921
   
  25172517msgid ""
  25182518"reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
  2519 msgstr ""
   2519msgstr "достигнато е системното ограничение за отворени файлове: започване на мултиплексиране на файловите дескриптори"
  25202520
  25212521#: io.c:1169
   
  25352535#, c-format
  25362536msgid "close: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
  2537 msgstr ""
   2537msgstr "close: „%.*s“ не е отворен файл, програмен канал или копроцес"
  25382538
  25392539#: io.c:1226
  25402540msgid "close of redirection that was never opened"
  2541 msgstr ""
   2541msgstr "close: това пренасочване не е било отворено"
  25422542
  25432543#: io.c:1325
  25442544#, c-format
  25452545msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
  2546 msgstr ""
   2546msgstr "close: пренасочването „%s“ не е отворено с „|&“, вторият аргумент се прескача"
  25472547
  25482548#: io.c:1342
  25492549#, c-format
  25502550msgid "failure status (%d) on pipe close of `%s': %s"
  2551 msgstr ""
   2551msgstr "код за грешка (%d) при затварянето на програмния канал „%s“: %s"
  25522552
  25532553#: io.c:1345
  25542554#, c-format
  25552555msgid "failure status (%d) on file close of `%s': %s"
  2556 msgstr ""
   2556msgstr "код за грешка (%d) при затварянето на файла „%s“: %s"
  25572557
  25582558#: io.c:1365
  25592559#, c-format
  25602560msgid "no explicit close of socket `%s' provided"
  2561 msgstr ""
   2561msgstr "гнездото „%s“ не е изрично затворено"
  25622562
  25632563#: io.c:1368
  25642564#, c-format
  25652565msgid "no explicit close of co-process `%s' provided"
  2566 msgstr ""
   2566msgstr "копроцесът „%s“ не е изрично затворен"
  25672567
  25682568#: io.c:1371
  25692569#, c-format
  25702570msgid "no explicit close of pipe `%s' provided"
  2571 msgstr ""
   2571msgstr "програмният канал „%s“ не е изрично затворен"
  25722572
  25732573#: io.c:1374
  25742574#, c-format
  25752575msgid "no explicit close of file `%s' provided"
  2576 msgstr ""
   2576msgstr "файлът „%s“ не е изрично затворен"
  25772577
  25782578#: io.c:1411
   
  26252625#, c-format
  26262626msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid: %s"
  2627 msgstr ""
   2627msgstr "отдалеченият хост и порт (%s, %s) са неправилни: %s"
  26282628
  26292629#: io.c:1639
  26302630#, c-format
  26312631msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid"
  2632 msgstr ""
   2632msgstr "отдалеченият хост и порт (%s, %s) са неправилни"
  26332633
  26342634#: io.c:1881
   
  26542654#, c-format
  26552655msgid "moving slave pty to stdout in child failed (dup: %s)"
  2656 msgstr ""
   2656msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е стандартния изход (dup: %s)"
  26572657
  26582658#: io.c:2024 io.c:2076 io.c:2423
   
  26642664#, c-format
  26652665msgid "moving slave pty to stdin in child failed (dup: %s)"
  2666 msgstr ""
   2666msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на подчинения терминал да е стандартния вход (dup: %s)"
  26672667
  26682668#: io.c:2029 io.c:2081 io.c:2103
   
  26782678#, c-format
  26792679msgid "moving pipe to stdout in child failed (dup: %s)"
  2680 msgstr ""
   2680msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния изход (dup: %s)"
  26812681
  26822682#: io.c:2360 io.c:2426
  26832683#, c-format
  26842684msgid "moving pipe to stdin in child failed (dup: %s)"
  2685 msgstr ""
   2685msgstr "неуспешно преместване в дъщерния процес на програмния канал да е стандартния вход (dup: %s)"
  26862686
  26872687#: io.c:2386 io.c:2655
   
  27142714#: io.c:2814
  27152715msgid "getline: attempt to read from closed read end of two-way pipe"
  2716 msgstr ""
   2716msgstr "getline: опит за четене от затворения край за четене от двупосочен програмен канал"
  27172717
  27182718#: io.c:3138
  27192719msgid "register_input_parser: received NULL pointer"
  2720 msgstr ""
   2720msgstr "register_input_parser: получен е нулев указател"
  27212721
  27222722#: io.c:3166
  27232723#, c-format
  27242724msgid "input parser `%s' conflicts with previously installed input parser `%s'"
  2725 msgstr ""
   2725msgstr "входният анализатор „%s“ е в конфликт с предишно инсталирания „%s“"
  27262726
  27272727#: io.c:3173
  27282728#, c-format
  27292729msgid "input parser `%s' failed to open `%s'"
  2730 msgstr "входният анализатор не може да отвори „%s“"
   2730msgstr "входният анализатор „%s“ не може да отвори „%s“"
  27312731
  27322732#: io.c:3193
   
  27472747#: io.c:3249
  27482748msgid "register_output_processor: received NULL pointer"
  2749 msgstr ""
   2749msgstr "register_output_processor: получен е нулев указател"
  27502750
  27512751#: io.c:3278
   
  27542754"two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way processor "
  27552755"`%s'"
  2756 msgstr ""
   2756msgstr "двупосочния анализатор „%s“ е в конфликт с предишно инсталирания „%s“"
  27572757
  27582758#: io.c:3287
  27592759#, c-format
  27602760msgid "two way processor `%s' failed to open `%s'"
  2761 msgstr ""
   2761msgstr "двупосочния анализатор „%s“ не успя да отвори „%s“"
  27622762
  27632763#: io.c:3411
   
  27722772#: io.c:4079
  27732773msgid "multicharacter value of `RS' is a gawk extension"
  2774 msgstr ""
   2774msgstr "стойност от повече от един знак за „RS“ е разширение на gawk"
  27752775
  27762776#: io.c:4233
   
  28302830#: main.c:589
  28312831msgid "POSIX options:\t\tGNU long options: (standard)\n"
  2832 msgstr "Опции по POSIX:         Дълги опции по GNU: (стандартни)\n"
   2832msgstr "Опции по POSIX:        Дълги опции по GNU: (стандартни)\n"
  28332833
  28342834#: main.c:590
  28352835msgid "\t-f progfile\t\t--file=progfile\n"
  2836 msgstr "        -f ПРОГ_ФАЙЛ    --file=ПРОГ_ФАЙЛ\n"
   2836msgstr "    -f ПРОГ_ФАЙЛ                --file=ПРОГ_ФАЙЛ\n"
  28372837
  28382838#: main.c:591
  28392839msgid "\t-F fs\t\t\t--field-separator=fs\n"
  2840 msgstr "        -F РАЗД         --field-separator=РАЗД\n"
   2840msgstr "    -F РАЗД                     --field-separator=РАЗД\n"
  28412841
  28422842#: main.c:592
  28432843msgid "\t-v var=val\t\t--assign=var=val\n"
  2844 msgstr "        -v ПРОМ=СТОЙН   --assign=ПРОМ=СТОЙН\n"
   2844msgstr "    -v ПРОМ=СТОЙН               --assign=ПРОМ=СТОЙН\n"
  28452845
  28462846#: main.c:593
  28472847msgid "Short options:\t\tGNU long options: (extensions)\n"
  2848 msgstr "Къси опции:             Дълги опции по GNU: (разширени)"
   2848msgstr "Къси опции:            Дълги опции по GNU: (разширени)\n"
  28492849
  28502850#: main.c:594
  28512851msgid "\t-b\t\t\t--characters-as-bytes\n"
  2852 msgstr ""
   2852msgstr "    -b                          --characters-as-bytes\n"
  28532853
  28542854#: main.c:595
  28552855msgid "\t-c\t\t\t--traditional\n"
  2856 msgstr ""
   2856msgstr "    -c                          --traditional\n"
  28572857
  28582858#: main.c:596
  28592859msgid "\t-C\t\t\t--copyright\n"
  2860 msgstr ""
   2860msgstr "    -C                          --copyright\n"
  28612861
  28622862#: main.c:597
  28632863msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
  2864 msgstr ""
   2864msgstr "    -d[ФАЙЛ]                    --dump-variables[=ФАЙЛ]\n"
  28652865
  28662866#: main.c:598
  28672867msgid "\t-D[file]\t\t--debug[=file]\n"
  2868 msgstr ""
   2868msgstr "    -D[ФАЙЛ]                    --debug[=ФАЙЛ]\n"
  28692869
  28702870#: main.c:599
  28712871msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
  2872 msgstr ""
   2872msgstr "    -e 'ПРОГРАМА'               --source='ПРОГРАМА'\n"
  28732873
  28742874#: main.c:600
  28752875msgid "\t-E file\t\t\t--exec=file\n"
  2876 msgstr ""
   2876msgstr "    -E ФАЙЛ                     --exec=ФАЙЛ\n"
  28772877
  28782878#: main.c:601
  28792879msgid "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
  2880 msgstr ""
   2880msgstr "    -g                          --gen-pot\n"
  28812881
  28822882#: main.c:602
  28832883msgid "\t-h\t\t\t--help\n"
  2884 msgstr ""
   2884msgstr "    -h                          --help\n"
  28852885
  28862886#: main.c:603
  28872887msgid "\t-i includefile\t\t--include=includefile\n"
  2888 msgstr ""
   2888msgstr "    -i ФАЙЛ_ЗА_ВМЪКВАНЕ         --include=ФАЙЛ_ЗА_ВМЪКВАНЕ\n"
  28892889
  28902890#: main.c:604
  28912891msgid "\t-l library\t\t--load=library\n"
  2892 msgstr ""
   2892msgstr "    -l БИБЛИОТЕКА               --load=БИБЛИОТЕКА\n"
  28932893
  28942894#. TRANSLATORS: the "fatal", "invalid" and "no-ext" here are literal
   
  28972897#: main.c:609
  28982898msgid "\t-L[fatal|invalid|no-ext]\t--lint[=fatal|invalid|no-ext]\n"
  2899 msgstr ""
   2899msgstr "    -L[fatal|invalid|no-ext]    --lint[=fatal|invalid|no-ext]\n"
  29002900
  29012901#: main.c:610
  29022902msgid "\t-M\t\t\t--bignum\n"
  2903 msgstr ""
   2903msgstr "    -M                          --bignum\n"
  29042904
  29052905#: main.c:611
  29062906msgid "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
  2907 msgstr ""
   2907msgstr "    -N                          --use-lc-numeric\n"
  29082908
  29092909#: main.c:612
  29102910msgid "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
  2911 msgstr ""
   2911msgstr "    -n                          --non-decimal-data\n"
  29122912
  29132913#: main.c:613
  29142914msgid "\t-o[file]\t\t--pretty-print[=file]\n"
  2915 msgstr ""
   2915msgstr "    -oФАЙЛ                      --pretty-print[=ФАЙЛ]\n"
  29162916
  29172917#: main.c:614
  29182918msgid "\t-O\t\t\t--optimize\n"
  2919 msgstr ""
   2919msgstr "    -O                          --optimize\n"
  29202920
  29212921#: main.c:615
  29222922msgid "\t-p[file]\t\t--profile[=file]\n"
  2923 msgstr ""
   2923msgstr "    -p[ФАЙЛ]                    --profile[=ФАЙЛ]\n"
  29242924
  29252925#: main.c:616
  29262926msgid "\t-P\t\t\t--posix\n"
  2927 msgstr ""
   2927msgstr "    -P                          --posix\n"
  29282928
  29292929#: main.c:617
  29302930msgid "\t-r\t\t\t--re-interval\n"
  2931 msgstr ""
   2931msgstr "    -r                          --re-interval\n"
  29322932
  29332933#: main.c:618
  29342934msgid "\t-s\t\t\t--no-optimize\n"
  2935 msgstr ""
   2935msgstr "    -s                          --no-optimize\n"
  29362936
  29372937#: main.c:619
  29382938msgid "\t-S\t\t\t--sandbox\n"
  2939 msgstr ""
   2939msgstr "    -S                          --sandbox\n"
  29402940
  29412941#: main.c:620
  29422942msgid "\t-t\t\t\t--lint-old\n"
  2943 msgstr ""
   2943msgstr "    -t                          --lint-old\n"
  29442944
  29452945#: main.c:621
  29462946msgid "\t-V\t\t\t--version\n"
  2947 msgstr ""
   2947msgstr "    -V                          --version\n"
  29482948
  29492949#: main.c:623
  29502950msgid "\t-W nostalgia\t\t--nostalgia\n"
  2951 msgstr ""
   2951msgstr "    -W nostalgia                --nostalgia\n"
  29522952
  29532953#: main.c:626
  29542954msgid "\t-Y\t\t\t--parsedebug\n"
  2955 msgstr ""
   2955msgstr "    -Y                          --parsedebug\n"
  29562956
  29572957#: main.c:629
  29582958msgid "\t-Z locale-name\t\t--locale=locale-name\n"
  2959 msgstr ""
   2959msgstr "    -Z ИМЕ_НА_ЛОКАЛ             --locale=ИМЕ_НА_ЛОКАЛ\n"
  29602960
  29612961#. TRANSLATORS: --help output (end)
   
  29722972"\n"
  29732973msgstr ""
   2974"\n"
   2975"За докладването на грешки погледнете частта „Bugs“ (Грешки)\n"
   2976"в „gawk.info“, което съответства на в раздела „Reporting\n"
   2977"Problems and Bugs“ (Докладване на проблеми и грешки) в\n"
   2978"отпечатания вариант.  Същата информация е налична на адрес\n"
   2979"https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Bugs.html.\n"
   2980"МОЛИМ, не докладвайте грешки през „comp.lang.awk“ или уеб-форум\n"
   2981"като Stack Overflow.\n"
   2982"\n"
  29742983
  29752984#: main.c:643
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.