Changeset 3143


Ignore:
Timestamp:
May 22, 2017, 12:50:19 AM (4 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

diffutils-3.5.25.bg.po: 266 преведени съобщения.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/GNU/diffutils-3.5.25.bg.po

  r3142 r3143  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: diffutils 3.5.25-c881\n"
   8"Project-Id-Version: diffutils 3.5.25\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: bug-diffutils@gnu.org\n"
  1010"POT-Creation-Date: 2017-05-06 15:41-0700\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2017-05-18 11:48+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2017-05-21 23:32+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
   
  549549msgid "-i, --ignore-initial=SKIP         skip first SKIP bytes of both inputs"
  550550msgstr ""
  551 "-i, --ignore-initial=ПРЕСКАЧАНЕ   ПРЕСКАЧАНЕ на този брой байтове и от двата\n"
  552 "                                  входа"
   551"-i, --ignore-initial=ПРЕСКАЧАНЕ\n"
   552"                             ПРЕСКАЧАНЕ на този брой байтове и от двата\n"
   553"                             входа"
  553554
  554555#: src/cmp.c:163
   
  558559msgstr ""
  559560"-i, --ignore-initial=ПРЕСКАЧАНЕ_1:ПРЕСКАЧАНЕ_2\n"
  560 "                                  прескачане на съответния брой байтове —\n"
  561 "                                  ПРЕСКАЧАНЕ_1 от ФАЙЛ_1, ПРЕСКАЧАНЕ_2 от ФАЙЛ_2"
   561"                             прескачане на съответния брой байтове —\n"
   562"                             ПРЕСКАЧАНЕ_1 от ФАЙЛ_1, ПРЕСКАЧАНЕ_2 от ФАЙЛ_2"
  562563
  563564#: src/cmp.c:165
   
  565566"-l, --verbose              output byte numbers and differing byte values"
  566567msgstr ""
  567 "-l, --verbose              извеждане на номерата и стойностите на различните\n"
  568 "                           байтове"
   568"-l, --verbose              извеждане на номерата и стойностите на "
   569"различните\n"
   570"                             байтове"
  569571
  570572#: src/cmp.c:166
   
  598600"at the beginning of each file (zero by default)."
  599601msgstr ""
  600 "Незадължителните аргументи ПРЕСКАЧАНЕ_1 и ПРЕСКАЧАНЕ_2 указват броя байтове,\n"
  601 "които да се прескочат от началото на всеки файл (броенето почва от 0).\n"
  602 "at the beginning of each file (zero by default)."
   602"Незадължителните аргументи ПРЕСКАЧАНЕ_1 и ПРЕСКАЧАНЕ_2 указват броя "
   603"байтове,\n"
   604"които да се прескочат от началото на всеки файл (броенето почва от 0)."
  603605
  604606#: src/cmp.c:185 src/diff.c:997 src/diff3.c:509 src/sdiff.c:210
  605607msgid ""
  606608"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
  607 msgstr "Аргументите, които са задължителни за дългите опции, са задължителни и за късите варианти.\n"
   609msgstr ""
   610"Аргументите, които са задължителни за дългите опции, са задължителни и за "
   611"късите\n"
   612"варианти.\n"
  608613
  609614#: src/cmp.c:191
   
  613618"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
  614619msgstr ""
  615 "Стойстите за ПРЕСКАЧАНЕ приемат следните суфикси:\n"
  616 "kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576,\n"
  617 "GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824 и т.н. за „T“, „P“, „E“, „Z“ и „Y“."
   620"Стойностите за ПРЕСКАЧАНЕ приемат следните суфикси и указват този брой "
   621"байтове:\n"
   622"kB: 1000, K: 1024, MB: 1 000 000, M: 1 048 576,\n"
   623"GB: 1 000 000 000, G: 1 073 741 824 и т.н. за „T“, „P“, „E“, „Z“ и „Y“."
  618624
  619625#: src/cmp.c:194
   
  731737#: src/diff.c:617
  732738msgid "conflicting tabsize options"
  733 msgstr "противоречиве опции за размера на табулацията"
   739msgstr "противоречиви опции за размера на табулацията"
  734740
  735741#: src/diff.c:772
   
  745751#: src/diff.c:892
  746752msgid "-q, --brief                   report only when files differ"
  747 msgstr "-q, --brief                   извеждане на информация само при различни файлове"
   753msgstr ""
   754"-q, --brief                   извеждане на информация само при различни "
   755"файлове"
  748756
  749757#: src/diff.c:893
  750758msgid "-s, --report-identical-files  report when two files are the same"
  751 msgstr "-s, --report-identical-files  извеждане на информация при еднакви файлове"
   759msgstr ""
   760"-s, --report-identical-files  извеждане на информация при еднакви файлове"
  752761
  753762#: src/diff.c:894
   
  756765msgstr ""
  757766"-c, -C БРОЙ, --context[=БРОЙ] \n"
  758 "                              извеждане на този БРОЙ редове копиран контекст\n"
   767"                              извеждане на този БРОЙ редове копиран "
   768"контекст\n"
  759769"                              (стандартно е 3)"
  760770
   
  764774msgstr ""
  765775"-u, -U БРОЙ, --unified[=БРОЙ] \n"
  766 "                              извеждане на този БРОЙ редове обединен контекст\n"
   776"                              извеждане на този БРОЙ редове обединен "
   777"контекст\n"
  767778"                              (стандартно е 3)"
  768779
   
  789800msgid ""
  790801"    --left-column             output only the left column of common lines"
  791 msgstr "    --left-column             извеждане само на лявата страна при еднакви редове"
   802msgstr ""
   803"    --left-column             извеждане само на лявата страна при еднакви "
   804"редове"
  792805
  793806#: src/diff.c:901
   
  798811msgid "-p, --show-c-function         show which C function each change is in"
  799812msgstr ""
  800 "-p, --show-c-function         указване на имената на функциите на C, в които има\n"
  801 "                              промени"
   813"-p, --show-c-function         указване на имената на функциите на „C“, в "
   814"които\n"
   815"                              има промени"
  802816
  803817#: src/diff.c:904
   
  805819msgstr ""
  806820"-F, --show-function-line=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ\n"
  807 "                              указване на най-скорошния ред, напасващ на този\n"
   821"                              указване на най-скорошния ред, напасващ на "
   822"този\n"
  808823"                              РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  809824
   
  813828"                                (can be repeated)"
  814829msgstr ""
  815 "    --label ЕТИКЕТ              ползване на този ЕТИКЕТ вместо име на файл и\n"
  816 "                                момент във времето (може да го повторите)"
   830"    --label ЕТИКЕТ            ползване на този ЕТИКЕТ вместо име на файл и\n"
   831"                              момент във времето (може да го повторите)"
  817832
  818833#: src/diff.c:908
  819834msgid "-t, --expand-tabs             expand tabs to spaces in output"
  820 msgstr "-t, --expand-tabs             заместване на табулациите с интервали в изхода"
   835msgstr ""
   836"-t, --expand-tabs             заместване на табулациите с интервали в изхода"
  821837
  822838#: src/diff.c:909
   
  830846"    --tabsize=NUM             tab stops every NUM (default 8) print columns"
  831847msgstr ""
  832 "    --tabsize=БРОЙ            табулациите се подравняват по всяко кратно на този\n"
   848"    --tabsize=БРОЙ            табулациите се подравняват по всяко кратно на "
   849"този\n"
  833850"                              брой знаци на ред"
  834851
   
  837854"    --suppress-blank-empty    suppress space or tab before empty output lines"
  838855msgstr ""
  839 "    --suppress-blank-empty    без извеждане на интерал или табулация пред\n"
   856"    --suppress-blank-empty    без извеждане на интервал или табулация пред\n"
  840857"                              празни редове"
  841858
  842859#: src/diff.c:912
  843860msgid "-l, --paginate                pass output through 'pr' to paginate it"
  844 msgstr "-l, --paginate                извеждане през командата „pr“ за странициране"
   861msgstr ""
   862"-l, --paginate                извеждане през командата „pr“ за странициране"
  845863
  846864#: src/diff.c:914
  847865msgid ""
  848866"-r, --recursive                 recursively compare any subdirectories found"
  849 msgstr "-r, --recursive                 рекурсивно сравнение на директориите"
   867msgstr "-r, --recursive               рекурсивно сравнение на директориите"
  850868
  851869#: src/diff.c:915
  852870msgid "    --no-dereference            don't follow symbolic links"
  853 msgstr "    --no-dereference            без следване на символните връзки"
   871msgstr "    --no-dereference          без следване на символните връзки"
  854872
  855873#: src/diff.c:916
  856874msgid "-N, --new-file                  treat absent files as empty"
  857 msgstr "-N, --new-file                  липсващите файлове да се обработват като празни"
   875msgstr ""
   876"-N, --new-file                липсващите файлове да се обработват като празни"
  858877
  859878#: src/diff.c:917
  860879msgid "    --unidirectional-new-file   treat absent first files as empty"
  861880msgstr ""
  862 "    --unidirectional-new-file   липсващите първи файлове да се обработват като\n"
  863 "                                празни"
   881"    --unidirectional-new-file   \n"
   882"                              липсващите първи файлове да се обработват "
   883"като\n"
   884"                              празни"
  864885
  865886#: src/diff.c:918
  866887msgid "    --ignore-file-name-case     ignore case when comparing file names"
  867888msgstr ""
  868 "    --ignore-file-name-case     без разлика главни/малки при сравнение на имена\n"
  869 "                                на файлове"
   889"    --ignore-file-name-case   без разлика главни/малки при сравнение на "
   890"имена\n"
   891"                              на файлове"
  870892
  871893#: src/diff.c:919
  872894msgid "    --no-ignore-file-name-case  consider case when comparing file names"
  873895msgstr ""
  874 "    --no-ignore-file-name-case  със разлика главни/малки при сравнение на имена\n"
  875 "                                на файлове"
   896"    --no-ignore-file-name-case\n"
   897"                              със разлика главни/малки при сравнение на "
   898"имена\n"
   899"                              на файлове"
  876900
  877901#: src/diff.c:920
  878902msgid "-x, --exclude=PAT               exclude files that match PAT"
  879903msgstr ""
  880 "-x, --exclude=ШАБЛОН            прескачане на файловете с имена напасващи този\n"
  881 "                                ШАБЛОН"
   904"-x, --exclude=ШАБЛОН          прескачане на файловете с имена напасващи "
   905"този\n"
   906"                              ШАБЛОН"
  882907
  883908#: src/diff.c:921
   
  885910"-X, --exclude-from=FILE         exclude files that match any pattern in FILE"
  886911msgstr ""
  887 "-X, --exclude-from=ФАЙЛ         прескачане на файловете с имена напасващи на\n"
  888 "                                някой от шаблоните в този ФАЙЛ"
   912"-X, --exclude-from=ФАЙЛ       прескачане на файловете с имена напасващи на\n"
   913"                              някой от шаблоните в този ФАЙЛ"
  889914
  890915#: src/diff.c:922
   
  892917"-S, --starting-file=FILE        start with FILE when comparing directories"
  893918msgstr ""
  894 "-S, --starting-file=ФАЙЛ        при сравнение на директории да се почва с този\n"
  895 "                                файл"
   919"-S, --starting-file=ФАЙЛ      при сравнение на директории да се почва с "
   920"този\n"
   921"                              файл"
  896922
  897923#: src/diff.c:923
   
  900926"                                  FILE1 can be a directory"
  901927msgstr ""
  902 "    --from-file=ФАЙЛ_1          сравняване на ФАЙЛ_1 с всички аргументи.\n"
  903 "                                ФАЙЛ_1 може да е и директория"
   928"    --from-file=ФАЙЛ_1        сравняване на ФАЙЛ_1 с всички аргументи.\n"
   929"                              ФАЙЛ_1 може да е и директория"
  904930
  905931#: src/diff.c:925
   
  908934"                                  FILE2 can be a directory"
  909935msgstr ""
  910 "    --to-file=ФАЙЛ_2            сравняване на всички аргументи с ФАЙЛ_1.\n"
  911 "                                ФАЙЛ_2 може да е и директория"
   936"    --to-file=ФАЙЛ_2          сравняване на всички аргументи с ФАЙЛ_1.\n"
   937"                              ФАЙЛ_2 може да е и директория"
  912938
  913939#: src/diff.c:928
   
  915941"-i, --ignore-case               ignore case differences in file contents"
  916942msgstr ""
   943"-i, --ignore-case             без значение на главни/малки в съдържанието "
   944"на\n"
   945"                              файловете"
  917946
  918947#: src/diff.c:929
  919948msgid "-E, --ignore-tab-expansion      ignore changes due to tab expansion"
  920949msgstr ""
   950"-E, --ignore-tab-expansion    без значение на замяната на табулации с\n"
   951"                              интервали"
  921952
  922953#: src/diff.c:930
  923954msgid "-Z, --ignore-trailing-space     ignore white space at line end"
  924955msgstr ""
   956"-Z, --ignore-trailing-space   без значение на празните знаци в края на\n"
   957"                              редовете"
  925958
  926959#: src/diff.c:931
   
  928961"-b, --ignore-space-change       ignore changes in the amount of white space"
  929962msgstr ""
   963"-b, --ignore-space-change     без значение на промяната в празните знаци"
  930964
  931965#: src/diff.c:932
  932966msgid "-w, --ignore-all-space          ignore all white space"
  933 msgstr ""
   967msgstr "-w, --ignore-all-space        без значение на всички празни знаци"
  934968
  935969#: src/diff.c:933
   
  937971"-B, --ignore-blank-lines        ignore changes where lines are all blank"
  938972msgstr ""
   973"-B, --ignore-blank-lines      без значение на промяната на празните редове"
  939974
  940975#: src/diff.c:934
  941976msgid "-I, --ignore-matching-lines=RE  ignore changes where all lines match RE"
  942977msgstr ""
   978"-I, --ignore-matching-lines=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ\n"
   979"                              без значение на промяната в редовете "
   980"напасващи\n"
   981"                              този РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  943982
  944983#: src/diff.c:936
  945984msgid "-a, --text                      treat all files as text"
  946985msgstr ""
   986"-a, --text                    всички файлове да се обработят като текст"
  947987
  948988#: src/diff.c:937
  949989msgid "    --strip-trailing-cr         strip trailing carriage return on input"
  950990msgstr ""
   991"    --strip-trailing-cr       изтриване на последващите знаци „\\r“ на входа"
  951992
  952993#: src/diff.c:939
  953994msgid "    --binary                    read and write data in binary mode"
  954 msgstr "    --binary                    четене и запис на данните в двоичен режим"
   995msgstr ""
   996"    --binary                    четене и запис на данните в двоичен режим"
  955997
  956998#: src/diff.c:942
   
  9581000"-D, --ifdef=NAME                output merged file with '#ifdef NAME' diffs"
  9591001msgstr ""
   1002"-D, --ifdef=ИМЕ               сливане чрез ползване на директиви „#ifdef ИМЕ“"
  9601003
  9611004#: src/diff.c:943
  9621005msgid "    --GTYPE-group-format=GFMT   format GTYPE input groups with GFMT"
  9631006msgstr ""
   1007"    --ВИД_ГР-group-format=ФМТ_ГР\n"
   1008"                              форматиране на този ВИД_ГРупи на входа с този\n"
   1009"                              ФорМаТ_за_ГРупи"
  9641010
  9651011#: src/diff.c:944
  9661012msgid "    --line-format=LFMT          format all input lines with LFMT"
  9671013msgstr ""
   1014"    --line-format=ФМТ_РД      форматиране на всички входни редови с този\n"
   1015"                              ФорМаТ_за_РеДове"
  9681016
  9691017#: src/diff.c:945
  9701018msgid "    --LTYPE-line-format=LFMT    format LTYPE input lines with LFMT"
  9711019msgstr ""
   1020"    --ВИД_РД-line-format=ФМТ_РД\n"
   1021"                              форматиране на този ВИД_РеДове на входа с "
   1022"този\n"
   1023"                              ФорМаТ_за_РеДове"
  9721024
  9731025#: src/diff.c:946
   
  9761028"    of diff, generalizing -D/--ifdef."
  9771029msgstr ""
   1030"  Тези опции дават повече контрол върху изведената информация, все едно \n"
   1031"  „-D/--ifdef“ на стероиди"
  9781032
  9791033#: src/diff.c:948
  9801034msgid "  LTYPE is 'old', 'new', or 'unchanged'.  GTYPE is LTYPE or 'changed'."
  9811035msgstr ""
   1036"  ВИД_РД е „old“ (стара), „new“ (нова) или „unchanged“ (непроменена).\n"
   1037"  ВИД_ГР е „old“ (стара), „new“ (нова), „unchanged“ (непроменена) или "
   1038"„changed“\n"
   1039"           (променена)."
  9821040
  9831041#: src/diff.c:949
   
  9961054"    %(A=B?T:E)  if A equals B then T else E"
  9971055msgstr ""
   1056"  Само ФМТ_ГР  може да съдържа:\n"
   1057"    %<  редове от ФАЙЛ_1\n"
   1058"    %>  редове от ФАЙЛ_2\n"
   1059"    %=  редове и във ФАЙЛ_1, и във ФАЙЛ_2\n"
   1060"    %[-][ШИР][.[ТЧНС]]{doxX}ЗНАК  форматиращ низ на printf за соченото от "
   1061"ЗНАКа.\n"
   1062"      Главните ЗНАЦи са за новата група, малките — съответно за старата "
   1063"група:\n"
   1064"        F     номер на първи ред\n"
   1065"        L     номер на последен ред\n"
   1066"        N     брой редове (= L-F+1)\n"
   1067"        E     F-1\n"
   1068"        M     L+1\n"
   1069"    %(A=B?T:E)  Ако A е равно на B, то T, в противен случай — E"
  9981070
  9991071#: src/diff.c:961
   
  10041076"    %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n  printf-style spec for input line number"
  10051077msgstr ""
   1078"  Само ФМТ_РД може да съдържа:\n"
   1079"    %L  съдържанието на реда\n"
   1080"    %l  съдържанието на реда без последващ знак за нов ред\n"
   1081"    %[-][ШИР][.[ТЧНС]]{doxX}n     форматиращ низ на printf за номерата на\n"
   1082"                                  входните редове"
  10061083
  10071084#: src/diff.c:965
   
  10131090"    C    the character C (other characters represent themselves)"
  10141091msgstr ""
   1092"  Както ФМТ_ГР, така и ФМТ_РД може да съдържат:\n"
   1093"    %%        %\n"
   1094"    %c'C'     единичен знак „C“\n"
   1095"    %c'\\OOO'  знак с този осмичен номер\n"
   1096"    C         знакът „C“ (останалите знаци представляват себе си)"
  10151097
  10161098#: src/diff.c:971
  10171099msgid "-d, --minimal            try hard to find a smaller set of changes"
  1018 msgstr ""
   1100msgstr "-d, --minimal                 търсене на по-малки разлики"
  10191101
  10201102#: src/diff.c:972
  10211103msgid "    --horizon-lines=NUM  keep NUM lines of the common prefix and suffix"
  10221104msgstr ""
   1105"    --horizon-lines=БРОЙ      без прескачане на този БРОЙ еднакви редове в\n"
   1106"                              началото и края на файловете в опит за "
   1107"откриване\n"
   1108"                              на по-малки разлики"
  10231109
  10241110#: src/diff.c:973
   
  10261112"    --speed-large-files  assume large files and many scattered small changes"
  10271113msgstr ""
   1114"    --speed-large-files       обработване на файловете все едно са големи с\n"
   1115"                              множество разпръснати, малки разлики"
  10281116
  10291117#: src/diff.c:974
   
  10331121"                           or 'auto' (the default)"
  10341122msgstr ""
   1123"    --color[=КОГАТО]          цветен изход, КОГАТО е „never“ (никога), "
   1124"„always“\n"
   1125"                              (винаги) или „auto“ (автоматично — стандартно)"
  10351126
  10361127#: src/diff.c:976
   
  10401131"                           a colon-separated list of terminfo capabilities"
  10411132msgstr ""
   1133"    --palette=ПАЛИТРА         използваните цветове от опцията „--color“.\n"
   1134"                              ПАЛИТРАта е списък с разделител „:“ от\n"
   1135"                              възможностите на „terminfo“"
  10421136
  10431137#: src/diff.c:979
  10441138msgid "    --help               display this help and exit"
  1045 msgstr "    --help               извеждане на тази помощ и изход"
   1139msgstr "    --help                    извеждане на тази помощ и изход"
  10461140
  10471141#: src/diff.c:980
  10481142msgid "-v, --version            output version information and exit"
  1049 msgstr "-v, --version            извеждане на версията на и изход"
   1143msgstr "-v, --version                 извеждане на версията и изход"
  10501144
  10511145#: src/diff.c:982
  10521146msgid "FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'."
  10531147msgstr ""
   1148"ФАЙЛовете са „ФАЙЛ_1 ФАЙЛ_2“, „ДИРЕКТОРИЯ_1 ДИРЕКТОРИЯ_2“, „ДИРЕКТОРИЯ ФАЙЛ“ "
   1149"или\n"
   1150"„ФАЙЛ ДИРЕКТОРИЯ“."
  10541151
  10551152#: src/diff.c:983
   
  10571154"If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s)."
  10581155msgstr ""
   1156"Дори да е зададена някоя от опциите „--from-file“ „--to-file“, няма "
   1157"ограничения\n"
   1158"за ФАЙЛовете."
  10591159
  10601160#: src/diff.c:984 src/diff3.c:528 src/sdiff.c:219
  10611161msgid "If a FILE is '-', read standard input."
  1062 msgstr ""
   1162msgstr "Ако за ФАЙЛ е използвано „-“, се чете от стандартния вход."
  10631163
  10641164#: src/diff.c:994
   
  10741174#, c-format
  10751175msgid "conflicting %s option value '%s'"
  1076 msgstr ""
   1176msgstr "противоречив аргумент към опцията „%s“: „%s“"
  10771177
  10781178#: src/diff.c:1042
  10791179#, c-format
  10801180msgid "conflicting output style options"
  1081 msgstr ""
   1181msgstr "противоречащи си опции за стила на изведената информация"
  10821182
  10831183#: src/diff.c:1058
   
  11311231#: src/diff3.c:391
  11321232msgid "'-' specified for more than one input file"
  1133 msgstr "„-“ е указан за повече един от входните файлове"
   1233msgstr "„-“ е указан за повече от един от входните файлове"
  11341234
  11351235#: src/diff3.c:442 src/diff3.c:1290 src/diff3.c:1693 src/diff3.c:1748
   
  11411241msgid "-A, --show-all              output all changes, bracketing conflicts"
  11421242msgstr ""
   1243"-A, --show-all              извеждане на всички промени, конфликтите се\n"
   1244"                              заграждат"
  11431245
  11441246#: src/diff3.c:477
   
  11471249"                                from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE"
  11481250msgstr ""
   1251"-e, --ed                    извеждане на скрипт за „ed“, който включва "
   1252"промените\n"
   1253"                              от ПЪРВОНАЧАЛНия_ФАЙЛ спрямо ЧУЖДия_ФАЙЛ в "
   1254"МОЯ_ФАЙЛ"
  11491255
  11501256#: src/diff3.c:479
  11511257msgid "-E, --show-overlap          like -e, but bracket conflicts"
  1152 msgstr ""
   1258msgstr "-E, --show-overlap          като „-e“, но конфликтите се заграждат"
  11531259
  11541260#: src/diff3.c:480
   
  11571263"changes"
  11581264msgstr ""
   1265"-3, --easy-only             като „-e“, но се включват само промените, които "
   1266"не\n"
   1267"                              се припокриват"
  11591268
  11601269#: src/diff3.c:481
   
  11621271"-x, --overlap-only          like -e, but incorporate only overlapping changes"
  11631272msgstr ""
   1273"-x, --overlap-only          като „-e“, но се включват само промените, които "
   1274"се\n"
   1275"                              припокриват"
  11641276
  11651277#: src/diff3.c:482
  11661278msgid "-X                          like -x, but bracket conflicts"
  1167 msgstr ""
   1279msgstr "-X                          като „-x“, но конфликтите се заграждат"
  11681280
  11691281#: src/diff3.c:483
  11701282msgid "-i                          append 'w' and 'q' commands to ed scripts"
  11711283msgstr ""
   1284"-i                          добавяне на командите „w“ и „q“ към скриптовете "
   1285"за\n"
   1286"                              „ed“"
  11721287
  11731288#: src/diff3.c:485
   
  11761291"                                -A if no other options are given"
  11771292msgstr ""
   1293"-m, --merge                 извеждане на самия слят файл както би изглеждал "
   1294"при\n"
   1295"                              опцията „-A“ (ако не са зададени други опции)"
  11781296
  11791297#: src/diff3.c:488
  11801298msgid "-a, --text                  treat all files as text"
  1181 msgstr ""
   1299msgstr "-a, --text                  всички файлове да се считат за текст"
  11821300
  11831301#: src/diff3.c:489
  11841302msgid "    --strip-trailing-cr     strip trailing carriage return on input"
  11851303msgstr ""
   1304"    --strip-trailing-cr     изтриване на последващите знаци „\\r“ на входа"
  11861305
  11871306#: src/diff3.c:490
  11881307msgid "-T, --initial-tab           make tabs line up by prepending a tab"
  11891308msgstr ""
   1309"-T, --initial-tab           подравняване на табулациите чрез добавяне на\n"
   1310"                              табулация отпред"
  11901311
  11911312#: src/diff3.c:491
  11921313msgid "    --diff-program=PROGRAM  use PROGRAM to compare files"
  1193 msgstr ""
   1314msgstr "    --diff-program=ПРОГРАМА сравнение на файловете с тази ПРОГРАМА"
  11941315
  11951316#: src/diff3.c:492
   
  11981319"                                (can be repeated up to three times)"
  11991320msgstr ""
   1321"-L, --label=ЕТИКЕТ          ползване на този ЕТИКЕТ вместо име на файл\n"
   1322"                              (може да го повторите до три пъти)"
  12001323
  12011324#: src/diff3.c:495
   
  12101333#, c-format
  12111334msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
  1212 msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… МОЙ_ФАЙЛ СТАР_ФАЙЛ ЧУЖД_ФАЙЛ\n"
   1335msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… МОЙ_ФАЙЛ ПЪРВОНАЧАЛЕН_ФАЙЛ ЧУЖД_ФАЙЛ\n"
  12131336
  12141337#: src/diff3.c:507
   
  12291352"robust than using ed.\n"
  12301353msgstr ""
   1354"\n"
   1355"Стандартният формат е отчасти четимо от хора представяне на разликите.\n"
   1356"\n"
   1357"Опциите „-e“, „-E“, „-x“ и „-X“, както и дългите им варианти, водят до\n"
   1358"извеждане на скрипт на „ed“.\n"
   1359"\n"
   1360"Опцията „-m“/„--merge“ кара „diff3“ да извърши сливането вътрешно, като\n"
   1361"се извежда директно слетият резултат.  Когато входът е необичаен, това\n"
   1362"дава по-добър резултат отколкото „ed“.\n"
  12311363
  12321364#: src/diff3.c:529
  12331365msgid "Exit status is 0 if successful, 1 if conflicts, 2 if trouble."
  1234 msgstr ""
   1366msgstr "Изходният код е 0 при успех, 1 при конфликт и 2 при грешка."
  12351367
  12361368#: src/diff3.c:722
  12371369msgid "internal error: screwup in format of diff blocks"
  1238 msgstr ""
   1370msgstr "вътрешна грешка: неправилен формат на разликите"
  12391371
  12401372#: src/diff3.c:1017
   
  12491381#: src/diff3.c:1064
  12501382msgid "invalid diff format; invalid change separator"
  1251 msgstr ""
   1383msgstr "неправилен формат на разликата: грешен разделител на разлика"
  12521384
  12531385#: src/diff3.c:1300
  12541386msgid "invalid diff format; incomplete last line"
  1255 msgstr ""
   1387msgstr "неправилен формат на разликата: последният ред не е завършен"
  12561388
  12571389#: src/diff3.c:1324 src/sdiff.c:275 src/util.c:969
  12581390#, c-format
  12591391msgid "subsidiary program '%s' could not be invoked"
  1260 msgstr ""
   1392msgstr "допълнителната програма „%s“ не може да бъде стартирана"
  12611393
  12621394#: src/diff3.c:1349
  12631395msgid "invalid diff format; incorrect leading line chars"
  1264 msgstr ""
   1396msgstr "неправилен формат на разликата: грешни знаци в началото на реда"
  12651397
  12661398#: src/diff3.c:1422
  12671399msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
  1268 msgstr ""
   1400msgstr "вътрешна грешка: зададен е неправилен вид на изхода"
  12691401
  12701402#: src/diff3.c:1695 src/diff3.c:1752
   
  12901422msgid ""
  12911423"-o, --output=FILE            operate interactively, sending output to FILE"
  1292 msgstr "-o, --output=ФАЙЛ            интерактивен режим, изходът отива в този ФАЙЛ"
   1424msgstr ""
   1425"-o, --output=ФАЙЛ            интерактивен режим, изходът отива в този ФАЙЛ"
  12931426
  12941427#: src/sdiff.c:175
   
  13001433msgid "-E, --ignore-tab-expansion   ignore changes due to tab expansion"
  13011434msgstr ""
  1302 "-E, --ignore-tab-expansion   пренебрегване на промените поради заместване на\n"
  1303 "                             табулациите с интервали"
   1435"-E, --ignore-tab-expansion   пренебрегване на промените поради заместване "
   1436"на\n"
   1437"                               табулациите с интервали"
  13041438
  13051439#: src/sdiff.c:177
  13061440msgid "-Z, --ignore-trailing-space  ignore white space at line end"
  1307 msgstr "-Z, --ignore-trailing-space  пренебрегване на празните знаци в края на реда"
   1441msgstr ""
   1442"-Z, --ignore-trailing-space  пренебрегване на празните знаци в края на реда"
  13081443
  13091444#: src/sdiff.c:178
  13101445msgid ""
  13111446"-b, --ignore-space-change    ignore changes in the amount of white space"
  1312 msgstr "-b, --ignore-space-change    пренебрегване на промените в празните знаци"
   1447msgstr ""
   1448"-b, --ignore-space-change    пренебрегване на промените в празните знаци"
  13131449
  13141450#: src/sdiff.c:179
   
  13181454#: src/sdiff.c:180
  13191455msgid "-B, --ignore-blank-lines     ignore changes whose lines are all blank"
  1320 msgstr "-B, --ignore-blank-lines     пренебрегване на промени, които са от празни редове"
   1456msgstr ""
   1457"-B, --ignore-blank-lines     пренебрегване на промени, които са от празни "
   1458"редове"
  13211459
  13221460#: src/sdiff.c:181
   
  13241462msgstr ""
  13251463"-I, --ignore-matching-lines=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ\n"
  1326 "                                пренебрегване на всички промени в редове, които\n"
  1327 "                                напасват на този РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
   1464"                               пренебрегване на всички промени в редове, "
   1465"които\n"
   1466"                               напасват на този РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
  13281467
  13291468#: src/sdiff.c:182
  13301469msgid "    --strip-trailing-cr      strip trailing carriage return on input"
  1331 msgstr "    --strip-trailing-cr      махане на последните знаци „\\r“ на входа"
   1470msgstr ""
   1471"    --strip-trailing-cr      махане на последващите знаци „\\r“ на входа"
  13321472
  13331473#: src/sdiff.c:183
   
  13391479"-w, --width=NUM              output at most NUM (default 130) print columns"
  13401480msgstr ""
  1341 "-w, --width=БРОЙ             извеждане на максимум този БРОЙ знаци от всеки ред\n"
  1342 "                             (стандартно е 130)"
   1481"-w, --width=БРОЙ             извеждане на максимум този БРОЙ знаци от всеки "
   1482"ред\n"
   1483"                               (стандартно е 130)"
  13431484
  13441485#: src/sdiff.c:186
  13451486msgid ""
  13461487"-l, --left-column            output only the left column of common lines"
  1347 msgstr "-l, --left-column            извеждане само на лявата колона от еднаквите редове"
   1488msgstr ""
   1489"-l, --left-column            извеждане само на лявата колона от еднаквите "
   1490"редове"
  13481491
  13491492#: src/sdiff.c:187
   
  13531496#: src/sdiff.c:189
  13541497msgid "-t, --expand-tabs            expand tabs to spaces in output"
  1355 msgstr "-t, --expand-tabs            табулациите да се заменят с интервали на изхода"
   1498msgstr ""
   1499"-t, --expand-tabs            табулациите да се заменят с интервали на изхода"
  13561500
  13571501#: src/sdiff.c:190
   
  13591503"    --tabsize=NUM            tab stops at every NUM (default 8) print columns"
  13601504msgstr ""
  1361 "    --tabsize=БРОЙ           табулациите да спират при кратно на този БРОЙ знаци\n"
  1362 "                             (стандартно е 8)"
   1505"    --tabsize=БРОЙ           табулациите да спират при кратно на този БРОЙ "
   1506"знаци\n"
   1507"                               (стандартно е 8)"
  13631508
  13641509#: src/sdiff.c:192
  13651510msgid "-d, --minimal                try hard to find a smaller set of changes"
  1366 msgstr "-d, --minimal                опитване промените да се сведат до по-малки"
   1511msgstr "-d, --minimal                опит промените да се сведат до по-малки"
  13671512
  13681513#: src/sdiff.c:193
   
  13701515"-H, --speed-large-files      assume large files, many scattered small changes"
  13711516msgstr ""
  1372 "-H, --speed-large-files      приемане, че файловете са големи с множество малки\n"
  1373 "                             промени"
   1517"-H, --speed-large-files      приемане, че файловете са големи с множество "
   1518"малки\n"
   1519"                               промени"
  13741520
  13751521#: src/sdiff.c:194
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.