Changeset 2578


Ignore:
Timestamp:
Apr 17, 2012, 6:35:41 AM (9 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib.master.bg.po

  r2575 r2578  
  1010"Project-Id-Version: glib master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2012-04-07 20:56+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2012-04-07 20:56+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-04-17 06:28+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-04-17 06:28+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  247247"тази операционна система)"
  248248
  249 #: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6705
   249#: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6706
  250250#, c-format
  251251msgid ""
   
  256256"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
  257257
  258 #: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6714
   258#: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6715
  259259msgid ""
  260260"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
   
  269269msgstr "Непознат вид шина %d"
  270270
  271 #: ../gio/gdbusauth.c:287
   271#: ../gio/gdbusauth.c:298
  272272msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
  273273msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
  274274
  275 #: ../gio/gdbusauth.c:331
   275#: ../gio/gdbusauth.c:342
  276276msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
  277277msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
  278278
  279 #: ../gio/gdbusauth.c:502
   279#: ../gio/gdbusauth.c:513
  280280#, c-format
  281281msgid ""
   
  285285"%s)"
  286286
  287 #: ../gio/gdbusauth.c:1158
   287#: ../gio/gdbusauth.c:1174
  288288msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
  289289msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
   
  379379msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
  380380
  381 #: ../gio/gdbusconnection.c:4015 ../gio/gdbusconnection.c:4331
   381#: ../gio/gdbusconnection.c:4016 ../gio/gdbusconnection.c:4332
  382382#, c-format
  383383msgid ""
   
  385385msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
  386386
  387 #: ../gio/gdbusconnection.c:4086
   387#: ../gio/gdbusconnection.c:4087
  388388#, c-format
  389389msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
   
  391391"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
  392392
  393 #: ../gio/gdbusconnection.c:4181
   393#: ../gio/gdbusconnection.c:4182
  394394#, c-format
  395395msgid "No such property `%s'"
  396396msgstr "Липсва свойство „%s“"
  397397
  398 #: ../gio/gdbusconnection.c:4193
   398#: ../gio/gdbusconnection.c:4194
  399399#, c-format
  400400msgid "Property `%s' is not readable"
  401401msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
  402402
  403 #: ../gio/gdbusconnection.c:4204
   403#: ../gio/gdbusconnection.c:4205
  404404#, c-format
  405405msgid "Property `%s' is not writable"
  406406msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
  407407
  408 #: ../gio/gdbusconnection.c:4274 ../gio/gdbusconnection.c:6148
   408#: ../gio/gdbusconnection.c:4275 ../gio/gdbusconnection.c:6149
  409409#, c-format
  410410msgid "No such interface `%s'"
  411411msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
  412412
  413 #: ../gio/gdbusconnection.c:4458
   413#: ../gio/gdbusconnection.c:4459
  414414msgid "No such interface"
  415415msgstr "Липсва такъв интерфейс"
  416416
  417 #: ../gio/gdbusconnection.c:4676 ../gio/gdbusconnection.c:6654
   417#: ../gio/gdbusconnection.c:4677 ../gio/gdbusconnection.c:6655
  418418#, c-format
  419419msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
  420420msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
  421421
  422 #: ../gio/gdbusconnection.c:4731
   422#: ../gio/gdbusconnection.c:4732
  423423#, c-format
  424424msgid "No such method `%s'"
  425425msgstr "Липсва метод „%s“"
  426426
  427 #: ../gio/gdbusconnection.c:4762
   427#: ../gio/gdbusconnection.c:4763
  428428#, c-format
  429429msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
  430430msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
  431431
  432 #: ../gio/gdbusconnection.c:4982
   432#: ../gio/gdbusconnection.c:4983
  433433#, c-format
  434434msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
  435435msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
  436436
  437 #: ../gio/gdbusconnection.c:5180
   437#: ../gio/gdbusconnection.c:5181
  438438#, c-format
  439439msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
  440440msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
  441441
  442 #: ../gio/gdbusconnection.c:6259
   442#: ../gio/gdbusconnection.c:6260
  443443#, c-format
  444444msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
  445445msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
  446446
  447 #: ../gio/gdbusconnection.c:6378
   447#: ../gio/gdbusconnection.c:6379
  448448#, c-format
  449449msgid "A subtree is already exported for %s"
   
  521521msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
  522522
  523 #: ../gio/gdbusmessage.c:1324
   523#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
  524524#, c-format
  525525msgid ""
   
  532532"Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
  533533
  534 #: ../gio/gdbusmessage.c:1490
   534#: ../gio/gdbusmessage.c:1483
  535535#, c-format
  536536msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
  537537msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
  538538
  539 #: ../gio/gdbusmessage.c:1517
   539#: ../gio/gdbusmessage.c:1510
  540540#, c-format
  541541msgid ""
   
  544544"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
  545545
  546 #: ../gio/gdbusmessage.c:1705
   546#: ../gio/gdbusmessage.c:1698
  547547#, c-format
  548548msgid ""
   
  553553"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
  554554
  555 #: ../gio/gdbusmessage.c:1719
   555#: ../gio/gdbusmessage.c:1712
  556556#, c-format
  557557msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
  558558msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
  559559
  560 #: ../gio/gdbusmessage.c:1776
   560#: ../gio/gdbusmessage.c:1769
  561561#, c-format
  562562msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
   
  565565"съобщението е празно"
  566566
  567 #: ../gio/gdbusmessage.c:1790
   567#: ../gio/gdbusmessage.c:1783
  568568#, c-format
  569569msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
  570570msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
  571571
  572 #: ../gio/gdbusmessage.c:1821
   572#: ../gio/gdbusmessage.c:1814
  573573#, c-format
  574574msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
   
  578578"В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
  579579
  580 #: ../gio/gdbusmessage.c:1831
   580#: ../gio/gdbusmessage.c:1824
  581581msgid "Cannot deserialize message: "
  582582msgstr "Неуспешно декодиране на съобщение: "
  583583
  584 #: ../gio/gdbusmessage.c:2163
   584#: ../gio/gdbusmessage.c:2156
  585585#, c-format
  586586msgid ""
   
  588588msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
  589589
  590 #: ../gio/gdbusmessage.c:2304
   590#: ../gio/gdbusmessage.c:2297
  591591#, c-format
  592592msgid ""
   
  596596"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
  597597
  598 #: ../gio/gdbusmessage.c:2312
   598#: ../gio/gdbusmessage.c:2305
  599599msgid "Cannot serialize message: "
  600600msgstr "Неуспешно кодиране на съобщението:"
  601601
  602 #: ../gio/gdbusmessage.c:2356
   602#: ../gio/gdbusmessage.c:2349
  603603#, c-format
  604604msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
   
  606606"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
  607607
  608 #: ../gio/gdbusmessage.c:2366
   608#: ../gio/gdbusmessage.c:2359
  609609#, c-format
  610610msgid ""
   
  615615"за сигнатури е „%s“"
  616616
  617 #: ../gio/gdbusmessage.c:2382
   617#: ../gio/gdbusmessage.c:2375
  618618#, c-format
  619619msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
   
  622622"„(%s)“"
  623623
  624 #: ../gio/gdbusmessage.c:2939
   624#: ../gio/gdbusmessage.c:2932
  625625#, c-format
  626626msgid "Error return with body of type `%s'"
  627627msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
  628628
  629 #: ../gio/gdbusmessage.c:2947
   629#: ../gio/gdbusmessage.c:2940
  630630msgid "Error return with empty body"
  631631msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
   
  904904msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
  905905
  906 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:575 ../gio/gwin32appinfo.c:221
   906#: ../gio/gdesktopappinfo.c:578 ../gio/gwin32appinfo.c:221
  907907msgid "Unnamed"
  908908msgstr "Без име"
  909909
  910 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:988
   910#: ../gio/gdesktopappinfo.c:991
  911911msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  912912msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  913913
  914 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1276
   914#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1279
  915915msgid "Unable to find terminal required for application"
  916916msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  917917
  918 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1563
   918#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1566
  919919#, c-format
  920920msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  921921msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  922922
  923 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1567
   923#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1570
  924924#, c-format
  925925msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  926926msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  927927
  928 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1807 ../gio/gdesktopappinfo.c:1831
   928#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1810 ../gio/gdesktopappinfo.c:1834
  929929msgid "Application information lacks an identifier"
  930930msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
  931931
  932 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2055
   932#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2058
  933933#, c-format
  934934msgid "Can't create user desktop file %s"
  935935msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  936936
  937 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:2171
   937#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2174
  938938#, c-format
  939939msgid "Custom definition for %s"
   
  11851185msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  11861186
  1187 #: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1449
   1187#: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1455
  11881188#, c-format
  11891189msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
  11901190msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
  11911191
  1192 #: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1453
   1192#: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1459
  11931193#, c-format
  11941194msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
   
  12381238msgstr "Грешка при компресиране на файл: %s"
  12391239
  1240 #: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
   1240#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1567
  12411241#, c-format
  12421242msgid "text may not appear inside <%s>"
   
  12581258msgstr "Папката откъдето да се четат файловете (стандартно е текущата)"
  12591259
  1260 #: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
  1261 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
   1260#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
   1261#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2025
  12621262msgid "DIRECTORY"
  12631263msgstr "ПАПКА"
   
  14431443msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
  14441444
  1445 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1229
   1445#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1235
  14461446#, c-format
  14471447msgid "<%s id='%s'> already specified"
   
  14491449
  14501450#. Translators: Do not translate "--strict".
  1451 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1747 ../gio/glib-compile-schemas.c:1818
  1452 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1894
   1451#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1753 ../gio/glib-compile-schemas.c:1824
   1452#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
  14531453#, c-format
  14541454msgid "--strict was specified; exiting.\n"
  14551455msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
  14561456
  1457 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1755
   1457#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1761
  14581458#, c-format
  14591459msgid "This entire file has been ignored.\n"
  14601460msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
  14611461
  1462 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814
   1462#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820
  14631463#, c-format
  14641464msgid "Ignoring this file.\n"
  14651465msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
  14661466
  1467 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1854
   1467#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860
  14681468#, c-format
  14691469msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
   
  14711471"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
  14721472
  1473 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860 ../gio/glib-compile-schemas.c:1918
  1474 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1946
   1473#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1866 ../gio/glib-compile-schemas.c:1924
   1474#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1952
  14751475#, c-format
  14761476msgid "; ignoring override for this key.\n"
  14771477msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  14781478
  1479 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1864 ../gio/glib-compile-schemas.c:1922
  1480 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1950
   1479#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870 ../gio/glib-compile-schemas.c:1928
   1480#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
  14811481#, c-format
  14821482msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
  14831483msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
  14841484
  1485 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1880
   1485#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
  14861486#, c-format
  14871487msgid ""
   
  14921492"предефиниране „%s“ — %s."
  14931493
  1494 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1890
   1494#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
  14951495#, c-format
  14961496msgid "Ignoring override for this key.\n"
  14971497msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  14981498
  1499 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1908
   1499#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1914
  15001500#, c-format
  15011501msgid ""
   
  15061506"е извън обсега, даден в схемата"
  15071507
  1508 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1936
   1508#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
  15091509#, c-format
  15101510msgid ""
   
  15151515"не е в списъка с позволени стойности"
  15161516
  1517 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
   1517#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
  15181518msgid "where to store the gschemas.compiled file"
  15191519msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
  15201520
  15211521# Явно става дума за обясняване на --strict
  1522 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1990
   1522#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1996
  15231523msgid "Abort on any errors in schemas"
  15241524msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
  15251525
  1526 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1991
   1526#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
  15271527msgid "Do not write the gschema.compiled file"
  15281528msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
  15291529
  1530 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1992
   1530#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
  15311531msgid "Do not enforce key name restrictions"
  15321532msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
  15331533
  1534 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2022
   1534#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
  15351535msgid ""
  15361536"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
   
  15421542"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
  15431543
  1544 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
   1544#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2044
  15451545#, c-format
  15461546msgid "You should give exactly one directory name\n"
  15471547msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
  15481548
  1549 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2077
   1549#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
  15501550#, c-format
  15511551msgid "No schema files found: "
  15521552msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
  15531553
  1554 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2080
   1554#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2086
  15551555#, c-format
  15561556msgid "doing nothing.\n"
  15571557msgstr "без обработка.\n"
  15581558
  1559 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
   1559#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2089
  15601560#, c-format
  15611561msgid "removed existing output file.\n"
   
  19741974msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  19751975
  1976 #: ../gio/gresolver.c:764
   1976#: ../gio/gresolver.c:940
  19771977#, c-format
  19781978msgid "Error resolving '%s': %s"
  19791979msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
  19801980
  1981 #: ../gio/gresolver.c:814
   1981#: ../gio/gresolver.c:990
  19821982#, c-format
  19831983msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
  19841984msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
  19851985
  1986 #: ../gio/gresolver.c:849 ../gio/gresolver.c:928
  1987 #, c-format
  1988 msgid "No service record for '%s'"
  1989 msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
  1990 
  1991 #: ../gio/gresolver.c:854 ../gio/gresolver.c:933
   1986#: ../gio/gresolver.c:1149 ../gio/gresolver.c:1323
   1987#, c-format
   1988msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
   1989msgstr "Няма запис в DNS от указания вид за „%s“"
   1990
   1991#: ../gio/gresolver.c:1154 ../gio/gresolver.c:1328
  19921992#, c-format
  19931993msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
  19941994msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
  19951995
  1996 #: ../gio/gresolver.c:859 ../gio/gresolver.c:938
   1996#: ../gio/gresolver.c:1159 ../gio/gresolver.c:1333
  19971997#, c-format
  19981998msgid "Error resolving '%s'"
  19991999msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
  20002000
  2001 #: ../gio/gresource.c:295 ../gio/gresource.c:540 ../gio/gresource.c:557
  2002 #: ../gio/gresource.c:678 ../gio/gresource.c:747 ../gio/gresource.c:808
  2003 #: ../gio/gresource.c:888 ../gio/gresourcefile.c:452
   2001#: ../gio/gresource.c:295 ../gio/gresource.c:543 ../gio/gresource.c:560
   2002#: ../gio/gresource.c:681 ../gio/gresource.c:750 ../gio/gresource.c:811
   2003#: ../gio/gresource.c:891 ../gio/gresourcefile.c:452
  20042004#: ../gio/gresourcefile.c:552 ../gio/gresourcefile.c:654
  20052005#, c-format
   
  20072007msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
  20082008
  2009 #: ../gio/gresource.c:457
   2009#: ../gio/gresource.c:460
  20102010#, c-format
  20112011msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
   
  26772677msgstr "Въведената парола е неправилна."
  26782678
  2679 #: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:580
   2679#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:582
  26802680#, c-format
  26812681msgid "Expecting 1 control message, got %d"
  26822682msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
  26832683
  2684 #: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:590
   2684#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:592
  26852685msgid "Unexpected type of ancillary data"
  26862686msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
   
  27242724"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
  27252725
  2726 #: ../gio/gunixconnection.c:604
   2726#: ../gio/gunixconnection.c:606
  27272727#, c-format
  27282728msgid "Not expecting control message, but got %d"
  27292729msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а бяха получени %d"
  27302730
  2731 #: ../gio/gunixconnection.c:630
   2731#: ../gio/gunixconnection.c:632
  27322732#, c-format
  27332733msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.