Changeset 335


Ignore:
Timestamp:
Nov 21, 2005, 7:03:58 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(help/evince) Корекции за чисто компилиране, оправени ужасиите на gtranslator и леки стилистични поправки. Добавям и необходимата локализирана снимка.

Location:
help/evince
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/evince/evince.gnome-2-12.po

  r334 r335  
  55"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  66"POT-Creation-Date: 2005-11-21 08:50+0100\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 17:14+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2005-11-21 18:59+0200\n"
  88"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  9 "Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
   9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1010"MIME-Version: 1.0\n"
  1111"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  1616#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:158(None)
  1717msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
  18 msgstr "FIXME:·Засега·няма·нужда·да·се·прави·отделна·снимка"
   18msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
  1919
  2020#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:25(title) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:85(revnumber)
   
  4444#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:46(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:64(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:89(para)
  4545msgid "GNOME Documentation Project"
  46 msgstr "Проект·за·документация·на·GNOME"
   46msgstr "Проект за документация на GNOME"
  4747
  4848#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:2(para)
  4949msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
  50 msgstr "Предоставя·се·разрешение·за·копиране,·разпространение·и/или·промяна·на·този·документ,·съгласно·условията·на·„Лиценза·за·свободна·документация·на·GNU“,·версия·1.1·или·всяка·следваща·версия,·издадена·от·Фондация·„Свободен·софтуер“;·без·„Непроменливи·раздели“,·„Текстове·на·предната·корица“,·както·и·„Текстове·на·задната·корица“.·Копие·на·лиценза·може·да·бъде·намерено·<ulink·type=\"help\"·url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>·или·във·файла·COPYING-DOCS,·разпространяван·с·това·ръководство."
   50msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
  5151
  5252#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:12(para)
  5353msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
  54 msgstr "Това·ръководство·е·част·от·колекция·ръководства·за·GNOME,·разпространявани·под·GFDL.·Ако·искате·да·разпространявате·това·ръководство·отделно,·можете·да·го·направите,·като·включите·копие·на·лиценза·към·ръководството,·както·е·описано·в·раздел·6·от·лиценза."
   54msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
  5555
  5656#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:19(para)
  5757msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
  58 msgstr "Много·от·имената,·използвани·от·компании,·за·да·отличават·собствените·си·продукти·и·услуги,·са·регистрирани·търговски·марки.·Когато·такива·имена·присъстват·в·която·и·да·е·документация·за·GNOME·и·членовете·на·проекта·за·документация·на·GNOME·са·осведомени·за·съответните·търговски·марки,·тогава·имената·са·с·главни·букви·или·начални·главни·букви."
   58msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
  5959
  6060#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:35(para)
  6161msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
  62 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯ·НА·БАЗА·„КАКТО·Е“,·БЕЗ·КАКВАТО·И·ДА·Е·ГАРАНЦИЯ,·ПРЯКА·ИЛИ·КОСВЕНА,·ВКЛЮЧИТЕЛНО·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ·И·ГАРАНЦИИ,·ЧЕ·ДОКУМЕНТЪТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СА·БЕЗ·ДЕФЕКТИ,·ГОДНИ·ЗА·КОНКРЕТНА·УПОТРЕБА·ИЛИ·НЕНАРУШАВАЩИ.·ЦЕЛИЯТ·РИСК·ОТНОСНО·КАЧЕСТВОТО,·ТОЧНОСТТА·И·ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·Е·ЗА·ВАША·СМЕТКА.·АКО·НЯКОЙ·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СЕ·ОКАЖЕ·ДЕФЕКТЕН·В·КАКВОТО·И·ДА·Е·ОТНОШЕНИЕ,·ВИЕ·(НЕ·ПЪРВОНАЧАЛНИЯ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА)·ПОЕМАТЕ·РАЗХОДИТЕ·ЗА·ВСЯКАКВО·НЕОБХОДИМО·ОБСЛУЖВАНЕ,·ПОПРАВКА·ИЛИ·КОРЕКЦИИ.·ТОВА·ОТКАЗВАНЕ·ОТ·ГАРАНЦИЯТА·ПРЕДСТАВЛЯВА·СЪЩЕСТВЕНА·ЧАСТ·ОТ·ТОЗИ·ЛИЦЕНЗ.·НЕ·Е·РАЗРЕШЕНА·УПОТРЕБАТА·НА·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·ВЕРСИЯ·НА·ДОКУМЕНТА,·ОСВЕН·ПРИ·СПАЗВАНЕ·НА·ТОЗИ·ОТКАЗ·ОТ·ГАРАНЦИЯ;·И"
   62msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
  6363
  6464#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:55(para)
  6565msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
  66 msgstr "ПРИ·НИКАКВИ·ОБСТОЯТЕЛСТВА·И·ПОД·НИКАКВА·ЮРИДИЧЕСКА·ОСНОВА,·НЕЗАВИСИМО·ДАЛИ·Е·В·НАРУШЕНИЕ·(ВКЛЮЧИТЕЛНО·ПРИЧИНЕНО·ОТ·НЕБРЕЖНОСТ),·ДОГОВОР·ИЛИ·ДРУГО,·АВТОРЪТ,·ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДИСТРИБУТОР·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОСТАВЧИК·НА·КОЯТО·И·ДА·Е·ОТ·ИЗБРОЕНИТЕ·СТРАНИ,·НЯМА·ДА·БЪДЕ·ОТГОВОРЕН·ПРЕД·НИКОГО·ЗА·ВСИЧКИ·ПРЕКИ,·КОСВЕНИ,·СПЕЦИАЛНИ,·СЛУЧАЙНИ·ИЛИ·ПОСЛЕДСТВЕНИ·ЩЕТИ·ОТ·КАКЪВТО·И·ДА·Е·ХАРАКТЕР,·ВКЛЮЧИТЕЛНО,·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ,·ЩЕТИ·ЗА·ЗАГУБА·НА·ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,·СПИРАНЕ·НА·РАБОТАТА,·КОМПЮТЪРНА·ПОВРЕДА·ИЛИ·НЕИЗПРАВНОСТ,·ИЛИ·ВСЯКАКВИ·ДРУГИ·ЩЕТИ·ИЛИ·ЗАГУБИ,·ВЪЗНИКНАЛИ·ИЛИ·СВЪРЗАНИ·С·УПОТРЕБАТА·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ,·ДОРИ·И·КОГАТО·ТАЗИ·СТРАНА·Е·БИЛА·ИНФОРМИРАНА·ЗА·ВЪЗМОЖНОСТТА·ОТ·ТАКИВА·ЩЕТИ."
   66msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
  6767
  6868#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:28(para)
  6969msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
  70 msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·И·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯТ·ПОД·УСЛОВИЯТА·НА·ЛИЦЕНЗА·ЗА·СВОБОДНА·ДОКУМЕНТАЦИЯ·НА·GNU,·С·ДОПЪЛНИТЕЛНОТО·ПОЯСНЕНИЕ,·ЧЕ:·<placeholder-1/>"
   70msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-1/>"
  7171
  7272#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:56(firstname)
  7373msgid "Sun"
  74 msgstr "Екип·на·Sun"
   74msgstr "Екип на Sun"
  7575
  7676#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:57(surname)
  7777msgid "GNOME Documentation Team"
  78 msgstr "за·документация·на·GNOME"
   78msgstr "за документация на GNOME"
  7979
  8080#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:61(firstname)
   
  104104#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:98(para)
  105105msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
  106 msgstr "За·да·докладвате·за·грешка·или·да·направите·предложение·относно·аплета·„Очички“·или·това·ръководство,·следвайте·указанията,·описани·в·<ulink·url=\"ghelp:gnome-feedback\"·type=\"help\">Страницата·за·обратна·връзка·на·GNOME</ulink>."
   106msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
  107107
  108108#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:105(primary)
   
  120120#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:117(para)
  121121msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
  122 msgstr "Програмата <application>Evince</application> Ви позволява да преглеждате документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) файлове или PostScript файлове. <application>Evince</application> следва стандартите на Freedesktop.org и GNOME, за да предостави интеграция с работната Ви среда."
   122msgstr "Програмата <application>Evince</application> позволява да преглеждате документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) файлове или PostScript файлове. <application>Evince</application> следва стандартите на Freedesktop.org и GNOME, за да предостави интеграция с работната среда."
  123123
  124124#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:124(title)
   
  192192#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:185(para)
  193193msgid "The display area displays the document."
  194 msgstr "Района на преглед е там, където се показва документът."
   194msgstr "Районът на преглед е там, където се показва документа."
  195195
  196196#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:199(para)
   
  228228#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:190(para)
  229229msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  230 msgstr "В <application>Evince</application> можете да извършвате едно и също действие по различни начини. Примерно, може да отварите документ по следните начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
   230msgstr "В <application>Evince</application> можете да извършвате едно и също действие по различни начини. Например, може да отварите документ по следните начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
  231231
  232232#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:231(para)
  233233msgid "This manual documents functionality from the menubar."
  234 msgstr "Това ръководство описа функционалността от лентата с менюта."
   234msgstr "Това ръководство описва функционалността от лентата с менюта."
  235235
  236236#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:239(title)
   
  264264#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:270(title)
  265265msgid "To Navigate Through a Document"
  266 msgstr "Навигиране из документ"
   266msgstr "Навигация из документа"
  267267
  268268#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:271(para)
  269269msgid "You can navigate through a file as follows:"
  270 msgstr "Може да навигирате из файл, както следва:"
   270msgstr "Може да сменяте прегледа на файл, както следва:"
  271271
  272272#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:274(para)
   
  280280#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:282(para)
  281281msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
  282 msgstr "За·да·видите·първата·страница,·изберете·<menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Първа страница</guimenuitem></menuchoice>."
   282msgstr "За да видите първата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Първа страница</guimenuitem></menuchoice>."
  283283
  284284#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:286(para)
  285285msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
  286 msgstr "За·да·видите·последната·страница,·изберете·<menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Последна·страница</guimenuitem></menuchoice>."
   286msgstr "За да видите последната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</guimenu><guimenuitem>Последна страница</guimenuitem></menuchoice>."
  287287
  288288#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:290(para)
   
  300300#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:301(para)
  301301msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
  302 msgstr "Използвайте шпацията или стрелките на клавиатурата."
   302msgstr "Използвайте интервала или стрелките на клавиатурата."
  303303
  304304#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:304(para)
   
  324324#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:325(para)
  325325msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
  326 msgstr "За·да·намалите·размера·на·страницата,·изберете·<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
   326msgstr "За да намалите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
  327327
  328328#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:330(para)
   
  332332#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:335(para)
  333333msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
  334 msgstr "За·да·преоразмерите·страница,·така·че·пасне като големина на·района·на·преглед·на·<application>Evince</application>,·изберете·<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване·на·екрана</guimenuitem></menuchoice>."
   334msgstr "За да преоразмерите страница, така че пасне като големина на района на преглед на <application>Evince</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на екрана</guimenuitem></menuchoice>."
  335335
  336336#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:340(para)
   
  384384#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:392(para)
  385385msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
  386 msgstr "Ако не можете да изберете елемента <guimenuitem>Печат</guimenuitem>, авторът на документа е изключил опцията за печат за този документ. За да включите опцията за печат, трябва да въведете главната парола, когато отваряте документа. Вижте <xref·linkend=\"evince-password\"/> за повече информация относно паролно защитените файлове."
   386msgstr "Ако не можете да изберете елемента <guimenuitem>Печат</guimenuitem>, авторът на документа е изключил опцията за печат за този документ. За да включите опцията за печат, трябва да въведете главната парола, когато отваряте документа. Вижте <xref linkend=\"evince-password\"/> за повече информация относно паролно защитените файлове."
  387387
  388388#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:396(para)
   
  596596#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:605(title)
  597597msgid "To Work With Password-Protected Documents"
  598 msgstr "Работа с паролно защитени документи"
   598msgstr "Работа с документи, защитени с парола"
  599599
  600600#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:606(para)
   
  637637#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:0(None)
  638638msgid "translator-credits"
  639 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
  640 ""
  641 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа."
  642 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg"
  643 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  644 
   639msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005."
   640
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.