Changeset 3294


Ignore:
Timestamp:
May 29, 2019, 11:28:44 AM (4 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: подаден https://github.com/git-l10n/git-po/pull/364

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3270 r3294  
  8080# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
  8181# delta - разлика, делта, обект-разлика
   82# ??
  8283# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
   84# nested tag - пак същото -
  8385# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
  8486# unrelated histories - независими истории
   
  130132# reflog журнал на указателите
  131133# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
   134# fanout откъс (разперване???)
   135# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
   136# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
   137# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
  132138# ------------------------
  133139# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
   
  146152msgid ""
  147153msgstr ""
  148 "Project-Id-Version: git 2.20\n"
   154"Project-Id-Version: git 2.22\n"
  149155"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  150 "POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
  151 "PO-Revision-Date: 2019-02-23 23:27+0200\n"
   156"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
   157"PO-Revision-Date: 2019-05-29 10:27+0200\n"
  152158"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  153159"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  158164"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  159165
  160 #: advice.c:101
   166#: commit-graph.c:1170
   167#, c-format
   168msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
   169msgstr ""
   170"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
   171"е преди „%s“, а не трябва"
   172
   173#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
   174#, c-format
   175msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
   176msgstr ""
   177"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
   178"трябва да е %u"
   179
   180#: commit-graph.c:1217
   181#, c-format
   182msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
   183msgstr ""
   184"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
   185"анализира"
   186
   187#: commit-graph.c:1224
   188#, c-format
   189msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
   190msgstr ""
   191"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
   192"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
   193
   194#: commit-graph.c:1234
   195#, c-format
   196msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
   197msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
   198
   199#: commit-graph.c:1240
   200#, c-format
   201msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
   202msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
   203
   204#: commit-graph.c:1253
   205#, c-format
   206msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
   207msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
   208
   209#: commit-graph.c:1258
   210#, c-format
   211msgid ""
   212"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
   213msgstr ""
   214"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
   215"не е"
   216
   217#: commit-graph.c:1262
   218#, c-format
   219msgid ""
   220"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
   221msgstr ""
   222"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
   223"другаде е"
   224
   225#: commit-graph.c:1277
   226#, c-format
   227msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
   228msgstr ""
   229"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
   230"другаде е %u"
   231
   232#: diff-no-index.c:263
   233msgid ""
   234"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
   235"tree"
   236msgstr ""
   237"Не е хранилище на git.  Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
   238"пътища извън работно дърво"
   239
   240#: diff.c:4806
   241#, c-format
   242msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
   243msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
   244
   245#: diff.c:4830
   246#, c-format
   247msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
   248msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
   249
   250#: diff.c:4894 diff.c:4900
   251#, c-format
   252msgid "%s expects <n>/<m> form"
   253msgstr ""
   254"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
   255"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
   256
   257#: diff.c:4992
   258msgid ""
   259"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
   260"\"histogram\""
   261msgstr ""
   262"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
   263"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
   264"„histogram“ (хистограмен)"
   265
   266#: diff.c:5263
   267msgid "Diff output format options"
   268msgstr "Формат на изхода за разликите"
   269
   270#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
   271msgid "<n>"
   272msgstr "БРОЙ"
   273
   274#: diff.c:5279
   275msgid "generate the diff in raw format"
   276msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
   277
   278#: diff.c:5295 diff.c:5303
   279msgid "<param1,param2>..."
   280msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
   281
   282#: diff.c:5296
   283msgid ""
   284"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
   285msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
   286
   287#: diff.c:5304
   288msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
   289msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
   290
   291#: diff.c:5308
   292msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
   293msgstr ""
   294"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
   295"празните знаци"
   296
   297#: diff.c:5311
   298msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
   299msgstr ""
   300"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
   301"режима на достъп"
   302
   303#: diff.c:5319
   304msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
   305msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
   306
   307#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
   308msgid "<width>"
   309msgstr "ШИРОЧИНА"
   310
   311#: diff.c:5323
   312msgid "generate diffstat with a given width"
   313msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
   314
   315#: diff.c:5326
   316msgid "generate diffstat with a given name width"
   317msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
   318
   319#: diff.c:5329
   320msgid "generate diffstat with a given graph width"
   321msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
   322
   323#: diff.c:5331
   324msgid "<count>"
   325msgstr "БРОЙ"
   326
   327#: diff.c:5332
   328msgid "generate diffstat with limited lines"
   329msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
   330
   331#: diff.c:5335
   332msgid "generate compact summary in diffstat"
   333msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
   334
   335#: diff.c:5338
   336msgid "output a binary diff that can be applied"
   337msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
   338
   339#: diff.c:5341
   340msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
   341msgstr ""
   342"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
   343"преди и след промяната"
   344
   345#: diff.c:5343
   346msgid "show colored diff"
   347msgstr "разлики в цвят"
   348
   349#: diff.c:5344
   350msgid "<kind>"
   351msgstr "ВИД"
   352
   353#: diff.c:5345
   354msgid ""
   355"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
   356"diff"
   357msgstr ""
   358"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
   359"преди и след разликата,"
   360
   361#: diff.c:5348
   362msgid ""
   363"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
   364"--numstat"
   365msgstr ""
   366"без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
   367"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
   368
   369#: diff.c:5352
   370msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
   371msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
   372
   373#: diff.c:5355
   374msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
   375msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
   376
   377#: diff.c:5358
   378msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
   379msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
   380
   381#: diff.c:5361
   382msgid "do not show any source or destination prefix"
   383msgstr "без префикс за източника и целта"
   384
   385#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
   386msgid "<char>"
   387msgstr "ЗНАК"
   388
   389#: diff.c:5369
   390msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
   391msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
   392
   393#: diff.c:5374
   394msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
   395msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
   396
   397#: diff.c:5379
   398msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
   399msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
   400
   401#: diff.c:5384
   402msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
   403msgstr ""
   404"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
   405
   406#: diff.c:5395
   407msgid "detect copies"
   408msgstr "засичане на копиранията"
   409
   410#: diff.c:5399
   411msgid "use unmodified files as source to find copies"
   412msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
   413
   414#: diff.c:5404
   415msgid "use empty blobs as rename source"
   416msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
   417
   418#: diff.c:5406
   419msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
   420msgstr ""
   421"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
   422"на файл"
   423
   424#: diff.c:5409
   425msgid ""
   426"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
   427"given limit"
   428msgstr ""
   429"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
   430
   431#: diff.c:5413
   432msgid "produce the smallest possible diff"
   433msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
   434
   435#: diff.c:5425
   436msgid "ignore carrier-return at the end of line"
   437msgstr "без промени в знаците за край на ред"
   438
   439#: diff.c:5428
   440msgid "ignore changes whose lines are all blank"
   441msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
   442
   443#: diff.c:5431
   444msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
   445msgstr ""
   446"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
   447
   448#: diff.c:5434
   449msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
   450msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
   451
   452#: diff.c:5438
   453msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
   454msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
   455
   456#: diff.c:5440
   457msgid "<algorithm>"
   458msgstr "АЛГОРИТЪМ"
   459
   460#: diff.c:5441
   461msgid "choose a diff algorithm"
   462msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
   463
   464#: diff.c:5444
   465msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
   466msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
   467
   468#: diff.c:5447
   469msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
   470msgstr ""
   471"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
   472
   473#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
   474msgid "<regex>"
   475msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
   476
   477#: diff.c:5450
   478msgid "use <regex> to decide what a word is"
   479msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
   480
   481#: diff.c:5453
   482msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
   483msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
   484
   485#: diff.c:5456
   486msgid "move lines of code are colored differently"
   487msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
   488
   489#: diff.c:5459
   490msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
   491msgstr ""
   492"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
   493
   494#: diff.c:5464
   495msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
   496msgstr ""
   497"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
   498"се ползват относителни пътища"
   499
   500#: diff.c:5470
   501msgid "swap two inputs, reverse the diff"
   502msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
   503
   504#: diff.c:5472
   505msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
   506msgstr ""
   507"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
   508"случай — с 0"
   509
   510#: diff.c:5474
   511msgid "disable all output of the program"
   512msgstr "без всякакъв изход от програмата"
   513
   514#: diff.c:5476
   515msgid "allow an external diff helper to be executed"
   516msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
   517
   518#: diff.c:5478
   519msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
   520msgstr ""
   521"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
   522
   523#: diff.c:5485
   524msgid "specify how differences in submodules are shown"
   525msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
   526
   527#: diff.c:5492
   528msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
   529msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
   530
   531#: diff.c:5495
   532msgid ""
   533"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   534"string"
   535msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
   536
   537#: diff.c:5498
   538msgid ""
   539"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   540"regex"
   541msgstr ""
   542"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
   543"на регулярния израз"
   544
   545#: diff.c:5509
   546msgid ""
   547"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
   548"object"
   549msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
   550
   551#: diff.c:5511
   552msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
   553msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
   554
   555#: diff.c:5512
   556msgid "select files by diff type"
   557msgstr "избор на файловете по вид разлика"
   558
   559#: list-objects.c:129
   560#, c-format
   561msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
   562msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
   563
   564#: list-objects.c:142
   565#, c-format
   566msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
   567msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
   568
   569#: merge-recursive.c:3170
   570#, c-format
   571msgid ""
   572"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
   573"moving it to %s."
   574msgstr ""
   575"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
   576"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
   577
   578#: merge-recursive.c:3173
   579#, c-format
   580msgid ""
   581"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
   582"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
   583msgstr ""
   584"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
   585"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
   586
   587#: merge-recursive.c:3177
   588#, c-format
   589msgid ""
   590"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
   591"%s; moving it to %s."
   592msgstr ""
   593"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
   594"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
   595
   596#: merge-recursive.c:3180
   597#, c-format
   598msgid ""
   599"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
   600"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
   601msgstr ""
   602"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
   603"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
   604
   605#: midx.c:1034
   606msgid "Looking for referenced packfiles"
   607msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
   608
   609#: midx.c:1053
   610msgid "Verifying OID order in MIDX"
   611msgstr ""
   612"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
   613"множество пакетни файлове)"
   614
   615#: revision.c:2683
   616msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
   617msgstr ""
   618"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
   619"p“ и „-s“"
   620
   621#: transport.c:260
   622msgid "server options require protocol version 2 or later"
   623msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
   624
   625#: builtin/checkout.c:744
   626#, c-format
   627msgid ""
   628"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
   629"%s"
   630msgstr ""
   631"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
   632"индекса:\n"
   633"%s"
   634
   635#: builtin/commit-tree.c:18
   636msgid ""
   637"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
   638"<file>)...] <tree>"
   639msgstr ""
   640"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
   641"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
   642
   643#: builtin/difftool.c:730
   644msgid "difftool requires worktree or --no-index"
   645msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
   646
   647#: builtin/rebase.c:1498
   648msgid ""
   649"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
   650"See its entry in 'git help config' for details."
   651msgstr ""
   652"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
   653"За повече информация вижте „git help config“."
   654
   655#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
   656msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
   657msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   658
   659#: builtin/stash.c:25
   660msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   661msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   662
   663#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
   664msgid "git stash clear"
   665msgstr "git stash clear"
   666
   667#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
   668msgid ""
   669"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   670"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
   671"          [--] [<pathspec>...]]"
   672msgstr ""
   673"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   674"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
   675"          [--] [ПЪТ…]]"
   676
   677#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
   678msgid ""
   679"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   680"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
   681msgstr ""
   682"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
   683"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
   684
   685#: builtin/stash.c:52
   686msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   687msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   688
   689#: builtin/stash.c:57
   690msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
   691msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
   692
   693#: builtin/stash.c:72
   694msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
   695msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
   696
   697#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
   698msgid "stash in patch mode"
   699msgstr "скатаване в режим за кръпки"
   700
   701#: builtin/tag.c:210
   702#, c-format
   703msgid ""
   704"You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
   705"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
   706"\n"
   707"\tgit tag -f %s %s^{}"
   708msgstr ""
   709"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
   710"е също етикет.  Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
   711"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
   712"\n"
   713"    git tag -f %s %s^{}"
   714
   715#: remote-curl.c:584
   716msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
   717msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
   718
   719#: remote-curl.c:664
   720msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
   721msgstr ""
   722"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
   723"настройката „http.postBuffer“"
   724
   725#: remote-curl.c:879
   726#, c-format
   727msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
   728msgstr ""
   729"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
   730"декомпресиране: %d"
   731
   732#: remote-curl.c:883
   733#, c-format
   734msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
   735msgstr ""
   736"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
   737
   738#: remote-curl.c:1076
   739msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
   740msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
   741
   742#: remote-curl.c:1360
   743msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
   744msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
   745
   746#: remote-curl.c:1392
   747msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
   748msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
   749
   750#: remote-curl.c:1399
   751msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
   752msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
   753
   754#: remote-curl.c:1439
   755#, c-format
   756msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
   757msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
   758
   759#: commit-graph.c:105
   760msgid "commit-graph file is too small"
   761msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
   762
   763#: commit-graph.c:170
   764#, c-format
   765msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
   766msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   767
   768#: commit-graph.c:177
   769#, c-format
   770msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
   771msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   772
   773#: commit-graph.c:184
   774#, c-format
   775msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
   776msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
   777
   778#: commit-graph.c:207
   779msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
   780msgstr ""
   781"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
   782
   783#: commit-graph.c:218
   784#, c-format
   785msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
   786msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
   787
   788#: commit-graph.c:255
   789#, c-format
   790msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
   791msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
   792
   793#: commit-graph.c:1187
   794#, c-format
   795msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
   796msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
   797
   798#: commit-graph.c:1283
   799#, c-format
   800msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
   801msgstr ""
   802"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
   803"%<PRIuMAX>"
   804
   805#: diff-no-index.c:238
   806msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
   807msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
   808
   809#: diff.c:4684
   810#, c-format
   811msgid "invalid --stat value: %s"
   812msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
   813
   814#: diff.c:4844
   815#, c-format
   816msgid "unable to resolve '%s'"
   817msgstr "„%s“ не може да се открие"
   818
   819#: diff.c:4912
   820#, c-format
   821msgid "%s expects a character, got '%s'"
   822msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
   823
   824#: diff.c:4933
   825#, c-format
   826msgid "bad --color-moved argument: %s"
   827msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
   828
   829#: diff.c:4952
   830#, c-format
   831msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
   832msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
   833
   834#: diff.c:5028 diff.c:5048
   835#, c-format
   836msgid "invalid argument to %s"
   837msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
   838
   839#: diff.c:5186
   840#, c-format
   841msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
   842msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
   843
   844#: diff.c:5240
   845#, c-format
   846msgid "bad --word-diff argument: %s"
   847msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
   848
   849#: diff.c:5265 diff.c:5271
   850msgid "generate patch"
   851msgstr "създаване на кръпки"
   852
   853#: diff.c:5274 diff.c:5277
   854msgid "generate diffs with <n> lines context"
   855msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
   856
   857#: diff.c:5282
   858msgid "synonym for '-p --raw'"
   859msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
   860
   861#: diff.c:5286
   862msgid "synonym for '-p --stat'"
   863msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
   864
   865#: diff.c:5290
   866msgid "machine friendly --stat"
   867msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
   868
   869#: diff.c:5293
   870msgid "output only the last line of --stat"
   871msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
   872
   873#: diff.c:5300
   874msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
   875msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
   876
   877#: diff.c:5314
   878msgid "show only names of changed files"
   879msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
   880
   881#: diff.c:5317
   882msgid "show only names and status of changed files"
   883msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
   884
   885#: diff.c:5320
   886msgid "generate diffstat"
   887msgstr "извеждане на статистика за промените"
   888
   889#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
   890msgid "<prefix>"
   891msgstr "ПРЕФИКС"
   892
   893#: diff.c:5364
   894msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
   895msgstr ""
   896"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
   897"БРОЙ редове"
   898
   899#: diff.c:5382
   900msgid "Diff rename options"
   901msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
   902
   903#: diff.c:5383
   904msgid "<n>[/<m>]"
   905msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
   906
   907#: diff.c:5388
   908msgid "detect renames"
   909msgstr "засичане на преименуванията"
   910
   911#: diff.c:5392
   912msgid "omit the preimage for deletes"
   913msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
   914
   915#: diff.c:5401
   916msgid "disable rename detection"
   917msgstr "без търсене на преименувания"
   918
   919#: diff.c:5411
   920msgid "Diff algorithm options"
   921msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
   922
   923#: diff.c:5416
   924msgid "ignore whitespace when comparing lines"
   925msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
   926
   927#: diff.c:5419
   928msgid "ignore changes in amount of whitespace"
   929msgstr "без промени в празните знаци"
   930
   931#: diff.c:5422
   932msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
   933msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
   934
   935#: diff.c:5443
   936msgid "<text>"
   937msgstr "ТЕКСТ"
   938
   939#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
   940msgid "<mode>"
   941msgstr "РЕЖИМ"
   942
   943#: diff.c:5462
   944msgid "Diff other options"
   945msgstr "Други опции за разлики"
   946
   947#: diff.c:5468
   948msgid "treat all files as text"
   949msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
   950
   951#: diff.c:5480
   952msgid "<when>"
   953msgstr "КОГА"
   954
   955#: diff.c:5481
   956msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
   957msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
   958
   959#: diff.c:5484
   960msgid "<format>"
   961msgstr "ФОРМАТ"
   962
   963#: diff.c:5489
   964msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
   965msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
   966
   967#: diff.c:5494
   968msgid "<string>"
   969msgstr "НИЗ"
   970
   971#: diff.c:5501
   972msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
   973msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
   974
   975#: diff.c:5504
   976msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
   977msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
   978
   979#: diff.c:5507
   980msgid "control the order in which files appear in the output"
   981msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
   982
   983#: diff.c:5508
   984msgid "<object-id>"
   985msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
   986
   987#: diff.c:5514
   988msgid "<file>"
   989msgstr "ФАЙЛ"
   990
   991#: diff.c:5515
   992msgid "Output to a specific file"
   993msgstr "Изход към указания файл"
   994
   995#: fetch-pack.c:196
   996msgid "unable to write to remote"
   997msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
   998
   999#: fetch-pack.c:1171
   1000msgid "unable to write request to remote"
   1001msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
   1002
   1003#: list-objects.c:378
   1004#, c-format
   1005msgid "unable to load root tree for commit %s"
   1006msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
   1007
   1008#: midx.c:1081
   1009msgid "Sorting objects by packfile"
   1010msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
   1011
   1012#: pkt-line.c:92
   1013msgid "unable to write flush packet"
   1014msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
   1015
   1016#: pkt-line.c:99
   1017msgid "unable to write delim packet"
   1018msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
   1019
   1020#: read-cache.c:723
   1021#, c-format
   1022msgid "'%s' does not have a commit checked out"
   1023msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
   1024
   1025#: sequencer.c:2164
   1026#, c-format
   1027msgid "could not parse '%.*s'"
   1028msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
   1029
   1030#: transport.c:259
   1031msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
   1032msgstr ""
   1033"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
   1034
   1035#: wt-status.c:1392
   1036msgid "Cherry-pick currently in progress."
   1037msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
   1038
   1039#: wt-status.c:1405
   1040msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
   1041msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
   1042
   1043#: wt-status.c:1420
   1044msgid "Revert currently in progress."
   1045msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
   1046
   1047#: wt-status.c:1432
   1048msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
   1049msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
   1050
   1051#: builtin/branch.c:452
   1052msgid "could not resolve HEAD"
   1053msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
   1054
   1055#: builtin/branch.c:458
   1056#, c-format
   1057msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
   1058msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
   1059
   1060#: builtin/branch.c:639
   1061msgid "show current branch name"
   1062msgstr "извеждане на името на текущия клон"
   1063
   1064#: builtin/checkout.c:751
   1065#, c-format
   1066msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
   1067msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
   1068
   1069#: builtin/checkout.c:1390
   1070msgid "use overlay mode (default)"
   1071msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
   1072
   1073#: builtin/checkout.c:1425
   1074msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
   1075msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
   1076
   1077#: builtin/commit-tree.c:31
   1078#, c-format
   1079msgid "duplicate parent %s ignored"
   1080msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
   1081
   1082#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
   1083#, c-format
   1084msgid "not a valid object name %s"
   1085msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
   1086
   1087#: builtin/commit-tree.c:93
   1088#, c-format
   1089msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
   1090msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
   1091
   1092#: builtin/commit-tree.c:96
   1093#, c-format
   1094msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
   1095msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
   1096
   1097#: builtin/commit-tree.c:98
   1098#, c-format
   1099msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
   1100msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
   1101
   1102#: builtin/commit-tree.c:111
   1103msgid "parent"
   1104msgstr "родител"
   1105
   1106#: builtin/commit-tree.c:112
   1107msgid "id of a parent commit object"
   1108msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
   1109
   1110#: builtin/commit-tree.c:118
   1111msgid "read commit log message from file"
   1112msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
   1113
   1114#: builtin/commit-tree.c:133
   1115msgid "must give exactly one tree"
   1116msgstr "трябва да е точно едно дърво"
   1117
   1118#: builtin/commit-tree.c:140
   1119msgid "git commit-tree: failed to read"
   1120msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
   1121
   1122#: builtin/commit.c:1192
   1123#, c-format
   1124msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
   1125msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
   1126
   1127#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
   1128#, c-format
   1129msgid "Could not open commit-graph '%s'"
   1130msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
   1131
   1132#: builtin/difftool.c:715
   1133msgid "passed to `diff`"
   1134msgstr "подава се към „diff“"
   1135
   1136#: builtin/gc.c:126
   1137#, c-format
   1138msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
   1139msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
   1140
   1141#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
   1142#, c-format
   1143msgid "could not read object %s"
   1144msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
   1145
   1146#: builtin/log.c:663
   1147#, c-format
   1148msgid "unknown type: %d"
   1149msgstr "неизвестен вид: %d"
   1150
   1151#: builtin/log.c:901
   1152#, c-format
   1153msgid "cannot open patch file %s"
   1154msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
   1155
   1156#: builtin/log.c:918
   1157msgid "need exactly one range"
   1158msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
   1159
   1160#: builtin/log.c:928
   1161msgid "not a range"
   1162msgstr "не е диапазон"
   1163
   1164#: builtin/log.c:1051
   1165msgid "cover letter needs email format"
   1166msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
   1167
   1168#: builtin/log.c:1057
   1169msgid "failed to create cover-letter file"
   1170msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
   1171
   1172#: builtin/log.c:1221
   1173msgid "two output directories?"
   1174msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
   1175
   1176#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
   1177#, c-format
   1178msgid "unknown commit %s"
   1179msgstr "непознато подаване: „%s“"
   1180
   1181#: builtin/log.c:1347
   1182msgid "could not find exact merge base"
   1183msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
   1184
   1185#: builtin/log.c:1351
   1186msgid ""
   1187"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
   1188"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
   1189"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
   1190msgstr ""
   1191"следеният клон не може да бъде установен.  Ако искате ръчно да го\n"
   1192"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
   1193"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
   1194
   1195#: builtin/log.c:1371
   1196msgid "failed to find exact merge base"
   1197msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
   1198
   1199#: builtin/log.c:1952
   1200msgid "failed to create output files"
   1201msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
   1202
   1203#: builtin/merge.c:808
   1204msgid ""
   1205"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
   1206"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
   1207"\n"
   1208msgstr ""
   1209"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
   1210"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
   1211
   1212#: builtin/merge.c:813
   1213msgid "An empty message aborts the commit.\n"
   1214msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
   1215
   1216#: builtin/merge.c:816
   1217#, c-format
   1218msgid ""
   1219"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
   1220"the commit.\n"
   1221msgstr ""
   1222"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
   1223"съобщение преустановява подаването.\n"
   1224
   1225#: builtin/read-tree.c:157
   1226msgid "suppress feedback messages"
   1227msgstr "без информационни съобщения"
   1228
   1229#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
   1230#, c-format
   1231msgid "could not write '%s'."
   1232msgstr "„%s“ не може да се запише."
   1233
   1234#: builtin/rebase.c:1445
   1235msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
   1236msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
   1237
   1238#: builtin/rebase.c:1545
   1239msgid ""
   1240"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
   1241msgstr ""
   1242"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
   1243"нея."
   1244
   1245#: builtin/replace.c:383
   1246#, c-format
   1247msgid "could not parse %s as a commit"
   1248msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
   1249
   1250#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
   1251msgid "git stash list [<options>]"
   1252msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
   1253
   1254#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
   1255msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
   1256msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
   1257
   1258#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
   1259msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
   1260msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
   1261
   1262#: builtin/stash.c:127
   1263#, c-format
   1264msgid "'%s' is not a stash-like commit"
   1265msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
   1266
   1267#: builtin/stash.c:147
   1268#, c-format
   1269msgid "Too many revisions specified:%s"
   1270msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
   1271
   1272#: builtin/stash.c:175
   1273#, c-format
   1274msgid "%s is not a valid reference"
   1275msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
   1276
   1277#: builtin/stash.c:403
   1278msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
   1279msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
   1280
   1281#: builtin/stash.c:414
   1282#, c-format
   1283msgid "could not generate diff %s^!."
   1284msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
   1285
   1286#: builtin/stash.c:421
   1287msgid "conflicts in index.Try without --index."
   1288msgstr ""
   1289"в индекса има конфликти.  Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
   1290"index“."
   1291
   1292#: builtin/stash.c:427
   1293msgid "could not save index tree"
   1294msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
   1295
   1296#: builtin/stash.c:434
   1297msgid "could not restore untracked files from stash"
   1298msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
   1299
   1300#: builtin/stash.c:448
   1301#, c-format
   1302msgid "Merging %s with %s"
   1303msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
   1304
   1305#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
   1306msgid "attempt to recreate the index"
   1307msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
   1308
   1309#: builtin/stash.c:549
   1310#, c-format
   1311msgid "Dropped %s (%s)"
   1312msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
   1313
   1314#: builtin/stash.c:552
   1315#, c-format
   1316msgid "%s: Could not drop stash entry"
   1317msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
   1318
   1319#: builtin/stash.c:577
   1320#, c-format
   1321msgid "'%s' is not a stash reference"
   1322msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
   1323
   1324#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
   1325#, c-format
   1326msgid "Cannot update %s with %s"
   1327msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
   1328
   1329#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
   1330msgid "stash message"
   1331msgstr "съобщение при скатаване"
   1332
   1333#: builtin/stash.c:817
   1334msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
   1335msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
   1336
   1337#: builtin/stash.c:1284
   1338msgid "Did you forget to 'git add'?"
   1339msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
   1340
   1341#: builtin/stash.c:1326
   1342#, c-format
   1343msgid "Saved working directory and index state %s"
   1344msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
   1345
   1346#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
   1347msgid "keep index"
   1348msgstr "запазване на индекса"
   1349
   1350#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
   1351msgid "quiet mode"
   1352msgstr "без извеждане на информация"
   1353
   1354#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
   1355msgid "include untracked files in stash"
   1356msgstr "скатаване и на неследените файлове"
   1357
   1358#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
   1359msgid "include ignore files"
   1360msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
   1361
   1362#: builtin/submodule--helper.c:569
   1363msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
   1364msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
   1365
   1366#: builtin/submodule--helper.c:712
   1367msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
   1368msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
   1369
   1370#: builtin/submodule--helper.c:2099
   1371msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
   1372msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
   1373
   1374#: builtin/submodule--helper.c:2159
   1375msgid "unset the config in the .gitmodules file"
   1376msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
   1377
   1378#: builtin/submodule--helper.c:2164
   1379msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
   1380msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
   1381
   1382#: builtin/submodule--helper.c:2165
   1383msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
   1384msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
   1385
   1386#: builtin/tag.c:25
   1387msgid ""
   1388"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
   1389"\t\t<tagname> [<head>]"
   1390msgstr ""
   1391"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
   1392"        ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
   1393
   1394#: t/helper/test-serve-v2.c:7
   1395msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
   1396msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
   1397
   1398#: remote-curl.c:157
   1399#, c-format
   1400msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
   1401msgstr ""
   1402"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
   1403"„%s“"
   1404
   1405#: remote-curl.c:254
   1406#, c-format
   1407msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
   1408msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
   1409
   1410#: remote-curl.c:355
   1411msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
   1412msgstr ""
   1413"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
   1414"пакет „flush“"
   1415
   1416#: remote-curl.c:386
   1417#, c-format
   1418msgid "invalid server response; got '%s'"
   1419msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
   1420
   1421#: remote-curl.c:446
   1422#, c-format
   1423msgid "repository '%s' not found"
   1424msgstr "хранилището „%s“ липсва"
   1425
   1426#: remote-curl.c:450
   1427#, c-format
   1428msgid "Authentication failed for '%s'"
   1429msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
   1430
   1431#: remote-curl.c:454
   1432#, c-format
   1433msgid "unable to access '%s': %s"
   1434msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
   1435
   1436#: remote-curl.c:724
   1437#, c-format
   1438msgid "RPC failed; %s"
   1439msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
   1440
   1441#: remote-curl.c:764
   1442msgid "cannot handle pushes this big"
   1443msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
   1444
   1445#: remote-curl.c:1014
   1446msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
   1447msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
   1448
   1449#: remote-curl.c:1028
   1450msgid "fetch failed."
   1451msgstr "неуспешно доставяне."
   1452
   1453#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
   1454#, c-format
   1455msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
   1456msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
   1457
   1458#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
   1459#, c-format
   1460msgid "http transport does not support %s"
   1461msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
   1462
   1463#: remote-curl.c:1174
   1464msgid "git-http-push failed"
   1465msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
   1466
   1467#: command-list.h:113
   1468msgid "Add or parse structured information in commit messages"
   1469msgstr ""
   1470"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
   1471
   1472#: git-submodule.sh:239
   1473#, sh-format
   1474msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
   1475msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
   1476
   1477#: git-submodule.sh:606
   1478#, sh-format
   1479msgid ""
   1480"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
   1481"$sha1:"
   1482msgstr ""
   1483"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
   1484"доставяне на „${sha1}“"
   1485
   1486#: advice.c:103
  1611487#, c-format
  1621488msgid "%shint: %.*s%s\n"
  1631489msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
  1641490
  165 #: advice.c:154
   1491#: advice.c:156
  1661492msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
  1671493msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
  1681494
  169 #: advice.c:156
   1495#: advice.c:158
  1701496msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
  1711497msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
  1721498
  173 #: advice.c:158
   1499#: advice.c:160
  1741500msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
  1751501msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
  1761502
  177 #: advice.c:160
   1503#: advice.c:162
  1781504msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
  1791505msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
  1801506
  181 #: advice.c:162
   1507#: advice.c:164
  1821508msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
  1831509msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
  1841510
  185 #: advice.c:164
   1511#: advice.c:166
  1861512#, c-format
  1871513msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
  1881514msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
  1891515
  190 #: advice.c:172
   1516#: advice.c:174
  1911517msgid ""
  1921518"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
   
  1961522"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
  1971523
  198 #: advice.c:180
   1524#: advice.c:182
  1991525msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
  2001526msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  2011527
  202 #: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
   1528#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
  2031529msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  2041530msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
  2051531
  206 #: advice.c:187
   1532#: advice.c:189
  2071533msgid "Please, commit your changes before merging."
  2081534msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
  2091535
  210 #: advice.c:188
   1536#: advice.c:190
  2111537msgid "Exiting because of unfinished merge."
  2121538msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
  2131539
  214 #: advice.c:194
   1540#: advice.c:196
  2151541#, c-format
  2161542msgid ""
   
  2491575msgstr "кавичка без еш"
  2501576
  251 #: apply.c:59
   1577#: apply.c:63
  2521578#, c-format
  2531579msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
  2541580msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
  2551581
  256 #: apply.c:75
   1582#: apply.c:79
  2571583#, c-format
  2581584msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
  2591585msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
  2601586
  261 #: apply.c:125
   1587#: apply.c:129
  2621588msgid "--reject and --3way cannot be used together."
  2631589msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
  2641590
  265 #: apply.c:127
   1591#: apply.c:131
  2661592msgid "--cached and --3way cannot be used together."
  2671593msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
  2681594
  269 #: apply.c:130
   1595#: apply.c:134
  2701596msgid "--3way outside a repository"
  2711597msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  2721598
  273 #: apply.c:141
   1599#: apply.c:145
  2741600msgid "--index outside a repository"
  2751601msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  2761602
  277 #: apply.c:144
   1603#: apply.c:148
  2781604msgid "--cached outside a repository"
  2791605msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  2801606
  281 #: apply.c:825
   1607#: apply.c:829
  2821608#, c-format
  2831609msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
  2841610msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
  2851611
  286 #: apply.c:834
   1612#: apply.c:838
  2871613#, c-format
  2881614msgid "regexec returned %d for input: %s"
  2891615msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
  2901616
  291 #: apply.c:908
   1617#: apply.c:912
  2921618#, c-format
  2931619msgid "unable to find filename in patch at line %d"
  2941620msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  2951621
  296 #: apply.c:946
   1622#: apply.c:950
  2971623#, c-format
  2981624msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   
  3011627"null“, а бе получен „%1$s“"
  3021628
  303 #: apply.c:952
   1629#: apply.c:956
  3041630#, c-format
  3051631msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   
  3081634"неправилно име на нов файл"
  3091635
  310 #: apply.c:953
   1636#: apply.c:957
  3111637#, c-format
  3121638msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   
  3151641"неправилно име на стар файл"
  3161642
  317 #: apply.c:958
   1643#: apply.c:962
  3181644#, c-format
  3191645msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   
  3221648"null“"
  3231649
  324 #: apply.c:987
   1650#: apply.c:991
  3251651#, c-format
  3261652msgid "invalid mode on line %d: %s"
  3271653msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
  3281654
  329 #: apply.c:1306
   1655#: apply.c:1310
  3301656#, c-format
  3311657msgid "inconsistent header lines %d and %d"
  3321658msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
  3331659
  334 #: apply.c:1478
   1660#: apply.c:1482
  3351661#, c-format
  3361662msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  3371663msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  3381664
  339 #: apply.c:1547
   1665#: apply.c:1551
  3401666#, c-format
  3411667msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  3421668msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  3431669
  344 #: apply.c:1567
   1670#: apply.c:1571
  3451671#, c-format
  3461672msgid ""
   
  3571683"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  3581684
  359 #: apply.c:1580
   1685#: apply.c:1584
  3601686#, c-format
  3611687msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
   
  3631689"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  3641690
  365 #: apply.c:1768
   1691#: apply.c:1772
  3661692msgid "new file depends on old contents"
  3671693msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  3681694
  369 #: apply.c:1770
   1695#: apply.c:1774
  3701696msgid "deleted file still has contents"
  3711697msgstr "изтритият файл не е празен"
  3721698
  373 #: apply.c:1804
   1699#: apply.c:1808
  3741700#, c-format
  3751701msgid "corrupt patch at line %d"
  3761702msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  3771703
  378 #: apply.c:1841
   1704#: apply.c:1845
  3791705#, c-format
  3801706msgid "new file %s depends on old contents"
  3811707msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  3821708
  383 #: apply.c:1843
   1709#: apply.c:1847
  3841710#, c-format
  3851711msgid "deleted file %s still has contents"
  3861712msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  3871713
  388 #: apply.c:1846
   1714#: apply.c:1850
  3891715#, c-format
  3901716msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  3911717msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  3921718
  393 #: apply.c:1993
   1719#: apply.c:1997
  3941720#, c-format
  3951721msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  3961722msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  3971723
  398 #: apply.c:2030
   1724#: apply.c:2034
  3991725#, c-format
  4001726msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  4011727msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  4021728
  403 #: apply.c:2192
   1729#: apply.c:2196
  4041730#, c-format
  4051731msgid "patch with only garbage at line %d"
  4061732msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  4071733
  408 #: apply.c:2278
   1734#: apply.c:2282
  4091735#, c-format
  4101736msgid "unable to read symlink %s"
  4111737msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  4121738
  413 #: apply.c:2282
   1739#: apply.c:2286
  4141740#, c-format
  4151741msgid "unable to open or read %s"
  4161742msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  4171743
  418 #: apply.c:2941
   1744#: apply.c:2945
  4191745#, c-format
  4201746msgid "invalid start of line: '%c'"
  4211747msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  4221748
  423 #: apply.c:3062
   1749#: apply.c:3066
  4241750#, c-format
  4251751msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  4301756"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  4311757
  432 #: apply.c:3074
   1758#: apply.c:3078
  4331759#, c-format
  4341760msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  4361762"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  4371763
  438 #: apply.c:3080
   1764#: apply.c:3084
  4391765#, c-format
  4401766msgid ""
   
  4451771"%.*s"
  4461772
  447 #: apply.c:3102
   1773#: apply.c:3106
  4481774#, c-format
  4491775msgid "missing binary patch data for '%s'"
  4501776msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  4511777
  452 #: apply.c:3110
   1778#: apply.c:3114
  4531779#, c-format
  4541780msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   
  4571783"парче за „%s“ липсва"
  4581784
  459 #: apply.c:3157
   1785#: apply.c:3161
  4601786#, c-format
  4611787msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
  4621788msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  4631789
  464 #: apply.c:3167
   1790#: apply.c:3171
  4651791#, c-format
  4661792msgid ""
   
  4681794msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  4691795
  470 #: apply.c:3175
   1796#: apply.c:3179
  4711797#, c-format
  4721798msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  4731799msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  4741800
  475 #: apply.c:3193
   1801#: apply.c:3197
  4761802#, c-format
  4771803msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  4801806"прочетен"
  4811807
  482 #: apply.c:3206
   1808#: apply.c:3210
  4831809#, c-format
  4841810msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  4851811msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  4861812
  487 #: apply.c:3212
   1813#: apply.c:3216
  4881814#, c-format
  4891815msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  4921818"бе получено: „%s“)"
  4931819
  494 #: apply.c:3233
   1820#: apply.c:3237
  4951821#, c-format
  4961822msgid "patch failed: %s:%ld"
  4971823msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  4981824
  499 #: apply.c:3356
   1825#: apply.c:3360
  5001826#, c-format
  5011827msgid "cannot checkout %s"
  5021828msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  5031829
  504 #: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
   1830#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
  5051831#, c-format
  5061832msgid "failed to read %s"
  5071833msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  5081834
  509 #: apply.c:3416
   1835#: apply.c:3420
  5101836#, c-format
  5111837msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  5121838msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  5131839
  514 #: apply.c:3445 apply.c:3688
   1840#: apply.c:3449 apply.c:3692
  5151841#, c-format
  5161842msgid "path %s has been renamed/deleted"
  5171843msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  5181844
  519 #: apply.c:3531 apply.c:3703
   1845#: apply.c:3535 apply.c:3707
  5201846#, c-format
  5211847msgid "%s: does not exist in index"
  5221848msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  5231849
  524 #: apply.c:3540 apply.c:3711
   1850#: apply.c:3544 apply.c:3715
  5251851#, c-format
  5261852msgid "%s: does not match index"
  5271853msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  5281854
  529 #: apply.c:3575
   1855#: apply.c:3579
  5301856msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  5311857msgstr ""
   
  5331859"сливане."
  5341860
  535 #: apply.c:3578
   1861#: apply.c:3582
  5361862#, c-format
  5371863msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  5381864msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  5391865
  540 #: apply.c:3594 apply.c:3598
   1866#: apply.c:3598 apply.c:3602
  5411867#, c-format
  5421868msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  5431869msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  5441870
  545 #: apply.c:3610
   1871#: apply.c:3614
  5461872#, c-format
  5471873msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  5481874msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  5491875
  550 #: apply.c:3624
   1876#: apply.c:3628
  5511877#, c-format
  5521878msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  5531879msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  5541880
  555 #: apply.c:3629
   1881#: apply.c:3633
  5561882#, c-format
  5571883msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  5581884msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  5591885
  560 #: apply.c:3655
   1886#: apply.c:3659
  5611887msgid "removal patch leaves file contents"
  5621888msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  5631889
  564 #: apply.c:3728
   1890#: apply.c:3732
  5651891#, c-format
  5661892msgid "%s: wrong type"
  5671893msgstr "„%s“: неправилен вид"
  5681894
  569 #: apply.c:3730
   1895#: apply.c:3734
  5701896#, c-format
  5711897msgid "%s has type %o, expected %o"
  5721898msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  5731899
  574 #: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
  575 #: read-cache.c:1299
   1900#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
   1901#: read-cache.c:1309
  5761902#, c-format
  5771903msgid "invalid path '%s'"
  5781904msgstr "неправилен път: „%s“"
  5791905
  580 #: apply.c:3939
   1906#: apply.c:3943
  5811907#, c-format
  5821908msgid "%s: already exists in index"
  5831909msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  5841910
  585 #: apply.c:3942
   1911#: apply.c:3946
  5861912#, c-format
  5871913msgid "%s: already exists in working directory"
  5881914msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  5891915
  590 #: apply.c:3962
   1916#: apply.c:3966
  5911917#, c-format
  5921918msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  5931919msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  5941920
  595 #: apply.c:3967
   1921#: apply.c:3971
  5961922#, c-format
  5971923msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  5991925"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  6001926
  601 #: apply.c:3987
   1927#: apply.c:3991
  6021928#, c-format
  6031929msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  6041930msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  6051931
  606 #: apply.c:3991
   1932#: apply.c:3995
  6071933#, c-format
  6081934msgid "%s: patch does not apply"
  6091935msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  6101936
  611 #: apply.c:4006
   1937#: apply.c:4010
  6121938#, c-format
  6131939msgid "Checking patch %s..."
  6141940msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  6151941
  616 #: apply.c:4098
   1942#: apply.c:4102
  6171943#, c-format
  6181944msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  6201946"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  6211947
  622 #: apply.c:4105
   1948#: apply.c:4109
  6231949#, c-format
  6241950msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  6251951msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  6261952
  627 #: apply.c:4108
   1953#: apply.c:4112
  6281954#, c-format
  6291955msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  6301956msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  6311957
  632 #: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
   1958#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
  6331959#, c-format
  6341960msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  6351961msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  6361962
  637 #: apply.c:4117
   1963#: apply.c:4121
  6381964#, c-format
  6391965msgid "could not add %s to temporary index"
  6401966msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  6411967
  642 #: apply.c:4127
   1968#: apply.c:4131
  6431969#, c-format
  6441970msgid "could not write temporary index to %s"
  6451971msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  6461972
  647 #: apply.c:4265
   1973#: apply.c:4269
  6481974#, c-format
  6491975msgid "unable to remove %s from index"
  6501976msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  6511977
  652 #: apply.c:4299
   1978#: apply.c:4303
  6531979#, c-format
  6541980msgid "corrupt patch for submodule %s"
  6551981msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  6561982
  657 #: apply.c:4305
   1983#: apply.c:4309
  6581984#, c-format
  6591985msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  6611987"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  6621988
  663 #: apply.c:4313
   1989#: apply.c:4317
  6641990#, c-format
  6651991msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  6671993"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  6681994
  669 #: apply.c:4319 apply.c:4464
   1995#: apply.c:4323 apply.c:4468
  6701996#, c-format
  6711997msgid "unable to add cache entry for %s"
  6721998msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  6731999
  674 #: apply.c:4362
   2000#: apply.c:4366
  6752001#, c-format
  6762002msgid "failed to write to '%s'"
  6772003msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  6782004
  679 #: apply.c:4366
   2005#: apply.c:4370
  6802006#, c-format
  6812007msgid "closing file '%s'"
  6822008msgstr "затваряне на файла „%s“"
  6832009
  684 #: apply.c:4436
   2010#: apply.c:4440
  6852011#, c-format
  6862012msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  6872013msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  6882014
  689 #: apply.c:4534
   2015#: apply.c:4538
  6902016#, c-format
  6912017msgid "Applied patch %s cleanly."
  6922018msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  6932019
  694 #: apply.c:4542
   2020#: apply.c:4546
  6952021msgid "internal error"
  6962022msgstr "вътрешна грешка"
  6972023
  698 #: apply.c:4545
   2024#: apply.c:4549
  6992025#, c-format
  7002026msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  7032029msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  7042030
  705 #: apply.c:4556
   2031#: apply.c:4560
  7062032#, c-format
  7072033msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  7082034msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  7092035
  710 #: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
   2036#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
  7112037#, c-format
  7122038msgid "cannot open %s"
  7132039msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  7142040
  715 #: apply.c:4578
   2041#: apply.c:4582
  7162042#, c-format
  7172043msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  7182044msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  7192045
  720 #: apply.c:4582
   2046#: apply.c:4586
  7212047#, c-format
  7222048msgid "Rejected hunk #%d."
  7232049msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  7242050
  725 #: apply.c:4692
   2051#: apply.c:4696
  7262052#, c-format
  7272053msgid "Skipped patch '%s'."
  7282054msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  7292055
  730 #: apply.c:4700
   2056#: apply.c:4704
  7312057msgid "unrecognized input"
  7322058msgstr "непознат вход"
  7332059
  734 #: apply.c:4720
   2060#: apply.c:4724
  7352061msgid "unable to read index file"
  7362062msgstr "индексът не може да бъде записан"
  7372063
  738 #: apply.c:4875
   2064#: apply.c:4879
  7392065#, c-format
  7402066msgid "can't open patch '%s': %s"
  7412067msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  7422068
  743 #: apply.c:4902
   2069#: apply.c:4906
  7442070#, c-format
  7452071msgid "squelched %d whitespace error"
   
  7482074msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  7492075
  750 #: apply.c:4908 apply.c:4923
   2076#: apply.c:4912 apply.c:4927
  7512077#, c-format
  7522078msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  7552081msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  7562082
  757 #: apply.c:4916
   2083#: apply.c:4920
  7582084#, c-format
  7592085msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  7642090"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  7652091
  766 #: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
   2092#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
  7672093msgid "Unable to write new index file"
  7682094msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  7692095
  770 #: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
  771 #: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
  772 #: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
   2096#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
   2097#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
   2098#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
  7732099#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
  774 #: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
  775 #: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
   2100#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
   2101#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
  7762102msgid "path"
  7772103msgstr "път"
  7782104
  779 #: apply.c:4960
   2105#: apply.c:4964
  7802106msgid "don't apply changes matching the given path"
  7812107msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  7822108
  783 #: apply.c:4963
   2109#: apply.c:4967
  7842110msgid "apply changes matching the given path"
  7852111msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  7862112
  787 #: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
   2113#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
  7882114msgid "num"
  7892115msgstr "БРОЙ"
  7902116
  791 #: apply.c:4966
   2117#: apply.c:4970
  7922118msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  7932119msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  7942120
  795 #: apply.c:4969
   2121#: apply.c:4973
  7962122msgid "ignore additions made by the patch"
  7972123msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  7982124
  799 #: apply.c:4971
   2125#: apply.c:4975
  8002126msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  8012127msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  8022128
  803 #: apply.c:4975
   2129#: apply.c:4979
  8042130msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  8052131msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  8062132
  807 #: apply.c:4977
   2133#: apply.c:4981
  8082134msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  8092135msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  8102136
  811 #: apply.c:4979
   2137#: apply.c:4983
  8122138msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  8132139msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  8142140
  815 #: apply.c:4981
   2141#: apply.c:4985
  8162142msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  8172143msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  8182144
  819 #: apply.c:4983
   2145#: apply.c:4987
  8202146msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
  8212147msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
  8222148
  823 #: apply.c:4985
   2149#: apply.c:4989
  8242150msgid "apply a patch without touching the working tree"
  8252151msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  8262152
  827 #: apply.c:4987
   2153#: apply.c:4991
  8282154msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  8292155msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  8302156
  831 #: apply.c:4990
   2157#: apply.c:4994
  8322158msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  8332159msgstr ""
   
  8352161"summary“"
  8362162
  837 #: apply.c:4992
   2163#: apply.c:4996
  8382164msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  8392165msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  8402166
  841 #: apply.c:4994
   2167#: apply.c:4998
  8422168msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  8432169msgstr ""
  8442170"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  8452171
  846 #: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
   2172#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
  8472173msgid "paths are separated with NUL character"
  8482174msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  8492175
  850 #: apply.c:4999
   2176#: apply.c:5003
  8512177msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  8522178msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  8532179
  854 #: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
   2180#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
  8552181#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
  856 #: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
   2182#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
  8572183msgid "action"
  8582184msgstr "действие"
  8592185
  860 #: apply.c:5001
   2186#: apply.c:5005
  8612187msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  8622188msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  8632189
  864 #: apply.c:5004 apply.c:5007
   2190#: apply.c:5008 apply.c:5011
  8652191msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  8662192msgstr ""
  8672193"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  8682194
  869 #: apply.c:5010
   2195#: apply.c:5014
  8702196msgid "apply the patch in reverse"
  8712197msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  8722198
  873 #: apply.c:5012
   2199#: apply.c:5016
  8742200msgid "don't expect at least one line of context"
  8752201msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  8762202
  877 #: apply.c:5014
   2203#: apply.c:5018
  8782204msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  8792205msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  8802206
  881 #: apply.c:5016
   2207#: apply.c:5020
  8822208msgid "allow overlapping hunks"
  8832209msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  8842210
  885 #: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
  886 #: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
  887 #: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  888 #: builtin/rebase--interactive.c:159
   2211#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
   2212#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
   2213#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
  8892214msgid "be verbose"
  8902215msgstr "повече подробности"
  8912216
  892 #: apply.c:5019
   2217#: apply.c:5023
  8932218msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  8942219msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  8952220
  896 #: apply.c:5022
   2221#: apply.c:5026
  8972222msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  8982223msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  8992224
  900 #: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
   2225#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
  9012226msgid "root"
  9022227msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  9032228
  904 #: apply.c:5025
   2229#: apply.c:5029
  9052230msgid "prepend <root> to all filenames"
  9062231msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
   
  9252250msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  9262251
  927 #: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
   2252#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
  9282253#, c-format
  9292254msgid "pathspec '%s' did not match any files"
   
  9572282msgstr "ФОРМАТ на архива"
  9582283
  959 #: archive.c:456 builtin/log.c:1549
   2284#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
  9602285msgid "prefix"
  9612286msgstr "ПРЕФИКС"
   
  9652290msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  9662291
  967 #: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
  968 #: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
  969 #: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
  970 #: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
  971 #: parse-options.h:162
   2292#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
   2293#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
   2294#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
   2295#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
   2296#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
  9722297msgid "file"
  9732298msgstr "ФАЙЛ"
   
  10012326msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  10022327
  1003 #: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
  1004 #: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
   2328#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
   2329#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
  10052330msgid "repo"
  10062331msgstr "хранилище"
   
  10102335msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  10112336
  1012 #: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
   2337#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
  10132338#: builtin/notes.c:498
  10142339msgid "command"
   
  10562381msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
  10572382
  1058 #: archive-tar.c:458
   2383#: archive-tar.c:459
  10592384#, c-format
  10602385msgid "unable to start '%s' filter"
  10612386msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
  10622387
  1063 #: archive-tar.c:461
   2388#: archive-tar.c:462
  10642389msgid "unable to redirect descriptor"
  10652390msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
  10662391
  1067 #: archive-tar.c:468
   2392#: archive-tar.c:469
  10682393#, c-format
  10692394msgid "'%s' filter reported error"
   
  10802405msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
  10812406
  1082 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
   2407#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
  10832408#, c-format
  10842409msgid "deflate error (%d)"
   
  11822507msgstr "необходима е версия „%s“"
  11832508
  1184 #: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
   2509#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
  11852510#, c-format
  11862511msgid "could not create file '%s'"
  11872512msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  11882513
  1189 #: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
   2514#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
  11902515#, c-format
  11912516msgid "could not read file '%s'"
  11922517msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  11932518
  1194 #: bisect.c:967
   2519#: bisect.c:958
  11952520msgid "reading bisect refs failed"
  11962521msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
  11972522
  1198 #: bisect.c:986
   2523#: bisect.c:977
  11992524#, c-format
  12002525msgid "%s was both %s and %s\n"
  12012526msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
  12022527
  1203 #: bisect.c:994
   2528#: bisect.c:985
  12042529#, c-format
  12052530msgid ""
   
  12102535"Проверете параметрите за пътищата.\n"
  12112536
  1212 #: bisect.c:1013
   2537#: bisect.c:1004
  12132538#, c-format
  12142539msgid "(roughly %d step)"
   
  12202545#. steps)" translation.
  12212546#.
  1222 #: bisect.c:1019
   2547#: bisect.c:1010
  12232548#, c-format
  12242549msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
   
  12272552msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
  12282553
  1229 #: blame.c:1792
   2554#: blame.c:1794
  12302555msgid "--contents and --reverse do not blend well."
  12312556msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
  12322557
  1233 #: blame.c:1806
   2558#: blame.c:1808
  12342559msgid "cannot use --contents with final commit object name"
  12352560msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
  12362561
  1237 #: blame.c:1827
   2562#: blame.c:1829
  12382563msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
  12392564msgstr ""
   
  12412566"указването на крайно подаване"
  12422567
  1243 #: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
  1244 #: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
  1245 #: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
  1246 #: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
   2568#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
   2569#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
   2570#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
   2571#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
  12472572#: builtin/shortlog.c:192
  12482573msgid "revision walk setup failed"
  12492574msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
  12502575
  1251 #: blame.c:1854
   2576#: blame.c:1856
  12522577msgid ""
  12532578"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   
  12562581"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
  12572582
  1258 #: blame.c:1865
   2583#: blame.c:1867
  12592584#, c-format
  12602585msgid "no such path %s in %s"
  12612586msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
  12622587
  1263 #: blame.c:1876
   2588#: blame.c:1878
  12642589#, c-format
  12652590msgid "cannot read blob %s for path %s"
  12662591msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
  12672592
  1268 #: branch.c:52
   2593#: branch.c:53
  12692594#, c-format
  12702595msgid ""
   
  12792604"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
  12802605
  1281 #: branch.c:66
   2606#: branch.c:67
  12822607#, c-format
  12832608msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
   
  12852610"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
  12862611
  1287 #: branch.c:92
   2612#: branch.c:93
  12882613#, c-format
  12892614msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
   
  12922617"пребазиране."
  12932618
  1294 #: branch.c:93
   2619#: branch.c:94
  12952620#, c-format
  12962621msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
  12972622msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
  12982623
  1299 #: branch.c:97
   2624#: branch.c:98
  13002625#, c-format
  13012626msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
  13022627msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
  13032628
  1304 #: branch.c:98
   2629#: branch.c:99
  13052630#, c-format
  13062631msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
  13072632msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
  13082633
  1309 #: branch.c:103
   2634#: branch.c:104
  13102635#, c-format
  13112636msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
  13122637msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
  13132638
  1314 #: branch.c:104
   2639#: branch.c:105
  13152640#, c-format
  13162641msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
  13172642msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
  13182643
  1319 #: branch.c:108
   2644#: branch.c:109
  13202645#, c-format
  13212646msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
  13222647msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
  13232648
  1324 #: branch.c:109
   2649#: branch.c:110
  13252650#, c-format
  13262651msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
  13272652msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
  13282653
  1329 #: branch.c:118
   2654#: branch.c:119
  13302655msgid "Unable to write upstream branch configuration"
  13312656msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
  13322657
  1333 #: branch.c:155
   2658#: branch.c:156
  13342659#, c-format
  13352660msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
  13362661msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
  13372662
  1338 #: branch.c:188
   2663#: branch.c:189
  13392664#, c-format
  13402665msgid "'%s' is not a valid branch name."
  13412666msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
  13422667
  1343 #: branch.c:207
   2668#: branch.c:208
  13442669#, c-format
  13452670msgid "A branch named '%s' already exists."
  13462671msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
  13472672
  1348 #: branch.c:212
   2673#: branch.c:213
  13492674msgid "Cannot force update the current branch."
  13502675msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
  13512676
  1352 #: branch.c:232
   2677#: branch.c:233
  13532678#, c-format
  13542679msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
  13552680msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
  13562681
  1357 #: branch.c:234
   2682#: branch.c:235
  13582683#, c-format
  13592684msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
  13602685msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
  13612686
  1362 #: branch.c:236
   2687#: branch.c:237
  13632688msgid ""
  13642689"\n"
   
  13792704"изтласква."
  13802705
  1381 #: branch.c:280
   2706#: branch.c:281
  13822707#, c-format
  13832708msgid "Not a valid object name: '%s'."
  13842709msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
  13852710
  1386 #: branch.c:300
   2711#: branch.c:301
  13872712#, c-format
  13882713msgid "Ambiguous object name: '%s'."
  13892714msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
  13902715
  1391 #: branch.c:305
   2716#: branch.c:306
  13922717#, c-format
  13932718msgid "Not a valid branch point: '%s'."
   
  14142739msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  14152740
  1416 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
  1417 #: builtin/commit.c:776
   2741#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
   2742#: builtin/commit.c:788
  14182743#, c-format
  14192744msgid "could not open '%s'"
   
  14642789"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  14652790
  1466 #: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
   2791#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
  14672792#, c-format
  14682793msgid "unrecognized argument: %s"
   
  14872812msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  14882813
  1489 #: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
  1490 #: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
  1491 #: builtin/replace.c:448
   2814#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
   2815#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
  14922816#, c-format
  14932817msgid "could not parse %s"
   
  15222846"    git config advice.graftFileDeprecated false"
  15232847
  1524 #: commit.c:1122
   2848#: commit.c:1128
  15252849#, c-format
  15262850msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
   
  15282852"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  15292853
  1530 #: commit.c:1125
   2854#: commit.c:1131
  15312855#, c-format
  15322856msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
   
  15342858"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
  15352859
  1536 #: commit.c:1128
   2860#: commit.c:1134
  15372861#, c-format
  15382862msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
  15392863msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
  15402864
  1541 #: commit.c:1131
   2865#: commit.c:1137
  15422866#, c-format
  15432867msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
  15442868msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
  15452869
  1546 #: commit.c:1385
   2870#: commit.c:1391
  15472871msgid ""
  15482872"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
   
  15542878"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
  15552879
  1556 #: commit-graph.c:101
  1557 #, c-format
  1558 msgid "graph file %s is too small"
  1559 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
  1560 
  1561 #: commit-graph.c:136
  1562 #, c-format
  1563 msgid "graph signature %X does not match signature %X"
  1564 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  1565 
  1566 #: commit-graph.c:143
  1567 #, c-format
  1568 msgid "graph version %X does not match version %X"
  1569 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  1570 
  1571 #: commit-graph.c:150
  1572 #, c-format
  1573 msgid "hash version %X does not match version %X"
  1574 msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
  1575 
  1576 #: commit-graph.c:173
  1577 msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
  1578 msgstr ""
  1579 "записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
  1580 
  1581 #: commit-graph.c:184
  1582 #, c-format
  1583 msgid "improper chunk offset %08x%08x"
  1584 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
  1585 
  1586 #: commit-graph.c:221
  1587 #, c-format
  1588 msgid "chunk id %08x appears multiple times"
  1589 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
  1590 
  1591 #: commit-graph.c:334
   2880#: commit-graph.c:388
  15922881#, c-format
  15932882msgid "could not find commit %s"
  15942883msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
  15952884
  1596 #: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
   2885#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
  15972886#, c-format
  15982887msgid "unable to get type of object %s"
  15992888msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
  16002889
  1601 #: commit-graph.c:704
   2890#: commit-graph.c:763
  16022891msgid "Loading known commits in commit graph"
  16032892msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
  16042893
  1605 #: commit-graph.c:720
   2894#: commit-graph.c:779
  16062895msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
  16072896msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
  16082897
  1609 #: commit-graph.c:732
   2898#: commit-graph.c:791
  16102899msgid "Clearing commit marks in commit graph"
  16112900msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
  16122901
  1613 #: commit-graph.c:752
   2902#: commit-graph.c:811
  16142903msgid "Computing commit graph generation numbers"
  16152904msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
  16162905
  1617 #: commit-graph.c:869
   2906#: commit-graph.c:928
  16182907#, c-format
  16192908msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
   
  16222911msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
  16232912
  1624 #: commit-graph.c:882
   2913#: commit-graph.c:941
  16252914#, c-format
  16262915msgid "error adding pack %s"
  16272916msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
  16282917
  1629 #: commit-graph.c:884
   2918#: commit-graph.c:943
  16302919#, c-format
  16312920msgid "error opening index for %s"
  16322921msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
  16332922
  1634 #: commit-graph.c:898
   2923#: commit-graph.c:957
  16352924#, c-format
  16362925msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
   
  16392928msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
  16402929
  1641 #: commit-graph.c:930
   2930#: commit-graph.c:989
  16422931msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
  16432932msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
  16442933
  1645 #: commit-graph.c:943
   2934#: commit-graph.c:1002
  16462935msgid "Counting distinct commits in commit graph"
  16472936msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
  16482937
  1649 #: commit-graph.c:956
   2938#: commit-graph.c:1015
  16502939#, c-format
  16512940msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
  16522941msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
  16532942
  1654 #: commit-graph.c:965
   2943#: commit-graph.c:1024
  16552944msgid "Finding extra edges in commit graph"
  16562945msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
  16572946
  1658 #: commit-graph.c:989
   2947#: commit-graph.c:1048
  16592948msgid "too many commits to write graph"
  16602949msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
  16612950
  1662 #: commit-graph.c:996 midx.c:769
   2951#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
  16632952#, c-format
  16642953msgid "unable to create leading directories of %s"
  16652954msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
  16662955
  1667 #: commit-graph.c:1036
   2956#: commit-graph.c:1095
  16682957#, c-format
  16692958msgid "Writing out commit graph in %d pass"
   
  16722961msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
  16732962
  1674 #: commit-graph.c:1109
   2963#: commit-graph.c:1160
  16752964msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
  16762965msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
  16772966
  1678 #: commit-graph.c:1153
   2967#: commit-graph.c:1204
  16792968msgid "Verifying commits in commit graph"
  16802969msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
   
  17223011msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
  17233012
  1724 #: config.c:378 sequencer.c:2330
   3013#: config.c:378 sequencer.c:2459
  17253014#, c-format
  17263015msgid "invalid key: %s"
   
  18623151"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
  18633152
  1864 #: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
   3153#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
  18653154#, c-format
  18663155msgid "bad pack compression level %d"
  18673156msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
  18683157
  1869 #: config.c:1602
   3158#: config.c:1604
  18703159#, c-format
  18713160msgid "unable to load config blob object '%s'"
  18723161msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
  18733162
  1874 #: config.c:1605
   3163#: config.c:1607
  18753164#, c-format
  18763165msgid "reference '%s' does not point to a blob"
  18773166msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
  18783167
  1879 #: config.c:1622
   3168#: config.c:1624
  18803169#, c-format
  18813170msgid "unable to resolve config blob '%s'"
  18823171msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
  18833172
  1884 #: config.c:1652
   3173#: config.c:1654
  18853174#, c-format
  18863175msgid "failed to parse %s"
  18873176msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
  18883177
  1889 #: config.c:1705
   3178#: config.c:1710
  18903179msgid "unable to parse command-line config"
  18913180msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  18923181
  1893 #: config.c:2037
   3182#: config.c:2059
  18943183msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  18953184msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  18963185
  1897 #: config.c:2207
   3186#: config.c:2229
  18983187#, c-format
  18993188msgid "Invalid %s: '%s'"
  19003189msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  19013190
  1902 #: config.c:2250
   3191#: config.c:2272
  19033192#, c-format
  19043193msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
   
  19073196"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
  19083197
  1909 #: config.c:2276
   3198#: config.c:2298
  19103199#, c-format
  19113200msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  19143203"%d"
  19153204
  1916 #: config.c:2322
   3205#: config.c:2344
  19173206#, c-format
  19183207msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  19193208msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  19203209
  1921 #: config.c:2324
   3210#: config.c:2346
  19223211#, c-format
  19233212msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  19243213msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  19253214
  1926 #: config.c:2405
   3215#: config.c:2427
  19273216#, c-format
  19283217msgid "invalid section name '%s'"
  19293218msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
  19303219
  1931 #: config.c:2437
   3220#: config.c:2459
  19323221#, c-format
  19333222msgid "%s has multiple values"
  19343223msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  19353224
  1936 #: config.c:2466
   3225#: config.c:2488
  19373226#, c-format
  19383227msgid "failed to write new configuration file %s"
  19393228msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
  19403229
  1941 #: config.c:2716 config.c:3040
   3230#: config.c:2740 config.c:3064
  19423231#, c-format
  19433232msgid "could not lock config file %s"
  19443233msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
  19453234
  1946 #: config.c:2727
   3235#: config.c:2751
  19473236#, c-format
  19483237msgid "opening %s"
  19493238msgstr "отваряне на „%s“"
  19503239
  1951 #: config.c:2762 builtin/config.c:328
   3240#: config.c:2786 builtin/config.c:328
  19523241#, c-format
  19533242msgid "invalid pattern: %s"
  19543243msgstr "неправилен шаблон: %s"
  19553244
  1956 #: config.c:2787
   3245#: config.c:2811
  19573246#, c-format
  19583247msgid "invalid config file %s"
  19593248msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
  19603249
  1961 #: config.c:2800 config.c:3053
   3250#: config.c:2824 config.c:3077
  19623251#, c-format
  19633252msgid "fstat on %s failed"
  19643253msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  19653254
  1966 #: config.c:2811
   3255#: config.c:2835
  19673256#, c-format
  19683257msgid "unable to mmap '%s'"
  19693258msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
  19703259
  1971 #: config.c:2820 config.c:3058
   3260#: config.c:2844 config.c:3082
  19723261#, c-format
  19733262msgid "chmod on %s failed"
  19743263msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
  19753264
  1976 #: config.c:2905 config.c:3155
   3265#: config.c:2929 config.c:3179
  19773266#, c-format
  19783267msgid "could not write config file %s"
  19793268msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
  19803269
  1981 #: config.c:2939
   3270#: config.c:2963
  19823271#, c-format
  19833272msgid "could not set '%s' to '%s'"
  19843273msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  19853274
  1986 #: config.c:2941 builtin/remote.c:782
   3275#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
  19873276#, c-format
  19883277msgid "could not unset '%s'"
  19893278msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  19903279
  1991 #: config.c:3031
   3280#: config.c:3055
  19923281#, c-format
  19933282msgid "invalid section name: %s"
  19943283msgstr "неправилно име на раздел: %s"
  19953284
  1996 #: config.c:3198
   3285#: config.c:3222
  19973286#, c-format
  19983287msgid "missing value for '%s'"
   
  21543443"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
  21553444
  2156 #: connect.c:1259
   3445#: connect.c:1260
  21573446#, c-format
  21583447msgid "strange pathname '%s' blocked"
  21593448msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
  21603449
  2161 #: connect.c:1304
   3450#: connect.c:1307
  21623451msgid "unable to fork"
  21633452msgstr "неуспешно създаване на процес"
  21643453
  2165 #: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
   3454#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
  21663455msgid "Checking connectivity"
  21673456msgstr "Проверка на свързаността"
  21683457
  2169 #: connected.c:80
   3458#: connected.c:97
  21703459msgid "Could not run 'git rev-list'"
  21713460msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
  21723461
  2173 #: connected.c:100
   3462#: connected.c:117
  21743463msgid "failed write to rev-list"
  21753464msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
  21763465
  2177 #: connected.c:107
   3466#: connected.c:124
  21783467msgid "failed to close rev-list's stdin"
  21793468msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
   
  24183707msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
  24193708
  2420 #: diff.c:108
  2421 #, c-format
  2422 msgid "option '%s' requires a value"
  2423 msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
  2424 
  2425 #: diff.c:158
   3709#: diff.c:155
  24263710#, c-format
  24273711msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
   
  24303714"директории\n"
  24313715
  2432 #: diff.c:163
   3716#: diff.c:160
  24333717#, c-format
  24343718msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
  24353719msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  24363720
  2437 #: diff.c:291
   3721#: diff.c:296
  24383722msgid ""
  24393723"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
   
  24443728"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
  24453729
  2446 #: diff.c:319
   3730#: diff.c:324
  24473731#, c-format
  24483732msgid ""
   
  24503734"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
  24513735msgstr ""
  2452 "неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, possible "
  2453 "values are „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
   3736"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
   3737"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
  24543738"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
  24553739"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
   
  24573741"форматиране)"
  24583742
  2459 #: diff.c:327
   3743#: diff.c:332
  24603744msgid ""
  24613745"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
  24623746"whitespace modes"
  24633747msgstr ""
  2464 "color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
   3748"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
  24653749"за празни знаци"
  24663750
  2467 #: diff.c:400
   3751#: diff.c:405
  24683752#, c-format
  24693753msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  24703754msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  24713755
  2472 #: diff.c:460
   3756#: diff.c:465
  24733757#, c-format
  24743758msgid ""
   
  24793763"%s"
  24803764
  2481 #: diff.c:4211
   3765#: diff.c:4210
  24823766#, c-format
  24833767msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  24853769"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  24863770
  2487 #: diff.c:4553
   3771#: diff.c:4555
  24883772msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  24893773msgstr ""
   
  24913775"една с друга"
  24923776
  2493 #: diff.c:4556
   3777#: diff.c:4558
  24943778msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
  24953779msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
  24963780
  2497 #: diff.c:4634
   3781#: diff.c:4636
  24983782msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  24993783msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  25003784
  2501 #: diff.c:4800
   3785#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
   3786#: parse-options.c:200
   3787#, c-format
   3788msgid "%s expects a numerical value"
   3789msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
   3790
   3791#: diff.c:4721
  25023792#, c-format
  25033793msgid ""
   
  25083798"%s"
  25093799
  2510 #: diff.c:4814
  2511 #, c-format
  2512 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  2513 msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  2514 
  2515 #: diff.c:5900
   3800#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
   3801msgid "suppress diff output"
   3802msgstr "без извеждане на разликите"
   3803
   3804#: diff.c:6148
  25163805msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  25173806msgstr ""
   
  25193808"многото файлове."
  25203809
  2521 #: diff.c:5903
   3810#: diff.c:6151
  25223811msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  25233812msgstr ""
  2524 "установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
  2525 
  2526 #: diff.c:5906
   3813"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
   3814"файлове."
   3815
   3816#: diff.c:6154
  25273817#, c-format
  25283818msgid ""
   
  25303820msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
  25313821
  2532 #: dir.c:538
   3822#: dir.c:537
  25333823#, c-format
  25343824msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
  25353825msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
  25363826
  2537 #: dir.c:927
   3827#: dir.c:926
  25383828#, c-format
  25393829msgid "cannot use %s as an exclude file"
  25403830msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
  25413831
  2542 #: dir.c:1842
   3832#: dir.c:1843
  25433833#, c-format
  25443834msgid "could not open directory '%s'"
  25453835msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
  25463836
  2547 #: dir.c:2084
   3837#: dir.c:2085
  25483838msgid "failed to get kernel name and information"
  25493839msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  25503840
  2551 #: dir.c:2208
   3841#: dir.c:2209
  25523842msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
  25533843msgstr ""
  25543844"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
  25553845
  2556 #: dir.c:3009
   3846#: dir.c:3013
  25573847#, c-format
  25583848msgid "index file corrupt in repo %s"
  25593849msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
  25603850
  2561 #: dir.c:3054 dir.c:3059
   3851#: dir.c:3058 dir.c:3063
  25623852#, c-format
  25633853msgid "could not create directories for %s"
  25643854msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  25653855
  2566 #: dir.c:3088
   3856#: dir.c:3092
  25673857#, c-format
  25683858msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
   
  25783868msgstr "Филтриране на съдържанието"
  25793869
  2580 #: entry.c:465
   3870#: entry.c:476
  25813871#, c-format
  25823872msgid "could not stat file '%s'"
   
  25933883msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
  25943884
  2595 #: exec-cmd.c:361
   3885#: exec-cmd.c:363
  25963886#, c-format
  25973887msgid "too many args to run %s"
   
  26203910msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
  26213911
  2622 #: fetch-pack.c:256
   3912#: fetch-pack.c:258
  26233913msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
  26243914msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
  26253915
  2626 #: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
   3916#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
  26273917#, c-format
  26283918msgid "invalid shallow line: %s"
  26293919msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
  26303920
  2631 #: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
   3921#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
  26323922#, c-format
  26333923msgid "invalid unshallow line: %s"
  26343924msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
  26353925
  2636 #: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
   3926#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
  26373927#, c-format
  26383928msgid "object not found: %s"
  26393929msgstr "обектът „%s“ липсва"
  26403930
  2641 #: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
   3931#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
  26423932#, c-format
  26433933msgid "error in object: %s"
  26443934msgstr "грешка в обекта: „%s“"
  26453935
  2646 #: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
   3936#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
  26473937#, c-format
  26483938msgid "no shallow found: %s"
  26493939msgstr "не е открит плитък обект: %s"
  26503940
  2651 #: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
   3941#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
  26523942#, c-format
  26533943msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
  26543944msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
  26553945
  2656 #: fetch-pack.c:415
   3946#: fetch-pack.c:417
  26573947#, c-format
  26583948msgid "got %s %d %s"
  26593949msgstr "получено бе %s %d %s"
  26603950
  2661 #: fetch-pack.c:432
   3951#: fetch-pack.c:434
  26623952#, c-format
  26633953msgid "invalid commit %s"
  26643954msgstr "неправилно подаване: „%s“"
  26653955
  2666 #: fetch-pack.c:463
   3956#: fetch-pack.c:465
  26673957msgid "giving up"
  26683958msgstr "преустановяване"
  26693959
  2670 #: fetch-pack.c:475 progress.c:229
   3960#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
  26713961msgid "done"
  26723962msgstr "действието завърши"
  26733963
  2674 #: fetch-pack.c:487
   3964#: fetch-pack.c:489
  26753965#, c-format
  26763966msgid "got %s (%d) %s"
  26773967msgstr "получено бе %s (%d) %s"
  26783968
  2679 #: fetch-pack.c:533
   3969#: fetch-pack.c:535
  26803970#, c-format
  26813971msgid "Marking %s as complete"
  26823972msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
  26833973
  2684 #: fetch-pack.c:740
   3974#: fetch-pack.c:744
  26853975#, c-format
  26863976msgid "already have %s (%s)"
  26873977msgstr "вече има „%s“ (%s)"
  26883978
  2689 #: fetch-pack.c:779
   3979#: fetch-pack.c:783
  26903980msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
  26913981msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
  26923982
  2693 #: fetch-pack.c:787
   3983#: fetch-pack.c:791
  26943984msgid "protocol error: bad pack header"
  26953985msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
  26963986
  2697 #: fetch-pack.c:855
   3987#: fetch-pack.c:859
  26983988#, c-format
  26993989msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
  27003990msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
  27013991
  2702 #: fetch-pack.c:871
   3992#: fetch-pack.c:875
  27033993#, c-format
  27043994msgid "%s failed"
  27053995msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  27063996
  2707 #: fetch-pack.c:873
   3997#: fetch-pack.c:877
  27083998msgid "error in sideband demultiplexer"
  27093999msgstr "грешка в демултиплексора"
  27104000
  2711 #: fetch-pack.c:902
   4001#: fetch-pack.c:906
  27124002msgid "Server does not support shallow clients"
  27134003msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
  27144004
  2715 #: fetch-pack.c:906
   4005#: fetch-pack.c:910
  27164006msgid "Server supports multi_ack_detailed"
  27174007msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
  27184008
  2719 #: fetch-pack.c:909
   4009#: fetch-pack.c:913
  27204010msgid "Server supports no-done"
  27214011msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
  27224012
  2723 #: fetch-pack.c:915
   4013#: fetch-pack.c:919
  27244014msgid "Server supports multi_ack"
  27254015msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
  27264016
  2727 #: fetch-pack.c:919
   4017#: fetch-pack.c:923
  27284018msgid "Server supports side-band-64k"
  27294019msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
  27304020
  2731 #: fetch-pack.c:923
   4021#: fetch-pack.c:927
  27324022msgid "Server supports side-band"
  27334023msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
  27344024
  2735 #: fetch-pack.c:927
   4025#: fetch-pack.c:931
  27364026msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
  27374027msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
  27384028
  2739 #: fetch-pack.c:931
   4029#: fetch-pack.c:935
  27404030msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
  27414031msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
  27424032
  2743 #: fetch-pack.c:941
   4033#: fetch-pack.c:945
  27444034msgid "Server supports ofs-delta"
  27454035msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
  27464036
  2747 #: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
   4037#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
  27484038msgid "Server supports filter"
  27494039msgstr "Сървърът поддържа филтри"
  27504040
  2751 #: fetch-pack.c:955
   4041#: fetch-pack.c:959
  27524042#, c-format
  27534043msgid "Server version is %.*s"
  27544044msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
  27554045
  2756 #: fetch-pack.c:961
   4046#: fetch-pack.c:965
  27574047msgid "Server does not support --shallow-since"
  27584048msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
  27594049
  2760 #: fetch-pack.c:965
   4050#: fetch-pack.c:969
  27614051msgid "Server does not support --shallow-exclude"
  27624052msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
  27634053
  2764 #: fetch-pack.c:967
   4054#: fetch-pack.c:971
  27654055msgid "Server does not support --deepen"
  27664056msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
  27674057
  2768 #: fetch-pack.c:984
   4058#: fetch-pack.c:988
  27694059msgid "no common commits"
  27704060msgstr "няма общи подавания"
  27714061
  2772 #: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
   4062#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
  27734063msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  27744064msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
  27754065
  2776 #: fetch-pack.c:1134
   4066#: fetch-pack.c:1138
  27774067msgid "Server does not support shallow requests"
  27784068msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
  27794069
  2780 #: fetch-pack.c:1184
   4070#: fetch-pack.c:1189
  27814071#, c-format
  27824072msgid "error reading section header '%s'"
  27834073msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
  27844074
  2785 #: fetch-pack.c:1190
   4075#: fetch-pack.c:1195
  27864076#, c-format
  27874077msgid "expected '%s', received '%s'"
  27884078msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
  27894079
  2790 #: fetch-pack.c:1229
   4080#: fetch-pack.c:1234
  27914081#, c-format
  27924082msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
  27934083msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
  27944084
  2795 #: fetch-pack.c:1234
   4085#: fetch-pack.c:1239
  27964086#, c-format
  27974087msgid "error processing acks: %d"
  27984088msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
  27994089
  2800 #: fetch-pack.c:1244
   4090#: fetch-pack.c:1249
  28014091msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
  28024092msgstr ""
  28034093"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
  28044094
  2805 #: fetch-pack.c:1246
   4095#: fetch-pack.c:1251
  28064096msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
  28074097msgstr ""
   
  28094099"други раздели"
  28104100
  2811 #: fetch-pack.c:1287
   4101#: fetch-pack.c:1293
  28124102#, c-format
  28134103msgid "error processing shallow info: %d"
  28144104msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
  28154105
  2816 #: fetch-pack.c:1308
   4106#: fetch-pack.c:1340
  28174107#, c-format
  28184108msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
  28194109msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
  28204110
  2821 #: fetch-pack.c:1318
   4111#: fetch-pack.c:1345
  28224112#, c-format
  28234113msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
  28244114msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
  28254115
  2826 #: fetch-pack.c:1322
   4116#: fetch-pack.c:1350
  28274117#, c-format
  28284118msgid "error processing wanted refs: %d"
  28294119msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
  28304120
  2831 #: fetch-pack.c:1646
   4121#: fetch-pack.c:1676
  28324122msgid "no matching remote head"
  28334123msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  28344124
  2835 #: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
   4125#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
  28364126msgid "remote did not send all necessary objects"
  28374127msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
  28384128
  2839 #: fetch-pack.c:1690
   4129#: fetch-pack.c:1726
  28404130#, c-format
  28414131msgid "no such remote ref %s"
  28424132msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
  28434133
  2844 #: fetch-pack.c:1693
   4134#: fetch-pack.c:1729
  28454135#, c-format
  28464136msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
   
  28704160msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  28714161
  2872 #: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
   4162#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
  28734163#: builtin/rm.c:135
  28744164#, c-format
   
  29464236msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
  29474237
  2948 #: help.c:363 git.c:90
   4238#: help.c:363 git.c:97
  29494239#, c-format
  29504240msgid "unsupported command listing type '%s'"
  29514241msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
  29524242
  2953 #: help.c:410
   4243#: help.c:403
  29544244msgid "The common Git guides are:"
  29554245msgstr "Популярните въведения в Git са:"
  29564246
  2957 #: help.c:519
   4247#: help.c:512
  29584248msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
  29594249msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
  29604250
  2961 #: help.c:524
   4251#: help.c:517
  29624252msgid "External commands"
  29634253msgstr "Външни команди"
  29644254
  2965 #: help.c:539
   4255#: help.c:532
  29664256msgid "Command aliases"
  29674257msgstr "Псевдоними на командите"
  29684258
  2969 #: help.c:603
   4259#: help.c:596
  29704260#, c-format
  29714261msgid ""
   
  29764266"бъде изпълнена.  Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  29774267
  2978 #: help.c:662
   4268#: help.c:655
  29794269msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
  29804270msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
  29814271
  2982 #: help.c:684
   4272#: help.c:677
  29834273#, c-format
  29844274msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
   
  29874277"не съществува."
  29884278
  2989 #: help.c:689
   4279#: help.c:682
  29904280#, c-format
  29914281msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
   
  29934283"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
  29944284
  2995 #: help.c:694
   4285#: help.c:687
  29964286#, c-format
  29974287msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
   
  30004290"имате предвид „%s“."
  30014291
  3002 #: help.c:702
   4292#: help.c:695
  30034293#, c-format
  30044294msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
  30054295msgstr "git: „%s“ не е команда на git.  Погледнете изхода от „git --help“."
  30064296
  3007 #: help.c:706
   4297#: help.c:699
  30084298msgid ""
  30094299"\n"
   
  30194309"Най-близките команди са"
  30204310
  3021 #: help.c:721
   4311#: help.c:714
  30224312msgid "git version [<options>]"
  30234313msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
  30244314
  3025 #: help.c:789
   4315#: help.c:782
  30264316#, c-format
  30274317msgid "%s: %s - %s"
  30284318msgstr "%s: %s — %s"
  30294319
  3030 #: help.c:793
   4320#: help.c:786
  30314321msgid ""
  30324322"\n"
   
  30424332"Команди с подобно име са:"
  30434333
  3044 #: ident.c:345
   4334#: ident.c:349
  30454335msgid ""
  30464336"\n"
   
  30694359"\n"
  30704360
  3071 #: ident.c:369
   4361#: ident.c:379
  30724362msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
  30734363msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
  30744364
  3075 #: ident.c:374
   4365#: ident.c:384
  30764366#, c-format
  30774367msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
   
  30804370"„%s“)"
  30814371
  3082 #: ident.c:384
   4372#: ident.c:401
  30834373msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
  30844374msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
  30854375
  3086 #: ident.c:390
   4376#: ident.c:407
  30874377#, c-format
  30884378msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
  30894379msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
  30904380
  3091 #: ident.c:398
   4381#: ident.c:415
  30924382#, c-format
  30934383msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
  30944384msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
  30954385
  3096 #: ident.c:404
   4386#: ident.c:421
  30974387#, c-format
  30984388msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
  30994389msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
  31004390
  3101 #: ident.c:419 builtin/commit.c:608
   4391#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
  31024392#, c-format
  31034393msgid "invalid date format: %s"
   
  31124402msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
  31134403
  3114 #: list-objects-filter-options.c:152
   4404#: list-objects-filter-options.c:156
  31154405msgid "cannot change partial clone promisor remote"
  31164406msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
   
  31444434msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  31454435
  3146 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
  3147 #: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
   4436#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
   4437#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
   4438#: builtin/stash.c:264
  31484439msgid "unable to write new index file"
  31494440msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
  31504441
  3151 #: merge-recursive.c:332
   4442#: merge-recursive.c:322
  31524443msgid "(bad commit)\n"
  31534444msgstr "(лошо подаване)\n"
  31544445
  3155 #: merge-recursive.c:355
   4446#: merge-recursive.c:345
  31564447#, c-format
  31574448msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
   
  31604451"преустановено."
  31614452
  3162 #: merge-recursive.c:364
   4453#: merge-recursive.c:354
  31634454#, c-format
  31644455msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
   
  31674458"Сливането е преустановено."
  31684459
  3169 #: merge-recursive.c:447
   4460#: merge-recursive.c:437
  31704461msgid "error building trees"
  31714462msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  31724463
  3173 #: merge-recursive.c:902
   4464#: merge-recursive.c:861
  31744465#, c-format
  31754466msgid "failed to create path '%s'%s"
  31764467msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  31774468
  3178 #: merge-recursive.c:913
   4469#: merge-recursive.c:872
  31794470#, c-format
  31804471msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  31814472msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  31824473
  3183 #: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
   4474#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
  31844475msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  31854476msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  31864477
  3187 #: merge-recursive.c:936
   4478#: merge-recursive.c:895
  31884479#, c-format
  31894480msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  31914482"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  31924483
  3193 #: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
   4484#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
  31944485#, c-format
  31954486msgid "cannot read object %s '%s'"
  31964487msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  31974488
  3198 #: merge-recursive.c:980
   4489#: merge-recursive.c:939
  31994490#, c-format
  32004491msgid "blob expected for %s '%s'"
  32014492msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  32024493
  3203 #: merge-recursive.c:1004
   4494#: merge-recursive.c:963
  32044495#, c-format
  32054496msgid "failed to open '%s': %s"
  32064497msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  32074498
  3208 #: merge-recursive.c:1015
   4499#: merge-recursive.c:974
  32094500#, c-format
  32104501msgid "failed to symlink '%s': %s"
  32114502msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  32124503
  3213 #: merge-recursive.c:1020
   4504#: merge-recursive.c:979
  32144505#, c-format
  32154506msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  32174508"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  32184509
  3219 #: merge-recursive.c:1211
   4510#: merge-recursive.c:1175
  32204511#, c-format
  32214512msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
  32224513msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
  32234514
  3224 #: merge-recursive.c:1218
   4515#: merge-recursive.c:1182
  32254516#, c-format
  32264517msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
  32274518msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
  32284519
  3229 #: merge-recursive.c:1225
   4520#: merge-recursive.c:1189
  32304521#, c-format
  32314522msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
   
  32344525"подаванията)"
  32354526
  3236 #: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
   4527#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
  32374528#, c-format
  32384529msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
  32394530msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
  32404531
  3241 #: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
   4532#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
  32424533#, c-format
  32434534msgid "Fast-forwarding submodule %s"
  32444535msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
  32454536
  3246 #: merge-recursive.c:1271
   4537#: merge-recursive.c:1235
  32474538#, c-format
  32484539msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
   
  32514542"от подаванията)"
  32524543
  3253 #: merge-recursive.c:1275
   4544#: merge-recursive.c:1239
  32544545#, c-format
  32554546msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
  32564547msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
  32574548
  3258 #: merge-recursive.c:1276
   4549#: merge-recursive.c:1240
  32594550msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
  32604551msgstr ""
   
  32624553"подмодула:\n"
  32634554
  3264 #: merge-recursive.c:1279
   4555#: merge-recursive.c:1243
  32654556#, c-format
  32664557msgid ""
   
  32784569"Това приема предложеното.\n"
  32794570
  3280 #: merge-recursive.c:1288
   4571#: merge-recursive.c:1252
  32814572#, c-format
  32824573msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
  32834574msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
  32844575
  3285 #: merge-recursive.c:1361
   4576#: merge-recursive.c:1325
  32864577msgid "Failed to execute internal merge"
  32874578msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  32884579
  3289 #: merge-recursive.c:1366
   4580#: merge-recursive.c:1330
  32904581#, c-format
  32914582msgid "Unable to add %s to database"
  32924583msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  32934584
  3294 #: merge-recursive.c:1398
   4585#: merge-recursive.c:1362
  32954586#, c-format
  32964587msgid "Auto-merging %s"
  32974588msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  32984589
  3299 #: merge-recursive.c:1419
   4590#: merge-recursive.c:1385
  33004591#, c-format
  33014592msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
  33024593msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
  33034594
  3304 #: merge-recursive.c:1486
   4595#: merge-recursive.c:1457
  33054596#, c-format
  33064597msgid ""
   
  33114602"е оставена в дървото."
  33124603
  3313 #: merge-recursive.c:1491
   4604#: merge-recursive.c:1462
  33144605#, c-format
  33154606msgid ""
   
  33204611"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  33214612
  3322 #: merge-recursive.c:1498
   4613#: merge-recursive.c:1469
  33234614#, c-format
  33244615msgid ""
   
  33294620"е оставена в дървото: %s."
  33304621
  3331 #: merge-recursive.c:1503
   4622#: merge-recursive.c:1474
  33324623#, c-format
  33334624msgid ""
   
  33384629"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  33394630
  3340 #: merge-recursive.c:1537
   4631#: merge-recursive.c:1509
  33414632msgid "rename"
  33424633msgstr "преименуване"
  33434634
  3344 #: merge-recursive.c:1537
   4635#: merge-recursive.c:1509
  33454636msgid "renamed"
  33464637msgstr "преименуван"
  33474638
  3348 #: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
   4639#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
  33494640#, c-format
  33504641msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
  33514642msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
  33524643
  3353 #: merge-recursive.c:1643
   4644#: merge-recursive.c:1599
  33544645#, c-format
  33554646msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
   
  33574648"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
  33584649
  3359 #: merge-recursive.c:1706
   4650#: merge-recursive.c:1657
  33604651#, c-format
  33614652msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
   
  33644655"„%s“ е добавен в „%s“"
  33654656
  3366 #: merge-recursive.c:1734
   4657#: merge-recursive.c:1687
  33674658#, c-format
  33684659msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  33694660msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  33704661
  3371 #: merge-recursive.c:1739
   4662#: merge-recursive.c:1692
  33724663#, c-format
  33734664msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
   
  33764667"Вместо него се добавя „%s“"
  33774668
  3378 #: merge-recursive.c:1759
   4669#: merge-recursive.c:1711
  33794670#, c-format
  33804671msgid ""
   
  33854676"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  33864677
  3387 #: merge-recursive.c:1764
   4678#: merge-recursive.c:1716
  33884679msgid " (left unresolved)"
  33894680msgstr " (некоригиран конфликт)"
  33904681
  3391 #: merge-recursive.c:1868
   4682#: merge-recursive.c:1825
  33924683#, c-format
  33934684msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  33964687"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  33974688
  3398 #: merge-recursive.c:2064
   4689#: merge-recursive.c:2030
  33994690#, c-format
  34004691msgid ""
   
  34074698"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
  34084699
  3409 #: merge-recursive.c:2096
   4700#: merge-recursive.c:2062
  34104701#, c-format
  34114702msgid ""
   
  34164707"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
  34174708
  3418 #: merge-recursive.c:2106
   4709#: merge-recursive.c:2072
  34194710#, c-format
  34204711msgid ""
   
  34264717"на тези пътища там: %s."
  34274718
  3428 #: merge-recursive.c:2198
   4719#: merge-recursive.c:2164
  34294720#, c-format
  34304721msgid ""
   
  34354726"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  34364727
  3437 #: merge-recursive.c:2443
   4728#: merge-recursive.c:2408
  34384729#, c-format
  34394730msgid ""
   
  34444735"„%s“ също е с променено име."
  34454736
  3446 #: merge-recursive.c:3022
   4737#: merge-recursive.c:2929
  34474738#, c-format
  34484739msgid "cannot read object %s"
  34494740msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  34504741
  3451 #: merge-recursive.c:3025
   4742#: merge-recursive.c:2932
  34524743#, c-format
  34534744msgid "object %s is not a blob"
  34544745msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  34554746
  3456 #: merge-recursive.c:3094
   4747#: merge-recursive.c:2996
  34574748msgid "modify"
  34584749msgstr "промяна"
  34594750
  3460 #: merge-recursive.c:3094
   4751#: merge-recursive.c:2996
  34614752msgid "modified"
  34624753msgstr "променен"
  34634754
  3464 #: merge-recursive.c:3105
   4755#: merge-recursive.c:3008
  34654756msgid "content"
  34664757msgstr "съдържание"
  34674758
  3468 #: merge-recursive.c:3112
   4759#: merge-recursive.c:3012
  34694760msgid "add/add"
  34704761msgstr "добавяне/добавяне"
  34714762
  3472 #: merge-recursive.c:3160
   4763#: merge-recursive.c:3035
  34734764#, c-format
  34744765msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  34754766msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  34764767
  3477 #: merge-recursive.c:3182 git-submodule.sh:861
   4768#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
  34784769msgid "submodule"
  34794770msgstr "ПОДМОДУЛ"
  34804771
  3481 #: merge-recursive.c:3183
   4772#: merge-recursive.c:3058
  34824773#, c-format
  34834774msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  34844775msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  34854776
  3486 #: merge-recursive.c:3216
   4777#: merge-recursive.c:3088
  34874778#, c-format
  34884779msgid "Adding as %s instead"
  34894780msgstr "Добавяне като „%s“"
  34904781
  3491 #: merge-recursive.c:3319
   4782#: merge-recursive.c:3294
  34924783#, c-format
  34934784msgid "Removing %s"
  34944785msgstr "Изтриване на „%s“"
  34954786
  3496 #: merge-recursive.c:3345
   4787#: merge-recursive.c:3317
  34974788msgid "file/directory"
  34984789msgstr "файл/директория"
  34994790
  3500 #: merge-recursive.c:3351
   4791#: merge-recursive.c:3322
  35014792msgid "directory/file"
  35024793msgstr "директория/файл"
  35034794
  3504 #: merge-recursive.c:3358
   4795#: merge-recursive.c:3329
  35054796#, c-format
  35064797msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  35094800"като „%s“"
  35104801
  3511 #: merge-recursive.c:3367
   4802#: merge-recursive.c:3338
  35124803#, c-format
  35134804msgid "Adding %s"
  35144805msgstr "Добавяне на „%s“"
  35154806
  3516 #: merge-recursive.c:3376
   4807#: merge-recursive.c:3347
  35174808#, c-format
  35184809msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
  35194810msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
  35204811
  3521 #: merge-recursive.c:3417
   4812#: merge-recursive.c:3385
  35224813#, c-format
  35234814msgid ""
   
  35284819"    %s"
  35294820
  3530 #: merge-recursive.c:3428
   4821#: merge-recursive.c:3396
  35314822msgid "Already up to date!"
  35324823msgstr "Вече е обновено!"
  35334824
  3534 #: merge-recursive.c:3437
   4825#: merge-recursive.c:3405
  35354826#, c-format
  35364827msgid "merging of trees %s and %s failed"
  35374828msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  35384829
  3539 #: merge-recursive.c:3536
   4830#: merge-recursive.c:3504
  35404831msgid "Merging:"
  35414832msgstr "Сливане:"
  35424833
  3543 #: merge-recursive.c:3549
   4834#: merge-recursive.c:3517
  35444835#, c-format
  35454836msgid "found %u common ancestor:"
   
  35484839msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  35494840
  3550 #: merge-recursive.c:3588
   4841#: merge-recursive.c:3556
  35514842msgid "merge returned no commit"
  35524843msgstr "сливането не върна подаване"
  35534844
  3554 #: merge-recursive.c:3654
   4845#: merge-recursive.c:3622
  35554846#, c-format
  35564847msgid "Could not parse object '%s'"
  35574848msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  35584849
  3559 #: merge-recursive.c:3670 builtin/merge.c:692 builtin/merge.c:850
   4850#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
  35604851msgid "Unable to write index."
  35614852msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  35624853
  3563 #: midx.c:65
   4854#: midx.c:66
  35644855#, c-format
  35654856msgid "multi-pack-index file %s is too small"
  35664857msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
  35674858
  3568 #: midx.c:81
   4859#: midx.c:82
  35694860#, c-format
  35704861msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
  35714862msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
  35724863
  3573 #: midx.c:86
   4864#: midx.c:87
  35744865#, c-format
  35754866msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
  35764867msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
  35774868
  3578 #: midx.c:91
   4869#: midx.c:92
  35794870#, c-format
  35804871msgid "hash version %u does not match"
  35814872msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
  35824873
  3583 #: midx.c:105
   4874#: midx.c:106
  35844875msgid "invalid chunk offset (too large)"
  35854876msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
  35864877
  3587 #: midx.c:129
   4878#: midx.c:130
  35884879msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
  35894880msgstr ""
   
  35914882"рано от очакваното"
  35924883
  3593 #: midx.c:142
   4884#: midx.c:143
  35944885msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
  35954886msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
  35964887
  3597 #: midx.c:144
   4888#: midx.c:145
  35984889msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
  35994890msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
  36004891
  3601 #: midx.c:146
   4892#: midx.c:147
  36024893msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
  36034894msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
  36044895
  3605 #: midx.c:148
   4896#: midx.c:149
  36064897msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
  36074898msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
  36084899
  3609 #: midx.c:162
   4900#: midx.c:163
  36104901#, c-format
  36114902msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
   
  36144905"преди „%s“"
  36154906
  3616 #: midx.c:205
   4907#: midx.c:209
  36174908#, c-format
  36184909msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
   
  36204911"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
  36214912
  3622 #: midx.c:246
   4913#: midx.c:250
  36234914msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
  36244915msgstr ""
   
  36264917"„off_t“ е недостатъчен"
  36274918
  3628 #: midx.c:271
   4919#: midx.c:275
  36294920msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
  36304921msgstr ""
   
  36324923"пакети"
  36334924
  3634 #: midx.c:407
   4925#: midx.c:443
  36354926#, c-format
  36364927msgid "failed to add packfile '%s'"
  36374928msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
  36384929
  3639 #: midx.c:413
   4930#: midx.c:449
  36404931#, c-format
  36414932msgid "failed to open pack-index '%s'"
  36424933msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
  36434934
  3644 #: midx.c:507
   4935#: midx.c:543
  36454936#, c-format
  36464937msgid "failed to locate object %d in packfile"
  36474938msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
  36484939
  3649 #: midx.c:943
   4940#: midx.c:979
  36504941#, c-format
  36514942msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
  36524943msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
  36534944
  3654 #: midx.c:981
   4945#: midx.c:1049
  36554946#, c-format
  36564947msgid ""
   
  36604951"%<PRIx32> = fanout[%d]"
  36614952
  3662 #: midx.c:992
   4953#: midx.c:1062
  36634954#, c-format
  36644955msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
   
  36664957"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
  36674958
  3668 #: midx.c:996
   4959#: midx.c:1087
  36694960msgid "Verifying object offsets"
  36704961msgstr "Проверка на отместването на обекти"
  36714962
  3672 #: midx.c:1004
   4963#: midx.c:1103
  36734964#, c-format
  36744965msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
  36754966msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
  36764967
  3677 #: midx.c:1010
   4968#: midx.c:1109
  36784969#, c-format
  36794970msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
  36804971msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
  36814972
  3682 #: midx.c:1019
   4973#: midx.c:1118
  36834974#, c-format
  36844975msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
   
  37735064msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
  37745065
  3775 #: packfile.c:607
   5066#: packfile.c:617
  37765067msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
  37775068msgstr ""
  37785069"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  37795070
  3780 #: packfile.c:1870
   5071#: packfile.c:1880
  37815072#, c-format
  37825073msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  37855076"индексът да е повреден)"
  37865077
  3787 #: packfile.c:1874
   5078#: packfile.c:1884
  37885079#, c-format
  37895080msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  37925083"да е отрязан)"
  37935084
  3794 #: parse-options.c:35
   5085#: parse-options.c:38
  37955086#, c-format
  37965087msgid "%s requires a value"
  37975088msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
  37985089
  3799 #: parse-options.c:69
   5090#: parse-options.c:73
  38005091#, c-format
  38015092msgid "%s is incompatible with %s"
  38025093msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
  38035094
  3804 #: parse-options.c:74
   5095#: parse-options.c:78
  38055096#, c-format
  38065097msgid "%s : incompatible with something else"
  38075098msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
  38085099
  3809 #: parse-options.c:88 parse-options.c:92 parse-options.c:260
   5100#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
  38105101#, c-format
  38115102msgid "%s takes no value"
  38125103msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
  38135104
  3814 #: parse-options.c:90
   5105#: parse-options.c:94
  38155106#, c-format
  38165107msgid "%s isn't available"
  38175108msgstr "опцията „%s“ не е налична"
  38185109
  3819 #: parse-options.c:178
  3820 #, c-format
  3821 msgid "%s expects a numerical value"
  3822 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
  3823 
  3824 #: parse-options.c:194
   5110#: parse-options.c:216
  38255111#, c-format
  38265112msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
   
  38285114"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
  38295115
  3830 #: parse-options.c:322
   5116#: parse-options.c:356
  38315117#, c-format
  38325118msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
  38335119msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
  38345120
  3835 #: parse-options.c:356 parse-options.c:364
   5121#: parse-options.c:390 parse-options.c:398
  38365122#, c-format
  38375123msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
  38385124msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
  38395125
  3840 #: parse-options.c:649
   5126#: parse-options.c:733
  38415127#, c-format
  38425128msgid "unknown option `%s'"
  38435129msgstr "непозната опция: „%s“"
  38445130
  3845 #: parse-options.c:651
   5131#: parse-options.c:735
  38465132#, c-format
  38475133msgid "unknown switch `%c'"
  38485134msgstr "непознат флаг „%c“"
  38495135
  3850 #: parse-options.c:653
   5136#: parse-options.c:737
  38515137#, c-format
  38525138msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
  38535139msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
  38545140
  3855 #: parse-options.c:675
   5141#: parse-options.c:759
  38565142msgid "..."
  38575143msgstr "…"
  38585144
  3859 #: parse-options.c:694
   5145#: parse-options.c:778
  38605146#, c-format
  38615147msgid "usage: %s"
   
  38655151#. one in "usage: %s" translation.
  38665152#.
  3867 #: parse-options.c:700
   5153#: parse-options.c:784
  38685154#, c-format
  38695155msgid "   or: %s"
  38705156msgstr "     или: %s"
  38715157
  3872 #: parse-options.c:703
   5158#: parse-options.c:787
  38735159#, c-format
  38745160msgid "    %s"
  38755161msgstr "    %s"
  38765162
  3877 #: parse-options.c:742
   5163#: parse-options.c:826
  38785164msgid "-NUM"
  38795165msgstr "-ЧИСЛО"
   
  38965182"„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
  38975183
  3898 #: parse-options-cb.c:110
   5184#: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
  38995185#, c-format
  39005186msgid "malformed object name '%s'"
  39015187msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  39025188
  3903 #: path.c:894
   5189#: path.c:897
  39045190#, c-format
  39055191msgid "Could not make %s writable by group"
   
  39805266msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  39815267
  3982 #: pkt-line.c:104
   5268#: pkt-line.c:106
  39835269msgid "flush packet write failed"
  39845270msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
  39855271
  3986 #: pkt-line.c:144 pkt-line.c:230
   5272#: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
  39875273msgid "protocol error: impossibly long line"
  39885274msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
  39895275
  3990 #: pkt-line.c:160 pkt-line.c:162
   5276#: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
  39915277msgid "packet write with format failed"
  39925278msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
  39935279
  3994 #: pkt-line.c:194
   5280#: pkt-line.c:196
  39955281msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
  39965282msgstr ""
   
  39985284"пакет"
  39995285
  4000 #: pkt-line.c:201 pkt-line.c:208
   5286#: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
  40015287msgid "packet write failed"
  40025288msgstr "неуспешен запис на пакет"
  40035289
  4004 #: pkt-line.c:293
   5290#: pkt-line.c:295
  40055291msgid "read error"
  40065292msgstr "грешка при четене"
  40075293
  4008 #: pkt-line.c:301
   5294#: pkt-line.c:303
  40095295msgid "the remote end hung up unexpectedly"
  40105296msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
  40115297
  4012 #: pkt-line.c:329
   5298#: pkt-line.c:331
  40135299#, c-format
  40145300msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
  40155301msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
  40165302
  4017 #: pkt-line.c:339 pkt-line.c:344
   5303#: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
  40185304#, c-format
  40195305msgid "protocol error: bad line length %d"
  40205306msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
  40215307
  4022 #: pkt-line.c:353
   5308#: pkt-line.c:362
  40235309#, c-format
  40245310msgid "remote error: %s"
   
  40345320msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
  40355321
  4036 #: pretty.c:963
   5322#: pretty.c:966
  40375323msgid "unable to parse --pretty format"
  40385324msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
   
  40475333"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
  40485334
  4049 #: range-diff.c:74 sequencer.c:4828
   5335#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
  40505336#, c-format
  40515337msgid "could not parse commit '%s'"
   
  40615347msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
  40625348
  4063 #: read-cache.c:673
   5349#: read-cache.c:680
  40645350#, c-format
  40655351msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
   
  40675353"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
  40685354
  4069 #: read-cache.c:689
   5355#: read-cache.c:696
  40705356msgid "cannot create an empty blob in the object database"
  40715357msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
  40725358
  4073 #: read-cache.c:710
   5359#: read-cache.c:718
  40745360#, c-format
  40755361msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
   
  40785364"на git"
  40795365
  4080 #: read-cache.c:765
   5366#: read-cache.c:775
  40815367#, c-format
  40825368msgid "unable to index file '%s'"
  40835369msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
  40845370
  4085 #: read-cache.c:784
   5371#: read-cache.c:794
  40865372#, c-format
  40875373msgid "unable to add '%s' to index"
  40885374msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
  40895375
  4090 #: read-cache.c:795
   5376#: read-cache.c:805
  40915377#, c-format
  40925378msgid "unable to stat '%s'"
  40935379msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
  40945380
  4095 #: read-cache.c:1304
   5381#: read-cache.c:1314
  40965382#, c-format
  40975383msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
  40985384msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
  40995385
  4100 #: read-cache.c:1489
   5386#: read-cache.c:1499
  41015387msgid "Refresh index"
  41025388msgstr "Обновяване на индекса"
  41035389
  4104 #: read-cache.c:1603
   5390#: read-cache.c:1613
  41055391#, c-format
  41065392msgid ""
   
  41115397"Ще се ползва версия %i"
  41125398
  4113 #: read-cache.c:1613
   5399#: read-cache.c:1623
  41145400#, c-format
  41155401msgid ""
   
  41215407"Ще се ползва версия %i"
  41225408
  4123 #: read-cache.c:1684
   5409#: read-cache.c:1679
  41245410#, c-format
  41255411msgid "bad signature 0x%08x"
  41265412msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
  41275413
  4128 #: read-cache.c:1687
   5414#: read-cache.c:1682
  41295415#, c-format
  41305416msgid "bad index version %d"
  41315417msgstr "неправилна версия на индекса %d"
  41325418
  4133 #: read-cache.c:1696
   5419#: read-cache.c:1691
  41345420msgid "bad index file sha1 signature"
  41355421msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
  41365422
  4137 #: read-cache.c:1726
   5423#: read-cache.c:1721
  41385424#, c-format
  41395425msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
   
  41415427"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
  41425428
  4143 #: read-cache.c:1728
   5429#: read-cache.c:1723
  41445430#, c-format
  41455431msgid "ignoring %.4s extension"
  41465432msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
  41475433
  4148 #: read-cache.c:1765
   5434#: read-cache.c:1760
  41495435#, c-format
  41505436msgid "unknown index entry format 0x%08x"
  41515437msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
  41525438
  4153 #: read-cache.c:1781
   5439#: read-cache.c:1776
  41545440#, c-format
  41555441msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
  41565442msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
  41575443
  4158 #: read-cache.c:1836
   5444#: read-cache.c:1833
  41595445msgid "unordered stage entries in index"
  41605446msgstr "неподредени записи в индекса"
  41615447
  4162 #: read-cache.c:1839
   5448#: read-cache.c:1836
  41635449#, c-format
  41645450msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
  41655451msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
  41665452
  4167 #: read-cache.c:1842
   5453#: read-cache.c:1839
  41685454#, c-format
  41695455msgid "unordered stage entries for '%s'"
  41705456msgstr "неподредени записи за „%s“"
  41715457
  4172 #: read-cache.c:1949 read-cache.c:2227 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
  4173 #: builtin/add.c:459 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:294
  4174 #: builtin/checkout.c:622 builtin/checkout.c:991 builtin/clean.c:955
  4175 #: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:116 builtin/grep.c:498
   5458#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
   5459#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
   5460#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
   5461#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
  41765462#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
  41775463#: builtin/submodule--helper.c:330
   
  41795465msgstr "файлът с индекса е повреден"
  41805466
  4181 #: read-cache.c:2090
   5467#: read-cache.c:2087
  41825468#, c-format
  41835469msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
  41845470msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  41855471
  4186 #: read-cache.c:2103
   5472#: read-cache.c:2100
  41875473#, c-format
  41885474msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
  41895475msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
  41905476
  4191 #: read-cache.c:2136
   5477#: read-cache.c:2133
  41925478#, c-format
  41935479msgid "%s: index file open failed"
  41945480msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
  41955481
  4196 #: read-cache.c:2140
   5482#: read-cache.c:2137
  41975483#, c-format
  41985484msgid "%s: cannot stat the open index"
  41995485msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
  42005486
  4201 #: read-cache.c:2144
   5487#: read-cache.c:2141
  42025488#, c-format
  42035489msgid "%s: index file smaller than expected"
  42045490msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
  42055491
  4206 #: read-cache.c:2148
   5492#: read-cache.c:2145
  42075493#, c-format
  42085494msgid "%s: unable to map index file"
  42095495msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
  42105496
  4211 #: read-cache.c:2190
   5497#: read-cache.c:2187
  42125498#, c-format
  42135499msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
   
  42155501"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  42165502
  4217 #: read-cache.c:2217
   5503#: read-cache.c:2214
  42185504#, c-format
  42195505msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
   
  42215507"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
  42225508
  4223 #: read-cache.c:2239
   5509#: read-cache.c:2246
  42245510#, c-format
  42255511msgid "could not freshen shared index '%s'"
  42265512msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
  42275513
  4228 #: read-cache.c:2274
   5514#: read-cache.c:2293
  42295515#, c-format
  42305516msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
  42315517msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
  42325518
  4233 #: read-cache.c:2971 sequencer.c:4791 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1087
   5519#: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
  42345520#, c-format
  42355521msgid "could not close '%s'"
  42365522msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  42375523
  4238 #: read-cache.c:3044 sequencer.c:2237 sequencer.c:3647
   5524#: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
  42395525#, c-format
  42405526msgid "could not stat '%s'"
  42415527msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  42425528
  4243 #: read-cache.c:3057
   5529#: read-cache.c:3104
  42445530#, c-format
  42455531msgid "unable to open git dir: %s"
  42465532msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  42475533
  4248 #: read-cache.c:3069
   5534#: read-cache.c:3116
  42495535#, c-format
  42505536msgid "unable to unlink: %s"
  42515537msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  42525538
  4253 #: read-cache.c:3088
   5539#: read-cache.c:3141
  42545540#, c-format
  42555541msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
  42565542msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
  42575543
  4258 #: read-cache.c:3237
   5544#: read-cache.c:3290
  42595545#, c-format
  42605546msgid "%s: cannot drop to stage #0"
  42615547msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
  42625548
  4263 #: rebase-interactive.c:10
   5549#: rebase-interactive.c:26
   5550#, c-format
   5551msgid ""
   5552"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
   5553msgstr ""
   5554"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“.  "
   5555"Настройката се прескача."
   5556
   5557#: rebase-interactive.c:35
  42645558msgid ""
  42655559"\n"
   
  43085602"последователно отгоре-надолу.\n"
  43095603
  4310 #: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
   5604#: rebase-interactive.c:56
   5605#, c-format
   5606msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
   5607msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
   5608msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
   5609msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
   5610
   5611#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
  43115612msgid ""
  43125613"\n"
   
  43175618"„drop“.\n"
  43185619
  4319 #: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
   5620#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
  43205621msgid ""
  43215622"\n"
   
  43255626"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
  43265627
  4327 #: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
   5628#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
  43285629msgid ""
  43295630"\n"
   
  43405641"\n"
  43415642
  4342 #: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
   5643#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
  43435644msgid ""
  43445645"\n"
   
  43505651"\n"
  43515652
  4352 #: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
   5653#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
  43535654msgid "Note that empty commits are commented out"
  43545655msgstr "Празните подавания са коментирани"
  43555656
  4356 #: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2219
  4357 #: sequencer.c:4569 sequencer.c:4625 sequencer.c:4900
  4358 #, c-format
  4359 msgid "could not read '%s'."
  4360 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
   5657#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
   5658#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
   5659#, c-format
   5660msgid "could not write '%s'"
   5661msgstr "„%s“ не може да се запише"
   5662
   5663#: rebase-interactive.c:108
   5664#, c-format
   5665msgid "could not copy '%s' to '%s'."
   5666msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
   5667
   5668#: rebase-interactive.c:173
   5669#, c-format
   5670msgid ""
   5671"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
   5672"Dropped commits (newer to older):\n"
   5673msgstr ""
   5674"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
   5675"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
   5676
   5677#: rebase-interactive.c:180
   5678#, c-format
   5679msgid ""
   5680"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
   5681"\n"
   5682"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
   5683"warnings.\n"
   5684"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
   5685"\n"
   5686msgstr ""
   5687"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
   5688"\n"
   5689"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
   5690"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
   5691"предупреждение)\n"
   5692"или „error“ (считане за грешка).\n"
  43615693
  43625694#: refs.c:192
   
  43655697msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
  43665698
  4367 #: refs.c:583
   5699#: refs.c:597
  43685700#, c-format
  43695701msgid "ignoring dangling symref %s"
  43705702msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
  43715703
  4372 #: refs.c:585 ref-filter.c:1976
   5704#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
  43735705#, c-format
  43745706msgid "ignoring broken ref %s"
  43755707msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  43765708
  4377 #: refs.c:711
   5709#: refs.c:734
  43785710#, c-format
  43795711msgid "could not open '%s' for writing: %s"
  43805712msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
  43815713
  4382 #: refs.c:721 refs.c:772
   5714#: refs.c:744 refs.c:795
  43835715#, c-format
  43845716msgid "could not read ref '%s'"
  43855717msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
  43865718
  4387 #: refs.c:727
   5719#: refs.c:750
  43885720#, c-format
  43895721msgid "ref '%s' already exists"
  43905722msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
  43915723
  4392 #: refs.c:732
   5724#: refs.c:755
  43935725#, c-format
  43945726msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
  43955727msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
  43965728
  4397 #: refs.c:740 sequencer.c:396 sequencer.c:2549 sequencer.c:2675
  4398 #: sequencer.c:2689 sequencer.c:2923 sequencer.c:4789 sequencer.c:4852
  4399 #: wrapper.c:656
   5729#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
   5730#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
  44005731#, c-format
  44015732msgid "could not write to '%s'"
  44025733msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  44035734
  4404 #: refs.c:767 sequencer.c:4787 sequencer.c:4846 wrapper.c:225 wrapper.c:395
  4405 #: builtin/am.c:713 builtin/rebase.c:575
   5735#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
  44065736#, c-format
  44075737msgid "could not open '%s' for writing"
  44085738msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  44095739
  4410 #: refs.c:774
   5740#: refs.c:797
  44115741#, c-format
  44125742msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
  44135743msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
  44145744
  4415 #: refs.c:905
   5745#: refs.c:928
  44165746#, c-format
  44175747msgid "log for ref %s has gap after %s"
  44185748msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
  44195749
  4420 #: refs.c:911
   5750#: refs.c:934
  44215751#, c-format
  44225752msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
  44235753msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
  44245754
  4425 #: refs.c:969
   5755#: refs.c:993
  44265756#, c-format
  44275757msgid "log for %s is empty"
  44285758msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
  44295759
  4430 #: refs.c:1061
   5760#: refs.c:1085
  44315761#, c-format
  44325762msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
  44335763msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
  44345764
  4435 #: refs.c:1137
   5765#: refs.c:1161
  44365766#, c-format
  44375767msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
  44385768msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
  44395769
  4440 #: refs.c:1911
   5770#: refs.c:1942
  44415771#, c-format
  44425772msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
  44435773msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
  44445774
  4445 #: refs.c:1943
   5775#: refs.c:1974
  44465776msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
  44475777msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
  44485778
  4449 #: refs.c:2039 refs.c:2069
   5779#: refs.c:2070 refs.c:2100
  44505780#, c-format
  44515781msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
  44525782msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
  44535783
  4454 #: refs.c:2045 refs.c:2080
   5784#: refs.c:2076 refs.c:2111
  44555785#, c-format
  44565786msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
  44575787msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
  44585788
  4459 #: refs/files-backend.c:1228
   5789#: refs/files-backend.c:1234
  44605790#, c-format
  44615791msgid "could not remove reference %s"
  44625792msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  44635793
  4464 #: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
   5794#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
  44655795#: refs/packed-backend.c:1542
  44665796#, c-format
   
  44685798msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  44695799
  4470 #: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
   5800#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
  44715801#, c-format
  44725802msgid "could not delete references: %s"
   
  44785808msgstr "неправилен указател: „%s“"
  44795809
  4480 #: ref-filter.c:39 wt-status.c:1861
   5810#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
  44815811msgid "gone"
  44825812msgstr "изтрит"
   
  46025932msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
  46035933
  4604 #: ref-filter.c:527
   5934#: ref-filter.c:531
  46055935#, c-format
  46065936msgid "malformed field name: %.*s"
  46075937msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
  46085938
  4609 #: ref-filter.c:554
   5939#: ref-filter.c:558
  46105940#, c-format
  46115941msgid "unknown field name: %.*s"
  46125942msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
  46135943
  4614 #: ref-filter.c:558
   5944#: ref-filter.c:562
  46155945#, c-format
  46165946msgid ""
   
  46185948msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
  46195949
  4620 #: ref-filter.c:682
   5950#: ref-filter.c:686
  46215951#, c-format
  46225952msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
  46235953msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  46245954
  4625 #: ref-filter.c:745
   5955#: ref-filter.c:749
  46265956#, c-format
  46275957msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
  46285958msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  46295959
  4630 #: ref-filter.c:747
   5960#: ref-filter.c:751
  46315961#, c-format
  46325962msgid "format: %%(then) atom used more than once"
  46335963msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
  46345964
  4635 #: ref-filter.c:749
   5965#: ref-filter.c:753
  46365966#, c-format
  46375967msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
  46385968msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
  46395969
  4640 #: ref-filter.c:777
   5970#: ref-filter.c:781
  46415971#, c-format
  46425972msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
  46435973msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  46445974
  4645 #: ref-filter.c:779
   5975#: ref-filter.c:783
  46465976#, c-format
  46475977msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
  46485978msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  46495979
  4650 #: ref-filter.c:781
   5980#: ref-filter.c:785
  46515981#, c-format
  46525982msgid "format: %%(else) atom used more than once"
  46535983msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
  46545984
  4655 #: ref-filter.c:796
   5985#: ref-filter.c:800
  46565986#, c-format
  46575987msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  46585988msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  46595989
  4660 #: ref-filter.c:853
   5990#: ref-filter.c:857
  46615991#, c-format
  46625992msgid "malformed format string %s"
  46635993msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
  46645994
  4665 #: ref-filter.c:1447
   5995#: ref-filter.c:1453
  46665996#, c-format
  46675997msgid "(no branch, rebasing %s)"
  46685998msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  46695999
  4670 #: ref-filter.c:1450
   6000#: ref-filter.c:1456
  46716001#, c-format
  46726002msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
  46736003msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
  46746004
  4675 #: ref-filter.c:1453
   6005#: ref-filter.c:1459
  46766006#, c-format
  46776007msgid "(no branch, bisect started on %s)"
   
  46816011#. detached at " in wt-status.c
  46826012#.
  4683 #: ref-filter.c:1461
   6013#: ref-filter.c:1467
  46846014#, c-format
  46856015msgid "(HEAD detached at %s)"
   
  46896019#. detached from " in wt-status.c
  46906020#.
  4691 #: ref-filter.c:1468
   6021#: ref-filter.c:1474
  46926022#, c-format
  46936023msgid "(HEAD detached from %s)"
  46946024msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  46956025
  4696 #: ref-filter.c:1472
   6026#: ref-filter.c:1478
  46976027msgid "(no branch)"
  46986028msgstr "(извън клон)"
  46996029
  4700 #: ref-filter.c:1506 ref-filter.c:1663
   6030#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
  47016031#, c-format
  47026032msgid "missing object %s for %s"
  47036033msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  47046034
  4705 #: ref-filter.c:1516
   6035#: ref-filter.c:1522
  47066036#, c-format
  47076037msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  47086038msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  47096039
  4710 #: ref-filter.c:1882
   6040#: ref-filter.c:1888
  47116041#, c-format
  47126042msgid "malformed object at '%s'"
  47136043msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  47146044
  4715 #: ref-filter.c:1971
   6045#: ref-filter.c:1977
  47166046#, c-format
  47176047msgid "ignoring ref with broken name %s"
  47186048msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  47196049
  4720 #: ref-filter.c:2257
   6050#: ref-filter.c:2263
  47216051#, c-format
  47226052msgid "format: %%(end) atom missing"
  47236053msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  47246054
  4725 #: ref-filter.c:2352
   6055#: ref-filter.c:2363
  47266056#, c-format
  47276057msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
  47286058msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
  47296059
  4730 #: ref-filter.c:2355
   6060#: ref-filter.c:2366
  47316061#, c-format
  47326062msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
  47336063msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
  47346064
  4735 #: ref-filter.c:2365
   6065#: ref-filter.c:2376
  47366066#, c-format
  47376067msgid "malformed object name %s"
  47386068msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  47396069
  4740 #: ref-filter.c:2370
   6070#: ref-filter.c:2381
  47416071#, c-format
  47426072msgid "option `%s' must point to a commit"
   
  49386268msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
  49396269
  4940 #: remote.c:1990
   6270#: remote.c:2016
  49416271#, c-format
  49426272msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  49436273msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  49446274
  4945 #: remote.c:1994
   6275#: remote.c:2020
  49466276msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  49476277msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  49486278
  4949 #: remote.c:1997
   6279#: remote.c:2023
  49506280#, c-format
  49516281msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
  49526282msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  49536283
  4954 #: remote.c:2001
   6284#: remote.c:2027
  49556285#, c-format
  49566286msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
  49576287msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
  49586288
  4959 #: remote.c:2004
   6289#: remote.c:2030
  49606290#, c-format
  49616291msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
  49626292msgstr "  (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
  49636293
  4964 #: remote.c:2008
   6294#: remote.c:2034
  49656295#, c-format
  49666296msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  49696299msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  49706300
  4971 #: remote.c:2014
   6301#: remote.c:2040
  49726302msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  49736303msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  49746304
  4975 #: remote.c:2017
   6305#: remote.c:2043
  49766306#, c-format
  49776307msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  49816311msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
  49826312
  4983 #: remote.c:2025
   6313#: remote.c:2051
  49846314msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  49856315msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  49866316
  4987 #: remote.c:2028
   6317#: remote.c:2054
  49886318#, c-format
  49896319msgid ""
   
  50006330"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  50016331
  5002 #: remote.c:2038
   6332#: remote.c:2064
  50036333msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  50046334msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  50056335
  5006 #: remote.c:2221
   6336#: remote.c:2247
  50076337#, c-format
  50086338msgid "cannot parse expected object name '%s'"
   
  50326362msgstr "приложеното коригиране на конфликт не може да бъде записано"
  50336363
  5034 #: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3186 sequencer.c:3212
  5035 #: builtin/fsck.c:314
  5036 #, c-format
  5037 msgid "could not write '%s'"
  5038 msgstr "„%s“ не може да се запише"
  5039 
  50406364#: rerere.c:495
  50416365#, c-format
   
  50916415msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
  50926416
  5093 #: rerere.c:881 submodule.c:2012 builtin/submodule--helper.c:1417
  5094 #: builtin/submodule--helper.c:1427
   6417#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
   6418#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
  50956419#, c-format
  50966420msgid "could not create directory '%s'"
   
  51266450msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
  51276451
  5128 #: revision.c:2484
   6452#: revision.c:2476
  51296453msgid "your current branch appears to be broken"
  51306454msgstr "Текущият клон е повреден"
  51316455
  5132 #: revision.c:2487
   6456#: revision.c:2479
  51336457#, c-format
  51346458msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  51356459msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  51366460
  5137 #: revision.c:2684
   6461#: revision.c:2679
  51386462msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  51396463msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  51406464
  5141 #: run-command.c:742
   6465#: run-command.c:763
  51426466msgid "open /dev/null failed"
  51436467msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  51446468
  5145 #: run-command.c:1231
   6469#: run-command.c:1269
  51466470#, c-format
  51476471msgid "cannot create async thread: %s"
  51486472msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
  51496473
  5150 #: run-command.c:1295
   6474#: run-command.c:1333
  51516475#, c-format
  51526476msgid ""
   
  51996523msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
  52006524
  5201 #: sequencer.c:184
   6525#: sequencer.c:187
  52026526#, c-format
  52036527msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
  52046528msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
  52056529
  5206 #: sequencer.c:288
   6530#: sequencer.c:292
  52076531#, c-format
  52086532msgid "could not delete '%s'"
  52096533msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
  52106534
  5211 #: sequencer.c:314
   6535#: sequencer.c:318
  52126536msgid "revert"
  52136537msgstr "отмяна"
  52146538
  5215 #: sequencer.c:316
   6539#: sequencer.c:320
  52166540msgid "cherry-pick"
  52176541msgstr "отбиране"
  52186542
  5219 #: sequencer.c:318
   6543#: sequencer.c:322
  52206544msgid "rebase -i"
  52216545msgstr "rebase -i"
  52226546
  5223 #: sequencer.c:320
   6547#: sequencer.c:324
  52246548#, c-format
  52256549msgid "unknown action: %d"
  52266550msgstr "неизвестно действие: %d"
  52276551
  5228 #: sequencer.c:378
   6552#: sequencer.c:382
  52296553msgid ""
  52306554"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  52346558"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  52356559
  5236 #: sequencer.c:381
   6560#: sequencer.c:385
  52376561msgid ""
  52386562"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  52446568"подайте резултата с командата „git commit'“."
  52456569
  5246 #: sequencer.c:394 sequencer.c:2671
   6570#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
  52476571#, c-format
  52486572msgid "could not lock '%s'"
  52496573msgstr "„%s“ не може да се заключи"
  52506574
  5251 #: sequencer.c:401
   6575#: sequencer.c:405
  52526576#, c-format
  52536577msgid "could not write eol to '%s'"
  52546578msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  52556579
  5256 #: sequencer.c:406 sequencer.c:2554 sequencer.c:2677 sequencer.c:2691
  5257 #: sequencer.c:2931
   6580#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
   6581#: sequencer.c:3084
  52586582#, c-format
  52596583msgid "failed to finalize '%s'"
  52606584msgstr "„%s“ не може да се завърши"
  52616585
  5262 #: sequencer.c:429 sequencer.c:931 sequencer.c:1615 sequencer.c:2574
  5263 #: sequencer.c:2913 sequencer.c:3022 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:748
  5264 #: builtin/merge.c:1085 builtin/rebase.c:154
   6586#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
   6587#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
   6588#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
  52656589#, c-format
  52666590msgid "could not read '%s'"
  52676591msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  52686592
  5269 #: sequencer.c:455
   6593#: sequencer.c:459
  52706594#, c-format
  52716595msgid "your local changes would be overwritten by %s."
  52726596msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
  52736597
  5274 #: sequencer.c:459
   6598#: sequencer.c:463
  52756599msgid "commit your changes or stash them to proceed."
  52766600msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
  52776601
  5278 #: sequencer.c:491
   6602#: sequencer.c:495
  52796603#, c-format
  52806604msgid "%s: fast-forward"
  52816605msgstr "%s: превъртане"
   6606
   6607#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
   6608#, c-format
   6609msgid "Invalid cleanup mode %s"
   6610msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
  52826611
  52836612#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
  52846613#. "rebase -i".
  52856614#.
  5286 #: sequencer.c:582
   6615#: sequencer.c:629
  52876616#, c-format
  52886617msgid "%s: Unable to write new index file"
  52896618msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  52906619
  5291 #: sequencer.c:598
   6620#: sequencer.c:646
  52926621msgid "unable to update cache tree"
  52936622msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
  52946623
  5295 #: sequencer.c:612
   6624#: sequencer.c:660
  52966625msgid "could not resolve HEAD commit"
  52976626msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
  52986627
  5299 #: sequencer.c:692
   6628#: sequencer.c:740
  53006629#, c-format
  53016630msgid "no key present in '%.*s'"
  53026631msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
  53036632
  5304 #: sequencer.c:703
   6633#: sequencer.c:751
  53056634#, c-format
  53066635msgid "unable to dequote value of '%s'"
  53076636msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
  53086637
  5309 #: sequencer.c:740 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:704
  5310 #: builtin/am.c:796 builtin/merge.c:1082 builtin/rebase.c:617
   6638#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
   6639#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
  53116640#, c-format
  53126641msgid "could not open '%s' for reading"
  53136642msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  53146643
  5315 #: sequencer.c:750
   6644#: sequencer.c:798
  53166645msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
  53176646msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
  53186647
  5319 #: sequencer.c:755
   6648#: sequencer.c:803
  53206649msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
  53216650msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
  53226651
  5323 #: sequencer.c:760
   6652#: sequencer.c:808
  53246653msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
  53256654msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
  53266655
  5327 #: sequencer.c:764
   6656#: sequencer.c:812
  53286657#, c-format
  53296658msgid "unknown variable '%s'"
  53306659msgstr "непозната променлива „%s“"
  53316660
  5332 #: sequencer.c:769
   6661#: sequencer.c:817
  53336662msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
  53346663msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
  53356664
  5336 #: sequencer.c:771
   6665#: sequencer.c:819
  53376666msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
  53386667msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
  53396668
  5340 #: sequencer.c:773
   6669#: sequencer.c:821
  53416670msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
  53426671msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
  53436672
  5344 #: sequencer.c:833
   6673#: sequencer.c:881
  53456674#, c-format
  53466675msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
  53476676msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
  53486677
  5349 #: sequencer.c:850
   6678#: sequencer.c:898
  53506679#, c-format
  53516680msgid ""
   
  53766705"    git rebase --continue\n"
  53776706
  5378 #: sequencer.c:945
   6707#: sequencer.c:992
  53796708msgid "writing root commit"
  53806709msgstr "запазване на начално подаване"
  53816710
  5382 #: sequencer.c:1155
   6711#: sequencer.c:1213
  53836712msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
  53846713msgstr ""
   
  53866715"(prepare-commit-msg)"
  53876716
  5388 #: sequencer.c:1162
   6717#: sequencer.c:1220
  53896718msgid ""
  53906719"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  54156744"    git commit --amend --reset-author\n"
  54166745
  5417 #: sequencer.c:1175
   6746#: sequencer.c:1233
  54186747msgid ""
  54196748"Your name and email address were configured automatically based\n"
   
  54416770"    git commit --amend --reset-author\n"
  54426771
  5443 #: sequencer.c:1217
   6772#: sequencer.c:1275
  54446773msgid "couldn't look up newly created commit"
  54456774msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
  54466775
  5447 #: sequencer.c:1219
   6776#: sequencer.c:1277
  54486777msgid "could not parse newly created commit"
  54496778msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
  54506779
  5451 #: sequencer.c:1265
   6780#: sequencer.c:1323
  54526781msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
  54536782msgstr ""
   
  54556784"подаването"
  54566785
  5457 #: sequencer.c:1267
   6786#: sequencer.c:1325
  54586787msgid "detached HEAD"
  54596788msgstr "несвързан връх „HEAD“"
  54606789
  5461 #: sequencer.c:1271
   6790#: sequencer.c:1329
  54626791msgid " (root-commit)"
  54636792msgstr " (начално подаване)"
  54646793
  5465 #: sequencer.c:1292
   6794#: sequencer.c:1350
  54666795msgid "could not parse HEAD"
  54676796msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
  54686797
  5469 #: sequencer.c:1294
   6798#: sequencer.c:1352
  54706799#, c-format
  54716800msgid "HEAD %s is not a commit!"
  54726801msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
  54736802
  5474 #: sequencer.c:1298 builtin/commit.c:1546
   6803#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
  54756804msgid "could not parse HEAD commit"
  54766805msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
  54776806
  5478 #: sequencer.c:1350 sequencer.c:1964
   6807#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
  54796808msgid "unable to parse commit author"
  54806809msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
  54816810
  5482 #: sequencer.c:1360 builtin/am.c:1570 builtin/merge.c:678
   6811#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
  54836812msgid "git write-tree failed to write a tree"
  54846813msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  54856814
  5486 #: sequencer.c:1377 sequencer.c:1433
   6815#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
  54876816#, c-format
  54886817msgid "unable to read commit message from '%s'"
  54896818msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
  54906819
  5491 #: sequencer.c:1399 builtin/am.c:1591 builtin/commit.c:1649 builtin/merge.c:859
  5492 #: builtin/merge.c:884
   6820#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
   6821#: builtin/merge.c:906
  54936822msgid "failed to write commit object"
  54946823msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  54956824
  5496 #: sequencer.c:1460
   6825#: sequencer.c:1523
  54976826#, c-format
  54986827msgid "could not parse commit %s"
  54996828msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
  55006829
  5501 #: sequencer.c:1465
   6830#: sequencer.c:1528
  55026831#, c-format
  55036832msgid "could not parse parent commit %s"
  55046833msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
  55056834
  5506 #: sequencer.c:1565 sequencer.c:1675
   6835#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
  55076836#, c-format
  55086837msgid "unknown command: %d"
  55096838msgstr "непозната команда: %d"
  55106839
  5511 #: sequencer.c:1622 sequencer.c:1647
   6840#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
  55126841#, c-format
  55136842msgid "This is a combination of %d commits."
  55146843msgstr "Това е обединение от %d подавания"
  55156844
  5516 #: sequencer.c:1632 sequencer.c:4808
   6845#: sequencer.c:1669
  55176846msgid "need a HEAD to fixup"
  55186847msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
  55196848
  5520 #: sequencer.c:1634 sequencer.c:2958
   6849#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
  55216850msgid "could not read HEAD"
  55226851msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
  55236852
  5524 #: sequencer.c:1636
   6853#: sequencer.c:1673
  55256854msgid "could not read HEAD's commit message"
  55266855msgstr ""
  55276856"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
  55286857
  5529 #: sequencer.c:1642
   6858#: sequencer.c:1679
  55306859#, c-format
  55316860msgid "cannot write '%s'"
  55326861msgstr "„%s“ не може да се запази"
  55336862
  5534 #: sequencer.c:1649 git-rebase--preserve-merges.sh:441
   6863#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
  55356864msgid "This is the 1st commit message:"
  55366865msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
  55376866
  5538 #: sequencer.c:1657
   6867#: sequencer.c:1694
  55396868#, c-format
  55406869msgid "could not read commit message of %s"
  55416870msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
  55426871
  5543 #: sequencer.c:1664
   6872#: sequencer.c:1701
  55446873#, c-format
  55456874msgid "This is the commit message #%d:"
  55466875msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
  55476876
  5548 #: sequencer.c:1670
   6877#: sequencer.c:1707
  55496878#, c-format
  55506879msgid "The commit message #%d will be skipped:"
  55516880msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
  55526881
  5553 #: sequencer.c:1758
   6882#: sequencer.c:1795
  55546883msgid "your index file is unmerged."
  55556884msgstr "индексът не е слят."
  55566885
  5557 #: sequencer.c:1765
   6886#: sequencer.c:1802
  55586887msgid "cannot fixup root commit"
  55596888msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
  55606889
  5561 #: sequencer.c:1784
   6890#: sequencer.c:1821
  55626891#, c-format
  55636892msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
  55646893msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  55656894
  5566 #: sequencer.c:1792 sequencer.c:1800
   6895#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
  55676896#, c-format
  55686897msgid "commit %s does not have parent %d"
  55696898msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
  55706899
  5571 #: sequencer.c:1806
   6900#: sequencer.c:1843
  55726901#, c-format
  55736902msgid "cannot get commit message for %s"
   
  55766905#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
  55776906#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
  5578 #: sequencer.c:1825
   6907#: sequencer.c:1862
  55796908#, c-format
  55806909msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  55816910msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  55826911
  5583 #: sequencer.c:1890
   6912#: sequencer.c:1927
  55846913#, c-format
  55856914msgid "could not rename '%s' to '%s'"
  55866915msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
  55876916
  5588 #: sequencer.c:1945
   6917#: sequencer.c:1982
  55896918#, c-format
  55906919msgid "could not revert %s... %s"
  55916920msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  55926921
  5593 #: sequencer.c:1946
   6922#: sequencer.c:1983
  55946923#, c-format
  55956924msgid "could not apply %s... %s"
  55966925msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  55976926
  5598 #: sequencer.c:2005
   6927#: sequencer.c:2042
  55996928#, c-format
  56006929msgid "git %s: failed to read the index"
  56016930msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  56026931
  5603 #: sequencer.c:2012
   6932#: sequencer.c:2049
  56046933#, c-format
  56056934msgid "git %s: failed to refresh the index"
  56066935msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  56076936
  5608 #: sequencer.c:2094
   6937#: sequencer.c:2118
  56096938#, c-format
  56106939msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
  56116940msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
  56126941
  5613 #: sequencer.c:2103
   6942#: sequencer.c:2127
  56146943#, c-format
  56156944msgid "missing arguments for %s"
  56166945msgstr "„%s“ изисква аргументи"
  56176946
  5618 #: sequencer.c:2163
   6947#: sequencer.c:2226
  56196948#, c-format
  56206949msgid "invalid line %d: %.*s"
  56216950msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
  56226951
  5623 #: sequencer.c:2171
   6952#: sequencer.c:2237
  56246953#, c-format
  56256954msgid "cannot '%s' without a previous commit"
  56266955msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
  56276956
  5628 #: sequencer.c:2243
   6957#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
   6958#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
   6959#, c-format
   6960msgid "could not read '%s'."
   6961msgstr "от „%s“ не може да се чете."
   6962
   6963#: sequencer.c:2360
  56296964msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
  56306965msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
  56316966
  5632 #: sequencer.c:2245
   6967#: sequencer.c:2362
  56336968#, c-format
  56346969msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
  56356970msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
  56366971
  5637 #: sequencer.c:2250
   6972#: sequencer.c:2367
  56386973msgid "no commits parsed."
  56396974msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
  56406975
  5641 #: sequencer.c:2261
   6976#: sequencer.c:2378
  56426977msgid "cannot cherry-pick during a revert."
  56436978msgstr ""
  56446979"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
  56456980
  5646 #: sequencer.c:2263
   6981#: sequencer.c:2380
  56476982msgid "cannot revert during a cherry-pick."
  56486983msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
  56496984
  5650 #: sequencer.c:2333
   6985#: sequencer.c:2462
  56516986#, c-format
  56526987msgid "invalid value for %s: %s"
  56536988msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  56546989
  5655 #: sequencer.c:2420
   6990#: sequencer.c:2549
  56566991msgid "unusable squash-onto"
  56576992msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
  56586993
  5659 #: sequencer.c:2436
   6994#: sequencer.c:2565
  56606995#, c-format
  56616996msgid "malformed options sheet: '%s'"
  56626997msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  56636998
  5664 #: sequencer.c:2518 sequencer.c:4067
   6999#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
  56657000msgid "empty commit set passed"
  56667001msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  56677002
  5668 #: sequencer.c:2526
   7003#: sequencer.c:2656
  56697004msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  56707005msgstr ""
  56717006"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  56727007
  5673 #: sequencer.c:2527
   7008#: sequencer.c:2657
  56747009msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  56757010msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  56767011
  5677 #: sequencer.c:2530
   7012#: sequencer.c:2660
  56787013#, c-format
  56797014msgid "could not create sequencer directory '%s'"
  56807015msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  56817016
  5682 #: sequencer.c:2544
   7017#: sequencer.c:2674
  56837018msgid "could not lock HEAD"
  56847019msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  56857020
  5686 #: sequencer.c:2599 sequencer.c:3819
   7021#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
  56877022msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  56887023msgstr ""
  56897024"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  56907025
  5691 #: sequencer.c:2601
   7026#: sequencer.c:2731
  56927027msgid "cannot resolve HEAD"
  56937028msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  56947029
  5695 #: sequencer.c:2603 sequencer.c:2638
   7030#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
  56967031msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  56977032msgstr ""
   
  56997034"предстои да бъде създаден"
  57007035
  5701 #: sequencer.c:2624 builtin/grep.c:732
   7036#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
  57027037#, c-format
  57037038msgid "cannot open '%s'"
  57047039msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  57057040
  5706 #: sequencer.c:2626
   7041#: sequencer.c:2756
  57077042#, c-format
  57087043msgid "cannot read '%s': %s"
  57097044msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  57107045
  5711 #: sequencer.c:2627
   7046#: sequencer.c:2757
  57127047msgid "unexpected end of file"
  57137048msgstr "неочакван край на файл"
  57147049
  5715 #: sequencer.c:2633
   7050#: sequencer.c:2763
  57167051#, c-format
  57177052msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  57207055"повреден"
  57217056
  5722 #: sequencer.c:2644
   7057#: sequencer.c:2774
  57237058msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
  57247059msgstr ""
   
  57267061"Не се правят промени."
  57277062
  5728 #: sequencer.c:2750 sequencer.c:3735
   7063#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
  57297064#, c-format
  57307065msgid "could not update %s"
  57317066msgstr "„%s“ не може да се обнови"
  57327067
  5733 #: sequencer.c:2788 sequencer.c:3715
   7068#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
  57347069msgid "cannot read HEAD"
  57357070msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
  57367071
  5737 #: sequencer.c:2805
   7072#: sequencer.c:2958
  57387073#, c-format
  57397074msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
  57407075msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  57417076
  5742 #: sequencer.c:2813
   7077#: sequencer.c:2966
  57437078#, c-format
  57447079msgid ""
   
  57597094"    git rebase --continue\n"
  57607095
  5761 #: sequencer.c:2823
   7096#: sequencer.c:2976
  57627097#, c-format
  57637098msgid "Could not apply %s... %.*s"
  57647099msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
  57657100
  5766 #: sequencer.c:2830
   7101#: sequencer.c:2983
  57677102#, c-format
  57687103msgid "Could not merge %.*s"
  57697104msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
  57707105
  5771 #: sequencer.c:2844 sequencer.c:2848 builtin/difftool.c:641
   7106#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
  57727107#, c-format
  57737108msgid "could not copy '%s' to '%s'"
  57747109msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  57757110
  5776 #: sequencer.c:2870 sequencer.c:3293 builtin/rebase.c:424 builtin/rebase.c:1230
  5777 #: builtin/rebase.c:1591 builtin/rebase.c:1646
   7111#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
   7112#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
  57787113msgid "could not read index"
  57797114msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
  57807115
  5781 #: sequencer.c:2875
   7116#: sequencer.c:3028
  57827117#, c-format
  57837118msgid ""
   
  57947129"\n"
  57957130
  5796 #: sequencer.c:2881
   7131#: sequencer.c:3034
  57977132msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
  57987133msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
  57997134
  5800 #: sequencer.c:2887
   7135#: sequencer.c:3040
  58017136#, c-format
  58027137msgid ""
   
  58157150"\n"
  58167151
  5817 #: sequencer.c:2948
   7152#: sequencer.c:3101
  58187153#, c-format
  58197154msgid "illegal label name: '%.*s'"
  58207155msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
  58217156
  5822 #: sequencer.c:3002
   7157#: sequencer.c:3155
  58237158msgid "writing fake root commit"
  58247159msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
  58257160
  5826 #: sequencer.c:3007
   7161#: sequencer.c:3160
  58277162msgid "writing squash-onto"
  58287163msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
  58297164
  5830 #: sequencer.c:3045 builtin/rebase.c:429 builtin/rebase.c:435
   7165#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
  58317166#, c-format
  58327167msgid "failed to find tree of %s"
  58337168msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
  58347169
  5835 #: sequencer.c:3063 builtin/rebase.c:448
   7170#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
  58367171msgid "could not write index"
  58377172msgstr "индексът не може да бъде записан"
  58387173
  5839 #: sequencer.c:3090
   7174#: sequencer.c:3243
  58407175#, c-format
  58417176msgid "could not resolve '%s'"
  58427177msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
  58437178
  5844 #: sequencer.c:3118
   7179#: sequencer.c:3271
  58457180msgid "cannot merge without a current revision"
  58467181msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
  58477182
  5848 #: sequencer.c:3140
   7183#: sequencer.c:3293
  58497184#, c-format
  58507185msgid "unable to parse '%.*s'"
  58517186msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
  58527187
  5853 #: sequencer.c:3149
   7188#: sequencer.c:3302
  58547189#, c-format
  58557190msgid "nothing to merge: '%.*s'"
  58567191msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
  58577192
  5858 #: sequencer.c:3161
   7193#: sequencer.c:3314
  58597194msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
  58607195msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
  58617196
  5862 #: sequencer.c:3176
   7197#: sequencer.c:3329
  58637198#, c-format
  58647199msgid "could not get commit message of '%s'"
  58657200msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
  58667201
  5867 #: sequencer.c:3325
   7202#: sequencer.c:3478
  58687203#, c-format
  58697204msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
  58707205msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
  58717206
  5872 #: sequencer.c:3341
   7207#: sequencer.c:3494
  58737208msgid "merge: Unable to write new index file"
  58747209msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
  58757210
  5876 #: sequencer.c:3409 builtin/rebase.c:298
   7211#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
  58777212#, c-format
  58787213msgid "Applied autostash.\n"
  58797214msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
  58807215
  5881 #: sequencer.c:3421
   7216#: sequencer.c:3574
  58827217#, c-format
  58837218msgid "cannot store %s"
  58847219msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
  58857220
  5886 #: sequencer.c:3424 builtin/rebase.c:314
   7221#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
  58877222#, c-format
  58887223msgid ""
   
  58957230"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
  58967231
  5897 #: sequencer.c:3478
   7232#: sequencer.c:3638
  58987233#, c-format
  58997234msgid "could not checkout %s"
  59007235msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  59017236
  5902 #: sequencer.c:3492
   7237#: sequencer.c:3652
  59037238#, c-format
  59047239msgid "%s: not a valid OID"
  59057240msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
  59067241
  5907 #: sequencer.c:3497 git-rebase--preserve-merges.sh:724
   7242#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
  59087243msgid "could not detach HEAD"
  59097244msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
  59107245
  5911 #: sequencer.c:3512
   7246#: sequencer.c:3672
  59127247#, c-format
  59137248msgid "Stopped at HEAD\n"
  59147249msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
  59157250
  5916 #: sequencer.c:3514
   7251#: sequencer.c:3674
  59177252#, c-format
  59187253msgid "Stopped at %s\n"
  59197254msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
  59207255
  5921 #: sequencer.c:3522
   7256#: sequencer.c:3682
  59227257#, c-format
  59237258msgid ""
   
  59427277"    git rebase --continue\n"
  59437278
  5944 #: sequencer.c:3597
   7279#: sequencer.c:3759
  59457280#, c-format
  59467281msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
  59477282msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
  59487283
  5949 #: sequencer.c:3677
   7284#: sequencer.c:3837
  59507285#, c-format
  59517286msgid "unknown command %d"
  59527287msgstr "непозната команда %d"
  59537288
  5954 #: sequencer.c:3723
   7289#: sequencer.c:3882
  59557290msgid "could not read orig-head"
  59567291msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
  59577292
  5958 #: sequencer.c:3728 sequencer.c:4805
   7293#: sequencer.c:3887
  59597294msgid "could not read 'onto'"
  59607295msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
  59617296
  5962 #: sequencer.c:3742
   7297#: sequencer.c:3901
  59637298#, c-format
  59647299msgid "could not update HEAD to %s"
  59657300msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
  59667301