Changeset 3146 for non-gtk/git/git.bg.po


Ignore:
Timestamp:
Jul 17, 2017, 10:49:56 PM (4 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

git: 2.14, подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/240

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/git/git.bg.po

  r3131 r3146  
  3434# reference repository еталонно хранилище
  3535# grafted repository хранилище с присаждане
   36# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
  3637# thin pack съкратен пакет
  3738# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
   
  8283# superproject обхващащ проект
  8384# split index разделяне на индекса
  84 # ----
   85# ------------------------
  8586# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
  86 # ========================
  87 # „“…— ●≫ѝ→
  88 #
  89 # consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
  90 #
  91 #
  92 # ========================
  93 # RECHECK
  9487# ------------------------
  9588# FIXME
   
  9790# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
  9891# git fetch --al работи подобно на --all
  99 # ========================
  100 # GENERATE STATS
  101 # ------------------------
  102 # grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
  103 # sort -u OUT > UNIQUE
  104 # for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
  105 #
  106 # ========================
  107 # FIND NON FULLY TRANSLATED
  108 # ------------------------
  109 # msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
  110 # msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
  111 # msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
  112 # grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
  11392#
  11493msgid ""
   
  11695"Project-Id-Version: git master\n"
  11796"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
  118 "POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
  119 "PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
   97"POT-Creation-Date: 2017-07-15 11:57+0800\n"
   98"PO-Revision-Date: 2017-07-14 10:54+0200\n"
  12099"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  121100"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  126105"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  127106
  128 #: advice.c:55
   107#: advice.c:58
  129108#, c-format
  130109msgid "hint: %.*s\n"
  131110msgstr "Подсказка: %.*s\n"
  132111
  133 #: advice.c:83
   112#: advice.c:86
  134113msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
  135114msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
  136115
  137 #: advice.c:85
   116#: advice.c:88
  138117msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
  139118msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
  140119
  141 #: advice.c:87
   120#: advice.c:90
  142121msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
  143122msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
  144123
  145 #: advice.c:89
   124#: advice.c:92
  146125msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
  147126msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
  148127
  149 #: advice.c:91
   128#: advice.c:94
  150129msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
  151130msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
  152131
  153 #: advice.c:93
   132#: advice.c:96
  154133#, c-format
  155134msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
  156135msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
  157136
  158 #: advice.c:101
   137#: advice.c:104
  159138msgid ""
  160139"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
   
  164143"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
  165144
  166 #: advice.c:109
   145#: advice.c:112
  167146msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
  168147msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
  169148
  170 #: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
   149#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
  171150msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
  172151msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
  173152
  174 #: advice.c:116
   153#: advice.c:119
  175154msgid "Please, commit your changes before merging."
  176155msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
  177156
  178 #: advice.c:117
   157#: advice.c:120
  179158msgid "Exiting because of unfinished merge."
  180159msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
  181160
  182 #: advice.c:123
   161#: advice.c:126
  183162#, c-format
  184163msgid ""
   
  209188"\n"
  210189
  211 #: apply.c:57
   190#: apply.c:58
  212191#, c-format
  213192msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
  214193msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
  215194
  216 #: apply.c:73
   195#: apply.c:74
  217196#, c-format
  218197msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
  219198msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
  220199
  221 #: apply.c:125
   200#: apply.c:126
  222201msgid "--reject and --3way cannot be used together."
  223202msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
  224203
  225 #: apply.c:127
   204#: apply.c:128
  226205msgid "--cached and --3way cannot be used together."
  227206msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
  228207
  229 #: apply.c:130
   208#: apply.c:131
  230209msgid "--3way outside a repository"
  231210msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
  232211
  233 #: apply.c:141
   212#: apply.c:142
  234213msgid "--index outside a repository"
  235214msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
  236215
  237 #: apply.c:144
   216#: apply.c:145
  238217msgid "--cached outside a repository"
  239218msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
  240219
  241 #: apply.c:845
   220#: apply.c:836
  242221#, c-format
  243222msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
  244223msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
  245224
  246 #: apply.c:854
   225#: apply.c:845
  247226#, c-format
  248227msgid "regexec returned %d for input: %s"
  249228msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
  250229
  251 #: apply.c:938
   230#: apply.c:929
  252231#, c-format
  253232msgid "unable to find filename in patch at line %d"
  254233msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
  255234
  256 #: apply.c:977
   235#: apply.c:967
  257236#, c-format
  258237msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
   
  261240"null“, а бе получен „%1$s“"
  262241
  263 #: apply.c:983
   242#: apply.c:973
  264243#, c-format
  265244msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
   
  268247"неправилно име на нов файл"
  269248
  270 #: apply.c:984
   249#: apply.c:974
  271250#, c-format
  272251msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
   
  275254"неправилно име на стар файл"
  276255
  277 #: apply.c:990
   256#: apply.c:979
  278257#, c-format
  279258msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
   
  282261"null“"
  283262
  284 #: apply.c:1488
   263#: apply.c:1008
   264#, c-format
   265msgid "invalid mode on line %d: %s"
   266msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
   267
   268#: apply.c:1326
   269#, c-format
   270msgid "inconsistent header lines %d and %d"
   271msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
   272
   273#: apply.c:1498
  285274#, c-format
  286275msgid "recount: unexpected line: %.*s"
  287276msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
  288277
  289 #: apply.c:1557
   278#: apply.c:1567
  290279#, c-format
  291280msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
  292281msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
  293282
  294 #: apply.c:1577
   283#: apply.c:1587
  295284#, c-format
  296285msgid ""
   
  307296"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  308297
  309 #: apply.c:1589
   298#: apply.c:1600
  310299#, c-format
  311300msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
   
  313302"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
  314303
  315 #: apply.c:1759
   304#: apply.c:1770
  316305msgid "new file depends on old contents"
  317306msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
  318307
  319 #: apply.c:1761
   308#: apply.c:1772
  320309msgid "deleted file still has contents"
  321310msgstr "изтритият файл не е празен"
  322311
  323 #: apply.c:1795
   312#: apply.c:1806
  324313#, c-format
  325314msgid "corrupt patch at line %d"
  326315msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
  327316
  328 #: apply.c:1832
   317#: apply.c:1843
  329318#, c-format
  330319msgid "new file %s depends on old contents"
  331320msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
  332321
  333 #: apply.c:1834
   322#: apply.c:1845
  334323#, c-format
  335324msgid "deleted file %s still has contents"
  336325msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
  337326
  338 #: apply.c:1837
   327#: apply.c:1848
  339328#, c-format
  340329msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
  341330msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
  342331
  343 #: apply.c:1984
   332#: apply.c:1995
  344333#, c-format
  345334msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
  346335msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
  347336
  348 #: apply.c:2021
   337#: apply.c:2032
  349338#, c-format
  350339msgid "unrecognized binary patch at line %d"
  351340msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
  352341
  353 #: apply.c:2182
   342#: apply.c:2193
  354343#, c-format
  355344msgid "patch with only garbage at line %d"
  356345msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
  357346
  358 #: apply.c:2265
   347#: apply.c:2276
  359348#, c-format
  360349msgid "unable to read symlink %s"
  361350msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
  362351
  363 #: apply.c:2269
   352#: apply.c:2280
  364353#, c-format
  365354msgid "unable to open or read %s"
  366355msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
  367356
  368 #: apply.c:2922
   357#: apply.c:2933
  369358#, c-format
  370359msgid "invalid start of line: '%c'"
  371360msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
  372361
  373 #: apply.c:3041
   362#: apply.c:3052
  374363#, c-format
  375364msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
   
  380369"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
  381370
  382 #: apply.c:3053
   371#: apply.c:3064
  383372#, c-format
  384373msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
   
  386375"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
  387376
  388 #: apply.c:3059
   377#: apply.c:3070
  389378#, c-format
  390379msgid ""
   
  395384"%.*s"
  396385
  397 #: apply.c:3081
   386#: apply.c:3092
  398387#, c-format
  399388msgid "missing binary patch data for '%s'"
  400389msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
  401390
  402 #: apply.c:3089
   391#: apply.c:3100
  403392#, c-format
  404393msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
   
  407396"парче за „%s“ липсва"
  408397
  409 #: apply.c:3135
   398#: apply.c:3146
  410399#, c-format
  411400msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
  412401msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
  413402
  414 #: apply.c:3145
   403#: apply.c:3156
  415404#, c-format
  416405msgid ""
   
  418407msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
  419408
  420 #: apply.c:3153
   409#: apply.c:3164
  421410#, c-format
  422411msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
  423412msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
  424413
  425 #: apply.c:3171
   414#: apply.c:3182
  426415#, c-format
  427416msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
   
  430419"прочетен"
  431420
  432 #: apply.c:3184
   421#: apply.c:3195
  433422#, c-format
  434423msgid "binary patch does not apply to '%s'"
  435424msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
  436425
  437 #: apply.c:3190
   426#: apply.c:3201
  438427#, c-format
  439428msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
   
  442431"бе получено: „%s“)"
  443432
  444 #: apply.c:3211
   433#: apply.c:3222
  445434#, c-format
  446435msgid "patch failed: %s:%ld"
  447436msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
  448437
  449 #: apply.c:3333
   438#: apply.c:3344
  450439#, c-format
  451440msgid "cannot checkout %s"
  452441msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
  453442
  454 #: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
   443#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
  455444#, c-format
  456445msgid "failed to read %s"
  457446msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  458447
  459 #: apply.c:3389
   448#: apply.c:3400
  460449#, c-format
  461450msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
  462451msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
  463452
  464 #: apply.c:3418 apply.c:3658
   453#: apply.c:3429 apply.c:3669
  465454#, c-format
  466455msgid "path %s has been renamed/deleted"
  467456msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
  468457
  469 #: apply.c:3501 apply.c:3672
   458#: apply.c:3512 apply.c:3683
  470459#, c-format
  471460msgid "%s: does not exist in index"
  472461msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
  473462
  474 #: apply.c:3510 apply.c:3680
   463#: apply.c:3521 apply.c:3691
  475464#, c-format
  476465msgid "%s: does not match index"
  477466msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
  478467
  479 #: apply.c:3545
   468#: apply.c:3556
  480469msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
  481470msgstr ""
   
  483472"сливане."
  484473
  485 #: apply.c:3548
   474#: apply.c:3559
  486475#, c-format
  487476msgid "Falling back to three-way merge...\n"
  488477msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
  489478
  490 #: apply.c:3564 apply.c:3568
   479#: apply.c:3575 apply.c:3579
  491480#, c-format
  492481msgid "cannot read the current contents of '%s'"
  493482msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
  494483
  495 #: apply.c:3580
   484#: apply.c:3591
  496485#, c-format
  497486msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
  498487msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
  499488
  500 #: apply.c:3594
   489#: apply.c:3605
  501490#, c-format
  502491msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
  503492msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
  504493
  505 #: apply.c:3599
   494#: apply.c:3610
  506495#, c-format
  507496msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
  508497msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
  509498
  510 #: apply.c:3625
   499#: apply.c:3636
  511500msgid "removal patch leaves file contents"
  512501msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
  513502
  514 #: apply.c:3697
   503#: apply.c:3708
  515504#, c-format
  516505msgid "%s: wrong type"
  517506msgstr "„%s“: неправилен вид"
  518507
  519 #: apply.c:3699
   508#: apply.c:3710
  520509#, c-format
  521510msgid "%s has type %o, expected %o"
  522511msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
  523512
  524 #: apply.c:3850 apply.c:3852
   513#: apply.c:3860 apply.c:3862
  525514#, c-format
  526515msgid "invalid path '%s'"
  527516msgstr "неправилен път: „%s“"
  528517
  529 #: apply.c:3908
   518#: apply.c:3918
  530519#, c-format
  531520msgid "%s: already exists in index"
  532521msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
  533522
  534 #: apply.c:3911
   523#: apply.c:3921
  535524#, c-format
  536525msgid "%s: already exists in working directory"
  537526msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
  538527
  539 #: apply.c:3931
   528#: apply.c:3941
  540529#, c-format
  541530msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
  542531msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
  543532
  544 #: apply.c:3936
   533#: apply.c:3946
  545534#, c-format
  546535msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
   
  548537"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
  549538
  550 #: apply.c:3956
   539#: apply.c:3966
  551540#, c-format
  552541msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
  553542msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
  554543
  555 #: apply.c:3960
   544#: apply.c:3970
  556545#, c-format
  557546msgid "%s: patch does not apply"
  558547msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  559548
  560 #: apply.c:3975
   549#: apply.c:3985
  561550#, c-format
  562551msgid "Checking patch %s..."
  563552msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
  564553
  565 #: apply.c:4066
   554#: apply.c:4076
  566555#, c-format
  567556msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
   
  569558"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
  570559
  571 #: apply.c:4073
   560#: apply.c:4083
  572561#, c-format
  573562msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
  574563msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
  575564
  576 #: apply.c:4076
   565#: apply.c:4086
  577566#, c-format
  578567msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
  579568msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
  580569
  581 #: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
   570#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
  582571#, c-format
  583572msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
  584573msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
  585574
  586 #: apply.c:4085
   575#: apply.c:4095
  587576#, c-format
  588577msgid "could not add %s to temporary index"
  589578msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
  590579
  591 #: apply.c:4095
   580#: apply.c:4105
  592581#, c-format
  593582msgid "could not write temporary index to %s"
  594583msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
  595584
  596 #: apply.c:4233
   585#: apply.c:4243
  597586#, c-format
  598587msgid "unable to remove %s from index"
  599588msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
  600589
  601 #: apply.c:4268
   590#: apply.c:4278
  602591#, c-format
  603592msgid "corrupt patch for submodule %s"
  604593msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
  605594
  606 #: apply.c:4274
   595#: apply.c:4284
  607596#, c-format
  608597msgid "unable to stat newly created file '%s'"
   
  610599"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
  611600
  612 #: apply.c:4282
   601#: apply.c:4292
  613602#, c-format
  614603msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
   
  616605"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
  617606
  618 #: apply.c:4288 apply.c:4432
   607#: apply.c:4298 apply.c:4442
  619608#, c-format
  620609msgid "unable to add cache entry for %s"
  621610msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
  622611
  623 #: apply.c:4329
   612#: apply.c:4339
  624613#, c-format
  625614msgid "failed to write to '%s'"
  626615msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  627616
  628 #: apply.c:4333
   617#: apply.c:4343
  629618#, c-format
  630619msgid "closing file '%s'"
  631620msgstr "затваряне на файла „%s“"
  632621
  633 #: apply.c:4403
   622#: apply.c:4413
  634623#, c-format
  635624msgid "unable to write file '%s' mode %o"
  636625msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
  637626
  638 #: apply.c:4501
   627#: apply.c:4511
  639628#, c-format
  640629msgid "Applied patch %s cleanly."
  641630msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
  642631
  643 #: apply.c:4509
   632#: apply.c:4519
  644633msgid "internal error"
  645634msgstr "вътрешна грешка"
  646635
  647 #: apply.c:4512
   636#: apply.c:4522
  648637#, c-format
  649638msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
   
  652641msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
  653642
  654 #: apply.c:4523
   643#: apply.c:4533
  655644#, c-format
  656645msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
  657646msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
  658647
  659 #: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
   648#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
  660649#, c-format
  661650msgid "cannot open %s"
  662651msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  663652
  664 #: apply.c:4545
   653#: apply.c:4555
  665654#, c-format
  666655msgid "Hunk #%d applied cleanly."
  667656msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
  668657
  669 #: apply.c:4549
   658#: apply.c:4559
  670659#, c-format
  671660msgid "Rejected hunk #%d."
  672661msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
  673662
  674 #: apply.c:4659
   663#: apply.c:4669
  675664#, c-format
  676665msgid "Skipped patch '%s'."
  677666msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
  678667
  679 #: apply.c:4667
   668#: apply.c:4677
  680669msgid "unrecognized input"
  681670msgstr "непознат вход"
  682671
  683 #: apply.c:4686
   672#: apply.c:4696
  684673msgid "unable to read index file"
  685674msgstr "индексът не може да бъде записан"
  686675
  687 #: apply.c:4823
   676#: apply.c:4833
  688677#, c-format
  689678msgid "can't open patch '%s': %s"
  690679msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
  691680
  692 #: apply.c:4850
   681#: apply.c:4860
  693682#, c-format
  694683msgid "squelched %d whitespace error"
   
  697686msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
  698687
  699 #: apply.c:4856 apply.c:4871
   688#: apply.c:4866 apply.c:4881
  700689#, c-format
  701690msgid "%d line adds whitespace errors."
   
  704693msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
  705694
  706 #: apply.c:4864
   695#: apply.c:4874
  707696#, c-format
  708697msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
   
  713702"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
  714703
  715 #: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
   704#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
  716705msgid "Unable to write new index file"
  717706msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
  718707
  719 #: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
  720 #: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
   708#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
   709#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
  721710#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
  722711#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
  723712#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
  724 #: git-add--interactive.perl:239
   713#: git-add--interactive.perl:197
  725714msgid "path"
  726715msgstr "път"
  727716
  728 #: apply.c:4912
   717#: apply.c:4922
  729718msgid "don't apply changes matching the given path"
  730719msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
  731720
  732 #: apply.c:4915
   721#: apply.c:4925
  733722msgid "apply changes matching the given path"
  734723msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
  735724
  736 #: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
   725#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
  737726msgid "num"
  738727msgstr "БРОЙ"
  739728
  740 #: apply.c:4918
   729#: apply.c:4928
  741730msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
  742731msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
  743732
  744 #: apply.c:4921
   733#: apply.c:4931
  745734msgid "ignore additions made by the patch"
  746735msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
  747736
  748 #: apply.c:4923
   737#: apply.c:4933
  749738msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
  750739msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
  751740
  752 #: apply.c:4927
   741#: apply.c:4937
  753742msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
  754743msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
  755744
  756 #: apply.c:4929
   745#: apply.c:4939
  757746msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
  758747msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
  759748
  760 #: apply.c:4931
   749#: apply.c:4941
  761750msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
  762751msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
  763752
  764 #: apply.c:4933
   753#: apply.c:4943
  765754msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
  766755msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
  767756
  768 #: apply.c:4935
   757#: apply.c:4945
  769758msgid "apply a patch without touching the working tree"
  770759msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
  771760
  772 #: apply.c:4937
   761#: apply.c:4947
  773762msgid "accept a patch that touches outside the working area"
  774763msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
  775764
  776 #: apply.c:4939
   765#: apply.c:4949
  777766msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
  778767msgstr ""
   
  780769"summary“"
  781770
  782 #: apply.c:4941
   771#: apply.c:4951
  783772msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
  784773msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
  785774
  786 #: apply.c:4943
   775#: apply.c:4953
  787776msgid "build a temporary index based on embedded index information"
  788777msgstr ""
  789778"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
  790779
  791 #: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
   780#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
  792781msgid "paths are separated with NUL character"
  793782msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
  794783
  795 #: apply.c:4948
   784#: apply.c:4958
  796785msgid "ensure at least <n> lines of context match"
  797786msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
  798787
  799 #: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
   788#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
  800789msgid "action"
  801790msgstr "действие"
  802791
  803 #: apply.c:4950
   792#: apply.c:4960
  804793msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
  805794msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
  806795
  807 #: apply.c:4953 apply.c:4956
   796#: apply.c:4963 apply.c:4966
  808797msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
  809798msgstr ""
  810799"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
  811800
  812 #: apply.c:4959
   801#: apply.c:4969
  813802msgid "apply the patch in reverse"
  814803msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
  815804
  816 #: apply.c:4961
   805#: apply.c:4971
  817806msgid "don't expect at least one line of context"
  818807msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
  819808
  820 #: apply.c:4963
   809#: apply.c:4973
  821810msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
  822811msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
  823812
  824 #: apply.c:4965
   813#: apply.c:4975
  825814msgid "allow overlapping hunks"
  826815msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
  827816
  828 #: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
  829 #: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
  830 #: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
   817#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
   818#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
   819#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
  831820msgid "be verbose"
  832821msgstr "повече подробности"
  833822
  834 #: apply.c:4968
   823#: apply.c:4978
  835824msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
  836825msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
  837826
  838 #: apply.c:4971
   827#: apply.c:4981
  839828msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
  840829msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
  841830
  842 #: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
   831#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
  843832msgid "root"
  844833msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
  845834
  846 #: apply.c:4974
   835#: apply.c:4984
  847836msgid "prepend <root> to all filenames"
  848837msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
  849838
  850 #: archive.c:12
   839#: archive.c:13
  851840msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
  852841msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
  853842
  854 #: archive.c:13
   843#: archive.c:14
  855844msgid "git archive --list"
  856845msgstr "git archive --list"
  857846
  858 #: archive.c:14
   847#: archive.c:15
  859848msgid ""
  860849"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
   
  863852"[ПЪТ…]"
  864853
  865 #: archive.c:15
   854#: archive.c:16
  866855msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
  867856msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
  868857
  869 #: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
   858#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
  870859#, c-format
  871860msgid "pathspec '%s' did not match any files"
  872861msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
  873862
  874 #: archive.c:417
   863#: archive.c:418
  875864msgid "fmt"
  876865msgstr "ФОРМАТ"
  877866
  878 #: archive.c:417
   867#: archive.c:418
  879868msgid "archive format"
  880869msgstr "ФОРМАТ на архива"
  881870
  882 #: archive.c:418 builtin/log.c:1436
   871#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
  883872msgid "prefix"
  884873msgstr "ПРЕФИКС"
  885874
  886 #: archive.c:419
   875#: archive.c:420
  887876msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
  888877msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
  889878
  890 #: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
  891 #: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
  892 #: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
  893 #: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
   879#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
   880#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
   881#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
   882#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
  894883#: parse-options.h:153
  895884msgid "file"
  896885msgstr "ФАЙЛ"
  897886
  898 #: archive.c:421 builtin/archive.c:89
   887#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
  899888msgid "write the archive to this file"
  900889msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
  901890
  902 #: archive.c:423
   891#: archive.c:424
  903892msgid "read .gitattributes in working directory"
  904893msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
  905894
  906 #: archive.c:424
   895#: archive.c:425
  907896msgid "report archived files on stderr"
  908897msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
  909898
  910 #: archive.c:425
   899#: archive.c:426
  911900msgid "store only"
  912901msgstr "само съхранение без компресиране"
  913902
  914 #: archive.c:426
   903#: archive.c:427
  915904msgid "compress faster"
  916905msgstr "бързо компресиране"
  917906
  918 #: archive.c:434
   907#: archive.c:435
  919908msgid "compress better"
  920909msgstr "добро компресиране"
  921910
  922 #: archive.c:437
   911#: archive.c:438
  923912msgid "list supported archive formats"
  924913msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
  925914
  926 #: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
   915#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
  927916#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
  928917msgid "repo"
  929918msgstr "хранилище"
  930919
  931 #: archive.c:440 builtin/archive.c:91
   920#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
  932921msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
  933922msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
  934923
  935 #: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
   924#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
  936925msgid "command"
  937926msgstr "команда"
  938927
  939 #: archive.c:442 builtin/archive.c:93
   928#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
  940929msgid "path to the remote git-upload-archive command"
  941930msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
  942931
  943 #: archive.c:449
   932#: archive.c:450
  944933msgid "Unexpected option --remote"
  945934msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
  946935
  947 #: archive.c:451
   936#: archive.c:452
  948937msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
  949938msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
  950939
  951 #: archive.c:453
   940#: archive.c:454
  952941msgid "Unexpected option --output"
  953942msgstr "Неочаквана опция „--output“"
  954943
  955 #: archive.c:475
   944#: archive.c:476
  956945#, c-format
  957946msgid "Unknown archive format '%s'"
  958947msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
  959948
  960 #: archive.c:482
   949#: archive.c:483
  961950#, c-format
  962951msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
  963952msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
  964953
  965 #: attr.c:212
   954#: attr.c:214
  966955#, c-format
  967956msgid "%.*s is not a valid attribute name"
  968957msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
  969958
  970 #: attr.c:408
   959#: attr.c:410
  971960msgid ""
  972961"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
   
  976965"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
  977966
  978 #: bisect.c:444
  979 #, c-format
  980 msgid "Could not open file '%s'"
  981 msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
  982 
  983 #: bisect.c:449
   967#: bisect.c:447
  984968#, c-format
  985969msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
  986970msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
  987971
  988 #: bisect.c:657
   972#: bisect.c:655
  989973#, c-format
  990974msgid "We cannot bisect more!\n"
  991975msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
  992976
  993 #: bisect.c:710
   977#: bisect.c:708
  994978#, c-format
  995979msgid "Not a valid commit name %s"
  996980msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
  997981
  998 #: bisect.c:734
   982#: bisect.c:732
  999983#, c-format
  1000984msgid ""
   
  1005989"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
  1006990
  1007 #: bisect.c:739
   991#: bisect.c:737
  1008992#, c-format
  1009993msgid ""
   
  1014998"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
  1015999
  1016 #: bisect.c:744
   1000#: bisect.c:742
  10171001#, c-format
  10181002msgid ""
   
  10231007"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
  10241008
  1025 #: bisect.c:752
   1009#: bisect.c:750
  10261010#, c-format
  10271011msgid ""
   
  10341018"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
  10351019
  1036 #: bisect.c:765
   1020#: bisect.c:763
  10371021#, c-format
  10381022msgid ""
   
  10451029"Двоичното търсене продължава."
  10461030
  1047 #: bisect.c:800
   1031#: bisect.c:798
  10481032#, c-format
  10491033msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
  10501034msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
  10511035
  1052 #: bisect.c:851
   1036#: bisect.c:849
  10531037#, c-format
  10541038msgid "a %s revision is needed"
  10551039msgstr "необходима е версия „%s“"
  10561040
  1057 #: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
   1041#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
  10581042#, c-format
  10591043msgid "could not create file '%s'"
  10601044msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  10611045
  1062 #: bisect.c:919
   1046#: bisect.c:917
  10631047#, c-format
  10641048msgid "could not read file '%s'"
  10651049msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  10661050
  1067 #: bisect.c:949
   1051#: bisect.c:947
  10681052msgid "reading bisect refs failed"
  10691053msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
  10701054
  1071 #: bisect.c:969
   1055#: bisect.c:967
  10721056#, c-format
  10731057msgid "%s was both %s and %s\n"
  10741058msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
  10751059
  1076 #: bisect.c:977
   1060#: bisect.c:975
  10771061#, c-format
  10781062msgid ""
   
  10831067"Проверете параметрите за пътищата.\n"
  10841068
  1085 #: bisect.c:996
   1069#: bisect.c:994
  10861070#, c-format
  10871071msgid "(roughly %d step)"
   
  10901074msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
  10911075
  1092 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
  1093 #. "(roughly %d steps)" translation
   1076#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
   1077#. steps)" translation.
   1078#.
  10941079#: bisect.c:1000
  10951080#, c-format
   
  10991084msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
  11001085
   1086#: blame.c:1757
   1087msgid "--contents and --reverse do not blend well."
   1088msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
   1089
   1090#: blame.c:1768
   1091msgid "cannot use --contents with final commit object name"
   1092msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
   1093
   1094#: blame.c:1788
   1095msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
   1096msgstr ""
   1097"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
   1098"указването на крайно подаване"
   1099
   1100#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
   1101#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
   1102#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
   1103#: builtin/shortlog.c:177
   1104msgid "revision walk setup failed"
   1105msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
   1106
   1107#: blame.c:1815
   1108msgid ""
   1109"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
   1110msgstr ""
   1111"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
   1112"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
   1113
   1114#: blame.c:1826
   1115#, c-format
   1116msgid "no such path %s in %s"
   1117msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
   1118
   1119#: blame.c:1837
   1120#, c-format
   1121msgid "cannot read blob %s for path %s"
   1122msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
   1123
  11011124#: branch.c:53
  11021125#, c-format
   
  12331256msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
  12341257
  1235 #: branch.c:364
   1258#: branch.c:366
  12361259#, c-format
  12371260msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
   
  12431266msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
  12441267
  1245 #: bundle.c:61
   1268#: bundle.c:62
  12461269#, c-format
  12471270msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
  12481271msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
  12491272
  1250 #: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
   1273#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
  12511274#, c-format
  12521275msgid "could not open '%s'"
  12531276msgstr "„%s“ не може да се отвори"
  12541277
  1255 #: bundle.c:139
   1278#: bundle.c:140
  12561279msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
  12571280msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
  12581281
  1259 #: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
  1260 #: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
  1261 #: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
  1262 #: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
  1263 msgid "revision walk setup failed"
  1264 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
  1265 
  1266 #: bundle.c:185
   1282#: bundle.c:186
  12671283#, c-format
  12681284msgid "The bundle contains this ref:"
   
  12711287msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
  12721288
  1273 #: bundle.c:192
   1289#: bundle.c:193
  12741290msgid "The bundle records a complete history."
  12751291msgstr "Пратката съдържа пълна история."
  12761292
  1277 #: bundle.c:194
   1293#: bundle.c:195
  12781294#, c-format
  12791295msgid "The bundle requires this ref:"
   
  12821298msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
  12831299
  1284 #: bundle.c:253
   1300#: bundle.c:254
  12851301msgid "Could not spawn pack-objects"
  12861302msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
  12871303
  1288 #: bundle.c:264
   1304#: bundle.c:265
  12891305msgid "pack-objects died"
  12901306msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
  12911307
  1292 #: bundle.c:304
   1308#: bundle.c:307
  12931309msgid "rev-list died"
  12941310msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
  12951311
  1296 #: bundle.c:353
   1312#: bundle.c:356
  12971313#, c-format
  12981314msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
   
  13001316"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
  13011317
  1302 #: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
   1318#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
  13031319#, c-format
  13041320msgid "unrecognized argument: %s"
  13051321msgstr "непознат аргумент: %s"
  13061322
  1307 #: bundle.c:451
   1323#: bundle.c:454
  13081324msgid "Refusing to create empty bundle."
  13091325msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
  13101326
  1311 #: bundle.c:463
   1327#: bundle.c:466
  13121328#, c-format
  13131329msgid "cannot create '%s'"
  13141330msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
  13151331
  1316 #: bundle.c:491
   1332#: bundle.c:494
  13171333msgid "index-pack died"
  13181334msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
  13191335
  1320 #: color.c:300
   1336#: color.c:301
  13211337#, c-format
  13221338msgid "invalid color value: %.*s"
  13231339msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
  13241340
  1325 #: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
  1326 #: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
   1341#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
   1342#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
  13271343#, c-format
  13281344msgid "could not parse %s"
  13291345msgstr "„%s“ не може да се анализира"
  13301346
  1331 #: commit.c:42
   1347#: commit.c:43
  13321348#, c-format
  13331349msgid "%s %s is not a commit!"
   
  13481364msgstr "паметта свърши"
  13491365
  1350 #: config.c:191
   1366#: config.c:186
  13511367msgid "relative config include conditionals must come from files"
  13521368msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
  13531369
  1354 #: config.c:711
   1370#: config.c:720
  13551371#, c-format
  13561372msgid "bad config line %d in blob %s"
  13571373msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
  13581374
  1359 #: config.c:715
   1375#: config.c:724
  13601376#, c-format
  13611377msgid "bad config line %d in file %s"
  13621378msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
  13631379
  1364 #: config.c:719
   1380#: config.c:728
  13651381#, c-format
  13661382msgid "bad config line %d in standard input"
  13671383msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
  13681384
  1369 #: config.c:723
   1385#: config.c:732
  13701386#, c-format
  13711387msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
  13721388msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
  13731389
  1374 #: config.c:727
   1390#: config.c:736
  13751391#, c-format
  13761392msgid "bad config line %d in command line %s"
  13771393msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
  13781394
  1379 #: config.c:731
   1395#: config.c:740
  13801396#, c-format
  13811397msgid "bad config line %d in %s"
  13821398msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
  13831399
  1384 #: config.c:859
   1400#: config.c:868
  13851401msgid "out of range"
  13861402msgstr "извън диапазона"
  13871403
  1388 #: config.c:859
   1404#: config.c:868
  13891405msgid "invalid unit"
  13901406msgstr "неправилна мерна единица"
  13911407
  1392 #: config.c:865
   1408#: config.c:874
  13931409#, c-format
  13941410msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
  13951411msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
  13961412
  1397 #: config.c:870
   1413#: config.c:879
  13981414#, c-format
  13991415msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
  14001416msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
  14011417
  1402 #: config.c:873
   1418#: config.c:882
  14031419#, c-format
  14041420msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
  14051421msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
  14061422
  1407 #: config.c:876
   1423#: config.c:885
  14081424#, c-format
  14091425msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
  14101426msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
  14111427
  1412 #: config.c:879
   1428#: config.c:888
  14131429#, c-format
  14141430msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
  14151431msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
  14161432
  1417 #: config.c:882
   1433#: config.c:891
  14181434#, c-format
  14191435msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
  14201436msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
  14211437
  1422 #: config.c:885
   1438#: config.c:894
  14231439#, c-format
  14241440msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
  14251441msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
  14261442
  1427 #: config.c:980
   1443#: config.c:989
  14281444#, c-format
  14291445msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
  14301446msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
  14311447
  1432 #: config.c:1075 config.c:1086
   1448#: config.c:1084 config.c:1095
  14331449#, c-format
  14341450msgid "bad zlib compression level %d"
  14351451msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
  14361452
  1437 #: config.c:1203
   1453#: config.c:1212
  14381454#, c-format
  14391455msgid "invalid mode for object creation: %s"
  14401456msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
  14411457
  1442 #: config.c:1359
   1458#: config.c:1368
  14431459#, c-format
  14441460msgid "bad pack compression level %d"
  14451461msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
  14461462
  1447 #: config.c:1557
   1463#: config.c:1564
  14481464msgid "unable to parse command-line config"
  14491465msgstr "неправилни настройки от командния ред"
  14501466
  1451 #: config.c:1611
   1467#: config.c:1894
  14521468msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
  14531469msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
  14541470
  1455 #: config.c:1970
   1471#: config.c:2064
  14561472#, c-format
  14571473msgid "Invalid %s: '%s'"
  14581474msgstr "Неправилен %s: „%s“"
  14591475
  1460 #: config.c:1991
   1476#: config.c:2085
  14611477#, c-format
  14621478msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
   
  14651481"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
  14661482
  1467 #: config.c:2017
   1483#: config.c:2111
  14681484#, c-format
  14691485msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
   
  14721488"%d"
  14731489
  1474 #: config.c:2028
   1490#: config.c:2122
  14751491#, c-format
  14761492msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
  14771493msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
  14781494
  1479 #: config.c:2030
   1495#: config.c:2124
  14801496#, c-format
  14811497msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
  14821498msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
  14831499
  1484 #: config.c:2089
   1500#: config.c:2183
  14851501#, c-format
  14861502msgid "%s has multiple values"
  14871503msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
  14881504
  1489 #: config.c:2423 config.c:2648
   1505#: config.c:2517 config.c:2745
  14901506#, c-format
  14911507msgid "fstat on %s failed"
  14921508msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
  14931509
  1494 #: config.c:2541
   1510#: config.c:2635
  14951511#, c-format
  14961512msgid "could not set '%s' to '%s'"
  14971513msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
  14981514
  1499 #: config.c:2543 builtin/remote.c:774
   1515#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
  15001516#, c-format
  15011517msgid "could not unset '%s'"
  15021518msgstr "„%s“ не може да се премахне"
  15031519
  1504 #: connect.c:49
   1520#: connect.c:50
  15051521msgid "The remote end hung up upon initial contact"
  15061522msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
  15071523
  1508 #: connect.c:51
   1524#: connect.c:52
  15091525msgid ""
  15101526"Could not read from remote repository.\n"
   
  15181534"за достъп."
  15191535
  1520 #: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
   1536#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
  15211537msgid "Checking connectivity"
  15221538msgstr "Проверка на връзката"
   
  15341550msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
  15351551
  1536 #: convert.c:201
   1552#: convert.c:205
  15371553#, c-format
  15381554msgid ""
   
  15441560"директория."
  15451561
  1546 #: convert.c:205
   1562#: convert.c:209
  15471563#, c-format
  15481564msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
  15491565msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
  15501566
  1551 #: convert.c:211
   1567#: convert.c:215
  15521568#, c-format
  15531569msgid ""
   
  15601576"директория."
  15611577
  1562 #: convert.c:215
   1578#: convert.c:219
  15631579#, c-format
  15641580msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
   
  15661582"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
  15671583
  1568 #: date.c:97
   1584#: date.c:116
  15691585msgid "in the future"
  15701586msgstr "в бъдещето"
  15711587
  1572 #: date.c:103
  1573 #, c-format
  1574 msgid "%lu second ago"
  1575 msgid_plural "%lu seconds ago"
  1576 msgstr[0] "преди %lu секунда"
  1577 msgstr[1] "преди %lu секунди"
  1578 
  1579 #: date.c:110
  1580 #, c-format
  1581 msgid "%lu minute ago"
  1582 msgid_plural "%lu minutes ago"
  1583 msgstr[0] "преди %lu минута"
  1584 msgstr[1] "преди %lu минути"
  1585 
  1586 #: date.c:117
  1587 #, c-format
  1588 msgid "%lu hour ago"
  1589 msgid_plural "%lu hours ago"
  1590 msgstr[0] "преди %lu час"
  1591 msgstr[1] "преди %lu часа"
  1592 
  1593 #: date.c:124
  1594 #, c-format
  1595 msgid "%lu day ago"
  1596 msgid_plural "%lu days ago"
  1597 msgstr[0] "преди %lu ден"
  1598 msgstr[1] "преди %lu дена"
  1599 
  1600 #: date.c:130
  1601 #, c-format
  1602 msgid "%lu week ago"
  1603 msgid_plural "%lu weeks ago"
  1604 msgstr[0] "преди %lu седмица"
  1605 msgstr[1] "преди %lu седмици"
  1606 
  1607 #: date.c:137
  1608 #, c-format
  1609 msgid "%lu month ago"
  1610 msgid_plural "%lu months ago"
  1611 msgstr[0] "преди %lu месец"
  1612 msgstr[1] "преди %lu месеца"
  1613 
  1614 #: date.c:148
  1615 #, c-format
  1616 msgid "%lu year"
  1617 msgid_plural "%lu years"
  1618 msgstr[0] "%lu година"
  1619 msgstr[1] "%lu години"
   1588#: date.c:122 date.c:129 date.c:136 date.c:143 date.c:149 date.c:156 date.c:167
   1589#: date.c:175 date.c:180
   1590msgid "%"
   1591msgid_plural "%"
   1592msgstr[0] "%"
   1593msgstr[1] "%"
  16201594
  16211595#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
  1622 #: date.c:151
  1623 #, c-format
  1624 msgid "%s, %lu month ago"
  1625 msgid_plural "%s, %lu months ago"
  1626 msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
  1627 msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
  1628 
  1629 #: date.c:156 date.c:161
  1630 #, c-format
  1631 msgid "%lu year ago"
  1632 msgid_plural "%lu years ago"
  1633 msgstr[0] "преди %lu година"
  1634 msgstr[1] "преди %lu години"
   1596#: date.c:170
   1597msgid "%s, %"
   1598msgid_plural "%s, %"
   1599msgstr[0] "%s, %"
   1600msgstr[1] "%s, %"
  16351601
  16361602#: diffcore-order.c:24
   
  16431609msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
  16441610
  1645 #: diff.c:62
   1611#: diff.c:63
  16461612#, c-format
  16471613msgid "option '%s' requires a value"
  16481614msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
  16491615
  1650 #: diff.c:124
   1616#: diff.c:125
  16511617#, c-format
  16521618msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
   
  16551621"директории\n"
  16561622
  1657 #: diff.c:129
   1623#: diff.c:130
  16581624#, c-format
  16591625msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
  16601626msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
  16611627
  1662 #: diff.c:281
   1628#: diff.c:282
  16631629#, c-format
  16641630msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
  16651631msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
  16661632
  1667 #: diff.c:344
   1633#: diff.c:342
  16681634#, c-format
  16691635msgid ""
   
  16741640"%s"
  16751641
  1676 #: diff.c:3102
   1642#: diff.c:3101
  16771643#, c-format
  16781644msgid "external diff died, stopping at %s"
   
  16801646"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
  16811647
  1682 #: diff.c:3428
   1648#: diff.c:3427
  16831649msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
  16841650msgstr ""
   
  16861652"една с друга"
  16871653
  1688 #: diff.c:3518
   1654#: diff.c:3517
  16891655msgid "--follow requires exactly one pathspec"
  16901656msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
  16911657
  1692 #: diff.c:3681
   1658#: diff.c:3680
  16931659#, c-format
  16941660msgid ""
   
  16991665"%s"
  17001666
  1701 #: diff.c:3695
   1667#: diff.c:3694
  17021668#, c-format
  17031669msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
  17041670msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
  17051671
  1706 #: diff.c:4719
   1672#: diff.c:4716
  17071673msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
  17081674msgstr ""
   
  17101676"многото файлове."
  17111677
   1678#: diff.c:4719
   1679msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
   1680msgstr ""
   1681"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
   1682
  17121683#: diff.c:4722
  1713 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
  1714 msgstr ""
  1715 "установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
  1716 
  1717 #: diff.c:4725
  17181684#, c-format
  17191685msgid ""
   
  17211687msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
  17221688
  1723 #: dir.c:1899
   1689#: dir.c:1948
  17241690msgid "failed to get kernel name and information"
  17251691msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
  17261692
  1727 #: dir.c:2018
   1693#: dir.c:2067
  17281694msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
  17291695msgstr ""
  17301696"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
  17311697
  1732 #: dir.c:2776 dir.c:2781
   1698#: dir.c:2846 dir.c:2851
  17331699#, c-format
  17341700msgid "could not create directories for %s"
  17351701msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
  17361702
  1737 #: dir.c:2806
   1703#: dir.c:2876
  17381704#, c-format
  17391705msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
  17401706msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
  17411707
  1742 #: entry.c:280
   1708#: entry.c:281
  17431709#, c-format
  17441710msgid "could not stat file '%s'"
  17451711msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
  17461712
  1747 #: fetch-pack.c:249
   1713#: fetch-pack.c:251
  17481714msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
  17491715msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
  17501716
  1751 #: fetch-pack.c:261
   1717#: fetch-pack.c:263
  17521718msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
  17531719msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
  17541720
  1755 #: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
   1721#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
  17561722#, c-format
  17571723msgid "remote error: %s"
  17581724msgstr "отдалечена грешка: %s"
  17591725
  1760 #: fetch-pack.c:281
   1726#: fetch-pack.c:283
  17611727#, c-format
  17621728msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
  17631729msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
  17641730
  1765 #: fetch-pack.c:333
   1731#: fetch-pack.c:335
  17661732msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
  17671733msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
  17681734
  1769 #: fetch-pack.c:419
   1735#: fetch-pack.c:421
  17701736#, c-format
  17711737msgid "invalid shallow line: %s"
  17721738msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
  17731739
  1774 #: fetch-pack.c:425
   1740#: fetch-pack.c:427
  17751741#, c-format
  17761742msgid "invalid unshallow line: %s"
  17771743msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
  17781744
  1779 #: fetch-pack.c:427
   1745#: fetch-pack.c:429
  17801746#, c-format
  17811747msgid "object not found: %s"
  17821748msgstr "обектът „%s“ липсва"
  17831749
  1784 #: fetch-pack.c:430
   1750#: fetch-pack.c:432
  17851751#, c-format
  17861752msgid "error in object: %s"
  17871753msgstr "грешка в обекта: „%s“"
  17881754
  1789 #: fetch-pack.c:432
   1755#: fetch-pack.c:434
  17901756#, c-format
  17911757msgid "no shallow found: %s"
  17921758msgstr "не е открит плитък обект: %s"
  17931759
  1794 #: fetch-pack.c:435
   1760#: fetch-pack.c:437
  17951761#, c-format
  17961762msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
  17971763msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
  17981764
  1799 #: fetch-pack.c:474
   1765#: fetch-pack.c:476
  18001766#, c-format
  18011767msgid "got %s %d %s"
  18021768msgstr "получено бе %s %d %s"
  18031769
  1804 #: fetch-pack.c:488
   1770#: fetch-pack.c:490
  18051771#, c-format
  18061772msgid "invalid commit %s"
  18071773msgstr "неправилно подаване: „%s“"
  18081774
  1809 #: fetch-pack.c:521
   1775#: fetch-pack.c:523
  18101776msgid "giving up"
  18111777msgstr "преустановяване"
  18121778
  1813 #: fetch-pack.c:531 progress.c:235
   1779#: fetch-pack.c:533 progress.c:235
  18141780msgid "done"
  18151781msgstr "действието завърши"
  18161782
  1817 #: fetch-pack.c:543
   1783#: fetch-pack.c:545
  18181784#, c-format
  18191785msgid "got %s (%d) %s"
  18201786msgstr "получено бе %s (%d) %s"
  18211787
  1822 #: fetch-pack.c:589
   1788#: fetch-pack.c:591
  18231789#, c-format
  18241790msgid "Marking %s as complete"
  18251791msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
  18261792
  1827 #: fetch-pack.c:737
   1793#: fetch-pack.c:775
  18281794#, c-format
  18291795msgid "already have %s (%s)"
  18301796msgstr "вече има „%s“ (%s)"
  18311797
  1832 #: fetch-pack.c:775
   1798#: fetch-pack.c:813
  18331799msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
  18341800msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
  18351801
  1836 #: fetch-pack.c:783
   1802#: fetch-pack.c:821
  18371803msgid "protocol error: bad pack header"
  18381804msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
  18391805
  1840 #: fetch-pack.c:839
   1806#: fetch-pack.c:877
  18411807#, c-format
  18421808msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
  18431809msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
  18441810
  1845 #: fetch-pack.c:855
   1811#: fetch-pack.c:893
  18461812#, c-format
  18471813msgid "%s failed"
  18481814msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
  18491815
  1850 #: fetch-pack.c:857
   1816#: fetch-pack.c:895
  18511817msgid "error in sideband demultiplexer"
  18521818msgstr "грешка в демултиплексора"
  18531819
  1854 #: fetch-pack.c:884
   1820#: fetch-pack.c:922
  18551821msgid "Server does not support shallow clients"
  18561822msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
  18571823
  1858 #: fetch-pack.c:888
   1824#: fetch-pack.c:926
  18591825msgid "Server supports multi_ack_detailed"
  18601826msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
  18611827
  1862 #: fetch-pack.c:891
   1828#: fetch-pack.c:929
  18631829msgid "Server supports no-done"
  18641830msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
  18651831
  1866 #: fetch-pack.c:897
   1832#: fetch-pack.c:935
  18671833msgid "Server supports multi_ack"
  18681834msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
  18691835
  1870 #: fetch-pack.c:901
   1836#: fetch-pack.c:939
  18711837msgid "Server supports side-band-64k"
  18721838msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
  18731839
  1874 #: fetch-pack.c:905
   1840#: fetch-pack.c:943
  18751841msgid "Server supports side-band"
  18761842msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
  18771843
  1878 #: fetch-pack.c:909
   1844#: fetch-pack.c:947
  18791845msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
  18801846msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
  18811847
  1882 #: fetch-pack.c:913
   1848#: fetch-pack.c:951
  18831849msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
  18841850msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
  18851851
  1886 #: fetch-pack.c:923
   1852#: fetch-pack.c:961
  18871853msgid "Server supports ofs-delta"
  18881854msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
  18891855
  1890 #: fetch-pack.c:930
   1856#: fetch-pack.c:968
  18911857#, c-format
  18921858msgid "Server version is %.*s"
  18931859msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
  18941860
  1895 #: fetch-pack.c:936
   1861#: fetch-pack.c:974
  18961862msgid "Server does not support --shallow-since"
  18971863msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
  18981864
  1899 #: fetch-pack.c:940
   1865#: fetch-pack.c:978
  19001866msgid "Server does not support --shallow-exclude"
  19011867msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
  19021868
  1903 #: fetch-pack.c:942
   1869#: fetch-pack.c:980
  19041870msgid "Server does not support --deepen"
  19051871msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
  19061872
  1907 #: fetch-pack.c:953
   1873#: fetch-pack.c:991
  19081874msgid "no common commits"
  19091875msgstr "няма общи подавания"
  19101876
  1911 #: fetch-pack.c:965
   1877#: fetch-pack.c:1003
  19121878msgid "git fetch-pack: fetch failed."
  19131879msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
  19141880
  1915 #: fetch-pack.c:1127
   1881#: fetch-pack.c:1165
  19161882msgid "no matching remote head"
  19171883msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
  19181884
  1919 #: fetch-pack.c:1149
   1885#: fetch-pack.c:1187
  19201886#, c-format
  19211887msgid "no such remote ref %s"
  19221888msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
  19231889
  1924 #: fetch-pack.c:1152
   1890#: fetch-pack.c:1190
  19251891#, c-format
  19261892msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
  19271893msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
  19281894
  1929 #: gpg-interface.c:185
   1895#: gpg-interface.c:181
  19301896msgid "gpg failed to sign the data"
  19311897msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
  19321898
  1933 #: gpg-interface.c:215
   1899#: gpg-interface.c:211
  19341900msgid "could not create temporary file"
  19351901msgstr "не може да се създаде временен файл"
  19361902
  1937 #: gpg-interface.c:217
   1903#: gpg-interface.c:213
  19381904#, c-format
  19391905msgid "failed writing detached signature to '%s'"
  19401906msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
  19411907
  1942 #: graph.c:96
   1908#: graph.c:97
  19431909#, c-format
  19441910msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
  19451911msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
  19461912
  1947 #: grep.c:1796
   1913#: grep.c:1981
  19481914#, c-format
  19491915msgid "'%s': unable to read %s"
  19501916msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
  19511917
  1952 #: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
   1918#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
  19531919#, c-format
  19541920msgid "failed to stat '%s'"
  19551921msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
  19561922
  1957 #: grep.c:1824
   1923#: grep.c:2009
  19581924#, c-format
  19591925msgid "'%s': short read"
  19601926msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
  19611927
  1962 #: help.c:218
   1928#: help.c:179
  19631929#, c-format
  19641930msgid "available git commands in '%s'"
  19651931msgstr "налични команди на git от „%s“"
  19661932
  1967 #: help.c:225
   1933#: help.c:186
  19681934msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
  19691935msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
  19701936
  1971 #: help.c:256
   1937#: help.c:217
  19721938msgid "These are common Git commands used in various situations:"
  19731939msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
  19741940
  1975 #: help.c:321
   1941#: help.c:281
  19761942#, c-format
  19771943msgid ""
   
  19821948"бъде изпълнена.  Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
  19831949
  1984 #: help.c:376
   1950#: help.c:336
  19851951msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
  19861952msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
  19871953
  1988 #: help.c:398
  1989 #, c-format
  1990 msgid ""
  1991 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
  1992 "Continuing under the assumption that you meant '%s'"
   1954#: help.c:358
   1955#, c-format
   1956msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
  19931957msgstr ""
  19941958"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
  1995 "не\n"
  1996 "съществува.  Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
  1997 "предвид „%s“"
  1998 
  1999 #: help.c:403
  2000 #, c-format
  2001 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
  2002 msgstr "след %0.1f секунди…"
  2003 
  2004 #: help.c:410
   1959"не съществува."
   1960
   1961#: help.c:363
   1962#, c-format
   1963msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
   1964msgstr ""
   1965"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
   1966
   1967#: help.c:368
   1968#, c-format
   1969msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
   1970msgstr ""
   1971"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
   1972"имате предвид „%s“."
   1973
   1974#: help.c:376
  20051975#, c-format
  20061976msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
  20071977msgstr "git: „%s“ не е команда на git.  Погледнете изхода от „git --help“."
  20081978
  2009 #: help.c:414 help.c:480
   1979#: help.c:380
   1980msgid ""
   1981"\n"
   1982"The most similar command is"
   1983msgid_plural ""
   1984"\n"
   1985"The most similar commands are"
   1986msgstr[0] ""
   1987"\n"
   1988"Най-близката команда е"
   1989msgstr[1] ""
   1990"\n"
   1991"Най-близките команди са"
   1992
   1993#: help.c:395
   1994msgid "git version [<options>]"
   1995msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
   1996
   1997#: help.c:456
   1998#, c-format
   1999msgid "%s: %s - %s"
   2000msgstr "%s: %s — %s"
   2001
   2002#: help.c:460
  20102003msgid ""
  20112004"\n"
   
  20212014"Команди с подобно име са:"
  20222015
  2023 #: help.c:476
  2024 #, c-format
  2025 msgid "%s: %s - %s"
  2026 msgstr "%s: %s — %s"
  2027 
  2028 #: ident.c:343
   2016#: ident.c:342
  20292017msgid ""
  20302018"\n"
   
  20532041"\n"
  20542042
  2055 #: ident.c:367
   2043#: ident.c:366
  20562044msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
  20572045msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
  20582046
  2059 #: ident.c:372
   2047#: ident.c:371
  20602048#, c-format
  20612049msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
   
  20642052"„%s“)"
  20652053
  2066 #: ident.c:382
   2054#: ident.c:381
  20672055msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
  20682056msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
  20692057
  2070 #: ident.c:388
   2058#: ident.c:387
  20712059#, c-format
  20722060msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
  20732061msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
  20742062
  2075 #: ident.c:396
   2063#: ident.c:395
  20762064#, c-format
  20772065msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
  20782066msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
  20792067
  2080 #: ident.c:402
   2068#: ident.c:401
  20812069#, c-format
  20822070msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
  20832071msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
  20842072
  2085 #: ident.c:417 builtin/commit.c:611
   2073#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
  20862074#, c-format
  20872075msgid "invalid date format: %s"
   
  21162104msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
  21172105
  2118 #: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
  2119 #: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
   2106#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
   2107#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
  21202108msgid "unable to write new index file"
  21212109msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
  21222110
  2123 #: merge-recursive.c:209
   2111#: merge-recursive.c:210
  21242112msgid "(bad commit)\n"
  21252113msgstr "(лошо подаване)\n"
  21262114
  2127 #: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
   2115#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
  21282116#, c-format
  21292117msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
  21302118msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
  21312119
  2132 #: merge-recursive.c:303
   2120#: merge-recursive.c:304
  21332121msgid "error building trees"
  21342122msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
  21352123
  2136 #: merge-recursive.c:727
   2124#: merge-recursive.c:728
  21372125#, c-format
  21382126msgid "failed to create path '%s'%s"
  21392127msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
  21402128
  2141 #: merge-recursive.c:738
   2129#: merge-recursive.c:739
  21422130#, c-format
  21432131msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
  21442132msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
  21452133
  2146 #: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
   2134#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
  21472135msgid ": perhaps a D/F conflict?"
  21482136msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
  21492137
  2150 #: merge-recursive.c:761
   2138#: merge-recursive.c:762
  21512139#, c-format
  21522140msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
   
  21542142"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
  21552143
  2156 #: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
   2144#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
  21572145#, c-format
  21582146msgid "cannot read object %s '%s'"
  21592147msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
  21602148
  2161 #: merge-recursive.c:805
   2149#: merge-recursive.c:806
  21622150#, c-format
  21632151msgid "blob expected for %s '%s'"
  21642152msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
  21652153
  2166 #: merge-recursive.c:829
   2154#: merge-recursive.c:830
  21672155#, c-format
  21682156msgid "failed to open '%s': %s"
  21692157msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
  21702158
  2171 #: merge-recursive.c:840
   2159#: merge-recursive.c:841
  21722160#, c-format
  21732161msgid "failed to symlink '%s': %s"
  21742162msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
  21752163
  2176 #: merge-recursive.c:845
   2164#: merge-recursive.c:846
  21772165#, c-format
  21782166msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
   
  21802168"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
  21812169
  2182 #: merge-recursive.c:985
   2170#: merge-recursive.c:986
  21832171msgid "Failed to execute internal merge"
  21842172msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
  21852173
  2186 #: merge-recursive.c:989
   2174#: merge-recursive.c:990
  21872175#, c-format
  21882176msgid "Unable to add %s to database"
  21892177msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
  21902178
  2191 #: merge-recursive.c:1092
   2179#: merge-recursive.c:1093
  21922180#, c-format
  21932181msgid ""
   
  21982186"е оставена в дървото."
  21992187
  2200 #: merge-recursive.c:1097
   2188#: merge-recursive.c:1098
  22012189#, c-format
  22022190msgid ""
   
  22072195"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
  22082196
  2209 #: merge-recursive.c:1104
   2197#: merge-recursive.c:1105
  22102198#, c-format
  22112199msgid ""
   
  22162204"е оставена в дървото: %s."
  22172205
  2218 #: merge-recursive.c:1109
   2206#: merge-recursive.c:1110
  22192207#, c-format
  22202208msgid ""
   
  22252213"%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
  22262214
  2227 #: merge-recursive.c:1143
   2215#: merge-recursive.c:1144
  22282216msgid "rename"
  22292217msgstr "преименуване"
  22302218
  2231 #: merge-recursive.c:1143
   2219#: merge-recursive.c:1144
  22322220msgid "renamed"
  22332221msgstr "преименуван"
  22342222
  2235 #: merge-recursive.c:1200
   2223#: merge-recursive.c:1201
  22362224#, c-format
  22372225msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
  22382226msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
  22392227
  2240 #: merge-recursive.c:1225
   2228#: merge-recursive.c:1226
  22412229#, c-format
  22422230msgid ""
   
  22472235"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
  22482236
  2249 #: merge-recursive.c:1230
   2237#: merge-recursive.c:1231
  22502238msgid " (left unresolved)"
  22512239msgstr " (некоригиран конфликт)"
  22522240
  2253 #: merge-recursive.c:1292
   2241#: merge-recursive.c:1293
  22542242#, c-format
  22552243msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
   
  22582246"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
  22592247
  2260 #: merge-recursive.c:1325
   2248#: merge-recursive.c:1326
  22612249#, c-format
  22622250msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
  22632251msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
  22642252
  2265 #: merge-recursive.c:1528
   2253#: merge-recursive.c:1529
  22662254#, c-format
  22672255msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
   
  22702258"„%s“ е добавен в „%s“"
  22712259
  2272 #: merge-recursive.c:1543
   2260#: merge-recursive.c:1544
  22732261#, c-format
  22742262msgid "Adding merged %s"
  22752263msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
  22762264
  2277 #: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
   2265#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
  22782266#, c-format
  22792267msgid "Adding as %s instead"
  22802268msgstr "Добавяне като „%s“"
  22812269
  2282 #: merge-recursive.c:1607
   2270#: merge-recursive.c:1608
  22832271#, c-format
  22842272msgid "cannot read object %s"
  22852273msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
  22862274
  2287 #: merge-recursive.c:1610
   2275#: merge-recursive.c:1611
  22882276#, c-format
  22892277msgid "object %s is not a blob"
  22902278msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
  22912279
  2292 #: merge-recursive.c:1679
   2280#: merge-recursive.c:1680
  22932281msgid "modify"
  22942282msgstr "промяна"
  22952283
  2296 #: merge-recursive.c:1679
   2284#: merge-recursive.c:1680
  22972285msgid "modified"
  22982286msgstr "променен"
  22992287
  2300 #: merge-recursive.c:1689
   2288#: merge-recursive.c:1690
  23012289msgid "content"
  23022290msgstr "съдържание"
  23032291
  2304 #: merge-recursive.c:1696
   2292#: merge-recursive.c:1697
  23052293msgid "add/add"
  23062294msgstr "добавяне/добавяне"
  23072295
  2308 #: merge-recursive.c:1732
   2296#: merge-recursive.c:1733
  23092297#, c-format
  23102298msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
  23112299msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
  23122300
  2313 #: merge-recursive.c:1746
   2301#: merge-recursive.c:1747
  23142302#, c-format
  23152303msgid "Auto-merging %s"
  23162304msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
  23172305
  2318 #: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
   2306#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
  23192307msgid "submodule"
  23202308msgstr "ПОДМОДУЛ"
  23212309
  2322 #: merge-recursive.c:1751
   2310#: merge-recursive.c:1752
  23232311#, c-format
  23242312msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
  23252313msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
  23262314
  2327 #: merge-recursive.c:1845
   2315#: merge-recursive.c:1846
  23282316#, c-format
  23292317msgid "Removing %s"
  23302318msgstr "Изтриване на „%s“"
  23312319
  2332 #: merge-recursive.c:1871
   2320#: merge-recursive.c:1872
  23332321msgid "file/directory"
  23342322msgstr "файл/директория"
  23352323
  2336 #: merge-recursive.c:1877
   2324#: merge-recursive.c:1878
  23372325msgid "directory/file"
  23382326msgstr "директория/файл"
  23392327
  2340 #: merge-recursive.c:1883
   2328#: merge-recursive.c:1884
  23412329#, c-format
  23422330msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
   
  23452333"като „%s“"
  23462334
  2347 #: merge-recursive.c:1892
   2335#: merge-recursive.c:1893
  23482336#, c-format
  23492337msgid "Adding %s"
  23502338msgstr "Добавяне на „%s“"
  23512339
  2352 #: merge-recursive.c:1929
   2340#: merge-recursive.c:1930
  23532341msgid "Already up-to-date!"
  23542342msgstr "Вече е обновено!"
  23552343
  2356 #: merge-recursive.c:1938
   2344#: merge-recursive.c:1939
  23572345#, c-format
  23582346msgid "merging of trees %s and %s failed"
  23592347msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
  23602348
  2361 #: merge-recursive.c:2021
   2349#: merge-recursive.c:2022
  23622350msgid "Merging:"
  23632351msgstr "Сливане:"
  23642352
  2365 #: merge-recursive.c:2034
   2353#: merge-recursive.c:2035
  23662354#, c-format
  23672355msgid "found %u common ancestor:"
   
  23702358msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
  23712359
  2372 #: merge-recursive.c:2073
   2360#: merge-recursive.c:2074
  23732361msgid "merge returned no commit"
  23742362msgstr "сливането не върна подаване"
  23752363
  2376 #: merge-recursive.c:2136
   2364#: merge-recursive.c:2137
  23772365#, c-format
  23782366msgid "Could not parse object '%s'"
  23792367msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
  23802368
  2381 #: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
   2369#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
  23822370msgid "Unable to write index."
  23832371msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
   
  24062394"Не сте завършили сливането на бележките.  (Указателят „%s“ съществува)."
  24072395
  2408 #: notes-utils.c:41
   2396#: notes-utils.c:42
  24092397msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
  24102398msgstr ""
  24112399"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
  24122400
  2413 #: notes-utils.c:100
   2401#: notes-utils.c:101
  24142402#, c-format
  24152403msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
  24162404msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
  24172405
  2418 #: notes-utils.c:110
   2406#: notes-utils.c:111
  24192407#, c-format
  24202408msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
   
  24222410"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
  24232411
  2424 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
  2425 #. environment variable, the second %s is its value
  2426 #: notes-utils.c:137
   2412#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
   2413#. the environment variable, the second %s is
   2414#. its value.
   2415#.
   2416#: notes-utils.c:141
  24272417#, c-format
  24282418msgid "Bad %s value: '%s'"
   
  24342424msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
  24352425
  2436 #: parse-options.c:572
   2426#: parse-options.c:573
  24372427msgid "..."
  24382428msgstr "…"
  24392429
  2440 #: parse-options.c:590
   2430#: parse-options.c:591
  24412431#, c-format
  24422432msgid "usage: %s"
   
  24442434
  24452435#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
  2446 #. one in "usage: %s" translation
  2447 #: parse-options.c:594
   2436#. one in "usage: %s" translation.
   2437#.
   2438#: parse-options.c:597
  24482439#, c-format
  24492440msgid "   or: %s"
  24502441msgstr "     или: %s"
  24512442
  2452 #: parse-options.c:597
   2443#: parse-options.c:600
  24532444#, c-format
  24542445msgid "    %s"
  24552446msgstr "    %s"
  24562447
  2457 #: parse-options.c:631
   2448#: parse-options.c:634
  24582449msgid "-NUM"
  24592450msgstr "-ЧИСЛО"
   
  24642455msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  24652456
  2466 #: path.c:810
   2457#: path.c:890
  24672458#, c-format
  24682459msgid "Could not make %s writable by group"
  24692460msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
  24702461
  2471 #: pathspec.c:125
   2462#: pathspec.c:129
  24722463msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
  24732464msgstr ""
  24742465"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
  24752466
  2476 #: pathspec.c:143
   2467#: pathspec.c:147
  24772468msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
  24782469msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
  24792470
  2480 #: pathspec.c:146
   2471#: pathspec.c:150
  24812472msgid "attr spec must not be empty"
  24822473msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
  24832474
  2484 #: pathspec.c:189
   2475#: pathspec.c:193
  24852476#, c-format
  24862477msgid "invalid attribute name %s"
  24872478msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
  24882479
  2489 #: pathspec.c:254
   2480#: pathspec.c:258
  24902481msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
  24912482msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
  24922483
  2493 #: pathspec.c:261
   2484#: pathspec.c:265
  24942485msgid ""
  24952486"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
   
  24992490"други глобални настройки за пътища"
  25002491
  2501 #: pathspec.c:301
   2492#: pathspec.c:305
  25022493msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
  25032494msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
  25042495
  2505 #: pathspec.c:322
   2496#: pathspec.c:326
  25062497#, c-format
  25072498msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
  25082499msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
  25092500
  2510 #: pathspec.c:327
   2501#: pathspec.c:331
  25112502#, c-format
  25122503msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
  25132504msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
  25142505
  2515 #: pathspec.c:365
   2506#: pathspec.c:369
  25162507#, c-format
  25172508msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
  25182509msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
  25192510
  2520 #: pathspec.c:421 pathspec.c:443
  2521 #, c-format
  2522 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
  2523 msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
  2524 
  2525 #: pathspec.c:483
   2511#: pathspec.c:428
  25262512#, c-format
  25272513msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
  25282514msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
  25292515
  2530 #: pathspec.c:496
   2516#: pathspec.c:441
  25312517#, c-format
  25322518msgid "%s: '%s' is outside repository"
  25332519msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
  25342520
  2535 #: pathspec.c:584
   2521#: pathspec.c:515
  25362522#, c-format
  25372523msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
  25382524msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
  25392525
  2540 #: pathspec.c:594
   2526#: pathspec.c:525
  25412527#, c-format
  25422528msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
  25432529msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
  25442530
  2545 #: pathspec.c:644
   2531#: pathspec.c:575
  25462532msgid ""
  25472533"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
   
  25522538"„.“"
  25532539
  2554 #: pathspec.c:668
   2540#: pathspec.c:599
  25552541#, c-format
  25562542msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
  25572543msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
  25582544
  2559 #: pretty.c:982
   2545#: pretty.c:963
  25602546msgid "unable to parse --pretty format"
  25612547msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
  25622548
  2563 #: read-cache.c:1442
   2549#: read-cache.c:1443
  25642550#, c-format
  25652551msgid ""
   
  25702556"Ще се ползва версия %i"
  25712557
  2572 #: read-cache.c:1452
   2558#: read-cache.c:1453
  25732559#, c-format
  25742560msgid ""
   
  25802566"Ще се ползва версия %i"
  25812567
  2582 #: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
   2568#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
   2569#, c-format
   2570msgid "could not close '%s'"
   2571msgstr "„%s“ не може да се затвори"
   2572
   2573#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
  25832574#, c-format
  25842575msgid "could not stat '%s'"
  25852576msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
  25862577
  2587 #: read-cache.c:2388
   2578#: read-cache.c:2396
  25882579#, c-format
  25892580msgid "unable to open git dir: %s"
  25902581msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
  25912582
  2592 #: read-cache.c:2400
   2583#: read-cache.c:2408
  25932584#, c-format
  25942585msgid "unable to unlink: %s"
  25952586msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  25962587
  2597 #: refs.c:620 builtin/merge.c:844
   2588#: refs.c:622
  25982589#, c-format
  25992590msgid "Could not open '%s' for writing"
  26002591msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  26012592
  2602 #: refs.c:1667
   2593#: refs.c:1769
  26032594msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
  26042595msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
  26052596
  2606 #: refs/files-backend.c:1631
   2597#: refs/files-backend.c:1664
  26072598#, c-format
  26082599msgid "could not delete reference %s: %s"
  26092600msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
  26102601
  2611 #: refs/files-backend.c:1634
   2602#: refs/files-backend.c:1667
  26122603#, c-format
  26132604msgid "could not delete references: %s"
  26142605msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
  26152606
  2616 #: refs/files-backend.c:1643
   2607#: refs/files-backend.c:1676
  26172608#, c-format
  26182609msgid "could not remove reference %s"
  26192610msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
  26202611
  2621 #: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
   2612#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
  26222613msgid "gone"
  26232614msgstr "изтрит"
   
  26382629msgstr "напред с %d, назад с %d"
  26392630
  2640 #: ref-filter.c:104
   2631#: ref-filter.c:105
  26412632#, c-format
  26422633msgid "expected format: %%(color:<color>)"
  26432634msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
  26442635
  2645 #: ref-filter.c:106
   2636#: ref-filter.c:107
  26462637#, c-format
  26472638msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
  26482639msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
  26492640
  2650 #: ref-filter.c:120
   2641#: ref-filter.c:121
  26512642#, c-format
  26522643msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
  26532644msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
  26542645
  2655 #: ref-filter.c:124
   2646#: ref-filter.c:125
  26562647#, c-format
  26572648msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
  26582649msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
  26592650
  2660 #: ref-filter.c:126
   2651#: ref-filter.c:127
  26612652#, c-format
  26622653msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
  26632654msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
  26642655
  2665 #: ref-filter.c:166
   2656#: ref-filter.c:167
  26662657#, c-format
  26672658msgid "%%(body) does not take arguments"
  26682659msgstr "%%(body) не приема аргументи"
  26692660
  2670 #: ref-filter.c:173
   2661#: ref-filter.c:174
  26712662#, c-format
  26722663msgid "%%(subject) does not take arguments"
  26732664msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
  26742665
  2675 #: ref-filter.c:180
   2666#: ref-filter.c:181
  26762667#, c-format
  26772668msgid "%%(trailers) does not take arguments"
  26782669msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
  26792670
  2680 #: ref-filter.c:199
   2671#: ref-filter.c:200
  26812672#, c-format
  26822673msgid "positive value expected contents:lines=%s"
  26832674msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
  26842675
  2685 #: ref-filter.c:201
   2676#: ref-filter.c:202
  26862677#, c-format
  26872678msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
  26882679msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
  26892680
  2690 #: ref-filter.c:214
   2681#: ref-filter.c:215
  26912682#, c-format
  26922683msgid "positive value expected objectname:short=%s"
  26932684msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
  26942685
  2695 #: ref-filter.c:218
   2686#: ref-filter.c:219
  26962687#, c-format
  26972688msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
  26982689msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
  26992690
  2700 #: ref-filter.c:245
   2691#: ref-filter.c:246
  27012692#, c-format
  27022693msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
  27032694msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
  27042695
  2705 #: ref-filter.c:257
   2696#: ref-filter.c:258
  27062697#, c-format
  27072698msgid "unrecognized position:%s"
  27082699msgstr "непозната позиция: %s"
  27092700
  2710 #: ref-filter.c:261
   2701#: ref-filter.c:262
  27112702#, c-format
  27122703msgid "unrecognized width:%s"
  27132704msgstr "непозната широчина: %s"
  27142705
  2715 #: ref-filter.c:267
   2706#: ref-filter.c:268
  27162707#, c-format
  27172708msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
  27182709msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
  27192710
  2720 #: ref-filter.c:271
   2711#: ref-filter.c:272
  27212712#, c-format
  27222713msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
  27232714msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
  27242715
  2725 #: ref-filter.c:286
   2716#: ref-filter.c:287
  27262717#, c-format
  27272718msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
  27282719msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
  27292720
  2730 #: ref-filter.c:371
   2721#: ref-filter.c:378
  27312722#, c-format
  27322723msgid "malformed field name: %.*s"
  27332724msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
  27342725
  2735 #: ref-filter.c:397
   2726#: ref-filter.c:404
  27362727#, c-format
  27372728msgid "unknown field name: %.*s"
  27382729msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
  27392730
  2740 #: ref-filter.c:501
   2731#: ref-filter.c:508
  27412732#, c-format
  27422733msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
  27432734msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  27442735
  2745 #: ref-filter.c:561
   2736#: ref-filter.c:568
  27462737#, c-format
  27472738msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
  27482739msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  27492740
  2750 #: ref-filter.c:563
   2741#: ref-filter.c:570
  27512742#, c-format
  27522743msgid "format: %%(then) atom used more than once"
  27532744msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
  27542745
  2755 #: ref-filter.c:565
   2746#: ref-filter.c:572
  27562747#, c-format
  27572748msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
  27582749msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
  27592750
  2760 #: ref-filter.c:591
   2751#: ref-filter.c:598
  27612752#, c-format
  27622753msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
  27632754msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
  27642755
  2765 #: ref-filter.c:593
   2756#: ref-filter.c:600
  27662757#, c-format
  27672758msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
  27682759msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
  27692760
  2770 #: ref-filter.c:595
   2761#: ref-filter.c:602
  27712762#, c-format
  27722763msgid "format: %%(else) atom used more than once"
  27732764msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
  27742765
  2775 #: ref-filter.c:608
   2766#: ref-filter.c:615
  27762767#, c-format
  27772768msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
  27782769msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
  27792770
  2780 #: ref-filter.c:663
   2771#: ref-filter.c:670
  27812772#, c-format
  27822773msgid "malformed format string %s"
  27832774msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
  27842775
  2785 #: ref-filter.c:1247
   2776#: ref-filter.c:1254
  27862777#, c-format
  27872778msgid "(no branch, rebasing %s)"
  27882779msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
  27892780
  2790 #: ref-filter.c:1250
   2781#: ref-filter.c:1257
  27912782#, c-format
  27922783msgid "(no branch, bisect started on %s)"
  27932784msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
  27942785
  2795 #. TRANSLATORS: make sure this matches
  2796 #. "HEAD detached at " in wt-status.c
  2797 #: ref-filter.c:1256
   2786#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
   2787#. detached at " in wt-status.c
   2788#.
   2789#: ref-filter.c:1265
  27982790#, c-format
  27992791msgid "(HEAD detached at %s)"
  28002792msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
  28012793
  2802 #. TRANSLATORS: make sure this matches
  2803 #. "HEAD detached from " in wt-status.c
  2804 #: ref-filter.c:1261
   2794#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
   2795#. detached from " in wt-status.c
   2796#.
   2797#: ref-filter.c:1272
  28052798#, c-format
  28062799msgid "(HEAD detached from %s)"
  28072800msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
  28082801
  2809 #: ref-filter.c:1265
   2802#: ref-filter.c:1276
  28102803msgid "(no branch)"
  28112804msgstr "(извън клон)"
  28122805
  2813 #: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
   2806#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
  28142807#, c-format
  28152808msgid "missing object %s for %s"
  28162809msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
  28172810
  2818 #: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
   2811#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
  28192812#, c-format
  28202813msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
  28212814msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
  28222815
  2823 #: ref-filter.c:1692
   2816#: ref-filter.c:1760
  28242817#, c-format
  28252818msgid "malformed object at '%s'"
  28262819msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
  28272820
  2828 #: ref-filter.c:1759
   2821#: ref-filter.c:1827
  28292822#, c-format
  28302823msgid "ignoring ref with broken name %s"
  28312824msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
  28322825
  2833 #: ref-filter.c:1764
   2826#: ref-filter.c:1832
  28342827#, c-format
  28352828msgid "ignoring broken ref %s"
  28362829msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
  28372830
  2838 #: ref-filter.c:2028
   2831#: ref-filter.c:2095
  28392832#, c-format
  28402833msgid "format: %%(end) atom missing"
  28412834msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
  28422835
  2843 #: ref-filter.c:2109
   2836#: ref-filter.c:2176
  28442837#, c-format
  28452838msgid "malformed object name %s"
  28462839msgstr "неправилно име на обект „%s“"
  28472840
  2848 #: remote.c:754
   2841#: remote.c:747
  28492842#, c-format
  28502843msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
  28512844msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
  28522845
  2853 #: remote.c:758
   2846#: remote.c:751
  28542847#, c-format
  28552848msgid "%s usually tracks %s, not %s"
  28562849msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
  28572850
  2858 #: remote.c:762
   2851#: remote.c:755
  28592852#, c-format
  28602853msgid "%s tracks both %s and %s"
  28612854msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
  28622855
  2863 #: remote.c:770
   2856#: remote.c:763
  28642857msgid "Internal error"
  28652858msgstr "Вътрешна грешка"
  28662859
  2867 #: remote.c:1685 remote.c:1787
   2860#: remote.c:1680 remote.c:1782
  28682861msgid "HEAD does not point to a branch"
  28692862msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
  28702863
  2871 #: remote.c:1694
   2864#: remote.c:1689
  28722865#, c-format
  28732866msgid "no such branch: '%s'"
  28742867msgstr "няма клон на име „%s“"
  28752868
  2876 #: remote.c:1697
   2869#: remote.c:1692
  28772870#, c-format
  28782871msgid "no upstream configured for branch '%s'"
  28792872msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
  28802873
  2881 #: remote.c:1703
   2874#: remote.c:1698
  28822875#, c-format
  28832876msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
  28842877msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
  28852878
  2886 #: remote.c:1718
   2879#: remote.c:1713
  28872880#, c-format
  28882881msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
   
  28912884"хранилището „%s“"
  28922885
  2893 #: remote.c:1730
   2886#: remote.c:1725
  28942887#, c-format
  28952888msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
  28962889msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
  28972890
  2898 #: remote.c:1741
   2891#: remote.c:1736
  28992892#, c-format
  29002893msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
  29012894msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
  29022895
  2903 #: remote.c:1754
   2896#: remote.c:1749
  29042897msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
  29052898msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
  29062899
  2907 #: remote.c:1776
   2900#: remote.c:1771
  29082901msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
  29092902msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
  29102903
  2911 #: remote.c:2081
   2904#: remote.c:2076
  29122905#, c-format
  29132906msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
  29142907msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
  29152908
  2916 #: remote.c:2085
   2909#: remote.c:2080
  29172910msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
  29182911msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
  29192912
  2920 #: remote.c:2088
   2913#: remote.c:2083
  29212914#, c-format
  29222915msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
  29232916msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
  29242917
  2925 #: remote.c:2092
   2918#: remote.c:2087
  29262919#, c-format
  29272920msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
   
  29302923msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
  29312924
  2932 #: remote.c:2098
   2925#: remote.c:2093
  29332926msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
  29342927msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
  29352928
  2936 #: remote.c:2101
   2929#: remote.c:2096
  29372930#, c-format
  29382931msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
   
  29422935msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
  29432936
  2944 #: remote.c:2109
   2937#: remote.c:2104
  29452938msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
  29462939msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
  29472940
  2948 #: remote.c:2112
   2941#: remote.c:2107
  29492942#, c-format
  29502943msgid ""
   
  29612954"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
  29622955
  2963 #: remote.c:2122
   2956#: remote.c:2117
  29642957msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
  29652958msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
  29662959
  2967 #: revision.c:2158
   2960#: revision.c:2187
  29682961msgid "your current branch appears to be broken"
  29692962msgstr "Текущият клон е повреден"
  29702963
  2971 #: revision.c:2161
   2964#: revision.c:2190
  29722965#, c-format
  29732966msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
  29742967msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
  29752968
  2976 #: revision.c:2355
   2969#: revision.c:2384
  29772970msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
  29782971msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
  29792972
  2980 #: run-command.c:125
   2973#: run-command.c:644
  29812974msgid "open /dev/null failed"
  29822975msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
  29832976
  2984 #: run-command.c:127
  2985 #, c-format
  2986 msgid "dup2(%d,%d) failed"
  2987 msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
  2988 
  2989 #: send-pack.c:150
   2977#: send-pack.c:151
  29902978#, c-format
  29912979msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
   
  29932981"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
  29942982
  2995 #: send-pack.c:152
   2983#: send-pack.c:153
  29962984#, c-format
  29972985msgid "remote unpack failed: %s"
  29982986msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
  29992987
  3000 #: send-pack.c:315
   2988#: send-pack.c:316
  30012989msgid "failed to sign the push certificate"
  30022990msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
  30032991
  3004 #: send-pack.c:428
   2992#: send-pack.c:429
  30052993msgid "the receiving end does not support --signed push"
  30062994msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
  30072995
  3008 #: send-pack.c:430
   2996#: send-pack.c:431
  30092997msgid ""
  30102998"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
   
  30143002"използва сертификат"
  30153003
  3016 #: send-pack.c:442
   3004#: send-pack.c:443
  30173005msgid "the receiving end does not support --atomic push"
  30183006msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
  30193007
  3020 #: send-pack.c:447
   3008#: send-pack.c:448
  30213009msgid "the receiving end does not support push options"
  30223010msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
  30233011
  3024 #: sequencer.c:215
   3012#: sequencer.c:216
  30253013msgid "revert"
  30263014msgstr "отмяна"
  30273015
  3028 #: sequencer.c:217
   3016#: sequencer.c:218
  30293017msgid "cherry-pick"
  30303018msgstr "отбиране"
  30313019
  3032 #: sequencer.c:219
   3020#: sequencer.c:220
  30333021msgid "rebase -i"
  30343022msgstr "rebase -i"
  30353023
  3036 #: sequencer.c:221
   3024#: sequencer.c:222
  30373025#, c-format
  30383026msgid "Unknown action: %d"
  30393027msgstr "Неизвестно действие: %d"
  30403028
  3041 #: sequencer.c:278
   3029#: sequencer.c:279
  30423030msgid ""
  30433031"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  30473035"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
  30483036
  3049 #: sequencer.c:281
   3037#: sequencer.c:282
  30503038msgid ""
  30513039"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
   
  30573045"подайте резултата с командата „git commit'“."
  30583046
  3059 #: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
   3047#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
  30603048#, c-format
  30613049msgid "could not lock '%s'"
  30623050msgstr "„%s“ не може да се заключи"
  30633051
  3064 #: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
   3052#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
  30653053#, c-format
  30663054msgid "could not write to '%s'"
  30673055msgstr "в „%s“ не може да се пише"
  30683056
  3069 #: sequencer.c:301
   3057#: sequencer.c:302
  30703058#, c-format
  30713059msgid "could not write eol to '%s'"
  30723060msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
  30733061
  3074 #: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
   3062#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
  30753063#, c-format
  30763064msgid "failed to finalize '%s'."
  30773065msgstr "„%s“ не може да се завърши."
  30783066
  3079 #: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
  3080 #: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
   3067#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
   3068#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
  30813069#, c-format
  30823070msgid "could not read '%s'"
  30833071msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
  30843072
  3085 #: sequencer.c:355
   3073#: sequencer.c:356
  30863074#, c-format
  30873075msgid "your local changes would be overwritten by %s."
  30883076msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
  30893077
  3090 #: sequencer.c:359
   3078#: sequencer.c:360
  30913079msgid "commit your changes or stash them to proceed."
  30923080msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
  30933081
  3094 #: sequencer.c:388
   3082#: sequencer.c:389
  30953083#, c-format
  30963084msgid "%s: fast-forward"
   
  30983086
  30993087#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
  3100 #. * "rebase -i".
   3088#. "rebase -i".
  31013089#.
  3102 #: sequencer.c:470
   3090#: sequencer.c:472
  31033091#, c-format
  31043092msgid "%s: Unable to write new index file"
  31053093msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
  31063094
  3107 #: sequencer.c:489
   3095#: sequencer.c:491
  31083096msgid "could not resolve HEAD commit\n"
  31093097msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
  31103098
  3111 #: sequencer.c:509
   3099#: sequencer.c:511
  31123100msgid "unable to update cache tree\n"
  31133101msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
  31143102
  3115 #: sequencer.c:592
   3103#: sequencer.c:595
  31163104#, c-format
  31173105msgid ""
   
  31423130"    git rebase --continue\n"
  31433131
  3144 #: sequencer.c:694
   3132#: sequencer.c:697
  31453133#, c-format
  31463134msgid "could not parse commit %s\n"
  31473135msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  31483136
  3149 #: sequencer.c:699
   3137#: sequencer.c:702
  31503138#, c-format
  31513139msgid "could not parse parent commit %s\n"
  31523140msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
  31533141
  3154 #: sequencer.c:821
   3142#: sequencer.c:824
  31553143#, c-format
  31563144msgid ""
   
  31633151"    %.*s"
  31643152
  3165 #: sequencer.c:827
   3153#: sequencer.c:830
  31663154#, c-format
  31673155msgid ""
   
  31743162"    %.*s"
  31753163
  3176 #: sequencer.c:833 sequencer.c:858
   3164#: sequencer.c:836 sequencer.c:861
  31773165#, c-format
  31783166msgid "This is a combination of %d commits."
  31793167msgstr "Това е обединение от %d подавания"
  31803168
  3181 #: sequencer.c:842
   3169#: sequencer.c:845
  31823170msgid "need a HEAD to fixup"
  31833171msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
  31843172
  3185 #: sequencer.c:844
   3173#: sequencer.c:847
  31863174msgid "could not read HEAD"
  31873175msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
  31883176
  3189 #: sequencer.c:846
   3177#: sequencer.c:849
  31903178msgid "could not read HEAD's commit message"
  31913179msgstr ""
  31923180"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
  31933181
  3194 #: sequencer.c:852
   3182#: sequencer.c:855
  31953183#, c-format
  31963184msgid "cannot write '%s'"
  31973185msgstr "„%s“ не може да се запази"
  31983186
  3199 #: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
   3187#: sequencer.c:864 git-rebase--interactive.sh:445
  32003188msgid "This is the 1st commit message:"
  32013189msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
  32023190
  3203 #: sequencer.c:869
   3191#: sequencer.c:872
  32043192#, c-format
  32053193msgid "could not read commit message of %s"
  32063194msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
  32073195
  3208 #: sequencer.c:876
   3196#: sequencer.c:879
  32093197#, c-format
  32103198msgid "This is the commit message #%d:"
  32113199msgstr "Това е съобщение при подаване №${%d}:"
  32123200
  3213 #: sequencer.c:881
   3201#: sequencer.c:884
  32143202#, c-format
  32153203msgid "The commit message #%d will be skipped:"
  32163204msgstr "Съобщение при подаване №${%d} ще бъде прескочено:"
  32173205
  3218 #: sequencer.c:886
   3206#: sequencer.c:889
  32193207#, c-format
  32203208msgid "unknown command: %d"
  32213209msgstr "непозната команда: %d"
  32223210
  3223 #: sequencer.c:952
   3211#: sequencer.c:955
  32243212msgid "your index file is unmerged."
  32253213msgstr "индексът не е слят."
  32263214
  3227 #: sequencer.c:970
   3215#: sequencer.c:973
  32283216#, c-format
  32293217msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
  32303218msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
  32313219
  3232 #: sequencer.c:978
   3220#: sequencer.c:981
  32333221#, c-format
  32343222msgid "commit %s does not have parent %d"
  32353223msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
  32363224
  3237 #: sequencer.c:982
   3225#: sequencer.c:985
  32383226#, c-format
  32393227msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
  32403228msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
  32413229
  3242 #: sequencer.c:988
   3230#: sequencer.c:991
  32433231#, c-format
  32443232msgid "cannot get commit message for %s"
   
  32473235#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
  32483236#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
  3249 #: sequencer.c:1009
   3237#: sequencer.c:1012
  32503238#, c-format
  32513239msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
  32523240msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
  32533241
  3254 #: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
   3242#: sequencer.c:1075 sequencer.c:1830
  32553243#, c-format
  32563244msgid "could not rename '%s' to '%s'"
  32573245msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
  32583246
  3259 #: sequencer.c:1122
   3247#: sequencer.c:1126
  32603248#, c-format
  32613249msgid "could not revert %s... %s"
  32623250msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
  32633251
  3264 #: sequencer.c:1123
   3252#: sequencer.c:1127
  32653253#, c-format
  32663254msgid "could not apply %s... %s"
  32673255msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
  32683256
  3269 #: sequencer.c:1165
   3257#: sequencer.c:1169
  32703258msgid "empty commit set passed"
  32713259msgstr "зададено е празно множество от подавания"
  32723260
  3273 #: sequencer.c:1175
   3261#: sequencer.c:1179
  32743262#, c-format
  32753263msgid "git %s: failed to read the index"
  32763264msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
  32773265
  3278 #: sequencer.c:1182
   3266#: sequencer.c:1186
  32793267#, c-format
  32803268msgid "git %s: failed to refresh the index"
  32813269msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
  32823270
  3283 #: sequencer.c:1303
   3271#: sequencer.c:1306
  32843272#, c-format
  32853273msgid "invalid line %d: %.*s"
  32863274msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
  32873275
  3288 #: sequencer.c:1311
   3276#: sequencer.c:1314
  32893277#, c-format
  32903278msgid "cannot '%s' without a previous commit"
  32913279msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
  32923280
  3293 #: sequencer.c:1344
   3281#: sequencer.c:1347
  32943282#, c-format
  32953283msgid "could not read '%s'."
  32963284msgstr "от „%s“ не може да се чете."
  32973285
  3298 #: sequencer.c:1356
   3286#: sequencer.c:1359
  32993287msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
  33003288msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
  33013289
  3302 #: sequencer.c:1358
   3290#: sequencer.c:1361
  33033291#, c-format
  33043292msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
  33053293msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
  33063294
  3307 #: sequencer.c:1363
   3295#: sequencer.c:1366
  33083296msgid "no commits parsed."
  33093297msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
  33103298
  3311 #: sequencer.c:1374
   3299#: sequencer.c:1377
  33123300msgid "cannot cherry-pick during a revert."
  33133301msgstr ""
  33143302"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
  33153303
  3316 #: sequencer.c:1376
   3304#: sequencer.c:1379
  33173305msgid "cannot revert during a cherry-pick."
  33183306msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
  33193307
  3320 #: sequencer.c:1439
   3308#: sequencer.c:1442
  33213309#, c-format
  33223310msgid "invalid key: %s"
  33233311msgstr "неправилен ключ: „%s“"
  33243312
  3325 #: sequencer.c:1442
   3313#: sequencer.c:1445
  33263314#, c-format
  33273315msgid "invalid value for %s: %s"
  33283316msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
  33293317
  3330 #: sequencer.c:1499
   3318#: sequencer.c:1502
  33313319#, c-format
  33323320msgid "malformed options sheet: '%s'"
  33333321msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
  33343322
  3335 #: sequencer.c:1537
   3323#: sequencer.c:1540
  33363324msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
  33373325msgstr ""
  33383326"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  33393327
  3340 #: sequencer.c:1538
   3328#: sequencer.c:1541
  33413329msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
  33423330msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
  33433331
  3344 #: sequencer.c:1541
   3332#: sequencer.c:1544
  33453333#, c-format
  33463334msgid "could not create sequencer directory '%s'"
  33473335msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
  33483336
  3349 #: sequencer.c:1555
   3337#: sequencer.c:1558
  33503338msgid "could not lock HEAD"
  33513339msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
  33523340
  3353 #: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
   3341#: sequencer.c:1614 sequencer.c:2188
  33543342msgid "no cherry-pick or revert in progress"
  33553343msgstr ""
  33563344"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
  33573345
  3358 #: sequencer.c:1613
   3346#: sequencer.c:1616
  33593347msgid "cannot resolve HEAD"
  33603348msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
  33613349
  3362 #: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
   3350#: sequencer.c:1618 sequencer.c:1652
  33633351msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
  33643352msgstr ""
   
  33663354"предстои да бъде създаден"
  33673355
  3368 #: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
   3356#: sequencer.c:1638 builtin/grep.c:929
  33693357#, c-format
  33703358msgid "cannot open '%s'"
  33713359msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
  33723360
  3373 #: sequencer.c:1637
   3361#: sequencer.c:1640
  33743362#, c-format
  33753363msgid "cannot read '%s': %s"
  33763364msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
  33773365
  3378 #: sequencer.c:1638
   3366#: sequencer.c:1641
  33793367msgid "unexpected end of file"
  33803368msgstr "неочакван край на файл"
  33813369
  3382 #: sequencer.c:1644
   3370#: sequencer.c:1647
  33833371#, c-format
  33843372msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
   
  33873375"повреден"
  33883376
  3389 #: sequencer.c:1655
   3377#: sequencer.c:1658
  33903378msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
  33913379msgstr ""
   
  33933381"Не се правят промени."
  33943382
  3395 #: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
   3383#: sequencer.c:1795 sequencer.c:2086
  33963384msgid "cannot read HEAD"
  33973385msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
  33983386
  3399 #: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
   3387#: sequencer.c:1835 builtin/difftool.c:633
  34003388#, c-format
  34013389msgid "could not copy '%s' to '%s'"
  34023390msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
  34033391
  3404 #: sequencer.c:1848
   3392#: sequencer.c:1851
  34053393msgid "could not read index"
  34063394msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
  34073395
  3408 #: sequencer.c:1853
   3396#: sequencer.c:1856
  34093397#, c-format
  34103398msgid ""
   
  34213409"\n"
  34223410
  3423 #: sequencer.c:1859
   3411#: sequencer.c:1862
  34243412msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
  34253413msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
  34263414
  3427 #: sequencer.c:1865
   3415#: sequencer.c:1868
  34283416#, c-format
  34293417msgid ""
   
  34423430"\n"
  34433431
  3444 #: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
  3445 #, c-format
  3446 msgid "Applied autostash."
  3447 msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
  3448 
  3449 #: sequencer.c:1932
   3432#: sequencer.c:1925
   3433#, c-format
   3434msgid "Applied autostash.\n"
   3435msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
   3436
   3437#: sequencer.c:1937
  34503438#, c-format
  34513439msgid "cannot store %s"
  34523440msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
  34533441
  3454 #: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
   3442#: sequencer.c:1940 git-rebase.sh:173
  34553443#, c-format
  34563444msgid ""
   
  34633451"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
  34643452
  3465 #: sequencer.c:2016
   3453#: sequencer.c:2022
  34663454#, c-format
  34673455msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
  34683456msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
  34693457
  3470 #: sequencer.c:2058
   3458#: sequencer.c:2064
  34713459#, c-format
  34723460msgid "unknown command %d"
  34733461msgstr "непозната команда %d"
  34743462
  3475 #: sequencer.c:2088
   3463#: sequencer.c:2094
  34763464msgid "could not read orig-head"
  34773465msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
  34783466
  3479 #: sequencer.c:2092
   3467#: sequencer.c:2099
  34803468msgid "could not read 'onto'"
  34813469msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
  34823470
  3483 #: sequencer.c:2099
   3471#: sequencer.c:2106
  34843472#, c-format
  34853473msgid "could not update %s"
  34863474msgstr "„%s“ не може да се обнови"
  34873475
  3488 #: sequencer.c:2106
   3476#: sequencer.c:2113
  34893477#, c-format
  34903478msgid "could not update HEAD to %s"
  34913479msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
  34923480
  3493 #: sequencer.c:2190
   3481#: sequencer.c:2197
  34943482msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
  34953483msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
  34963484
  3497 #: sequencer.c:2195
   3485#: sequencer.c:2202
  34983486msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
  34993487msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
  35003488
  3501 #: sequencer.c:2204
   3489#: sequencer.c:2211
  35023490msgid "cannot amend non-existing commit"
  35033491msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
  35043492
  3505 #: sequencer.c:2206
   3493#: sequencer.c:2213
  35063494#, c-format
  35073495msgid "invalid file: '%s'"
  35083496msgstr "неправилен файл: „%s“"
  35093497
  3510 #: sequencer.c:2208
   3498#: sequencer.c:2215
  35113499#, c-format
  35123500msgid "invalid contents: '%s'"
  35133501msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
  35143502
  3515 #: sequencer.c:2211
   3503#: sequencer.c:2218
  35163504msgid ""
  35173505"\n"
   
  35233511"отново изпълнете „git rebase --continue“."
  35243512
  3525 #: sequencer.c:2221
   3513#: sequencer.c:2228
  35263514msgid "could not commit staged changes."
  35273515msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
  35283516
  3529 #: sequencer.c:2301
   3517#: sequencer.c:2308
  35303518#, c-format
  35313519msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
  35323520msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
  35333521
  3534 #: sequencer.c:2305
   3522#: sequencer.c:2312
  35353523#, c-format
  35363524msgid "%s: bad revision"
  35373525msgstr "%s: неправилна версия"
  35383526
  3539 #: sequencer.c:2338
   3527#: sequencer.c:2345
  35403528msgid "can't revert as initial commit"
  35413529msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
  35423530
  3543 #: setup.c:165
   3531#: setup.c:171
  35443532#, c-format
  35453533msgid ""
   
  35523540"    git КОМАНДА -- ПЪТ…"
  35533541
  3554 #: setup.c:178
   3542#: setup.c:184
  35553543#, c-format
  35563544msgid ""
   
  35653553"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  35663554
  3567 #: setup.c:228
   3555#: setup.c:252
  35683556#, c-format
  35693557msgid ""
   
  35773565"    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
  35783566
  3579 #: setup.c:475
   3567#: setup.c:504
  35803568#, c-format
  35813569msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
  35823570msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
  35833571
  3584 #: setup.c:483
   3572#: setup.c:512
  35853573msgid "unknown repository extensions found:"
  35863574msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
  35873575
  3588 #: setup.c:776
   3576#: setup.c:810
  35893577#, c-format
  35903578msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
   
  35933581"git: %s"
  35943582
  3595 #: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
   3583#: setup.c:812 builtin/index-pack.c:1652
  35963584msgid "Cannot come back to cwd"
  35973585msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
  35983586
  3599 #: setup.c:1010
   3587#: setup.c:1050
  36003588msgid "Unable to read current working directory"
  36013589msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
  36023590
  3603 #: setup.c:1022 setup.c:1028
   3591#: setup.c:1062 setup.c:1068
  36043592#, c-format
  36053593msgid "Cannot change to '%s'"
  36063594msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
  36073595
  3608 #: setup.c:1041
   3596#: setup.c:1081
  36093597#, c-format
  36103598msgid ""
   
  36173605"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
  36183606
  3619 #: setup.c:1106
   3607#: setup.c:1173
  36203608#, c-format
  36213609msgid ""
   
  36273615"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
  36283616
  3629 #: sha1_file.c:559
   3617#: sha1_file.c:560
  36303618#, c-format
  36313619msgid "path '%s' does not exist"
  36323620msgstr "пътят „%s“ не съществува."
  36333621
  3634 #: sha1_file.c:585
   3622#: sha1_file.c:586
  36353623#, c-format
  36363624msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
  36373625msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
  36383626
  3639 #: sha1_file.c:591
   3627#: sha1_file.c:592
  36403628#, c-format
  36413629msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
  36423630msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
  36433631
  3644 #: sha1_file.c:597
   3632#: sha1_file.c:598
  36453633#, c-format
  36463634msgid "reference repository '%s' is shallow"
  36473635msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
  36483636
  3649 #: sha1_file.c:605
   3637#: sha1_file.c:606
  36503638#, c-format
  36513639msgid "reference repository '%s' is grafted"
   
  36573645"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
  36583646
  3659 #: sha1_file.c:2721
   3647#: sha1_file.c:2729
  36603648#, c-format
  36613649msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
   
  36643652"индексът да е повреден)"
  36653653
  3666 #: sha1_file.c:2725
   3654#: sha1_file.c:2733
  36673655#, c-format
  36683656msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
   
  36713659"да е отрязан)"
  36723660
  3673 #: sha1_name.c:409
   3661#: sha1_name.c:419
  36743662#, c-format
  36753663msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
  36763664msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
  36773665
  3678 #: sha1_name.c:420
   3666#: sha1_name.c:430
  36793667msgid "The candidates are:"
  36803668msgstr "Възможностите са:"
  36813669
  3682 #: sha1_name.c:580
   3670#: sha1_name.c:589
  36833671msgid ""
  36843672"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
   
  37043692"„git config advice.objectNameWarning false“"
  37053693
  3706 #: submodule.c:67 submodule.c:101
   3694#: submodule.c:70 submodule.c:104
  37073695msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
  37083696msgstr ""
   
  37103698"коригирайте конфликтите"
  37113699
  3712 #: submodule.c:71 submodule.c:105
   3700#: submodule.c:74 submodule.c:108
  37133701#, c-format
  37143702msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
  37153703msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
  37163704
  3717 #: submodule.c:79
   3705#: submodule.c:82
  37183706#, c-format
  37193707msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
  37203708msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
  37213709
  3722 #: submodule.c:112
   3710#: submodule.c:115
  37233711#, c-format
  37243712msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
  37253713msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
  37263714
  3727 #: submodule.c:123
   3715#: submodule.c:126
  37283716msgid "staging updated .gitmodules failed"
  37293717msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
  37303718
  3731 #: submodule.c:161
   3719#: submodule.c:165
  37323720msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
  37333721msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
  37343722
  3735 #: submodule.c:1194
   3723#: submodule.c:376
   3724#, c-format
   3725msgid "in unpopulated submodule '%s'"
   3726msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
   3727
   3728#: submodule.c:407
   3729#, c-format
   3730msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
   3731msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
   3732
   3733#: submodule.c:1337
  37363734#, c-format
  37373735msgid "'%s' not recognized as a git repository"
  37383736msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
  37393737
  3740 #: submodule.c:1332
   3738#: submodule.c:1475
  37413739#, c-format
  37423740msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
  37433741msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  37443742
  3745 #: submodule.c:1345
   3743#: submodule.c:1488
  37463744#, c-format
  37473745msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
  37483746msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
  37493747
  3750 #: submodule.c:1421
   3748#: submodule.c:1581
  37513749#, c-format
  37523750msgid "submodule '%s' has dirty index"
  37533751msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
  37543752
  3755 #: submodule.c:1678
   3753#: submodule.c:1845
  37563754#, c-format
  37573755msgid ""
   
  37613759"работно дърво"
  37623760
  3763 #: submodule.c:1690 submodule.c:1746
   3761#: submodule.c:1857 submodule.c:1913
  37643762#, c-format
  37653763msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
  37663764msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
  37673765
  3768 #: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678
   3766#: submodule.c:1861 builtin/submodule--helper.c:678
  37693767#: builtin/submodule--helper.c:688
  37703768#, c-format
   
  37723770msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
  37733771
  3774 #: submodule.c:1697
   3772#: submodule.c:1864
  37753773#, c-format
  37763774msgid ""
   
  37833781"„%s“\n"
  37843782
  3785 #: submodule.c:1781
   3783#: submodule.c:1948
  37863784#, c-format
  37873785msgid "could not recurse into submodule '%s'"
  37883786msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
  37893787
  3790 #: submodule.c:1825
   3788#: submodule.c:1992
  37913789msgid "could not start ls-files in .."
  37923790msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
  37933791
  3794 #: submodule.c:1845
   3792#: submodule.c:2012
  37953793msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
  37963794msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
  37973795
  3798 #: submodule.c:1864
   3796#: submodule.c:2031
  37993797#, c-format
  38003798msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
  38013799msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
  38023800
  3803 #: submodule-config.c:380
   3801#: submodule-config.c:420
  38043802#, c-format
  38053803msgid "invalid value for %s"
  38063804msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
  38073805
  3808 #: trailer.c:240
   3806#: trailer.c:241
  38093807#, c-format
  38103808msgid "running trailer command '%s' failed"
  38113809msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
  38123810
  3813 #: trailer.c:473 trailer.c:477 trailer.c:481 trailer.c:535 trailer.c:539
  3814 #: trailer.c:543
   3811#: trailer.c:474 trailer.c:478 trailer.c:482 trailer.c:536 trailer.c:540
   3812#: trailer.c:544
  38153813#, c-format
  38163814msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
  38173815msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
  38183816
  3819 #: trailer.c:525 trailer.c:530 builtin/remote.c:289
   3817#: trailer.c:526 trailer.c:531 builtin/remote.c:290
  38203818#, c-format
  38213819msgid "more than one %s"
  38223820msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
  38233821
  3824 #: trailer.c:702
   3822#: trailer.c:703
  38253823#, c-format
  38263824msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
  38273825msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
  38283826
  3829 #: trailer.c:722
   3827#: trailer.c:723
  38303828#, c-format
  38313829msgid "could not read input file '%s'"
  38323830msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
  38333831
  3834 #: trailer.c:725
   3832#: trailer.c:726
  38353833msgid "could not read from stdin"
  38363834msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
  38373835
  3838 #: trailer.c:949 builtin/am.c:44
   3836#: trailer.c:950 builtin/am.c:45
  38393837#, c-format
  38403838msgid "could not stat %s"
  38413839msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
  38423840
  3843 #: trailer.c:951
   3841#: trailer.c:952
  38443842#, c-format
  38453843msgid "file %s is not a regular file"
  38463844msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
  38473845
  3848 #: trailer.c:953
   3846#: trailer.c:954
  38493847#, c-format
  38503848msgid "file %s is not writable by user"
  38513849msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
  38523850
  3853 #: trailer.c:965
   3851#: trailer.c:966
  38543852msgid "could not open temporary file"
  38553853msgstr "временният файл не може да се отвори"
  38563854
  3857 #: trailer.c:1001
   3855#: trailer.c:1002
  38583856#, c-format
  38593857msgid "could not rename temporary file to %s"
  38603858msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
  38613859
  3862 #: transport.c:62
   3860#: transport.c:63
  38633861#, c-format
  38643862msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
  38653863msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
  38663864
  3867 #: transport.c:151
   3865#: transport.c:152
  38683866#, c-format
  38693867msgid "transport: invalid depth option '%s'"
  38703868msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
  38713869
  3872 #: transport.c:889
   3870#: transport.c:890
  38733871#, c-format
  38743872msgid ""
   
  38793877"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
  38803878
  3881 #: transport.c:893
   3879#: transport.c:894
  38823880#, c-format
  38833881msgid ""
   
  39043902"\n"
  39053903
  3906 #: transport.c:901
   3904#: transport.c:902
  39073905msgid "Aborting."
  39083906msgstr "Преустановяване на действието."
  39093907
  3910 #: transport-helper.c:1080
   3908#: transport-helper.c:1071
  39113909#, c-format
  39123910msgid "Could not read ref %s"
   
  39293927msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
  39303928
  3931 #: unpack-trees.c:104
   3929#: unpack-trees.c:105
  39323930#, c-format
  39333931msgid ""
   
  39383936"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
  39393937
  3940 #: unpack-trees.c:106
   3938#: unpack-trees.c:107
  39413939#, c-format
  39423940msgid ""
   
  39473945"%%s"
  39483946
  3949 #: unpack-trees.c:109
   3947#: unpack-trees.c:110
  39503948#, c-format
  39513949msgid ""
   
  39563954"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
  39573955
  3958 #: unpack-trees.c:111
   3956#: unpack-trees.c:112
  39593957#, c-format
  39603958msgid ""
   
  39653963"%%s"
  39663964
  3967 #: unpack-trees.c:114
   3965#: unpack-trees.c:115
  39683966#, c-format
  39693967msgid ""
   
  39743972"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
  39753973
  3976 #: unpack-trees.c:116
   3974#: unpack-trees.c:117
  39773975#, c-format
  39783976msgid ""
   
  39833981"%%s"
  39843982
  3985 #: unpack-trees.c:121
   3983#: unpack-trees.c:122
  39863984#, c-format
  39873985msgid ""
   
  39923990"%s"
  39933991
  3994 #: unpack-trees.c:125
   3992#: unpack-trees.c:126
  39953993#, c-format
  39963994msgid ""
   
  40013999"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
  40024000
  4003 #: unpack-trees.c:127
   4001#: unpack-trees.c:128
  40044002#, c-format
  40054003msgid ""
   
  40104008"%%s"
  40114009
  4012 #: unpack-trees.c:130
   4010#: unpack-trees.c:131
  40134011#, c-format
  40144012msgid ""
   
  40194017"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
  40204018
  4021 #: unpack-trees.c:132
   4019#: unpack-trees.c:133
  40224020#, c-format
  40234021msgid ""
   
  40284026"%%s"
  40294027
  4030 #: unpack-trees.c:135
   4028#: unpack-trees.c:136
  40314029#, c-format
  40324030msgid ""
   
  40374035"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
  40384036
  4039 #: unpack-trees.c:137
   4037#: unpack-trees.c:138
  40404038#, c-format
  40414039msgid ""
   
  40464044"%%s"
  40474045
  4048 #: unpack-trees.c:142
   4046#: unpack-trees.c:143
  40494047#, c-format
  40504048msgid ""
   
  40564054"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
  40574055
  4058 #: unpack-trees.c:144
   4056#: unpack-trees.c:145
  40594057#, c-format
  40604058msgid ""
   
  40664064"%%s"
  40674065
  4068 #: unpack-trees.c:147
   4066#: unpack-trees.c:148
  40694067#, c-format
  40704068msgid ""
   
  40754073"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
  40764074
  4077 #: unpack-trees.c:149
   4075#: unpack-trees.c:150
  40784076#, c-format
  40794077msgid ""
   
  40844082"%%s"
  40854083
  4086 #: unpack-trees.c:152
   4084#: unpack-trees.c:153
  40874085#, c-format
  40884086msgid ""
   
  40934091"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
  40944092
  4095 #: unpack-trees.c:154
   4093#: unpack-trees.c:155
  40964094#, c-format
  40974095msgid ""
   
  41024100"%%s"
  41034101
  4104 #: unpack-trees.c:161
   4102#: unpack-trees.c:162
  41054103#, c-format
  41064104msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
  41074105msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“.  Не може да се присвои."
  41084106
  4109 #: unpack-trees.c:164
   4107#: unpack-trees.c:165
  41104108#, c-format
  41114109msgid ""
   
  41174115"%s"
  41184116
  4119 #: unpack-trees.c:166
   4117#: unpack-trees.c:167
  41204118#, c-format
  41214119msgid ""
   
  41284126"%s"
  41294127
  4130 #: unpack-trees.c:168
   4128#: unpack-trees.c:169
  41314129#, c-format
  41324130msgid ""
   
  41394137"%s"
  41404138
  4141 #: unpack-trees.c:170
   4139#: unpack-trees.c:171
  41424140#, c-format
  41434141msgid ""
   
  41484146"„%s“"
  41494147
  4150 #: unpack-trees.c:247
   4148#: unpack-trees.c:248
  41514149#, c-format
  41524150msgid "Aborting\n"
  41534151msgstr "Преустановяване на действието\n"
  41544152
  4155 #: unpack-trees.c:272
   4153#: unpack-trees.c:277
  41564154#, c-format
  41574155msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
  41584156msgstr "подмодулът „%s“ не поддържа стратегията за обновяване като подмодул"
  41594157
  4160 #: unpack-trees.c:340
   4158#: unpack-trees.c:346
  41614159msgid "Checking out files"
  41624160msgstr "Изтегляне на файлове"
   
  41914189msgstr "неправилна част от пътя „..“"
  41924190
  4193 #: worktree.c:285
   4191#: worktree.c:245
  41944192#, c-format
  41954193msgid "failed to read '%s'"
  41964194msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
  41974195
  4198 #: wrapper.c:222 wrapper.c:392
   4196#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
  41994197#, c-format
  42004198msgid "could not open '%s' for reading and writing"
  42014199msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
  42024200
  4203 #: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
   4201#: wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:766
  42044202#, c-format
  42054203msgid "could not open '%s' for writing"
  42064204msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  42074205
  4208 #: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757
  4209 #: builtin/am.c:849 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015
  4210 #: builtin/pull.c:341
   4206#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:319 builtin/am.c:757
   4207#: builtin/am.c:849 builtin/merge.c:1014
  42114208#, c-format
  42124209msgid "could not open '%s' for reading"
  42134210msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
  42144211
  4215 #: wrapper.c:581 wrapper.c:602
   4212#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
  42164213#, c-format
  42174214msgid "unable to access '%s'"
  42184215msgstr "няма достъп до „%s“"
  42194216
  4220 #: wrapper.c:610
   4217#: wrapper.c:632
  42214218msgid "unable to get current working directory"
  42224219msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
  42234220
  4224 #: wrapper.c:634
   4221#: wrapper.c:656
  42254222#, c-format
  42264223msgid "could not write to %s"
  42274224msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
  42284225
  4229 #: wrapper.c:636
   4226#: wrapper.c:658
  42304227#, c-format
  42314228msgid "could not close %s"
  42324229msgstr "„%s“ не може да се затвори"
  42334230
  4234 #: wt-status.c:151
   4231#: wt-status.c:152
  42354232msgid "Unmerged paths:"
  42364233msgstr "Неслети пътища:"
  42374234
  4238 #: wt-status.c:178 wt-status.c:205
   4235#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
  42394236#, c-format
  42404237msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
  42414238msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  42424239
  4243 #: wt-status.c:180 wt-status.c:207
   4240#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
  42444241msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
  42454242msgstr ""
  42464243"  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
  42474244
  4248 #: wt-status.c:184
   4245#: wt-status.c:185
  42494246msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
  42504247msgstr ""
  42514248"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  42524249
  4253 #: wt-status.c:186 wt-status.c:190
   4250#: wt-status.c:187 wt-status.c:191
  42544251msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
  42554252msgstr ""
   
  42574254"конфликта)"
  42584255
  4259 #: wt-status.c:188
   4256#: wt-status.c:189
  42604257msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
  42614258msgstr ""
  42624259"  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
  42634260
  4264 #: wt-status.c:199 wt-status.c:958
   4261#: wt-status.c:200 wt-status.c:981
  42654262msgid "Changes to be committed:"
  42664263msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
  42674264
  4268 #: wt-status.c:217 wt-status.c:967
   4265#: wt-status.c:218 wt-status.c:990
  42694266msgid "Changes not staged for commit:"
  42704267msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
  42714268
  4272 #: wt-status.c:221
   4269#: wt-status.c:222
  42734270msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
  42744271msgstr ""
  42754272"  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  42764273
  4277 #: wt-status.c:223
   4274#: wt-status.c:224
  42784275msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
  42794276msgstr ""
  42804277"  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
  42814278
  4282 #: wt-status.c:224
   4279#: wt-status.c:225
  42834280msgid ""
  42844281"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
   
  42874284"работното дърво)"
  42884285
  4289 #: wt-status.c:226
   4286#: wt-status.c:227
  42904287msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
  42914288msgstr ""
   
  42934290"подмодулите)"
  42944291
  4295 #: wt-status.c:238
   4292#: wt-status.c:239
  42964293#, c-format
  42974294msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
   
  42994296"  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
  43004297
  4301 #: wt-status.c:253
   4298#: wt-status.c:254
  43024299msgid "both deleted:"
  43034300msgstr "изтрити в двата случая:"
  43044301
  4305 #: wt-status.c:255
   4302#: wt-status.c:256
  43064303msgid "added by us:"
  43074304msgstr "добавени от вас:"
  43084305
  4309 #: wt-status.c:257
   4306#: wt-status.c:258
  43104307msgid "deleted by them:"
  43114308msgstr "изтрити от тях:"
  43124309
  4313 #: wt-status.c:259
   4310#: wt-status.c:260
  43144311msgid "added by them:"
  43154312msgstr "добавени от тях:"
  43164313
  4317 #: wt-status.c:261
   4314#: wt-status.c:262
  43184315msgid "deleted by us:"
  43194316msgstr "изтрити от вас:"
  43204317
  4321 #: wt-status.c:263
   4318#: wt-status.c:264
  43224319msgid "both added:"
  43234320msgstr "добавени и в двата случая:"
  43244321
  4325 #: wt-status.c:265
   4322#: wt-status.c:266
  43264323msgid "both modified:"
  43274324msgstr "променени и в двата случая:"
  43284325
  4329 #: wt-status.c:275
   4326#: wt-status.c:276
  43304327msgid "new file:"
  43314328msgstr "нов файл:"
  43324329
  4333 #: wt-status.c:277
   4330#: wt-status.c:278
  43344331msgid "copied:"
  43354332msgstr "копиран:"
  43364333
  4337 #: wt-status.c:279
   4334#: wt-status.c:280
  43384335msgid "deleted:"
  43394336msgstr "изтрит:"
  43404337
  4341 #: wt-status.c:281
   4338#: wt-status.c:282
  43424339msgid "modified:"
  43434340msgstr "променен:"
  43444341
  4345 #: wt-status.c:283
   4342#: wt-status.c:284
  43464343msgid "renamed:"
  43474344msgstr "преименуван:"
  43484345
  4349 #: wt-status.c:285
   4346#: wt-status.c:286
  43504347msgid "typechange:"
  43514348msgstr "смяна на вида:"
  43524349
  4353 #: wt-status.c:287
   4350#: wt-status.c:288
  43544351msgid "unknown:"
  43554352msgstr "непозната промяна:"
  43564353
  4357 #: wt-status.c:289
   4354#: wt-status.c:290
  43584355msgid "unmerged:"
  43594356msgstr "неслят:"
  43604357
  4361 #: wt-status.c:371
   4358#: wt-status.c:372
  43624359msgid "new commits, "
  43634360msgstr "нови подавания, "
  43644361
  4365 #: wt-status.c:373
   4362#: wt-status.c:374
  43664363msgid "modified content, "
  43674364msgstr "променено съдържание, "
  43684365
  4369 #: wt-status.c:375
   4366#: wt-status.c:376
  43704367msgid "untracked content, "
  43714368msgstr "неследено съдържание, "
  43724369
  4373 #: wt-status.c:831
   4370#: wt-status.c:821
   4371#, c-format
   4372msgid "Your stash currently has %d entry"
   4373msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
   4374msgstr[0] "Има %d скатаване."
   4375msgstr[1] "Има %d скатавания."
   4376
   4377#: wt-status.c:853
  43744378msgid "Submodules changed but not updated:"
  43754379msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
  43764380
  4377 #: wt-status.c:833
   4381#: wt-status.c:855
  43784382msgid "Submodule changes to be committed:"
  43794383msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
  43804384
  4381 #: wt-status.c:914
   4385#: wt-status.c:937
  43824386msgid ""
  43834387"Do not touch the line above.\n"
   
  43874391"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
  43884392
  4389 #: wt-status.c:1026
   4393#: wt-status.c:1049
  43904394msgid "You have unmerged paths."
  43914395msgstr "Някои пътища не са слети."
  43924396
  4393 #: wt-status.c:1029
   4397#: wt-status.c:1052
  43944398msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
  43954399msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
  43964400
  4397 #: wt-status.c:1031
   4401#: wt-status.c:1054
  43984402msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
  43994403msgstr "  (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
  44004404
  4401 #: wt-status.c:1036
   4405#: wt-status.c:1059
  44024406msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
  44034407msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
  44044408
  4405 #: wt-status.c:1039
   4409#: wt-status.c:1062
  44064410msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
  44074411msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
  44084412
  4409 #: wt-status.c:1049
   4413#: wt-status.c:1072
  44104414msgid "You are in the middle of an am session."
  44114415msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
  44124416
  4413 #: wt-status.c:1052
   4417#: wt-status.c:1075
  44144418msgid "The current patch is empty."
  44154419msgstr "Текущата кръпка е празна."
  44164420
  4417 #: wt-status.c:1056
   4421#: wt-status.c:1079
  44184422msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
  44194423msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
  44204424
  4421 #: wt-status.c:1058
   4425#: wt-status.c:1081
  44224426msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
  44234427msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  44244428
  4425 #: wt-status.c:1060
   4429#: wt-status.c:1083
  44264430msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
  44274431msgstr ""
  44284432"  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  44294433
  4430 #: wt-status.c:1189
   4434#: wt-status.c:1214
  44314435msgid "git-rebase-todo is missing."
  44324436msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
  44334437
  4434 #: wt-status.c:1191
   4438#: wt-status.c:1216
  44354439msgid "No commands done."
  44364440msgstr "Не са изпълнени команди."
  44374441
  4438 #: wt-status.c:1194
   4442#: wt-status.c:1219
  44394443#, c-format
  44404444msgid "Last command done (%d command done):"
   
  44434447msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
  44444448
  4445 #: wt-status.c:1205
   4449#: wt-status.c:1230
  44464450#, c-format
  44474451msgid "  (see more in file %s)"
  44484452msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
  44494453
  4450 #: wt-status.c:1210
   4454#: wt-status.c:1235
  44514455msgid "No commands remaining."
  44524456msgstr "Не остават повече команди."
  44534457
  4454 #: wt-status.c:1213
   4458#: wt-status.c:1238
  44554459#, c-format
  44564460msgid "Next command to do (%d remaining command):"
   
  44594463msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
  44604464
  4461 #: wt-status.c:1221
   4465#: wt-status.c:1246
  44624466msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
  44634467msgstr ""
  44644468"  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
  44654469
  4466 #: wt-status.c:1234
   4470#: wt-status.c:1259
  44674471#, c-format
  44684472msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
  44694473msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  44704474
  4471 #: wt-status.c:1239
   4475#: wt-status.c:1264
  44724476msgid "You are currently rebasing."
  44734477msgstr "В момента пребазирате."
  44744478
  4475 #: wt-status.c:1253
   4479#: wt-status.c:1278
  44764480msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
  44774481msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
  44784482
  4479 #: wt-status.c:1255
   4483#: wt-status.c:1280
  44804484msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
  44814485msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
  44824486
  4483 #: wt-status.c:1257
   4487#: wt-status.c:1282
  44844488msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
  44854489msgstr ""
  44864490"  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
  44874491
  4488 #: wt-status.c:1263
   4492#: wt-status.c:1288
  44894493msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
  44904494msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
  44914495
  4492 #: wt-status.c:1267
   4496#: wt-status.c:1292
  44934497#, c-format
  44944498msgid ""
   
  44964500msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  44974501
  4498 #: wt-status.c:1272
   4502#: wt-status.c:1297
  44994503msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
  45004504msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
  45014505
  4502 #: wt-status.c:1275
   4506#: wt-status.c:1300
  45034507msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
  45044508msgstr ""
   
  45064510"continue“)"
  45074511
  4508 #: wt-status.c:1279
   4512#: wt-status.c:1304
  45094513#, c-format
  45104514msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
   
  45124516"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
  45134517
  4514 #: wt-status.c:1284
   4518#: wt-status.c:1309
  45154519msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
  45164520msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
  45174521
  4518 #: wt-status.c:1287
   4522#: wt-status.c:1312
  45194523msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
  45204524msgstr ""
  45214525"  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
  45224526
  4523 #: wt-status.c:1289
   4527#: wt-status.c:1314
  45244528msgid ""
  45254529"  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
   
  45274531"  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
  45284532
  4529 #: wt-status.c:1299
   4533#: wt-status.c:1324
  45304534#, c-format
  45314535msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
  45324536msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
  45334537
  4534 #: wt-status.c:1304
   4538#: wt-status.c:1329
  45354539msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
  45364540msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  45374541
  4538 #: wt-status.c:1307
   4542#: wt-status.c:1332
  45394543msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
  45404544msgstr ""
  45414545"  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
  45424546
  4543 #: wt-status.c:1309
   4547#: wt-status.c:1334
  45444548msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
  45454549msgstr ""
   
  45474551"отбиране)"
  45484552
  4549 #: wt-status.c:1318
   4553#: wt-status.c:1343
  45504554#, c-format
  45514555msgid "You are currently reverting commit %s."
  45524556msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
  45534557
  4554 #: wt-status.c:1323
   4558#: wt-status.c:1348
  45554559msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
  45564560msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
  45574561
  4558 #: wt-status.c:1326
   4562#: wt-status.c:1351
  45594563msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
  45604564msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
  45614565
  4562 #: wt-status.c:1328
   4566#: wt-status.c:1353
  45634567msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
  45644568msgstr ""
   
  45664570"подаване)"
  45674571
  4568 #: wt-status.c:1339
   4572#: wt-status.c:1364
  45694573#, c-format
  45704574msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
  45714575msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
  45724576
  4573 #: wt-status.c:1343
   4577#: wt-status.c:1368
  45744578msgid "You are currently bisecting."
  45754579msgstr "В момента търсите двоично."
  45764580
  4577 #: wt-status.c:1346
   4581#: wt-status.c:1371
  45784582msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
  45794583msgstr ""
   
  45814585"състояние и клон)"
  45824586
  4583 #: wt-status.c:1543
   4587#: wt-status.c:1568
  45844588msgid "On branch "
  45854589msgstr "На клон "
  45864590
  4587 #: wt-status.c:1549
   4591#: wt-status.c:1574
  45884592msgid "interactive rebase in progress; onto "
  45894593msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
  45904594
  4591 #: wt-status.c:1551
   4595#: wt-status.c:1576
  45924596msgid "rebase in progress; onto "
  45934597msgstr "извършвате пребазиране върху "
  45944598
  4595 #: wt-status.c:1556
   4599#: wt-status.c:1581
  45964600msgid "HEAD detached at "
  45974601msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
  45984602
  4599 #: wt-status.c:1558
   4603#: wt-status.c:1583
  46004604msgid "HEAD detached from "
  46014605msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
  46024606
  4603 #: wt-status.c:1561
   4607#: wt-status.c:1586
  46044608msgid "Not currently on any branch."
  46054609msgstr "Извън всички клони."
  46064610
  4607 #: wt-status.c:1579
   4611#: wt-status.c:1606
  46084612msgid "Initial commit"
  46094613msgstr "Първоначално подаване"
  46104614
  4611 #: wt-status.c:1593
   4615#: wt-status.c:1607
   4616msgid "No commits yet"
   4617msgstr "Все още липсват подавания"
   4618
   4619#: wt-status.c:1621
  46124620msgid "Untracked files"
  46134621msgstr "Неследени файлове"
  46144622
  4615 #: wt-status.c:1595
   4623#: wt-status.c:1623
  46164624msgid "Ignored files"
  46174625msgstr "Игнорирани файлове"
  46184626
  4619 #: wt-status.c:1599
   4627#: wt-status.c:1627
  46204628#, c-format
  46214629msgid ""
   
  46294637"За повече подробности погледнете „git status help“."
  46304638
  4631 #: wt-status.c:1605
   4639#: wt-status.c:1633
  46324640#, c-format
  46334641msgid "Untracked files not listed%s"
  46344642msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
  46354643
  4636 #: wt-status.c:1607
   4644#: wt-status.c:1635
  46374645msgid " (use -u option to show untracked files)"
  46384646msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
  46394647
  4640 #: wt-status.c:1613
   4648#: wt-status.c:1641
  46414649msgid "No changes"
  46424650msgstr "Няма промени"
  46434651
  4644 #: wt-status.c:1618
   4652#: wt-status.c:1646
  46454653#, c-format
  46464654msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
   
  46494657"„git commit -a“)\n"
  46504658
  4651 #: wt-status.c:1621
   4659#: wt-status.c:1649
  46524660#, c-format
  46534661msgid "no changes added to commit\n"
  46544662msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
  46554663
  4656 #: wt-status.c:1624
   4664#: wt-status.c:1652
  46574665#, c-format
  46584666msgid ""
   
  46634671"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  46644672
  4665 #: wt-status.c:1627
   4673#: wt-status.c:1655
  46664674#, c-format
  46674675msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
  46684676msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
  46694677
  4670 #: wt-status.c:1630
   4678#: wt-status.c:1658
  46714679#, c-format
  46724680msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
   
  46754683"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
  46764684
  4677 #: wt-status.c:1633 wt-status.c:1638
   4685#: wt-status.c:1661 wt-status.c:1666
  46784686#, c-format
  46794687msgid "nothing to commit\n"
  46804688msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
  46814689
  4682 #: wt-status.c:1636
   4690#: wt-status.c:1664
  46834691#, c-format
  46844692msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
   
  46874695"неследените файлове)\n"
  46884696
  4689 #: wt-status.c:1640
   4697#: wt-status.c:1668
  46904698#, c-format
  46914699msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
  46924700msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
  46934701
  4694 #: wt-status.c:1749
  4695 msgid "Initial commit on "
  4696 msgstr "Първоначално подаване на клон"
  4697 
  4698 #: wt-status.c:1753
   4702#: wt-status.c:1780
   4703msgid "No commits yet on "
   4704msgstr "Все още липсват подавания в "
   4705
   4706#: wt-status.c:1784
  46994707msgid "HEAD (no branch)"
  47004708msgstr "HEAD (извън клон)"
  47014709
  4702 #: wt-status.c:1782 wt-status.c:1790
   4710#: wt-status.c:1813 wt-status.c:1821
  47034711msgid "behind "
  47044712msgstr "назад с "
  47054713
  4706 #: wt-status.c:1785 wt-status.c:1788
   4714#: wt-status.c:1816 wt-status.c:1819
  47074715msgid "ahead "
  47084716msgstr "напред с "
  47094717
  47104718#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
  4711 #: wt-status.c:2280
   4719#: wt-status.c:2311
  47124720#, c-format
  47134721msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
  47144722msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
  47154723
  4716 #: wt-status.c:2286
   4724#: wt-status.c:2317
  47174725msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
  47184726msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
  47194727
  4720 #: wt-status.c:2288
   4728#: wt-status.c:2319
  47214729#, c-format
  47224730msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
  47234731msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
  47244732
  4725 #: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:432
   4733#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:436
  47264734#, c-format
  47274735msgid "failed to unlink '%s'"
  47284736msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
  47294737
  4730 #: builtin/add.c:22
   4738#: builtin/add.c:24
  47314739msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
  47324740msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
  47334741
  4734 #: builtin/add.c:80
   4742#: builtin/add.c:82
  47354743#, c-format
  47364744msgid "unexpected diff status %c"
  47374745msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
  47384746
  4739 #: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
   4747#: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:292
  47404748msgid "updating files failed"
  47414749msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
  47424750
  4743 #: builtin/add.c:95
   4751#: builtin/add.c:97
  47444752#, c-format
  47454753msgid "remove '%s'\n"
  47464754msgstr "изтриване на „%s“\n"
  47474755
  4748 #: builtin/add.c:149
   4756#: builtin/add.c:151
  47494757msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
  47504758msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
  47514759
  4752 #: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:872
   4760#: builtin/add.c:211 builtin/rev-parse.c:873
  47534761msgid "Could not read the index"
  47544762msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
  47554763
  4756 #: builtin/add.c:220
   4764#: builtin/add.c:222
  47574765#, c-format
  47584766msgid "Could not open '%s' for writing."
  47594767msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
  47604768
  4761 #: builtin/add.c:224
   4769#: builtin/add.c:226
  47624770msgid "Could not write patch"
  47634771msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
  47644772
  4765 #: builtin/add.c:227
   4773#: builtin/add.c:229
  47664774msgid "editing patch failed"
  47674775msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
  47684776
  4769 #: builtin/add.c:230
   4777#: builtin/add.c:232
  47704778#, c-format
  47714779msgid "Could not stat '%s'"
  47724780msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
  47734781
  4774 #: builtin/add.c:232
   4782#: builtin/add.c:234
  47754783msgid "Empty patch. Aborted."
  47764784msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
  47774785
  4778 #: builtin/add.c:237
   4786#: builtin/add.c:239
  47794787#, c-format
  47804788msgid "Could not apply '%s'"
  47814789msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
  47824790
  4783 #: builtin/add.c:247
   4791#: builtin/add.c:249
  47844792msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
  47854793msgstr ""
  47864794"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
  47874795
  4788 #: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:123
  4789 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:524
  4790 #: builtin/remote.c:1328 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:163
   4796#: builtin/add.c:269 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:110 builtin/mv.c:124
   4797#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:201 builtin/push.c:529
   4798#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
  47914799msgid "dry run"
  47924800msgstr "пробно изпълнение"
  47934801
  4794 #: builtin/add.c:269
   4802#: builtin/add.c:272
  47954803msgid "interactive picking"
  47964804msgstr "интерактивно отбиране на промени"
  47974805
  4798 #: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1177 builtin/reset.c:286
   4806#: builtin/add.c:273 builtin/checkout.c:1162 builtin/reset.c:299
  47994807msgid "select hunks interactively"
  48004808msgstr "интерактивен избор на парчета код"
  48014809
  4802 #: builtin/add.c:271
   4810#: builtin/add.c:274
  48034811msgid "edit current diff and apply"
  48044812msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
  48054813
  4806 #: builtin/add.c:272
   4814#: builtin/add.c:275
  48074815msgid "allow adding otherwise ignored files"
  48084816msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
  48094817
  4810 #: builtin/add.c:273
   4818#: builtin/add.c:276
  48114819msgid "update tracked files"
  48124820msgstr "обновяване на следените файлове"
  48134821
  4814 #: builtin/add.c:274
   4822#: builtin/add.c:277
  48154823msgid "record only the fact that the path will be added later"
  48164824msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
  48174825
  4818 #: builtin/add.c:275
   4826#: builtin/add.c:278
  48194827msgid "add changes from all tracked and untracked files"
  48204828msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
  48214829
  4822 #: builtin/add.c:278
   4830#: builtin/add.c:281
  48234831msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
  48244832msgstr ""
   
  48264834"no-all“)"
  48274835
  4828 #: builtin/add.c:280
   4836#: builtin/add.c:283
  48294837msgid "don't add, only refresh the index"
  48304838msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
  48314839
  4832 #: builtin/add.c:281
   4840#: builtin/add.c:284
  48334841msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
  48344842msgstr ""
  48354843"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
  48364844
  4837 #: builtin/add.c:282
   4845#: builtin/add.c:285
  48384846msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
  48394847msgstr ""
   
  48414849"игнорират"
  48424850
  4843 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:951
   4851#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:952
  48444852msgid "(+/-)x"
  48454853msgstr "(+/-)x"
  48464854
  4847 #: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:952
   4855#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:953
  48484856msgid "override the executable bit of the listed files"
  48494857msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
  48504858
  4851 #: builtin/add.c:305
   4859#: builtin/add.c:288
   4860msgid "warn when adding an embedded repository"
   4861msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
   4862
   4863#: builtin/add.c:303
   4864#, c-format
   4865msgid ""
   4866"You've added another git repository inside your current repository.\n"
   4867"Clones of the outer repository will not contain the contents of\n"
   4868"the embedded repository and will not know how to obtain it.\n"
   4869"If you meant to add a submodule, use:\n"
   4870"\n"
   4871"\tgit submodule add <url> %s\n"
   4872"\n"
   4873"If you added this path by mistake, you can remove it from the\n"
   4874"index with:\n"
   4875"\n"
   4876"\tgit rm --cached %s\n"
   4877"\n"
   4878"See \"git help submodule\" for more information."
   4879msgstr ""
   4880"Изтеглили сте допълнително хранилище в текущото.  Когато клонирате "
   4881"обхващащото\n"
   4882"хранилище няма да получити вграденото, защото външното хранилище няма "
   4883"представа\n"
   4884"за вътрешното.  За да добавите подмодул, изпълнете:\n"
   4885"\n"
   4886"    git submodule add АДРЕС %s\n"
   4887"\n"
   4888"Ако добавянето е грешка, може да го извадите от индекса с командата:\n"
   4889"\n"
   4890"    git rm --cached %s\n"
   4891"\n"
   4892"За повече информация погледнете „git help submodule“."
   4893
   4894#: builtin/add.c:331
   4895#, c-format
   4896msgid "adding embedded git repository: %s"
   4897msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
   4898
   4899#: builtin/add.c:349
  48524900#, c-format
  48534901msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
  48544902msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
  48554903
  4856 #: builtin/add.c:312
   4904#: builtin/add.c:357
  48574905msgid "adding files failed"
  48584906msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
  48594907
  4860 #: builtin/add.c:348
   4908#: builtin/add.c:394
  48614909msgid "-A and -u are mutually incompatible"
  48624910msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
  48634911
  4864 #: builtin/add.c:355
   4912#: builtin/add.c:401
  48654913msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
  48664914msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
  48674915
  4868 #: builtin/add.c:359
   4916#: builtin/add.c:405
  48694917#, c-format
  48704918msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
  48714919msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
  48724920
  4873 #: builtin/add.c:374
   4921#: builtin/add.c:420
  48744922#, c-format
  48754923msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
  48764924msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
  48774925
  4878 #: builtin/add.c:375
   4926#: builtin/add.c:421
  48794927#, c-format
  48804928msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
  48814929msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
  48824930
  4883 #: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:298
  4884 #: builtin/checkout.c:491 builtin/clean.c:920 builtin/commit.c:350
  4885 #: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:271
   4931#: builtin/add.c:426 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
   4932#: builtin/checkout.c:475 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:351
   4933#: builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:238 builtin/rm.c:272
  48864934#: builtin/submodule--helper.c:244
  48874935msgid "index file corrupt"
  48884936msgstr "файлът с индекса е повреден"
  48894937
  4890 #: builtin/am.c:412
   4938#: builtin/am.c:413
  48914939msgid "could not parse author script"
  48924940msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
   
  49374985msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
  49384986
  4939 #: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:397
   4987#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:401
  49404988#, c-format
  49414989msgid "failed to create directory '%s'"
   
  49464994msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
  49474995
  4948 #: builtin/am.c:1127 builtin/commit.c:376
   4996#: builtin/am.c:1120 builtin/commit.c:377
  49494997msgid "unable to write index file"
  49504998msgstr "индексът не може да бъде записан"
  49514999
  4952 #: builtin/am.c:1178
   5000#: builtin/am.c:1171
  49535001#, c-format
  49545002msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
  49555003msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
  49565004
  4957 #: builtin/am.c:1179
   5005#: builtin/am.c:1172
  49585006#, c-format
  49595007msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
  49605008msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
  49615009
  4962 #: builtin/am.c:1180
   5010#: builtin/am.c:1173
  49635011#, c-format
  49645012msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
  49655013msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
  49665014
  4967 #: builtin/am.c:1315
  4968 msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
  4969 msgstr "Празна кръпка.  Дали не е разделена погрешно?"
  4970 
  4971 #: builtin/am.c:1386 builtin/log.c:1557
  4972 #, c-format
  4973 msgid "invalid ident line: %s"
  4974 msgstr "грешна идентичност: %s"
  4975 
  4976 #: builtin/am.c:1413
   5015#: builtin/am.c:1304
   5016msgid "Patch is empty."
   5017msgstr "Кръпката е празна."
   5018
   5019#: builtin/am.c:1370
   5020#, c-format
   5021msgid "invalid ident line: %.*s"
   5022msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
   5023
   5024#: builtin/am.c:1392
  49775025#, c-format
  49785026msgid "unable to parse commit %s"
  49795027msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
  49805028
  4981 #: builtin/am.c:1606
   5029#: builtin/am.c:1586
  49825030msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
  49835031msgstr ""
   
  49855033"сливане."
  49865034
  4987 #: builtin/am.c:1608
   5035#: builtin/am.c:1588
  49885036msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
  49895037msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
  49905038
  4991 #: builtin/am.c:1627
   5039#: builtin/am.c:1607
  49925040msgid ""
  49935041"Did you hand edit your patch?\n"
   
  49975045"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
  49985046
  4999 #: builtin/am.c:1633
   5047#: builtin/am.c:1613
  50005048msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
  50015049msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
  50025050
  5003 #: builtin/am.c:1658
   5051#: builtin/am.c:1638
  50045052msgid "Failed to merge in the changes."
  50055053msgstr "Неуспешно сливане на промените."
  50065054
  5007 #: builtin/am.c:1682 builtin/merge.c:631
   5055#: builtin/am.c:1662 builtin/merge.c:632
  50085056msgid "git write-tree failed to write a tree"
  50095057msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
  50105058
  5011 #: builtin/am.c:1689
   5059#: builtin/am.c:1669
  50125060msgid "applying to an empty history"
  50135061msgstr "прилагане върху празна история"
  50145062
  5015 #: builtin/am.c:1702 builtin/commit.c:1764 builtin/merge.c:802
  5016 #: builtin/merge.c:827
   5063#: builtin/am.c:1682 builtin/commit.c:1767 builtin/merge.c:803
   5064#: builtin/merge.c:828
  50175065msgid "failed to write commit object"
  50185066msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
  50195067
  5020 #: builtin/am.c:1735 builtin/am.c:1739
   5068#: builtin/am.c:1715 builtin/am.c:1719
  50215069#, c-format
  50225070msgid "cannot resume: %s does not exist."
  50235071msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
  50245072
  5025 #: builtin/am.c:1755
   5073#: builtin/am.c:1735
  50265074msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
  50275075msgstr ""
  50285076"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
  5029 "изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
  5030 
  5031 #: builtin/am.c:1760
   5077"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
   5078
   5079#: builtin/am.c:1740
  50325080msgid "Commit Body is:"
  50335081msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
   
  50375085#. input at this point.
  50385086#.
  5039 #: builtin/am.c:1770
   5087#: builtin/am.c:1750
  50405088msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
  50415089msgstr ""
   
  50435091"на всичко:"
  50445092
  5045 #: builtin/am.c:1820
   5093#: builtin/am.c:1800
  50465094#, c-format
  50475095msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
   
  50495097"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
  50505098
  5051 #: builtin/am.c:1860 builtin/am.c:1932
   5099#: builtin/am.c:1840 builtin/am.c:1912
  50525100#, c-format
  50535101msgid "Applying: %.*s"
  50545102msgstr "Прилагане: %.*s"
  50555103
  5056 #: builtin/am.c:1876
   5104#: builtin/am.c:1856
  50575105msgid "No changes -- Patch already applied."
  50585106msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
  50595107
  5060 #: builtin/am.c:1884
   5108#: builtin/am.c:1864
  50615109#, c-format
  50625110msgid "Patch failed at %s %.*s"
  50635111msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
  50645112
  5065 #: builtin/am.c:1890
   5113#: builtin/am.c:1870
  50665114#, c-format
  50675115msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
  50685116msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
  50695117
  5070 #: builtin/am.c:1935
   5118#: builtin/am.c:1915
  50715119msgid ""
  50725120"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
   
  50785126"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
  50795127
  5080 #: builtin/am.c:1942
   5128#: builtin/am.c:1922
  50815129msgid ""
  50825130"You still have unmerged paths in your index.\n"
  5083 "Did you forget to use 'git add'?"
   5131"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
   5132"such.\n"
   5133"You might run `git rm` on a file to accept \"deleted by them\" for it."
  50845134msgstr ""
  50855135"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
  5086 "Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
  5087 
  5088 #: builtin/am.c:2050 builtin/am.c:2054 builtin/am.c:2066 builtin/reset.c:308
  5089 #: builtin/reset.c:316
   5136"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
   5137"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
   5138
   5139#: builtin/am.c:2031 builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2047 builtin/reset.c:323
   5140#: builtin/reset.c:331
  50905141#, c-format
  50915142msgid "Could not parse object '%s'."
  50925143msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
  50935144
  5094 #: builtin/am.c:2102
   5145#: builtin/am.c:2083
  50955146msgid "failed to clean index"
  50965147msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
  50975148
  5098 #: builtin/am.c:2136
   5149#: builtin/am.c:2117
  50995150msgid ""
  51005151"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
   
  51075158"„ORIG_HEAD“"
  51085159
  5109 #: builtin/am.c:2199
   5160#: builtin/am.c:2180
  51105161#, c-format
  51115162msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
  51125163msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
  51135164
  5114 #: builtin/am.c:2232
   5165#: builtin/am.c:2213
  51155166msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
  51165167msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
  51175168
  5118 #: builtin/am.c:2233
   5169#: builtin/am.c:2214
  51195170msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
  51205171msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
  51215172
  5122 #: builtin/am.c:2239
   5173#: builtin/am.c:2220
  51235174msgid "run interactively"
  51245175msgstr "интерактивна работа"
  51255176
  5126 #: builtin/am.c:2241
   5177#: builtin/am.c:2222
  51275178msgid "historical option -- no-op"
  51285179msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
  51295180
  5130 #: builtin/am.c:2243
   5181#: builtin/am.c:2224
  51315182msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
  51325183msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
  51335184
  5134 #: builtin/am.c:2244 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
  5135 #: builtin/repack.c:178
   5185#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
   5186#: builtin/repack.c:180
  51365187msgid "be quiet"
  51375188msgstr "без извеждане на информация"
  51385189
  5139 #: builtin/am.c:2246
   5190#: builtin/am.c:2227
  51405191msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
  51415192msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
  51425193
  5143 #: builtin/am.c:2249
   5194#: builtin/am.c:2230
  51445195msgid "recode into utf8 (default)"
  51455196msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
  51465197
  5147 #: builtin/am.c:2251
   5198#: builtin/am.c:2232
  51485199msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
  51495200msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
  51505201
  5151 #: builtin/am.c:2253
   5202#: builtin/am.c:2234
  51525203msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
  51535204msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
  51545205
  5155 #: builtin/am.c:2255
   5206#: builtin/am.c:2236
  51565207msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
  51575208msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
  51585209
  5159 #: builtin/am.c:2257
   5210#: builtin/am.c:2238
  51605211msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
  51615212msgstr ""
  51625213"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
  51635214
  5164 #: builtin/am.c:2260
   5215#: builtin/am.c:2241
  51655216msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
  51665217msgstr ""
   
  51685219"от „am.keepcr“"
  51695220
  5170 #: builtin/am.c:2263
   5221#: builtin/am.c:2244
  51715222msgid "strip everything before a scissors line"
  51725223msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
  51735224
  5174 #: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274
  5175 #: builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280 builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286
  5176 #: builtin/am.c:2292
   5225#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
   5226#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
   5227#: builtin/am.c:2273
  51775228msgid "pass it through git-apply"
  51785229msgstr "прекарване през „git-apply“"
  51795230
  5180 #: builtin/am.c:2282 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
  5181 #: builtin/grep.c:1045 builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135
  5182 #: builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:187 builtin/repack.c:191
  5183 #: builtin/show-branch.c:637 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:398
  5184 #: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
   5231#: builtin/am.c:2263 builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666
   5232#: builtin/grep.c:1064 builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:142
   5233#: builtin/pull.c:197 builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
   5234#: builtin/repack.c:195 builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169
   5235#: builtin/tag.c:399 parse-options.h:132 parse-options.h:134
   5236#: parse-options.h:245
  51855237msgid "n"
  51865238msgstr "БРОЙ"
  51875239
  5188 #: builtin/am.c:2288 builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37
  5189 #: builtin/replace.c:443 builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
   5240#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38
   5241#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:434 builtin/verify-tag.c:39
  51905242msgid "format"
  51915243msgstr "ФОРМАТ"
  51925244
  5193 #: builtin/am.c:2289
   5245#: builtin/am.c:2270
  51945246msgid "format the patch(es) are in"
  51955247msgstr "формат на кръпките"
  51965248
  5197 #: builtin/am.c:2295
   5249#: builtin/am.c:2276
  51985250msgid "override error message when patch failure occurs"
  51995251msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
  52005252
  5201 #: builtin/am.c:2297
   5253#: builtin/am.c:2278
  52025254msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
  52035255msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
  52045256
  5205 #: builtin/am.c:2300
   5257#: builtin/am.c:2281
  52065258msgid "synonyms for --continue"
  52075259msgstr "синоними на „--continue“"
  52085260
  5209 #: builtin/am.c:2303
   5261#: builtin/am.c:2284
  52105262msgid "skip the current patch"
  52115263msgstr "прескачане на текущата кръпка"
  52125264
  5213 #: builtin/am.c:2306
   5265#: builtin/am.c:2287
  52145266msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
  52155267msgstr ""
   
  52175269"прилагането на кръпката."
  52185270
  5219 #: builtin/am.c:2310
   5271#: builtin/am.c:2291
  52205272msgid "lie about committer date"
  52215273msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
  52225274
  5223 #: builtin/am.c:2312
   5275#: builtin/am.c:2293
  52245276msgid "use current timestamp for author date"
  52255277msgstr "използване на текущото време като това за автор"
  52265278
  5227 #: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1600 builtin/merge.c:232
  5228 #: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:111 builtin/tag.c:413
   5279#: builtin/am.c:2295 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:233
   5280#: builtin/pull.c:172 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:414
  52295281msgid "key-id"
  52305282msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
  52315283
  5232 #: builtin/am.c:2315
   5284#: builtin/am.c:2296
  52335285msgid "GPG-sign commits"
  52345286msgstr "подписване на подаванията с GPG"
  52355287
  5236 #: builtin/am.c:2318
   5288#: builtin/am.c:2299
  52375289msgid "(internal use for git-rebase)"
  52385290msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
  52395291
  5240 #: builtin/am.c:2333
   5292#: builtin/am.c:2317
  52415293msgid ""
  52425294"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
   
  52465298"ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
  52475299
  5248 #: builtin/am.c:2340
   5300#: builtin/am.c:2324
  52495301msgid "failed to read the index"
  52505302msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
  52515303
  5252 #: builtin/am.c:2355
   5304#: builtin/am.c:2339
  52535305#, c-format
  52545306msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
   
  52575309"файл „mbox“."
  52585310
  5259 #: builtin/am.c:2379
   5311#: builtin/am.c:2363
  52605312#, c-format
  52615313msgid ""
   
  52665318"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
  52675319
  5268 #: builtin/am.c:2385
   5320#: builtin/am.c:2369
  52695321msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
  52705322msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
   
  53175369"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
  53185370
  5319 #: builtin/blame.c:33
   5371#: builtin/blame.c:27
  53205372msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
  53215373msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
  53225374
  5323 #: builtin/blame.c:38
   5375#: builtin/blame.c:32
  53245376msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
  53255377msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
  53265378
  5327 #: builtin/blame.c:1777
  5328 msgid "Blaming lines"
  5329 msgstr "Анотирани редове"
  5330 
  5331 #: builtin/blame.c:2573
   5379#: builtin/blame.c:668
  53325380msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
  53335381msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
  53345382
  5335 #: builtin/blame.c:2574
   5383#: builtin/blame.c:669
  53365384msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
  53375385msgstr ""
   
  53395387"е изключена)"
  53405388
  5341 #: builtin/blame.c:2575
   5389#: builtin/blame.c:670
  53425390msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
  53435391msgstr ""
   
  53455393"изключена)"
  53465394
  5347 #: builtin/blame.c:2576
   5395#: builtin/blame.c:671
  53485396msgid "Show work cost statistics"
  53495397msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
  53505398
  5351 #: builtin/blame.c:2577
   5399#: builtin/blame.c:672
  53525400msgid "Force progress reporting"
  53535401msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
  53545402
  5355 #: builtin/blame.c:2578
   5403#: builtin/blame.c:673
  53565404msgid "Show output score for blame entries"
  53575405msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
  53585406
  5359 #: builtin/blame.c:2579
   5407#: builtin/blame.c:674
  53605408msgid "Show original filename (Default: auto)"
  53615409msgstr ""
  53625410"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
  53635411
  5364 #: builtin/blame.c:2580
   5412#: builtin/blame.c:675
  53655413msgid "Show original linenumber (Default: off)"
  53665414msgstr ""
  53675415"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
  53685416
  5369 #: builtin/blame.c:2581
   5417#: builtin/blame.c:676
  53705418msgid "Show in a format designed for machine consumption"
  53715419msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
  53725420
  5373 #: builtin/blame.c:2582
   5421#: builtin/blame.c:677
  53745422msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
  53755423msgstr ""
   
  53775425"ред"
  53785426
  5379 #: builtin/blame.c:2583
   5427#: builtin/blame.c:678
  53805428msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
  53815429msgstr ""
   
  53835431"изключена)"
  53845432
  5385 #: builtin/blame.c:2584
   5433#: builtin/blame.c:679
  53865434msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
  53875435msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
  53885436
  5389 #: builtin/blame.c:2585
   5437#: builtin/blame.c:680
  53905438msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
  53915439msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
  53925440
  5393 #: builtin/blame.c:2586
   5441#: builtin/blame.c:681
  53945442msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
  53955443msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
  53965444
  5397 #: builtin/blame.c:2587
   5445#: builtin/blame.c:682
  53985446msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
  53995447msgstr ""
   
  54015449"изключена)"
  54025450
  5403 #: builtin/blame.c:2588
   5451#: builtin/blame.c:683
  54045452msgid "Ignore whitespace differences"
  54055453msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
  54065454
  5407 #: builtin/blame.c:2595
   5455#: builtin/blame.c:690
  54085456msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
  54095457msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
  54105458
  5411 #: builtin/blame.c:2597
   5459#: builtin/blame.c:692
  54125460msgid "Spend extra cycles to find better match"
  54135461msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
  54145462
  5415 #: builtin/blame.c:2598
   5463#: builtin/blame.c:693
  54165464msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
  54175465msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
  54185466
  5419 #: builtin/blame.c:2599
   5467#: builtin/blame.c:694
  54205468msgid "Use <file>'s contents as the final image"
  54215469msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
  54225470
  5423 #: builtin/blame.c:2600 builtin/blame.c:2601
   5471#: builtin/blame.c:695 builtin/blame.c:696
  54245472msgid "score"
  54255473msgstr "напасване на редовете"
  54265474
  5427 #: builtin/blame.c:2600
   5475#: builtin/blame.c:695