Changeset 339


Ignore:
Timestamp:
Nov 22, 2005, 9:58:50 PM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

file roller (help) almost dead edition

 • след дълги борби с дълги низове и търсене на правилните съответствия, преводът е завършен.
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/file-roller/file-roller.HEAD.po

  r337 r339  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-22 08:52+0100\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:51+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-11-22 21:44+0200\n"
  88"Last-Translator:  <>\n"
  99"Language-Team:  <bg@li.org>\n"
   
  1616#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:315(None)
  1717msgid "@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; md5=503b7fa5c7e429e138e8f14f154e56fe"
  18 msgstr "@@image: 'figures/file-roller_main_window.png'; md5=503b7fa5c7e429e138e8f14f154e56fe"
   18msgstr "@@image:'figures/file-roller_main_window.png';md5=503b7fa5c7e429e138e8f14f154e56fe"
  1919
  2020#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2222#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1293(None)
  2323msgid "@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; md5=a545ca6dc6bdb473783ee16404ae8094"
  24 msgstr "@@image: 'figures/file-roller_leftarrow.png'; md5=a545ca6dc6bdb473783ee16404ae8094"
   24msgstr "@@image:'figures/file-roller_leftarrow.png';md5=a545ca6dc6bdb473783ee16404ae8094"
  2525
  2626#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  2828#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1312(None)
  2929msgid "@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; md5=b1cfcb619fbbc9b9840bba7d9c3d48b9"
  30 msgstr "@@image: 'figures/file-roller_rightarrow.png'; md5=b1cfcb619fbbc9b9840bba7d9c3d48b9"
   30msgstr "@@image:'figures/file-roller_rightarrow.png';md5=b1cfcb619fbbc9b9840bba7d9c3d48b9"
  3131
  3232#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  3434#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1331(None)
  3535msgid "@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; md5=837e45f3999f02d0654b869a629e93c6"
  36 msgstr "@@image: 'figures/file-roller_uparrow.png'; md5=837e45f3999f02d0654b869a629e93c6"
   36msgstr "@@image:'figures/file-roller_uparrow.png';md5=837e45f3999f02d0654b869a629e93c6"
  3737
  3838#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  4040#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1350(None)
  4141msgid "@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=3b9299491dbdf4fc78268f03d79ae1b2"
  42 msgstr "@@image: 'figures/file-roller_home.png'; md5=3b9299491dbdf4fc78268f03d79ae1b2"
   42msgstr "@@image:'figures/file-roller_home.png';md5=3b9299491dbdf4fc78268f03d79ae1b2"
  4343
  4444#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:28(title) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:92(revnumber)
  4545msgid "<application>File Roller</application> Manual V2.5"
  46 msgstr "Ръководство за <application>File Roller</application>, версия 2.5"
   46msgstr "Ръководствоза<application>FileRoller</application>,версия2.5"
  4747
  4848#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:30(para)
  4949msgid "User manual for the File Roller Archive Manager."
  50 msgstr "Ръководство за програмата за работа с архиви File Roller"
   50msgstr "РъководствозапрограматазаработасархивиFileRoller"
  5151
  5252#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:33(year) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:38(year)
   
  6060#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:35(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:70(orgname)
  6161msgid "Sun Microsystems"
  62 msgstr "Sun Microsystems"
   62msgstr "SunMicrosystems"
  6363
  6464#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:39(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:127(para)
  6565msgid "Paolo Bacchilega"
  66 msgstr "Paolo Bacchilega"
   66msgstr "PaoloBacchilega"
  6767
  6868#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:42(year)
   
  7272#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:43(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:135(para)
  7373msgid "Alexander Kirillov"
  74 msgstr "Alexander Kirillov"
   74msgstr "AlexanderKirillov"
  7575
  7676#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:58(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:77(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:84(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:96(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:104(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:112(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:120(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:128(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:136(para)
  7777msgid "GNOME Documentation Project"
  78 msgstr "Проект за документация на GNOME"
   78msgstr "ПроектзадокументациянаGNOME"
  7979
  8080#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:2(para)
  8181msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  82 msgstr "Предоставя·се·разрешение·за·копиране,·разпространение·и/или·промяна·на·този·документ,·съгласно·условията·на·„Лиценза·за·свободна·документация·на·GNU“,·версия·1.1·или·всяка·следваща·версия,·издадена·от·Фондация·„Свободен·софтуер“;·без·„Непроменливи·раздели“,·„Текстове·на·предната·корица“,·както·и·„Текстове·на·задната·корица“.·Копие·на·лиценза·може·да·бъде·намерено·<ulink·type=\"help\"·url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>·или·във·файла·COPYING-DOCS,·разпространяван·с·това·ръководство."
   82msgstr "Предоставясеразрешениезакопиране,разпространениеи/илипромянанатозидокумент,съгласноусловиятана„ЛицензазасвободнадокументациянаGNU“,версия1.1иливсякаследващаверсия,издаденаотФондация„Свободенсофтуер“;без„Непроменливираздели“,„Текстовенапреднатакорица“,кактои„Текстовеназаднатакорица“.Копиеналицензаможедабъденамерено<ulinktype=\"help\"url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>иливъвфайлаCOPYING-DOCS,разпространяванстоваръководство."
  8383
  8484#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:12(para)
  8585msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  86 msgstr "Това·ръководство·е·част·от·колекция·ръководства·за·GNOME,·разпространявани·под·GFDL.·Ако·искате·да·разпространявате·това·ръководство·отделно,·можете·да·го·направите,·като·включите·копие·на·лиценза·към·ръководството,·както·е·описано·в·раздел·6·от·лиценза."
   86msgstr "ТоваръководствоечастотколекцияръководствазаGNOME,разпространяваниподGFDL.Акоискатедаразпространяватетоваръководствоотделно,можетедагонаправите,катовключитекопиеналицензакъмръководството,кактоеописановраздел6отлиценза."
  8787
  8888#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:19(para)
  8989msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  90 msgstr "Много·от·имената,·използвани·от·компании,·за·да·отличават·собствените·си·продукти·и·услуги,·са·регистрирани·търговски·марки.·Когато·такива·имена·присъстват·в·която·и·да·е·документация·за·GNOME·и·членовете·на·проекта·за·документация·на·GNOME·са·осведомени·за·съответните·търговски·марки,·тогава·имената·са·с·главни·букви·или·начални·главни·букви."
   90msgstr "Многоотимената,използваниоткомпании,задаотличаватсобственитесипродуктииуслуги,сарегистриранитърговскимарки.КогатотакиваименаприсъстватвкоятоидаедокументациязаGNOMEичленоветенапроектазадокументациянаGNOMEсаосведоменизасъответнитетърговскимарки,тогаваименатасасглавнибуквиилиначалниглавнибукви."
  9191
  9292#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:35(para)
  9393msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  94 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯ·НА·БАЗА·„КАКТО·Е“,·БЕЗ·КАКВАТО·И·ДА·Е·ГАРАНЦИЯ,·ПРЯКА·ИЛИ·КОСВЕНА,·ВКЛЮЧИТЕЛНО·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ·И·ГАРАНЦИИ,·ЧЕ·ДОКУМЕНТЪТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СА·БЕЗ·ДЕФЕКТИ,·ГОДНИ·ЗА·КОНКРЕТНА·УПОТРЕБА·ИЛИ·НЕНАРУШАВАЩИ.·ЦЕЛИЯТ·РИСК·ОТНОСНО·КАЧЕСТВОТО,·ТОЧНОСТТА·И·ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·Е·ЗА·ВАША·СМЕТКА.·АКО·НЯКОЙ·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СЕ·ОКАЖЕ·ДЕФЕКТЕН·В·КАКВОТО·И·ДА·Е·ОТНОШЕНИЕ,·ВИЕ·(НЕ·ПЪРВОНАЧАЛНИЯ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА)·ПОЕМАТЕ·РАЗХОДИТЕ·ЗА·ВСЯКАКВО·НЕОБХОДИМО·ОБСЛУЖВАНЕ,·ПОПРАВКА·ИЛИ·КОРЕКЦИИ.·ТОВА·ОТКАЗВАНЕ·ОТ·ГАРАНЦИЯТА·ПРЕДСТАВЛЯВА·СЪЩЕСТВЕНА·ЧАСТ·ОТ·ТОЗИ·ЛИЦЕНЗ.·НЕ·Е·РАЗРЕШЕНА·УПОТРЕБАТА·НА·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·ВЕРСИЯ·НА·ДОКУМЕНТА,·ОСВЕН·ПРИ·СПАЗВАНЕ·НА·ТОЗИ·ОТКАЗ·ОТ·ГАРАНЦИЯ;·И"
   94msgstr "ДОКУМЕНТЪТСЕПРЕДОСТАВЯНАБАЗА„КАКТОЕ“,БЕЗКАКВАТОИДАЕГАРАНЦИЯ,ПРЯКАИЛИКОСВЕНА,ВКЛЮЧИТЕЛНОБЕЗОГРАНИЧЕНИЯИГАРАНЦИИ,ЧЕДОКУМЕНТЪТИЛИПРОМЕНЕНАТАМУВЕРСИЯСАБЕЗДЕФЕКТИ,ГОДНИЗАКОНКРЕТНАУПОТРЕБАИЛИНЕНАРУШАВАЩИ.ЦЕЛИЯТРИСКОТНОСНОКАЧЕСТВОТО,ТОЧНОСТТАИХАРАКТЕРИСТИКИТЕНАДОКУМЕНТАИЛИПРОМЕНЕНАТАМУВЕРСИЯЕЗАВАШАСМЕТКА.АКОНЯКОЙДОКУМЕНТИЛИПРОМЕНЕНАТАМУВЕРСИЯСЕОКАЖЕДЕФЕКТЕНВКАКВОТОИДАЕОТНОШЕНИЕ,ВИЕ(НЕПЪРВОНАЧАЛНИЯАВТОРИЛИКОЙТОИДАЕДОПРИНЕСЪЛЗАРАЗРАБОТКАТА)ПОЕМАТЕРАЗХОДИТЕЗАВСЯКАКВОНЕОБХОДИМООБСЛУЖВАНЕ,ПОПРАВКАИЛИКОРЕКЦИИ.ТОВАОТКАЗВАНЕОТГАРАНЦИЯТАПРЕДСТАВЛЯВАСЪЩЕСТВЕНАЧАСТОТТОЗИЛИЦЕНЗ.НЕЕРАЗРЕШЕНАУПОТРЕБАТАНАКОЙТОИДАЕДОКУМЕНТИЛИПРОМЕНЕНАТАВЕРСИЯНАДОКУМЕНТА,ОСВЕНПРИСПАЗВАНЕНАТОЗИОТКАЗОТГАРАНЦИЯ;И"
  9595
  9696#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:55(para)
  9797msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  98 msgstr "ПРИ·НИКАКВИ·ОБСТОЯТЕЛСТВА·И·ПОД·НИКАКВА·ЮРИДИЧЕСКА·ОСНОВА,·НЕЗАВИСИМО·ДАЛИ·Е·В·НАРУШЕНИЕ·(ВКЛЮЧИТЕЛНО·ПРИЧИНЕНО·ОТ·НЕБРЕЖНОСТ),·ДОГОВОР·ИЛИ·ДРУГО,·АВТОРЪТ,·ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДИСТРИБУТОР·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОСТАВЧИК·НА·КОЯТО·И·ДА·Е·ОТ·ИЗБРОЕНИТЕ·СТРАНИ,·НЯМА·ДА·БЪДЕ·ОТГОВОРЕН·ПРЕД·НИКОГО·ЗА·ВСИЧКИ·ПРЕКИ,·КОСВЕНИ,·СПЕЦИАЛНИ,·СЛУЧАЙНИ·ИЛИ·ПОСЛЕДСТВЕНИ·ЩЕТИ·ОТ·КАКЪВТО·И·ДА·Е·ХАРАКТЕР,·ВКЛЮЧИТЕЛНО,·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ,·ЩЕТИ·ЗА·ЗАГУБА·НА·ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,·СПИРАНЕ·НА·РАБОТАТА,·КОМПЮТЪРНА·ПОВРЕДА·ИЛИ·НЕИЗПРАВНОСТ,·ИЛИ·ВСЯКАКВИ·ДРУГИ·ЩЕТИ·ИЛИ·ЗАГУБИ,·ВЪЗНИКНАЛИ·ИЛИ·СВЪРЗАНИ·С·УПОТРЕБАТА·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ,·ДОРИ·И·КОГАТО·ТАЗИ·СТРАНА·Е·БИЛА·ИНФОРМИРАНА·ЗА·ВЪЗМОЖНОСТТА·ОТ·ТАКИВА·ЩЕТИ."
   98msgstr "ПРИНИКАКВИОБСТОЯТЕЛСТВАИПОДНИКАКВАЮРИДИЧЕСКАОСНОВА,НЕЗАВИСИМОДАЛИЕВНАРУШЕНИЕ(ВКЛЮЧИТЕЛНОПРИЧИНЕНООТНЕБРЕЖНОСТ),ДОГОВОРИЛИДРУГО,АВТОРЪТ,ПЪРВОНАЧАЛНИЯТАВТОРИЛИКОЙТОИДАЕДОПРИНЕСЪЛЗАРАЗРАБОТКАТА,ИЛИКОЙТОИДАЕДИСТРИБУТОРНАДОКУМЕНТАИЛИПРОМЕНЕНАТАМУВЕРСИЯ,ИЛИКОЙТОИДАЕДОСТАВЧИКНАКОЯТОИДАЕОТИЗБРОЕНИТЕСТРАНИ,НЯМАДАБЪДЕОТГОВОРЕНПРЕДНИКОГОЗАВСИЧКИПРЕКИ,КОСВЕНИ,СПЕЦИАЛНИ,СЛУЧАЙНИИЛИПОСЛЕДСТВЕНИЩЕТИОТКАКЪВТОИДАЕХАРАКТЕР,ВКЛЮЧИТЕЛНО,БЕЗОГРАНИЧЕНИЯ,ЩЕТИЗАЗАГУБАНАДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,СПИРАНЕНАРАБОТАТА,КОМПЮТЪРНАПОВРЕДАИЛИНЕИЗПРАВНОСТ,ИЛИВСЯКАКВИДРУГИЩЕТИИЛИЗАГУБИ,ВЪЗНИКНАЛИИЛИСВЪРЗАНИСУПОТРЕБАТАНАДОКУМЕНТАИЛИПРОМЕНЕНИТЕМУВЕРСИИ,ДОРИИКОГАТОТАЗИСТРАНАЕБИЛАИНФОРМИРАНАЗАВЪЗМОЖНОСТТАОТТАКИВАЩЕТИ."
  9999
  100100#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:28(para)
  101101msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  102 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·И·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯТ·ПОД·УСЛОВИЯТА·НА·ЛИЦЕНЗА·ЗА·СВОБОДНА·ДОКУМЕНТАЦИЯ·НА·GNU,·С·ДОПЪЛНИТЕЛНОТО·ПОЯСНЕНИЕ,·ЧЕ:<placeholder-1/>"
   102msgstr "ДОКУМЕНТЪТИПРОМЕНЕНИТЕМУВЕРСИИСЕПРЕДОСТАВЯТПОДУСЛОВИЯТАНАЛИЦЕНЗАЗАСВОБОДНАДОКУМЕНТАЦИЯНАGNU,СДОПЪЛНИТЕЛНОТОПОЯСНЕНИЕ,ЧЕ:<placeholder-1/>"
  103103
  104104#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:67(firstname)
   
  108108#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:68(surname)
  109109msgid "GNOME Documentation Team"
  110 msgstr "Проект·за·документация·на·GNOME"
   110msgstr "ПроектзадокументациянаGNOME"
  111111
  112112#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:74(firstname)
   
  132132#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:93(date)
  133133msgid "March 2004"
  134 msgstr "Март 2004"
   134msgstr "Март2004"
  135135
  136136#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:95(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:103(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:111(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:119(para)
  137137msgid "Sun GNOME Documentation Team"
  138 msgstr ""
   138msgstr "ЕкипътнаSunзадокументациянаGNOME"
  139139
  140140#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:100(revnumber)
  141141msgid "File Roller Manual V2.4"
  142 msgstr "Ръководство·за·File·Roller,·версия·2.4"
   142msgstr "РъководствозаFileRoller,версия2.4"
  143143
  144144#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:101(date)
  145145msgid "February 2004"
  146 msgstr "Февруари 2004"
   146msgstr "Февруари2004"
  147147
  148148#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:108(revnumber)
  149149msgid "File Roller Manual V2.3"
  150 msgstr "Ръководство·за·File·Roller,·версия·2.3"
   150msgstr "РъководствозаFileRoller,версия2.3"
  151151
  152152#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:109(date)
  153153msgid "August 2003"
  154 msgstr "Август 2003"
   154msgstr "Август2003"
  155155
  156156#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:116(revnumber)
  157157msgid "File Roller Manual V2.2"
  158 msgstr "Ръководство·за·File·Roller,·версия·2.2"
   158msgstr "РъководствозаFileRoller,версия2.2"
  159159
  160160#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:117(date)
  161161msgid "June 2003"
  162 msgstr "Юни 2003"
   162msgstr "Юни2003"
  163163
  164164#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:124(revnumber)
  165165msgid "File Roller Manual V2.1"
  166 msgstr "Ръководство·за·File·Roller,·версия·2.1"
   166msgstr "РъководствозаFileRoller,версия2.1"
  167167
  168168#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:125(date)
  169169msgid "January 2003"
  170 msgstr "Януари 2003"
   170msgstr "Януари2003"
  171171
  172172#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:132(revnumber)
  173173msgid "File Roller Manual V2.0"
  174 msgstr "Ръководство·за·File·Roller,·версия·2.0"
   174msgstr "РъководствозаFileRoller,версия2.0"
  175175
  176176#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:133(date)
  177177msgid "June 2002"
  178 msgstr "Юни 2002"
   178msgstr "Юни2002"
  179179
  180180#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:141(releaseinfo)
  181181msgid "This manual describes version 2.5.6 of <application>File Roller</application>."
  182 msgstr "Това ръководство е за версия 2.5.6 на <application>File Roller</application>"
   182msgstr "Товаръководствоезаверсия2.5.6на<application>FileRoller</application>"
  183183
  184184#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:144(title)
  185185msgid "Feedback"
  186 msgstr "Обратна връзка"
   186msgstr "Обратнавръзка"
  187187
  188188#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:145(para)
  189189msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>File Roller</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  190 msgstr "За·да·докладвате·за·грешка·или·да·направите·предложение·относно·програмата·за·преглед·на·документи·Evince·или·това·ръководство,·следвайте·указанията,·описани·в·<ulink·url=\"ghelp:gnome-feedback\"·type=\"help\">Страницата·за·обратна·връзка·на·GNOME</ulink>."
   190msgstr "ЗададокладватезагрешкаилиданаправитепредложениеотноснопрограматазапрегледнадокументиEvinceилитоваръководство,следвайтеуказанията,описанив<ulinkurl=\"ghelp:gnome-feedback\"type=\"help\">СтраницатазаобратнавръзканаGNOME</ulink>."
  191191
  192192#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:152(primary)
  193193msgid "File Roller"
  194 msgstr "File Roller"
   194msgstr "FileRoller"
  195195
  196196#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:155(primary)
   
  200200#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:158(primary)
  201201msgid "Archiving"
  202 msgstr ""
   202msgstr "Архивиране"
  203203
  204204#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:161(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:165(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:169(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:173(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:177(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:181(primary)
  205205msgid "Archives"
  206 msgstr ""
   206msgstr "Архиви"
  207207
  208208#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:162(secondary)
  209209msgid "Adding files to"
  210 msgstr ""
   210msgstr "Добавяне на файлове към"
  211211
  212212#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:166(secondary)
  213213msgid "Deleting files from"
  214 msgstr ""
   214msgstr "Изтриване на файлове от"
  215215
  216216#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:170(secondary)
  217217msgid "Opening"
  218 msgstr ""
   218msgstr "Отваряне"
  219219
  220220#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:174(secondary)
  221221msgid "Viewing"
  222 msgstr ""
   222msgstr "Преглеждане"
  223223
  224224#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:178(secondary)
  225225msgid "Extracting"
  226 msgstr ""
   226msgstr "Разархивиране"
  227227
  228228#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:182(secondary)
  229229msgid "Creating"
  230 msgstr ""
   230msgstr "Създаване"
  231231
  232232#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:190(title)
   
  236236#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:191(para)
  237237msgid "You can use the <application>File Roller</application> application to create, view, modify, or unpack an archive. An archive is a file that acts as a container for other files. An archive can contain many files, folders, and subfolders, usually in compressed form."
  238 msgstr "Може да използвате програмата <application>File·Roller</application>, за да създавате, преглеждате, променяте или разархивирате архиви. Архивът е файл, който играе ролята на контейнер за други файлове. Архивът може да съдържа много файлове, папки и подпапки, обикновено в компресирана форма."
   238msgstr "Можедаизползватепрограмата<application>FileRoller</application>,задасъздавате,преглеждате,променятеилиразархивиратеархиви.Архивътефайл,койтоиграеролятанаконтейнерзадругифайлове.Архивътможедасъдържамногофайлове,папкииподпапки,обикновеновкомпресиранаформа."
  239239
  240240#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:193(para)
  241241msgid "<application>File Roller</application> provides only a graphical interface, and relies on command-line utilities such as <command>tar</command>, <command>gzip</command>, and <command>bzip2</command> for archive operations."
  242 msgstr "<application>File·Roller</application> предоставя само графичния интерфейс и разчита за операциите с архивите на терминални програми като <command>tar</command>,·<command>gzip</command> и <command>bzip2</command>."
   242msgstr "<application>FileRoller</application>предоставясамографичнияинтерфейсиразчитазаоперациитесархивитенатерминалнипрограмикато<command>tar</command>,<command>gzip</command>и<command>bzip2</command>."
  243243
  244244#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:196(para)
  245245msgid "If you have the appropriate command-line tools installed on your system, <application>File Roller</application> supports RPM and Stuff files, as well as the archive formats listed in the following table."
  246 msgstr "Ако имате подходящите терминални инструменти инсталирани на системата Ви, <application>File·Roller</application> поддържа RPM и Stuff файлове, както и файловите формати изписани в таблицата по-долу."
   246msgstr "АкоиматеподходящитетерминалниинструментиинсталиранинасистематаВи,<application>FileRoller</application>поддържаRPMиStuffфайлове,кактоифайловитеформатиизписанивтаблицатапо-долу."
  247247
  248248#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:205(para)
   
  252252#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:207(para)
  253253msgid "Filename Extension"
  254 msgstr "Файлово разширение"
   254msgstr "Файловоразширение"
  255255
  256256#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:212(para)
  257257msgid "ARJ archive"
  258 msgstr "Архив, формат ARJ"
   258msgstr "Архив,форматARJ"
  259259
  260260#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:213(filename)
   
  264264#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:216(para)
  265265msgid "Enterprise archive"
  266 msgstr "Архив, формат Enterprise"
   266msgstr "Архив,форматEnterprise"
  267267
  268268#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:217(filename)
   
  272272#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:220(para)
  273273msgid "Java archive"
  274 msgstr "Архив, формат Java"
   274msgstr "Архив,форматJava"
  275275
  276276#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:221(filename)
   
  280280#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:224(para)
  281281msgid "LHA archive"
  282 msgstr "Архив, формат LHA"
   282msgstr "Архив,форматLHA"
  283283
  284284#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:225(filename)
   
  288288#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:228(para)
  289289msgid "Resource Adapter archive"
  290 msgstr "Архив, формат Resource Adapter"
   290msgstr "Архив,форматResourceAdapter"
  291291
  292292#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:229(filename)
   
  296296#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:232(para)
  297297msgid "Uncompressed tar archive"
  298 msgstr "Некомпресиран архив, формат Tar"
   298msgstr "Некомпресиранархив,форматTar"
  299299
  300300#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:233(filename)
   
  304304#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:236(para)
  305305msgid "Tar archive compressed with <command>bzip</command>"
  306 msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>bzip</command>"
   306msgstr "Архив,форматTar,компресиранс<command>bzip</command>"
  307307
  308308#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:237(para)
  309309msgid "<filename>.tar.bz</filename> or <filename>.tbz</filename>"
  310 msgstr "<filename>.tar.bz</filename> или <filename>.tbz</filename>"
   310msgstr "<filename>.tar.bz</filename>или<filename>.tbz</filename>"
  311311
  312312#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:240(para)
  313313msgid "Tar archive compressed with <command>bzip2</command>"
  314 msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>bzip2</command>"
   314msgstr "Архив,форматTar,компресиранс<command>bzip2</command>"
  315315
  316316#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:241(para)
  317317msgid "<filename>.tar.bz2</filename> or <filename>.tbz2</filename>"
  318 msgstr "<filename>.tar.bz2</filename> или <filename>.tbz2</filename>"
   318msgstr "<filename>.tar.bz2</filename>или<filename>.tbz2</filename>"
  319319
  320320#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:244(para)
  321321msgid "Tar archive compressed with <command>gzip</command>"
  322 msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>gzip</command>"
   322msgstr "Архив,форматTar,компресиранс<command>gzip</command>"
  323323
  324324#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:245(para)
  325325msgid "<filename>.tar.gz</filename> or <filename>.tgz</filename>"
  326 msgstr "<filename>.tar.gz</filename> или <filename>.tgz</filename>"
   326msgstr "<filename>.tar.gz</filename>или<filename>.tgz</filename>"
  327327
  328328#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:248(para)
  329329msgid "Tar archive compressed with <command>lzop</command>"
  330 msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>lzop</command>"
   330msgstr "Архив,форматTar,компресиранс<command>lzop</command>"
  331331
  332332#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:249(para)
  333333msgid "<filename>.tar.lzo</filename> or <filename>.tzo</filename>"
  334 msgstr "<filename>.tar.lzo</filename> или <filename>.tzo</filename>"
   334msgstr "<filename>.tar.lzo</filename>или<filename>.tzo</filename>"
  335335
  336336#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:252(para)
  337337msgid "Tar archive compressed with <command>compress</command>"
  338 msgstr "Архив, формат Tar, компресиран с <command>compress</command>"
   338msgstr "Архив,форматTar,компресиранс<command>compress</command>"
  339339
  340340#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:253(para)
  341341msgid "<filename>.tar.Z</filename> or <filename>.taz</filename>"
  342 msgstr "<filename>.tar.Z</filename> или <filename>.taz</filename>"
   342msgstr "<filename>.tar.Z</filename>или<filename>.taz</filename>"
  343343
  344344#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:256(para)
  345345msgid "Web archive"
  346 msgstr "Архив, формат Web"
   346msgstr "Архив,форматWeb"
  347347
  348348#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:257(filename)
   
  352352#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:260(para)
  353353msgid "PKZIP or WinZip archive"
  354 msgstr "Архив, формат PKZIP или WinZip"
   354msgstr "Архив,форматPKZIPилиWinZip"
  355355
  356356#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:261(filename)
   
  360360#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:264(para)
  361361msgid "Zoo archive"
  362 msgstr "Архив, формат Zoo"
   362msgstr "Архив,форматZoo"
  363363
  364364#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:265(filename)
   
  368368#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:270(para)
  369369msgid "The most common archive format on UNIX and Linux systems is the tar archive compressed with <command>gzip</command>."
  370 msgstr "Най-често срещания формат архив за UNIX и Linux системи е tar, компресиран с <command>gzip</command>."
   370msgstr "Най-честосрещанияформатархивзаUNIXиLinuxсистемиеtar,компресиранс<command>gzip</command>."
  371371
  372372#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:271(para)
  373373msgid "The most common archive format on Microsoft Windows systems is the archive created with <application>PKZIP</application> or <application>WinZip</application>."
  374 msgstr "Най-често срещаният формат архив за Microsoft Windows системи е архивът създаден с <application>PKZIP</application> или <application>WinZip</application>."
   374msgstr "Най-честосрещаниятформатархивзаMicrosoftWindowsсистемиеархивътсъздаденс<application>PKZIP</application>или<application>WinZip</application>."
  375375
  376376#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:273(title)
  377377msgid "Compressed Non-Archive Files"
  378 msgstr "Компресирани не-архивни файлове"
   378msgstr "Компресиранине-архивнифайлове"
  379379
  380380#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:274(para)
  381381msgid "A compressed non-archive file is a file that is created when you use <command>bzip</command>, <command>bzip2</command>, <command>gzip</command>, <command>lzop</command>, or <command>compress</command> to compress a non-archive file. For example, <filename>file.txt.gz</filename> is created when you use <command>gzip</command> to compress <filename>file.txt</filename>."
  382 msgstr "Компресиран не-архивен файл е файл, който е създаден при използването на <command>bzip</command>,·<command>bzip2</command>,·<command>gzip</command>,·<command>lzop</command> или <command>compress</command>, за да се компресира не-архивен файл. Примерно, <filename>file.txt.gz</filename> е създаден, когато използвате <command>gzip</command>, за да компресирате <filename>file.txt</filename>."
   382msgstr "Компресиранне-архивенфайлефайл,койтоесъздаденприизползванетона<command>bzip</command>,<command>bzip2</command>,<command>gzip</command>,<command>lzop</command>или<command>compress</command>,задасекомпресиране-архивенфайл.Примерно,<filename>file.txt.gz</filename>есъздаден,когатоизползвате<command>gzip</command>,задакомпресирате<filename>file.txt</filename>."
  383383
  384384#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:275(para)
  385385msgid "You can use <application>File Roller</application> to open and extract a compressed non-archive file."
  386 msgstr "Може да използвате <application>File·Roller</application>, за да отваряте и разархивирате компресиран не-архивен файл."
   386msgstr "Можедаизползвате<application>FileRoller</application>,задаотварятеиразархивиратекомпресиранне-архивенфайл."
  387387
  388388#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:276(para)
  389389msgid "You cannot use <application>File Roller</application> to create or modify a compressed non-archive file."
  390 msgstr "Не може да използвате <application>File·Roller</application>, за да създавате или модифицирате компресиран не-архивен файл."
   390msgstr "Неможедаизползвате<application>FileRoller</application>,задасъздаватеилимодифициратекомпресиранне-архивенфайл."
  391391
  392392#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:282(title)
  393393msgid "Getting Started"
  394 msgstr "Първи стъпки"
   394msgstr "Първистъпки"
  395395
  396396#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:283(para)
  397397msgid "This section provides information on how to start <application>File Roller</application>, and describes the <application>File Roller</application> user interface."
  398 msgstr "Тази секция предоставя информация за това как да стартирате <application>File·Roller</application> и описва потребителския интерфейс на <application>File·Roller</application>."
   398msgstr "Тазисекцияпредоставяинформациязатовакакдастартирате<application>FileRoller</application>иописвапотребителскияинтерфейсна<application>FileRoller</application>."
  399399
  400400#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:288(title)
  401401msgid "To Start <application>File Roller</application>"
  402 msgstr "Стартиране на <application>File·Roller</application>"
   402msgstr "Стартиранена<application>FileRoller</application>"
  403403
  404404#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:289(para)
  405405msgid "You can start <application><application>File Roller</application></application> in the following ways:"
  406 msgstr "Може да стартирате <application><application>File·Roller</application></application> по следните начини:"
   406msgstr "Можедастартирате<application><application>FileRoller</application></application>последнитеначини:"
  407407
  408408#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:292(term)
  409409msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
  410 msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
   410msgstr "Отменюто<guimenu>Програми</guimenu>"
  411411
  412412#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:294(para)
  413413msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>System Tools</guisubmenu><guimenuitem>Archive Manager</guimenuitem></menuchoice>."
  414 msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Системни инструменти</guisubmenu><guimenuitem>Работа с архиви</guimenuitem></menuchoice>."
   414msgstr "Изберете<menuchoice><guisubmenu>Системниинструменти</guisubmenu><guimenuitem>Работасархиви</guimenuitem></menuchoice>."
  415415
  416416#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:298(term)
  417417msgid "Command line"
  418 msgstr "От командния ред"
   418msgstr "Откоманднияред"
  419419
  420420#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:300(para)
  421421msgid "Execute the following command: <command>file-roller</command>"
  422 msgstr "Изпълнете следната команда: <command>file-roller</command>"
   422msgstr "Изпълнетеследнатакоманда:<command>file-roller</command>"
  423423
  424424#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:307(title)
  425425msgid "When You Start <application>File Roller</application>"
  426 msgstr "Когато стартирате <application>File Roller</application>"
   426msgstr "Когатостартирате<application>FileRoller</application>"
  427427
  428428#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:308(para)
  429429msgid "When you start <application><application>File Roller</application></application>, the following window is displayed:"
  430 msgstr "Когато стартирате <application><application>File·Roller</application></application>, се появява следният прозорец:"
   430msgstr "Когатостартирате<application><application>FileRoller</application></application>,сепоявяваследниятпрозорец:"
  431431
  432432#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:311(title)
  433433msgid "<application>File Roller</application> Window"
  434 msgstr "Прозорецът на <application>File Roller</application>"
   434msgstr "Прозорецътна<application>FileRoller</application>"
  435435
  436436#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:317(phrase)
  437437msgid "Shows File Roller main window."
  438 msgstr ""
   438msgstr "Показва главния прозорец на File Roller."
  439439
  440440#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:323(para)
  441441msgid "The <application><application>File Roller</application></application> window contains the following elements:"
  442 msgstr "Прозорецът на <application><application>File·Roller</application></application> съдържа следните елементи:"
   442msgstr "Прозорецътна<application><application>FileRoller</application></application>съдържаследнитеелементи:"
  443443
  444444#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:325(term) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:448(para)
  445445msgid "Menubar"
  446 msgstr "Лента с менюта"
   446msgstr "Лентасменюта"
  447447
  448448#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:327(para)
  449449msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with archives in <application><application>File Roller</application></application>."
  450 msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всичките команди, които са Ви нужни, за да работите с архиви с <application><application>File·Roller</application></application>."
   450msgstr "Менютатаналентатасменютасъдържатвсичкитекоманди,коитосаВинужни,задаработитесархивис<application><application>FileRoller</application></application>."
  451451
  452452#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:330(term) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:454(para)
  453453msgid "Toolbar"
  454 msgstr "Лента с инструменти"
   454msgstr "Лентасинструменти"
  455455
  456456#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:332(para)
  457457msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. <application>File Roller</application> displays the toolbar by default. To hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice> again."
  458 msgstr "Лентата с инструменти съдържа набор от команди, които са достъпни от лентата с менюта. <application>File·Roller</application> показва лентата с инструменти по подразбиране. За да я скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента с инструменти</guimenuitem></menuchoice>."
   458msgstr "Лентатасинструментисъдържанабороткоманди,коитосадостъпниотлентатасменюта.<application>FileRoller</application>показвалентатасинструментипоподразбиране.Задаяскриете,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лентасинструменти</guimenuitem></menuchoice>.Задаяпокажете,отновоизберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лентасинструменти</guimenuitem></menuchoice>."
  459459
  460460#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:335(term)
  461461msgid "Folderbar"
  462 msgstr "Навигационна лента"
   462msgstr "Навигационналента"
  463463
  464464#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:337(para)
  465465msgid "The folderbar enables you to navigate among folders within an archive. <application>File Roller</application> displays the folderbar only in folder view. See <xref linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> for more information."
  466 msgstr "Навигационната лента Ви позволява да навигирате из папките в архив. <application>File·Roller</application> показва навигационната лента само при изгледа \"Показване като папка\". Вижте <xref·linkend=\"file-roller-view-type-folder\"/> за повече информация."
   466msgstr "НавигационнаталентаВипозволяваданавигиратеизпапкитевархив.<application>FileRoller</application>показванавигационнаталентасамоприизгледа\"Показванекатопапка\".Вижте<xreflinkend=\"file-roller-view-type-folder\"/>заповечеинформация."
  467467
  468468#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:340(term)
  469469msgid "Display area"
  470 msgstr "Район на преглед"
   470msgstr "Районнапреглед"
  471471
  472472#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:342(para)
  473473msgid "The display area displays the contents of the archive."
  474 msgstr "Районът на преглед показва съдържанието на архива."
   474msgstr "Районътнапрегледпоказвасъдържаниетонаархива."
  475475
  476476#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:345(term)
  477477msgid "Statusbar"
  478 msgstr "Лента за състоянието"
   478msgstr "Лентазасъстоянието"
  479479
  480480#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:347(para)
  481481msgid "The statusbar displays information about current <application><application>File Roller</application></application> activity and contextual information about the archive contents. <application>File Roller</application> displays the statusbar by default. To hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>. To show the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice> again."
  482 msgstr "Лентата за състоянието показва информация относно текущата дейност на <application><application>File·Roller</application></application> и контекстна информация относно съдържанието на архива. <application>File·Roller</application> показва лентата за състоянието по подразбиране. За да я скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>. За да я покажете, отново изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лента за състоянието</guimenuitem></menuchoice>"
   482msgstr "Лентатазасъстояниетопоказваинформацияотноснотекущатадейностна<application><application>FileRoller</application></application>иконтекстнаинформацияотносносъдържаниетонаархива.<application>FileRoller</application>показвалентатазасъстояниетопоподразбиране.Задаяскриете,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лентазасъстоянието</guimenuitem></menuchoice>.Задаяпокажете,отновоизберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Лентазасъстоянието</guimenuitem></menuchoice>"
  483483
  484484#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:351(para)
  485485msgid "When you right-click in the <application><application>File Roller</application></application> window, the application displays a popup menu. The popup menu contains the most common contextual archive commands."
  486 msgstr "Когато натиснете с десния бутон на мишката в прозореца на <application><application>File·Roller</application></application>, се появява изскачащо меню. То съдържа най-необходимите команди според контекста на архива."
   486msgstr "Когатонатиснетесдесниябутоннамишкатавпрозорецана<application><application>FileRoller</application></application>,сепоявяваизскачащоменю.Тосъдържанай-необходимитекомандиспоредконтекстанаархива."
  487487
  488488#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:354(title) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:359(term)
   
  492492#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:355(para)
  493493msgid "Several <application>File Roller</application> dialogs contain the following components, which enable you to bookmark frequently accessed folders:"
  494 msgstr "Няколко прозореца на <application>File·Roller</application> съдържат следните компоненти, които Ви позволяват да добавяте отметки за често отваряни папки:"
   494msgstr "Няколкопрозорецана<application>FileRoller</application>съдържатследнитекомпоненти,коитоВипозволяватдадобавятеотметкизачестоотварянипапки:"
  495495
  496496#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:361(para)
  497497msgid "Use this list box to open a bookmarked folder."
  498 msgstr "Използвайте този списък, за да отворите папка с отметка."
   498msgstr "Използвайтетозисписък,задаотворитепапкасотметка."
  499499
  500500#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:362(para)
  501501msgid "<application>File Roller</application> provides the following default bookmarks:"
  502 msgstr "<application>File·Roller</application> предоставя по подразбиране следните стандартни отметки:"
   502msgstr "<application>FileRoller</application>предоставяпоподразбиранеследнитестандартниотметки:"
  503503
  504504#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:370(para)
   
  508508#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:372(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1186(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1367(guilabel)
  509509msgid "Location"
  510 msgstr "Местонахождение"
   510msgstr "Местоположение"
  511511
  512512#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:377(guilabel)
  513513msgid "Home"
  514 msgstr "Домашна папка"
   514msgstr "Домашнапапка"
  515515
  516516#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:378(filename)
   
  520520#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:381(guilabel)
  521521msgid "Desktop"
  522 msgstr "Работен плот"
   522msgstr "Работенплот"
  523523
  524524#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:382(filename)
   
  528528#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:385(guilabel)
  529529msgid "Filesystem"
  530 msgstr "Файлова система"
   530msgstr "Файловасистема"
  531531
  532532#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:386(filename)
   
  536536#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:392(para)
  537537msgid "$HOME is the home directory specified in the <filename>/etc/passwd</filename> file. <application>File Roller</application> always uses this value, even if the user resets the value of $HOME after login."
  538 msgstr "$HOME е домашната папка описана в <filename>/etc/passwd</filename> файла. <application>File·Roller</application> винаги използва тази стойност, дори ако потребителят занули стойността на $HOME след влизането."
   538msgstr "$HOMEедомашнатапапкаописанав<filename>/etc/passwd</filename>файла.<application>FileRoller</application>винагиизползватазистойност,дориакопотребителятзанулистойносттана$HOMEследвлизането."
  539539
  540540#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:397(term)
  541541msgid "Files and folders"
  542 msgstr "Файлове и папки"
   542msgstr "Файловеипапки"
  543543
  544544#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:398(para)
  545545msgid "Use this list box to open a subfolder within the bookmarked folder, or to select a file or folder."
  546 msgstr "Използвайте този списък, за да отворите подпапка в папката с отметка или да изберете файл или папка."
   546msgstr "Използвайтетозисписък,задаотворитеподпапкавпапкатасотметкаилидаизберетефайлилипапка."
  547547
  548548#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:401(guibutton)
   
  552552#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:402(para)
  553553msgid "Click on this button to add a new bookmark to the bookmarks list box."
  554 msgstr "Натиснете този бутон, за да добавите нова отметка към списъка."
   554msgstr "Натиснететозибутон,зададобавитеноваотметкакъмсписъка."
  555555
  556556#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:405(guibutton)
   
  560560#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:406(para)
  561561msgid "Click on this button to remove the selected bookmark from the bookmarks list box."
  562 msgstr "Натиснете този бутон, за да махнете избраната отметка от списъка."
   562msgstr "Натиснететозибутон,задамахнетеизбранатаотметкаотсписъка."
  563563
  564564#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:409(guibutton)
  565565msgid "Up"
  566 msgstr ""
   566msgstr "Нагоре"
  567567
  568568#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:410(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1340(para)
  569569msgid "Click on this button to navigate up one level in the folder tree."
  570 msgstr ""
   570msgstr "Натиснететозибутон,заданавигиратееднонивопо-нагоревдървовиднатаструктура."
  571571
  572572#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:422(title)
  573573msgid "Working With Archives"
  574 msgstr "Работа с архиви"
   574msgstr "Работасархиви"
  575575
  576576#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:423(para)
  577577msgid "When you use <application>File Roller</application> to work with an archive, all changes are saved to disk immediately. For example, if you delete a file from an archive, <application>File Roller</application> deletes the file as soon as you click <guibutton>OK</guibutton>. This behavior is different to that of most applications, which save the changes to disk only when you quit the application or select <guimenuitem>Save</guimenuitem> in the menu."
  578 msgstr "Когато използвате <application>File·Roller</application> за работа с архив, всички промени се запазват на твърдия диск незабавно. Примерно, ако изтриете файл от архив, <application>File·Roller</application> го изтрива веднага щом натиснете <guibutton>Добре</guibutton>. Това поведение е различно от това на повечето програми, които запазват промените, когато затворите програмата или изберете <guimenuitem>Запазване</guimenuitem> от менюто."
   578msgstr "Когатоизползвате<application>FileRoller</application>заработасархив,всичкипроменисезапазватнатвърдиядискнезабавно.Примерно,акоизтриетефайлотархив,<application>FileRoller</application>гоизтриваведнагащомнатиснете<guibutton>Добре</guibutton>.Товаповедениееразличнооттованаповечетопрограми,коитозапазватпромените,когатозатворитепрограматаилиизберете<guimenuitem>Запазване</guimenuitem>отменюто."
  579579
  580580#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:425(para)
  581581msgid "If an archive is very large, or you have a slow system, some archive actions can take significant time. To abort the current action, press <keycap>Esc</keycap>. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>, or click <guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
  582 msgstr "Ако някой архив е много голям или имате бавна система, някои действия по архивите могат да отнемат значително количество време. За да прекратите текущото действие, натиснете <keycap>Esc</keycap>. Друг начин е да изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Спиране</guimenuitem></menuchoice> или да натиснете <guibutton>Спиране</guibutton> от лентата с инструменти."
   582msgstr "Аконякойархивемногоголямилииматебавнасистема,някоидействияпоархивитемогатдаотнематзначителноколичествовреме.Задапрекратитетекущотодействие,натиснете<keycap>Esc</keycap>.Другначинедаизберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Спиране</guimenuitem></menuchoice>илиданатиснете<guibutton>Спиране</guibutton>отлентатасинструменти."
  583583
  584584#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:437(para)
  585585msgid "UI Component"
  586 msgstr "Компонент от интерфейса"
   586msgstr "Компонентотинтерфейса"
  587587
  588588#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:439(para)
   
  596596#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:445(para)
  597597msgid "Drag an archive into the <application>File Roller</application> window from another application such as a file manager."
  598 msgstr "Изтеглете архив към прозореца на <application>File·Roller</application> от друга програма, като например файлов мениджър."
   598msgstr "Изтеглетеархивкъмпрозорецана<application>FileRoller</application>отдругапрограма,катонапримерфайловмениджър."
  599599
  600600#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:449(para)
  601601msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  602 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   602msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  603603
  604604#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:450(para)
  605605msgid "If you have recently opened the archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open Recent</guimenuitem></menuchoice>."
  606 msgstr "Ако скоро сте отваряли архива, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Последно отваряни</guimenuitem></menuchoice>."
   606msgstr "Акоскоростеотварялиархива,изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Последноотваряни</guimenuitem></menuchoice>."
  607607
  608608#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:455(para)
  609609msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button."
  610 msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton> на лентата с инструменти"
   610msgstr "Натиснетебутона<guibutton>Отваряне</guibutton>налентатасинструменти"
  611611
  612612#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:458(para)
  613613msgid "Right-click popup menu"
  614 msgstr "Изскачащо меню"
   614msgstr "Изскачащоменю"
  615615
  616616#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:459(para)
  617617msgid "Right-click on the archive, then choose <guilabel>Open</guilabel> from the popup menu."
  618 msgstr "Натиснете с десния бутон на мишката върху архива, после изберете <guilabel>Отваряне</guilabel> от появилото се меню."
   618msgstr "Натиснетесдесниябутоннамишкатавърхуархива,послеизберете<guilabel>Отваряне</guilabel>отпоявилотосеменю."
  619619
  620620#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:462(para)
  621621msgid "Shortcut keys"
  622 msgstr "Бързи клавиши"
   622msgstr "Бързиклавиши"
  623623
  624624#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:463(para)
  625625msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  626 msgstr "Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
   626msgstr "Натиснете<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
  627627
  628628#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:428(para)
  629629msgid "In <application>File Roller</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open an archive in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row valign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><row valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  630 msgstr "Във <application>File·Roller</application> можете да изпълнявате едно и също действие по няколко начина. Примерно, може да отваряте архив по един от следните начини: <informaltable·frame=\"all\"><tgroup·cols=\"2\"·colsep=\"1\"·rowsep=\"1\"><colspec·colname=\"COLSPEC0\"·colwidth=\"50*\"/><colspec·colname=\"COLSPEC1\"·colwidth=\"50*\"/><thead><row·valign=\"top\"><entry·colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry·colname=\"COLSPEC1\"·align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row·valign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><row·valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><row·valign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><row·valign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><row·valign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   630msgstr "Във<application>FileRoller</application>можетедаизпълняватеедноисъщодействиепоняколконачина.Примерно,можедаотварятеархивпоединотследнитеначини:<informaltableframe=\"all\"><tgroupcols=\"2\"colsep=\"1\"rowsep=\"1\"><colspeccolname=\"COLSPEC0\"colwidth=\"50*\"/><colspeccolname=\"COLSPEC1\"colwidth=\"50*\"/><thead><rowvalign=\"top\"><entrycolname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entrycolname=\"COLSPEC1\"align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><rowvalign=\"top\"><placeholder-3/><placeholder-4/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/><placeholder-7/></entry></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-8/><placeholder-9/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-10/><placeholder-11/></row><rowvalign=\"top\"><placeholder-12/><placeholder-13/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  631631
  632632#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:469(para)
  633633msgid "This manual documents functionality from the menubar."
  634 msgstr "Това ръководство описа функционалността от лентата с менюта."
   634msgstr "Товаръководствоописафункционалносттаотлентатасменюта."
  635635
  636636#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:474(title)
  637637msgid "Filename Patterns"
  638 msgstr "Шаблони на файлови имена"
   638msgstr "Шаблонинафайловиимена"
  639639
  640640#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:475(para)
  641641msgid "<application>File Roller</application> enables you to add, extract, or delete several files at once. To apply an action to all files that match a certain pattern, enter the pattern in the text box. The pattern can include standard wildcard symbols such as <keycap>*</keycap> to match any string, and <keycap>?</keycap> to match any single symbol. You can enter several patterns separated by semicolons. <application>File Roller</application> applies the action to all files that match at least one of the patterns. The examples in the following table show how to use filename patterns to select files."
  642 msgstr "<application>File·Roller</application> Ви позволява да добавяте, разархивирате или изтривате по няколко файла наведнъж. За да приложите действие към всички файлове, които отговарят на даден критерий, въведете шаблона в текстовото поле. Шаблонът може да съдържа стандартни обобщаващи знаци като <keycap>*</keycap>, за отговаряне на който и да е низ, или <keycap>?</keycap>, за отговаряне, на който и да е единичен символ. Може да въведете няколко шаблона, разделени от точка и запетая. <application>File·Roller</application> прилага действието към всички файлове, които отговарят на поне един от шаблоните. Примерът в следната таблица ще покаже как се използват шаблоните за файлови имена, за да се избират файлове."
   642msgstr "<application>FileRoller</application>Випозволявададобавяте,разархивиратеилиизтриватепоняколкофайланаведнъж.Задаприложитедействиекъмвсичкифайлове,коитоотговарятнададенкритерий,въведетешаблонавтекстовотополе.Шаблонътможедасъдържастандартниобобщаващизнацикато<keycap>*</keycap>,заотговаряненакойтоидаениз,или<keycap>?</keycap>,заотговаряне,накойтоидаеединиченсимвол.Можедавъведетеняколкошаблона,разделениотточкаизапетая.<application>FileRoller</application>прилагадействиетокъмвсичкифайлове,коитоотговарятнапонеединотшаблоните.Примерътвследнататаблицащепокажекаксеизползватшаблонитезафайловиимена,задасеизбиратфайлове."
  643643
  644644#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:484(para)
   
  648648#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:486(para)
  649649msgid "Files Matched"
  650 msgstr "Отговарящи файлове"
   650msgstr "Отговарящифайлове"
  651651
  652652#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:491(filename)
   
  656656#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:492(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1083(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1512(guilabel)
  657657msgid "All files"
  658 msgstr "Всички файлове"
   658msgstr "Всичкифайлове"
  659659
  660660#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:495(filename)
   
  664664#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:496(para)
  665665msgid "All files with extension <filename>tar</filename>, including those in which the <filename>tar</filename> extension is followed by any sequence of symbols, such as <filename>filename.tar.gz</filename>"
  666 msgstr "Всички файлове с разширение <filename>tar</filename>, включително тези, при които <filename>tar</filename> е последвано от каквато и да е поредица от символи, като например <filename>filename.tar.gz</filename>"
   666msgstr "Всичкифайловесразширение<filename>tar</filename>,включителнотези,прикоито<filename>tar</filename>епоследванооткакватоидаепоредицаотсимволи,катонапример<filename>filename.tar.gz</filename>"
  667667
  668668#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:499(filename)
  669669msgid "*.jpg; *.jpeg"
  670 msgstr "*.jpg; *.jpeg"
   670msgstr "*.jpg;*.jpeg"
  671671
  672672#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:500(para)
  673673msgid "All files with extension <filename>jpg</filename> and all files with extension <filename>jpeg</filename>"
  674 msgstr "Всички файлове с разширение <filename>jpg</filename> и всички файлове с разширение <filename>jpeg</filename>"
   674msgstr "Всичкифайловесразширение<filename>jpg</filename>ивсичкифайловесразширение<filename>jpeg</filename>"
  675675
  676676#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:510(title)
  677677msgid "To Open an Archive"
  678 msgstr "Отваряне на архив"
   678msgstr "Отваряненаархив"
  679679
  680680#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:515(para)
  681681msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open</guilabel> dialog."
  682 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Отваряне</guilabel>."
   682msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>,задасепокажепрозорецътза<guilabel>Отваряне</guilabel>."
  683683
  684684#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:518(para)
  685685msgid "Select the archive that you want to open."
  686 msgstr "Изберете архива, който искате да отворите."
   686msgstr "Изберетеархива,койтоискатедаотворите."
  687687
  688688#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:521(para)
  689689msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
  690 msgstr "Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>."
   690msgstr "Натиснете<guibutton>Отваряне</guibutton>."
  691691
  692692#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:511(para)
  693693msgid "To open an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  694 msgstr "За да отворите архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   694msgstr "Задаотворитеархив,следвайтеследнитестъпки:<placeholder-1/>"
  695695
  696696#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:528(para)
  697697msgid "The archive name in the window titlebar"
  698 msgstr "Името на архива в заглавната лента на прозореца"
   698msgstr "Иметонаархивавзаглавнаталентанапрозореца"
  699699
  700700#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:531(para)
  701701msgid "The archive contents in the display area"
  702 msgstr "Съдържанието на архива в района на преглед"
   702msgstr "Съдържаниетонаархиваврайонанапреглед"
  703703
  704704#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:534(para)
  705705msgid "The total number of files in the archive, and the size of the archive when uncompressed, in the statusbar"
  706 msgstr "Общият брой файлове в архива и размера на архива, ако не е компресиран, в лентата за състоянието."
   706msgstr "Общиятбройфайловевархиваиразмеранаархива,аконеекомпресиран,влентатазасъстоянието."
  707707
  708708#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:525(para)
  709709msgid "<application>File Roller</application> automatically determines the archive type, and displays: <placeholder-1/>"
  710 msgstr "<application>File·Roller</application> автоматично определя вида на архива и показва: <placeholder-1/>"
   710msgstr "<application>FileRoller</application>автоматичноопределявиданаархиваипоказва:<placeholder-1/>"
  711711
  712712#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:538(para)
  713713msgid "To open another archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>File Roller</application> opens each archive in a new window. To open another archive in the same window, you must first choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice> to close the current archive, then choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
  714 msgstr "За да отворите още един архив, изберете отново <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. <application>File·Roller</application> отварявсеки архив в нов прозорец. За да отворите друг архив в същия прозорец, трябва първо да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>, за да затоврите текущия архив и после да изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   714msgstr "Задаотворитеощеединархив,изберетеотново<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>.<application>FileRoller</application>отварявсекиархиввновпрозорец.Задаотворитедругархиввсъщияпрозорец,трябвапърводаизберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>,задазатовритетекущияархивипоследаизберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  715715
  716716#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:541(para)
  717717msgid "If you try to open an archive that was created in a format that <application>File Roller</application> does not recognize, the application displays an error message. See <xref linkend=\"file-roller-intro\"/> for a list of supported formats."
  718 msgstr "Ако се опитате да отворите архив, чийто формат не е разпознат от <application>File·Roller</application>, програмата ще изведе съобщение за грешка. Вижте <xref·linkend=\"file-roller-intro\"/> за списъка с поддържани формати."
   718msgstr "Акосеопитатедаотворитеархив,чийтоформатнееразпознатот<application>FileRoller</application>,програматащеизведесъобщениезагрешка.Вижте<xreflinkend=\"file-roller-intro\"/>засписъкасподдържаниформати."
  719719
  720720#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:548(title)
  721721msgid "To Select Files in an Archive"
  722 msgstr "Избиране на файлове в архив"
   722msgstr "Избираненафайловевархив"
  723723
  724724#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:549(para)
  725725msgid "To select all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
  726 msgstr "За да изберете всички файлове в архив, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избиране на всички</guimenuitem></menuchoice>."
   726msgstr "Задаизберетевсичкифайловевархив,изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Избираненавсички</guimenuitem></menuchoice>."
  727727
  728728#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:551(para)
  729729msgid "To deselect all files in an archive, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Deselect All</guimenuitem></menuchoice>."
  730 msgstr "За да махнете селекцията от всички файлове в архив, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отмяна на избора на всичко</guimenuitem></menuchoice>."
   730msgstr "Задамахнетеселекциятаотвсичкифайловевархив,изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отмянанаизборанавсичко</guimenuitem></menuchoice>."
  731731
  732732#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:558(title)
  733733msgid "To Extract Files From an Archive"
  734 msgstr "Разархивиране на файлове от архив"
   734msgstr "Разархивираненафайловеотархив"
  735735
  736736#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:562(para)
  737737msgid "Select the files that you want to extract."
  738 msgstr "Изберете файловете, които искате да разархивирате."
   738msgstr "Изберетефайловете,коитоискатедаразархивирате."
  739739
  740740#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:565(para)
  741741msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Extract</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Extract</guilabel> dialog."
  742 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Разархивиране</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Разархивиране</guilabel>."
   742msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Разархивиране</guimenuitem></menuchoice>,задасепокажепрозорецътза<guilabel>Разархивиране</guilabel>."
  743743
  744744#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:568(para)
  745745msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> extracts the files. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, then press <keycap>Return</keycap>."
  746 msgstr "Определете пътя, където <application>File·Roller</application> да разархивира файловете. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да отидете към това местоположение. Друг начин е да въведете пътят в текстовото поле за <guilabel>файловото име</guilabel> и после да натиснете <keycap>Enter</keycap>."
   746msgstr "Определетепътя,където<application>FileRoller</application>даразархивирафайловете.Натиснетедвапътивърхузаписотсписъка,задаотидетекъмтоваместоположение.Другначинедавъведетепътятвтекстовотополеза<guilabel>файловотоиме</guilabel>ипоследанатиснете<keycap>Enter</keycap>."
  747747
  748748#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:571(para)
  749749msgid "Select the required extract options. For more information about the extract options, see <xref linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
  750 msgstr "Изберете нужните разархивиращи опции. За повече информация относно тях, вижте <xref·linkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
   750msgstr "Изберетенужнитеразархивиращиопции.Заповечеинформацияотноснотях,вижте<xreflinkend=\"file-roller-extract-options\"/>."
  751751
  752752#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:574(para)
  753753msgid "Click <guibutton>Extract</guibutton>."
  754 msgstr "Натиснете <guibutton>Разархивиране</guibutton>."
   754msgstr "Натиснете<guibutton>Разархивиране</guibutton>."
  755755
  756756#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:577(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:858(para)
  757757msgid "If all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> displays an error dialog."
  758 msgstr "Ако всички файлове в архива са защитени от парола и не сте определили паролата, <application>File·Roller</application> ще покаже съобщение за грешка."
   758msgstr "Аковсичкифайловевархивасазащитениотпаролаинестеопределилипаролата,<application>FileRoller</application>щепокажесъобщениезагрешка."
  759759
  760760#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:580(para)
  761761msgid "If some but not all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> does not display an error dialog. However, <application>File Roller</application> extracts only the unprotected files to the new archive."
  762 msgstr "Ако някои, но не всички файлове в архива са паролно защитени и не сте въвели паролата, <application>File·Roller</application> няма да покаже съобщение за грешка. Обаче само незащитените файлове ще бъдат разархивирани."
   762msgstr "Аконякои,ноневсичкифайловевархивасапаролнозащитениинестевъвелипаролата,<application>FileRoller</application>нямадапокажесъобщениезагрешка.Обачесамонезащитенитефайловещебъдатразархивирани."
  763763
  764764#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:583(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:864(para)
  765765msgid "For more information about passwords, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  766 msgstr "За повече информация относно паролите, вижте <xref·linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
   766msgstr "Заповечеинформацияотноснопаролите,вижте<xreflinkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  767767
  768768#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:559(para)
  769769msgid "To extract files from an open archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  770 msgstr "За да разархивирате файлове от отворен архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   770msgstr "Задаразархивиратефайловеототворенархив,следвайтеследнитестъпки:<placeholder-1/>"
  771771
  772772#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:590(para)
  773773msgid "<application>File Roller</application> also provides ways of extracting files from an archive in a file manager window, without opening a <application>File Roller</application> window. See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
  774 msgstr "<application>File·Roller</application> също предоставя начин за разархивиране на файлове от архив чрез прозореца на файловия мениджър, без да се отваря прозорец на <application>File·Roller</application>. За повече информация вижте <xref·linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
   774msgstr "<application>FileRoller</application>същопредоставяначинзаразархивираненафайловеотархивчрезпрозорецанафайловиямениджър,бездасеотваряпрозорецна<application>FileRoller</application>.Заповечеинформациявижте<xreflinkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
  775775
  776776#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:591(para)
  777777msgid "The Extract operation extracts a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files from the archive. The extracted files have the same permissions and modification date as the original files that were added to the archive."
  778 msgstr "Операцията по разархивирането извлича <emphasis>копие</emphasis> на определените файлове от архива. Разархивираните файлове имат същите разрешения и дата на промяна, както и оригиналните файлове от архива."
   778msgstr "Операциятапоразархивиранетоизвлича<emphasis>копие</emphasis>наопределенитефайловеотархива.Разархивиранитефайловеиматсъщитеразрешенияидатанапромяна,кактоиоригиналнитефайловеотархива."
  779779
  780780#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:594(para)
  781781msgid "The Extract operation does not change the contents of the archive. For information on how to delete files from an archive, see <xref linkend=\"file-roller-delete-files\"/>. For information on how to delete an archive, see <xref linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
  782 msgstr "Операцията по разархивирането не променя съдържанието на архива. За повече информация за това как да изтривате файлове от архив, вижте <xref·linkend=\"file-roller-delete-files\"/>. За повече информация за това как да изтриете архив, вижте <xref·linkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
   782msgstr "Операциятапоразархивиранетонепроменясъдържаниетонаархива.Заповечеинформациязатовакакдаизтриватефайловеотархив,вижте<xreflinkend=\"file-roller-delete-files\"/>.Заповечеинформациязатовакакдаизтриетеархив,вижте<xreflinkend=\"file-roller-delete-archive\"/>."
  783783
  784784#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:601(title)
  785785msgid "To Close an Archive"
  786 msgstr "Затваряне на архив"
   786msgstr "Затваряненаархив"
  787787
  788788#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:602(para)
  789789msgid "To close the current archive but not the <application>File Roller</application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
  790 msgstr "За да затворите текущия архив, но не и прозореца на <application>File·Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
   790msgstr "Задазатворитетекущияархив,нонеипрозорецана<application>FileRoller</application>,изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
  791791
  792792#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:604(para)
  793793msgid "To close the current archive and the current <application>File Roller</application> window, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
  794 msgstr "За да затворите текущия архив и текущия прозорец на <application>File·Roller</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
   794msgstr "Задазатворитетекущияархивитекущияпрозорецна<application>FileRoller</application>,изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
  795795
  796796#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:612(title)
  797797msgid "Creating Archives"
  798 msgstr "Създаване на архиви"
   798msgstr "Създаваненаархиви"
  799799
  800800#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:613(para)
  801801msgid "In addition to opening existing archives, you can also create new archives with <application>File Roller</application>."
  802 msgstr "Като допълнение към отваряне на съществуващи архиви, можете също така да създавате нови архиви с <application>File·Roller</application>."
   802msgstr "Катодопълнениекъмотваряненасъществуващиархиви,можетесъщотакадасъздаватеновиархивис<application>FileRoller</application>."
  803803
  804804#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:616(title)
  805805msgid "To Create an Archive"
  806 msgstr "Създаване на архив"
   806msgstr "Създаваненаархив"
  807807
  808808#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:621(para)
  809809msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New</guilabel> dialog."
  810 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Нов</guilabel> архив."
   810msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Нов</guimenuitem></menuchoice>,задасепокажепрозорецътза<guilabel>Нов</guilabel>архив."
  811811
  812812#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:625(para)
  813813msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> places the new archive. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  814 msgstr "Определете пътят, където <application>File·Roller</application> да постави новия архив. Натиснете два пъти върху запис от списъка, за да навигирате към това местоположение. Друг начин е да въведете пътят в текстовото поле за <guilabel>Файлово име</guilabel>."
   814msgstr "Определетепътят,където<application>FileRoller</application>дапоставиновияархив.Натиснетедвапътивърхузаписотсписъка,заданавигиратекъмтоваместоположение.Другначинедавъведетепътятвтекстовотополеза<guilabel>Файловоиме</guilabel>."
  815815
  816816#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:629(para)
  817817msgid "Enter the name of the new archive, including the file extension, in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  818 msgstr "Въведете името на новия архив, включително файловото разширение, в текстовото поле за <guilabel>Име на файл</guilabel>."
   818msgstr "Въведетеиметонановияархив,включителнофайловоторазширение,втекстовотополеза<guilabel>Именафайл</guilabel>."
  819819
  820820#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:633(para)
  821821msgid "Click <guibutton>New</guibutton>. <application>File Roller</application> creates an empty archive, but does not yet write the archive to disk."
  822 msgstr "Натиснете <guibutton>Нов</guibutton>. <application>File·Roller</application> създава празен архив, но все още не го е записал на твърдия диск."
   822msgstr "Натиснете<guibutton>Нов</guibutton>.<application>FileRoller</application>създавапразенархив,новсеощенегоезаписалнатвърдиядиск."
  823823
  824824#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:639(para)
  825825msgid "<application>File Roller</application> writes a new archive to disk only when the archive contains at least one file. If you create a new archive and quit <application>File Roller</application> before you add any files to the archive, <application>File Roller</application> deletes the archive."
  826 msgstr "<application>File·Roller</application> записва новия архив, само когато архивът съдържа поне един файл. Ако създадете нов архив и затворите програмата преди да сте добавили файлове в архива, <application>File·Roller</application> ще изтрие архива."
   826msgstr "<application>FileRoller</application>записвановияархив,самокогатоархивътсъдържапонеединфайл.Акосъздадетеновархивизатворитепрограматапредидастедобавилифайловевархива,<application>FileRoller</application>щеизтриеархива."
  827827
  828828#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:637(para)
  829829msgid "Add files to the new archive as described in <xref linkend=\"file-roller-add-files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
  830 msgstr "Добавете файлове към новия архив както е описано в <xref·linkend=\"file-roller-add-files\"/>. <note><placeholder-1/></note>"
   830msgstr "Добаветефайловекъмновияархивкактоеописанов<xreflinkend=\"file-roller-add-files\"/>.<note><placeholder-1/></note>"
  831831
  832832#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:617(para)
  833833msgid "To create an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  834 msgstr "За да създадете архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   834msgstr "Задасъздадетеархив,следвайтеследнитестъпки:<placeholder-1/>"
  835835
  836836#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:650(title)
  837837msgid "To Add Files to an Archive"
  838 msgstr "Добавяне на файлове към архив"
   838msgstr "Добавяненафайловекъмархив"
  839839
  840840#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:655(para)
  841841msgid "Decide where you want to add the files, then open that folder in the archive."
  842 msgstr "Решете къде искате да добавите файловете и отворете тази папка в архива."
   842msgstr "Решетекъдеискатедадобавитефайловетеиотворететазипапкавархива."
  843843
  844844#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:658(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:697(para)
  845845msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Add</guilabel> dialog."
  846 msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Добавяне</guimenuitem></menuchoice>, за да се покаже прозорецът за <guilabel>Добавяне</guilabel>."
   846msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Добавяне</guimenuitem></menuchoice>,задасепокажепрозорецътза<guilabel>Добавяне</guilabel>."
  847847
  848848#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:661(para)
  849849msgid "Select the files and folders that you want to add."
  850 msgstr "Изберете файловете и папките, които искате да добавите."
   850msgstr "Изберетефайловетеипапките,коитоискатедадобавите."
  851851
  852852#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:664(para)
  853853msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>. <application>File Roller</application> adds the files and folders to the current folder in the archive."
  854 msgstr "Натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>. <application>File·Roller</application> добавя файловете и папките към текущата папка в архива."
   854msgstr "Натиснете<guibutton>Добавяне</guibutton>.<application>FileRoller</application>добавяфайловетеипапкитекъмтекущатапапкавархива."
  855855
  856856#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:651(para)
  857857msgid "To add files to an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  858 msgstr "За да добавите файлове към архив, следвайте следните стъпки: <placeholder-1/>"
   858msgstr "Зададобавитефайловекъмархив,следвайтеследнитестъпки:<placeholder-1/>"
  859859
  860860#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:669(para)
  861861msgid "The <guilabel>Add</guilabel> dialog provides several advanced options. See <xref linkend=\"file-roller-advanced-options\"/> for more information."
  862 msgstr "Прозорецът за <guilabel>Добавяне</guilabel> предоставя няколко опции за напреднали. За повече информация вижте <xref·linkend=\"file-roller-advanced-options\"/>."
   862msgstr "Прозорецътза<guilabel>Добавяне</guilabel>предоставяняколкоопциизанапреднали.Заповечеинформациявижте<xreflinkend=\"file-roller-advanced-options\"/>."
  863863
  864864#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:670(para)
  865865msgid "You can also add files to an archive in a file manager window, without opening a <application>File Roller</application> window. See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
  866 msgstr "Можете също така да добавяте файлове към архив през прозорец на файловия мениджър, без да отваряте прозорец на <application>File·Roller</application>. За повече информация вижте <xref·linkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
   866msgstr "Можетесъщотакададобавятефайловекъмархивпрезпрозорецнафайловиямениджър,бездаотварятепрозорецна<application>FileRoller</application>.Заповечеинформациявижте<xreflinkend=\"file-roller-fmgr\"/>."
  867867
  868868#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:671(para)
  869869msgid "The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of the specified files or folders to the archive. <application>File Roller</application> does not remove the original files, which remain unchanged in the file system. The copies that are added to the archive have the same permissions and modification date as the original files."
  870 msgstr "Операцията по добавянето добавя <emphasis>копие</emphasis> на определените файлове или папки към архива. <application>File·Roller</application> не премахва оригиналните файлове, които остават непроменени на файловата система. Копията, които са добавени към архива имат същите разрешения и дата на промяна както оригиналните файлове."
   870msgstr "Операциятаподобавянетодобавя<emphasis>копие</emphasis>наопределенитефайловеилипапкикъмархива.<application>FileRoller</application>непремахваоригиналнитефайлове,коитооставатнепромененинафайловатасистема.Копията,коитосадобавеникъмархиваиматсъщитеразрешенияидатанапромянакактооригиналнитефайлове."
  871871
  872872#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:675(title)
  873873msgid "Advanced Add Options"
  874 msgstr "Опции по добавянето за напреднали"
   874msgstr "Опцииподобавянетозанапреднали"
  875875
  876876#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:676(para)
  877877msgid "You can use the following advanced options in the <guilabel>Add</guilabel> dialog to automatically select and add all files that satisfy certain criteria:"
  878 msgstr "Може да използвате следните допълнителни опции в прозореца за <guilabel>Добавяне</guilabel>, за да избирате автоматично и добавяте всички файлове отговарящи на определени критерии:"
   878msgstr "Можедаизползватеследнитедопълнителниопциивпрозорецаза<guilabel>Добавяне</guilabel>,задаизбиратеавтоматичноидобавятевсичкифайловеотговарящинаопределеникритерии:"
  879879
  880880#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:681(guilabel)
  881881msgid "Add only if newer"
  882 msgstr "Добавяне, само ако са по-нови"
   882msgstr "Добавяне,самоакосапо-нови"
  883883
  884884#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:683(para)
  885885msgid "Select this option to add the specified file to the archive only if the archive does not contain the specified file, or if the archive contains an older version of the specified file. <application>File Roller</application> uses the modification date to determine which file is the most recent. If the version of the file in the archive is the most recent, <application>File Roller</application> does not add the specified file to the archive."
  886 msgstr "Изберете тази опция, за да добавите избрания файл към архива само, ако архива не го съдържа или само, ако архива съдържа по-стара версия на същия файл. <application>File·Roller</application> използва датата на промяна, за да определи, кой файл е най-скорошен. Ако версията на файла в архива е по-скорошна, <application>File·Roller</application> не добавя избрания файл към архива."
   886msgstr "Изберететазиопция,зададобавитеизбранияфайлкъмархивасамо,акоархиванегосъдържаилисамо,акоархивасъдържапо-стараверсиянасъщияфайл.<application>FileRoller</application>използвадататанапромяна,задаопредели,койфайленай-скорошен.Аковерсиятанафайлавархиваепо-скорошна,<application>FileRoller</application>недобавяизбранияфайлкъмархива."
  887887
  888888#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:685(para)
  889889msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the file to the archive and overwrites the previous archive contents."
  890 msgstr "Ако не изберете тази опция, <application>File·Roller</application> добавя файлът към архива и презаписва предишното съдържание на архива."
   890msgstr "Аконеизберететазиопция,<application>FileRoller</application>добавяфайлъткъмархиваипрезаписвапредишнотосъдържаниенаархива."
  891891
  892892#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:688(title)
   
  896896#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:692(para)
  897897msgid "Open the <filename>backup.tar.gz</filename> archive in <application>File Roller</application>."
  898 msgstr "Отворете архива <filename>backup.tar.gz</filename> във <application>File·Roller</application>."
   898msgstr "Отворетеархива<filename>backup.tar.gz</filename>във<application>FileRoller</application>."
  899899
  900900#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:701(para)
  901901msgid "Select your home folder in the list box."
  902 msgstr ""
   902msgstr "Изберетеотсписъкадомашнатасипапка."
  903903
  904904#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:706(para)
  905905msgid "Select the <guilabel>Add only if newer</guilabel> option."
  906 msgstr ""
   906msgstr "Изберетеопцията<guilabel>Добавяне,самоакосапо-нови</guilabel>."
  907907
  908908#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:711(para)
  909909msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
  910 msgstr "Натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
   910msgstr "Натиснете<guibutton>Добавяне</guibutton>."
  911911
  912912#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:689(para)
  913913msgid "If you use <application>File Roller</application> to create backups, the <guilabel>Add only if newer</guilabel> option is very useful. For example, the archive <filename>backup.tar.gz</filename> contains a week-old backup of your home folder. To update the archive to contain a current backup of your home folder, perform the following steps: <placeholder-1/><application>File Roller</application> automatically adds to the archive all files that you created during the last week, and updates all files that you modified during the last week. However, <application>File Roller</application> does not remove from the archive the files that you deleted during the last week. The archive update operation is much faster than doing a full backup of your home folder."
  914 msgstr "Ако използвате <application>File·Roller</application>, за да създавате резервни копия, опцията <guilabel>Добавяне, само ако са по-нови</guilabel> е много полезна. Примерно, архивът <filename>backup.tar.gz</filename> съдържа едноседмично резервно копие на домашната Ви папка. За да обновите архива да съдържа текущото състояние на домашната Ви папка, извършете следните стъпки:<placeholder-1/><application>File·Roller</application> автоматично добавя към архива всички файлове създадени през последната седмица и обновява всички файлове, които сте променили през това време. Забележете, че <application>File·Roller</application> не премахва от архива файловете, които сте изтрили през тази една седмица. Тази операция по осъвременяването на архива е много по-бърза от направата на пълно копие на домашната папка."
   914msgstr "Акоизползвате<application>FileRoller</application>,задасъздаватерезервникопия,опцията<guilabel>Добавяне,самоакосапо-нови</guilabel>емногополезна.Примерно,архивът<filename>backup.tar.gz</filename>съдържаедноседмичнорезервнокопиенадомашнатаВипапка.ЗадаобновитеархивадасъдържатекущотосъстояниенадомашнатаВипапка,извършетеследнитестъпки:<placeholder-1/><application>FileRoller</application>автоматичнодобавякъмархивавсичкифайловесъздаденипрезпоследнатаседмицаиобновявавсичкифайлове,коитостепроменилипрезтовавреме.Забележете,че<application>FileRoller</application>непремахваотархивафайловете,коитостеизтрилипрезтазиеднаседмица.Тазиоперацияпоосъвременяванетонаархиваемногопо-бързаотнаправатанапълнокопиенадомашнатапапка."
  915915
  916916#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:723(guilabel)
  917917msgid "Include files"
  918 msgstr "Включване на файлове"
   918msgstr "Включваненафайлове"
  919919
  920920#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:725(para)
  921921msgid "Type a filename pattern in this text box to include files with names that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  922 msgstr "Въведете шаблон за файлово име в полето, за да включите всички файлове с имена отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно шаблоните на файловите имена вижте <xref·linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
   922msgstr "Въведетешаблонзафайловоимевполето,задавключитевсичкифайловесименаотговарящинаопределенияшаблон.Заповечеинформацияотносношаблонитенафайловитеименавижте<xreflinkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  923923
  924924#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:731(guilabel)
  925925msgid "Exclude files"
  926 msgstr "Изключване на файлове"
   926msgstr "Изключваненафайлове"
  927927
  928928#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:733(para)
  929929msgid "Type a filename pattern in this text box to exclude files with names that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  930 msgstr "Въведете шаблон за файлово име в полето, за да изключите всички файлове с имена отговарящи на определения шаблон. За повече информация относно шаблоните на файловите имена вижте <xref·linkend=\"file-roller-pattern\"/>."
   930msgstr "Въведетешаблонзафайловоимевполето,задаизключитевсичкифайловесименаотговарящинаопределенияшаблон.Заповечеинформацияотносношаблонитенафайловитеименавижте<xreflinkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  931931
  932932#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:739(guilabel)
  933933msgid "Include subfolders"
  934 msgstr "Включване на подпапки"
   934msgstr "Включваненаподпапки"
  935935
  936936#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:741(para)
  937937msgid "Select this option to add all files that match the specified pattern, from the current folder and from subfolders."
  938 msgstr "Изберете тази опция, за да добавите всички отговарящи на шаблона файлове от текущата папка и от подпапките."
   938msgstr "Изберететазиопция,зададобавитевсичкиотговарящинашаблонафайловеоттекущатапапкаиотподпапките."
  939939
  940940#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:744(para)
  941941msgid "The filename, not the subfolder name, must match the specified pattern."
  942 msgstr ""
   942msgstr "Иметонафайла,ненаподпапката,трябвадаотговарятнашаблона."
  943943
  944944#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:748(para)
  945945msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the matching files from the current folder only."
  946 msgstr ""
   946msgstr "Аконеизберететазиопция,<application>FileRoller</application>добавяотговарящитефайловесамооттекущатапапка."
  947947
  948948#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:754(guilabel)
  949949msgid "Exclude folders that are symbolic links"
  950 msgstr ""
   950msgstr "Изключваненапапки,коитосасимволнивръзки"
  951951
  952952#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:756(para)
  953953msgid "Select this option to omit files from folders that are symbolic links. Symbolic links are pointers or shortcuts to other folders."
  954 msgstr ""
   954msgstr "Изберететазиопция,задапропуснетефайловеотпапки,коитосасимволнивръзки.Символнитевръзкисапоказалциилипрепраткикъмдругипапки."
  955955
  956956#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:758(para)
  957957msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> adds the matching files from folders that are symbolic links."
  958 msgstr ""
   958msgstr "Аконеизберететазиопция,<application>FileRoller</application>добавяотговарящитефайловеотпапки,коитосасимволнивръзки."
  959959
  960960#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:764(guibutton)
  961961msgid "Save Options"
  962 msgstr ""
   962msgstr "Запазваненаопции"
  963963
  964964#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:766(para)
  965965msgid "Click on this button to save the current selection of advanced add options to a file. The <guilabel>Save Options</guilabel> dialog is displayed. Enter a descriptive filename in the <guilabel>Options Name</guilabel> text box, then click <guibutton>Save</guibutton>."
  966 msgstr ""
   966msgstr "Натиснететозибутон,задазапазитетекущатаселекцияотдопълнителниоцпииподобавянетонафайл.Показвасепрозорецът<guilabel>Запазваненаопциите</guilabel>.Въведетеописателнофайловоимевполето<guilabel>Именаопциите</guilabel>,посленатиснетена<guibutton>Запазване</guibutton>."
  967967
  968968#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:772(guibutton)
  969969msgid "Load Options"
  970 msgstr ""
   970msgstr "Зарежданенаопции"
  971971
  972972#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:774(para)
  973973msgid "Click on this button to load or delete a previously saved selection of advanced add options. The <guilabel>Load Options</guilabel> dialog is displayed."
  974 msgstr ""
   974msgstr "Натиснететозибутон,задазаредитеилиизтриетезапазениопцииподобавянето.Появявасепрозорецътза<guilabel>Зарежданенаопции</guilabel>."
  975975
  976976#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:777(para)
  977977msgid "To load a set of options, select the options file in the list box, then click <guibutton>Apply</guibutton>."
  978 msgstr ""
   978msgstr "Задазаредитенаборотопции,изберетефайласопциитеотсписъкаипосленатиснете<guibutton>Прилагане</guibutton>."
  979979
  980980#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:782(para)
  981981msgid "To delete a set of options, select the options file in the list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>. Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Load Options</guilabel> dialog."
  982 msgstr ""
   982msgstr "Задаизтриетенаборотопции,изберетефайласопциитеотсписъкаипосленатиснете<guibutton>Премахване</guibutton>.Натиснете<guibutton>Затваряне</guibutton>,задазатворитепрозорецаза<guilabel>Зарежданенаопции</guilabel>."
  983983
  984984#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:797(title)
  985985msgid "Modifying Archives"
  986 msgstr ""
   986msgstr "Промянанаархиви"
  987987
  988988#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:798(para)
  989989msgid "You can modify the whole archive in several ways."
  990 msgstr ""
   990msgstr "Можедапроменятецелияархивпоняколконачина."
  991991
  992992#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:804(title)
  993993msgid "To Rename an Archive"
  994 msgstr "Преименуване на архив"
   994msgstr "Преименуваненаархив"
  995995
  996996#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:805(para)
  997997msgid "To rename an archive, perform the following steps:"
  998 msgstr ""
   998msgstr "Задапреименуватеархив,следвайтеследнитестъпки:"
  999999
  10001000#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:809(para)
  10011001msgid "Open the archive that you want to rename."
  1002 msgstr ""
   1002msgstr "Отворетеархива,койтоискатедапреименувате."
  10031003
  10041004#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:813(para)
  10051005msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
  1006 msgstr ""
   1006msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преименуване</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецаза<guilabel>Преименуване</guilabel>."
  10071007
  10081008#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:817(para)
  10091009msgid "Enter the new archive name, without a file extension."
  1010 msgstr ""
   1010msgstr "Въведетеновотоименаархива,безфайловоторазширение."
  10111011
  10121012#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:821(para)
  10131013msgid "Click <guibutton>Rename</guibutton>. <application>File Roller</application> renames the archive to the new filename, with the same file extension as the original file."
  1014 msgstr ""
   1014msgstr "Натиснете<guibutton>Преименуване</guibutton>.<application>FileRoller</application>преименуваархивакъмновотофайловоиме,съссъщотофайловоразширениекатооригиналнияфайл."
  10151015
  10161016#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:824(para)
  10171017msgid "You cannot use <guimenuitem>Rename</guimenuitem> to change the archive format. To change the archive format, you must choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>, as described in <xref linkend=\"file-roller-convert-archive\"/>."
  1018 msgstr ""
   1018msgstr "Неможедаизползвате<guimenuitem>Преименуване</guimenuitem>,задапроменитеформатанаархива.Задапроменитеформата,трябвадаизберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазванекато</guimenuitem></menuchoice>,кактоеописанов<xreflinkend=\"file-roller-convert-archive\"/>."
  10191019
  10201020#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:834(title)
  10211021msgid "To Convert an Archive to Another Format"
  1022 msgstr "Преобразуване на архив в друг формат"
   1022msgstr "Преобразуваненаархиввдругформат"
  10231023
  10241024#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:835(para)
  10251025msgid "To convert an archive to another format and save as a new file, perform the following steps:"
  1026 msgstr ""
   1026msgstr "Задапреобразуватеархиввдругформатидагозапазитекатоновфайл,следвайтеследнитестъпки:"
  10271027
  10281028#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:839(para)
  10291029msgid "Open the archive that you want to convert."
  1030 msgstr ""
   1030msgstr "Отворетеархива,койтоискатедапреобразувате."
  10311031
  10321032#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:843(para)
  10331033msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Save</guilabel> dialog."
  1034 msgstr ""
   1034msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Запазванекато</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецаза<guilabel>Запазване</guilabel>."
  10351035
  10361036#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:847(para)
  10371037msgid "Enter the new archive name in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  1038 msgstr ""
   1038msgstr "Въведетеновотоименаархивавтекстовотополе<guilabel>Файловоиме</guilabel>."
  10391039
  10401040#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:851(para)
  10411041msgid "Select the new format from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list. Alternatively, enter the filename extension in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, and select <guilabel>Automatic</guilabel> from the <guilabel>Archive type</guilabel> drop-down list."
  1042 msgstr ""
   1042msgstr "Изберетеновияформатотпадащиясписъкза<guilabel>Типнаархива</guilabel>.Другначинедавъведетефайловоторазширениевтекстовотополе<guilabel>Име</guilabel>иизберете<guilabel>Automatic</guilabel>отпадащиясписък<guilabel>Типнаархива</guilabel>."
  10431043
  10441044#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:855(para)
  10451045msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
  1046 msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
   1046msgstr "Натиснете<guibutton>Запазване</guibutton>."
  10471047
  10481048#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:861(para)
  10491049msgid "If some but not all of the files in the archive are protected by a password, and you have not specified the password, <application>File Roller</application> does not display an error dialog. However, <application>File Roller</application> copies only the unprotected files to the new archive."
  1050 msgstr "Ако някои, но не всички файлове в архива са защитени с парола и не сте въвели паролата, <application>File·Roller</application> няма да покаже съобщение за грешка. Обаче в новия архив ще бъдат копирани само незащитените файлове."
   1050msgstr "Аконякои,ноневсичкифайловевархивасазащитениспаролаинестевъвелипаролата,<application>FileRoller</application>нямадапокажесъобщениезагрешка.Обачевновияархивщебъдаткопиранисамонезащитенитефайлове."
  10511051
  10521052#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:874(title)
  10531053msgid "To Copy an Archive"
  1054 msgstr "Копиране на архив"
   1054msgstr "Копираненаархив"
  10551055
  10561056#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:875(para)
  10571057msgid "To copy an archive, perform the following steps:"
  1058 msgstr ""
   1058msgstr "Задакопиратеархив,следвайтеследнитестъпки:"
  10591059
  10601060#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:879(para)
  10611061msgid "Open the archive that you want to copy."
  1062 msgstr ""
   1062msgstr "Отворетеархива,койтоискатедакопирате."
  10631063
  10641064#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:883(para)
  10651065msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Copy</guilabel> dialog."
  1066 msgstr ""
   1066msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецаза<guilabel>Копиране</guilabel>."
  10671067
  10681068#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:887(para)
  10691069msgid "Specify the path where <application>File Roller</application> places the copied file. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box, then press <keycap>Return</keycap>."
  1070 msgstr ""
   1070msgstr "Определетепътят,където<application>FileRoller</application>дапоставикопиранияфайл.Натиснетедвапътивърхузаписвсписъка,задаотидетекъмдаденотомясто.Другначинедавъведетепътявтекстовотополеза<guilabel>Файловотоиме</guilabel>ипоследанатиснете<keycap>Enter</keycap>."
  10711071
  10721072#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:891(para)
  10731073msgid "Click <guibutton>Copy</guibutton>. <application>File Roller</application> copies the archive to the specified position."
  1074 msgstr ""
   1074msgstr "Натиснете<guibutton>Копиране</guibutton>.<application>FileRoller</application>копираархивакъмизбранотомясто."
  10751075
  10761076#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:899(title)
  10771077msgid "To Move an Archive"
  1078 msgstr "Преместване на архив"
   1078msgstr "Преместваненаархив"
  10791079
  10801080#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:900(para)
  10811081msgid "To move an archive, perform the following steps:"
  1082 msgstr ""
   1082msgstr "Задапреместитеархив,следвайтеследнитестъпки:"
  10831083
  10841084#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:904(para)
  10851085msgid "Open the archive that you want to move."
  1086 msgstr ""
   1086msgstr "Отворетеархива,койтоискатедапреместите."
  10871087
  10881088#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:908(para)
  10891089msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Move</guilabel> dialog."
  1090 msgstr ""
   1090msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместване</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецаза<guilabel>Преместване</guilabel>."
  10911091
  10921092#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:912(para)
  10931093msgid "Specify the new path for the archive. Double-click on an entry in the list box to navigate to that path. Alternatively, enter the path in the <guilabel>Filename</guilabel> text box."
  1094 msgstr ""
   1094msgstr "Изберетеновотомястозаархива.Натиснетедвапътивърхузаписотсписъка,задаотворитетовамясто.Другначинедавъведетепътятвтекстовтополеза<guilabel>Файловотоиме</guilabel>."
  10951095
  10961096#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:916(para)
  10971097msgid "Click <guibutton>Move</guibutton>. <application>File Roller</application> moves the archive to the specified position."
  1098 msgstr ""
   1098msgstr "Натиснете<guibutton>Преместване</guibutton>.<application>FileRoller</application>преместваархивакъмопределенотомясто."
  10991099
  11001100#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:924(title)
  11011101msgid "To Delete an Archive"
  1102 msgstr ""
   1102msgstr "Изтриваненаархив"
  11031103
  11041104#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:925(para)
  11051105msgid "To delete an archive, perform the following steps:"
  1106 msgstr ""
   1106msgstr "Задаизтриетеархив,следвайтеследнитестъпки:"
  11071107
  11081108#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:929(para)
  11091109msgid "Open the archive that you want to delete."
  1110 msgstr ""
   1110msgstr "Отворетеархива,койтоискатедаизтриете."
  11111111
  11121112#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:933(para)
  11131113msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem></menuchoice> to move the archive to Trash."
  1114 msgstr ""
   1114msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Преместваневкошчето</guimenuitem></menuchoice>,задапреместитеархивавКошчето."
  11151115
  11161116#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:935(para)
  11171117msgid "You can restore an archive from Trash, as described in <xref linkend=\"file-roller-restore-archive\"/>."
  1118 msgstr ""
   1118msgstr "МожедавъзвърнетеархивотКошчето,кактоеописанов<xreflinkend=\"file-roller-restore-archive\"/>."
  11191119
  11201120#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:943(title)
  11211121msgid "To Restore an Archive"
  1122 msgstr ""
   1122msgstr "Възстановяваненаархив"
  11231123
  11241124#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:944(para)
  11251125msgid "If a deleted archive is still in Trash, you can restore the archive. To restore an archive, perform the following steps:"
  1126 msgstr ""
   1126msgstr "АкоизтритархивевсеощевКошчето,можедаговъзстановите.Задагонаправите,следвайтеследнитестъпки:"
  11271127
  11281128#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:948(para)
  11291129msgid "Open a file manager window."
  1130 msgstr ""
   1130msgstr "Отворетепрозорецнафайловиямениджър."
  11311131
  11321132#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:952(para)
  11331133msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Trash</guimenuitem></menuchoice> to view the Trash contents."
  1134 msgstr ""
   1134msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Места</guimenu><guimenuitem>Кошче</guimenuitem></menuchoice>,задапрегледатесъдържаниетонаКошчето."
  11351135
  11361136#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:956(para)
  11371137msgid "Select the archive that you want to restore."
  1138 msgstr "Изберете архива, който искате да възстановите."
   1138msgstr "Изберетеархива,койтоискатедавъзстановите."
  11391139
  11401140#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:960(para)
  11411141msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut File</guimenuitem></menuchoice> to remove the archive from Trash."
  1142 msgstr ""
   1142msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</guimenuitem></menuchoice>,задапремахнетеархиваотКошчето."
  11431143
  11441144#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:964(para)
  11451145msgid "Open the folder where you want to restore the archive."
  1146 msgstr ""
   1146msgstr "Отворетепапката,къдетоискатедавъзстановитеархива."
  11471147
  11481148#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:968(para)
  11491149msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste Files</guimenuitem></menuchoice> to restore the archive."
  1150 msgstr ""
   1150msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяненафайлове</guimenuitem></menuchoice>,задавъзстановитеархива."
  11511151
  11521152#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:972(para)
  11531153msgid "Close the file manager window."
  1154 msgstr ""
   1154msgstr "Затворетепрозорецанафайловиямениджър."
  11551155
  11561156#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:981(title)
  11571157msgid "Modifying the Contents of an Archive"
  1158 msgstr ""
   1158msgstr "Промянанасъдържаниетонаархив"
  11591159
  11601160#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:982(para)
  11611161msgid "You can modify the contents of an archive in several ways."
  1162 msgstr ""
   1162msgstr "Можедапроменятесъдържаниетонаархивпоняколконачина."
  11631163
  11641164#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:988(title)
  11651165msgid "To Encrypt Files in an Archive"
  1166 msgstr ""
   1166msgstr "Криптираненафайловевархив"
  11671167
  11681168#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:989(para)
  11691169msgid "For security, you might want to encrypt the files that you add to an archive."
  1170 msgstr ""
   1170msgstr "Зарадисигурността,можедаискатедакриптиратефайловете,коитодобавятевархив."
  11711171
  11721172#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:990(para)
  11731173msgid "If the archive format supports encryption, you can specify a password to encrypt the files that you add to the archive. Currently, only <filename>.zip</filename> and <filename>.arj</filename> archives support encryption."
  1174 msgstr ""
   1174msgstr "Акоформатътнаархиваподдържакриптиране,можедаопределитепаролазакриптираненафайловете,коитодобавятевархива.Вмомента,само<filename>.zip</filename>и<filename>.arj</filename>архивитеподдържаткриптиране."
  11751175
  11761176#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:991(para)
  11771177msgid "To specify a password for file encryption, perform the following steps:"
  1178 msgstr ""
   1178msgstr "Задаопределитепаролазакриптирането,следвайтеследнитестъпки:"
  11791179
  11801180#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:993(para)
  11811181msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Password</guilabel> dialog."
  1182 msgstr ""
   1182msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецът<guilabel>Парола</guilabel>."
  11831183
  11841184#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:994(para)
  11851185msgid "Enter the password in the <guilabel>Password</guilabel> text box."
  1186 msgstr ""
   1186msgstr "Въведетепаролатавтекстовотополеза<guilabel>Парола</guilabel>."
  11871187
  11881188#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:995(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1109(para)
  11891189msgid "Click <guibutton>OK</guibutton>."
  1190 msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
   1190msgstr "Натиснете<guibutton>Добре</guibutton>."
  11911191
  11921192#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:997(para)
  11931193msgid "<application>File Roller</application> uses the password to encrypt the files that you add to the current archive, and to decrypt the files that you extract from the current archive. <application>File Roller</application> deletes the password when you close the archive."
  1194 msgstr ""
   1194msgstr "<application>FileRoller</application>използвапаролатадакриптирафайлове,коитодобавятекъмтекущияархивидадекриптирафайлове,коиторазархивиратеотнего.<application>FileRoller</application>изтривапаролата,когатозатворитеархива."
  11951195
  11961196#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:999(para)
  11971197msgid "For information on how to check whether an archive contains encrypted files, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1198 msgstr ""
   1198msgstr "Заинформацияпотовакакдапроверитедалиархивсъдържакриптиранифайлове,вижте<xreflinkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  11991199
  12001200#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1002(para)
  12011201msgid "The encryption provided by archive utilities is weak and insecure. If security is important, use a strong encryption tool such as <ulink url=\"http://www.gnupg.org\" type=\"http\">GNU Privacy Guard</ulink>."
  1202 msgstr ""
   1202msgstr "Криптиранетопредоставеноотархивиращипрограмиеслабоинесигурно.Акосигурносттаеважна,използвайтесилниинструментизакриптиранекатонапример<ulinkurl=\"http://www.gnupg.org\"type=\"http\">GNUPrivacyGuard</ulink>."
  12031203
  12041204#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1009(title)
  12051205msgid "To Rename a File in an Archive"
  1206 msgstr "Преименуване на файл в архив"
   1206msgstr "Преименуваненафайлвархив"
  12071207
  12081208#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1010(para)
  12091209msgid "To rename a file in an archive, perform the following steps:"
  1210 msgstr ""
   1210msgstr "Задапреименуватефайлвархив,следвайтеследнитестъпки:"
  12111211
  12121212#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1013(para)
  12131213msgid "Select the file that you want to rename."
  1214 msgstr "Изберете файла, който искате да преименувате."
   1214msgstr "Изберетефайла,койтоискатедапреименувате."
  12151215
  12161216#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1016(para)
  12171217msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rename</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Rename</guilabel> dialog."
  1218 msgstr ""
   1218msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Преименуване</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецът<guilabel>Преименуване</guilabel>."
  12191219
  12201220#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1019(para)
  12211221msgid "Enter the new filename in the <guilabel>New file name</guilabel> text box."
  1222 msgstr ""
   1222msgstr "Въведетеновотофайловоимевтекстовотополеза<guilabel>Новофайловоиме</guilabel>."
  12231223
  12241224#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1022(para)
  12251225msgid "Click <guibutton>Rename</guibutton>."
  1226 msgstr "Натиснете <guibutton>Преименуване</guibutton>."
   1226msgstr "Натиснете<guibutton>Преименуване</guibutton>."
  12271227
  12281228#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1030(title)
  12291229msgid "To Copy Files in an Archive"
  1230 msgstr "Копиране на файлове в архив"
   1230msgstr "Копираненафайловевархив"
  12311231
  12321232#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1031(para)
  12331233msgid "To copy files in an archive, perform the following steps:"
  1234 msgstr ""
   1234msgstr "Задакопиратефайловевархив,следвайтеследнитестъпки:"
  12351235
  12361236#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1034(para)
  12371237msgid "Select the files that you want to copy."
  1238 msgstr "Изберете файловете, които искате да копирате."
   1238msgstr "Изберетефайловете,коитоискатедакопирате."
  12391239
  12401240#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1037(para)
  12411241msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
  1242 msgstr ""
   1242msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>."
  12431243
  12441244#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1040(para)
  12451245msgid "Open the location where you want to put the copied files."
  1246 msgstr ""
   1246msgstr "Отворетеместоположението,къдетоискатедапоставитекопиранитефайлове."
  12471247
  12481248#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1043(para) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1063(para)
  12491249msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
  1250 msgstr ""
   1250msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
  12511251
  12521252#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1050(title)
  12531253msgid "To Move Files in an Archive"
  1254 msgstr "Преместване на файлове в архив"
   1254msgstr "Преместваненафайловевархив"
  12551255
  12561256#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1051(para)
  12571257msgid "To move files in an archive, perform the following steps:"
  1258 msgstr ""
   1258msgstr "Задапреместитефайловевархив,следвайтеследнитестъпки:"
  12591259
  12601260#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1054(para)
  12611261msgid "Select the files that you want to move."
  1262 msgstr "Изберете файловете, които искате да преместите"
   1262msgstr "Изберетефайловете,коитоискатедапреместите"
  12631263
  12641264#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1057(para)
  12651265msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
  1266 msgstr ""
   1266msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отрязване</guimenuitem></menuchoice>."
  12671267
  12681268#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1060(para)
  12691269msgid "Open the location where you want to put the moved files."
  1270 msgstr ""
   1270msgstr "Отворетеместоположението,къдетоискатедапоставитепреместенитефайлове."
  12711271
  12721272#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1070(title)
  12731273msgid "To Delete Files From an Archive"
  1274 msgstr "Изтриване на файлове от архив"
   1274msgstr "Изтриваненафайловеотархив"
  12751275
  12761276#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1071(para)
  12771277msgid "To delete files from an archive, perform the following steps:"
  1278 msgstr ""
   1278msgstr "Задаизтриетефайловеотархив,следвайтеследнитестъпки:"
  12791279
  12801280#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1074(para)
  12811281msgid "Select the files that you want to delete."
  1282 msgstr "Изберете файловете, които искате да изтриете."
   1282msgstr "Изберетефайловете,коитоискатедаизтриете."
  12831283
  12841284#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1077(para)
  12851285msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Delete</guilabel> dialog."
  1286 msgstr ""
   1286msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Изтриване</guimenuitem></menuchoice>,задасепоявипрозорецът<guilabel>Изтриване</guilabel>."
  12871287
  12881288#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1080(para)
  12891289msgid "Select one of the following delete options:"
  1290 msgstr ""
   1290msgstr "Изберетееднаотследнитеопциизаизтриване:"
  12911291
  12921292#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1085(para)
  12931293msgid "Delete all files from the archive."
  1294 msgstr ""
   1294msgstr "Изтрийтевсичкифайловеотархива."
  12951295
  12961296#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1091(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1520(guilabel)
  12971297msgid "Selected files"
  1298 msgstr ""
   1298msgstr "Избранифайлове"
  12991299
  13001300#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1093(para)
  13011301msgid "Delete the selected files from the archive."
  1302 msgstr ""
   1302msgstr "Изтрийтеизбранитефайловеотархива."
  13031303
  13041304#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1099(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1505(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1528(guilabel)
   
  13081308#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1101(para)
  13091309msgid "Delete from the archive all files that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  1310 msgstr ""
   1310msgstr "Изтрийтеотархивавсичкифайлове,отговарящинаопределеншаблон.Заповечеинформацияотносношаблонинафайловитеимена,вижте<xreflinkend=\"file-roller-pattern\"/>."
  13111311
  13121312#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1120(title)
  13131313msgid "Viewing Archives"
  1314 msgstr ""
   1314msgstr "Преглежданенаархиви"
  13151315
  13161316#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1121(para)
  13171317msgid "<application>File Roller</application> enables you to view several aspects of an archive."
  1318 msgstr ""
   1318msgstr "<application>FileRoller</application>Випредоставявъзможносттадавиждатеняколкоаспектанаархива."
  13191319
  13201320#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1126(title)
  13211321msgid "To View the Properties of an Archive"
  1322 msgstr ""
   1322msgstr "Преглежданенаинформациязаархив"
  13231323
  13241324#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1130(guilabel) /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1166(guilabel)
   
  13281328#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1131(para)
  13291329msgid "The name of the archive."
  1330 msgstr ""
   1330msgstr "Иметонаархива."
  13311331
  13321332#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1135(guilabel)
  13331333msgid "Path"
  1334 msgstr ""
   1334msgstr "Местоположение"
  13351335
  13361336#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1136(para)
  13371337msgid "The position of the archive in the file system."
  1338 msgstr ""
   1338msgstr "Местоположениетонаархиванафайловатасистема."
  13391339
  13401340#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1140(guilabel)
  13411341msgid "File size"
  1342 msgstr ""
   1342msgstr "Размернафайла"
  13431343
  13441344#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1141(para)
  13451345msgid "The size of the archive contents when compressed. To learn the size of the archive contents when uncompressed, check the statusbar."
  1346 msgstr ""
   1346msgstr "Размерътнасъдържаниетонаархива,когатоекомпресирано.Заданаучитеразмеранаархива,когатоенекомпресиран,вижтелентатазасъстоянието."
  13471347
  13481348#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1145(guilabel)
  13491349msgid "Number of files"
  1350 msgstr ""
   1350msgstr "Бройфайлове"
  13511351
  13521352#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1146(para)
  13531353msgid "The number of files in the archive."
  1354 msgstr ""
   1354msgstr "Броятнафайловевархива."
  13551355
  13561356#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1150(guilabel)
  13571357msgid "Modified on"
  1358 msgstr ""
   1358msgstr "Променянна"
  13591359
  13601360#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1151(para)
  13611361msgid "The date and time at which the archive was last modified."
  1362 msgstr ""
   1362msgstr "Дататаивремето,покоетоархивътзапоследенпътебилпроменян."
  13631363
  13641364#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1127(para)
  13651365msgid "To view the properties of an archive, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Properties</guilabel> dialog. The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays the following information about the archive: <placeholder-1/>"
  1366 msgstr ""
   1366msgstr "Задавидитеинформациятазаархив,изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>,задасепокажепрозорецът<guilabel>Свойства</guilabel>.Прозорецътза<guilabel>Свойствата</guilabel>показваследнатаинформация,относноархива:<placeholder-1/>"
  13671367
  13681368#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1161(title)
  13691369msgid "To View the Contents of an Archive"
  1370 msgstr ""
   1370msgstr "Прегледнасъдържаниетонаархив"
  13711371
  13721372#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1167(para)
  13731373msgid "The name of a file or folder in the archive."
  1374 msgstr ""
   1374msgstr "Иметонафайлилипапкавархива."
  13751375
  13761376#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1171(guilabel)
   
  13801380#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1172(para)
  13811381msgid "The size of the file when the file is extracted from the archive. For a folder, the <guilabel>Size</guilabel> field is blank. For information on how to display the size of the compressed file, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1382 msgstr ""
   1382msgstr "Размерътнафайла,когатобъдеразархивиран.Запапкитеполетоза<guilabel>Размера</guilabel>епразно.Заповечеинформациязатовакакдавидитеразмеранакомпресиранияфайл,вижте<xreflinkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  13831383
  13841384#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1176(guilabel)
  13851385msgid "Type"
  1386 msgstr ""
   1386msgstr "Тип"
  13871387
  13881388#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1177(para)
  13891389msgid "The type of the file. For a folder, the value in the <guilabel>Type</guilabel> field is <literal>Folder</literal>."
  1390 msgstr ""
   1390msgstr "Видътнафайла.Запапките,стойносттавполето<guilabel>Тип</guilabel>е<literal>Папка</literal>."
  13911391
  13921392#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1181(guilabel)
  13931393msgid "Date modified"
  1394 msgstr ""
   1394msgstr "Датанапромяна"
  13951395
  13961396#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1182(para)
  13971397msgid "The date on which the file was last modified. For a folder, the <guilabel>Date modified</guilabel> field is blank."
  1398 msgstr ""
   1398msgstr "Датата,накоятофайлътебилпоследнопроменян.Запапките,полето<guilabel>Датанапромяна</guilabel>епразно."
  13991399
  14001400#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1187(para)
  14011401msgid "The path to the file within the archive. For a folder, the <guilabel>Location</guilabel> field is blank."
  1402 msgstr ""
   1402msgstr "Пътятдофайлавсамияархив.Запапките,полето<guilabel>Местоположение</guilabel>епразно."
  14031403
  14041404#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1163(para)
  14051405msgid "To view the contents of a <application>File Roller</application> archive, use a Bonobo-enabled viewer. <application>File Roller</application> displays the archive contents as a file list with the following columns: <placeholder-1/>"
  1406 msgstr ""
   1406msgstr "Задапрегледатесъдържаниетонаархивна<application>FileRoller</application>,използвайтеBonoboсъвместимапрограмазапреглед.<application>FileRoller</application>показвасъдържаниетонаархивакатосписъксфайловесъсследнитеколони:<placeholder-1/>"
  14071407
  14081408#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1192(para)
  14091409msgid "If another program has modified the archive since <application>File Roller</application> opened the archive, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Reload</guimenuitem></menuchoice> to reload the archive contents from disk."
  1410 msgstr ""
   1410msgstr "Акодругапрограмаепроменялаархиваоткакто<application>FileRoller</application>гоеотварял,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Презареждане</guimenuitem></menuchoice>,задапрезаредитесъдържаниетонаархиваоттвърдиядиск."
  14111411
  14121412#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1194(para)
  14131413msgid "For information on how to customize the way that <application>File Roller</application> displays the archive contents, see <xref linkend=\"file-roller-archive-custom\"/>."
  1414 msgstr ""
   1414msgstr "Заинформацияпотовакакдапроменятеначина,покойто<application>FileRoller</application>показвасъдържаниетонаархивите,вижте<xreflinkend=\"file-roller-archive-custom\"/>."
  14151415
  14161416#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1196(para)
  14171417msgid "For more advanced tasks, use an application installed on your system. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
  1418 msgstr ""
   1418msgstr "Запосложнизадачи,използвайтепрограмаинсталирананаВашатасистем.Заповечеинформация,вижте<xreflinkend=\"file-roller-view-archive-file\"/>."
  14191419
  14201420#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1203(title)
  14211421msgid "To View a File in an Archive"
  1422 msgstr ""
   1422msgstr "Прегледнафайлвархив"
  14231423
  14241424#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1207(para)
  14251425msgid "Select the file."
  1426 msgstr "Изберете файла."
   1426msgstr "Изберетефайла."
  14271427
  14281428#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1208(para)
  14291429msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>View File</guimenuitem></menuchoice>."
  1430 msgstr ""
   1430msgstr "Изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Показваненафайл</guimenuitem></menuchoice>."
  14311431
  14321432#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1204(para)
  14331433msgid "To view a file in an archive, perform the following steps: <placeholder-1/>"
  1434 msgstr ""
   1434msgstr "Задапрегледатефайлвархив,следвайтеследнитестъпки:<placeholder-1/>"
  14351435
  14361436#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1211(para)
  14371437msgid "<application>File Roller</application> uses information from the <guilabel>File Types and Programs</guilabel> section of Advanced Desktop Preferences to automatically determine the appropriate viewer or application for the file type, and then launches that viewer or application. For more information about the differences between viewers and applications, see <xref linkend=\"file-roller-viewers-applications\"/>. If <application>File Roller</application> cannot determine the appropriate viewer or application, <application>File Roller</application> tries to use a text viewer to display the file contents."
  1438 msgstr ""
   1438msgstr "<application>FileRoller</application>използваинформацияотсекциятаза<guilabel>Типовефайловеипрограми</guilabel>,задаопределиавтоматичноподходящатапрограмазапрегледилиприложениезададенияфайловвидипослестартиранужното.Заповечеинформацияотносноразликитемеждупростапрограмазапрегледипълноприложение,вижте<xreflinkend=\"file-roller-viewers-applications\"/>.Ако<application>FileRoller</application>неможедаопределиподходящатапрограмазапрегледилиприложение,щесестартиратекстовредактор,задасепокажесъдържаниетонафайла."
  14391439
  14401440#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1213(para)
  14411441msgid "You can also use a viewer or application specified by you, rather than the default viewer or application, to view a file. To use an external application to open a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Open Files</guimenuitem></menuchoice>. <application>File Roller</application> displays the <guilabel>Open Files</guilabel> dialog, which lists all of the applications that can open files of the specified type. To select one of the applications, click on the application name and then click <guibutton>Open</guibutton>. Alternatively, enter the application name in the <guilabel>Application</guilabel> text box and then click <guibutton>Open</guibutton> to launch the application of your choice."
  1442 msgstr ""
   1442msgstr "Същотакаможетедаизползватепреглеждащапрограмаилиприложениеопределноотвас,вместостандартнитетакива.Задаизползватевъншнапрограмазаотваряненафайл,изберете<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Отваряненафайлове</guimenuitem></menuchoice>.<application>FileRoller</application>показвапрозореца<guilabel>Отваряненафайлове</guilabel>,койтоизписвавсичкипрограми,коитомогатдаотворятфайловеотопределениявид.Задаизберетееднапрограма,натиснетевърхуиметойипосленатиснете<guibutton>Отваряне</guibutton>.Другначинедавъведетеиметонапрограматавтекстовотополе<guilabel>Програма</guilabel>ипоследанатиснете<guibutton>Отваряне</guibutton>,задасестартираличноизбранатапрограма."
  14431443
  14441444#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1217(para)
  14451445msgid "You cannot use <application>File Roller</application> to change a file. If you use an application to open a file within a <application>File Roller</application> archive and make any changes to the opened file, <application>File Roller</application><emphasis>does not</emphasis> save the changes in the archive, even if you click <guibutton>Save</guibutton> in the application. <application>File Roller</application> creates a temporary copy of the file, and then passes the temporary copy to the file-editing application. When you close the file-editing application, <application>File Roller</application> deletes the temporary copy of the file and all changes are lost."
  1446 msgstr ""
   1446msgstr "Неможетедаизползвате<application>FileRoller</application>,задапроменятефайл.Акоизползватепрограмадаотворитефайл,койтоевархивна<application>FileRoller</application>инаправитепроменипоотворенияфайл,<application>FileRoller</application><emphasis>няма</emphasis>дазапазипроменитевархива,дорииданатиснете<guibutton>Запазване</guibutton>визползванатапрограма.<application>FileRoller</application>създававременнокопиенафайлаипослеподававременнотокопиекъмпрограматаредактор.Когатоязатворите,<application>FileRoller</application>изтривавременнотокопиенафайлаивсичкипроменисегубят."
  14471447
  14481448#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1223(para)
  14491449msgid "<link linkend=\"file-roller-extract\">Extract</link> the file to a temporary location."
  1450 msgstr ""
   1450msgstr "<linklinkend=\"file-roller-extract\">Разархивиране</link>нафайлакъмвременнапапка."
  14511451
  14521452#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1224(para)
  14531453msgid "Edit the temporary file created in step 1, and then save your changes."
  1454 msgstr ""
   1454msgstr "Редактирайтевременнияфайлсъздаденвстъпка1ипослезапазетепромените."
  14551455
  14561456#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1225(para)
  14571457msgid "<link linkend=\"file-roller-add-files\">Add</link> the edited file back into the archive, that is, overwrite the original version of the file."
  1458 msgstr ""
   1458msgstr "<linklinkend=\"file-roller-add-files\">Добавете</link>редактиранияфайлобратнокъмархива,тоестпрезапишетеоригиналнатаверсиянафайла."
  14591459
  14601460#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1220(para)
  14611461msgid "To edit a file in a <application>File Roller</application> archive and save your changes in the archive: <placeholder-1/>"
  1462 msgstr ""
   1462msgstr "Задаредактиратефайлвархивна<application>FileRoller</application>идазапазитепроменитевархива:<placeholder-1/>"
  14631463
  14641464#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1230(title)
  14651465msgid "Viewers and Applications"
  1466 msgstr ""
   1466msgstr "Програмизапрегледиприложения"
  14671467
  14681468#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1231(para)
  14691469msgid "Viewers do not launch a separate application to display the contents of a file. Instead, viewers show the contents of the file inside a file manager window. Viewers usually start much more quickly than applications, but have very limited functionality."
  1470 msgstr ""
   1470msgstr "Програмитезапрегледнестартиратотделноприложение,задапокажатсъдържаниетонафайл.Вместотова,тепоказватсъдържаниетонафайлавпрозорецнафайловиямениджър.Обикновеносестартиратмногопо-бързоотприложенията,ноимаминималнафункционалност."
  14711471
  14721472#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1234(para)
  14731473msgid "Viewers are not part of the <application>File Roller</application> application. Viewers are provided by other GNOME applications and use special technology called <application>bonobo</application> which enables the viewers to work inside a file manager window. The number of viewers available to <application>File Roller</application> depends on the <application>bonobo</application>-enabled applications installed on your system."
  1474 msgstr ""
   1474msgstr "Програмитезапрегледнесачастотприложението<application>FileRoller</application>.ТесадоставениотдругиGNOMEпрограмииизползватспециалнатехнологиянаречена<application>bonobo</application>,коятоимпозволявадаработятвпрозорецанафайловиямениджър.Броятнапрограмитезапрегледналичниза<application>FileRoller</application>зависиот<application>bonobo</application>съвместимитепрограмиинсталиранинасистематаВи."
  14751475
  14761476#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1242(title)
  14771477msgid "Customizing the Archive Display"
  1478 msgstr ""
   1478msgstr "Персонализираненапоказванетонаархиви"
  14791479
  14801480#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1243(para)
  14811481msgid "You can customize the way that <application>File Roller</application> displays the archive contents, as follows:"
  1482 msgstr ""
   1482msgstr "Можедаперсонализиратеначина,покойто<application>FileRoller</application>показвасъдържаниетонаархивите,кактоследва:"
  14831483
  14841484#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1247(para)
  14851485msgid "Switch between folder view and file view. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-type\"/>."
  1486 msgstr ""
   1486msgstr "Преминаванеотпоказванекатопапкаипоказваненавсичкифайлове.Заповечеинформация,вижте<xreflinkend=\"file-roller-view-type\"/>."
  14871487
  14881488#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1251(para)
  14891489msgid "Specify the order in which to display files in the list. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
  1490 msgstr ""
   1490msgstr "Определетереда,покойтодасепоказватфайловетевсписъка.Заповечеинформация,вижте<xreflinkend=\"file-roller-view-sort\"/>."
  14911491
  14921492#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1255(para)
  14931493msgid "Display additional details about the contents of the archive. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  1494 msgstr ""
   1494msgstr "Показваненадопълнителнаинформацияотносносъдържаниетонаархива.Заповечеинформация,вижте<xreflinkend=\"file-roller-extra-info\"/>."
  14951495
  14961496#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1259(para)
  14971497msgid "<application>File Roller</application> updates the display immediately, when you make any of the above customizations."
  1498 msgstr ""
   1498msgstr "<application>FileRoller</application>обновявапоказанотоавтоматично,когатонаправитенякояотгорнитепромени."
  14991499
  15001500#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1263(title)
  15011501msgid "To Set the View Type"
  1502 msgstr ""
   1502msgstr "Настройваненавидаизглед"
  15031503
  15041504#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1264(para)
  15051505msgid "If the archive contains folders, you can show the archive contents in either <link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">folder view</link> or <link linkend=\"file-roller-view-type-file\">file view</link>."
  1506 msgstr ""
   1506msgstr "Акоархивасъдържапапки,можедапокажетесъдържаниетомуиликато<linklinkend=\"file-roller-view-type-folder\">папка</link>или<linklinkend=\"file-roller-view-type-file\">дапокажетевсичкифайловенаведнъж</link>."
  15071507
  15081508#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1268(title)
  15091509msgid "Folder View"
  1510 msgstr ""
   1510msgstr "Показванекатопапка"
  15111511
  15121512#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1269(para)
  15131513msgid "<application>File Roller</application> displays the archive contents in folder view by default. To explicitly select folder view, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View as a Folder</guimenuitem></menuchoice>."
  1514 msgstr ""
   1514msgstr "<application>FileRoller</application>показвасъдържаниетонаархивапоподразбиранекатопапка.Задаукажетеизричнопрегледкатопапка,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Прегледкатопапка</guimenuitem></menuchoice>."
  15151515
  15161516#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1271(para)
  15171517msgid "In folder view, <application>File Roller</application> shows folders in the same way as a file manager shows folders. That is, <application>File Roller</application> indicates folders in the display area with a folder icon and the folder name. To view the contents of a folder, double-click on the folder name."
  1518 msgstr ""
   1518msgstr "Припоказванетокатопапка,<application>FileRoller</application>показвапапкитепосъщияначинкактофайловиямениджър.Тоест,<application>FileRoller</application>показвапапкитеврайонанапрегледсиконанапапкаиименапапка.Задапрегледатесъдържаниетонапапка,натиснетедвапътивърхуиметой."
  15191519
  15201520#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1273(para)
  15211521msgid "The folderbar, which <application>File Roller</application> displays only in folder view, contains the components described in the following table."
  1522 msgstr ""
   1522msgstr "Навигационнаталента,която<application>FileRoller</application>показвасамоприпоказванетокатопапка,съдържакомпонентитеописанивследнататаблица."
  15231523
  15241524#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1282(para)
   
  15321532#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1296(phrase)
  15331533msgid "Shows icon to navigate backwards in location history list."
  1534 msgstr ""
   1534msgstr "Показва иконата за навигиране назад в истроията с местоположенията."
  15351535
  15361536#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1302(para)
  15371537msgid "Click on this button to navigate backwards in the location history list."
  1538 msgstr ""
   1538msgstr "Натиснететозибутон,заданавигиратеобратнопоисториятанапосещенията."
  15391539
  15401540#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1315(phrase)
  15411541msgid "Shows icon to navigate forwards in location history list."
  1542 msgstr ""
   1542msgstr "Показва иконата за навигиране напред в истроията с местоположенията."
  15431543
  15441544#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1321(para)
  15451545msgid "Click on this button to navigate forwards in the location history list."
  1546 msgstr ""
   1546msgstr "Натиснететозибутон,заданавигиратенапредвисториятанапосещенията."
  15471547
  15481548#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1334(phrase)
  15491549msgid "Shows icon to navigate up one level in folder tree."
  1550 msgstr ""
   1550msgstr "Показва иконата за навигиране едно ниво нагоре в дървовидната структура."
  15511551
  15521552#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1353(phrase)
  15531553msgid "Shows icon to open the top-level folder in the archive."
  1554 msgstr ""
   1554msgstr "Показва иконата за навигиране едно ниво надолу в дървовидната структура."
  15551555
  15561556#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1359(para)
  15571557msgid "Click on this button to open the top-level folder in the archive."
  1558 msgstr ""
   1558msgstr "Натиснететозибутон,заданавигиратееднонивопо-надолувдървовиднатаструктура."
  15591559
  15601560#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1371(para)
  15611561msgid "This field shows the full pathname, within the archive, of the current folder."
  1562 msgstr ""
   1562msgstr "Товаполепоказвапълнотоописаниенапътя,вструктуратанаархива,натекущатапапка."
  15631563
  15641564#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1374(para)
  15651565msgid "To change to a different level in the folder tree, type the new location in the <guilabel>Location</guilabel> text box then press <keycap>Return</keycap>. <application>File Roller</application> displays the contents of the new location."
  1566 msgstr ""
   1566msgstr "Задапреминетекъмразличнонивоотдървовиднатаструктура,въведетеновтоместоположениевтекстовотополе<guilabel>Местоположение</guilabel>ипосленатиснете<keycap>Enter</keycap>.<application>FileRoller</application>показвасъдържаниетонановотоместоположение."
  15671567
  15681568#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1384(title)
  15691569msgid "File View"
  1570 msgstr ""
   1570msgstr "Показваненавсичкифайлове"
  15711571
  15721572#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1385(para)
  15731573msgid "To select file view, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View All Files</guimenuitem></menuchoice>."
  1574 msgstr ""
   1574msgstr "Заизберетепоказваненавсичкифайлове,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показваненавсичкифайлове</guimenuitem></menuchoice>."
  15751575
  15761576#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1387(para)
  15771577msgid "In file view, <application>File Roller</application> displays all files in the archive, including files from subfolders, in a single list."
  1578 msgstr ""
   1578msgstr "Припоказванетонавсичкифайлове,<application>FileRoller</application>показвавсичкифайловевархива,включителнофайловеотподпапки,вединцялсписък."
  15791579
  15801580#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1394(title)
  15811581msgid "To Sort the File List"
  1582 msgstr ""
   1582msgstr "Сортираненасписъкасфайлове"
  15831583
  15841584#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1395(para)
  15851585msgid "You can sort the file list by name, size, type, modification date, or location."
  1586 msgstr ""
   1586msgstr "Можедасортиратефайловиясписъкпоиме,размер,вид,датанапромянаилиместоположение."
  15871587
  15881588#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1396(para)
  15891589msgid "To specify a sort order, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange Files</guisubmenu></menuchoice> and select the required sort order. Alternatively, click on the heading of the corresponding column."
  1590 msgstr ""
   1590msgstr "Задаопределитереднасортиране,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Подрежданенафайлове</guisubmenu></menuchoice>иизберетенужнияреднасортиране.Другначинеданатиснетевърхугорнатачастнасъответнатаколона."
  15911591
  15921592#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1397(para)
  15931593msgid "To reverse the sort order, click on the column heading again, or choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange Files</guisubmenu><guisubmenu>Reversed Order</guisubmenu></menuchoice>."
  1594 msgstr ""
   1594msgstr "Задаобърнетереданасортиране,натиснетевърхугорнатачастнаколонатаотновоилиизберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guisubmenu>Подрежданенафайлове</guisubmenu><guisubmenu>Обратенред</guisubmenu></menuchoice>."
  15951595
  15961596#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1399(para)
  15971597msgid "For example, to sort the file list by modification date, click on the <guilabel>Date modified</guilabel> heading. <application>File Roller</application> rearranges the file list to display the files by modification date, starting with the earliest. To display the latest files first, click on the <guilabel>Date modified</guilabel> heading again."
  1598 msgstr ""
   1598msgstr "Примерно,задасортиратефайловиясписъкподатанапромяна,натиснетенагорнатачастнаколоната<guilabel>Датанапромяна</guilabel>.<application>FileRoller</application>пренареждафайловиясписъкдапоказвафайловетеподатанапромяна,започвайкиснай-ранните.Задапокажетепървонай-късните,натиснетеотнововърхугорнатачастнаколоната<guilabel>Датанапромяна</guilabel>."
  15991599
  16001600#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1401(para)
  16011601msgid "<application>File Roller</application> always performs a secondary sort based on the file name. In the above example, <application>File Roller</application> sorts by name any files that have the same modification date."
  1602 msgstr ""
   1602msgstr "<application>FileRoller</application>винагиизвършвавторичносортиранебазиранонафайловотоиме.Вгорнияпример,<application>FileRoller</application>сортирапоимевсичкифайлове,коитоиматсъщатадатанапромяна."
  16031603
  16041604#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1406(title)
  16051605msgid "To Display Additional Details"
  1606 msgstr "Показване на допълнителна информация"
   1606msgstr "Показваненадопълнителнаинформация"
  16071607
  16081608#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1410(para)
  16091609msgid "If the archive contains no encrypted files, or if the archive contains encrypted files and you have entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> opens the <guilabel>Test Result</guilabel> dialog to list each file in the archive, and indicates that each file has status <literal>OK</literal>."
  1610 msgstr ""
   1610msgstr "Акоархиванесъдържакриптиранифайлове,илиакоархивасъдържатакивафайлове,новиестевъвелиправилнатапаролавполето<guilabel>Парола</guilabel>,<application>FileRoller</application>отваряпрозорецаза<guilabel>Тестовитерезултати</guilabel>,задаизпишевсекифайлвархиваидаиндикира,чевсекиимастатус<literal>OK</literal>."
  16111611
  16121612#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1414(para)
  16131613msgid "If the archive contains some encrypted and unencrypted files, and you have not entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> opens the <guilabel>Test Result</guilabel> dialog to list each file in the archive, and indicates that each unencrypted file has status <literal>OK</literal>, and each encrypted file has status <literal>incorrect password</literal>."
  1614 msgstr ""
   1614msgstr "Акоархивътсъдържаняколкокриптиранииняколконекриптиранифайловеивиенестевъвелиправилнатапаролавполето<guilabel>Парола</guilabel>,<application>FileRoller</application>отваряпрозорецаза<guilabel>Тестовирезултати</guilabel>,задаизпишевсичкифайловевархиваидаиндикира,чевсекинекриптиранфайлимастатус<literal>OK</literal>ивсекикриптиранимастатус<literal>неправилнапарола</literal>."
  16151615
  16161616#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1418(para)
  16171617msgid "If the archive contains only encrypted files and you have not entered the correct password in the <guilabel>Password</guilabel> text box, <application>File Roller</application> displays an <guilabel>Error</guilabel> dialog."
  1618 msgstr ""
   1618msgstr "Акоархивътсъдържасамокриптиранифайловеинестевъвелиправилнатапаролавполето<guilabel>Парола</guilabel>,<application>FileRoller</application>щепокажепрозорецза<guilabel>Грешка</guilabel>."
  16191619
  16201620#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1407(para)
  16211621msgid "To check whether an archive contains encrypted files, choose <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu><guimenuitem>Test Integrity</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/> For more information about file encryption, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1622 msgstr ""
   1622msgstr "Задапроверитедалиархивсъдържакриптиранифайлове,изберете<menuchoice><guimenu>Архив</guimenu><guimenuitem>Изпробваненацялостта</guimenuitem></menuchoice>:<placeholder-1/>Заповечеинформацияотноснокриптиранетонафайлове,вижте<xreflinkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  16231623
  16241624#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1427(para)
  16251625msgid "If you tested the archive in the current <application>File Roller</application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays the results of the last test."
  1626 msgstr ""
   1626msgstr "Акостетествалиархивавтекущатасесияна<application>FileRoller</application>,прозорецът<guilabel>Последенизход</guilabel>показварезултатитеотпоследниятест."
  16271627
  16281628#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1431(para)
  16291629msgid "If you did not test the archive in the current <application>File Roller</application> session, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog displays a list of all files in the archive, but does not indicate any status for the files. Instead, the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog provides the compressed size of each file and the percentage of compression, and the date and time at which the file was last modified."
  1630 msgstr ""
   1630msgstr "Аконестетествалиархивавтекущатасесияна<application>FileRoller</application>,прозорецът<guilabel>Последенизход</guilabel>показвасписъксвсичкифайловевархива,нонеиндикиранякакъвстатус.Вместотова,прозорецът<guilabel>Последенизход</guilabel>предоставякомпресиранияразмернавсекифайлипроцентакомпресия,кактоидататаивремето,когатофайлътебилпроменен."
  16311631
  16321632#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1424(para)
  16331633msgid "To open the <guilabel>Last Output</guilabel> dialog, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Last Output</guimenuitem></menuchoice>: <placeholder-1/>"
  1634 msgstr ""
   1634msgstr "Задаотворитепрозорецътза<guilabel>Последнияизход</guilabel>,изберете<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Последенизход</guimenuitem></menuchoice>:<placeholder-1/>"
  16351635
  16361636#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1442(title)
  16371637msgid "Using the File Manager to Work with an Archive"
  1638 msgstr ""
   1638msgstr "Използваненафайловиямениджър,задаработитесархив"
  16391639
  16401640#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1443(para)
  16411641msgid "You can use the file manager to add files to an archive, or to extract files from an archive."
  1642 msgstr ""
   1642msgstr "Можедаизползватефайловиямениджърдадобавятефайловекъмархивилидаразархивиратефайловеотархив."
  16431643
  16441644#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1448(title)
  16451645msgid "To Add Files to an Archive by Using the File Manager"
  1646 msgstr "Добавяне на файлове към архив, използвайки файловия мениджър"
   1646msgstr "Добавяненафайловекъмархив,използвайкифайловиямениджър"
  16471647
  16481648#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1451(para)
  16491649msgid "Drag the files into a <application>File Roller</application> window from a file manager window."
  1650 msgstr ""
   1650msgstr "Изтеглете файловете от прозорец на <application>File Roller</application> към прозорец на файловия мениджър."
  16511651
  16521652#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1453(para)
  16531653msgid "Use the file manager popup menu to add the files to the archive."
  1654 msgstr ""
   1654msgstr "Използвайтеизскачащотоменюнафайловиямениджър,зададобавитефайловекъмархива."
  16551655
  16561656#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1449(para)
  16571657msgid "You can use the file manager to add files to an archive, in the following ways: <placeholder-1/>"
  1658 msgstr ""
   1658msgstr "Можедаизползватефайловиямениджър,зададобавятефайловекъмархив,последнитеначини:<placeholder-1/>"
  16591659
  16601660#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1457(para)
  16611661msgid "To use the file manager popup menu to add files to an archive, perform the following steps:"
  1662 msgstr ""
   1662msgstr "Задаизползватеизскачащотоменюнафайловиямениджър,зададобавятефайловекъмархив,следвайтеследнитестъпки:"
  16631663
  16641664#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1459(para)
  16651665msgid "Right-click on the files or folders in a file manager window."
  1666 msgstr ""
   1666msgstr "Натиснетесдесниябутоннамишкатавърхуфайловетеилипапркитевпрозорецанафайловиямениджър."
  16671667
  16681668#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1461(para)
  16691669msgid "Choose <guimenuitem>Create Archive</guimenuitem> from the file manager popup menu to display the <application>File Roller</application><guilabel>Create Archive</guilabel> dialog."
  1670 msgstr ""
   1670msgstr "Изберете<guimenuitem>Създаваненаархив</guimenuitem>отизскачащотоменюнафайловиямениджър,задасепоявипрозорецътна<application>FileRoller</application><guilabel>Създаваненаархив</guilabel>."
  16711671
  16721672#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1463(para)
  16731673msgid "Enter the archive name in the <guilabel>Archive</guilabel> text box."
  1674 msgstr ""
   1674msgstr "Въведетеиметонаархивавтекстовотополе<guilabel>Архив</guilabel>."
  16751675
  16761676#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1465(para)
  16771677msgid "Click <guilabel>Create</guilabel> to add the selected files to the root folder of the specified archive."
  1678 msgstr ""
   1678msgstr "Натиснете<guilabel>Създаване</guilabel>,зададобавитеизбранитефайловекъмглавнатапапканаизбранияархив."
  16791679
  16801680#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1467(para)
  16811681msgid "To select any of the advanced add options, you must invoke <application>File Roller</application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1682 msgstr ""
   1682msgstr "Задаизберетенякоиотдопълнителнитеопциизадобавянето,трябвадагостартирате<application>FileRoller</application>кактоеописанов<xreflinkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  16831683
  16841684#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1474(title)
  16851685msgid "To Extract Files From an Archive by Using the File Manager"
  1686 msgstr ""
   1686msgstr "Разархивираненафайловеотархив,използвайкифайловиямениджър"
  16871687
  16881688#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1477(para)
  16891689msgid "Drag the files from a <application>File Roller</application> window into a file manager window."
  1690 msgstr ""
   1690msgstr "Изтеглетефайловетеотпрозорецна<application>FileRoller</application>впрозорецнафайловиямениджър."
  16911691
  16921692#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1479(para)
  16931693msgid "Use the file manager popup menu to extract the files from the archive."
  1694 msgstr ""
   1694msgstr "Използвайтеизскачащотоменюнафайловиямениджър,задаразархивиратефайловетеотархива."
  16951695
  16961696#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1475(para)
  16971697msgid "You can use the file manager to extract files from an archive, in the following ways: <placeholder-1/>"
  1698 msgstr ""
   1698msgstr "Можедаизползватефайловиямениджър,задаразархивиратефайловеотархив,последнитеначини:<placeholder-1/>"
  16991699
  17001700#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1483(para)
  17011701msgid "To use the file manager popup menu to extract files from an archive, perform the following steps:"
  1702 msgstr ""
   1702msgstr "Задаизползватеизскачащотоменюнафайловиямениджър,заразархивиране,следвайтеследнитестъпки:"
  17031703
  17041704#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1485(para)
  17051705msgid "Right-click on the archive in a file manager window."
  1706 msgstr ""
   1706msgstr "Натиснетесдесниябутоннамишкатавърхуархивавпрозорецанафайловиямениджър."
  17071707
  17081708#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1487(para)
  17091709msgid "Choose <guimenuitem>Extract Here</guimenuitem> to extract all of the archive contents into the directory where the archive is located."
  1710 msgstr ""
   1710msgstr "Изберете<guimenuitem>Разархивиранетук</guimenuitem>,задаразархивиратецялотосъдържаниенаархивавпапката,къдетосенамиратой."
  17111711
  17121712#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1490(para)
  17131713msgid "To extract encrypted files, you must invoke <application>File Roller</application> as described in <xref linkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  1714 msgstr ""
   1714msgstr "Задаразархивиратекриптиранифайлове,трябвадастартирате<application>FileRoller</application>кактоеописанов<xreflinkend=\"file-roller-to-start\"/>."
  17151715
  17161716#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1497(title)
  17171717msgid "Extract Options"
  1718 msgstr ""
   1718msgstr "Опциинаразархивирането"
  17191719
  17201720#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1499(para)
  17211721msgid "The <guilabel>Extract</guilabel> dialog provides the following options, which are saved when you quit <application>File Roller</application>:"
  1722 msgstr ""
   1722msgstr "Прозорецът<guilabel>Разархивиране</guilabel>предоставяследнитеопции,коитосазапазени,когатозатворитепрограмата<application>FileRoller</application>:"
  17231723
  17241724#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1507(para)
  17251725msgid "Select one of the following extract options:"
  1726 msgstr ""
   1726msgstr "Изберетееднаотследнитеопциизаразархивиране:"
  17271727
  17281728#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1514(para)
  17291729msgid "Extract all files from the archive."
  1730 msgstr ""
   1730msgstr "Разархивирайтенавсичкифайловеотархива."
  17311731
  17321732#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1522(para)
  17331733msgid "Extract the selected files from the archive."
  1734 msgstr ""
   1734msgstr "Разархивирайте избраните файлове от архива."
  17351735
  17361736#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1530(para)
  17371737msgid "Extract from the archive all files that match the specified pattern. See <xref linkend=\"file-roller-pattern\"/> for more information about filename patterns."
  1738 msgstr ""
   1738msgstr "Разархивирайтеотархивавсичкифайлове,коитоотговарятнаопределеншаблон.Вижте<xreflinkend=\"file-roller-pattern\"/>,заповечеинформацияотносношаблонитенафайловитеимена."
  17391739
  17401740#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1540(guilabel)
  17411741msgid "Re-create folders"
  1742 msgstr ""
   1742msgstr "Пресъздаваненапапки"
  17431743
  17441744#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1541(para)
  17451745msgid "Select this option to reconstruct the folder structure when extracting the specified files."
  1746 msgstr ""
   1746msgstr "Изберететазиопция,задареконструиратеструктуратаотпапки,приразархивираненаизбранитефайлове."
  17471747
  17481748#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1545(para)
  17491749msgid "If you select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, <application>File Roller</application> extracts the contents of the subfolder to <filename>/tmp/doc</filename>."
  1750 msgstr ""
   1750msgstr "Акоизберетеопцията<guilabel>Пресъздаваненапапките</guilabel>,<application>FileRoller</application>щеразархивирасъдържаниетонаподпапкатав<filename>/tmp/doc</filename>."
  17511751
  17521752#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1549(para)
  17531753msgid "If you do not select the <guilabel>Re-create folders</guilabel> option, <application>File Roller</application> does not create any subfolders. Instead, <application>File Roller</application> extracts all files from the archive, including files from subfolders, to <filename>/tmp</filename>."
  1754 msgstr ""
   1754msgstr "Ако не·изберете·опцията·<guilabel>Пресъздаване·на·папките</guilabel>,·<application>File·Roller</application>·няма да създаде подпапки. Вместотова, <application>File Roller</application> ще·разархивира всички файлове в архива, включително и от подпапките, в·<filename>/tmp</filename>."
  17551755
  17561756#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1543(para)
  17571757msgid "For example, you specify <filename>/tmp</filename> in the <guilabel>Filename</guilabel> text box and choose to extract all files. The archive contains a subfolder called <filename>doc</filename>. <placeholder-1/>"
  1758 msgstr ""
   1758msgstr "Примерно,указалисте<filename>/tmp</filename>вполето<guilabel>Име</guilabel>истеизбралидаразархивиратевсичкифайлове.Архивътсъдържаподпапканаречена<filename>doc</filename>.<placeholder-1/>"
  17591759
  17601760#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1558(guilabel)
  17611761msgid "Overwrite existing files"
  1762 msgstr ""
   1762msgstr "Презаписваненасъществуващифайлове"
  17631763
  17641764#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1559(para)
  17651765msgid "Select this option to overwrite any files in the destination folder that have the same name as the specified files."
  1766 msgstr ""
   1766msgstr "Изберететазиопция,задапрезапишетевсичкифайловевцелеватапапка,коитоиматсъщитеименакатоопределенитезаразархивиранефайлове."
  17671767
  17681768#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1561(para)
  17691769msgid "If you do not select this option, <application>File Roller</application> does not extract the specified file if an existing file with the same name already exists in the destination folder."
  1770 msgstr ""
   1770msgstr "Аконеизберететазиопция,<application>FileRoller</application>неразархивираопределенияфайл,акосъществувафайлсъссъщотоимевцелеватапапка."
  17711771
  17721772#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1567(guilabel)
  17731773msgid "Do not extract older files"
  1774 msgstr ""
   1774msgstr "По-стари файлове да не се разархивират"
  17751775
  17761776#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1568(para)
  17771777msgid "This option is only effective while the <guilabel>Overwrite existing files</guilabel> option is selected."
  1778 msgstr ""
   1778msgstr "Тази опция е ефективна само, ако опцията <guilabel>Презаписване на съществуващи файлове</guilabel> е избрана."
  17791779
  17801780#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1570(para)
  17811781msgid "Select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option to extract the specified file only if the destination folder does not contain the specified file, or if the destination folder contains an older version of the specified file. <application>File Roller</application> uses the modification date to determine which file is the most recent. If the version of the file in the archive is older, <application>File Roller</application> does not extract the specified file to the destination folder."
  1782 msgstr ""
   1782msgstr "Изберетеопцията<guilabel>По-старифайловеданесеразархивират</guilabel>,задаразархивиратеизбранитефайловесамо,аковцелеватапапканяматакивафайловеилиакоимафайловеспо-стараверсияотизбранитезаразархивиране.<application>FileRoller</application>използвадататанапромяна,задаопределикойфайленай-скорошен.Аковерсиятанафайлавархиваепо-стара,<application>FileRoller</application>неразархивирададенияфайл."
  17831783
  17841784#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1572(para)
  17851785msgid "If you do not select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option while the <guilabel>Overwrite existing files</guilabel> option is selected, <application>File Roller</application> extracts the specified file from the archive and overwrites the previous contents of the destination folder."
  1786 msgstr ""
   1786msgstr "Ако не изберете опцията <guilabel>По-стари файлове да не се разархивират</guilabel>, докато опцията <guilabel>Презаписване на съществуващите файлове</guilabel> е включена, <application>File Roller</application> ще разархивира избраните файлове от архива и ще презапише предишното съдържание на целевата папка."
  17871787
  17881788#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1578(guilabel)
   
  17921792#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1579(para)
  17931793msgid "This option is only enabled if the archive type supports encryption. Currently, only <filename>.zip</filename> and <filename>.arj</filename> archives support encryption."
  1794 msgstr ""
   1794msgstr "Тази опция е включена само, ако архива е от вид поддържащ криптиране. В момента, такива са само <filename>.zip</filename> и <filename>.arj</filename>."
  17951795
  17961796#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1580(para)
  17971797msgid "If the archive contains encrypted files, enter the required password in the <guilabel>Password</guilabel> text box to decrypt the specified files during the extraction process. The required password is the encryption password that was specified when the archive was created. For more information, see <xref linkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  1798 msgstr ""
   1798msgstr "Акоархивасъдържакриптиранифайлове,въведетенужнатапаролавполетоза<guilabel>Парола</guilabel>,зададекриптиратеизбранитефайловеповременапроцесапоразархивиране.Нужнатапаролаепаролатазакриптирането,коятоебилаопределенаприсъздаванетонаархива.Заповечеинформация,вижте<xreflinkend=\"file-roller-encrypt-files\"/>."
  17991799
  18001800#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1583(para)
  18011801msgid "Alternatively, you can enter the required password in the <guilabel>Password</guilabel> dialog. To display the <guilabel>Password</guilabel> dialog, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Password</guimenuitem></menuchoice>."
  1802 msgstr ""
   1802msgstr "Друг начин е да въведете нужната парола в полето за <guilabel>Парола</guilabel>. За да се покаже прозореца за <guilabel>Парола</guilabel>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Парола</guimenuitem></menuchoice>."
  18031803
  18041804#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1590(guilabel)
  18051805msgid "Open destination folder after extraction"
  1806 msgstr ""
   1806msgstr "Показваненапапкатасфайловете,следразархивирането"
  18071807
  18081808#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:1591(para)
  18091809msgid "Select this option to display the contents of the destination folder in a file manager window when the extraction of the specified files is completed."
  1810 msgstr "Изберете тази опция, за да покажете във файловия мениджър съдържанието на целевата папкам, когато разархивирането е приключило."
   1810msgstr "Изберететазиопция,задапокажетевъвфайловиямениджърсъдържаниетонацелеватапапкам,когаторазархивиранетоеприключило."
  18111811
  18121812#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  18131813#: /tmp/doc-l10n/cvs/file-roller.HEAD/C/file-roller.xml:0(None)
  18141814msgid "translator-credits"
  1815 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
  1816 
   1815msgstr "Ростислав\"zbrox\"Райков<zbrox@i-space.org>,2005"
   1816
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.