Changeset 3295


Ignore:
Timestamp:
Jun 2, 2019, 10:30:21 AM (3 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/366

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3294 r3295  
  8181# delta - разлика, делта, обект-разлика
  8282# ??
  83 # peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
  84 # nested tag - пак същото -
   83# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
   84# nested tag - непряк етикет
  8585# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
  8686# unrelated histories - независими истории
   
  154154"Project-Id-Version: git 2.22\n"
  155155"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  156 "POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
  157 "PO-Revision-Date: 2019-05-29 10:27+0200\n"
   156"POT-Creation-Date: 2019-05-31 14:35+0800\n"
   157"PO-Revision-Date: 2019-06-02 09:25+0200\n"
  158158"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  159159"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  163163"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  164164"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  165 
  166 #: commit-graph.c:1170
  167 #, c-format
  168 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
  169 msgstr ""
  170 "неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
  171 "е преди „%s“, а не трябва"
  172 
  173 #: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
  174 #, c-format
  175 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
  176 msgstr ""
  177 "неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
  178 "трябва да е %u"
  179 
  180 #: commit-graph.c:1217
  181 #, c-format
  182 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
  183 msgstr ""
  184 "подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
  185 "анализира"
  186 
  187 #: commit-graph.c:1224
  188 #, c-format
  189 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
  190 msgstr ""
  191 "идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
  192 "подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  193 
  194 #: commit-graph.c:1234
  195 #, c-format
  196 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
  197 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
  198 
  199 #: commit-graph.c:1240
  200 #, c-format
  201 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
  202 msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
  203 
  204 #: commit-graph.c:1253
  205 #, c-format
  206 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
  207 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
  208 
  209 #: commit-graph.c:1258
  210 #, c-format
  211 msgid ""
  212 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
  213 msgstr ""
  214 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
  215 "не е"
  216 
  217 #: commit-graph.c:1262
  218 #, c-format
  219 msgid ""
  220 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
  221 msgstr ""
  222 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
  223 "другаде е"
  224 
  225 #: commit-graph.c:1277
  226 #, c-format
  227 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
  228 msgstr ""
  229 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
  230 "другаде е %u"
  231 
  232 #: diff-no-index.c:263
  233 msgid ""
  234 "Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
  235 "tree"
  236 msgstr ""
  237 "Не е хранилище на git.  Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
  238 "пътища извън работно дърво"
  239 
  240 #: diff.c:4806
  241 #, c-format
  242 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
  243 msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
  244 
  245 #: diff.c:4830
  246 #, c-format
  247 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
  248 msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
  249 
  250 #: diff.c:4894 diff.c:4900
  251 #, c-format
  252 msgid "%s expects <n>/<m> form"
  253 msgstr ""
  254 "опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
  255 "МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
  256 
  257 #: diff.c:4992
  258 msgid ""
  259 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
  260 "\"histogram\""
  261 msgstr ""
  262 "опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
  263 "Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
  264 "„histogram“ (хистограмен)"
  265 
  266 #: diff.c:5263
  267 msgid "Diff output format options"
  268 msgstr "Формат на изхода за разликите"
  269 
  270 #: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
  271 msgid "<n>"
  272 msgstr "БРОЙ"
  273 
  274 #: diff.c:5279
  275 msgid "generate the diff in raw format"
  276 msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
  277 
  278 #: diff.c:5295 diff.c:5303
  279 msgid "<param1,param2>..."
  280 msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
  281 
  282 #: diff.c:5296
  283 msgid ""
  284 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
  285 msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
  286 
  287 #: diff.c:5304
  288 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
  289 msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
  290 
  291 #: diff.c:5308
  292 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
  293 msgstr ""
  294 "предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
  295 "празните знаци"
  296 
  297 #: diff.c:5311
  298 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
  299 msgstr ""
  300 "съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
  301 "режима на достъп"
  302 
  303 #: diff.c:5319
  304 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
  305 msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
  306 
  307 #: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
  308 msgid "<width>"
  309 msgstr "ШИРОЧИНА"
  310 
  311 #: diff.c:5323
  312 msgid "generate diffstat with a given width"
  313 msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
  314 
  315 #: diff.c:5326
  316 msgid "generate diffstat with a given name width"
  317 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
  318 
  319 #: diff.c:5329
  320 msgid "generate diffstat with a given graph width"
  321 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
  322 
  323 #: diff.c:5331
  324 msgid "<count>"
  325 msgstr "БРОЙ"
  326 
  327 #: diff.c:5332
  328 msgid "generate diffstat with limited lines"
  329 msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
  330 
  331 #: diff.c:5335
  332 msgid "generate compact summary in diffstat"
  333 msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
  334 
  335 #: diff.c:5338
  336 msgid "output a binary diff that can be applied"
  337 msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
  338 
  339 #: diff.c:5341
  340 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
  341 msgstr ""
  342 "показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
  343 "преди и след промяната"
  344 
  345 #: diff.c:5343
  346 msgid "show colored diff"
  347 msgstr "разлики в цвят"
  348 
  349 #: diff.c:5344
  350 msgid "<kind>"
  351 msgstr "ВИД"
  352 
  353 #: diff.c:5345
  354 msgid ""
  355 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
  356 "diff"
  357 msgstr ""
  358 "грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
  359 "преди и след разликата,"
  360 
  361 #: diff.c:5348
  362 msgid ""
  363 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
  364 "--numstat"
  365 msgstr ""
  366 "без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
  367 "на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
  368 
  369 #: diff.c:5352
  370 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
  371 msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
  372 
  373 #: diff.c:5355
  374 msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
  375 msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
  376 
  377 #: diff.c:5358
  378 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
  379 msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
  380 
  381 #: diff.c:5361
  382 msgid "do not show any source or destination prefix"
  383 msgstr "без префикс за източника и целта"
  384 
  385 #: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
  386 msgid "<char>"
  387 msgstr "ЗНАК"
  388 
  389 #: diff.c:5369
  390 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
  391 msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
  392 
  393 #: diff.c:5374
  394 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
  395 msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
  396 
  397 #: diff.c:5379
  398 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
  399 msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
  400 
  401 #: diff.c:5384
  402 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
  403 msgstr ""
  404 "заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
  405 
  406 #: diff.c:5395
  407 msgid "detect copies"
  408 msgstr "засичане на копиранията"
  409 
  410 #: diff.c:5399
  411 msgid "use unmodified files as source to find copies"
  412 msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
  413 
  414 #: diff.c:5404
  415 msgid "use empty blobs as rename source"
  416 msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
  417 
  418 #: diff.c:5406
  419 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
  420 msgstr ""
  421 "продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
  422 "на файл"
  423 
  424 #: diff.c:5409
  425 msgid ""
  426 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
  427 "given limit"
  428 msgstr ""
  429 "без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
  430 
  431 #: diff.c:5413
  432 msgid "produce the smallest possible diff"
  433 msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
  434 
  435 #: diff.c:5425
  436 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
  437 msgstr "без промени в знаците за край на ред"
  438 
  439 #: diff.c:5428
  440 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
  441 msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
  442 
  443 #: diff.c:5431
  444 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
  445 msgstr ""
  446 "евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
  447 
  448 #: diff.c:5434
  449 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
  450 msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
  451 
  452 #: diff.c:5438
  453 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
  454 msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
  455 
  456 #: diff.c:5440
  457 msgid "<algorithm>"
  458 msgstr "АЛГОРИТЪМ"
  459 
  460 #: diff.c:5441
  461 msgid "choose a diff algorithm"
  462 msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
  463 
  464 #: diff.c:5444
  465 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
  466 msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
  467 
  468 #: diff.c:5447
  469 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
  470 msgstr ""
  471 "разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
  472 
  473 #: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
  474 msgid "<regex>"
  475 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  476 
  477 #: diff.c:5450
  478 msgid "use <regex> to decide what a word is"
  479 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
  480 
  481 #: diff.c:5453
  482 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
  483 msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
  484 
  485 #: diff.c:5456
  486 msgid "move lines of code are colored differently"
  487 msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
  488 
  489 #: diff.c:5459
  490 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
  491 msgstr ""
  492 "режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
  493 
  494 #: diff.c:5464
  495 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
  496 msgstr ""
  497 "при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
  498 "се ползват относителни пътища"
  499 
  500 #: diff.c:5470
  501 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
  502 msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
  503 
  504 #: diff.c:5472
  505 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
  506 msgstr ""
  507 "завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
  508 "случай — с 0"
  509 
  510 #: diff.c:5474
  511 msgid "disable all output of the program"
  512 msgstr "без всякакъв изход от програмата"
  513 
  514 #: diff.c:5476
  515 msgid "allow an external diff helper to be executed"
  516 msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
  517 
  518 #: diff.c:5478
  519 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
  520 msgstr ""
  521 "изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
  522 
  523 #: diff.c:5485
  524 msgid "specify how differences in submodules are shown"
  525 msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
  526 
  527 #: diff.c:5492
  528 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
  529 msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  530 
  531 #: diff.c:5495
  532 msgid ""
  533 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
  534 "string"
  535 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
  536 
  537 #: diff.c:5498
  538 msgid ""
  539 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
  540 "regex"
  541 msgstr ""
  542 "търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
  543 "на регулярния израз"
  544 
  545 #: diff.c:5509
  546 msgid ""
  547 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
  548 "object"
  549 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
  550 
  551 #: diff.c:5511
  552 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
  553 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
  554 
  555 #: diff.c:5512
  556 msgid "select files by diff type"
  557 msgstr "избор на файловете по вид разлика"
  558 
  559 #: list-objects.c:129
  560 #, c-format
  561 msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
  562 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
  563 
  564 #: list-objects.c:142
  565 #, c-format
  566 msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
  567 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
  568 
  569 #: merge-recursive.c:3170
  570 #, c-format
  571 msgid ""
  572 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
  573 "moving it to %s."
  574 msgstr ""
  575 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
  576 "„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  577 
  578 #: merge-recursive.c:3173
  579 #, c-format
  580 msgid ""
  581 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
  582 "in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
  583 msgstr ""
  584 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
  585 "преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  586 
  587 #: merge-recursive.c:3177
  588 #, c-format
  589 msgid ""
  590 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
  591 "%s; moving it to %s."
  592 msgstr ""
  593 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
  594 "преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
  595 
  596 #: merge-recursive.c:3180
  597 #, c-format
  598 msgid ""
  599 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
  600 "was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
  601 msgstr ""
  602 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
  603 "която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  604 
  605 #: midx.c:1034
  606 msgid "Looking for referenced packfiles"
  607 msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
  608 
  609 #: midx.c:1053
  610 msgid "Verifying OID order in MIDX"
  611 msgstr ""
  612 "Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
  613 "множество пакетни файлове)"
  614 
  615 #: revision.c:2683
  616 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
  617 msgstr ""
  618 "опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
  619 "p“ и „-s“"
  620 
  621 #: transport.c:260
  622 msgid "server options require protocol version 2 or later"
  623 msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
  624 
  625 #: builtin/checkout.c:744
  626 #, c-format
  627 msgid ""
  628 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
  629 "%s"
  630 msgstr ""
  631 "не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
  632 "индекса:\n"
  633 "%s"
  634 
  635 #: builtin/commit-tree.c:18
  636 msgid ""
  637 "git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
  638 "<file>)...] <tree>"
  639 msgstr ""
  640 "git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
  641 "ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
  642 
  643 #: builtin/difftool.c:730
  644 msgid "difftool requires worktree or --no-index"
  645 msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
  646 
  647 #: builtin/rebase.c:1498
  648 msgid ""
  649 "the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
  650 "See its entry in 'git help config' for details."
  651 msgstr ""
  652 "поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
  653 "За повече информация вижте „git help config“."
  654 
  655 #: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
  656 msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
  657 msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
  658 
  659 #: builtin/stash.c:25
  660 msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
  661 msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
  662 
  663 #: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
  664 msgid "git stash clear"
  665 msgstr "git stash clear"
  666 
  667 #: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
  668 msgid ""
  669 "git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
  670 "          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
  671 "          [--] [<pathspec>...]]"
  672 msgstr ""
  673 "git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
  674 "          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
  675 "          [--] [ПЪТ…]]"
  676 
  677 #: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
  678 msgid ""
  679 "git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
  680 "          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
  681 msgstr ""
  682 "git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
  683 "          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
  684 
  685 #: builtin/stash.c:52
  686 msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
  687 msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
  688 
  689 #: builtin/stash.c:57
  690 msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
  691 msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
  692 
  693 #: builtin/stash.c:72
  694 msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
  695 msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
  696 
  697 #: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
  698 msgid "stash in patch mode"
  699 msgstr "скатаване в режим за кръпки"
  700 
  701 #: builtin/tag.c:210
  702 #, c-format
  703 msgid ""
  704 "You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
  705 "already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
  706 "\n"
  707 "\tgit tag -f %s %s^{}"
  708 msgstr ""
  709 "Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
  710 "е също етикет.  Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
  711 "което се сочи от стария, изпълнете:\n"
  712 "\n"
  713 "    git tag -f %s %s^{}"
  714 
  715 #: remote-curl.c:584
  716 msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
  717 msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
  718 
  719 #: remote-curl.c:664
  720 msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
  721 msgstr ""
  722 "данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
  723 "настройката „http.postBuffer“"
  724 
  725 #: remote-curl.c:879
  726 #, c-format
  727 msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
  728 msgstr ""
  729 "заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
  730 "декомпресиране: %d"
  731 
  732 #: remote-curl.c:883
  733 #, c-format
  734 msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
  735 msgstr ""
  736 "заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
  737 
  738 #: remote-curl.c:1076
  739 msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
  740 msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
  741 
  742 #: remote-curl.c:1360
  743 msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
  744 msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
  745 
  746 #: remote-curl.c:1392
  747 msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
  748 msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
  749 
  750 #: remote-curl.c:1399
  751 msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
  752 msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
  753 
  754 #: remote-curl.c:1439
  755 #, c-format
  756 msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
  757 msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
  758 
  759 #: commit-graph.c:105
  760 msgid "commit-graph file is too small"
  761 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
  762 
  763 #: commit-graph.c:170
  764 #, c-format
  765 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
  766 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  767 
  768 #: commit-graph.c:177
  769 #, c-format
  770 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
  771 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  772 
  773 #: commit-graph.c:184
  774 #, c-format
  775 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
  776 msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  777 
  778 #: commit-graph.c:207
  779 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
  780 msgstr ""
  781 "записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
  782 
  783 #: commit-graph.c:218
  784 #, c-format
  785 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
  786 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
  787 
  788 #: commit-graph.c:255
  789 #, c-format
  790 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
  791 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
  792 
  793 #: commit-graph.c:1187
  794 #, c-format
  795 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
  796 msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
  797 
  798 #: commit-graph.c:1283
  799 #, c-format
  800 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
  801 msgstr ""
  802 "датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
  803 "%<PRIuMAX>"
  804 
  805 #: diff-no-index.c:238
  806 msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
  807 msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
  808 
  809 #: diff.c:4684
  810 #, c-format
  811 msgid "invalid --stat value: %s"
  812 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
  813 
  814 #: diff.c:4844
  815 #, c-format
  816 msgid "unable to resolve '%s'"
  817 msgstr "„%s“ не може да се открие"
  818 
  819 #: diff.c:4912
  820 #, c-format
  821 msgid "%s expects a character, got '%s'"
  822 msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
  823 
  824 #: diff.c:4933
  825 #, c-format
  826 msgid "bad --color-moved argument: %s"
  827 msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
  828 
  829 #: diff.c:4952
  830 #, c-format
  831 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
  832 msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
  833 
  834 #: diff.c:5028 diff.c:5048
  835 #, c-format
  836 msgid "invalid argument to %s"
  837 msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
  838 
  839 #: diff.c:5186
  840 #, c-format
  841 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  842 msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  843 
  844 #: diff.c:5240
  845 #, c-format
  846 msgid "bad --word-diff argument: %s"
  847 msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
  848 
  849 #: diff.c:5265 diff.c:5271
  850 msgid "generate patch"
  851 msgstr "създаване на кръпки"
  852 
  853 #: diff.c:5274 diff.c:5277
  854 msgid "generate diffs with <n> lines context"
  855 msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
  856 
  857 #: diff.c:5282
  858 msgid "synonym for '-p --raw'"
  859 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  860 
  861 #: diff.c:5286
  862 msgid "synonym for '-p --stat'"
  863 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
  864 
  865 #: diff.c:5290
  866 msgid "machine friendly --stat"
  867 msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
  868 
  869 #: diff.c:5293
  870 msgid "output only the last line of --stat"
  871 msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
  872 
  873 #: diff.c:5300
  874 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
  875 msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
  876 
  877 #: diff.c:5314
  878 msgid "show only names of changed files"
  879 msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
  880 
  881 #: diff.c:5317
  882 msgid "show only names and status of changed files"
  883 msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
  884 
  885 #: diff.c:5320
  886 msgid "generate diffstat"
  887 msgstr "извеждане на статистика за промените"
  888 
  889 #: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
  890 msgid "<prefix>"
  891 msgstr "ПРЕФИКС"
  892 
  893 #: diff.c:5364
  894 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
  895 msgstr ""
  896 "извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
  897 "БРОЙ редове"
  898 
  899 #: diff.c:5382
  900 msgid "Diff rename options"
  901 msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
  902 
  903 #: diff.c:5383
  904 msgid "<n>[/<m>]"
  905 msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
  906 
  907 #: diff.c:5388
  908 msgid "detect renames"
  909 msgstr "засичане на преименуванията"
  910 
  911 #: diff.c:5392
  912 msgid "omit the preimage for deletes"
  913 msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
  914 
  915 #: diff.c:5401
  916 msgid "disable rename detection"
  917 msgstr "без търсене на преименувания"
  918 
  919 #: diff.c:5411
  920 msgid "Diff algorithm options"
  921 msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
  922 
  923 #: diff.c:5416
  924 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
  925 msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
  926 
  927 #: diff.c:5419
  928 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
  929 msgstr "без промени в празните знаци"
  930 
  931 #: diff.c:5422
  932 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
  933 msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
  934 
  935 #: diff.c:5443
  936 msgid "<text>"
  937 msgstr "ТЕКСТ"
  938 
  939 #: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
  940 msgid "<mode>"
  941 msgstr "РЕЖИМ"
  942 
  943 #: diff.c:5462
  944 msgid "Diff other options"
  945 msgstr "Други опции за разлики"
  946 
  947 #: diff.c:5468
  948 msgid "treat all files as text"
  949 msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
  950 
  951 #: diff.c:5480
  952 msgid "<when>"
  953 msgstr "КОГА"
  954 
  955 #: diff.c:5481
  956 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
  957 msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
  958 
  959 #: diff.c:5484
  960 msgid "<format>"
  961 msgstr "ФОРМАТ"
  962 
  963 #: diff.c:5489
  964 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
  965 msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
  966 
  967 #: diff.c:5494
  968 msgid "<string>"
  969 msgstr "НИЗ"
  970 
  971 #: diff.c:5501
  972 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
  973 msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
  974 
  975 #: diff.c:5504
  976 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
  977 msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
  978 
  979 #: diff.c:5507
  980 msgid "control the order in which files appear in the output"
  981 msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
  982 
  983 #: diff.c:5508
  984 msgid "<object-id>"
  985 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
  986 
  987 #: diff.c:5514
  988 msgid "<file>"
  989 msgstr "ФАЙЛ"
  990 
  991 #: diff.c:5515
  992 msgid "Output to a specific file"
  993 msgstr "Изход към указания файл"
  994 
  995 #: fetch-pack.c:196
  996 msgid "unable to write to remote"
  997 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  998 
  999 #: fetch-pack.c:1171
  1000 msgid "unable to write request to remote"
  1001 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
  1002 
  1003 #: list-objects.c:378
  1004 #, c-format
  1005 msgid "unable to load root tree for commit %s"
  1006 msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
  1007 
  1008 #: midx.c:1081
  1009 msgid "Sorting objects by packfile"
  1010 msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
  1011 
  1012 #: pkt-line.c:92
  1013 msgid "unable to write flush packet"
  1014 msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
  1015 
  1016 #: pkt-line.c:99
  1017 msgid "unable to write delim packet"
  1018 msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
  1019 
  1020 #: read-cache.c:723
  1021 #, c-format
  1022 msgid "'%s' does not have a commit checked out"
  1023 msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
  1024 
  1025 #: sequencer.c:2164
  1026 #, c-format
  1027 msgid "could not parse '%.*s'"
  1028 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  1029 
  1030 #: transport.c:259
  1031 msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
  1032 msgstr ""
  1033 "За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
  1034 
  1035 #: wt-status.c:1392
  1036 msgid "Cherry-pick currently in progress."
  1037 msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
  1038 
  1039 #: wt-status.c:1405
  1040 msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
  1041 msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  1042 
  1043 #: wt-status.c:1420
  1044 msgid "Revert currently in progress."
  1045 msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
  1046 
  1047 #: wt-status.c:1432
  1048 msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
  1049 msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
  1050 
  1051 #: builtin/branch.c:452
  1052 msgid "could not resolve HEAD"
  1053 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
  1054 
  1055 #: builtin/branch.c:458
  1056 #, c-format
  1057 msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
  1058 msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
  1059 
  1060 #: builtin/branch.c:639
  1061 msgid "show current branch name"
  1062 msgstr "извеждане на името на текущия клон"
  1063 
  1064 #: builtin/checkout.c:751
  1065 #, c-format
  1066 msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
  1067 msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
  1068 
  1069 #: builtin/checkout.c:1390
  1070 msgid "use overlay mode (default)"
  1071 msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
  1072 
  1073 #: builtin/checkout.c:1425
  1074 msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
  1075 msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
  1076 
  1077 #: builtin/commit-tree.c:31
  1078 #, c-format
  1079 msgid "duplicate parent %s ignored"
  1080 msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
  1081 
  1082 #: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
  1083 #, c-format
  1084 msgid "not a valid object name %s"
  1085 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
  1086 
  1087 #: builtin/commit-tree.c:93
  1088 #, c-format
  1089 msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
  1090 msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
  1091 
  1092 #: builtin/commit-tree.c:96
  1093 #, c-format
  1094 msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
  1095 msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
  1096 
  1097 #: builtin/commit-tree.c:98
  1098 #, c-format
  1099 msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
  1100 msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
  1101 
  1102 #: builtin/commit-tree.c:111
  1103 msgid "parent"
  1104 msgstr "родител"
  1105 
  1106 #: builtin/commit-tree.c:112
  1107 msgid "id of a parent commit object"
  1108 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
  1109 
  1110 #: builtin/commit-tree.c:118
  1111 msgid "read commit log message from file"
  1112 msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
  1113 
  1114 #: builtin/commit-tree.c:133
  1115 msgid "must give exactly one tree"
  1116 msgstr "трябва да е точно едно дърво"
  1117 
  1118 #: builtin/commit-tree.c:140
  1119 msgid "git commit-tree: failed to read"
  1120 msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
  1121 
  1122 #: builtin/commit.c:1192
  1123 #, c-format
  1124 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
  1125 msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
  1126 
  1127 #: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
  1128 #, c-format
  1129 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
  1130 msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
  1131 
  1132 #: builtin/difftool.c:715
  1133 msgid "passed to `diff`"
  1134 msgstr "подава се към „diff“"
  1135 
  1136 #: builtin/gc.c:126
  1137 #, c-format
  1138 msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
  1139 msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
  1140 
  1141 #: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
  1142 #, c-format
  1143 msgid "could not read object %s"
  1144 msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
  1145 
  1146 #: builtin/log.c:663
  1147 #, c-format
  1148 msgid "unknown type: %d"
  1149 msgstr "неизвестен вид: %d"
  1150 
  1151 #: builtin/log.c:901
  1152 #, c-format
  1153 msgid "cannot open patch file %s"
  1154 msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
  1155 
  1156 #: builtin/log.c:918
  1157 msgid "need exactly one range"
  1158 msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
  1159 
  1160 #: builtin/log.c:928
  1161 msgid "not a range"
  1162 msgstr "не е диапазон"
  1163 
  1164 #: builtin/log.c:1051
  1165 msgid "cover letter needs email format"
  1166 msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
  1167 
  1168 #: builtin/log.c:1057
  1169 msgid "failed to create cover-letter file"
  1170 msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
  1171 
  1172 #: builtin/log.c:1221
  1173 msgid "two output directories?"
  1174 msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
  1175 
  1176 #: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
  1177 #, c-format
  1178 msgid "unknown commit %s"
  1179 msgstr "непознато подаване: „%s“"
  1180 
  1181 #: builtin/log.c:1347
  1182 msgid "could not find exact merge base"
  1183 msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
  1184 
  1185 #: builtin/log.c:1351
  1186 msgid ""
  1187 "failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
  1188 "please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
  1189 "Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
  1190 msgstr ""
  1191 "следеният клон не може да бъде установен.  Ако искате ръчно да го\n"
  1192 "зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
  1193 "Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
  1194 
  1195 #: builtin/log.c:1371
  1196 msgid "failed to find exact merge base"
  1197 msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
  1198 
  1199 #: builtin/log.c:1952
  1200 msgid "failed to create output files"
  1201 msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
  1202 
  1203 #: builtin/merge.c:808
  1204 msgid ""
  1205 "Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
  1206 "especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
  1207 "\n"
  1208 msgstr ""
  1209 "В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
  1210 "сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
  1211 
  1212 #: builtin/merge.c:813
  1213 msgid "An empty message aborts the commit.\n"
  1214 msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
  1215 
  1216 #: builtin/merge.c:816
  1217 #, c-format
  1218 msgid ""
  1219 "Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
  1220 "the commit.\n"
  1221 msgstr ""
  1222 "Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
  1223 "съобщение преустановява подаването.\n"
  1224 
  1225 #: builtin/read-tree.c:157
  1226 msgid "suppress feedback messages"
  1227 msgstr "без информационни съобщения"
  1228 
  1229 #: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
  1230 #, c-format
  1231 msgid "could not write '%s'."
  1232 msgstr "„%s“ не може да се запише."
  1233 
  1234 #: builtin/rebase.c:1445
  1235 msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
  1236 msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
  1237 
  1238 #: builtin/rebase.c:1545
  1239 msgid ""
  1240 "git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
  1241 msgstr ""
  1242 "Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
  1243 "нея."
  1244 
  1245 #: builtin/replace.c:383
  1246 #, c-format
  1247 msgid "could not parse %s as a commit"
  1248 msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
  1249 
  1250 #: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
  1251 msgid "git stash list [<options>]"
  1252 msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
  1253 
  1254 #: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
  1255 msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
  1256 msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
  1257 
  1258 #: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
  1259 msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
  1260 msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
  1261 
  1262 #: builtin/stash.c:127
  1263 #, c-format
  1264 msgid "'%s' is not a stash-like commit"
  1265 msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
  1266 
  1267 #: builtin/stash.c:147
  1268 #, c-format
  1269 msgid "Too many revisions specified:%s"
  1270 msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
  1271 
  1272 #: builtin/stash.c:175
  1273 #, c-format
  1274 msgid "%s is not a valid reference"
  1275 msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
  1276 
  1277 #: builtin/stash.c:403
  1278 msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
  1279 msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
  1280 
  1281 #: builtin/stash.c:414
  1282 #, c-format
  1283 msgid "could not generate diff %s^!."
  1284 msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
  1285 
  1286 #: builtin/stash.c:421
  1287 msgid "conflicts in index.Try without --index."
  1288 msgstr ""
  1289 "в индекса има конфликти.  Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
  1290 "index“."
  1291 
  1292 #: builtin/stash.c:427
  1293 msgid "could not save index tree"
  1294 msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
  1295 
  1296 #: builtin/stash.c:434
  1297 msgid "could not restore untracked files from stash"
  1298 msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
  1299 
  1300 #: builtin/stash.c:448
  1301 #, c-format
  1302 msgid "Merging %s with %s"
  1303 msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
  1304 
  1305 #: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
  1306 msgid "attempt to recreate the index"
  1307 msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
  1308 
  1309 #: builtin/stash.c:549
  1310 #, c-format
  1311 msgid "Dropped %s (%s)"
  1312 msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
  1313 
  1314 #: builtin/stash.c:552
  1315 #, c-format
  1316 msgid "%s: Could not drop stash entry"
  1317 msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
  1318 
  1319 #: builtin/stash.c:577
  1320 #, c-format
  1321 msgid "'%s' is not a stash reference"
  1322 msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
  1323 
  1324 #: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
  1325 #, c-format
  1326 msgid "Cannot update %s with %s"
  1327 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
  1328 
  1329 #: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
  1330 msgid "stash message"
  1331 msgstr "съобщение при скатаване"
  1332 
  1333 #: builtin/stash.c:817
  1334 msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
  1335 msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
  1336 
  1337 #: builtin/stash.c:1284
  1338 msgid "Did you forget to 'git add'?"
  1339 msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
  1340 
  1341 #: builtin/stash.c:1326
  1342 #, c-format
  1343 msgid "Saved working directory and index state %s"
  1344 msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
  1345 
  1346 #: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
  1347 msgid "keep index"
  1348 msgstr "запазване на индекса"
  1349 
  1350 #: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
  1351 msgid "quiet mode"
  1352 msgstr "без извеждане на информация"
  1353 
  1354 #: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
  1355 msgid "include untracked files in stash"
  1356 msgstr "скатаване и на неследените файлове"
  1357 
  1358 #: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
  1359 msgid "include ignore files"
  1360 msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
  1361 
  1362 #: builtin/submodule--helper.c:569
  1363 msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
  1364 msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
  1365 
  1366 #: builtin/submodule--helper.c:712
  1367 msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
  1368 msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
  1369 
  1370 #: builtin/submodule--helper.c:2099
  1371 msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
  1372 msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
  1373 
  1374 #: builtin/submodule--helper.c:2159
  1375 msgid "unset the config in the .gitmodules file"
  1376 msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
  1377 
  1378 #: builtin/submodule--helper.c:2164
  1379 msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
  1380 msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
  1381 
  1382 #: builtin/submodule--helper.c:2165
  1383 msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
  1384 msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
  1385 
  1386 #: builtin/tag.c:25
  1387 msgid ""
  1388 "git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
  1389 "\t\t<tagname> [<head>]"
  1390 msgstr ""
  1391 "git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
  1392 "        ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
  1393 
  1394 #: t/helper/test-serve-v2.c:7
  1395 msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
  1396 msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
  1397 
  1398 #: remote-curl.c:157
  1399 #, c-format
  1400 msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
  1401 msgstr ""
  1402 "неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
  1403 "„%s“"
  1404 
  1405 #: remote-curl.c:254
  1406 #, c-format
  1407 msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
  1408 msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
  1409 
  1410 #: remote-curl.c:355
  1411 msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
  1412 msgstr ""
  1413 "неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
  1414 "пакет „flush“"
  1415 
  1416 #: remote-curl.c:386
  1417 #, c-format
  1418 msgid "invalid server response; got '%s'"
  1419 msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
  1420 
  1421 #: remote-curl.c:446
  1422 #, c-format
  1423 msgid "repository '%s' not found"
  1424 msgstr "хранилището „%s“ липсва"
  1425 
  1426 #: remote-curl.c:450
  1427 #, c-format
  1428 msgid "Authentication failed for '%s'"
  1429 msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
  1430 
  1431 #: remote-curl.c:454
  1432 #, c-format
  1433 msgid "unable to access '%s': %s"
  1434 msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
  1435 
  1436 #: remote-curl.c:724
  1437 #, c-format
  1438 msgid "RPC failed; %s"
  1439 msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
  1440 
  1441 #: remote-curl.c:764
  1442 msgid "cannot handle pushes this big"
  1443 msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
  1444 
  1445 #: remote-curl.c:1014
  1446 msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
  1447 msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
  1448 
  1449 #: remote-curl.c:1028
  1450 msgid "fetch failed."
  1451 msgstr "неуспешно доставяне."
  1452 
  1453 #: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
  1454 #, c-format
  1455 msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
  1456 msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
  1457 
  1458 #: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
  1459 #, c-format
  1460 msgid "http transport does not support %s"
  1461 msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
  1462 
  1463 #: remote-curl.c:1174
  1464 msgid "git-http-push failed"
  1465 msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
  1466 
  1467 #: command-list.h:113
  1468 msgid "Add or parse structured information in commit messages"
  1469 msgstr ""
  1470 "Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
  1471 
  1472 #: git-submodule.sh:239
  1473 #, sh-format
  1474 msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
  1475 msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
  1476 
  1477 #: git-submodule.sh:606
  1478 #, sh-format
  1479 msgid ""
  1480 "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
  1481 "$sha1:"
  1482 msgstr ""
  1483 "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
  1484 "доставяне на „${sha1}“"
  1485165
  1486166#: advice.c:103
   
  2095775
  2096776#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
  2097 #: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
   777#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
  2098778#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
  2099779#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
   
  2294974#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
  2295975#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
  2296 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
   976#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
  2297977msgid "file"
  2298978msgstr "ФАЙЛ"
   
  23261006msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  23271007
  2328 #: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
   1008#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
  23291009#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
  23301010msgid "repo"
   
  23351015msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  23361016
  2337 #: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
   1017#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
  23381018#: builtin/notes.c:498
  23391019msgid "command"
   
  28781558"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
  28791559
  2880 #: commit-graph.c:388
   1560#: commit-graph.c:105
   1561msgid "commit-graph file is too small"
   1562msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
   1563
   1564#: commit-graph.c:170
   1565#, c-format
   1566msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
   1567msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   1568
   1569#: commit-graph.c:177
   1570#, c-format
   1571msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
   1572msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   1573
   1574#: commit-graph.c:184
   1575#, c-format
   1576msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
   1577msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   1578
   1579#: commit-graph.c:207
   1580msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
   1581msgstr ""
   1582"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
   1583
   1584#: commit-graph.c:218
   1585#, c-format
   1586msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
   1587msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
   1588
   1589#: commit-graph.c:255
   1590#, c-format
   1591msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
   1592msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
   1593
   1594#: commit-graph.c:390
  28811595#, c-format
  28821596msgid "could not find commit %s"
  28831597msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  28841598
  2885 #: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
   1599#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
  28861600#, c-format
  28871601msgid "unable to get type of object %s"
  28881602msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  28891603
  2890 #: commit-graph.c:763
   1604#: commit-graph.c:765
  28911605msgid "Loading known commits in commit graph"
  28921606msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  28931607
  2894 #: commit-graph.c:779
   1608#: commit-graph.c:781
  28951609msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  28961610msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  28971611
  2898 #: commit-graph.c:791
   1612#: commit-graph.c:793
  28991613msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  29001614msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  29011615
  2902 #: commit-graph.c:811
   1616#: commit-graph.c:813
  29031617msgid "Computing commit graph generation numbers"
  29041618msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  29051619
  2906 #: commit-graph.c:928
   1620#: commit-graph.c:930
  29071621#, c-format
  29081622msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  29111625msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  29121626
  2913 #: commit-graph.c:941
   1627#: commit-graph.c:943
  29141628#, c-format
  29151629msgid "error adding pack %s"
  29161630msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  29171631
  2918 #: commit-graph.c:943
   1632#: commit-graph.c:945
  29191633#, c-format
  29201634msgid "error opening index for %s"
  29211635msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  29221636
  2923 #: commit-graph.c:957
   1637#: commit-graph.c:959
  29241638#, c-format
  29251639msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
   
  29281642msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
  29291643
  2930 #: commit-graph.c:989
   1644#: commit-graph.c:991
  29311645msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  29321646msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  29331647
  2934 #: commit-graph.c:1002
   1648#: commit-graph.c:1004
  29351649msgid "Counting distinct commits in commit graph"
  29361650msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
  29371651
  2938 #: commit-graph.c:1015
   1652#: commit-graph.c:1017
  29391653#, c-format
  29401654msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
  29411655msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
  29421656
  2943 #: commit-graph.c:1024
   1657#: commit-graph.c:1026
  29441658msgid "Finding extra edges in commit graph"
  29451659msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  29461660
  2947 #: commit-graph.c:1048
   1661#: commit-graph.c:1050
  29481662msgid "too many commits to write graph"
  29491663msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  29501664
  2951 #: commit-graph.c:1055 midx.c:805
   1665#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
  29521666#, c-format
  29531667msgid "unable to create leading directories of %s"
  29541668msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  29551669
  2956 #: commit-graph.c:1095
   1670#: commit-graph.c:1097
  29571671#, c-format
  29581672msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  29611675msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  29621676
  2963 #: commit-graph.c:1160
   1677#: commit-graph.c:1162
  29641678msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  29651679msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  29661680
  2967 #: commit-graph.c:1204
   1681#: commit-graph.c:1172
   1682#, c-format
   1683msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   1684msgstr ""
   1685"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
   1686"е преди „%s“, а не трябва"
   1687
   1688#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
   1689#, c-format
   1690msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   1691msgstr ""
   1692"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
   1693"трябва да е %u"
   1694
   1695#: commit-graph.c:1189
   1696#, c-format
   1697msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
   1698msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
   1699
   1700#: commit-graph.c:1206
  29681701msgid "Verifying commits in commit graph"
  29691702msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
   1703
   1704#: commit-graph.c:1219
   1705#, c-format
   1706msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   1707msgstr ""
   1708"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
   1709"анализира"
   1710
   1711#: commit-graph.c:1226
   1712#, c-format
   1713msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   1714msgstr ""
   1715"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
   1716"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
   1717
   1718#: commit-graph.c:1236
   1719#, c-format
   1720msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
   1721msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
   1722
   1723#: commit-graph.c:1242
   1724#, c-format
   1725msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
   1726msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
   1727
   1728#: commit-graph.c:1255
   1729#, c-format
   1730msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
   1731msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
   1732
   1733#: commit-graph.c:1260
   1734#, c-format
   1735msgid ""
   1736"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
   1737msgstr ""
   1738"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
   1739"не е"
   1740
   1741#: commit-graph.c:1264
   1742#, c-format
   1743msgid ""
   1744"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
   1745msgstr ""
   1746"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
   1747"другаде е"
   1748
   1749#: commit-graph.c:1279
   1750#, c-format
   1751msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
   1752msgstr ""
   1753"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
   1754"другаде е %u"
   1755
   1756#: commit-graph.c:1285
   1757#, c-format
   1758msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   1759msgstr ""
   1760"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
   1761"%<PRIuMAX>"
  29701762
  29711763#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
   
  37062498msgid "Performing inexact rename detection"
  37072499msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
   2500
   2501#: diff-no-index.c:238
   2502msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
   2503msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
   2504
   2505#: diff-no-index.c:263
   2506msgid ""
   2507"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
   2508"tree"
   2509msgstr ""
   2510"Не е хранилище на git.  Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
   2511"пътища извън работно дърво"
  37082512
  37092513#: diff.c:155
   
  37832587msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  37842588
  3785 #: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
  3786 #: parse-options.c:200
   2589#: diff.c:4684
   2590#, c-format
   2591msgid "invalid --stat value: %s"
   2592msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
   2593
   2594#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
   2595#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
  37872596#, c-format
  37882597msgid "%s expects a numerical value"
   
  37982607"%s"
  37992608
  3800 #: diff.c:5268 builtin/log.c:167
   2609#: diff.c:4806
   2610#, c-format
   2611msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
   2612msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
   2613
   2614#: diff.c:4830
   2615#, c-format
   2616msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
   2617msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
   2618
   2619#: diff.c:4844
   2620#, c-format
   2621msgid "unable to resolve '%s'"
   2622msgstr "„%s“ не може да се открие"
   2623
   2624#: diff.c:4894 diff.c:4900
   2625#, c-format
   2626msgid "%s expects <n>/<m> form"
   2627msgstr ""
   2628"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
   2629"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
   2630
   2631#: diff.c:4912
   2632#, c-format
   2633msgid "%s expects a character, got '%s'"
   2634msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
   2635
   2636#: diff.c:4933
   2637#, c-format
   2638msgid "bad --color-moved argument: %s"
   2639msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
   2640
   2641#: diff.c:4952
   2642#, c-format
   2643msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
   2644msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
   2645
   2646#: diff.c:4992
   2647msgid ""
   2648"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   2649"\"histogram\""
   2650msgstr ""
   2651"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
   2652"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
   2653"„histogram“ (хистограмен)"
   2654
   2655#: diff.c:5028 diff.c:5048
   2656#, c-format
   2657msgid "invalid argument to %s"
   2658msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
   2659
   2660#: diff.c:5186
   2661#, c-format
   2662msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
   2663msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
   2664
   2665#: diff.c:5242
   2666#, c-format
   2667msgid "bad --word-diff argument: %s"
   2668msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
   2669
   2670#: diff.c:5265
   2671msgid "Diff output format options"
   2672msgstr "Формат на изхода за разликите"
   2673
   2674#: diff.c:5267 diff.c:5273
   2675msgid "generate patch"
   2676msgstr "създаване на кръпки"
   2677
   2678#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
  38012679msgid "suppress diff output"
  38022680msgstr "без извеждане на разликите"
  38032681
  3804 #: diff.c:6148
   2682#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
   2683msgid "<n>"
   2684msgstr "БРОЙ"
   2685
   2686#: diff.c:5276 diff.c:5279
   2687msgid "generate diffs with <n> lines context"
   2688msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
   2689
   2690#: diff.c:5281
   2691msgid "generate the diff in raw format"
   2692msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
   2693
   2694#: diff.c:5284
   2695msgid "synonym for '-p --raw'"
   2696msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
   2697
   2698#: diff.c:5288
   2699msgid "synonym for '-p --stat'"
   2700msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
   2701
   2702#: diff.c:5292
   2703msgid "machine friendly --stat"
   2704msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
   2705
   2706#: diff.c:5295
   2707msgid "output only the last line of --stat"
   2708msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
   2709
   2710#: diff.c:5297 diff.c:5305
   2711msgid "<param1,param2>..."
   2712msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
   2713
   2714#: diff.c:5298
   2715msgid ""
   2716"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
   2717msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
   2718
   2719#: diff.c:5302
   2720msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
   2721msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
   2722
   2723#: diff.c:5306
   2724msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
   2725msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
   2726
   2727#: diff.c:5310
   2728msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
   2729msgstr ""
   2730"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
   2731"празните знаци"
   2732
   2733#: diff.c:5313
   2734msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
   2735msgstr ""
   2736"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
   2737"режима на достъп"
   2738
   2739#: diff.c:5316
   2740msgid "show only names of changed files"
   2741msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
   2742
   2743#: diff.c:5319
   2744msgid "show only names and status of changed files"
   2745msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
   2746
   2747#: diff.c:5321
   2748msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
   2749msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
   2750
   2751#: diff.c:5322
   2752msgid "generate diffstat"
   2753msgstr "извеждане на статистика за промените"
   2754
   2755#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
   2756msgid "<width>"
   2757msgstr "ШИРОЧИНА"
   2758
   2759#: diff.c:5325
   2760msgid "generate diffstat with a given width"
   2761msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
   2762
   2763#: diff.c:5328
   2764msgid "generate diffstat with a given name width"
   2765msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
   2766
   2767#: diff.c:5331
   2768msgid "generate diffstat with a given graph width"
   2769msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
   2770
   2771#: diff.c:5333
   2772msgid "<count>"
   2773msgstr "БРОЙ"
   2774
   2775#: diff.c:5334
   2776msgid "generate diffstat with limited lines"
   2777msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
   2778
   2779#: diff.c:5337
   2780msgid "generate compact summary in diffstat"
   2781msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
   2782
   2783#: diff.c:5340
   2784msgid "output a binary diff that can be applied"
   2785msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
   2786
   2787#: diff.c:5343
   2788msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
   2789msgstr ""
   2790"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
   2791"преди и след промяната"
   2792
   2793#: diff.c:5345
   2794msgid "show colored diff"
   2795msgstr "разлики в цвят"
   2796
   2797#: diff.c:5346
   2798msgid "<kind>"
   2799msgstr "ВИД"
   2800
   2801#: diff.c:5347
   2802msgid ""
   2803"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   2804"diff"
   2805msgstr ""
   2806"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
   2807"преди и след разликата,"
   2808
   2809#: diff.c:5350
   2810msgid ""
   2811"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   2812"--numstat"
   2813msgstr ""
   2814"без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
   2815"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
   2816
   2817#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
   2818msgid "<prefix>"
   2819msgstr "ПРЕФИКС"
   2820
   2821#: diff.c:5354
   2822msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
   2823msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
   2824
   2825#: diff.c:5357
   2826msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
   2827msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
   2828
   2829#: diff.c:5360
   2830msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
   2831msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
   2832
   2833#: diff.c:5363
   2834msgid "do not show any source or destination prefix"
   2835msgstr "без префикс за източника и целта"
   2836
   2837#: diff.c:5366
   2838msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
   2839msgstr ""
   2840"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
   2841"БРОЙ редове"
   2842
   2843#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
   2844msgid "<char>"
   2845msgstr "ЗНАК"
   2846
   2847#: diff.c:5371
   2848msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
   2849msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
   2850
   2851#: diff.c:5376
   2852msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
   2853msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
   2854
   2855#: diff.c:5381
   2856msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
   2857msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
   2858
   2859#: diff.c:5384
   2860msgid "Diff rename options"
   2861msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
   2862
   2863#: diff.c:5385
   2864msgid "<n>[/<m>]"
   2865msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
   2866
   2867#: diff.c:5386
   2868msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
   2869msgstr ""
   2870"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
   2871
   2872#: diff.c:5390
   2873msgid "detect renames"
   2874msgstr "засичане на преименуванията"
   2875
   2876#: diff.c:5394
   2877msgid "omit the preimage for deletes"
   2878msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
   2879
   2880#: diff.c:5397
   2881msgid "detect copies"
   2882msgstr "засичане на копиранията"
   2883
   2884#: diff.c:5401
   2885msgid "use unmodified files as source to find copies"
   2886msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
   2887
   2888#: diff.c:5403
   2889msgid "disable rename detection"
   2890msgstr "без търсене на преименувания"
   2891
   2892#: diff.c:5406
   2893msgid "use empty blobs as rename source"
   2894msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
   2895
   2896#: diff.c:5408
   2897msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
   2898msgstr ""
   2899"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
   2900"на файл"
   2901
   2902#: diff.c:5411
   2903msgid ""
   2904"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   2905"given limit"
   2906msgstr ""
   2907"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
   2908
   2909#: diff.c:5413
   2910msgid "Diff algorithm options"
   2911msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
   2912
   2913#: diff.c:5415
   2914msgid "produce the smallest possible diff"
   2915msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
   2916
   2917#: diff.c:5418
   2918msgid "ignore whitespace when comparing lines"
   2919msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
   2920
   2921#: diff.c:5421
   2922msgid "ignore changes in amount of whitespace"
   2923msgstr "без промени в празните знаци"
   2924
   2925#: diff.c:5424
   2926msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
   2927msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
   2928
   2929#: diff.c:5427
   2930msgid "ignore carrier-return at the end of line"
   2931msgstr "без промени в знаците за край на ред"
   2932
   2933#: diff.c:5430
   2934msgid "ignore changes whose lines are all blank"
   2935msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
   2936
   2937#: diff.c:5433
   2938msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
   2939msgstr ""
   2940"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
   2941
   2942#: diff.c:5436
   2943msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
   2944msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
   2945
   2946#: diff.c:5440
   2947msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
   2948msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
   2949
   2950#: diff.c:5442
   2951msgid "<algorithm>"
   2952msgstr "АЛГОРИТЪМ"
   2953
   2954#: diff.c:5443
   2955msgid "choose a diff algorithm"
   2956msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
   2957
   2958#: diff.c:5445
   2959msgid "<text>"
   2960msgstr "ТЕКСТ"
   2961
   2962#: diff.c:5446
   2963msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
   2964msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
   2965
   2966#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
   2967msgid "<mode>"
   2968msgstr "РЕЖИМ"
   2969
   2970#: diff.c:5449
   2971msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
   2972msgstr ""
   2973"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
   2974
   2975#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
   2976msgid "<regex>"
   2977msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
   2978
   2979#: diff.c:5452
   2980msgid "use <regex> to decide what a word is"
   2981msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
   2982
   2983#: diff.c:5455
   2984msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
   2985msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
   2986
   2987#: diff.c:5458
   2988msgid "moved lines of code are colored differently"
   2989msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
   2990
   2991#: diff.c:5461
   2992msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
   2993msgstr ""
   2994"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
   2995
   2996#: diff.c:5464
   2997msgid "Other diff options"
   2998msgstr "Други опции за разлики"
   2999
   3000#: diff.c:5466
   3001msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
   3002msgstr ""
   3003"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
   3004"се ползват относителни пътища"
   3005
   3006#: diff.c:5470
   3007msgid "treat all files as text"
   3008msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
   3009
   3010#: diff.c:5472
   3011msgid "swap two inputs, reverse the diff"
   3012msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
   3013
   3014#: diff.c:5474
   3015msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
   3016msgstr ""
   3017"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
   3018"случай — с 0"
   3019
   3020#: diff.c:5476
   3021msgid "disable all output of the program"
   3022msgstr "без всякакъв изход от програмата"
   3023
   3024#: diff.c:5478
   3025msgid "allow an external diff helper to be executed"
   3026msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
   3027
   3028#: diff.c:5480
   3029msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
   3030msgstr ""
   3031"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
   3032
   3033#: diff.c:5482
   3034msgid "<when>"
   3035msgstr "КОГА"
   3036
   3037#: diff.c:5483
   3038msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
   3039msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
   3040
   3041#: diff.c:5486
   3042msgid "<format>"
   3043msgstr "ФОРМАТ"
   3044
   3045#: diff.c:5487
   3046msgid "specify how differences in submodules are shown"
   3047msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
   3048
   3049#: diff.c:5491
   3050msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
   3051msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
   3052
   3053#: diff.c:5494
   3054msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
   3055msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
   3056
   3057#: diff.c:5496
   3058msgid "<string>"
   3059msgstr "НИЗ"
   3060
   3061#: diff.c:5497
   3062msgid ""
   3063"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   3064"string"
   3065msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
   3066
   3067#: diff.c:5500
   3068msgid ""
   3069"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   3070"regex"
   3071msgstr ""
   3072"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
   3073"на регулярния израз"
   3074
   3075#: diff.c:5503
   3076msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
   3077msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
   3078
   3079#: diff.c:5506
   3080msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
   3081msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
   3082
   3083#: diff.c:5509
   3084msgid "control the order in which files appear in the output"
   3085msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
   3086
   3087#: diff.c:5510
   3088msgid "<object-id>"
   3089msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
   3090
   3091#: diff.c:5511
   3092msgid ""
   3093"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   3094"object"
   3095msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
   3096
   3097#: diff.c:5513
   3098msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
   3099msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
   3100
   3101#: diff.c:5514
   3102msgid "select files by diff type"
   3103msgstr "избор на файловете по вид разлика"
   3104
   3105#: diff.c:5516
   3106msgid "<file>"
   3107msgstr "ФАЙЛ"
   3108
   3109#: diff.c:5517
   3110msgid "Output to a specific file"
   3111msgstr "Изход към указания файл"
   3112
   3113#: diff.c:6150
  38053114msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  38063115msgstr ""
   
  38083117"многото файлове."
  38093118
  3810 #: diff.c:6151
   3119#: diff.c:6153
  38113120msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  38123121msgstr ""
   
  38143123"файлове."
  38153124
  3816 #: diff.c:6154
   3125#: diff.c:6156
  38173126#, c-format
  38183127msgid ""
   
  39103219msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
  39113220
   3221#: fetch-pack.c:196
   3222msgid "unable to write to remote"
   3223msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
   3224
  39123225#: fetch-pack.c:258
  39133226msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
   
  40683381msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
  40693382
   3383#: fetch-pack.c:1171
   3384msgid "unable to write request to remote"
   3385msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
   3386
  40703387#: fetch-pack.c:1189
  40713388#, c-format
   
  41233440msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  41243441
  4125 #: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
   3442#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
  41263443msgid "remote did not send all necessary objects"
  41273444msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
   
  41603477msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  41613478
  4162 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
   3479#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
  41633480#: builtin/rm.c:135
  41643481#, c-format
   
  43933710msgid "invalid date format: %s"
  43943711msgstr "неправилен формат на дата: %s"
   3712
   3713#: list-objects.c:129
   3714#, c-format
   3715msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
   3716msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
   3717
   3718#: list-objects.c:142
   3719#, c-format
   3720msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
   3721msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
   3722
   3723#: list-objects.c:378
   3724#, c-format
   3725msgid "unable to load root tree for commit %s"
   3726msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
  43953727
  43963728#: list-objects-filter-options.c:36
   
  44353767
  44363768#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
  4437 #: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
   3769#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
  44383770#: builtin/stash.c:264
  44393771msgid "unable to write new index file"
   
  47794111msgid "Adding as %s instead"
  47804112msgstr "Добавяне като „%s“"
   4113
   4114#: merge-recursive.c:3170
   4115#, c-format
   4116msgid ""
   4117"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
   4118"moving it to %s."
   4119msgstr ""
   4120"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
   4121"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
   4122
   4123#: merge-recursive.c:3173
   4124#, c-format
   4125msgid ""
   4126"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
   4127"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
   4128msgstr ""
   4129"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
   4130"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
   4131
   4132#: merge-recursive.c:3177
   4133#, c-format
   4134msgid ""
   4135"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
   4136"%s; moving it to %s."
   4137msgstr ""
   4138"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
   4139"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
   4140
   4141#: merge-recursive.c:3180
   4142#, c-format
   4143msgid ""
   4144"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
   4145"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
   4146msgstr ""
   4147"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
   4148"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
  47814149
  47824150#: merge-recursive.c:3294
   
  49054273"преди „%s“"
  49064274
  4907 #: midx.c:209
   4275#: midx.c:208
  49084276#, c-format
  49094277msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
   
  49114279"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
  49124280
  4913 #: midx.c:250
   4281#: midx.c:258
  49144282msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
  49154283msgstr ""
   
  49174285"„off_t“ е недостатъчен"
  49184286
  4919 #: midx.c:275
   4287#: midx.c:286
  49204288msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
  49214289msgstr ""
   
  49234291"пакети"
  49244292
  4925 #: midx.c:443
   4293#: midx.c:457
  49264294#, c-format
  49274295msgid "failed to add packfile '%s'"
  49284296msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
  49294297
  4930 #: midx.c:449
   4298#: midx.c:463
  49314299#, c-format
  49324300msgid "failed to open pack-index '%s'"
  49334301msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
  49344302
  4935 #: midx.c:543
   4303#: midx.c:557
  49364304#, c-format
  49374305msgid "failed to locate object %d in packfile"
  49384306msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
  49394307
  4940 #: midx.c:979
   4308#: midx.c:993
  49414309#, c-format
  49424310msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
  49434311msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
  49444312
  4945 #: midx.c:1049
   4313#: midx.c:1048
   4314msgid "Looking for referenced packfiles"
   4315msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
   4316
   4317#: midx.c:1063
  49464318#, c-format
  49474319msgid ""
   
  49514323"%<PRIx32> = fanout[%d]"
  49524324
  4953 #: midx.c:1062
   4325#: midx.c:1067
   4326msgid "Verifying OID order in MIDX"
   4327msgstr ""
   4328"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
   4329"множество пакетни файлове)"
   4330
   4331#: midx.c:1076
  49544332#, c-format
  49554333msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
   
  49574335"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
  49584336
  4959 #: midx.c:1087
   4337#: midx.c:1095
   4338msgid "Sorting objects by packfile"
   4339msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
   4340
   4341#: midx.c:1101
  49604342msgid "Verifying object offsets"
  49614343msgstr "Проверка на отместването на обекти"
  49624344
  4963 #: midx.c:1103
   4345#: midx.c:1117
  49644346#, c-format
  49654347msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
  49664348msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
  49674349
  4968 #: midx.c:1109
   4350#: midx.c:1123
  49694351#, c-format
  49704352msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
  49714353msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
  49724354
  4973 #: midx.c:1118
   4355#: midx.c:1132
  49744356#, c-format
  49754357msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
   
  50694451"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  50704452
  5071 #: packfile.c:1880
   4453#: packfile.c:1868
  50724454#, c-format
  50734455msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  50764458"индексът да е повреден)"
  50774459
  5078 #: packfile.c:1884
   4460#: packfile.c:1872
  50794461#, c-format
  50804462msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  50984480msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
  50994481
  5100 #: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
   4482#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
  51014483#, c-format
  51024484msgid "%s takes no value"
   
  51084490msgstr "опцията „%s“ не е налична"
  51094491
  5110 #: parse-options.c:216
   4492#: parse-options.c:219
  51114493#, c-format
  51124494msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
   
  51144496"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
  51154497
  5116 #: parse-options.c:356
   4498#: parse-options.c:389
  51174499#, c-format
  51184500msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
  51194501msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
  51204502
  5121 #: parse-options.c:390 parse-options.c:398
   4503#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
  51224504#, c-format
  51234505msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
  51244506msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
  51254507
  5126 #: parse-options.c:733
   4508#: parse-options.c:859
  51274509#, c-format
  51284510msgid "unknown option `%s'"
  51294511msgstr "непозната опция: „%s“"
  51304512
  5131 #: parse-options.c:735
   4513#: parse-options.c:861
  51324514#, c-format
  51334515msgid "unknown switch `%c'"
  51344516msgstr "непознат флаг „%c“"
  51354517
  5136 #: parse-options.c:737
   4518#: parse-options.c:863
  51374519#, c-format
  51384520msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
  51394521msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
  51404522
  5141 #: parse-options.c:759
   4523#: parse-options.c:887
  51424524msgid "..."
  51434525msgstr "…"
  51444526
  5145 #: parse-options.c:778
   4527#: parse-options.c:906
  51464528#, c-format
  51474529msgid "usage: %s"
   
  51514533#. one in "usage: %s" translation.
  51524534#.
  5153 #: parse-options.c:784
   4535#: parse-options.c:912
  51544536#, c-format
  51554537msgid "   or: %s"
  51564538msgstr "     или: %s"
  51574539
  5158 #: parse-options.c:787
   4540#: parse-options.c:915
  51594541#, c-format
  51604542msgid "    %s"
  51614543msgstr "    %s"
  51624544
  5163 #: parse-options.c:826
   4545#: parse-options.c:954
  51644546msgid "-NUM"
  51654547msgstr "-ЧИСЛО"
  51664548
  5167 #: parse-options-cb.c:21
   4549#: parse-options.c:968
   4550#, c-format
   4551msgid "alias of --%s"
   4552msgstr "псевдоним на „--%s“"
   4553
   4554#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
  51684555#, c-format
  51694556msgid "option `%s' expects a numerical value"
  51704557msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  51714558
  5172 #: parse-options-cb.c:38
   4559#: parse-options-cb.c:41
  51734560#, c-format
  51744561msgid "malformed expiration date '%s'"
  51754562msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
  51764563
  5177 #: parse-options-cb.c:51
   4564#: parse-options-cb.c:54
  51784565#, c-format
  51794566msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
   
  51824569"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
  51834570
  5184 #: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
   4571#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
  51854572#, c-format
  51864573msgid "malformed object name '%s'"
   
  52664653msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  52674654
   4655#: pkt-line.c:92
   4656msgid "unable to write flush packet"
   4657msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
   4658
   4659#: pkt-line.c:99
   4660msgid "unable to write delim packet"
   4661msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
   4662
  52684663#: pkt-line.c:106
  52694664msgid "flush packet write failed"
   
  53634758"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
  53644759"на git"
   4760
   4761#: read-cache.c:723
   4762#, c-format
   4763msgid "'%s' does not have a commit checked out"
   4764msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
  53654765
  53664766#: read-cache.c:775
   
  55174917msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  55184918
  5519 #: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
   4919#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
  55204920#, c-format
  55214921msgid "could not close '%s'"
  55224922msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  55234923
  5524 #: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
   4924#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
  55254925#, c-format
  55264926msgid "could not stat '%s'"
  55274927msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  55284928
  5529 #: read-cache.c:3104
   4929#: read-cache.c:3105
  55304930#, c-format
  55314931msgid "unable to open git dir: %s"
  55324932msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  55334933
  5534 #: read-cache.c:3116
   4934#: read-cache.c:3117
  55354935#, c-format
  55364936msgid "unable to unlink: %s"
  55374937msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  55384938
  5539 #: read-cache.c:3141
   4939#: read-cache.c:3142
  55404940#, c-format
  55414941msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
  55424942msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
  55434943
  5544 #: read-cache.c:3290
   4944#: read-cache.c:3291
  55454945#, c-format
  55464946msgid "%s: cannot drop to stage #0"
   
  58085208msgstr "неправилен указател: „%s“"
  58095209
  5810 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
   5210#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
  58115211msgid "gone"
  58125212msgstr "изтрит"
   
  64635863msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  64645864
   5865#: revision.c:2683
   5866msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
   5867msgstr ""
   5868"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
   5869"p“ и „-s“"
   5870
  64655871#: run-command.c:763
  64665872msgid "open /dev/null failed"
   
  69456351msgstr "„%s“ изисква аргументи"
  69466352
   6353#: sequencer.c:2164
   6354#, c-format
   6355msgid "could not parse '%.*s'"
   6356msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
   6357
  69476358#: sequencer.c:2226
  69486359#, c-format
   
  71046515msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
  71056516
  7106 #: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
   6517#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
  71076518#, c-format
  71086519msgid "could not copy '%s' to '%s'"
   
  78107221msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
  78117222
  7812 #: sha1-name.c:487
   7223#: sha1-name.c:490
  78137224#, c-format
  78147225msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
  78157226msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
  78167227
  7817 #: sha1-name.c:498
   7228#: sha1-name.c:501
  78187229msgid "The candidates are:"
  78197230msgstr "Възможностите са:"
  78207231
  7821 #: sha1-name.c:794
   7232#: sha1-name.c:800
  78227233msgid ""
  78237234"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  80507461msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
  80517462
   7463#: transport.c:259
   7464msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
   7465msgstr ""
   7466"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
   7467
   7468#: transport.c:260
   7469msgid "server options require protocol version 2 or later"
   7470msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
   7471
  80527472#: transport.c:625
  80537473msgid "could not parse transport.color.* config"
   
  88308250"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  88318251
  8832 #: wt-status.c:1282
   8252#: wt-status.c:1284
  88338253msgid "git-rebase-todo is missing."
  88348254msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
  88358255
  8836 #: wt-status.c:1284
   8256#: wt-status.c:1286
  88378257msgid "No commands done."
  88388258msgstr "Не са изпълнени команди."
  88398259
  8840 #: wt-status.c:1287
   8260#: wt-status.c:1289
  88418261#, c-format
  88428262msgid "Last command done (%d command done):"
   
  88458265msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
  88468266
  8847 #: wt-status.c:1298
   8267#: wt-status.c:1300
  88488268#, c-format
  88498269msgid "  (see more in file %s)"
  88508270msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
  88518271
  8852 #: wt-status.c:1303
   8272#: wt-status.c:1305
  88538273msgid "No commands remaining."
  88548274msgstr "Не остават повече команди."
  88558275
  8856 #: wt-status.c:1306
   8276#: wt-status.c:1308
  88578277#, c-format
  88588278msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   
  88618281msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
  88628282
  8863 #: wt-status.c:1314
   8283#: wt-status.c:1316
  88648284msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
  88658285msgstr ""
  88668286"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
  88678287
  8868 #: wt-status.c:1326
   8288#: wt-status.c:1328
  88698289#, c-format
  88708290msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  88718291msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  88728292
  8873 #: wt-status.c:1331
   8293#: wt-status.c:1333
  88748294msgid "You are currently rebasing."
  88758295msgstr "В момента пребазирате."
  88768296
  8877 #: wt-status.c:1344
   8297#: wt-status.c:1346
  88788298msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  88798299msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  88808300
  8881 #: wt-status.c:1346
   8301#: wt-status.c:1348
  88828302msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  88838303msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  88848304
  8885 #: wt-status.c:1348
   8305#: wt-status.c:1350
  88868306msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  88878307msgstr ""
  88888308"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  88898309
  8890 #: wt-status.c:1355
   8310#: wt-status.c:1357
  88918311msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  88928312msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  88938313
  8894 #: wt-status.c:1359
   8314#: wt-status.c:1361
  88958315#, c-format
  88968316msgid ""
   
  88988318msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  88998319
  8900 #: wt-status.c:1364
   8320#: wt-status.c:1366
  89018321msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  89028322msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  89038323
  8904 #: wt-status.c:1367
   8324#: wt-status.c:1369
  89058325msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  89068326msgstr ""
   
  89088328"continue“)"
  89098329
  8910 #: wt-status.c:1371
   8330#: wt-status.c:1373
  89118331#, c-format
  89128332msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  89148334"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  89158335
  8916 #: wt-status.c:1376
   8336#: wt-status.c:1378
  89178337msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  89188338msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  89198339
  8920 #: wt-status.c:1379
   8340#: wt-status.c:1381
  89218341msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  89228342msgstr ""
  89238343"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  89248344
  8925 #: wt-status.c:1381
   8345#: wt-status.c:1383
  89268346msgid ""
  89278347"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  89298349"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  89308350
  8931 #: wt-status.c:1395
   8351#: wt-status.c:1394
   8352msgid "Cherry-pick currently in progress."
   8353msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
   8354
   8355#: wt-status.c:1397
  89328356#, c-format
  89338357msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  89348358msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  89358359
  8936 #: wt-status.c:1402
   8360#: wt-status.c:1404
  89378361msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  89388362msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  89398363
  8940 #: wt-status.c:1408
   8364#: wt-status.c:1407
   8365msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
   8366msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
   8367
   8368#: wt-status.c:1410
  89418369msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  89428370msgstr ""
  89438371"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  89448372
  8945 #: wt-status.c:1410
   8373#: wt-status.c:1412
  89468374msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  89478375msgstr ""
   
  89498377"отбиране)"
  89508378
  8951 #: wt-status.c:1423
   8379#: wt-status.c:1422
   8380msgid "Revert currently in progress."
   8381msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
   8382
   8383#: wt-status.c:1425
  89528384#, c-format
  89538385msgid "You are currently reverting commit %s."
  89548386msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  89558387
  8956 #: wt-status.c:1429
   8388#: wt-status.c:1431
  89578389msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  89588390msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  89598391
  8960 #: wt-status.c:1435
   8392#: wt-status.c:1434
   8393msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
   8394msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
   8395
   8396#: wt-status.c:1437
  89618397msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  89628398msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  89638399
  8964 #: wt-status.c:1437
   8400#: wt-status.c:1439
  89658401msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  89668402msgstr ""
   
  89688404"подаване)"
  89698405
  8970 #: wt-status.c:1447
   8406#: wt-status.c:1449
  89718407#, c-format
  89728408msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  89738409msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  89748410
  8975 #: wt-status.c:1451
   8411#: wt-status.c:1453
  89768412msgid "You are currently bisecting."
  89778413msgstr "В момента търсите двоично."
  89788414
  8979 #: wt-status.c:1454
   8415#: wt-status.c:1456
  89808416msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  89818417msgstr ""
   
  89838419"състояние и клон)"
  89848420
  8985 #: wt-status.c:1663
   8421#: wt-status.c:1665
  89868422msgid "On branch "
  89878423msgstr "На клон "
  89888424
  8989 #: wt-status.c:1670
   8425#: wt-status.c:1672
  89908426msgid "interactive rebase in progress; onto "
  89918427msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  89928428
  8993 #: wt-status.c:1672
   8429#: wt-status.c:1674
  89948430msgid "rebase in progress; onto "
  89958431msgstr "извършвате пребазиране върху "
  89968432
  8997 #: wt-status.c:1677
   8433#: wt-status.c:1679
  89988434msgid "HEAD detached at "
  89998435msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  90008436
  9001 #: wt-status.c:1679
   8437#: wt-status.c:1681
  90028438msgid "HEAD detached from "
  90038439msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  90048440
  9005 #: wt-status.c:1682
   8441#: wt-status.c:1684
  90068442msgid "Not currently on any branch."
  90078443msgstr "Извън всички клони."
  90088444
  9009 #: wt-status.c:1699
   8445#: wt-status.c:1701
  90108446msgid "Initial commit"
  90118447msgstr "Първоначално подаване"
  90128448
  9013 #: wt-status.c:1700
   8449#: wt-status.c:1702
  90148450msgid "No commits yet"
  90158451msgstr "Все още липсват подавания"
  90168452
  9017 #: wt-status.c:1714
   8453#: wt-status.c:1716
  90188454msgid "Untracked files"
  90198455msgstr "Неследени файлове"
  90208456
  9021 #: wt-status.c:1716
   8457#: wt-status.c:1718
  90228458msgid "Ignored files"
  90238459msgstr "Игнорирани файлове"
  90248460
  9025 #: wt-status.c:1720
   8461#: wt-status.c:1722
  90268462#, c-format
  90278463msgid ""
   
  90358471"За повече подробности погледнете „git status help“."
  90368472
  9037 #: wt-status.c:1726
   8473#: wt-status.c:1728
  90388474#, c-format
  90398475msgid "Untracked files not listed%s"
  90408476msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  90418477
  9042 #: wt-status.c:1728
   8478#: wt-status.c:1730
  90438479msgid " (use -u option to show untracked files)"
  90448480msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  90458481
  9046 #: wt-status.c:1734
   8482#: wt-status.c:1736
  90478483msgid "No changes"
  90488484msgstr "Няма промени"
  90498485
  9050 #: wt-status.c:1739
   8486#: wt-status.c:1741
  90518487#, c-format
  90528488msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  90558491"„git commit -a“)\n"
  90568492
  9057 #: wt-status.c:1742
   8493#: wt-status.c:1744
  90588494#, c-format
  90598495msgid "no changes added to commit\n"
  90608496msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  90618497
  9062 #: wt-status.c:1745
   8498#: wt-status.c:1747
  90638499#, c-format
  90648500msgid ""
   
  90698505"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  90708506
  9071 #: wt-status.c:1748
   8507#: wt-status.c:1750
  90728508#, c-format
  90738509msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  90748510msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  90758511
  9076 #: wt-status.c:1751
   8512#: wt-status.c:1753
  90778513#, c-format
  90788514msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  90818517"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  90828518
  9083 #: wt-status.c:1754 wt-status.c:1759
   8519#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
  90848520#, c-format
  90858521msgid "nothing to commit\n"
  90868522msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  90878523
  9088 #: wt-status.c:1757
   8524#: wt-status.c:1759
  90898525#, c-format
  90908526msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  90938529"неследените файлове)\n"
  90948530
  9095 #: wt-status.c:1761
   8531#: wt-status.c:1763
  90968532#, c-format
  90978533msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
  90988534msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  90998535
  9100 #: wt-status.c:1874
   8536#: wt-status.c:1876
  91018537msgid "No commits yet on "
  91028538msgstr "Все още липсват подавания в "
  91038539
  9104 #: wt-status.c:1878
   8540#: wt-status.c:1880
  91058541msgid "HEAD (no branch)"
  91068542msgstr "HEAD (извън клон)"
  91078543
  9108 #: wt-status.c:1909
   8544#: wt-status.c:1911
  91098545msgid "different"
  91108546msgstr "различен"
  91118547
  9112 #: wt-status.c:1911 wt-status.c:1919
   8548#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
  91138549msgid "behind "
  91148550msgstr "назад с "
  91158551
  9116 #: wt-status.c:1914 wt-status.c:1917
   8552#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
  91178553msgid "ahead "
  91188554msgstr "напред с "
  91198555
  91208556#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
  9121 #: wt-status.c:2441
   8557#: wt-status.c:2443
  91228558#, c-format
  91238559msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
  91248560msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
  91258561
  9126 #: wt-status.c:2447
   8562#: wt-status.c:2449
  91278563msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
  91288564msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
  91298565
  9130 #: wt-status.c:2449
   8566#: wt-status.c:2451
  91318567#, c-format
  91328568msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
   
  93758811msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  93768812
  9377 #: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:412
   8813#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
  93788814#, c-format
  93798815msgid "failed to create directory '%s'"
   
  96219057#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
  96229058#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
  9623 #: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:397
  9624 #: parse-options.h:140 parse-options.h:161 parse-options.h:303
   9059#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
   9060#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
  96259061msgid "n"
  96269062msgstr "БРОЙ"
   
  103229758msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
  103239759
   9760#: builtin/branch.c:452
   9761msgid "could not resolve HEAD"
   9762msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
   9763
   9764#: builtin/branch.c:458
   9765#, c-format
   9766msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
   9767msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
   9768
  103249769#: builtin/branch.c:473
  103259770#, c-format
   
  104749919msgid "list branch names"
  104759920msgstr "извеждане на имената на клоните"
   9921
   9922#: builtin/branch.c:639
   9923msgid "show current branch name"
   9924msgstr "извеждане на името на текущия клон"
  104769925
  104779926#: builtin/branch.c:640
   
  105189967msgstr "ФОРМАТ за изхода"
  105199968
  10520 #: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:751
   9969#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
  105219970msgid "HEAD not found below refs/heads!"
  105229971msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
   
  1092310372msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
  1092410373
   10374#: builtin/checkout.c:744
   10375#, c-format
   10376msgid ""
   10377"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
   10378"%s"
   10379msgstr ""
   10380"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
   10381"индекса:\n"
   10382"%s"
   10383
   10384#: builtin/checkout.c:751
   10385#, c-format
   10386msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
   10387msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
   10388
  1092510389#: builtin/checkout.c:848
  1092610390#, c-format
   
  1093210396msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
  1093310397
  10934 #: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:704
   10398#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
  1093510399msgid "unable to update HEAD"
  1093610400msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
   
  1107310537"не е такъв"
  1107410538
  11075 #: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:121
   10539#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
  1107610540#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
  1107710541#: builtin/worktree.c:494
   
  1112710591msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
  1112810592
  11129 #: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:309
   10593#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
  1113010594msgid "style"
  1113110595msgstr "СТИЛ"
   
  1115510619msgstr "извеждане на напредъка"
  1115610620
   10621#: builtin/checkout.c:1390
   10622msgid "use overlay mode (default)"
   10623msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
   10624
  1115710625#: builtin/checkout.c:1422
  1115810626msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
  1115910627msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
   10628
   10629#: builtin/checkout.c:1425
   10630msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
   10631msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
  1116010632
  1116110633#: builtin/checkout.c:1442
   
  1137010842#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
  1137110843#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
  11372 #: builtin/show-ref.c:178
   10844#: builtin/show-ref.c:179
  1137310845msgid "pattern"
  1137410846msgstr "ШАБЛОН"
   
  1143610908msgstr "настройване за споделено хранилище"
  1143710909
  11438 #: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
   10910#: builtin/clone.c:104
  1143910911msgid "pathspec"
  1144010912msgstr "път"
  1144110913
  11442 #: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
   10914#: builtin/clone.c:104
  1144310915msgid "initialize submodules in the clone"
  1144410916msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
  1144510917
  11446 #: builtin/clone.c:110
   10918#: builtin/clone.c:107
  1144710919msgid "number of submodules cloned in parallel"
  1144810920msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
  1144910921
  11450 #: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
   10922#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:486
  1145110923msgid "template-directory"
  1145210924msgstr "директория с шаблони"
  1145310925
  11454 #: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
   10926#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:487
  1145510927msgid "directory from which templates will be used"
  1145610928msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
  1145710929
  11458 #: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1379
   10930#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1379
  1145910931#: builtin/submodule--helper.c:1859
  1146010932msgid "reference repository"
  1146110933msgstr "еталонно хранилище"
  1146210934
  11463 #: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1381
   10935#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1381
  1146410936#: builtin/submodule--helper.c:1861
  1146510937msgid "use --reference only while cloning"
  1146610938msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
  1146710939
  11468 #: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
   10940#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
  1146910941#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
  1147010942msgid "name"
  1147110943msgstr "ИМЕ"
  1147210944
  11473 #: builtin/clone.c:120
   10945#: builtin/clone.c:117
  1147410946msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
  1147510947msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
  1147610948
  11477 #: builtin/clone.c:122
   10949#: builtin/clone.c:119
  1147810950msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
  1147910951msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
  1148010952
  11481 #: builtin/clone.c:124
   10953#: builtin/clone.c:121
  1148210954msgid "path to git-upload-pack on the remote"
  1148310955msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
  1148410956
  11485 #: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
   10957#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
  1148610958#: builtin/pull.c:225
  1148710959msgid "depth"
  1148810960msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
  1148910961
  11490 #: builtin/clone.c:126
   10962#: builtin/clone.c:123
  1149110963msgid "create a shallow clone of that depth"
  1149210964msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
  1149310965
  11494 #: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
   10966#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
  1149510967msgid "time"
  1149610968msgstr "ВРЕМЕ"
  1149710969
  11498 #: builtin/clone.c:128
   10970#: builtin/clone.c:125
  1149910971msgid "create a shallow clone since a specific time"
  1150010972msgstr "плитко клониране до момент във времето"
  1150110973
  11502 #: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
   10974#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
  1150310975#: builtin/rebase.c:1389
  1150410976msgid "revision"
  1150510977msgstr "версия"
  1150610978
  11507 #: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:147
   10979#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:147
  1150810980msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
  1150910981msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
  1151010982
  11511 #: builtin/clone.c:132
   10983#: builtin/clone.c:129
  1151210984msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
  1151310985msgstr ""
   
  1151510987"зададения с „--branch“"
  1151610988
  11517 #: builtin/clone.c:134
   10989#: builtin/clone.c:131
  1151810990msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
  1151910991msgstr ""
  1152010992"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
  1152110993
  11522 #: builtin/clone.c:136
   10994#: builtin/clone.c:133
  1152310995msgid "any cloned submodules will be shallow"
  1152410996msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
  1152510997
  11526 #: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
   10998#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:495
  1152710999msgid "gitdir"
  1152811000msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  1152911001
  11530 #: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
   11002#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:496
  1153111003msgid "separate git dir from working tree"
  1153211004msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
  1153311005
  11534 #: builtin/clone.c:139
   11006#: builtin/clone.c:136
  1153511007msgid "key=value"
  1153611008msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
  1153711009
  11538 #: builtin/clone.c:140
   11010#: builtin/clone.c:137
  1153911011msgid "set config inside the new repository"
  1154011012msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
  1154111013
  11542 #: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
   11014#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
  1154311015#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
  1154411016msgid "server-specific"
  1154511017msgstr "специфични за сървъра"
  1154611018
  11547 #: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
   11019#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
  1154811020#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
  1154911021msgid "option to transmit"
  1155011022msgstr "опция за пренос"
  1155111023
  11552 #: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
   11024#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
  1155311025#: builtin/push.c:586
  1155411026msgid "use IPv4 addresses only"
  1155511027msgstr "само адреси IPv4"
  1155611028
  11557 #: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
   11029#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
  1155811030#: builtin/push.c:588
  1155911031msgid "use IPv6 addresses only"
  1156011032msgstr "само адреси IPv6"
  1156111033
  11562 #: builtin/clone.c:283
   11034#: builtin/clone.c:280
  1156311035msgid ""
  1156411036"No directory name could be guessed.\n"
   
  1156811040"Задайте директорията изрично на командния ред"
  1156911041
  11570 #: builtin/clone.c:336
   11042#: builtin/clone.c:333
  1157111043#, c-format
  1157211044msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
   
  1157411046"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
  1157511047
  11576 #: builtin/clone.c:408
   11048#: builtin/clone.c:405
  1157711049#, c-format
  1157811050msgid "failed to open '%s'"
  1157911051msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  1158011052
  11581 #: builtin/clone.c:416
   11053#: builtin/clone.c:413
  1158211054#, c-format
  1158311055msgid "%s exists and is not a directory"
  1158411056msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
  1158511057
  11586 #: builtin/clone.c:430
   11058#: builtin/clone.c:427
  1158711059#, c-format
  1158811060msgid "failed to stat %s\n"
  1158911061msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
  1159011062
  11591 #: builtin/clone.c:447
   11063#: builtin/clone.c:444
  1159211064#, c-format
  1159311065msgid "failed to unlink '%s'"
  1159411066msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  1159511067
  11596 #: builtin/clone.c:452
   11068#: builtin/clone.c:449
  1159711069#, c-format
  1159811070msgid "failed to create link '%s'"
  1159911071msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
  1160011072
  11601 #: builtin/clone.c:456
   11073#: builtin/clone.c:453
  1160211074#, c-format
  1160311075msgid "failed to copy file to '%s'"
  1160411076msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
  1160511077
  11606 #: builtin/clone.c:482
   11078#: builtin/clone.c:479
  1160711079#, c-format
  1160811080msgid "done.\n"
  1160911081msgstr "действието завърши.\n"
  1161011082
  11611 #: builtin/clone.c:496
   11083#: builtin/clone.c:493
  1161211084msgid ""
  1161311085"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
   
  1162011092"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
  1162111093
  11622 #: builtin/clone.c:573
   11094#: builtin/clone.c:570
  1162311095#, c-format
  1162411096msgid "Could not find remote branch %s to clone."
   
  1162711099"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
  1162811100
  11629 #: builtin/clone.c:692
   11101#: builtin/clone.c:689
  1163011102#, c-format
  1163111103msgid "unable to update %s"
  1163211104msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
  1163311105
  11634 #: builtin/clone.c:742
   11106#: builtin/clone.c:739
  1163511107msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
  1163611108msgstr ""
   
  1163811110"което не съществува.  Не може да се изтегли определен клон.\n"
  1163911111
  11640 #: builtin/clone.c:773
   11112#: builtin/clone.c:770
  1164111113msgid "unable to checkout working tree"
  1164211114msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
  1164311115
  11644 #: builtin/clone.c:818
   11116#: builtin/clone.c:815
  1164511117msgid "unable to write parameters to config file"
  1164611118msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
  1164711119
  11648 #: builtin/clone.c:881
   11120#: builtin/clone.c:878
  1164911121msgid "cannot repack to clean up"
  1165011122msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
  1165111123
  11652 #: builtin/clone.c:883
   11124#: builtin/clone.c:880
  1165311125msgid "cannot unlink temporary alternates file"
  1165411126msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
  1165511127
  11656 #: builtin/clone.c:923 builtin/receive-pack.c:1952
   11128#: builtin/clone.c:920 builtin/receive-pack.c:1952
  1165711129msgid "Too many arguments."
  1165811130msgstr "Прекалено много аргументи."
  1165911131
  11660 #: builtin/clone.c:927
   11132#: builtin/clone.c:924
  1166111133msgid "You must specify a repository to clone."
  1166211134msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
  1166311135
  11664 #: builtin/clone.c:940
   11136#: builtin/clone.c:937
  1166511137#, c-format
  1166611138msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
  1166711139msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
  1166811140
  11669 #: builtin/clone.c:943
   11141#: builtin/clone.c:940
  1167011142msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
  1167111143msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
  1167211144
  11673 #: builtin/clone.c:956
   11145#: builtin/clone.c:953
  1167411146#, c-format
  1167511147msgid "repository '%s' does not exist"
  1167611148msgstr "не съществува хранилище „%s“"
  1167711149
  11678 #: builtin/clone.c:962 builtin/fetch.c:1610
   11150#: builtin/clone.c:959 builtin/fetch.c:1610
  1167911151#, c-format
  1168011152msgid "depth %s is not a positive number"
  1168111153msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
  1168211154
  11683 #: builtin/clone.c:972
   11155#: builtin/clone.c:969
  1168411156#, c-format
  1168511157msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
  1168611158msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
  1168711159
  11688 #: builtin/clone.c:982
   11160#: builtin/clone.c:979
  1168911161#, c-format
  1169011162msgid "working tree '%s' already exists."
  1169111163msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
  1169211164
  11693 #: builtin/clone.c:997 builtin/clone.c:1018 builtin/difftool.c:270
   11165#: builtin/clone.c:994 builtin/clone.c:1015 builtin/difftool.c:264
  1169411166#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
  1169511167#, c-format
   
  1169711169msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  1169811170
  11699 #: builtin/clone.c:1002
   11171#: builtin/clone.c:999
  1170011172#, c-format
  1170111173msgid "could not create work tree dir '%s'"
  1170211174msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
  1170311175
  11704 #: builtin/clone.c:1022
   11176#: builtin/clone.c:1019
  1170511177#, c-format
  1170611178msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
  1170711179msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
  1170811180
  11709 #: builtin/clone.c:1024
   11181#: builtin/clone.c:1021
  1171011182#, c-format
  1171111183msgid "Cloning into '%s'...\n"
  1171211184msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
  1171311185
  11714 #: builtin/clone.c:1048
   11186#: builtin/clone.c:1045
  1171511187msgid ""
  1171611188"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
   
  1172011192"if-able“"
  1172111193
  11722 #: builtin/clone.c:1109
   11194#: builtin/clone.c:1106
  1172311195msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
  1172411196msgstr ""
   
  1172611198"„file://“."
  1172711199
  11728 #: builtin/clone.c:1111
   11200#: builtin/clone.c:1108
  1172911201msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
  1173011202msgstr ""
   
  1173211204"схемата „file://“."
  1173311205
  11734 #: builtin/clone.c:1113
   11206#: builtin/clone.c:1110
  1173511207msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
  1173611208msgstr ""
   
  1173811210"схемата „file://“."
  1173911211
  11740 #: builtin/clone.c:1115
   11212#: builtin/clone.c:1112
  1174111213msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
  1174211214msgstr ""
   
  1174411216"„file://“."
  1174511217
  11746 #: builtin/clone.c:1118
   11218#: builtin/clone.c:1115
  1174711219msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
  1174811220msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
  1174911221
  11750 #: builtin/clone.c:1123
   11222#: builtin/clone.c:1120
  1175111223msgid "--local is ignored"
  1175211224msgstr "опцията „--local“ се прескача"
  1175311225
  11754 #: builtin/clone.c:1200 builtin/clone.c:1208
   11226#: builtin/clone.c:1197 builtin/clone.c:1205
  1175511227#, c-format
  1175611228msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
  1175711229msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
  1175811230
  11759 #: builtin/clone.c:1211
   11231#: builtin/clone.c:1208
  1176011232msgid "You appear to have cloned an empty repository."
  1176111233msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
   
  1179211264msgid "--command must be the first argument"
  1179311265msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
   11266
   11267#: builtin/commit-tree.c:18
   11268msgid ""
   11269"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
   11270"<file>)...] <tree>"
   11271msgstr ""
   11272"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
   11273"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
   11274
   11275#: builtin/commit-tree.c:31
   11276#, c-format
   11277msgid "duplicate parent %s ignored"
   11278msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
   11279
   11280#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
   11281#, c-format
   11282msgid "not a valid object name %s"
   11283msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
   11284
   11285#: builtin/commit-tree.c:93
   11286#, c-format
   11287msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
   11288msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
   11289
   11290#: builtin/commit-tree.c:96
   11291#, c-format
   11292msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
   11293msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
   11294
   11295#: builtin/commit-tree.c:98
   11296#, c-format
   11297msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
   11298msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
   11299
   11300#: builtin/commit-tree.c:111
   11301msgid "parent"
   11302msgstr "родител"
   11303
   11304#: builtin/commit-tree.c:112
   11305msgid "id of a parent commit object"
   11306msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
  1179411307
  1179511308#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
   
  1180311316msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
  1180411317
   11318#: builtin/commit-tree.c:118
   11319msgid "read commit log message from file"
   11320msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
   11321
  1180511322#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
  1180611323#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
  1180711324msgid "GPG sign commit"
  1180811325msgstr "подписване на подаването с GPG"
   11326
   11327#: builtin/commit-tree.c:133
   11328msgid "must give exactly one tree"
   11329msgstr "трябва да е точно едно дърво"
   11330
   11331#: builtin/commit-tree.c:140
   11332msgid "git commit-tree: failed to read"
   11333msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
  1180911334
  1181011335#: builtin/commit.c:41
   
  1210011625msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
  1210111626
   11627#: builtin/commit.c:1192
   11628#, c-format
   11629msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
   11630msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
   11631
  1210211632#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
  1210311633msgid "show status concisely"
   
  1213511665#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
  1213611666#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
  12137 #: parse-options.h:323
   11667#: parse-options.h:331
  1213811668msgid "mode"
  1213911669msgstr "РЕЖИМ"
   
  1215511685"файлове).  Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
  1215611686
  12157 #: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:178
   11687#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:179
  1215811688msgid "when"
  1215911689msgstr "КОГА"
   
  1221711747
  1221811748#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
  12219 #: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:315 ref-filter.h:92
   11749#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:323 ref-filter.h:92
  1222011750msgid "commit"
  1222111751msgstr "ПОДАВАНЕ"
   
  1237811908msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
  1237911909
   11910#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
   11911#, c-format
   11912msgid "Could not open commit-graph '%s'"
   11913msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
   11914
  1238011915#: builtin/commit-graph.c:150
  1238111916msgid "start walk at all refs"
   
  1292312458msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
  1292412459
  12925 #: builtin/difftool.c:31
   12460#: builtin/difftool.c:30
  1292612461msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
  1292712462msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
  1292812463
  12929 #: builtin/difftool.c:259
   12464#: builtin/difftool.c:253
  1293012465#, c-format
  1293112466msgid "failed: %d"
  1293212467msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
  1293312468
  12934 #: builtin/difftool.c:301
   12469#: builtin/difftool.c:295
  1293512470#, c-format
  1293612471msgid "could not read symlink %s"
  1293712472msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  1293812473
  12939 #: builtin/difftool.c:303
   12474#: builtin/difftool.c:297
  1294012475#, c-format
  1294112476msgid "could not read symlink file %s"
  1294212477msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
  1294312478
  12944 #: builtin/difftool.c:311
   12479#: builtin/difftool.c:305
  1294512480#, c-format
  1294612481msgid "could not read object %s for symlink %s"
  1294712482msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
  1294812483
  12949 #: builtin/difftool.c:412
   12484#: builtin/difftool.c:406
  1295012485msgid ""
  1295112486"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
   
  1295512490"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
  1295612491
  12957 #: builtin/difftool.c:632
   12492#: builtin/difftool.c:626
  1295812493#, c-format
  1295912494msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
  1296012495msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
  1296112496
  12962 #: builtin/difftool.c:634
   12497#: builtin/difftool.c:628
  1296312498msgid "working tree file has been left."
  1296412499msgstr "работното дърво е изоставено."
  1296512500
  12966 #: builtin/difftool.c:645
   12501#: builtin/difftool.c:639
  1296712502#, c-format
  1296812503msgid "temporary files exist in '%s'."
  1296912504msgstr "в „%s“ има временни файлове."
  1297012505
  12971 #: builtin/difftool.c:646
   12506#: builtin/difftool.c:640
  1297212507msgid "you may want to cleanup or recover these."
  1297312508msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
  1297412509
  12975 #: builtin/difftool.c:695
   12510#: builtin/difftool.c:689
  1297612511msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
  1297712512msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
  1297812513
  12979 #: builtin/difftool.c:697
   12514#: builtin/difftool.c:691
  1298012515msgid "perform a full-directory diff"
  1298112516msgstr "разлика по директории"
  1298212517
  12983 #: builtin/difftool.c:699
   12518#: builtin/difftool.c:693
  1298412519msgid "do not prompt before launching a diff tool"
  1298512520msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
  1298612521
  12987 #: builtin/difftool.c:704
   12522#: builtin/difftool.c:698
  1298812523msgid "use symlinks in dir-diff mode"
  1298912524msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
  1299012525
  12991 #: builtin/difftool.c:705
   12526#: builtin/difftool.c:699
  1299212527msgid "tool"
  1299312528msgstr "ПРОГРАМА"
  1299412529
  12995 #: builtin/difftool.c:706
   12530#: builtin/difftool.c:700
  1299612531msgid "use the specified diff tool"
  1299712532msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
  1299812533
  12999 #: builtin/difftool.c:708
   12534#: builtin/difftool.c:702
  1300012535msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
  1300112536msgstr ""
   
  1300312538"tool“"
  1300412539
  13005 #: builtin/difftool.c:711
   12540#: builtin/difftool.c:705
  1300612541msgid ""
  1300712542"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
   
  1301112546"ненулев код"
  1301212547
  13013 #: builtin/difftool.c:714
   12548#: builtin/difftool.c:708
  1301412549msgid "specify a custom command for viewing diffs"
  1301512550msgstr "команда за разглеждане на разлики"
  1301612551
  13017 #: builtin/difftool.c:744
   12552#: builtin/difftool.c:709
   12553msgid "passed to `diff`"
   12554msgstr "подава се към „diff“"
   12555
   12556#: builtin/difftool.c:724
   12557msgid "difftool requires worktree or --no-index"
   12558msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
   12559
   12560#: builtin/difftool.c:731
   12561msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
   12562msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
   12563
   12564#: builtin/difftool.c:734
   12565msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
   12566msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
   12567
   12568#: builtin/difftool.c:742
  1301812569msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
  1301912570msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
  1302012571
  13021 #: builtin/difftool.c:751
   12572#: builtin/difftool.c:749
  1302212573msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
  1302312574msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
   
  1373013281msgid "Failed to fstat %s: %s"
  1373113282msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
   13283
   13284#: builtin/gc.c:126
   13285#, c-format
   13286msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
   13287msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
  1373213288
  1373313289#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
   
  1479514351msgstr "git show %s: повреден файл"
  1479614352
   14353#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
   14354#, c-format
   14355msgid "could not read object %s"
   14356msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
   14357
   14358#: builtin/log.c:663
   14359#, c-format
   14360msgid "unknown type: %d"
   14361msgstr "неизвестен вид: %d"
   14362
  1479714363#: builtin/log.c:784
  1479814364msgid "format.headers without value"
   
  1480314369msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
  1480414370
   14371#: builtin/log.c:901
   14372#, c-format
   14373msgid "cannot open patch file %s"
   14374msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
   14375
   14376#: builtin/log.c:918
   14377msgid "need exactly one range"
   14378msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
   14379
   14380#: builtin/log.c:928
   14381msgid "not a range"
   14382msgstr "не е диапазон"
   14383
   14384#: builtin/log.c:1051
   14385msgid "cover letter needs email format"
   14386msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
   14387
   14388#: builtin/log.c:1057
   14389msgid "failed to create cover-letter file"
   14390msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
   14391
  1480514392#: builtin/log.c:1136
  1480614393#, c-format
   
  1481214399msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
  1481314400
   14401#: builtin/log.c:1221
   14402msgid "two output directories?"
   14403msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
   14404
   14405#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
   14406#, c-format
   14407msgid "unknown commit %s"
   14408msgstr "непознато подаване: „%s“"
   14409
  1481414410#: builtin/log.c:1342 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
  1481514411#: builtin/replace.c:210
   
  1481714413msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
  1481814414msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
   14415
   14416#: builtin/log.c:1347
   14417msgid "could not find exact merge base"
   14418msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
   14419
   14420#: builtin/log.c:1351
   14421msgid ""
   14422"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
   14423"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
   14424"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
   14425msgstr ""
   14426"следеният клон не може да бъде установен.  Ако искате ръчно да го\n"
   14427"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
   14428"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
   14429
   14430#: builtin/log.c:1371
   14431msgid "failed to find exact merge base"
   14432msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
  1481914433
  1482014434#: builtin/log.c:1382
   
  1508414698msgstr "Създаване на кръпки"
  1508514699
   14700#: builtin/log.c:1952
   14701msgid "failed to create output files"
   14702msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
   14703
  1508614704#: builtin/log.c:2011
  1508714705msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
   
  1523414852#: builtin/ls-remote.c:67
  1523514853msgid "do not show peeled tags"
  15236 msgstr "без извеждане на проследените етикети"
   14854msgstr "без проследяване на непреките етикети"
  1523714855
  1523814856#: builtin/ls-remote.c:69
   
  1547415092"Сливането няма да бъде подадено.  За завършването му и подаването му "
  1547515093"използвайте командата „git commit“.\n"
   15094
   15095#: builtin/merge.c:808
   15096msgid ""
   15097"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
   15098"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
   15099"\n"
   15100msgstr ""
   15101"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
   15102"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
   15103
   15104#: builtin/merge.c:813
   15105msgid "An empty message aborts the commit.\n"
   15106msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
   15107
   15108#: builtin/merge.c:816
   15109#, c-format
   15110msgid ""
   15111"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
   15112"the commit.\n"
   15113msgstr ""
   15114"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
   15115"съобщение преустановява подаването.\n"
  1547615116
  1547715117#: builtin/merge.c:857
   
  1677716417"%<PRIu32>)"
  1677816418
  16779 #: builtin/pack-refs.c:7
   16419#: builtin/pack-refs.c:8
  1678016420msgid "git pack-refs [<options>]"
  1678116421msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
  1678216422
  16783 #: builtin/pack-refs.c:15
   16423#: builtin/pack-refs.c:16
  1678416424msgid "pack everything"
  1678516425msgstr "пакетиране на всичко"
  1678616426
  16787 #: builtin/pack-refs.c:16
   16427#: builtin/pack-refs.c:17
  1678816428msgid "prune loose refs (default)"
  1678916429msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
   
  1742117061msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
  1742217062
   17063#: builtin/read-tree.c:157
   17064msgid "suppress feedback messages"
   17065msgstr "без информационни съобщения"
   17066
  1742317067#: builtin/rebase.c:32
  1742417068msgid ""
   
  1744317087msgid "unusable todo list: '%s'"
  1744417088msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
   17089
   17090#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
   17091#, c-format
   17092msgid "could not write '%s'."
   17093msgstr "„%s“ не може да се запише."
  1744517094
  1744617095#: builtin/rebase.c:252
   
  1778317432"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
  1778417433
   17434#: builtin/rebase.c:1445
   17435msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
   17436msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
   17437
  1778517438#: builtin/rebase.c:1449
  1778617439msgid "preserve empty commits during rebase"
   
  1783317486msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
  1783417487
   17488#: builtin/rebase.c:1498
   17489msgid ""
   17490"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
   17491"See its entry in 'git help config' for details."
   17492msgstr ""
   17493"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
   17494"За повече информация вижте „git help config“."
   17495
  1783517496#: builtin/rebase.c:1504
  1783617497msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
   
  1783817499"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“.  Не може да "
  1783917500"пребазирате в момента."
   17501
   17502#: builtin/rebase.c:1545
   17503msgid ""
   17504"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
   17505msgstr ""
   17506"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
   17507"нея."
  1784017508
  1784117509#: builtin/rebase.c:1549
   
  1897818646msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
  1897918647msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
   18648
   18649#: builtin/replace.c:383
   18650#, c-format
   18651msgid "could not parse %s as a commit"
   18652msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
  1898018653
  1898118654#: builtin/replace.c:414
   
  1967919352msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
  1968019353
  19681 #: builtin/show-ref.c:11
   19354#: builtin/show-ref.c:12
  1968219355msgid ""
  1968319356"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
   
  1968719360"hash[=ЧИСЛО]] [--abbrev[=ЧИСЛО]] [--tags] [--heads] [--] [ШАБЛОН…]"
  1968819361
  19689 #: builtin/show-ref.c:12
   19362#: builtin/show-ref.c:13
  1969019363msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
  1969119364msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
  1969219365
  19693 #: builtin/show-ref.c:161
   19366#: builtin/show-ref.c:162
  1969419367msgid "only show tags (can be combined with heads)"
  1969519368msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
  1969619369
  19697 #: builtin/show-ref.c:162
   19370#: builtin/show-ref.c:163
  1969819371msgid "only show heads (can be combined with tags)"
  1969919372msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
  1970019373
  19701 #: builtin/show-ref.c:163
   19374#: builtin/show-ref.c:164
  1970219375msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
  1970319376msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
  1970419377
  19705 #: builtin/show-ref.c:166 builtin/show-ref.c:168
   19378#: builtin/show-ref.c:167 builtin/show-ref.c:169
  1970619379msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
  1970719380msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
  1970819381
  19709 #: builtin/show-ref.c:170
   19382#: builtin/show-ref.c:171
  1971019383msgid "dereference tags into object IDs"
  1971119384msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
  1971219385
  19713 #: builtin/show-ref.c:172
   19386#: builtin/show-ref.c:173
  1971419387msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
  1971519388msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
  1971619389
  19717 #: builtin/show-ref.c:176
   19390#: builtin/show-ref.c:177
  1971819391msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
  1971919392msgstr ""
   
  1972119394"verify“)"
  1972219395
  19723 #: builtin/show-ref.c:178
   19396#: builtin/show-ref.c:179
  1972419397msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
  1972519398msgstr ""
  1972619399"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
  1972719400"локалното хранилище"
   19401
   19402#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
   19403msgid "git stash list [<options>]"
   19404msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
   19405
   19406#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
   19407msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
   19408msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
   19409
   19410#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
   19411msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
   19412msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   19413
   19414#: builtin/stash.c:25
   19415msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   19416msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   19417
   19418#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
   19419msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
   19420msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
   19421
   19422#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
   19423msgid "git stash clear"
   19424msgstr "git stash clear"
   19425
   19426#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
   19427msgid ""
   19428"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   19429"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
   19430"          [--] [<pathspec>...]]"
   19431msgstr ""
   19432"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   19433"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
   19434"          [--] [ПЪТ…]]"
   19435
   19436#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
   19437msgid ""
   19438"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   19439"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
   19440msgstr ""
   19441"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   19442"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
   19443
   19444#: builtin/stash.c:52
   19445msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   19446msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   19447
   19448#: builtin/stash.c:57
   19449msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   19450msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   19451
   19452#: builtin/stash.c:72
   19453msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
   19454msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
   19455
   19456#: builtin/stash.c:127
   19457#, c-format
   19458msgid "'%s' is not a stash-like commit"
   19459msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
   19460
   19461#: builtin/stash.c:147
   19462#, c-format
   19463msgid "Too many revisions specified:%s"
   19464msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
  1972819465
  1972919466#: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:548
   
  1973119468msgstr "Не е открито нищо скатано."
  1973219469
   19470#: builtin/stash.c:175
   19471#, c-format
   19472msgid "%s is not a valid reference"
   19473msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
   19474
  1973319475#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
  1973419476msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
  1973519477msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
  1973619478
   19479#: builtin/stash.c:403
   19480msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
   19481msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
   19482
   19483#: builtin/stash.c:414
   19484#, c-format
   19485msgid "could not generate diff %s^!."
   19486msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
   19487
   19488#: builtin/stash.c:421
   19489msgid "conflicts in index.Try without --index."
   19490msgstr ""
   19491"в индекса има конфликти.  Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
   19492"index“."
   19493
   19494#: builtin/stash.c:427
   19495msgid "could not save index tree"
   19496msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
   19497
   19498#: builtin/stash.c:434
   19499msgid "could not restore untracked files from stash"
   19500msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
   19501
   19502#: builtin/stash.c:448
   19503#, c-format
   19504msgid "Merging %s with %s"
   19505msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
   19506
  1973719507#: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
  1973819508msgid "Index was not unstashed."
  1973919509msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
  1974019510
   19511#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
   19512msgid "attempt to recreate the index"
   19513msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
   19514
   19515#: builtin/stash.c:549
   19516#, c-format
   19517msgid "Dropped %s (%s)"
   19518msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
   19519
   19520#: builtin/stash.c:552
   19521#, c-format
   19522msgid "%s: Could not drop stash entry"
   19523msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
   19524
   19525#: builtin/stash.c:577
   19526#, c-format
   19527msgid "'%s' is not a stash reference"
   19528msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
   19529
  1974119530#: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
  1974219531msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
   
  1974619535msgid "No branch name specified"
  1974719536msgstr "Не е указано име на клон"
   19537
   19538#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
   19539#, c-format
   19540msgid "Cannot update %s with %s"
   19541msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
   19542
   19543#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
   19544msgid "stash message"
   19545msgstr "съобщение при скатаване"
   19546
   19547#: builtin/stash.c:817
   19548msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
   19549msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
  1974819550
  1974919551#: builtin/stash.c:1039 git-legacy-stash.sh:217
   
  1977619578msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
  1977719579
   19580#: builtin/stash.c:1284
   19581msgid "Did you forget to 'git add'?"
   19582msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
   19583
  1977819584#: builtin/stash.c:1299 git-legacy-stash.sh:345
  1977919585msgid "No local changes to save"
   
  1978819594msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
  1978919595
   19596#: builtin/stash.c:1326
   19597#, c-format
   19598msgid "Saved working directory and index state %s"
   19599msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
   19600
  1979019601#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:384
  1979119602msgid "Cannot remove worktree changes"
  1979219603msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
  1979319604
   19605#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
   19606msgid "keep index"
   19607msgstr "запазване на индекса"
   19608
   19609#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
   19610msgid "stash in patch mode"
   19611msgstr "скатаване в режим за кръпки"
   19612
   19613#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
   19614msgid "quiet mode"
   19615msgstr "без извеждане на информация"
   19616
   19617#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
   19618msgid "include untracked files in stash"
   19619msgstr "скатаване и на неследените файлове"
   19620
   19621#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
   19622msgid "include ignore files"
   19623msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
   19624
  1979419625#: builtin/stash.c:1568
  1979519626#, c-format
   
  1987519706msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
  1987619707
   19708#: builtin/submodule--helper.c:569
   19709msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
   19710msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
   19711
  1987719712#: builtin/submodule--helper.c:596
  1987819713#, c-format
   
  1990919744msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
  1991019745
   19746#: builtin/submodule--helper.c:712
   19747msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
   19748msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
   19749
  1991119750#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
  1991219751#, c-format
   
  2018520024msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
  2018620025
   20026#: builtin/submodule--helper.c:2099
   20027msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
   20028msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
   20029
  2018720030#: builtin/submodule--helper.c:2156
  2018820031msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
  2018920032msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
   20033
   20034#: builtin/submodule--helper.c:2159
   20035msgid "unset the config in the .gitmodules file"
   20036msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
   20037
   20038#: builtin/submodule--helper.c:2164
   20039msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
   20040msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
   20041
   20042#: builtin/submodule--helper.c:2165
   20043msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
   20044msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
  2019020045
  2019120046#: builtin/submodule--helper.c:2166
   
  2023620091msgstr "причина за обновяването"
  2023720092
   20093#: builtin/tag.c:25
   20094msgid ""
   20095"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
   20096"\t\t<tagname> [<head>]"
   20097msgstr ""
   20098"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
   20099"        ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
   20100
  2023820101#: builtin/tag.c:27
  2023920102msgid "git tag -d <tagname>..."
   
  2029920162msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
  2030020163
   20164#: builtin/tag.c:210
   20165#, c-format
   20166msgid ""
   20167"You have created a nested tag. The object referred to by your new tag is\n"
   20168"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
   20169"\n"
   20170"\tgit tag -f %s %s^{}"
   20171msgstr ""
   20172"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
   20173"е също етикет.  Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
   20174"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
   20175"\n"
   20176"    git tag -f %s %s^{}"
   20177
  2030120178#: builtin/tag.c:226
  2030220179msgid "bad object type."
   
  2114521022msgid "too many commits marked reachable"
  2114621023msgstr "прекалено много подавания са отбелязани като достижими"
   21024
   21025#: t/helper/test-serve-v2.c:7
   21026msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
   21027msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
  2114721028
  2114821029#: t/helper/test-serve-v2.c:19
   
  2133421215"    ● пренасочване: %s"
  2133521216
   21217#: remote-curl.c:157
   21218#, c-format
   21219msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
   21220msgstr ""
   21221"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
   21222"„%s“"
   21223
   21224#: remote-curl.c:254
   21225#, c-format
   21226msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
   21227msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
   21228
   21229#: remote-curl.c:355
   21230msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
   21231msgstr ""
   21232"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
   21233"пакет „flush“"
   21234
   21235#: remote-curl.c:386
   21236#, c-format
   21237msgid "invalid server response; got '%s'"
   21238msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
   21239
   21240#: remote-curl.c:446
   21241#, c-format
   21242msgid "repository '%s' not found"
   21243msgstr "хранилището „%s“ липсва"
   21244
   21245#: remote-curl.c:450
   21246#, c-format
   21247msgid "Authentication failed for '%s'"
   21248msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
   21249
   21250#: remote-curl.c:454
   21251#, c-format
   21252msgid "unable to access '%s': %s"
   21253msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
   21254
  2133621255#: remote-curl.c:460
  2133721256#, c-format
  2133821257msgid "redirecting to %s"
  2133921258msgstr "пренасочване към „%s“"
   21259
   21260#: remote-curl.c:584
   21261msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
   21262msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
   21263
   21264#: remote-curl.c:664
   21265msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
   21266msgstr ""
   21267"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
   21268"настройката „http.postBuffer“"
   21269
   21270#: remote-curl.c:724
   21271#, c-format
   21272msgid "RPC failed; %s"
   21273msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
   21274
   21275#: remote-curl.c:764
   21276msgid "cannot handle pushes this big"
   21277msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
   21278
   21279#: remote-curl.c:879
   21280#, c-format
   21281msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
   21282msgstr ""
   21283"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
   21284"декомпресиране: %d"
   21285
   21286#: remote-curl.c:883
   21287#, c-format
   21288msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
   21289msgstr ""
   21290"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
   21291
   21292#: remote-curl.c:1014
   21293msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
   21294msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
   21295
   21296#: remote-curl.c:1028
   21297msgid "fetch failed."
   21298msgstr "неуспешно доставяне."
   21299
   21300#: remote-curl.c:1076
   21301msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
   21302msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
   21303
   21304#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
   21305#, c-format
   21306msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
   21307msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
   21308
   21309#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
   21310#, c-format
   21311msgid "http transport does not support %s"
   21312msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
   21313
   21314#: remote-curl.c:1174
   21315msgid "git-http-push failed"
   21316msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
   21317
   21318#: remote-curl.c:1360
   21319msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
   21320msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
   21321
   21322#: remote-curl.c:1392
   21323msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
   21324msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
   21325
   21326#: remote-curl.c:1399
   21327msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
   21328msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
   21329
   21330#: remote-curl.c:1439
   21331#, c-format
   21332msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
   21333msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
  2134021334
  2134121335#: list-objects-filter-options.h:63
   
  2134721341msgstr "филтриране по вид на обекта"
  2134821342
  21349 #: parse-options.h:169
   21343#: parse-options.h:170
  2135021344msgid "expiry-date"
  2135121345msgstr "период на валидност/запазване"
  2135221346
  21353 #: parse-options.h:183
   21347#: parse-options.h:184
  2135421348msgid "no-op (backward compatibility)"
  2135521349msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
  2135621350
  21357 #: parse-options.h:296
   21351#: parse-options.h:304
  2135821352msgid "be more verbose"
  2135921353msgstr "повече подробности"
  2136021354
  21361 #: parse-options.h:298
   21355#: parse-options.h:306
  2136221356msgid "be more quiet"
  2136321357msgstr "по-малко подробности"
  2136421358
  21365 #: parse-options.h:304
   21359#: parse-options.h:312
  2136621360msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
  2136721361msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
  2136821362
  21369 #: parse-options.h:323
   21363#: parse-options.h:331
  2137021364msgid "how to strip spaces and #comments from message"
  2137121365msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
   
  2165121645msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
  2165221646msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
   21647
   21648#: command-list.h:113
   21649msgid "Add or parse structured information in commit messages"
   21650msgstr ""
   21651"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
  2165321652
  2165421653#: command-list.h:114
   
  2226822267msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
  2226922268
   22269#: git-submodule.sh:239
   22270#, sh-format
   22271msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
   22272msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
   22273
  2227022274#: git-submodule.sh:245
  2227122275#, sh-format
   
  2235122355"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
  2235222356"липсва"
   22357
   22358#: git-submodule.sh:606
   22359#, sh-format
   22360msgid ""
   22361"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
   22362"$sha1:"
   22363msgstr ""
   22364"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
   22365"доставяне на „${sha1}“"
  2235322366
  2235422367#: git-submodule.sh:612
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.