Changeset 3313


Ignore:
Timestamp:
Jul 15, 2019, 11:35:25 AM (3 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

make: подаден през робота

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/make-4.2.1.bg.po

  r3312 r3313  
  11# Bulgarian translation of make po-file.
  22# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the bash package.
   3# This file is distributed under the same license as the make package.
  44# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
  55#
   
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
  1010"POT-Creation-Date: 2016-06-10 19:03-0400\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2019-07-14 11:32+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2019-07-15 10:28+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  2525#: ar.c:123
  2626msgid "touch archive member is not available on VMS"
  27 msgstr "обновяването на информацията чрез „touch“ на член на архив не се поддържа под VMS"
   27msgstr ""
   28"обновяването на информацията чрез „touch“ на член на архив не се поддържа "
   29"под VMS"
  2830
  2931#: ar.c:147
   
  127129"\n"
  128130"# Directories\n"
  129 msgstr "\n# Директории\n"
   131msgstr ""
   132"\n"
   133"# Директории\n"
  130134
  131135#: dir.c:1081
   
  219223#, c-format
  220224msgid "can't rename single-colon '%s' to double-colon '%s'"
  221 msgstr "единичното двоеточие „%s“ не може да се преименува на двойно двоеточие „%s“"
   225msgstr ""
   226"единичното двоеточие „%s“ не може да се преименува на двойно двоеточие „%s“"
  222227
  223228#: file.c:316
  224229#, c-format
  225230msgid "can't rename double-colon '%s' to single-colon '%s'"
  226 msgstr "двойното двоеточие „%s“ не може да се преименува на единично двоеточие „%s“"
   231msgstr ""
   232"двойното двоеточие „%s“ не може да се преименува на единично двоеточие „%s“"
  227233
  228234#: file.c:408
   
  342348"\n"
  343349"# Files"
  344 msgstr "\n# Файлове"
   350msgstr ""
   351"\n"
   352"# Файлове"
  345353
  346354#: file.c:1055
   
  378386#, c-format
  379387msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
  380 msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(In)“ (e=%ld)\n"
   388msgstr ""
   389"„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(In)“ (e=%ld)\n"
  381390
  382391#: function.c:1549
  383392#, c-format
  384393msgid "windows32_openpipe: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
  385 msgstr "„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(Out)“ (e=%ld)\n"
   394msgstr ""
   395"„windows32_openpipe“: неуспешно извикване на „DuplicateHandle(Out)“ (e=%ld)\n"
  386396
  387397#: function.c:1556
   
  684694"\n"
  685695"Counted %d args in failed launch\n"
  686 msgstr "\nПри неуспешно стартиране са изброени %d аргумента\n"
   696msgstr ""
   697"\n"
   698"При неуспешно стартиране са изброени %d аргумента\n"
  687699
  688700#: job.c:1581
   
  708720#: job.c:1956
  709721msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
  710 msgstr "на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за натоварването"
   722msgstr ""
   723"на тази операционна система не могат да се налагат ограничения за "
   724"натоварването"
  711725
  712726#: job.c:1958
   
  716730#: job.c:2048
  717731msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
  718 msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се дублира\n"
   732msgstr ""
   733"няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният вход не може да се "
   734"дублира\n"
  719735
  720736#: job.c:2060
  721737msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
  722 msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се дублира\n"
   738msgstr ""
   739"няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартният изход не може да се "
   740"дублира\n"
  723741
  724742#: job.c:2074
  725743msgid "no more file handles: could not duplicate stderr\n"
  726 msgstr "няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се дублира\n"
   744msgstr ""
   745"няма ресурс за отваряне на повече файлове: стандартната грешка не може да се "
   746"дублира\n"
  727747
  728748#: job.c:2089
   
  741761#, c-format
  742762msgid "make reaped child pid %s, still waiting for pid %s\n"
  743 msgstr "„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
   763msgstr ""
   764"„make“ приключи дъщерен процес с идентификатор %s, все още се чака за %s\n"
  744765
  745766#: job.c:2275
   
  792813#, c-format
  793814msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
  794 msgstr "%s (ред %d) неправилен контекст на обвивката (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
   815msgstr ""
   816"%s (ред %d) неправилен контекст на обвивката (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
  795817
  796818#: job.h:43
  797819msgid "-O[TYPE] (--output-sync[=TYPE]) is not configured for this build."
  798 msgstr "опцията „-O[ВИД]“/„--output-sync[=ВИД]“ не е зададена за това изграждане"
   820msgstr ""
   821"опцията „-O[ВИД]“/„--output-sync[=ВИД]“ не е зададена за това изграждане"
  799822
  800823#: load.c:60
   
  864887"  -e, --environment-overrides\n"
  865888"                              променливите от средата да са с превес над\n"
  866 "                              указаното във файловете управляващи изграждането\n"
   889"                              указаното във файловете управляващи "
   890"изграждането\n"
   891"                              (makefile)\n"
  867892
  868893#: main.c:353
  869894msgid ""
  870895"  --eval=STRING               Evaluate STRING as a makefile statement.\n"
  871 msgstr "  --eval=НИЗ                  изчисляване на НИЗа като израз в makefile\n"
   896msgstr ""
   897"  --eval=НИЗ                  изчисляване на НИЗа като израз във файловете\n"
   898"                              управляващи изграждането (makefile)\n"
  872899
  873900#: main.c:355
   
  877904msgstr ""
  878905"  -f ФАЙЛ, --file=ФАЙЛ, --makefile=ФАЙЛ\n"
  879 "                              ползване на ФАЙЛа като makefile\n"
   906"                              ползване на този ФАЙЛ да управлява "
   907"изграждането\n"
   908"                              (makefile)\n"
  880909
  881910#: main.c:358
   
  893922msgstr ""
  894923"  -I ДИРЕКТОРИЯ, --include-dir=ДИРЕКТОРИЯ\n"
  895 "                              търсене на вмъкнатите файлови в ДИРЕКТОРИЯта\n"
   924"                              търсене на вмъкнатите файлове в ДИРЕКТОРИЯта\n"
  896925
  897926#: main.c:365
   
  900929"arg.\n"
  901930msgstr ""
  902 "  -j [БРОЙ], --jobs[=БРОЙ]    ограничаване на задачите до максимум този БРОЙ,\n"
   931"  -j [БРОЙ], --jobs[=БРОЙ]    ограничаване на задачите до максимум този "
   932"БРОЙ,\n"
  903933"                              без аргумент — без ограничения\n"
  904934
   
  953983msgstr ""
  954984"  -O[ВИД], --output-sync[=ВИД]\n"
  955 "                              ВИД синхронизация на изхода от паралелните задачи\n"
   985"                              ВИД синхронизация на изхода от паралелните "
   986"задачи\n"
  956987
  957988#: main.c:383
  958989msgid "  -p, --print-data-base       Print make's internal database.\n"
  959 msgstr "  -p, --print-data-base       извеждане на вътрешната база от данни на „make“\n"
   990msgstr ""
   991"  -p, --print-data-base       извеждане на вътрешната база от данни на "
   992"„make“\n"
  960993
  961994#: main.c:385
   
  9731006#: main.c:389
  9741007msgid "  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.\n"
  975 msgstr "  -R, --no-builtin-variables  изключване на вграденото задаване на променливи\n"
   1008msgstr ""
   1009"  -R, --no-builtin-variables  изключване на вграденото задаване на "
   1010"променливи\n"
  9761011
  9771012#: main.c:391
   
  9901025msgid "  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.\n"
  9911026msgstr ""
  992 "  -t, --touch                 обновяване на информацията чрез „touch“ вместо\n"
   1027"  -t, --touch                 обновяване на информацията чрез „touch“ "
   1028"вместо\n"
  9931029"                              ново изграждане\n"
  9941030
  9951031#: main.c:398
  9961032msgid "  --trace                     Print tracing information.\n"
  997 msgstr "  --trace                     извеждане на информация за изчистване на грешки\n"
   1033msgstr ""
   1034"  --trace                     извеждане на информация за изчистване на "
   1035"грешки\n"
  9981036
  9991037#: main.c:400
   
  10821120#, c-format
  10831121msgid "find_and_set_shell() path search set default_shell = %s\n"
  1084 msgstr "„find_and_set_shell()“ — търсенето в пътя задава стандартна обвивка = %s\n"
   1122msgstr ""
   1123"„find_and_set_shell()“ — търсенето в пътя задава стандартна обвивка = %s\n"
  10851124
  10861125#: main.c:1538
   
  10971136msgid ""
  10981137"warning: jobserver unavailable: using -j1.  Add '+' to parent make rule."
  1099 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сървърът за задачи не е наличен, ползва се „-j1“.  Добавете „+“ към родителското правило на „make“."
   1138msgstr ""
   1139"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сървърът за задачи не е наличен, ползва се „-j1“.  Добавете "
   1140"„+“ към родителското правило на „make“."
  11001141
  11011142#: main.c:1635
  11021143msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
  1103 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-jN“.  Режимът на сървър за задачи се изключва."
   1144msgstr ""
   1145"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в подизграждане е зададено „-jN“.  Режимът на сървър за "
   1146"задачи се изключва."
  11041147
  11051148#: main.c:1805
  11061149msgid "Makefile from standard input specified twice."
  1107 msgstr "Файлът за изграждане е зададен двукратно на стандартния вход."
   1150msgstr ""
   1151"Файлът управляващ изграждането е зададен двукратно на стандартния вход."
  11081152
  11091153#: main.c:1843 vmsjobs.c:1252
   
  11341178#, c-format
  11351179msgid "Makefile '%s' might loop; not remaking it.\n"
  1136 msgstr "Управляващият изграждането файл „%s“ може да зацикли, затова не се пресъздава.\n"
   1180msgstr ""
   1181"Управляващият изграждането файл „%s“ може да зацикли, затова не се "
   1182"пресъздава.\n"
  11371183
  11381184#: main.c:2279
   
  11821228#: main.c:2579
  11831229msgid "warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete."
  1184 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проблем със системния часовник — изграждането може да е непълно."
   1230msgstr ""
   1231"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проблем със системния часовник — изграждането може да е "
   1232"непълно."
  11851233
  11861234#: main.c:2773
   
  11941242"\n"
  11951243"This program built for %s\n"
  1196 msgstr "\nТази програма е изградена за %s\n"
   1244msgstr ""
   1245"\n"
   1246"Тази програма е изградена за %s\n"
  11971247
  11981248#: main.c:2781
   
  12011251"\n"
  12021252"This program built for %s (%s)\n"
  1203 msgstr "\nТази програма е изградена за %s (%s)\n"
   1253msgstr ""
   1254"\n"
   1255"Тази програма е изградена за %s (%s)\n"
  12041256
  12051257#: main.c:2784
   
  12381290"%sThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
  12391291msgstr ""
  1240 "%sЛиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията\n"
  1241 "за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
   1292"%sЛиценз — Общ публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от "
   1293"Фондацията\n"
   1294"за свободен софтуер — версия 3 на лиценза или (по ваше решение) по-късна "
   1295"версия.\n"
  12421296"<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
  1243 "%sТази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте.\n"
  1244 "%sТя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от закона.\n"
   1297"%sТази програма е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
   1298"променяте.\n"
   1299"%sТя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ доколкото е позволено от "
   1300"закона.\n"
  12451301
  12461302#: main.c:3366
   
  12491305"\n"
  12501306"# Make data base, printed on %s"
  1251 msgstr "\n# Информация за „make“, отпечатана на %s"
   1307msgstr ""
   1308"\n"
   1309"# Информация за „make“, отпечатана на %s"
  12521310
  12531311#: main.c:3376
   
  12561314"\n"
  12571315"# Finished Make data base on %s\n"
  1258 msgstr "\n# Край на информацията за „make“, отпечатана на %s\n"
   1316msgstr ""
   1317"\n"
   1318"# Край на информацията за „make“, отпечатана на %s\n"
  12591319
  12601320#: misc.c:202
   
  14121472#, c-format
  14131473msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile '%s'\n"
  1414 msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) във файла „%s“\n"
   1474msgstr ""
   1475"Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) във файла „%s“\n"
  14151476
  14161477#: read.c:654
  14171478#, c-format
  14181479msgid "Skipping UTF-8 BOM in makefile buffer\n"
  1419 msgstr "Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) в буфера на файла управляващ изграждането\n"
   1480msgstr ""
   1481"Прескачанe на знака за подредба на байтовете за UTF-8 (BOM) в буфера на "
   1482"файла управляващ изграждането\n"
  14201483
  14211484#: read.c:783
   
  14381501#: read.c:1124
  14391502msgid "missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
  1440 msgstr "липсва разделител (дали не трябва да замените 8 интервала с табулатор?)"
   1503msgstr ""
   1504"липсва разделител (дали не трябва да замените 8 интервала с табулатор?)"
  14411505
  14421506#: read.c:1126
   
  15581622#, c-format
  15591623msgid "%sNo rule to make target '%s', needed by '%s'%s"
  1560 msgstr "%sНяма правило за изграждане на целта „%s“, която е необходима на „%s“%s"
   1624msgstr ""
   1625"%sНяма правило за изграждане на целта „%s“, която е необходима на „%s“%s"
  15611626
  15621627#: remake.c:416
   
  15991664msgid ""
  16001665"*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file '%s' has a high resolution time stamp"
  1601 msgstr " ••• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „.LOW_RESOLUTION_TIME“, указващ ниска разделителна способност на времето „%s“, е с времево клеймо с висока разделителна способност"
   1666msgstr ""
   1667" ••• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файлът „.LOW_RESOLUTION_TIME“, указващ ниска "
   1668"разделителна способност на времето „%s“, е с времево клеймо с висока "
   1669"разделителна способност"
  16021670
  16031671#: remake.c:524 remake.c:1056
   
  17451813"\n"
  17461814"# Implicit Rules"
  1747 msgstr "\n# Вградени правила"
   1815msgstr ""
   1816"\n"
   1817"# Вградени правила"
  17481818
  17491819#: rule.c:511
   
  17511821"\n"
  17521822"# No implicit rules."
  1753 msgstr "\n# Няма вградени правила."
   1823msgstr ""
   1824"\n"
   1825"# Няма вградени правила."
  17541826
  17551827#: rule.c:514
   
  17581830"\n"
  17591831"# %u implicit rules, %u"
  1760 msgstr "\n# %u вградени правила, %u"
   1832msgstr ""
   1833"\n"
   1834"# %u вградени правила, %u"
  17611835
  17621836#: rule.c:523
   
  17671841#, c-format
  17681842msgid "BUG: num_pattern_rules is wrong!  %u != %u"
  1769 msgstr "ПРОГРАМНА ГРЕШКА: „num_pattern_rules“ върна неправилен резултат!  %u != %u"
   1843msgstr ""
   1844"ПРОГРАМНА ГРЕШКА: „num_pattern_rules“ върна неправилен резултат!  %u != %u"
  17701845
  17711846#: signame.c:84
   
  19302005"\n"
  19312006"%s No strcache buffers\n"
  1932 msgstr "\n%s Няма буфери за „strcache“\n"
   2007msgstr ""
   2008"\n"
   2009"%s Няма буфери за „strcache“\n"
  19332010
  19342011#: strcache.c:304
   
  19382015"%s strcache buffers: %lu (%lu) / strings = %lu / storage = %lu B / avg = %lu "
  19392016"B\n"
  1940 msgstr "\n%s буфери за кеша за низове: %lu (%lu) / низове = %lu / съхранение = %lu B / средно = %lu B\n"
   2017msgstr ""
   2018"\n"
   2019"%s буфери за кеша за низове: %lu (%lu) / низове = %lu / съхранение = %lu B / "
   2020"средно = %lu B\n"
  19412021
  19422022#: strcache.c:308
   
  19442024msgid ""
  19452025"%s current buf: size = %hu B / used = %hu B / count = %hu / avg = %hu B\n"
  1946 msgstr "%s текущ буфер: размер = %hu B / ползвано = %hu B / брой = %hu / средно = %hu B\n"
   2026msgstr ""
   2027"%s текущ буфер: размер = %hu B / ползвано = %hu B / брой = %hu / средно = "
   2028"%hu B\n"
  19472029
  19482030#: strcache.c:319
   
  19552037msgid ""
  19562038"%s other free: total = %lu B / max = %lu B / min = %lu B / avg = %hu B\n"
  1957 msgstr "%s други свободни: общо = %lu B / макс. = %lu B / мин. = %lu B / средно = %hu B\n"
   2039msgstr ""
   2040"%s други свободни: общо = %lu B / макс. = %lu B / мин. = %lu B / средно = "
   2041"%hu B\n"
  19582042
  19592043#: strcache.c:326
   
  19622046"\n"
  19632047"%s strcache performance: lookups = %lu / hit rate = %lu%%\n"
  1964 msgstr "\n%s производителност на кеша за низове: търсения = %lu / намирания = %lu%%\n"
   2048msgstr ""
   2049"\n"
   2050"%s производителност на кеша за низове: търсения = %lu / намирания = %lu%%\n"
  19652051
  19662052#: strcache.c:328
   
  20132099"\n"
  20142100"# Variables\n"
  2015 msgstr "\n# Променливи\n"
   2101msgstr ""
   2102"\n"
   2103"# Променливи\n"
  20162104
  20172105#: variable.c:1736
   
  20192107"\n"
  20202108"# Pattern-specific Variable Values"
  2021 msgstr "\n# Стойности на променливи, зависещи от шаблона"
   2109msgstr ""
   2110"\n"
   2111"# Стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  20222112
  20232113#: variable.c:1750
   
  20252115"\n"
  20262116"# No pattern-specific variable values."
  2027 msgstr "\n# Няма стойности на променливи, зависещи от шаблона"
   2117msgstr ""
   2118"\n"
   2119"# Няма стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  20282120
  20292121#: variable.c:1752
   
  20322124"\n"
  20332125"# %u pattern-specific variable values"
  2034 msgstr "\n# %u стойности на променливи, зависещи от шаблона"
   2126msgstr ""
   2127"\n"
   2128"# %u стойности на променливи, зависещи от шаблона"
  20352129
  20362130#: variable.h:224
   
  20472141#, c-format
  20482142msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
  2049 msgstr "- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, вероятно трябва отново да включите управлението на CTRL-Y от „DCL“.\n"
   2143msgstr ""
   2144"- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, вероятно трябва отново да включите управлението на CTRL-Y "
   2145"от „DCL“.\n"
  20502146
  20512147#: vmsjobs.c:679
   
  20782174"\n"
  20792175"# VPATH Search Paths\n"
  2080 msgstr "\n# Пътища за търсене „VPATH“\n"
   2176msgstr ""
   2177"\n"
   2178"# Пътища за търсене „VPATH“\n"
  20812179
  20822180#: vpath.c:620
   
  20892187"\n"
  20902188"# %u 'vpath' search paths.\n"
  2091 msgstr "\n# %u пътища за търсене във „VPATH“\n"
   2189msgstr ""
   2190"\n"
   2191"# %u пътища за търсене във „VPATH“\n"
  20922192
  20932193#: vpath.c:625
   
  20952195"\n"
  20962196"# No general ('VPATH' variable) search path."
  2097 msgstr "\n# Няма общ път (във „VPATH“) за търсене"
   2197msgstr ""
   2198"\n"
   2199"# Няма общ път (във „VPATH“) за търсене"
  20982200
  20992201#: vpath.c:631
   
  21212223msgid ""
  21222224"internal error: unable to open jobserver semaphore '%s': (Error %ld: %s)"
  2123 msgstr "ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: семафорът на сървъра за задачи не може да се отвори „%s“: (грешка %ld: %s)"
   2225msgstr ""
   2226"ВЪТРЕШНА ГРЕШКА: семафорът на сървъра за задачи не може да се отвори „%s“: "
   2227"(грешка %ld: %s)"
  21242228
  21252229#: w32/w32os.c:84
   
  21372241msgid "semaphore or child process wait: (Error %ld: %s)"
  21382242msgstr "изчакване на семафор или дъщерен процес: (Грешка %ld: %s)"
  2139 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.